XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0094 Atsegin-atsekabe onekaitik eskatzen deutzugu, kendurik bizitzan gure okerreri gustia, pozik il gaizala, Jesus'en izen santua ao ta biotzian dogula.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0145 Adonak, andra Isidorari lagun eginda, botikan sartu zanean Norentzakoa da? enzun eban barrukoaren agotik.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0052 Aguriak eta ikaslarijak alkarri labankeri andijak eginda gero, asi zan a itzaldi bat egiten, gustiz polito, danak poz-pozik entzuten eukazala aora begira.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0117 Jatzi egixube zaldi ganetik bera, oingotz gixagaxo orreri, era oretan ekarrtiaz, estiak be ija abora etorri yakoz-eta.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0067 Astodunak ziran Tramana ta Brix, edo obeto esateko, asto jaubeak, bada errietara alogerekoak bialdu oi zituen; langilleak biak eta biotz onekoak, baña esagutu ziranetik bata bestearen arerioak edo arerio legez bizi ziranak, estena baño miñ zoli ta zorrotzagokoak, aora jatorkoen zatarkeria edozeñi esan bear eutsienak, alkar ikusi orduko beti erriertan ziarduenak, atzamarkarako beti prest egozanak.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0199 Jaungoikoa'ren gogoari jarkitea baño gauza itxusi ta ezañagorik, zer? Orretantxe dago, ba, obenaren gaiztakeri ta okerkeria, ta orretzaz ezpatzen da Jauna Jeremias'en aoz: Nire uztarria ausi dozu, nire aginduen edeak urratu dituzu ta esan dozu; enaz Jauna'ren mendean egongo. (Jer. 11).

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0249 Ainbat blasfemia Sacerdoteen aoz entzuten egoanean, borondate onaz artu eban Jaunac lapur baten autorquisun au; lapur zorioneco onec barriz ezagutu eban ezquero Jaun ori, erriaren, guizon guztien eta guizaldi guztietaco erregue eguiazcoa zala, ordu atan escutaturic eta eztalduric begoan bere; asartu zan, Erregue bateri leguez, berari mesedeac escatutera; eta icusiric Jaunac celan bera predicatu eban, eta Erregueri leguez mesedeac escatu eutsazan, alan Berac bere, Erregueac leguez eguin eutsazan, eta mesede andiagoac, escatu eutzazanac baño.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0072 11. Andik gerora, ezti-abea aurkitu eban legoiaren agoan.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0023 Begira, ene gogua, pizti gaizto aek gure Josu ona zelan erantzi daben, eta tunikea gorputzari itxasitta eukalarik, azal eta odol-zatijak atara eutsoezan, gottik berañoko gorputz osua zauri gorrija lez agertzen zala, ta onen gañez, aoa be biaztunaz minddu eutsoen.

10. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Aldijetan ele ori olan bixi ixan da artzañen eta arrantzalien abuak matte ebezala, aberatsak pantzerara joten eben ba, eta emen jazoten dan legetxe, monsiur zanari orok buruba makurtuten eutsoen.

11. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Asi ziran lekaimiak, lasterr sartu ziran neskatillok, alako garr ta subakin, bero nenguan nerau be, sutu nintzan, eta aorr danok abo eta bijotz batez Iñaki deunaren ereserrkija abestuten.

12. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Erri geyenetan lekaidiak eder-lanen egilliak ixaten ba ziran be, Probentza-aldian errittarrak euren agua orretarako agertuten eben.

13. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0003 Aoa pixka bat zabal ezazu (Intxaur bat sar bezaio).

14. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 NAG. Tira, jar zazu aoa zulo orretan eta esan zaidazu Goikoecheko baserriagatik zenbat eskatzen duten.

15. 1900-1939 gipuzkera poesia a. arozena 0052 Erromeri-atsaldean
neskatil bat igaro da
nere aurrean:
gorputz liraiñ, arpegi
zuri-gorri, begi beltzak,
lorea aboan
.

16. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Batzuk maitik aldendu xamarrak jarrita, txaliarekin aritu bear zutenean, gorputza maiari alderatu, besoa luzatu ta, onuntzerakoan, plateratik abora bitarteko txirrio polita egiten zuten.

17. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Garibai edeslari ospetsua da Arantzazutaz idatzi dutenetatik zarrenetakua eta gañera berak ezagutu zuan Ama Birjiña Rodrigori agertu ondoren Arantzazura jun ziranetakoen bat, eta onen aotik jakin zuan gai onetan idazten duan guztia.

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0249 Orduban, eneko antzitzu batez nasirik, birau donausle ikaragarriak abotik iges egin zion, begirakune gorrotatzua zeruruntz jasotzen zuala.

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0027 Arren abotik Pilatos'en abotik bano zitalkeri zorrotz, min, latzagoak atera ziran.

20. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0035 Bazkaritan asi dira, amorraiak ekarri dituzte, ta Pernando'k artzen du bat, eltzen dio isetsetik, buruz-bera jartzen du, belarriondora badarama, ta an dabilki batian gora, bestian bera, aro berian, begiakin, aboakin eta sudurrarekin imintzio mota guziak egiten dituela.

21. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0042 Emakume aren abotik ez zuen itz bat entzun.

22. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0093 Ta orra non arlo berria abora etorri, ollo ixtar baten atzetik.

23. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0098 Orrelakoak txori'ren bat arrapaten badute, arretaz artu ta min eman gabe etxera eramaten dute; zapi batzuek berotu, aietan sartu ta su ondoan jartzen dute; ura esne, ogi-mami, edo oien antzeko gauz'en bat ematen diote, ta indartzen bada, pozak zoratzen jartzen dira; goizean goiz, txoria ikustera; otorduetan, onen-onena txoritxo arentzat, aora jaten ematen diote, eskuetan artu, ondo ezi, kayola berrian jarri-ta leyora atera... orrelako gauzetan arizen dira: iltzen bazaye, berriz,¡ura naigabea! zenbait aldiz negar eta guzi egiten dute.

24. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0028 Aurrenetik zaldi-gañean ibiltzen omen zan, oso aul baitzegoan; tisiko ote zegoan ere atera omen zuten, abotik odola atera zula esan baitegu.

25. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0180 Berdintzarik gabe etzien itzegiten; orrela betetzen zan profetak esandako ura Ps LXXVII 2: Berdintzetan idikiko dut nere agoa, munduaren asieratik gorderik zeuden gauzak agertuko ditut.

26. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0109 Ik eta beste askok, aoan Euskalerria, Euskalerria; biotzean norbera, norbera! Ta norbera esatean, dirua esaten diat iri.

27. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0230 Ikaragarrizko biraoak ertetzen zioten azpikoari, ta gañekoak, birao bakoitzeko, eskukada korotza ematen zion aora.

28. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0028 Anai Leonek erantzun zion:
- Ez erruki izan bakarrik, bere eskuetatik ezin zenbatu ala eskarr arrtuko dituzu; goraldua ta aintzaldua izango zera beti, beratzen dana goratua izango dala idatzirik bai dago: ta etzaite nekatu Aita; Jaungoikoa nere abotik izketan ari da bai, ta nik ezin nezake besterik esan.

29. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0134 Eta gero arrpegiz-arrpegi begiratzeko jaiki zanean, Kristok bere esku dontsuak muñ-egiteko luzatu zizkion, eta anai Joan eskuai muñ-eginda gero Jesusen bularr-ondora orobat egiteko urreratu zan, eta onetan Jesusek laztantzea merezi izan zuan: eta laztantze ta muñ-emate anetan alako goi-atsonak (1) usai-gozodunak nabaitu zituan, munduko usairik gozoenak ustel-usaia emango zuten aien ondoan: eta anai Joan etzan poztua ta goi-argitua bakarrik geratu, usai gozo arek aboan illabete osoetan iraun zion; eta orrdutik biotzak aldatu, eta entzuten ziotenen animetan onura aundiak egiten zituzten itzak ateratzen ziran bere aotik, Kristoren Biotzetik eta Jaungoikoaren jakintzatik arrtuak bai-zituan.

30. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0594 11 Orrelakoei aoa itxi bearr zaye; etxe guziak naspilatzen ditute, ba, bearr ez dana irakatsirik irabazi dollorr batengatik.

31. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0144 Naicoa zan Jesus ona, ez ni bacarric ececic, bai ta munduco guizon eta emacume guztiac santutzeco, Sacramentu orretan ipintzea zure Gorputzaren zaticho bat, baña ez, jarri nai izan cendun cere Gorputz guztia, Zure burua, zure beguiac, zure belarriac, zure auba, zure mingaña, zure pechua, zure biotza, zure escuc eta oñac, osoro gucia, aditzera ematen didazula onela, zure bizacaya edo miembro sainduequiñ, santutu nai dituzula nere bizacayac, eta sendatu nere guizatasun gucia.

32. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Ta seaskari eragin, ta aoak lolo ziarduan artean, biotzak otoitz Ama Birjiñari arren egualdia ondo zedilla mezatara joan al izateko.

33. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0112 Izkera ori Agirre'k baserritarren aotik bildu du.

34. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0009 Kollara, kutxara. - Salda, edari ta janari oso bigunak artu ta aora eramateko tresna.

35. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0009 Emen zurezkoai Kollara deritzaie, ta burnizkoai kutxara. Tenedore. - Aragi ta janari ezkonak aora eramateko tresna.

36. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0010 Baso=(Edontzi). - Ardo, ur eta edariak ontzietatik aora eramateko ontzitxoa. (*) Gaur nun-nai ia, mai-tresna abetzaz gañera sopera, fuente, frutera, azukrera, biñagrera, platillo, taza, kopa ta orrelako izen erdeldun-tresnak badirala, guziak dakigu. Baña ez dira egunero erabiltzen, ezta gutxiago ere. Azkeneko biak, ordea, geroago ta geiago erabiltzen dira; taza, kafe edo akeita artzeko, ta kopia edari bizietarako.

37. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0074 Pakea, pakea, diyote gaiztoak, eta sarri aubian dabillkitelarik, beti falta zaye biotzian: Cor impii quasi mare fervens quod quiescere non potest Is 57.

38. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0530 Elizatik atheratzean, Eskualzale guziek hitz bera zuten ahoan: Oi, zer oren gochoa iragan dugun!.

39. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0531 Ahoa idekitzea aski izan da haatik ukaiteko, Eskuarari eta Eskuararen adichkide guzieri han baita andere Etcheverry atchikia!.

40. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0531 Iduri zuen hastean herabe-zela holako munduaren aintzinean mintzatzeko, bainan aski aho pollita du nun-nahi beldurrik gabe agertzeko, eta esku-zarta ederrik aditu du, su bat begian, azkenekotz koplari baten oihu hau egin duelarik:
Bizi dadin Eskuara
orai eta gero,
Berma gaiten hortara
Eskualdunak oro....

41. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0075 Eta bi eskuak surat, pafa pafa deskantsuan ari zen orai, lurrezko pipa labur bat ahoan, pipa hartarik kurumilka zoan kheari beha, khe hura batere ikusi gabe, begiak han nombeit galduak.

42. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0069 Uste dut hamabigarren hoi erhiaz sartu ere zion ahoan, ezen gorri beltzatua, ezagutzarik gabe, leher egiten ari, azken hatsetan zen orai etchek'andre dohakabea.......

43. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0015 Jesusek ihardetsi zion: Izkiriatua da: gizona ez da bakharrik ogiz bizi, bainan Jainkoaren ahotik atheratzen den hitz oroz.

44. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0421 Gaizki bildu ogiak ezti uduri, bena ahoa uzten hariñaz betherik.

45. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0409 Bihotzeko amodio eta min handi batekin zitut othoizten, zure bortz zauriak nere baitan ikusten ditutalarik eta gogoan erabiltzen, begien aitzinean atchikiz David profetak zure ahoan, o Jesus ona, ezartzen zituen hitz hok: Zilatu dituzte nere eskuak eta nere oinak, kondatu nere hezur guziak.

46. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Handik goiti, harritzeko da zenbat arrain ikusten den: hainitz ttipitto, choriek bezen ongi airean, beren hegal motzekin, ehunbat metra egiten dituztenak, bainan marraso biribil (requin) frango ere bai, ahoa zabalduak, norbeit eroriko delakoan untziari jarraikitzen direnak.

47. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0304 Badu hogoi-ta-bortz urte kazeta euskaldun hunen finkazaleek euskara hitz bakotxari eratxiki zakotela paperaren gainean bere itxura berezia, ezin gehiago begian hartzeko errexa, gure ahoak emaiten ohi zakon soinuaren araberakoa.

48. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je med 0012 Usnarik ez baginu, berdin jan ginezake eta edan zerbeit onik; usain goxoak zer diren ez ginakike, bizi ahal baikinintazke berdin; erranen dautate hatsa hartzen ahal gindukela orobat ahotik: ba, bainan gure bizia ordu beretik itsuski laburtua litake, eta, geldi lakiguken poxia, baginderamake arras nekez.

49. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je med 0012 Hori zeren gure bularrek, irautekotz nahi baitute barnerat aire heze eta berritua; zeren ahoak ez baitezake nehondik sudurrak bezain garbiki eman aire bularrek galdegiten dioten heze ala beroa.

50. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je med 0012 Batzuek ahoa beti idekirik daukate, sudurretik aski aire ezin bilduz, ahotik baderamate garaitikoa.

51. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je med 0012 Bertzeek korrokan egiten dute lo: ahoz goiti daude etzanik, ahoa idekirik mihia idortua, jaiki ere behar baitira ur xorta batez bustitzeko.

52. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0101 Itzketa ere agitz sarkorra zuen, ez aoz bakarrik, baita ere bere begi, aurpegi ta eskuz; orrela denen begi-belarriak bereganaturik, oro, zirkinik ere egin gabe, adi-adi zitzazkiola.

53. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0107 Aipu aundiko sermolari aunitzen aotan ere, garai artan zebilen euskera ikusteko, irakurri dudanakin aski dela uste dut.

54. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Au bai ixango litekela guztiz ederra, umetxo guzti orrek zuriz apaindurik, aingeruak dirudijela, abes gozo bijotz-samurgarrijak euren abo orbanbakuetatik donokirantz bialtzen, abo orreik beti erabilten daben elez, ta beraz bijotzetik eta ez burutik urtendako abestijak.

55. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Txerri-jana.- Izen onekin eman nai diot idazki oni asiera zergatik au da egun abetan gustien aotik entzuten dana.

56. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Gixon eta emakume gusti arein abuetan auxe zan: Arratsalde on.

57. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Eta esan detan bezela, itz ederrak entzuten ziran gizon auen aotik, baña ez noa zer esaten zuten ipintzera...... zorionez edo zoritxarrez ondo ezagutzen ditugu euskaldun guziok sujeto auek eta... Sarri esaten zituzten itz auek: Que no salga nadie pase lo que pase.

58. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 eskuan ta aren zai jendea
lurrera dariola aoko lerdea,
lena berriz esaten, patxadan ordea,
begiak zabal-zabal, argal ikustea
naskagarri datzit orlako urdea .

59. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Eta, pentzatu bezela, meza nagusi ondoan, apezak, ezarri zituen, paztillak, bana-banazka, eliztarren agoan, hunela erraiten zuelarik:

60. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Basondo-ko sendagarriginak (farmazienak), etzuen on-artu, bere estul-paztillak baino obeak, apezak eman nahi izate hori; eta deitu zuen, apeza, yuyearen aitzinerat; eta aietako San Blas-en bizpairur paztilla agertuaz, erran zuen : auntzaren gorotzak zirela; eta apezsk, Basondo-tarreri agora emaiteaz, aien oaasuna irrisku gaitzean ezarri zuela.

61. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Azkenik, yuyeak, artu paztilla aietatik bat; ontsa beatu; aoan erabili; eta azkenik, hunela eman zuen sententzia:

62. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Bazter guzietan eriotza zabaltzen dute, Jinkoan izena beti aboan darabilkiten etsai anker oiek, ta gero, euren izparringietan diote, eurak, maitasun aundienakin jasotzen dituztela gurasorik gabe gelditutako umeak.

63. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Nekatu zara bera ikasten, da bera erabilli gura dozu agoan jakityuntzat arrtu zaijezan.

64. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Esan leike, Jaungoikoak euzkelduneri agoak bardiñak estirenak, edo alde andikoak, emon dauskuzala, betxia orrek esateko.

65. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Zuk, umia zeorrek azi naiko dezu eta zure bular puntak azal mea dute eta etorriko zaizun aurrak berrik bere aua oso latza.

66. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Bularra emarriz bere aua ordurako zure bular mutur oiek minberatuko zaizkitzu eta zer nolako oñaziak diran oiek.

67. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Jardun onek bere sendotasuna ekarriko dio azal me dan orri eta orduba irixtian umiari bularra emateko, ez du onek bere ao zakarrakin orreñ errez zaurituko.

68. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Garagarrillaren lenengo eguna; larunbat arratsaldeko seiretan, plaza zabalaren eskubi aldetik dagon gaxo etxe luze arretan, gizonai apariya ematera zijoazen, eta buru egiten zuan lekaimeak, janaria onetsi nezala eskatu zidan Kristau egin bear ori bete ondoren, txoko batean, gomazko iru kurpiltxoko gurditxoan, burkorik gabe ta luze-luze etzanda, ogeita bost bat urteko mutillari auko txulora janaria ematen, Lardizabal'tar Ana Maria ikusi nuan.

69. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Krakez ahutara bat bolbora ezartzen diot ene harmari, eta gero, hala hala gainetik, burrarik batere gabe, ahoan nauzkan gerezien hechurrak.

70. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Bertze solasik dute orai ahoan: errepublika dute omen salbatu beharra biziki, iduri eta guk hatsa khendu nahi diogula Errepublikari.

71. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Ez menturaz eskolan, aitzindarien ahotik, nahiz han ere irakaspen makhur askoren entzuteari dagon egungo eguneko errient-geia.

72. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Zakarkeri anditxuak, geyegiak, biraurik zikiñenak entzun biarrean arkitu ziran judarrak ordelarien aotik.

73. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Arrokeria baizik etzerion ao zikin ayei.

74. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00125 Sahets batek ahoa badu, hatsaren kampotik hartzeko, eta muthurrean moko biribil bat badu hatsaren zorrozki sutegiari botatzeko.

75. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 -Osoan, Jauna. Jan ostean bakarrik ketu edo pumetako agindu zeunstan, eta benetan ekin dautsat eten barik, gosaldu ondoren baskarirarte ekin eta ekin, baskaldu ondoren aparirarte kea barrura ta kea kanpora, ta apaldu ezkero be oeratu arte kea atera ta iruntzi, aotik sartu ta zurretik bota.

76. 1940-1968 bizkaiera haur-/gazte-literatura aranzazu 1965 0375 Eta durangarrok asi zienien mordo andiye, erdiyek inguru edo gitxi gorabera, asi zan Euliski bere agotik, berak barruen eukezan azurrek ametralladorak balire baiño be indar andiyagoaz eta zorrotzago botaten.

77. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0063 Zure morroi au areik arduraz gordeten
zain-zain dagoanarren,
nok ezagutzen dauz norberaren utsak?
Garbitu nagizu ezkutuan gelditzen yatanetik,
arrokeritik gorde egizu zure morroi au,
menperatu ez nagian:
pekatu aunditik
askatuta eta errubage geldituko naz.
Izan dakizuzala atsegingarri nire agoko berbak,
eta eldu daitela zure aurrera nire biotzeko ausnartzea,
Jauna, nire arkaitz, nire erosle!.

78. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0088 Eta orain, Jauna, zer itxaron ete-daiket?
Zeugan dago nire itxaropena.
Askatu nagizu nire dongakerietatik,
ez nagizu burubageen barregarri egin.
Mutututa nago, ez dot agorik zabaltzen,
Zeu zara au egin dozuna-ta
.

79. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0174 - Ps. Aditu egizu nire legea, ene erri; makurtu zuen entzumena nire agoko itzetara.

80. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0018 Basurde uletsu bat belarritik
oratu; baiña, agiñak ustel
ta arrapakiña itxi agotik.
Eiztariak a zentzatu, goibel.

81. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0009 4. Eta azkenez, areikaz baturik egoala, Jerusalem'dik ez urteteko agindu eutsen, Aitaren agintzaren zain egoteko baiño: Agintza au, esan eutsen, Nire agotik entzun dozue.

82. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0050 Prantziskok lez arpegi biribilla eukan; agoa txikia, ezpanak me-guriak; soin osoa, ondo egiña.

83. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0088 Maria Errosa artegatu zan batez be Luziaren agotik edestia entzun ebanean.

84. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0115 Eta iñoana, guztiak ontzat artzen eutsoen, eta Aren agotik sortzen ziran itz ederretaz arrituta egozan; eta entzule askok, Aren irakatsiaz arrituta, iñoen: Nondik datorkio orri guzti ori?.

85. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker mazmar 0029 Zatitua: 1) zidarrezkoa; zugatz orlegia, ta otso baltz bi zubil-orpoan zearretara ezarrita ta bakoitzak bildots bat agoan daroala.

86. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0013 Orregaitik, Jainko gorengoaren agerpena beragan betetzen da-ta, Kristo gure Jaunak agindu au emon eutsen bere bidaliai: len Igarleak agindutako ta Berberak bete ta bere agoz (...).

87. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0351 Itz oneik gudamutillak entzun eutsezan eta euretariko batek belakia, esponja, artu... ozpiñez beterik euken ontzi baten beratu... astamakillaren ertzean belakia ezarri ta edaten agora emon eutson....

88. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0143 (II Gelara otsegiten dute eskua borobilduta aoan jarririk).

89. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0149 (I'go Gelaruntz otsegiñez eskuok txonilla enbutuda antzo ao-aurrean jarririk) Malda gora igotzen gaxotu al aiz?

90. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0277 Oi eskurik laztanen ori, laztanen zaizkidan nere semeen ao, iduri, ta arpegi zindo oiek! izan zaitezte bi-biok zorioneko, an bean, ordea.

91. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0342 SANCTUS - Zuzen zaudete. Baina hala ere Ebanjelio guztian ezta Maisuaren ahoan eta ezpainetan eskribitzen Haren Amarentzako esaera maitakorrik, Eztio ama esaten, andrea diotsa. Badirudi gutti arduratzen dela hartaz.

92. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0099 BATEK @- Ortze goitik lur egarrira euria bezela, zure aotik gure belarrietara itz onuratsuak datoz.

93. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0099 BATEK - Zure aurrean gaudenean, mutil kozkorrak bezela gera. Aoa zabaldu ezazu, eta euri ugaria bezela, gure adimenetara zure irakatsiak betoz.

94. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0174 Mark. - Ai, kazkarin! Bide okerragorik ezin ar zenezakean. Otsoaren agiñetan sartzen ba-zera, ez al-dakizu zer gerta diteken? Aoa istea naikoa du, zu barruan arrapatzeko. Ez al-da ala, Izaiña? Ildakoa baiño ixillago zaude.

95. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0075 Onetsi Zure aoz ur kutsu-gabe oek.

96. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0084 Batzarre erdian ideki du agoa, ta Jaunak jakin-arnasez eta adi-arnasez bete du: soñeko dirdaitsuz jantzi du.

97. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0084 Batzarre erdian agoa idekiko dio, ta jakiñ-arnasez eta adi-arnasez beteko du, ta soñeko dirdaitsuz jantziko.

98. 1940-1968 gipuzkera poesia bera 0042 Makotu zait biziki
musuko sudurra,
baita ere okertu
litagin-ezurra,
biok batu ezkedo
aren naiz beldurra,
atsiko dizkidaten
ao ta zinzurra.

99. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0005 Ozkarbi-zillarpean,
aren ao estu itxia,
illargitara zegon
itzulia.

100. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0014 Aurra goziak negarrez dago
Amatxoren magalian
Ama on-onak besarkaturik
Ipintzen du bularrian.
Bere bularra estuturikan
Umian aoko oyian
Biotz sumua ematen dio
Esniarekin batian.

101. 1940-1968 gipuzkera poesia or 0004 5- An ari naiz, buruz
Koral bat aurnartzen
nik itzak emanik
azpitik kantatzen.
VERBUM CARO dugu
Elizan entzuten;
ark dit egunero
belarria yotzen,
arek dit agoa
apur bat goxatzen.

102. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0015 30- Argaitik, Jesusen
aotik irtenak
gordetzen zijoan
biotzean denak...
.

103. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0021 56- Nere odola berriz
edango duanak...
aoz nere soña
jatera eltzen danak
,

104. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0093 Arpegia gorritu zitzaion; bereala zuritu; gero urdindu; begiak berriz betzuloetatik iges egin naian zeuzkan; aoa zabal-zabalik; beatzak dardarka...

105. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0116 Biaramon goizean erraldoyak amorru aundia artu zuan Dik'ek ezer ez zuala jan ikusi zuanean, eta kartzelatik atera, ta gogorkeri aundiz aoa irekiazi ta jatekoa sartu zion.

106. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0068 Auen esanez, Etxepare'k, jendearen abotik jaso ondoren, geieneko ere apaindu, txukundu edo orraztu egin bide zitun.

107. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0140 Aotik apar gorrizka dario ta eriotz-asnasean larri dio:
- Filipo, zer dala ta au?

108. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0095 Jarri ziran, bada, bazkaritan, eta aukeratu zituzten kartako jakirik onenak eta... garestienak, aboa gozatu zuten, urdailla ase eta... gero gerokoak.

109. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0010 13. Aien aoa
dena gezur,
aien biotza
gaitz-iturri.

110. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0274 13. Nik dan bezela
diot ezpaiñez
eta gora
Zure aoak esan ura.

111. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1055 6. Ergelaren ezpañak, liskarretan nampacirc;sten dira: eta aren aoak, iraiñak pizten ditu.

112. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1055 7. Ergelari bere aoak, ondamena dakarkio; eta aren ezpañak, bere biziarentzat xedeba dira.

113. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1934 Bizpairu aitorrlarien aoz auzi dana erabaki bearr.

114. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0106 Ikatz gorituak gorputz-zati bigunenetan erabilli zizkioten mingaña eta aoa surtako ikatzak aoan sartuta erre zizkioten; ezten gorituaz gorputz osoan dana zulatu; buruko larrua bizi-bizirik kendu, oñak moztu eta ankak, ezurrak ikusteraño larrutu... aragi zati puzkak nun-nai ebaki, erre eta jan zizkioten...

115. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0228 Elkarren aurrean geratzen dira biak. Gizonak gerritik eusten dio andreari eta ahoan aginka egiten dio.
-Nola maitatzen zaitudan, Tereza Urresti!
-Nola higuintzen zaitudan, Josepe Zufia!

116. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0010 13- Bata bularretik,
aotik bestea...
¿Ez dira egiz bi ezti
izkuntza ta esnea?...
.

117. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j. etcheverria 0213 Urte guzia zehar, ao asko korritu ditu ain garrantzidun gaiak.

118. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Aren aoari maltzurkeria zerion eta aren mingaiñak zimarkuak apaintzen zitun.

119. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0091 Meatxuak besterik etziran entzuten euren aoetatik: gillotina gora ta gillotina beera.

120. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0007 Bilintxen semea ezagutu zuanean aotik aoz esan omen zion bertso au:
Zu Bilintxen semea
zera nerekiko
Ez baziraten esan
Enun igarriko.
Gu aren aurrean gaude
Beti belauniko.
Emendik joan zan baña
Ezta beñere ilko.

121. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: intza begietan. [kauldi sagarzazu], 6-11 0008 Gerezi umo, gerezi ongi eldu, ikusi utsez aoa ur biurtzeko gerezi umo, eldu-eldu...

122. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0063 Millakak dira beti bira ontan ibiltzen diranak, edozein lurralde ta errietakoak; eta guztien aoetatik etengabe abots bat bezela enzuten da: Ave, ave, ave Maria.

123. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0022 Zazpi ao, ta iñork agiñeko miñik ez.

124. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0020 (...); baita itz batzu aren aotik entzun; baita berari ere, zenbait itz esan, azken itzak izango ziranak...! Ta ai! Nolako itzak...! Biotzetik biotzeratikoak...!.

125. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0199 Adimenak esaten dizun eta biotzak agintzen dizun bezela jokatuko bezendu, lurrari aoz josita biziko ziñake beti, eta ar zikin itxusi ta nazkagarri baten antzera auspeztuta, ainbeste jasaten zaitun Jainko orren aurrean.

126. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0285 IASON'EK.- Ene! Aurren ao maitea laztan dezadan gogoa dut errukiez errukarri onek.

127. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0028 Huna, o Jesus ona eta guziz eztia, non belhauniko erortzen naizen zure aintzinean; eta arimako khar handienarekin othoitzen zaitut eta errekeritzen, sar ditzatzun barna ene bihotzean fedezko, esperantzazko eta karitatezko sendimendurik bizienak, bai eta ene bekatuen egiazko urrikia eta gehiago bekaturik ez egiteko chede azkarrena: bihotzeko amodio eta min handi batekin zure bortz zauriak ene baitan ikusten ditudalarik eta gogoan erabiltzen, begien aintzinean ukanez David profetak zutaz zure ahoan ezartzen zituen hitz hauk, o Jesus ona: Zilhatu dituzte ene eskuak eta ene oinak, kondatu ene hezur guziak.

128. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0172 Ago gozoz erria busti, gurutze hori pasatu eta, berela, dozena erdi bat etche erriarekin gurutzatu zituen berea bezala.

129. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0057 Xotin, ipots, poker, gustu zarra dut ahoan.

130. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0099 Sakrifizioaren balioa komprenitua zuten aingeruaren ganik, eta osoki onhartu dute Ama Birjinaren ahotik.

131. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0149 Zernahi sofritu zuen, bainan bethi pazientzia osoan, hitz berak zituela ahoan: - O nere Ama Birjina ona, o nere Ama Birjina ona.

132. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Ondar ahamena ahoan, badoatzi gau hartan berean ihesi, lur sainduari buruz.

133. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0054 Ez da, egia erran, deusetarik berech egon: haren ahotik mintzatu dira odol judua eta hamazazpigarren mendea; bainan, odol ala mende, biak bere baithan beretu eta berritu zituen bere jeinu bereziari esker: auzoen eta etxekoen asmu erranak bere askan orhatu zituen bere lemamiaz, emaiten ziotela urthez-urthe gogo hainitzen inharros'teko edo bederen hunkitzeko indar miresgarri bat.

134. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0056 Huna, o Jesus ona eta guziz eztia, non naizen zure aintzinean belhauniko emana; eta arimako khar handienarekin othoizten zaitut eta errekeritzen, barna sar ditzatzun ene bihotzean fedezko, esperantzazko eta karitatezko sentimendurik bizienak, ene bekatuen egiazko urrikia, eta gehiago ez egiteko chederik azkarrena; nik, bihotzeko amodio eta min handi batekin, zure bortz zauriak ene baitan ikusten ditudalarik eta gogoan erabiltzen, begien aintzinean atchikiz zutaz Dabid profetak zure ahoan ezartzen zituen hitz hauk, o Jesus ona: Zilatu dituzte ene eskuak eta ene oinak; kondatu ene hezur guziak .

135. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0216 1. A) Il bat begiak zabalik gelditzen bada, beste baten eske dago. B) Hagoa zabalik baldin badu ere bai.

136. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Azken lumeroan ikusten degunez, urtean bost aldiz argitaratzeko asmotan dira. Garbi agertzen dute beren elburua zer dan eta zertara iritxi nai luteken. Ezin uka asmo txalogarriak dituztela. Entzun ditzagun beren agoz: Jakin'en xede nagusia euskerari ta Euskal Erriari laguntzea da, euskerazko kultura gorpuzten (ezpaita erririk izkuntzarik gabe ).

137. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Aho hortzdunari laket ogia. Maira aberats duenak aldiz maiz eskas osagarria.

138. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Fedeak erakusten dauku ezin-bertzean behar dela pazientziarekin sofritu; bainan Jainkoak eman dauku adimendu eta aho, zango eta beso, mundu huntako kondizionen hobetzeko. Eginbide dugu ernatzea.

139. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Laudorio Larzabal jaun erretorari, badu geroztik gauza ederragorik eginik, bainan halere biziki sarkhorki erraiten ditu mozkoraren ahotik egia miresgarri batzu.

140. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Ahotik ainitz gelditzen dira oraino presondegietan.

141. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Ez da aski izango agoa zabaltzea.

142. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak abeletxe gazig 00010 Irakasleak artu eban eskuetan katillua ta saltza artan atzamarra sartu ondoren, aora eroanaz, miezkau egin eban, eta esan:

143. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak abeletxe gazig 00010 ¡Iiiñoo! Ezan eztigarria sayo axe, baña zelan edo alan, dan-danak sartu eben atzamarra saltzan eta ondoren ahora eruanaz, miezkau.

144. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Zendako ekar-araz, hisia gorria daukatelarik fedearen kontra ahoan trebes?

145. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. goiria 00001 Arerioak eurek be agoan darabille beti.

146. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Eta au esan ondoan, agoliñan sartuta, beingo baten il zan.

147. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Bazkalostean, puro eder bat agoan dabela, jezarten da jarleku bigun baten, artzen dau asteroko errebistea, ta asten da ango kurutzegramea igarten.

148. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 Baiña oneek gauzok obeto jakin gura nituan; Irlandarren euren agotik ezagutu nai nebazan.

149. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Orduan, gu mollagañekuok txipristiñez beteten gara ta arpegian bera datorkigun ura mingañaz baturik kresal gozoaz gure agoa bete.

150. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0034 Dantzarixok, or dabiz, aguok siketu, miñe be, aiñbeste denporan aixe preskue artzen ez, bustixe... Pasodoblie bostgarrena joten dau gatz-ban'ak, eta....

151. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0212 Aztu egiten yake gizon zarrai, baña, orraitiño be, edozer aztu lekikio, baña etxako aztuko, pozik gomutau baño, egun atan egindako egite andirik; eta orduan gure izenak euren agoetan euren senideenak bestean etxetiar izango dira: Endika Bakalduna, Bedford eta Exeter, Warwick eta Talbot, Salisbury ta Gloster, edalontzi beteen artean barriro gomutau ta gogoratuko dira.

152. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0080 (Morroia badoa edari bila. Peru bere atzetik. Peruk zapi bat hartzen dau eta morroiaren ahoan ipini. Morroiak konortea galtzen dau).

153. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0114 Sudurretik edo ahotik eguratseko airea irunsten dogu.

154. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0139 Liseri-aparatua
Ahotik hartzen doguzan janariak eraldatu edo transformatu egiten dira liseri-aparatuan.

155. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0139 Sartu eizue ogi zati bat agoan.

156. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0139 Sartu eizue gaileta bat agoan eta EZ mamurtu.

157. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0089 Udazkena agertzean beti beraz oroi naz.
Zer dozue, arrasti gozo, bete orbelez,
izarren argi oneik berriz ere biztuaz,
kabien epeltasun au, ta ago oneik lorez?
.

158. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0019 Hamabiak jota egozan itzartu zanean, eta Prestonen ahotik jakin eban lobearen urteera.

159. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0105 Gorroto bizia, kondaezinezko gorrotoa erion Milos ikusi ebanean, baina bere ahotik ez zan hitzik atara.

160. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0161 Burua jira eta bira joian eta bueltaka ebilan bere ahotik honako au atera zenean: Ezpatearen zorrotza!.

161. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak garitaonandia 0046 Egon be iñor ete dago, nire agotik maite itzak urtetean gorri gorri iartzen danik?.

162. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak garitaonandia 0047 Ondo dakit nik, zelan ez, aren sorbalda gaiñean nire burua egon zana, bere esku zaintsu ta apurkorrak estutu nebazala, aren agoa sarritan mosutu nebala, baita ordu luzeetan aren arnas ots gozoa entzun; baiña guzti orreik zer darakuste?.

163. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0012 Eta fede atontze orretan, emakumerik asko, gaillur gorenengoetara elduak dira, euren aotiko itzak eta idatziak neba-anaian argi ta zuzendari izateraiño eldu be.

164. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0008 Sudurreko eta aoko zauriak: Norbaitek sudurrean naiz aoan zauriren bat izaten badau, aurrerantz makurtu-azo bear jako bere odola iruntsi ez dagian.

165. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0065 Geienik seksu aldeak dira, baiña alan gertatuz izan daiteke agoan agertzea be.

166. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0065 Epe onek geiago ta gitxiago iraun oi dau, bai illabetean eta bai urte betean; eta ezaugarri oneik agertzen dira: buruko ta oiñetako miña, zauriak agoan, ulea jausi, azalean girgilla ta erregosiak, azurretan eta giar loturetan miña.

167. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0045 - Guzti au, Kristo'gan daukagun sinismenak egiztatzen dausku: Berberak, Espiritu Santuaren agoz, onetaraxe eskatzen dausku-ta: Zatoze, semeok, entzun nagizue!.

168. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0061 ROSA - (Aparatua ezartzeari bukaera emanez). Ez egin oihurik, ea zer pentsatu behar duten auzokoek. Ixo! (isilerazteko zer egin ez dakielarik, etsita, serbileta bat sartzen dio ahora). Ea horrela isiltzen zaren! Ene bada, Antonio, urdintzen ari zara... Ai, txepela naiz ni gero, zulo guztiak itxi dizkiot-eta. Nola hartuko du arnasa, bada? Zer jarriko diot serbiletaren ordez? (ingurura begiratzen du).

169. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0061 Ah, bai, bere klarinetea, hainbeste gustatzen zaio... (Klarinetea lanpara batetik zintzilik dago. Rosak jasotzen du lanpara eta Antonioren aurrean jartzen du). Lanparatik zintzilik utziko dugu, honela arnasa hartuko duzu eta nahi baduzu jo ere bai. (Ahotik serbileta kentzen dio eta klarinetea sartzen. Antoniok hatzamarrak mugitzea lortzen du, klarinetearen tekla gainean eskuineko eskua ezarriz eta honek hots zorrotz eta baxuak ateratzen ditu blues-sekuentzia baten gisa klabe groteskoan egoera komentatuz).

170. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0083 KOMISARIA - Koldar pilo ederra zarete zuek! Ahoan ez baina ipurdian daukazue zuek handitua! Oilobustiak, euliak, kikilak halakoak!

171. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0021 Batera idatz itzazu: zurea horrena bezain ona da: entzuneraz itzazu, ahoari berdinak gertatzen zaizkio: pisa itzazu, eta pisu berekoak dira: araoak egin itzazu beraiekin, eta Brutok Zesarrek bezain laster erakarriko du espiritua.

172. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0073 GEORGES - Nik ospatuko dut; hori nik egina da. Alde hemendik! (Irten egiten dute. GOERGESek atea itxi eta ahoa zabaltzen du).

173. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0054 Halako batean arraultze (arraultza) bat atera du eta ahotik sartu eta zeratik... popatik atera hasi da. Orduan, Kalamax-ek... Tira, baina, hontaz aurrerakoa berak hobeki kontatuko digu.

174. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0054 KALAMAX - Nik ere baietz egin hori, esan nion komedianteari; eta gero plazako jendeari: Ekar ezazue herrian den arraultzerik handiena, eta ahoko zulotik sartuta, atzekotik (gibelekotik) atera baietz neuk ere. Ekarri zidaten, gezurrik esateke (esan gabe), kalabaza baino handiagoko arraultzea, eta orduantxe bai damutu nintzela neure oilarkeriaz. Larritasun hartan izerdi tantoak ere atera zitzaizkidan. Baina, jende guztia begira nuen eta zerbait egin behar lotsagarri geldituko ez banintzen. Begiak itxi (hertsi) nituen, eta gehiago begiratu gabe, zapla! sartu nuen oso-osorik eztarrian barrena.

175. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00035 Sustraiak ziren nire ahoa.

176. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0147 Egun osoan zehar jaten al du ala ordu jakinetan? Nola jartzen da jateko garaian? Nola heltzen die elikagaiei? Begira nolako ahoa duen.

177. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0030 Haren ahotik Pilatosen ahotik baino zitalkeria zorrotz, min latzagoak atera ziren.

178. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0084 Zahartzen zirenean, alferreko ahorik ez elikatzeko, saldu egin ohi zituen.

179. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0062 Beste matrazeak, hondo-launak zein hondo-biribilak, aho bakarrekoak zein aho-anizdunak, erreakzio-erreaktore, distilazio-ontzi eta abar legez erabiltzen dira.

180. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0007 Zenbat aldiz entzun izan dugu gurasoen ahotatik: gure haurra oso aurreratua dator, izugarri azkar egiten ditu kuentak... eta horrelakoak?.

181. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0039 Hala gerta ez dadin, halakoetan ahoa irekitzea aholkatu ohi da.

182. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0091 Buruan brankiak dituzte, hoien bidez elikadura ahora daramatelarik.

183. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0181 Priapulidoetako espezie batetan, ahoa garro-koroa batek inguratua da.

184. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0181 Ahoa inbaginatu egiten da proboszidearen aurrekaldean.

185. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0206 Hasieran, emearen tronpari atxekitzen zaio, eta gero, ahotik sartzen da nefridioen tolestura batetan finkatzen delarik.

186. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0012 Nortzuk dute ile beltza? (nik dut, nik dut... guk dugu), nortzuk dute jertse gorria? (guk dugu) ba, zuek begiak itxi (jertse gorridunak ekintza bete); nortzuk dituzte begiak itxita? (guk ditugu) ba, ahoa ireki (ekintza bete); nortzuk dute ahoa irekita? (guk dugu), ba burua belaunetan ipini, e.a.

187. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0001 1. KONZEPTUA: PROFILAXIS odontologikoaren haurtzaro eta nerabezaroan fineak hortz, aho eta masailetako eritasunak oharteraztea dute hau da 3 eta 18 urte bitartean dauden haur eta gaztetxoaren murtxikatzeko aparatua zaintzea, bere eritasunak oharteraztea eta azken mailan aparatu horren atal baten bat gaixorik badago lehen bait lehen osabidean jartzea.

188. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0267 Edateko, azkenik zerbitzari batek ura ahora koilaraz eman behar izan zion.

189. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0267 Midas erregeak, jendea poztearren, esaten zioten guztia egiten zuen baina jateko ogia hartu zuenean, hau ere urrezko bihurtu zen eta bere gosea asetzeko erreginak ahora eman behar izan zion janaria.

190. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0071 Mantuak ia osorik inguratzen du animalia, eta ahoa eta uzkia izan ezik, ez dago besterik mutur bien artean.

191. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0067 Arrainen zakatzak oso odoleztaturik dauden harizpi askoz osoturikoak dira eta ahoaren atzean, barrunbe batean, kokatzen dira.

192. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0067 uraren eta elikagaien sarrera / gibela / bihotza / ahoa zabalik / uraren irteera / zakatzak / liseri-aparatua / eskema: ura eta bere mantenugaien zirkulazioa arrain batengan.

193. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0077 Nahiko organo eta aparatu konplexuak agertzen dituzte, eta honako hauek bereiz daitezke: - Liseri-aparatuak bi zulo ditu, ahoa eta uzkia.

194. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0088 ahoaren kontrakaldea / epidermia / arantza artikulatua / barne-eskeletua / gonada / liseri-hodia / ernal-poroa / uzkia / hortza / zakatza / ahoa / plaka madreporikoa / erreten hidroforoa / erreten zirkularra / bide erradiala / anbulakro-anpulua / hanka anbulakralak / 20. eskema / ahoaldea.

195. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0088 Zergatik dira ugari ahoaren inguruetan?.

196. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0057 - ahoa.

197. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0016 Alderdi irekiaren aldetik ezar itzazue tutu guztiak elkarren parean eta aho guztiak lerro berean; hori egin ondoren esparadrapo batez lotubehar dituzue tutuak, gogorki bilduta geratu arte.

198. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 0011 Erregeren alabaren ahotik hango berri izan zuenean, zuhaitz atzean eseri zen, zakurra ondoan zuela.

199. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0018 Elefanteak bere buru handia nahiko hurbildu zionean, honela esan zion kokodriloak: - Elefanteak ere gustatzen zaizkit eta berehala bere ahotzarra aho handia zabaldu zuen.

200. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0018 Hainbeste janari emateagatik, idia estulka hasi zen eta Barbantxo gezi bat bezala irten zen bere ahotik, kriston kolpea hartuz.

201. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0022 - Baina amona, bai aho handia duzula! - Zu hobeto jateko... a. a. a.

202. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0022 Eta otsoak ahoa ireki zuen Txanogorritxo jateko, baina Txano-gorritxok salto bat egin eta ihes egin zuen.

203. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0007 Esaldia ere bada: Horrek euskara gramatikatik ikasi du, oraindik batzuren ahoan entzuten dena.

204. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0021 Ahoa Liseri-aparatua ahoan hasten da.

205. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0021 Listu-guruinek elikagaiak eralda erazten hasten den listu izeneko likido bat isurtzen dute ahora.

206. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0021 Ahoan dagoen mihia mugikortasun handiko organo gihartsu eta sentibera da.

207. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0021 Ahoan murtxikatze-lanetan laguntzen digun mihia dago.

208. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0121 Begiemaiezue batez ere panal itxura duten begiei, antenei eta ahoari.

209. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0240 Tutu-formako tresna malgu hauek ahotik, sudurtzulotatik, ipurtzulotik sar daitezke.

210. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0071 2. Bota ezazu pastila erlenmeyerrean eta berehala itxi ezazu honen ahoa globoarekin.

211. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0093 Ur beroa duenaren ahoan kartulinezko txartel bat jar ezazu, buelta eman eta botilen bi ahoak txartela erdian, noski elkar ukitzen duten eran jar itzazu.

212. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0069 Matrazearen ahoa tapoiaz estaltzerakoan, poliki-poliki eta kontu haundiz ibili behar dugu, bestela ur-tanta hoditik kanpora irtengo zaigu eta.

213. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0125 Inork ez beza, gero, aipatu igelak bezela ahoa puztuta gizonaren nortasunik, gizona ludiko erregea ta abereen eta ihizen ugazaba litzakelakoan.

214. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0194 Antzeko zerbait gertatu da, neurri apalagoan bada ere, aho eta idatzizko komunikabideetan: liburugintzan, aldizkari euskaldunetan eta diskogintzan hazkunde nabarmenak lortu dira azken urteotan.

215. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0013 Baina krokodiloak, Pipiren buztana sentitu bezain laster, ahoa itxi zuen, eta zapla!... hozkada soil batez, ipurdi ondo-ondotik moztu zion garbi-garbi.

216. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0009 - Guzti hau niretzat al da?- galdegin zion bere buruari kezkaturik eta oso harriturik, ahoa listuz betetzen zitzaion artean.

217. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0080 Jakoben oinak gelditu egiten dira, ahoa alderen alde zabalik oihu egiten du: - Potoloa maitemindurik dago!.

218. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0101 Juttak pare bat ahoan sartzen ditu, eta Dirkek ere gauza bera egiten du.

219. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0101 Ahoa gereziz beterik duela, esaten du Juttak: - Pozik negok.

220. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0024 Untxi-barre gaixtoak egin eta ahoa estaltzen zuten.

221. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0058 Gero eskuak jaso eta ahoa irekiz harridura itxurak egiten hasi zen.

222. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0050 Sudurra motza eta zanpatua zuen eta haren ahoa, hura zen ahoa!.

223. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0142 Ahoa erdi zabalik zuen, begiak platerak bezala, eta bestela aski atsegina zen haren aurpegian sinesgogortasunaren arrastoak antzeman zitezkeen orain.

224. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0156 Uuuf! egin zuen, ahoan zeukan likidoa aretoan zehar sakabanatuz.

225. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0097 Azken hitzak ia zoroka batez esan zituen gizon grisak, baina orain ahoa bi eskuez estali zuen.

226. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0101 - Zer?- izan zen jausialdiaz geroztik Miss Mitsubishiren ahotik atera zen lehenengo hitza, eseri berria zen aulkitik txintxetak balitu bezala berehalakoan eta salto batez altxatzen zela.

227. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0018 Markakoa, usainak, zaporeak, ahoan uzten zuen gusto gozo hark adierazten zuen bezala.

228. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0018 - Zoragarria onartu zuen Paolok, ahoa berriro beteaz.

229. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0029 GEPPETTO JAUN MISTERIOTSUA - Akabo gure tarta - hasperen egin zuen Ritak, erasoaren maniobra ikusiz eta ahoa eztitan *ahoa eztitan: jateko desioz zuela.

230. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0093 Bastiani ahoa ur egiten zitzaion.

231. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0004 Jaten duena xarean beratzen denean, berriro ahora etorriko zaio hausnar dezan.

232. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0004 irentsi: tragatu
tripa-zorro: hausnarlariek sabelean duten atal bat
xare: beste atal bat
heste gorri: ahotik urdailera doan bidea
urdaila: estomagoa
eho-gurin:urdailean duten sustantzia
liburu: hausnarlarien beste atal bat
.

233. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0016 Arkumeak, belaunikatu eta ditia ahoan sarturik, gustora edaten dio amari esne gozo eta beroa.

234. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0085 Hortzak oso zorrotzak
eguzkitan distiratsuak,
ahorik ez duen jale amorratua.
Igartzeko nahiko zailtxoa
.

235. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0115 Ahorik ez du
eta hitzegiten badaki,
hankarik ez du
eta handik hona dabil
.

236. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0125 Sabela lodia
ahoa handia,
ipurdian zulorik gabea
bi belarriren jabea
.

237. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0013 Otsoek dena ulertzen balute bezala erantzuten zioten Koxmeri ahoa ireki eta beren AUUuuUuUuUUU oihu beldurgarria boteaz.

238. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 - Arraioa! zer sartu didate ahoko zulora.

239. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0074 Gutxi batzuri mojak eman behar zien jana ahora.

240. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0028 Ahoa zabalik zeukan eta tontolapikoak berari hitz egiten ziola pentsatu zuen.

241. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0050 Linterna aurpegi barrenean jarri eta fantasma baten itxura hartzen nuen eta gero linterna nire ahoan sartu nuen, masailak gorri-gorri jarri zitzaizkidan, eta nire patrikan sartu nuen eta dena ikusten zen galtzen gainetik, eta gaizkileen arrasto bila nenbilen amatxok afaria prest zegoela esanez deitu zidanean.

242. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0017 Jende guzia zain zain zegoen plazan neska eder hura noiz azalduko eta ikusi zuten orduko... denak... a!... a! ahoa zabalduta geratu ziren.

243. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0017 Bere ahotik hitz bat, txorigorri baten antzekoa, atera zitzaion: letxes!.

244. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. zubiri 0012 Hainbesteko hotza egiten du bertan, ezen arnasa izoztu egiten baitzaigu, eta hitz egitean lurruna botatzen dugu ahotik, pelikuletan bezala.

245. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0009 Ez duk nahi izango ostikada bat aho erdian ematerik, ezta?.

246. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0048 Patxik birikak puztu zituen, eta txistu lodi-lodia aho barruan bildu ondoren, ahalik indartsuen jaurtiki zuen.

247. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0027 Guk katiluka bat edan ondoren, emakumearen txanda ailegatu da, magalean gelditzen zaizkion ogi apurrak nahiz beste edozerrenak (gazta, urdaiazpikoa, txorixo, ardo tantak, izerdiarenak, ile bakarren batzu... mantal honetantxe bada aukera!) bota ditu katilura, ahoak ematen dion guztian zabaldu eta irentsi.

248. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0084 - Ikus dezagun, ikus dezagun, eta ez hasi berriro ere istilua harmatzen! Aitu? Ea, ireki ezazu ahoa, gehiago.

249. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0017 Bongok kaiolan nagiak ateratzen zituen eta lapiko bat baino aho handiagoa irekitzen zuen.

250. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0022 - Joxe, zure ilobekin hitzegin behar zenuke! - Ez lidakete bizitza osoan barkatuko haietaz zalantzatzea!- esan zion Joxek, arraultze gorringotan bustitako ogi pusketa ahoan sartuz...

251. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0059 Berriro beste gasolina trago bat hartu eta, gau beltz hura, Tomasek ahotik jaurtiki zuen suaz, erabat argitu zen... Jendeak, txalo beroak jo zizkion.

252. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0118 Ehiztarien ahotatik gezur borobilak entzunak zituzten, baina hain itxuragaberik ez.

253. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0137 Ahora etorritako guztiak esan zizkion modu txarrean.

254. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0013 Ez zuen inoiz esan zuena ahaztu, eta geroago gertatu zen zera hura, bere ahotik irten zitzaizkion hitz beldurgarri haiengatiko zigorra izan zela sartu zitzaion buruan.

255. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0064 Belarrietan atsegin eta egoki ematen bazion ere, ahoan gustu txarra sortarazten zion.

256. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0046 Ahoko usaina, berriz, ura edanez kendu behar noski eta SOROBURUTARA heldurik, gogotik edan zuten bertako iturritik.

257. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0082 - Ahoan sartu orduko ezkutatzen dik.

258. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0061 Osaba, berriz, bira eta bira zebilen ahobarrenean.

259. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0014 Sudurraren ondoren ahoa egin zion.

260. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0014 Ahoa oraindik bukatzeke zeukala, iseka bizian hasi zitzaion.

261. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0014 Orduan ahoak barre egiteari utzi zion, baina mihia atera zion.

262. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0024 Eta Pinotxok aharrausi * aharrausi:ahozabaltze nahigabekoa besterik ez zuen egiten, batzutan ahoa belarrietaraino luzatuz.

263. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0063 Orduan, batek sudur puntatik heldu zion eta kokotsetik besteak eta alde batetik bestera tiraka hasi zitzaizkion ahoa irekierazteko asmoz.

264. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0063 Panpinaren ahoak iltzez josia zirudien.

265. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0108 Beren benetako erregez hitz egitean, hiru gizonen ahoetan farre algara lotsagabe bat lehertu zen.

266. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0294 Gero, han bertan lotu eta ahoa estali zieten.

267. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0024 Askatasun hitza bar-bar ahoan, baina geuron buruak askatzeko gogorik ez; diruaren, griñen, ohiturakeriaren morrontzapean....

268. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0077 ZABALDIA hesiturik.
Ahoa hiztun.
Bularra suzko oihan haundia zeharkatzen.

269. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0077 Zabaldia ilunetik, ahoa dardarka.
Bularra suak zeharkaturik.
Su iadanik indarberritzea denak.

270. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0019 Urtetan marrarik
ezagutu ez duten galtzak
soka gorrizko gerriko merke batetik
zintzilik...
aspaldian ihartutako
larru lehorra estaliz...
goma lodizko neguko
oinetako zikinak...
izerdi ustelduaren
kiratsa aidean
igeriz...
lurreko aulkian
ikusi zaitut
eseririk,
Manuel Becerra metro ahoko
biztanle, poeta,
igarle eta bisitari...
Ya, Diario 16/ As, Dicen edo El País
zaharrak ipurdipean;
ez zaizu ajolik, zeu bait zara
zeure munduaren berri.

271. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0147 Mojek klausura dute
ahoan ere
mingainean dute kandadua
zahartzaroan erdoitua
ta giltza galdua

272. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0149 Jainkoaren eskuak bedeinka dezala...
- eta frailearen ahoak jan
eta sabela gizendu

273. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0086 Ez Jauna!
Ez zidaten erakutsi
burdinaren herdoila dastatzen
ogi batetarako mahai bi
ziratekeenik
ezpatak bi aho zukeenik.

274. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0011 Ahotik aldendu zuenean, esan zuen: Pentsatu besterik ez nuen egiten.

275. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0012 Hasieran korrikalari guztiak pare-pare zebiltzan baina laster izarlokak, bakoitza bere aldetik aldendu ziren norarik gabe, izar arinak pixkanaka-pixkanaka ahitu egin ziren, Herensugeari ahoko sua itzali zitzaion eta Orga Handia aurrea hartzen hasi zen eta lehena heldu ere, Orga Txikia, gure Eguzkia eta gainerako astro guztiak oso atzean utziz.

276. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Amoranteak besoez inguratzen du eta desio eta zoriontasun guztiz estutu ere; emakumeak mingaina atera, eta ezpaina eta bularretik arnasa estu eta sakona atereaz batera beraien ahoak bat egingo dira.

277. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Plazerra sentitzen hasiko dira eta isurketa gertatu behar denean emazteak bere amorantearen ahoan mugituko du bere mingaina isuria kontrolatuz.

278. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 0021 Alemana zinaden?
Nahiz edo danesa?
Adats urrezko, begi
urdin, errumesa;
zure aho xarmantak
xurgatu baleza
pozoinik ankerrena
garden bihur beza

279. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0066 - Beno, uste dut honekin aski izango duela hik zerbait esan nahi izan duk bainan berak ahoa tapatu dik isilerazteko keinua eginaz, ixo, ez esan ezer, badakizu, nik ez dut zurekin hitzegin eta ez dakit ezer honetaz.

280. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0117 Baina ez zuen luzaro iraun gure pozak, denok beldurrez espero genuen berri iluna artzain batzuen ahotik jakin bait genuen: Bilbo erori zen; Euskadi osoa frankisten eskuetan zegoen beraz.

281. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0059 Ahoak belarrietara hurbiltzen dira.

282. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. onaindia 0044 Maiteren ama zen hortz gabeko ahoaz susto garraisia histeriko bat ematen.

283. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0097 Neskak ahotik hitzik atera gabe madarikatu zuen gorta zaintzailea.

284. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0049 Begi mehatxugarriak zeuzkan, masailezurrak irtenak eta ahoa okertua, haserre antzean.

285. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. solbes 0026 Zazpirak eta hogeita bostetako autobusa hartu, bi gizon, zigarro bat eskuan, ahoraino, goizeko hotzak eta birikaren erresuminak eragindako estula, bestea, abrigo barruan oheraturik, bufanda, estalki moduan, ahoa tapatuz, sudurreraino, burua okerturik, begi bat bestearen zentinela, eta bere ondotik pasa naizenean, buruko astinaldi batez, begi bat besteari nere pasadaz ohartu dio.

286. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0027 Nere begien aurretik aurpegi zorrotz eta begitarte hotzeko gizonak igarotzen; hauek dena aho, beste horiek dena belarri bihurturik.

287. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0092 Azkenik, urdailaren ahoa ere estalia zeukan salda beroz, eta ongi sentitu zen...

288. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0065 Andre biak oso hiztunak hiztun: hablador ziren, eta kontrastez mutil gazteak ez zuen ahoa aho: boca zabaltzen.

289. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0081 Gure herriko andereen goxotasunari nola uka, nola ihardok... haien beso huts malgu, sendo, bero ta luzeak, sugeen gisa, burua, lepoa, gorputza estutzen dizutenean... Esan nahi diok, ez haizela seguru hume bat eginen dikiola... ahoa tapatzen dik bere ahoaz... Orduak laster doatza... Nonbait hamabiak izanen dituk, senarra bapatean sar baledi? - Ez beldur izan Iazid, zortzi orduko zerbitzua dik, autobusetan lan egiten dik... lauak arte trankil gaituk.

290. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0047 Prai Jose besteetatik berezi zen: aintzinean, bakarrik, besoak zabal, trankoka ibiltzen zen, irriñoa ahoan, eta Mura mintzairaz hitzegiten...

291. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0047 Baina ez, orduan ere, nere egonarri guztiarekin bota nion Anjelexek ez zuela ahoa ireki beharrik, ekintzetan nabarmena zela eta kitto orduan...

292. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0073 Scheelen jauna pozik zegoen: Elsa'ren beraren ahotik entzun baitzuen azkenean aste hartan bertan joango zala De Riemaker lege-gizonarengana, eta dibortzio-eskabidearen gorabeherak ahalik eta laisterrenik prestatuko zituela.

293. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0076 Izua barreiatu zen guzion ahoetan.

294. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0153 Bihotza ahotik atera hurran zuen, esan zidan.

295. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0118 Begitartea aldez alde zeharkatzen zuen irrifarre zabalaz galdegin zenidan: edo antzeko zerbait, ingelesaren ezagutza latinarena bezain urri eta kamutsa baitut, baina latin hitzari erreparatu nion, eta sinpatia edo komunikatu nahi zuen farre eta poztasun kontajiatuaz Yes erantzun nuen ahoa zabal zabal eginda.

296. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0068 Inoiz, ahora egiten nion so, astiroki, eta orduan bero larri bat sentitzen nuen.

297. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0127 Nahiko mutil indartsua zen, altu baino gehiago bajua, soin onekoa, buru handi gorri-argia zenbait ile errubioekin, aurpegia eguzkiak beztua eta haizeak gorritua sudur-belarrietan batez ere, bekain hori hertsiak, begi urdin nekatuak baina sakonezko diztira batek piztuak, sudur luzea masail zabaletan, aho fin isila, kokotz tinko, lepo sendo, beso luze, zango arin.

298. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0136 (...) eztulka hasi zen Manuel aho guztia letxuz beterik eta eztulari buelta eman zionean jaikitzekoa egin zuen baina tenienteak bere beso luzea beste mahaikaldera eraman eta eserarazi egin zuen Manuel besotik heldu eta behera derrigortuz, zaude oraindik, ez nator gerra bila, ea zertara zetorren orduan, hitzegitera, esan dizut, karta guztiak eskutik baldin bazituen deteni zezala hantxe bertan, eta tenienteak ez da hori kontua, ezagutzen al duzu Pexegueiro?, ez zuela ezagutzen, baina jakingo duzu haren berri, ezta? baietz, baina zer ikusteko ote zuen Pexegueirok guzti hartan, tenienteak bixigu trontzo zurixka eraman zuen ahora eta beta luzea hartu zuen erantzun aurretik, etzazue Madrileko partiketa hori egin.

299. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0136 Tenienteak irrifar xume bat erantzun gisa eta beste bixigu trontzo bat eraman zuen ahora, esan dizut gizonetik gizonera hitzegin nahi nizula, txantajeka ari ote zitzaion eta tenienteak nahi duzun bezala deitu, nik kafea hartuko dut, eta zuk?, beste kafe bat eskatu zion Manuelek ere kamarerari, adieraz zezala garbi proposatu nahi ziona, Madril Pexegueirorena da, (...).

300. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0085 Oroitzen naiz nola zuk eta ahoa oso gutxitan irekitzen duenak oso arrazoi berdintsuak luzatu zenizkidaten sistema filosofiko guztiz desberdinen izenean.

301. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0328 Ezin zezakeen erretratuarengan batere aldaketarik somatu, begietan zuen begirada maltzur hura, eta ahoan ageri zuen beste hipokritaren zimur bihurritu hura izan ezik.

302. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0309 Diotimok badu literatur jakintza bikain askoa, gorputzeko dohaiez hornituak diren jopu gazteei, oraindik beren balioa areagotzeko, sarritan eman ohi zaiena; ilunabarrean, txopan etzanda, purpurazko txosna txiki baten azpian, gustora egoten nintzaion adi bere herrialdeko poetak irakurtzen zizkidan bitartean, harik-eta gauak, bai giza bizitzaren zalantzatasun tragikoa deskribatzen duten lerroak, baita usoez, arrosazko koroez eta musukaturiko ahoez mintzo direnak ere, denak berdin-berdin ezabatzen zituen arte.

303. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0325 Ardoak saldukeria beltza egin zion Pette'ri, bere asmoak iñori ez jakin-arazteko ideian baitzegoen, baiñan bazkaria amaitu baiño lehenago mihian egiñik zeraman korapilloa askatu zitzaion eta bihotz barnean gordeta zeramazkien lerak Pasiones, hego-aize zakarraren antzo, hanpatuta atera zitzaizkion ahotik, etsaiak erre ta kixkali nahi zituen sutea bailitzan.

304. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0358 Herri mutu bat gaituk, eta mututasuna aho biko ezpata izan zitekek: jakinduriarik sakonenaren adierazgarri edota, alderantziz, sorgortasunik kamutsenaren.

305. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0316 Lezaundietako lau ahoak itxita daude.

306. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0177 Nire aharrausia ia txingurritzeko modukoa zen, ahoko giharreek kraskatekoa egin zidaten.

307. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0227 Gainera - bazirudien, jadanik, goilarakada bat puddin ahoan zuela; hura irentsi eta hitzegiten jarraiki zuen irri zuriz.

308. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. ugarte 0040 Ahots mehe bat atera zitzaidan neure aho lehorretik.

309. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0024 Halatan, aburu estremistenak, ahoak ireki gabe, entzuten ziren, moda katalogoetako manekino perfektoetaz aparteko bizitza errealik ez bailegon.

310. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0007 Galdetu honi eta galdetu hari, begiratu hemen eta miatu han...... piztia nolakoa zen jakin nahi zuen, nork ikusi zuen, esaten zuten bezain handia al zen? ahotik sua jaurtitzen al zuen, ala kea besterik ez...?.

311. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0044 Hau esan ondoren, dortoka bere ahoa janariz bete eta mauka-mauka mastekatzen hasi zen.

312. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0034 Brraamm! ireki zen fortaleza baterako ere haundiegitzat jo daitekeen ate akorazatua, flaaash! biztu ziren sabaitik zintzilik zeuden hamar bat kristalezko lanpara haundiak, krraakk! makurtu ziren bost neskameren eta bi morroiren gerriak miss Rosa haien aurrera iritsi zenean, eta ooo! borobildu zen behin eta berriro Madame Kontxexiren ahoa.

313. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0066 Musuzapia eraman zuen Madame Kontxexik ahora, atunaren koipea garbitzeko asmoz: - Hara, hara, ze gauzak... Noiztik ote dira holandarrak hain sentimentalak? En fin, gutuna niretzat zelakoan, eta non irakurri ditudan batere axolarik ez zaizkidan gorabeherak... - Amaaa!.

314. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0080 Ogia ondo busti, behatza eta ogiaren artean barrunbe pare bat harrapatu eta ahora eraman zuen.

315. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0015 Berehala hiru aho etxean izango zirela pentsatzeak bakarrik ordea, indartuko zituen beraien asmoak eta saiatuko ziren lanean, baserriak zituen lurraldeak landurik eta bertatik jasotzen zutena gorderik.

316. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0017 Emeki-emeki jaten zuten, halabeharrez, eta janaria ahoan bueltaka zerabilten; eginahal handiak egin behar zituzten irensteko; berdin zintzurretik behera janaria errazago joan zedin, metal ur botila bat zabaldu zutenean ere.

317. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0086 Lurpeko aparkaleku baten ahoa topatu zuten eta ibilgailuarekin jeitsi ahal izan ziren bertara.

318. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0125 Beste behin edo bitan ere iritsi zitzaion, eta Joakin ahotik odola zeriola ere hasi zen, bere anaia jotzera inoiz iritsi gabe.

319. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0061 Beste bietan baino dardartiago jalgi ziren nagusiaren hitzak laguntzailearen ahotik.

320. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0183 Behin baino gehiagotan nabaritu nuen neure mihia ahotik at, Ttasikkaren gaingailak xurgatuko banitu bezalaxe.

321. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0008 Orduan Baleak, gehiago, eta gehiago eta gehiago ireki zuen ahoa, matrai hezurrak ia ia buztana ukitzeraino eta Marinel galdua irentsi zuen, jarrita zegoen baltsa, belaki urdinezko galtza, tirante (Hauek ez dituzu ahantzi behar) eta marinel labaina eta guzti.

322. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0016 Gero, zakurra heldu zen, adar bat ahoan zeramalarik, eta esan zion: - Dromedari, Dromedari zintzo, tira zatoz, eta eraman itzazu esaten dizutena beste guztiak bezala.

323. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0024 Eta negu beltzetan lurraren ahotsak hitzegiten zuen amonaren ahotik.

324. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0089 Feliperen tabernan hartu zuten ostatu eta galdetu zioten zer zen deabruaren asunto hura eta Feliperi beti bat, aurpegiera aldatu gabe, hauxe besterik ez zitzaion isuri normalean hitzez beterik zuen aho hartatik: - Ur joana, errotara ez.

325. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0073 Arthur-ek ez zuen ahoa zabaldu, baina eskuak mugituz zerbait adierazi nahi izan zuen.

326. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0096 Kikilik besoak altxatu zituen eta ahoan irribarre fortzatua erakutsi: - A! Gizon honen fitxa!. Bai, bai. Eginda dago.

327. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0067 Kikilik berriro igurtzi zituen begiak loguraz, eta ahoa zabaldu zuen arnasa botatzeko: - Mesedez, Kokolo.

328. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0126 Bere ahoan zeuzkan hagin zorrotzak ikusi genizkionean, hotzikara sartu zitzaigun bizkarrezurrean.

329. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0274 Guk, lehendabiziko izena hartu dugu, Fr. Luis Villasantek Graziano Anduaga Gesaltzako aitonaren ahotik jaso zituen toki-izeneri jarraiki, Aitonaren uzta (Zarautz,1961) liburuaren 29-31 orrialdeetan agertzen den bezala.

330. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f. juaristi 0009 Hegoafrikako agintariei infinitoa zer den galdetuko bagenie, diktadore eta tiranoek ahoan duten hitzarekin erantzungo ligukete: infinitoa gurea da.

331. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0032 Gaineratekoan horrelako bizitza dorpe eta nahasiak ere bere heinean zenbat ez du lagundu horrelako gai harrigarriak berari ahorat ekarriz.

332. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0100 Baina Torrealdayren saioa, bi ahoko harma gertatzen den liburu batetan eman zaigu.

333. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak otoizlari 1978 0027 Berri horiek beraren ahotik nahi zituzten xehekiago entzun.

334. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0038 Zer kalapitak! Batetik Mitxelenaren tristura zela eta ez zela, bestetik Joseba Arregiren erbiak eta katuak, harago Amatiñoren kontrako lau kaleak, eta nik ahal dakit zer gehiago, euskal kulturari buruzko aho kritikoa hitz alferrez eta sarritan polemika maltzurrez puntaraino beterik zegoen.

335. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0069 V.- LEENAGOKO GIZONAK OGIA NOLA IRABAZI ZUEN. Alegi zahar eta kanta zoragarri hau Felipe Bazterrikaren ahotik jaso dut.

336. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. lasarte 0095 Gorputz osoz ikusi ezin izanik ere, gorputz-puskak bista ditzakegu, edo idazkeragatik antzeman diezaiekegu (antzeman diodanean, zeragatik da; Gabeziak liburuan, adibidez, gizon baten edo batzuen gabeziak direlako liburuaren zutabe): gorputz osoz gutxitan agertzen badira ere, gorputz-pusketek gorpuzten dute gizonezko horren ausentzi-presentzia: poroak, ileak, begi nabarrak, eskuak, ahoa, arnasa, adatsa, etab.

337. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0060 Are gehiago. XIX-garren mendeko hasieran abertzale mogimendua, Biena-ren kontrako herra hutsa da, ukabide hutsa, ethniazko sustrairik gabea: Bohemia hitza askotan dago ahoetan, bainan alemaneraz, malkoen artean; eta txekotartasunik ez da agiri.

338. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0437 Sokrate-ren beraren sinets-aitormena dugu, beraz, hemen entzuten, Faidon-en ahotik: gorputzaren traba guztiez oroituz, ez dio gorputzak egiten dolurik; arimak, aldiz, sentitzen du beste munduko haraindi hartan aurkituko dituela osasuna, Indarra, Egia, * Ongia, Ederra, hots, antzineko bizian ezagutu zituen ontasun egiazko guztiak.

339. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.m. ruiz 0289 Honelako esperantza zentzu zerbait dakarkigute mendien euskal izenek, gizaldiz gizaldi iraun bait-dute agiri, idazki eta ahoetan.

340. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0031 Salabardotik atera ondoren, aho zabaleko flasko batetan sartzen da.

341. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. txurruka 0011 Zabal animaliaren ahoa eta ikus ebakortzak.

342. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. txurruka 0020 b.- Beren gnatosomaren (ahoa daraman prosomaren sabelalde ko zatia) bizkarraldea, gehienetan, gutxiago edo gehiago garatuta dauden horrixka biz eta hiru pare ile ikuskorrez babesturik dago.

343. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. bizkarra 0090 Medikamenduak ahotik hartzen baditugu, honen kontrako gorputzaren erreakzioak egon daitezke, eta okaden bidez egozteko ahaleginak egiten ditu; batzuetan egozketa hau, hesteetako pasua azeleratzean berakoaren bidez egongo da; okada, toxikoa gorantz egozten saiatzen den bitartean, berazkoak beherantza egiten du.

344. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0020 Dragoiaren Aho lorea dragoi baten muturraren antza badu.

345. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mih 0202 Ez zuen, bada, U. jaunak besterik itxedoteko eskubide handirik; ahoa bete haginekin gelditu bada, ez dizkio inork hagin horiek ahoan sartu.

346. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0041 Ahoz aditzera eman zidatelako jakin izan dut honen berri, hain zuzen ere hileta-ibilpide desberdin hau ahantzerazten saiatu zen baten ahotik gainera.

347. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0059 Irla Sumenditsua / Arrezifea / Arrezifearen lakua / Gutxi goratutako irlak / Arrezife eta hondakinak / Garroa / Ahoa / Mesenterioa / Gastro-hodidun zuloa.

348. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0096 Gehienek ahora eskatzen dute jauna.

349. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0170 Alfer hoietako bat mintzo denean denak daude ahoa zabaldurik eta beharriak ernaturik beha (Ax. 27).

350. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0018 Pertsona helduarengan, LISERI TUTUAK zortzi bat metro luze ditu ahotik IPURTZULOraino.

351. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0018 Janarien deseraketa
Prozesua ahoan hasten da, non hortz eta mihiaren ekinaz gure janaria ebaki, ttikitu, xehetu eta LISTUarekin nahasten bait da.

352. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0018 Hementxe, ahoan, gertatzen da baita ere liseriketaren lehen ekina PTIALINA entzimak almidoia azukre bihurtzen duenean.

353. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0122 KONTUZ: INOR EZ BEDI HODIAREN AHO AURREAN JARRI.

354. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0017 Lehenengo hiru ebanjelioek dakarten Jesusen mintza moldea eta estiloa bere mundu giroko mintza moldearekin gonparatzen baldin badugu, Jesusen ahoan, sarritan, aurkitzen diren zenbait espresiok harritzen gaitu: pasibo dibinoa izenekoa da horietako bat.

355. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0148 Kosta harkaitzetan ere, madreporak desarroilatzen diren tokietan, alegia, Koral Hesi Handian, adibidez, egundoko koloretako arrai piloa bizi da, aho ttikiko, eta harkaitzetako animaliatxo edo koraletan horzkatuz elikatzen direnak.

356. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0116 Estatuko Organoak dira hauek, eta horrela deitzen dira haren esku, begi, eta aho bait dira.

357. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0035 Arrain abisalak haragijale dira eta aho handia dute tamainu handiko harrapakinak jateko.

358. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0058 Zergatik gerta ohi da merkatuan madari gozoak edo denda batean gozokiak ikustean ahoan ura egitea? Zergatik?.

359. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0023 Bide honetatik, anorexia mentalaren sindromea ahotiko fekundazioaren fantasmaren eta haurraldi fantasmaren efektu bezala interpretatzen da.

360. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0160 (...): aho aroko aho heltzailearen lekua hartu behar du uzki aroko eskuen ahoak.

361. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0136 Tikiak jaioko direnean, nahi beste ahotara eder dukete begien aitzinean.

362. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0108 Le Havre itsas portua dagoen tokitik kilometro batzu hegoaldera aurkitzen da Honfleur kaia, Mantxa-ko Urbideak duen ahoan Sena Hibaiak eratzen duen badia bikainaren babesean kokatua den toki polita.

363. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0209 Esan gabe doa, hemen sartzen ditugun testu guztiak biltzaileek herriaren ahotik jazotakoak direla.

364. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0187 Fonazioan, ahots-aparatuko bi durundigile nagusiek, faringeak eta ahoak hain zuzen berrindarturiko maiztasunak dira bi formante nagusiak; hauek dira bokal bakoitzaren eta zenbait kontsonanteren tinbre bereziaren erantzule (ikus 6. irudia).

365. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0188 Garaia alto, haut, high 1. Batzutan, espektroaren goiko aldean kokatzen den ahoko, edo bigarren, formanteari esaten zaio formante garaia beheko aldean kokatzen den faringeko, edo lehen formanteari aurkajarriz.

366. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0188 Ahoko formantearenaren goitiko maiztasunetan aurkitzen diren formanteak ere garaiak deitzen dira: adibidez, sudurreko formantea eta bokal zorrotzen formante berezia.

367. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0395 Airearen bidebanatze honek ahoko durundigile edo erresonatzaileari gehigarrizko durundigile bat eranstea dakar.

368. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0049 AHO-HATSA Ahoko usain txarra, normalean liseriketaren asaldura edo trastornoengatik sortua.

369. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1989 0119 Egia da, halaber, baztertze horrek aho eta interes desberdinetako gutxiespena (mezpretxua?) izan duela oinarri.

370. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak karmel 1988 0004 Eta honelakoak, hitz egitean, askatasunik eza erakusten du ahoa ireki orduko.

371. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0096 Aho batean mihi bi bezala, sozialismoak aurpegi bi hartu du publikorako: bat hotza, teknikoa, kabinetekoa, politikoa; bestea onbera, adikorra, paternalista.

372. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. altonaga 0393 maskorraren kuskuak / kuskuen muskuluak / ahoa / gerria / ktenidioak / ktenidioak / uzkia / oina.

373. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. altonaga 0393 Ahoa superfizie bentralean kokatua da, oinaren aurretik, eta liseriketa mekanikorako diren zenbait egiturez gain, listu-guruinak ditu.

374. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0208 Beti bezala posible litzateke esaldi biribil-ausart honi ñabardurak, eta ez ñabardurak soilik, kontrajartzea; are gehiago azken 8-10 urtean Hezkuntz Administrazioan egunik egun euskaraz ari den Zerbitzu bateko partaide baten ahotik.

375. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0209 Esaldia noren ahotik datorren kontuan izanik, eta izendapen zehatzetara jo nahi izan ez duenez oker-ulerturen batean eroria egon banaiteke ere, aitormena bere balio osoan aintzakotzat hartu eta istimatzekoa dela deritzat.

376. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0199 Eskua burura eraman eta ile artean gari ale batzuk arkitzen ditu, aoan sartu eta era horretan austen du baraua.

377. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0063 Zetazeoak oraindik lehorrean zebiltzenean, arnasa ahotik hartzen zuten, baina itsasoratuz gero, giro berriari egokitzeko sudur zuloak lekuz aldatu behar izan zituzten eta era horretan izurdeak (eta haiek bezala beste zetazeo guztiak) egun, ur gainera azaltzen direnean, gaineztatzen duten lehenengo partea, arnasa hartzeko zuloena da, hori bai: oreka aerodinamikoa suntsitu gabe.

378. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0063 Horregatik hain zuzen, izurdeek oxigenoa hartu nahi dutenean kanporatzen duten lehen partea burua izaten da eta ez ahoa.

379. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0051 Sin.: Aho-piezak (Artrop.) Aho inguruko luzakinen multzoa.

380. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0247 Adib. aho irtena, sudur irtena.

381. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0376 Ahoaren inguruan dauden egiturei esaten zaie.

382. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0025 Beharbada kasu hau, konorterik gabe dagoen pertsonaren arazoa mihia ahoan lasai eta eztarria blokeaturik edukitzea soilik ez dela esanez has dezakezu.

383. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0025 Beste hainbat konplikazio ere izan ditzake: gerta daiteke partikulak ahotik biriketara pasatzea oztopatzen duten erreflexu babestaileek ez funtzionatzea; eztulik ezin da egin; gorakoen arriskua areagotu egiten da; urin digestiboak eztarrian eta urdailean pilatzen dira, eliminazio-mekanismo normalek funtzionatzen ez dutelako; urdailaren hustuketa atzeratu egiten da eta urdailaren sarrera babesten duten muskuluak erlaxatu egiten dira.

384. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0025 Pertsona alde baterantz bueltatzeak: - mihia ahoaren atzekaldean geratzeko probabilitatea murriztu egiten du.

385. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0025 - edozein jariakin edo gorako biriketara joan baino lehen ahotik kanporatzea ahalbidetzen du.

386. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0091 Gainera hadrosauruen aho batzutan ere hortz-multzo handiak (1.000tik gora zenbaitetan) aurkitu dira, hortz hoiek lerrotan hertsi-hertsirik zeudela.

387. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0023 Hor agertzen dira bi begi, oso txikiak, eta ahoa, barail bakoitzean hortz-lamina bakar batez osatutako moko zorroztuna duena.

388. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0023 Ahoa txikia izan arren, moko ahaltsu bat erakusten du, horrekin itsas-triku edo karramarroen oskolarik gogorrenak ere birrindu ditzakeelarik.

389. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0037 Ez dute tentakulu marginalik, baina zortzi beso oralekin janaria lortu eta ahora eramaten dute.

390. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0048 Zenbait denbora modu librean igeri egin ondoren, leku egokia aukeratzen du, aurrekaldetik substratuarekin bat egin, eta bestekaldea hustu egiten da, berehala tentakuluz inguratzen den ahoa eratuz.

391. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0092 12-36 tentakulu. 133 - Hamabi tentakulu luze. Proiekzio gingildua duen ahoa: Peachia cylindrica (125).

392. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0049 Tortsioa dela eta, tutuak kirten bat eratu du, gorputzadarrak, ahoa eta uzkia, bata bestearengandik nahikoa hurbil aurkitzen direlarik.

393. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0049 Ahoa, buruaren behekaldean dago.

394. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0049 Janaria urrutitik harrapa dezakeen tronpa bat desarroila dezakete, hala gertatuz, mota desberdinak bereiziaz: Aho sinplea (Omalogyra), mutur uzkurgarria (Littorina, Rissoa), tronpa inbaginagarria bere azken zatian (Strombus, Eulima), tronpa oinarritik inbaginagarria (Cassidaria, Murex), edo tolesdura tegumentario libre edo inbaginagarriaz inguraturiko tronpa (Terebra).

395. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0023 Muki eta janaz pilatutako kordoia (seudohezeak) ahoruntz zuzentzen da.

396. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0035 Honela izanik, arrisku haundi bat dugu eraiki eta analizatu beharrezko zaizkigun kontzeptu teorikoak informatzaileen ahoetatik ateratzen entseiatzekoa, noski.

397. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0022 Ahotik belarriara esandako berriak ezin egin lan hobeagorik.

398. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. zunzunegi 0090 Lehenago biraorik ez nuen pentsatu ere egiten; orain, berriz bihotzean eta alditan ahoan ere, biraoa sortzen zait.

399. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0021 Ahoa eta faringea1. Ahoa Ahoa aurpegiaren behealdean kokaturiko barrunbea da, sudur-barrunbearen azpitik.

400. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0021 Ezpainek, masailen barnealdeak, mihiaren oinaldeak eta ahosabaiaren zati gogor edo hezurtsuak mugatzen dute ahoa, atzerantz ahosabai-errezela izeneko mintzezko azalera baten bidez luzatzen dena.

401. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0021 Ahoaren atzeko muturra ahutzen istmoak osatzen du, aho-barrunbea faringearekin lotzen duen pasagune aurkitzen dira.

402. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0021 Ahoaren funtzio edo eginkizunik nagusienak hiru dira: a) Elikadura. Ahoa liseri-aparatuaren lehen zatia denez bere egitura guztiak elikadura-prozesuarekin lotuak daude zuzenean.

403. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0021 b) Komunikazioa. Ahoak ahotsaren emisio edo igorpenean parte hartzen du, mihia eta ezpainen bidez laringean kokaturiko ahots-kornetatik datozen hotsak aldatuz.

404. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0021 c) Arnasketa. Ahoak ez du aparteko garrantzirik arnas prozesuan, sudur-barrunbeak egokiagoak bait dira inspiratutako airea berotu eta iragazteko, beren egitura bereziagatik.

405. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0021 Dena den, ahoak airearen sarrera eta irteerako bide bezala jokatzen du aire-behar handia dagoen egoeratan, ariketa fisiko gogorren bat egiten denean adib. edo sudur-barrunbeak butxatuta daudenean.

406. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0021 Azken kasu honetan, arnasa ahotik hartzen da.

407. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0021 Asaldura hau luzaro mantentzen denean, umeetan bereziki, jateko orduan zailtasunak agertzen dira, murtxikatzen duten bitartean ahotik arnastu behar bait dute.

408. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0021 2. Faringea Goiko aldetik sudur-barrunbeekin eta ahoarekin, eta behetik laringea eta hestegorriarekin komunikatzen den hodia da faringea.

409. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0030 Antisorgailuak lokalki aplika daitezke (baginabarneko pomadak, adib.) edota ahotik irentsiak izan (ahotiko antisorgailuak).

410. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0078 Enantema Zenbait eritasunetan (eskarlatinan adib.), bereziki aho eta faringeko mukosetan agertzen diren orban gorri gutxi-asko hedatsuak, larruazaleko exantemari dagozkionak.

411. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0069 Ain biotzdun zirudin gizona, pixti amorratu biurtu zan nere aotik ezetz sendoa entzutean.

412. 1969-1990 gipuzkera antzerkia i. begiriztain 0100 - Berriro gerri mee artatik eutsirik, neskatxaren aora eraman zuen bere aoa.

413. 1969-1990 gipuzkera antzerkia i. begiriztain 0100 - Atzerakadarik etzuen egin Sally`k eta gerria eta aoa aska zizkionean esan: - Neronen begiekin ikusi ez ba`nuen, ez nuen sinistuko....

414. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. arrinda 0049 ZAIÑA. Aoa estaltzen zidan eskuarekin; nik ortzaka ere ekin diot atzaparretan, baiña alperrikakoa izan da, ez du bere eskurik nere aotik kendu lotu nauten artean... Gero leiotik iges egin dute....

415. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0019 Buruan zer daukagu? Buruan begiak, belarriak, sudurra eta agoa dauzkagu.

416. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0029 Tartalo`k ardiak eta bildotsak beeka aitzeko zuloan sartu zituanean, arpearen agoa, arri aundi astun batekin itxi zuan.

417. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0052 Irurak, Giartsu, Indartsu eta Eiztaria, joan ta joan, ibilli ta ibilli ola-gizon bat arkitu zuten bere agoko arnasaz putz-egin eta putz-egin.

418. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0052 - Nik nere agoko arnasaz zazpi errota eta iru olari indarra ematen diet ibilli ditezen.

419. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0088 Agotik artzen ditugun janariak gure gorputzari on egiteko, aurretik txegosi egin bear ditugu.

420. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0088 Txegosketa ontan alkar lan egiten dute: agoko ortz-agiñak, urdaillak, gibelak, beazunak eta esteak.

421. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0088 Janariak agoan ortz-agiñekin zatitu, txikitu, eta mamurtu egiten ditugu, eta gero txistuaz naastuta irentsi.

422. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0088 Janari mamurtuak agotik urdaillera joaten dira.

423. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zug 0046 Lehenengo kristauak igandero Jaunaren Egunean etxe handi batean biltzen ziren, Apostoluen ahotik Jaunaren Hitza entzuteko eta gero Jaunartzeko.

424. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura ikasteko 0069 Ahoa begiratu dit.

425. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0030 Ago ikaragarriaren bi aldetan ditun begixkak gauza asko ikusi dute.

426. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0044 Kok-ikatza eta mea-malla berriak sartu ta sartu ari zaizkio labeari goiko aotik.

427. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0046 Irurak, Giartsu, Indartsu eta Eiztari, joan ta joan, ibilli ta ibilli, olagizon bat aurkitu zuten bere aoko arnasaz putz egin eta putz egin.

428. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0046 - Nik nere aoko arnasaz zazpi errota eta iru olari indarra ematen diet ibilli daitezen.

429. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0117 Uso banintzarik ez iñork agotan.

430. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0163 Idekiko dizkidazu ezpaiñok, Jauna, eta ago onek iragarriko du zure gorespena.

431. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0023 Geroxago, Bera etorri zanean, bere agoz esaten zuan: Atozte Neregana nekeetan eta zamapean zaudetenok eta Nik arinduko zaituet ".

432. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0282 Ementxe dago Paulo doneak erbertarrei erakusten zienaren indarra, Moxen garaian Jainkoarekin jarduteko eratik aldegin eta Kristogana itzultzeko esaten zienean: Askotan ta askotara igarleen aoz Yainkoak gure arbasoei beiñola itz egin ondoren, aizken egunotan guri ere itz egin digu bere Semearen aoz.

433. 1969-1990 gipuzkera poesia i. olabeaga 0045 Kanta aoan, egun osoan, goretsiko zaitut.

434. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa saski-naski 1985 0043 Bost minutuan ere ez du aorik ixiltzen.

435. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0112 - Ongi al zagoz, Barry? Itzik etzan irten Barry`ren aotik.

436. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0112 Nola irten itzik, izan ere, bien aoak estaliak zeudelarik?.

437. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0088 Biraorik zikiñenak, berriz, irteten ziren alde bietako aoetatik.

438. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0100 Carol`en ao zoragarriak itzik ere etzuen jaulki jazarpena bare zedin.

439. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0100 - Atsegiñezko antsia irten zan Carol`en aotik.

440. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0097 Oartzen omen zan, aoa bere borobiltasun osoan zabalik zeukala, baña ez omen zekian ao borobil ua, zerbait esateko, nola mobittu.

441. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa mde 0036 Irakurtzen ari zen, aoa erdi zabalik eta begiak liburutik urbillegi, aur gazteek oi dutenaz.

442. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0112 Annie`ren aoak isilerazi zuen Donald`en aoa eta marrubizkoa izan zan isiltasun ura.

443. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0101 Korapilloz beteta ko sei edo zazpi lokarri ba-zeuzkan bere soñean, eta zapi batek estutzen zion agoa.

444. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0069 Bi aoko ezpata zorrotza degu, ordea, aldaketari buruz aipatzen ari geran guztia.

445. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0021 Sei seme-alabei ahoa betetzen nahiko lan izan zuten garai batean gurasoak, baiña, ez zegoen negar gehiegi kontatzeko aitzakiarik.

446. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0049 Aitak, sendagillerik iaioena balitz bezala, ezkerreko saiets-aldean bi tanpatako xamur eman zizkion jaio berriari, eta bi eskuaz aho txikia irekiaz, arnasa bota zion eztarri zuloraiño.

447. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0124 Erantzun laburrak zetozkion bere lagunen ahotik.

448. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0166 Bere buruarekin hizketan ari zela uste izanaz, hitz hauek jaulki zizaizkion ahotik: - Eta hik, Andoni, zer egin behar duk orain?.

449. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa zait 0142 - Aurpegiaren zatiak zati diren bezala ote dira, aoa, sudurra, begiak eta belarriak bezala, ala, urre-zatiak bezala, elkarrengandik eta guzitik bestelako eztirenak, anditasunean eta txikitasunean baizik?.

450. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa salmutegia 0353 Ikusiko dute erriek zure zuzentasuna, erregeek zure ospea; Izen berria ezarriko zaizu, Jaunaren agoak emana.

451. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa berron kijote 0619 Zumartxuri aundi bat ba da gure erriko enparantzan, eta arrizko aulki bat bere azpian; antxe egon oi zan eseri-ta, eta ari begira gu danak ao-zabalik; aipatzen zizkigun ekintzak entzun ta entzun, bere aotik zintzilik.

452. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0086 - Agoa?, ala begiak? Iñork ez du jakin, eta Mister Thomas Barrimore-Byass berberak ere, itz oiek entzutean zer iriki zuan arriturik zabalago: agoa... ala begiak.

453. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0097 - Urdaillean, urdaillean! Zanpa indar guztiz urdaillean! Ea botatzen duan agotik, amari bularretik edoski zion esnea bera!.

454. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0081 - Ezkerreko saietsaren aurka ipiñi zuan pistolaren agoa.

455. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak etxabu 0306 Nik, bein baiño geiagotan, bultzian edo noala, aoa zabaldu duten ordurako ezagutu izan ditut nere erriko gazteak.

456. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: pastor izuela (1780-1837). ezkioko ta segurako itxuak 0021 Ta orain itzaurrean azkeneko zati onetan, Pastor Izuelaren bizitzaz aiton amonen aotik jaso ditudan argibide batzuk jarriko ditut.

457. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: errikotxia, itxaspe eta beste zenbait bertsolari 0111 Orain emen jarriko ditugunak, erriak buruan gorde ta guk beraren aotik jaso al izan ditugunak dira.

458. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm eskl iv 0032 Zatoaren zuloak bi bat zentimetroko diametroa dute ao erdian.

459. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm eskl iv 0032 Ao gañean, zato-muturra izkutatzen, lepo-kilizta darama, eta beti gorria; (...).

460. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0075 Or otzean marruskatzen du agoa ongi zorroztuta uzten diolarik.

461. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0112 Bere ladrilluzko ormak igeltsuz jantziak, garaikaldetik borobilla ta aoa lauki egiturazkoa ogeitamabost eta ogeitamabost neurrikoa ta zurezko atakaduna.

462. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0112 Aoz garaikaldetik, lau burni gurutzatzen dira, barrenean.

463. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0135 Ba da beste okindegi-saskia ere 70 ta 70 zentimetroko ao ta ondoa dituena, ta 50 zentimetro gora.

464. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0135 Lenengo zenbakiduna, mando-zariak, 80 ta 50 zentimetroko agoa du ta goibea 50-ekoa.

465. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0135 40 zentimetroko goibea du, 70 ta 40 aoak.

466. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0066 - Jakiak aoan ondo txikitzearekin, urdallean egiten dan egosketa edo dijestioa askoz obeto egiten da ta gañera askok izan oi dituzten aizeak gutxitu egiten dira.

467. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0079 Bi kai zituan erromateko Oiartzun'ek berun-zillarrak mundura bidaltzeko: Pasai, eta, Bidasoa'ren agoan, Txingudi.

468. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0088 Orixeren aotik entzun digu Beteluko Igarabidetarren izena, eta nere ustez ere aaztutzekoak ez dire.

469. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0026 (Belauniko erortzen da Dabid, buruz lurrera dago, Urrikal zaite salmoa, aho hetsirik, kantariek emaiten dutelarik.)

470. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0026 (kantua, aho hetsirik, dute kantariek luzatzen).

471. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia zerb akelarre 0227 (Denbora huntan guzian Zurxurigaray bati beha, bertzeari beha egon baita ahoa idekitzen zuteneko, artetik sartzen da...).

472. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia zerb akelarre 0231 (Eta bere lapitza ahoan bustiturik, mihia kanpoan, zirri-zarra hasten da...).

473. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia f. nesprias 0002 Aho mingainetan entzuten den ele Zentzurikan gabe
Banago ez ote den hobe
Ixilik egoite.

474. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. mac orlan 0034 Trenpu txarrean, nigar hipaka ari, bapatean itzuli eta, harriturik gelditu zen, begiak zabal zabalik, erhi bat aho gainean.

475. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. mac orlan 0035 - Aa, Janeta! Zer lepo pollita, zer begi pollitak! eta aho ttiki honek mahain gaineko gauza goxoak maite lituzke.

476. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0114 Beste idazle bat, Frai BARTOLOME de Markinak, idazle bezala liburu atsegin bat utzi digu, EUSKALERRIETACO OLGETA eta DANTZAK.; bertan, jai, dantzen eta gazteen billera bihurriak astintzen ditu, naiko gatzarekin, eta bidenabar, ahoan bilorik gabe, orduko oitura atrebituak azaltzen dizkigu txairoki.

477. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0014 Hogoigarren mendeko bigarren zatian, bada ara berri bat, zoinen arabera, ainitzek salatzen baitute, argi eta garbi, erreiten, ahoan bilorik gabe, nolakoa den heien sinestearen ez bakarrik aintzina, bainan gibela, ez bakarrik alderdia bainan ifrentzua; ez bakarrik axala, bainan mamia.

478. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lantziri 0153 Izkira, haietaz balia daiteke, arraintzako haga batetaz bezala eta garfioekin bil ditzazke harrapakinak, gero bera oin luzeetaz baliatuz garfioetatik ahoraino eremaiteko.

479. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak r. idiart 0110 Beza zak ttiki horri! Zonbat aldiz ez ditut hitz horiek entzun Piarres Larzabal-en ahotik, elgarrekin egiten ginituen harat-hunatetan!.

480. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak eskolarteko bertso viii 0024 JON MAIA: Gauza ugari esan ditu
ta ahoa ez du beteko,
indar gehiago behar duzu zuk
niri umorea kentzeko,
ta nahi baduzu egingo dizut
momentu honetan hasteko,
Jesukristoren milagroren bat
zu piskat gehio hazteko
.

481. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak x. amuriza 0293 NAFARROA
1) Nafarroa Nafarroa
zuri kantatzera noa
norbaitek etorri eta
ixten ez badit ahoa.

482. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak x. amuriza 0293 Ixten ez badit ahoa
zuri kantatzera noa
zu baitzara euskaldunen
oihaneko arranoa.

483. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Paradojikoa da, baina euskararen kontrako lege bat onartu duen Gobernu autonomiko batek UEUri lagundu dion bitartean, nahiz eta laguntza hori kristona ez izan, ahoa euskararen aldeko hitzez betetzen zaion beste Gobernu autonomiko batek ukatu egiten du laguntza hori.

484. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 AHOBIZAR: Azken deskubrimenduek diotenez, izarrek bi aho omen dituzte, bat zu irensteko, eta, bestea, korroskada egiteko otsoak esango lukeen bezala.

485. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 AHOSA: Aho, S. A., Busca Isusiren gozagaia.

486. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 AHOZPEZ: Ahoa arrainez beterik duzunean.

487. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Eskuaz heldu bezain pronto ahora eta hortik barrura; eztarria ere hor dago eta, ez aurrera ez atzera, ito beharrean.

488. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Aspirina gehiegiz gorputza ondoezik geratzen denean, gehienetan urdaileko mina sentitzen da, oka egiteko gogoa, ahoan hemorragiak, bai betilean ere, pulsoa bizkortzen da, gorputza izertzen, aurpegia moretzen, amets alfer asko egiten.

489. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Ahoa zabaltzen duen orori egurra, entzun omen zion ordezkari horietako batek polizia buru bati ordenak ematen.

490. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Jakina, beti euskara ahoan.

491. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Gorordo edo Guevara edo Ibarzabalen ahotatik sarritan entzuna: ETB-2 egoera experimentalean dagoela oraingoz, eta arrazoi enpresarial eta pluralismo informatiboari besterik ez diela erantzuten.

492. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. euskitze 0001 Kanta ulertezinak zenbaiten ahoan nire herria eta nireak gogoan?.

493. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0001 Xinaurri lana ere ibili zarelarik herriz herri gure Euskal Herri guzian, jende zaharrarekin mintzatuz, aurretik ondo asmatutako behar ziren galerak eginez, haien ahoetatik bilduz lehengo ipuin, alegia, historia eta erranak.

494. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Maiatz bereko 17-an, Camille Jordan, Lyon-eko deputatuak galdegin zuen aho ederrez goraki errana izan zadin, azkatasunaren izenean, nor nahi bere sinestearen arabera bizitzen ahal zela.

495. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. gerrikagoitia 0001 Nahiz gauza ezaguna izan Bizkaiko aditza Gipuzkoakoa baino hobea dela, ez dugu orain arte ahorik zabaldu kexatzeko, Lapurdikoa euskaldun guztion onerako egokiagoa delakoan.

496. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0001 Afirmazio hau ez da gaurkoa, eta betikoa izango litzateke atzetik antolatzen ari den GALEUSCA hau ez balego, eta beraz afirmazio hau, ez da betiko erradikalen ahotik ateratzen, baizik eta Estatu mailan hizkuntz arazoa duten hiru herrietako pertsonalitateen ahotatik.

497. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. mimentza 0001 HASI`koek bezain argi HASI zer dan ez dakitenek, beti oi dute bere aotan komunistak izan ezkero ez dirala abertzaleak edo-ta, abertzaleak direnez ez dira komunistak izango, beraz komunisten billa ibiltzea fantasman atzetik ibiltzea bezelaxe da.

498. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1984 0001 Droga-saltzaile baten ahotik, trafikoaren mundu izkutu horren berri ematen zaigu.

499. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 0001 Arima salbu-ta, eman lezake sagarroi ez ongi zerratua; sudurra, begiak, ahoa ziztroen artean dir-dir ageri, hain ditu biloak buruaren inguruan, harro eta lodi eta xorrotx egoki.

500. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1976 0001 Diputacioaren izenean euskara eta euskara zakitena saritzeak traba asko baztertu zuen eta askori ahoa itxiarazi ere bai.

501. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. amuriza 0001 Kulata eta guzti ahotik sartuko dizut!

502. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. egaña 0001 Begi argiak, urdin-arreak esango nuke, ezer ez esatea da eta, ahoa, luzea baino borobilagoa, arrainen modukoa, martxa handia, musika diskotekeroa...

503. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. atxutegi 0001 Irakasle batek ez dauka zer esanik? Pistien lagunen ugaritasuna adurre dariola bere agoan, azaldu, eta onen ondoren, ezelako berotasun barik bere abotsean, gizasemeen zoritxarra agertu?

504. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. olazar 0001 Gogoan daukadaz, eta sekula ez jataz aiztuko, Cadiz'en bere agotik entzun genduzan berbak.

505. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Beraz bidezkoa dirudi erremolatxa egiten dutenei errextasunak ematea... ahoa gozatu nahi badugu.

506. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. kapanaga 0001 Lehenengoa, euskal molde jatorren errespeta beharra eta areago izkuntzaren berezko zentzu bereziaren arakatu beharra, ez nituen euskaldun berri baten ahotik itxoiten.

507. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1990 0001 ¿Zer dan ao ta paperetan dabillena?.

508. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0001 Gabardinatik planua atera eta linterna ahoan, non zegoen asmatzen saiatu zen.

509. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0002 Botila berriro ahora eraman eta gelaren txokoan eseri zen, han zertarako zegoen asmatu nahian.

510. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0002 Zigarroa eskuan. Ahoa. Kea. Lehen bait lehen itzali.

511. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0001 Honengatik,
ez dakit maite zaitudan,
hitzaren handitasunak beldurtu egiten nauelako,
ez dakidalako non dagoen muga,
noraino iritx daitekeen;
baina ziur esan dezaket,
ekar ditzakeen ondorioen zenbatekoa neurtuz,
inori inolako azalpenik eman behar gabe,
zeure gorputza ondoan nahi dudalako,
zeure eskuak neure bularretan nahi ditudalako,
zeure ahoa nirearen kontra sentitu nahi dudalako,
zeure larruaren beroa nirearen alboan nahi dudalako,
DESI0 ZAITUT
besterik gabe.

512. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Omega irudia egiten duen arkua, hainbeste bider erabiliak, irribarrez dagoen ahoa ekartzen du gogora, eta halaxe zorionaren arkitektura izendatu izan da Art Nouveau.

513. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0002 Seminario itzak, sinismenezko esan-naia duen itz onek, bere erantzukizuna ta arrera ona izango ba-ditu, egiazko sinistedunak eskatzen ditu: auek dira-ta Gotzaiaren eta apaizen aotik gartsuki itz ori entzun nai dutenak.

514. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... pper 0001 Eta hau ez dute hona etorri diren kastilanoek edo andaluzek egin; hemengo kapitalistak berak izan dira guzi hau egin dutenak, ahoa zabaltzen duten bakoitzean beren buruak euskaldun jatortzat azaltzen dituztenak berak.

515. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0001 Faxista itxurako arpegia du: begi txikiak, sudur handia, eta kriston ahoa.

516. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0132 Edo beste zentzunen yostallu, edo beste guztiak batera añako dira nire begiak; oraindik be ba-akust, bai eu, bai ire ago ta kirteneko odol-tantakadak be, baña len ez oneik.

517. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00009 - Hori baino ez bada, ez da asko eskatzea -erantzun eustan irribarrez ahoa askatuz.

518. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0036 Ze ondo! -erantzun eban Andonik ahoa urez beteten jakon bitartean-.

519. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0036 Bazkaria oraindik ahoan ebela hasi ziran apurka-apurka plazan batzen arratsaldeko hiru t'erdietan.

520. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura g. amondarain 00019 Ardiak egoten ziran larrera heldu zan, baina han ez egoan ardirik. Unai txarrena pentsetan hasi zan eta, orduan, txakurra falta zala konturatu zan. Kobazuloko ahoan ikusi eban, lurrari hatz egiten. Korrika joan zan Unai be. Txakurrak kobara eroaten eban. Unaik koba nahiko ondo ezagutzen eban, baina ilunetan ez zan inoiz sartu.

521. 1991> bizkaiera literatur prosa l. ayesta 00234 Ta, Juli, Jaungoikoarren ez egizu agorik askatu, nire gizona enterau ez daiten.

522. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00010 Aizkoate deritxon mendian gengozan, Troskaeta kobearen aho ilunaren ondoan, sartu aurretik azkenengo prestaketei emonak.

523. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00042 Suak erakutsiko jeuskuk hire benetako izaerea, ez aho zikin horrek - orroa egin eban.

524. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00074 - Hori bai, gero ahoa itxita euki badaezpada, bestelan...

525. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0150 Zeinen gogozko dozun, gailetak osorik ahora sartu eta hantxe barruan, ahosabaiagaz zapalduz apurtu eta gero hagin bitartean birrintzea!

526. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0155 Inork be ez daki, oheari ahoa zabaldu eta betirako lez hantxe barruan sartu zinduezan aurretxoan, zure izena jakingarrien koaderno lodi astunean idatzita gorde eutsuen ezkero, zeurea gogoratu ezin dozulako, ikusten dozun edonoren izena aldatu behar itzela sentitzen dozunik.

527. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0122 Dabid'ek aren agoan ipiñi zituen onako itzak:

528. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0138 Ez zeuntsoen lenago nire agoari itaundu (Is 30,2), au da, ez zeunsten lenago itandu zer egin bear zenduen.

529. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0138 Arein janarietatik jan eben eta ez eutsoen itandu Jaunaren agoari.

530. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0138 Alan, bearrezkoa zan eurak Jainkoari itaundu eta Jainkoak erantzutea, bai itzez eta bai ikuskizunez eta gauzak iragarriz, bai irudi eta olakoen bidez, bai beste iragarteko era askotara, eta erantzuten, esaten, egiten eta iragarten eben guztia gure fedeko misterio eta gauza ostenak ziran, edo federa eroatekoak; eta fedezko gauzak, gizonenak barik Jainkoarenak berarenak eta agoaz berak esatekoak diranez, orregaitik zan Jainkoari itaundu bearra, eta berak erantzutea.

531. 1991> bizkaiera literatur prosa aititeren mokoa 0015 Ahoa zabaldu eta karakolen abiadan, geldi-geldi, agian hainbeste urtetan esateko prestatutako hitz batzuk atera ziran, toilki, ezpainen artetik: Ez galdu barruan daukoan hori, ume.....

532. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0079 Hauexek: begia, ahoa eta usoa!

533. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0069 Herriaren aurrean jarri eta buruan dauana esaten dau; burutik ahora jasten da.

534. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0106 Eta esandakoagaz batera beste batzuk ere badagoz mundu guztiaren ahoan, sutondoan neguko gabatan aitak semeei esandakoak.

535. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0014 Begiak eta ahoa estalirik ditu.

536. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0014 Begiak ikurrinaz eta ahoa Espainiako eta Frantziako banderez estalirik.

537. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0106 Ez da naikoa, or-emen entzundako esames bat, edozeiñen irudimenean egositako gaiztakeria bat, ago beroetan ibillitako asmakeria bat.

538. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0028 Ez dakigu ziur Jesusek zer adierazi nahi izan eban esaldiok agoan erabiltean.

539. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0154 Apaiz deia somatzen dot neugan; benetako maitasunez eroango zindukedaz nik zu eskuetan, o Jesus, neure agoaren hotsera zerutik jatsitakoan.

540. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0154 Baten baino gehiagotan entzuten dira honakoak andrazkoen agotik: zure bekaitzez naukazu, apaiz zaralako.

541. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0154 Baina, emakume hareek ez eben eztabaidarik sortu, euren agoetan ez zan Elizaganako mormorrik entzun, isil eta apal, santutasunaren itzalera jasan eben bereizkeria hori.

542. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00020 (...) an ahoa ixilik edukiko duzu eta bakean utziko nauzu.

543. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00018 JOHN : Cowboy hori goxo-goxo neukan, kapela eta guzti irensteko prest, eta nork eta zuk ahoa ireki behar...

544. 1991> euskara batua antzerkia pe. zabaleta 0165 Ez du galduko aho laztanduak bentura, aldiz du ugalduko ilargiaren modura...

545. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0179 Nik bai erosiko dudala zapi bat zure ahoa estaltzeko.

546. 1991> euskara batua antzerkia k.d. izpizua 0034 Ze, horrelako irainak barra-barra ateratzen hituen hire ahotik nire kontra.

547. 1991> euskara batua antzerkia a. iturbe 0041 MAITE - Ahotik kendu didazu!

548. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00320 - Ahoa moztutako kartulina edo kartoi batez estali eta bere gainean zigilatzeko papera jarri edo, bestela, jarri plastiko puska bat flaskoaren ahoaren gainean eta goma edo lokarri batez lotu.

549. 1991> euskara batua ikasliburuak geolbiol 00143 * Substantzia nuklearrak diren edo ez frogatzeko txotx batekin ahoaren barruko aldeko mukosa masailaren azpitik harraskatu eta ateratakoa porta baten gainean zabaldu.

550. 1991> euskara batua ikasliburuak geolbiol 00408 Biziaren sorrerari buruzko eredu klasikoak gero eta eztabaidatuagoak dira. Azken urteotan buruturiko ikerkuntzen arabera, Lurraren hasierako atmosfera ez omen zen Miller-ek pentsatu bezain erreduzitzailea. Beraz, galdera honako hau izango litzateke: non gertatu ziren Miller-ek laborategian eratu zituen molekula organikoak bezalakoak eratzeko behar diren erreakzio kimikoak? Erantzuna honakoa izan daiteke: itsaspeko sumendien ahoan. Sumendiek botatako gasetatik NH3, eta CH4tik) abiatuko zen, eta ez atmosterako gasetatik, edo agian jatorria are eta urrutiago egongo zen. Horrela, hasierako salda egon ez arren, sintesia egin ahal izango zen.

551. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00057 Lehen lana. Herkulesek Nemeako lehoia hil eta larrutu behar zuen. Ahotik sua zerion basapiztia zen Nemeako lehoia, eta ez zegoen haren azal trinko eta gogorra urratuko zuen gezirik. Heroiak, dena den, bere beso sendoez ito zuen lehoia eta, basapiztiaren atzaparrak aizto zorrotz gisa erabiliz, larrua kentzea ere lortu zuen. Handik aurrera lehoiaren larrua halakret gisa erabili zuen eta burua kasket moduan

552. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00151 Demostenes (K.a. 384-322) Demostenes hizmotela izan omen zen gaztetan. Arazoaz ondo jabetuta, egunero jarduten zuen erreka ondoan hitz egiten, eta ahoskera trebatzeko bide bat bururatu zitzaion: hitz egin bitartean harri-kozkorrak sartzen zituen ahoan. Bere kemen eta eginahalari esker garai guztietako hizlaririk hoberen eta ezagunena bihurtu zen.

553. 1991> euskara batua ikasliburuak gie hizkliter 0028
1. Zerbaitetarako unea, egokiera, aukera, besterik adierazten ez bada, ona.
2. Pertsonen artean sortu ohi den elkarren aurkako erasoketa edo burruka.
3. Jipoia eman edo berotu.
4. Goragalea zein gaitzespena sortzen duen zentzazio ezatsegina.
5. Makina bat hondatu.
6. Ahotik behera limurtzen, isurtzen den txu jarioa.
7. Objektu argitsu batek bidaltzen duen dirdira, argi izpia.
8. Norbaiti maitasunezko zirriak edo igurzketa leunak egin.
9. Zerbaiti aurpegia emateko adorea.
10. Denbora oso laburra, txikia.
11. Joera eta seinaleak ikusiz ateratzen den ustea edo suposaketa.
12. Ordain gabe eta borondatez, norbaitek beste bati ematen diona.
13. Gogortasuna edo sendotasuna duena.
14. Berba, mintzoa.
15. Norbaiten aginduetara dagoen pertsona.
16. Zenbait landareren, batez ere laboreen fruitua eta hazia.
17. Tresna zorrotzez egindako moztura.
18. Hotzera jotzen duen eguraldia.
19. Edari biziek burua nahasi.
20. Gauzak elkarren gainean zein ondoan multzoa eginez bildu.
21. Ugazabaren esanera lan egiteagatik jasotzen den honenbestekoa.
22. Erakunde baten ohizko etxea.
23. Zerbaiti eusten dion azpiko sostengu trinkoa.
24. Gauza edo pertsonaren bat toki batera bidali.
25. Duen izaera makalaren zioz oso erraz min hartzen duen pertsona.

554. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/1 0053 Hanka bat, beste bat; beso bat, beste bat, begiak, sudurra, ahoa, burua, bira txirinbolo.

555. 1991> euskara batua ikasliburuak e. genua 0138 Gero, haur bakoitzak, zer gustatu zaion adierazi behar du, esaldi bakoitzaren aldamenean dagoen neska edo mutilari ahoa marraztuz (pozik, serio ala triste).

556. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/4 0074 3- Ahotik hartzen den antisorgailua.

557. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0144 Ba, horixe da orrialde honen helburua, zuengan kuriositatea edo gauzak jakiteko gogoa sortaraztea, beti ere gogoan izanik Aho itxian ez dela eulirik sartzen eta alde batera utziz Haurrak isilik oiloak pixa egin arte esaera zaharra.

558. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0186 - Ahoa eta ezpainak mugituz ongi ahoskatzen saiatu.

559. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0180 Jendeak bertsoak idazteko erabiltzen naute
eta liburuetan gordetzen banaute ere,
ahoetatik ateratzen naiz
eta airean galtzen
.

560. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0045 - Teodoredo, eskua ahorantz daramala, paseatzen ari da arduratuta.

561. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0142 Baina lehorreko ugaztunek sudurzuloak aho inguruan dauzkaten bezala, hauek buru gainera eramaten dituzte.

562. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0142 Ahoak ez du inolako zerikusirik arnasketan, arnasa hartu eta bota sudurzuloetatik egiten baitute.

563. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0142 5. Amaren esnea xurgatzeko balenkumeek ez dute ahoarekin inolako mugimendurik egin beharrik, nahikoa dute amaren ugatza ukitzea esnea ahoratzeko.

564. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0129 6. Ahotik bitsa dariola dator; atseden hartzea ez al da funtsezkoa?

565. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0074 Ahotik sartzen duen jatekoa sabelera doa, hemendik saretxora pasatzen da eta berriz ere ahora bueltatzen da.

566. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0074 Ahoan, animaliak jatekoa txiki-txiki egiten du.

567. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0074 2. Marraztu behi bat eta seinalatu honako atal hauek: burua, errapea, hankak, apatxak, adarrak, buztana, ahoa, belarriak, sudurra eta bizkarra.

568. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/4 0010 Elikagai-bola, ahotik urdailera joango da hestegorritik pasa ondoren.

569. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/4 0031 1) Ondo itxi kotoi zati batez botilaren ahoa.

570. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0057 Ugaztunen gorputz-adarrak eta ahoak

571. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0057 Animalien gorputz-adarretan eta ahoetan moldaketa batzuk nabari dira.

572. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7 0119 -Bi bokal desberdinen artean, batzutan (zehatz, behi, behar, zehar, bihurtu, bihotz, behor, aho, ohitu, ohar, ihes, ahizpa, ohe, behin, berehala, bihar, etab.).

573. 1991> euskara batua ikasliburuak m. gomendio 0193 -Uretara bakoitzak nahi duen moduan jauzi egin, baina eskuetan flotagailuren bat hartuta (baloiak, globoak, oholak, pull-buoya, makina flotagarriak...), ahozpezko lekualdatzea burutu, ahotik eta sudurretik haizea etengabe botaz.

574. 1991> euskara batua ikasliburuak sexuinfo ii 0038 Zuk ahoa asko-asko zabaltzen baduzu, azkenerako min emango dizu.

575. 1991> euskara batua ikasliburuak irudi-hiztegia 0122 Haginlariak ahoa argitzeko lanpara bat erabiltzen du. (77. or.)

576. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00119 Zer neurri dauka irudian ageri den kalibragailuaren ahoen artean kokaturiko piezak?

577. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00070 Baserri batzuetan etxe barruan egon ohi da, sua egon ohi den sukaldeko hormari itsatsitako gela batean, hain zuzen ere ahoa horma horretan, suaren ondoan, duelarik, zorutik metro ingurura gutxi gorabehera.

578. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00227 Gaitza jasaten zutenei burdina jartzen zioten ahoan, ahoa irekita edukiarazi eta janariak sartu ahal izateko.

579. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. gonzalez 00264 Eskolan zegoela, bi orratz sartu zizkioten begiak egiteko, azenario bat sudur moduan, plastikozko belarra ilea jartzeko eta banana bat ahotarako.

580. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 00092 Oso barre arraroa egiten zuen eta lerdea zerion ahotik.

581. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. anzizar 00044 Ez nuen astirik izan. Zerbaitek ahoa estali zidan eta ene gorputza beste batek harrapatu zuen.

582. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00074 Kotxera heldu zenean, salto batean jeitsi zen eta azkartasun sineztezinez lehiatilaren ondoan jarri, eta bertatik saxoaren ahoa sartu zuen.

583. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00026 Nire etsaiak, ahoa loturik baina lehengo asmo makur berberekin jarraitzen baitzuen, nola edo hala lortu zuen nik neure buruari desohore egin niola iradokitzea borroka-zelaitik alde egitean.

584. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. sarasola 00167 Kolpeak hain ustekabean harrapatu zuenez, Panterak ez zuen betarik izan makurtzeko edo besoarekin aurpegia babesteko, eta armaren ahoa bi begien erdian hondoratu zen buru hezurra erdibituz.

585. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkixo 00054 - Ez, ez! -oihu egin zuen komandanteak, ahoa janariz beteta zeukala. Ez ukitu botoia!

586. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. elizondo 00010 Errepara iezaiozu aurki ahotik kanporatzear duzun bihotzaren erritmo biziari eta gozatu bizitzaren amaierak berarekin dakarren estuasunaz.

587. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0014 Arkatz bat ahoan duela lo egiten du, zerbait bururatzen bazaio apuntatzeko.

588. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0030 mutiko lotsati eta hitz gutxikoa zen, bai, baina ahoa ireki orduko gero eta mintzaira ulerkaitzagoa zerion, tartean ingelesezko hitz ugari erabiltzen zituela: openak, driveak, era askotako shootak, breakak, aceak, managerak etabar.

589. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. jimenez 0014 Behin, hegaluzeak amua ahotik askatu zuen.

590. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0052 Esnatu zenean, zikin somatu zuen bere soina tabako usaineko maindire artean, eta ahoa lehor.

591. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0063 Garaipenezko irribarre nazkagarri bat zeukan Txintxetak aho okertuan.

592. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0027 Gazta urtuzko hari luze bat zihoan Bingoren aitaren ahotik platereraino, eta hatz baten inguruan bildu eta ahora sartu zuen.

593. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. ugarteburu 0065 Ispiluak bazuen berezitasun bat: jaten ari nintzela erakusten ninduen nahiz eta artean ahoa hutsik nuen, pastel batetik edo bestetik, nondik hasi erabaki gabe.

594. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. merkader 0040 Isiltasunak, bakardadea ekarri dik gogora; bakardadeak samina; saminak arbendol zaporea ahora, burrunba belarrietara, malkoa begietara.

595. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. aldatz 0075 Oraintxe dugun zeruaren egoera honetan zegoen behin neure aberrian, oraingo kontuak bailitzan oroitzen dut, aita nahiz ama hiritik iritsi ziren eta kutxa marroixka bat zekarren aitak eskutik helduta ahoan irria zuela, ene eskutan utzi zuen.

596. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. aldatz 0075 Harri eta zur utzi ninduen opari hark, ene ahotik ezin ziren hitzak atera, orain nekaturik baina lehen biziz beteriko neure begiek, ezinezkoa zuten hitzegitea burdinez eginik egongo bailiran.

597. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. aldatz 0079 Geroago begiak itxi eta irrifarre zuela ahoan utzi zion arnas egiteari.

598. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0066 Orduan aitonak Turkiako portu batean erositako tabako berezia atera eta piparen ahoan jarri zuen; su eman eta erretzeari ekin zion.

599. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0025 Gogor lotuta zegoen eta estalkia zuen ahoan.

600. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0053 Besteen arteko ausartenek zigarro bat piztu ere egin zuten; nik, artean, aurreko zigarroaren zapore mikatza neukan ahoan.

601. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0035 Ahoa pixkat garbitu ur fresko-freskoarekin eta fuera.

602. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0014 Nire ikasgelan bazebiltzan zurrumurruak horretaz eta nik amaren ahotik jakin nahi nuen txutxuputxuka esaten zena egia zen.

603. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0008 Hortz marroiskak zituen, argiak, eta aho txiki zimurra, zakurraren atzekaldearen antzera.

604. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0020 Goilarekada handi bat sartzen zioten ahoan, egunean lau aldiz, baina hark ez zion batere onik egiten.

605. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0060 Bigarren dosia prestatu eta ahoan sartu zion.

606. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0060 Labe handietako ahoa ematen du orain azkaindar pipazalearenak.

607. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0112 Besteak sakabanatuta etzan ziren, gorputz pilatuen talde nahasietan, ahoz gora, ahoa zabalik eta arnasketa urdurian.

608. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0059 Etxeetatik ehun bat metro harago, meategiko aho beltza zabaltzen zen aldetik, hots gor eta urrun bat zetorkien.

609. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. narbaiza 0035 Eta ahoa hertsirik gordetzeko gauza ez bazara, belarriak moztuko dizkizut, maitea!

610. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. narbaiza 0058 Haurraren aho txikiak aurpegi leun, begi sarkor, ezpain, ile, eta... kapela bera ere musukatzen ditu.

611. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0107 Hasten da seriea eta gizonak atseginez kontatzen du nola ito zituen aiton-amonak, asaltatu zituen bidaiariak eta kendu zien ahotik janaria haurrei, tratu txarra emanez.

612. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0064 AKOMODADOREA: Denok ahoa itxita!

613. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0010 Zaldi zuriak eta gurdi gorria ikustera bildutako herritar guztiak ahozabalik geratu ziren, A!", barrutik urrezko soinekoz jantzitako emakume eder distiranta jaisten ikustean, eta neskatxak are aho eta begi zabalduago, A! O!", haren ondoan inoiz inon miretsi den mutilik galai eta ederrena begietsi zutenean.

614. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0015 Azken mokadua Alperrontzi erregearen ahoan ezkutatu orduko hasi zen Pinpernela mahaiaren inguruan saltoka.

615. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0057 Purrustaka eta pafaka egiten zuen, ahoa urez bete zitzaion, eta berriro bota zuen.

616. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0066 Gerald lotan ari zen, hatz erakuslea ahora sartuta.

617. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0061 Ez zuen beste gorputz atalik, ez sudurrik, ez ahorik, ez belarririk; baina arraultze itxura zuen gorputza astiro-astiro mugitzen ari zen, likido liskatsuz beterik balego bezala taupatuz eta handik eta hemendik handituz eta txikituz.

618. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0011 Ahoa itxi eta irekiz.

619. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0014 Orduan, supituki eta oharkabean, herabetasun kronikoaren sintoma guztiak nigan islatu ziren: izerdi hotza eskuetan, gorritasun kiskalgarria aurpegian, idortasun jasangaitza ahoan, eta denetan gogaikarri nola ostenezinena zen gorputz dardarizoa ere ez zen tartean faltatu.

620. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00152 Egun haietan, bazen Eleazar izeneko gizon bat, lege-jakintsu jatorrenetakoa, adin handi eta aurpegi ederreko gizona; eta, ahoa gogorrean zabalarazirik, txerrikia janarazi nahi zioten.

621. 1991> euskara batua liturgia abendualdia 00030 Bedeinka dezadan aldi oro Jauna,
nire ahoan beti Haren gorespena.
Gailendu bekit bihotza Jaunarekin,
poztu bitez apalak hori entzutearekin.

622. 1991> euskara batua liturgia abendualdia 00070 Jaunak Siongo atxilotuak erakartzean,
bageunden amets antzean.
Orduan bete zitzaigun ahoa barrez,
geure mihia goratzarrez.

623. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00050 Zeren ahoa bihotzaren gainditik mintzo baita.

624. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0127 - Baina, epela zarelako, eta ez hotz, ez bero, ahotik goraka botako zaitut.

625. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00090 ohean
zure ahoko ateak
haize mehe batez eta
abarrotsik gabe poliki
zabaltzen direnean
kalean
egunen sabela
burdinezko zangoetan eta
hezurrezko kaiola argalez
arakatzen dugunean
gauetan
ilargiaren malkoak
babes arrosa urratuz eta
lili baltzetan malkoz malko
banatzen ditugunean
besteengan
arnets-kumea
ninien erditzeaz eta
hegirik gabe apalki
atzematen dugunean
gorputzean
barne errekak
bakardade hits batez eta
kanpairik gabe banaka
ezagutzen direnean
maitasuna ez da lakio bat

626. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00179 zuhaitzek txoriak sorginak gordetzen dituzte euren
sabelean
gerrian poemak
labana ahoek marinel joanei
hiri umogabeez pentsatzen jarriak

627. 1991> euskara batua poesia j.l. padron 00048 Gau-mitxeleta bat lanpararen
argitasunean, alde eta aurka jolasean.
Likoreak utzitako bihotz puxkak ahoan.
Edertasunaren gose begininiak.
Gure grinetan ahulago sinesten.
Arnaskada gure odolarekin,
gure ametsekin eta
gure maitasunaren biluztasunarekin.

628. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00222 Orain badakusat, ordea, ez nautela guztiz baztertua, sargento bezala bederen nire zerbitzuen premia baitute, eta harro nago; are harroago, noski, Mugitz liotinant zangarraren ahotik hitzok entzutean:

629. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00056 Metroko ahoan egoteak laguntzen ziola lirudike, baina jendea metroan sartu eta metrotik irteten denean presaka ibiltzen da ia beti.

630. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 00098 Eta orduantxe itxi da parentesi ezti hori, bat-batean Naima niregana hurbildu eta ahotik oso gertu musu bat eman didanean...

631. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00301 Ekin bada, eta zerorrek ilaun itzazu zeure eskuz baso emankorrak, eramazu ukuiluetara su etsaia eta hil itzazu uztak, erre ereintzak eta jo itzazu mahatsondoak bi-ahodun aizkora gogorrarekin, hain gogaitasun handik hartu bazaitu nire ospeagatik.

632. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00101 Nebak garbantzuak, haragi egosia eta platanoa, danak batera ahoan sartu eta, arrapalada batean kanpora alde egin dau, lagunengana.

633. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00159 Herrenak birao egin du, eta ahoa garbitzeko tu lodi bat jaurti du harri biribilez eginiko zoruko lorearen kontra.

634. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00068 Armen ahoak kalearen bukaerara begira dituzte soldaduek, Hebron autonomora begira.

635. 1991> euskara batua literatur prosa i. garbizu 00095 Bertan dagoen inor ez da konturatu noiz lekualdatzen diren arkumearen barrabilak Santelicesen ahora, baina gero, pauso batzuk atzera egin eta ontzi batean txu egiten ikusi dugu.

636. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00152 Ahoa ur azpian jarri eta bibotea busti zuen.

637. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00152 Zertan ote dabil? Oraindik ez du ahoan sartu!

638. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00169 Zilipurdikariak, eta hara hemen haren alderdirik durduzgarriena, begiak, ahoa, sudurra eta beste hazpegiak agertu beharreko lekuetan munduaren irudi-zatiak zituen lekutuak.

639. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00229 Aitaren ahotik entzunda beste egoera batean txundituko zuten hitz haiek kezka bizia eragin zioten.

640. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00099 Berez horiek denek mozorroa ahoan eta geletatik irten gabe egon beharko lukete, baina...

641. 1991> euskara batua literatur prosa a. egaña 00116 Bezeroa aurpegi-flakoxta zenean, matrailezurrak biribiltzearren, intxaur hura ematen zien, noiz alde batera noiz bestera, ahoan ibil zezaten.

642. 1991> euskara batua literatur prosa a. egaña 00116 Orduan Galán-ek berak sartu zuen ahoan, matrailen guriarengatik premiarik ez zuen baina; eta esan zion adiskideari ez zegoela zertan hain mirrina izanik, inoren buruzagi izatekotan mendekoen joera beretsuak onartzen behar zuela ikasi, bere buruari gutxiago begiratuz.

643. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00200 Ahoa irekita ere ez litzaidake hitzik aterako.

644. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 00195 Yolok mendian oihu egingo balu bezala ahoa zabaldu duen arren, Txapik ez dio entzun.

645. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00118 Edontzia ahora braust eraman, edaria bukatu eta ozenki barre egin zuen.

646. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00019 Bazkalordua pozarren igaro genuen, berak burruntzalia eskuan, nik koilara ahoan, jakiak zein baino zein ahogozagarriago.

647. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00100 Laboreak ematen dizkiot, eta ahotik borborka irteten zaizkio, parrastan hartzen dituenean.

648. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00103 Mendekua hartu zuela iruditu zitzaion hori pentsaturik, eta bere aulkian eseri zen, destainazko irribarre bat ahoan zuela.

649. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00106 Bien bitartean, hiru ikusleen esku askeek kanpaiari tiraka ziharduten, euren ahoetatik gozamenezko zizpuruak ateratzen ziren bitartean.

650. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00106 Zizpuru horiek, baina, atoan eten ziren hiru katemeek gainera jauzi egin eta atera mingaina! agindu ostean aho gainean jesarri zitzaizkienean, aluen epeltasuna eskainiz haien mihiei.

651. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00106 Hasperenka eta mokor kolpeka jardun zuten aldi batez zaldizkoek eta gero, gorputz osoa bat-batean jiratu ondoren, mutilei esku librea zeukaten heldulekutik kenarazi eta zakil ezin tenteago haiek ahoan sartu zituzten, seientzat gozamen hutsa zen 69 hirukoitza osatuz.

652. 1991> euskara batua literatur prosa l. oñederra 00102 Oso aho handia du eta begiak... Begiak urrutiegi daude elkarrengandik.

653. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00014 Husten hasi dira, pegarrak bailiran. Ahotik husten.

654. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00023 Ahoak nire ahoa zanpatzen zuen eta ezpain goseti batzuek nireak irensten zituzten oso-osorik.

655. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00061 Zakila gogortzen ari zitzaiola ohartu nintzenean, zakar atera nion dardaragailua ahotik, eta esan: -Orain jakingo duk bi eta bi zenbat diren!

656. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00092 Orduan eskuek autotik atera ninduten astiro,astiro, hauek bularra ferekatzen, eta ezpain lodi eta sutsu batzuek ahoa musukatzen zidaten bitartean.

657. 1991> euskara batua literatur prosa a. garikano 00216 Gehixeago makurtu, inoiz baino lotsatiago agertu, baita kareizko arrazoia zuten betaurrekoak jantzi ere, eta ahoa tristexeago eta erorixeago jarri Dickierenaren tentsioarekin kontrastatzeko.

658. 1991> euskara batua literatur prosa n. beristain 0043 Inguruko herrietako jendeak ahoa uzkurturik so egiten zion fenomeno honi, betilun irazkinduz:

659. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 0022 (...) eta pista onean jarri ninduen: tipo bat ispilu aurrean ari da bizarra kentzen, eta hasi da madarikazioka nere aitaren sudur nazkagarri hau ispiluan islatuta ikusten dudan bakoitzean... aurrean amaren aho petral hori ikusten dudala...

660. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0011 Ni dardarizo taigabean nauka bere eskua gorputzeko tentsioa lurmentzen hasi zaidanetik, biriketara haizerik iritsiko ez bailitzaidan ireki beharra dut ahoa, haren hatzak, ai!, izter artean pausatuz, haren hatzak, ai! saihetsetan gora igotzean laztan-purtzilka, haren hatzak, ai!, uzki inguruan ukituz bizkarrezurrean gora azkura sortzen...

661. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0017 ...zakila da gure helburua, zakila ondo garbitu, zakila ondo laztandu, ahoan sartu eta zakila ondo indartu, eta zakilburuan azkura eginez, enborretik gora eta behera tira eginez haziari deitu, hori da gure zeregina...

662. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0023 Odola sentitzen nuen ahoan.

663. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 0009 Gorpuaren ahoa, oker-oker egina, zabalik edukiko zuten, aukeran hezurrezko matxardek eutsita imintzio ikaragarria eraginez, eta handik jalkiko zen soinua.

664. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0144 Irratia bildurik zuen paketea esku batean eta whisky botila bestean; kortxoa ahoaz kendu eta lehen trago luzea eman zion.

665. 1991> euskara batua literatur prosa a. linazisoro 0088 Ahoa ene belarri ondoan zeukan eta halako xamur errepikatu zuen Pedro! birritan, ezen ziurtasun osoa izan bainuen hautaketa jada egina zuela.

666. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 0079 Aho finekoa zarela esan diozu, ezin dituzula gezurrak sinetsi edo solas ergelak eraman edo denbora alferrikaldu.

667. 1991> euskara batua literatur prosa goenkale 0122 Martinek zigarro bat zuen ahoan eta orain bere magalera, orain sabaira begiratzen zuen.

668. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 0050 -Hona inoizka hurbiltzen duk pozoia ahotik dariola.

669. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 0150 Horrek ahoa ireki orduko, gertuen zeudenak garrasi batean lehertzen ziren animalia kaiolaratuen antzera, banderak eta ukabilak airean astinduz.

670. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 0175 Hasiera hartan, eta gurekin egon zen bitartean orobat, kasik ez zen hitzik atera Julianen ahotik, ezta bere begietatik negar anpulurik txikiena ere isuri, beren ohiko girotik deblauki erauziak izan eta egoera arrotz batera egitera behartuak diren haurrengan gertatu ohi denaren kontrara.

671. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 0302 Bost ordu luzeko bidaia nekagarriaren ostean, leihoko kristalaren bestaldean aurkitzen genuen, lepoa bagoien barrualdera luzatuta eta irribarrea ahoan beti, trenaren abiada geroz eta geldoagoa tipi-tapa dorpean lagunduz.

672. 1991> euskara batua literatur prosa m. garmendia 0069 Mintzo natzaiolarik, begira-begira daukat, ez dit begirik kentzen, mintzo natzaiolarik ahora begiratzen dit, biluzik nago, ferekatzen nau, agian ez dit entzuten, ez dakit.

673. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0113 Oheratutakoan ez zuen irakurtzen, ez irratirik edo musikarik entzuten; berehala hartzen zuen lo, eta ahoa itxita egiten zuen, arnas hots pausatu eta leun batekin.

674. 1991> euskara batua literatur prosa betiko loa 0051 Ateak aldaba gisa lehoi baten ahotik zintzilikatutako burnizko uztai bat zeukan.

675. 1991> euskara batua literatur prosa betiko loa 0092 Mingain zurixkak ahoaren ertzak milikatu zizkion.

676. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0024 Ahotik, zirenak eta ez zirenak bota ondoren, Xukebuxinen bila jaitsi zen badaezpada ere.

677. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0145 Carolen ahoa dardar hasi zen, arrunt nerbiosturik.

678. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0204 Borrokan ari zen oraindik, garrasika, eta pastilla ontzitxoa hartuz, ahoan hustu zuen...

679. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0235 - Ba-baina... -Doc-ek bere esku dardartia ahoan paratu zuen-. Baina...

680. 1991> euskara batua literatur prosa j. eizagirre 0203 - Ixtak ahoko zuloa, hi!

681. 1991> euskara batua literatur prosa j. eizagirre 0203 - Ixtak behingoz ahoko zulo hori.

682. 1991> euskara batua literatur prosa j. eizagirre 0203 - Hi, ixtak heuk ahoko zuloa! Okotzeko zuloraino negok ahoa ixteko kontu zahar horrekin!

683. 1991> euskara batua literatur prosa x. etxaniz 0060 Heriotzaren bila etorri al zarete? - eta mintzo zen bitartean begiak handitu egin zitzaizkion bi katilu bezala, ahoa ireki eta txua bota zuen: gazteak irentsi nahi zituela zirudien.

684. 1991> euskara batua literatur prosa x. etxaniz 0060 Beren ahoetatik esnea darie oraindik, gaztetxook.

685. 1991> euskara batua literatur prosa m. lopez 0054 - Ohitu egingo zara denbora pasa ahala esan zuen Beldarrak; eta horrekin batera pipa ahora eraman zuen eta berriz erretzen hasi zen.

686. 1991> euskara batua literatur prosa m. lopez 0054 Minutu bat edo biren buruan, pipa ahotik kendu, behin edo birritan aharrausi egin eta dardaraldi bat izan zuen.

687. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0026 Katedralaren kontra amerikanoa bide den arlote itxurako bat ari da gasolina ahoan hartu eta sua botatzen.

688. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0143 Eta ahora eroatean bermuta berau ere bedarrez egiten dela eta, ozta irentsi du basoari ipurdia agerira ekarri barik, atzamar baten hondalearekin uzteraino.

689. 1991> euskara batua literatur prosa i. ugarteburu 0096 Ahoa irekitzeko astirik eman gabe, oihuka hasi dira: Hemen dator Pete askojakina, Pete, aholku zuhurretaka, Pete zeuen burua akabatzen ari zarete esaka ibiltzen dena.

690. 1991> euskara batua literatur prosa txelis uhaldean 0088 berriro elkartzen ginenean eta bere isilaldiez kezkatzen nintzela eta isilaldiok huskeria piloa diren nere esaldiez estaltzen saiatzen nintzela eskua ipintzen zidan nere ahoaren aitzinean

691. 1991> euskara batua literatur prosa x. olarra 0099 Ahoa irri minduz okertu zuen.

692. 1991> euskara batua literatur prosa x. olarra 0363 Zigarro murtxikatua ahotik atera, hautsontzi batera bota eta berriro jarri zuen ahoan.

693. 1991> euskara batua literatur prosa x. olarra 0363 Ezin etsi ahoan bat eduki gabe.

694. 1991> euskara batua literatur prosa batx gizona 0297 Ezpainas zen, eta bere ohituraz bestera ahoa ondo ireki eta oihuka jarraitzeko prest zirudien.

695. 1991> euskara batua literatur prosa m. gonzalez 0008 Noizean behin arnasa sakonki hartzen nuen, goma zabaltzearren, baina haizea ahotik atera ahala han nuen berriro gomaren martirioa.

