XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0025 Esaizu iru bidar abade jaunagaz batera; ta gero, bizturik jaunarrtzeko gogua, esaizu beragaz jaunartu-aurrian egiten daben otoi edo erregu eder au: Neure duineztasuna gora-bera artu biar dodan zeure gorputza, ezteidala izan, Jesu-Kristo, ene Jauna, neure galdumendirako; ta bai, zeure errukitasuna gaitik, gorputz-arimen jagola, ta euron osagarria artzeko.

2. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0063 Lagundu eguioezu Aita Santu, Obispo, Abade, erligioso, agintari'ta beste erligiñuari kalte nai on askok egin leyen gustiai be; bakochak bere egiñ-biarrak ondo beterik, bake santu baten aurreratu ta zabaldu dediñ gure erligiño salbagillia.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0094 Elizampauml;a abaden gauzea da ta abadampecirc;ak eregi dagiela.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0191 Orduan etseko yaun abadeak sotanatik ten eginda Guri, mutil esan eutsan, onelango tokietan entzun ta barre ta txalotxo batzuk bai, besterik egitea etxaku eder egiten.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0114 Andik gerotxoago, loak artuxe, bere ondotik yoyazan gizon biren berbaroak iratzari eben; erriko abade aberatsari urre-zidarrak ostuteko zein bidera yoko ete-eben autuka etozan.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0114 Begira yardetsi eutsen Orkolotxok ni burdin-saretik zear abadearen dirutokiraño sartuko naz ta nai dozuena aterako dautsuet.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0095 Albornoz gizajoa ezta abadea ez eskekoa ta, eztauko beste zerik, gaur, Tribunal de Garantias erderaz esaten deutsien zer orretako presidentetasuna baño.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0045 Abadiac.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0036 Nagosien obena, umeena baño gaiztoago; kistarr diranena, ez diranena baño astunago; jaupari edo abadeena, osterantzekoena baño errudunago; guzti oneik obenaren gaiztakeria jakin eta oarrtzeko, besteak baño zio ta bide geyago daukeelako.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0177 Assimilatus Filio Dei. (Hebr. VII-3) Jauparia (abadea) aitatzen dauanak aundikia ta orobat gizon Jaungoikotarra adirazi daroa. (Areopagita Dunixi. De Coelesti Hier).

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0391 Erraz aituco dozu alanche izan bear dabela: bada urlija da aita edo abadia; zendija lur-bazter edo bacaulqui baten jaubeguei; berendija autetsi dabe zereguin ataraco, edo onec irabazi dau saribat, eta era onetan beste guei ascotan bardiñezac gara, batari bai ta bestiari echagocazalaco.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0011 Abade ta praille, batak txiroai ostuten deutse, ta besteak etxetik atsotxuentzat ataraten dabe.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0041 Eta bere zikoiztasuna estaldutearren esaten eustan: Txo, abadeak yan-edanian gartxu izan bear ddoek, eta nik ez ddoat geiegirik egiten besteak lez.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0041 Eta gaixoai eleizakoak emoten geuntseezanean, bertan dagozanai abadeak errezetako agintzen deutsenean, batez bere azken-igurtzi edo oliatzean, enintzan ni laburrena otoitz egiten, eta biotz biotzez eskatzen neutson Jainkoari, ez noski berari egokion tokira artu egien, esan oi dan lez, baiña eroan egiala mundu onetatik.

15. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0164 Eguizu aitiaren abade jaunagaz batera, ta icusiric zelan dagoan altaratic apur bat aldenduta, lotsarren, eta bere ta erri guztijaren pecatuacaitic parca escatuten, esaizu zeuc bere, Ni pecatarija zeure pecatuen damu bixijagaz, Meza Santuco grazija ugarijac galerazo eztajezan.

16. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0004 Astean Abadeak Deus in adjutorium meum intende (O Jainkoa, lagundu zadazu) esaten du.

17. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0004 Eta abadeak jarraitzen du: Benedicamus Domino (Jauna bedeinkatu dezugun) eta erriak: Deo gratias (Jainkoari eskerrak eman ditzaiogun) eta guztiaren azkeneko itzak Garbitokiko anima gaixoentzat izaten dira: Et fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace (Eta fededunen animak Jainkoaren errukiaren bitartez atsedena (deskantsua) izan bezate).

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0017 Martiñ au abade egin, ta Azpeitiyan bertan abade ta konfesatzallerik onenetakua izandu emen zan.

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0292 Euskalerri guztia, Eibar izan ezik, abadien mendian dago, ta nik eztot iñon mendian egon gura.

20. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0247 ¡Ai Jauna, ze eriotzea! Iñauldurizka ebillen lurrean abade eske, baiña danak soinei gora egiten eutsen; eta arerioa ganean etorkuna legez, bidean itxi bear izan zan, non ill zan arik lasterrena.

21. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0247 Une atatik sinistu neban zemaitua izango nintzala, eta erabagi neban neure oben edo pekatuen autormena egitea lenengo aurkituten neban abadeaz.

22. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0347 San Gregorioren meza horietaz mintzo delarik, Aita-Saindu Benoat hamahirur-garrenak dio, orduan oraino Benediktanoen Abade zen Gregorio sainduak ardietsi ziotela holako indar handia bere othoitz khartsuez.

23. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0205 Hamahirugarren mendean, Gaillard, Akizeko aphezpikuaren eta Amanieu, Amikuzeko diakre-nausiaren baimenarekin, Piarre-Arnaud II Lukuzekoak ibar-pea eskaini zion Nicolas, Lehuntzako abadeari, ibar-gaina beretzat idukitzen bide zuela.
Ibarra bi zathitan ezagutu othe du Landibartar zaharño hunek?

24. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Larragan abade jaunak atondu dauz txukun eta ederto alkar-izketa eta beste esaldijak.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 ¿Orko abadiak eztau atxakirik ipiñi? Asko da ba.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Kirikiño, errizain batek galdetzen dit ia cuarta tempora nola dan euzkeraz (1) Ori euzkeraz lauren aldiya da; baña erderazko itz bi oyekin ez dute ori esan nai, esan nai dutena da abade barrijak egiteko aldija, ta urtian lau bidar ixaten dalako esaten dute cuarta edo lauren.- Kirikiño.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Artu beyez Jaungoiko Zale-ko abade bizkorrok geure zorijon-opa sutsuenak.

28. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Igaro dan larunbatian Urkiola'ko Andoni Deunaren Elexan, Sardui'tar Bitor abade jaunak betiko alkartu ebazan Sardu'tar Urrupin eta Enbeita'tar Bingen; biak Muxika'kuak.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Igaro dan astian yuan zan Zeanuri'ra Angoitia'tar Koldobika abade jauna, an beren aita-amaren onduan jayak igaroten.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Arrasate'tik etorri zan Deun Andoni'ri agur bat egiten, gure adizkide maite dogun Dolara'tar Koldobika abade jauna, beste iru gizon beragaz lagun zirala.

31. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Apaiz edo abade jaunak zer esan eutsen sermoyan ondo ekijan andra arek, baña alakorik ezeban erantzun.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Bere bizitzako irugarren urtean sartu da, kistar-irakaskintzea euzkeldunei euzkeraz irakasteko Bizkaiko Abadeak sortu gendun bazkun ederra.

33. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Amar-amarretan asi zan eleizkizuna; meza-emollea Etxebarria tar Mariano jauna zala, ta albo-lagunak Arana'tar Martin eta Gorostitza'tar Fermin, bertoko Abade onak.

34. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00007 Zauritu gixajoa, beste askok lez bizitzaren opalkuntza aberri-aldez egin eban jaupari (abade) bat zan.

35. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Sinpliziano eritxon jaupari (abade) bat egoan Milano'n.

36. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00222 Ortuzar'tar Errobustiano abade yauna 6 lko.

37. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00222 Jauregi'tar E. abade yauna 5 lko.

38. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00222 Arzubiaga'tar K. abade yauna 5 lko.

39. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00222 Boletiñean dei sutsu bat egin dausku abade jaun ta beste bere barrutitar gustioi, batez be eleiz-eresi-zaliei, bakotxak al dabenez lagunduta, etekin edo fruturik ugarienak atara daitezan.

40. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Eta nok neurtuko dau, neure Abade agurgarri ta seme maiteak, nok neurtuko ta bear dan bestean eskarrez ordainduko, Jaungoikoak siñismenerako egiten deuskun dei aundi ta eder au?

41. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0638 Apaltasunari eutsan maitasunagaitik, ez eban abade izan nai, diakonu baiño.

42. 1940-1968 bizkaiera poesia m. juaristi 0219 Bedeinkatu eixuz, ba,
gure gurasuak,
Abade jaunak eta
erriko Buruak;
bedeinka txiki ta andi
sano ta geixuak,
bedeinkatu baserri,
solo ta basuak
.

43. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0199 Agintariak zur egozan ori galazoteko ta erriko abade yaunak be bero gitxi agertzen eben.

44. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0199 Abade yaunarengana yoanda guztia agertu eutsan.

45. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0063 Bear danean bai ta orain bear bearrezko gauza da, zu ilteko arriskuan zagozalako ta abaderik etxe onetara ezin leitekelako etorri -Orduan ainbat lasterren bateatu naizu.

46. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0138 Alan da guztiz be, naikua gogoratzen da, eta Ixurtzako abade ta nere adiskide ona dan Jose Antonio Mallonak eta bion artean paperian ipinita bialdu deustaz bertsuok.

47. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0038 Itziko leuke bere Eleiza'k, abade parroki baten, komunidadearen otoitza zuzentzea, emakumeak liturji-otoitzetan parte artzea osoki tradizionala bait-da.

48. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0039 Ministerio oien aldean, garai artako Eleizak pixka bat eratuak ageri yakuz: - Gotzai, Abade, Diakonoak daukez.

49. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0042 - abaderik ez dagonean: - Jauna emon monjai. - Sakramentua artu kutxatik (ez aldaretik), aizpa ta umeai emoteko.

50. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0042 2) Andrazkoen ministerioa ta Gotzai ta abadeai emondako laguntza, emakumeen artean agiria izan da batez be.

51. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 Kanpotik: 1) Kutuna artu, komentuko nagusiaren eskutik; 2) Andra Maria'ren jaietan autortu ta jaunartu; Karmen'go Amaren egunean, Larra'n bertan burutu bear ziran baldintza biok, arratsaldeko eleiz-birara etorriaz; 3) al izanik, illaren irugarren domeketan eleizkizunera etorri; eleiz biran, gizonezkoak gurutzearen atzetik ibilliko ziran, abadeak prailleakaz naste ta andrazkoak onein ostean; 4) anaikide bakotxak bere barruak diñotsanez gauzak egingo dauz,(...).

52. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alzola 0306 Nire esker bero-beroak Arantzazu'ko Iturria'tar Karmel Aba'ri, Buenos Aires'ko Montoya'tar Bedita'ri eta Biteri'tar Bingen'eri, Santurtze'ko Etxeberria'tar Juan Angel'eri, Begoña'ko Arzubiaga'tar Zirilo Abadeari, Eibarko Onaindia'tar Iakoba Aba'ri, Baiona'ko Pierre Lafitte'ri, Ondarribi'ko Kaputxinuen Lizarra'ko Andres eta Yurre'ko Julian Aba'ei, Tolosa'ko Labayen'dar Antoniori, Bilbo'ko Amuriza'tar Xabier-eri, Donosti'ko Garmendia'tar Ion'eri eta Arotzena'tar Fausto'ri, Errenderi'ko Mitxelena'tar Koldobika'ri, Irun'go Loidi'tar Jose Antonio'ri, Lekaroz'ko Oyeregi'ko Buenabendura Ara (G. B.) Zeruko Argia-ren Zuzendari izan zanari.

53. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 Aita Abadeak igorri-arau, jausten dire noiztenka zelaietarat predikari, jendeen argitzeko eta beren khar-gaindiduraz sustatzeko.

54. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0283 11. Txarto bizi izan ta gero ezkondurikoai abadeak erriaren begietan penitentzia eragiten eutsen, altara nagosi-aurrean, yai-egunetan, belauniko ipinita (B-zean, G-urs).

55. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Eta meza-bitartean, abade jaunak, Santuari buruzko berbaldian, olantxe iñoan: San Pedro santu aundia! Gure errizaindari maite ta miragarria! Zeruko atezain bizkor eta arduratsua..., ta abar.

56. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Abadeak onetan ziarduan artean, sakristauaren semeak, altaran santuaren antzaz aurkitzen zan zapatariari, erle pilloa jaurti eutsoen arpegi-ingurura; eta erleak, zapatariaren eztiz betetako arpegian eztenak errime sartzen asi ziran.

57. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Abadeak, barriz, ango larrialdi ta estutasuna ikusi ebanean, berbalditxo baten bidez, arrentza edo errogatiba bat egiñaz, santuaren billa joatea ondo izan zeiketela adierazo eutsen.

58. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Eliztarrak abadearen asmo onari ederto eretxi eutsoen eta lagun guztiak batera Letaiñiak abesten urten ziran.

59. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Abadearen etxe-ondora eldu ziranean, abadeak, bere ortuko baba-lasto artean zapataria gordeta egoala ikusi eban.

60. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Erriko abadeak alegin guztiak egin ditu bere oi-aurrera eltzeko.

61. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Betor, betor abadea, ni osatzeko bada diño gaxoak.

62. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Guztiz erraza, diño abadeak; bapere minik egiten eztaben osagarria, ta gañera utsik emongo eztabena; baña ori bai, diru askotxo kostako jatsu

63. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Ara, dirautso abadeak, zure aragi uslelaren gañera gizon bizi eta osasun oneko baten koipe-tantaka batsuk botata, eztozu besterik bear.

64. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 - Bai, zoraturik zagoz, erantzun eutsan abadeak be.

65. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Bein baten, arrapaladan deitu eben abadea, andra gazte ta aberats bat konfesetako.

66. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Joan zan ariñeketan abadea emakumearen jauregira.

67. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Joan zan aurrera abadea.

68. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Guztiz arrituta geratu zan abadea.

69. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 - Bai, bai esan eban abadeak, ondo gomutetan naiz.

70. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Abade langilleak direala ta ez direala, zerbait entzun dot aspaldion. Jakin gura neuke nortzuk direan eta bearbada zeredozer jazo ete jaken.

71. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Abade langilleak, orain amar urte-edo agertu zirean Frantzian.

72. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Abade langilleak baiño obeto, sazerdote langilleak deitu bear geunskioe, euren artean frailleak-be ba-egozan-da.

73. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Frantzi osoan, eun inguru izango zirean guztitara: larogei abade ta ogei fraille.

74. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Eleizgizonak larregi amor emon, langilleakaz geiegi itundu, komunisten alkartasunetan sartu, mezea lantzean bein bakarrik esan, Obispoen agindueri jarkiten asi, ta geldiro geldiro abade antza-be galdu egin eben.

75. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Ori dala-ta, Aita Santuak, gauzak ondo ezagututa gero, ez deutsa ondo eritxi abade langilleen bizimodu orreri; ta igaro dan urtarrillean, Frantziko Obispoen bitartez zera agindu deutse, oraiñarteko bidea itxita, beste bat ainbat ariñen artu daiela.

76. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Italian komunismoa txarra dala ta ez dala, Frantzian abade langilleak ondo egin dabela ta ez dabela, Euskalerrian eleizako eskabideak larregi direala ta ez direala, oraingo kristiñau askok ez deutse Eleizako Agintarieri jaramon aundirik egiten.

77. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 - Asko dira orren kausak. Gure aberria pobrea da, eta txikia. Ez dauko leenengo materiarik: ez burdiñik, ez ikatzik, ez petroliorik. Eta olan ezin leiteke industria aundirik euki. Orain eun urte, euki genduan, bai, lanazko industria ederra; baiña gero ta gero be, danak lur jo eban Inglaterrako industriaren kompetentziagaitik. Aspaldion, baserritarren bizimodua asko obatu da, eta labrantzea naziño guztian ondo organizatu da. Agrikulturearen aurrerakuntza onetan parte aundia artu dabe eleizgizonak. Igaz il zan, ain zuzen be, Canon Hayes abadea, baserritarren sindikatuak fundatu dituana. Orregaitik, gaur egunean, urietatik eta kapitaletatik urteten dabe emigrante geienak. Baiña alan ta guzti-bere, asko dira, guztiz asko, aberria itxita, erbestera doazanak.

78. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Antxen arkitu ditut, nork?, eta Olabidek irakatsi zizkidan ainbat itz eder: ORBANDU ( Orbandu dabenak ate au berak zurittu deixela ); MURGILDU ( Korputz ta arima murgildu zan autu artan ); SATSU (Zuloagan zan guregaz Satsu abadia... ); JARKI (Ori entzunaz, jarki jatan jan biar banindu bezala) eta beste asko.

79. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Naiz olerkiz, naiz itz-lauz, abade gitxik oi daben trebetasun eta zaletasunez euskera lantzen diñardu.

80. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0105 Asmatikue zan gure abade jatorra, gerra aurreko gure apaiz don Errapal.

81. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0105 Orduko abadiek, banaka-banaka, ba-ziren diru zale agertzen zienak.

82. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak p. etxebarria 0094 Da gero urtetan otzien etzekoari ba leku askoan, da egun beten yoan san abadeagana pregunte etxeko andrea, ba a ber ser ein leion edo ba, selan urtetan dauen ba, amak edo estait nor ixingo zan.

83. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak p. etxebarria 0094 Da abadeak esanotzen ba: Esaiosu ia ser deseetan yakon.

84. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0086 (Alkatea ta abadeak datoz).

85. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0114 Santi.- Aspaldian gurari bat dot biotzean, abade izateko guraria baña ez naz asartu zuberi esaten, bakar bakarrik D. Josek daki.

86. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0114 Juan.- Baña badakizu zuk abade izatea zer dan ala?.

87. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 SURR. - Saltzalla, etoi arro zara zu, abade.

88. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 SURR. - Nire bizia-arren, abade, zure soñeko luzeak yagoten zauz zu, ostantxean somau bearko zeunke nire ezpatea zure odolean.

89. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0035 Abadeak lotsari itzala hartu eban.

90. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0035 Oraingoan ondo gertatuta ekarren sermoia abadeak eta iazko lotsaria bihurtu nahi eutsan lotsabako hari.

91. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0035 Abadeak: Zelan?.

92. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0034 Lehengusuak eskolara joaten ziranean, basetxeko ume koskorragoekaz eta aititagaz amama hil zanean, abadeak eroan ebela ez jakon sekula ahaztuko eta osaba izekoekaz egoten zan, baina beti be edo sarri behintzat, hara goiko bidezabalera begira, lehengusu lehengusinak eta auzoko basetxeko neskatiko politak be, noiz etozan ikusguran.

93. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0075 Urteak urte joan,
ta abaderik ez an.
Ostia bakar gorantz
.

94. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0117 Lengora joanda, abadeak baretu nai izan eban.

95. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0007 Eta esan be egin dot irugarrena abade sartu zala.

96. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0067 - Abade? Gaurko abadeak sakristauak baiño itxura geiago erabili ta agertzen dozue.

97. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0067 Or zabize orain zorioneko abade langillien autu orretan zoratuta.

98. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0097 Egia esan, goietan zurbil ebiltzan abade langillien jokeragaz eta euren nastea besteren batek etetea gurago eben.

99. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0097 Kontzientziko gai eta tratutzat agertu eta erabilten eben abade langilleak euren jokabidea.

100. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0127 - Ardurarik ez.
- Abade zara.
- Ez dakit zetarako.

101. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0043 Ez joat nik ezagutzen Boise'n daukagun abade euskaldunak ezagutzen ei dau.

102. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0148 Ordu beteko iru ikasgai astean, damoskuz emengo abadeak.

103. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0148 Abadeak diño, iru illebete barru gertauko nazala, bateoa artzeko.

104. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0177 Zuzen ete egoan, abadea?.

105. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0040 Kanala'n ikusi zituezan gabean eta ango Legendika'ko abadeari eskatu eutsen ostatua.

106. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0008 - Abadeari oratu eutsoenetik, hemen ez dago antza inor seguru erantzun neuntson.

107. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0003 Egon ementxe, nik abadea bertora ekarri arte.

108. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0003 - Belauniko esan eutsan abadeak.

109. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0030 Abadea be altaratik jatsi, eta bere estolea mun-egiteko aurreratu ondoren, olata areik, arimen aldeko eskiñitzat artzen zituan.

110. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0030 Eta abadeari eskintzerakoan, uzker batek urten eutson andraxoari.

111. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0030 Abadea bera gorra zan, eta ez eban uzkerraren soiñurik entzun.

112. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa alzola batalak 0092 (2) Bizitza-biko etxe eder bat da Zumelaga. Jauregi antzeko etxeaurrea dauko, arrilanduz egiña. XVII edo XVIII gizaldikoa dirudi; Ez dauko arma-arririk, baiña aberatsen batek edo beintzat dirudunen batek egiña, noski. Aboitiz abadea izan ei-zan, azkenengo ugazaba eta oneri Julianaren neba batek (Pauliño Lasuen Agirrek) erosi eutson, Karlos eta Julianarentzako. Pauliño au delineantea zan, Kirikiñori lagundu eutsona ikasteak egiteko. Beste anai bat be euki eban Pauliñok, Kindiñ Lasuen Agirre, delineantea au be. Gazterik il zan, ogei ta bi urtegaz, ikasteak amaitu eta laister.

113. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0049 Begira: lengo egunean, ume bakotxak aingeru zaindari bat dogula esan euskun abadeak.

114. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0033 Adabazainez eta erropa maieztuz jantzitako abade taoista bat saltokira hurreratu eta madari bat emon egion erregutu eutsan.

115. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0033 Abadea teman sartu eta saltzaileak, haserretuta, iraindu eban.

116. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0033 - Ehundaka madari dituzu mahaian, jauna inoan abadeak bat emon badagizu ez dozu galtzerik igerriko.

117. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0033 Ikusleak txarrenetariko bat emotea aholkatu eutsoen nekazaleari, abadeak bakean itxi egian amoreakaitik.

118. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0033 Zaratean erreparatutakoan, ordenaren arduradunak madari bat erosi eta abadeari eman eutsan.

119. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak boletoñate 1976 0009 Egiliak, abadia bera, ez dittu idatzi honeik, dakarrein itxuriaz ontzat joten (ortografiagatik esan gura dau).

120. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0032 Bigarren, ezkonduz gero joan ziran abadeai, barriro deitu egin bear jakela; ta abadeai dagokien eginbidea barriro egiteetaratzeko, baimena bear jakela emon, naiz ta baldintza batzuetara beartu-ta.

121. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0032 Irugarren, gizon ezkonduak, be, artuak izan daitezela, abade izateko.

122. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0032 Eta zezeillaren lenengoan, agurtzera joan jakozan jendeai, Aita Santuak, Pedro Deunaren plazan, onelan: abadeak ezkondu bakoak izatea, arau sakratu ta nagusia dala.

123. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0032 Eta bai laikoek, bai abadeek ta bai gotzai ta kardenalek, ao batez, adiarazi eben, ez ebela gura Erromatik alde egitea, Erromagaz beti bat izatea ta beti batean bizitzea baino.

124. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0032 Eta baita ezkondubako abadeen bizitza, obeagotzat ta santuagotzat goratuten eben.

125. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0032 Eta azkenez, Dagonillaren 21 ean, Olanda'ko gotzaiek abade bakoitzari eskutitza egin deutsoe.

126. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0054 Iru zeregin orreik bete leikez abadearen egun eta ordu guztiak.

127. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0054 Neure abadetzan, urte luzeetan, argi ta garbi ikusi dot len izendatuko iru lan orreik dirala abadeak egin leikezan gauzarik ederren ta onuragarrienak.

128. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0054 Baita samindurik bizi diranai adorea ta barruko indarra emotea ere abadearentzat zeregin onuratsuenetakoa dala ezin iñork ukatu.

129. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0054 Abade langille ta maitaille batek umeen biotzetan erlijio, etika ta gizarte-arazoak ere ederto irantsiten ditu.

130. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0031 Don Jose Maria abariak egiñddakuak dira.

131. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0031 Zela lehenguak oso zahartuta euzen eta barrixak egiñ bihar ziran... gure abare honi gauzak egiñ baiño Iehen buztiñakiñ modelua egittia gustaitten xakon, eta handitxek etaratako eguak dira honeik....

132. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak pujana 0014 Izan be, gure utsak abadeari esatea AUTORTZAREN zati bat baiño ez da.

133. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak pujana 0014 Esan be, pekatuak agertuta gero, onantxe esan oi dausku abadeak: Penitentzian errazau iru agurmari.

134. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak t. elorrieta 0126 Abade ezkongilea Juan Jose Soloaga izan eben.

135. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0057 Hona hemen euren gurasoei, hezitzaileei, anai-arreba zaharragoei, abadeari, umeak ezagutzen dauan beste katekista bati... egin deikioezan itaun batzuk umeei eskeintzeko: - Noiz edo noiz Jainkoa zeure bizitzan aurkitzen dozu?.

136. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0140 Ez egoan pozik Berastegiko abadea bere eleiztarrakaz.

137. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0140 Abadeak esan eban legez, herri guztia batu zan mesa nagusian.

138. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0140 Abadea pulpitora, ta, hasi zan: - Berastegiarrok! lehengo egunean, hemengo seme-alaben barri jakin behar nebala eta, mundutik urten ta kanporalditxo bat egin neban.

139. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0140 Eta abadeak beste munduko bere ibilleraren barri guztiak emon ondoren, hasarre gorritan, jarraitu eban: - Berastegiarrok! gaiztoak zaree, eta Jainkoaren pasentzia agortu dozue.

140. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0140 Abadeak esanaz batera, eleizagoitik, dir-dir-dir sutan soka bat jausi zan, eta eleiztar guztiak harriturik gelditu ziran.

141. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0140 - Bota gehiago, Jauna - barriro ere abadeak.

142. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0140 - Bota gehiago - abadeak barriro ere.

143. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0055 Txomin abadea zan eta ba dakiz orrelako berbak eleiztarrekaz erabiltzen: Atoian legez eleizara... gure arrantzaleak gorrira baizen azkar eztira joaten txarteletara, eleizako ezkillatxoak dilin dilin luzarokoan ibiliarren.

144. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0061 Bein, orraitio, Aytonan izurriteak gogor jo dauan baten, aita Palau bertan dala, erriko agintariak geixoen alde eskea egiteko, berari eskatu deutsoe sermoe bat egin deiola erriari, erriko abadearen sermoiak iñor berotzekoak izaten ez zirala-ta.

145. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0061 Erriko abadeak, bere kontura, meza esateko baimena emon deutso inozkoren baten.

146. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0166 Itxuraz abade arek konpesateko pekatutzat baiño naiago izan eban diruzko zigorgarritzat artu idi-proba jai egunez egitea.

147. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0176 1746 urtean, Jose Ubilla abadearen kapillautzari egokiona da.

148. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0176 1796 urtean, Juan Meabe abadearen kapillautzari.

149. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0198 Aulestia etxetxua.- 1704 urtean Migel L. Bengoetxea, abadea, bizi zan bertan.

150. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0198 Jauregi etxetxua.- 1704 urtean Pedro Azorin abadea bizi zan bertan, eta beragaz Martin Retolaza abadea.

151. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0089 Euskerearen eremuko hain zuzen izan ez diran beste gizon bik be, laga dabe mundu hau, Alberto Onaindia eta A. E. Mañarikua, abadeak.

152. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0083 Agertu: Allande Sarrikota-ko, Santagaraziko abadiako abadea, Irigarai eta Karrikaburu herriko kontseilariak.

153. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0039 Abadeak ordenatu, diakonoak kontsakratu eta urrea jasotzen dut...

154. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0013 Orduan, Espainiara aldegin nahi zuen eliz-gizon haietako bat Hèrraboc-eko abadea izan zen.

155. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0013 Hèrraboc-eko abadeak, berriz, ez zuen katalanez tutik ere ulertzen.

156. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0013 - Abade jauna esan zuen nire osabak, hemen ikazkinen borda bat dago.

157. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0013 - Zuk nahi duzuna - erantzun zuen abadeak.

158. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0017 - Leku Sakratuetara erromes joan zen gutako batek (Lung-Cho monastegiko abade da orain) eman zidan - esan zion lamak hitz totelka.

159. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0048 - Mila esker, Jaun Abadea; mila esker zuei guztioi ere, ordo fratrum minorumeko adiskideok, hots, lingua vulgarisean esanda: mila esker zuei ere anaia txikien saileko adiskideok...

160. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0284 Huraxe izan zitekeen une egokia scriptorium-aren ondoan geunden eserita, lagun giroan, tearen antzeko infusio bana dastatzen ari Jaun Abade Prioreari aspaldidanik buruan nerabilena bat batean jaulkitzeko.

161. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0032 Holako zerbait gertatu zitzaidan, agian, abadearekin.

162. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0027 Gainera, zahar eta higatu itxura ematearren, tajo, pluma eta tinta txinoaz idatzi nituen, erdi aroko abadeen gisan, eta orain, sasoi hura udazkenean antzarrak bezala ostendu eta urrundu denean, bizitzan beharrezko diren pazientzia eta kuidadoa izaten ikasi nuela uste dut kopiaketa amaigabe hartan.

163. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0060 Balbin abadea, hortara, nabarmendu egin zan 1680-ean, alemaneraz egin beharrean txekeraz idatziaz.

164. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0086 Nik ez dakit zergatik, baina lan hau egin zuena ez zen literatura zale bat, ez literaturarik zekiena, abade edo fraile moralistaren bat baino.

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0003 Kaka zaharra, beraz, intelektual hoien hitz eta pentsamendua, eztabaidarik minimoena ere mereziko ez dutelarik, gure abadeak demonioaren lausenguak besterik ez direla esan duenez geroztik.

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0042 Monastegietako abadeak bezala bizi da eta gogoan du hemengo bere eginkizuna gudakoa bezain erlijiokoa dela.

167. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0066 Mallebi-ko abadea (Apaiza) Abade bat zan Mallebi-n eiztari.

168. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0066 Eskatu zian ogia, ta andre ori, ogia eskutan artuta, abadea-rengana joan zan ematera.

169. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0066 Bañan abadeak ez zeukan astirik artzeko.

170. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0153 Onexek atera zitun J. Gurutz Ibargutxi abadearen idatziak: Bost liburu mardo, Kristiñau Ikasbide Atzalbena izenburutzat dutela.

171. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0153 Amaitzeko, abade adintsu, biotz-gazte ta langille etengabekoa genduan Arzubiaga.

172. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa nor da hor? 0027 Azkenean Aita Augustin Abadea ez zen menturatzen, ganbaran sartzerat.

173. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa nor da hor? 0027 Trufatzen zuten erranez: Freren Abadea Biziki saindua.

174. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1979 0004 Uztailaren 13-an Ipar-Ameriketarik agertu zaiku, ustegabetarik, Oklahomako aita Abadea, Dokson deitua.

175. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1979 0004 Ez dute hangoek ahantzia Belokeren hiru egiletarik bat izan zutela lehen abade.

176. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1979 0009 Aboztuaren 27-tik 30-raino, aita Abadea, Hiriart-Urruty, Larre eta bertze Euskaltzaindikoekin, Gernikan ginuen eta Foruan, gogoetak egiteko, oraiko aldaketeri buruz.

177. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1979 0010 Hiru urtetarik biltzen dira horrela, gure fraidetxeak zertan diren ikusteko, elgarren arteko legeak finkatzeko eta abade bat bertzen buru izendatzeko: Landevennec Bretaniako abadea izan da hautatua.

178. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1979 0010 Urriaren 7-an Leireko abade berriaren benedikatzea zen.

179. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1979 0010 Zirarda jaun Artxapezpikuak ziona: Tokiko gazteetan fraide gaiak sor ditela; eta, abade berria gidari, Naparroako bihotza bilaka dadila Leireko etxe saindua.

180. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0004 Urtats oroz igortzen ziokan aita Abadeari bere urte onak eta bere bihotzeko hitz beroenak.

181. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0005 Bi dizipulu bazoatzin... Emauztarren ebanjeliotik erakaspen sarkorrak eman dizkate aita Abadeak; eta gero hitz berezi bat etxekoeri: Badakite biek zer zor dioten aitameri, aitatxi-amatxiri eta etxeko guzieri; zer zor dioten herriko apez eta fededuneri.

182. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0005 Arrats oroz bezala, fraide guziak bildurik, ongi etorria egin dio aita Abadeak eta zenbeit kontseilu eman: Aspaldiko denbora garratzetan, ba omen ziren bi gazte, fraiden artean, zenbeit ilabetez bizi ondoan, mundurat eta hirirat itzuli zirenak.

183. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1986 0003 Merezi zituen, segur, fraideek erakutsi diozkaten esker-onak, eta, ehorzketa bururatzean, aita Abadeak erranak: Eginen dautzut orai, Dominixe, gure azken agurra.

184. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1986 0005 Otsailaren hogoi-ta batetik apirilaren laueraino, aita Abadea Afrikako fraideen artean egon zaiku: bortz egun Koubri-n (Burkina-Faso-n) eta ilabete bat et-erdi Zananado-n (Benin-en).

185. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1986 0006 Ekainaren 9-an, Mgr Vincent Baiona-ko jaun Apezpikua Beloke-raino etorri zaiku; eta, azken agurrarekin, hau erran dio erdaraz, denen izenean, aita Abadeak: Hogoi-ta bi urte huntan zenbat gertakari, zu benedikatzaile!... 1969-an, buruilaren lehenean: gure elizaren sagaratzea.

186. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1986 0006 1975-an martxoaren 21-an, oraiko aita Abadearen benedikatzea.

187. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0003 Martxoaren 26-an itzuli zaiku aita Abadea Afrikatik hiru ilabete Zañanado-ko anaien artean egonik.

188. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0004 Tokiko superiorari eta aita abadeari zoakoten, esker emaitea.

189. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1977 0007 12-an aita Abadea joaten zitzaikun, berriz, Erromarat.

190. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1977 0007 Hamar egunez bildu dire han mundu guziko aita Abadeak.

191. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0166 Erdi Aroan, aginte politikoa sakabanaturik zen giza talde eragingarrienen artean eta Nafarroako arazoan hiru atal nagusi bereiz zaitezken: 1. Goi mailako eliza, bereziki monastegi haundietako abadeak: 2. Noblezia: 3. Hiritako ordezkariak, aristokrazia modura bizi zen burgesiak osatua:

192. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0170 2) Elizako ordezkariak: Utziateko abadea, Akizeko Bikario Jenerala, Baionako apezpikua.

193. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0022 Ebanjelioaren ondotik Aita Abadeak hitz batzu erran dauzku.

194. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0023 Bizkitartean, Aita Abadeak meza hastean ziona, norbeit eskas ginuen: Aita Mauro Elizondo, Beneditanoen Abade lehenkari berria, han baitzen Erroman.

195. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak zubk 0001 Azken baten, eta danen gaiñetik, abade zan eta ba eukan erri ezaupidearen ardura eta kezka bere irakatsietarako.

196. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. azurmendi 0001 Lehenengo urrats haietan, Pierre Laffite izan zuen lagun eta laguntzaile de la Sotak, baina abadea begietako gaitzak jo zuen, eta Euskaltzaindiari utzi zizkion lantzerik ez zeuzkan lehenengo esku-izkribuak.

197. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gmant 0001 Parroki-eleiza asko iragi, abadeak ugaritzeko alegin andiak egin eta Notre Dame de la Garde eta Gotzain-eleiz barria be berak egin zituan.

198. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Urrillaren 13`gnean, Garitaonandia`tar Gotzon abade jatorra ta guztion lagun zanaren gogo alde Mezea izan gendun.

199. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Utsik mingarriena, abade bere lagunena izan zan, bat bera be ez zan azaldu... nun ete-ziran?.

200. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arenaza 0001 Esaera ori burutik kendu ezinik egon nintzan Urillaren 15'garrenean eta urrengo Domekan, Mañu eta Urdulizen, Garitaonaindia'tar Gotzon abade ta idazle izan zanaren gomutaz egindako Meza ta omenaldietan.

201. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arenaza 0001 Abade lez, besoak zabal-zabal ebazala bardin besarkatzen ebazan goikoak eta bekoak, gorriak-eta zuriak.

202. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. olazar 0001 Añoberos, jatorriz euskotarra zan eta bere ikasle-aldian egin zituan euskera ikasten alegin batzuk be, baiña egun baten erritxu baten berbaldi bat euskera egin ebanean, ango abadeak onelan esan eutson: Ederto berba egin dozu, baiña ezer be ez jatzu ulertu.

203. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. olazar 0001 Eleiztarrez bete-beterik egoan eleizea eta Mai Santuaren inguruan eun eta berrogeta amar bat abade, beste berrogeta amar inguru eleiztarrakaz.

204. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. olazar 0001 Abadeak eta lekaide-lekaimeak, Vaticano'ko II Eleiz-batzarrean argi dagoanez, gotzaiñaren laguntzaille bereziak dira.

205. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. olazar 0001 Ez dogu izan bear, antxiña lez, abadeok giza-mailla berezi bat, baiña eleiztarrakandik berezituta dagon taldea gara.

206. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. gallastegi 0001 Karreradun gizonak abadeak ez izanean, erderaz egiten eben ta erri xeeiak ganorazko izkuntza erdera bakarrik zala uste eban.

207. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. etxeberri 0001 Lekaideak, eta abadeak baino ez ziran arduratzen IDAZTE-kontuaz.

208. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 Arraina zatitzen Badaude Fernando eta herriko abadea bazkaltzen (abadeak gonbidatuta, noski), eta arrain ederra dute bazkaltzeko.

209. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 Fernandok berehala, zati ederra hartu eta burua uzten dio abadeari.

210. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 - Aizu, abade jauna. Zuk lehenengo hartzen baduzu, zein zati hartzen duzu? - Txarrena, noski.

211. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1989 0001 Abadeak berari itaundu eutson, ia bardin dan bazkari eder bat jaten telebisiñoitik ikustea ala norberak bazkari eder orretan esku artzea.

212. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Bere osabetako bat izan zen, abade oso bizkor eta jakintsua, arazoa konpondu ziena.

213. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 - Abaderik ba`euken otoitzak egiteko...? - Aztiak ziran arein abade.

214. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 Beste iñor eztago erakutsi leikenik ta Abadea gixajoak erakutsi bear, beste lanik ezbaleuko lez.

215. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Joan dan baten Abadea dotriñarako eskolara joan zan ta mutiko orri itaundu eutson: -¿Bizitzeko nai-ta-naiezkoa da jatea?

216. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Denbora asko eztala, jai-besperan abadeak umeai itaundu eutsen, ia urrengoko egunean ze mezetara etorteko asmoa eukien.

217. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Abadea asi zan orduan au ta ori esaten: Mezea zer dan; jai-egunak zertarako diran; Eleizeak Jaungoikoaren ordez agintzen dabela...

218. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Abadearen jardun guztiak baño, amaren jokabidea geiago zan arentzat.

219. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0002 Baña eztago aiñ ondo, Ejerzizioak emon zituen Abadeai, bai, bai, esan ta gero, ¡kaixo! esan da etorri ez.

220. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0002 Bere bearrak egin ondoren, Abadeaz ipuiñak esaten asi zan: Ango Abadeak orbela lez dolarrak batzen ditue!

221. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0002 Kostau jakon Abadeai amerikanoari sinistu eragitea, dolar areik ez zirala egun bateko irabaziak, ezbada atara zituen beste Meza esan bear zirala ta egunean Meza bat baño ezin leikela esan.

222. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 An ez da iñor ikusten elizkizunetan, emen tabernako ate aurrean idi zarrak jabearen zain egoten diran lez ezer egin barik, ezbada liburuaz edo buruz danak batera erresetan edo kantuan edo abadeari erantzuten akolitoak lez.

223. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 Oiñ Iturreta lez, Jemeingo eleizeana zan ermita ori ta etorten zan andik jai-egunetan abade bat Meza esaten.

224. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 Pasau ziran 8 urte ta pleitua ezin amaitu, gastuak be aundiak ta azkenez erabagia emoteko Elorrio'ko ta Etxebarriko Abadea, Martin Berroeta'ren osabea izentau zituen.

225. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 Ara emen abade oneik 1552garren urtean emon eben erabagia: Jemein'go abade bat etorriko zala Barinagara biziten, andik aurrera elizkizun guztiak bertan egingo zirala ta Gure Jauna egongo zala, erriak abadeantzako itxurazko etxe barri bat egingo ebala ortu ta guzti ta beste kondiziño batzuk.

226. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Abadeak baten barik, lau aldiz danak entzuteko eran esan eban, aurrean egozela jarlekuak utsik.

227. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Zer dala eta egin dozu abadeari dagokiona.

228. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Erriko abadeak jaiotzako irudiak emoten dauskuz eta geuk geuretara antolatu bear dogu jaiotza.

229. 1991> bizkaiera ahozkoak orozkoko ipuin-esaundak 00107 -Ai sikieran a eldu sara oneik i sertuteko da, abadeak berak eikian selan agindu kajan sartuteko da en seguida ba abadeak biribildu eieusan.

230. 1991> bizkaiera ahozkoak orozkoko ipuin-esaundak 00107 Mansarbeitikoa emeretzi urteko ba neskatillia gaxorik txarto, txarto, ta gaxorik txarto ta elexakoak egiten da serean da elexakoak eginde ba komuniñoa emoten dabilela abadea konturetu sen almuedapean seoser daukela da esan iotzen:

231. 1991> bizkaiera ahozkoak orozkoko ipuin-esaundak 00107 Sera ba burdin kajan eusenean a bolak abadeak, ba gero kridie asustaute ei egoan da esta eser pasau eiteiotzen abadeak esta eser pasau eitiotzen abadeak esta eser pasau
da ba:

232. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00093 Abade misiolaria ere han egoan Bazko-meza aurretik bateatzeko itxaroten.

233. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00093 Lekobide ere heldu zan bere zalpurdian eta umea besartean dala, abadeagana hurreratu zan inguruko herritarren eupada eta txalo artean.

234. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00105 Egia esateko, Izarrek danerik ikasi eban egin ere. Labrantzan dana ekian, arrantzan beste hainbeste, ehizan parebakoa genduan eta eskolak beste inork baino hobeak ebazan, abade jakintsuari esker.

235. 1991> bizkaiera literatur prosa aititeren mokoa 0016 Eleizan sartu eta abadearen hitz-jarioa aurrera bitartean, guztien buruetan pena, Matxin gaixoa; nor ixengo ete da urrena.

236. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0079 Oraintsurarte hauek gauzok kontatu be ezin litezkeen egin, kontetea be pekatua zen, gaur graziak ez dagoela lehengorik, orain abadeak be ez diote mirarik egiten honango kontuak konteteari, batzuk barre be majo egiten dute, orain, jakina, kontetea da gauza bat eta egitea beste bat, ze gaur be txarto dagoena txarto dago, gaur ez dakit ba lar ez ete den pasatu jentea bestera, jakina, askori kupoa denpora baino lehenago betetan zaie eta gero ez dago dibortzio eta pestekeria baino besterik.

237. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0256 Neskatoa, arteak be ezin zuen hartu eta belea beltzago ez dela egingo pentsatuta, jaurtin jarro hori, utzi bertanbera prakagorriok eta karran joan ei zen herriko abadeagana eta esan:

238. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0256 Eta abadeak esan ei zion gora-goratan:

239. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0256 Abadeak, eleizako kanpantorreko kanpaiots guztiak gutxi zituen, eta Kastrejana inguruko guztiak batu ei ziren oilar hori topetako.

240. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j.m. iraolagoitia 00102 Honetan eragile zuzena Julian Olazabalaga abadea izan zan, sasoi haretan baserritarren pastoralgintzarako Elizbarrutiko arduraduna.

241. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j.m. iraolagoitia 00102 (Olazabalaga beronek 1969. urtean bere ardurea agertu eban, Bizkaiko herri txikietan euskeraz hasibarri egoan liturgia eratzeko abade asko gai ez zirela ikustean. Derioko Seminarioko irakasleengan aurkitu eban erantzuna: Ander Manterola buru zala hasi ziran lanean. 1970ean I. Derioko Udako Euskal Ikastaroa egingo zan. Irakasleak: Karmelo Etxenagusia, Mikel Zarate eta Lontzo Zugazaga).

242. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. altzibar 0062 Mogelenak eguzkialdeko bizkai-euskera hartzen eban oinarri nagusitzat, Markina aldekoa, bera horkoa zan eta bertan egoan abade.

243. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0117 Onuradunen gizarte jatorriari egokonez, euretariko asko Larrabetzun jaioak ziran, honeen laurena, goi mailako familiatako bigarren semeak: Erkinigo, Gastelu, Loroño edo Goikoleatarrak; dan-danak, XVII. gizaldiko abadeak.

244. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0031 1875: El Noticierok: Erri bakar baten, Bermio'n, dagozela abade liberalak, diño.

245. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0007 Oneitarikoen artean, apaiz batzuk be badagoz, pastoralgintza onean sartutako abadeak.

246. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0111 Elizearen eritxiz Salazartarren oinetxe eta etxaguntzaren jabeari egokon elizea konpondu, artatu eta atontzea, Eliz Kabildo, abade eta onuradunentzako hamerrenak ezik Herri-batzarraren ganerako beste guztiak haretxek eroaten ebazalako.

247. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0154 Neke-oparitzat eskeintzen dan arimak, bere barne ondoko isiltasunean, abade izateko dei bizi eta ezkutua ohartzen dau.

248. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0111 Telefono aldera joan eta Lindroth abadeari deitu zion.

249. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0011 Ozta-ozta ikasi nituen letrak eta lumeroak herriko abadeak katexima ikasteko erabiltzen zituen liburuen bidez eta gurasoek horren berririk jakin gabean.

250. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.i. astiazarain 00208 Atributu pertsonal gisa liburu irekia darama, gezi bat eskuan eta txerri edo txakur bat oinetan, eta kanpaitxo bat ere bai lepotik zintzilik. Azkeneko bereizgarri pertsonal honek nahasketa sor dezake santuaren ikonografiaren inguruan. Alde batetik, gezia eta liburua San Gil ermitau eta abadearen ezaugarriak dira, txakurra ere izaten duelarik maiz.

251. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00046 Euretariko bi azpimarratuko ditugu. Lehenengoa, Fray Bernardo de Hontiberos Calahorra eta La Calzada-ko apezpikuak emana, aldaketa txikiren bat gorabehera Bizkaiko parrokia gehienetan agertzen dena. Agindu honetan gogor ekiten die herriko jaietan eskutik hartuta dantza egiten duten neskatila eta mutil gazteei, baita zenbait abaderi ere, halako dantzetan eta tabernetan sartzen zirelako.

252. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00063 - Abadeek arazo bat zeukaten: gringoek ez zuten halako txikizioren beharrik Noriega harrapatzeko, horregatik gringozaleek asmatu behar izan zuten Chorrillo eta San Miguelito auzoen erraustea noriegatarrek egin zutela.

253. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0051 Bata aurrehistoriako gizona zen, eta bestea, berriz, gaur egungo antropologoa edo ikertzailea, abade itxurakoa.

254. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0010 Hain zuzen jagoiti bilduak ditudan idazkien artean, argi dago kultura arartekoak izan ditugula, abere-sendagintzan teknikoak (kimistak, albaiteruak herri-marexalak) jende sendagintzan petrikilloak jinko txipiak danatuak eta abadeak;

255. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pirinioak 1995 0046 Horregatik ekaitza zegoeneko gauean Abadearen Txakurra esan ohi zen ahopeka, haize-hotsa apaizaren zakurraren zaunkarekin identifikatzen zelako.

256. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0003 Urkiolan San Antonio abadearen santutegi errenazentista dago.

257. 1991> euskara batua saiakera-liburuak telleriarte 0042 Àzkenaldera, hemen Bernardina Aldasoro Elorza maistrak eskolak eman zituen, Brinkolako elizako arkupe gainean abadea ere eskolak ematen hasi zen arte.

258. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0059 Leireko abadea Aita Santua bisitatzera joan zen.

259. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. de txurruka 0111 Bere aldetik Tiberius Coruncanius beharbada ez zen bere lege alorreko ezagupenak jendaurrean azaldu izango zituen lehengoko abadea izango.

260. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak euskerazaintza 1995 0052 Apaiztu ondotik, Lauzurika'k abade berriei iru motako zinketa eginarazi zien: bat, Euzkadi'k ez dula egitan iraungo; bi, Españi izango dela aberri bakarra; iru, España'ren alde itz egitea.

261. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zabala 0014 Non da abade eta apaizen irudimena, hau ongi antolatzeko?

262. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. aristi 0041 Leon izan zitekeen hiriburu ttiki batean, Kofradia berezi eta xelebre bateko partaideek duela urteak hildako abade baten eskuizkribuen berri izaten dute.

263. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. aristi 0041 Abade haren teorien arauera, probintziako paraje batean bada lurretik sortzen den iturri bat, birtuteen txirrindaz osatutako likidoa isuri duena.

263 emaitza

Datu-estatistikoak: