XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

ANDREA - Ori esan, orrek guzia azpikoz gora jarriko du. Bazterrak ondatuko ditu. Zer nolako aldaketa! Ez balitz ori besterik! Ikaragarria da! Zer entzun dedala uste duzu?

ZALDUNA - Ainbeste gauza entzuten dira...! Jendeak esaten dituen guziak sinistu bear ba'genitu...

ANDREA - Egi-egia diozu. Ez genuke beñere bukatuko. Gero, egunkari ta gañerako berri paperak ain dira gezurti...! Bai gezurzulo utsak!, gezurti alenak ez bestenak!

ZALDUNA - Nere andre on orrek, nik bezela egin: ez deus sinetsi, ez iñori fida, ez zere burua aizez betetzen utzi...! Ez periodikorik erosi!

ANDREA - Zurekin bat nator... Bai orixe! Aolkari ona zaitut, bai noski!

ZALDUNA - Ez da orrenbesteraño. Zentzu pixka bat ba dudala, ori da guzia.

ANDREA - Ortan dago koska, bada! Ez dezakete askok esan beste orrenbeste. Ez alajaña!

ZALDUNA - Begira, andre agurgarri orrek! Gaurko eguneko jolas, atseginaldi, festa, ikusgarri, emozio zirrada, zineko mintza latzak, dirala; kontribuzio-petxak ordaintzea dala, telefonoa, radioa, televista, pick-up...... ots...
ANDREA - Zer? Zer? Pikoa?

ZALDUNA - Pikopean al zaude edo...? Esaten ari nintzaitzun, mikrofonoa, gramofonoa, magnetofonoa, radio, televista ta gañerako dibertsio...
ANDREA - Geiegizkoak dira...... zurekin konporme nago.

ZALDUNA - Orrek guziek mundua erabat aldatu duala.

ANDREA - Kaltegarri da, bai. Ni ere burutik nastutzen asia nazu.

ZALDUNA - Bizimodu berri orrek guziok aldatu gaitu eta ez dugu elkar ezagutzen.

ANDREA - Gauza negargarria benetan.

ZALDUNA - Ezin uka diteke, ordea, munduak aurrerapen aundia egin duala.

ANDREA - Nik ez dut ukatuko! Ez orixe!

ZALDUNA - ... teknika, mekanika, jakituria ta artea...

ANDREA - Jende artetsua ba-dala, ez da esan bearrik: agirian dago.

ZALDUNA -Zibilizazioa beti aurrera doala esan diteke. Beti aurrera errialde guzien laguntzari eskerrak.

ANDREA - Begiratzea besterik ez dago...

ZALDUNA - Aurrerapenaren bidea... Lenago, antziñan gizonezkoak leiza-zuloetan bizi oi ziran ardi larruz jantziak eta elkar jaten zuten... goseak, otzez...