XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

LENENGO JAUN-ARTZEAN

Erriak: Jaunartu aurrean

Aurrak, gora biotzak
Zuen Jaungoikoari
Auspeztu-re zaitezte
Jesus maiteari.

Aurrak

Apalki auspezturik
Egun aundi ontan
Gaude emen guztiok
Jesus-en oñetan.

Ona nun etorri dan
Jaunaren eguna
Zuengana dator gaur
Zeru-emalle ona.

Au egun doatsua
Etorri zaiguna
¿Nork aditu lezake
Gure zoriona?

Dei zaiozute, aurrak Ama Birjiñari
Aingeru ta zeruko Santu guzieri.

O Birjiña Maria,
Gure Ama ona,
Guretzat otoi zazu
Zure Jesus Jauna.

Uts egite askokin
Zuen gurasoak
Naigabetu badira,
Damu aur gaxoak.

Barkatu, bai, barkatu
Aita eta ama,
Pake santuan goazen
Jainkoarengana.

Jaunartu ondoren

Aurrak, ¿zuen biotzak
Zer ote diote?
Guzien izenian
Esan deiguzute.

Pozkario aunditan
Orain gera sartu,
Jaunak gaituelako
Gu gaur ikustatu.

Ai zer doai aundia
Zuen animetan
Artu dezuten aurrak
Orain une onetan.