XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0168 Ez naiz ni beste anitz (asko) bezela bizitu Jesus'i aldarean zorr diodaneren berririk ez banu bezela?.

2. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0258 @- Ez dakit astirik emango diguten, oraindaño bezela batzarra egiteko; Aizpeiti aldean etsai gaizto anitz sortu zaizkigu.

3. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0101 Irakurle guziok... Nork esan dizu ori?... Zerorrek ere, Euskaldun bat orrek, atzera begiratu nai ba-dezu, ikusiko al-dituzu zu baño bampecirc;ragokorik anitz, bertsolari naturala besterik iristeko gauza ez dirana.

4. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0134 Eroak dio berak, pozik artzen ditu dagozkan gauzak... eskeintzen zaizkanean I. 120-10, baña anitz urrikaldu zekiozkan (zekizkion-en ordezko adizkia) II. 367-28, bere gertaldiak eman diozkaten ondasun andiekin (...).

5. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0300 Ez diagu ba hainitz garbitu.

6. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia zby 0276 Libertatea zer den
otsoak badaki;
Gutartean ainitzek
ez dakite aski,
Libertate zuzena
zer den bereziki:
Eta ua zeiñ oso
bear den atchiki
.

7. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0001 Zahar gazteek ez baitakigu guretzat noiz den hiltzea,
Ainitzen-dako izan daiteke urthe hau azken urthea
Egon aiduru! goiz edo berant izanen baita deitzea:
Hoier bakean Jainkuaren ganat desiratzen dut joaitea!
.

8. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0520 - Nahi duzun arte, jauna, eta milesker hainitz.

9. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0530 Hainitz aphez: Iriart eta Asconéguy jaun kalonjeak, Lamarque, Gombault, Laxalt, Etcheverry, Léon, Lafitte, Eyhéramendy, Blazy eta bertze frango.

10. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0532 Jateko hainitz eta hein onekoak.

11. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0425 Urthe idorrak erori zaizkigu bizkarrerat: egiteko hanitz, irabaziak chuhur, gogoa lanak atsegetua.

12. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0427 Iragaiten dugu azkenekotz Ibañetako lepoa, hainbertze mende huntan hainbertze miliun gizon, hanitzak armadetako soldado, bere arteka xabalari esker bidatu dituen lepoa badira ezkerrago bertze lepo batzu, gerlariak haukietan gaindi sartzen baitziren Nabar-Goitin; Doniane-Garazin barna Fiheralarreko mazeler goiti ziren hetara heltzen.

13. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0011 3. Hainitz ongi eginen duzu ortzirale oroz, edo nahiago baduzu bertze asteko egun batez zerbeit penitentzia gehiago ofreitzea, edo barur, barur erdi, mehe, edo bertze zerbeit zure osagarriaren eta kondizionearen arabera, edo othoitz, arrosario, kurutzearen bide, kofesio, komunione, edo mortifikazione, beti chede beretara, bekhatuen erreparatzeagatik eta Elizaren garaitia laster ardiesteko.

14. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0005 Michelec bizi zuen bere amacho, emazteki on eta Jaincotiarra, muthico gaztea hainitz maite zuena; Michelec ere maite zuen eta erraiten ziozkan gogoan zituen guziac.

15. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0005 Amachoc ongi hartzen du, emaiten dio curaye, eta manatzen du egin dezan haampiuml;nitz oithoitz, harec ere eginen duela, diolaric Yaincoac ongi nahi balin badu aphez izan dadin, emanen diozcala bere bocazioneari yarraikitzeco laguntzac.

16. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0024 Elizaco saindu eta yakintsun handienen arabera, herrietaco aphezec arimeri buruz egiten duten arduraco lanaz canpo, deusec ez diote diosesa bati, giristino escualde bati hainbertze on ekhartzen nola misionec; erran daiteke misionec osatzen eta fincatzen dutela herrietaco aphezen lana, bai macurrac chuchentzeco, bai egiazco debozionearen arimetan phizteco eta begiratzeco, bai salbamenduzco obra guzien hedatzeco eta fincatzeco, gehiago dena, hainitz arima ez da salbatzen misioneri esker baizic.

17. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0024 Nola Aita Garicoampiuml;tzen lagun gehienec ez baitzakiten escuara, escual herrian ez dire izan hainitz ezagutuac.

18. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0025 Serora beltchec non nahi eman dute umiltasunaren, eztitasunaren, mortificazionearen etsenplua; nihorc ala Biarnoan, ala Escual-Herrian ez ditu aphezac eta misionestac hobeki lagundu Yaincoren obran, eta segurki, heyeri esker hainitz eta hainitz herritan hain laster yaincozco bidetarat ziren itzuli arimac, eta dute geroztic bide beretan iraun.

19. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0053 Dantzako denboran bekhaturik ez egiteko, san Frantses Salesekoak nahi du gogoeta hauk egin diten: Zu dantzan ari zaren denbora berean, orhoit zaite anhitz arima erretzen daudela ifernuan, balean egin bekhatuentzat, eta zu bezala dantzatu (...).

20. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0126 Purgatorioetan satifatuco dute anhitz dorpheagoac diren penez.

21. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0186 Nik bezala egin zuen Aita Dok, lurrak oraino nereak baino ibil errechago baitzituen, eta hainitz hurbilago.

22. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak barb 0089 Argentinoek egin dutena, zuetarik hainitzek egin duzue halaber.

23. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. duhour 0122 Orduan baziren Hazparnen plekari anhitz Behachkaren adinekoak, hau baino gehiago zirenak; bainan bizpahiru urtheren buruko gehienak bentzutuak zituen.

24. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0054 Laster ohartu ginen hargatik ez duela hainitz balio izitzea: ez dela lurrean baino irrisku gehiago holako untziarekin itsasoan.

25. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Handik goiti, harritzeko da zenbat arrain ikusten den: hainitz ttipitto, choriek bezen ongi airean, beren hegal motzekin, ehunbat metra egiten dituztenak, bainan marraso biribil (requin) frango ere bai, ahoa zabalduak, norbeit eroriko delakoan untziari jarraikitzen direnak.

26. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0080 Eta nolakoak! Ahotik ezin utzi dire hainitz, hain dute mami ona!.

27. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0068 264.- Ixilik dagoenak huts bat; mintzo denak hanitz huts, [C].

28. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0068 265.- Zingili baba, bethor ilharra, surthengoz joan da maiatza, [BNam], (Bertze orduz, hanitz errepikatuzko zen solasa. Zingili [BN], zingo Lcote frontiere, zango bakharrezko urhats urria, baba gutituz dohala dioena. Bethorkigula hartarik lekhora, etxil'ar, il'arbiribil, magitxil'ar baliosa; halarikan ere, auhendatu gabe ezin ikusiz itzaltzen, loril, hostaro, eder eta maitagarri den hilabete paregabekoa).

29. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0407 Haur hainitzek, zonbait odol gachto eginarazten diozkate amari, izen gabeko eritasun hunekin erran nahi dut: Gau guziz ohea bustiz.

30. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0409 Bertzalde bere gaitzarentzat hainitzek manatzen omen zakoten bere pichetik goiz guziz eta barurik baso bat irestea, bainan ez zen atrebitzen.

31. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0206 BADAKIKEGU denek nola 1789ko nahasmenduan eta bereziki, 1792tik lekhora, Terreur deithu demboran, anhitz itsuskeriaz izan zela Frantzia belztua eta goibeldua bezala.

32. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0500 Etzen oraino baitezpada zaharra: berrogoi-ta hamar bat urthe zituenaz geroz; bainan desterruan egona, nahigabe anhitz jasana, ja hautsia zen: Guillemarchand, Donaphaleutar gaztea eman zioten bikaritzat.

33. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0500 Desmasia gaitzak bazituen delako Matchinadak egina bai arimetan, bai elizetan: ainhitz munta zuen, lehen-bai-lehen, batzuen nola besteen suntsitzea.

34. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0658 Vinsoni eskuarak zor dio hanitz aspaldiko urtetan.

35. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0094 EUZKEREA, - Agur eta anhitz urthe Bilbaon sortu berria zaikun Euzkerea anaiari!.

36. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0179 Gernikan orampauml;i bortz urte Eusko-Ikaskuntzak eragindako Batzarre gandi gartan nire adiskide on batek Euskaltzale anitz ta Euskalari zenbampauml;iten artean azi eder bat erein zue.

37. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0375 Bainan ez da hainitz ageri hemen gaindi: noizetik noizerat Larrunen eta Artzamendin, bai eta Baiguran, uda aldean, bat edo bertzeri ohartzen bazazkiote ihiztariak, hil arte ez diote bakerik utziko.

38. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0304 Jaun, andere euskaldun hanitzek ez ditzazkete oraino berex, euskara irakurtzearekin, [s] eta [z], [t] eta [tt], [l] eta [ll], [u] eta [û].

39. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0100 Bañan Mendiburu'ren izketa garbi ta suarra entzuteagatik, bertze aunitz ta aunitz, euskeraz mintzatzen ezpazetiken ere, aditzeko ainbat bazekitenek, aren predikutara joaten ziren.

40. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0107 Aipu aundiko sermolari aunitzen aotan ere, garai artan zebilen euskera ikusteko, irakurri dudanakin aski dela uste dut.

41. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Hola anhitz dembora irabaziko da eta esnea ez duzue zikhintzen bethi eskuetan ibiliz.

42. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Esnea hazkurri ona dea? On duteia haurrek? Eman behar zakoteia anhitz? Jendek, bethi danik gostu izan baitute medikuen izpi bat ausikitzen, daukate moda bat bezala hararazi dugula esnea.

43. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0225 Pozoin hainitz duen landarea.

44. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0227 Hainitzek ez dakitena hau da: hamarretarik bederatzietan arbasta hunen hostoetarik haizeak eremana dela ogirat!.

45. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0229 Bada hainitz aza mota: ez ditugu hemen aiphatu nahi.

46. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 - Hainitz presunek uste dute aztaparretako minak ez duela kalterik egiten behieri, zikhirueri eta cherrieri baizik; ederki trunpatzen dira.

47. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0067 Ainitzek uste dute manobra ttipiak egiten ahal direla berek nahi duten bidetan.

48. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Urrte onetan tarrtekuak eragitten dautse Euzko-Alderdi Jeltzalia'ren agintarijai iñoiz baño sendotasun geyagoz anitzazko Zaindaritza au atzaldutia, odolez geure anaya ixan zanaren aldez eta ludiko azkenengo alderaño zabaldu daulako euzko-abendaren ixena.

49. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Bai itzaldi anitz egin ere.

50. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Hoik guziok hola direlarik, gerlaren astean, Pradera, Donostia-n zen; gorriak, militarrek egin eriotze ta tzarkeri aunitz sufrituta gero, nagusitu zirenean, asi ziren, berak ere, militar eta aien lagunei, eriotze ta kalte aundiak egiten.

51. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Eta Pradera jaunaz egin zutena bera egin zuten (eta egiten dute egun ere) JEL-zaleek, gerla huntan, beren etsairik aundienetariko aunitzez.

52. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Bernoville jaunak, gauza jakingarri aunitz ezarten ditu irakurgai hartan, eta urrengo hau ere bai: Bilbao-n, Urtarrilaren (Ilbeltzaren) leen egunetan, gorri (eta gorri etziren) gizon tzar batzuek egin eriotz izigarriez, Eskual-gobernamenduak etzuela obenik; batez ere Agirre ta Monzon, gobernu artako agintariek (biak eskual-maitatzaile) egin zituztela egin-aal guziak eriotz aien ebitatzeko, bi gizon hoiek baitzuten zaintze-lan orren ardura.

53. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Eskual-elgarkuntza hau, katoliko zelarik, bertze katoliko aunitz bezela, lurra artu gabe igertu zitekela ?ez al zen beldur izaiteko? Bai; bainan, bazuen elgarkuntza horrek, bertze katolikoek etzuten zerbeit, anima bat, biziaren biztutzeko eta iraun-arazteko: eskualduntasuna.

54. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Bainan Frantzia aldeko eskualdun aunitzek, Front Populaireri dioten herra ta gorrotoak sobera eraginda ikusten dute, Espainia-ko gerlari datchikon guzia ere ; orrengatik, Espainia aldeko eskualdunak ango Frente Popular en lagun gerlan dabiltzala jakiteak, geiztotzen ditu, eta erran arazi, anai haien kontra, ele gogor eta samingarriak.

55. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Itz hoik zuhur eta egoki-egokiak didurizkigula erran dugu gorago: egokiak eta errepetitu beharrekoak, zerren ahantziak baitituzte Frantzia aldeko eskualdun aunitzek, Espainia aldekoen kontra ain , itsuki ta neurri gabe ari izaiten direnean.

56. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Hori gertatu da S.A.-k dion hortzaz ere: fachistaren batek erran zuen, eskual-maltatzaileek armen eskuetaratzea, hoien aitzindarien ameskeri bat zela : gero, errepetitu dute bertze fachista aunitzek, eta azkenik, fachista ta hoien adiskide guziek, egi-egitzat emaiten dute.

57. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Eta badire Espainia aldean, bai eta Frantzia aldean ere, eskualdun aunitz, Eskual-erritar aunitz, lotsagarrikeri hori on-artzen dutenak : naskagarrikeri hori egia-balitz bezela jokatzen dutenak.

58. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Eta baliteke, orduan, eskualdunen lan, otoitz eta bitartekotasunari esker, gerla orrek ekarri dituen odol-ichurtze ta nigarrak aunitz gutiago izaitea!

59. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Presondegiratu zituzten aunitz; il bertze batzu; biltzar-etcheak, kazeta-etcheak eta etche hoietan zituzten tresna ta ontasun guziak ooindu edo puskatu zizkieten...

60. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Aunitz aldiz berdindu, luzatu eta azkenian pranko neketan emengoak nagusitu eta irabazi.

61. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Orok orhoit dugu eman duela uri anhitz, noizetik noizera hotz bakhar batzuekin.

62. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Ardura ikhusi den gauza da uri anhitz eman duten neguetarik lekhora ogia chuhur heldu dela; hotz gehiagorekin eta heze gutiagorekin hobeki emaiten ohi baitu.

63. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Horren arabera iduri luke ez lukela uri anhitz galdatzen ogiak; anhitzekin ez doanaz geroz ongi.

64. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Monteil prefetak zelatariez bethea duela eskualde guzia, jakiteko, ez bakharrik kargudun eta emplegatuentzat, bainan oraino bertze hainitzentzat, ere eia elizan ibiltzen diren, zein eskoletan dituzten beren haurrak, non eta norekin dabiltzan heien andreak.

65. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Hainiz langile egon da bozik batere eman gabe.

66. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Egun hautan, uda azkenaz balia, Frantses hainiz joan da Erromarat, eta gehienek izan dute Aita Sainduaren ikhusteko atsegina.

67. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Ez da hiltze hainitzik izan: hiru haur eta emazteki bat bakharrik.

68. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Bizkitartean ez da aski iraurki anhitz bildurik ongarri anhitzen egiteko; ez eta ere ongarri anhitz eginik ongarri onaren jabe izaiteko.

69. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Zintzarrosa franko Maulen ere umen da, eta orano ez tute fini, bena Bildozen orano hanitch haboro.

70. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Zenaturrak bereziki joan nahituak ziren lehenbailehen, urtharrilaren lehen igandean baita hoitarik hainitzen erreberritzeko eguna.

71. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Hainitzek uste dute gizon hori erroa dela, eta ez anarchista.

72. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Diru hainitz irabazten dute edari horrekin; eta Jainkoak daki noraino eta zoin ausarki barraiatzen duten diru hori, batzueri eta bertzeeri laguntza egiteko.

73. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Bertzalde, zenbat langile ez dituzte bizi-arazten, emaiten dioten lanetik! Horra zertako galde hainiz egina izan den gobernamenduari buruz, othoizteko fraide hoik onetsiak izan diten, zeren kalte handia bailiteke hoien galtzea bereziki komentua den eskualdearentzat.

74. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Zertako bada hori?- Baderasa jaun horrek elhe frango; bainan ezagun da arras errechki, estakuru hainitzen erditik, zertako chuchen jazarri nahi zaioten fraide on hoieri.

75. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Bada zango luze anitz zain guti dutenik.

76. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Eta ez da hola delako argi hoberik nola hauche: bihian sartzen baita ongailu hunek deraukan gozotik anhitz.

77. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Bertze orduz anhitz lekhutan hola zen.

78. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Iruñen hau ere; igande bat han eman baitugu, jende anhitz elizetan, ordrerik eta ichiltasunik handienean batzu sar, bertzeak jali; meza guzietan koka ahala betheak oro.

79. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Landarazi zituen gobernadoreak berriz anhitz arbola.

80. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Anhitz holachet izan ziren hatzemanak, eta gaztigatuak.

81. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Donibane Garaziko hirian, ba eta kantonamenduko herri anhitzetan ikhustekoak dire, zenbeit egun hautan, errient batzu, etchez etche dabiltzala, paper nahasi batzu sinarazi nahiz; othoizka, mehatchuka; zer nahi gezur derasatela.

82. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Bereziki laborari anhitz beren alhorretan, eta mendietan artzain kazetarik irakurtzen ez dutelakotz ez zakitenak, harriturik omen zagozin goiti so.

83. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Gizon argituak, nola uste duzue zaudela, begiak churiturik, tresnak eskuan, egunari, orenari, azken minotari beha, ez bakharrik iguzkia ilhun ikhusteko, bainan ikhusgarri horri datchikola, gero ikhusi ondoan, beren karkulen egiteko; pilota plaza paretarik zabalena eta gorena anhitz aldi chifrez osoki estaltzerainoko karkulak egiten baitituzte holakoetan, izar neurtzale jakintsun handiek.

84. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Anhitzek ebaki ere dituzte beldur hortan: ez dira gaizkienik hek helduko, ezen berriz lumatzen ari zeiezki phentzeak, eman nahi balute bertzala hirurgarren ebakaldi bat.

85. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Horra zertako anhitz ondok buru baten orde biga dakharzkiten: eta batekin gelditu direnek eder erakusten duten hura.

86. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Zertan litezke anhitzak heldu balitzeie orduko arno aldea?.

87. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Heien anhitz ukhanak ondorio charrak dakharzki guretzat ere: ohikoaren erditan saldu behar baititugu gure arnoak.

88. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Beldur izaiteko da anhitzek, erdia merkiago delako estakuruan, ohi baino erdia gehiago edaten baitute.

89. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Joan den egun horietarik batez gerthatu da hauche numbeit, aiphagarri baitzaut hemen, erakusten duelakotz edanaren sariaren emaitera baino erneago direla anhitz nundik berriz edan haitzemaitera Oihu egina zen holako garan bazela arnoa hirur sosetan pinta.

90. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Ountsa houn lizateke halakouaren ukeitia, bena hanitch khario omen da.

91. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Egizu ilhar anhitz; kozina ilhartsu, azkar, janez, etzare lotsa izanen, lanarekin borroka artzeari.

92. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Ilhar anhitz egizu; kozinan bezen on da saltsan.

93. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Badire anhitz ilhar mota, bainan bereziki biga.

94. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Joanden asteko aro tzarraz harrituak baiginagoden, erraiten ahal dugu deus guti izan direla hemengo kalteak, ikhusirik zer izigarrikeriak gerthatu diren bertze hainiz eskualdetan.

95. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Hainiz tokitan, ihaurtzuria erori da etchetarat, eta erre ditu jendeak.

96. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Mezako khantiak hanitch ontsa eman dutie, guziek ber botzian, eztiki, oihukarik gabe.

97. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Aberats okituek, hala nola juduek eta gure deputatu zozialistetarik hainitzek, beren aberastasunak dirutan eta paperetan dituzte, arras gorde errechak, errechki Frantziatik bertze erresuma batetarat gordetzeko ereman ditezkenak.

98. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Gehiago dena, hanitz tokitan, gobernamenduko eskolan ez dira bizpahiru haur beizik eta eskola libroan berrogoi edo gehiago; bere bizpahiru haurren eskolatzeko gobernamenduko errientak baditu lau bortz mila libera urthean eta gehiago, zuk eta nik pagatzen ditugunak, nahiz ez diren horrat juaiten gure haurrak, eta haren ondoan gure eskola giristinoko errientak ez du sos bat ukaiten bere berrogoi haurren alchatzeko.

99. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Beraz bozer buruz gira, eta anhitz boz motari buruz.

100. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Anhitz deputatuek boz horiek ez dituzte gero batere berantetsiak?.

101. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Eta azti horietarik othe da anhitz?.

102. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Erortzean arrastaren emateko eskutilak kopetan jo du eta kolpatu hainitz.

103. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Jaun jujeek erran dute hemengo hazienda hanitz ez direla arraza aski garbikoak eta gauza horri behar litakela kasu egin; mota garbiek ere emaiten dutela haragi eta esne ausarki.

104. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Partida ederrak baziren; hainitz arrotz bazen ethorririk ikusterat; ikusi ez dituzkenek laket dukete zombeit chehetasun.

105. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Etcheko anderek ere hura nahiago; ezen urean trempan ezarriz laster hantzen da; bazka lodi eta legun bat egiten du; anhitzek uste dute oraino hura dela tourteau-etan hoberena, harek duelakotz ur gehienik hartzen.

106. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Bainan ez dire zuetarik hainitzek uste duten bezenbat: laurden bat goren gorenetik, ez gehiago.

107. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00140 Ikusiko den bezala, jendetasunak hanitz aintzinamendu hartu ditu, Melantsiako alde hortan.

108. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00140 Hanitz urthe eta mendez, eskualde hoitako jendea, gizharagi (gizon haragi) jaletzat ezagutua zen.

109. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00110 Nahiz Aita Dronetek, hirian hanitz baduen egiteko, hiriz kampoan moldatua badu giristinotze edo multcho giristiño berri bat. Han bathaioak eman ere baditu; Hoitarik, eta hiriko fededun berri batzutarik, 87 (laurhogoita zazpi) presuna larri baditu bathaiatuak.

110. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 ALEGIAKO ISTORIA BAT. -Urgulliak eta bekhaisteriak elheoundatzgabeko hanitch erranerazten, erhokeria eta okherreria hanitch eginerazten dutie.

111. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Egunko egunian berheziki, oro bardin legiak ezarten gutialako estakurian, ametsetako lukhainka hanitchez ase egiten die jente chehe saldo batek.

112. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Hortarik ageri da eztakiela nountik loth aphezen hutsian edireiteko, hanitch jentek, egun, eta hutsaren itzal baten gatik ere, jaoz litakiela aphezaren gana haren chehekatzeko ahal balie.

113. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00102 Egunko egunian hanitch jenteren ezpañetan ardura arraerabilirik den komersa, hau da: Akabi da errelijionia; ezta gehiago errelijione beharrik.

114. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00102 Pilatusek soldado hoberenetarik igorri zutian saldo bat Jesusen khorpitzaren begiratzera, hiriko kachetaren markak ezari thoumba harrian, eta, gisa horrez, Jesusen arraphiztiari eman zeitzon borogantcha edo jakilegoa hanitch segurragoak deusere egin ezpalu beno.

115. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0050 Anitz lore ta kimu eztanda bearrez...
Ak, baiña, eztau iñundik ezpan-ertzik lorez:
Bizitz-argi bagerik osin agortua,
Izaki oroz etsi ta arrazoiz uldua...

116. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0046 Jakinaren gainean esan ditekeen bakarra hau da, inoiz ez direla falta elsoak, edo izaki are tikiagoak, bihoc oneko gizonek borondatez dakitena derrigorrez jakin arazicen digutenak; asko, anic, franko, ugari, gehiago, gehiegi eta sobera elkar-ikusi dadukagula gure lagun hurkoarekin, batez ere, guztiz ere, gure lagun hurkoa desdixadun baldin bada.

117. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0256 Izan ere izugarriak dira agintarien erabakiak; oietariko gutxi baitira esaneko, ta ainitz eta agitz agintzen dute ta nekez aldatzen dituzte burubideak.

118. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Anitz oroigarri dago komentu artan.

119. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0154 Manuel Lekuona jaunak dio gaitzik gabeko aunitz jolas XVIII'gn. mendean sartu zitzaigun jansenisten setak deuseztatu zituela.

120. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0010 16. egin digute
anitz makur,
gorrotoz dira
Zuri jarri.

121. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0175 49. Egin du-eta
Ejipto'n anitz
arrigarri,
Tanis aldean
izugarrizko
gauza berri.

122. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0075 Bazerabillen, ba, bitariko asmo bat biotz barrenean leenik, Tzeu ortze jabearen semeari jazartuko ete zion; ala Likiar aunitzei atsa erauziko ete zien.

123. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0075 Ondotik igazi bai-zan erne bizi, Argeyar'ei leenbaitleen atzerarazi zezayen, eta aunitzei atsa erauzi zezayen.

124. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0279 Eskamander'ek: Akile hori!, ziñez, gero, bertze gizakumiek baño indartsuagoa zirala, ta gaiztakeri haunitz egiten dizkiezula.

125. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0215 Alperrik ari dira burrukari, biak aurkako zarta ugariz alkar zauritu nairik; aunitz ukaldi intzirika gelditzen baitira alderdi ta une utsetan, eta beren bular-auspoak arnas aundi neketsuak damazkite; pizkor ta maiz, alderrai dabil eskua belarri ta loki inguru, masaillak zartakatuz ukaldi ta danbada gordinpean.

126. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Xenopane'gandik, alegia, Iaungoiko aunitz iauresten zituten garai artako eladetarrek.

127. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Platon'en iritziz agitz ta ainitz zekiten Espartekoek, iñork uste baiño geiago, baldinbait ere.

128. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0123 Yaurlari berriaren yantzia, bizarra, lodi ta txikitasunak arriturik zeurzkaten gertaketaren korapilloa ez zekiten notin guziak, baita zekitenak oro, anitz ziranak.

129. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0042 Beste aldetik, ekonomia zala-ta, Organizazio Internazional aunitz argitara zetozen: EURATOM, Merkatu Komuna, Europa'ko Parlamentua, e.a.

130. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Euskal-asmoen barrutian eguzkiak daukan gurentasuna bide dala, ez da arrigarri indoeuroparren arteko eguzki-mitologiari dagozkion siniskizun eta aunitz oitura, eguzkiari buruzko euskaldunen uste ta itzetara ere aldatu balin badira.

131. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Parapsykhologilari aunitzek beraz, araugaindiko phainomenak aztertuz, gogo utsa izan ere ba'dala siñetsi bear-eta, ez ditute ez Espiritualista oien ustekizuna, ez Sudre'rena ere onartu.

132. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0033 J. M. Etxeita, ainbat ele-ederren jaube; Zamarripa apaiza, geroago euskaltzaindikoa, ainitz bidar sariztatua, bertso-batzaldietan; Aizkibel'dar Bingen'ek bere Urretxindorra (Bilbao, 1918), olerki-sorta polita damagu, garai artakorik onenak, apika; Dabid erregearen eresi mordoa euskeraldu zizun Aita Arriandiaga'k; J. Arregi'k, Heine'ren olerkiak; Etxebarri, Altuna, Arrue, Gailastegi, Errazti ta abar, errikanta ta seaskazkoetan jardunak dira: Bustintza, gure Kirikiño, jatorrak ere ba-dauzka bereak; ezin kon-ala Enbeita anaiak egin zituztenak; Gabirel Manterola idazle azkarrak bere Goi-izpiak (Zornotza, 1924) argitara eman zizkizun; baita Maruri abak ere bi liburu oso txanbeliñak: Biotza abeslari ta Lilitxingar (Tolosa, 1928).

133. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0103 Europaren alkartasunak emen ere, beste alor aunitzetan bezela, aurrerapide egokia ekar lezake.

134. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0107 Bariazio bat sortzen danean, anitz indibiduotan zabaldua sortzea.

135. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0186 Ala ere, gure apaizak aunitz baliatu dira, ta baliatuko, Iainkoa lagun, euskerazko Biblia ortaz.

136. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0124 Adiera ori du, ain zuzen ere, Axular'ek darabillen anitz lekutan, Aita Villasante'k berak erakutsi digun bezala: 3,8,17,19,20,108-gn. orrialdeetan eta beste askotan.

137. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0030 Bakteri batek burdiña oxigenatuaz lortuko du enerjia; beste batek sufrezko ur hatsetan, beste batek polimeroak despolimeratuaz, eta aunitz beste bakteriei gerla eta burruka egiñaz beren organikotasuna iristeko.

138. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0520 Irakurri oi ditut Paul Gurenaren gutun oriek gaztelaniz, prantsesez, latiñez, eta iatorriko izkuntzaz; baiñan illungune aunitz edireiten ditut guzi orietan.

139. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0315 - Eta, joan dia diru hanitz?.

140. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0082 Bai, ainitz gisetako dohainak BADIRA, bainan Izpiri-TU BERA; ainitz gisetako egin-BIDEAK, bainan JAUN BERA; ainitz gisetako EGINTZAK, bainan Jainko bera, denetan denak egiten diTUENA.

141. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0094 Ezta errana: Zure ondokoeri, ainitzeri BEZALA, bainan bakar bati: Zure ondo-KOARI, hura bai-TA KRISTO.

142. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.p. soudre 0348 Haur hoi haunditzean,
Hainitz ikastean,
Aphez egitean,
Jaunaren grazian.

143. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.p. soudre 0348 Jainkoak hala nahiz hainitz jakintsuna.

144. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.p. soudre 0348 Barnean baditu
Hainitz kapitulu,
Hiru hogoi justu.

145. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.p. soudre 0350 Horko erretor baitzen hainitz urthez bizi.

146. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1966 0367 Artzainak, egun batian,
Zaintzen ditu ehun ardi,
Ta gaizoa, urruntian,
Bakarrik lotzen lanari:
Iratiko bortietan,
Manech anitz, gizon guti!...

147. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1966 0367 Erosleak, errepikan:
Zonbat diru manech hori?
Hantik etcheratekoan,
Edanez geroz polliki,
Aferak ez untsa joan,
Chuberotarrek maltzurki:
Garaziko merkatian,
Manech anitz, gizon guti!...

148. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1966 0367 Oi Manechak, oraikoan
Altcha kopeta gizonki!
Trufariek gurekilan
Beharko dute ikusi...
Zer uste dute, marrakan
Belharrez girela bizi?
Etche bazter alhorretan,
Goizetik arrats izerdi,
Ikusten da, artho-jorran,
Manech anitz, alfer guti!...

149. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1966 0367 Herriko pilota-plazan:
Hola Manech! Jo ederki!...
Bestatik landa, borrokan,
Kaiet lehen makilari!...
Joanes, irakoitzetan,
Zer muthiko andrekari!
Eta gauaz, kontrabandan,
Ganich dugu aintzindari!...
Beraz, gure herrietan,
Manech anitz, ahul guti!...

150. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1966 0368 Jon-Doni-Joane, zuri,
Donibaneko armetan,
Eman zautzuten ichilki
Achuri bat zango petan...
Uste baitzuten, segurki,
Sartzen direla zeruan
Manech anitz, gizon guti!...

151. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1964 0407 1940-1944 Gerla zikin hortarik, orhoitzapen anitz
Amentsetan bezala gogorat jalitzen...
Izigarrikeria nunbait izan-balitz,
Emazte gisako bat laguntzaile hor zen.

152. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0027 Hainitz Errege, Buruzagi, Ministro, Aintzidari ohore handia izan zaiote makhil Euskualdunaz jabetzea.

153. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0031 Erresuma hainitzetan dire hedatuak, maitatuak Euskualdun dantza eta kantuak.

154. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. lekuona 0314 Adinekoak du ainitz ikusi eta ikasi, gaztea da dena nahikunde.

155. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0111 Kapitaina gustatu zen ainitz soldado berri hartaz; iduritzen zitzaion pare-gabea zela eta gutizia etorri zitzaion behar zuela hartu bere zerbitzuko.

156. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0274 Etxeberri berak erran derauku aitzindari bat eta bakharra beharr duela euskarak, eta ainhitz izaitea baino hobeki lizatekela osoki bat ere ez izaitea.

157. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0121 Urteko egun horiek ainitz bozkario emaiten daukute.

158. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0022 Masokistak: - Min egidak!
Sadikuak: - Ez! Masokistak: - Eskerrik hanitz!.

159. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0132 Xarmanta zelakotz emaitzaz estali zuen: ure-petentak egin zerauzkion haren laztanen ordain-saritzat; zaiak egin zerauzkion, zedazkoak eta satinezkoak, bai eta beste gauza anitz ere, heurgi maite zuelakotz; eta azkenekotz in cauda uenenum haur bat egin zeraukon hoik guztietaz gainera.

160. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0025 Ainitz sos irabaziko dut eta egunean ez naiz zortzi oren baizik lanean ariko.

161. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0149 Jesus, zuk ainhitz bekatoros kombertitzen dituzu, nik zernahi sofritzen dut.

162. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 Hetarik ainitz barreatu ziren urrungo anaietarat eta han gelditu: Argentinan (Abadía de Niño Dios), Oklahoman (U S A), Jerusalemen, Lazkanon (Gipuzkoa).

163. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0068 Eskualdun mendichkak, daukan etche andanarekin, iduri magnolia, erramu basaren abarra, ainhitz lore chuhail ageri, hosto zabalen erdian.

164. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0441 Miatzen baginu egiazki, ikus ginezake badela gaur egunian anhitz jende mintzaira bat baizik dakitenik, eta mintzaira hori erdera.

165. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0441 Eskual-Herriko burrasoek erran dezakete egun guziz kofesatzen nintzaio-an erraiten duguna: ene faltaz, ene faltaz, ene falta haundiaz, zeren anhitz eskualdun burrasoek dute ahantzi beren aginbidearen osoki bethetzea, beren haurrer eskuararen erakastia.

166. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0011 Irurita-n aunitz urtez bizitua, aldizkari askotan izkiriatu zuen ere Paulo Fermin Irigaray Larreko, sendakin ezaguna izan zenak.

167. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0213 Bainan, sortarazi ondoan, erran gabe doha hainitz bazela oraino egiteko: hasteko, hamaseiek azken bilkura hortan hartu erabakia han ez zirener onhartarazi beharra zen; (...).

168. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0028 c) zin faltsu hainitz egin-arazten du (XXXII);

169. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0054 Ez da, egia erran, deusetarik berech egon: haren ahotik mintzatu dira odol judua eta hamazazpigarren mendea; bainan, odol ala mende, biak bere baithan beretu eta berritu zituen bere jeinu bereziari esker: auzoen eta etxekoen asmu erranak bere askan orhatu zituen bere lemamiaz, emaiten ziotela urthez-urthe gogo hainitzen inharros'teko edo bederen hunkitzeko indar miresgarri bat.

170. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0065 Oraino bizi diren gutarteko hanitzek ezagutu izan dute, mende hastapenean, Chirrita, pertsulari eta kantu-emaile gipuzkoar famatua.

171. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0068 Hortako, haren izaria hanitzena baita, gehienek Chirritaren pertsuak gostukoak dituzte.

172. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0146 Halarik ere aithortze horrek ez gaitu bortxatzen Euskararen alde deus egin gabe egoitera, bainan soilki gure itxaropen ergel, oinharririk ez duten anhitzen sekulakotz ohiltzera.

173. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0146 Negurri hoien gatik eta guztiz ere, Irlandara buruzagi egonen zatekean izaroan, egoile guztiek baitzekiten eta baitzerabilaten, nahiz anhitz bi hitzkuntzatako ziren Engelandarren politika borthitzago eta basakiago egin ez ba zen, erlisioneko guduketa zela karia.

174. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0183 Oroz lehen Latinen ganik Goidelek idaztea ikasi zuten egungo hizkuntzaren hiztegiak oraino erakhusten duen bezala: scríobhaim = scribo; léighim = lego; eta bertze hitzik anhitz idazteari dagozkienak Latinetik dathoz.

175. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0026 Yende aunitz etortzen zen, eta andik aurrera yendiak ezagutu zun etxe ori Pauloren etxia erranda.

176. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0034 Emen egondu zen gurekin nere aita, bañan ez aunitz denboraz.

177. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak satr 0011 Bide luze eta anitz biurgune; dena mendi, zubi txiki eta botiga; egunaz kalme eta gauaz erne, badakizue orai zer den Luzaide.

178. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak satr 0011 Erdara ikasteko ez dute ahantzi eskuara, eta anitzak frantsesez berdin trebe dira.

179. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak satr 0012 Etxe guziak xuri eta anitz lili; jendea ere huntsa bezti.

180. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0140 Ez dira ohartzen Bergson-ek atheratu gogoeta-hitzetarik ainhitz, guzien aho-mihitan aurkitzen ditugula.

181. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0008 Bethi danik eskualdunen mihiek erabili erran-zuhur hanitz aurkitzen da haren liburuan.

182. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0115 Dudarik gabe anhitz munta du untsa hastea, eta untsa hasteak aintzina jarraikitzeko esperantza emaiten du, hala da; bainan salbatua delako segurtamena, bururaino heltzen denak duke bakharrik.

183. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0144 Zer da hobe, bakarrik ala bertzeekin batean othoitz egitea? Hainitz hobe bertzeekin batean othoitz egitea.

184. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Egun hautan De Gaulle jeneralak hiri handi hainitzetarat egin du bere itzulia eta bere chede gehienak agertu ditu.

185. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Alabainan Alemanian diren langile eta presonerak sartzearekin, nork daki izanen den ororentzat aski lan? Segur ez da lan-eskasa. Bainan, oraiko mekanika handiek lana besoari ebasten diote. Gazte hainitz soldado izanen diren ber, langilek lana aisechago aurkituko dute.

186. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Azken aste hautan jende hainitz preso altchatu dute.Ontsalarik Comité local delakoak behar zituen altcharazi. Bainan asko lekutan gizon batzuek beren gain hartu dute hobendun iduri zitzaizkotenen altcharaztea, Comité delakorik bildu ere gabe.

187. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Orainokoan leku chuhurra izanez, othoi, berri eta artikuluak laburzki molda: gauza hainitz, hitz guti eta denak egiak, nahiz egiak oro ez diren baitezpada erraitekoak.

188. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Maura-ren tehenta.- Maura komunichten misionesta da. Herriz-herri dabila hemen predika eta han predika, eta bethi orroaz. Kazeta huni biziki aiher zen joan den larunbatean. Gizagaizoak ez dauku irakurle hainiz khenduko bere oihu hutsekin! Egia erran, uste dugu berdin zaion, bere mintzatzale saria emaiten dioten ber. On dakiola!

189. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Oro loriatu gira horier beha, hoin gogotik lotzen ziren pilotari! Holakoak hainizeri gustagarriago zauzku berze omen handiko hek baino eta ez direa miletan merkeago!

190. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Bigarren partida jokatu da, chistera haundirat, Pauetarren eta Mauletarren artean. Nahiz haunitzek uste zuten azkeneko hauk behar zutela idabazi, Paueko pilotariak dire nagusitu, gutiz haatik: 60 eta 58. Azkeneko tantoan berdintzeko zirelarik, Mauleko sakariak falta egin du. Paueko jokatzen zuten, Martinez, Estibotte eta Loustaudine-ek; Mauleko berriz, Bisquey, Recalf eta Aguer-ek.

191. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Mauleko.- Eskual-Herri guzian aiphatua da Mauleko ikasetche famatua. Gerla aitzinean, harri eauntsi edo galerna izigarri batek hainitz desmasio egin zakon; gerla demboran, aleman soldadoek ez ongirik egin eta ororen gainerat, Frantzia libratzeko egun hetan, juanden urthean, aleman aireko batek bombaz parte bat funditu zuen. Horien guzien antolatzeko ehun mila liberakoak errechki juanen...

192. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Sarrantzeko beila.- Aspaldiko beila da, eta lehenago Eskualdun hainitz bazabilan Sarrantzeko Ama Birjinaren oinetarat, bereziki Amikuzetik eta Ziberotik.

193. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Zerendako ez egin lege bat, jada bertze zonbait erresumetan ezagutua eta hainitzek Frantzian galdatzen dutena. Lege horren arabera, ezkontzerat dohanak suma bat hunki lezake eta, sortu haur bakotcharentzat, suma hartarik hunenbesteko bat kito luke. Lau, bortz haur sortzen badira, suma guzia beretako.

194. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Azken gerlatik hunat, gaztiek adio mutz batekin utziko zutie; eta hanitch igaranen zaitzie khantian, deus ere erran gabe, buria tzut tzuta, ukhul elibat bezala.

195. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bainan zonbait aldiz zimarku eta jukutria gutiago, chikana gutiago bada, hainitz jende beha dagolarik.

196. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Arristitan zen primeen zathikatzia. Jaun aphez geldenak joaileer bi kountsellu sarkhor eman du; haurrek hanitch ountsa khantatu die hizpahirour aldiz eta mousde ARANEDER, azkenik, mintzatu zaie eijerki.

197. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 KAMPOKO BESTAK.- Kampoko bestek alabadereko dembora ederra ukhen die, kasik ederregi bezala. Ez da espantagarri basabazterrez hanitch iraitchi bada.

198. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. errecart 00001 Frantziaren alchatze, lan gain gainetik ederra ea laster egin-beharra! Ezen hainitzentzat bihar berantegi izanen da. Bainan holako jana ez da nehola ere bururatzen ahal, ez badute frantses guziek elgar atchikitzen, batasun oso batean, lanari lotzen garrazki geroago eta gehiago, bakhotcha bere lekhuan, ordrea ezarriz bazter guzietan.

199. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 - Frantzian badira ainitz merkatu beltz egile. Sartuko nizelarik galde eginen dut izan diten preso altchatuak, eta hobendun haundienak garbi!

200. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Ba gaztiga ditzala, jeus lanik egin gabe, bertzeen bizkargain, heien beharrez baliatuz bizi, direnak! egin dezala, eta ez bakharrik erran, ainhitzek erraiten baitute, egin nahi ez dutelakotz.

201. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Gerlaz geroztik, Ravitailement delakoaren buru, ezagutu ditugu hainitz Gamelin.

202. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 - Hala-hala hogoi urtheko muthiko bat gakatu du: Claude Dufour. Trahitu omen du hainitz presuna Alemanen denboran.

203. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 KOMEDIA BAT.- Joan den igandean, bezperak ondoan, gure muthiko gazteek egin daukute jostagailu bat arras ederra eskolako salan. Jende hainitz bildu da komedia hortarat. Nihori ez zaio dolutu jinik eta bi orenez irriz urratu gira ikaslearekin lehenik frantsesez eta gero eskuaraz zoin ontsa jokatu diren gure komediant gazteak.

204. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Iragan ortziralean choragarrizko phesta ginuen Mugarren. Hainitz jende eta partikulazki gizon, ofizio guzietan. Ofrenda eta komunione ederra.

205. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Biharamunean, goizeko sei orenetarik hasirik, hanitz jende hiru mezetan. Handik landa jende andana gaitza bildu da plazarat, eliza-aintzinerat, Beskoitzerat joaiteko Notre-Dame du Grand Retour beilarat.

206. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Jakin behar duzu halere, Garazi eta Baigorri choko huntan, nahiago ginukeela hainitzek eskualdun deputatua libro, eta ez bortchatua bertzek erran bezala boz-emaiterat, eta bertzek moldatu cheder plegatzerat.

207. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 AZINDA GALDUA.- Ainhiza menditik faltatua izan da marro bat, mazkaroa, sei hortz, eskuineko beharrian gibel ozke. Horren berri dakienak hel-araz adreza huntarat: Goyheneche, maison Oguichuria Gamarthe. (B.P.).

208. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Zerbait-dun zonbaitek lanaren bortchaz irabazi dute beren ontasun pochia. Bainan ezin uka bertze hainitzek deus izerdirik gabe, bertzeen lanetik, bertzeen biskar muntatu dutela beren fortuna. Ohoinak bertzalde.

209. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bena audela, hanitch aldiz, mouldegaitzkeriaz edo ezacholkeriaz, gizounak berak sordei gaichki erabilten dutu lur hountako berjin gaizak! Holatan, zer bekhatia eta ogena goure bortu eta mendi bizkarren beren zuhainetarik noula nahi pikarraitzia...

210. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Horra zertako diren, hanich gunetan, gizounak hasi iseyukan. Zer egin? Hourten kountre, azkarki ari dira gudukan, Nouvelle Zelande delakoun Indes-tan aldiz, hourbide egiten, lur utsalen hourtatzeko. Behar dire, bestalde, zuhaintze lanthatu eta helgorra egin, lurraren ekhurazteko. Laborarier eta kabale hazler enthelegarazi nahiz ari dira hanko aintzindariak, lan hori aspaldian egin beharra dela.

211. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Eta hartaratua da Staline eta horren muthilen kambioa nun ainhitzek horien gobernioa zoin nahi bezain bourgeois eta réactionnaire baitaukate.

212. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 ... 1936-ko legeak garrazki punitzen ditu gisa hortako egitateak. Zorigaitzez, bizigailu eta bereziki bizileku eskasak nahi du izan diten oraino milaka eta milaka haur hiltzeak... Bertzalde, emazte ainhitz badabila oraino lantegietan lanean.

213. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 A ) LEHENIK ZENDIKATAK. Gure Zendikatetan langilen hartzeko, ez diotegu galdegin behar gure asmu guziak onhart ditzaten. Hori haurkeria bat litake, ezen urrunaraz gintzazke gutarik hanitz langile.

214. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 2ampdeg; Bitoria horien ondorioz, bereziki Kabilian eta Oraneko eskualdean, hainitz hangotar gure ganatu dira: heiekin muntatu dituzte herri azkar batzu, ongi armatuak, etsaien baztertzeko.

215. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Frantses hainitz eta gain-gainetik Christian Pineau minichtroa, iduri luke bizi direla lehengo urhelanho horren liluran.

216. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Mihikuek aldiz diru hanitz irabazten dute, gehienek segurik.

217. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Beharrik izpirituak dembora guti aski du phentsaketa anhitzen inguratzeko.

218. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 00001 Garizuman ez gendun barau anitz egin baiñan Pazkoz bai ausarki jan-edan eta poz!

219. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 00001 Ez du euri anitz egiten bainan aski arto, lur-sagar eta bertze alorretako.

220. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Adinak ere ainitz erran nahi du. Jakin nahi badugu zonbat oren behar dugun lo egin hoberena da guretzat zonbait gauez segidan lo desberdinki egitea eta gero ikustea zoin gauek gituen utzi trenperik hoberenean.

221. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Ainitz arrozoin izan ditaike.

222. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Arraza bizi halere beti: jaz ere, Errepublika Laugarrenak, azken hatsetan izana-gatik, sortu zuen Bostgarrena. Bizi bedi! Hanitz urtez!

223. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Astelehen, 30-ean, Jaun Superioaren besta. Hiru komedia pollit baziren, gaztek emanak talendu hainitz erakutsi baitaukute.

224. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Segur hainitz jende jin nahiko da Mendekoste biharamunian Jatsuko Salbatoreko kapera ttipirat.

225. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Jende haunitz aurkitu da meza nagusian, zointan okasionezko prediku bat egina baitzizaukun.

226. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Mattin, etzen lehen jina eta langile familia gehienak behartu dira haren laguntzez: ez ukhanik ere eskola handirik, baitzuen argi eta hedadura, oraiko lege berri anhitzetan, alokazione eta beste.

227. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Zeremonia ederra hau ere.Haur bakhotchak bazuen, muthikoek beren aitatchia eta neskek beren amatchia; heldu baita anhitz jende bazela haurren inguruan.

228. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Egin dugu anhitz othoitz eta khantu, micro tresna hartan, Eyherabide jaun bikariak, denak akhulatzen baitzituen, ezin hobeki.

229. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 - Jaun minichtroa, Frantzian garagar-arno egile hainitz badira eta, orok dakitena, edari horren egiteko arto-gritza ekhei hoberenetarik da.

230. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 - Rusiak hainitz gerla-tresna baditu, itsasoen gainetik iragan ditazkenak; baditu Europaren meneko zirta berriak; armada ttipitu duela erranik ere, hainitz soldado baditu eta gain-gainetik tresnatuak; baditu ere 400 itsaspeko.

231. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Inperadorea sartu da hala-hala Bresil-etik airez-aire, eta hura harat-orduko, nahaste buruzagiek ihes egin dute. Erran behar da jadanik atzeman zutela ihardokitzale hainitz beren bidean.

232. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Deputatu hainitzek ez dute zuzen aurkitzen joko hori.

233. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Zorion ainhitz horien burrasoer.

234. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Laduche-ek bere saila plantan ereman du eta kar ainhitzekin ihardoki kontrarioren oldar samurrari.

235. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Poulidor bigarren jalgi da, nahiz hastapenean hainitzek uste zuten aise lehen helduko zela.

236. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Elhez bertzalde Amerikanoek gero eta soldado hainitz gehiago igortzen dituzte Indoxinarat.

237. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Zorigaitzez, zonbaiten ez samintzeko, anitz kazetek ixiltasuna egiten dute, gure best'aldeko Eskualdunen pairamenaz.

238. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Izkirio horiek, badituzte ere andana bat laster suntsitu, dute anitz jende atzarri, bai kanpotiar eta bai ere Eskualdun.

239. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Holako nexkato batek merezi du milesker bat gure guzien partez, eta ainitz urtez segi!

240. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Ainitz jende heldu da Donibanerat, udaz bestalde.

241. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Charles Iriart, Barthaburu, Escande eta Hurmic jaunek beren pentsatzeko manerak agertu dituzte gai ainitzeri buruz, ez baigira segur enoatu heieri beha.

242. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Cabillon Bidarraiko jaun merak bere herriko elizan egin diren lanak aipatu ditu, ezen lehengo denboretan Orreagako ospitaleak zuen beretzat eliza hori, bertze ainitz bezala.

243. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Jadanik ainitz xede baditu bereziki eskuararen gainean.

244. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 56 urte zituen: gizon langilea, ainhitz ikusi duena bere bizian.

245. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Lau orenetan haste: izanen da ainitz josteta mota, zernahi gauzaren irabazteko mentura, eta zortzi orenetarik goiti afariak: jateko onak eta ausarki, eta denak aterbean: euri ala atheri, jin beraz Iholdirat.

246. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Goizean 11 orenetan: Birletako Konkurra, sari ainhitzekin.

247. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Berrogei urthez zeiñû zaiñ izanik hortakotz Mgr Terrier, jaun aphezkûpiak eman zeion diosesako medella parropiako jente hanitxentako jo dû arrapikû edo hil zeinû; berari aldiz zeiñû herotsik gabe juan behartû zaio, aste saintûko egûn handiak beitziren.

248. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Gauerdi artio ez da halako nahasmendurik izan eta goizeko biak irian ainitz etxerat itzuliak ziren.

249. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Zorigaitzez, berriz ere izan da ainitz hil eta kolpatu.

250. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Ahotik ainitz gelditzen dira oraino presondegietan.

251. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Herri huntan ere, bertze ainitz lekutan bezala, izan da zer nahi nahasmendu eta beti ixtudiantek muntaturik.

252. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Ez dakit oraino ainitz gaztek irakurtzen duten Herria astekaria.

253. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Badakigu gazte ainitz ardura kurri direla uda guzian, pestaz pesta, igande arrats guziez.

254. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Normal da, auzo herrietako gaztek behar dute gurutzatu; ardura entzuten da: Holako herritik ainitz gazte, horiek bederen heldu dira...

255. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Libertate ainitz ba omen dute, sobera berdin; bainan bere buruari ba erran araztea beti pestarat joaiteko, libro izaitea dea? ala esklabo izaitea?

256. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Hori da maleruski ainitz gaztentzat libertimendu bakarra.

257. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Satristegik Bordel bertsularia liburuaren itzaurrean jartzen duan bezela, luzaideko aiton bategandik jasoa: ... erdera anitz ba-duelal Beste eskuararik ez dakigu tall!.

258. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... altuna 00001 Baña, jakin be, ba-dakizu, ama batek bere kutunari bider aunitz esaten diola zer egin bear duen, egokiena zein zaion... aspertzeke.

259. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0038 Hanitz dira ordea Patxi baño okerrago izan diranak.

260. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0086 Gero, bilbotar muttiko hanitzekin, ijito batzuen atzetik ibili giñean.

261. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0144 Baratzeko hesi gainetik, hanitz madari ikusten ziran konbentu huntan; heldu helduak, begirako ederrak, gogorako linburgarriak.

262. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0030 Orduan esan neutson, aunitz zoritxar eroan eta bere lagunak galdu ondoren, ogeigarren urtean bere jaioterrira itzuliko zala, iñok be ezagutzeke; eta orain guztia doa bere betera.

263. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak x. kaltzakorta 0013 Benaparroan: Munduan, anitz diren bezala, bazen gizon bat....

264. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0007 - Zaharrak dauka beti zer erran, gazteak zer ikasi
- Guti mintza dakigunaz, batere ez dakigunaz
- Gazteak balaki, zaharrak ahal balu, mundua eder litaike zalu
- Ainitz daki on eta gaitzen berri, inguratu dituenak ainitz herri.

265. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0007 - Ainitz dakit, bizitzen badakit
- Iñor (nehor) ez da ikasia jaiotzen (sortzen)
- Jakitateak ez ogirik jaten
- Baleki gazteak, baleza zaharrak
- Deus ez dakienaren jakitatea, ixilik egoitea
- Guti ikusi, guti ikasi
- Nahi duenak erakutsi, lehenik behar du ikasi
.

266. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0013 - Eroa gomitzaile, zuhurra jale
- Erosiz ere, bakea on
- Ez on bati botz, ez gaitz bati hotz
- Ez daiteke makila bi buruetarik atxiki
- Ibili ta ibili ta azkenean erori
- Jokaria beti galtzaile
- Irri ainitzek, nigar guziek
-Itsaso guziak igaro (igaran) eta bazterrean ito
- Nahi duelarik altzoan ura; nahi ez duelarik ez ferretan ere
- Nun gertatu, han ostatu
- Untzia galdu ezkero, guztiok (guziak) pilotu (gidari).

267. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0058 BATITA - Eta berrogoi urtez lanean karraskan ari izan ondoan, gure etxaldea azkartzen eta zabaltzen ikusteko partez, gure etxaldea intzirika-intzirika hasi da gero eta gorago; hori entzutean eta ikustean zer gertatzen zitzaigun, beldurrak hartu nau baina ez dut segidan amor eman. Oroit zaitez... hortzez eta haginez lotu gara eta bermatu, egiten ahal genituen guztiak egin ditugu, baina gero eta garbiago senditzen nuen debaldetan zela eta hondatzera gindoazela. Murruak non-nahitik arrailduak eta makurtzen ari, teilatu puska bat lurrera joana eta itaizurak oheraino...Alta anitz urtez, betatxu eta betatxu ezartzetik ez naiz gelditu, baina betatxuekin ez bait da inoiz berririk egiten...

268. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak 1987ko laburbilduma 0005 Kooperazio eta Garapen Ekonomikorako Erakundetik (O.C.D.E.tik), eta orobat anitz Urtekari Estatistikotatik.

269. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0011 Behi esne ainitz saltzen dute hemengo nekazariek, eta horretarako tanker deitu ontzi handi batzuk dituzte etxe bakoitzean 4ampdeg; hotzetan kontserbatzeko, zeren esneketaria bi egunez behin etortzen bait zaie.

270. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0011 Garabiek eta beste makina anitzek poleak eta beste makina sinple batzu dauzkate.

271. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0038 Badaude mugimendu anitz eta desberdinetan oreka gordetzen laguntzen diguten baliagarri sentikorrak.

272. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0019 Madrilera, Lisboara eta penintsulako beste leku anitzetara ere heldu zen, famaz beterik egin zituen amaigabeko ibileretan; batzutan kantuz, bestetan atseden bila.

273. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0019 Egitura edo perpaus bati era askotako ikusmoldeak zituela profitatuz, ariketa anitz eskaini dizkiogu.

274. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0007 Ikaslea problema baten aurrean jartzen denean, anitz arazorekin topatzen da ikasitako teoria modu praktikoan zuzen eta taxuz aplikatzeko.

275. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0101 Honela ez du esan nahi hori egiteko beste inor gai izan ez denik, aitzitik ere, anitz izan da horretan aritu izan dena funtsezko eta giltzarria den ikuspegi hau azpimarratzeko (epistemologia klasikoak lanbrotzen duena, hain zuzen ere) eta ikuspegi honetatik irekitzen den ildo beretik abiatu nahi izan dugu geure lan honetan.

276. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0241 Nire logika atomista dela diodanean, zera adierazi nahi dut: guztiz bat natorrela zentzuaren sinesmenarekin, gauza desberdin ainitz badagoela alegia.

277. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0119 Cardium maskorrez Ekialde Hurbileko anitz lekutan dekoratu zen buztingintza, esate baterako Byblos-en eta Otzaki hirian; eta dekorazio inprimatua xit erabilia izan zen.

278. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0197 Artzantz kultura hura loratu zen aldeko anitz puntu dago oraino lainopean.

279. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0015 Esan nahi baita [rr] biguna edo bakarra eta [r] anitza edo azkarra, esate baterako, bokalartean daudenean aurkakotasunean daudela, zori/zorri, sari/sarri baina silabaren azkenean, ez ardo/arto.

280. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0078 Langile porrokatua izaki, euskararen eta Euskal Herriaren burujabetasunaren alde lehiatu izan da beti, anitz arlotan.

281. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0131 Bigarrenak lehena kritikatzen du Larramendiri jarraikiz egiten dituen etimologiak direla eta, baina bakoitza bere garaiko emaitza da, hala nola Bouda eta Baumgartl-en lana, ezen hauek ere Kaukasoko hizkuntzen eta euskararen ahaidetasunaren aurre-iritziaz egiten dituzte gonbarazio anitz, bestela aski zaila hurbiltzen ikusten ditugunak.

282. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0015 Galdera aunitz zegizkien Sokrate`k ikasleeri, eta ikaslea, bere buruz erantzunak eman ahala, bapatean ohartzen zen bere iritzietan haintzat ematen zuena baino bestelangoa zela egia.

283. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0143 Itzulpen honek Arau Fonologiko aunitz ez du kontutan hartzen (argikgabe ikus daiteke) eta beste zenbait bortxatu egiten ditu: tropekiñ eta illunean ez dira Arizkungoak, eta zalantzan jarriko nuke behin ere izan ote diren.

284. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0061 Normala denez, kontsonantismo horrek kointzidentzia aunitz du inguruko erromantzeekin, maiz, bi hizkuntz sistemetan hitz bat-bera inkorporatzen baita.

285. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0091 S fonema unbrikoa iadanik galdua zen, jakina denez, eta latin arruntean kolokadura aunitz zen bere erabilpenaz.

286. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0009 Ikusten duzun bezala, mundu ederra da, aberatsa, anitza, eta ondorioz, bihotz-zirrarez betea, gertakizunez betea....

287. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0134 Eten zuen eta gelaren aurreko horman eta konbinazio eta morroilo anitzekin zegoen altzairuzko ate handi batetarantz seinalatu zuen, keinu handiosoz.

288. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0159 Begiak batu
esku atzean.
Anitz pentsatu
ezerezean.

289. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0040 Aurpegi anitzeko
mito ertzadun
bihurtu dute Batasuna,
nire dontzeila;
sinesgogorren aldarean gurtua izatera
kondenatu dute
eskema hutsen
kalkulatuen
funts gabeen
merkatu trukatura.

290. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0120 Zentzaturik hil zena, horra berriz ero.
Prentsako anitz berrik jarri dute bero.
Zuzenketa eginik delakotan-edo
buelta-ruedo hasi du zezenketaz gero,
mandazainaren egur epelen bezero.

291. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0073 10 (1) Zeren Zeren. Kapitulu huntako 13 lehen bertsetak 923-ko baztertua hitzari loturik daude. Paulo aintzina beretik ari da Korintoko azkarrei: zuek ere baztertuak izaiten ahal zarete, basamortuan urguluak ainitz Israeldar galdu zituen bezala anaiak, ez zaituztet jakingabean utzi nahi: gure arbasoak hedoipean egon ziren guziak, itsasoa guziek iragan zuten, (2) guziek Moisen bataioa ukan hedoian eta itsasoan Itsasoan. Mois Jesusen aintziniduria da. Hedoia (Jal1321) eta Itsas Gorriaren iragaitea (Jal1422) girixtino bataioaren aintziniduriak, guziek janari izpiritual Izpiritual, edo profetikoa, gero Elkargo Berrian beren betea eman behar zuten gertakari salbagarrien aintziniduria berdina jan, (4) eta guziek edari Edari. Hemen aipu den janaria, mana (Jal164-35) eta edaria, harrokatik atera ura (Jal171-7:Zen207-11) Jesusen gorputz-odolen aintziniduriak dira. Paulok Korintoarrei: Hebrearrek ere, basamortuan beren gisako bataio-eukariztiak bazituzten. Halere haietarik gehienak bide onetik zeiharkatu, untsa zigortuak izan baitziren. izpiritual berdina edan, ondotik zoakien Ondotik zoakien. Israelgo irakasleen ohidurak zion Zen 20 8-eko harroka ondotik zoakiela Israeldarrei harroka izpiritualetik edaten baitzuten; eta harroka Kristo zen.

292. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Pasiloetan pasatzerakoan, ezkinak, ate frango, lehioak ta gero kanpoan etxe aurreko zuhaitz eihartuak, zeru puzka bat, karrikarekin komunikatzen duen portal handia begietan itzatzen ditu metodikoki, ganberara itzuli eta paperean ezartzeko kolore anitzekin; plano orokor bat egiteko asmoan.

293. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 0019 Mere Vierge
Ama Birjinaren zaintzaile
erraldo jentila,
anitz koloretako
begirada kristaltsua.

294. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0026 Basoaren animaliekin anitz mintzatzen zen.

295. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0215 Herriarekiko ardurari esker traba anitz baztertu ahal ukan zen.

296. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0023 Bide okerretik abiatzearekin itsumustuka ibili gaitun eta tipustapasko gauza aunitz egin izan ditun.

297. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0056 Udan, ostera, anitz: frantzesa, alemana, inglesa, italianoa, holandesa, espainola... Herri paketsua da Gezala neguan.

298. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0095 Noski, egun hartan berean eman bait zigun berria Don Anjelek goiko kapila txikian, enetxook, anitz dira... baina gutxi... zer nahi duzue?

299. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0049 Voillaume du izena, ainitzek ezagutzen duten Aita Voillaumen arreba.

300. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0151 Karia hortarat, galde hau egiten dute ainitzek: apeza haizu dea bere apez karguan ikasia duen zerbaiten salatzerat?

301. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0033 - Horrena berezia duk, baina aparte zegok jende anitzek ez duela sinesten horrelako lan bat posible denik... (...).

302. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0087 - A, anitz jende dator handik, ez hona, erran nahi baitut herrira eta... baina hi Joxearengana itzuliz, zer probintzikoa haiz? - Gipuzkoakoa.

303. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0087 Agi denean, hamasei urte zituela hasi zen Nafarroako mutiko gazte eta hain gazte ez ziren batzurekin ibiltzen, eta harrezkero etxean geroago eta okerrago, bi bide bazituen eta hautatu beharrik: etxekoa, anitz sufrimentu baita laborari etxe batean, eta haatik badakizu ez zarela gosez hilen aziendarekin eta, pentsa gabeko ondikorik gertatu ezik; eta zein zen ene aitak zuen bigarren bidea? Kontrabandoarena!

304. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0071 Lurreko lanaz bizi ziren beraz, Mikel eta Joana, beren oiloek emanez arroltzeak, eta beren jakiaz ongi xahartuta hiltzen zirelarik; bazakiten gasna egiten eta bertze ainitz gauza.

305. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0072 (...); nun nahitik, min bortitz batzuekin, jende ainitz etortzen zen haren ikustera; denak laguntzen edo sendatzen zituen, ez bakarrik bere landareekin, bainan ere irri goxo batzuekin.

306. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0074 Jokin xoratua zen, ikusi zituen ainitz eta ainitz hiri: Delhi, Bombay, Madras, Cachemire, Rajasthan, Taj Mahal palazioa eta bertze ainitz oraino....

307. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0024 Zirudien, planetaren aldetik, populu anitzen desagertzea normala zela.

308. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. arriola 0004 Atika osoan (Athenas hiriburutzat zeukan lurraldea, hain zuzen) anitz hedatua zegoen eltzegintza artea.

309. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. arriola 0010 Agariste Periklesen ama bera ere, familia istimatu batetik zetorren, Athenasko anitz politiko inportanteren jatorri berekoa beraz.

310. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0013 Ba da jende berria prest hortik zehar lan hauetarako, baina hobe da gaudentxook ahal duguntxoa egin dezagun, aunitzen artean bazterrak nahastea baino.

311. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0055 Bere bizitza guztian milioi bat osatu zuen Julianek, eta arratsalde ahaztezin hartako Paulinoren hitzak gogoratzen zituen, diruak bere zirkunferentzia osoan sortzen duen lintzura lizunari buruz, eta nola azkenean, zahartutakoan, pertsona karroña bihurtzen den, eta nola putre anitz biltzen den inguruan azken arnasa noiz botako duen itxarotera.

312. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00693 Euskaltzaindia sortu berrian, Urriak 26, 1919, Odon Apraiz urgazle izendatu zuten, beste anitzekin batera (haien artean Altube, Kirikiño, Oleaga, Zamarripa, Lekuona, Orixe, Daranatz, Etxepare, Lacombe, Gavel, Menéndez Pidal, Saroihandi), eta gogotsu ekin zion lanari.

313. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00695 Acción Nacionalista Vascan sorreratik bertatik ikusten dugu Odon Apraiz, Ortueta, Garate eta anitz gogaide bezala.

314. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00168 Antolamendua, gizartean bezala, diru kontuak eramatean, beste herri batzuekin akorduak egitean, dirua aurretzeko zaletasunean eta beste anitz gauzatan nabaitzen da.

315. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0044 Berdin dit, nor zaren, bost axola eta ardurarik ez. Naizen edo honengandik, eskerrik asko. Esker mila. Hanitz.

316. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0324 Beste anitz gauzatan bezala Iparraldeko Euskal Herria huntan ere aitzindari gertatu zen.

317. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 Duela bizpahiru hilabete, Anai-Artea deitu batasunak ipar aldeko egunkarietan argitaratu zituen zifreen arabera, eta berri emaileak zioen oraindik presoner ainitzen izenak ezin bildu ahal izan zituztela, beraz zifre haien arabera, den tenorean 130 bat herritar badugu gutienik Francoren presondegietan, euskal politika, kultura eta langileriaren gatik ainitz urterentzat preso altxatuak izan direnak.

318. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1975 0052 Bainan laster ohartzen gara egileak hanitz xehetasun hartu duela 36-ko gerlatik landa Euskadiko gorabeheretaz.

319. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0249 Ainitz dira ere Aitortza, Eukaristia, Bataioa eta Ezkontza sakramentuak artzera datozenak.

320. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm eiset 0318 Eta badugu horietakorik anitz.

321. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0113 Pontu hau zehazki aztertu behar litzake, gaurko erorketa, abandonatze eta galera anitz fede gabeziari edo ahuleziari, besterik gabe, itsasi aurretik.

322. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. iturpe 0043 Arlo berean kontrako posizioan, sistemak biziaren kalitatea eta ozioaren antolabideak prestatzen dituzten espezialistei lana aunitz emango die.

323. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. iturpe 0043 Italiko Autonomia operariako teoritzaile honek emandako eduki sail hauen aurrean gauza bat espero genezake (ia egia den aunitz esaten dena): irakurle bat irakurketa berezi bat dela.

324. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0004 Normalean neurona bakoitza zilindro-ardatz anitzekin erlazionatzen da (ehundaka edo milaka) (Ikus irudia).

325. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0034 Irakasle ona, ikaslea ere bai, bertsulari ederra atera zen bigarren hau, herriko besta, tobera-mustra eta denetara ainitz galdatua.

326. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0034 Otxalde bertsularia Bidarrain sortu zen 1814ean eta han berean hil zen 1897an, baina bitartean ainitz ibilirik eta ainitz bertsu eginik.

327. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0034 Aiherran ilagintzan ikasirik eta han ezkondurik, mugazain edo guarda sartu zen, maiz herriz aldatu, ainitz haur sortu, azkenean Amerika Buenos-Airesetan ere ibili eta itzuli ondoan zahartu arte plazetan eta ferietan berriz kantatzen ibili.

328. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0034 Sotoko Oporra, Mixelengo zubia, Itsua eta sastrea, eta beste asko kantu ezagunen egilea dugu eta denbora berean plazetan bertsulari on ainitz arrakastatua.

329. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0036 Mugaz bestalderat ainitz galdatua zen.

330. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0036 Azkenik, bego hemen Eizmendi-Errexil Errezildarra, izenak dioen bezala eta Urruñan bere bizia bururatua, familia haziz eta bertsu ainitz eginez eskuin eta ezker.

331. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0011 Orain arteko kondizionamendu historiko-zozial osoari ezezkoa eman behar zaionean, eta erabateko ezezkoa, M.-k nahi duen bezala (baina hemen ezberdintasun aunitz agiri da autoreen artean), indar arkaiko guztieri (alegia erlijioari, moralari, gizarte-erakundeeri, sexual-errepresioari, Estaduari eta edozein arau aurrez-emani) bota behar zaio ezezkoa ta ukazioa.

332. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0033 LABORARIEK BEREN PRODUZIO-BIDEAK ESKUETAN DAUZKATELAKOAN, ASPALDIDANIK AINITZEN USTEETAN LABORARIAK BURGESIAREN SOSTENGATZAILEAK DIRA; HOTS: IRAGANARI EMANAK, POLITIKOKI ETA SOZIALKI ATZERAKOIAK EDO REAKZIONARIAK LANGILERIAREN KONTRA, ETAB...

333. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0026 Ipar-Amerikatarren laguntzak era ainitzetakoak dira: hala-nola, 10 agentzia pribatu eta boluntarioeri diru laguntza ematea; hauetako bat Asia Foundation delakoa da, oso ezaguna CIA-kin dituen harremanen gatik.

334. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0026 Askatasuna laborari pobre eta xomaxean ziren jende ainitz eta ainitzendako itxaroten zituzten ondoren onik ez du izan.

335. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0010 Funtsean, Euskal kulturaren alde ba zen segur, orduan-eta bada ere beti ainitz egitekorik, lan egin nahi zuenarentzat.

336. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0010 Batzuek erranen dute, borrokak bere bidea segitu duela, oraindino gauza ainitz egina izan dela...

337. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0011 Jende balios eta borondate bero ainitz bada hain segur Ipar Euskal Herrian; bainan indarra arrunt taldezkatua; da edo, nahi bada, bada baturiko organizazio baten behar gorria.

338. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0040 Molde berri honekin ANAITASUNA-k ainitz irabazi du irakurlegoaren aurrean.

339. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0046 Tresna berrien lantegietan sartzeak langabedun anitz ekartzen.

340. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0046 Anitz lekutan adineko jende gehienak ez daki irakurtzen. Burgesia zen herri guztietan, hau guti edo aski eskolatua baitzen, honek kontrolatzen zuen bizi zen tokietako herrigidaritza edo administrazionea.

341. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0046 Anitz lekutan eskolagelak etxeetarik urrun zirela ere ez dugu ahantzi behar.

342. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0046 Bestalde, ez dezagun ahantz, hirietan lantegi anitzek haur frango lanean har arazten zutela, baldintzarik txarrenetan, eta zenbait lekutan, lau urtetarik goiti.

343. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0046 Eta anitzentzat, beren eskola guztia, dotzena bat hilabeterena zen!.

344. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0026 Hau horrela bere kulturgintzan hutsune hanitz dagoela baieztera helduko gara.

345. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0043 Baina diosku Benettik teknologia jakintza eman bati, hots tekniken stoka baliagarri bati, anitz produkzio funkzio dagokio, irabaziaren tatsa, eta alokairuaren arauean.

346. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lf 0056 Segur, denek opa ginezake oraino etxe-xokoetan kausi balezazte Etxahunen hainitz eta hainitz kantore, Haritschelhar jaunak bildu berrogoi eta bien emendatzeko.

347. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0084 Testaren zati bat telebistaren bidez burutuko da, ikusi diren programen pasarte batzu aukeratuko direlarik horretarako; ondoren, aukera anitzeko edo erantzun gisa egia edo gezurra eskatzen duten galderak jarriko dira.

348. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. mitxelena 0126 Baten ordez anitz badira, hainbat hobeki.

349. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0613 Ariketa eta hitz zerrenda guti batzu eta anitz esaldiz hornitzen diren hiru liburuxka guziz.

350. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0112 Katoliko suhar izan daiteke xede horiek onartu gabe, eta, alderantziz, xede berak onets ditzakete katoliko ez diren herritar anitzek.

351. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mujika 0253 Erregeari bidalitako gutun hori aipatzen dudanez, ezin dut utzi abagunea bertako parrafo bat berridatzi gabe, zeren oso adierazkorra bait da ikusteko zer nolako ikas-giroa zegoen Bergaran sasoi haietan; honela dio Bergaran lor daitezkeen ezagupenak ugariagoak, sakonagoak eta azkarragoak dira Parisekoak eta beste ikasketa tokitakoak baino, zeren bertan ez dute ikasleek beste horietan azaltzen zaien ikasketak uzteko tentaldi anitz.

352. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0296 Migratzaile kaxkarrak direlako eta eremu mugatuetan baizik bizi ez direlako espazio ekologiko anitz zizareek okupatu gabe aurkitzen dira.

353. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f.j. juanes 0027 Oraintsu, konputagailuz simulazio-ikerketa anitz egin da (6-9).

354. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f.j. juanes 0036 Huggins-en konstantea, KH, eta disolbatzaileen kalitate termodinamikoa erlazionatzeko, entseiu anitz eginak izan dira (15, 38, 39).

355. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. amuriza 0028 Hizkuntzan beste anitz gauzatan bezala, arrazoi guztiek dadukate barrenean beren desarrazoi zati bat.

356. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. amuriza 0099 Anitz eta anitz hitz elkartu osa daiteke (ikus ARTE, atzizkien lanean), bi edo hiru hitzetako esaldietara jo ezik.

357. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0012 Zeren Landes-etako zati baten Baionari lotzea anitz aipatu dute, aldiz gure Ziberoaz ez dute hitzik salatu jaunek.

358. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0012 - Pundu hauen ondorio gisa erran daiteke: a) Kasu honek Txilekoarekin berdintasun hanitz ba duela... eta agian ondoren berdina.

359. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0015 Eta bestealdetik, garbi da gaur-egun, hemen, Herria horrela mobilizatzerik ez dugula, ez dela posible zeren-eta hau gertatzeko, aurretik beste lan hanitz eginik ukan beharko genituzke, beste egoera batean egon, beste konzientziatze batekin... eta gainera, memento hortan Gandhi jarraitu beharrik ez genuke izango...

360. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0015 Eta beste alde batetik begiratuta, gure artean hanitz iraultzaile ikusten ditugu protestanteak contestateur direla.

361. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0133 Aitortzen da, bestalde, gerra aurreko belaunaldi horixe bera izan dela (Aitzol, Makazaga Mendiburu, etab.), sekula baino gehiago estimatu eta prestigiatu duena bertsolaritza, Lekuona berezi-bereziki, eta Lekuonaren eraginez beste anitz.

362. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 0240 Esate baterako, hor ditugu anitz lekutako toponimo Goierri forma dutenak.

363. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. laspiur 0139 Inglaterran Rochdale-ko lehen koperatiba (1844) haretatik gaur arte anitz ensaiaketa izan dugu mundu zabalean,(...).

364. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0034 Kolore anitzekoak badira eta gaurko antzuak (behean, ezkerrean) eranski polita dira lorategi batean.

365. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0070 a) Pastoralak, eta hemen joan den mendetik hona gauzak anitz aldatu ez direla aitortu behar, ez dira egundaino jokalari edo arizale, lan horretan ikasi batzuren gauzak izan.

366. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hu aurp 0069 Egia errateko, nahiz ez zen baitezpada eri, anitz zahartua iduri omen zuen; eta berrikitan Lourden ikusi zuen eskualdun jaun batek erran ere badauku kasik ezin ezagutuzko heineraino hautsia kausitu zuela.

367. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hu aurp 0078 Emeki-emeki, haro gutiz eta lan anitzez, bere burua ezagutarazi du azkenean.

368. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak izeta nigarrez 0040 Urte bat gehiago eta Josetxok mutil gazte polit baten itxura dauka, ile oria eta kizkurra, ez da aunitz haundituko baina ez da ttipia ere geldituko.

369. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0157 Udaberriko lorategi horretaraz geroztik (Elisabethek horrela bataiatu du) zuhaitzen eta loreen marrazkiak berritu egin dira: beti ere oinarritzat Eguberriko izaia zuten adarrak, kito: orain parasolaren antza hartu dute Makurgunetan gora eta behera, lerroak arinago, baina tarteka anitz lorek astundurik.

370. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0234 Irailaren 23an hasi zuten errusiarrek beren ofensiba lazkarria; alboko puntu anitzetatik eraso zieten lehenik alemaniarrak bakandurik eta zeharo inguraturik gera zitezen.

371. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0029 Bertako jendea Frantzian barrena deportatua, eta anitz goseak eta miseriak hil ziren.

372. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0009 Anitz saioren ondoan, egia da; baina gizonak, bere bizi osoaren etorkizuna saialdi horietan jokatzen dela dakielarik, ez du bere nekea neurtzen ez mugatzen.

373. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0057 (...); idazkuntzaren oinarriak bederen erakats balekizkio; sistemazko errepikentzako eta kopientzako hitz-lerrokada luzeago bat eskain balekio; ez ote lezake denbora bikaina irabaz, beharrezko ez den anitz hutsegin bidenabar baztertuz?.

374. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0016 Esan dezagun, azkenez, R. Lafonen bere eritxiak aldatzeko bazituela nola-halako motibo batzuk: Hagitz = asko, oso eta Heuragin= hanitz bezala Leizarragak darabiltza (eta Azkuek bere hiztegian).

375. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0105 d) Anitz autorek erromatar agintearen hondoratzea, besteak beste, beste zenbait borrokari zor zaiela aipatzen du.

376. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0077 Kasinoa
MIARRITZE (Lap.)
1914. urteko Mundu Gerran, europar zenbait errege erreinurik gabe geratu zen; gerraren kariaz, beste anitz, guztiz aberastu zen.

377. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0160 Baina ez digu honelakorik sortzen, espazioaren organizazioaren arazoa, Munduaren irudirapen baten beharrik gabe irtenbideratu duelako, hain zuzen ere anitz minikosmos autonomoen eraketaz.

378. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0006 Badakigu, luteranismoa Erdi Haroko egoera deskontent anitzen azalpen izan zela.

379. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0006 Haren erroa erlijio estrukturen aldaketan dago; baina beste protesta sozial anitz egiteko ere erabilia izan da, segurki.

380. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0056 Huriak aberatsak dira zenbait tokitan, eta merkabide haunitzen puntu nagusi.

381. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0063 Lehen Gobernu osoki radikala Bourgeois-ena izanen da (1859-96), baina ordurako radikalismoak eginik zuen lan sakona Frantziako eskualdeetan, eta 1890 ingururako jende hainitz bereganatu du.

382. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0105 Eta orain sortu ez bada ere, hemen abiatzen eta indarragotzen da joera anitz.

383. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0018 Liburu hau eskandalo bide gisa, eta soinekoak urratuz, irakurri beharrean, hau nahiago nuke: ondorio horiek zergatik nagusitu ote zaizkidan, eta egoera antzekotan dagoen beste anitz gizoni ziplo zergatik nagusitu ote zaizkion, astiro hausnartzea.

384. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0045 Baina koloni-bizieran barrena, anitz lotkia txiki eta atseginen bitartez, ezabatu egingo da.

385. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0126 Kolonizatu anitz, alderantziz, makinarik ttikiena edo errazena ikusteko edo hurbiltzeko, gurasoen etxetik irten beharretan gertatzen da.

386. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0033 Einsenach-tarrak amor emango ziela Lassalle-tarreri pundu aunitzetan eta Kritik des Gothaer Programms idatzi zuen.

387. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0108 Industriaren matxinadak kristau aunitz lanik gabe utzi zituen.

388. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak marxismoa 0084 Mao-rentzat burgesia haroan sorturiko eskabide anitzek proletargoaren mugidarekin bakarrik dute aterabide.

389. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0007 Euskal Herriak erdiaro hasieran etsai anitz zuen, hots, iparraldetik gotuak, hegoaldetik mairu musulmandarrak, mendebaldetik Asturiasko erregeak.

390. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0056 Azaroaren 30ean, asaldatuek, elurrez estalirik zegoen Baztan haranetik, atzera jo behar izan zuten, bertan behera lagun anitz utzirik, batez ere Belateko mendatean.

391. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0121 Entsegu anitz egon ziren.

392. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0072 Marxismoaren konzeptu asko eta pentsamendu marxistan korriente zen anitz uste eta ebidentzia berpentsatu beharra, ez da sortu, noski, nazio arazoaren aldetik bakarrik.

393. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0013 Honela, singular edo bakarrerako hiruzpalau forma dago (zuren araueraz), egintza edo egoera elemendu bati bakarrik dagokionean, eta beste hiru anitz edo pluralerako, egintza edo egoera horren sujetoak bat baino gehiago direnean.

394. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0164 Espazioko bidaia batek zailtasun anitz izaten ditu.

395. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0073 Baina orain darabilgun arazo hau argitzeko anitz datu jakingarri ere eskuratzen digu: esate baterako, auzo bakoitzean nekazaritzan edo abeltzantzan lanik egiten ez zutenen ogibideak aipatzen ditu, hartara auzorik auzo gutxi gora-behera zenbat artesau zeuden jakiteko bidea daukagularik.

396. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. urkola 0013 Orrezaz gañera, aunitz izango dira, noski, nik ematen dudan soluzionaren kontrarioak.

397. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0006 Berak egin dizkidan, euskararekiko, anitz ohar hartu bait ditut ontzat, idazkerari azken forma ematean.

398. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0114 Jarraiera horretan, anitz jende hasi zen pentsatzen, ez zela aski urre izango, aurki, zorretako dolarrei erantzuteko, eta USA-ko Gobernuak urrearen prezio ofiziala goratu egin beharko zuela.

399. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0128 Titulo horien jabe anitzek, saldu egin zituen, eta libera esterlinekin dolarrak erosi, hauek eurodolar azokan prestatzeko.

400. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0142 Hau nagusi bait da munduko ekonomian, eta kanpotik zertxobait aldendurik ere, beste anitzek baino gisa hobeagoan jarrai dezake.

401. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ordenadorep 0001 - Indarra hartzeko kablea bai ordenadorean eta bai sarrerako tentsioa duen entxufean sartuta dagoen (irteera anitzeko kaxa bat erabiltzen ari bazara, egiaztatu sareko tentsioa duen entxufean entxufatuta dagoen).

402. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ordenadorep 0001 Hona hemen konputagailu-sistema pizteko bi sekuentzia posible: - Irteera anitzeko kaxa baten etengailuaren bidez.

403. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0105 Ibaia banatu egiten da hemen anitz besotan, uharte apalak tarteetan utziz, eta sei kilometrotatik hamabitarako zabalera hartzen du.

404. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0119 Landare mamitsu horietako anitzek, ordea, benetan txarra eta atsekabea dute zaporea.

405. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0172 Orkidea dira landaretako batzuk, trunkoen ta adar txikien gainean hazten direnak; begonia asko ikusten da eta kolore anitzetakoak gainera; kala ta kaladioak ere bai kolore eder distiratsuz; forma zelebre ta ederrezko garoak; etxebarruak apaintzeko gaurregun, zenbait lurraldetan, hainbeste erabiltzen diren filodendruak; eta kolore askotako ziza ederrak ere bai: urdin, gorri, naraja ta arrosa kolorekoak.

406. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0044 Espedizio anitz Hego eta Ekialdera itsasoratuak ziren urre, zilar, egur, pizgailuen bila....

407. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0044 Kolonen argazki anitzetako bat, sonatuena eta egiazkoena agian; Ridolfo Ghirlandaio margolariarena uste denez.

408. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0079 Jadanik atera ziren espedizio guztiek azken berdina ukan zuten, eta gizon anitz hil zen haietan.

409. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0129 Cristobal Colon-en garaiaz geroztik, amerikar kontinenteari itzul-inguru osoa eman eta Magallanes itsasartetik barna sartu gabe Ekialdeko Asia-ra iritsi zatekeen ibilbide bat bilatzen esplorari anitz ibili izan zitzaigun.

410. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0057 Kastillako Alfonso XI na erregetzat hautatu zutenean arabarrek, edo honengana jo zutenean behintzat, Erdi Haroan aurreratxo beraz, hanitz laborari libre jauntxoen menpeko egin ziran, erregek hauei dohaintzat emaniko aberastasunak zirala bide.

411. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0148 (...) eta badirudi, gainera, honen kontzientzia izan duela: jendearen larrupean hainitz animale (87,1.533) esan bait du baserriko eztarri zahar batek, gero.

412. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0153 Gertakari honek anitz problema planteatzen du.

413. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0075 Eta sozialista zorrotz anitz ibili da hori kritikatzen, ezer kritikatzekotan errazena horixe kritikatzea da-ta.

414. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0238 Ez estereotipuen bitartez bakarrik, baina hoen bidez ere bai, eta abantail hainitz ba dute hoek, beren argitasun eta indarrengatik (azterketarako).

415. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0080 Oraintsu, lehen ezezagun ziren puntu anitz zehatz eman ahal izan dira; hauetariko kasu bat egun argitan izar errati hori ikustea da.

416. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. garagorri 0012 Beste autore batzuek beste era bateko sailkapenak egiten dituzte (Avancini (12), Blat Gimeno (13); baina argi dago, eskola-porrota dimentsio anitzeko arazoa dela.

417. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0063 Egia esan ondasun anitz lapurtuak eta hondatuak izan ziren.

418. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. abrisketa 0064 Ondorioz, mundu genetikoko herrialde desberdinen (kromosomen) ikuspegi orokorra daukagu eta udalerrietako (genetako) anitz identifikatu ditugu, beroriek sorterazten dituzten ezaugarri bereziei esker.

419. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0118 Udako Euskal Unibersitateak lehen urratsak eman zituenean euskara landugabeko hizkuntza zen anitz alorretan.

420. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0129 Euskararen Lekukoak zerrendatik kanpo ere badugu lan ederrik: Gogora heldu zaizkit bederen: Piarres Lafitte zenak berak, 1972an agertu zuen Salvat Moho-ren obra, haren biziko xehetasun hainitzekin: Póemes Basques de Salvat Monho (1749-1821), Bayonne, Ikas, 1972; Arabako Aldundiak, 1975an Julio de Urquijo Mintegiko gordagitik atera zuen J. Paulo Ulibarri-ren Gutun Liburua: Patri Urkizuk 1987an argitaratu duen Baionako Erakustokiko Bertso zahar ta berri zenbaiten bilduma, 1798; eta Jon Kortazar ta Miren Billelabeitiak prestatu J. A. Uriarte-ren Poesia Bascongada Dialecto Vizcaino deitu loretegia, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilbo, 1987.

421. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0218 Ospitale hau, 1769.eko Probizio Errealez sasikumeen etxe izateko asmokoa, hauzotar noble batzuren batzarrak zuzendua, ondasun gutxikoa izan arren, itxura onean mantentzen da herriaren limosna anitzi esker.

422. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0011 Izkribuok ulertzeko izan zitezkeen korapiloak, korapilo hauek askatzeko bera baino lehenagokoek proposatutako irtenbideak, irtenbide hauetaz zeuzkan eritziak eta Mitxelenak berak egindako ohar eta iruzkin anitz aurki ditzakegu bertan.

423. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0121 Ahozko igorpena ez da inola ere I.-E. auzi hau konpontzeko asmakeria ad hoc: ezagunegia da XVI eta XVII. mendeetan oraindik horrela agitzen zela E. bezain herrikoi ez zen poeta anitzen poesiarekin (Gongora barne!) ere eta gure artean Etxeberri Ziburukoak edo Gasteluzarrek badute herri kantutegietan bildu bertsorik, kantatzeko ontzen bait zituzten ondu ere.

424. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0025 MAISU ETA ARTISTEN LAGUN Lukurreriaz nahiz eskuzabaltasunez, baina beti ere zoriaren arabera patuak egiten duen dohain-banaketan, Pepe Berruezori behintzat, zalantzarik gabe, maisutza suertatu zitzaion eta eginkizun hori egikaritu zuen, bere bizitzak igaro zituen anitz arlotako ihardun miresgarri horien aldi desberdinetan zehar.

425. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0021 ORIXE I.1. Eskuetan duzu, irakurle, euskaraz idatzi diren elkarrizketa didaktiko bakanen artean (1) Ez ditut bistan da kontuan sartzen betidanik hain ardurako izan ditugun kristau dotrina, katixima eta ikasbideen itzulpenak biziena eta ugariena, huntaz eta hartaz anitz hizketaldiz oratua, zeru-lurretakoez luze adina zabal mintzo baitira hemen Nikola eta Denuxi anai-arreba sabelkideak, berrogeitaka urteren buruan, sorterritik urrun, berriro elkarrengana biltzen diren aldian.

426. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0009 Gertaera honek anitz galdera sortarazi ditu: Zein da hizkuntza honen jatorria edo etorkia? Nondik heldu da? Munduan dauden edo egon diren hizkuntzetarik zeinekin du zer-ikusi?.

427. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0010 Hego Euskal Herrian era berean anitz izen ditugu: Mogeldarrak (hiru), Añibarro, Agirre, Gerriko, Astarloa, Fr. Bartolome, Zabala, Lizarraga Elkanokoa, Iztueta, Iturriaga, Lardizabal, Uriarte, Bilintx, Azkue (aita), Iparraguirre, Arrue, Manterola, Soroa, Arrese-Beitia, eta abar.

428. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0059 Dena dela, periferiako auzo aunitzetan euskararen presentzia oraindik gotorra da.

429. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0155 Hazkunde demografikoak ere hau adierazten du, alegia, probintziatik jende aunitz etorri dela, 1.971 inkestan 36.365 euskaldun gisa azaltzen zena 1.981 urteko zentsuan, berriz, euskaldun osoen eta ia-euskaldunen kopurua 82.000 pertsonetara iristen zen.

430. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0339 Bestetan adierazi dugunez, Eusko Jaurlaritza-ren datu hauek euskararen alde puztuegiak daudela uste dugu, ezen-eta bere burua erdi-euskalduntzat daukan aunitzek ez baitu, maiz, euskararen ezagutza urria baino.

431. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0403 - Lokal lagungarria: zeinetan iharduera lagungarriak besterik ez diren egiten, kokagune anitzeko enpresa baten atal izanez.

432. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0026 Biotako lehena, Aurrezki-Kutxa Munizipaleko kontseilaria eta hainbat eta hainbat urtez geroztik kultur iharduera anitzetako lankide txeratsua; eta Txillardegi bestea, Kutxaren kultur ekintzako lankidea hau ere, irakasle miretsia, hizkuntzalaria eta euskararen borrokaria.

433. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0158 Hain bitxi preziatua zenez balea zati askotan ohi zen banatua: izan ere, anitz bait ziren diru-iturri oparo honen mahukaren zain zeudenak.

434. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizijator 0060 Hala ere antolamendu horrek koazerbatuen ezaugarri anitz mugatzen ditu jadanik.

435. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0053 Klorofitoak Klorofito edo alga berdeak kolore horretakoak izaten dira, zelulabakarrak edo anitzak, eta itxura askotakoak.

436. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0053 Anitz espeziek merkatal interesa dute, giza elikadurarako edo gai ezberdinak (alginatoak, iodoa, etab.) lortzeko biltzen dira eta.

437. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0077 Jatorriz Australiakoak dira, baina gaur egun anitz herritan hazten dituzte, zelulosa lortzeko.

438. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0029 Horietako batean, Jordá-k Altamirako 3. saindutegian kokatzen duenean, zeinu grabatu bat ikus liteke, marra inskritu anitzez osatutako angelu zorrotz bat irudikatuz.

439. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0029 M. Almagro Basch-ek egin duen bezala, homoplatoak eta berorietako grabatu ildaskatua eta islada anitza grabatu konplexu ororen prototipo nagusia baldin badira, orduan Altxerriko grabatu espresionista ere, aurrean aipatuak bezala, Kantauri aldeko Lehen Magdalen aldikotzat datatu beharko litzateke.

440. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0465 Gazte ainitz joan da, eta jende erretratuek ordaindu dituzte.

441. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0019 Aurrerapen honen adibideak hauek dira: bularrak goialdean izatea eta pelbianetako lotunea aurrean Aulopidoetan; Neoscopelidae-en goi-baraila eta aparatu hioidala eta brankiostegoa, Akantopterigio tipokoa, eta familia anitzen, Synodontidae eta Myctophidae barne direla, isats-formula berikoideo tipokoa.

442. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0019 Kontinente haundi guztietan agertzen dira, Groenlandian eta Antartidan ezik, nahiz eta sail honetako familia batzuk ere itsastar espezie anitz dituzten.

443. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0039 Ezagunak dira errekaren ipar-zonako ur mineralak eta termalak eta oroitezinezko garaitik honat jende anitz ibilia izan da.

444. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0054 Obra alabastroz egina dago eta bertan eskultura singularki nabarmentzen da, bai erregeena, aurpegi oso errealista eta apaingarri dotoreekin, nola ploranteena, hauetariko anitzek, karakterizazio zehatzez pertsonaia garaikideak erretratatzen dituztelarik.

445. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0168 Espainiako gerra zibila ta gero euskal munduak egundoko zafraldia jasanen du, eta kontutan izanik euskal politika eta kulturaren arloan aritutako anitz atzerrian direla (Frantzia Hego Amerika e. a.) eten sakona gertatzen da.

446. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0168 Ezin da ahantzi orduantxe ari dela E.T.A. erakunde abertzalea sortzen, abertzaletasunak irrika berri bat sortzen duela gazte anitzengan, euskal kanta berria izenekoa aurki datorrela, nazio ikuspegi berri bat bilbatzen ari dela.

447. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0059 Badirudi Herri sistiman tokirik ez duenik anitz dela arrazaren kriterioz Euskal Herrian oharturik, eta hori lautu nahirik, erlijiozko maitasunaren aginduz Euskal Herrian biziaz gero gure balorean errespetatuko dituztenak bertako herritar ordezkotzat izendatzen dituela.

448. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0082 Baina, gaur egun horietariko anitz bere frogak iadanik eginak dituen erreferentzia sistima batetan kokatu ohi da.

449. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0013 Gorabehera anitz bizi zuen Donostiak harez gero, Aintzinako Erregimenaren krisi deritzonera arteko urte luzeetan.

450. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bitez 0102 Aldaketa klimatologiko batek ere eragozten ez ziolarik landara irtetea, Natura gozatzen ikasteko izpirituaren benetako gimnasia, artista apunte anitzak hartzen aritzen zen jasotako inpresioaren gerizpean.

451. 1969-1990 gipuzkera antzerkia uxola 0313 DANAK - Agur axari, anitz esker.

452. 1969-1990 gipuzkera liturgia salmoak 0056 Emango diot / anitz laguntza,/ anitz urte,/ aren biotza / goi-osasunez / dedin bete.

453. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0100 San Antonio`ko espetxea izango zan nere kabi ospela, ainitz urtez.

454. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa zait 0142 - Inola ere ez, esan zidan; ainitz beldur gabe denez gero, zuzengabe, ordea; ta zuzen, iakitun izateke, esan zuen ark.

455. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. bergaretxe 0181 Bestaldetik ez dio ajolarik esandako Jaurerriko Gotzai-ordekoak baiezkoa emanak izatea esandako erabakietan, oien baiezkoak eskubiderik ez daukalako Jaurerriari eta erriaren onari kalte egiteko; batez ere (esanetatik argi ta garbi nabari dan bezela), jakiñeko gauza izanik, batzar ura egin aurretik, Gotzai berbera ibilli izan zala, ordezko eta laguntzalleen bitartez, esandako batzarrera bere iritziko presonak bialtzeko lana egiten, eskatuaz aren gogo eta atsegin zanetik at ez ibiltzeko; baiñan gero bertzeratu zaizkionak izan dute aunitz atsekabe aren eskutik, ots, presondegi eta beste zenbait lotsa gaizto.

456. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0153 Errena izanagatik barne-irritsak gorputzari sakatzen, ainitz oinkada eman zitun, ara jo ta ona jo; gaur Gotzaiagana ta biar apaizengana.

457. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0333 Beronen inguruan ainbat kondaira ta erri-ipui eio ziran: Engrazi Pelento, Etxahun koplari famatuaren emaztea ere onen illoba zan, anitz buruko min ekarri ziona noski.

458. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0005 ANNIS.- Irakurtzean, AÑIS. Eta zuzen idaztekotan, AÑITZ edo ANITZ, agian; gure tzren otsa idazteko eso gaizki ibiltzen bait ziran lumalari zar aiek.

459. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia zerb akelarre 0227 Mikolas - Zuen mehatxuek ez dautet odola hainitz itzularazten...

460. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0015 Zuk Gaetan, hanitz jende haundi ezagutzen baituzu, ez zenezakea zerbait egin afera horren hauts arazteko?.

461. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0015 Gaetan - Garbiki erranen dauat Kaskobeltz, memento honetan besterik ba dudala buruan; baina hi haizenez gero, zerbaitxka eginen diat bai.
Kaskobeltz - Milesker!
Gaetan - Hi, herritarrekin hanitz gurutzatzen baihaiz, hire ustez, hire adinekoei eta gazteei plazer egiteko, zer hitzeman behar genuke ote?.

462. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0147 LANGILEA: Ainitz gauzaren beharra badiuk ihardokitzeko.

463. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0085 Zutaz hainbertze entzuna,
aunitzentzat ezaguna,
o bizipide urruna!.

464. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0085 Pertsu hauk bururatzean,
azken finez orroitzean,
emanen naiz otoitzean:
Etxea, noizbait utziko zaitut
aunitz pena bihotzean;
Jaunak, zure babesean,
nola bainintzan sortzean,
naukala heriotzean.

465. 1969-1990 lapurtera-nafarrera liturgia otoizlari 1984 0020 Ebanjelio hortan bada gertakari bat baino ainitz gehiago; bada hor Katixima bat; ikusten dugu gero-ta gehiago nor den Jesus, Jesus ezin zilatuzko misterio bat baita eta putzu batetarat urketa joan giren bezala, Jesusen ganat joan behar dugu.

466. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia newsletter 1977 0004 Mendian badituzte, adixkide onak
Sos ainitzekin diren, artzain bizardunak.

467. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia a. nesprias 0044 Hargatik bere begi ainitzek ez zuten ikusi suntsitzerat heldu zen eskua.

468. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0115 Bere eliza, Uztaritzeko semenarioa zuen: eskolan eta katiximan emaiten zituen erakaspenez bestalde, osoki gazteen gomendio zagon, eta ainitzek hura zuten hautatzen kofesor eta kontzientziaren gidari.

469. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0140 Ni girixtinoa naiz, bainan nihauk ditut ene sinestearen artikuluak finkatzen, horra zer dioten orai jende ainitzek.

470. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0140 On da ohart gaiten, fedearen erakaspen ainitz gure adimenduarentzat konpreni-gaitzak direla, eta batzutan ezin-onetsiak.

471. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0290 Gerla-tresnak ixilduak balinbaziren ere, gerlaren ondorio hitsak hor ziren oraino: bazter guzietan, miseria gorria zuten familia ainitzek.

472. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa onaind 0099 - Poz zaitezte, gizakumeok, egiñakin; oro ikus al izan ba'zenute, Mari'k ez zeukan zertan aur egiñik; eta ikusi zenituzten frutu barik irrikatzen, aal izanik, kezka lez beren barruan sekula ta beti daramaten guraria aserik ikusi ba'lute: Aristotele ta Platon eta ainitz geiago dakarzkit gogora.

473. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0172 Etorri zenean denbora ala erran omen ziote: Gaur dagonilaren laua, gaur badugu gizon izen anitz, baño andre batena bakarrik eta izen ori eman zaio: Perpetua da eta ori da eraman biar duena.

474. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0172 Eta erran ziote: Errain diozie anitz aldiz Perfecta, baño ez du inport.

475. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0173 Galde egin nio zertzuen, baño ezin aterazi nio eta azkenean erran zire: zure aita io dute anitz eta Iruñara ereman dute giltzapera.

476. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0174 Eta gañera egur anitz paratu nio.

477. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0007 Ta nola higatzerat ainitzak gaixoak?.

478. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa nor da hor? 0066 Aneia maitea, Zien letrak ainitz plazer egin zautak, jakiteaz oro ontsa zieztela, salbu holetan: Maria gaixoari bere azken mementoa jin zakok edo hobeki erraiteko Jainko onak bere ganat deitu dik, gutaik bakotxa gure turrean eginen gitin bezela.

479. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa nor da hor? 0066 Negua pasatu zaukuk hotzan partetik ainitz sofritu gabe; haatik izan ditiuk aspaldian egin ditien hormaik handienak; elurra doidoia, erraiteko doia egin du bakarrik; bazuza ainitz eta uri.

480. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa nor da hor? 0156 Gisa hortan ainitz ikusirik eta gehiago sofriturik eta pazientzia handi eta admiragarriarekin juan duk mundu huntarik bertzera, bere bizian irabazi dituen mereximenduez gozatzera.

481. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep gauaz bidean 0066 Ainitz berri banituen araiz ikasteko.

482. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0074 Ba ote dakizu, lehen, Gerezitan, gerezi ondo ainitz bazela, bere izenak dion bezala, eta beraz, gerezi asko biltzen zela?.

483. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0140 Eta Pausutik, jende ainitz iragaiten delako, poliki poliki, Lapurdi osora hedatu daiteke izengoiti hori: LANGILE BAREA PAUSUKO!.

484. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0434 Lan nausi pare baten medioz () erakutsi du nola euskaldun hainitz herritik lanketa joaiterat ekarriak diren.

485. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0435 Lan horri buruz bazuen berak bildurik eta bil-arazirik hainitz eta hainitz nota balios.

486. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0005 Bakean eta bozkariotan ibiltzeko, beharko dute ainitz gauzeri uko egin eta beren burua goiz guziz Jainkoari eman.

487. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1986 0005 Hasi dire han Kapera bat eraikitzen: horrela ikusiko dute hangotarrek fraideak fraide direla: palmondoetan lan ainitz egiteaz bertzalde, gain-gainetik otoitz-gizonak direla.

488. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1986 0006 Ainitz zor dio Lazkao-ko fraidetxeak, euskal-liturgiak ere, bai-eta Aralarreko artzain eta beilariek.

489. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0030 Ez nik bakarrik bixtan dena, bainan fededun ainitzek, eta bereziki elizan dabiltzan hetarik gehienek.

490. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1977 0006 Uda huntan ainitz jende iragan da, egun batez ala zenbeit egunez gurekin otoitz eta gogoeta egiteko.

491. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0005 Adiskidea, nahi zinuke jakin zer den literatura, eta literatura erakasle hanitz urtez izan naizelakoan, uste duzu aise argituko zaitudala!.

492. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0006 Hanitz molde ba dira idazkintzan, denak berdin baliosak zoin bere sailean: bixtan da Topet-Etxahunen mintzaire kaldatsuak ez duela zer ikus Dibarart-en bertso baketsuarekin; ez eta Diharassarry-ren idazkera argi adimendutsuak Arbelbide-n ospearekin, are gutiago Hiriart-Urruty kalonjearen ele jori jauzikariarekin edo Etchepare midikuaren hizkuntza aberats apainduarekin.

493. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0166 Nobleziaren eskupera eroria zen justizi ekintza, jaun-errenta bilketa, nekazariei nobleek zizkien legez kanpo kentzen petxa eta beste zerga anitz, erregearen onespenik gabe.

494. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. saragûeta 0007 Lezeara, leze aunitz bada.

495. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1985 0022 Ni denbora hetan Parise-n nintzen; eta jakin behar da, hango ainitz elizetan eztabadak iragan zirela, ez nahiz beren latin zaharra bazter utzi, eta haren estakuru beste kanbiamen ainitz ere errefusatuz.

496. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1985 0022 Emeki emeki, beste elizkizun molde ainitz ere kanbiatu da: bataio, kofesio, ezkontza moldeak...

497. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1985 0024 Garazi-Baigorri aldeko apez guziek senditurik gazten biltoki berezi baten beharra, Apezpikutegia lagun, erosi eta antolatu dugu han Centre d accueil bildumategi berezi bat, oraino ainitzek ezagutzen ez duitena.

498. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0018 Egoitza berriak bazter guzietan; zenbeit apal, bertzeak gorago, ainitz zeru alde eztaia eztaiaren gainean, Gipuzkoako harri xuri, beltz ala gorriz egiztatuak, iduri han jarriak direla sekulakotz.

499. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. luberriaga 0197 Hainitz kanpotiar sartu delakotz, bainan ere zertako ez kofesa gure bekatua den bezala? Eskual hizkuntzaren amodioa epeldu delakotz gure bihotzetan.

500. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. luberriaga 0197 - Martin Iribarren, Etxeberrikoa, Eskual hiztegi edo dictioner bat egin duena, bertze lan hainitzen artean.

501. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. luberriaga 0198 Nere ondotik, nik egiten ahal nuken bainan hainitz hobeki mintzatuko dire hortaz aita Villasante eta Roger Idiart.

502. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. luberriaga 0198 Gora Piarres eta hainitz urthez jainkoaren laguntzarekin!.

503. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. luberriaga 0198 Urrats hori urrats zaila izan da, kanpotiarrez hainitz nahasia den herri batean, eta urgullu dugu hori eginik = 19-ak eskualdunak!.

504. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. luberriaga 0199 Bertze, eskual herriko, herri hainitzek egiten balute indar bera, hoberena litake diru horiek guziak emaitea kutxa bakar batean eta zatitzea eta idatzea, denak lekuko, bakotxaren beharraren eta mereximenduaren arabera.

505. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0014 Hogoigarren mendeko bigarren zatian, bada ara berri bat, zoinen arabera, ainitzek salatzen baitute, argi eta garbi, erreiten, ahoan bilorik gabe, nolakoa den heien sinestearen ez bakarrik aintzina, bainan gibela, ez bakarrik alderdia bainan ifrentzua; ez bakarrik axala, bainan mamia.

506. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0289 Lehena ainitz enganatzen.

507. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lf 0011 Jende handi hainitzek atsegin dute harekin elekatzea, hala nola Deffis presidentak edo Clérisse inperkadoreak.

508. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j.a. irigarai 0019 Aizeari eginikako galdera da, egunen batetan menturaz, xurituko dena; agian, gaur ditugun baino ikasbide baliosagoak izanen dira eta orduan, aillekitza!, beste ameka gauzekin batetara euskeraren segeretu aunitz ere jakin ahal izanen dira.

509. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j.a. irigarai 0091 Behin, birritan eta ameka aldiz irakurtzeaz ere ez dugu deus galduko eta bai, ordea, aunitz irabaziko.

510. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak ardoy gog 0039 Karitatezko akta hori baino lehen, ene anaiak ofentsa bat barkatua zuen afera arras minbera batean haren alderat ainitz zor zituen bati.

511. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak ardoy gog 0039 Hiru egun gure etxean egon ondoan, lotu zitzaion sabeleko min ezin bortitzago bat, loa osoki kentzen ziona; bainan izpirituko indar ainitz baitzuen eta kuraia haundi bat, etzen egoiten egun guziez jeiki gabe, berak bere sendagailuak hartuz, den gutieneko xerbitxua egin zezakoten jasan gabe.

512. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lantziri 0032 Planktonean dagotzi itsaspean bizi diren abere anitzen zomorroak, bai eta itsas-gaztaikenak (eskuin aldean) eta izar hauskorrenak ere (ezker aldean), itsas izar ebaina, (50 aldiz haunditua).

513. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lantziri 0153 Itsaspetako ur nagien gatik klase askotako mota anitz heltzen da alimaleko haunditasunen ukaitera.

514. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lantziri 0153 Itsaspeko abere gehienek, ur anitz duen larru lingirdatsu bat dute.

515. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lantziri 0153 Artikoan eta Antartikoan aurkitzen da abere planktoniko anitz, (...).

516. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak larz 0075 Zorionez, gaurko gure guduan, hainitz emazte aurkitzen ditugu gure gizon gudarien laguntzaile eta sustatzaile...

517. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak larz 0087 Hura da gutarterat hainiz arrotz igortzea gure nortasuna zikintzeko eta ahultzeko...

518. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak r. idiart 0110 Laborari seme, laborantzaren alde hainitz egin du, bereziki laborari gazteak eskolatuz: Alemanian preso zelarik ohartua zen gure eskualdeko laborantzan ere aldaketak behar zirela, hala-nola hazki-xixtaren bidez kabala-arrazen hobetzea.

519. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Estatu española, beraz, ez da plurilinguea (frantsesa are guttiago), ez da hizkuntz komunitate elebakar anitzetaz osatzen, eta ondorioz, Euskal Herriari euskara hutsez bizitzeko eskubidea ukatzen zaio, española inposatuz.

520. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak izeta 0001 Lotsagarria baldin bada ere, erran dezadan, gure herrian Euskal Herri guzian bezala aunitz eta aunitz gazte eta haur badirela euskaraz hitzik ere ez dakitenak, baina hoiek ez dute errurik.

521. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak izeta 0001 Nik uste gure herrian euskara egona dela orain baino makurrago, eta badirudi azkenengo urte hauetan pixkan-bat ernatu egin dela, herria haundituz baitoa euskaldun jendeez hornituz, baserrietatik eta Baztango bertze herrietatik ere jende aunitz etorri baita Elizondora bizitzera.

522. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak izeta 0001 Xalbador zenaren urtebetetzean, Urepelen elkartu ginen lurralde guzietako euskaldun jendeak eta bai solasaldi ederrak egin ere, anaien arteko elkartasun horrek aunitz balio baitu.

523. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Ainitzek ez diote beraz oraindik ihardetsi gure deiari guk dei hori hel araziz geroz ez baitira bildu, bereziki herri ttiki frangotan.

524. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Udaren atariko fitxaketa multzoak gorabehera anitz sortu du futbolaren inguruan.

525. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0002 Anitz ardura politikoak ortopedikoak dira.

526. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Bazko Urte guziez bezala jendalde ederra bildu da bazkoen egiterat, holakoetan kanpoan bizi diren ainitz ere herriratzen baitira.

527. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Ortzaile Sainduz, lagundua izan da mundu huntako pausa lekurat, ainitz ahaide eta herritarren otoitzez inguratua.

528. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0002 Segi zazie Mixel eta Mariena orai duzien osagarri hori agian ainitz urtez, zeren eta gauza ederra da 50 urte elgarrekin esposaturik eta oino biak ikusten autoan airez aire pasatzen bide horietan.

529. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0003 Beraz usaian bezala lehenik ospatu ditugu kartsuki eta ainitz jendeekin aste sainduko zeremoniak.

530. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0003 Ez da aisa denen gostuan akomeatzea, behar da ainitz eztabada egin.

531. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0004 Bi aldiz bozkatu behar izan dugu duda gabe hainitz elgar ikusketa izan dela eta bigarren aldian segurik herriko umeak urrunetik oroitu.

532. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0002 Armendaritzeko berezkoen turnada Ainitzek aipu dute jadanik.

533. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Hori bertze hainitz jenderekin partzuergoan, euskara bere zilotik ateratzeko.

534. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Frantses iraultza aipatzen delarik gogoan daukate hanitzek nola beren etxetarik kasatu zituzten Lapurtar asko, bereziki mugatik hurbil bizi zirenak, Itsasuarrak, Ainhoarrak, Azkaindarrak, Saratarrak eta bertze, nola ereman zituzten Landesetarat, frantses iraultzaren kontra zirelakotz, 1793-1794 urteetan.

535. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Funtsean, hala nuk, denbora ainitz behar diat leku baten ontsa ezagutzeko.

536. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Eztabada baten ondotik, maila hortan lan hanitx egiteko baratzen zaikûla agertû da; bena xede horren bûrûtzeko Xiberotarren lagungoa beharrezkoa dûkegû eta hori gogoan etxekiz nolabait alkarteak azkartû beharko dû.

537. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Gain hortako egonaldia gustukoa kausitu dute, beren artzain bizi moldeari konparazio bat eginez, eta kausitu dute zer berdintasun baden: mendiak eta tokiak desberdin badira ere, bada ainitz adostasun bizi moldearen gainean.

538. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Pentsa hor ere bazutenez gostuko ainitz gauza ikusteko: ardi bazkatzeko molde berriak bazuen segur so egile.

539. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. zabala 0001 Albistarian zehar anitz gai aurkeztu zituzten intelektual horiek.

540. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Batzar Nagusia era ontan amaitu zan eta komunikabide naiz politiko anitz saiatu dira beren iritziak ematen, geienak auxe esatera etorri diralarik: Erabaki orrek ez omen ditu EAJ`ren barruko arazoak argitu.

541. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Udaleku anitz dauzkagu emen Euzkadi`n, eta oietan geienbat saiatzen dana, ezpairik gabe EZIKO dugu.

542. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Hura gatazka bortitza eta odoltzua izan zen, langile bat, Pablo Gonzalez Larrazabal, hilik eta anitz zauriturik suertatu zirelarik.

543. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Adin batetaraz geroz hobe da guti eta usu jatea, hainitz eta bakan baino.

544. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Alemaniako diruak hainitz balio zuela orok baginakien, bainan haren prezioa ez zen finkatua.

545. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Dirudunak merkatu beltzean ari ziren, merke eros, kario sal; funtsean hainitz kondu airean zauden askorentzat.

546. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Haatik ikusi behar zer ondorio izanen duen markaren baliostatze horrek Europako laborarientzat! Hainitz ekonomixta ez daude beldurrik gabe.

547. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Han baziren ezkertiar zindikat-buru andana bat: hainitz Ruso eta Rusoen mutil.

548. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Zer nahi izanik: ohore irabazleri bainan biba ere galtzaleak zeren azken partida hoitarat heltzeko batzu eta bertzek behar ukhan baitute bertze hainitz kontrario garbitu.

549. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Ainitz sal eta guti eros, beti aberasten ari dira Alamanak.

550. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Obra horien akulatzeak ainhitz gisetarat abantail ainhitz ekarriko du Eskual-Herri guziari.

551. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Behengaray ez da oraino arras preparatua plaza libroko, ainitz partida egin du alabainan trinketean negu huntan.

552. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Joan den igandean hasia du xapelgo hori eta bada aurten ere ainitz ekipa abiaturik 81 adinekoetan, 36 artekoetan, 39 gazteetan.

553. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1972 0001 U.D.R.-koek aldiz ez dute ontsa ikusiko beren gizona, baldin-eta ezkertiarreri emaiten badiote mintzatzeko errextasun hainitz.

554. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 0001 Goxo goxoa mintzo zitzaitan erranez ainhitzak sobera futitzen girela eskual-gauzez eta futitzen ez girenak berriz aise sobera ilusitzen.

555. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1972 0001 Alta ez ditu egun batez bururatuko bere xedeak: 14-eko gerla hor izanen du artean, eta ondotik ainitz gogoeta eta behaztopako ere.

556. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Iraila: iratzeen ila edo ilabetea? Ba, bainan oroz gainetik, haur eta gazte ainitzentzat, eskolan hasteko ilabetea.

557. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Ez du sail horrek toki aski hartu, hainitzen iduriko.

558. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Departamenduak bere diru laguntza hainitz ttipitu duelakotz, aintzinean egin langaia heltzen da orai 180.000 liberetarat eta horra zertako bi bazter bide diren bakarrik haitada huntan eginak ukanen: Etxarteratekoa eta Olhasur Etxeberritik Alkeiratekoa.

559. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Munduan gaindi haatik, ainitz mediku eta jakintsunek ez dute gauza hori sinesten.

560. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1984 0001 Eta gero, jakin behar da sei mila eta bortz xinaurri mota badirela, ainitz koloretakoak, ainitz negurritakoak; ez dira denak lan beretan ari; badituzte xinaurriek ere beren alferrak bertze xinaurriez baliatzen direnak, bainan jakin behar da ere xinaurri mota batzu beti bertzen meneko izanen direla, ez baitira on bere-ber bizitzeko.

561. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1984 0001 Jende hainitz mezan.

562. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1984 0001 Duela sei urte, hasi zirelarik hizkuntzaren erakaspenak, jende ainitz etorri zen ikasterat.

563. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1983 0001 Ainitz urtez oraino Orai Bat, eta zorionak guzieri, buruzagi, dantzari, kantari, soinulari eta holako gau ederra muntatzen parte hartu duten guzieri.

564. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Ene bizian mintzaldi eta prediku zernahi aditu ondoan, aitortu behar dut badutala ainitz ahantzirik.

565. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Min hori bera, hain segur, beste ainitzek ere bazerabilaten beren baitan gorderik: gaztek, zuzen den bezala, beren bizia eskuetan hartu nahi, norbait zirela eta zerbaitetako on zirela frogatu nahi, bainan apezen larderiak eta arrazoinamenduek tapatzen eta itotzen.

566. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Segur naiz, apez ainitz egon direla frangotan loriatuak, ohartuz jende apal eta ezjakin batzu Jainkoari zoin hurbil ziren, eta orduan orroitu direla Jesusen hitzaz: zeruko Aitak bere segeretuak jakintsuneri gordetzen diozkatela, eta haur ttipieri agertzen.

567. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Neke da deiaren egitea: apez, fraide eta serora ainitz, bihozminekin orroituz ihardetsi ez dutenetaz edo hartu bidetik baztertu direnetaz, lotsatzerat ekarriak dira: dudan egoki, nehor deitu behar dutenetz; ezin mentura deitzerat edo ez jakin nola egin.

568. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Galdezko akta ainitz kausitzen dugu kaier hortan, ez baita harritzeko.

569. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Ainitz badira, beren otoitza hedatzen dutenak Eliza guziaren xedetarat, mundu zabaleko behar-orduetarat.

570. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Aste kultural baten barnean sartua beti egiten den bezala, mugaren bi aldeetarik izanen da jende, usaian baino gutixago igurikatzen dute aurten, Gernikako besta ere gertatzen delakotz aldi huntan eta harat joan beharrak ere baitira ainitz.

571. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Urrats dorpeak gure herrikoak, zorigaitzez, ainitzen bederen: laborari eta langileen nekeziak, euskara aldiz eta euskaldungoa zapalduak, orok dazkiten injustiziak eta beste...

572. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Aurten ere baduke galde horrek mila dudatze edo zalantza eta zenbait segurtamenen bidea: denak ere gutarik bakoitzarendako ainitz inporta dutenak.

573. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Gobernu aldatze batek gauzak antola litzazkea? Ez ditake holakorik ere aise egin: presidentak ez dezake lehen minixtroa alda eta lehen minixtroak berak irrisku ainitz baluke aldaketan hasten balitz edo berak demisionatzen balu.

574. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Dena mehatxu arizanik, han ziren sosak hartu ditu, miliuna pasaturik, diru xahar... Hau ere Miarritzetik: bada hor erakustegi bat itsasoko gauzeri buruz muntatua, eta jende ainitz ibilki, balio ere baitu segur.

575. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. larre 0001 Eta mundu hau ainitz jende motaz egina.

576. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Denen artean ainitz goretsiak izan diren bi gizonak: John Toshaek entrenadorea eta Luis Arkonada kapitaina eta gehiago dena gol famatu haren arrastatzailea.

577. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Ardi hazkuntzaren departamenduko zentroa Xuberoko herri hortan baita, bada muimendu ainitz ardi hazkuntzakorik hortik abiatzen denik.

578. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak izeta 0001 Iñauteria buruz aunitz mintzatu izan da eta bolai hontan aunitz idatzi ere.

579. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. kortadi 0001 COURREGES.- Lanean, emakumeak arretatsu dira eta otxan, lana atsegin dutenean. Anitz urte daramat emakumez inguratua eta ezagutzen ditut. Horiek ditut neure laguntza eta musa. Neure emaztea dut, lagunik hoberena ezezik laguntzailerik hoberena ere. Zori handi bat da hau eta erreztasun handiak ditu ematen.

580. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. kapanaga 0001 Ezer bortxatu gabe eta euskal erroak erabiliz, zentzuzko hitz berri anitz asma daitekeela.

581. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Jende ezagun ainitz ageri zen Laffite jaun ospetsua; Herria kazetako Larre; Xuberoko Idiart apeza eta Davant; Landart, Iratzeder bertako olerkaria eta beste batzu ere.

582. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. salbidegoitia 0001 Giroa jadanik bero eta alai bazegoen ere, Arratiako trikitrilariek aunitz gehiago animatu zuten jendea.

583. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. salbidegoitia 0002 Arratiako trikitrilariek aunitz gehiago animatu zuten jendea.

584. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. chavarri 0001 Herri hau ezagutzeko aukerak anitz dira: abioia, garraio publikoak edo auto-stopa.

585. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Baina historia mota anitz horien agerkera aztertzeko, ibilbide batzuk bere lekuan kokatzeko eta konparazio batzuren zirriborroa egin ahal izateko, berehalaxe ikusi dugu zenbaki bat ez dela aski.

586. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aburu 1982 0001 Batetik ainitz aberatsgarrio den.

587. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aburu 1982 0001 Idiart jaunak dio: Zu bezalako fededun ainitz behar ginuke... Nik osa nezake erranez: Bai eta ere zu bezalako apez ainitz... Laiko ainitz erratera nindoan!...

588. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... r. idiart 0001 Zu bezalako fededun hainitz behar ginuke... Hortan uzten zaitut, adixkidea, goraintzi beroenekin.

589. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0001 Gaurko arazo anitzen gakoa hemen datzala, ez dago esan beharrik.

590. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0001 Antxudia ni baino urte bi zaharragoa da eta historio anitz dakizki.

591. 1969-1990 zuberera antzerkia a. aguergaray 0044 FRANTXESA
Gaiza hanitx egin diñe,
Maule-gaiñen, Montorin,
Aiñharben... hots! Xûberuan.
Handiak, phûrû, hunki tin!

592. 1969-1990 zuberera antzerkia a. aguergaray 0052 b) Erran bezala eginik izan zen, de Belaren arau eta hanitxek uste dien bezala.

593. 1969-1990 zuberera antzerkia a. aguergaray 0053 Hunki hanitx egin dûzû
Zure bizi ederrian.
Orai, phausatûren zira,
Bethiko, paradûsian.

594. 1969-1990 zuberera antzerkia a. aguergaray 0055 Zien eskû-zapartek
Hanitx lagûntû gûtie.
Gure mulde-gaizkeriak,
Othoi, phark'itzagûtzie!

595. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0024 NABARRA
Jauna denak prest gûtûtzû
Zûk manhatien egitera
Hanitx agrada betzaikû
Zure batzarri ederra.

596. 1969-1990 zuberera antzerkia casve sgrazi 0032 Aspaldian ez nûndian
agertû ene herrilat,
Eta hanitx nûk gozatzen
sartzez ene sor lekhilat.

597. 1969-1990 zuberera antzerkia m. heguiaphal 0016 SIPOI
Prinze prinzesa nubliak Jinkuak egun hun duziela
Eta bizitze luze bat hanitx osagarriekila.

598. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0026 Ollarrak nahi tianak
Arrazaz khanbiatû,
Gibel huntan bat bada,
Beita hanitx phestû.

599. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0036 MERA
Estonatzen naik hanitx
Obra horrez, Etxahun.
Orano holakorik
Etzian izan Xiberun.

600. 1969-1990 zuberera poesia jp-m eppherre 0725 Malûr bat heltû zaikû Basabûrian,
Egiaz erraitea Santa Grazian,
Prima eder bat hartzak usuki Pusunpes altian,
Bena hanitx irus izan da jan eztianian
.

601. 1969-1990 zuberera poesia etxahun iruri 0089 V- Arma bat badû Kasi berririk segûrki bi Kanutako
Eta txakûr bat mila hezirik Kolpatien ekharteko
Mûseta ere heñbat nasari hanitxeren edeiteko
Ez dû Kaxketa baizik falta gradian Kunplet izateko.

602. 1969-1990 zuberera poesia etxahun iruri 0143 III- Ligiko ûhaitzian arraña hanitx fina
Bena eskietatzeko ezinago maliña
Horen gatik Ligiarrek badie aski konbina
Truieta franko jaten die herri aizuek txardina
IV- Larrazkenin ûrzuak goizik dira phausatzen
Ligiko haitxtoietan laket dira bazkatzen
Ihizlariek atzamanak ostatietan gozatzen
Idi elibat bezala nulaxek gerrikatzen.

603. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00011 Hezkuntza-premia bereziak dituzten haurren ikuspuntutik begiratuta, eskola are garrantzitsuagoa da, dituzten eragozpenak konpentsatzeko, garapena egoki bultzatzeko eta gerora izan dezaketen hainbat premiari aurrea hartzeko anitz aukera eskaintzen baitie.

604. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00077 2. Kide anitzeko organoek deiak egiteko araubidea erabaki dezakete, jarduteko arauetan ezarrita ez badaukate.

605. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00077 3. Ezin da eztabaidatu edo erabaki gai-zerrendan jarri ez den gairik; eztabaidatu eta erabakitzeko, kide anitzeko organoko kide guztiek egon behar dute bilduta, eta gehiengoak erabaki aztergaia presakoa dela.

606. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00077 5. Zuzenbidearen araberako interesen baten titulartasuna egiaztatzen dutenek kide anitzeko organoaren idazkariarengana jo dezakete, erabakien ziurtagiria eskuratzeko.

607. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00077 1. Kide anitzeko organoaren bilkura guztietako akta egingo du idazkariak.

608. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00175 e) Legez ezarritako prozedura erabat alde batera utziz edo kide anitzeko organoek erabakiak hartzeko funtsezko arauak guztiz bazterturik eman badira.

609. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00231 5. Egintza tokiko administrazioko erakundeena bada, korporazioko batzak joko du kaltegarritzat edo, horrelakorik ez badago, erakunde horretako kide anitzeko organo gorenak.

610. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00236 b) Izenak (ardatz anitzetako izen sintagmak) juntatzea (ondarkia azken sintagman bakarrik jarriz):

611. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00012 Artearen definizioaz gain, hau sailkatzeko erak ere eztabaida anitz piztu du, ekintza artistikoa ulertzeko elementu garrantzitsua baita hau ere.

612. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00208 Dadaismoa aldi berean hiri desberdinetan jaio zen: New Yorken, Parisen, Berlinen eta Zurichen. Azken hau izan zen denen artean gune garrantzitsuena, herrialde neutralean zegoenez, artista anitz bertan babestu zirelako.

613. 1991> euskara batua ikasliburuak a. garro 00091 B12 bitaminak funtzio metaboliko anitz ditu eta hidrogeno hartzaile den koentzima gisa jokatzen du.

614. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00027 Greziarrek eta erromatarrek jainko anitz gurtu eta errespetatzen zituzten. Oso ongi pentsatutako erlijio-antolakuntza zuten. Eskema horren arabera, edozein fenomeno azaldu eta jainko-jainkosen babesa bilatzen zuten bizitzako arlo guztietan.

615. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0090 Lotzeko erabiltzen dituzun hitzak (hitz-multzoak) ahalik eta anitzenak izan daitezela.

616. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0131 Ondoren, aukera anitzeko galderak eta azkenik emaitza jakiteko baremoa.

617. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0018 Odola, tomate-saltsa, platanopureak eta anitz zopa eta saltsa pseudoplastikoak dira.

618. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0031 Guraso edo nagusi ardozaleekin etorriz gero, Oliteko eskualdeko ardoak dastatzeko gonbidapena luzatu, aukera anitz eta gozoak baitira: ardo beltz, gorri eta zuriak.

619. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0018 Calvinoren ondoan eskolatuak izan zitezen, Ginebrara bidali zuen Biarnotik anitz jende.

620. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0273 Gorozkien %75 ura da eta, gainerakoa, lignina, zelulosa, hemizelulosa, bakterio anitz, gai inorganiko (fosfatoak, kaltzioa ...) eta beste zenbait gai organikoz osaturik dago.

621. 1991> euskara batua ikasliburuak oinelektr/bbb 0189 Gai honetan, erabilpen anitzeko zirkuitu konbinazionalak besterik ez ditugu aztertuko

622. 1991> euskara batua ikasliburuak oinelektr/bbb 0189 Gai honetan, ateen bidez eginiko erabilpen anitzeko zirkuitu konbinazional sinpleen eraiketa edo garapena jorratuko dugu, diseinatzeko gaitasuna lantzeko asmoz.

623. 1991> euskara batua ikasliburuak oinelektr/bbb 0189 Erabilpen anitzeko zirkuitu konbinazionalak dira, esate baterako: kodegailuak, deskodegailuak, multiplexadoreak, desmultiplexadoreak, konparadoreak, paritate-sorgailuak eta detektoreak eta, azkenik, kode-bihurgailuak.

624. 1991> euskara batua ikasliburuak m.e. ituarte 0067 Egindako bestiarioak ugari eta anitzak direnez, ezinezkoa da zuei guztiak aurkeztea.

625. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00065 Euskarak duen herri-poesia edo erromantzeroa aberatsa eta anitza dela esan ohi da. Poesi mota honen baitan, ordea, bi atal nagusi bereizten dira:

626. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. larrañaga 0092 Anitz dartada ilun zetozen nire gainera oldarkor eta babesgabe topatu nuen nire burua, ikusten ari nintzenaren beldur, ikusiko ote nuenaren beldur.

627. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0020 Lurrean, gure planetan bezalaxe, hizkuntza anitz dira, nahiz eta gurean den aukera zabaletik urruti dabiltzan.

628. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00150 Sidoneko herrialdean. 27 Eta lepradun ainitz bazen Israelen Eliseo profetaren denboran; halere, ez zuen heietarik nehor garbitu. Naaman siriarra baizik.

629. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00150 Eri ainitz sendatu (Mt 8,16-17: Mk 1,32-34)

630. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00026 Robinson Crusoeren egunkarian falta ziren orri anitz ez dira sekula aurkitu.

631. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00080 Koltxoi gainean eta lurrean barreiaturiko zopa-poto anitzen etiketatan hondartza zoragarri baten argazkia azaltzen zen: Kaimanen Uhartera bidaia bat zozketatzen dugu.

632. 1991> euskara batua literatur prosa r. ilintxeta 00051 Gai aunitz geldituko dira Nekaneren tinta ontzian, bere buruan bueltaka: zergatik ez duten seme-albarik oraindikan

633. 1991> euskara batua literatur prosa n. beristain 0041 Anitz emakume beltzi Johannesburgo bezalako hiri batek eskeintzen zien moduko lanpostua izan zuen Lifek.

634. 1991> euskara batua literatur prosa suetena belfasten 0043 Mandatu anitz dakargu zuretzat.

635. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 0151 Zu bezalako jende aunitz dago Kubako ekonomiak aurrera ez egitea komeni zaiona, bestela... orduan bai akabo guángara!

636. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 00048 Animalien larrua gizakiak milaka urtetan zehar eta zereginik anitzenetarako erabili izan du; nola ondutakoa hala zurratua, ileduna nahiz ilerik gabea. Historiaurretik erabili izan du gizakiak hotzaz babesteko jantzi gisa. Gaur egun ere ikus daitezke oraindik Pirinioetako artzain, abeltzain eta egurketariak akerraren azalarekin egindako bizkarlarruak jantzita.

637. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 00076 Aspaldi-aspalditik erabili izan ditu gizakiak landare-zuntz ehunduak hamaika gauza egiteko, gutxienez Neolitikoaz geroztik ezagutzen baitira era horretako edukinontzi anitzak, arrantzarako nasak, tabikeak, itxiturak, altzariak... baita oinetakoak ere.

638. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 00076 Saskigintzako artisau-lantegi hauek deuseztarazi dituzten plastiko-zuntzez edo kautxuz egindako produktuak bizi digun garai honetan agertu arte, landa-industria honek kemen handia zuen. Gipuzkoan, Ibai Ederreko ibarrean kokatutako Urrestila, Nuarbe eta Matxinbenta inguruan eta Oñati, Segura, Zumarraga eta Astigarraga herrietan, garrantzitsuenak bakarrik aipatzearren, artisau ugari biltzen zen. Nekazaritza eta abelazkuntza neurri eta forma anitzeko saski-motaz hornitzen zuten, baina arrantzarako eta meatzetarako ere asko egiten zituzten, merkataritza eta kirola ahaztu gabe, jakina.

639. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. elosegi 00444 Bertsio informatikoetan, berriz, aipatutako akatsez gain, desberdintasun asko daude, zeren eta itzulpen bidez lortutako testuak maiz luzera desberdinekoak izanik, parean jarri behar direnean, itzuli anitzen bidez lortzen baita espazioak berdintzea.

640. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. valverde 00290 Antoine d'Abbadierena den bezalako nortasun anitz eta aberatsak bideratu du gaur haren inguruan jakintzaren hainbat adarretako jakinzale eta ikertzaile biltzea Kongresu honetara, eta horrek ezaugarri bereziak ematen dizkio Kongresuari. Aitortu beharra dut orain artean ez nuela inoiz esku hartu euskaralariak, Etiopiako hizkuntzetan adituak, fisikariak eta astronomoak, besteak beste, hartzen dituen inongo Kongresutan.

641. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. valverde 00296 Pertsonaia erakargarri eta enigmatiko hau ikerketa askoren gaia izan da eta hala izaten jarraituko du, zeren eta bere alderdi anitzek haren pentsamenduaren eta obraren interpretazio askotarako bide ematen baitute. Chaho, besteak beste, masoi, akrata, errepublikano, abenturazale, gogargitu, eta argikusletzat hartua izan da. Vinsonek bere Essai d'une Bibliographie de la Langue Basque (Paris 1891) dioenez, hileta elizkizunik gabe ehortzitako lehen euskalduna izan zen, hau da, harena euskaldun baten lehen hileta zibila izan zela.

642. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 00070 Herriaren bihotza portuan aurkitzen da, horixe baita bere izatearen arrazoia eta ukaezinezko gune ekonomikoa. Kantauri itsasoko garrantzitsuena den untzi-taldea edo flota, baxurako arrantzakoa hain zuzen, portura iristen den egunetan ikuskizun ederra izaten da kolore anitzeko itsasuntziak, bata bestearen ondoan pilatuak ikustea, marearen konpasean gora eta behera mugitzen direla. Edota arraina nola ailegatzen den ikustea, untzietatik Lonjara nola pasatzen den, berehalaxe enkantera ateratzeko.

643. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00051 Momentu honetan kontuan har daiteke Donostiako lurralde-eskemak jadanik esanahi osoagoa hartzen duela hormazko multzoa osatzen duten arkitekturen arteko erlazio formal anitz eta aberats baten eskema barruan, militarki pribilegiatuak diren mendibizkarrak okupatzen dituzten komentu-kokalekuen aurrean.

644. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00068 Aztertu dugun Olagibelen arkitektura hau, konplexutasunetan hain aberatsa izanik ezinezkoa da argazki gutxi batzutan ongi biltzea, horretarako baliabide tekniko anitz erabili arren.

645. 1991> euskara batua saiakera-liburuak o. ibarra 00110 Dudarik gabe, hiriburuaren eragina oso nabarmena izan da, Iruñea gero eta handiagoa da, komunikazioak hobetu dira eta jende anitzek Iruñeko joan-etorria egiten du egunero lan egiteko.

646. 1991> euskara batua saiakera-liburuak o. ibarra 00110 Gainera, turismoa areagotu da, anitz dira herri hauetan bigarren etxe bat daukatenak asteburuetan etortzeko; honetaz gain, jende askoren bizimodua jatetxeetatik dator, eta hauek Iruñeko jende asko erakartzen dute.

647. 1991> euskara batua saiakera-liburuak o. ibarra 00114 Egindako grabaketetan, anitz izan ziren hizkuntzaren inguruan bildu genituen iritziak. Hauek dira ateratako ondorio batzuk.

648. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00042 Saihestu egin nahi izan da jarduketa horien ondorioz sorturiko erabilera publikoak ingurugiroan izan dezakeen eragina. Hori dela eta, jarduera asko biztanlerik gehien dituzten eremuetan egin dira (ez dira ekologi balore handiko aldeetan egiten); hala ere, Urdaibaiko ekosistema anitzak ezagutaraztea beharrezkoa dela kontutan izan da.

649. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00042 Egitamuaren garapena anitzagoa izateko, eta egitamu hori errazago finantzatzeko, uste dugu beharrezkoa dela ekimen pribatua inplikatzea zenbait jarduketa eta ekipamendutan.

650. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00106 Euskararen gizarte erakunde horiek ildo anitz landu eta errealitate emankor ugari gauzatu dute euskalgintzan. Talde eta erakundeon lanak ahalbidetu du gerraosteko euskararen susperraldia. Zertan esanik ez dago, bada, erakunde horiexek eta euron lorpenak direla etorkizunean hezurmami daitekeen edozein egitasmoren abiapuntu.

651. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arregi 00073 Gainera, naturaren legeak zeintzuk ziren ikustarazi nuen eta (nire arrazoiak Jainkoaren amaigabeko perfekzioetan bermaturik, eta ez beste inolako hastapenetan) saiatu nintzen frogatzen zalantzagarriak izan zitezkeen guztiak, eta saiatu nintzen ikustarazten lege horiek, Jainkoak anitz mundu sortu arren, mundu horietan guztietan ezinbestean bete beharko ziratekeela.

652. 1991> euskara batua saiakera-liburuak autonomoak 00026 Gure protagonisten artean, oinarrizko motibazioak argiak dira. Anitzek fabrikan izango ditu lehen esperientzia organizatiboak, lehen borrokak, lehen amorruak; asko euskaltzale da, eta, konstante gisa, Autonomoen artean euskaltzale amorratu asko kausituko dugu. ETAn eta inguruko mugimenduetan hasi ziren beste batzuk. Bakar batzuk datoz anarkismo klasikotik.

653. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gerra zibila 00112 Jokabide honek ederki frogatzen du Errepublikako urteetan izandako kazeta eta politikarien arteko lotura estu bezain zuzena. Sarritan deitu izan duten Irakasleen Errepublikari askoz hobekiago legokioke Kazetariena esatea, anitz baitziren politikaren eta komunikazioaren munduetan aldi berean aritzen zirenak.

654. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kintana 00022 Aukerak anitzak dira: espainiar estatu federal plurinazional baten baitan gera daiteke, edo errepublika euskaldun burujabe bihurtu, edo Euzkadi erdaldun subiranoa izan, edo Nafar monarkia plurikultural batean gauzatu, edo...

655. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak inguruak 1997 00153 Datu-matrize horren egitura aldagai anitzekoa da.

656. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak inguruak 1997 00171 Aisiari dagozkion jarduera hauen garrantzian erreparatuz, Olabuenagak, espazioa eta denbora gaurko gizartean izaera berezia hartzen ari direla ondorioztatzen du; ...jada ez dago ez denborarik ez eta espaziorik ere, baizik eta espazio eta denbora erlatiboak, anitzak eta indibidualak

657. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. heguy 00080 Garai nahasi honetan, ainitz hizkuntza eta kultura desagertu edo desagertzeko heinean badaude, beste batzuk diraute edo irauteko nahikeria handia agertzen dute gizateriaren aberastasun eta aniztasunaren lekuko direla.

658. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. salaberri 00095 Izatez, ez dirudi funtzio bakar batez hitz egin litekeenik, anitzez baizik.

659. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lmuj 00236 Beste autore anitzek argumendu eta eleberri-ildo ongi egitaratu eta biribilduak behar izaten dituzte lorpen nabarmen bat eskuratzeko.

660. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. chueca 00041 Protagonismoari dagokionez, historia eta oroimenaren azterketa gainditu ezin duten zenbait adierazpen nartzisista kenduta, frankismotik zetozen eremu politikoak ezin ditugu saihestu, trantsizio prozesuan galga eta baldintza ikaragarria izan zirelako eta erreforma mugatuaren ildora sektore ezkertiarrak eta demokratiko aunitz eramatea lortu zutelako.

661. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. rekalde 00106 Auzi horrek sortzen duen interesa honetan datza: nazio anitzeko estatuaren barruan, nazio batek subiranotasuna eskuratu nahi balu, badu nahi hori gauzatzerik era demokratiko batean, indarkeria erabili gabe, alegia.

662. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 00008 Goñerritarrek saminki diote peko alderdikoak aberastu zirela eta berek berdin txiro jarraitzen dutela, nahiz, Dorraoko gizon baten gaur egungo ustean, Goñi herria da Nafarroa Garai guztian aberatsena; etxe gotorrak dira goitiko ibarrekoak, berrogei behi dutenak, ukuilu handikoak, zutoin anitzekin.

663. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 00020 Gure datuetarik anitz lehen eskukoak ez izateak eta fragmentarioak gertatzeak eragin du orriotan agerpen maiztasunaz eta aldaera baten nagusitasunaz edota atzerabidean egoteaz horren guti mintzatzea; ezinbestean gertatu da honela eta ezagun duke hori deskribapenaren kalitaterik ezak. Inoiz, gainera, ezaugarri bat leku batean ez agertzeak ezaugarri horren inexistentzia postulatzeko tentaldira eraman gaitzake; testuetan oinarriturikako honelako lanetan era honetako arazoak biderkatu baizik ez dira egiten.

664. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 00023 Halaz ere Markotegiren idazkian anitz dira ez Goñiko sortzezko bere hizkerari ezta aldaka-aldakako Olloibarkoari dagozkion hizkuntza aldaerak.

665. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vitoria-gasteiz 00062 Eraikin esanguratsuak eta bide-mota anitz, arrazoiak emandako ordenaren araberako bilakaeraren gidari eta lekuko dira.

666. 1991> euskara batua saiakera-liburuak landaturismo 1999 00012 Ederki aski jakin izan dute tradizioak gordetzen, tenore magiko eta misteriotsuetara itzularazteko gai diren adierazpen aunitzetan: festa koloretsuak, iñauteri ikusgarriak, sorginen oroitzapena zenbait tokitan, gastronomia benetan naturala...

667. 1991> euskara batua saiakera-liburuak landaturismo 1999 00021 Segur aski Sanferminak eta ezin dizugu ukatu besta horiek zer errateko aunitz dutela, baina... sentitu duzu inoiz haren parke eta lorategietan barna paseatzeak, edo alde zaharrean barna Erdi Aroko eliza eta harresien artean ibiltzeak ematen duen lasaitasuna?

668. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00034 Haur anitz agertzen dira Ozuren filmetan, eta haietako askok haurtzaroaren inozentzia galdu duelako negarra egiten duenaren begirada malenkoniatsua dute. Zenbait kasutan haurrak filmaren ardatza dira, esate baterako, Umarete wa mita keredo (1932, Jaio naiz baina...), Ohayo (1959, Egun on), Nagaya shinshiroku (1947, Pentsioko gizonaren istorioa) edo Tokyo noyado (1935, Tokioko aterpe bat) filmetan, eta beste lan batzuetan oso nabarmena da haien presentzia.

669. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. urzelai 00200 Nabarmenarazi nahi dugu, bizi dugun egoera hobe honen iturria ezker abertzaleko kide aunitzen bihotzabaltasunean eta gizartean txertaturik aurrera daraman borroka antolatuan dagoela.

670. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00149 auzo batzuetan gaindi iragaitean, harrika hartzen zituzten, bainan kantore emaile haietarik anitz ziren nor bere ezpatarekin.

671. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. iñarra 0216 Liburuak lexikoaren aldetik desoreka isladatzen du, azken aldean, bereziki, euskera orokorrean aski bitxi eta ulertezin gelditzen den hitz lokalista anitz sartzen duelako, irakurketa, tamalez, maiz, neketsua bihurtuz.

672. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. iñarra 0216 Poema hau irakurrita gero justiziazkoa litzateke esatea X. Lete poeta ezagunak urte anitzetako isilunea gainditu duela.

673. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. pikabea 0652 XVII. gizaldian, aipatu legez, palatalizazioa isladaturik idoroko da Axular, Materre, Gasteluzar, Ziburuko Etxeberri Gasteluzarrek bezala, Ziburuko Etxeberrik inoiz bustidurarik gabe ere idatziko du forma palatalaren ondoan illbargi/ilhargi. Silvain Pouvreauk, adibidez, konpainia azaleratuko ere du Axularren konpaiñia edo Ziburuko Etxeberriren konpañia-ren parean., Silvain Pouvreau eta hainbat idazle lapurtarrengan, hitz barruan ille, hillabethe, alabaiña, gainean, zein anitz indar ttipiagoz bukaeran jakiñ, perill 8 Honetaz irakur bedi Mitxelenak Fonética... buruz eman oharra..

674. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 1207 Gainera, berri jakingarri ainitz biltzen du, XXXVII. kapitulua euskarari eskainia denez gero.

675. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 1209 Burges izanagatik oso langile genuen ainitz historia eta istorio bildu eta argitaratuz; baina idazlanez gainera gure paisaiak pintatu zituen.

676. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak testuzient 0140 Ekosistemaz aritzen zen azalpen-testu batekin, autoreek, testuaren egituraren ezagutzapena neurtzen zuen froga batean, oroitzapen askeko beste froga batean eta azkenik, aukera anitzeko batean, izenburu eta argibideez baliatu ziren subjektuek, izenburuak bakarrik zituzten ikasleek eta inongo laguntzarik gabe testua ikasi zutenek baino emaitza hobeagoak lortu zituztela aurkitu zuten.

677. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0079 Irakasle orientatzaileak zertzen du; hau da, izan ere, sistema honetako gakoetan bat, eta eginkizun anitz ditu: eskemak emango dizkio ikasleari astez aste, klaseei jarrai izan ahal diezaien; aurreko astean landutako materiala bilduko du; ikaslea pedagogiaren aldetik gidatzen du eta ebaluatzen eta, batez ere, dinamizatzaile, suspertzaile eta sustatzaile da.

678. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. eizagirre 0028 Zentzu honetan kultur proposamen eta herri-erreibindikazio bizi eta anitzen epea da.

679. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0808 Ostean jo dugu hiztegi zein liburuetara, aurretik geneuzkan susmoak berehala baieztatuz: anitz berba ez zeuden jasoak inon ere.

680. 1991> euskara batua saiakera-liburuak letamendi 0019 Egun dakigunarekin, interleukina hitza desegokia dela ikusten da, zeren leukozitoak ez diren beste anitz zeluletan sortzeaz gain, leukozitoak ez diren boste zelula asko ere estimulatzen bait dituzte.

681. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arana 0119 Ba dira anitz metodo populazioaren tamainua ezagutzeko.

682. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arana 0119 Orkatzaren kasua hartzen badugu berriz, emendioa handiagoa izaten da, anitzek bi kume egiten bait ditu, eta honela, urteko emendioa %30ekoa izaten ahal da.

683. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bapatean/93 0011 2- Plazetan gehien dabiltzan bertsolariek, urte honetan ere, dohan hainbat saio egin behar izan dituzte helburu anitzen aldeko saioetan: erretako baserrien alde, euskara eta euskal kulturaren inguruko hainbat elkarteren diru bilketarako, Bosnia, droga, (...).

684. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. gomez 0375 0.1. Gure diputazioetako artxiboetan ia itzaldurik gordetzen diren eskuizkribu anitzetarik bat ematen dut lan honetan argitara: Nafarroako Artxibo Orokorreko Fondo Bonaparte delakoan B-118 signatura daraman Doctrina Uscaraz (aurrerantzean DU), erronkarieraz idatzitako dotrina osagabea 1. Ik. Izengabea (1913: 191), Bonaparteren nafar eskuizkribuen katalogoa, ziurrenik Arturo Campiónek prestatua; ik., halaber, González Echegaray (1984: 97). Aurrerantzean, besterik aipatzen ez badut, Nafarroako Artxiboaren Fondo Bonaparte-ko eskuizkribuez jardungo dut.

685. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urgell 0396 Laka 1986an, esaterako, Astarloaren eredentziaz mintzatuz, Azkue gaztearen ideia anitzek gramatikalari (barka, apologista) horrengan dutela oinarri frogatzen zaigu eta, halaber, Azkue ez horren gaztearen hots, jada Euskaltzainburuaren erizpideetan gelditu hondarrez (hain hondar ote?) ohartzen.

686. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusko ikaskuntza 0017 Hala, 1928az geroztik Elkartearen euskal iharduerak FAPEren bitartez egin ziren, hobetzea nekeza den kultur ekintza anitz antolatu zituelarik, hots, jaialdi, beka, ikastaro, etab.

687. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0079 Informazioaren eskasia honen sorburua osasun hitzaren definizioan berean datza, baina gainera beste arrazoi bat da anitz faktoreen menpe dagoen aldagai bat dela.

688. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0019 Harpeetako egoitzak beti anitz erabiliak badira ere, gero eta gehiago, milaka urteetan zehar, aire librean eginiko egoitzei utziko diete lekua.

689. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0038 Burdin Aroan, Akitania osoan, eta bereziki, Pirineo-Landak eskualdean dabilen harreman komertzial biziak esplikatzen du hego-mendebal aldean aurkitu diren gauzaki anitzen banaketa, berauek lekuko ekoizpen berezi eta sailean eginiko baten adibide direlarik; eskualdean bertan eta urrunago ere zabaldua izan den ekoizpena.

690. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: mendiguren e., xabier: bekatuaren itzala, 193-215 0196 Izan ere, kurriloak, zisneak, hegazti gortesauagoak, errepresentazio berdineko sinboloak baitira, zeruaren eta lurraren arteko mandatariak, berpiztearen errepresentazioak (kopa atiko batean Afrodite antzara gainean zaldun ikusten da Museo Britanikoan; Ledaren mitoarentzat anitz eratako aldakiak daude), eta, Txinatik Zesarrek deskribatu dituen keltenganaino, K.a. 390. urtean kakaraka Erroma salbatu omen zuten antzara kapitolinoak ahaztu gabe, presentzia maizekoak tradizio herrikoi eta literatura guztietan.

691. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 0046 Hitzak debaldekoak bilakatu zituen sentimenduen adierazpen larriak, eta anitz eszena elipsian ulertzen hasi ziren, solasak argituko baitzuen idurien arteko joskeraren zailtasuna.

692. 1991> euskara batua saiakera-liburuak c programazio-lengoaia 0043 Programak hobeto irakurri ahal izateko, zuriguneak eta tabulazioak gehi daitezke C-ren espresioetan, beti kontuan hartuz ezin direla karaktere anitzeko eragileen artean zein identifikatzaileen barruan jarri.

693. 1991> euskara batua saiakera-liburuak c programazio-lengoaia 0091 Taulak dimentsio bakarra edo anitza eduki dezake, lehen kasuan bektore ere deitzen zaiolarik.

694. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0061 Aberatsa, kolore eta usain anitzez jantzitako zelaiaren tankera hartu zitzaion hizkuntzalaritza eta euskararen inguruko lanei 1994ko urrian, ikasturte hasieran.

695. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0061 Hizkuntzaren batu eta garatzeko lanek aurrera dagite, eta pauso arinean, baina oztopoak ere anitz dira.

696. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0128 Gero eta azkarrago aldatzen ari den mundu honetako errealitate anitzak ulertu eta ikasteko, arreta etengabea eta bizkortasuna behar dira.

697. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0231 10. IZAR BIKOITZAK ETA IZAR ANITZAK

698. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0173 Udan meza ematen baitzuen Radio Côte Basque irratiak, parabolan aipatu ardi errebelatua gogoan, apez ainitz frantsesera lerratzen zen: kantuak euskaraz, (C'est beau les chants Basques! zioten turistek), gaineratikoak frantsesez.

699. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0207 Ainitz gauza bada hor zenbait lerrotan.

700. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0437 Eta xede bikoitz hau burutzerakoan gertatzen dira emaitza desberdinetara garamatzaten prozedura anitz eta dibergenteak.

701. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bakearen dk 0004 Horretarako, guda eta gatazken azterketa-elementutzat hartzen diren gertaera, egitura, koiuntura eta funtzioak aztertzen dituen disziplina ainitzeko metodologia bat erabiltzen du.

702. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bakearen dk 0189 Bakearen definizio positiboak bakea lortzeko partehartzea areagotu egingo duela dioen gure bigarren hipotesia egiaztatzeko asmoz, erregresio ainitzeko analisi bat burutu genuen menpeko aldagaitzat bakea lortzeko portaera intentzioa hartuz.

703. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0105 Ni hona etorritakoan Chinon ez oraindik, baina bazen euskal klub bat La Puenten eta anitz jende bazegoen hartan barne.

704. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0105 Anitz euskaldunek maite du elkarrekin aritzea, beti elkarrekin dira.

705. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00322 Baina merezimendu handia du egileak, zalantzarik gabe, hain lur irristakorrean ibiltzen ausartu zelakoz, eta soluziobide eta iradokizun anitz eskaini.

706. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00323 Bazituzten biek puntu komun anitz, zientziaz kanpo ere: oroz gain, gerran izanak ziren, biak Espainiako Errepublikaren alde, eta beti agertu ziren askatasunaren defendatzaile eta beren hizkuntzen eskubideei oso atxikiak.

707. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. amuriza 0177 Ez dut ihardun beharrik eszeptikoek garaiz-garai zentzu ebidentziaren aurka erabilitako ohizko topikoez, gure organoen sarriaskotako inperfekzioan eta engainagarritasunean oinarritutakoak adibidez, arraun baten irudi hautsia uretan, objektuen itxura anitza distantzia ezberdinen arabera, begi bat hertsiz ateratzen diren irudi bikoitzak, eta mota honetako beste antzirudi asko.

708. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. erriondo 0094 Jakina denez, banatua edo trinkoa izatearen artean, anitz aukera dago.

709. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i.v. de sarasti 0030 Tertzioak osatzeko, gainera, nahiko lan izan zen, izan ere soldadu zerrendak egiterakoan alegazio anitz eta ugari izan baitzen: alargunaren semeak zirela, elbarriak zirela, altuerara iristen ez zirela... azken finean, gizartearen errealitatea agintariengandik zein urrun zegoen erakusten zuen jarrera hark.

710. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0181 Beste alderdi interesgarria banaketa horrek zelula bakar eta zelula anitzeko organismotan duen esanahi ezberdina da.

711. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0117 Aita Sainduak berak gainera aurkako iritzia agertzen du anitz idazkitan, beste irakaspen batean erran dudan bezala.

712. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0149 Eragile anitzeko espresioetan aplikatzeko ordena zehazteko, eragiketa bakoitzari ezartzen zaion zenbakia; adibidez, berreketak 8ko lehentasuna; zatiketa edo biderkaketak 6ko lehentasuna; OR funtzioak 1eko lehentasuna, etab.

713. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0117 Ikastetxetako berrikuntza-lana sustatuko duten mekanismoak eta eragin anitzen aintzatespena lortzea da laguntza ekonomikoa eskuratzea baino garrantzitsuago.

714. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0044 Anitz jenderen ustetan, aurkeztuz gero postua segurtatua zeukan.

715. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. unsain 0054
6. Pilota askotarikoa eta anitza dela ulertaraztea (espezialitate desberdinak).
7. Elkarrekin parte-hartzeko diseinu bat sortzea eta esperientzia horrek pilota-iharduera osoan iraun dezan saiatzea (ez noizean behin).
8. Partiduetan haurrek hartzen dute parte, ez helduek (haur pilotariak jokatzen du, inola ere ez monitoreak edo gurasoek).

716. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0101 Mundu iradokiorra osagai anitzez emana dago lauko handi honetan: lainoaren urreztadura, bidearen luzea han urrunean galtzera bailioan, argiaren azken izpiak galtzera doazenak, zeinak ezkutatzera doazen, noren eskutik izanari eutsi ez dutela geratu baino lehen: ume zurtz geldi orduko.

717. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0110 Hogeita hamaikagarren poema bete-betean badator ere elorriaz gainerako sinboloen ikuskera honetara sinbolizazio anitzen artean elorriarenari ere bai baitagokio, halaz ere, jadanik sail horretan aurkeztua baitugu, ez diogu hemen beste begiraturik emango.

718. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0110 Beraz sinbolizazio anitza aurkezten du Gandiagak.

719. 1991> gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0043 Oñak ere, aniz bustiak izan, berotzen asiak ziran, eta zer esanik ez bere gorputz guztia.

720. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak x. azurmendi 0165 Ezta ere, agian, orduan betetzen zuen funtzio anitza beteaz.

721. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0127 Alaz ere askotan agertzen dira besteen eskubideak ukatzeko gerturik dagozenak, sarri bidegabekeriak aunitz burutzean.

722. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0002 Iritzi utsa, bai noski, baiñan ez besteak baiño balioz anitz kaxkarragoa:

723. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa maiatz 1999 00039 GURE KARTIERREKO ESKOLA mendi eta oihan edo sasuxka arte batean baitzen ardurenean erreint edo andereinoak ez ziren anitz denbora egoiten, ez baitziren inguru hetakoak, eta hango bazter pollitak ez bait zituzten ontsa ikusten, hango edertasunari ez ziren ohartzen, eta hango jendeen bizimolde kalme goxo hura ez zuten senditzen, lekuari arrotz egoiten ziren.

724. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa maiatz 1999 00039 Ez zuen anitz denbora hartu ene lanean zintzoki hasarazten.

725. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa maiatz 1999 00039 Bertze haurrak ez ziren oraino eskola barnerat sartuak izaiten, eta ainitz aldiz andereinoa surat hurrantzen zen bere eskuen berotzerat, eta han poxi bat elaka egoiten ginen.

726. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa maiatz 1999 00041 Gero bere matela busti hetarat irriño bat ekartzen zuela erran zautan : Zu arras gaztea zira eta jostatu behar duzu bertze gazte oro bezala eta libre izan, zu hogei urtetarat heldu orduko izango dira anitz nexka gazte ni baino pollitagoak eta hetarik bat maitatuko duzu eta orduan alegera izango zira, ni aldiz orduko xahartuko naiz eta hixtuko.

727. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa l. etxezaharreta 0032 Badakik, beste ainitzek bezala, ene haurtasunak xerrien auzotasuna ukan duela.

728. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa l. etxezaharreta 0032 Ainitz urte eman ditiat gauza bati ohartzeko: mina eta pena eta dolore hain segur mina zuelakoan, beraz, xerriak zuela orro luze hori egin.

729. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00097 Anitz da.

730. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak e. larre 0474 Oharturik hi-ka-ko hori galtzen ari zutela gaurko ainitzek herrian, hasi zen bera, erakustea gatik, artikulu batzuk hi-ka egiten Nere bordatxotik sailan.

731. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0023 Zeiarka behatzen zuen zaldiaren beharrier eta oihan bazterrari; ez begiak makurrez edo ezkel zituelakotz; baizik ahalak oro ikusi nahiz batean, mutil hezgaitz ainitzek bezala; haren soak bazuelarik sugeak saguari odola biltzen dakoneko sua.

732. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0115 Aldiz blazoinak kolorez itxuratzen zituen bat laketu zitzakon ainitz.

733. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0161 Apez dohakabeak bazituen beraz erortzeko arrazoin ainitz: etzutena ere igorri nehoneko mendi-oihanetarat, han eduki eta han ahantzi?

734. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0207 - Erran dakot, hartan baduzula sineste; Omaguak zauri ainitz sendatuko dituela; eta ere Martin Guzman iraitzi duzula, bainan bertze nehor ez bortxatu nahi.

735. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0011 Lehen Heletarren aztarna horiek erakusten digute gutienez lau mila urte hontan bizi direla gizonak Heleta aldean eta Jesu kristo baino lehenago herri bat bazela: Zihorrin egin diren lanak egiteko orduko tresneriarekin, behar zen jendea, eta jende ainitz.

736. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 00139 Ez dugu euskaldunek oraino horrelako lanik osatu; gure Axular, Etxeberri, Gazteluzar, Tartas, Lopez eta beste erlijio idazleak sar genitzake, jakina, gure erlijioaren historia horretan, baina beste anitz gertakari eta lekuko edo jakile bai, batzu biziki aspaldikoak, besteak guhaurk ezagutu ditugunak.

737. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak in: piarres larzabalen idazlanak vi, 5-6 0006 Argitalpen hauen prestatzen anitz lagundu gaituen Xabier Harluxeti zor dizkiogun eskerrak gogotik bihurtzen dizkiogu, laguntza hori gabe ez baitzuten 5. eta 6. liburuki hauek behin argia ikusiko.

738. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 00078 Denbora hartakoak ere dira, Juan Felix Urrutia erratzuarra eta Zipriano Iribarren Xamar arizkundarra biak lagunak eta elkarrekin aunitz aldiz yotzen zutenak, batez ere Erratzuko bestetan.

739. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 00078 Denen gaiñetik aipa ditzagun Antonio Elizalde Aniz-en sortu eta gero Amaiur-era etorria eta azkeenik Arizkun-era aldatua eta bere lagun Jose Telletxea Erratzu-ko txistularia eta hor aunitz urtez bizi ondoren Arraioz-era joana.

740. 1991> sailkatu gabeak egunkariak latxaga 00078 Larraza gabe, erraten zigun, ez genuen orrelako egun ederrik izango, zion. Itz onak besterikk ez zeuzkan Larrazarentzat. Orrelako itzak anitz balio dute.

741. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05607 2. Eskaera anitz izango delakoan, emakida ebatziko bada, eskaerok elkarren artean prozedura bakar batez alderatzera behartzen duenari esaten zaio elkarlehiaren bidezko dirulaguntza.

742. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 00086 Ikuskizun ederrak ere izan ginuen eta jende aunitz bildu zen.

743. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 00085 Lehenagoko denboretan aunitz aldiz gertatzen baitzen, etxeko puska gaziak bildu eta orgetan edo leran berdin behi parea uzterrian loturik, etxe berriari buruz abiatuko ziren.

744. 1991> sailkatu gabeak egunkariak latxaga 00085 Giro orretan gure euskera toki aunitzetan galdu zen.

745. 1991> sailkatu gabeak egunkariak b. latiegi 00040 Eta idazle anitz irakurria izeteaz gañera Filosofi eta Elerti edo Literatura irakasle on-ikusia ere izen zitzaigun.

746. 1991> sailkatu gabeak egunkariak b. latiegi 00040 Biek zuten anitz maitatzen eta ederki ezagutzen Euskalerria, ta eskatzen zutena lortu nai bazuten Napoleon'ekin txantxetan ibiltzerik ez zuten.

747. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 00085 Maisterra alde batetik bertzera mugitzen da baño gauzak aunitz aldatu dira eta yendea hobeki bizi da.

748. 1991> sailkatu gabeak egunkariak l. fourcade 00046 Joko anitz landu dute eszena gainean, eta antzerkilarien benetako lana izan dute.

749. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0026 Iñaki Marko UEUko Soziolinguistika Sailekoak jakin badaki Euskal Unibertsitatearena eztabaida zabala dela eta jokaera anitz planteatu behar direla, hala nola euskal komunitate zientifikoa bultzatzea, ekonomia eta gizarte esparruetako eragileak inplikatzea, UEUk bakarrik ezin baitu proiektua aurrera atera, eta abar.

750. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0026 Euskara eta Kultur Zerbitzuek ekitaldi anitz antolatu dute Elizondon

751. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Ez da ja ere arrunta gaur egun Mephisto bezalako antzerki muntaketak ikustea, biziki garestiak direlakoz, jende anitzek parte hartzen baitu.

752. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Hau euskaldun anitzek ederki ezagutzen dute Errekamari istorioa, liburuaren zenbait edizio egin baitira.

753. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0002 Inkognita ainitzekin.

754. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0028 Argitalpenek eta literaturak gizarte anitz honen aldaerak eta islak eskaintzen dituzte.

755. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0054 Izan ere, Iturrama auzoan dagoen parrokia honetara aunitz jende joaten baita astero Iruñea eta Iruñerri guztitik eukaristia euskaraz ospatzeko xedearekin.

756. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0038 Hala ere, leku aunitzetakoa izan zaitezke, baina ez zazpi urterekin.

757. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0038 Zazpi urtetan aita eta ama zehatz batzuk behar dituzun bezala, ezin zaitezke toki aunitzetakoa izan.

758. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0038 Dena den,aunitz erresistentzian ziren.

759. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0038 Zazpi urterekin ezin da leku aunitzetakoa izan; heltzerakoan, aitzitik, bai.

760. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0052 Hamazortzi ipuin argitaratu ditu dagoeneko, eta aunitz itzuli dizkiote, 10 gaztelaniara, 8 katalanera, 5 galegora, 2 grekerara, 5 albanierara eta bat alemanierara.

761. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0028 Aipatzekoa da, halaber, herritarren %7,7k euskara zerbait badakiela, eta hauetarik aunitz, segur, euskara ikasteko bidean ari dela.

762. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0028 Lehen alearen edukia, esandakoaren lekuko, anitza da.

763. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8682 Zerbitzu anitzetako operari plaza bat jabetzan hornitzeko oinarriak.

764. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8682 Zerbitzu anitzetako operari plaza lehiaketa-oposizio sistemaren bidez betetzea da deialdi honen helburua, Administrazio Bereziko Taldean sarturik, Zerbitzu Berezietako azpitaldea, ofizioetako pertsonala, E mailari dagokion soldataz, aparteko ordainketez, hirurtekoez eta indarrean dagoen legeriaren araberako eta Korporazioak onarturik duen edo onar dezaken gainerako ordainsariz hornitua eta jubilatzeko adina 65 urte.

765. 1991> sailkatu gabeak egunkariak b. arrizabalaga 0038 Guzti hori eta gehiago ulert dezakegu, akaso, gauza aunitz, gauza guztiak? ulert ditzakegu, beharbada.

766. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1075 Instrumentu-sorta handi eta anitza biltzen duten perkusio-taldeentzako oinarrizko mailako obrak ikastea, taldea osatzen duten instrumentu desberdinak sistematikoki trukatuz.

767. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0008 Honetaz gain bihotza gelditu zitzaion eta arazo anitz zuen arnasa hartzerakoan.

768. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 Honen arabera, gainera, irregulartasun anitz egon dira lanen kontratazioetan eta oro har, politikoek sinesgarritasuna galdu egin dute, herritarrekin akordiora heltzeko gaitasunik ez dutela erakutsi bait dute. Koordinakundeak dioenez, autobidearen auzia konpontzeko zorian dago Gipuzkoan eta Nafarroak ezin du prozesu horretan baztertuta gelditu.

769. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0038 Lasterketa aunitz korritutakoa, ez zuen bat bera irabazi eta bizikletan probatu zen segituan.

770. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 0050 Elkar ezagutzak onuragarriak dira eta aunitz balio dute, mendiak elkartzen gaitu eta yarraiki hortan.

771. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 0050 Aunitz Urtez!

772. 1991> sailkatu gabeak egunkariak latxaga 0042 Euskarari ere aunitz laguntzen omen dio Alli Lendakariaren zaletasunak.

773. 1991> sailkatu gabeak egunkariak latxaga 0042 UPN alderdian aunitzek euskarari agertzen dioten maitasuna, gaurko aldaketa aundiaren ezaugarria da.

774. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 0042 Orain ditugu Arraiozkoak hauek ere errekista haundikoa, yende aunitz biltzen baita herri huntan.

775. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 0042 Lehenago Arraiozko bestak Abuztuko Amabirjiñetan izaten ziren baina egun hortan herri haunitzetan bestak zirela eta yende gutixko biltzen zela, beti ere bestak aldatu zituzten Irailako lehenbiziko igandera.

776. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1995 00026 Hogei urteotan partidu aunitz jokatu duen pilotaria izan naiz.

777. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1995 00026 Zazpi hilabetez lesionatua egon nitzen, gainerakoan partidu aunitz jokatu dut.

778. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1995 00026 Pilotak niri satisfalzio haundiak eman ditit, lagun aunitz egin ditut, eta nik uste, dena positiboa izan da.

779. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1995 00026 Enpresa hau sartu denetik, nik uste telebisioagatik izan dela, pilotak aunitz irabazi du.

780. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1995 00026 Jendea pilotaz hitzegiten ari da eta aunitz mugitu da.

781. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1995 00021 Herrian, bertsio ofizialaren sinesgarritasuna zalantzan jarri zuen jende aunitzek, Joxe Mari hirugarren pisu batean bizi dela kontuan hartuz, zaila baita bertatik salto egitea.

782. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Egia erran, aspalditik jende hainitz ari da lanean elkarteetan, eskoletan, erakundeetan, karrikan eta gure gizartearen gehiengoak euskararen aldeko jarrera dauka. Beraz euskara ez du jendeak mespetxatzen, bainan bai administrazioko jaunttoek: horra zergatik dituen ohakoak arazo handiak bere budxetaren orekatzeko.

783. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Gure astakeriei (...) karraskan nagusitzen ari zaizkie gure urrats emankorrak, anitz eta anitz indar egin izan baita azkeneko urteetan.

784. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 GURE artean anitz erabiltzen dugu eskatu aditza.

785. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Kabyliarrek anitz egin dute Frantsesen menetik askatzeko baina bistan da beharko zuketela, haste hastetik, beren berezitasuna onartarazi FLNaren baitan. Hori guzia irakaspenbide izan bekigu.

786. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Saltegiak, lehen jori zeudenak, zenbat ote dira gaur ongi doazenak? Gehienek ez dute espanturik eta anitzek hesten dituzte beren ateak beste zerbaiti lotzeko, berriz hetsi artean...

787. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00003 Orain hogeita hamar bat urte arte aunitz ziren gure herriak utzi eta Alpeak eta Piriniotako mendietara basoan lanean aritzera joaten ziren gazteak.

788. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00005 Martin aniztarra, arduraduna izaki, langileak nondik eramaten zituzten gogoratzen da. Gehienak hemen ingurukoak baziren ere, gailegoak aunitz ereman gintuen, hemen ez baitzen jende aski

789. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00001 Hautetsi parrastaño bat, bospasei auzapez segurik, Jean Lissar berdeen izenean lurralde-batzarrean dena, gazte ainitz, bereziki, Gazteriak mugimenduak deiturik, abertzale asko, eta beste jende andana handi bat, baserritar ala hiritar, alderdi edo elkarte bihi batean ez direnak bainan autobidearen kontra direnak...

790. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Ez da gorde behar ere, bertzetan bezala eta manera berean, euskaldun ainitz ere agertzen direla kontsumitzaile, lehengoek zuten etxearen atxikimendu azkar hura gabe.

791. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Urte buru batetik besterat ainitz besta izaiten da segur eskuin eta esker.

792. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Izen hori arrotza bada ainitzendako, on da orroitaraztea iragan mendeko gaitero handienetarik izan zela.

793. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 00008 Holako kondaketa, ez idurika, ainitz gostatzen omen baita...!

794. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 00008 Poxi bat goiti beheiti... Mundu osoari behatuz, jendetzea ainitz tokitan azkarki emendatu baita, orotarat ba omen gira sei miliar nunbait han... Heldu da beraz mundu guziko ehun jendetarik batto dela Frantzian bizi...

795. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 00008 Ainitz herrialdetan, jendetzea hein bat emendatu da eta beti emendatuz doa.

796. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 00008 Alta, asko tokitan, gosearekin, gerlarekin eta eritasun tzar batzuekin, ainitz johan dira gazterik ere bainan oro har, lau miliar ginelarik duela doi-doia mende laurden bat, orai seietarat helduak gira edo heltzeko heinean...

797. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 00008 Beste gauza bat ainitz aipatzen dutena hor gaindi, eta horrek ere hola gertatzen bada segurik, ukanen du ondorio, kasik jende guziak hirietan biziko omen dira.

798. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 00008 Auzo gisa. Ainitz pondu aipatu dituzte. Bakea gogoan, berek erran dutenaz.

799. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Ainitzen gogoan Eskualduna dago gehienik xuberotarren batasun bat bainan erran ditake aspaldian idekia dela euskaldun guzieri.

800. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Bigarrena, Mendekoste asteburuari hats berri bat emaitea Donibane Garazin, ainitz jende biltzen-eta besta-buru horren karietarat.

801. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Alain Bougis-Otheguy, denek ardurago Abo deitzen dutena eta Uharte-Garazin kokatua dena, mintzatu zauku erakusketa hortaz, azpimarratuz 23 margolari ta xixelkari elgarretaratuko direla beraz Donibane Garazin, beren obrak agertuz, bai karrikan berean, bai eta beste asko tokitan, hala nola saltegi askotan, herriko etxean, edo berdin Apezpikuen presondegia deitzen denean: Holako zerbaiten muntatzerat Michel Inchauspé deputatuak gitu pusatu, dio beraz Abo-k. Behin solasean ginauden. Erran zaukun Mendekoste-kari jende ainitz heldu zela Donibanerat bainan deus arrarorik etzela egiten heientzat, kultura-mailean bereziki zerbait egiten ahal litakeelarik. Hain xuxen, ene arrangura, eta aspaldikoa, erakusketa bat ez ote zen egiten ahal, ondo hotako artixtak elgarretaratuz. Horra abiapuntua zoin izan den.

802. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Barnean aldiz, giro goxoa, haur ainitz, denak loriatuak, burraso eta erakasle frango.

803. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Ainitz aipatu da euro-karta hori, frantses gobernuak izenpetua duena berrikitan.

804. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Gai hortaz, Nicole Pery garbiki mintzatu da: badakiela Frantziak egin duen izenpetzea eskasegia dela ainitzen gostuko bainan denbora berean beste ainitzentzat onartu hein hori ere sobera dela...

805. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00002 Baziren Seattlen ainitz laborari harat bilduak molde horien laidostatzeko, manifestaldiak muntatu dituztenak salerospenetan ari diren multinazional elkarteen kontra, hek dituztela bazterrak makurtzen eta jendeeri jateko tzarra sakatzen.

806. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00002 Beste ainitzen ikusmoldea, arrantzale frango xahu izanen direla ez bazaiote batere uzten antxua arrantzan hein batean segitzeko molderik eta Europa-mailean aipu den erabaki hori ezin jasana izanen dela.

807. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. arozena 00005 Uztaila haseran ospatu ohi dute urteko besta nagusia; gure eskualdeko zenbait kirolari eta musikari izanak dira bertan, eta aunitzetaz oroitzen dira oraindik.

808. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. arozena 00005 Aunitzek beraien fantasia sexualak ere azaleratzen zituzten, emakumeak biluzik edo zakilak marraztuz.

809. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00007 Leitzako karrika zaharretan barna ibili ginen gero, eliza azpiko auzo zaharrean; eta espaloi eta bide egokiak ikusi genituen, etxe eraberritu ederrak, diru eta lan aunitz herriko bazterren apaingarri.

810. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00006 Bertzalde, txabolatan-eta erraten da aunitz edaten dutela, eta hori pixko bat kontrolatzea beharbada ez da horren gaizki, baina logika baten barrenean beti ere.

811. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00004 Udaletatik eta Mankomunidadeetatik gaindi ere bilera aunitz eginkatu dituzte elkarrekin inguru honetako alkate eta zinegotziek.

812. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 4987 Izquierda Unida/Ezker Batua/Berdeak Taldeak uste du beharrezkoa dela denboraldi jakin bat gure artean eman duten etorkinei boto-eskubidea aitortzea, gure gizartean integratu direla, euskal gizarteko dinamikaren partaide direla aitortuz eta, azken batean, jatorriaren araberako bereizkeriarik gabeko gizarte ireki eta kultura anitzekoaren aldeko apustua eginez.

813. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5866 Erabilera anitza izango du, beti ere, jarduera kultural eta artistikoei lotuta eta horrelako eraikin batean burutu daitezkeen ekintzak kontuan hartuta.

814. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 Ainitzek goaitatzen zuten piaia hori, bereziki paleztindarrek eta araba arduradunek esperantza zuten Clinton jaunak ardietsiko zuela ezti zezan judu lehen minixtroak agertuak zituen politiko xedeak.

815. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. jimenez 0032 Eta batetik hazkundea garrantzitsua izanik, bestetik zer nolako dokumentuak egiten diren ere garrantzizkoa da, hau da, dokumentu anitzak, ezberdinak, gauza askotarakoak egiten badira, hori aberasgarria da.

816. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0002 Beraz ikusten dugun bezala, gure herriko xaharrek ez dute griñarik ukaiteko holako elkarte alaitsu batekin eta segur naiz ainitzek nahi luketela jadanik erretretan sartuak izan.

817. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0005 Ainitz kantu klase entzun da: biziki modernoak, xahar modukoak, irriegingarriak, tirolienak, klasikoak, hunkigarriak, omenaldi modukoak.

818. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0005 Oinezkakoak Luzaidetik atera dira goizeko 6ak eta erdietan, eta Orreagan meza izan da 11 orenetan, meza ondoan bazkaldu dugu, batzuk Auritzen eta beste batzuk Orreagan, bazen jende ainitz, eliza betea zen.

819. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0005 Bil Xokua, 1991ean bere lanen hobeki egiteko hartû dû etxe bat eta haren bidez egingei hanitx betetzen dûtû orai: mus txapelgoa, haurrentzat animazione eta beste...

820. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0005 Laborantzaren inguruan lanean ari diren arduradun anitz bazen biltzarre hortan: Dupin ERB-ren zuzendaria, Lafitte departamenduko, Kredit Agrikolaren zuzendari-laguna, Alexis Inchauspe lekuko kredit Agrikolaren zuzendari berria, Charles Iroume, Andre Ouret, Chilindron, B. Dassance, Saint-Jean jaunak (ez ditugu denak izendatzen ahal).

821. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. gerrikagoitia 0003 Anitzek ez dakikete izena bera, Karelia, zer den ere.

822. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0006 Anitz euskaldun izen: egilearena lehenik Ricardo Larrain, haren anaiarena, eta gero Hormaetxea, Aguirre eta bertze.

823. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 Agerian utzi zuen, hori nahi zutela nazio-arteko hitzarmen anitzek, bai eta, gaztigu justiziako prozeduretan oroz gainetik, presunari doazkion eskubide naturalek ere.

824. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0015 3. Egindako galderari erantzun zehatza emateko adierazi behar da RENFEK ez duela inoiz konpromezurik bere gain hartu gaueko trena mantentzeko, eta Zerbitzua emateari eutsi bazion 1993 urtean zehar Departamentu honek egin zituen kudeaketa anitzen ondorioz baizik ez ziola eutsi.

825. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... leihotik 1999 00001 Alabainan kultura eta ekonomia elgarri uztartuz anitz bagenuke irabazteko.

826. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bachoc 00003 Ikerketa soziolinguistiko anitzek erakutsi dute hizkuntz ingurunea herri baten bizitasunaren seinalea dela.

827. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bachoc 00003 Horrela jende anitz berreskurapen prozesu batean sartzen da.

828. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0010 Hutsune hauek egon daitezen, ordea, arras zaila bilakatzen da, horrek, antolatutako gizonen modulotan burutzen denez, arazo anitz sortuko bailituzke, hala nola, emakumeak gizonen moduloetara eraman beharra, gizon emakumeen partehartze bateratua etab. gezurra badirudi ere, barne funtzionamendurako, hau ez da ona, ezta zuzena ere.

829. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0010 Besterik gabe, agur bero bat, eta muxu anitz.

830. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0030 Kolore anitzetako txoriak hasi ziren gurguriatzen.

831. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0009 Anitzek bizarra egiten dute, ziztatzen baitu!

832. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zabala 0019 150 salmo hauetan ere, israeldarren bizitzako gorabehera eta pasadizo aunitz eta denetarikoak dauzkagu: batzuk jauretxekoak eta besteak gortekoak, penitentzialak edo eskerronetakoak, garaipen-kantak edo lamentazio trixteak, erromesaldikoak edo legea ausnartzekoak... denen lotura sinesmen eta debozioan datza.

833. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. aristi 0041 Mundu honetako gauza guztiak omen daude liburuetan bilduak eta gordeak, kontatzeko eta deskribatzeko era anitz eta ezberdinen azpian babestuak, hala nola, ipuinetan, saiakeren seriotasunean edota nobela (on) baten atsegintasunean.

834. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.m. iturralde 0008 Lehen esan den arabera, jende anitzek maskaradaren esanahia ulertu ez arren, ohiturari jarraitzen dio eta bertaratzen da hutsik egin gabe, bertako antolatzaileek uste baitute maskarada Zuberoako kultura berpizteko beste urrats bat dela.

835. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zehar 1993 0027 Espresio artistikoaren baliabidezko osagarri izan zen, eta horren barruan collageak eta teknika erretikularrak forma eta aldagai anitz ateratzeko modua ematen dute.

836. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0014 Jose M. Madariagaren lanak, azkenik, irakaskuntza elebidunaren ereduetan lortutako emaitzetan jarrerek duten eragina ikertu du; baita ereduaren arabera hizkuntzekiko sor daitezkeen jarrera anitzak ere.

837. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ttipi-ttapa 1994 0006 Izan ere, jendeak badu guzti honen berri eta seguru nago inguruko herrietatik eta, jende aunitz etorriko dela.

838. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ttipi-ttapa 1994 0006 Gainera abuztuan jende aunitz bakantzatan egoten da eta aski librea ere gehiago izaten du harat eta honat ibiltzeko.

839. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... s. mitxelena 0007 Irailaren hemezortzia
ez dugu ez egun txarra
euskara eta ikastolari
baitakarkio indarra
hamasei urte arte luzatuz
ikastolaren adarra
ez da idea kaxkarra
Labiagan deiadarra (bis)
lanean gauden denek diogu
ateriaz irrifarra
zuen laguntzaz ikastola bat
dugu zabaldu beharra (bis).
Nafarroa Oinez dugu solasgai
aintzinera ta atzera
eta zu lagun gaurko honetan
nihoa animatzera
premi haundia daukagunez guk
etorri zaitez lanera
edo ongi pasatzera
diru aunitz gastatzera (bis)
ostatuei ez, ikastolari
bultzada bat ematera
giro euskaldun alai batean
bide osoan aurrera (bis).

840. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. zabala 0025 Bainan aunitzetan aldaketa hauek direla eta, ustegabean gure osasun maila arriskuan jartzen dugu.

841. 1991> zuberera poesia casve bortûzale 0047 Etxerik abiatzean segûn bazen
sarrixe aro ederra zateala gorago,
orai bere ustekeria
ebi tzapasta horieki batean hurtzen da.
- Aldi hontan, haatik, ez diat bidaro.
Ata hanitxetan hola hola agitû zaio,
gero egûn goxo baten gozatzeko.

842. 1991> zuberera poesia casve bortûzale 0051 Egûnko paradaz baliatzen da.
- Kafe txorta bat hartûko dûzû.
- Ez, ez, eskerrik hanitx.
Elestan ari diren artean,
Ailandek hobeki ikusten dûtû barneko xokoak.
So bat berreiatzen dû orotarat.
Gibelean, atzea,
taulen gainean lastozko ohe bat, estalki zonbait.
Bere aitzinean, untziak oro,
ez hanitx, doi behar dena.

842 emaitza

Datu-estatistikoak: