XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

6. Onespen guziz
bete baituzu
sekulako,
ugari badu
Zure aurrean
pozkario.

1. Baititu denak
Kristok menpetu,
Zeruko Jaunak
du erregetu.

7. DENA JAUNARI
bazaude beti
zu osoki,
Jaunari esker
zu iñoiz iñork
ezin unki.

8. Zure eskuak
etsaiak bitza
denak arki,
zure eskuiak
gorroto dunak
jo garrazki.

9. Biurtu bitez
labe gorria
bezelako,
begitartea
Zuk ageriko
duzuneko.

10. Jaunak asarrez
erreko ditu
bein betiko,
bai suak ditu
guzi guziak
iretsiko.
11. Aiek egiña
lurretik guziz
ken zazu ken,
aien semeak
gizon artetik
suntsi diten.

12. Badaude txarki
guri zer egin
dezaketen,
asmoak asmo
etzaizkizu ez
nausituren.

13. Zu ikusita
bai iges egin
dezatela,
aien aldera
zuzen gudako
arranbela.

14. Jeiki ba, Jauna,
ager Zu baitan
dan aala,
zure indarra
dezagun gora,
zor bezela.

14 Aintza Aitari,
gizon egin dan
Semeari,
Elizan ari
dan Espiritu
Santuari.