XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

PASIO ASTEAZKENA

MARKEL SANTU ELIZAN TXANDA

Jantzi ubelez.

MEZA

Sarrera Gizon asarreengandik eta etsaiengandik nagusi ateratzen nauzu, Jauna; jende biurriagandik Zuk aterako nauzu.

Ps Maite zaitut, Jauna, nere arkaitz, gaztelu, igesleku, salbatzaille.

Otoitza Baru onen bidez, argitu ezazu, Jauna, Zure zintzoen biotza; ta gogo beroa ematen diezuneri, emaiezu, arren, eskatzen dutena.

J. K. G. J..

2'garren Otoitza (...), 695 orr..

Lebitarren liburutik irakurgai.

Egun aietan, Jauna Mois'i onela mintzo zitzaion: egiozu itz Israelgo auzo osoari, ta esan: Ni nauzu Jainko Jaun.

Ez ostu, ez gezurrik esan, ez laguna engañatu, ez egin zin gaizto nere izenean, ez likistu zure Jainkoaren izena.

Ni naiz Jauna.

Lagun urkoa ez duzu beltzatuko, ez duzu indarrez zapalduko.

Langille-saria ematea ez duzu biaramonerako utziko.

Gorraz ez gaizki esan, eta itsuari ez oztoporik ezarri.

Bildu zakio Jainko Jaunari, Ni bainaiz Jauna.

Bidegaberik ez egin eta auzirik ez okertu.

Beartsua ez gutxietsi, aberatsari ez agurrik egin; egiozu zuzenbide lagun urkoari.

Etzaite salatzaille, ez eta gibel-jale.

Ez oldartu lagun urkoaren biziari.