XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera poesia arriand 0061 4. Eta zeure ardijakin
batzaldu ni donokijan,
artalde bat eta artzain bat
Goi-Jaunaren bazkarijan
.

2. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0108 Gaste bat lotzen zendun zapiño garbijan;
txirula joten eta ardijak gordetan,
txakur mustur gorrija etzunik oñetan.
Neska polita zintzan joskillaen ekintzan.
- Josiko dautzut pozik,- zeuk, berba samurrez -,
Belaunbiko nintzaizun, bijotza bildurrez,
Zeure atzamar miak bullarran ganian
leunkiro sentitzian
mutil politari so-negijon dardaraz
.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0035 Etxe onek eukazan eskaratz edo sukalde ona, iru logela nasaiak, berbaleku txikitxo bat, sabai ta goianengo zabalak eta korta eder bi, abelgorri ta ardientzat; baita etxe aurrean egozan laba-gela ta oillatoki onak euren teillatuakaz.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0038 Danak arlote, danak zorriz, ardiz, soñeko zarrez ta nekez beterik.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0043 ...; abestijak, barre ta zantzuak, artzañok ardijakaz batuten ziranian.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0043 Arik irugarren egunian urijol errimiaguak ziran: Amele'k ezeban nai igaro Ibaigarden arririk-arri, ardijen batzuk urak eruango eutsazan bilddurrez, ta eruan ebazan Achurdin erichon mendira.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0043 Tomas'ek arririk-arri igaro nai ebazan bere ardijak, eta arri baten egieban larrapastadiaz, jausi zan uretara ardi eder bat:....

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Ikustekoak izaten dira udaberritik negura artean, ardi txuri eta ederrez estalirik bezela.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Ez dakit zenbait ardi ibilliko diran larre gozoean, baña bai millaka askotxo izango dirala.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Ez dakigu ordea ziurr-ziurr ardiak ala auntzak zaintzen zittuan.

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Berak esan bai zuan Bera zaala artzai ona, eta artzai onak eun ardietatik bat galtzeen bazuan, larogeita emeretziak alde batera utzirik juango zaala ardi galduarengana, ta arkitzen zuanean, artuko zuala bizkarrean, eta eilleorrera eramango zuala pozik.

12. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Pozik eraman zuan, bada, Zerura, bere bizitza guztian arkaitz eta arantzartean eta larrartean ibillitako ardi gaixo ura.

13. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 Elizak bere-bereak zittuan ondasun oriek, esate baterako Altzeta Goiko Mikelek bere zelayak eta ardiak bereak dittuan bezelaxe.

14. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 Altzetako artzaiari bere zelayak eta ardiak arrapatzea bezin oker aundia iruditzen zait orixe, Maixu.

15. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0086 Bizi-illen Epalle zorrotzak itanduko dizu eriotz-orduan: ¿nun dira nere zañetako odolez erositako ardi maiteak?¿Nun, nere jarraile zintzo ziran anima gaxo ayek? Eta zuk deabru bera baño arego egiñik, gaiztokira bota badituzu, Jaunaren arpegi asarretuari,¿zer erantzun bear diyozu?.

16. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0119 Artzain onak nola zeinbat eraz dei egiten digun, azaldu zuen lenengo; ardia nola ta zergatik galtzen dan, gero.

17. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0020 Milla aldiz bai entzun zituan, bakartasunaren erdian jarrita zegoala, urrutiko trumoiaren orrua, ekaitz aizearen durundia, artzaiaren deadar luzea, egurgillearen aizkorakada neurtua; basaurdearen arnasotsa, otsoaren alaraua, azeriaren zaunka, beorren irrintzia, mozoloaren oiua, basauntz bildurtiaren zalaparta; abere arranen dulun-duluna, ardien bee negartia, suge zarraren txistua, belien garraxi latza, sosoaren txortxorra, txori kantari askoren txiotxo alaia, errekastoen poll-polla, zugatz ostroen pir-pir biguna, eltxo gogaikarrien zunburruntxoa... itz gutxitan esateko, izakiak berez dituan ta mendi basoetan diran abere, pizti ta sortutako gauza guztien amaigabeko soñu txiki ta andi, ixil ta bizi, garratz ta gozo, mingarri ta eztitsu, pozkor ta ikaragarrizko danak.

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0028 Egun andietako aparia amaituteko eukela, Peruk, txori-kerizea langoxe begi txiki txiki ta argiakaz, beren etxeko bei ardi ta bildotsen barri emon eutsen ostatukoai; ta ganera otseinen izena, Zeberioko basoetako egur-muetaak, eta onen antzeko ezgauza asko iakin eragin eutsezan.

19. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 Bi idi aundi mendian, bildotxak, beiak, auntzak, ardiak... Etxe ura ordea, bere-berea zuan, bere sorlekua, aiten-aitak autatua.

20. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0093 Bere ardiak nundik dabiltzan eta zer egiten duten ardura artu gabe bizi diran gurasoai, eta beste zenbat orrelako gaitzen erdian, mar-mar aritzen diranai bere urkoari izen ona lapurtu arteraño.

21. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0101 Nere irakasle andreak etzekian beintzat lamia ark bere aurra azteko auntzik naiz ardirik inudetzat eraman otezuen; erditze-minak andiak izan oteziren... deus etzekian.

22. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0133 Jesusek erran zion: Bazka zaitzu nere ardiak.

23. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0106 Ardiak eta zikhiroak athera kamporat.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Francoren etxeko ardiak

25. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 -Zergatik ? Apezak euskera maite zutelako, euskaldunen aldez lan aundiak egiten zituztelako, Jinkoak bakarrik daki Frankoren etxeko ardiak, beltzak eta txuriak, zenbat apez, monja (soeur) eta katoliko on on ill izan dituzten.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Frankoren etxeko ardiak beltzak eta txuriak denak denak elkar irudiak diralako.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Frankoren etxeko ardiak. Beltzak eta txuriak dirala. Denak, denak elkar irudiak

28. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Egia deia Alzuruko gizon batek bere galdu ardietarik biga ediren dutiala Mendikotako etche batetan?.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Egia deia proba badela ardi hourak ebatsirik izan direla Mendikotan egoiten den gizon batez?.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Egia deia Alzuruko gizon batek eskentu diala 300 libera ardi galtzaliari plinta ere tira dezan eta?.

31. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Badira ehun laborari etche beno haboro aspaldi hountan ardi zoumbaitez gabeturik; ouhouñak, nour nahi izanik, ere, behar du izan gaztigaturik; bere lanian kostumier izan behar du.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Eta Askoz bezain arraheiñki ardier jarraikiten den artzañik ez ahal da bortian.

33. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Bena Askoz-ek kuska bat egin duke Orhy thinian edo bere ardiak aphur bat utzi nahi ukhen España-ko ekhiari, hanko artzañek beren haziendak Frantzia-ko aidiari uzten dutien bezala.

34. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Zer nahi den, guardak, nontipaitik doi heltu dira Askoz-en ardien atzamaiteko; eta Ochagavia-ko bidia har-eraziren zeren, jabia huillañian ez balitz khausitu.

35. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Zer nahi den, mihia ontsa erabili du eta Ochagavia-t joaiteko lanik gabe Aranolatzerat bere ardiekin utzuli da.

36. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Nai ba'dau urratu ta apurtu lei bere yantzia, il leiz bere ardi nai auntza.

37. 1940-1968 bizkaiera bertsoak benb 0092 Aita Tomas'en Meza barria
Pozikan dabe artutzen
Guraso, sendi, senide, auzo,
Danak dabe besarkatzen;
Au ikusiaz siñismendunok
Barrendik gara poztutzen;
Artzain batzuen jokerak baiña
Baldin badozuz jarraitzen
Kostako yako banandu diran
Ardiak txabolaratzen
.

38. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0169 Zegaitik gaukazuz, Jainko, beti bertan-bera itxita?
eta zure artaldeko ardien kontra zure asarrea erreten?
Gogoratu egizu antxiñatik zeuretzat artu zenduan lagunartea,
zeure ondoretzat erosi zenduan jatorria,
zeure bizitokia jarri zenduan Sion-mendia
.

39. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0088 Egunero lez atera ebezan ardiak artzaitxoak.

40. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0035 Lokarri samintsua! Onetan diñotso Koldok Asierreri: Gure ardiak edo lapurtuak izan dira edo bitzabalaz beste aldeko mendietara iges egin dabe bedar obearen billa.

41. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0150 Ardien batek pikeka eginda edo, beintzat azkurea izan eban ezkerreko besoan.

42. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0001 Sein ori ardokitan
Jayoten da, geu lakoxerik
Ardijak zainduteko:
¡Ezta iñunbez artzain oberik!
.

43. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Konputze'ren illobija ikertera jun zan eta bertan txarri bat eta ardi bat eta txala eskeini leutsazan.

44. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0023 3. Izan be, azken-egunetan sasi-igarleak eta galtzailleak ugaritu egingo dira, ta ardiak otso biurtuko dira, ta maitasuna gorroto biurtuko da.

45. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0167 Sail bitan bananduko ditu Jauna'k gizakume guztiak, artzaiñak ardiak akerrakandik banantzen dituan legez.

46. 1940-1968 gipuzkera bertsoak and ardi 0334 Ardi jantziko otsoak

47. 1940-1968 gipuzkera bertsoak and ardi 0334 Zorionaren galdutzailliak
dira inbustero faltsuak,
norbere lagun erabiltzeko
ez dira traste gozuak,
konfiantzia artu ezkero
ain dira peligrosuak;
aspalditiko izena dute:
ardi jantziko otsuak.

48. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0009 MEZA-erdirako: Artzai Onak bere bizia ardien alde ematen dun bezelaxe, Jesusek eman zuen eta ematen du berea gure alde.

49. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0096 Ni naiz artzai ona; nere ardiak ezagutzen ditut eta aiek ezagutzen naute.

50. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0096 Artzai onak bizia bere ardien alde ematen du.

51. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0096 Morroiak, berriz, ardien jabe ez danak, otsoa datorrela ikustean, ardiak utzita iges egiten du; ta otsoak artaldea sakailtzen du ta sakabanatzen.

52. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0096 Morroia, ordea, morroi dalako doa iges, ardiak ez baititu bere gain.

53. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0096 Alaxe nazagu Ni Aitak eta Nik Aita, eta bizia nere ardien alde eman dut.

54. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0096 Ba ere ditut artegi ontako ez diran zenbait ardi.

55. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0097 Mai. Ni naiz artzai ona; nere ardiak ezagutzen ditut, eta aiek ezagutzen naute.

56. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0293 Aitaren izenean egin ditudanak Nitaz aitor egiten ari dira; zuek ez ordea, siñesten, ez baitzerate nere ardietako.

57. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0293 Nere ardiek nere mintzoa ba-dantzute, ta ba-darraizkit; betiko bizia ere ematen diet, eta ez dira betiko galduko, ta iñork ez dizkit eskutik kenduko.

58. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0057 Pekatariyak izanagatik
Ez gaitezen ikaratu,
Goiko Artzayan ardiyak gera
Eta danak maite ditu.
Ardi galduak bagera ere
Ziñez bazaigu damutu,
Bizkar-gañetan artu ondoren
Pozik eramango gaitu.

59. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Antxe dabil Gartxot bere berrogei ardi, amar zaldi ta txerri bakarrarekin.

60. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Baditut milla ardi Sikili'ko mendietan alderrai: esne berririk etzait peit ez udan, ezta neguan ere.

61. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Menalk'ek.- Zoritxarreko ardi ta artaldeak beti ere!.

62. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Iabea Neree'n inguruan dabillen bitartean, bera baiño ni laztanago ez ote naun izango beldurrez, artzai arrotz onek orduko birritan erasten ditu ardiak, abere gaixoak legortuz eta bildotsei esnea lapurtuz.

63. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0178 Menalk'ek- Goxoa, aldiz, ezoa ereintzentzat, gurbiza aume titigetuentzat, sarats biguña ardi ernarientzat, eta neretzat, Aminta soilik.

64. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0030 Ayuntamentuak, beren lurretan gaztaña jarri, ta txerri bakoitzari, ogeitamar peseta zerga jarri, nik dakitan erri batean, ardi bakoitzari kentzen zayon bezela ta....

65. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0170 Liginaga'n gauon-sunbillak ardiai ume-urraxeak sorerazten diela uste dute.

66. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0027 Galduarena, ardi deslaiarena, izatekotan.

67. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0042 PIERRA- Bon... ontsa duk... Nik ere ardi hauk etchalde hurbildu-eta, jautsi gogo diat, ene eginbidearen bethetzerat.

68. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0042 PIERRA. Korratcho! Ardiak barraiatzen hasi zaizkiat!.

69. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0140 Iakes.- Baina gure artaldeko ardi ederrenari, Maialen diot izena emana.

70. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0345 Hantche larre baten aldean arthalde bat baitzen,
Itzuli-mitzulika dio gainez-gain behatzen,
Eta bildotch andana baten artetik
Batto badauka laster begistaturik:
Ederrena,
Gichenena,
Ardi gazte eta gothor baten ume lehena,
Hots artzainak herriko aphezarentzat zaukana.

71. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1966 0367 Ardi manechak, bulunban,
Denak buruz mendiari.

72. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1966 0367 Artzainak, egun batian,
Zaintzen ditu ehun ardi,
Ta gaizoa, urruntian,
Bakarrik lotzen lanari:
Iratiko bortietan,
Manech anitz, gizon guti!...

73. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1966 0367 Donibaneko feiran,
Ardi ta marro nasaiki.

74. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Kurutzean hilez, Jesu-Kristok bildu ditu bere inguruan artzainik'ta alhapiderik gabe ziren ardiak.

75. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Denak bildu ditu, denak lothu, denak garbitu artzain ona delakotz, bere bizia bere ardientzat emanez.

76. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0127 Ardiak mulzoka.

77. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0030 Apez batek aintzinetik bedeinkatu bear ditu gauza auek eta gero yoarea, ongi ertsi ta estaliz, atalasean yarrita aren gainetik aari ta ardi ta bildotsak igaro bitez.

78. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 00001 Ganaduari buruz, Frantzi ta Españi gai ontaz dakien batzuekin batzar bat egiteko asmoa artu zan. Naia batutzen da batez ere andik onera esnerako beiak ekartzeakin, eta emendik ordañez ardiak, bai bizik edo akatuak. Baita txerri eta zaldi ganadua, trukatu diteke.

79. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ber demboran, behar die ikhasi hourraren biltzen eta zerbutchatzen: heben gainti idortiak deuse ez dira... African eta Australian behar zuntukie ardiak, miraka hiltzen ikhousi, ekhitoltzin!

80. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Baziren bildots merinoz horietarik 10.400 libera egin dutenak bakotchak, ardi eder baten prezioa.

81. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Ba, bainan ardiek baliatu baitute, ahatik aro itsa izan dute mendian, ardura sasoin untan den bezala.

82. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... benb 00001 Egun argitan dira ardiak ezautzen, gabaz danak bardiñak jakuz iduritzen.

83. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 ARDIXE.

84. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. agirre 00001 Seiretan jaiki ta Txuti lagun detala ardi billa Izazpiruntz abiatu naiz.

85. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. agirre 00001 Elortxoko muga-arriaren gañan egin det itxoin txiki bat eta laister naiz Izazpiko kurutze aldean ardiei txistuka.

86. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. agirre 00001 Mordoska bat Lepoondon zebillen; beste ogeikoenbat kurutza beltz aldetik ekarri det eta osteuntzekoak Erregeen ardiekin batean dabiltz.

87. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. agirre 00001 - Or baaldek gure ardirik?

88. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0257 Ardiai txistuka dabilen agure zitalik, aari-yagolarik, bere alabea errege-semekin ezkondu-billa ibili izana andi da, gero, izan be!.

89. 1969-1990 bizkaiera poesia j.a. goiria 0062 Adituko dot artzai jatorra adarra joaz
santzo-txistuka mendian,
t'ardi apalak zelan dabiltzen alai be-beka
bedarra jaten larrean
.

90. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0078 Beste L itxuran, sarez inguratzen ditue txabolak, sare barruan ardia zaintzeko.

91. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0078 Sarea bera, belarrez estalpetzen da, ardi ta bildots, neguko aizeagandik gordeteko.

92. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0113 Amazazpi urte bete nituan egunean, ardira etortea erabagi najoan.

93. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0165 132 Geroago Trinaki ugartera elduko zara, Eguzkiaren bei ta ardi ugari gizenak larratzen diran lekura.

94. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0165 Ama agurgarriak, argitara ekarri ta azi ebazanean, Trinaki ugartera eroan zituan, an oso urruti, euren aitaren ardiak eta adar biurridun beiak zaindu egiezan.

95. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0022 Txakurra gizonaren lehenengo laguna eskurandu dabe, eta ahuntza, txarria, zaldia ta behia, eta orain etxekotu egingo da Pirene zehar urrunetatik heldu dan elementu esker haundikoa, ardi menatza, enda sendo eta aparta, zeinek gizaldi eta gizaldietan gure aurretikoak janaritu eta jantzi dituan (esne, haragi, artule eskeintzaz), eta oraindino be, Bizkaiko mendietan eta zelaietan larran ohi doguzan ardiak.

96. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0031 Honetan ere berezitasunak agertzen dira: bajuak dagoz txikiak edan daien: ardiak, ahuntzak, txakurrak; edo altuak, handientzat: zaldi, behi etabarrentzat.

97. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0091 Sagar ustel batek besteak ustelduko zituen beldur zituan, ehungarren ardiaren bila joateko beldurrez, bitartean otsoak artaldea ez zien zakabanatuko, ez borondaterik ez zutelako, bai baina erabakiak hartzeko berez fertu ez zituztelako.

98. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0058 Txapelaren itzalpean lasai asko egon dira lotan otsoek geurea lapurtzen, ardiak sarraskitzen zizkiguten bitartean.

99. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00113 Ardiak zergatik joaten dira udan mendira?

100. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00113 Ardiek belar gozoagoa aurkitzen dute mendian landan baino.

101. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00113 Horrela, mendirik ez duten lurralde askotan trenetan eta kamioietan sartzen dituzte ardiak udaberrian eta toki menditsutara eramaten.

102. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00113 Ardien landatik mendira eta menditik landara ibiltze honi, Bortuetaratzea deitzen zaio Euskal Herrian, Euskal Herriko artzainek Bortutara edo Pirineotara eraman ohi bait dituzte beren ardiak udaberrian.

103. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00064 Ardiak zuriak izaten dira.

104. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00064 Ardiek esnea ematen dute.

105. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00064 -Ardiek ematen al dute beste zerbait?

106. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0011 Gero, behi, ardi eta zerrien hazkuntza.

107. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0011 Behi eta txahalekin egin ohi da lanik handiena, eta ardi nahiz axuri edo arkumeekin.

108. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0003 Ardi, behi, zaldi eta horrelako abereak belar jaleak dira.

109. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0003 Ardiak adibidez, eta besteak ere bai noski, zorrotzak ditu hortzak eta alderantziz hamutsak eta zabalak haginak.

110. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0023 Orduan nola babesten dute beren gorputza hotzetik? Ba... batzuri ilea luzatzen zaie, adibidez ardiei.

111. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0049 Ardiek hotzetik babesteko beren gorputza ile luzez estalirik eduki dute negu osoan.

112. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0049 Zelaiak elurrez estalirik daudenean, ardiak txabola barruan egoten dira, baina udaberrian kanpoan igarotzen dute egun osoa han eta hemen belarra jaten.

113. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0068 Ardiak belarjaleak dira; otsoak haragijaleak.

114. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0068 Argazkiko ardiak zer jango luke? Baina animalia belarjalerik ez balego, otsoa bezalako haragijaleek ere zer jango lukete? Landarerik gabeko mundu batetan animaliek ere desagertu egingo lirateke.

115. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0023 D-18: Margotu gorriz artzainak ardiengana joateko jarraiki behar duen bidea. Eta berdez zakurrak ardiengana joateko jarraiki behar duena.

116. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0023 D-18: Margotu gorriz artzainak ardiengana joateko jarraiki behar duen bidea, eta berdez zakurrak jarraitu behar duena.

117. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0138 Aintzina... Artzainak ardi bat eman zion zurginari. Eta horregatik, zurginak mahai bat eman zion artzainari. Mahaia eta ardia trukatu zituzten. GAUZAK TRUKATZEA DA MERKATALGOA.

118. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0055 2) Hona hemen ardi bat.

119. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0055 Aipa itzazu ardiaren gisa belar-jale diren ugaztun batzuk:

120. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0143 Bereziki Gaztelako ardiek ematen zuten artile istimatua, bai eta burdina ere eramaten zituzten flandriar hirira.

121. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0012 - Ikasleen artean, binaka, txartel batzuk banatu: katuak, txakurrak, ardiak...; artzainak, sendagileak, gaixoak...; maleta...

122. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0012 Irakasleak galdetuko du: Nor da ardia? / (ikas.: gu gara) /; ba joan mendira eta mendian belarra jan / (umeek ekintza egin); nor da artzaina?.

123. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0012 (Ik.: gu gara); ba joan mendira eta ardiak zaindu (umeek ekintza bete); zertan ari zarete, ardiak?.

124. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0012 (Ik.: ardiak zaintzen ari gara, txirula jotzen ari gara....

125. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0013 - Irakasleak honelako galderak egingo dizkie umeei: Zer egiten du artzainak? (ardiak zaindu egiten du), Zer egiten du langileak? (lan egiten du), zer egiten du sendagileak, dendariak....? (...).

126. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0065 Lurraren aberastasuna eskasagoa zen tokietan, hots, Mesopotamia Garaian, abelazkuntzak ere bazuen bere garrantzia: behiak, ardiak, txerriak, ahuntzak....

127. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0153 Nazio guztiak haren aurrean bilduta, jendea elkarrengandik berezten hasiko da, artzainak akerrak ardiengandik berezten dituen bezala.

128. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0153 Ardiak bere eskuinean jarriko ditu eta akerrak bere ezkerrean...

129. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0036 Baina, nola zenbatzen zituen bere ardiak, idiak edo zaldiak aintzinako gizonak?.

130. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0276 Ahuntza, ardia eta zerria hazten zituzten bereziki.

131. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0081 Hala ere, ez zuen min txikienik ere hartu, eta laster zutitu zen atzera; Ardiak bere puntuarekin segitzen zuen denbora guztian, ezer gertatuko ez balitz bezala.

132. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0081 - Ihes egin izan ez balit... hainbeste gustatuko zitzaidakeen karramarrotxo bat etxera eramatea! - Baina Ardiak soilik barre erdeinagarri bat bota eta bere puntuarekin segitu zuen.

133. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0081 - Karramarroak eta era guztietako gauzak esan zuen Ardiak: aukera zabala, aukeratzea besterik ez duzu. Ea, zer erosi nahi duzu?.

134. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0081 - Bost penny bakoitza... bi penny bi erosiz gero - erantzun zuen Ardiak.

135. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0081 - Bai, baina bi erosiz gero, biak jan behar dituzu esan zuen Ardiak.

136. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura urrezkoa 0016 Askotan, Eneko, bere hauzokideen ardiak zaintzen zituen artean, amets egiten zuen diru asko edukitearekin, janari gozoak, jantzi ederrak eta etxe polit bat erosteko.

137. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0005 Ez uste izan, ardi guztiak zuriak direnik: beltzak, nabarrak eta zuribeltzak ere badira.

138. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0005 Ardiaren ilea erraz luzatzen den horietakoa dugu; garbi dagoenean oso polita da.

139. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0005 Gaztela aldeko ardi batzuek, hemengoek baino ile zakarragoa dute; merinoek berriz (merinoak ardi mota bat da) hemengoek baino ile goxoagoa.

140. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0005 Merino ardia oso zabaldua eta estimatua da bere ilearengatik.

141. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0005 Merino ardiaren ileaz oihal finak egiten dira.

142. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0005 ardiaren ilea oso polita da
nabarra: gris kolorea
ohial: tela
ostera: berriz
.

143. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0008 Ardien artean erraz ezagutzen da aharia bere gorputz lodiagatik eta adarretatik.

144. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0012 1/2/3/4/5 hilabete Ardiak ume bat erditzeko bost hilabete behar ditu.

145. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0012 Abendutik martxora bitartean egiten dituzte umeak hemengo ardiek.

146. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0013 Ardiaren umeari ARKUMEA deitzen zaio Ardiaren umeari ARKUMEA deitzen zaio.

147. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0013 Lehen umea egiteko dagoen ardiari ARKAZTE deritzaio; eta lehen umea egindakoari, berriz, BEHINARDI.

148. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0020 Urtean behin, San Josetan hasi eta San Pedro bitartean, ardiei ilea mozten diete artzainek.

149. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0020 artile: ardiaren ilea.

150. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0021 Ardi batzuk esnea ematerik ez dute nahi izaten, baina artzainek jakiten dute nola kendu.

151. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0021 Beste ardi batzuk ezin dira geldi egon jeitzi bitartean eta noiz edo noiz kaka ere egiten dute esnetara.

152. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0021 Artzainak pazientzia handia behar du ardiak jeizten diti ttikiak dituztelako.

153. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0021 Basoan dabiltzanean, urratu egiten zaizkie ditiak eta orduan kontuz ibili behar du ardiari minik ez emateko.

154. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0021 jeitzi: ardi eta behiei esnea kendu.

155. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0031 Abereen hotsa euriarenarekin batera nahasirik iristen zitzaidan belarrietara; oilasko eta ardi bat baino gehiago pasa ziren nire begi aurretik kaleko ibaiaren ur gainean.

156. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0181 Belin ardia eta Kuard erbia ere bengantza gose zeudela zirudien.

157. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0054 Hiru postariek ziotenez, bi oilo, ardi bat eta hiru arratoi-zakur batera jarri, eta halere fuerteagoa gertatzen omen zen Patxi.

158. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0007 Elorria lorean, artzaina mendi gainean; beraz, ikus zitezkeen iada ardiak inguruko mendi hegaletan, baita oraindik azken batzuk ere beheko zelaietan patxadatsu larrean.

159. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0014 Egurasten * ibili ondorean joatean bezain gose itzuli ziren ardi horiek etxera.

160. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0014 - Gorago eta goxoago esaten zigun belarrak, erantzun zioten ardiek.

161. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0014 Ohituko da, bai! Kontuan hartu zuten ardiek artzaiaren aholkua * eta biharamunean kexuari *, bertan goxo, bertan goxo! erantzuten zioten.

162. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0038 Artzai asko zen inguru haietan eta ardiak larratzen * zebiltzen bitartean txabolak miatzen * hasi zen.

163. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0027 Ardiei jarraiki lau artzain joaten dira, aste egileak (alegia, astea mendian egiten dutenak) eta bi edo hiru laguntzaile, bideberria edo autobidea igaro arte.

164. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0150 Ez ahuntzetako eta ez arditako gelditu zen beste munduan Juan Soldau.

165. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0171 - Eta ardiak? - Ez al nauzue olatuetan lanean ikusi? Han ziren ardiak! Bati heldu eta bestea utz, aukera bazen han. - Hainbeste?.

166. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0057 Azkenik Vaniak parte hartu behar izan zuen: - Zergatik horrenbeste birao, irtenbide erraza egonik? Animalia tematiaren zilborpean makurtu zen, uhaletatik hartu eta lepo gainean jarri zuen, artzaiek inoiz ardi gaisoekin egiten duten bezalaxe.

167. 1969-1990 euskara batua poesia j.g. etxebarria 0009 - Artegi baten behar ditut Nik
ardi guztiak
.

168. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0082 Bi poltsa eman nizkion, berrehun sprug-ekin bakoitza eta, Ingalaterrara iritsi ondoren, behi bat eta ernaldutako ardi bat oparituko nizkiola ere hitz eman nion.

169. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0082 Zoritxar bat bakarra izan nuen, alegia, untziko arratoiek ardi bat eraman zidatela; hezurrak aurkitu nituen zulo batean, garbi-garbi, haragi-izpirik gabe.

170. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0082 Azken bidaiatik itzultzean, espeziea asko gehitu dela konturatu naiz, ardiak, batez ere; artilgintzaren mesedetarako izango dela espero dut, oso fina bait dute ilea.

171. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0017 - Han otsoa ardiaren laguna zela esan nahi al didak?.

172. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0065 Goizean goiz artzaina ardiak hartuta gorantz zihoanean, norbait ikusi zuen bere txabola inguruan berari begira.

173. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0022 Oraingoan, asmo berria darabil hartzak gogoan: Artzainak ardiak nola biltzen eta hazten dituen ikasiko dut.

174. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0022 Ardiak ez ditiat, ordea, nere mendi pinetara bizitzera eramango.

175. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0022 Baina, gogora zetorkidak, artzainak errauts zuria ematen diela; behin baino gehiagotan ikusia diat hori egiten; harekin nik ere bilduko ditiat ardiak.

176. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0022 Mendiko ur saltoen ondoan ardiak larrean, bazkatzen ari dira.

177. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0131 Tartalok, basakatua bailitzan, jauzi eta garrasi izugarriak egin zituen, leizea bera dardaratuz, ardi eta arkumeak aztoratuz.

178. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0131 Mutikoaren ordez, ardiak eta bildotsak harrapatzen zituen, lurrera jaurtiki eta leherreraziz.

179. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0131 Zangoak zabalik, jarri zen Tartalo leize ahoan eta, bi eskuez hartuz, ardi eta arkumeak leizetik kanpora jaurtikitzen hasi zen, horrela leizea husturik, mutikoa aisego aurkitze arren.

180. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0129 Otso gizagaixoa eta azeri maltzurra, Sadar mendian okela jateko ardien bila ibiliak galanki eginik zeuden, baina artzainek piztia haien arrastoak aspalditxotik zituztenez gero, artaldeak zaintzeko ahaleginak moldatzen ere saiatu beharra gertatu zitzaien.

181. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0066 Ardiak etxeko korralean daudenean haien artera izkututzera banoa... Hor ere jarraitzen naute, baina amona etxetik atera ta agertzen delarik denek ihes egiten.

182. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0148 Artzainaren gisa da, ardi deslaia arre-lepo ekartzen duena.

183. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0148 Behin batez Jesusek esan zuen: Ehun ardi eduki eta bat galduko balitzaik, ez al hintzateke galdutakoaren bila joango, gainerakoak larrean berekasa utzi behar eta ere?

184. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0078 Orain, hanka-besoak zalutasunez luzatzen zituela, bidaia nekosotik bere baitaratzen zen, eta ardi baten marrakak, eta arratsaren argi murriak eta lur hezearen usainak inpresio estraino bat gogoratu zioten.

185. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0146 Nahiago dut ahuntza ardi bat baino.

186. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0186 Kabaleak Kabal / kabale / kabala: animalea etxekoi oro janaritzea zela, behiak edo ardiak jeixtea, urde bazka prestatzea eta abar.

187. 1969-1990 euskara batua literatur prosa zerria eta ni 0071 Ezin asmatu duzu hura ikustean etorri zaidan itxaropena!; galdutako ardi bat aurkitu nuela uste nuen!; begi itsu biri argia ematen niela!.

188. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0035 Basabere baten antza borrokatu zuen eta, azkenik, txonkalitetatik eta eskumuturretatik lotu zuten, ardiekin egin ohi zuten bezala.

189. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0058 Lehoi bi, bi ostruka, bi dromedari, pare bat ardi, eta arratoiak diruditen, baina seguraski arkaitzetako untxiak izango diren beste aberetzar bi.

190. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0083 Ikuilu garbietan badira txerriak, zaldiak, behiak eta ardiak eta aletegietan abereei jaten emateko belar eta ale ugari.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm eiset 0320 Jatekoa izanarren, jendeak besterik uste du eta ardien janaritzat bakarrik jotzen dute.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. goñi 0074 3. Irudian: Inongo otso ez da ardi / Otso batzuk itsuak dira - SILOGISMO FALTSUA / Itsu batzuk ardiak dira

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. goñi 0074 Inongo otso ez da ardi / Otso guztiak basatiak dira / Inongo abere basati ez da ardi

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0204 Sail honen ezaugarririk nabarienak ondoko biok dateke: a) horrela sorturiko eraikuntzaren gunea ez da, menpekotasunezko izen-konposizioan bezala, bigarren osagaia, lehenengoa baizik: ardizakurra zalantza-izpirik gabe zakurra (eta ez ardia) den artean, zerrama zerria da batez ere; baina b) zerria izateaz gainera, ama ere bada: bigarren osagaia, kasu hauetan, oinarriko esaldi-eskeman lehen osagai horren atributu gisa diharduen substantibo bat da, azalgaineratzean adjektibo baten gisan substantibo ondoko lekugunera bildua dagoena.

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0293 Ardiak kentzean txabola utzi behar.

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0293 Zenbat ardi duen galdetu eta nekez aterako du inork ur garbirik.

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0301 Luzaide-n bildotsa eskaintzen zion artzain bakoitzak ardiak larratzen hasi nahi zuenari.

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mih 0202 Burrundara bizian etorri da erasoa, baina zaparrada atertu ondoan lehen bezain lasai ari dira ardiak belarretan.

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0178 Han dituzu laboraria eta artzaina, ihiztaria, arrantzalea eta marinela, oiloa eta haren xitoak, otsoa eta ardiak, aztorea, usoak eta sareak, oiana eta mirua, ekarle gabez basoan alferrik galtzen den egur ederra, haltza oianaren bista baina fruitu gabea....

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0018 Handik laster ardi bat karrabidean hil berria.

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0046 Nagusiaren ardiak zainduko zituen eta beste nunbait haragia egin.

202. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0046 Orratzez bezala zulatzen du larrua eta sareturik uzten ardiari lepoa.

203. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0138 Egunero joaten ziren mendira ardiak zaintzera. Artzainak ziren.

204. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0138 Benetan gaiztoa zen, ardiak eta gizonak ere jan egiten zituen.

205. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0155 Ulises-ek Polifemori bezala erraldoi honi ere atxilotuak begi bakarra itsutu eta ardi artean bere lezetik ihes egiten diote.

206. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0063 Prozesua
Ardiei ilea mozten zaie
Artilea irun egiten da
eta tindatu
Gero eho egiten da
Ehuleak

Tresna
ilea mozteko artaziekin
goru edo ardatz batekin
suil batean
ehundegi batean
anezka erabiltzen du
.

207. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0057 Aitak etxalde zabalak zituen eta beraietan ardiak bizi ziren eta jan, lo eta kumeak egiten zituzten.

208. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0057 Ben artaldeko beste ahari eta ardiekin joan zenean, Mikel aurrenetik triste samar jarri zen.

209. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0057 Haurren batzuk jakin nahiko dute ardiaren bizkarrean sortzen den ilaina nola bihurtzen den puntua egiteko edo iruteko artile.

210. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0057 Galdetu haurrei ea inoiz ukitu duten ardirik.

211. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0065 Kanguruen, ardien eta behien herrialdean bizi zen arren, ozta-ozta ikusi zituen animalia hauetariko batzu.

212. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0065 Horrela kanguruak, ardiak eta behiak ikusteko aukera izango dut!.

213. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0126 Patagoniako milaka hektarea ardiz estalirik egoten dira.

214. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0023 Lur hauek handikien ardiak eta ganaduak bazkatzeko larreak zirenez gero, oso zaila bilakatzen zen baserri berriak jasotzea.

215. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0136 Ardirik ez behintzat, baina nolabait esan behar eta, artzantza ofizioa eman diegu zinaurri hauei.

216. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0133 Ondasun mugi-ezinak Lurrak, eraikintzak, teilatupeak, makineria eta ematen ari den ganadua (behi, ardi, behor) sartzen da hemen.

217. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0304 Euskaran abere guztiak giza-tamainakoak dira, behi eta ardi, asto edo txerri, eltxo, xipa ala euli, pertsona adinakoak beti.

218. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0139 30-40ren bat ardi: 15.000 buru. Astoak eta gurdi zaldiak: 510 buru.

219. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0255 Nekazal ustiategi lurgabea Hau da, 0,1 ha baino lur-eremu gutxiago izanik, zenbait azienda-buru dutenak: (behi-azienda 1 ala gehiago; edota 2 buru ala gehiago zaldi, mando edo astoen artean; edo 6 buru ala gehiago ardi eta ahuntzetan; edo 2 txerri ala gehiago; edo 50 hegazti ala gehiago; edo 30 untxi ama ala gehiago; edo 10 erlauntza ala gehiago).

220. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0063 Urbasa mendian bai omen da altxor bat urrezko kanpaia, urrezko arilkai, urrezko kutxa ardiak egunero pasatzen diran leku batean.

221. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0063 Ia-ia lur-azalean omen dago, gainean larratzen dabilen ardiaren azkazalak ikututzen du eta, halakoren batean, agirian utziko du.

222. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0256 Ardia ere ekarri zuten, eta bere bizikeren gai onurakor billakatu.

223. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0256 Or, erri-lurretan dabiltz maiz ardiak, beiak, pottokak, auntzak eta urdeak.

224. 1969-1990 gipuzkera ahozkoak in: ustu ezin zan ganbara. txirritaren zenbait bertso eta gertaera 0048 - Zuen aitona soldaduak il zien! Soldaduak ardik jaten, eta arpegi eman zielako, tiroz bota zien, eta gero Txirritak bi bertso bota zizkion.

225. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0029 Iru milla ardi ziran bildotsak zenbatu gabe.

226. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0029 Tartalo`k ardiak eta bildotsak beeka aitzeko zuloan sartu zituanean, arpearen agoa, arri aundi astun batekin itxi zuan.

227. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0029 Eta zulotik iges ez egiteko, artzaiari atz txikian, eraztun bat sartu zion, beti gau t`egun atertu gabe, deadar egiten zuana: Emen nago! Emen nago! Tartalo`k esnea egosi zuan, eta ardi esne beroz bete-bete egin zanean, ardien artean etzan, eta besoak eta zangoak zabalik, lo zorro astunean gelditu zan.

228. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0029 Artzaia arrapatu ba lu, arrapatu, berreun zati egingo zuan! Urrengo egunean, eguzkia aitz gaiñetik azaldu zanean, Tartalo`k nai ta naiez, ardiak belarra jatera atera bear izan zituan.

229. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0029 Artzaiak ardiekin naaste zulotik irtetzeko asmoa zuan, baiña Tartalo, artzaia irteeran arrapatzeko asmo gaiztoz, zuloko arritzarra kenduta atean jarri zan.

230. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0023 Antxe, izan ere, alegitan eta adibideetan ikusten dut, eun ardi zituan artzai bat, artaldetik ardi batek aldegin zuala-ta, etzala gelditu larrean ondo zebiltzanekin, baizik, galdu zanaren billa joan zala.

231. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0023 Igaro zituan ibarrak eta basoak, igo zituan mendi garaiak eta konkortsuak, aztertu zituan, asko nekatuz, toki utzienak, galdutako ardia arkitu arte.

232. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0023 Arkitutako ardi ark eman zion poza aundiagoa izan zan, beste artalde guziak ematen ziona baiño.

233. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0023 Ardi ura ez da benetan ardia, eta artzai ura ere ez da iñolaz artzaia; aitzitik, aien iduripean beste gauza bat aditzera ematen zaigu.

234. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. gaztañaga 0001 - Ba, abere bat urrutira ikusirik, ardia dan ala zakurra dan ezagutzen dugunean, orduantxe dakigula bereizten, esango nuke nik.

235. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa a. albisu 0022 Eta Pernando`k, sartu bai, laister sartu zituan barrutian bere ardiak, baiñan etzituan ateratzen, ez egunez eta ez gauaz....

236. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa a. albisu 0022 Ondo asetzen diranean, aterako ditut, bada, nere ardiak...!.

237. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño eltz 0141 Ardiak, bai, bialiko ditut aitaren etxera.

238. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0063 Abere asko ere ba-zeukaten: ardi, auntz eta beiak eta zaldiak.

239. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0063 Bein batean, arditara joan-ta, Baltzola-ko koba-ra sartu ziran, eta suge bat igaro zan, eta anai gazteak artu zuan arri bat eta jo zuan suge ori, eta kendu zion arriakin buztana, eta beste anaiak esan zion bizirik utzi zezala, ura ere Jaungoikoak egiña zala-ta, eta bertatik zarata ikaragarri bat entzun zuten eta ariñ-arinka irten ziran mutillok koba-tik.

240. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0066 Artzaiak bere anka bien erditik bota zituala ardi ta ardi-narru danak kanpora, ta baita mutilla ere ardia zalako, ardi-narrua lepoan zuan-ta.

241. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. oñatibia 0028 Beren gizonak iges egin ziela konturatu ziranean, aren erri-lagunengandik artu zuten apena: ardiak il eta bordak sutu egin zizkieten.

242. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0158 Nai dedala edo dakidala, an pekatu aundirik ez nuan egin: ardi bat eta koneju ta oillo batzuk ostu.

243. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0071 Artzaia zer dan ez dakite, ardiak zer diran ere ez.

244. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0002 Aatik, nere ardiek, nereak ez izan-arren, ene eskuetan nituan ardiek, espaiñitarrek, nere larrari, bildur zioten.

245. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: errikotxia, itxaspe eta beste zenbait bertsolari 0145 Bein batez, golua edo kolatxa deritzaion gaitza zuten ardiak galdu zizkioten nunbait artzairen bati, eta Joxe Mari onek, jenero txar au berari sartu izan bazioten bezela, bertsoak jarri zituan.

246. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: errikotxia, itxaspe eta beste zenbait bertsolari 0145 Onako bertso auek, Errikotxiaren alaba Maria Joxepak (Andu, Orio) zekizkianak dira:
1 / Parra egin legiyoke
ardi txar dunari,
begiratu ezkero
nere jardunari;
batzuek iltzen zaizkit
beste asko eri,
ezin segiturikan
bere lagunari,
orra libertitzeko
nai aña komeri.

247. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0055 Gizon geienak, nekazariak dira; ba daude bizpairu unai ere; besteak, basoan; eta ardiekin lau artzai.

248. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0183 Araba-n 103.000-tik gora ardi-ari dauzkagu, 31.000 idi-bei, 31.000-tik gora txerri ar-eme, 5.000 zaldi-beor, 2.500 asto ar-eme, 2.400 mando ar-eme, 5.600 auntz-aker, 271.OOO-tik gora ollar-ollo eta 26.000 untxi (koneju) ar-eme.

249. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0183 Orretaz gaiñera, idi-bei, txerri ta ardien zenbait jatorri-liburu egin dira.

250. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0275 Ardi geienak, Naparroa ta Araba inguruetako belardietan azi oi dira.

251. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0275 Gipuzkoa-n 70.000 bei, 55.000 ardi, 9.000 txerri, 2.500 zaldi, 6.600 asto, 312.000 egazti ta 29.500 untxi (koneju) ditugu.

252. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0043 Baituta gelditzen dira ardi oek edo diru oek, agindu duana betetzen duan arte.

253. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0100 Orain artzai bat ba dago; borda berri bat egin du ardientzat, mendian.

254. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0020 Gerra ostean, erria zotinka, ardiak artzain gabe, egoera itun negargarria.

255. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0406 Beraz, belar guria aukeran duen ardia, ez doa iñoren landara.

256. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0020 Aurrenengoz, eskuperatu aal izan zituan eleak, ardi makal eta otzanak iñolaz ere.

257. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0010 Dabid: Nahiago dut, segur, nere ardiekin.

258. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0011 Dabid: Goizean goizik erran zautatek anaiek: Hail ardietarat; gu bagoazi arrats arte.

259. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0012 Zer ari zarezte? Ardiak zaintzeko partez, kantuz errepiketan?.

260. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0012 Ardiak erditzen hasi zaizkit; ez ditut gaur uzten ahal....

261. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0026 Lehoina agertzen zenean edo berdin hartza, artaldetik ardi baten ebasteko, joaten nintzaion ondotik, jotzen nuen eta ardia ateratzen nion hortzetarik.

262. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0099 Neguan sartzearekin
artzainak badu zer egin,
bai eta ere atsegin:
ate ondoan ikusi baitut
ardi bat bi bildotxekin,
hantxe bertze bat batekin,
urruntxago bida erkin,
zoin uros naizen nork jakin?.

263. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia newsletter 1977 0004 Beti ardiekilan, mendi penosetan
Batere karparik gabe denbora xarretan
.

264. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa onaind 0100 Ardiak saletxetik banan-banan, biñan, irunan irten oi diran bezela, besteak izukor begiak eta muturra beera jetxitzen dituztelarik, eta aurrenak dagiana enparauak ere egiñik, ari itsatsiz nare ta sotil, ura gelditzean, naiz-ta zergatik ez jakin, beurak ere geldituaz; olaxe ikusi nuen guregana urreratzen, aurpegi lotsakor eta ibilli eratsu, talde bildurti ta zoriontsu artako lenengo arima.

265. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0091 Errota ez baita nehoiz gelditzen, eta bizia, zen bezala baitzohan, belarrak egin behar ziren, artoak eskustatu, ardien ikusterat johan....

266. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. mac orlan 0035 Uste izan zuen bere adineko haur batzu ikusi zituela, ziri xuri batzu eskuan apoak ardiak bezala ibiltzen.

267. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0003 Urtarrilean Urtsuia-Baigura zolako bazterrak kexu ziren: ardien esnea bildua izanen ote zen? Gauzak antolatu dira.

268. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1986 0001 Aita Adrien Gachitegui-ri zoakon Ebanjelio ondoko hitzaldiaren egitea; huna, hastean, erran dituen euskarazko hitzak: Adixkide sinetsdun maiteak, Zeruko aitak deitzen gaitu bakotxa bere izenaz... Guk, haren ardiak, ezagutzen dugu haren mintzoa eta jarraikitzen gaizkio...

269. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1986 0003 Ez da dudarik hartuko zaituela Jainko Jaunak bere ardi maiteenen arterat.

270. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. saragûeta 0028 Merino ze Iruña aldeko ardiena, eta Mezkiritzen latxa.

271. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak larz 0067 Otsoak artaldean sartuz gero, ez da han ardi librorik...

272. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Gaztak: behiena 550 600; ardina berria 1.100-1.300; ardina zaharra 1.000-1.200.

273. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Baina Zubiarrain ez zen beti ardiei, arranoei, zuhaitzei eta behorrei bakarrik kantatzen ari.

274. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lekuona 0001 Erronka latza eta arriskugarria egin dutela aipatu dut arestian, otsoak erakutsitako bide eroso eta zabala arriskugarria izan bait daiteke artzaientzat, beren ardiak konturatzeko irentsiak izango bait dira.

275. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lekuona 0001 Gotzai-artzainek jakin badakite otsoak faltsuak izan ohi direla, batzuetan bakarka baina askotan taldeetan erasotzen dutela, kontsentsu zabal edota gose handiaren aitzakiaz ia beti, baina artzainek ardiak euren larruz defendatzen dituzte, ertzain diren heinean bederen.

276. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lekuona 0001 Baina euskaldun sentitzeak saldukerietan aritzeak suposatu behar al du? Euskaldun gara, eta bakezale, agian ardi beltz, baina zapalduak ere bai.

277. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Asto nahiz ardiari ilea mozteko ere Gipuzkoa aldean ilbehera izan omen da egokien, Azkuek dioskunez.

278. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Leku batzutan ostiralez mozten omen diete ilea ardiei.

279. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Lehenbizikoa, ardiei ez zaiela gatzik eman behar ilargi aldaketa denean, egun horietan emanez gero, modorra bihurturik hil egiten omen dira eta.

280. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. gonzalez 0001 Normaltzat hartzen dugu denboraldiaren bukaeran artalde bakoitzetik lauzpabost ardi hiltzea baina azken bolada honetako erasoak erabat anormalak dira, 50 ardi hil bait du.

281. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Zer plazerra harat heltzean, horgo bi artzainen ongi etorria, eta zoin ongi prest ezarriak zituzten gauzak, ongi etorri hoberenaren egiteko: lehenik deiz korala berriaren ikustea; gero antzu koralean zauden artaldearen begistatzea: ez baitira guti gustatu ardi muturbeltz eder horien ikustea.

282. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. kintana 0001 - Bai, kalte haundia egiten eí dau otsoak ardien artean.

283. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. kintana 0001 - Hil behar direnak, otso gehiegiak dira, ez danak; gelditzen direnak, basoan janaria erraz topatuko dabelako berriro ere, ardietara joan barik.

284. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1986 0001 Otsoak ikaratzen dituen ardia

285. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Berrehun ardi berehala hil dituzte.

286. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Larzac-eko ardia itxuretan, Lip muntra bat sabelean: artzain eta langilen griñak elgarretaratuz...

287. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. larre 0001 Itsas hegiak utzirik, joan zaizke halere errekaguneetako zabaldegi edo goragoko aldapa argitsuetara: oihalezko etxolek dute han ardi behien lekua zenbait asterentzat hartua.

288. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Onelan diño berak aundi-giroz: Nire lenengo entzule ta ikusleak ardiak eta mendiak izan ziran.

289. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arrinda 0001 ARALARKO ARDIAK

290. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arrinda 0001 Beste ardi bat il eta festa ospatu.

291. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arrinda 0001 Aralarko mendiak, bere larrainetan, millaka asko ardi janaritzen ditu, eta ez gutxi larrabei, moxal eta urde.

292. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... r. idiart 0001 Estado zonbeitek zindikalizta gaztain-kolore edo ipurdi-milikariak sustatzen dituzten bezala Elizaren gobernuak ere baditu militante bainan bere gostukoak, erran nahi baita jende goxoak, leunak, biguñak, apezen aintzinean halako ur-benedikatu edo pittili aire bat hartzen dutenak (barkatu, bainan gogoan dutanaren erraiteko ez zait jiten hitz hoberik!) Zu, Maurice, ez zira segur mota hortarik: Jainkoari eskerrak! Bada alabainan orotarik Eliza barnean: eztiki marrakaz beti amen! dioten ardi maltsoak, bainan ere zu bezalako zakur saingariak... Ezin uka edozein artaldek baduela zakur on baten beharra!...

293. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Amalek menperatu eta beretzat artu euazan gudako ondakiñak, idi, bei, ardiak...

294. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0001 Ene burua ardi bat naizela sentitu dut.

295. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0001 Ardiak gure bizian ez dugu gora behera handirik, lasai bizi gara. Pozik! Geure eginkizun nagusia gosea baretzea da, egunen egunerako jana lortzea.

296. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0001 Gainerako denbora gehiena atsegiten iragaiten dugu, eta batzutan lagunekin solasean, ze ardiak ere baditugu lagunak eta elkarrekin hitzegin dezakegu.

297. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0001 Ardiak guztiz bakartiak gara maila horretan eta ezinezkoa izango litzaiguke bikotearekin elkar bizitzea.

298. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0001 Antxudiari egin dituen ume guztiak kendu dizkiote eta erraten duenez, ez omen dago prest gehiago galtzeko. Antxudiak ikusi bide ditu mendian berekasa bizi diren ardiak, ez omen dute nagusirik, beraz, inork ez die agintzen.

299. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0002 Ardia nintzen eta gizona bilakatu naiz?

300. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0002 Eta alderantziz balitz? beharbada ardia ninteke... Ez! Ardia izatea ezinezkoa da.

301. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0002 Ardiek ez dute pentsatzen.

302. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0001 Badakit, jakin ere, gaur goizean trenbidetik pasa den artalde batetako bost bat ardi hil dituzula.

303. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0024 JELKALDI 9 Jelki: Beretter ardieki khantan, Eleonora Blankaren ahizpa, serora arropan.

304. 1969-1990 zuberera antzerkia casve sgrazi 0110 Heren ardien artzaiñgua
Santa Graztarrek egiten,
Jualterok, bahe eta jualte
ganuekin aldiz lantzen.

305. 1991> bizkaiera bertsoak katuentest 0005 Era honetakoak dira, esate baterako, hemen dakartzagun Ardiaren kanta eta Matxalen Kardu.

306. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura g. amondarain 00015 NON DAGOZ NIRE ARDIAK?

307. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura g. amondarain 00015 Unaik ez eukan ha ikusteko gogorik eta txakurragaz Baltzola ingurura abiatu zan, bertan eukazan ardiak eta.

308. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura g. amondarain 00015 - Bai, banator ardiei begi bat botaten. Ah, Juanita, amak bihar goizean gure etxetik pasetako esan deust.

309. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura g. amondarain 00015 Bide osoan txistu eta txistu joian, Baltzola ganeko larrera heldu arte. Han egozan bere ardiak.

310. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura g. amondarain 00017 Unairen gurasoak okelea emoten eutsen ardiak heuren lurretan edukitearren.

311. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura g. amondarain 00019 - Bai, baina nik elizara joan aurretik ardiengana buelta bat egin gura neuke, -erantzun Unaik.

312. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura g. amondarain 00019 Ardiak egoten ziran larrera heldu zan, baina han ez egoan ardirik. Unai txarrena pentsetan hasi zan eta, orduan, txakurra falta zala konturatu zan. Kobazuloko ahoan ikusi eban, lurrari hatz egiten. Korrika joan zan Unai be. Txakurrak kobara eroaten eban. Unaik koba nahiko ondo ezagutzen eban, baina ilunetan ez zan inoiz sartu.

313. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura g. amondarain 00019 Beeeee handi bat entzun eban eta bere ardien arraotsa. Unai orain arinago joian bere ardien bila.

314. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura g. amondarain 00020 - Nik ardiak ilundu arte eduki nahi nebazan hemen, iluntzean inor konturatu barik etxera eroateko, -esan eban mutilak dardaraz eta bildurtu itxuraz.

315. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura g. amondarain 00020 Goian zanean konturatu zan Lapurketako mutila zala, tranpazale fama eukan familia batekoa. Eskuak ondo lotu eta herrira eroan eban. Ardiak, barriz, larrean itxi ebazan bedarra jaten.

316. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura g. amondarain 00020 Zortzi eta erdiak ziran herrira heldu zanerako. Meza amaitu barria zan eta danak, ardiak hiltzen ebazan ustezko otsoaz ari ziran berbaz.

317. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura g. amondarain 00020 - Hemen da zuen zorioneko otso hori. Gure ardiak ostuten topatu dot, -esan eban Unaik barreka eta egin ebanaz harro.

318. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura g. amondarain 00020 Danak harriturik, Unairi musuak emoten hasi ziran eta Unai herriko ausartena eta indartsuena sentitzen zan. Handik aurrera ardiengana joaten zan bakotxean, Baltzolako baserritarrak gaileta, opil eta antzekoak emoten eutsiezan esker onez.

319. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0036 Dirua, janaria, erropak, tresnak, muebleak, eta batzuk ardi edo txerri edo beste animaliren bat edo beste be bai.

320. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0018 Gonzen guztijok lanera:
lugiña atxurrakin solora,
artzaiña ardijakin mendira,
itxas-gizona be, itxasora,
ta, Aberriko seme guztijok
goazen Euzkadi goratzera,
bakotxa zur bere lanera
geure errija azkatutera

321. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0348 Illunabarrean, ardiak txabolaratzean, barrura sartukeran, ardi bat falta jakola konturatu da.

322. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0348 Estu ta larri, bein eta barriz zenbatu ditu ardiak, erdi-illunean.

323. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0348 Eta aurkitzen dauanean, pozaren pozez, txapela irabazi dauan baten antzera, auzoakana dator esaten: Poztu zaiteze nigaz, aurkitu dot galdu jatan ardia eta.

324. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00073 Mesopotamian K.a. 3000. urtetik aurrera hiri-estatu asko sortu ziren (Ur, Uruk, Akad, Lagash, Babilonia, Asur, Ninive, Susa, Pertsepolis) eta Egiptokoaren antzeko ekonomia garatu zuten, nekazaritzan oinarritua: garia, garagarra, oliba, palmondoak, fruitarbolak... Abelazkuntza ere aipagarria zen, lurra hain aberatsa ez zen guneetan (ardiak, behiak, txerriak, ahuntzak...).

325. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00065 Ardi beltza

326. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00065 Mendian bizi nintzen pozik eta zoriontsu nire artaldearekin. Eguraldi ona egiten zuenean, zelaian etzaten nintzen eta ardiak zaintzen nituen txakurrarekin batera. Euria zenean, txabolan egoten nintzen artilezko galtzerdiak egiten. Horrela pasatu nuen uda osoa.

327. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00065 Goizean ardiak landara ateratzera joan nintzenean, han ikusi nuen bera, gaua bezain ilun, ikatza bezain beltz, arkume jaio berria. Beldurtu egin nintzen.

328. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00065 Baserrira jaitsi eta handik denbora gutxira, nire ardiak hilik agertzen hasi ziren. Otsoak zirela pentsatu nuen, eta horrela, goiz batean, nire gelako leihotik ikusi nuen bat. Muturra odolez zikinduta artaldetik alde egin zuen otso hark arkume beltzaren antz handia zuen.

329. 1991> euskara batua ikasliburuak oporkoad 0063 Ardiak ere oso eskuzabalak dira gurekin.

330. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0258 Erregearen oiloak handiak ziren, ardien tamainakoak.

331. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0060 Kontutan izan testuan ez direla untxeak eta ardiak aipatzen.

332. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0117 Jonek, beste gauzarik egin ezinik, egunero ardiak larratzera eraman ohi zituen.

333. 1991> euskara batua ikasliburuak musika/5 0018 Bai, bakartasunaren erdian gindoazela, hauexek entzun genituen: abere baten zintzarriaren dulun-duluna, ardien beee negartia, suge zaharraren txistua, motor baten motore-zarata, mendigoizalearen oihua, zuhaitz-hostoen firfira biguina, eltxo gogaikarrien zunburruntxoa, artzainaren deiadar luzea, egurgilearen aizkorakada neurtua, azeriaren zaunka, zaldiaren irrintzia, basahuntz beldurtiaren zalaparta, zozoaren txortxorra, txori kantari askoren txio-txio alaia, errekatxoen pol-pola, basurdearen arnas hotsa, haur-talde batek sortutako abestiak, flauta-doinuak, kriskitin-hotsak, txaloak, kitarra-doinuak...

334. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0065 Uharte Arakilen, berriz, ardi txakurren txapelketak egiten dira, eta latxa ardien gazta txapelketak.

335. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0107 Abelazkuntza garrantzitsua da: ardiak, txerriak, behiak... eta arrantza ere oso garatua dago.

336. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0086 Baina oso txikia da eta ardiak zaintzen besterik ez daki.

337. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0086 Ohituta nago ardiak lapurtzera etortzen zaizkidan lehoi eta hartzak hiltzen.

338. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. mendizabal 00001 Herria: putzua, eliza, udaletxea, ardiak, traktorea

339. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00057 Bera ardiak jezten hasiko omen zen, eta, anaiak ardiak jetzi orduko, osatuko omen zituen denak.

340. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00057 Behintzat, nik sasoi onenean baino errazago egiten diat arditakoa orain.

341. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00057 Gainera, orduan, badakik, ardi txarra izaten huan: sorakaia bazan, eta orain ez ziok sorakairik.

342. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. maiz 00126 Bi ardi faltako ziren handik aurrera artaldean, baina hala eta guztiz ere, laiotzeko elurrak urtu gabe iraungo zuen bitartean behinik behin, gure zakur eta artzainak han jarraituko zuten betirako.

343. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. goikoetxea 00109 ARDI BELTZA URBIAKO LARREETAN

344. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. goikoetxea 00109 Aizkorri mendilerroaren magalean, Aratz, Aloña eta Aketegik, portzelana finez eginiko katilu eder bat osatzen dute, bertako uzta gozoa ardien diti bilakatzen delarik.

345. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. goikoetxea 00109 Duela hiru ordu utzi ditut Gorbeiako larreak eta orain, hementxe aurkitzen naiz leku paregabe honetan ehundaka ardi inguruan ditudala.

346. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. goikoetxea 00109 Bat-batean ardi guztiak niri begira jarri dira, lurrean duten bazkaz erabat ahaztu balira bezala.

347. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. goikoetxea 00111 Orain garbi ikusten dut ardi hauen jokabidearen zergatia.

348. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. goikoetxea 00111 Zer egiten du ni bezalako ardi beltz batek ehundaka ardi zuriren artean?

349. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura z. fernandez 00062 - Lagunok orain badakigu zergatik desagertu zen kontseilari urdina eta baliteke beste herritar asko ere erraldoi horren atzaparretan egotea, beraz aurka egin behar diogu besteak salbatu nahi baditugu baina horretarako zure ardiak beharko ditugu artzain.

350. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura z. fernandez 00062 - Zer egin nahi diezue nire ardiei? Beraiek dira nire ogibide bakarra!

351. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura z. fernandez 00062 - Lasaitu zaitez gizona, ardiek balio dutena ordainduko dizugu, lehenengo kobatik irten beharko gara nire plana aurrera eramateko eta ikusiko du erraldoi horrek, gure lagunak askatuko ditugu bere begien aurrean eta ez da ezertaz konturatuko.

352. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura z. fernandez 00062 Zera pentsatu zuten, bere lagunen erreskate modura ardiak eskeintzea baina erraldoiak ez zekiena zen ardi larru batzuen azpian zaldunak eta ogroak ezkutatuko zirela.

353. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura z. fernandez 00062 Gure lagunak askatzen badituzu 30 ardiz osatutako artaldea emango dizugu!

354. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura z. fernandez 00062 - Nik zuen ardiak nahi baina bakarrik ogro usain txarrekoak eman, Gizontxo urdina nirekin geratu, berak ipuin politak kontatu niri.

355. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura z. fernandez 00062 - Ondo da, zuk esan duzun eran egingo dugu, libre utzi ogroak eta ardiak zuretzat.

356. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0043
Mama deitzen dio urari
pupu minari
mu behiari
eta be ardiari.

357. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. olarra 0043 - Seguru aski ardiren batzuk lapurtzen hor ibiliko duk Aralar aldean erantzun zidan.

358. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. olarra 0058 Ardi zaharren bat baditek, pentsatu nuen, horrenbeste itzulinguru eta jirabueltari erreparaturik.

359. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. olarra 0058 Ez omen zen ardi zaharra, alanbre hesian trabatutako arkume gaixo bat omen zen haiek aztoratzen zituena, hori esan zidaten behintzat herrira iritsi nintzenean.

360. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0027 Ardi eta behiek harriak jaten zituzten belar berdea ikusten ez zutelako.

361. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0050 Ardiak jeizteaz gain, beti berandu dabiltzan horiei arkumea hil, garbitu, larruak xukatzen jarri...

362. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0050 Ardiak isilerazi nituen pixkat gobernatuz, eta arkume-larruak zabaltzen aritu nintzen, behar bezala xuka zitezen, horiekin sos batzuk bada ere hartu ahal izateko uda parteko egun idorretan.

363. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0058 Ardiei azpiak ateratzera baino (...)

364. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0008 Aspertuta zegoen, beti zerri eta oiloei begira, behi eta ardiei.

365. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00137 Egun haietan, Salomonek eta bere inguruan bildu zen Israel herri osoak, ezin konta ahala ardi eta idi eskaini zituzten opari kutxaren aurrean; hainbeste izan zen hil zutena.

366. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0071 Hark batzuk besteengandik bereiziko ditu, artzaiak ardiak ahuntzengandik bereizten dituen bezala: ardiak bere eskuin aldean ipiniko ditu; ahuntzak, berriz, ezker aldean.

367. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0098 (...) ihes egiten du; otsoak harrapatu eta sakabanatu egiten ditu, morroiari ez baitzaio axolarik ardiengatik.

368. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0098 Ni naiz artzaiona; ezagutzen ditut nire ardiak, eta neureek ezagutzen naute Ni; Aitak Ni ezagutzen nauen bezala, eta berdin Nik Aita; gainera nire bizia ematen dut Nik ardiengatik.

369. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0098 Baditut, artegi honetakoak ez diren beste ardi batzuk; haiek ere erakarri beharrak dauzkat; adituko dute nire ahotsa, eta artalde bakarra izango da, eta artzai bakarra.

370. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00211 Ez da atsedenik urtea ez bada frutatan oparoa izan edo ardien umealditan edo Cerestar lastozko azaotan, eta bildutakoarekin ez baditu ildoak zamatzen eta ez baditu aletegiak gainditzen.

371. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00250 Ardi bat du lagun, ardi bat eta bakardadea.

372. 1991> euskara batua literatur prosa j. lartategi 00023 Oroitzapenak oroitzapen: iraganetik gogoratzen dena, recuerdo txertatu txertatu: insertar badizkigute, gure barruan sentimendu artifizialak sortu badituzte, ardi elektrikoekin amets egiten badugu... ez da gure arazoa.

373. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00111 Babestuta sumatu nuen han neure burua. nola bordan galdurik ibilitako ardiak.

374. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 0050 -Jo ezak kanpaia noizbehinka barrenak lasaitzeko, motel, edo harrapa ezak bestela herrikoen ardietako bat, sentsazioa antzekoa dela entzun nian lehengoan! Jazintok, irribarre bihurri bat ezpainetara ekarriz.

375. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0072 Esaiezu, adibidez, nola arraio den LUZE laburragoa LABUR baino, AMA beranduago jaioko zaiela, hiztegiari jaramon eginaz, ALABA baino; gure hizkuntzan numero perfektoenak BI eta BEDERATZI direla, bi eta bederatzi letrez osatuta daudelako; galde egiezu animalia guztiak zelai berean bazkatuta ere, zergatik irteten zaion ilea behiari, zergatik artilea ardiari, zergatik lumak oiloari, zergatik daukan leuna eta hain gorrixkara bere larrua zerriak; erakutsi iezaiezu nola lojika modu oso desberdinak dauden eta alfabetoaren ordenuaren esanera gure zenbakiak ordenu honetan esan beharko genituzkeela; bat, bederatzi, bi, bost, hamar, hiru, lau, sei, zazpi, zortzi, esaiezu imajina dezatela alfabetoa bera ere ordenu alfabetikoan ea zer nolako porrua irteten zaien; historia piskat ere erakutsi beharko diezu (...).

376. 1991> euskara batua literatur prosa x. etxaniz 0107 Kobrezko 1.500 txanpon lortu zituen ardiaren salmentagatik eta bere bideari heldu zion.

377. 1991> euskara batua literatur prosa x. arregi 0155 Beraz, esaldi ospetsu honen esanahiak (esanahirik baldin badu) zera izan behar du: gizakia dela gizakiarentzat otsoa beste sorkari otzan batentzat dena, ardiarentzat dena adibidez.

378. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0239 Ardi umaberri batek nolako maitetasuna erakusten dio bere bildots jaio berriari?

379. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 00068 Irutea eta ehundura ditugu neolitikoaren garaian hasi eta garatutako beste bi aurrerapen. Haria egiteko, aspalditik erabiltzen diren zuntzen jatorria animaliak edo landareak izan daitezke. Lehenak latxa arrazako ardien iletik eta Nafarroako txurra eta rasa arrazakoetatik datozkigu, batez ere. Ardatza eta txaratila lanabesen bitartez, amonek eta artzainek artile hau iruten dute harilkotan biltzeko, eta gero, lakatz samarrak izan arren, berotzeko primerakoak diren artilezko galtzerdiak lantzen dituzte.

380. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 00082 Gazta, etxekotzearen garaietatik ezagutzen den elikagaia da eta antzinako herri haiei aurrerapen izugarria ekarri zien, proteina ugari zituen esnekia denbora luzez iraunarazteko eta garraitzeko aukera ematen baitzien. Euskal Herrian ardi latxaren esneaz egiten direnak dira ezagunenak, Idiazabal motakoak.

381. 1991> euskara batua saiakera-liburuak o. ibarra 00120 Hau ikusten da argi erronkarieraz, haran honetan gizonek ematen zuten urte osoa Erriberan ardiekin eta emakumeak herrian gelditzen ziren. Haiek izan ziren urteetan zehar hizkuntza mantendu zutenak, gizonezkoak, ordea, gaztelania ikasten hasi ziren.

382. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. zubiaga 00106 Doly ardia bezala herriak klonatu nahi dituzte, giza askatasunerako oso arriskutsuak diren ereduak eskaini, herrien ohiturak bateratu. eraberdindu, beisbol-txanoa eta hanburgesa gizarteratuko duen giza eredu bakarra sortzeko ahaleginetan dabiltzala gero eta argiago azaltzen zaigularik.

383. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0051 Ardiek bazkatzen direnean, erromeraleek ontinareetarantz eta sisailareetarantz bideratzen dira.

384. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0222 laranja koloreko galtzak jaztea aski zela uste izan zuten batzuren batzuk libre izateko, kafesne koloreko bragak erosi dizkiot andregaiari, Azeri koloreko zakur batekin joan da Julian erbitara, Ardi lepagorri bat falta diat, txokolte koloreko muturjea duena, Erle koloreko ahari zahar hark, denak urruzak botzen ditu, Ainar koloreko artantzu batek egin du umea... etabar.

385. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. olaetxea 0039 Zeltiberiar garaian eta La Hoya-ko A3 mailan batez ere txerrien kopuruaren handitzea izango litzateke nabarmenena, idizkoek ehuneneko berdinetan mantentzen direlarik, ardi-ahuntzen beherakada ikusgarria suertatzen delarik.

386. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0015 Halaxe ardien saldoa, artaldea goiti joan da esnetarako, gero koperatiba moduan Axuria taldeak arkumeen salketa hobetzen du;

387. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0155 Bere agintepean, lurralde zelaiaren eta larre gozoaren aukerak bete-betean baliaturik, arrunt ugaritu zen ardia urte gutxian: berrogeita zortzi mila buru izatetik hirurogeita hemeretzi mila izatera heldu ziren.

388. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0155 Urrean etsi ahala, aurrez ezagutzen zuten lantegiari lotu ziren: ardiari, alegia.

389. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0155 Barrualderago jo zuten hauek, propio arditara etorrita.

390. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0026 Gero badaude hitz egiterakoan erabiltzen diren eredu batzuk: bigarren umeko ardi, hirugarren umeko behi, laugarren umeko behi, baina hembra multípara esateko ez dago hitz berezirik.

391. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0015 Ardiak lapurtu, lapurretak salatu edo liskar larri eta iraunkorrik izan deneko kasu bat bera ere ez dut ezagutzen.

392. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0036 Ohizko sisteman, parte oso baten jabe zenak olara bere abereak artalde amankomunean nahastuta eramaten zituen eta esnea ematen zuten ardien kopuru jakin bat izaten zen hark artaldean zuen proportziozko zatia.

393. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0036 Ardien unitate hari txotx edo xotx deitzen zitzaion, eta Zuberoako zenbait lekutan txotxa ehun ardikoa izaten zen (Lhande 1926: 989).

394. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0036 Santa-Graziko oletako txotxa 50-60 ardi esnedun eta bi zintzarrikoa da 8 Nussy Saint-Saampeuml;nsek (1955: 91) dioenez Zuberoako txotxak hasieran 45 ardi esnedun zituen. Nafarroa Behereko Ibarren txotxak 60 ardi esnedunekoak ziren (Barandiaran 1955: 42). Zuberoako Liginaga herrian txotxak 56 ardi esnedun balio ditu, txotx-erdiak 28 eta karta edo laurdenak 14 (Barandiaran 1948: 22). Txotxen sistemari buruz erreferentzia gehiago jakin nahi izanez gero, ikus Cavaillés (1910) eta Lefebvre (1933).

395. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0036 Herriko ola batzuetan txotx-erdiak hogeita bost ardi esnedun balio ditu.

396. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0036 Karta edo laurdena (txotx-laurdena), hamabost ardi esnedunekoa da olako elkartean.

397. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0036 Orain dela hamabost bat urte txotx-erdia edo -laurdena zeukaten etxeek (txotx lagûnek) elkarrengana bildu egin behar izaten zuten, hau da, beren ardiak batu egin behar izaten zituzten parte osoa edo txotxa osatzearren 9 Txotxaren gaia eta txotxak dituztenen arteko harremanak X. kapituluan aztertzen dira.

398. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0057 Urteko batzarrean artzainen batek olan uda guztian bere txandak ez dituela beteko, baina bere azienda bulltan larratzea nahi duela adierazten badu, ardiak zaindu eta jezteagatik bere kideak ordaindu egin behar izaten ditu.

399. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0057 Normalean prezioa ardiko 15 liberakoa izaten da.

400. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0057 1978. urtean Ligoletako artzain batek, txabolan bere txandak egitea alde batera utzita, 825 libera ordaindu zituen bere berrogeita hamabost ardiak zaintzeagatik.

401. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0079 Biharamunean goimendietarako bidean behera etortzen ziren eta ardiak antzututako (antxû) sasoiari hasiera ematen zitzaion.

402. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0099 Ilunpetan ardiak inguratu eta egunean lehen aldiz jezten hasten dira biak batera.

403. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0099 Artzain nagusi denez, artaldea bulltako mugetara eraman behar du, eta ardiekin egon behar du hauek etxolara etortzen diren bitartean.

404. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0099 Ardura nagusietako bat ardiak hango arroil eta amildegi ugarietara ez hurbiltzea da, edo ardiak bat batean herrirako bidea ez hartzea.

405. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0099 Eskarmentua duten ardi zaharrek oso ongi dakite bidea non amaitzen den, eta uda hotza edo euritsua denean, kontu handiz zaindu behar dira ibarrera jaisteko joera handia berez dutelako.

406. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0099 1977. urteko abuztuan, ola bereko hirurogei bat ardi helduk ihes egin zuten, bitan ihes egin ere, artzain nagusiak ongi zaindu ez zituelako.

407. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0120 Artzainak ardiak estaltzeko inolako kontrolik egiten ez badu ere, bere trebetasuna ardiek hilabete horretan munduratzen dituzten arkumeen kopuruaren arabera juzgatuko dute.

408. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0120 Negua oso epela izaten ez bada, nekez uzten dira libre esnea duten edo ernari dauden ardiak.

409. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0120 Arkumea duten ardiak barruti berezian edukitzen dira eta belarrondo onenaz elikatzen dira, esne gehiago izan dezaten.

410. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0120 Umea egiteko garaian, artzainak gau batzuetan ardiei erditzen lagundu behar izaten die.

411. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0120 Halakorik egin behar izanez gero, ardia Mauleko albaitariarengana eramaten da.

412. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0120 Umea egitean ateratako odolak ez die beldurrik ematen, baina umetokia ireki behar dela pentsatze hutsak atzerakoa ematen die; ardia sufritzen ez baitute ikusi nahi.

413. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0276 Ardi argala.

414. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0167 Jakina, beti egon daiteke ardi beltzen bat hartaz harro ez egoteko, baina holako gutxi dago euskaldunen artean.

415. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0277 Doluzko beste adierazpen publiko bat etxeko ardiak identifikatzen dituen kolore biziko markaren gainean lerro beltza ipintzea da (ohitura hau galtzen ari da).

416. 1991> euskara batua saiakera-liburuak telleriarte 0012 Abere aldetik 4 behi, beste horrenbeste txekor 35-40 ardi eta etxeko lanetarako bakarrik sekulako idi parea zutelarik.

417. 1991> euskara batua saiakera-liburuak telleriarte 0012 Gaur egun artzantzara dedikatzen dira eta ekintza honen urtebeteko etekina hau da (1993ko datuak): 4.000 Kg gazta, 350 arkume, 900 Kg artile eta okelatarako 75 ardi zahar.

418. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0117 Hor dugu bestalde Jesusek Petriri erran ziona: Bazka itzazu ene ardiak (Jn 21,17), ikusteko aski garbiki, botere izpiritualaz diharduela eta ez tenporalaz.

419. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0117 Argi dago Aita Saindua ez dela mundu osoaren jabea, zeren Jesus Jaunak erran baitu munduaren azkenean artalde bakar bat izanen dela eta artzain bakar bat (Jn 10,16), eta beraz anartean ez dira ardi guziak artalde berean izanen.

420. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0029 Ardiei ilea mozteko aizturrak.

421. 1991> gipuzkera ahozkoak oiartzungo hizkera 0176 AMONA: Oain eldu dia goiko ardiyak, ataka zabalik baito... atoz ona, atoz, atoz...

422. 1991> gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0149 Talde ederra zeukan
ardi eta ari,
oien illez egiñak
ainbat kilo ari.

423. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0121 Gure aitak ekarri zituan lau ardi, Ordizin erosita.

424. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak y. lekuona 0017 Joan dan urtean lenengo egunean 60.000 ardi sartu ziran.

425. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak y. lekuona 0017 Lenego sarraldian, artean gari ta gaiñontzekoak ebaki berriak dira ta naiko bazka izaten dute ardiek, baiña bein abenduaren asieran, berriz ere alea ereiteko lurrak gorritzen asten diranean, jatena murriztu egiten zaie eta orduan, al dan lekuan billatu bear.

426. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak y. lekuona 0017 Ardiaz gain, Caparroso, Marcilla, Villafranca, Tudela ta Cabanillas'ko jabeek 400 bat bei basati ere sartzen dira.

427. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak y. lekuona 0017 Bardenetako gozatzea batik bat, ardientzat emana zan eta asiera artan ez zan gorritutako lur saillik.

428. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. lasarte 0017 Ango basoetan zenbat animali mantentzen ote zan belarrez eta ezkurrez, nola ardi ta beor, ala txerri ta bei, iñori ezeren gasturik eragin gabe?

429. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. lasarte 0017 Ardiak emango zioten lanik txarrena.

430. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00130 Gauaz, bordan ardiak marrakaz ari baitziren ikustera joan zen eta sekulan ez itzuli.

431. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00130 Biharamunean, ardiak borda zokoan metaturik ikusi zituztelarik otso edo hartzari pentsatu zuten eta ihiztorrak errestoan eman.

432. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00130 Hartza usaintzean potzetara botatzen dute beren burua ardiek, hamar urte badu ere piztiak ez direla toki horietan ibili.

433. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0072 Xede ederrak horiek denak, bainan xede gelditu zirenak, zeren eta 1803ko buruilaren 15an berriz ere aipu da sari hori sortzea: aguerdintarentzat sei libera barrika bakotx, arnoarentzat 12 libera barrika bakotx; harakinek hilen dituzten behientzat 3 libera; aratxe, ardi eta bildotxentzat 10 sos (III.8).

434. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00145 Zu ezkontzea izan dut beti
nere barreneko nahia;
bizimodu hau ezin da izan
inolaz ere alaia,
baina pentsatzen jarri ezkero
ikusten dut nahiko zaila;
ardi zaharrekin denbora lartxo
pasatzen duzu anaia! (bis)

435. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03843 LATOSA 1 9.000 pta. 4.500 pta 450 ardi

436. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03843 LATOSA 3 6.000 pta. 3.000 pta 450 ardi

437. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03843 LATOSA 4 6.000 pta. 3.000 pta 450 ardi

438. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03843 EGURRAL 6.000 pta. 3.000 pta 500 ardi

439. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03843 PAGABE 2 9.000 pta. 4.500 pta 450 ardi

440. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03843 DONITURRIETA AZPIKOA 3 19.500 pta. 9.750 pta 450 ardi

441. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.b. etxarren 00085 Halere abereen primaketak egin zituzten, zaldi, behi eta ardi, denak hor izanez.

442. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. iturrioz 00022 Maider Murua bere ardiak Ordiziako kaleetatik eramaten, atzo ospatu zen Artzai Egunean.

443. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. iturrioz 00022 Txikitatik izan dute argi, beraien bizitza ardien munduan tinkatu nahi zutela. Maiderren kasua oraindik apartekoagoa da, betidanik pentsatu baita artzaien lanbidea gizonez osatua dagoela soilik.

444. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. iturrioz 00022 Hala ere, Maiderrek hau ezeztatu digu, berak ardiekin lan egiten duen emakume asko ezagutzen baititu, Oñatiko eskolan aritu ginenean, artzai baten etxean egiten genuen astea eta han emakumea zen ardiekin zebilena. Baina hau ez da kasu bakarra, gehiago ere ezagutzen ditut.

445. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. iturrioz 00022 Ordizian bizi da, nahiz eta ardiak Itsasondon eduki.

446. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. iturrioz 00022 Baserrian zegoela, Oñatiko artzai eskolari buruz hitzegin zioten eta hara joan zen ardien gaian bere jakituria zabaldu asmoz.

447. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. iturrioz 00022 Eskolan gauza asko ikasten ditugu. Niri etxean beti esan didate zer eman behar zaie jateko ardiei, baina ez zergatik. Eskolan honelako gauzak ikasten ditugu. Baita ere ardien gaixotasun guztiak, noizbait bat hiltzen bazait honela jakin dezaket zergaitik izan den

448. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. iturrioz 00022 Alde praktikoan, ardiekin egonarazten zieten.

449. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. iturrioz 00022 Xabier eta Maiderrek, badakite orain gauzak asko erreztu direla ardiekin lan egiterako orduan.

450. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. iturrioz 00022 Gabona aurretik, erditzeko dauden ardiak banatzen dira.

451. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0013 Ez ditut behin ere euskaldunak sublimatu: arrakero xarmagarriak badagozela muslarien keinua; manomanisten atxikia; atzerantz begirada zestapuntan, pilota zestaren barruan dagoen bitartean; behi gatzatua ardiaren bailitzan eskeini; porkojones kaladero debekatuetan arrantza eguneroko gogaitasunak gatz pixkat har dezan.

452. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0008 Teknikari honek agerraldian azaldu legez, Nafarroan 22.301 ahuntz daude, eta 625.165 ardi.

453. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0008 Azken animalia hauen % 60 okela emaleak dira; % 30 ardi latxaren arloan sartzen dira esnegintzan.

454. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0008 Ardiaren arloan nafar komunitatean dauden osasun arazoei buruz ere mintzatu zen Murieta.

455. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0008 Murietaren iritziz, ardi eta ahuntz ekoizpenaren arazo nagusia bruzelosia da.

456. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bbarand 0018 Plantxa zarrak, burruntzali, ardiak mozteko goraizak, orain berrogeita amar urte azaldu ziran radioak.

457. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0050 Nekazari-egiturak Europako arauetara egokitzeko ematen diran diru-laguntzak, zenbait aldaketa izan ditu, bai aragitako beikiak, ardi, auntz eta txerrien kopuruak, nekazariek dituzten lur-saillen arabera egokituaz.

458. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1995 00004 BEHIAK ETA ARDIAK

459. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1995 00004 Lau baserrietatik bik ardiak dituzte, eta biak elgarretaratu ondotik, 500 ardiko artaldea du egun Geroari Elkarteak.

460. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1995 00004 Izan ere, ardiak denak elgarretaratuak dituzte, bainan behiak ez oraino.

461. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1995 00005 Azkenean lau bildu gira, bi ardiekin eta bertze biok behiekin.

462. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00025 Bertan, ohiko postuez gain, ez dira faltako kapoi, indioilar eta antzarren erakusketa, Euskal Herriko errezil sagarren lehiaketa, fruitu lehiaketa, fruitu lehorren erakusketa eta ardi latxa eta aharien erakusketa.

463. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0012 Pelota bat eta sei tortolis (ardien atzeko hankako belauneko hezurra) behar ziren tortoliska jolasteko.

464. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jakingarriak 1991 0022 Gurdiak gertuko baserrietara joatea ahalbidetzen zigun, eta, beraz, animalia ezberdinak ezagutzeko aukera ere bai: txakurrak, untxiak, oiloak, behiak, ardiak, katuak,...; halaber, inguruko jendearekin ohitu egiten ziren.

465. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. diaz de lezana 0001 Pentsa adib. garraio-mota desberdinak, batetik, itsas garraioa, aireko garraioa, trenbide-garraioa, ibaiko garraioa... eta garraia daitezkeen salgaiak bestetik, burdina, ardiak, txatarra, laranjak, ikatza, petrolioa,...

466. 1991> zuberera poesia casve bortûzale 0049 Horra, motoka, barantola bere lili gorrail ttipieki.
Beti maite dû, adarxkot bat moztûz,
ahûrrean tinkatzea,
eta horren ûrrinonaren ûsnetzea.
Noizean behin biltzen dû ere;
nûtenatûrik marranta idorra eztitzen beitû.
Zaingozoak ere hedatzen dûtû bere zanko xehe ozkedûnak.
Horik alatzen dûtûen ardien ezneareki egin gaznak
gozo haûtû bat badû.

466 emaitza

Datu-estatistikoak: