XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0042 Zer ete-diñotse euli-ameak bere eulikumeei? Adi-adi gagozan, eta zerbait ulerrtu dagikegu: Ene umetxuok, diñotse ezti gozotik, ardao zoragarritik eta argi ixiotutik iges egikezue.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0042 Barrdin, ardaotara yoan zana bertantxe zoratuta itto zan.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0005 Iye aaztu yatan esatia urte barriyak emoten edo opa izaten echera datorrenari, nor nai dala, teia ta gozokiyak emon biar izaten yakozala; eta erbesteko senideak badira barriz (esate baterako, lobak edo suiñak), oneeri lenengo echian sartueran teia ta gozuak; eta gero, ordua eldu deitenian, bazkari edo apari jaiyegunekoa, au da, okela, arrain da ardaoa eta zerbait ostantzeko gauza gichienez maira ekarri biar yakee; eta beste baten esango dodan lez, zortzi gizonezkok, lau egalezko maiyan alkarregaz jan biar dabe; au da, konbidauak aintzekotzat artzeko modua.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0177 Ogia Jesukisto'ren Gorrputz ta ardaua Jesukisto'ren Odol biurtzeko almen izugarria emon daroatse Jauna'k.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0119 Bai, egon ardura barik! Yuatia baiño eztago Doratio mandazaiñenera ardautan, surra ederra daukala norberak-eta.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0064 Emakumearen etxean egozan egun baten esan eutsan emakume alargunak gizonaren alabeari: - Entzun: esayon aitari beragaz ezkondu gurako neunkela; ori izatekotan goxetan esnea garbitzeko ta ardaoa edateko izango indukezan.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Ta irugarren goxean ura garbituteko ta ura edateko gizonaren alabearen aurrean; emakumearen alabearen aurrean barriz, esnea garbitzeko ta ardaoa edateko; ta onan yazoten zan beti aurreko egunetan .

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0011 An, gorriak ikusiz, azi zan nire anaitxua oiñez asi arrte, ta ni bere an garatu nintzan, etxeko arrotzei ardau ta argizari ta agintzen eusteena ekarteko gauza nintzan arrte.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0041 Ardautegitik eneutson sekula txuri bat ardo ekarri, ta kutxan eukon apurretik neurriz artzen eban eta aste osoan irauten eutson.

10. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0003 Eta... enetxua! merkiak daude ba oraintxe arraultzak nolanai alperrik galtzeko, lau peseta t'erdi dozena! lau peseta t'erdi... ezin diteke bizi! guziya goitik dabil, oso goitik... ia ba: dozena arraultz lau peseta t'erdi, libra xerra amabi errial, esnia lau txakur aundi litrua, porru-perrejil txorta txiki bat lau txakur aundi, aza-burua erriala, olioa iru peseta litrua, ogia ogei xentimo opilla, legatza iru peseta libra, bixigua, atuna, baratxuri, tipula, azanayo, azukre, piper, irin, babarrun, urdai, ardo, cafe... o...!

11. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0020 Zer eskeintzen da Mezan? Mezan Jesukristoren gorputza eta odola ogi-ardoaren irudi edo antz-pean eskeintzen da.

12. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0216 Zer dago kalizan, Mezerdiko itzak esan baño len? Ardo pixka bat ur-tanto batzuekin dago kalizan Mezerdiko itzak esan baño len.

13. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0216 Ogia ta ardoa, noiz biurtzen dira Jesukristoren gorputz eta odol? Apaizak Mezerdiko itzak esanaz batean, biurtzen dira ogia ta ardoa Jesukristoren gorputz eta odol.

14. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0245 Ogia ta ardoa Jesukristoren gorputz eta odol biurturik.

15. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0245 Ogia ta ardoa, noiz biurtzen dira Jesukristoren gorputz eta odol? Apaizak Mezerdiko itzak esanaz batean, biurtzen dira ogia ta ardoa Jesukristoren gorputz eta odol.

16. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0245 Eta Mezerdiazkero bai al da ostian ogirik eta kalizan ardorik? Ez jauna, Mezerdiazkero ez da, ez ostian ogirik, ez kalizan ardorik; ogi ta ardo usaia, gozoa ta gañerako eraskiak baizik.

17. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa inza 0235 Ichuak bazkaltzeko picharacho bat ardo bazuan beti, ta mutilchuak noizean bein musu ixill-ixill batzuak ematen zizkion ichua oartu gabe.

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0200 I baño ardo zarra naiago din arrek.

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0148 23 Ta mirraz nasitako ardoa edateko zemayoten; baña Ark ez zun arrtu.

20. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0055 Eremutarrak urregorrizko edontzi eder ikusgarri baten edan eban ardaoa.

21. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0062 Jesu-Kristo dala apaiz au, probatuko det San Juan Krisostomo'ren itz auekin: Apaizak dira serbitzari utsak: Jesu-Kristo da Ogia ta Ardoa Gorputz eta Odol biurtu, eta eskeintzen dan Sakrifizioa Santu egiten dituana.

22. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0062 Azkeneko aparian Konsagratu zituan ogia ta ardoa, eta orain ere badirau milagro ori egiten.

23. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0063 Erakasle Santu onek erakusten du itz auekin, Jesu-Kristo berbera dala Mezan gauzarik bearren-bearrenak egiten dituana, eta zerutik jeisten dala, ogia ta ardoa bere Gorputz eta Odol biurtzen dituala, eta bera eskeintzen zaiola Jaungoikoari, mundua salbatzeko, eta bitarteko leial bezela, erregutzen duala, erria erredimitzeko.

24. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0330 Badira zortzi egun, esku ezkutuko batek jartzen dizkidala aurrean ogi bat eta neurri bat ardo.

25. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0009 Botilla. - Ardo ta edariak gorde ta maian erabiltzeko ontzia.

26. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0010 Baso=(Edontzi). - Ardo, ur eta edariak ontzietatik aora eramateko ontzitxoa. (*) Gaur nun-nai ia, mai-tresna abetzaz gañera sopera, fuente, frutera, azukrera, biñagrera, platillo, taza, kopa ta orrelako izen erdeldun-tresnak badirala, guziak dakigu. Baña ez dira egunero erabiltzen, ezta gutxiago ere. Azkeneko biak, ordea, geroago ta geiago erabiltzen dira; taza, kafe edo akeita artzeko, ta kopia edari bizietarako.

27. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0082 Ez dute ardorik

28. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0082 Ona esan nai dutena: Begira, Jesus, ez dirudite etxe ontakoak aberatzak; gure aideak bai dira, gure antzekoak dituk ¡beartsuak! Ardo gutxi jarri dute beraz.

29. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0082 Ardorik gabe gelditu ta lotsatu ez ditezen egizu zerbait beren alde.

30. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0082 Emakumea, guri zer ote dagokigu ardorik ezpadute? Ez da oraindik nere aldia etorri.

31. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0082 Emakumea itz onek, juduen arrtean, ez du gogorrtasunik; juduen arrtean; emakumea itz onek gure izkuntzan enetxoa, maitetxoa, kutuna bezela esan nai du-ta; beraz arr zazute onela esan balio bezela: Enetxoa, guri zer ardorik ezpadaukate ere?.

32. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0082 Oarrtu dezu zuk ardoa eskastuko dala; nere amatxoa bai zera, ez neri ezer esan.

33. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 Denen arnoa pagatu eta nerea ez.

34. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0024 Manuel, pintaño bat arno, eta zalhu! Chutik ez niagok, eta bideko errauts guzia, hortchet kokatua diat, zintzurrean.

35. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0024 Ai zer gochoa, orai! Zinez, Manuel, Nafar arnoa Nafar astoak ez bezalakoa duk! Bertze ttintta bat, oraino, patarraren leguntzeko.

36. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0024 Itzalean hobeki zaizte segur...... Bainan, zer arnoa! Ez duk, ez, holako Ahunchkiko urik.

37. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0024 Heientzat ez othe da bada nafar arnorik? Ellande ostatuan, eta hek kichkaili dira bide bazterrean, lephorainoko errautsean.......

38. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0024 Zer zozoa hintzen hatik, Ellande! Airean joaiteko orde, ostichoan ere, orai bezala! Ez duk harat hunatik, arnoak argitzen dik azkarki jende chimplea! Arri aintzina.......

39. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0025 Bainan nun dut nik nere bederatzigarren astoa? Iso! Bat, biga, hiru...... zazpi, zortzi! Eta bederatzigarrena? Jesus!...... Izpiritua argitzen balimbadu, begiak lambrotzen othe ditu arnoak?...... Bat, biga...... zazpi zortzi! Hauche duk ichtorioa! Gibelean utzi othe dut nere beharri luzea?...... Bichtak ereman ahala, fritsik ez duk bizkitartean ageri! Errak, hi, puttikoa, zembat asto ditut nere aintzinean? Bederatzi ala zortzi?.

40. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0025 Orai duka etchean sartzeko tenorea, hordi tzar bandila? Hunaraino senditzen deat arnoa, kiskila!......

41. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0026 Nola ez zen bada, bere azpian zaukan beharri luzeaz orhoitu? Ai! Manuelen arno hura! Zerbait debrukeria ez othe zion ostalerak emana? Bertzaldiño batez hatik!.

42. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0110 I. Gorphutz-Saindua da Sacramendu bat JesuCristo gure Jaunaren Gorphutza, Odola, Arima eta Jaincotasuna dauzcana, Ogiaren eta Arnoaren idurien edo itchuren azpian.

43. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0137 Han iragan nituen bi egunak phesta gorrian iragan gintuen, etchetik etcherat, arno berri jastatzen eta irrisa jaten!.

44. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Bainan bada horiek guziak baino sendagailu zaluagoa eta errechagoa: Zoazi haurra bularrean daukan emazte baten ganat eta, chahakotik arnoa bezala, ichur-araz zazu haren esnetik zirrizta bat zure begiaren gainerat.

45. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0106 Botoiletan eman arnoak.

46. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0106 Arnoa utziz aldatu ondoan, ezar barrika bunda sahetserat arnoak bethi bustirik atchik dezan.

47. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Bazkal-ondorian etorri ziran Batzoki-aurrera iru edo lau gizajo leporaño ardoz beteta, ujuka beti bezela; etziran beren gogoz etorri, baizik liberal jauntxu izatia nai luken batzuk, arrija bota eta eskuba gordetzen dutenak, bialdu zituzten amaiketako ederra emanda.

48. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Sagardua eta ardua.

49. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ez naiz arritzen, eusko abestietan, ardoari jarritakoak orrenbeste ta onen egokiak izatia.

50. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Egun oyetan, jaten ditugu ipurdiz gora eltzian egositako ollo gizenak, lukainkak gozagarri dirala egositako barbantzuk, ta ardotan egositako sagar ta udariak-ere.

51. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Epailaritza osatuko dutenak: Jatetxeak, bere iru saill abekin: mai-serbitzari, sukaldari eta ardo gutxi edo asko saltzen dutenak; Janari Salerosketa; zer-nai gai darabilkin salerosketa, bere Salerosketa eta Gintza Ajenteaz; Idazkolak eta Ziur-Bazkunak; Aldundi eta Udalaren mendeko gaxo-etxe ta zoro-etxeetako gaxozai eta iaosagilleak; Agintaritzari ez dagozkion ola, gintza, gaxo-etxe eta osakoletako iaosagilleak; kokolo, Goxotegi eta beroein antzeko gintzak; Agintaritzari ez dagozkion Diruetxeak; eta larru-gintza, bere mekanika-eragintza, larruondu ta ubel, eta gertutze ta esku-lantze saillagaz.

52. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Bainan badira hartan direnak, arnoa ezin salduz baitabiltza gutartean gaindik.

53. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Heien anhitz ukhanak ondorio charrak dakharzki guretzat ere: ohikoaren erditan saldu behar baititugu gure arnoak.

54. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Joan den egun horietarik batez gerthatu da hauche numbeit, aiphagarri baitzaut hemen, erakusten duelakotz edanaren sariaren emaitera baino erneago direla anhitz nundik berriz edan haitzemaitera Oihu egina zen holako garan bazela arnoa hirur sosetan pinta.

55. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Huna nun heltzen zeien lekhuko arno saltzale bat; ezagutzen dituen jaun horien soien gainean berak bere arnoarekin eman untziak: Norat zoazte, adiskideak?.

56. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Zer; eni hartu arnoaren saria eman gabetarik, ene untziekin joanen ziztela arrotz baten gana arnoketa?.

57. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Auzoetarik gure partiden ikusterat jin zombeitek ez omen dakite zertako den arno eta limonadarekin dabilan plat hura.

58. 1940-1968 bizkaiera bertsoak benb 0092 Jaungoikoaren ezkutapena
Sakona eta aundia,
Tomas jaunagaz egin dabena
Benetan miragarria:
Ardau ta ogian biurtu arazo
Jaunan izate guztia,
Oben guztiak parkatuteko
Damotso eskubidia.
Guk uste baiño aundiago da
Eleiz gizon izatia
.

59. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0006 Danak:
Artu, Aita Zerukoa,
Jainko, beti-betikoa,
Artu gure oparia;
Ogia eta ardaua
.

60. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0006 Batzuk:
Ona Ardaua Zerurakoa,
Eldu bekizu onen gozoa;
Salbau dedilla mundu osoa
.

61. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0169 Zuzendu zure oiñak
zutik egon ezinda dagozan orma-zaar oneitara
arerioak jauretxea guztiz ondatuta itxi dau
Zeure bizitokitik bustiten dozuz mendiak,
eta lurra zeure ekintza eginkorrez beteten da;
abereentzat bedarra erneten dozu,
eta landarea gizonaren morroientzat;
berak ataraten dau soloetatik ogia,
eta biotza pozten dautsan ardaoa,
eta arpegiari diz-diz eragiten dautsan orioa,
eta indarrak emoten dautsazan janaria
.

62. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0146 Ez negarrik geigo zidor egaletan,
Ez geigo gurutzerik orma gerizean.
Ardoa bego, ostera, guztien maiean
Gizakia soin-gogo mozkortu laiñetan
.

63. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0033 Ardaoa, holango gizonentzat, igespide, eskapismo bat besterik ez da.

64. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0014 Ta, euron urorrek Eibar-ko ardauak graduetan bajatzen ba-ditue be, eibartarrak plaentxiako uretik edaten dabenetik askoz zelebriauak ei dira.

65. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0186 (Ardoa serbi beza guztioi).

66. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0075 Onesten zaitut, Aren Seme bakar Jesukristo gure Jaunaren izenean ere: Berak mirariz Galilea'ko Kana'n ardo biurtu bait-zinduan; Bera bait-zan zure gañean oñez ibilli, eta zugan Jordan'en Joanen eskutik bataiatu; Berari zintzakion, odolarekin naasturik saietsetik ixuri; eta sinistedun guztiak zutaz bataiatzeko ere Berak agindu zien Bere Ikasleai, onela esanaz: Zoazte, eta erakutsi erri guztiai, Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean bataiatuaz.

67. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0084 Orregatik, zenbait tokitan, kristauak, Elizan egun ontan bedeikatutako ardoa edaten dute Rituale Romanum.

68. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0085 Maiond. Mai santu ondoko Postcommunio Ogi ta ardo zerutar oetaz aserik, egizu, arren, Jauna, Donibane'ren oroipenean artu baititugu (...).

69. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0006 Au dek, au dek,
au dek moskorren legia:
ardoaren laiñotan
lausotu begia.

70. 1940-1968 gipuzkera poesia zait 0005 Bidez zoazten Rhein ertzez iru mutil,
ta arroztetxe baten opa zuten ubil.
Arroztetxekandre, ardorik ba ote?
naiz garagardorik? non da alaba maite?

71. 1940-1968 gipuzkera poesia zait 0005 Ozkirri ta argi tut ardo ta garagar,
alaba ederra, eortziren biar.
Tegi txiki baten mutillak sar-ala
zerraldo beltzean dakuste il-yantzita.

72. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0102 Etxeko ardoa....

73. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Etzuan lenengo esan-aldian ezer ulertzen, iru edo lau bider polliki-polliki esanda gero bai:
- Ona emen ogia, ardoa, aza goxo ta beroak.

74. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Baña aurrena berotu zaitzala katillukada bat ardoak.

75. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0070 Amaika euskaldun neska gazte eder ba zeuden, Burgos'ko akeitetxe ta jantokietan baña, mostradore aurrean eskatzen diogun ardoa ateratzen badigute... konporme geratzen gaitun.

76. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa pebiz 0155 Ta bertsoa botatzeko esan omen zion gure aitari, ta auxe bota zion:
Zelebria zerade
Patxi Herrerua,
ardua erateko
badezu gogua,
orrek ematen dizu
naiko endrerua,
jeniyo orri utzi
ezpazera erua.

77. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0112 Nai ardua, nai ura edo nai petroleua, edozer bear zun egarriak itoko ezpa'zun.

78. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0212 Azkenez, otoika ari zan ezkaratz erdian ortzerantz begiak jasorik, eta ardo ixurketari ekin zion.

79. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0174 9. Itun-Etxolarakoan ez duzute ardorik naiz beste ordigarririk edango, ez zuk, ezta zure semeek ere, il ez zaitezten.

80. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0032 95- ardo-ogi-irudipez
egi-egiz dagola...
ikaraz SAN PEDROK
erakusten diola...
.

81. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0012 Gu gera Kristo'renean biurtzen geranak, ur tanta bat ardotan ardo biurtzen dan bezela.

82. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0053 Igande arratsalde batean Konseju-Zar-eko ardandegian Koxkote Zarra ardoa-bañore mozkorrago egokera kupiragarrian zegoala oarturik, besoetatik artu eta bere etxera poliki-poliki nola edo ala eramen genduan Konseju'pean pelotan genbizen mutil koskorrak, eta eskaratz edo sukalde erdian utzi gendun, lurrean etzanik.

83. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 Mirizkatu zuan ardoa maiburuak, eta bai berak eta bai eztaikideek bikaña arkitu zuten.

84. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 Ontzietako ura ardo biurtu zualako.

85. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0121 9.- Ogi-ardoak bezela.

86. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0121 Kalizari dagokionez, nere senideok, gogora ezazute ardoa nola egiten dan.

87. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Izkera zarraren zaragi zarretan ardo berria sartu nai izan zun.

88. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0073 Otoitza bukatzean, ogia, ardoa eta ura ekartzen dira... (ib. 73 or).

89. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0051 ETCHAHUN.- Zuk ez duzu arnorik edaten!.

90. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0302 - Errak to! ene arnoa!.

91. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0011 Gure inguruan: iturriak eta ur-errekak, guk ura izateko... landetan ogia, mahastietan mahatsa, guk ogia eta arnoa izateko... arbolak, guk fruituak eta egurra ala zura izateko... alimaleak, guri haragia emateko.

92. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0043 Apezak, mezan, ogia eta arnoa pausatuak izaten ditu, aldarea erraten zaion mahainaren gainean.

93. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0043 Arnoa, urrezko edo zilarrezko untzian izaten da.

94. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0043 Jesusek apezeri errana du, ogia hartzeko eta errateko: Hau da nere gorputza, gero arnoa hartzeko eta errateko: Hau da nere odola.

95. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0043 Orduan ogia, Jesus bilakatzen da; arnoa berdin, Jesus bilakatzen da.

96. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0007 Arnoaren ofreitzea BATEK.- Jauna, ofreitzen dautzugu salbamenduko kalitza bere arnoarekin.

97. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0057 2. Huna arnoa
Arno gozoa,
Gure bihotzen beroa
Oi Jaun Goikoa,
Zu ganat doa
Gure gogoa!.

98. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0058 2. Huna Arnoa zerurakoa Heldakizula hunen gozoa /.

99. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0058 Gero kanbiatuz orobat arnoa: Hau da ene Odol ichuri gogoa...

100. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0013 Gero kambiatuz oro bat arnoa:
Au dut ene odol itxuri gogoa.

101. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0013 4. Ogi eta arno itxurez iduri,
itxuretan Jesus itzaltzen da guri;
izatez, argatik, ez arno ez ogi:
Jesus berbera da sakramendu ori.

102. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0057 Sukaldeko mahainaren gainean, botoila bat, erdikala arnoz betea, baso bat halaber, bertze bat ondoan; arreildia, urez betea, bi uli ito barnean....

103. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0066 Arnoa maitegi eta lana hastiro zuelakotz, Chirritak ez zuen begitarte onik bere amaren ganik....

104. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0004 Sortzetiko zuhurtziaren gainera jakitate bat errotikakoa eman zakoten; eskualdun menditar umeari edanarazten zakotela hurrupaka, Grezia argitsuan eta Erroma handian egin izan zen nehoiz ez bezalako arno zahar adimenduaren baitezpadako pizgailu eta odolaren neurrizko berogarria.

105. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0283 Ontzitxo onetantxe edaten da ardoa arreoa baratutakoan.

106. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0071 Gabon-eunian ibilli giñan
etxerik etxe kantari,
t'ondo eitiak ez du baliyo
gaur zenbait person-klaseri,
pezet'at artu ta eskalletan
ainbeste mutil-sallari
begiratu zorrotz egin zigun,
nunbait pen`eman areri,
orrelakuak eztiyo emango
ardotako gizonari.

107. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 00001 Frantziko batzordea konforme gelditu zan emendik autza ardoa eramateko asmokin, andik ordez, melokotoia ekarriko omen luteke.

108. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Prozesioak ain onak izanik, jendearen jokabideak itxusitu egiten ditu sarri askotan. Erromeri usaia dute zenbait lekutan eta au ezin ontzat artu eleiz agintariak. Gauza bakoitzak bere tokian ematen du ondo. Ardoa edatera tabernara joan bear da, pelotan egitera prontoira igeri egitera putzura.

109. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 D. JUSTINIANO ETA PATXIKU ARDO.- D. Justiniano sendagilleak Patxiku Ardori esaten dio:

110. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 - Bai, jauna, bai; baño... ura dirudi, baño ur samiña...; ezin irentsi; beiñik bein ardoaren kolorea izango ba lu...

111. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 - Orduan erremedioa artuz ardo naparra edaten dezula pentsatu zazu.

112. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 - Ez litzeke obe izango ardo naparra edan eta bitartean erremedioa dala pentsatu?

113. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Patxiku Ardo, ez ba dezu ardo zikiñ ori uzten, laster ilko zera.

114. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Patxiku Ardo etxerako... Auek denborak!

115. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Ardoa zikiña deitu!

116. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Eman zaieten dirua ta ardo pixkabat artu ta berriz ere beste leku batera or dijoaz salto ta irintzika.

117. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 - Il bearrean zera berealaxe... Bañon nik luzetuko dizut bizitza, baldin iru oetako bat egiten ba'dezu; zure aita il, zure arreba makildu edo ardoa edan.

118. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 - Bizitza eman didan aita il?... Nere arreba zigorka ondatu?... Lotzagarri izango litzake! Ardoa bai, edango det...

119. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Eta ardoa edan zuan.

120. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0085 PlE.- Zer diño beronek? Errosaneko taberna zuloan, kurtzallu argitan, ardaua dalakoan edaten dozuen mazusta urei baiño gitxiago beintzat.

121. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0017 Molok-entzat ez egon zegon aurren aragi bizia baiño jaki xamurragorik, ez euren odola baiño ardao gozoagorik.

122. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0049 SANTXEZ
Zarrentzat bigarren bizi
ogia ta ardaoa
ba'dira, dirua aldean
ta gertu beukat zatoa
.

123. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0097 184 Alkinoo.-Pontonoo! Nastazi ardaoa kantiñean eta banandu bertatik jauregian aurkitzen diran guztiai, Zeus'i, oiñaztarri-zale dan eta otoizlari agurgarriai laguntzen dakian jainkoari, ixurketak egin daioguzan.

124. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0003 Eta euretako urtenenak:
- Ik (zuk) esan eutsan batari nondik edo andik, ardaoa ekarri.

125. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0003 Ardantegiko gizonari, urli aberatsaren morroia zala, esan eutsan, eta eukan ardaoa ez zala ainbestekoa, eta aldatzea gura ebala ugazabak.

126. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0124 Agiri zan baita be, ardaorako zaletasunaz batera, semeak lanerako adoretan galtzen ebala.

127. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0081 Gero kopa bat ardao opetsi eutsan, lurrin zoragarriduna, ahokada baten edan eban, eta beste zaldun batek hotsean bete eutsan barriro.

128. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1970 0095 OILLASKOA ARDAOTAN.

129. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1970 0096 Bota gaiñetik ardaoa ta sua emon ta ezarri gero piparrautsa.

130. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0016 Roqueplan ez zan aberats andi eta Cafe du Paris'era elduten zan eta aurreratzearren ardauaren arduradunaren serbitsurik ez eban onartzen, ezanez: Ura nai dot, ez ardaua.

131. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0076 ARDAUA ETA TABERNAK.

132. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0076 Aldi aretan bideetan pentsaten asi ordurako, tabernak agertzen ziran, azken baten ardaua izaten zalako tabernentzako dirua emoten ebana, berari ezarten eutsoen petxa, zerga edo ordainbearra bitartean egoten zalako.

133. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0076 Lenengo puntuan au esaten zan: Ondarroa'k kanpoko ardau eta aguardientea saltzeko, ezingo dau saltzeko toki barririk ipini oraintxe daukazan kaletatik kanpora, orañarte txakoliñagaz dagon oiturea jarraituz.

134. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0076 Irugarren puntua:
Etxebarria'k pentsatuko ba leu taberna barri bat zabaltzea bere parroki ondotik Urkaregi'ra bitartean, orrek mesede geiago emoten dautsalako, beste erriak ez dauke eragozpenik taberna ori jasoten lagateko, beti be araudi onetan izentatzen diran ordainbearrak ardauari saltzean ezarrita, bideak ordaindu al izateko.

135. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0035 ATABAKA ta KUTXILLOA, bost URKULA, TREOTZARA BI eta Ardaua.

136. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0037 JAN-EDANAK
- Arno gozoak lau begi eta oinik ez
- Kafea berorik, jarririk eta urririk
- Edaleak maizago bere basoa betetzen eginbideak baino
- Ostatuko sehiak gau laburrak, egun luzeak
- Pitar ukanak gozo hobea, ezenetz arno erosizkoak
- Ozpin gaixtoena arno eztitik egina
- Mozkor gaixtoak badira bainan ez da gose onik
- Nehork ez daki zoin iturritik edan beharko duen
- Egarri denarentzat pegarra ez sekulan zikina
- Barrika txarretik arno on guti
- Ardo purua ta baratxuri gordina, heiek egiten ditek mutil arina
- Ura ez solasgura
- Jan gabeko edanak kalte egiten
- Zintzurra patar eta sabela ordoki ditu horrek.

137. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0026 Besteak - Ur geiago bota dagiela tabernariak ardauari, inpostua errezago ordaintzeko.

138. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0026 Urak ugarixuak sortzen dauz gibelian.
Ugarixuak kantu itzala dauke goizian.
Goizetik itzal jagitekotan
naiago bizi nire etxian, eta errian,
txoriak libre ikusten diran mendian,
mandazaiñak ur bako ardaua erabilten daben bidian.
Maixua naz, eskola maixua,
sarri logortzen jaku maixuei txistua.
Arrain presku ugariz ase nazue,
baiña lendik dauka arrainak ura naikua.
Nik irabazi nai, erakutsi ordez
ta baita biziari gustua emon.
Ba nua emendik, ba nua,...

139. 1969-1990 euskara batua antzerkia k. santisteban 0016 Eta esnea dario lurrari, ardoa dario, erle nektarea dario.

140. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0095 ZAMALTZAIÑA - (Aserre). Ze Matxin eta ze Matxinondo! Ni ez ninjoan Urtsuarengana, nekazari hark Jaun Balentinekin ongi izateko hala esanarren. Ohi bezala, Tafalla'runtz ninjoan ardo billa, eta Tafallara joateko Belatetik igaro beharra dago...

141. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0054 ANTTON - Zintzurreko zulotik sartu, bai, baina ezin irentsi... Zer uste huen? Arraultzea irestea hire tabernako ardoa zanga-zanga edatea zela? Ai, gizagaisoa.

142. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0064 Jesusek Azken Afarian egin zuena, horixe bera egiten du apaizak Eukaristia egitean: hartzen du ogia eskuetan, gero kaliza ardoarekin, eta Aita Jaungoikoari eskerrak eman eta hauxe esaten du: Hau nere Gorputza da. Hau nere Odola da.

143. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0065 68 Zer egin zuen Jesusek Azken Afarian? Jesusek, Azken afarian ogia hartu eta esan zuen: Har ezazue eta jan; hau nere Gorputza da eta; gero, kaliza ardoz beterik hartuta, esan zuen: Har ezazue eta edan; hau nere Odola da eta.

144. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0065 70 Zer da Eukaristia? Jesukristoren Gorputz-Odolen Sakramentua da Eukaristia, ogi-ardoen irudipean.

145. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0197 Eta, alderantzira?/ Lurruna (hozten / berotzen) denean, zer bihurtuko da?...... (limonur / ardo / ur).

146. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0191 Hona hemen eskualde honetan lortzen diren beste produktu batzuk: hezetasuna ongi jasaten duen patata, sagarra, produktu honetatik sagardoa lortzen da eta garrantzi handia du Asturiasen, eta Ribeiro ardoa edo euskal txakolina produzitzen duen mahatsa.

147. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0098 Laborez eta ardoz ongi hornitua da.

148. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0042 Hiru pieza dira: - Bacchus (ardoa), mozkorraren pertsonifikazioa.

149. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0183 Bazkotan, arkume bat; jaraile moztean sei txanpon; garia moztean, bazkari bat eta olo-neurri bat; mahatsa biltzean hamabi denario, hiru ogi eta ardoa; Garizuma iristean, kapoi bat; Garizuma erdian sei txanpon.

150. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0183 - Zerbitzuen aniztasuna: Garia, ardoa, bazkaria, eta batez ere dirua.

151. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0198 Bestalde, Europako hainbat lurraldetan gari-produkzioa gainbehera zihoan; nekazaritzaren beste adarrak, berriz, (ardoa, oihala, abereak) hazten, hauek errentagarriagoak bait ziren.

152. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0266 Haziendarako ministroak, Marracok, Kontzertu Ekonomikoak kendu egin nahi omen zituela eta (ardoari buruzko zergetan ager zitekeen hori), uztailaren 29an, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udaletxeak bildu ziren eta Comisión Interina Municipal para la Defensa de los Conciertos Económicos zelakoa antolatu zuten; ikusten bait zuten Diputazioetako Gestorek ez zutela deus asko egiten Kontzertua defenditzeko, gobernuak aukeratuak zirenez.

153. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0276 Sarri jaisten ziren taldeka haran eta ordeketara, mendietan ez zeuzkaten ardo eta laboreak harrapatzera, gudalburuak (edo buruzagiak) gidari zituztela.

154. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0319 Baina ardoa lortzeko, hartzi egin behar da.

155. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0072 Lizarrari dagokionez, oso ondo hitz egiten du: ogia ona eta ugari duela, ardoa oso ona, haragi eta arrain eta edozelako zoriontasunez beterik dagoela.

156. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0072 Aurrerago: Lurralde honetako hizkuntza basatia da; baso ugari ditu eta menditsua da; ez dauka ogirik, ez ardorik, ez janaririk, sagar, sagardo eta esnea izan ezik.

157. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0072 Jainkoari Urcia deitzen diote, Jainkoaren amari Andrea Maria, ogiari orgui, ardoari ardun okelari aragi, arrainari araing elizari elicera, gariari gari, urari uric, erregeari eregia, Santiagori Jaona domine Jacue.

158. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0007 Euskaldunok maiz mutur batetik bestera ibiltzeko joera izaten dugu, nonbait arinegi edaniko ardoak zabuka baginderabiltza bezala.

159. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0442 Sagar eta ardo elkartuz, noski.

160. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0023 Ez nukeen egingo, niri ontzi bat ardo gehiago zerbitzeari ukatu ez baldin bahit.

161. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0102 Petrikillok egin zituen berriz ere egitekoak leihotik behera, baina amaitzean, kendu zion boltsan zeraman ardo botillari kortxoa eta ipurtzuloan barrena sartu zion: - Horrela bukatuko diagu behingo hire puroarekin ekin zion aitak haserreturik.

162. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0112 Ardoz epeldu xamarrak zeuden eta han ari ziren euren herriaren eta estropalarien alde nor-gehiagoka eta kontrarioa nondik eta nola hobeto zapalduko.

163. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0080 Beldur nintzen arren, ez genuen bide luze guztian inolako ezbeharrik izandu; ez bada, jakina, lagun batzuen zorabio narratsa, ez bakarrik autobusaren dringili-drangulu eroengatik, bai zera!, zenbaitek muturra ederki berotua bait zekarren zerbezaz eta ardoz.

164. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0012 Egun hartako ardoen dirua berekin zuen gizonak eta ezin uka.

165. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0061 - Euskaldun - esan zuen Carmaux-ek ardoa dastatu ondoren -.

166. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0019 Atzo, txiripaz, beteta
boteila, normalki hutsik...
askotan pentsatu zaitut,
pentsatu
ez ote zauden ardoz
maitemindurik.

167. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0143 Ardoa adoratzen dut,
pattarra dut Jainkoa.

168. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0109 Ikusi nola eman didaten ardoa edateko eta ohorezko ohe baten gainean eseri!.

169. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0052 Hain zuzen, egun hartan, erbi eder batekin nafar ardo apur bat izan zuten, eta Beñat bere gaztaroko menturak kontatzen hasi zen, bere semeenak entzun ondoren: Nahi duzuena kontatu, baina ez duzue sekula biziko, ni soldadu nengoenean bizitu nuena.

170. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0074 12) Sar zaitezte! Anaitasunaren ogia eta arnoa eskaintzen dizkizuegu.

171. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0037 Gorde dezaketen esnearen edo zopa hotzaren edo zergatik ez, gorde dezaketen ardoaren abstrazio eginez, haien formaren estudioan konzentratuko naiz.

172. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0048 Nik ardo hau oso gozoa da andrea, ez, ez, mila esker, ez dut gehiago nahi neure anaiarekin egiten dut lo, gela berean.

173. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0044 Hainbeste entzunda nengoen etxean, eta orduan konturatu nintzen zergatik, Erandioko osaba Felipegatik, nahiz eta ez gutiago etxekoek abertzaleen artean zeuzkaten hartueman eta lagunengatik, alderdi nazionalistaren paperak saltzen zizkietenak edo beraiekin Santurtzin bertan edo Bilbon, hau dela edo bestea dela egoten zirenak, ikastola, edo elkartea, edo gudariren eguna (aitagaz Areatzeko Jondone Nikola elizara joan nintzen egokiera hura ez baitzait inoiz ahaztu, etxerantz beldurretan itzulita polizia jendea jotzen ikusten nuen lehen abagadunea izateagatik), edo ardotan ibiltzeko, erdaraz egin arren azkenean gogoz eta ahots goraz agur esan ahal izateko, norbera, hain zuzen, abertzale zelako marka.

174. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0197 Koxme zen bokazioz edo Erriberatik ardoa ekartzen zuena, beste ardo mingotsagoez nahastu eta salgai jartzen zuena, baserriz baserri ardoa saltzera urte luzeak emana.

175. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0197 Biriken hats lehorrak haren gorputz astuna ohera makurtu behar izan zuenean berak ardoa saltzen zuen baserri beretsutan pentzu saltzetik bizi zen anaia Axentxio egin zuen bere ardo gorabehera guztien kargu.

176. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0197 Ongi betetzen zituen Axentxiok ardo eta pentzukikoak.

177. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0197 Konturatu ere konturatu zen Axentxio Koxmek ez zizkiola ardoarekiko guztiak adierazi.

178. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0045 Fede ahulekoari ongi-etorri egin 14 (1) Fede ahulekoari Fede ahulekoari. Girixtino berri zenbaitek haragirik ez zuten jaten ez eta arnorik edaten (142,21). Paulok erraiten die beren kontzientziari jarraik dakizkion (145-6). Eta beste girixtinoei galdatzen die maitasuna pratika dezaten beren anaia fede ahuleko horien alderat, batzuk besteak jujatu gabe (143-4) ongi-etorri egiozue, arrazoinak eztabaidatu gabe.

179. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0192 Baina Asiak odol garratz xamar hari, ardo soila nahasi eta usaingozatzen duen ezti-tantoarena bezalako eragina txertatua zion.

180. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0502 Ni neu, odola isurtzeko zorian nago; gainean daukat abiatzeko ordua Txatal honetan, hurbil duen bere heriotzea adierazteko bi irudi darabiltza Paulok, Filipoarrei gutunean erabiliak biak: lehenengoak (odola isuri) oparietan hilgaien gainera isuri ohi ziren ardo, ur edo olioa (...) dakartza gogora; honela, opari-zentzua ematen dio Paulok bere heriotzeari (...); bigarrena abiatzearen irudia da; untziak portutik abiatzea adierazteko hitza zen; ikus.

181. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0325 Bazkaltzen ari zelarik, ardoaren gustamenak lilluratuta, eten gabe ekiten zion zurrutari antziñako lagunarte atsegingarriak gogoratuz.

182. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0325 Sobera Gehiegi edanak, ordea, onik ez, guziz ere gorputza hortara jarri gabe dagoenean eta, ez bat eta ez bi, ardoaren gehiegiak burura jo zion Pette'ri.

183. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0325 Ardoak saldukeria beltza egin zion Pette'ri, bere asmoak iñori ez jakin-arazteko ideian baitzegoen, baiñan bazkaria amaitu baiño lehenago mihian egiñik zeraman korapilloa askatu zitzaion eta bihotz barnean gordeta zeramazkien lerak Pasiones, hego-aize zakarraren antzo, hanpatuta atera zitzaizkion ahotik, etsaiak erre ta kixkali nahi zituen sutea bailitzan.

184. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0325 Horra nola, ardoa neurriz hartuta adiskide on eta atsegingarri delarik, neurriz gaiñera kaltegarri eta faltsu bihurtu ohi den.

185. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0325 Ardoaren berotasunez, honelatsu zerion hitza Etxahunia'ko primu malurusari: (...).

186. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0259 - Baso bete ardo, mesedez.

187. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0259 Bai, ba! Lehenengoz oso txikitan zapaldu nuen taberna aitaren eskutik eta orduan gauza guztiak ziren gozoak, ardo honek ez dauka gusto ederra baina.

188. 1969-1990 euskara batua literatur prosa g. muro 0006 - Ja, ja, ja, Kattalin! Atera ezazu ardo gehiago.

189. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. arriola 0010 Ardoa, berriz, ia beti uraz nahasten zuten.

190. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0030 Katilukada bat zerbeza eman zioten, eta galdua zegoen; katilu bat ardo eman zioten, eta hau ere galdua zegoen.

191. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0015 Bai horixe! Nire aitak ekarritako ardo horretatik edan behar dugu biok.

192. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0015 Sagardoa eta ura ezean, oso egun gutxitan izan ohi zen Arretxe baserrian ardoa, baina oraingoan berehala atera zuen Martinek, beraren aitak azkenaldian etxeratu zenean ekarritakoa.

193. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0009 Eliza barruan otoizka monjeak, bakoitza bere bakardadean; tabernatik kanpo jarritako mahai baten inguruan, algaraka andana hura, ardoa zurrupaka.

194. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0067 Inozoaren sagarrondo eta aranondotik pasa ginen, mendira perretxiku bila gindoazelarik bihotza altxatu nahian zehazkiago, eta sasi artean, baserritik ikusten ez zen leku batean ezkutaturik, fruita-zain bitxia begiztatu genuen, upeltxo bat ardo edaten.

195. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0067 Markosen ixiltasuna ordaindu nahian, ezkutuka ondoratu zen lastategira, ikuilutik igota, handik zahagi bat ardo ekartzeko.

196. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0096 Bapo bazkaldu genuen; eta edan ere, Errioxako ardo bikaina.

197. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0097 Gero etxean, arratsaldez, zukutu egiten genituen mazustak, ardoa eta azukrea nahasi, eta mazusta ardoa edaten genuen biok, biok bakarrik, betertzetatik elkarri irrika.

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0089 Dena dela, erritoaren barruan eta ez kanpoan izateko dira berez: agian, erritoaren beste elementuekin loturik eta haiei dagozkiela agertzen dira gehienetan: esate baterako:
- gauzak: eskainaldi eta sagaraldiko ogia eta ardoa,
- keinuak: gurutz-zeinuak, agurrak, bakea ematea,
- jarrerak, eta abar.

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0039 Hau berdin aplikatzen da nola ahalmen fisikoen alorrean (bizikletan ibiltzearenean, esaterako) hala hain begi bistakoak ez diren ahalmenen alorrean ere (mota desberdinetako ardoak bereiztearenean, teoria zientifikoren bat ulertzearenean etab.).

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Azkeneko herri honetan, baso ardo, serbileta zuri eta aipatutako melodi moduekin mahai gainean egiten zen Prioreen eta Zerbitzarien aukera eta botere-aldaketa.

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0013 Handik zehar bidez zihoan samariar bat, ordea, hurreratu egin zen eta, hala ikusita, erruki izan zuen; eta hurbildurik, zauriak lotu zizkion, olioa eta ardoa gainera isuriz; eta bere abere gainean hartu eta ostatura eraman zuen, eta han zaindu.

202. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0072 Aiuntamentuko Aretoan ardoa eskaini zen eta bazkaria Hotel Zubizarretan egin zen, aita Barandiaranek eta Leonardo Urteagak Iztueta eta Olanoren jarraitzaile bikaina izandako maixu haundiaren dohaiak goraipatuz.

203. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0070 Orduan ikusleek ez zuten pagatzen, eta sartzea libroa zen; are gehiago, pastoralaren denboran zerbitzari batzu bazebiltzan ikusleen artean, arnoa edo edari zenbaiten eskaintzeko.

204. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0138 Ondoren ardo ugari edan zuen.

205. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0446 3. Sin.: Sagara; Mezerdikoa. Horrela deritza bereziki eukaristiaren edo * mezaren ospakuntzaren erdiguneko erritoa, ogia eta ardoa Kristoren gorputz eta odol bihurtzen direnekoa, fede eta teologia katolikoaren arabera.

206. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0041 Han ematen diote mutilari ardoa sendo harik eta erdi moskortu eta zehatz lokartu arte.

207. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0144 Zerebroan historia haragi egiten da: ez ordea, zerebro osatu batek historia xurgatzen duelako (egindako botila batetara ardoa sartzen den moduan), eta bai historia zerebroaren ore bihurtzen delako.

208. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0061 Alisio ikus Lurra / Alkimia ikus Kimika / Almidoi ikus Landareak / Alkairo ikus Egipto; Nilo / Alkohol ikus Ardoa / Alpaka ikus Ganbelu; Peru.

209. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0061 Garia, ardoa, olibak, zitrikoak eta barazkiak laboratzen dira.

210. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0061 Ardoa kanpora saltzen da, zeren Islamak alkoholdun edariak edatea debekatu egiten bait du.

211. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0037 Kolekzio horietan baziren adinarekin balioa hartzen zutenak, arno xaharrak bezala.

212. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0196 Beste laurdeneko botilek ardoaren koartillokoek, muturreko konoa aldrebeskoa dute, edo gehienez zilindro formakoa, eta hauek, sagardoarentzat, ez dira besteak bezain ondo tajutzen.

213. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0196 Jende askok, botilak etzanda pilatzen ditu ardoarenak bezala kortxoa bustia mantenduaz, hobeto itxia egongo dela uste duelako.

214. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0121 Balada hau ezin fetxa daiteke mila eta zortzirehun inguruan Leizaolak nahi duen bezala (Romances vascos y literatura prehistórica,46 or.) zeren eta, Satrustegi konturatu den legez, (GH 1966 121. orr.an) eta balada tradizio guztietan gertatu ohi denez honelako xehetasunak aldatuaz eta garai eta lurralde bakoitzari egokituaz joan ohi dira; gogora bedi balada hontarik atera gabe Satrustegik ardoari buruz esaten duena bere lanean.

215. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0152 Pasaia, Donostia eta Ondarrabia Nafarroaren portu ziren, gaindiki, portu hauetatik esportatzen bait zuen artilea eta ardoa, edo oihal eta eskulan gauza ekarri ere.

216. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0152 Aipatu dugunetik ageri da esportazioko euskal produktoak: burdina, landua edo zakarra, eta burdinkia, harmak nagusiki, eta nafar ardoa eta artilea zirela.

217. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0395 Superlatiboa superlatiuo, superlatif, superlative Alderaketak egiten direnean, bi mailatan egin daitezke: 1. berdintasunean 2. desberdintasunean Desberdintasunean, berriz, goreneko mailari superlatiboa deritzo: Emakumeetan ederrena; Ardorik garestiena.

218. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. kortadi 0307 Gau baketsua beltzak ebokatua da, konposizioaren hondo hartan eguzki sinboloak eta bizitzaren kopak marrazten dira: ogia eta ardoa, janaria eta edaria, maitarazi eta gozarazten duen afaria.

219. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0221 Diotenez, gaixoei ematen zaien trataera ardurazkoa da, elikadura zatia osatzen zuten: hiru laurden ogi zuri, liberdi bat haragi, eta laurdentxo bat ardo.

220. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Ardoa ere plazaratu da, gizonaren gorputza hainbesteko tamainan alaitu eta pizten duen Nafarroako zera gozo eta guztiz bikain hori, ez dago maitasun betez musu emango ez dionik, umorea gero eta gorago; dena da kantua, dena olgeta.

221. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0110 Horretarako, haragia pikatu egiten da bolatxoak moldatu arte eta gero espeziekin atondu; adituek diotenez, horrelako albondigak halako ardo berezi batekin lagunduz gero, boccata cardinale duzue mahai gainean.

222. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0027 Udan erlakumeak harrapatzen zituzten eta, gehienez, negu gogorrean azukredun ardo epela, edo baba-ahia ematen.

223. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0023 Cola de pescado izenez ezaguna den plastikoaren antzeko gai gardena, gaizkataren beste eratorri bat da, igeri maskuriatik atera eta ardo argitzeko erabiltzen dena.

224. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0430 Txapelaren azpian orri lodi, hestu, dekurrente eta lamelulak dituztela azaltzen dira, laranja-ardo kolorekoak, beste esneki baino ilunagoak, gero berde kolorez zikintzen dira edo guztiz berde kolore hartzen dute.

225. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0430 Mami lodi, trinko eta sendoa, bizkorrezko ebakidura, ebakitzean hori-laranja kolorekoa, bainan berehala, gorri-ardo, erremolatxa kolorekoa, jariotzen duen latexegaitik.

226. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0021 Baina musulmanek ez dute ardorik egiten, Koram-ak, beren Liburu Santuak, edatea galerazi egiten diete eta.

227. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0024 Ez dago borrokarik, ez dira ezpata-jokuzaleak, ez dute ardorik edaten, ez ere lo-belarrik erabiltzen, eta ez dute dirurik jokatzen.

228. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0013 Irulegiko ardoak ere nahiko bereziak dira.

229. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0102 Batzordearen ikerketa baten arabera, horrek ondoko salneurri-aldaketak sortuko lituzke: ardoa % +67, garagardoa % +21, alkohola % +88, tabakoa % +120, super gasolina % +21, fuel-oil astuna % +8, gasoila % +20 eta berogailuko gasoleoa % -2.

230. 1969-1990 gipuzkera antzerkia altzate 0023 Ez da pilosoporik, ez teologorik
arduari neurria artuko dionik
gizon aundiak ere ikusi ditut nik,
bere moskorra ezin diximulaturik.

231. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0241 Gosaiten emaiozu; arraultz parea ta urdai azpikoa, ardoarekin.

232. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak aita'ren etxera 0071 Gero ardo ta kaliza artu-ta: Artu ta edan zazute guziok, au nere odolaren kaliza da ta.

233. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0099 Erriko apaizak Patxi`ri: - Patxi, ardoa gibel eta giltzurrinentzat kaltegarri zaizu.

234. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0099 Gizona, ardoari neurriak artu bear dizkiozu.

235. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0099 - Urari neronek ere neurriak artzen dizkiot, baiña arduari ezin.

236. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0099 - Ai, Patxi, Patxi, ardoa etsaia duzu.

237. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak j. dorronsoro 0093 15. Upeltxo batetik onela atera dute ardoa:12, 14, 16 litro.

238. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0033 Ardandegiko gizonari, aberats baten morroia zala, esan zion, eta zeukan ardoa ez zala ainbestekoa, eta aldatzea nai zuala ugazabak.

239. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0033 - Aberatsari edozein mesede egin bear zaio, eta ekarri zagi ori eta artu orren ordez emen gordeta daukadan ardorik onena.

240. 1969-1990 gipuzkera liturgia bihotz batez 0025 A. Santu zera, bai, Jauna, eta santutasun guztiaren iturri; santu egizkizu, bada, ogi ta ardo auek, zure Espiritua ixuriaz, Jesukristo gure Jaunaren Gorputz eta Odol guretzat egin ditezen.

241. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0013 Gorputz ori, bizi zelarik Bataioko urez garbitua izana, Olio santuz igurtzia, Eukaristiako ogi-ardoz janaritua, salbamen-ezaugarriz ziñatua, esku-ezartzez babestua, gero ildakoan, Eliza Amak arduraz eta maitasunez darabil.

242. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0100 Munduko jakirik onena baiño gustorago jan nuan ogi beltza, eta ardorik onena baiño lei aundiagoz edan txarroko ura.

243. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa e.j. zubillaga 0023 Mozo, ba aldaukazute ardo zarra, onenbeste edo ainbeste urte dauzkana...?.

244. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. alkain 0136 Auek danak egun guzirako; eta ez ardorik eta ez urik.

245. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i.m. atxukarro 0218 Eta emango zidan puxketa goxoren bat; bai ardoa ere...

246. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i.m. atxukarro 0318 Etxekoandreak, galtzarbean pitxarreko botilla aundia artu ta gizoneri ardoa emango zien sarri xamar; ez noski - lñaxio Marik nai beziñ sarri.

247. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i.m. atxukarro 0318 Ark muturreraño nai ardua ta etxekoandreak beetxo uzten....

248. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0071 Gero, eztarria naiko ardoakin busti ondoren, bertso berriak... aldrebes, erdi-ipurdika, mediku zaarra zirikatuz.

249. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. ugarte 0072 Egoardian geixkoan-edo gelditu zitzaikien baba-txikia piper-autsez ongi gorritu ta mindua zeukaten meakin aiek lotaratze aurreko otordurako, ta iñor gutxi zirelako-edo, txurruta bana ardo astearen bukaera bezela.

250. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. ugarte 0175 Abian, Balentiñak edan-ontzi batzuek urreratu ziotzen, eta ontziekin batean, alegia, tratuak ostro-beltxekoa berea zuela-ta, Mancha-ko ardo argi aparduna ere ñir-ñir zidurilla.

251. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. ugarte 0175 Ardo apartsuaren gisa, une artandik Joxe-Prantxiskoren begiek ere ñirñiraz zeuden.

252. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 - Sasieta diozu? Aterako diozkala uste det alkatiak sasiletraukeriak, eta ala bear ere, gabaz ardoz bete-bete eta moskor-moskor eginta, erriko etxepeko parola apurtzen duanak.

253. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tiro tartean bertsotan 0020 Ematen zuten: kantinplora batean laurentzat ardoa; gero, platera batean potajea; gañetik beste zerbait baldin bazan, ura beste plateran; eta laugarrenak ogia.

254. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. begiristain 0028 Eta alkarrekin erabakita, ardoari pozoiña naastu zioten.

255. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0010 Gogora betorkigu, adibidez, Kanaa`ko eztaiaz diona: Erri txikietako eztai-jai zaratatsu aietako batean, albo-inguruetatik jendeak bildu diranean, Maria konturatzen da ardo gutxi daukatela (6) Ikus .

256. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm eskl iv 0032 Emen dago zatoaren iraupena eta ardoaren gozo ona.

257. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0041 Kristok eman zigun bizi berria adierazten digu su berri onek; su ori bedeinkatu egingo dugu, munduko gauza guztiak Aitaren aintzarako eta gizon-emakumeen salbamenerako jarri bait dizkigu Kristoren piztuerak; denak Jainkoaren salbamen-ekintzarako bide dira: sua, ura, olioa, ogia, ardoa, izadi osoa....

258. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0119 Azkenaldian ordea, jaierdi ortan, etxez-etxe zebiltzan ardo ta tabakorria eskeinka.

259. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0165 Apaizak ardoa jarriko zuen.

260. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0016 Mutillek, ardoa.

261. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia j. errientsa 0355 Zuhauk pika, behar duzun ogia... Huna trago bat arno....

262. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0147 AMA: Nahi duka baso bat arno? Zorigaitzez, ogia ez duk oraino arras erria.

263. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa nor da hor? 0027 Banakien español kamiun bat arnoz betea urerat erori zela berrikitan.

264. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa nor da hor? 0199 Bertzaldi batez behar etzen zerbeit egin baitzuken, Aita Gariadorrek erran zion: Eguerditan ez duzu arnorik edanen.

265. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa nor da hor? 0199 Zer ari zare? Ez ote dautzut erran eguerditan arnorik ez edateko? - Bai, aita, bai; bainan ez da eguerdi....

266. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0084 - Zer arno huna duzuen!- erranez, hiru kolpez basoa husten zuen.

267. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0027 Izpiritu Sainduak du, Elizaren deiari ihardetsiz, ogia Gorputz egiten eta arnoa Odol.

268. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak x. amuriza 0068 Txori txikirik bada
etxetik kanpora
demokrazi hau heltzen
bajaku inora
hemengo alkatea
ardoa izango da.

269. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Edateko, Errioxako ardau ona.

270. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bbarand 0001 Botilla bat ardo ustu genuen lau lagunen artean eta barrena berotu zitzaigun arekin.

271. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Botilatzeko kopurua: 1.100.000 litro ardo arrunta.

272. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Begietako zauriak
Gure etxeetan izaten da boteila ugari, batzuk ardoz edo sagardoz, eta beste batzu produkto kimikoez beteta.

273. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Dantzatik bakarrik ez baita bizi gizona, ilunabarreko 8,30etan nahiko mondeju eta ardo nahi duten guztientzat plazan; gero, ongi ase eta gero, hamaiketatik aurrera dantza Udaberri taldearekin.

274. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Gauerditik aurrera nahiko musika Niko Etxartekin eta ondoren baratzuri zopa, ardoa eta sokamuturra.

275. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Arratsaldeko ordubi t-erdietan, merkatu plazan, bazkari herritarra: patatak Errioxako modura, txahal-raguta, budina eta kafe, ardo eta pattarrak, dena 650 pezeta kostatuko delarik.

276. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Ardoetan, Portugal da Espainiara gehien exportatzen duen herria eta Frantzia bigarrena, eta garagardoen arloan Alemania da lehena, Holanda bigarrena eta Frantzia hirugarrena.

277. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak tx. abarrategi 0001 Ardoa edaten dute, azeitunarik eskatu gabe.

278. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zabala 0001 Eta harek ezetz tiratu... Eta arrua Arroba bat ardo besterik ez genuen jokatu, orduan nahikoa zitzaigun.

279. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. kazabon 0001 SEI
Sagardo ona, ardo hobea
hoien atzetik gabiltza
hortatik aski izan ezkero
alaitasunaren giltza
Zumoak hartzen hasten bazara
oso sano ez zabiltza
Ur hotz gardena osasuna da
ondasuna ardo beltza

280. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1971 0001 Laborarieri jakin-arazia da arnoak behar direla deklaratu Herriko-etxean aurten ere, bertze urtetan bezala.

281. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.l. lizundia 0001 Eskualdé honetako herririk aberatsenetarikoa da ardotan.

282. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.l. lizundia 0001 Ardoa da haren aberastasun nagusia.

283. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.l. lizundia 0001 Ardoa, laboreá eta olibak hartzen dira bertan.

284. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.l. lizundia 0001 Baserri herria da, eta, eskualdeko beste herriak legez*, ardo eta laboretik bizi da, oliotik ere zerbait.

285. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 Nakazal produzio nagusienak: Araba`n ardoa 430, patata 174,9 eta azukre-remolatxa 120.

286. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 Nafarroa`n: ardoa 570,9, garagarra 417,2, eta alpalpa 284.

287. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1971 0001 KANBO. Arnoen deklaratzea

288. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Tokiko arno onak

289. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Hor beharrak dituzte eskaini Irulegiko arno bereziak beste arno biarnes eta bigurdanen artean (Jurançon eta Madiran).

290. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Berri onak holakoak arno on egileentzat.

291. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Honek garia, hark ardoa.

292. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak izeta 0001 Hor dantzatuko dituzte: Muxikoak, Tellerinek Xoxoarena, Añarxume, Txoriarena, Ardoarena, Mando-Zarrarena, Añar-aundi, Zahar-Dantza (Hau ere plazan dantzatua) eta dantza hoien artean irri-dantzak; Zurrume-Dantza, Esku-Dantza, Zartain-Dantza, Isats-Dantza, Katadera-Dantza, Xaxkito-Dantza, Ipurdi-Dantza eta gehiago ere denak irriz urretuak eta sabelak ongi hornituak.

293. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0002 Testamentu Zarreko liburuan Jaungoikoak diño: Ardau onak gizonaren biotza poztutzen dau.

294. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0002 Ardaua beti ona ta beti txarra.

295. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa karmel 1974 0070 Euskaldunok or ibilli oi gera geurea data geurea, geurea data euskalerria kantari Tabernatako ardo berogarriaren kontu alaiak.

296. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa karmel 1974 0070 Ardoak eraginda ateratzen diren itzak eta kantak.

297. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa eszaar 0059 446. Barikuko trumoiak, bederatziurrena
447. Barrandaria muku biltzale
448. Barri guztijak eder dira. Edozer gauza, barritan eder iduritzen jakula, naiz-eta geruago txar-eretxi
449. Barrikaren arabera uztaiak
450. Barrika txarretik, ardo on gitxi. Notizi gaizto batengandik, gauz onik ezin daikela itxaro, adirazoten dausku esakun onek.

298. 1969-1990 zuberera antzerkia casve petteb 0093 Ardu xuri ala gorri, biak hun ziztatzû eni;
Mûndû huntan bizi nizano, zaiñetan odol dûdano,
Nik ez diozût, ez erranen ardu hunari adio.

299. 1969-1990 zuberera antzerkia casve sgrazi 0098 Muhade
Zer den arduan azkarra,
oro beitûtû gastatzen
Gurekilan nahaskeria
zalhe ere dû ezarten.

300. 1991> bizkaiera ikasliburuak hizkilimin/3 0020 -Luzaro bizi gura badozu, ardaua baino ur gehiago edan behar dozu.

301. 1991> bizkaiera ikasliburuak hizkilimin/3 0020 -Hori egiten badot laister hilgo naz, egunean bost litro ardau edaten dodaz eta.

302. 1991> bizkaiera literatur prosa l. ayesta 00053 Abuztuaren lenengo domekan, urtean bein, batzarraren osteian, zelebretan zan ermandadeko meriendea, garrafoi bete ardaogaz. Janaria, bakotxak beren etxetik eroana.

303. 1991> bizkaiera literatur prosa l. ayesta 00053 Baia tira: sarritan ez zan gizona berba egiten auena, ardoa baño.

304. 1991> bizkaiera literatur prosa l. ayesta 00053 Orduko interan ez zan lez edaten Gabon, Azentzio edo egun andietan baño, ta alan efekto geiago egiten eutsen ardaoak.

305. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00106 - Ardaua eta sagardoa ugari ibiliko da eskuz esku -esan eustan Diegok taldea urrundu eta gero

306. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0143 Ara joaten zan Dimeti erriko taberna, eta guri Urkiolan emoten euskun txantela, kuartillo bat ardorentzat edo limonada bat artzeko, aguazilak.

307. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0143 Arekgana mogidu zan, baña arin anka egin eutsen txantel binagaz Astoara, alan ango tabernan ardaua eta limonada biak eskatzeko.

308. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0143 Gero maleta ori jan; ardaua eta limonada erriaren kontura.

309. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0143 Orain, ardau geiago gure bazan, ordaindu egin bear.

310. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00152 Bo, bedeinkasiñua, ba, atzenian, akabatze giñuanian, e, ardo-sopia einda ... bo, gue aittitta(k) pa, erresau be aek eitte otzan, a isete san jefioi tta ... oixe erresau aek! Erresaixua be igual, bertan, aek, e, eunik esaban laatzen erresaixua erresau barik, e? ... atzenian, ba, ogixa tostau, e, an ataka, seian, losa gaiñian, da sopak eiñ kasuelara, lurresko kasuelara, ta ardaua bota ta an, e, irakiñ da egosi, da asukarra bota ari dda gero ardo-sopia.

311. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00152 ... Afaltzeko? Euana ... patatak ixete sian da. (...) Ardaua, ba, alakotxe lanetaako, gari ebatiak eta gonbidauak dianian da, karabixak erretzeko ta, ostian es, ostian saardaua ero.

312. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0034 Aitatzekoa da ardaoaren kontsumoa, baina ez dago argi bertakoa edo Uribildutik kanpo ekarritakoa edaten zan.

313. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0034 Bestalde, udal zergapidetzaren gaineko lehenengo barria daukagu, hau da, ardaoaren kontsumoaren gaineko zeharreko zergea.

314. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0061 Euren ekonomiaren zatirik mardulena lehenengo sektoreak osotzen dau: honen barruan ekoizpena exportazinora begira barik bertako kontsumorakoa zan, holan merkataritza, beste sektore ekonomiko garrantzitsua, ezinezkoa bihurtzen zala, ardaoa saltzen ziarduan tabernaren batetara mugatua.

315. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0301 Melkisedekek ogia ta ardoa eskeini zituan.

316. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00038 On egiten zigun ardo pixka batek.

317. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0018 Ba... oraintxe bertan, butakan eserita ardo bat edanez Apolinoren urtebetetzea ospatzen ari nintzen eta utziko baninduzu ospakizunarekin jarraituko nuke.

318. 1991> euskara batua antzerkia r. agirre 0027 (Teori ardoa kontrako eztarritik joan zaio)

319. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00077 Hona hemen, adibide gisa, nekazari batek ordaindu beharreko bezala jotzen zena: Bazkotan arkume bat, belarra moztean bazkaria eta olo neurri bat, mahatsa biltzean hamabi denario, hiru ogi eta ardoa, garizuma iristean kapoi bat, garizuma erdian sei txanpon

320. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00191 Nekazariek ogia, lekariak eta haragia jaten zituzten eta ardoa edo garagardoa edaten zuten.

321. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00027 - Otoitz edo eskariak. Ekintza horietan, mesede bat lortzearren, opariak aurkezten zitzaizkien jainko-jainkosei. Opariak aldarean isuri (ardoa, esnea) edo utz zitezkeen (opilak edota beste opari solido batzuk).

322. 1991> euskara batua ikasliburuak aita santuen erroman 0008 Lorpen hauek garrantzia handikoak izan ziren, lurralde horiexetatik hain zuzen heltzen bait ziren Erromara premia biziko elikagaiak, hala nola garia, gatza, haragia eta ardoa.

323. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0180 (Erantzuna: ARDOA).

324. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0180 - Zeinuak: Ogi bat eta edalontzi bat ardo mahai baten gainean.

325. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0180 Jesus da niretzat / Jesus da zuretzat / ardoa eta ogi bizia

326. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0129 4. ardotan/ogitan

327. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0031 Guraso edo nagusi ardozaleekin etorriz gero, Oliteko eskualdeko ardoak dastatzeko gonbidapena luzatu, aukera anitz eta gozoak baitira: ardo beltz, gorri eta zuriak.

328. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0031 Ziur egon ardoak dastatuz mahastietan ibiltzea eta kupeldegietarako bisitak egiten gozatuko dutela.

329. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0031 Ez ahaztu zure gurasoei ardoari buruzko informazio hau komentatzea: herri honi ardoaren ospe handia antzinatik datorkio.

330. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0201 Gaur egun, ardo txarra hobetzeko, whiskya leuntzeko eta horrelakoetarako, haren lekuan beste edari batzuk erabiltzen dira, gaseosak eta ur mineralak batez ere.

331. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00042 Bilboko kale batean tailer txiki bat dauka eta zahatoak egiten ditu, horrela aiton-amona eta gurasoen lanbideari jarraituz. Uste dut familia tradizioa bada ere, nirekin bukatuko dela lanbidea. Honek ez du dirurik ematen, 58 urte ditut eta ez dakit erretiroa hartzera iritsi ahal izango naizen. Ez dakit zer gertatzen den, gazteoi ez zaizuela zahatoko ardoa gustazten edo zer.

332. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00042 Egungo tresneria berriekin, artisau honek dituen zenbait gauza ez dira erabiltzen. Adibidez, olioa edo ardoa garraiatzeko antzina erabiltzen ziren zahagiak gaur egun dantza taldeek bakarrik erosten dituzte, edo bestela, erakustokiek edo kapritxoa daukan bakarren batek.

333. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00042 Jose Luisek dioenez, ardoarentzat ez dago ontzi hoberik, ez kristala ez eta garrafoia ere, larrua da hoberena.

334. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0115 Kristok damaigun janari hontan
anaiok elkartzen gera,
gure lan eta kezka guztiak
ogia ta ardoan biltzera.
Zugana gatoz, Jauna, guztiok
indar berriak hartzera.
Atoz mundura, behartsueri,
zure ogia ematera.

335. 1991> euskara batua ikasliburuak l. anselmi 0058 B) Kupela nolako, ardoa halako.

336. 1991> euskara batua ikasliburuak l. anselmi 0078 A) Pitxar bat ardoz edan zuen.

337. 1991> euskara batua ikasliburuak l. anselmi 0078 D) Pitxar bete ardo edan zuen.

338. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00181 Eta enplastorako zenbait gauza eskatu zituen: ardoa, linazi, zahia, errizinolio... eta horrelakoak.

339. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00196 Gero, etxekoandrearengana zuzendu eta galdetzen dio: - Ez al duzu hau baino ardo hoberik? Urtetsuagoa den beste ardoren bat?

340. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0013 Berak ez zuen hartu ardoa besterik, eta hainbeste edan genuen non betazalik gabeko gizona askotan irten zen etxetik pitxar hustua betetzera.

341. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0037 hurrengoan, ardoan nahastutako masustak eta berbena-belarrak eman zizkion sagu bati, baina aztiak sagua mozkortzea besterik ez zuen lortu, hankak batera eta bestera dantzarazten zizkiola, benetako berbena batean balego bezala;

342. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0043 Zer, kremazko pastelaren ordez ogia jan zezan, eta ardoaren ordez ura edan zezan?

343. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0109 Jan-edan urrikoa, ardo eta pattarrik gabe, oso soldadu arrunta zen.

344. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0050 Ardo egosia azukrearekin hartzea komeni zaik , esan dit gero.

345. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0013 Pluton bederatzigarrena,
bederatzigarrena Pluton:
emaztetxotzat ardoa dut on,
/ askatasuna senartzat dut on,
sekula santan ez nadin ezkon!
/ sekula santan ez nadin ezkon!

346. 1991> euskara batua liturgia ibe 1995 0548 23 Ez dezazula ura hutsik edan, ardo pittin batekin nahasturik baizik, zeure urdailarengatik eta sarritan dituzun ondoezengatik.

347. 1991> euskara batua literatur prosa i. garbizu 00043 Ardo bat nahi?

348. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 00182 Ardo gehiegi edan nuen taberna haietan eta seguraski ez zen kalitaterik onenetakoa izango.

349. 1991> euskara batua literatur prosa a. egaña 00150 Ardo ona ibiltzen zuten, baina ozpin kiratsa zegoen izugarria.

350. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00199 - Ez, mila esker. Ardoak deabruak berpizten dituela esan digu erretore jaunak.

351. 1991> euskara batua literatur prosa l. oñederra 00077 Andrésen agurrak eta jende beltzaranaren jantziek eta Luisen ausentziak eta bart gaueko ardo eta tabakoaren zaratek uxatzen dizute esaldiak asmatzeko ahalmena.

352. 1991> euskara batua literatur prosa k. biguri 0011 - Mariana eraman zidanari arnasa kenduz bakarrik etorriko zait bakea arimara erantzun zion, etxaldeko areto handian neskameetako batek ekarritako oporto ardo bana edaten ari zirela.

353. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 0070 Tristetuko zen bai, Marthe, berarengandik hain hurbil dagoen geltokiari begirada bat bota izan balio, baina ez da horrelakorik gertatu, zeren Christian agurtu ondoren eta ardoak eragin dion epeltasunez, ia zoriontsu, ohiko paseoa eman baitu, Carmenengandik nola beste inorengandik aski urrun.

354. 1991> euskara batua literatur prosa goenkale 0122 Kristalezko edalontzia ardoz bete eta trago bat hartu zuen.

355. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0014 Ardo freskoa daukagu.

356. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0015 Gau batean, kartzela hutsik zegoela, bi botila ardo hartuta sartu zen Tito Ralph Dannyren gelan.

357. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0015 Ordubete geroago ardo gehiagoren bila atera zen, eta Danny berarekin joan zen.

358. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0015 Torrellirenean egon ziren, eta ardoa edaten aritu ziren, Torrellik kanpora bidali zituen arte.

359. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0045 Errespetuz hitz egin zuen etxe txiki batean bizitzeak dakarren pozaz: Gauak aurrera egiten duenean, joanak direnean berriketak eta ardoak oro, eta kanpoan, izain erraldoien mamuak bailiran, heriozko lainoek lurrari heltzen diotenean, ordu horretan, inor ez da ateratzen amildegi baten hezetasun gaiztoan etzatera.

360. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0224 Hamalau galoi ardo prestatzeaz arduratu.

361. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0225 Eta etorri zen ardoa, galoiak eta galoiak.

362. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0225 -Bai, edango dugu ardo pixka bat.

363. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0253 Ardoa eskatu zidan eta arreta handiz atera nuen zapia ez zikintzeko, biharamunean bera jarri ahal izan nezan.

364. 1991> euskara batua literatur prosa goli 0055 Tragoskadaka edan behar izan duk bizitza osoko koparik desatsegina, eta laster ulertu duk gauzak ez direla uste bezain errezak, batez ere kontutan izanik heure mogidak, nahitaez, zerikusi gutxi duela jadanik heure lagunenarekin, ardo eta pattarrik edateko gogogabekeriaz gain parrandarako ere indarrak erdi abandonaturik dauzkak eta.

365. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0027 Aintzina, ondo gogoratzen banaiz, nire bizitza oturuntza bat zen non bihotz guztiak zabaltzen ziren, non ardo oro isuria zen.

366. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0008 Diru pixka bat zuenean, ardotan gastatzen zuen berehala: palmondo-ardoa erosten zuen litroka.

367. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0008 Ederki pasatzen zuten, elkarrekin eserita, ardoa edaten eta kantu-kantari.

368. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0128 11etan 57 autobusa, 4. parada: Arte Garaikideko Museoa (5 f.), 13,30 trena hegoaldeko geltokian, trenean zerbait jan, 15 Berna, Gillermo Tell-en etxea (3 f.), Konfederazio Jauregia (dohain), 17,30 trena, 18,30 Ginebra, ur-txorroa, parte zaharra, Rodanoko zubialdea... halako gazta eta halako ardoa dastatu, lletan trena, litera, 6etan Turin...

369. 1991> euskara batua literatur prosa i. ugarteburu 0203 Pinta erdi garagardo sendo edo argi = kopa bat (140 mililitro) likore ( whisky, ginebra, vodka, etab.) = baso bat ardo = kopatxo bat jerez = litro laurden sagardo baino zerbait gutxiago.

370. 1991> euskara batua literatur prosa garm 0020 Alondei honetan ardoa aurkitzen zuten eta sorginek baita edan ere.

371. 1991> euskara batua literatur prosa garm 0020 Gau batean, ardo ona edan ondoren, sorgin haietako bat deiadarka hasi zen esanez: Jesus, hau ardo ederra!

372. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0014 - Ez dezala ardorik ez pattar tantarik probatu -agindu zien medikuak etxekoei.

373. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0009 Botila bat ardo eraman genezake, esan zuen.

374. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0009 Zergatik ez duzu ardoa eramaten?

375. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0274 Antosina ahora eraman, trago luzea eman ardoari, eta gero mahukaz lehortu nuen ahoa.

376. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0340 Ardoz lagundutako hirugiharreaz arindu behar nuen, bada, atzera-aurrera ugarien neke gosetua.

377. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 00058 Garai batean ugari ziren eta oso estimatuak, gainera, Gipuzkoako maisu harginak eta horrexen adierazgarri dira hemen eta gure mugetatik kanpo landu zituzten monumentu zibil nahiz erlijioso ugariak. Gaur egun lanbide hau ahaztu samar dago gure artean. Gauza bera esan genezake azken adierazgarria Zegaman izan zuen buztingintza tradizionalari buruz. Lantegi honetan moldeatzen ziren ura, sagardoa eta ardoa ateratzeko erabiltzen ziren txarro tipikoak eta beste zenbait ontzi, hala nola gurinontziak eta gozoki-ontziak.

378. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garm 00011 Soinujoleen ordainketa Mutil ardoa elkartearen gain joaten zen, baita festa honetan eta hurrengo igandean edo San Roman Domekan lekuko ziren guztiei ardoa ematea ere.

379. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00174 Mutrikun aipagarria eta oso interesgarria da bi kontserbagilek izan zuten aldi bereko bilakaera, biak jatorri berekoak izanda nafarrak ziren, eta lanbide berekoak, gainera. Mauleonek zein Bustok beren lanari esker ezagutu zuten Mutriku, izan ere, Nafarroako ardoa kostaldera ekarri eta, aldi berean, arraina kostaldetik barrualdera eramaten baitzuten.

380. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00045 06.03 ETBk lehenengo aldiz zuen parte Cannesko jaialdia ETBn bertan egindako Chillida eta Errioxako Ardoa saioak aurkeztu zituzten jaialdian (3. argazkia).

381. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00027 Ardo, garagardo edota likoren formapean hartutako alkohola besta eta bileren zati garrantzizkoa da. Bere erabilera mugatua ez da arazo osasun ona duten pertsonentzat. Baina erabilpen desegokia, gehiegi hartzea, oso ondorio txarreko gauza da: buruko mina, ondoeza, zorabioak, eta abar.

382. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. elosegi 00229 Bizitza luzea elikadurari zor omen diote gehienbat, fruta eta barazkitan aberatsa baita bailara; eta elikadurari, ezinbesteko Hunzako ura (bertan egindako ardoa) gehituz gero, erraz harrapatzen omen dituzte 100 urte.

383. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00242 Hasierako fasean madya (ardoa), matsya (arraina), mamsa (haragia) eta mudra (ale xigortua) hartzen dira.

384. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00242 VIII. eta IX. mendeetan, arraina, ardoa eta haragia (batez ere txerri-haragia) luxuzko jakiak ziren.

385. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00040 zuen bidea erraztu zuten eta, besteek, burdinak eta arrain freskoak edo gazituak, Errioxako ardoaren edo Arabako gariaren truke, barneko probintzietara egiten zuten ibilbidea.

386. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00149 Askarian ogia eta gazta edo fruta jaten zuten, urtaroaren arabera, eta afaltzeko, aza, erbia, babarruna edo zalke freskoa eta laurden bat haragi gazitu eta, guztiarekin, ogia; hiru libra ogi jaten zuten eta ardo pixka bat, batzuetan urarekin nahastuta.

387. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00149 Arrazoi erlijiosoengatik erosten ziren produktu horiei gatza eta, mahastiak ez zituzten inguruetan, ardoa gehitu behar zaizkie.

388. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00139 Pitxer bat Falernoko ardo, ehun denario erromatarretan saltzen zen; barrika bat Pontoko haragi gazitu, laurehun kostatzen zen; sukaldari on bat, lau talentu; mutil gazteek ez zuten preziorik.

389. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. etxeberria 0087 Nobelek beraien tempo propiala behar dutela irakurriak izan daitezen, egunak eta asteak behar dituzte mesanotxean, ardoa bezala ontzeko.

390. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lingkonputaz 1583 Ardoa edan ondoren, erabat zorabiatuta sentitu nintzen, ez baitut ohituratik, eta gauzak modu hortan egiten diranean, badakizue, hankasartze galantak!.

391. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0017 Han ikusiko nukeen 1893an, Jose Tejeria, Aiako Muatz baserriko semea urduri, ezker-eskuin begira, aurrean daukan ardoari trago txikiak jotzen dizkola.

392. 1991> euskara batua saiakera-liburuak islam-a 0029 Musulmanek debekatua dute ardoa edatea eta txerrikia jatea (zakurra bezalaxe animalia zikintzat daukate).

393. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ribera 0176 Horien artean aipatzekoak dira S. Genaro bat, arbola bati lotutako satiro bat, bi S. Jeronimo penitentziagile, S. Pedro negarrez, S. Bartolomeren martirioa, Don Juan Austriakoaren erretratua; eta guztien gainetik, Bakoren hain bitxia eta hain preziatua den beste hori, satiro bat daukana mahats-mulkoz koroatzen beste bat zahagitik kopara ardoa ateratzen ari zaion bitartean (...).

394. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. aulestia 0607 rose n. adj. gorri, ardogorriska.

395. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0119 Baigorrin esate baterako, sozialki gaizki ikusia zegoen ezkontza batean (gizon zahar eta neska gazte baten artekoa) edota inguruko norbaitek egindako beste edozein zentzugabekeriaren aurrean (izan zitekeen gazteek ezkontza zela eta eskatutako ardoa ez emateagatik ere), hori salatzeko, alde batetik broma eta burlaz (trufatzeko) osaturiko eta bestetik serio, mingarri eta salagarriak ziren Toberak izeneko antzezpen moduko ekintza publikoak antolatzen zituzten.

396. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0009 Bularrari magret esaten zaio, hutsean edo izoztuta gordetzen da ia beti. Osorik erre eta xerratan zerbitzatzen da gehienetan, ardoz eta tipulaz egindako saltsaren batekin.

397. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0009 Oportoaren tankerako ardoak primeran doazkio horretarako.

398. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0052 Noe zaharrak ardoa dastatu baino lehen, garagardoa ezaguna zen munduan.

399. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0092 XIIgarren mendean, Aimerid Picaud izeneko bidaiari txilipristo frantziar batek, basatitzat hartu gintuen, hizkuntza ulertezina erabiltzen dute, mendi itxietan bizi dira eta ohitura arraroak dituzte, ez dute ogirik, ez ardorik eta ia ez dute janaririk, sagarretik ateratzen duten sagardo izeneko edari bat baizik.

400. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0092 Gainbehera hegoaldeko ardoak sartzen hasi zirenean etorri zitzaion.

401. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0148 Horregatik opari ederrak egiten dizkiete (ogiak, bananak, ardoa, arroza, tekila, etab.), beste mundutik babestuko dituztelakoan.

402. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. lertxundi 0031
Joakina Maria,
neskato planta garbia:
hortzez iduri ximinoa,
gorputzez ere ñañoa,
hik edaten dun ardoa
dutxulu barrikakoa.

403. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0099 Gero etxekandereak gosaria prestatzen du: arrautzak, urdaia edo urdaiazpikoa, ogia eta ardoa.

404. 1991> euskara batua saiakera-liburuak telleriarte 0022 Joxantoniok Agirrenean (Uztarrinean, alegia) alhondigaren ardura izan zuen, eta hertan ardoa eta pattarra saltzen zuen.

405. 1991> euskara batua saiakera-liburuak telleriarte 0072 Izan ere, Zatuin lapurreta egiten saiatu ziren lapurrei erasotzeagatik, udalak bi azumbre ardo (lau bat litro) ordaindu zuen.

406. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lure/3 0011 Nekazaritza garrantzi handikoa da: mahastiak (Jerez-eko ardoak), olibondoak, kotoia; (...).

407. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. lopetegi 0117 LANDA, -tik: Hemendik landa ez duzu aurkituko; Elizatik landa ardo batzuk hartu nituen; -z: Hartaz landa ez zen inor.

408. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. gil bera 0228 Ardoa ez zaio atseginagoa bere etorkizko ahalmenak dakizkienari.

409. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0619 kaliza. iz. 1. Kopa-itxurako ontzia, mezetan, sagaratzen den ardoa ezartzen denekoa.

410. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. lartategi 0050 Baina, Bukowskiren prosa lan guztiak ardoa lez irentsi eta, ni oraindik ere haren poesiaren egarri nintzen.

411. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arrieta 0076 Ondorioztatu beharko ote dugu, beraz, Harrieta honek errotikako errore estrategiko bat jauki (edo kometitu, barka) duela, berak hor nonbaiten dioen bezala, zahagi zaharretan ardo berria sartzeko bere ahalegin zoro horretan?

412. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak bbarand 00093 Bazeuzkan azeitunak, ogia eta ardoa.

413. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. kortajarena 0018 Adibide bezala; guda aurrean litro ardoak, 60 xentimo balio zuanak, naiz ugari izan, litroa bost pezta balio izatera iritxi zan, eta, olioa, razionatua, leenago pezta bat eta larogei xentimo balio izaten zuana, ofizialki, zortzi peztan ematen zuten, eta ixilpean, estraperloan, berrogei eta geiago ere ordaindu bear izaten zuan bear zuanak, edo aal zuanak.

414. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0073 Ta amairu arroa ardo edan ziran gurean.

415. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0073 Ardoa, ez orain bezela litroka; pitxarreko botillak jartzen ziran maietan.

416. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03832 Behe-Oina 11 Ardo eta likoreak 15,19 393.345

417. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1995 0013 Europar zaharrak aspalditik zetozen gurera, gure hondartzetara, ardo, eguzki eta flamenko.

418. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. lasarte 0071 Zaar jendeak, berriz, ardo itxurazkoaren parekorik ez dagola esaten du, gizonak noiznai artzeko; eta ortan arrazoi piskaren bat eduki lezake gaiñera.

419. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. lasarte 0071 Ostatuan ardoz konbidatu ninduen, eta:

420. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. lasarte 0071 - Kontxo! Jateko garaian ardo on samarrak, basokada batek, ez lizuke ba, kalterik egingo.

421. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. lasarte 0071 - Gizon sasoiko batek zenbat ardo edan bear du, kalean lagunartean dabillenean, etxekoz aparte?

422. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0002 Beaujolais berria ardoaren salmenta neurri batean kaltetua izan da joan den azaroan, Australian nola Alemanian, bainan oro har, boikota ez da sobera sentitu.

423. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00006 Mendian ardo pixko bat edatea ez dut uste debekatu behar denik.

424. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0007 Errioxako ardoa ere bai.

425. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arexolaleiba 0082 EKB: ardo berria zahagi zaharretan sartzea komeni ote?

426. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... guaixe! 1998 00016 Eguna, urtero bezala oso jendetsu eta animatua izan zen, eta han bildutakook tripota eta ardo ugari dastatzeko aukera izan genuen.

427. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00023 Osasuntsu eta ederrak geunden baratzeko landareen bizitzaz, eta mahatsetik eginiko ardoak bixitzen zituen gure gau alaiak udako berotan.

428. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00023 Eta gure baserriko girora jende mordoa inguratzen zen, eta zu ere bai, gauaren koloreko misterioz betea. Eta zuri ere mahatsetik eginiko ardo goxoa eskaintzen nizun, beste belartxo haiek ere erantsita.

428 emaitza

Datu-estatistikoak: