XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Andik egun gutxira zeruan zan guda-mutil ura.

Monjak berak bataiatua, monjak lagundua.

- Nereak egin du... Katxemirak zeru bidea artu dezan eskeintzen det nere bizia (Teresalina'ren azken-itzak).

Ontzat artu zuan Jaungoikoak gure gaztearen otoitza.

Katxemira bazijoan pixkana-pixkana zeru aldera.

Egin berria zan arren ura eta bereala asi zan aleak ematen.

Zorioneko odola!

Kristoren artalde-geigotze ontan Teresalina'ren bitartekotasuna dakuskegu noski.

Katxemira sinisbideratzea gutxi bai-litzan, India osoa jaungoikoaganatzen ari da Teresalina'ren odola, aren bitartekotasuna indarragotzen ari dala dirudi.

India'ko ballara eta erri batzuek samaldan datoz Kristoren artaldera.

Sei illabetean sei probintzi oso-osoak kristau egin ziran.

Beste bi bidean zetozen.

Ez da nolanaikoa gure monjatxoaren otoitz-beroa!

Berri auek entzunda, nolaz ain azkar egia ikusi duten galdetzen dio batek bere kolkoari.

Berez dijoazkio gorantz olakoari begiak.

Susmurtzen dezu erantzuna: Teresalina'ren otoitz-indarrak eraginda datoz burrundaran Kristorengana; orren bidez Katxemira Kristorena izango da.

Teresalina'k etzekian Katxemira Pakistan edo Industan'en mendeko izango zanik.

Berari berdintsu zaio onen edo aren uztarpeko biurtzea.

Teresalina'k siniste-ezeko Katxemira Kristoren erreinuari txertatu nai dio.

Ori digute bere azken-itzak:
- Nere bizitza Katxemirak zeru bidea artu dezan eskeintzen det.