XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Errem. - Ta nik arkume-ankak orren ederki goxatuak neuzkana!
Izaiñ[a] - Oraintxe asi naiz garbi ikusten. Satur, ni zure alde egiteko emen nazu.

Sat[ur] - Eskerrik asko. (Izaiña'ri) Itzetik artzen zaitut. Argi-izpi bat piztu zait oraintxe buruan: zergatik etzera Zurrun andrearekin ezkontzen?

Izaiñ[a] - Ikusiko det. Baiña paketu zaite, gizona.

Sat[ur] - Au, gizona ito-zorian jartzea da.

Lor. - Zer diote auzoan?

Izaiñ[a] - Obe dezu ezer ez jakitea, neskatxa. Jakingo dezu gerotxoago.

Lor. - Au geiegi da beingo! (Negarrari ematen dio).

Errem. @- Ar zazu iru alditan.

OGEI TA BATGARREN AGERRALDIA. Lengoak eta Ujentu

Uj[entu] - (Atzeko atetik dator, begi bat beztuta duala ta ontzitxoa eskuetan). Arkitu ditut Ingalaterrako autsak. Emen dituzu.

Lor. - Eztitut bear orain. Ba-noa nere etxera, ta Jaungoikoak nai duana izan dedilla (Jaikitzen da).