XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

26. Zintzoa ixundu, ondo ez dago; ez eta nagusiei bere zuzentasunagatik kalte egitea ere.

27. Yakituna itz-urri izaten da, eta senekoa biotzez gurbil.

28. Ergelak berak, isil dagoño, zuhurr dirudi; eta ezpañak isten ditunean, buru argi.

1. Berezita bizi dana, bere oldez dabil, eta edozein arazotan nampacirc;sten da.

2. Ergelari, yakintza ez zayo atsegin: aitzitik, biotza limurr lekiokena naiago du.

3. Gaiztoa etorrtzean, esetsa ere arekin: eta, laidotzallearekin, gerena datorr.

4. Giza-aoko itzak ur sakon dira:/ eta zampucirc;rraren yakintza-iturria uyol bularrtu bat da.

5. Zintzoari, auzian bidegabekeria egitearren, gaiztoari begirune izatea, okerr aundi da.

6. Ergelaren ezpañak, liskarretan nampacirc;sten dira: eta aren aoak, iraiñak pizten ditu.

7. Ergelari bere aoak, ondamena dakarkio; eta aren ezpañak, bere biziarentzat xedeba dira.

8. Ganbuxkeritsuaren itzak, legunak dira: eta, errai barrneraño yeisten dira.

9. Gizon lan zuri, yarauntsi-ondatzallearen antzeko.

10. Yaube'ren izena, gaztelu azkarr da: zintzoak an, geriza eta lasatasun idorotzen ditu.

11. Aberatsaren ondasuna, aren iri azkarra da: eta, arresi garai bat, aren iritziz.

12. Biotz-arrokeria, ondamenaren aurrelari da; apaltasuna, berriz, deduarena.

13. Entzun baño len erantzutea, ergelkeri eta lotsagarri da.

14. Adoreak, gaitzaldian gizona irozotzen du; aul-makiya, berriz, nork yasango?

15. Biotz senak iristen du yakintza: eta zuhurren belarria, ulerrmenaren billa dabil.

16. Emariek bidea zabaltzen; eta, aundizkiengana sartzen dute.

17. Bere auzian lenbizi itz dagiñak, zuzen dirudi; aren aitzikoak, etorrita iraultzen duño.

18. Zotzak, auzia darabaki; eta, altsuen artean, epaya dama.

19. Anaiak laguntzen dun anaia, iri azkarr antzo da: eta, adiskideak, yauregi baten morrolloak iduri.