XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Zure itzen mamia agertu bekio ate-ioka ari zaizun oni.

Zure Seme Iesukristorengatik eskatzen dizut, Bera baituzu Zure eskuiñeko gizona, Zeruetako autatu duzun Giza-semea, Zure ta gure bitarteko.

Aren bidez billatu ginduzun gu billa ez genbiltzazula, ta guk billatzeko, Zuk gu billatu ginduzun; Zure Itza, Arengatik egin dituzu guziak, eta aien artean ni; Zure Seme bakarra, Arengatik deitu baitzenun erri siñestuna semautzi izatera ta aien artean ni, Arengatik otoizten zaitut Zure eskuiñean baitago iarririk gure alde arenka; Arengan baitaude gorderik zugurtze ta iakite iturri guziak.

Oien billa nabilla Zure liburuetan.

Artaz mintzatu zan Moise; berak dio au, Egiak dio.

Moises'i ezin galdegin eta Iainkoari galdegiten dio, aditzera eman dezaion itz auen adiera: asieran Iainkoak zeru-lurrak egin zitun

5. Entzun dezadan eta uler, asieran zeru-lurrak nola egin zenitun.

Moise'k idatzi zun au, idatzi ta aldegin; Zugandik Zugana igaro zan, eta orain ez daukat aurrean; ba'neuka, elduko nioke ta otoitz egiñen eta Zuregatik arren, adierazi lezaidan.