XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak sgarm dekli 0153 Izenek, sustantiboek, adjetiboek eta prononbreek, desinenzia deklinatiben bidez, frase barruan duten egitekoa, funtzioa alegia, adierazteko baliatzen gera deklinazioaz.

2. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0062 1) Irakurri ondoren 8.9 ariketa egin
2) Ipini (1) zenbakia testuko adjetibo guztiei
3) Azpimarratu testuko aditz guztiak
4) Hitz gutxitan: egin testu honen laburpena
5) Marrazkiari begiratu eta esaldi bana egin arratoien hiria deskribatuz

3. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak sopena 1980 0003 Haurrak hitz bakoitzaren ondoan ikusiko du zer zer den: substantiboa, adjektiboa, adberbioa, aditza, etab.; honela, batere konturatu gabe sartuko da gramatikazko funtzio ezberdinen munduan; eta aditzari dagokionez, oraina, lehena eta geroa denborak datoz.

4. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0077 Esan behar da, adibidez, ideiak ez direla ezezka eman behar eta ahal den neurrian baiezkoak erabiliko direla, iritzi pertsonalak baztertzeak oso gauza zehatzei buruz ez bada arindu egiten duela idazlana, adjetibo kalifikatzaile guti erabili behar direla, ez direla gehiegi ere gehiegi azaldu behar gauzak irakurlea ez baita ergela, oso leku gutitan erabiltzen diren aldaki estilistikoak hobe duzula baztertu bestela, testuingurutik oso ongi ulertu behar dira, argitasunaren eta ulerkortasunaren azpira makurtu behar dituzula gainerako guztiak, esaldiak ez dituzula bitan banatu behar, e.a.

5. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0295 Aukera itzazu kontu handiz deskribatuko dituzun elementuak ahal den eta gutxienak eta erabiliko dituzun adjetiboak.

6. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0079 4. Egileak, Joanesen entzumena deskribatzen duenean, zenbait adjetiboren antonimoak ezartzen ditu; bila itzazu bikote hauek.

7. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0079 - Egin itzazu esaldiak, adjetibo hauek erabiliz.

8. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0079 5. Erabil itzazu ondoko adjetiboak beste testuinguru batzutan, esaldiak eginez: zuzen / zabal / trinko / zimel.

9. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0043 - Izen bat adjetiboz kalifikatu era ezberdinez: Ilargia.

10. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0215 Ondoren azpimarra, liburuan, bakoitzari dagozkion adjetiboak.

11. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0041 Olerkiaren mamia berregin dezagun hitz, adjetibo, konparazio, metafora etab. berriak erabiliz (hau dena ahoz).

12. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0116 Adjektibo bakoitzaren ondoan beronen aurkakoa idatzi behar duzu.

13. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0099 Aditz sustraia, besterik gabe adjektibo jatorra da, eta edozein deklinabide atzizki har dezake.

14. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0099 -ko operatzaileak edozer bihurtzen baitu adjektibo eta izenlagun.

15. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0006 Hemen landu genitzake: irudimena, idazteko zaletasuna edo animalia bakoitzaren deskribapen laburra, adjetiboak propiedadez erabiltzea (hitz bakoitzari dagokion adjetiboa ipiniz)...

16. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0007 Bertan 800 bat adjetibo eta 1.500 bat hitz berezi agertzen dira, esanahi eta guzti (esanahia euskaraz, noski).

17. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0285 - Zein adjetibo ezarri dizkio ilargiari?.

18. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0315 5.4.1. Izena eta adjetiboa Izenak eta adjektiboak elkarrekin silaba gutxiko multzoa osatzen ba dute, hiztunak hitz soil bat edo bi hitz bezala analiza dezake talde hori, izen konposatuekin gertatzen den moduan; horrela, bi modutara joan daiteke azentua: .

19. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0315 5.4.2. Aditz nagusia eta laguntzailea Adjetibo eta izenarekin gertatzen zaigun bezala, hemen ere baztandarrek analisi diferenteak egin ditzakete multzo hauekin.

20. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0077 - Koordinaziozko elkarteak
- izenak: gauza bat A da eta B da
- adjetiboak: gauza bat a eta b da. Bestelakoak.

21. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0201 Horrela, substantiboak maiuskulaz eta izenondoko adjetiboak minuskulaz emanaz, eta mugatzailea B(b) letraz eta mugakizuna A(a) letraz, azter ditzagun banan bana honako hiru eraikuntza-moduok: Ab: sudur luze (sudur luzea du benetan mutil horrek), buru handi (buru handiko kasta da, inondik ere, behi-mota hori).

22. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0108 Arrazoi bi aipatzen genituen orduan eritzi horren sustagarri: -ari(o) bukaeradun hitz horrek bere jatorrizko eginkizun kategoriala duenean, perpaus baten baitan adjektibo gisa funtzionatu behar duenean alegia, -ari forma aski estrainio gertatzen da euskal belarriarentzat: euskarazko -ari bukaeradun ohizko hitzak, inoiz mailegatuak nahiz etxean eratuak, izen gisa erabili ohi dira normalean, eta ez adjektibo moduan.

23. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0108 Gaur egun daramagun jokabidea, labur bilduz, honako hau da: a) gaztelaniazko -ario bukaeradun hitza -ario moduan eman ohi dugu euskaraz ere, textuinguru sintagmatiko konkretu hartan adjektibo gisa funtzionatzen duenean: beraz funtzionario, finantzario, minoritario, maioritario, parlamentario, komunitario, erreakzionario, defizitario, inmobiliario, aleatorio, arantzelario, solidario, bankario eta abarrekoak aukeratu ditugu adjektibo gisa jokatu behar dutenerako, eta ez L. M. Mujika eta/edo X. Kintanak proposatzen dituzten finantzari, parlamentari (parlamendari), erreakzionari, inmobiliari, solidari, bankari eta antzekoak.

24. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0134 Jendea ezagutu behar dut, mundua, mundu... ez! ez dut adjetiborik ipini behar, ez dut nahi, mundu, mundua soilik.

25. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1985 0329 Bigarren atala: Izen sintagmaren egitura: 1- Izena; 2- Izenordainak; 3- Determinatzaileak; 4- Adjetiboa.

26. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0204 Formazko berdintasunak jatorrizko textuari begiratzen dio eta hura hitzez hitz itzultzeari; horretarako erregela sinplea eta zehatza erabiltzen du: ahal dela, aditza aditzez itzuli behar da, izena izenez, adjetiboa adjetiboz, izenordea izenordez, genitiboa genitiboz, e. a.; esaldiak jatorrizko hizkuntzan diren bezala gorde behar dira itzulpenean ere; hiztegiaren berdintasunari eutsi behar zaio, baita hitzak adiera figuratuan erabiliak daudenean ere; esaerak eta modismoak ere hitzez hitz itzuli behar dira eta ez esanahiari begira...

27. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0204 Hala behar izanez gero edo hizkuntzaren joerak hala eskatzen duenean, era honetako itzultzaileak ez du eragozpenik izango aditza izenez itzultzeko, adjetiboa adberbio bihurtzeko, eta alderantziz; ez du kezkarik izango esaldi bat bitan edo hirutan zatitzeko, eta beharrezko diren zehaztasun berriak sartzeko; arretaz bereiziko ditu hitz beraren adiera desberdinak; esaerak edo-ta atsotitzak ez ditu hitzez hitz itzuliko, esanahiaren arauera baizik; ongi bereiziko ditu literatur motak: prosa eta poesia, kontaera soila eta irakaspena, profeta-hitza, parabola, aholkua, hitzaldia, adore-hitza, esaera zaharra, e.a.

28. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 0628 Egia esan, ez dut uste gauzak horrela direnik: Axularrek, adibidez, dexente erabiltzen du -TZEN egitura gaitz eta erraz adjetiboekin.

29. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 0628 Azterketa osoago baten faltan, uste dut esan daitekeela zail(gaitz)/erraz adjetiboak direla medio, hiru egitura desberdin agertzen zaizkigula.

30. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. larrarte 0221 Izen sintagma diodanean, sintagma horren barnean izen sintagmak eta atributo sintagmaren barnean sartzen diren adjektiboak ere, mugagabe diren heinean, aztergai izango ditugu.

31. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. larrarte 0222 Eta atributo sintagma denean, sintagma hori izen sintagma batek osa dezake edota adjetiboak bakarrik.

32. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. larrarte 0222 IZEN MULTZOA + -0 / ADJETIBOA (ATRIBUTOA) + 0. KASU NOMINATIBOAN. Sujetoa

33. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. larrarte 0222 Izen sintagma hori, dakigunez, izen hutsez edota izena + adjetiboaz osaturik datorke.

34. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. larrarte 0222 Atributoa Adjetibo hutsa bere maila guztietan edota IM (izen multzoa), nahiz izen hutsez, nahiz izenez + adjetiboz osaturik ager daiteke atributo funtziotan loturazko aditz batekin.

35. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. larrarte 0222 Adjetibo hutsa nahiz izan aditzlaguntzaile iragangaitzaren, nahiz beste aditz iragangaitzen edo iragankorren atributo denean, adjetibo hori: Maila soil edo positibo delakoan baldin badago, atributo hori forma mugagabean erabiltzen digu Tartasek.

36. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. larrarte 0223 Hemen bide batez azpimarratu behar da hon beti mugagabean erabiltzen digula Tartasek, atributo funtzioa betez eta izen bati loturik ez datorrenean, hots, atributo sintagma adjetibo hutsak osatzen duenean.

37. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. larrarte 0223 Beraz, inoiz forma mugatua duten adizkiek eta mugagabea duten adjetiboek oso esanahi ezberdinak dituzte.

38. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. larrarte 0241 Eta bigarrenik, NOR sintagmetan atributo sintagmak azpimarratuko genituzke batipat, sintagma horietan agertu zaizkigun hiru sintagma egiturak gogoan izanik: a) Adjetibo hutsezko atributoa, bai positibo mailan, konparatibo mailan, baita superlatibo mailan ere adibiderik ugarienak dituzten sintagmetatik hasi eta gutxien dituztenetako hurrenkerari jarraiki.

39. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. larrarte 0241 b) Izen hutsezko denean, eta d) Izen-adjetibozkoa denean.

40. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0204 Sail honen ezaugarririk nabarienak ondoko biok dateke: a) horrela sorturiko eraikuntzaren gunea ez da, menpekotasunezko izen-konposizioan bezala, bigarren osagaia, lehenengoa baizik: ardizakurra zalantza-izpirik gabe zakurra (eta ez ardia) den artean, zerrama zerria da batez ere; baina b) zerria izateaz gainera, ama ere bada: bigarren osagaia, kasu hauetan, oinarriko esaldi-eskeman lehen osagai horren atributu gisa diharduen substantibo bat da, azalgaineratzean adjektibo baten gisan substantibo ondoko lekugunera bildua dagoena.

41. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0204 a) aita-amak seme-alabak aitona-amonak ogi-ardoak on-gaitzak tipoa: osagai biak substantiboak (edo substantibaturiko adjektiboak) dira.

42. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0204 Osagai biek adjektibo gisa dihardute azaleko eraikuntzan ere konposizioaz hitzegiterakoan gehienetan tipo hauek aipatzen badira ere, sailkapen xeheago batek ondoko beste elkarketa-mota hauei ere erantzun beharko lieke: sinetsgogor, janerraz...

43. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0014 2. EDUKIEN AZALPENA Gai guztietan eduki mailan hauek agertzen dira: egiturak (aditza eta deklinabidea), aginteak, hitz-esaldi arruntak, izenak eta adjetibo / adberbioak.

44. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0387 heldu, adj. hel ad.-aren era perfektoa.

45. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0387 helgarri, adj. Heldu edo eskuratu daitekeena.

46. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0428 indartu, adj. indar ad.-aren era perfektoa.

47. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0428 indartsu, adj. Indar handia duena. (Gizakiei eta animaliei buruz erabiltzen da berezk.). indarti.

48. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0428 ingiratu, ad. -adj. ingira ad.-aren era perfektoa.

49. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0428 inguratu, adj. ingura ad.-aren era perfektoa.

50. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0469 joan, adj. joan ad.-aren era perfektoa.

51. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0520 adj. Liluratzen duen gauzaz edo pertsonaz esaten da.

52. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0520 liluratu, adj. lilura ad.-aren era perfektoa.

53. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0520 limurtu, adj. limur ad.-aren era perfektoa.

54. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0520 linburtu, ad.-adj.(dial.) Limurtu.

55. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0520 lingirda, iz. eta adj. (?) (Definizioa finkatzeko eragozpenak).

56. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0520 lior, adj. (bizk. dial.) Lehorra.

57. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0520 lirain, adj. Lerdena eta, gehienetan, arina.

58. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0520 liraindu, adj. lirain ad.-aren era perfektoa.

59. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0561 mukurutu, adj. mukuru ad.-aren era perfektoa.

60. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0561 multzotu, adj. multzo ad.-aren era perfektoa.

61. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0561 mundukoi, adj. (lit.) Mundu hontako gauzetara gehiegizko zaletasuna agertzen duen pertsonaz esaten da. Ik.munduzale.

62. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0561 munduratu, adj. mundura ad.-aren era perfektoa.

63. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0561 adj. Mundu honi dagokiona. ik. mundukoi.

64. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0561 munduzale, adj. eta iz. Mundu hontako gauzetara zaletasun handia agertzen duen pertsonaz esaten da. ik. mundukoi.

65. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0037 Gramatika-hitzen definizioa. Gramatika-hitzei hau da, izen, adjetibo, aditz edo definizioa nola adizlagun ez direnei dagokienez, arazo larriak izan ditugu, eta izango ditugu, euskara batuaren gramatika finkatzen ez den neurrian.

66. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0116 Ikusi oposizio hau: 1) Etxea zuria da 2) Etxea zuri dago. Problematika hau azaltzeko adjetiboa zer den esplikatu beharko dugu lehenik.

67. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0116 Denok ezagutzen dugu iadanik (8) iadanik: ya zer hartzen dugun adjetibotzat, zer kontsideratzen dugun euskaraz adjetibo eta zer ez.

68. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0116 Adjetiboa izenari laguntzeko (9)lagundu: acompañar dagoen elementu bat da.

69. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0116 Berez, adjetibo bat dagoen lekuan izena ere ez da urrun egongo.

70. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0116 Adjetiboa, bada, izena kalifikatzen duenean izenaren ondoan joaten da, beti eskuin aldean: gizon handia etxe zuria. Gaztelaniaz bezala: .

71. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0116 Zer esan nahi dugu honekin? Izena eta adjetiboa, biak, sintagma bat bakarra direla eta elkarrekin harrapatu (11) harrapatu: tomar behar ditugula: (ikusi hemen II. kapituloa) gizon handia erori (12) eror(i): caerse da etxe zuria erre (13) erre: quemar da.

72. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0092 Baina gero jabetuz doa eskema horrek ez duela gauza askotan balio; singular eta plural ezezik mugagabea dagoela gurean, adberbio asko deklinatu egiten direla, zenbait hitz batere aldatu gabe adjetivo, adberbio, aditz eta izen bezala funtzionatzen duela... eta gero hasiko dira kanpokoak kontuan harturik noski, baina euskara bere baitan aztertzen.

73. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0010 INTENTZIO -AITORPENA
Hiri bat datuz deskribatzen da: koordinatu geografiko batzutan lekutzen da, garatu, luzatzen da haren historia... eta, segituan, adjetibo ederretan biltzen da haren gorputza.

74. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0027 HIZTEGIA
Substantiboak
aita
ama
arreba
brusa
gorbata
neba

Adjetiboak
urdin
zuri

Adberbioa
beharbada
Aditzak
erdu
har
.

75. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0047 Esaera
Tori ¡
Adjektiboak
handi
haundi
kamuts
txiki
zorrotz
.

76. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0047 Adieraz mimikaz handi eta haundi adjektiboen arteko diferentzia.

77. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0071 Adjektiboa
beste
Aditzak
aurki
igeri egin
irten
joan
sar
.

78. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0209 Agian badateke, ezagutzen diren neurrian jakina, beren bertso-paperak, eta soilik hauek, ematea hobe izango zela pentsatuko duenik izatea; alabaina, horrela jokatuko bagenu ezingo genuke Antologia honi ahozko adjetiboa erantsi.

79. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0188 Galdetzailea interrogativo, interrogatif, interrogative 1. Zerbaiti edo norbaiti buruz galderak egiteko erabiltzen diren izenorde, adjektibo eta adberbioak galdetzaileak dira.

80. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0188 Galdezko izenorde eta adjektiboak deklinatu egiten dira euskaraz.

81. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0178 Edo hobeto: zertarako axolatu adjektibo higatu, zahar-usandu galkor horietaz oraindik, bigarren milurtearen azkenetan?.

82. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0053 Komeniko da, hala ere, ikasleei zenbait hitz azaltzea, sarritan erabiliko direlako; adibidez: plurala, adjetiboa, sujetoa, aditza eta beronen aldien izenak.

83. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxaide 0431 2. (Adj.) Sin.: Tartsala; Tartso(koa). Tartsoari dagokiona.

84. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0112 Bidenabar, zer pentsatua eman lezake azken boladan gure artean kritiko adjetiboa epitetoki hainbat ugaltzeak, are errata nabarmenak zuzentzen ez dituztela espreski diotenetan ere: totem hitz bilakatu ote? Ez naiz hemen mintzatuko testukritikazko euskal ohitura hain bereziez urrutiegi joango bait ginateke; diodan soilik filologiaren oinarri eta gunetzat dugunok testukritika itxaropen laburra izan dezakegula haren garapenaz Gehenarakizunak, mesedegarri alegia, bihotz-zimikorik gabe kaleratzean deitura hautatu horrekin.

85. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0110 1 Idatzi arbelean, adibide gisa, hiru adjektibo, adib.

86. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0110 2 Esan ikasle bati beste hiru adjektibo eskaintzeko eta eskatu taldeari horien bidez deskriba daitezkeen 4-6 gauza aurkitzeko.

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0110 3 Eskatu ikasle bakoitzari hiru adjektibo idazteko paper zati batean eta papera tolesteko.

88. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0110 Ondoren esan ikasle bati paper zati bat ateratzeko azarez, ireki eta adjektiboak arbelean idazteko.

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0110 Adjektiboen ordez, aditzak edo aditzondoak erabil daitezke:
makurtu
kirrinkatu
usteldu (daitezkeen gauzak)
mantxo
kolpeka
lasai (mugitzen den jendea)
.

90. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Legeak horrela dio eta zer egingo diogu, ba? Ez zarete asko harrituko, adjektibo orokorrek gauzak gehiegi sinplifikatzeko duten arriskua gorabehera, errektoretzarako taldeak jarrera legalista-posibilista duela uste badut.

91. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. arrieta 0001 Nire ustez, azken hogei urteotan literatur saltsetan sartuta ibiliak garen idazle gazteok (huummm, ez dakit dagoeneko zilegi zaigun, burusoildu eta ileurdindutako gurditzarroi, adjetibo eder horrekin hornituta bazterrak haizatzen ibiltzea), bada hori: guk, gure belaunaldiko literaturgile edo literaturzale jendeak-eta, ez dut uste jasan ditugun influentzia teoriko eta praktikoak behar den neurrian egosi edo dijeritu ditugunik.

92. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Bi adjetibo erabiltzen ditu bereziki Rafaelek Mañana de primavera obraren ezaugarriak azal ditzala eskatzean, lirikoa eta espontaneoa alegia.

93. 1991> bizkaiera ikasliburuak txor-txor/5 0009 Hiztegi honetan izenak, adjetiboak, aditzak, hitz-familiak, arlo semantiko bereko hitzak eta abar agertzen dira...

94. 1991> bizkaiera ikasliburuak txor-txor/5 0074 Izena edo adjetiboa bada, hau, singularrez eta azkenengo -a (mugatzailea) hori barik aurkitu beharko dozu:

95. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00063 Ordurako banenkien izenak eta adjetiboak bereizten, baina fiebre adjetiboa zela uste neban, estaba caliente lez.

96. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00089 Euskal Herriko originaltasuna mantentzeko nahiak ikerketa politiko, juridiko, historiko eta kultural asko eragin zituen eta, horrek guztiak, Euskal Herriko kulturaren berpiztea ekarri zuen. 1878an Donostian Revista Euskara Navarra aldizkaria agertu zen Iruñean eta Revista de las Provincias Euskaras aldizkaria Gasteizen; 1880an Donostian Euskal Erria aldizkaria agertu zen. Vasco edo euskal adjektiboa Euskal Herri osora hedatu zen eta, beranduago, euskaro adjektiboa erabili zen mugako bi aldeetako euskaldunak izendatzeko. Berpizkunde kultural honen irudi nagusiak, besteak beste, Iturralde, Kanpion, Oloriz, Sagarminaga, Manterola eta Delmas izan ziren.

97. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00033 - Adjektiboak graduatzen edo zehazten.

98. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00071 - Zati bakoitzean adjektiboak erabiltzea beharrezkoa da.

99. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00180 - Izenburua: Gaia islatzen duena. Letra berezia, neurria, kolorea, kokapena... Laburra, aditza orain aldian, ezezko esaldirik ez, ezta adjektiborik ere.

100. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0006 4. Deskriba ezazu Piarresen izakera bost adjektibo aukeratuz: fidakorra; ausarta; harroskoa; koldarra; tuntuna; langilea; tristea; alproja; nagia, lotsatia.

101. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0048 - Aukeratu ez dituzuen adjetibo batzuk erabiliz, beste pertsonaia bat asmatu behar duzue.

102. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0048 Taldeka bildu eta gelan lau edo bost pertsonaia desberdin asma itzazue, adjetibo horiek erabiliz.

103. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0078 Adjetiboa soilik landu beharrean, izate horrek egite mailan zein ondorio duen lantzea testuaren koherentzia lantzearekin dago lotuta: pertsonaia bakoitzaren deskribapenak, izaerak, bere ekintzekin lotuta egon beharko baitu.

104. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0183 Saindu adjetiboa nahiz izena izan daiteke:

105. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0183 Pertsona saindua dela diote (adjetibo)

106. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0073 Adjektiboa

107. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0073 Nolakotasunak (adjektiboak): txikia

108. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0073 Adjektiboak izenari laguntzen dio eta bere nolakotasunak adierazten ditu.

109. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0031 3.- Idazleak kontaketa margotu egiten du adjetiboak erabiliz edo pertsonaiak eta tokiak deskribatuz.

110. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0046 F) Irakur ezazu adjetiboen zerrenda hau.

111. 1991> euskara batua poesia t. irastortza 0040 Nola lagun batek beste lagun bati eman zion poema bat
nik irakur nezan
AIDEAK presagioz intzirika
dardaraz daude.
Bakarrik nahi ez
eta isolatuta
kalkulorik gabe bizi gaitun eta
gerora
kontuak ateratzen jakin ez,
hire hitzak jaso zetinat
beste batek bildu ondoren.
Eta aidea gorriegosiegi zegonan, egon.
Aideak presagioz intzirika:
esandakoa ez dun biltzen
berriz altzora.
Horregatik izan nahi, beharbada, poeta,
hitzarekin dagoena dastatu ez baino
aldatu nahi dugunak.
Horregatik ikasten zetinagu, ikasten,
aleun izen eta adjetibo,
erabili beharra sortuko delakoan
aidea, egon, gorriegosiegi dagoen batean.

112. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. elosegi 00439 - Terminografiaren konparaketak erakusten duenez, ez dago beti adostasunik zuzenbideko terminoak zein diren erabakitzekoan. Hiztegi batetik bestera forma-aniztasun handia egoten da; batzuk adjektibo edo aditz hutsak (compensatorio, compensar) sarrera gisa onartzen badituzte, beste batzuk izen-sintagmei (compensación, compensación de culpas, prestación compensatoria) soilik ematen diete leku.

113. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. elosegi 00444 c) Egitura sintaktiko sinpleenak (hitz bakarrekoak) lehenetsi dira, ondoren, lan terminografikoetan usuen agertzen diren N + Adj, N + prep + N eta beste ISdun egiturak.

114. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00085 Ituna sinatu aurretik kazeta honek ETAren aurrean zuen kontrako jarrera nahikoa bistakoa bazen ere, informazioetan nagusitzen zen joera aseptiko xamarra zen. Urteak aurrera joan ahala, terrorista adjetiboaren erabilera izugarri areagotu da.

115. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. garzia 00566 Adjektibo sarri izen bihurtuon azpian ere, bistan da, perpaus bat dago, eta, besteak beste, nominalizazioetan ikusi ditugunen antzeko konplementazio-arazoak ekarriko dizkigu sistematikoki erdarazkoen baliokideen bila hasteak.

116. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 0046 Lan horretan, beste gauza askoren artean, erregela hau ere formulatzen da: Izen sintagma mugatzailerik gabekoa eta adjetiborik ere ez duena ezezko frase baten barruan agertzen baldin bada, delako izen sintagmak duen sustantiboaren edukia zeharo ezeztaturik gelditzen da.

117. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. erzibengoa 0019 Ibiltari, usnari, bilaketari eta abenturari bezalako hitzek edo, nahiago bada, adjetiboek oso agirian jartzen dute zer den usu ikusten dena euskara irakasteko bideak jorratzen ari garenon pantaila zurian.

118. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lef 0806 Bestetik, berriz, adjektiboa du bigarren osagaia: ez ordea, bahuvrampicirc;hietan bezala, izenaren ondoko adjektiboa, aditzaren ondokoa baizik.

119. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lef 0817 Izen ondoko adjektibo gisa ere sarri agertzen dira: gustora jango nuke txuleta egin berri bat!; zabiltza kontuz zakur jan-zaharrarekin!

120. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xuxen 0030 - Hitz-erroa eman behar da eta ez hitzaren forma; beraz, izenetan eta adjektiboetan bukaerako a letra a organikoa denean soilik jarri behar da, eta aditzetan erroa besterik ez, hau da, tu, du edo i bukaera jarri gabe.

121. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xuxen 0030 - Izena, adjektibo, aditza edo sigla den (kategoria) zehaztu egin behar da guztien deribatuak ez baitira berdinak; izenetan deklinabideko kasuak onartzen ditu, adjektiboetan gradu desberdinak eta dagokien deklinabidea, eta aditzetan denboraren araberako formak eta partizipioaren deklinabidea.

122. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0124 - Adjetibo batzuk sustantibo balioa hartu dute eguneroko erabilera bide dela.

123. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0124 Horrelakoetan IS burutua dago, eta adjetiboak sintagma berri bat osotzen du: SAd=sintagma adjetibala:

124. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0178 III.B.2.2. Mugaizkiz hornidurik eta sujeto eginkizuna betetzen duten aditz izen eta aditz adjetiboek IZAN eskatzen dute:

125. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0178 III.B.2.3. Osagarri predikatiboa adjetibo nolakotzaile bat denean zailago da IZAN, EGON edo IBILI aukeratzea.

126. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0178 Esan dezagun, dagoenekoz, adjetibo horrek adierazten duen kualitatea aldiak, tokiak edo beste horrelako zirkunstantziaren batek eraginik baletorkio sujetuari, orduan EGON/IBILI aukeratu beharko dela.

127. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ehbertsol 0105 Umore on eta grazia handiko bertsolaria izan zen, eta batzutan, pipermin piska bat jartzekoa ere bai; adjektibo horiek, Jose Manuel Lujanbioren, Txirrita ezizenez ezagunago denaren ezaugarriak dira.

128. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. aulestia 0472 deep n. itsasondo, itsaspe adj sakon hondodun, barne, barnekor, barreneko

129. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. aulestia 0553 lumbar n. gerrialde. adj. gerrialdeko.

130. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barreña 0203 Aldi honetan azpimarragarria da izentzat eta adjektibotzat jo dezakegun materiale lexikoa -a markaz gauzatzen dutela, nahiz erabilera hau lexiko hutsa den, eta inola ere ez gramatikaren arlokoa.

131. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0007 adberbio. iz. (1712). Gram. Aditza, adjetiboa edo beste adberbio bat mugatzen duen hitza.

132. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0203 Adjektibo bat izen bati baino gehiagori dagokionean, pluralean jarriko da.

133. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. kaltzakorta 00144 Honelaxe dakar euskara-erdara sailean ekidin: ad. evitar, -ado; ekidinezin: ad. inevitable; ekidingarri: adj. evitable. Alderantzizko bidea hartzen duenak, erdara-euskara sailean, evitar: ekidin, -ri itzur(i) evitable: ekidingarri, itzurgarri; inevitable: ekidinezin, noraezeko, nahitaezko, baztertezin.

134. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0283 Handi adjektiboaren ordez garai, altu, luze, erraldoi eta abar erabil daitezke.

135. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lure/3 0209 diploide. adj. Biol. Bere motan arruntak diren 2n kromosoma kopuru dituen (zenbaki diploidea) zelulaz esaten da.

136. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lure/3 0209 diplomatiko. adj. eta iz. Diplomaziari dagokiona edo hartan aritzen dena.

137. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lure/3 0209 diplopodo. adj. Zool. Miriapodoen klaseko animaliez esaten da.

138. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eglab 0151 - Izenlagunak dira izen sintagmaren muina den izenari laguntzeko erabiltzen ditugun bigarren mota osatzen duten adjektiboak.

139. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eglab 0151 Adjektibo hauek -en edo -ko kasu markak dituzte eta izenaren ezkerreko partean paratzen ditugu:

140. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0329 heuristique: (adj.) heuristiko

141. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. laka 0303 Honela, run bezalako aditza, edo smooth leun bezalako adjektiboa ezin daitezke egile legez erabili, baina baditugu betebehar honetarako run lasterketa (adibidez the run will warm you up lasterketak berotuko zaitu) edo smoothness leuntasun izen abstraktu formak.

142. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0029 akastun. adj.

143. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0914 piriniar. adj. Pirinioetakoa;

144. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0101 horia zena, illun badirudi gainera, urtaroaren biluztura egunaren gaueztatzeaz jantzia datorrela hemen, ilun adjetiboak bai udazkeneko izadia bai arratsa deskribatzen dituela.

145. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0101 Beraz, zeharka, zeru zola, adjetiboaren desbideratzea gauzatuz bi izariak jasotzen dituela, anbiguotasuna jasoz.

146. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0101 Aize morea, baltzago bertso lerro honek egunaren behera bidea adierazten du, batez ere more adjetiboaren indarrez.

147. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0101 Hau, berriz, konparazioz jantzia datorren baltzago adjetiboaz indartua.

148. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0111 Bi sinbolizazioak jasoak adjetiboaren bidez lotuak datoz, sinbolizazio bat berari abiabidea ematen diotela.

149. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. azkarate 0576 Delako arauak, bertzalde, juntagaia izena + adjetiboa + adjetiboa denean ere balio du?

150. 1991> sailkatu gabeak egunkariak k. san julian 0003 Izan ere sozial eta gizarte adjetiboek hitzen esanahia ezereztatzeko gaitasun bitxia daukate, hala nola langile soziala, Zientzia sozialak, Gizarte Justizia edo Gizarte Ongizatea hitzetan.

151. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0017 Hemendik 3 mila edo 10 mila urtera, bizirik irauten baldin badu giza espezieak, zein izen jarriko ote diote gure zibilizazio zaborgilearen homoari bere aztarna super ugariak ikertzen dituzten arkeologoek? Homo... Jar ezazu ongien deritzozun adjetiboa.

152. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1992 0007 Jartzen naizenean, sei eta zazpi lerrotako esaldiak egiten ere badakit, menpeko esaldi-mordoska eta bospasei adjetibo jarrita.

153. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. iraola 0030 HERREN: adjetiboa atributu-funtzioan, osagarria predikatiboa.

154. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. iraola 0030 NABARMEN: Sintagma adberbiala edo adjetiboa adberbio bihurturik, aditz-predikatua.

154 emaitza

Datu-estatistikoak: