XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Arozamenak
Ate ondora juan giñaden
eta kantari ekin,
kuadrilla aundi bat antxen geunden
guztiyak geren pozakin,
nagusiya're goratu gendun
Euskalerriko kantakin,
etxekoandria an etorri zan
pezeta txiki batekin,
ai lenbizitik zer eingo zigun
guk iñola ezin jakin.

Gabon-eunian ibilli giñan
etxerik etxe kantari,
t'ondo eitiak ez du baliyo
gaur zenbait person-klaseri,
pezet'at artu ta eskalletan
ainbeste mutil-sallari
begiratu zorrotz egin zigun,
nunbait pen`eman areri,
orrelakuak eztiyo emango
ardotako gizonari.