696. 1991> euskara batua literatur prosa m. gonzalez 0162 Ea sendatuko zen galdegin nion, eta berak erantzun zidan, zeuzkan urteekin tamaina hartako gaitzak bizi guztirako zirela, leizeak gero eta sakonago egiten baitira eta birikak bahe baten pare zulatuta dauzkazunean, odola noraezean eta non pausatu ezin jakinik doanez, ahotik ixurtzen zaizu, eta hireak egin dik orduan, hasi hadi zerraldoa prestatzen.

697. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0274 Antosina ahora eraman, trago luzea eman ardoari, eta gero mahukaz lehortu nuen ahoa.

698. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 00150 Harpe edo Leizeei buruzko legendak oso ugariak dira eta ezin hobeto datoz euskal mitologiarekin. Horietako kondaira batzuk bizirik diraute oraindik orain, antzinaterik zaharrenetik datozen ideietan oinarrituz. Joxe Miel Barandiaran apaiza izen zen, bere erbestealdian zegoen bitartean, Sarako pertsona edadetuen artean eta haien ahoetatik jaso zituena.

699. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00015 Baionak ibai-inguruarekin duen harremana ulertu eta ikusteko, badugu Baionako udal Artxibategian mapa bat, 1590ko data du, Errobi eta Bidouze, Pabeko Luy eta Oloroeko Gave ibaiekin batera Aturri ibaia artikulatzen duen lurralde egituraren azalpen argia; testuinguru geografiko honetan, nagiak izan arren, Atlantikora iritsi nahi duten ur ugari dago, baina naturak aurkezten dien eragozpenekin topo egiten dute, padurak ibai-itsasoratze zehatz, segur eta hurbila, definitzea eragozten dielako; bokale (aoa, mounth, ménde, boucau) bakar eta sakona, Baionako Hiribilduaren nagusitza bere ibai eta itsasoen gain erabat eraginkorra izateko modukoa (5-a, 5-b Irud.) eta inguruko hiri-pilaketetan hegemonia markatu eta boterea hedatuko duena.

700. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00185 Eta bi minutu baino lehen, esku batean xanpain-koktela, bestean kroketa ketsua, han ari gintuan ahoa bete-bete eginda, korroan, biribilean, honetaz eta hartaz, ia familiako eginak.

701. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00151 Emakumeen genitaletan edota zati intimoetan agertuko balira, garatxuak kentzeko norbere listua erabili daiteke modu honetantxe: goizean jaikitzean, ahoa ondo garbitu eta buzti. Ondoren, norbere listua hartu hatzamarrekin eta garatxuetan ezarri, bai kanpoko zein barneko alu ezpainetan ere.

702. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1999 00112 Bideoan. zenbait pertsona abesten eta dantzatzen agertzen dira ahoarekin soinua egiten duten bitartean.

703. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. aldezabal 0039 Lokalki, Pasaiako portuaren ahoaren hurbileko zonan, buzamentuak (geruzen inklinazioak) 50ampdeg; gainditu ditu.

704. 1991> euskara batua saiakera-liburuak meatzaritza goierrin 0104 Labe hauek gaineko ahotik betetzen ziren, gaur egun zaborraz gainezka badaude ere, eta barrenean dituzten lau deskarga ahoetatik husten ziren.

705. 1991> euskara batua saiakera-liburuak meatzaritza goierrin 0104 Aho hauek erdi-puntuko arkuan irekitzen dira, eta harlanduz inguratuak daude.

706. 1991> euskara batua saiakera-liburuak meatzaritza goierrin 0125 Bertan, aireko tranbeak hartzen zuen espazioa garbi ikusten da eta tranbea honetako baldeak betetzeko gordailuan irekitzen ziren burdinazko ahoak ere bai.

707. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0179 Ongi ohartu baldin bazara, hor goian J. P. Duvoisinen ahotik jaso duzun esaldi batek honela zioen: xuririk balin badu hatzetan edo buruan

708. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. gabilondo 0134 Neuk ahoa irekitzearekin batera berriro hitzegiten hasi zen.

709. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. olaetxea 0059 Beren ahoko diametroa, 205 eta 210 milimetrotakoa da.

710. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.k. igerabide 0043 Alde batetik, adimenak jartzen ditu mugak, irakurketa ondo oinarritu arte haur literatura idatziak ez baitu ahozkoak duen indarrik; hots, irakurketan nahikoa trebatu behar du batek, ahozkoarekin bezainbateko konpenetraziora iristeko (eta hala ere...); bestetik, haur literaturak ahozko tradizioan bizirik iraun du, eta nolabait ere bizirik dirau gaur egun, nahiz hilzorian egon; oraindik ere, haurrek ahoz igortzen dituzte beren jokuetako lelo, kanta eta abar, oraindik ere bat edo beste aritzen zaio bere umeari, ahotik belarrira, berak haurtzaroan ikasitako ipuinak kontatzen.

711. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.k. igerabide 0043 Eskolan bertan, oinarri idatzia eta ilustrazioa laguntzaile hartuta ere, irakasleak badaki zenbat maite duen haurrak ahoz kontatua entzutea; begiak zabal-zabal, ahoa irekita, hor egongo zaizkizu ia mugitu gabe, hurrengo pasartean gertatuko denaren zain; badirudi begi ireki horiekin, aho ireki horrekin, haurrak mintzamenaren haria ikusi egiten duela, hitzak dastatu egiten dituela; gorputz osoa egon ohi da, hartzen bezala.

712. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.k. igerabide 0075 Baina gure jan beharra, adibidez, ez ote da ahoaren eta sabelaren arteko eguneroko jolasa?

713. 1991> euskara batua saiakera-liburuak osasunihard 1995 0122 %55.6 ahotiko antidiabetikoekin zegoen tratatua eta gainontzeko %44.4 intsulinarekin.

714. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. aranalde 0013 Han berritu zitzaidan aurreneko haretan utzi zidan ahoko gustu goxo hura.

715. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.l. antsorena 0017 Nahiz eta historiaren ikuspuntutik txistua deitu musika-tresnak aldaketa zenbait jasan dituen, gaur egun tutu zuzen bat dugu 42 zm.ko aho xorrotza duena luzeraz eta 2mm. dituena zabaleraz beheko partean, zurezko edo metalezko pita edo mihia ezarrita duelarik.

716. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0172 Jakinekoa zen, halaber, sorginketa desegiteko zer egin behar zen: norbaitek, nazka eta beldurra uxatuz, emakume baten esne-tanta batzuk munstroaren ahoan isuri, eta horren ondoren, aizto berri batez, buruan odola ateratzeko moduko zauri bat egin.

717. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0303 Bi urteren okerra goitibehiti, aitona xahar haretxen ahotik jasoak zituen Leitzako kantak Aita Modestok, eta nago patxadan hartu izan balu, horiez gain beste bost kanta 1 Ikus beste bat Leitzalarreko artzaiaren bertsoak izeneko sailean. eder ere kantatuko ez ote zion.

718. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0303 Hura ordu eta hura muga, ez omen zen bertsorik atera izandu gehiago Joxemiel Bordaberriren ahotik.

719. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0023 Oteizaren obraren esanahiak, abangoardien amaieran maisu gisa izan duen zereginean du funtsa; espazio hutsaren (ezkutuaren) maisu eta gizakiaren ikuspegi estetiko-izpiritual berriaren iragarle (ahoa itxi dioten iragarle) izan baita.

720. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0173 Elizaren ongi egile eta laguntzaile handienen ahotik?

721. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arabako zubiak 0309 Harlandu homogeno leun erregularrak ageri dira hiru ahoetan.

722. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arabako zubiak 0315 Jatorrizko aldeko arkua erdi-puntukoa da eta eskuairan eraturiko dobelak, baina luzera eta altuera desbedinekoak, ditu ahoetan; gangabarnea landu gabeko harriz egina da eta oraindik ikus daitezke zinbria-kaxaren markak.

723. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arabako zubiak 0315 Arkua eskartzanoa da eta ahoan harzabal ia landu gabeak eta, hori bai, neurri beretsukoak, ageri dira.

724. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0296 Itzulpenen sailean, XIX. mende-bukaera honetan, joera popularista nagusitzen da gehienbat 173. X. Mendiguren Bereziartuk, itzultzaileen artean, hiru eskola bereizten ditu: lehenengoa populista da, eta hemen izen nagusia Gregorio Arrue dugu; bigarrena, R. M. Azkue izango genuke, herriaren ahotik jasotako euskara galbahetik pasatzen ahalegintzen dena joskera eta hiztegian; hirugarrenean aranistek bultzatutako joera garbizalea daukagu, Aita Arriandiagak, Zabala-Aranak, Joan Eguzkitzak, R. Olabidek eta, osatzen dutena, maileguak onartzeari uko egiten diona. Azken honek, neurri desberdinean bada ere, eragin handia izan zuen Orixe, A. Ibinagabeitia eta Zaitegi hirukotean (Euskal itzulpengitzaren historiarako zuhinak eta materialak, RIEV, XXXVII, 2 zk., 342-346 orr.).

725. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0140 3. ERAIK. Urarekin batera zikinkeriarik eror ez dadin, hustubidearen ahoan jartzen den sare erdiesferikoa.

726. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0276 Denok dugu argalunea nonbaiten eta zuk ahoan.

727. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0327 Hori baino okerragoa, ankerki uzten ditu segak, sardeak eta beste arma izugarri batzuk ahoa eta puntak gora begira, gajo miserable haiek lainoetatik erortzen direnean ebaki eta zehatzeko.

728. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. kaltzakorta 00144 Hiztegietatik hiztun landu gehienon ahora ekarriak dira, moda berrizalearen bolada zoroak eraginik.

729. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0403 listu 1. Ahoan ditugun guruin batzuek janaria errazago irentsi eta hobeto liseritzeko isurtzen duten likidua:

730. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0403 Listuz betetzen zait ahoa gosetuta nagoenean. Txu. Txistu

731. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0403 Listua ahotik jaurtiki indarrez:

732. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zoologia 0112 Mota honetako beste kordoi batek, aho inguruko nerbio-eraztuna eratzen du.

733. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zoologia 0112 Bestelako sentimen-organorik ez dugu aurkituko; agian, epidermian zehar sentimen-zelula isolatuak aurki daitezke, batez ere aho inguruan.

734. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zoologia 0337 Ez da seguru, kanal erradial metazelikoaren eta ahoko konduktu anular metazelikoaren artean erlaziorik dagoenik; aipaturiko konduktu peribulak nerbio-eraztun ektoneuralaren azpian dago.

735. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0013 Birika eta bronkioetako minbiziaz gainera, ahoko minbizia, hestegorrikoa, pankreakoa, eta maskurikoa ere oso ikertuak izan dira tabakoarekin duten erlazioagatik.

736. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0029 aizkorakada. iz. Aizkoraren ahoaz jotako kolpea.

737. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. peña 0185 ...ahotik atera didazu

738. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0325 haren ahoko berba naturaren doinuaren elementu edo harribizia da; hark proiektatzen duen irudia [haren kontzeptuak], honen moldeen silueta, haietan funditu zituen berak bere figurak: haren nahia, beronen indar kreatzailearen artegabeko bulkada.

739. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. ruiz 0684 Ustez Octaviano denaren ahoan jartzen den lerroak, Pascite ut ante boves, pueri; summittite tauros (I, 45), honako gehiketa hau erakusten du: Ia, gaztiak! basoratu zeuen beyak, buztarrtu idijak, eta bixi zaiteze, nai legez, zeuen lurretan;

740. 1991> gipuzkera bertsoak amabbiz 00151 Salbatzaillea aua itxita
ixilikan zeguala,
galdetu zion ikasleak ta
bere dotriña zer zala.
Galdera au zan arrapatzeko
kaluniak izan zitzala,
Salbatzaillea bere Aitari
umil eskeiñi zan ala.

741. 1991> gipuzkera liturgia b. latiegi 0312 Egia da, Turona'eko Gregorio'k ori dana, erriko jendearen agotik jasoa zuala, eta, orregaitik, ezin dezaiokegula, zalantzaren apur txiki bat gabe siniste beterik eman.

742. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño sask 0015 Ez baidu aorik ageri.

743. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño sask 0015 Bizarrez itxi-itxia baizeukan aoa.

744. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño sask 0015 Dena bizarra; eta, kutxarea sartzerakoan, sasiz inguratutako ar zulo gorri bat bezela azaltzen zitzaion aoa.

745. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño sask 0171 - Baina ao gutxiagorekin geiago tokatuko litzaiguke.

746. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. ugarte 0023 Esaerak: Egarriz itotzen / Egarriz itto bearreen (aoa legortzean) / Egarriin-egarrik (neurriz gain edatean) / Diru-egarrie (zalekeria) / Bizi-egarrie (bizi-poza) / Ein ezaan egarrie (egin ezaren damua)

747. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. ugarte 0113 (Aur jaioberrien aoko miña)

748. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0020 Ala esaten zun: Yaten badut banabar alen bat ongi eosi gabia, badut aukera atzera aora ekarri ta azmartzeko.

749. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0022 Sartzen zion beiari aotik, eta tripaño bulkatzen zun arbi koskorra.

750. 1991> lapurtera-nafarrera poesia l. anselmi 0028 Arimaren gartzela zelakoan
bere gorputza nahi zuen kiskaldu,
harresiak deboilatu, zabaldu
borta baten heineraino ahoa.

751. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0064 Astoaren aldia noizbait jin zen:
- Jaun onak, orai zait gogoratzen,
auzoko pentzean
behin pasatzean,
belar perde poxi bat nuela jan,
ahotara erdiño bat nonbeit han!

752. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 00066 Zaldiak alartzeko karrikan tunp-tunp bi ostiko eman zituen, ahokoa ahoan tilintinkatuz eta mihi gorri bat jaten balu bezela hortz horibeltz luzeen artean erakutsiz.

753. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00082 Errotek gorputza lohian sartua zuten, gizonak eskapatzean ohartu gabe patinatu zukeen haren tripan, zaria eta larrua urratuak zituen eta hertzeak aho harritutik ateratzen zizkion buru sahetseko aizkora ukaldia estaliz.

754. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. hirigoyen 00119 Lekukotasunak aho eta luma hizkuntzakoak dira.

755. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak e. larre 0474 Mayi Ariztiak erakusten du bere hitzaurrean etxeko haurren atsegina ipuinak entzutean aratsetan etxeko neskatoaren ahotik eta asmatzerat uzten du ohidura horren eragina.

756. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/94 0060
Bera hor dabil zarrapastroso
ta ni nago kaballero,
esaldi baten nahastu dizkigu
dozena bat gauza edo,
aizu latoso isiltzerikan
ez ote dezu espero?
Kroasanakin itoko zaitut
ahoa zabalduez gero.

757. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.b. etxarren 00085 Ez dea atsegin haudia olerkari batentzat bere bertsuak beste norbaiten ahotik entzutea? Badea goraipamen goraipamen ederragorik?

758. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0010 Euskarak aldapa pikea du, beraz, haien belarri eta ahoetan ezezik bihotzetan ere.

759. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0048 Alabaina, ez da ahoa zabaldu eta inor txundituta lagatzea gustatzen zaion horietakoa.

760. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0032 Beraz, behin lurra egokitu, hamabost-hogei urte baldintza honetan jarraituko duenaren hitzarekin eta usain txarrak desagertuta, kalea nagusia nahiko txukun geratuko dela izan da zinegotzi baten ahotik entzuterik izan duguna.

761. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1073 b) Arnasketa diafragmatikoaren eta ahoa osatzen duten muskuluen bidez haizea kontrolatzea, soinuaren emisio, afinazio, artikulazio eta malgutasun egokia lor daitezen.

762. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1074 a) Arnasketa diafragmatikoaren eta ahoa osatzen duten muskuluen bidez haizea kontrolatzea, soinuaren emisio, afinazio, artikulazio eta malgutasun egokia lortzearren.

763. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7278 Masailezurreko, aho barruko eta ahoz kanpoko erregistroak.

764. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. intxausti 0035 Gozo hitz magikoa hiru aldiz errepikatu ondoren telebistak duen sekretua agertu zitzaigun Argiñanoren ahotik.

765. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0012 Arrantza munduan ere salaketak sortu dira, batez ere Hendaiako portuko Jean Baptiste Garat Bidasoa kooperatibako lehendakariaren ahotik.

766. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1995 00029 Jan ondorean ahoan gelditzen diren azukreak, bertako bakteriak erabiltzen dituzte eta hortik sortzen da hortzak zulatzea.

767. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0012 Hona haur-garaiko oroipen lainotua, animaliaren gorpua zerraldo GORPUA ZERRALDO.- Hilotza etzanda. Cadáver tirado zelaian, ahoa zabal-zabalik;

768. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1997 0005 Arerioak, ahoa ireki orduko eskuzartaldi beroaz hartzen baldin baditu zure mezuak, etxean nekez lor zenezake etxekoen oniritzia, ingurua baitu bakoitzak bere neurria.

769. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0017 Pozik jarraitu zuen baserritarrak aldapan behera eta plazan trajez jantzitako 8-10 musikari eta soinean gona motzak zituzten bi kantari ikustean oraindik irrifarrea zuen ahoan.

770. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ela/stv 1992 0003 Ideia hau, guztiz gogoan izan zuten lan-harremanen Espainiako sistema egituratu zenean eta estrategi helburuetariko bat bezala agertzen ari da berriro buruzagi sindikal entzutetsu batzuren ahoan behintzat, UGT eta CCOOen arteko ekintza-batasunaren berrindartze-prozesuaz aritzerakoan.

771. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... erlezantza 1998 00034 Ant.- Bai, erruz. Eztiarekin hazitako umeak gara gu. Meriendatzeko beti ogi gainean eztia izaten zen gure etxean. Gauza bat esan behar dizuet. Eztia hain da janari indargarria, ahogozatu egin behar da, listuz ongi busti, eta ahoan lasai-lasai erabili ondoan, jan behar da. Ez du balio bestela.

772. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... villabona maingua 00008 Peña y Goñi kronikari sonatuaren esanetan altura normalekoa zen, haragitan argala, aurpegi luze eta bisaia gogorrekoa; begi beltz, txiki eta borobilak; bibote beltz eta latza, sudur zorrotzekoa, ezpain fin, aho txiki eta ezkerreko sorbalda oso eroria. Nerbio guztiak dantzan jarri eta bere gorputzaz erraz jabetzen ziren, bere fisonomiari ikutu bortitz, maltzur eta harroa emanez, jendea erakarri baino gogaitu egin ohi zuena. Itxura eta aiurri horrek pentsaraz diezagukeen arren ez zela gizon atsegina, bere bizitza oso gizon onbera zela azaltzen diguten gertaerez beteta dago.

773. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0036 Beti dago zerbait ahora eraman ahal izateko.

774. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0006 Zure kuia apaintzeko, ahoa, begiak eta sudurra paper beltzean ebaki eta kola itzazu.

775. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0015 - Es una palabra vasca euskaldunen aoetan dabillelako.

776. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. beristain 0016 Gogorkeriarik ezaren mezu hau lider politiko eta buruzagi baten ahotik ateratzeak gehiegizko berezitasuna ematen du.

777. 1991> zuberera poesia casve bortûzale 0046 Haatik, sakola zolan,
sûkre tarrok zonbait, bospesei, goititzen dû.
Ekiak gogorki joko dûanean,
eineren nabaritzen hasiko denean,
horietarik bat, arteka,
busti eta hurean,
hurtzera ûtziko dû ahoan.
Sûkreak emaiten dû igeitarzûna zankoer,
bûhûrtzeko indar zain oroer.

778. 1991> zuberera poesia casve bortûzale 0047 Lehen ûratsak egin bait,
eztûlaldi bat jauzten zaio:
- Ontsa heltû zaik!
Boztarioan eta kanpoko aire hotxeala elkitzean,
ahoa zabal zabala joan da.
Dioe ere gaûko sena gaixto dela.
Ordû goixtiar hortan,
ez dû bere indarra orano ahûltûrik.
Bestalde, ahoa idekirik hartzen dûzûn hatsak
ez dû sûdûrrekoaren epeltarzûna.

778 emaitza

Datu-estatistikoak: