XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

An daude Etxeberria'tarr Migel Apaiz-burua beste Apaiz Jaun guztiakin; baita Urrestarazu'tarr Joakin Alkate Jauna erriko agintariakin ere.

Txurruka'tarr Alponso Diputadu Jauna.

Elizako Bazkun edo Kongregazio ta Anaidiak bakoitza bere estandarte ezaubideakin: Jesus'en Biotzarena , Maria'ren Biotzarena, Otoitz-Bialguntzarena, Franzisko Deunaren Irugarren Anaidikoena, Maria Sorrtzez garrbi garrbiarena , Gonzaga'tarr Luis Deunarena.

Sarreran adarr-ayen-orri lorez egindako arku edo uztaia; Eleiz atean ere bai esaera auekin MOTRIKU`KO ERRIAK AITA S. IÑAZIO LOYOLAKOARI alde batetik, eta bestetik: Benedictus qui venit kurts in kurts nomine Domini.

Etxeberria'tarr Zipriano'ren ardurapean egin eta apaindu ziran ederrgarri auek eta aldarea ere bai.

¡Zorionak apaintzalleai! Kantu edo abestiak, erriko abeslariak, bandakoak, aurretik zirala, guztiz egoki.

Agustin'darr moja lekaimetxuak ere txit ederrki apainduta zeukaten beren Eleiza, sarrerako atean txukun txukun: Ad Majorem Dei gloriam esaten zuen lore ta apaintasunez betetako esaerarekin; baña Gotzai Jaunak, sarrtzeko astirik etzegoala ta, bidetik eman zien Aita S. Iñazioren onespena.

Eta... Aita Aizpuru`ren itz sutuak entzun; biotz biotzetik !¡gora!! batzuek bota... Iñazio gure Patroi aundia sarreran bezela abestu ondoren, bere biziko burrundararekin....