XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0004 Baita be, GUDAL-JAUPARIEN eginkizunak egokien betetzeko bear diran zeatz-meatz guztiai begirako dautse, adibidez: aldagarriak, jaupari eginkizunetarako bearrezko gauzak, opalmai iguzki ontziak, ariñak etab., oarrak, gexo-zainketa, ordañak eta bestelako egunean eguneangoak.

2. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0003 Euskaldun-arimen onerako alnebanchuan biarrian asi nitzanetik, sartu jatan gogua ispillu chiki baten lez ipinteko aurrian euren kristinau-kizunak, bizitza on baterako zuzen-bidia, ta batezbe zelan ondo ta arin egin euren autorkuntza ta jaunartziak.

3. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0063 Emen daukazuz begi onek, gauza charretara berez duazanak; belarriak, mundurako edegita, Zuretzat ichiak; miñ au, murmuria ta autu satarretarako aiñ ariña.

4. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0055 Jon'ak gertuta dauko bere soña. Apala da:
janzki-zorrua, zapi zurija txindijaz ta
aldatzak igon eta latsak arin jauzteko
makil gogorra. Igande-janzki apañaz dago,
goturira dua ta goturijan apaindo
jantzi biarr. Besterik mutillak eztarua,
beste gauza-biarrik eztau-ta. Ben-benetan;
bere goguak gura-daun dana ba'lerua
berakin basetxia ta basua yoyakez
.

5. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0108 Euna tarrat-nenduban, arantza batean
neure maitasun billa juan nintzanian,
Josteko zeuri nintzan.
Joskillaen ekintzan
lorapian zengozan zurezko aurkijan.
Eunduten zendun arin zapitxu zurija,
orratza esku-mian, otzaran arija
.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0190 Aita-amak naibage andiaz egozan ain arin joialako itxasketara, Jaungoikoak nai eban arte.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0304 -Zer? Ama? Ai neure seme laztana! mosu ta mosu, negar ta negar; ez intzala etorriko iru urtetan, ta zer jazo jak orren arin etorteko? - mosu ta mosu, negar ta negar; erantzi bere ganeko gonea ta batu Josetxo lengo estalkiaren ganetik; mosu ta mosu, negar ta negar; erantzi eragin neskameari ganeko gonea, ta estaldu Josetxo- eure etxe ondora ekarri au Jaungoikoak, eure aita-amen laguntasunaz gatxontzera - mosu ta mosu, negar ta negar; Txomin be negarrez, otseiña ta neskamea be negarrez; danak negarrez.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0304 Lauren artean, alik ariñen eroan eben etxera ta ogeratu eben.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0066 Trenez baño ariñago ta merkiago egin ei da eruate ori, ta Asshead Bazkunak beste amar egaizkin eskatu ditu Pittsburg'eko egaizkin-lantegi baten.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0069 Galtzorijan ekusan Bertolda'k bere buruba, eta txistuba baño ariñago kolkotik erbija aterata, txakurr-ai jaurrti eutsen.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0069 Esan biarrik eztago: txakurrak, erbija ikusi ebeneko, bertanbera itzi Bertolda bake-baketan ta ¡ankok zetarako yuaguz? esanda, bata baño bestia ariñago aldendu ziran erbijaren atzetik alkarren leyan.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0094 -¡Ai neure andra maittia! ¡Jaungoikua'k aurkestu nau bada alik-ariñen zure senarragana, neure alegiñak egittera!.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0224 - Yoan arin baño ariñago atzera etxera eta itxi ondo ateak, emetik aurrera yoan baño lenago; ekarri gero zeozer yateko be ementxe egongo nayatzu begira-ta.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0095 Au entzun daunean, Txitxu gurea, txistua baño ariñago, neure idazmaira (eskritorioko maira) yoan da, papera ta arkatza (lapiza) bear dituzala ta.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0199 Ondo begiratu-ezkero, arin ikusi be egin lei, Txitxun eritxian, ezin euki eikiela bigarren suerte eder au.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0166 - Arin nai ditue gauzok.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0166 - Ariñegi, andrea.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0251 Ariñagoari, ariñagoa.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0094 ¿Gura dozuz goitu sendotasunagaz, Jaungoicuaren serviciyuan batzuetan izan oi dituzun eragozpenac? Zuaz arin oraciñora: oraciñuan aurquitu cituzan Jesusec indarra eta sendotasuna: oraciñuan aurquituco dituzu zuc bere.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0095 Orain artian naibageric chiquiyenak, aspiratuten izan nau, eta Jaungoicua servietaco aurquitu dodan eragozpenic ariñenac, bildurtu; baña badaquit orain nora zucendu; aurquituteco atseguiña, indarra, eta sendotasuna.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0174 Ez euqui, ene semia, chiquitzat gauzaric, zucenduten danic Jaungoicuaren gloriyara, edo zure salbaciñora: alan bada, ardura andi bat imiñi biar dozu gordetan Jaungoicuaren legueco mandamentu santuac, Elessa santiarenac, eta ceure guraso eta nagusiyagûen aguinduac, erantzuten arin ceruco dei ta arguitasunai; ez galduten eraric chiquiyenic ceure arimia aberastu eta, ceruco bidian aurreratuteco; arimaco areriyuen esetsiyai, eta ecandu charrai asieran yarqui eta gogor eguiteco; beguiratuten deutsezula gauza oneei baliyo andicuai leguez.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0255 ¡Marija, neure viotzeco Ama laztana! eruan naguizu arin cerura, emoteco duiñeco alabantzac zugaz batera ceure Seme bedincatuari....

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0081 Berak bere arin ezagutu ninduan neu, ta neugana oñak zuzendu ta lau trankutan eldu yatan; ta esku eskoya luze luze imiñita, neu beragana elduteko leku barik, asi yatan: - ¿Bizi az?... Ekak bosteko ori.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0131 ¡Ointxe indartsuago! Diñozuna egia bada, lotsearren be, ariñago emongo deustazu zor deustazuna... Nik eztaukat ezer gerokoaz.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0161 -¿Zetan? Esan arin ¡jun!.

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0161 - Yagi zaite beingoan edo zagozan lekuan yosiko zaitugu txistua baño ariñago.

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0161 - Ez, olan baño ariñago yagiko naz.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0091 Arre Tordillo esan da alik ariñen besteen atzetiko bide ziorra iarraitu eban.

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0091 Geroago ta ariñago ioazan, alkarren leian eritxi baten, baiña bera konturatu baga: Auria-ko bide medarretik Arrupaiñen zear, Leako zubitik irago bear izan eben Oleta atzean isteko; eta aingiratako toki arek beren etxeko zurkuluak baizen ondo iakiñarren, ezeban ezautu ez etxerik, ez ibairik, ez zubirik, ez olarik.

30. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0149 - Txotxo: isillik ezpaago, musturreko bi emongo deuadaz txistua baiño ariñago.

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0375 Zer ba, ¿ez ete da aguertu biar, pecatu-laguna ezautuerazo baric, esan ezin leiquian pecatua? -1.ampdeg; Norberen erru ariña, edo lendic esan da daucagun astuna azaldutiarren ezin leique iñoren erru astuna aguertu on ugarijen bat norberari ezpajatorco, esateraco, baque guztiz andija.

32. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0029 Yantokian, yan bear ebana geldiroegi ta ariñegi barik yango eban, besteen mosuetara begitu barik, eta irakurten zanari adi.

33. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0005 Iñaki, mutil bikaña... baño... arroxko xamarra, Josetxo dantzari ariñetan ariñena baño... parranderua, Moexto argiya ta pizkorra baño nexkatxen aurrean itz totel, Goiko Errota'ko Patxi... zenbat nexkatx ikusi ainbeste nai zituana, Benjamin... illundu ta gero bakarrik etortzen zan nere billa Anton Amerika jun zan Joxe Mari au bai zala mutilla baño ai jesuita sartu etzan ba?.

34. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0009 Ai zan:
nik ikusi dizkiñat
eskalaproi gaberik
dantzan prantzes ariñak:
bals eta polkak,
baita rigodoyak,
ez al ditun euskel-dantz auxen bezin piñak?

35. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0009 Gizon ura ain gazte ta arin atera zan bizartegitik, nun andik amabost egunera jakin det ogeita bost urtedun neskatxa eder batekin ezkondu zala.

36. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0015 Itxasoak ere, era berean, toki zakonak ba-ditu eta onela, be-bean (len jan dezuten otarrañak bezela) estalki gogorra dutenak, bai ta itxuak diran edo berez argia daramatenak bizi dira: itxas zakon errdian, beste arrai arin, aundi ta ugarienak; eta itxas azalean berriz arrai txikiak.

37. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0052 Ariñ, ariñ, cristauac,
Ariñ, bai, Belen-a
Jesus adoratzera
Al dan lasterran-a.
Bioliña, chistuba,
Dambolin soñuac
Artzayac jotzen daude
Contentuz ta pozaz
.

38. 1900-1939 gipuzkera poesia ea 0137 Erabat argitzen dira
zelai, erpin, areztia;
t'Auñamendi-magaleko
basauntz arin, bildurtia,
biziro laster jauzika urbil zait
¡Nigaz bere pozaldia!
.

39. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa inza 0236 ¡ Eup ichua! Saltatu ziran, bai, baña mutilla kaleko ta erriko aldik arin egitteko.

40. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0249 Mendiyan bera erreka ujaltzuak bizitazun ariñean beren etzalekuetatik jaikita, soruak ondatu zituzten ta baserriak elur zendoez ertziturik illobi itzalak bezela ageri ziran.

41. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0047 Atxin'eko Maomatarr itxas-lapurrak, Malaka erriaren etsai gogorrak, gabeko ilunpean erri pollit ura arrtu nai izan zuten; baña Malaka'ko zaitzailleei eskerrak, larri ta ariñ andik iges egin ber izan zuten.

42. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0261 Etxe oietan ez dira albistari txarrak ikusi bear, ez irudidun ez eta irudi gabeak ere; emakumeen begirunea urratzen eta ondatzen duten soiñeko arin-zipolariak, gutxiago; gauaz berandu edo era txarrean etxeratzen diran giz-emakumeak, zer esanik ez dago; etxean kalamatrikan edo auzokoen ganako gorrotoan egoten diranak, orobat; etxean edo etxekoen barrutian billera edo jostatzeko leku nazkagarria jartzen utzi, ez ta gogoratu ere.

43. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0370 2 Alderdiak andik sorrtu ziran; ta ez zan ariña Paul ta Barnaba'k ayekin zekarrten eztabaida.

44. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0315 Castigu justu eta bidezcoa; Aitaren uztarri añ ariñ eta biguña centzugabe bota zuena, serbitzu añ lotsagarri, gogor eta charrean gueratzera etortzea.

45. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0540 Mendietako alaba, gure baserrietako emakume langille, txukun, polit alai, ariña zan Maria.

46. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0315 Alaz guztiaz zerbait ez esatea utsune aundia litzake-ta, arin bederik, nere iritzia azaltzera nijoakizute.

47. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0209 Izerditan biak bainan, bethi berdin trempuan; eta lehembiziko zarrasta edo aztaparkatzerik arineina elgarri oraino egitekoa!....

48. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0209 Brien ariña, oraikoan, hatik, atzemaiter nuzu, Piarre!.

49. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0203 Erroma gogoan dugu eta horrek arintzen dauku burua, arinago kausiarazten bigarren gaua burdin-bidean, jasangarriago lo eskasak emaiten daukun phizudura hura.

50. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0069 - Dariusek manatuak, ontsa onak, etchek'andrea, perrechil eta gatzean arin arina erreak!.

51. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0016 Eta zer zati ederra, eta zoin arina, Amikuze! Zola batzuetan herri andana bat beren etxe xuri bilduekin, eliza orotarik agerian, lurrak hurbil; gainetan, mahasti zahar batzu, hostoak iguzkiak erreak, azpitik belartsu mulkoak oso eta beltz, ontzen ari oraino, eta ja Lapurdin perderik bilduak!.

52. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Ontzija apurtzen da, bai-dua urpera, ganekuak arin-arin estu ta larri txaneletaratzen dira.

53. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 - Erdu arin barrura.

54. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak satarka 0001 Baita gexorik dago Sagastizabal'tar Joseba Mirena; au be ainbat ariñen osatuta ikustia da neure gurarija.

55. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Eztauko euzko errijak arin ibilli biarrik.

56. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Emen lurreko gora bera guzien zuzentzalle Bera degu; Bere baimenik gabe, zuaitzen orririk ariñena ere ez da bere lekutik aldatzen, ille bat ere etzaigu erortzen....

57. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Baña abertzaleak noiz bait konturatu ziran udal etxean gertatzen zana, eta 10 bat juan ziranean 70 ugetista laister irten zuten, banaka, banaka, txepetxa baño ariñago...... eta orrela bukatu zan....

58. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Irakurtzeko, idazkaiak bear du bere xamurtasuna: psikoloji asko bear du idazleak; ariñ eta xamur idatzi bear du: arintasun eta xamurtasun oiek, naiz idazleak ez eman, Jolas gaiak berak dituzte: ontan daukate aldea beste gaiakin.

59. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Eus. Bide orregaz, baleitye euskeldunak errderia ariñago ikastia, errdaldunak euskeria baño.

60. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Onetzaz gañera gizontxu onek buru ariña dauko Atzerritik etorri zañian eta Gazteiz'tik Madrid'era igarotzean euzkotarrari itz labanakaz gauz asko eskiñi euskun eta gaur agirian daukagu onek gugaitik egin dauna.

61. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Igande ala astelegun, goiz ala arratsalde; ala elizetan ala merkhatuan ala non nahi, emazte guziak bethi ez buru has, bai buru has; mantilla beltch, labur, arin, argalño bat buruan, Orok bardin, ez baita batere itsusi, eta onhest baita; oraiko hemengo chori ohantze ñimiñoak baino pullitago eta onhestago bi tantoz.

62. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Erbia, iziturik badoha pumpeka, buztana arinik, bere bikhua, kopetaren erdian.

63. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Aide houn, phausu gozo, bestetan ez bezalako hour argi, arhin, eta barne chahazale, Ahuski-k horik oro badutu.

64. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Arin, betor eguna ori, betoz mendigoizaleak, bereen ikurriñakin betoz, txistu, dantzari eta irrintzilariak.

65. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Siñismenak egaz lez yasoten dau gure arimea zerurantz; ez deutso isten mundu onetako gaiztakerien aspian yaus ten; ta) zeruko ondasunen itxaropenaren bitartez gero ta ariñago egiten dau.

66. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Orduan Andoni'ren Nagusiak nai-ta-nai-ez egin bear ebala, ta asteko arin esan eutson.

67. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Eldu eutsanekoxe, urdea purrustadaka arin doa atartera, baita beragaz belarriai elduta agurea be.

68. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0038 Arin-arin eitten dau
Soloan erbiek: (bis)
Utsik egitten deittu
Punturik erdiek,
Ai, ai, ai!
Punturik erdiek,
Ole morena
Punturik erdiek,
Ole salada
Soloan erbiek
.

69. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0025 BERNAT Baha! Fandangoa arin emaiten diat, mazurkan ere frango trebe nuk behar ordian!.

70. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0022 Guzurrezko lekuko edo testigu izan al naz? Guzurrik esan al dot? Txarto esanez iñoren izena baltzitu? Besterentzat txarto esanak pozik entzun? Ixil gordeak zabaldu edo guzurrezkoak asmau? Eritxi txar ariñik edo zaio txarrik egin al dot neure buruan? Norbaiten eskutitzik irakurri jaubearen baimen barik?.

71. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0023 Iruzurra igarri ta onelan egin
eutson: Ez daizula onik izan, txori
madarikatua, oiñak lotu-azo
bai dautsozuz arin etorren bateri!.

72. 1940-1968 bizkaiera poesia s. muniategi 0050 Oinkada arin eta, itxaropenez,
- bai bide zabal eta, bai bide txiorrez -
zelairik zelai,
ai, ze eguzki
ta, aize garbi!
Nerekin nintzan bai, nere
inguma eta, txoriakin;
egada goikorretan,
nerekin nebillen bai,
izatekotan, izan...
nere bidezko bide
eta, ametsik ederrenakin.

73. 1940-1968 bizkaiera poesia s. muniategi 0050 Eta, soin arin,
nere lillura,
nere ametsakin...
iritzi nintzan iritzi,
errotatxo baten ondora
eta, an lotu nintzan bai, geldirik,
abots ezti, pozgarri bat entzunik...
ai! antxe lotu nintzan
bideari iarraitu eziñik!
.

74. 1940-1968 bizkaiera poesia alzola 0049 aize atsegin
eta arin baten
unaldi
bat
bakarrik
.

75. 1940-1968 bizkaiera poesia alzola 0051 daukat
eta pozik noia,
ibilte ariñean
baño pausu astiroan obeto,
ume txikiak ait-amen esportzuan
txoriak bere egazkadan
nik danon egillearen egian
danok sinistu ta itxaroten dogu,/ gu / geu / be / konturatu / ez-arren / gauza / orretan,
itxasoan uger edo aidean egaz / bardin da / neuretzako,/ aurrerantza ta aurrerantza / bultzatu naubenaren bidetik
urten barik banoia,
eta / ezetz eta ezetz,/ ezta ori,/ eztala diñoustazuna,/ diñoutsudana baño
.

76. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0203 Hasi zitzaion saltzailea berriketan, bainan berak prisa zeukan eta ehun pesetako paper bat eman zion, arin ordaindu ta berehala kalera irtetako.

77. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0014 Aitor-ek, aurrean eukan lagunari, begirada arin bat egin eutsan.

78. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0020 Etxera eldu baño len biregarrokumea artu eben zugatz ondora eldu ta an ikusi ebezan birigarro aita amak txioka negarrez eta Txomintxuk esan eutsen: parkatu ta ez negarrik egin, ego eder ta ariñak dozuez eta zoaze arin Intxortarunz an aurkituko dozue zuen semea.

79. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0020 Ibili arin, bustita egongo data, gautxoriak jan ez dagien.

80. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0078 Txakurra lenengo konorte barik lez gelditu zan ta gero arin baño ariñago iges egin eban.

81. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0095 Erruperta Praiskuren alde otoitz beroan geratu zan, joanaldi on eta arin bat egikean eskari.

82. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0262 Baña agindua agindu zan-da, naiz ta kume koitaduen zoriaren bildurrez, joan-etorria ainbat ariñen egitea erabagi eban.

83. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0065 2. Guztiok dira,- elbitza legez,- arin galtzen, soloetako - bedarra legez - dira igartzen.

84. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0139 14. Baso andia - su batek arin - dau kiskaltzen, mendi osoa - sugarrak dana - dau ondatzen.

85. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0030 KARGA ARIÑA (?).

86. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0489 Dukia ni baño arinaua ziur, emaztiari esaten nik berari esan biar ez netsana!.

87. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0489 Eta jarraixan ziñuan Zerura begira: Jauna! Zergaittik eiñ zenduan gizakumia aiñ ariña eta itxua, eta ez nere Maittian txakurtxuan antzera, biurririk gabia, beti zintzua, iñoiz bere leixaltasunari utsik ez dabela?.

88. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 An eta emen, ainbat ariñen egingo ziran ba Karmen'go Amaren magalpeko, Aren jantziak eskintzen eutsezan mesede ugariak irabazi egiezan.

89. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0198 Igon - (Lepoa Kati'ren atzetik luzatuaz) Entzun dezue...
Kati - Arin-arin! (Kati'k iges egiten du kanpora).

90. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0115 Andik laixter, utsegite arin batzuk besterik ez omen zuan izaten gizon ark aitortzeko.

91. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0021 Zer kinema det, beti aldatzen barnean?
Zubi ezkutu-bitartez, oro
atxi oi-det arin: baña zer det idoro?

92. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0001 Argia esna baño lenago
igo nai det gallurrera,
Eguzkiari ate zabaltzen
nor dabillen ikustera:
zaitu lenengo argi-aria,
ta aupa aren bizkarrera:
zaldizka aren gain gallurrik-gallur
arin egin ibillera,
ta urrezko izpi argi aretan
jetxi arru barrenera.

93. 1940-1968 gipuzkera poesia zait 0005 Mendiak gora dioazenak
zerua dute atsegin:
nerau berebat biotz barruan
mendirik mendi noa arin.
Ta biotza dut min-zauritua
zerura yoan gurarik:
Ene biotza! zeruragiño
iraun zak min-zauriturik.

94. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0039 Eta, eskurakor dabil aizea egun garbiz
dana, bidetasun goigarri baten doiñura;
Izadia zutituz dana, bai, belar, landare...
gogo-elebidezko amets, edertza betean,
ikusgai xamur ta, oargarrienak laztanduz
alako, txori, enara azkarrak bezela,
ioan-etorrizko irriztada arin-ariñez,
gañetarako bultzadatan egoak arrotuz.

95. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Ez arin jokatu, jendeak eman bear dizu jaten-eta.

96. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0178 Dameta'k.- Galatee nexka ariñak alakoak, sagar bat iaurti dit eta sarats artera iges egin du ateman dudaneko.

97. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0204 Ihusturia baino arinago joaten zaie aldamenera Hernando, Josepek Terezari zer manatzen dion entzuteko tenorean:
- Tereza, entzuidazu. Ezkondu eginen zera. Hernandorekin. Hernandok hain ongi esan duen bezala, beste konponketarik ez dago. Orain, gora igoko duzu, Hernandorekin mintzatu behar baitut.

98. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0253 - Bai. Eta hori zuk behin haur bat hil zenezan. Pentsa zazu munduan hiru mila miloi persona daudela. Bat kreatzeko hamazortzi oktiloi behar baziren, hiru mila miloi kreatzeko zeinbat behar ziren? Arin: bider . Zeinbat da? Arin multiplika zazu.

99. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0253 - Multiplika zazu arin, bestela makila honekin burua apurtuko dizut, eta honela nigan egin zenuen bidegabea pagatuko duzu!

100. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0016 Arin-arin, laister iritxi zan, blai-blai ezurretaraño bustita, kale erdi-illun batera.

101. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0039 Askotan, giza-gogoak nekerik ariñena aski izaten du maitagaiari agur zuri egiñaz bein betiko aienatzeko.

102. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0163 Nola bestela, gure aurretik, orren arin eta jaramonik egin gabe, igaro...?

103. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0234 (4) Biek korrika zijoazen, baña beste ikasle ura, Pedro bañon ariñagoa, leenik iritxi zan, aurrea artuta.

104. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0070 Baña, Engraxi'k, buru arin xamarra berriz ere bere liztorra lanean ipiñiaz, Ander'i, zuzendu zitzaion: Bai.

105. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0148 Goiza erdiratu zan garaian, zalpurdi arin bat irten zan Dorronsoro'ko ataditik eta zaldizaiaren esku-zigorraren otsera, laugainka irabazi zuen zaldi biak bidezabala ta, asi baizen bizkor eutsi zioten luzaroan lenengo ibiliari.

106. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0279 Ibai erdira erortzen da, ta zurubi bai'litz, geratzen da Akile, ba, izu ikeran uretatik ilkitzen da, ta oiñ ariñez soro barna areiñika doa.

107. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0279 Ur bolara, berriz, ariñ ariñ aldape beera irristatzen, eta ur zayari aurreratzen omen zayo.

108. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0049 Zure mintzoari iarrai zaionak, nere oroitzapenak eta aitorpenak irakurtean, ez dezala irri egin bizi dalarik, ni sendatu naun medikuak berak egin baitu, ua itsuski gaizkitu ez dedin, edo ariñago gaizkitu dedin.

109. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0370 Enea ere, ez gutxigo, geziak nagierazi belaunak noiztenka ibillia eragotzi ta oiñatzarri izanagatik, Turno'ren jarrai doa, gori ta adoretsu astoratuaren oiña bere oiñez zapaldurik: eiza-txakur batek iñoiz, ibai-ertzak geldiazia edo egats gorrizkaren ikaraz esituriko oreiña aurkitzean, ibilli bizkor ta zaunkaka erasoten dio ari; oreiña, jakiña, lakio ta ur-ertz goenez ikaratua, igesari emanda milla bideetan zear itzuri nairik ari da, irteiera billa; unbriar biziak, ordea, ao-ortzak erakutsi ta kirriskatuz arin bai arin geldiazten du; oratu ba'lu bezela, masail-ezurrekin kurrizkatzen ere bai, ziria sartzen baiña koska utsalak.

110. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Areago: yauretxetik alde egitea zantar eta biraolariei zegokien, yuduen aburuz; beraz, ori gerta baiño len, Lege berriaren uztarri leguna ta zarno ariña leporatuz, Yainkoaren deia onartzeko garaia eman bear zioten Israel'i.

111. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Ta gauza andi edo txikiak, arin edo astunak, alderantziko izenak baiño areago izen oiek irabazi al ditute?.

112. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Irudimenez gogor ta gogoz arin xamar omen ziran.

113. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Otsik ariñenari aldez neurria artu zitzaioketen.

114. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0010 Nere iritzi ariñak ezertarako balio al baleza, auxe esango nuke: euskal sallean danentzat dagola zeregiña: bai beko bodegakoentzat, bai erdi bizitzakoentzat, eta tellatu gallurrekoentzat.

115. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Gaitza geroago ta zabalagoa da; asi ezkero, ariñik, ondamendira doala.

116. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Siñesten diet, ere, lurralde ontan bizi ta, orain eroria, baiñan ordun orrilloan zegon Elade Aundiari, aien arau ta ikasgaiez irakatsi zioten aiei; bai ta Apol'en goi-eranzunak guziz yakituntzat yo zun ari; ark, gai oni buruz, ez zun gauza geienetan bezela, orain au, orain ori esan, beti bat baizik: giza-gogoa yainkozkoa da; gorputzetik ateratzen danean zerura da berriz, ta arin-arin, guziz on eta zuzentsua izan dana.

117. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0027 Baiña aski dugu jakin-ezaugarri ariñokin.

118. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Bere liburu oso ezaguna Egia Katolikak (1686), guztia bertso arin gozoz egiña.

119. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0026 15.- Kakotxak arnas-geldi ariña adierazten du. Noiz erabilten? 1) Esaera bateko zatiak, elkarren antzekoak, eta lokarri-itzik ez dutenak bereizteko. Adibidez: Zakurra arat-onat zebilan, aurrera ioan, atzera etorri, au usnatu, ori ikusi, aura aztertu. 2) Esaera bat ulergaitz egin gabe kendu ditezken itzen aurre-atzeetan. Adibidez: Ene semeok maita ezazute elkar, Iesukristo gure Ianuk ori agindu baitigu.

120. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0304 Idazleok eztakigula euskera erriak bezin arin, txairo ta errez erabiltzen: .

121. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0072 Kapitalisgoaren aurka dagonak alderantziz jokatuko du, uste ariñ izan lezake norbaitek.

122. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0007 Ori egiten badute, beren eta besteen pekatuz asarretuta zegon Ura aldeko jarriko zaie, Arengandik Zeruko grazi ta atsegiñak artuko dituzte ta gañera mingarri zaiena ariñago biurtuko, gure Salbatzallearen itz gozo auek diotenez: Atozte Nigana lan eta nekepean zabiltzaten guztiok eta Nik bizkortuko zaituet... ta biotz barnean atsedena arkituko dezute (Mt 11 28-9).

123. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0050 Guziak Jaunaren maitetasunean oztu eta utsegite batzuetan ariñak izan baziran ere erori ziran.

124. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0170 Gogoaren osin sakonak inork bezain sakon so egin zituen, eta itz borobilez, lilura arin, uste uts eta bururakizun ikusgarriak erein zituen irraidaka.

125. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0020 Montini kardenala ere, arin-arin, eldu zan Milan'dik aidez Erroma'ra.

126. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0295 Baiña, gaur egunean ideiak arin-arin baitabiltz ta arin-arin baitoaz, igazko batzarralditik oraingora bide aundi ta luzea egin da, ta arin-arin gero.

127. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0255 Leia zaitezte, arinago! etxe barnera! Eta ez urreratu aren begien ondora: etzakizkiote aldera, ta begira gero, aren gogo ilarrainduaren aldarte basatiari ta sortzezko izate galgarri ari.

128. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0045 James Jeans astronomoa geiegi sartu zan nunbait, eta ariñegi, erabakiak eta ondoreak ateratze ontan; eta matematikuegia izan zan askotan.

129. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0041 Baditu latz-astun-motel-samarrak ere, baña gatz-dun ariñ-antzekoak ere bai.

130. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0096 Eleiza katolikoa, apaizak, jesuitak, santuak, Ama Birjiña, Kristo berbera denak zikindu zitun bere luma ariñak, poliki zikindu ere... Zenbait irakurle lilluratzeko ain poliki.

131. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0031 Baiña espezializatzea arin etorri zitzaien haiei ere.

132. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0127 Elexatikan urten ezkero
Bilboko kale artera
Gauza gustiak jeukien beste
Kolore zuri bat eta
Zelan anditu giñean arin
Danak mutil eta neska
Itano itzirik aurrerantzean
Egingo joagu zuka.

133. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0346 Ondikotz ez baitzen delako bidotch karana
Behialako gasna hura bezain arina!
Eta bertzalde, iduri larreko sasia,
Ilea hain zuen lodi bai eta nahasia
Non beleak bere aztaparrak han sartu
Eta ezin baitzituen handik atheratu,
Artzainak errechki zuen beraz eskuratu
Eta, bere haurren jostagailu, kaiolatu.

134. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0010 Elhea khea bezain arin, zirimolakor, itsutsale.

135. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0011 Bainan gero Hazparne, Sempere, Azkainerat buruz laboraria aiseanago bizi da bere etchen nausi, Bazterrak arinago argiago eztiago dira hor gaindi.

136. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0012 Horra Ziberoa jende arin, airos multcho baten egoitza amentsez eta kantuz choratua.

137. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1944 00001 Efifiak. - Zer izen pollita eman dioten berehala Eskualdunek, nunbeit norbeitek sasipekoak deitzen zituen gudulari gazte biphileri! Efifiak! Bada, Alamanian ere nahi omen lituzkete orai efifiak, Amerikanoen oldarra Berlinerat gabe hausteko. Himmler horri buruz ari da lanean. Bainan ez othe zautzue orori Alamana, pisuegi iduritzen egiazko eta behar bezalako efifiaren egiteko? Efifia, izena bera bezen arina eta zalhua da, egun hemen, bihar nunbeit, etzi debruetan barna joana, harrabotsik gabe, jauzika, irriz... eta ez da holako Alamanik!

138. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Amiketako elgetan, lur achala ezinago mehats da: lehen, oro bazkagia zien eta ordian belharzaiñek lurra aidatzetik edo lerratzetik baratzen. Bena orai, alde hetako aize gaitz eta basek aitzinian otsemaiten dire eta erhausten lur erabili arhin houra... deuse hebenko itsas-aiziak. Landes-etako hariña bezala! Hala hala Indes-tan eta African, desertia bethi antzina badoua, gaiza ororen bereizez!

139. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Zoin aise derabilkaten mutikoek eta neskatxek berdin beren mintzaira aberats bezain arina.

140. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00003 - Ba dira amazortziren batekoak: Minota Irigoras Apraiz II ortik izango dira, aren baten.

141. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Millak argi nausi ta milak argi txikiagoak, itsu itsuan, dabiltzaz urdin zabal ortan, bata besteari kalte egiteke, edonor zoratzeko ariñetan.

142. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Bakotxa bere sailletik ez dabe urteterik euren zorabiozko ariñean.

143. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Berba oneik entzutean, Atximo larritu egin zan, eta bere kolkorako oraintxe galdua nok esanda, Oba'rantz abiau zan; eta andik tximista baizen arin Maiñari'ratu.

144. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Ori dala-ta, Aita Santuak, gauzak ondo ezagututa gero, ez deutsa ondo eritxi abade langilleen bizimodu orreri; ta igaro dan urtarrillean, Frantziko Obispoen bitartez zera agindu deutse, oraiñarteko bidea itxita, beste bat ainbat ariñen artu daiela.

145. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Euren eritxiz, Kristoren buztarria ariña da; Eleizearena, barriz, astuna.

146. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Danak gazteak, musu gorriak, oien arpegiak ez dute erakusten otzaren berririk.Oiñak ariñak, pauso luze ta bizkorra dakarkite; oiu ta soñu ari dira gerturatzen.

147. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 4.- Egia. Ama Birgiñeak ez eban iñoiz pekaturik egin, ez astunik, ez ariñik. Orregaitik, ezin eiken artu Konfesiñoko Sakramentua.

148. 1940-1968 zuberera poesia l. ligueix 0184 1 Goiz-aldi ulhun batez ari zen lantzerra;
Arhin bezain aphalik zabilan ainhera.

149. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0110 KAPI.- Zegaitik ez daustazue esan ariñago?.

150. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0121 Eta azurrak? Zetarako bear ditue lorak? Ariñago austuteko?.

151. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0100 Arin esan, gurian guztittariko gauzak biar dira-ta.

152. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0108 Eta arin juan zan.

153. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0123 Antoni.- Neskak, or datoz mutillak, goazen arin etxera....

154. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0257 Izan be, gure errege-aulkia artegira eroatea! olangorik!... eriotza guztiak gitxiegi dira; gordinena, bigun-arinegi.

155. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 Au onan dalarik, agur nire itxaroak! eldu naz nire anditasunaren gallur-gallurrera; eta nire aintzaren eguerdi-eguerdi atatik arin noa orain nire sarkaldera; izarbela gabaz lgetxe yausiko naz, eta gizonek enau ikusiko bein geiagotan.

156. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0124 (...) Otabe iruditu dagitzula esaiozu, aren urteak, aren leieak eztagiala itxi esateka aren adatsaren kolorerik be: arin ekarri egidazuz barriok (ALEXA'k alde).

157. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0275 Marine'gana zuzendu orain zuon gogo-begiak, aurrera arin doan gure ekiteak a Tarso'n, Kelon'ek eresertia ta elertia irakatsirik, aurkitu bear dauta; aldean dauz ak ezikera onetik datozan edergarri ta apaingarri guztiak eta, ori dala-ta, guztien arrigarri ta maitagarri dira a bera ta aren biotza.

158. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0052 Baita arin telefonoz deitu ere.

159. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0028 Mutilak, alkarri berbarik be egin barik, tximisteak baino arinago aldegin eben Arpetik, euri mamina burutik behera ebela.

160. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura a. arruza 0018 - Goazen arin, gauza bat bururatu jat eta!.

161. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura a. arruza 0023 - Parkatu, jauna erantzun eutsan arin Paulina izekoak, hau ez daukagu salgai.

162. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0161 Arin banandu giñan
arturik bide bi,
baña laster nigana
eldu zure barri
.

163. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0072 Buruausteren batek estututen ba'nau, ainbat ariñen azkatutea bear izaten dot.

164. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0097 Iñok baiño ariñago argia egiteko garrez, erreta gelditu zan poliziko kotxeak ze bide eroan eban jakin ordurako, bazter guztiak inguratzen asi zan zurkulorik txikienak arakatzen.

165. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0061 Zorionez, arin ibilteari oituta nengoan, eta nire ibillerea neurtzen nebala, jarraitu egin neutsan.

166. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0008 Neu bear nau, pentzatzen eban Santi'k, Begoña'ri adorea emoteko, irribarre arin bataz begiratuta, atzamarrak legunkiro sakatu eutsazan.

167. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0008 Begira ta begira egon yakon, eta gero, batbatean, eskaratzera joan zan arin.

168. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0129 Jantzi kanguro arin bat, jantzi trenka bero bat, jantzi...... baiña non? KANGUROTEGIn, TRENKATEGIn...... NORTASUNen.

169. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0084 Belbil ariñetan igeska etozanakandik yakin genduzan.

170. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0090 Haugaitik, duda barik eta arin erantzun zuen:
- Milesker, Rikardo.

171. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0105 Begi-makarrak igurtziz, mesanotxetik baso bete ur hartu dau, zurrutada arinez edateko.

172. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0161 Urrengo egunean, egunsentiaz batera jagi zan, eta gosari ariña artuta, etenbako lanari emon eutsan.

173. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0013 Barri au Jaurlariaren belarrietara arin eldu zan.

174. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0139 Nezkatillatxuak orduan lorak ogeratu ebazan, seaskatu egongo litzake obeto; maitasunez soiñez-estali, geldi-geldi egon eitezela aginduz eta beingoan eta ekarriko eutsela esanez, alik ariñen osatu eitezen.

175. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0013 Arratsalde artan, bere izurde-taldea zaintzen zuala, sonarrak marrazo baten urbiltasuna jakiñerazi zion, eta azkona baizen arin, etsai erragarriganantz oldartu zan.

176. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0058 Ibillera ariñez etxerantz zetorren, eta ibilli baiño geiago lerratuz zetorrela zirudian.

177. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0058 Tximista baizen arin, Uzi elur-gaiñean iraulkatu zan, ozka mingarritik jareitzearren, etsaiari amorru itzelaz jarkitzen zitzaiola; baiñan lepotik atzitua izanik, ezin zezaken burua bere aukeran erabilli bestea zauritzearren.

178. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0068 Bakartadearen zioa, arrazoia, zegaitia, bakoitza zelako giroan bizi alako berezitasunez sortzen dala esan lei, gaitz arin edo astun, giroak eta inguru berberak be egiten dabelako.

179. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0068 Bakartadearen mendeko ezagunenak, ariñen jausten diranak, adiñekoekaz batera, emakumeak dira.

180. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0068 Bakartadean ariñen jausten diranak, emakumeak.

181. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0091 Ez da baiña erreza izango, merke, errez ta urdail-egoste ariñekoak, danok batera, aukeratzea.

182. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak garitaonandia 0047 Zuk ondo dakizu guzti ori irudimenaren alperkeri eskuak irututako oial leun ariña baiño eztana.

183. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak a. onaindia 0071 Beti arin, eder, ezkututsu.

184. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0024 Bilbora eruan eben, Guimon jaunaren gexotetxera, baña berandu zan orduko Guimon'ek, ikusi-alan, Kepa'ren alabai onela: Zuen aita gaizki dago, oso gaizki; Eleizakuak eginda ezpa-dago, ibilli arin.

185. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0011 Dei egiozu osagilleari albait ariñen.

186. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0065 Osabidea artu bear da albait ariñen, sasoiz asi ezkero, laster gainditzekoa da-ta.

187. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0015 Orrela, britaniar SOE-k frantziar Aurre-ekintzaren eskuetara, berbatutako orduan, au da, etxeari eraso egingo zan unean bertan, baitua gora-igotea bertan-berakoa izan zaiten, garraio-egazkin arin bat ekartea naikoa zan.

188. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0012 Oitura arin baiño labanagoko emakumea da, atorra lez aldatzen dau bere maitalea.

189. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0032 Batzuk ez eben auzi orretan sartu gura, kapitalisten arazoa zala esanik; London eta bereak, ostera, eskua sartzea nai eben, arin eta bete-betean burrukaturik.

190. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0025 Lengo denporetan, arin eta azala zalako, antxoatako egokientzat berau erabilten zan, bai eta neguan bolintxean ibilteko be.

191. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0105 TAKETETIK AIDEAN. Burutik arin samar.

192. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0037 JAN-EDANAK
- Arno gozoak lau begi eta oinik ez
- Kafea berorik, jarririk eta urririk
- Edaleak maizago bere basoa betetzen eginbideak baino
- Ostatuko sehiak gau laburrak, egun luzeak
- Pitar ukanak gozo hobea, ezenetz arno erosizkoak
- Ozpin gaixtoena arno eztitik egina
- Mozkor gaixtoak badira bainan ez da gose onik
- Nehork ez daki zoin iturritik edan beharko duen
- Egarri denarentzat pegarra ez sekulan zikina
- Barrika txarretik arno on guti
- Ardo purua ta baratxuri gordina, heiek egiten ditek mutil arina
- Ura ez solasgura
- Jan gabeko edanak kalte egiten
- Zintzurra patar eta sabela ordoki ditu horrek.

193. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0038 Xabier - Ikusten duk polizia zein arin jakinarazo dien ezagutzen dugula? Hori txiroekin ez ditek egiten.

194. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0274 ANDEREÑOA - Ea, amaitu arin. Esan behin betiko zer nahi duzun.

195. 1969-1990 euskara batua antzerkia k. santisteban 0016 Eta bakanteak atsegintsu, bere amarekin larrean dagoen moxalak bezala, dantzetan bere oin arinak mugitzen ditu.

196. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0046 ANTONIO - Gizon arina da hau eta pisu txikikoa, mandatuak eragiteko egokia: ongi al dago mundua hiru ataletan banatzean, bera partea izango duten hiruetako bat izatea?

197. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0125 ERROSA - (Bigun). Balendin, pentsa ezazu astiro. Ez zaitez arinegi ibili.

198. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0007 Eduki eta garrantzi desberdineko lau alor dira liburu honetako argibidearen muina batzen dutenak: 1. Minusbaliotasun alorrean diharduten erakunde publikoen berezitasun, funtzio eta ekintza espezifikorik nabarmenen deskribapen arin bat.

199. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gipuzkoako ekonomia 0113 Janarien sektorean, salmenta-adierazleen eboluzioa, bai aurreko bihilekoaren aldean eta baita urtebete lehenagokoaren aldean ere lehen aipatu sektoreen antzekoa izan bait da, ez da aski izan normaltzat emandako mailaren aldean atzerapen berri eta arin bati itzuri egiteko.

200. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00099 Edozein formatan idatzitako zenbaki konplexurekin eragiketak arin egitea.

201. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00138 Libratu zenean, hankak arin zituela, agudo alde egin zuen deabru hark ere infernura.

202. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00051 Elementu guztien azken geruzetako egitura elektronikoa da, denek balentziak dituzte, elementua arinago denean lehendabizikoa garrantzitsuago delarik, eta eztainuan eta, batez ere, berunean, nagusiena delarik.

203. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0146 - Erori? Zer dela eta? Zaude isilik! Txorakeria gutxiago eta arinago ibili.

204. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 a.1) Blokez eginak
a.2) Adreiluz eginak
a.3) Beirazko blokez eginak
a.4) Horma gortinak
a.5) Panel aurrefabrikatuak
a.6) Gainazalen estaldurak

- Azulejuak
- Txapatuak
- Zarpiatuak
- Gainestaldura malguak
- Plaka arinezko estaldurak
- Pinturak.

205. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0095 Beste batzu marinel bizitzatik datoz: arraunari dagokion guztia (traineruak, untzi arinak) edo belauntziak.

206. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0077 Laburtzeko, bada, gogora itzazu orain arte esan ditugunak: estilo arina eta argia aukeratu; ideiak pasarteetan berezi, ideia bakoitzari pasarte bat emanez; pasarteek, normalean, esaldi bana baino gehiago behar dute; azkenez, esaldiaren zatiak komak, marratxoak eta parentesiak erabiliz bereziko dira.

207. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0107 Iturburu batzuren jokabidea aztertuz gero, batez ere Aramotzeko 6. iturburua (Orue) non baldintza egokiak dauden neurketak egiteko, multzo akuifero hauen erantzuna oso arina dela esan dezakegu (euria egin eta berehalaxe hasten da ura iturburuetatik irteten, karstifikazio-gradua handia baita) eta horrexegatik, akuifero hauk erregulatzeko zailak gertatzen direla esan behar dugu.

208. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0132 Kareharri-akuiferoen arau orokor bezala zera esan dezakegu: akuifero hauen erantzun arina, euri gogorren aurrean; hau da, euria egin eta berehala hasten da ura irteten iturburuetatik; honek akuifero hauen karstifikazio-gradua handia dela suposatzen du, eta bai berauk erregulatzeko zailak gertatzen direla ere.

209. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0007 Narrazioaren denbora aurrera doa progresiboki, baina fikzioaren denbora batzuetan narrazioarenarekin batera doa, beste batzuetan arinago eta beste batzuetan, berriz, mantsoago.

210. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0080 Azkarra da bere expresioa, arina.

211. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0079 - Zein esalditan nabari da Joanes gizon arina dela?.

212. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0012 Honela dinamika arin batez talde guztiekin egingo da.

213. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0213 Murruak bere sostengu-funtzioa galdu egiten du eta eraikuntzak altuagoak eta arinagoak bihurtzen dira.

214. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0140 Euskariek, hau da, euste elementuek, zurrunak izan behar dute, eta gainera, ahalik eta arinenak.

215. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0140 Material hauk erabiltzen dira horretarako: burdin hariak, zur arinak, ihi gunak eta abar.

216. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0140 Behe aldeko elementuak egiteko, materialik arinenak erabiliko ditugu, hauek pisu txikia izan behar baitute.

217. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0093 Taldeka banaturik eta zuzendari bat izendatu ondoren, honek mendiko gauzen zerrenda bat emango dio talde bakoitzari; ahal den arinen berengana eta ekar dezan: kolore honetako lore bat, neurri hartako abarra, moeta horietako harri edo intsektu....

218. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0127 Hizkuntza arin eta erraz erabili behar du nahitaez kazetariak.

219. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0027 Bai ingude eta bai biburdinak, urtuzko altzairuz eginikoak dira eta tenple arin baten bitartez gogortuta dago bere azal nagusiena.

220. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0046 Peoia hartuko dugu oinarritzat pieza guztien balioa azaltzeko: IRUDIAK / BALIOA / KALITATEA / Peoia / Zalduna / Alfila / Gaztelua / Dama / Pieza ttipi edo arinak / Pieza astunak.

221. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0046 Dama = bi Gaztelu = hiru pieza arin.

222. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0046 Gazteluak, pieza arinak (Alfila, Zalduna) baino balio handiagoa du.

223. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0099 Bi partizio-funtzioen arteko ezberdintasuna hauxe da: -k, konplexu aktibatua energia potentzialaren langan zehar pasatzean, oso arina den bibrazioa egiten duela kontsideratzen du; aldiz, -k translazio askea bezala kontsideratzen du.

224. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 0024 Balkoiko atea dardaraka ikusi zutenean eta zaratak entzun, zer izan zitekeen konturatu gabe, itsu-mustuan, arnasa-hestuka, bidean bilatzen zituzten ate, aulki eta tresna guziak jo eta zapalduz, gure mutilak arin ere arin joan ziren beren gelara.

225. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0099 (Sartu don Jenaro eta Sarjentoari hurbildu. Entzun ezin daitekeen zerbait esan eta alde egiten du arin).

226. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0350 b) Bien bategitean (agian bategite kontzeptuaren ordez egokiago izango litzateke elkarbarneratze erabiltzea) ez da derrigor nagusitzen kapital bankarioa kapital industrialarekiko, Hilferding-ek uste bezala eta Leninen idazlanaren irakurketa arin batetik ondoriozta daitekeenez.

227. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0012 Arin!/ Egon eserita!/ Etorri poliki!/ Joan kanpora!.

228. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0556 Bestalde, orain arte erabiliak izan diren energi iturriak (baliakizun berriztezinak: ikatza, petrolioa, uranioa...) agortuz doaz, batzu arinago, beste batzu astiroago, baina agortuz.

229. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0090 Zumalakarregik oso arin hornitzen eta zamatzen zituen bere gizonak, ahalik eta azkarren ibil zitezen eta horrela eraso zezaketen etsaia ustekabean.

230. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0009 Baina goialdean eta ondo ikusten den lekutan jarri nahi badugu, behetik erraz eta arin aldatzeko eraren bat behar dugu.

231. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0009 Pentsa ezazue atzitzeko erarik errazena, ormirudiak zenbat eta arinago alda ditzagun.

232. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0140 Hala eta guztiz ere, asmakari berriaren sinpletasunak arrakasta lortu zuen eta ehuleen produktibitatea neurri handitan gehitu baitzen, industriariek ardaz-era berri eta aldi berean arinagoa aurkitu behar izan zuten.

233. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0022 Otsoa, amona jateko asmoz sartu zen, baina amona arin-arin armairu barruan izkutatu zen.

234. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0007 Euskaldunok maiz mutur batetik bestera ibiltzeko joera izaten dugu, nonbait arinegi edaniko ardoak zabuka baginderabiltza bezala.

235. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0078 Eta hor ari dira txirri herabetiaren tantotxoak, jauzika, uraren ispilua urratzen; eta gainean igerika ari diren hosto-puska arinak, hotzikarak hartuta gisan, gora eta behera mugiarazten.

236. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0285 - Nolakoak dira olerki honetan agertzen diren igelak: astunak, arinak, bizkorrak, jostariak, motelak, errespetutsuak?.

237. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0091 Distantzia motzera eragindako indar handiak, pisu arinagoa urruti altxarazten du.

238. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0065 Ozeaniko azala, kontinentekoa baino trinkoagoa da eta berenpean sartzen da; ozeaniko bi azalek elkar topo egin dutenean antzeko zerbait gertatzen da, trinkoena arinenarenpean sartzen da.

239. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0111 2.2. Arau orokor batzu Deskribatu nahi dudan Baztango estilu arin honetan, katean nonahi ezartzen dira zenbait Erregela fonologiko.

240. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0111 Dakigun moduan, eta lehenago esan denez, sudurkariek hurrengo kontsonantearen ahoskunea hartzen dute, bai hitzaren barruan eta bai hitzen artean ere, hitzegiteko estilua elkarrizketarako edo arina baldin bada.

241. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.a. unanua 0019 Arin ibili bada!.

242. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.a. unanua 0019 Arin ibil daitezela!.

243. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0017 - Arin, laga su pixka bat jaten.

244. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0187 - Goazen arin etxera esan zuen izeba Brendak.

245. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0127 Sophiek belarrian kukubilkaturik segitzen zuen eta hurrengo ordu erdian gauzak hain arin eta hain isilkiro mugitzen hasi ziren ezen Sophie ez zen konturatu ere egin zer ari zen gertatzen.

246. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0163 Askoz arinago nenbilen botilatxorik gabe.

247. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0021 Bere airezko jauzi handietan, ilunpean ez zegoen zuhaitzen baten enborraren kontra jotzeko arriskurik, zeren eta sasisuak ia sinesgaitz gerta daitekeen bizkor eta arinak bait dira eta jauzi baten erdian norabidea alda dezakete.

248. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0381 Ihi haiek, aidean erabat malguak eta ia bigunak baziren ere, lainoan zuzen jartzen ziren, bera baino arinagoak eta gainean flotatzen zirelako.

249. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura amazonetako indioak 0018 Zur izpiz eginak izan ohi dira, arinak eta nolanahi erabiltzen errazak.

250. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0018 Lana arinago amaitzearren, kanpinadenda zahar batez egin zuen.

251. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0006 LU-k alaitasuna hitzaren esanahia ezin zezakeen jakin, baina mementu hartatik, hosto bat bezain arin sentitzen hasia zuen bere burua.

252. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0016 Hain izan zen handia LU-ren poza, jauzi batez adar batetaraino iritsi zela, eta handik beste batetara, eta beste batetara, haren adiskideak bera bezain arin atzetik jarraika zuela.

253. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arrieta 0046 - Beñat esan zuen Manexek, arin asko harengana igoz -, azkenean Arranobira joan beharko diagu eta egun osoa han ezkutaturik eman.

254. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0048 Bere irudi alai eta arinak ziru zaru dantza arin, dantzarin egiten du gasezko jantzi arinekin batera.

255. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0048 Bere begiak guztien artean argienak eta ederrenak dira, bere hankak guztien artean finenak, borobilduenak eta arinenak.

256. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0111 Seirehun eta berrogeita hamar dolare zilar, ez dira putza bezain arinak.

257. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0118 Piku guri gozoarekin joan zen aberea, erbia baino arinago, lagunetara.

258. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0087 - Nahikoa huen hankaz kolpe arin bat ematea.

259. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0009 Arinena aukeratu eta gero sukaldetik pasatu zen, janari zorroa jasotzeko.

260. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0078 Gero buruzagiak oihu egin zuen: - Arin, Taras, isileraz ezak memelo hori!.

261. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0078 Segidan gertatu zena hain arina izan zen Vaniak ez bait zuen aukerarik izan eragozteko.

262. 1969-1990 euskara batua poesia j.g. etxebarria 0041 Poz eta nekeetan bardin,
Zu laguntzeko
beti artuko
dot nire gurutzea arin.

263. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0063 Itsasoko harkaitzak,
amets hegalarien harrizko lekuko entzule.
Zuen artetik, goseti,
olatuen mugimenduaren balanzeoa
niregana dator aintxitxika,
harean markaturiko pauso geldietaz
arinago jabetuko delakoan.

264. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0211 Grant sendagileak eztarria garbitu eta ez zuela uste gauza larririk zuenik esan zuen, astindu baten ondorioak, hemorragia arin bat, jakina, deskantsatu beharra zuen noski.

265. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0220 Mahairantz keinu arin bat eginez, ondoan zuen karteratik soka beltz batez ertz batean lotuak zeuden paper sorta bat atera zuen.

266. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0068 Lautada gurutzatzen zuen zeharbide hondatu eta pitzatu bati jarraitu zioten, berde iluneko mango plantazioen artean, Himalayaren marra arina, bere gailur elurdunekin, somatzen zelarik ekialderantz.

267. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0253 Lepazamarretik helduz, altzairuaren gisakoak baina hotz eta aluminioa bezain arinak ziren behatz haiekin lepoa estutu zion Popeyek.

268. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0253 Gelari gainbegirada bat bota zion Popeyeren sorbalda gainetik, aurpegi batetik bestera begirada arin txandatuz.

269. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0012 Izarloka bati su eman nion buztantxoan eta zzzsssshhh!, espazioan zehar abiatu zen arin baino arinago eta egundako trumoi baten eztula aditu zenean jaiak hasi ziren.

270. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0012 Hasieran korrikalari guztiak pare-pare zebiltzan baina laster izarlokak, bakoitza bere aldetik aldendu ziren norarik gabe, izar arinak pixkanaka-pixkanaka ahitu egin ziren, Herensugeari ahoko sua itzali zitzaion eta Orga Handia aurrea hartzen hasi zen eta lehena heldu ere, Orga Txikia, gure Eguzkia eta gainerako astro guztiak oso atzean utziz.

271. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0106 Osteguna eta ostirala nahiko arin pasatu zitzaizkidan eta larunbat arratsaldean, ohi zen bezala, nire baserritik bostehun bat metrotara bizi zen hogeitabost urte inguru zituen mutil batekin kotxez jaitsi nintzen Durangora.

272. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0030 2) Bada Euskararen fraileak, euskaraz kantatze eta ikastearen indarraz, arin arinak bihurtu ziren, eta itsas azalaren gainetik, ito gaberik, ibil zitezkeen.

273. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0008 Bera baino arinagoak, askozaz ere bizkorragoak, ziren bere lehiakideak.

274. 1969-1990 euskara batua literatur prosa kotxe-lapurrak 0004 Ibil arin! dio Portuk.

275. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0054 Asto zahar ia urdinak astiro zeraman karroa eta arinago bazoaz hobe pentsatu zuen neskatoak.

276. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0087 Hurrin utzi dute honez gero teatro abandonatua, baina arin doaz oraindik.

277. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0073 Jauntzi arina kentzen niolarik, ez nuen Añarrosaren aurpegia ikusi, bizkarrez argira baitzegoen.

278. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0073 Sabeleko eremu eztia distirant zitzaion xoko doi-doi itzaltsuraino, izter gainean argiak arku arina marratzen zion...

279. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0030 Ez nien sekula begietan harridurarik arinenaren arrastorik ikusi.

280. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0074 Etxeko atea itxi zuenean haizea arina zela iruditu zitzaion.

281. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0006 Horrela nekea arinago etortzen zitzaiokeen.

282. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0116 Ba ziren hodei batzuk, oso goiak berauk, eta enara goiztiarrak xioka pasatzen ziren hegada arinez, urdina josi nahirik.

283. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0116 Begi aurrean, telepantailatxo koloredun batetan inguruak iragaten ziren nahiko arin eta zirri borroz.

284. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0144 Aintzinako Eptasoma A hura baino mila bider eragileagoa zaiku hau eta hartzen bagenu guregan ere aldakuntza nabari eta arin bat lortuko litzateke, eta gure ondorengoak gorenkiak bezain argiak edo eta are argiagoak ere izanen lirateke.

285. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0171 Behingoz hamar bat urtez gaztetua bide zan Pierre: ibillera ariñagoa, arnasa sakonagoa, etorkizunari buruz baikortasuna gaillen, naturalezaren sendimena askozaz ere biziagoa.

286. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0014 Lo gutxi eta arina eginik zen, arropak bere horretantxe erantzi gabe, eta buruko minez eta ahosapaian kobrezko estriboaren sedimentu lirdinga zuela esnatu zen, eta gauerdia jo eta gero arte luzatu zen ezteiondoko parrandaren hondamendi natural bezala interpretau zituen.

287. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0005 Amak galdetzen dio: - Nola hator (zatoz) hain arin, seme?

288. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0109 Bere blusa arinaren zehar sujetadorearen marka nabari zen.

289. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0024 Ahalik eta arinen. Edurne.

290. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0065 Zaharraren bakardadezko parreek Mehmet biziki harritu zuten, baina handik joandakoan Luisek hori duk tipo eroa! bota zuen, eta Mehmet konturatu zen, bere baitan ere, komentario arin hura bere sakoneko inpresioari nagusitzen zitzaiola.

291. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0078 Beste gau batetan, Hamisi, dantzalekutik bueltan (arin zetorren, egun gehio izan tuk nik berotu neskak ni berotu naienak baino pentsatuz), Patricio kabilabera batekin topatu zen etxeko eskaratzean.

292. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0025 Ostargian hodeiren bat edo beste behatzen da bakarrik, oso herabetiak, baina arin mugitzen direla, haizea aldatzen ari da eta mendebalak jotzen du gainera, euria ekarriko du ziur aski, Urgull eta Igeldo artean untzi bat dager itsasoan muintxo bat bailitzan, mugi ezin daitekeela, ez aurre ez atze, batzutan olatu inplakableek Igeldorantz bultzatzen dute baina urtirek Urgullerantz bideratzen dute beren gurditzarra.

293. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0127 Nahiko mutil indartsua zen, altu baino gehiago bajua, soin onekoa, buru handi gorri-argia zenbait ile errubioekin, aurpegia eguzkiak beztua eta haizeak gorritua sudur-belarrietan batez ere, bekain hori hertsiak, begi urdin nekatuak baina sakonezko diztira batek piztuak, sudur luzea masail zabaletan, aho fin isila, kokotz tinko, lepo sendo, beso luze, zango arin.

294. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0193 Dantzarien zango jostalariak airean dibujo arinak marrazten, bizitzaren taupadak ziren kriskitinak, marko koadratuaren alde bat inguratzen zuten etxeek leiho zabalduetatik arnasa hartzen, kriskitin-kriskitin, balkoietatik plazara makurtzen ziren jeranio eta krabelinak behetik gora igaten ziren arramar bizikorretan blaitu nahirik, (...).

295. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0055 Iluntzean, arkakusotzarrak saltoka hasten ziren hondarretan, eta deituen Tekstuan: solen zulo borobilek haize puxikak botatzen zituzten olatu baten ur-maindire arina beren gainetik igarotzen zenean.

296. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0081 Beraz, badaki arin ibili behar duela, ezin duela denbora alferrik galdu....

297. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0076 - Ene, lagunok! Benetan esan daiteke zaku hau arinagoa dela. Zurrutadak emandako indarra da.

298. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0033 Kamaleoia, beste mezulariren bat kolpatzeko deitzen ziotelakoan ahalik arinen atera zen.

299. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0013 Bere hanka arin eta jakintsuek, eta bere entzumen zorrotzak salbatu zuten.

300. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0191 Arrazoimen hutsaren kritika Uso arinak airearen erresistentzia somatzen duenean, pentsa dezake hobeto egingo lukeela hegan espazioa hutsa balitz, Kantek Arrazoimen Hutsaren Kritika-n hala idatzi zuela gogoratzen dut, behintzat.

301. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0191 Arrazoia uso arinarekin konparatuz, Bixentek lortuko ote luke hain metafora ederra?.

302. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0014 Egunez gauzak gaizki samar aurkitzen ziren; baina, gauaz, Mark zaharra bere ohe gainean etzaten zen, esnai, eta isiltasun bizian entzuteari ekiten zion, etxean zehar geldiro zebilen Etsaiaren oinkada ixil eta arinak aditzen zituelako ustetan.

303. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0058 Txalupa arin bat dago han prest eta Rodrigo bertan sartzen da.

304. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0049 Peterek uste baino arinago ibili ziren eta artean ilun zegoen Bristolera iritsi zirenean.

305. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0079 Muinoan behera, motorra baino arinago zihoan Peter eta laster jarri zen berrogeitamarren bat metrotara bakarrik.

306. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0053 Jokinek, beno Ferminek, begirada arin bat bota zien paperei: - Noiz hasi behar naiz lanean?.

307. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0041 Alferrik zukeen Scroogek ordua eta giroa ibilketarako egokiak ez zirela esatea edota ohea epela zegoela, termometroa izotz mugaz behetik ikusten zuela, oinetako atal, gaueko jantzi eta txanoarekin arin jantzirik aurkitzen zela, gainera, burutik beherako bikain bat ere bazuela esatea.

308. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0015 Hura ikustean, erregearen anaiak pentsatu zuen: Hala Allah! Arinagoa da nire lazeria beste hau baino.

309. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0037 - Nola egon zaitezke hain lasai? Max-en galderan dardar arin bat nabari zen.

310. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0041 Gero eta gehiago ematen zion zurrutari eta honek oraindik arinago bihurtu zuen gizona.

311. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0045 1. Emakume bat, narrazti bat zuhaitzari lotzen zaion bezala gizon bati itsasten zaionean, eta burua gizonarenaren aldera aurreratzen duenean musu eman asmoz eta, sutt sutt hots arin bati ihes egiten utziz, besarkatu eta amoroski so egiten dionean, narraztiaren lotura deituriko besarkada da.

312. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0007 Biek zituzten kobre koloreko ile arina, ezohizko begi urdin-ilunak eta gorpuzkera luze malgua.

313. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0047 Mrs. Wilsonek soinekoa lehentxoago aldatua zuen eta orain arratseko traje barroko bat zeukan soinean, ehun arinez egina eta krema kolorekoa, eta gelan barrena ibiltzean honek lurrari ematen zizkion arrastadekin etengabeko xarrastakoak egiten zituena.

314. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0055 pisuak eta neurriak: neurri eta pisuaz eztabaidatu (handia, txikia arina, astuna), sorterriko eta atzerriko pisu eta neurriak erabiliz

315. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0064 Zoritxarrez ordea eguzki energiaren gordailuok gero eta arinago ari gara xahutzen.

316. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0098 Formula arinegia, hutsegia.

317. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1987 0004 Idazkeraz, irakurterrazak; jeneroz, llaburrak eta arinak; gaiak, ez transzendentalak baizik eta adarraren puntaren puntakoak agian, baina denboraren joan azkarregitik erreskatatzea merezi dutenak, ziur.

318. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0011 Astebete pasa ezkero, gaixoa eserita egon liteke eta infartoa oso arina izan baldin bada, 2 edo 3 egunetara.

319. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0011 Lan gogorretan jarduten zutenek, beste lan arinagoak bilatu beharko dituzte.

320. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. mitxelena 0124 Arin baino arinago ibili beharko dugu, bada, zein bere nortasunean ezagutu eta jaso nahi baditugu.

321. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0504 Aldatu egin da egoera, baina ez behintzat, nik nahi bezain arin.

322. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1985 0170 ICI etxearen Parafil zuntza, altzairua baino sei aldiz arinagoa izanik beraren erresistentzia berdina duena, gai izango da, diseinatzaileen ustetan, esegitutako zubiaren 5 km-tako begiei eusteko.

323. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0295 Beraz, tipo ekologiko hau inguru bero eta hezeetara ongi moldatzen da leku horietan euri-urak iragazitako produktuak arin deskonposatu ondoren geruza sakonetara garraiatuak izaten bait dira.

324. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0309 Egilearen asmoetan sortu zitezkenen artean, naiko arina Patxiri gertatutakoa.

325. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0025 Filosofo berri hauen liburuak ez dakit sakontzat ala arintzat jo behar diren, gutxi ala asko balio duten.

326. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.m. ruiz 0289 Mintzatze hau ez da sistema zehatzez izango, arin samar baizik, aizea arbolen orrietan zehar iragaten den bezala, batzuetan leun, besteetan ozen, orain bero, gero hotz.

327. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0031 Gero, behatzarekin, tximeletaren bularraldean presio arin bat egiten da saku hemolinfatikoak puskatzeko eta, beraz, tximeleta geldirik jartzeko.

328. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0037 Rococo frantsesean hasi zuen bere karrera, eta gai arin eta axalekoei berezko sensibilitatea ematen jakin zuen.

329. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. txurruka 0050 Animalia zabaldu ondoren, liseri hodia ahalik eta arinen ebakitzen da, aho eta uzki alboko muturretatik, eta beste paper esterilizatu eta busti baten gainean ipintzen da.

330. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. bizkarra 0014 Zahartzaroa heltzean, energia hori apurka apurka galdu egiten da; prozesu hau pertsonen zahartzaro goiztiar normalean arinago gertatzen da hauek izaten dituzten gaixotasunak direla eta.

331. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. bizkarra 0054 Pertsona hori erretzen, edaten eta denetatik jaten egon da bere organismoaren defentsa sistemarik agertzen ez zelarik; horrek ez du esan nahi osasuna, baizik gaixotasuna; gorputzak, edozein sustantzia toxiko onartzen du txintik esan gabe, eta arinago edo beranduago zakua apurtu egiten da.

332. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. bizkarra 0054 Haurrak, katarro gehienak izaten dituztenak dira, toxiko gutxien onartzen dituztenak; katarroak, anginak sortzen dituzte pertsona nagusiek izaten dituzten beste gaixotasun batzuen ezaugarriak, toxikoekiko erreakzio edo eliminazio sintomak askoz ere handiagoak dira; haur gaixoak kalentura handia, eztul handia, berehala ditu okadak, asko izerditzen du... baina sendatu ere, askoz arinago sendatzen da, eta egun batetik bestera ondo ikusten dugu.

333. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. bizkarra 0090 Medikamendua hesteekiko narritatzailea bada, honek ahalik eta arinen egozteko, hesteetako pasoa azeleratzen du, libragarria dela esaten da.

334. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0520 lirain, adj. Lerdena eta, gehienetan, arina.

335. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0118 Dirdiratsu, gogor, arin, zuri eta potxiloz estalia, golfeko pilota egin-egina zen, erregelamenduzko bere 45,92 gramoekin eta kautxu prentsatuzko arima batek ematen duen bizitasun harrigarriarekin.

336. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0034 Hego Afrikatik ekarriak dira eta egutera eta zoru arina maite dute; landatuak direnez geroz ez dira ikutu behar.

337. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0034 Oso gas arinez formatua dago.

338. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mintzamena 0106 Rodriguez Bornaetxea-k arinegi aterarazi dion konklusioa ondorioztatzea permititzen, ez eta, nik dakidalarik, Lacan-en obra osoak ere.

339. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0157 Udaberriko lorategi horretaraz geroztik (Elisabethek horrela bataiatu du) zuhaitzen eta loreen marrazkiak berritu egin dira: beti ere oinarritzat Eguberriko izaia zuten adarrak, kito: orain parasolaren antza hartu dute Makurgunetan gora eta behera, lerroak arinago, baina tarteka anitz lorek astundurik.

340. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0007 Gas arina goikaldean gelditzen da; produktu astun bituminosoak behekaldean gelditzen dira.

341. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0020 Baita uholdeak eta goseak ere, obra publiko programa arin baten bidez.

342. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0145 Pauso arinean dihoa emakumezkoa.

343. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0190 Apailuak berdinak ziren hondoko tretzak eta linak erabiltzen jarraitzen zen, baina oraingoan ekintza-alorra nabarmenki zabaltzen zen arrantzaleak untzi amaren inguruan doris arinetan banatzen bait ziren.

344. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0190 Doris hauek txalupa arin batzu ziren, beren perfekzioa XIX. mende amaieran lortu zutelarik, bere txalanezko diseinuari esker.

345. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0144 Dudarik gabe, puntu asko topatuko du irakurleak arin samar ukiturik, eta beste asko, esku liburu batetarako, pisuegi eta sakonegi.

346. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0057 Zortzi hilabete duen haurra ama berrizaleek gurpil-gurdiska arin baten gainean jartzen dutelarik, horrelaxe jokatzen dute.

347. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0043 a-Aminoazidoek metal-kelatuak beste edozein azido-motak baino arinago eratzen dituztenez, prozesu honen bidez a-aminoazidoak kontzentra zitezkeen.

348. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0004 Zaldiek gudu gurdiok azkarrago eraman zitzaketela ikusi zutenean, gurdi arinagoak egiten saiatu ziren.

349. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0004 Hala ere, berehala ugaritu ziren errailak, honela uztai arin eta meheagoa egitea zilegi bait zen gurpilaren sendotasuna murriztu gabe.

350. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0004 Bi gurpileko gurdiek ez zuten honelako arazorik eta, gainera, arin eta azkarragoak ziren.

351. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0004 Bestalde, pertika bakarraren ordez bara bikoitzak erabili zituzten gurdi arinetarako.

352. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0029 Goian: Erromatar bideak, harri blokez eta morteroz eginiko oinarria zuen. Zementoaz loturiko harri txikiagozko geruza bat zeraman gainean. Gainaldea berriz, bata bestearekin ongi loturiko harri landuez egiten zen. Trafiko arineko autobide moderno batek, harri handizko zorupea darama. Gainean, errauts edo grabazko zorua, ongi hestututa. Gainaldea asfaltatu egiten da (alkitran edo asfaltoz loturiko harkaskarraz). Trafiko astunerako autobide modernoek, hormigoi armatuzko geruza bat daramate oinarritzat. Gainean, paper iragazkaitzezko geruza bat. Azkenik, gainazalean beste hormigoi geruza bat eramaten du, gehienetan asfaltoz estalia.

353. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0256 Bere 73 urterekin arin ibiltzen zen hara-hona, mintegiak ikusi, loreak ureztatu eta txoriei hartarako eginak zeuzkan askatxoetan jana ipintzen.

354. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0090 Material horietako gehienek aldaketa arin edo sakonagoak eskatzen dituzte, irakurketa antzeztuetarako egokitu ahal izateko.

355. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0072 Aitagandik semeagana, osabagandik ilobagana, lehengusuagandik lehengusuagana, hertsia eta arrazakoia da legedia; eta, hori dela bide, kolonizatzaileen multzotik irteten da soilki, eta kanpo aldetik erasten zaion parte ezin arinagoa hutsaren hurrena da.

356. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0164 Bultzadarik txikienak ere oso arin tokiz alda arazten ditu eta, hori dela eta egoera hau gainditzearren trebaketa saio handiak egiten dituzte bidaia baino lehen, benetako bidaian aurkituko duten egoera hori sorrazten duten tramankulu aproposen barruan.

357. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0035 Korronte mota hauei esker zona glazialetako tenperatura eramankorrago bihurtzen da eta zona tropikaletakoa arinagoa.

358. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0106 Goitik erortzen den katua, lur hartzerakoan, lau hanken gainean eroriko da beti, kolpea arinago dadin.

359. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0145 Froga xumeak eta arinak; baina beti argitzen dituzte ikasleen lanaren aurreratasuna, tankera eta neurria.

360. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0081 Kondairaren aro batzuetan arrunta baño astunagotzat jotzen dute, beste aro batzutan berriz ariñagotzat.

361. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. urkola 0148 Len esan dugunez, gure Ama xar dan Eliz laztan onek oñetakoak neurriz aundigi utzi dizkigu gaurko gizonontzat eta moztu egin bear ditugu arin ibilliko bagera.

362. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0042 Bere laguntzaileekin, gazta jasoko duten gupelak garbitzen ditu, gainik gabeko esnea ontzi haunditara isurtzen du, gehigarri bat erasten gatzatzen laguntzeko, eta horrela gazura arin urtsuaren berezketa erraztutzen du.

363. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0150 3) Kapitalaz: inbertsioaren emendioa aski ahula izanen da sail batetan (%52), eta beste sail batetan arin haziko da, %120 eta %150 bitartean (enpresarioetatik %31).

364. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0264 - Anbulatoriotan topatzen ahal diren zerbitzuak, hona zeintzu diren: Beasain: - Midikutza orokorra eta ezbehar arinak /- Haur-midikutza /- Odontologia.

365. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0318 Ezin egin dute, lasterregia, arinegia, gezurtia dirudien otoitz bat besterik.

366. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0151 Deshidratazio-egoera baten ondorioz galtzen den ura neurtuz, defizita hiru mailatan ager daiteke: 1) DEFIZIT ARINA Pisu kilogramoko 20-40 ml likido galtzen direnean, edo gauza bera gorputz-pisuaren %2-4 galtzen denean.

367. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artxibategi 1990 0013 Administrazioak ekoiztutako dokumentazioaren gehiketa ikaragarria, teknologia berrien eragin itzela, historia ikertzeko metodoen bilakaera arina eta kulturak gaurko gizartean betetzen duen tokia daude artxibolaritzaren eta artxibo kontzeptu berriaren oinarrian.

368. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. gaminde 0117 (hemen egon behar du) (joan behar izaten dut arin).

369. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. gaminde 0117 (ezin liteke ezer ere egin) (ezin dut etorri arinago).

370. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. gaminde 0117 (ezin izan dut etorri arinago) (bihar ezingo dut etorri).

371. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Hirurogei urtetik gorakoa izanagatik ez da geldirik egotekoa, oraindik hankak arin ditu, dantzako pikoak egitean ondo asko erakusten duenez.

372. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0185 Jendearen fantasiak oso arin egiten du lan, eta batek ez du jakiten nori sinestu.

373. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0176 Honetan datza bereziki fitxeroaren arrazoia: Azkartasun osoz eta lan arinaz informazioa eskaintzea.

374. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. lasarte 0009 Sarritan, beste hizkerekiko konparaketak egiten ditu, arinegiak gehienetan, zenbait hizkeraren garbitasuna eta dotorezia goraipatuz.

375. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0077 Mimosak, Acacia, arin hazten diren zuhaitzak dira, baina ez dute luzaroko bizitzarik izaten (30 urterarte).

376. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0077 Fruituek hazi bat garatzen dute, zoritzean ur hondora sartu eta arin hazten dena.

377. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0078 Material arinagoa erabiltzen zen ondoren guzti hori isteko (31) .

378. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0029 Orain berriz, islada-marra gorriz margotua, eta ildo arinez eta zenbaitetan errepikatuz egina duen basa-zezenetik, Arenaza berbereko ardatz galeria ondoko saihets zokoko orein emeetara joanez, eta bien artean paralelismo bat badagoela onarturik, orein eme zerrendaren eta basa-zezenaren artean paralelismoa topa liteke.

379. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0011 Espezie berriok hazkunde arina dute, kokatuta dauden lurraren kontura, emankortasuna urritzen diotelako, landare-azalaren birsorketa galeraziz.

380. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0135 Beste zaparrada bat; arinagoa.

381. 1969-1990 gipuzkera antzerkia f. olariaga 0585 FANCHOU - Zer, arinago arkitzen al zera?.

382. 1969-1990 gipuzkera antzerkia altzate 0023 Txiki - Ona emen Pertxeta! Aingeruak bezin arin dantzan egiten dun jostuna.

383. 1969-1990 gipuzkera antzerkia i. begiriztain 0088 - Arin zioazen biak, euren tresnak eskuan zituztelarik, loiz estalitako kalean zear eta biurgune batean, DANBA!, neskatx batekin topo egin zuen Cooper`ek.

384. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0043 Gaikia prismatsua danean, argitik itzalerako joera arinagoa da, ertzagatik.

385. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0052 - Zergatik zagoz, orrela, eiztari arin?, galdetu zioten.

386. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0052 - Ni ariñegia naiz, eta erbiai ere aurrea artzen diet, eta erbien neurrian lasterka egiteko errotarri au astungarri bezela artu dut.

387. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0052 Laisterketa asi zanean, gure eiztari ariñak, beste korrikalari guztiak sei legoa atzean utzi zituan.

388. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0046 - Zergatik zaude orrela, eiztari arin? - galdetu zioten.

389. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0046 - Ni ariñegia naiz, eta erbiari ere aurrea artzen diot, eta erbien neurrian laisterka egiteko errotarri au astungarri bezela artu det.

390. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0074 Eta gañean burnizko zubi ariñ, dotore, astunkeri gabeak, berrogei ta amar urte inguru lenago ingeniero prantzezak egiñak.

391. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0098 Eta... zure bular ori ere ez da ariña izango, noski, neurriaren arabera...

392. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa andoain'go erriak 0161 Apurtu egin al zaitu zu, erriaren alde zituzun egin bearretatik?, eta ez det uste zure errikoitasuna, errexa, ariña, neke, gurutze eta arrixkurik gabekoa izan danik.

393. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0108 - Milla deabru!!! Arin ibilli bearrean gera, beraz, nere menpeko lurraldetik iges egin ez dezaten!!.

394. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0097 Exekojaunaren izketa latzak sortutako giro makurra arintzeko eta aztuarazteko, gai arin atsegingarri baten bidetik alaiki mintzatuaz jo, bearrean, ixil-ixilik gelditu zan, aoa zabalik, zer esan ez zekiala.

395. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0105 Txoria bezain arin igo zan, jauzi izugarri batez, Mr. Freddie Widgeon Gaztea, arasa edo armario aundi baten gañera.

396. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0112 Baña itz auek entzuterako bazijoan zalpurdian, arin jauregiruntz morroi nagusia.

397. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0101 Berealaxe, arin-arin aurrera jo zuan.

398. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0045 Berak uste zuan baño ariñagoa gertatu zitzaion Aintzaneri bigarren aurraren agurra.

399. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa berron kijote 0191 Airean gora ta bera ikusi zuan, eta bai ariñ ta farregarri; aserreak utzi balio, farrez leertuko zan, nik uste.

400. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa berron kijote 0619 Ba zuan besterik ere, arrokeri auetaz gaiñ, ara: musikari-xamarra zan, eta, ukitu-ariñean kitarra jotzen zuanean, itzegiñazi egiten ziola, esaten zuten batzuek; eta ez ziran ortan bukatzen bere doaiak; olerkari ere ba zan, eta, errian edozeiñ umekeri gertatzen zala-ta, legua t`erdi luzeko olerkia idazten zuan.

401. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0089 - Eskerrikasko, neskato. Zoaz arin Iturbe-Housera.

402. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak karmel 1970 0012 Ez ba, deskomekatu (ori duk euskera inbentatzeko erreztasuna), ez deskomekatu ain arin Eleizalde Ori.

403. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0055 Lazkao`ko prailleak nolabait ere, ez ziran guztitara eltzen, ez ziren nai bezin arin inprentatzeko gauza.

404. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0063 Lengoan neuk ikusia auzuneko jai baten: aur-jolasetan zebiltzan umeak eta nagusiak, zintzilika jarritako sagarrak nork ariñago jan, nork gorago saltu egin, txokolatea nork lenengo artu ta olakoak; antolatzailleak, euskeraz zekiten umetxoai erderaz egiten zieten.

405. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: pastor izuela (1780-1837). ezkioko ta segurako itxuak 0021 Artxiboetakoak baño ariñagoak eta gozoagoak izango dira noski.

406. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0075 Oria, Urumea, Oyartzun (Pasai-ko kaia) eta Bidasoa lur-koska ariñez berezten dira itxas-inguruan.

407. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0010 Literatura guztietan, kontixu, gauzak arin ta errez adierazteko eran idatzi ta nabari jarri dituztenak, ez ote dira idazleetan eredu-maixu?.

408. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0350 Ez nuen uste ain arin Jainkoak eramango zuenik.

409. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0066 - Sabel-aldeko oñazeak arintzeko batez ere emakumeen illeroko-oñazeetan jinebra edaria edatea ona dala diote; ez da ala; askoz obea da, arin xamarreko soinketa edo sabel-aldiko soinketak ejerzizioak egitea.

410. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0072 Azkarra, ariña: Vasco levis urgebat, (gogor ari zan euskaldun azkarra).

411. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa l. etxezaharreta 0040 Bere soinean, jantzi arinak airean zeudela zirudien.

412. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa l. etxezaharreta 0040 Reeves andereak lo kuluxka bat zuelarik, hunkitze arin, hatz egite batzuek bapatean atzartzen zuten.

413. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0029 Angeluarrek jende ttipi mehe eta arin, guttirekin bizitzen usatu horiek galtza xuri handiak, erdi preziotan eskuratuko zituztela aipatu zuten eta saltzaileak onartu! Laster zortzi ehun galtzak herritarreri utzi zizkien.

414. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lantziri 0153 Bi arrazoin bada hezurdiak arinak izaiteko: uraren mugitze biziki emekia, eta haren tenperatura.

415. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0006 Ekoizkortasun sistemak ezarririk dituzten enpresak ondoren zehazten denari egokituko zaizkio: a) 95 U. C. edo gutxiago: hutsegite arina.

416. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0007 Berrerortzeagatik hutsegite batetik goragoko kategoriako beste batera igarotzerako eta santzioen zehaztapenerako, Eraikuntzaren Lan Ordenantzan ezarritakora egongo da, hutsegite arinean berrerortze kasuan izan ezik, zeinek ez bait du sortzen hutsegite astunera igarotzea.

417. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Eraikigarria ez den arren, ibilgailuen babeserako berinpe arinak, sarbideen kontrolerako etxolak, iragarki kartelak, barne-seinalizazioa eta hiri altzariteria baimentzen dira.

418. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 2. Arauhausteak arintzat joko dira berrerortze kasuetan izan ezik eta, kasu hau dagoela ulertuko da azken hiru urteetan sujetua zigortua izan bada arauhauste berberagatik, larritasun gutxiagoko bi edo arauhauste gehiagorengatik.

419. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Beioakizu bada, On J. M. Barandiaran Gabon Zarrean egin dozuzan larogeita amazortzi urte lerdenokaitik bere ZORIONIK atsegiñ eta adiskidekorrenak, bide batez, izan dozun gaixo alditik, ainbat ariñen aldendu eta sendotu zaitezan itxaropena agertaraziz.

420. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak zubk 0001 Euskera erreza, ariña, joria, errikoia.

421. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Barregarria izan zan Bermeoko neska batek esan ebanean, Ardanza lehendakari jaunak Metroan lan egin bear ebala berau arinago amaitzeko.

422. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Mugako pasabidea inoiz baino arinagoa izan bazen ere, Senpereko lakura iristeko sekulako auto erreskadak sortu ziren eta ordubete eta gehiago galdu zuen jendeak eguerdiartean autoa utzi eta oinez festalekura iristen.

423. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Mugan arinago Herri Urrats-ek bi parte nabarmen izaten ditu Hegoaldetik doazenentzat: goizean autopistako asfalto gainean egiten diren orduak, batetik eta arratsaldean Senpereko belar gainean egiten direnak bestaldetik.

424. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0012 Laugarrena.- Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Sailaren Lurralde-Ordezkariei eskuratzen zaie azkar egin beharreko eta Zazpirehun eta Berrogeita hamar mila (750.000,-) pesetatik gora jo ez dezaten konpontze arin, euspen edo iraunazpen-lanak Sailaren izenean akuratzeko ahalmena.

425. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. azurmendi 0001 Batez ere, dio, hau bezalako hiztegiak, bederatzi tomo horietan gordetzen bait da bere ustez gaur errazegi, eta gauzak arinegi egiteagatik, kutsatzen den betiko eta betirako euskara.

426. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 ) konposizioak Zarautz-ko Turismo Bulegoa, 140 apartatua, Zarautz (Gipuzkoa)ra bialdu behar dira 1985eko martxoaren 26 baino arinago, estalkian Masa koralentzat gabon kanta konposaketaren 1.go lehiaketa adieraziz,

427. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Hizlaria nintzen ni, mingain arinekoa, eta ez nintzen 35 urterarte idazten hasi.

428. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Arinegia iruditu zaie talde eta mugimendu feministei, bota zaion hamar urteko kondena.

429. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 135 orrialdeko liburutxo arina, poltxilokoa, Selecciones de Biblioteca Oroko Agatha Christieren tamainakoa, euskal nobelagintzan ia zeron aurkitzen bagara, badirudi Caritatek nobelagintza berri bat urratu behar duela.

430. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Jendeak aztalak arin israeldar soldaduei ihesi.

431. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Dokumentazioa datorren abenduaren 31 baino arinago izan behar dute Eusko Ikaskuntzakoak esku artean.

432. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1981 0001 2. Arin arin, aaztuta gelditu Errezil'go zapatariari gertatua.

433. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1981 0001 3. Ankak ariñak, burua ariñago, zer gerta zai nago.

434. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 0001 Olloa eta bere aragia pixkan bat gora naian; pixu aundikoak prezioak berritzen ditu; ariñak eske aundiagoa dauka eta bere kotizazioa ontzera saiatzen da.

435. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. jimenez 0001 Goya-k akuafuertetan pintatu zuen oinezko toreatzailea duzue Martintxo hori, arin esanda esateko.

436. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. euskitze 0003 VI. Eder dilindan gurina usoek hegada arina beso-zangoek eho digute afaritako irina.

437. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Oraindik orain, erdal aldizkari batean irakurriak ditut lerro hauek: Zure ilea arinago haz dadin nahi baduzu, hilean behin moztu behar dituzu ile muturrak, ilbetean.

438. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Autobusean egindako 20 ordutako bidai luzea baino arinagoa eta atseginagoa izan zen, Strasburgoko kanaletan zehar untziz eginiko bidaia.

439. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Flaminio XVIII. mendeko saloi opera da, komedia musikal arina, bere autoreak definitu zuen bezala.

440. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0002 - E.: Zein da kode trukaketaren betekizuna... - K.R.: Errezago komunikatzeko, arinago, adierazkortasun gehiago emateko....

441. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zabala 0002 Igoaleko loa Alde ederreko loa, askoz ere lo hobea izaten zen artzantzan ibili nintzeneko txabolako kamaña iharreko Idorra, lehorra lo freskoa! Hura bai ondo deskantsatzea! Motellak Mutilak, orduan goizean goiz airoso Arin, argi, erne jeikitzen ginen!.

442. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ja. muñoz 0001 Hondartzan, autobusean, geltokian edo etxeko pake santuan erraz eta atsegin arinez irakurtzeko moduko liburuak egitea da, aspaldidanik, Xabier Gereñoren xedea Helburua, asmoa.

443. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 - Arinetan: Itsasu 30 - Baigorri 19.

444. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Bigarren taldea izan da Donibane Lohitzunen Arin IV-ekin jokatzeko, Espérance koparentzat.

445. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. altuna 0001 Lotazil onen lenengo igandean, beste igande askotan bezela, juan ziran erri ontako Ganguren`go mendigoizaleak, berebil andi baten, Mena araneko Madalena mendira, bertako Aitz Nagusi`ra igoteko asmuaz, eta beste askotan legez euron artean San Salbador eta Ibarra`tar Errikarta irurogei ta amalau urteko mendigoizale jatorra, kementsua ta inor baiño ariñagoa, bizkorragoa; baiña, iñork ez daki zelan, besteakandik pizkat aldendu zalako, bera jatsi ziranean, Bigo-Siones erritxura, eta ez etorrela lagun ori ikusirik, asi ziran billatzen, baiña, ezin izan eben aurkitu igande orretan, naita ia gaberdirarte bere billa ibilli.

446. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. altuna 0001 Orrexegaitik, ondo ezagutzen neban; ibiltari ariña zan, bizkorra, kementsua iñor ez bezelakoa; pizkat setatsua ta beraz iñor baiño len alderdi guztietara eldutea nai izaten ebana, baiña danok dogu kezkaren bat eta, ederki ulertutzen giñana.

447. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1970 0001 Bostehun pesetok, itsasontzian Barcelonara etorri ezkero, arin joan dira.

448. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1970 0001 Gure Galiziar laguna arin artu eban loak.

449. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.g. etxebarria 0001 Negargarria litzake, guk baino arinago egitea.

450. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. agirretxe 0001 Kalean diran lan asko ez dira txukunagoak, ez ariñagoak ta ez ederragoak.

451. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Gauza batek harritu du: xaharrek egunean bortz apairu egiten dituzte: hiru arin eta biga handiagoak.

452. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1982 0001 Disimulaturik lehenbizi astiro eta ondoren oso arin igo nituen eskailerak.

453. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 1970. urte inguruan gertatu zen hilkintza eta zauritu-kopuru handienak (19.193 hildako, 165.784 zauritu larri, 367.358 zauritu arin) eta harrez gero grafiken kurbak beheraka joan dira ezbehar hauek erdi baino gutxiago izatera lortu delarik, baina azken aldiko estatistiken arabera berriro igotzeko joera nabarmena erakusten dute.

454. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Abarka arinak berak eta bere mutillak jantzi, mendiak lasterka igaro, ta Iruña'ra sartuta, ango arerioak beingo baten ondatu eta igeska jarri zituan.

455. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0001 Gaur egun, arin baten bizi gara, piñuak ebagi oi diran lez, eta dana gure ingurumarian urduritsu agertu oi jaku.

456. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Bere umetako artzain-bizitzea, geroko deia eta beranduko ikasketak eta arin aurrera egin-bearra, bere izaeran agiri dira.

457. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Balendin'ek arin igon eban York Barrian, beste batzuk olako ondoren baten billa alperrik ibilten ba'dira be.

458. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1985 0001 Ukatu eziña dogu, azkenengo urteetan begien aurrean daukaguzan jazokizunak aztertu ezkero, naizta aztertze sakona izan ez, gizaldi onen asieratik eta geroago ta ariñago sortzen dirala aldakuntzak gure inguruan, Euskalerri osoan naiz inguru laburragoan.

459. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sendagile maltzurra eta beste 0001 Emazte eder eta gaixto batek, gaixoarena eginez, sendakin arin bat etxera ekararazten du, hunekin jostatzeko asmoz, eta senar gaizoa Gasteiza igorriz landare-botika eske.

460. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. chavarri 0001 Lo zaku arinak... eta gure gauetarako babesleku bezala, inon dagoen gelarik handiena: zeru zabala, beti miloika izarrez josita.

461. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. lezamiz 0002 Arina zara eta guztiz errime, zalu eta iaioa.

462. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0002 Azkenerako arina bihurtu da irakurketa. Arinegia. Bi lerro bai. Hirugarrena paso. Nekea.

463. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. loidi 0001 Jose Miguel Fernandez-ek, Eroskiko Garapen Saileko Zuzendariak esan digunez, biltegi honen helburu nagusia bezeroarenganako zerbitzua hobetzea da, saltokietara banaketa arinago eta zuzenago egin eta aldi berean, merkatuaren beharretara moldatzea.

464. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... onaind 0001 Auxe dozu Erkiaga`k idatzia urte batzuk dirala, ta gaur-egun be, nik uste ez bait da eritxiz arin aldatzekoa, orretan dagoala.

465. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. uharte 0001 - Arin, ba, bestela... - barregura nintzen, baina seriotan hitz egiten saiatu nintzen.

466. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. zidarre 0001 Arratsalde haretan Patxo inoiz baino arinago heldu zan etxera.

467. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. unzueta 0001 Arratsalde beheran zeruertzaz batera makaldu egiten zan honen pausu eta gogo arina; bizitzaren nora ezean bidenabar etozanak; zaldia galapan, hauts artean, lantza eskuan etorren metalezko zalduna, bide osoa egun berean egiteko asmoaz, baina burdinoriaren itsu-mutsuan bideko edertasunak ikusi ezin eikezana; ordurarteko bizimoduari lepoa emon eta beste non-edo-non bizi-itxaropenen bat aurkitzen joiazanak; nekearen nekez, paradisutik urten barriak, narraz eta tarraz ebilzanak, eta halan da guztiz be euren astirotasunean aurrera; bidean gelditutako beste batzuen hazur eta gorpuen lorratzek asmatu azoten eusten hainbat jazoera.

468. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. unzueta 0001 Eguzki galdarak eta oinetako barriok astiroagotzen eben lehenagoko ibilkera arina.

469. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. urizar 0001 Erosi eta etxera joan ziran ainbat ariñen, beste gauzen bategaz umea zaletu ez egion.

470. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa lore kontu 0116 Artibaiko uren kantu arinik be ez.

471. 1969-1990 zuberera antzerkia j-l. davant 0104 Igandetan Maria zinez pampina,
Zapata chabalekin soin motch urdina,
Berac egina;
Elizaco bidean arin arina,
Mila Sorgina!
Errege baldin banitz zer Erregina!

472. 1969-1990 zuberera antzerkia casve petteb 0093 Izarra
Udûritzen zitadazû
arhin arhina zirela;
Segûr nûzû zuretako
zerbait berri hun badela.

473. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0036 biar asko in biar da, keba! estau esebes, esebes, edo au in biar da, edo bestie in biar da, o! estau esebe, artoa erein igual, satixek eta, forratu gure arin seetorko da bestie, da gero pasauko xaku forrie, da igual birriten forratu biar se, lenengoko forrie da gero bigarrena ereiteko, frantzesa bakixu ser dan frantzesa?

474. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0172 Arin esan esatekoa.

475. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura g. amondarain 00019 Beeeee handi bat entzun eban eta bere ardien arraotsa. Unai orain arinago joian bere ardien bila.

476. 1991> bizkaiera literatur prosa l. ayesta 00234 Pasaurik mutikoa barrura, eta ikusi kuadroa, ikaratu zan guztiz, ta karra amagana etxera, esaten: Ama, erdu arin Pepagana.

477. 1991> bizkaiera literatur prosa u. elorriaga 00016 Uste baino arinago, baina, Europa txiki gelditu eta kanpora adi hasi nintzan.

478. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00021 Zein egoeratan? Nirea, esan lez, ona zan, urradura arin batzuk aparte oso-osorik nengoan eta.

479. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0038 Gero, batak bestea atzetik eroala, etxeari bueltaka hasi ziran, zeinek baino zeinek arinago egiten ebela.

480. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0108 Haize zakarrak, basamortuan atzekera joian zaldunari, soineko kapa arina hego zuri bakar bihurtzen eutson.

481. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0136 Makurtu egin da ha, zeuganantz, suzko iretargi betean izar urdin dozuzan begiak alboratu dautsozuzanean eta dotore orraztutako bere ule luze gozatsuak ikutu egin dautsu, osta-ostan, matrailako azal berotua, sama ondoan be belarriostean lez eta batera kilikili arina egin izan dautsula.

482. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0143 Arekgana mogidu zan, baña arin anka egin eutsen txantel binagaz Astoara, alan ango tabernan ardaua eta limonada biak eskatzeko.

483. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0210 Bazihoan Supilaur kobarantz, arin joan be, inori berbarik egiteko intzigu eta adore handi barik.

484. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0256 - Jauna, jauna!, zabaldu beist atea, arin, berorrek baleki nondik eta zertan natorkion!

485. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak etxabu 00100 Dolua euken neska gazteai arin ez jaken juaten urtea!.

486. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00124 Ez dakit zenbat egunera, ez askora, Aita Zavalak horretan arin egiten baitebazen lanak, eskuratu neban ikusteko irrika kezkatian nengoen final haretako liburua.

487. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00192 Niretzat mundua Zornotza zen, haragoko hiri ezkutu guztiak biltzen ebazena, non trenak, autoak, hegazkinak eta untziak alkar harrapatu ezinik zebizen, non jentea arin, moltzoan eta koloretsu zebilen, non erdera unibertso inperiala zen.

488. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00253 Egunak arin, konpromisoak amaituz eta agenda hutsik geratuz zihoan.

489. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00074 GAZTEA: (Arinago, kartazala kendu dio) Uztailaren laua ez da amaituko istorio guztiak amaitu arte.

490. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00011 1- Ehiza-alorreko arduralaritza-hauspenak oso larri, larri, ez horren larri eta arinetan sailkatzen dira.

491. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00068 -Hauspen arinegatik, 250.000 pezetarainoko isuna.

492. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00068 a) Hauspen arinak, hauspena egin zen egunetik hasi eta 6 hilabete igarotzetik aurrera geratuko dira indargabetuta.

493. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00200 ñ) hiru hilabeteko epe-barruan, zuritu gabe lanera joan gabeko hirugarren hutsegitea, aurreko biak hutsegite arinagatik zigortu direnean,

494. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00200 Honako hauek dira hutsegite arinak:

495. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/4 00091 - Maileguan ateratako dokumentuak itzultzea atzeratuz gero, penalizatu egingo da; kasu larrienetan, bazkide-txartela kenduko zaio eta horren ondorioz, mailegu-zerbitzua erabiltzeko aukera. Atzerapen arinak behin eta berriro izanez gero, larritzat jo ahal izango dira eta larrien izaera izango dute.

496. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00117 Honen konposatu bat, magnesia edo magnesio oxidoa, hortzorea egiteko erabiltzen da. Zinka pila elektrikotan erabiltzen da. Merkurioa, termometroetan. Aluminioa oso arina da, eta horregatik erabiltzen da hegazkingintzan, leiho-markoak, jakiak biltzeko papera, etab. egiteko.

497. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00250 9.- Lana ez da langilearen ahalegina ahalik eta arinena eta produktiboena izan dadin antolatzen, honetarako metodorik egokienak erabiliz.

498. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/4 0021 2.3. IRAKUR EZAZU HAU ARRETAZ ETA ARIN, ETA BERTON ESATEN DIZUTENA BETE:

499. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/6 0002 Logabetasun arin hauetan, ez dugu nahi adina lo egiten baina bai, ordea, behar adina (edo guk uste baino gehiago behintzat).

500. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika/3 0014 Zure hipotesitik abiatuta, hau da, gorputz astuna arina baino azkarrago erortzen denetik abiatuta, nik astunena mantsoago erortzen dela ondorioztatu dut.

501. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0078 azkarra - arinen heldu, konturatu

502. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0173 J. Berlin-ek asmatutako aerotrena airezko kuxin 4gauza arinez (lumaz airez...) betetako zorro edo zakua gainean joaten da errail bakarraren bidez.

503. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0090 A aldian: erosleak, eskuak gerrian, gorputza arin, kalejiraren erritmoa leku bertan adieraziz.

504. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0144 - Ondoren, beste batzuk asmatu eta jolastu zeinek arinago esan.

505. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0341 Gaia mistikoa bada ere, tonu arinez tratatua dago, jostalaria da nolabait.

506. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0341 Hurrengoetan, berriz, bi eretako joerak tartekatuz agertzen dira (geldimina-hegamina...), azken hiruretan hegamina nola edo hala nagusitzen dela, poetak irtetea erabakiz, ebatziari arinegia baderitzo ere.

507. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0341 Neurri txikia izateak frogatzen du berez sakona edo serioa behar lukeen gaiari tratamendu arinagoa eman nahi izan diola poetak, neurri handiagoei itzuri eginez.

508. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0449 Bestalde, hasierako lerroetan saio arin baten tankera antzeman dakioke, sakontasun zientifiko handirik gabea.

509. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7 0272
Ziria sartu
- piperra baino serioago
- egundoko arinen
- zerez edo harez beteta
- herren guztiak osasunera etorri
- lehertu beharrez
.

510. 1991> euskara batua ikasliburuak m. gomendio 0237 1. Iharduera Arina izatea zer da?

511. 1991> euskara batua ikasliburuak galtzagorri 0026 - Bai, baina... Ikasturtea hain arin pasatu da....

512. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0081 Baina zergatik gertatzen ote da igurtzitako material horietan beste material arin batzuekiko erakarpena edo aldarapena?

513. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0142 Begi arinak

514. 1991> euskara batua ikasliburuak irudi-hiztegia 0092 Oso arin joaten da eta sirena eta argi bereziak ditu, beste autoek berari bidea uzteko. (78. or.)

515. 1991> euskara batua ikasliburuak irudi-hiztegia 0112 Helizearen besoek oso arin biratzen dute eta horrela itsasuntzia aurrera joaten da. (61. or.)

516. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0181 Egia ote da gorputz batzuk uretan arinagoak direla?

517. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00035 a) Gorputz astunak arinak baino azkarrago erortzen dira. Esaterako, altuera beretik erorita, 10 kg-ko harri bat kg batekoa baino hamar aldiz azkarrago iritsiko da lurrera.

518. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00026 Zenbait egun geroago errautsezko euri arin bat erori zen eta intentsitate baxuko zenbait lurrikara gertatu ziren, Apirilaren 25ean sumendiak errautsez eta harri-zatiz osatutako laino handi bat igorri zuen, eta kraterra, aurretik itxita zegoena, ireki egin zen.

519. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. fontetxa 00021 Lokomotora txikian montatu eta arineketan joan ziren. Bidean zihoazela nagusia zein arin eta zein garbi zegoen enteratu zen eta orduan pentsatu zuen lokomotora txikia ez saltzea.

520. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. urrutia 00139 Urrats arinez abiatu nintzen berarengana eta gogoz besarkatu nuen negar-malko lodiak masailetan behera zihoazkigun heinean. Sekulako poza hartu nuen nire aurpegiaren isla bere begi nekatuetan ikustean.

521. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 00092 Lapur ttikia berehala etorri zen bere onera. Eta handikotearen atzetik abiatu zen, hasieran balantzaka, gero arinago.

522. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. garmendia 00012 Han zeuden sei bat gizon, zituzten mandorik arinenen gainean, antzara jokoa noiz hasiko zain.

523. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00004 Sarritan euren hiriko bizitza zein oparo eta zoriontsua zen esanez, eta zein tresna harrigarriak zituzten kontatuz idazten zuten: ez-dakit-zenbat- pulgadatako telebistak, elektrogailu modernoak, erabilera gutxiko beste aparailu elektronikoak, kotxe arinak, eta batzuk, txakurra.

524. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00005 Grégoire, burumakur, arin ibiltzen da eta, pausoa egin bainoago, oinak botatzen ditu aurrera.

525. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00050 - Ez zenuke hau guztia horren arin hartu behar, Suzanne.

526. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00065 Oso arin ibili gara gaurkoan, eta ni erori egin naiz. Belaunean min hartu dut. Ni kontsolatze aldera, Grégoireri hitz hauek bururatu zaizkio: Ez ni bota

527. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00081 Beste bi aspirina hartu eta arin joan naiz eskaileretan behera.

528. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. sarasola 00015 Harryren luzera bi metrotik gorakoa zen, eta bere gorputz adarrak neurri egokikoak ziren. Aurpegikera eder eta atsegingarrikoa zen; ibilkera arina eta bizkorra berea; eta osotasun guztian begiratuta baldar samarra bazen ere, giza irudi bikaina eta liraina benetan berea.

529. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. sarasola 00167 - Mingoak beren anaiarengana hurbildu ziren, erasotzaileaz erabat ahazturik, eta honek, hango nahastea aprobetxatuz, basahuntza bezain arin ihes egin zuen.

530. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. gorrindo 00010 Eta, saiatu, saiatzen dira guk deus igar ez diezaiegun. Iskanbilak alboan harrapatzen bagaitu, orduan, gugana hurbildu eta laztan arin bat edo musu lehor bat eman eta, han darraite sesioan, liskar amaigabean.

531. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. aranburu 00046 -Eskerrak, hain arina izanik, poliki-poliki erori nintzen.

532. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00010 Plazerezko eztandan murgildurik, itorik kasik, istant batez ez zuen deus sentitu. Ia pisurik gabeko lumaska arinen moduan airean kulunkatzen sumatu zuen bere burua.

533. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00030 Pausaldia egiten duk. Ikasleak, heuk arbelean unetako esperientziaren ondorioz azkar eta arin eginiko irudiak, beren oholtxoetan ezin kopiatu zebiltzek.

534. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00064 Umetan, bere anaiaren trebezia miretsi zuen, eskuen kolpe arinez amorrain iheslaria zakatzetatik heldurik uretatik ateratzen ikusten zuenean.

535. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0050 Baina etxeko zaldia motela bazuen ere, irudimenekoa, aldiz, arin-arina zuen.

536. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0010 (...) Pito eta Poli lehenengoetakoak izaten ziren ikastetxe barruko harmailak jaitsi eta atariko zolua gurutzatzen, batik-bat eguerdietan non, arin ibili ezean, ate nagusiaren aurrean bildutako eskolier multzoarekin oztopatzen baitziren halabeharrez.

537. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0051 Katua bezain arin, adarbakarrak buelta eman, eta bikote pisutsuaren atzetik hasi zen.

538. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0012 Zazpimintzoren gorputza, lurruntsua, berdeurdina, haizea bezain arina, azkar eta zirraraz beterik doa, gauean argiturik urrutian antzematen den ametserantz.

539. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0014 - Alde egiteko asmoz itzuli nintzen eta ahalbait arinen eragin nituen hegoak, baina ezustean Mendekuaren Izpirituak bere asmo donge guztiak jaurtiki zituen nire atzetik eta gaiztakeriaren atzaparrek jesus batez harrapatu ninduten.

540. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura gurutzadetara 0005 Henri II.aren bi seme nagusiak arin hil ziren.

541. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0012 Juantxo baino gaztexeago batetik, eta bere aldean arinago eta freskoago, egun horretan behintzat, bestetik.

542. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0114 Goazen arin, Isaac.

543. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0023 Lurreko neskarik xarmantena, zerupean hegan egiten duen usorik arinena, eguzkiak laztantzen duen lorerik politena, zer gehiago...?

544. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. etxarri 0055 Gustatzen zaio pentsatzea, denbora arinago doa.

545. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0042 - Eskerrik asko hain arin etortzeagatik -esan zion.

546. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00122 Neke arinen ondoren Sari handia jasoko dute,
Jainkoak aztertu baititu eta Beretzat duin aurkitu.
Urrea arragoan bezala aztertu ditu,
eta erreoparitzat onartu.
Zintzoek argi egingo dute epai egunean,
eta txinpartak galtzuan bezala zabalduko dira.
Atzerrien epaile izango dira, eta herrien jabe;
Jauna izango dute gizaldietan errege.

547. 1991> euskara batua liturgia ibe 1995 0548 22 Ez ezarri eskuak inori arinegi, besteen bekatuen partaide egin ez zaitezen; gorde garbi zeure burua.

548. 1991> euskara batua literatur prosa a. bengoa 00061 Goian, haizeak azkar uxatzen zituen kumulu arinak.

549. 1991> euskara batua literatur prosa a. bengoa 00063 Antzar eder hura bere balkoiko barandauan pausatu zen arin.

550. 1991> euskara batua literatur prosa i. borda 00056 Arianak Sararen gaizkizatea hauteman zuen bertan; neskak ahalgez apaltzen zuen arpegia altxatu zion, eta ezpain hegian musu arina pausatu.

551. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00037 Arin ibiliagatik, mila demonio beharko nituen atzetik bultzaka, agindutako lekura egoki iristeko.

552. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 00098 Naimak gauaren itzalek baino arinago alde egin du, ni gosaltzeko bat ere gogorik gabe utzirik.

553. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00301 (...) eta geroago eta aire mehe gehiago hartzen dute, udako lainoetatik irtendako euria bezala oldartu arte, edo lokarriak geziak egozten dituenean bezala parthiar arinak lehenengo guduketan sartzen direnean.

554. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00118 Kapitain honek arin ibiltzeko esan zion, behin gerra amaituta, etxean zeukan diruak ez zuela ezer balioko eta.

555. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00033 Guardiazibilak ohartzen direnerako, Bartzelonetako karrika meharretan aurrera ezkutatu zaizkie zalapartariak arin.

556. 1991> euskara batua literatur prosa j. urrujulegi 00056 Niki horia, tergalezko galtza txuri arinak, plaierak, eskuineko ukaraian Rolex garesti itxurakoa eta eki-betaurrekoz jantzia, harroxka paseatzen zuen balandrista koloreko bere larru beltzarana.

557. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00055 Nik neuk haren paparrean kate arin batez eskegita zegoen zeozeri oratu nion.

558. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00207 Elkarren lehian sarturik ginen, gazte ero halakoak, arinegi igotzen.

559. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00084 Haizea bezala urrundu zen salatik, erle bat bezain arin, ahalik eta isilen.

560. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 00272 Haren eskua onartzearekin batera, maleziaz eragin nion neureari dardarizo arin bat, eta, ibiltzen ari nintzen bitartean, begiak apaldu nituen eta arnas hotsa goratu.

561. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 00437 Gainera, bezperan hartua nuen dutxa arin bat doña Luisaren ostatuan oheratu baino lehen, horregatik diot bainu hura garbitze psikologikoa izan zitekeela beste ezer baino gehiago.

562. 1991> euskara batua literatur prosa r. ilintxeta 00043 Zalantzarik gabe sasoian zegoen gizon hau, arina, 18 urteko mutiko bat bezala.

563. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00093 Berria arinegi hartu nahi ez zuelako edota isil-gordeka aritu zen itxurarik eman nahi ez zuelako egon zen Mooney andrea deseroso, eta Polly, berriz, ez gisa horretako aipamenak beti deseroso jartzen zutelako bakarrik, baizik eta, bere inuzentean, zuhurki, amaren tolerantziaren atzean zegoen asmoa asmatu zuela pentsatzerik nahi ez zuelako egon zen deseroso.

564. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00042 Amaren ibilerak, berriz, oreinarena zirudien; pauso leuna zuen, arina, eta, une batzuetan, airean geratzen zela ematen zuen.

565. 1991> euskara batua literatur prosa l. oñederra 00160 Andrésen ahots arinak zure gogoetetatik atera zaitu.

566. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00420 - Arina, mesedez.

567. 1991> euskara batua literatur prosa k. biguri 0023 Diablo airea usaintzen hasi zen, eta arin tontorretik behera abiatu eta zuhaixka apalak eta sasi ugari zeuden alde batean sartu zen;(...)

568. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0144 Alde ederrean zihoan orain, arin antzean.

569. 1991> euskara batua literatur prosa goenkale 0181 -Jolas entretenigarriena baino arinagoak izaten dira Pagaldairen hitzaldiak.

570. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0045 Jesus Maria aldamenean zuela abiatu zen Pilon, eta tarteka ukitu arinak egiten zizkion sorbaldan, ez zela gizon osasuntsua gogoraraztearren.

571. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0139 Gela txikian, bertako bi bizilagunak estu eta itota sentitzen ziren eta, aldian batak, aldian besteak, begiratu arinak egozten zizkioten bisitariari.

572. 1991> euskara batua literatur prosa j. urteaga 0078 Benetan dotorea zen, eta kandelen argitan distiratzen zuen zilar-koloreko soineko arina zuen soinean; baina zaharra zen... aitak orduan hogeitamabost urte zituenez, gutxienez bera baino hamar urte zaharragoa.

573. 1991> euskara batua literatur prosa k. santisteban 0008 - Zergatik da hobea? -arin baino arinago heldu zen galdera.

574. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0008 Handia eta indartsua zen, ibiltari arina: oinetan malgukiak *malguki: muelle zituela ematen zuen.

575. 1991> euskara batua literatur prosa x. etxaniz 0107 Ondoren Sung Ting-pok eraman zuen luma bat bezain arina zen mamua.

576. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0095 Diru barik ez diagok aberririk - arin ibili da hormara egin dion dejada altxatzen - .

577. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0119 Must egin du uretara kikunbehera, batelari halako kulunkada arin bat eragin diolarik oinek aurrera bultza egitean gorputzari.

578. 1991> euskara batua literatur prosa i. ugarteburu 0203 Arinagoa zela uste nuen.

579. 1991> euskara batua literatur prosa i. ugarteburu 0203 Alkohola arin pasatzen da urdailetik odoletara; gehiena gibelean erretzen da eta gainontzekoa izerdi eta gernutan askatzen da.

580. 1991> euskara batua literatur prosa i. ugarteburu 0203 Arinago sartuko da sabela hutsik betea izanda baino, horregatik hobe da zerbait jatea edan baino lehen.

581. 1991> euskara batua literatur prosa x. arregi 0089 Ikusi ninduen momentuan bere liburua gorde zuen eta arin eta adiskidekor etorri zen nirekin elkartzera.

582. 1991> euskara batua literatur prosa m. garikano 0174 Baina lehen hego-ekialdetik eta hegotik jotzen zuten haize arinak hego-mendebalderantz bihurtu ziren ilundu ondoren.

583. 1991> euskara batua literatur prosa x. olarra 0099 Mexikoko txakurrek gatilo-hatz arinak dituzte oso.

584. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0170 Zehazkiago esateko, terrorea arinago jasaten du orain bakar bakarrik zegoenean baino.

585. 1991> euskara batua literatur prosa k. cid 0148 - Hainbeste aldatu naiz ala? galdetu zuen emakumeak, eta gizonak ezetz arrapostu, eta gezurra bazen ere, ez zen erabateko gezurra, zeren irribarre arin hura (halako irriki eternalerako gaitasuna begiramenez eta moderapenez adierazten zuena) hara iristen baitzen urte askotako urruntasunetik, ezertan aldatu gabe eta gizonarengan nahastea sortuz.

586. 1991> euskara batua literatur prosa k. cid 0176 - Guztia sinestuko banik ere, hori ez nikek sinestuko irribarre egin zion Frantziskak, eta Havel medikuak, ispiluak eskaintzen zion irudi tristetik begiak apartatuz, haren begi fidakor, fidelak behatu zituen; Frantziskari txit eskerturik sentitu zen, jakin arren haren bitartez tradizioarenganako fidantza soilik mintzo zela: urte luzetan betetzen, desadostasun arinarekin (baina maitagarriro) ikusia zuen rolarenganako fidantza.

587. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0080 Zer datorkigu fereka sentiberenetik, arinegia baldin bada?

588. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0080 Arina da usoa, bizkorra gezia, baina nekez botatzen dira usoak geziz.

589. 1991> euskara batua literatur prosa p. urkizu 0095 Hau dena arin egin zen, nere gizonak ez baitzuen deuseren traturik eztabaidatzen, ez eta kontatzen inoiz; ez zuen ere ezer tokiz aldatzen.

590. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1998 00203 Ospearen arazoa ez da gainditua dagoen zerbait, garrantzirik ez duena, itxura soilekoa; izan ere, bortxakeria baten biktima egokia izateko ez dago zertan halako bizitza lizunik izan behar aurretik, haur-hilketa baten egile izateko ohorea behar da (bere desohorea ezkutatzearren haur jaio berria hiltzen duen ama bat zigortua izango da kartzela arinarekin), parrizidioa kartzela larriarekin, homizidioa atxilotze arinarekin. Kode Penal berriak homizidio delitua besterik ez du aurreikusten eta kualifikazioaren egoeretan, zorionez kontuan hartzen den bakarra da biktima familiaren aldetik errudunaren aurrekoa edo ondorengoa den, eta besterik ez.

591. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1998 00207 Elkarte feministek aldarrikatu dute zernolako kontraesana dakarren aurrerazale izateak, alde batetik zigor txikiagoak eskatzen dira, kartzela arinagoak eta bestetik kartzela gehiago, kondena luzeagoak, kalera ateratzeko baimenak kentzea...

592. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00100 Modan, gorabehera handiak eta arinak gertatzen dira gaur egun Europan.

593. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00100 Hala ere, XVI. mendetik aurrera, Europan, aldaketa arinagoak gertatzen hasi ziren janzkeran.

594. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00020 Betiko gisan nabilek ni. Hire moduko txirrindulari arinak malda luzeetan goitik behera ibiltzen diren legez, xaltoka-xaltoka, ipurdia esertaulkian ongi asentatu ezinik. Txapeldun nauk, plazari neurria hartu behar niokek, hortik bizi naizela ondo nireganatua zaukaat... eta eleberri bat idazteko grina sortu ez zaidak bada! Ahaleginak kantura baino makurtu behar ez nituzkeen honetan, kaskezurrean sartua diat nobela ditxoso horrena.

595. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00051 Hala ere, eta areago ozono geruzaren degradazioa kontutan harturik, garrantzizkoa da eguzki erradiazio handiegitik babestea. Jantzi arin baina erresistenteekin estaltzeak laguntzen du. Kotoia eta linua bezalako ehun naturalak egokiak dira, nahiz eta garrantzizkoa izan koloreon hautaketa, tonu ilunek bero gehiago hartzen baitute argiek baino.

596. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00109 Nahiz eta gehienetan hilekoak eragindako molestiak arinak izan, badira berarekin loturiko arazo larriak ere.

597. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00105 b) Beraz, elkarketa arinak (loose groupings) baino ez dira bideragarriak horrela.

598. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. maia 00081 Katuak ez du, xuxen esateko, aukeratu egiten, barne ahots horri obeditzea. Bere barren-barreneko izaerari jarraitu besterik ez zaio egiten, eta sagu gaixoaren atzetik abiatzen da lasterka (suposatzen dugu honek ere izanen duela barne ahots bat esaten diona: Alde! Alde hemendik! Alde hemendik arin!).

599. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. etxaniz 00321 Milan etxe horren eta Euskal Kultur Erakundearen arteko produktua da Hendaiako aldizkaria. Xirrixta-k oso antzeko ereduari jarraitzen dio ale guztietan: komikiak, irakurgai arinak (poesiak edo antzeko testuak), denborapasak eta jolasak, eta azkenik ipuin bat.

600. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00025 Printzipio orokor honen aplikazioak eta kasuak antzemateko, aditzera emateko, ikertzeko eta deribatzeko prozesuaren hobekuntzak hainbat jarduera martxan jartzea eskatzen dute, Departamentuko Zerbitzu Espezializatuen eta udaletako gizarte zerbitzuen elkarlanerako prozedura argitzeko, eta arinago eta bizkorrago bihurtzeko.

601. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00021 Horrela eginez gero, kontakizun arina eta ulergarria lortuko du.

602. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aldekoa 00219 Ni ere Maldan behera erpin eta arin batean ikusten naizelako.

603. 1991> euskara batua saiakera-liburuak genetika eta osasuna 00126 Alfa edo beta talasemiaren genea duten pertsonek anemia arina dute, eta Batez besteko Bolumen Korpuskular (BBK) baxua.

604. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iriarte 00149 Hemen, gauaren erresuman, bakar-bakarrik, metraileta kaskar bat hanka tartean, pinutzar bati bizkar emanez, oinak gure mundu petralean eta burua izarretan barrena doakidalarik, desagertutako otsoak ilargiari uluka entzuten ditut, eta haien ibilkera isila, arina eta nekaezina antzematen dut mendiz mendi, Urkiola-tik Otxandioraino, eta handik Gorbearaino.

605. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. barandiaran 0011 Maiztasuna handitzean polarizatzen laguntzen duten unitate atomiko eta molekular (dipoloak) batzuek ez dute eremuaren aldaketa arina izango eta E magnitudearen balioan jauzi bat ageriko da.

606. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. barandiaran 0013 Erdieroale-detektagailu arin eta sentikorrek (fotodiodoak) gero eta aplikazio gehiagotan aurki daitezke; hauek espektroko edozein tarte bereizmen handiz neur bait dezakete.

607. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. barandiaran 0013 Sinkrotroi-erradiazioa magnetoen bidez elektroi edo positroi oso arinen desbideraketak sorturikoa da.

608. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. barandiaran 0016 Are gehiago, hidrogenoa bezalako nukleo arinek, neutroiekiko beste nukleo pisutsuago batzuek bezalako itxura aurkez dezakete.

609. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. barandiaran 0016 Beraz, beste tekniketarako itsu diren atomo arinak neutroietarako ikuskor bihurtzen dira.

610. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. bengoetxea 0064 Konstituzio berri hori ez bada gauzatzen orduan gutxienez Tratatuen aldaketa bat soma daiteke, zeinak erabaki prozesuak demokratikoago ta arinago egingo dituen.

611. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. ansola 0114 Bistan da, gobernu-maila guztien artean eramango den politika ekonomikoak koherentea izan behar duela, enplegu bikoitz eta jarrera kontrajarriek erakar ditzaketen galerak ahalik eta arinenak gerta daitezen.

612. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. urkiza 0025 Gaztelaniatik ere itzuli izan du: Karmengo Amari Abestia (1951), Avilako Teresaren Vivo sin vivir en mí = Zeruan det nik bizia (1952), Arin, artzaiak! (1953); Alfredo Gómez Jaime-ren olerki bat edo beste ere euskaratu izan zuen (1967), baita beste batzurenak ere, esaterako, Jorge Isaac (1967), L. C. Lopez (1967); Kolonbiako olerkari batzuren lanak itzuli zituen (1968), baita Unamunorenak ere (1970)...; eta batez ere Joan Gurutzekoaren olerkirik gorenak argitaratu zituen 1990.etik 1991.era bitartean Karmel aldizkarian Cántico espiritual, Karmel 1990-3/4, 461-473; Aberik ez ta aberik bai, Karmel 1990-3/4, 508;( (...).

613. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 1109 Euskarari dagokionez batipat, gutxi dirateke berak, sakonago edo arinago bada ere, jorratu izan ez dituen alorrak eta, hauen artean, bada XX. mende honetan zehar plazaratu zaigun berri bat: Ameriketako euskararena.

614. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0017 Gurpilari jira arin bat atzera eragin eta, gu jaio aurretixe, Karmeliten elizaren parean omen zegoen argi poste bakartia datorkit irudimenera.

615. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arana 0119 Bigarrenez, ba dira zeharkako metodoak ere, arinagoak, indizioetan oinarritzen direnak: honela, erran dezagun 10.000 Ha dituen lurraldea dugula arakatzeko; zeharkako metodoaren bitartez aski izanen da bertan pasaia edo ibilbide bat prestatzea, eta udaberrian bertan ibiliz zenbat azienda ikusten diren kontatzea.

616. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aranbarri 0021 Denbora eta aurrekontuak arinago zihoazen teorizaturikoari irtenbide praktikoak eman nahi izan ziotenak baino.

617. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. gomez 0392 23 Hauxe da, izan ere, erronkariarrek berek zenbait bokalen sudurkaritasuna irudikatzeko maiz erabili duten metodoa. Testuen berrikusketa arina egiten badugu, metodo beronetaz baliatzen bide dira ErDot, GarO eta GarO2 deitu ditudanak behinik behin. HualDot eta HualEb-ek, aldiz, gainean puntu bat duen n darabilte (amplt; n ampgt;), geroago Bonapartek (ik. Astete, 1869) amplt; V ampgt; ohizko diakritikoaren truke aldatuko duena. Mendigacha bidankoztarrak amplt; n ampgt; erabiltzen du, noizik behin txikiagoa eta altuxeago ezarria agertzen delarik ere: amplt; n ampgt; (Irigoienen (1957) edizioaren datuen gainean ari naiz, ez baitut Mendigacharen gutunak ikusterik izan). Zenbaitetan Mendigachak nasal dioen ohar bat eransten du hitzen gainean. Halaber, Azkueri idatzitako bederatzigarren gutunean betiere Irigoienen arabera 1903ko urriaren 29ko data duen hartan alegia, honako hau oharterazten dio: Ene gein ona: Albertencia bat biardaud egin obeki ssakintzan, itz anisstan, nea, pronunciatadigu sudurrez letra isaribage, cainnola, aintza (cabra), artzaina (pastor), lun (lino) eta berze anich; escribitandaudan aldioroz zomait itz sitenbada edo sitenbarimada isarendud antzineko itzetan bikala (Irigoien 1957: 128). Antza denez, asmo horretaz aldizka baino ez zen oroitu, geroko gutunetan bi motatako n-ak arrunta eta txikiagoa eta ohardun zein gabea txandakatu baitzituen.

618. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urgell 0416 Markinarren artean, P. Bartolome da h-a erabat kendu duen idazle bakarra; ezin izan dut, begirada arin batez, bederen, h-aren arrasturik aurkitu, ez Dantzetan (onestidaderic 50, 127; aciendia 39, umiai 42; abitubac 167; onestidadia 50, 54, 156, 157, ondrauba 51) ez eta Ikasikizunetan ere (I: Ervas 47 Añibarrok, aldiz, Herbas (B8) dakar. IX; ondria 65, ostijagaz 166; II: ondrauba 3; onestidadiaren 5, 6; III: abitubac 7; umiac 321; Erege 322; onestidadia 337, 338).

619. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ribera 0222 Tratamenduan zureria zaharra kentzea izan zan lehenengo lana, arinago azpikaldeko kotoizko tiratxoa kendu eta gero atzekaldea garbitu izan jakola.

620. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arrieta 0077 Ez nuke nahi sentipen hauekin parodiarik egitea, ezta ere hitza merkerik eta arinik ixurtzea, ez... ez...

621. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0013 Beren drakkar -itsasontzi- arinei esker, oldarte gaitzak egin zituzten ikara zabalduz bazter guztietara.

622. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hitz-ordena 0049 Bi kasu horietan, posible da elementu luze horri galdegaiaren funtzioa kendu gabe perpaus arinagoak eraikitzea: Elementu luzearen tokian ordezko komodin bat jar daiteke, eta ondoren, bi puntuen bidez banaturik, modu arras erosoan sar daiteke elementu luze hori.

623. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r.m. pagola 0019 Hirurogeiko hamarkadan hasi zen bilakabidea da, hizkuntzaren normaltzearekin euskara komunikabide bateratua bihur dadin eta astiro bezain arin eta mailaz-maila hizkuntz inguruak oro hartuz doana, betiere erabilera dialektalen kaltetarako.

624. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r.m. pagola 0237 Hizketa arinean, berriz, konturatu ahal izan ginen askoz ere gutxiago ukitzen zutela ahosabaia mihiaz.

625. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1995 0061 Eta gaur egun, agian informazio zabalegia eta arinegia eskaintzen du hain aldizkari espezializatua izateko.

626. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1995 0061 Eta aldiz horrelako informazio arina bertsozale moderatua iristen den lekuetarako utzi.

627. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: loramendi: olerkiak, 17-20 0019 Irakurketa arinean somatu ditugun bi ezaugarri nagusi horiek aipatuko ditugu guk geure sarrera honetan, irakurleari abisu modura edo, nahi duenak azterketa sakonagoa egin dezan aukera utziaz.

628. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: loramendi: olerkiak, 17-20 0019 Alderdi horretatik, Loramendiren hitz-lauzko emana askoz ere arinagoa eta errazagoa dela esan liteke; poesia arras landuagoa da.

629. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. sagastizabal 0057 korreografia. Postaren bidez ikastea arin-arinak eta fandangoak.

630. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0011 Landaretxoak lur-nahaste egokian landatu, toki epelean eduki eta puja berria sortu arte arin ureztatu.

631. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0061 Hizkuntzaren batu eta garatzeko lanek aurrera dagite, eta pauso arinean, baina oztopoak ere anitz dira.

632. 1991> euskara batua saiakera-liburuak perretxikuak 1995 0110 Garrantzi praktikoa: Gainerantzeko Armillaria guztiak bezala, ale berriak bakarrik eta gainera ondo eginda jaten ez badira intoxikazio arinak eragin ditzakete, batez ere labean xigorturik edo erdi-gordinik jaten badira.

633. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0388 Gaur gaur bezala ere, zenbat hiztun traketsek ez genuke nahiko izan izengoiti xarmagarri horren jabe? Nik behintzat pozik hartuko nuke, Mikonetarrak bezain arin eta dotore mihia erabiltzen jakite aldera.

634. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00322 Liburu arina eta denbora pasakoa dirudien beste bat, Lleures i converses d'un filòleg (hau da, Filologo baten aisialdiak eta elkarrizketak), biziki komenigarria da hizkuntzen arazoetan dabilen edozeinentzat, eta ez da txikia euskarak orrialde horietan duen lekua: besteak beste, Donostia izenari buruzko nota luzexka.

635. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 00054 Eta zer ikusten du Jean Louis Etchecopar jaunak? Jendeak oro, holakoak eta halakoak direla, aberats edo pobreak, gaiztoak edo onak, buru bero edo tontoak, beldurti edo harro, denetarik nahastekatuz berdin, baina oroz gainetik geroz eta gehiago beren etxeko, auzoko, herriko edo herrialdeko erroetarik mozten ari, basa jakintza baten dirdira arin bat baizik ez dutela berdin berekin biltzar tokietan lehen aulkiak harturik ere.

636. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskal margolariak 0028 Baina, Guineaz gain, zeinek Italian izandako esperientzia arin eta egoki bideratu zuen euskal margogintzan, badira beste hainbat izen ere paraje horretarantz joandako euskaldunen zerrenda luzatzen dutenak.

637. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i.v. de sarasti 0030 Iruñetik Donostiara zihoan lerroan zortzi mila lagun inguru ziren tropa arinean, eta bederatzi edo hamar mila milizietan.

638. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matekariak 0061 Pello, Rosi baino astunagoa da, baina Marta baino arinagoa.

639. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matekariak 0061 Arinena ez da aldi berean txikiena.

640. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zoologia 0447 Hegaztietako kranio-hezur guztiak, ohi ez den bezala, meheak dira; horrez gainera, hezurrok barrunbe pneumatikoak dituzte, kranioa arinago bihurtuz.

641. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0441 Horko bertsoak oso arinak dirudite, baina lerro bakoitzean lau intentsitate-azentu bezala daramatzate.

642. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0019 Eguratsean negutegi efektodun gasen pilaketak goraka doaz urtetik urtera; eta ozono-geruzaren ia osasun ebaluaketa berri guztiek, bere agortze arinaren berri damaigute.

643. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0157 Mendebaldeko Europan bi enpresa talde bederen lantegi horrekin lan egiteko interesatuak daude, bertako soldata txiki eta langileen trebetasuna dela eta tren arineko ibilgailuak egiteko.

644. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elustondo 0012 beste zenbait inmigrante taldetan, aldiz, arin azaldu zen hori.

645. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak euskerazaintza 1995 0050 Itz neurtuak garbi, ugari ta arin ateratzen zaizkio.

646. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0002 Eta euskaldunen aurka berekin eraman zuan gudarozte sendo artan gudaririk trebe, yayo, bizkorrenak aukeratuz talde arin bat bilduta, laisterka joan zan aiekin, Tarik'en musulmanak itxasora errez jaurtiko zitualakoan.

647. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0036 Egun hartan haitzak erran zion seskari:
Bihotzaren bihotzetik zaitut urrikari!
Ezen dardarika jartzeko, (hain zaitzu pizu!)
erregepettitta bat gainean aski duzu!
Norat haize
harat aise,
horra nola ziren bizi, burua apalduz,
eta, haize arinenen pean, bakea galduz.

648. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 00069 Berriz jeik eta haizea bezain arin lekutu baitzen eskualde haietarik!

649. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00007 Hondartzan, harriak bakoitza bere lekuan ohatuak atzematen ditugu biharamunean: urrunenik hare arinena, ondotik legarra azkenik gahalla edo kallaba pizuak, hauek urak oraino milikatzen ari.

650. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00214 Beraz beroa senti dezagun
dira gure ahaleginak,
baina nabarmen gelditzen dira
konpenetratu ezinak;
eta azaldu behar dizkizut
nere sistima pittinak:
beroki haundi bat ekar zazu ta (bis)
azpiko arropa arinak.

651. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00018 Egoera normala zen errepideetan, eta eguneko istripu bakarra ez zen larria izan: Irurtzun-Andoain autobian auto bat bidetik atera zen eta gidaria arin zauritu zen.

652. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05607 Halaber, baloratu ere egingo dira enpresa berriak arin hazteko dituen ahalbideak, egin nahi diren inbertsioetarako momentuaren edo egoera ekonomikoaren egokitasuna edo, alderantziz, izan litekeen merkatuaren ahuleziari dagokionez bereganatu behar dituen arriskuak.

653. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. muñoz 00022 Gurea arinagoa zen. Lucien Freud-en margo-lan bortitz bat aukeratu dute Espasakoek. (Gurearen azala ere arinagoa zen).

654. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. muñoz 00022 Saizarbitoriaren nobelarik arinena.

655. 1991> sailkatu gabeak egunkariak l. fourcade 00046 Hain zuzen, opera mugimendutsua sortu nahi zuen, forma arinak eta azkarrak sortuz, musika horrelakoa baita!

656. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00021 Kaleko hizkuntzarekin idatzita dago, jendeak erraz, arin eta eroso uler dezan igorri nahi den mezua.

657. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0067 Orain ere erritmo asko sartu dituzte diskoan: fandangoak, arin-arinak, porrusaldak, cumbia, texmex eta reggae, besteak beste.

658. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0002 Eragin ekonomikoak uste baino arinagoak izan dira.

659. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0005 Erabilera pribatuzko lurzati askea bezala bereziki kalifikatzen diren industriazko lurzatietako zatietan, ezarkinen osagarri, zerbitzuetako azpiegitura-zentro, biltoki edo aparkatuta dauden ibilgailuak babesteko arinak, itxi gabeak eta behin betiko irautzeko ez diren aterpeen ezarketa bakarrik baimenduko da; hauek ez dira konputagarriak izango ezarrita dauden eraikinezko ustiapen-mugetako ondorioetarako.

660. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2439
1. Arinak.
2. Ez hain larriak.
3. Larriak.
4. Oso larriak.

661. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2439 4.1. Hutsegite arinak.

662. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2439 a) Hutsegite arinak behin eta berriro egitea.

663. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2440 1. Hutsegite arinengatik: Hitzezko edo idatzizko amonestazioa eta bi egun arteko enplegu eta soldata etendura.

664. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2441 Hala, hutsegitea arinak ematen direnean, hiru egun izango du enpresak egoki den zigorra emateko; hutsegite ez hain larrietan, hamar egun; larrietan, hamabost egun, eta oso larrietan, hilabete; edozein modutara, egitatearen berri jaso eta sei hilabetera agortuko da ahalmen hau.

665. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2441 11. Hutsegite arin eta ez hain larrietan ezarritako zigorrak enpresak agintzen duenean beteko dira, baina beti ere zigorra ezarri eta hamabost laneguneko epearen barruan.

666. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2441
a) Hutsegite arinak, zigorra agindu eta hiru hilabetera.
b) Ez hain larriak, urtebetera.
c) Larriak, bi urtera.
d) Oso larriak, lau urte, iraizpen kasuan izan ezik.

667. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0008 Leherketaren ondorioz zauri arinak izan zituen eta Iruñeako Camino Amabirjinaren ospitalera eraman zuten.

668. 1991> sailkatu gabeak egunkariak k. san julian 0003 Lasai, lasai Donostiako alkate, errenak luzarora arina harrapatuko bait du eta eskilara goitik hasita eskobatu behar bait da (Errumaniar esarera zaharra).

669. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0023 Herenegungo etapak ez zuen min handirik egin, gehiago egiten du 18. etapa bada, baina aitortu beharra dago antolatzaileek asmatu egin dutela Navacerradako erlojupeko hau jarri duten tokian jarrita, aurreazterketa guztiek arinegi zegoela esan arren.

670. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Duela 20 urte Arrola dantza taldean zabiltzan dantzariak, aurten plazara agertuko dira, ez lehen bezain zaintsu baina orduan bezain arin.

671. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. arozena 00004 Hiru hegazkin eta egun oso bat behar izan genituen ailegatzeko (bidai arina, garai batean hemendik joandako artzainek egin behar izan zutenarekin konparatuz gero).

672. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0010 Bestalde, erreskatea helikopteroz edo arinago egin ahal bada, helikopteroz egiten da.

673. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0011 Goian berriz gauza arinak.

674. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0021 G.L.- Gauzak guk nahi baino astiroago ASTIRO.- Poliki, mantso. Aurkakoa: arin, azkar egin beharra izango dugu, oraingoz ez baitugu geure lokalik izango, plato eta bulegoekin.

675. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0012 Azkenik, isunei dagokienez, arau-hauste arin gisa tipifikatutakoak 200 mila pezetarainoko isunarekin zigortu ahal izango dira.

676. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iturbe 0036 Lan haietan ordu bete pasa ondoren, herriko neskarik lirainena zela konbentzitu zen, eta pauso arinez abiatu zen zitara.

677. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. amilibia 00029 Hala eta guztiz ere, Samuk argi eta garbi utzi du ez dela kirol arriskutsua lesioak futbolean edota futbol amerikoan baino arinagoak izaten dira errugbian.

678. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00006 Baporaren ondoan ziran txalupa txikikoek arin sartu dira jendea hartzen, ez egoan Gurutz Gorriko inor laguntza eskeintzeko, gertaera jarraitzen eban testigu baten berbetan.

679. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0036 Arin, buelta erdia eman eta sabela zulatu diot ene atzeko guardari.

680. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0025 Arin-arin urruntzen da, atzetik zenbait irri-karkaila entzuten duela.

681. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.l. zurutuza 0004 Oinutsik eta jantzi arin, belarria odoletan, elur eta izotz artean, oinez askotan (zaldiak izan arren, eta banbuzko bide-saskiak ere bai), itxasoz zerbait eta lehorrez gehienean, mendiak zeharkatuz, Mori-ren lurraldean irain beltzak jasanez, egunero hogeita hamar kilometrotik gora eginez... halaxe ibili ziran 27 egunetan, Nagasakira iritxi arte.

682. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. jimenez 0021 Begiak izerdia edaten duen era berean, beste fenomeno batzuk ere lehenengoz datozkio giza-begiari, hala nola, zinetismoa edo abiadura itzelaz agertu, lipar batez geratu eta arin alde doazen irudiak.

683. 1991> zuberera saiakera-liburuak d. landart 0108 Bai zinez, Manex Erdozainzi-Etxart antzerkizalea zen errotik, drama ala antzerki arina, berdin maite zituen.

683 emaitza

Datu-estatistikoak: