XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0255 Azqueneco arnasetara eldu ez bada gueissua, eragoten da barriro esaten orain arteco berbac.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0255 Emendic aurreracoac esaten dira azqueneco arnasetan jarraituago; ta asco icharon bagaric.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Kanpoan dan otzaz arnasea be leituta geldituten da.

4. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0070 Irugarren enderritartekoari gorria deritxoe; bere burua lenen 1905'garren urtean agertu eban Errusi'ko eun-ola baten; gero iltzat egoan; baña 1919'garrenean berbiztu zan, Lenin eta onen lagunak emondako arnaseaz.

5. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0073 (Garbiñe'k berriz ere asnas larri bat egiten du, ta doi-doi esaten du:)
Garbiñe: Garbiñe'k egiten dizun azkeneko eskaria da, bere aitorrpena ezkutuan eduki ezazula....

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0249 Arnas larrian ta anka narrazka, neke aztunean zijoala esan zitekean bere asperen naigabetsuak adirazten zutenez.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0055 Mirei, ire arnasa nire odolean sartu nai niken, eta aizeak eramaten zidan.

8. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0253 Etxeko-andre, neskame, ta igeltzero guziak igo zuten zer zan ikustera, ta zioten ez asnas barik, luze luze aurkitu zuten Juaniko.

9. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0006 ¿Zer ote dute aitona, txoritxoak orduan? ¿Sugea arnasa gaiztokoa al da edo? Eta txoritxoa orrela daukala bereganatu ta jan egiten omen du sugeak ¿e? - Ala diote.

10. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Arrigarria. Bizi diralarik etzaigu gogoratzen gure gzon ospetzuak goratzea. Eriotz zitalak arnasa ebaki dienez gero, ordea, ordun bai, gorosarre oro, gutxitxo iduri.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Gutxitan ikusi degu Donostia orren leporañoko karrakelakin: oste asko, aldra ugari, saldo-saldoka jendea ta guziyak asnas-larritan, kalian gora, ostatu ta jantoki billa.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Tisiko dagon gaxoak, ez du beñere txisturik lurrera bota bearr, txistu legorrtua autstutzen danean arrnasarekin uste eztegula arrnasten degu, eta biziro kutsukorra da, eta ori gerrta ez dedin, tisikoak berekin, beti txistu-ontzi berezi bat ibilli bearr luke, txistu-ontzi orrtara bakarrik txistu eta karrkaxak bota ditzan.

13. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0249 Guzti orreik, aldi egokian
jana emon dagitsezun begira dagoz;
Zuk arei emon, eta areik artu egiten dabe;
Zuk eskua zabaldu, eta areik ondasunez beteten dira;
Zuk arpegia gorde, eta areik ikaraz jarten dira;
Zuk arei arnasa kendu, eta il egiten dira,
euren autsera biurtzen dira;
Zuk arei arnasa bialdu, eta biztu egiten dozuz,
eta lur-azala bizidunez beteten dozu
.

14. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0146 Bekar egun barriak itxaro gozua
Izadira bezenbat leun nire barnera.
Bigo ene arnasa egazka ortzera,
Eguzkiaren muiña baizen galdatua
.

15. 1940-1968 bizkaiera poesia ker agur 0011 Bere onduan norbait...
Gotzon bat letz garbija,
Itxas-axia arnasa,
Goxak baxen gastia
.

16. 1940-1968 bizkaiera poesia s. muniategi 0049 Benetako udaldi ederra zan bai,
eta, egunbera,
arratsalde argi eta, eguzkitsuz,
baserri bideai gozoro iarraituz
ibilliz-ibilliz,
arto-garitzaz,
belardi ezez...
nere soin eta,
biotz-begiak eder-kulunkatuz,
ai! ze nereratze pozgarri,
ipar aize biguna zala
egun garbiaren
arnas bizi!
.

17. 1940-1968 bizkaiera poesia olerti 1968 0071 Milla esker, aita, dodaz zuretzat
txikiena nazelako,
arnasa apur bat daidan artean
etzaitut iñoiz aztuko
.

18. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0014 Koldo-k arnas apur bat hartu eban, eta hitz egiten hasi zan.

19. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0475 Eta aiñ jatorra ikusten ebala, sututzen jakon barrua, eta begixegaz eta arnasa luzeka, ari aitzen emon gurarik ibiltzen zan beregaittik erebixan sua.

20. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0489 Neu ba, eta ez besterik amen kulpagarririk; neu ibaira jaurti biar nintzana, arnasa-gabe ixiltzeko, eta zu, alargun zintzua ziñanorri, bizirik, irauntzeko.

21. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0489 Neskamiak, ikusi ebanagaz izututa, laguntasun eske urten eban atera, eta Dukiak entzun ebanian diadar estua, kezkaz beteta, sartu zan gelara, eta ikusirik ango agiri errukarrixa, Zalduna jaso gura izan eban, ia bizixa gorde zeikion al zana eitteko; baña dana alperrik izan zan, bata-bestiagandik eskatu baño len arnasia amaittu jakon.

22. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0115 Eta zabaldurik, idatzitako une au aurkitu eban: Jaunaren Arnasa (Espiritua) nire gaiñean; Berak onetsi ta bialdu nau-ta beartsuai Barri Ona ekartera, biotz-garbiak osatzera, lotuai erospena iragartera, itsuai ikusmena, zapalduai askatasuna lortzera, ta Jaunaren eskar-urtea ta bidezko saria iragartera .

23. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0089 Naizta aukerarik larrienean gure buruak orain aurkitu, larrialdi au igaroko danaren itxaropena dogu; edota, txarrenean bere, eriotzaz amaituko da, edo ezaguera ta sena galduaz, edo beste zelanbait gure atsekabe-aldia amaitu ta arnasa izango dogu.

24. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0193 Kati - Arnasaz bete ezinda utzi det amona etxean. Eriotz-laiñoz lausotuak zituan begiak.

25. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0277 Oi besarkadaren eztia! oi larrumintzaren guria ta nere semeon arnasarik atseginena! Zoazte, zoazte! (Beragandik urrunerazi egiten ditu ta etxe barnean sar ditezen keinu egiten die).

26. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0075 Orregatik onesten zaitut, ur ori, Jaungoiko bizi, Jaungoiko egiazko, Jaungoiko Santuaren izenean; asieran Bere itzez legorretikan berezi zinduan Aren izenean, Bere Arnasa zure gañean arnasten zualarik.

27. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0273 Elizako Gurasoak diotenez, otoitza animaren arnasa da.

28. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0273 Arnasa azkendu ezkero, ito, il egiten da.

29. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0501 Mai. Arnasak noranai ufa egiten du, ta aren mintzoa entzuten duzu, aleluia, aleluia; bañan ez dakizu nondik datorren, ez nora doan.

30. 1940-1968 gipuzkera poesia satarka 0046 Egunero zugan pentsatzen nabil,
Barneko maitasun griña ezin il.
Gautegun arnasa estu ta larri.
Naiz izan negua, nik beti izerdi!

31. 1940-1968 gipuzkera poesia satarka 0046 Egunero zugan pentsatzen nabil,
Barneko maitasun griña ezin il.
Gautegun arnasa estu ta larri.
Naiz izan negua, nik beti izerdi!

32. 1940-1968 gipuzkera poesia satarka 0047 Egunero zugan pentsatzen nabil?
Barneko maitasun griña ezin il.
Gautegun arnasa estu ta larri.
Naiz izan negua, nik beti izerdi!

33. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0039 Egun garbi eder batean, oñak bideratuz
Uzta-erditze ikusgarriz, eguzkibera,
ain emea dan goitasun, igarotze legunez
begiak egarbera, Iainko aztarna alaitsuz...
belardi, landa, baso, mendi, arnas berriz
Iparra bigun, gozoki dator bai, lurrera,
ur azaletako uin bereziakin itzegiñez,
alako... bizi-ausnartze, egada biotzgarriz...

34. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0039 Eta, goi, bidari taldeak duazten bitartean,
arnas billa, biderik bide... bai, ondarreta,
zelai, errekondo, itzalpe atsegiñetara,
eguzki ta aize billa duazen bitartean,
ni ere, nereak narama bai, zerbaiten pozez
tantai urtetsu, larre, soro ta, baserriakin
unea, uneka gozartuz, bideari galdetuz,
bideak narama neretua, bere oñots ezez...

35. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Ziñez, irureun urte pasatuarren, Ama Agredaren izpiritua eta arnasa mojakomentu artan ez da utseratu ezta makaldu ere.

36. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0105 Aizearen arnasak urrundik artua dirudi: betieraren altzotik.

37. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0241 6. Zuretarrekin
zaidan egun (gaur)
duten zorion,
duten arnasez
piz biotza.

38. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0215 Biak bat-batean beatz-gain ta arnasa aundiko, aizetara jasoten dituzte besoak.

39. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0215 Alperrik ari dira burrukari, biak aurkako zarta ugariz alkar zauritu nairik; aunitz ukaldi intzirika gelditzen baitira alderdi ta une utsetan, eta beren bular-auspoak arnas aundi neketsuak damazkite; pizkor ta maiz, alderrai dabil eskua belarri ta loki inguru, masaillak zartakatuz ukaldi ta danbada gordinpean.

40. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Ageri danez, bular-sendoa, arnasa ona, gerri biguina ta beso biziak zitun Zenon'ek, adimenaren lurrak oro txistean nai zirrian laiatzeko.

41. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0012 Bi argizari pusketa edo su-egur alkartzen diran legean, alkartzen gera gu ere Kristo'rekin eta bere atal bizi biurtzen, bere arnasarekin biziaz: Ez naiz ni bizi, Kristo bizi da nigan, Pauli Apostoluak liokenez (Gal II,20).

42. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 ABESTI-ERESI-KANTA. Ona, itz berri au, abesti, alegia, burugabe tajutua, baiñan, errikoitu bidean. Gaur, gure bertsolariak ere erabiltzen digute. Tajugabea izanarren (abo-eres-ti), uka ahal genezaioke bizitzeko arnasa?

43. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0033 Bere neurtitzak asmo ta arnasa aundikoak ditugu.

44. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0134 Bere bertsoak ba-dute sentipen xamur baten asnasa eta euskal-biotzak goxoki ikuitzeko indar aparteko bat.

45. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 Berak zer eman digute euskeraz arnas aundiko gauzarik?.

46. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0035 Bularra arnasaz sendo aizatu, ta lanean jo ta ke aritzea, dagokigu orratio, etorkizunera begiak zorrozturik.

47. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0031 Simetriz eta kidetasun errezaz kristalak, meatzak, metalak, haitzak eta mundu gogor eta arnas bagekoa egin dute.

48. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0076 Argi ta bero azaltzen ditu gaiak, sakon ta zaintsu, jakitun baten antzera sarri; artutako ariari dagokionez, bizkor orain, arnas aundiko geroago.

49. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0057 Ni Errua naz, atan be.
Gau nire arnas beroa
itz agiriz mintzo da-ta,
arrokeri gabe doa
.

50. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0007 Abadetza edo frailetza, garai baten, etxe askoren arnasa izan ziran, famili ugarien urteera bat.

51. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0135 Bere dendatik itsu-mustuan urten, ta sarri lez, soiñekoak aldian, zapatarik be kendu barik, uretara dsanga egin eban, uraren ubilla ikusten eban ingurura, musean ibili ara ta ona, ta arnasa beteterakoan ur azalera burua atara eta kezkaz beteta, ittotasunari eutsi ezinda, barriro ondora sartzeko arnasa luzea artzeko astirik be barik, deiezka ta arrenka: Nun dago, nun?.

52. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0054 J. M. Guyau, frantses pentsalariak onela: Bizi izatea bera be, bizi bete ta sendoan, eder dogu; adimenezko ta moralezko arnas beroz bizi izatea, edertasuna bere gaillurrera jaso ta bizi izatea, ez ete da?.

53. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0056 Erriak be euren gogoa, arnasa dabe.

54. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0087 Ederki! Baiña gizasemea ez duzu azala soilki, ba-du espirituzko arnasa ere, eta onek, jakiña, bere jatekoa bear.

55. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0045 9. Jauna bururakizunen eta asmoen aztertzaille da-ta (83)Ebert. 4, 10; Aren arnasa geugan dago, eta Berak nai dagianean kenduko dausku.

56. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0015 Jami islamiar mistikoarentzat ura Jainkoaren arnasea zan, kristinauen logosen antzekoa, espiritua edo berba gizakitua, arrazoi beiratu eta kristaldua, berba haragitua.

57. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0088 11. Nola azaltzen duzu aparatu anbulakralak zirkulazio, arnas, eta exkrezio-funtzioak bete ahal izatea?.

58. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 0024 Bai laster ohera sartu eta izara artean beren buruak ezkutatu ere, arnasari eutsi ezinik, eta tuku-tuku bizkorrez kikilduta.

59. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0197 Bi zentro kultural hauek itsas egearrean eduki zituzten sostengua eta arnasa.

60. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0156 Gosariarekin, zorakasa! Gosari eskasa, ez dagoenean zorakasa! Zorakasa da nire arnasa! Zorakasa edango bagenu gainera tarra-ta-ta-ta egingo genuke.

61. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0102 - Garaile... ateratzen denak... koroa... eramaten du?- galdetu zuen, ahalik eta hoberen, korrikagatik arnasarik gabe geratzen hasi bait zen.

62. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0062 Arnasari eutsiz, bertakoak bi zientifikoei so zeuden, hauek, hilotzaren *hilotz: hildakoa zurbiltasunaz, batak besteari tinko begiratuz, materia misteriotsuzko bi pusketa pittin haiek jateko prest zeuden bitartean.

63. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura loti ederra 1977 0010 Neska haren edertasuna hain beste zan, printze dotorea ia arnasa gabe gelditu zala.

64. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0026 Irten zen, beraz, bihurgune batera, etzan bide erdian, begiak erdi itxian ipini zituen, mihina ere atera zuen eta arnasari eutsiaz gurdia eta itzainak ailegatu zain geratu.

65. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. zubiri 0012 Hainbesteko hotza egiten du bertan, ezen arnasa izoztu egiten baitzaigu, eta hitz egitean lurruna botatzen dugu ahotik, pelikuletan bezala.

66. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. zubiri 0096 Nik arnasari eutsi nion.

67. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0059 Gora begira, ia arnasarik gabe, ikusleen hasperenik ere ez zen somatzen, isiltasun hartan.

68. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0126 Blédurt jauna, arnasa normaltzen zihoakiolarik, eta ni erlojuari begira, itxoiten geunden.

69. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0008 Espirituak, gurutzean Salbatzaileak eman zuen arnasak (Espirituak) giza-elkarte berria, Jainko seme-alaben elkartea, sortzen du gaur: uretik eta Espiritutik jaiotakoen elkartea (Jn 3, 5).

70. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0126 Biotz garbia sortu nigan, nere barnean arnas bizkorra ar dezadan (59, garren Salmotik, 4-6,12).

71. 1969-1990 euskara batua poesia j.g. etxebarria 0034 Atseden-aldia egin dezadan:
bularra lasaituz arnasa berriz,
begiak poz, amets-zorabioan
.

72. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0045 Hiriko giroa emateko motx aurkitzen naiz. Ezindu.
Agian sartu ere ez zait egin hiria
hitzarekin bat egiterainoan.
Agian egon egin behar nuke,
egon kaletan sartuta,
egon eta ibili kaleak beratu nazan arte,
asebete,
izerditan daridakeen arte kalearen arnasa.

73. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0063 Farre egiteari utzi zion arnasari eutsiz, entzun zuen kriseiluaren tanta-hots ahula eta zartagian haragiak egiten zuen zarata, sutegian kafeontziak egiten zuena eta ahotsak, etxeko arrek egiten zituzten zentzurik gabeko zarata latz, gogorrak.

74. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0017 Errealitatean, heriotza baino gehiago, bizi-eraldakuntza bat jazotzen zen, Indalezioren eritziz, neguak itotako arnasa hurrengo udaberriaren hauspoek berrituko bait zuten.

75. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Soinu bakarra: zaintzaileak arnasa kanporatzen eta bereganatzen.

76. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Amoranteak besoez inguratzen du eta desio eta zoriontasun guztiz estutu ere; emakumeak mingaina atera, eta ezpaina eta bularretik arnasa estu eta sakona atereaz batera beraien ahoak bat egingo dira.

77. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 0041 Haizearen arnasa;
ezereza, hutsa,
lur zipristin zinbriki,
harri baten hautsa;
hortatik gatoz eta
bagoaz horruntza:
Hiltzeko jaiotzen da
gizonon gorputza.

78. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0020 Ordulaurden bakoitzean geldiunetxoa, hamabost segundu itxoin arnasa zerbait oneratu arte eta beste hamabostetan bihozkadak zenbatu; kontu handiz, hortxe baitago ihardun osoaren gakoa; kopuru horretatik berehala ateratzen da minutuko zenbat lituzkeen, eta zifra horrek erakutsiko dio daraman abiada behar bezalakoa den ala ez, aerobian ala anerobian ari den, zeren gertatu baitaiteke agian ariketa osasungarrian dihardualakoan, bihotzaren kabida areagotzen alegia, horixe baita oraingoz komeni zaiona Manuk dioenez, eta Manuren hitzei jarraiki nahi zaie itsu-itsuan gertatu daiteke, bada, bizkorregi joatea ea bihotza zabaldu gabe bihotz hormak sendotzen eta gogortzen ihardutea, eta oraino ez dago horretarako prestatua, ez da gauza oxijeno zorrean aritzeko (atletek egin ohi duten bezala), hori aurrerago datorke, bihotza zabalago dukeenean, erritmo larriagoei eutsi, sufrimenduari aurpegi eman ahal izango dionean.

79. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0020 Arnasa hestu ez dakion ahalegindu, kontrolatu, neurri jakin baten pean ezarri: hainbat urratsez hats hartu, hainbestez jaurtiki.......

80. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0021 Orok sufritzen zuen lurrina, behi baten gainean zerua zeharkatzen zuen orroe baten arnasa.

81. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0019 Kalatxoriek, hagen artetik silioka, luzaroan lagundu zuten, eta izurdeek ere, egun oskarbi eta gau izartsuan, bidaien arnasa den brisara hozkirriarekin.

82. 1969-1990 euskara batua literatur prosa lasa 0067 Ikusten danez, hortarako bere arnas hustela nireganatzea ere beharrezkoa zitzaion.

83. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0171 Behingoz hamar bat urtez gaztetua bide zan Pierre: ibillera ariñagoa, arnasa sakonagoa, etorkizunari buruz baikortasuna gaillen, naturalezaren sendimena askozaz ere biziagoa.

84. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0024 Neskak burua jira eta, arnas epela Mattinen aurpegira jaurtikiaz jostalari esaten dio: guraso hiztunak!...

85. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0045 Gurutzen guruztea, arnas arre eta zizpuru zuri, Jerusalemdikako itzuliz geroz erdoil odoleztatuak bidetan iltzatuz.

86. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0035 Eskuak, oinak eta arnasa bereziak nituen, pultsua ere ba nuen, buruaz ere ohartu nintzen eta lehenbiziko hitzak esan nituen: - Hauek neureak dira.

87. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0048 Marta oihu erdiragarri bat bota zuen, eta Bitortxo mahai azpitik atera zen arnasa buelta ezinik. Lasterka aldegin nuen.

88. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0048 Arnasa sakondu egin zitzaion.

89. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0121 Loak hartuko nau berriz ere, Ingumaren hatzaparretan erori eta bere suzko hegalen bidez lepotik helduko nau, biziaren arnasa moztu nahiean....

90. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0009 Burutazio hau ere hegoaizearen arnas bat besterik ez zen.

91. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0044 Baina gauza bat zen nabaria: inola ere ezin zinen hari lotuegi bizi, ito egiten zintuen eta arnasa behar zenuen.

92. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0063 Margarita aurretik joan zen errekaraino, bestearen arnasa beroa sargoriaren hats beroaren erdian atzetik sentitzen zuela.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 0114 Aipagarritzat jo dugun bigarren alderdia, Cortázar-ek gizonaren limite-egoerak erabiltzeko agertzen duen maisutasuna zenez, esan dezagun Kafka-ri zor diola maila haundi batean Cortázar-ek arnasa.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 0114 Eta jenero bereziak erritmoan, hizkeran, kontakizunen halako arnasa etereoan biltzen ditu berezitasunak.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0256 Nazareteko eleizan arkitu zan batean, Isai igarlearen esan ua: Jaunaren arnasa nigana, Beretzat esana zegola, adierazi zuan Jesusek: Gaur gertatu da esan au zuen belarrietan. Lc. 4, 18-21.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. lasarte 0095 Gorputz osoz ikusi ezin izanik ere, gorputz-puskak bista ditzakegu, edo idazkeragatik antzeman diezaiekegu (antzeman diodanean, zeragatik da; Gabeziak liburuan, adibidez, gizon baten edo batzuen gabeziak direlako liburuaren zutabe): gorputz osoz gutxitan agertzen badira ere, gorputz-pusketek gorpuzten dute gizonezko horren ausentzi-presentzia: poroak, ileak, begi nabarrak, eskuak, ahoa, arnasa, adatsa, etab.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. haritschelhar 0474 Ez dute elaberriak galdegiten duen zabaldura, arnasa luze eta iraunkorra.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. goñi 0410 XVI. mendeko algebrista italiar hauen arnasa berriak, aspaldidanik ahazturik zeuden problemak plantearazi zituen berriro.

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0032 Ikusleek eutsi egin zioten harnasari; ilunabarreko azken eguzki izpiak argiturik, itsasoaren gain hogei ta hamabost metrotara isladatzen zen silueta txikian tinkatu ziren begi guztiak.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0009 Bere garrasiak inguramenduko garrasiekin ezkondu nahian, gorputzak eskaintzen dizkion aukerak eta soinu-bideak oro saiatuko ditu haurrak: mihiaren eta ezpainen mogida, hortzen karraska, arnasaren hartzea eta botatzea.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0060 Han Aldundian Arabaren arnasa berriz entzuten zen, Probintziako Jauregiaren fatxada sakratuan, itxaropen babestzailearen urtegi batean bezala arabar aireek jotzen zueneraino.

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0081 Karlomagnoren asmo bizia, kultura eta politikari bultzada eta arnasa berezia erastea da.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0157 Kapitala arnasa bezain beharrezkoa zaio.

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0203 Hodeietan hegaka azaltzen da Sion mendian beren aulkietatik erregeak eta ahaltsuak botatzen ditu eta justizia administratzen du, edo bere ahozko suzko arnasez etsaiaren harmada deusezten du... honela mintzo dira apokaliptiko textuak, batetik.

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0076 Jainkoa ezagutzea arima ezagutzea bezalaxe da gorputzari dagokion aldetik: gizona, pixkana pixkana, bere gorputzaren jabe egin zen, baina inolaz ere ezin asmatu izan zuen arima zer den azaltzen. Arimari buruzko gogoeta aintzinakoenak harnasarekin identifikatzen du.

106. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0076 Izan ere arima hitzak harnasa esan nahi du latineraz, grezieraz, sanskritoz eta heberkeraz (bai eta Biblian ere, Jainkoak gizona kreatzen du sudurrean harnasa isurtzen diolarik).

107. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zabaleta 0051 Sare horrek une sendo batzuk ditu, gailur une batzuk, momentuan momentuko eta era askotako arrazoiek eraginak: garrantzi handiko eta arnas luzeko itzulpenak egin diren momentuak.

108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0014 Baina Gandiagarena ametsa zen, arnasa, zerbait xamurra: (28 or.). Soinu galdu bat lakoa.

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. garate 0015 Egunkariak eta elertia, bada nere lan osoan zehar aurkituko dituzu, Ethica docens edo gogapen etika-teoriaren muin eta arnasa.

110. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0130 Danok ardura artu dezagun
eta egin alegiña,
zugaitz oiekin jantzita jartzen
al dan saillikan aundiña;
oien bitartez garbitzen baita
erriko arnas zikiña,
kanpotarrentzat pozgarri eta
bertakoentzat, jakiña,
obe genduke garai dan arte
ortaratuko bagiña.

111. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1986 0038 - Espiritu Santuak bizia ematen dio Elizari eta arnasa ere bai, anai-elkarte batua izan dadin eta gizonen aurrean Jesus aitor dezan.

112. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0052 Irurak, Giartsu, Indartsu eta Eiztaria, joan ta joan, ibilli ta ibilli ola-gizon bat arkitu zuten bere agoko arnasaz putz-egin eta putz-egin.

113. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0052 - Nik nere agoko arnasaz zazpi errota eta iru olari indarra ematen diet ibilli ditezen.

114. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0046 Irurak, Giartsu, Indartsu eta Eiztari, joan ta joan, ibilli ta ibilli, olagizon bat aurkitu zuten bere aoko arnasaz putz egin eta putz egin.

115. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0046 - Nik nere aoko arnasaz zazpi errota eta iru olari indarra ematen diet ibilli daitezen.

116. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0121 Entzun laister ni, Jauna,
arnasa bait dut joana.

117. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0163 Biotz garbi bat, Jainko, neregan sor zazu, arnas bizkorra nere barnean Zuk berritu.

118. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0163 Ez nazazu urrundu zure aurretik, zure arnas santua ez kendu neri.

119. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0163 Zure salbamenaren poza biur ezaidazu, zure arnas zabalez sendo nazazu.

120. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0072 Bukatu zuanean arnas aundi bat artu zun, larogei kiloko arria bizkar gañetik bota ba`leu bezela.

121. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa andoain'go erriak 0168 Bere leloa ta burruka, euskeraren erderakadak eta mordollokeriak baztartzea izan zan, euskeraren berezko sustraiak billatuaz eta izkuntza berari darion arnasetik itz berriak sortuaz.

122. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0045 Guztira ere, jakinduriak eskein lezaiguken argia arnasberri aberasgarria zaigula aitortzeak pozez asetzen du edozeiñen biotza.

123. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i.m. atxukarro 0117 Batzuetan, arnas gabe gelditzen giñan, gañetik irikiak bai ziran.

124. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa salmutegia 0288 Nora noake urrun zure arnasetik?.

125. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txankan 0174 Egun batzuk lenago kabi alai zoriontsu bat zana, orain triste; arnas larri ta negar-zotiña besterik ez genin entzuten.

126. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0197 Gañera, abesbatza berezi bateraño eldu aal izateak barrua arnas sendoz betetzen zion.

127. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak benito s. 0287 Orrek ez du esan nai, noski, gaur Eliza Erdi Aroko Sacrum mperium edo Kristau Erreinu ura berpiztu asmotan dabillenik, baiña kristautasunak Europari eman dizkion arnasa, izpiritu eta barne lotura kontuan artu bear ditugula bai.

128. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0068 Kristogan siñismen osoa izanik, gizakien almen guztiak arnas berriz indartu alik eta aurrerapenik aundienak lortzearren.

129. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0182 (...): ats, asnasa, asbage, asbaitu, asbera, atsekabe, atsalkor, atsanka, atsartu, atsarte, atseden, atsegiñ, atsgarri, atsgaizto t. a. gogo itzak... miñ itzak... beren goiak edo beeak, saietsak edo egalpeak adierazteko ba dituzte berrogeina itz-ume edo itz-lotu.

130. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. goikoetxea 0039 Frantzi-arnasako ekintza zalduntxoena, gaztel-lurretik aizatua jesuitena, puntu desberdiñetik jo-muga berera begiratzen zuten biek: teknikaz, jakituriz, izkuntzaz, literaturaz eta erlijioz Euskalerria berritu, alegia.

131. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0015 Arnas berri, bizi berri ta erri berri sortuko da.

132. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0015 Nork erriaren arnasa ta bizia galerazi?.

133. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0059 Orrek ezartzen digu arnasa.

134. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0063 Bein il ezkero, naimen sendoa bear da ildako izkuntza bat berriz suspertzeko, illari arnas berria sartzeko.

135. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0098 Erriarenganako maitasunez urte ta arnasik onenak eman ondoren, zenbait alditan ibilli bear izan dute, odol-jario!.

136. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: pastor izuela (1780-1837). ezkioko ta segurako itxuak 0021 Ta eguerdian, Santa Engrazia ermitan amabiak jotzen ari zirala, oju au leiotik: Joateko azkar, azkeneko asnasetan zala-ta.

137. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0099 Pazku-misterio hau benetan ospatzeko, meza honen bitartez, Espiritu Santuaren arnasaz indartu gaitezen.

138. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak d. garmendia 0086 Baiño Arantzazu-ri arnas eta argi eta aurrerapide aundia eman zion.

139. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0012 Oraintxe degu etenaren arraixkua; kultura ta arnasa berri auek ebagiko digute Euskalerri zaharrarekin genduan lotura....

140. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0120 Bere atsarekin (arnasarekin) erakartzen zituan mendiko piztiak eta jaten.

141. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0031 Au entzuteak arnas berriak eman zizkion gure apaizgaiari eta kementsu menderatu zituen bere zalantzak: ikusten bait zuen eziñezkorik ez zegoela.

142. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0010 Eta barne-zelaiz gabiltzalarik, erriak mendez mende luza-azi dizkigun kutsu ta arnasak ere, errezago idoroten.

143. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia f. nesprias 0002 Haizea eman eihar hegalean
Zure arnasa
Askatasuna.

144. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak eskolarteko bertso viii 0008 Ni izan arren bertsolaritzan
gaztea eta eskasa
gutxienikan ez al dadukat
bertsolari baten traza?
bertsoetako jolasa,
urduri nago zuen aurrean
estua daukat arnasa,
ongi etorri bihotz-bihotzez
bis {eta egun on bat pasa.

145. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gmant 0001 Gaur zerbait lortu dogula-ta, ernai yarraitu bearra daukogu; ta ezer egin barik,Geurea da ta... abestutea naiko dala uste ba`dogu, inguratzen gaituan erdel-giroak arnasa barik itxiko gaitu.

146. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Bizirik, arnasa daukagulako orindik noski; baiñan ekintzetarako, jokabideetan eta erabakiak lortzeko il xamarrak ez ote gauden kezkaturik nago.

147. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Lantegian arnasa, arnas zikiña gaiñera, artzen dezun gizon orri, futbol zelaieten edo emakumeetan ibiltzen zeran orri, telebistan ordu galduak igarotzen dituzun orri, agintzea gustatzen zaizun orri, diruak menderatzen zaitun orri, berebil berria edukitzea dela bizitzea uste dezun orri, zuri galdetzen dizut.

148. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Buru-jabetza... antziñako gure arbasoen jokabideak aztertuz, aien euskal-sena ezaguturik, arnas bera gaurko erakundeen bizigarri izan dadin egunetik egunera.

149. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1984 0002 Bilbon egin zan ongi-etorriak erri baten arnas bizia erakusten zuen.

150. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. gaztañaga 0001 Poztu euskerazaleak
baserri eta kaleak!
Gure berri-emailleak
azkenengo aleak,
arturik arnas berriak,
onartu ditu erriak.

151. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zubk 0001 Arnasa, alde batetik batzuntzat; bestalde gaitza sartu.

152. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Independentzia lortu zuten herrialdeetako arnasa da hori, eta oraindik lortzeko ekinean ari direnen mezua.

153. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Horregatik idatzi dugu zenbaki hau, agian nazkaturik dauden zenbait senideren fedea sustatzeko balioko duelakoan, herriaren alde jokatzen segitzeko arnas berri bat izango delakoan.

154. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0123 MACB.- Eguratsetara, aidera, eta urte egin da soñezko irudiana, arnasea aidean legetxe.

155. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0133 Bizi da ori ni ez yoko bai yoko nabilkon bitartean; arnasa otzegia emoten dabe itzak egiteak berotuteko.

156. 1991> bizkaiera literatur prosa l. ayesta 00234 Badoa ama ori karraka, ta Pepa ori an egoan arnasez betatu ezinik, erretratu bat atarateko moduan, da esan eutsan: - Zer pasau da, ba, Pepa?

157. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00118 Arnaseari eutsiz geratu ginan hirurok.

158. 1991> bizkaiera literatur prosa aititeren mokoa 0017 Hutsaren arnasa batek inguratuak ikusten nebazan nik ere orduan etxea eta etxekoak, herria eta herrikoak, mundua eta mundukoak.

159. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j.m. iraolagoitia 00102 Honek arnasa barria emon eutsan euskereari.

160. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00311 Fffff! ! Paparraren zabalkerak burua gorantz jaurti eustan eta gorantz putz egin neban, ez hango ezer amatatzeko, surrarentzat espazio liberatuen bila baino. Kostata sartzen zen arnasak sustoa desteinkatu eban, baina ez eban piztia bere zulotik ataraterik lortu.

161. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0455 Kristorekin barriro berbiztuko garan itxaropen honeek damotso indarra eta arnasa gure sinismenari.

162. 1991> euskara batua ikasliburuak a. garro 00236 Arnasaren kontrol-sistema elkarren artean konektaturik dauden elementuez osaturik dago (ikus 29.8. irudia):

163. 1991> euskara batua ikasliburuak a. garro 00236 Arnas nerbio-bideak

164. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00057 Bigarren lana. Lerna eskualdea Hidra izugarriaren beldurrez bizi izan zen luzaroan. Hidra suge antzeko munstro basatia zen, eta moztu arren, berriro ugaltzen zitzaion buru-pila zeukan. Hidrak edozein hilkor dohakabe hil zezakeen bere hats kirastuna jariatzearekin soilik. Herkulesek, ordea, asmatu zuen nola garaitu: suzko geziak jaurtiki zizkion eta, arnasari eutsiz, piztiaren buru nagusia moztea lortu zuen; horrek heriotza ekarri zion piztiari.

165. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0153 Eta, azkenik, testuari darion zentzu edo arnasa orokorra tonuan labur daiteke.

166. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0009 Han arnasean hartuko genukeen haizea lurretik botilan ... izango litzateke.

167. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0021 Eta otarrea betetzen zuen artean Kino kantu baten jabe zen, eta kantuaren erritmoa bihotzaren taupadekin zeraman, oxigenoa bere arnas eutsitik hartuko bailuen, eta melodia ur gris-berdeskan zegoen eta bere inguruan igeri zebilzkion itsastar animalia ttipietan.

168. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. garmendia 00087 Izoztu egin zitzaizkion begiak amari. Arnasari eutsi zion.

169. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. anzizar 00044 Arnasa gabe nengoen eta kolpearen ondorioz, errealitatearen nozioa galtzen joan nintzen.

170. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura pocahontas 0021 Beldurtuta, arnasari eutsi zion neskak.

171. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0047 ANIMO JOHAN!, bai, beharrezkoa dut hiriko jendeak honela bultzatzea, berek ematen baitidate, masaila ezkerkada gogor batek kolpatzean, aurrera jarraitzeko behar dudan arnasa baliotsua.

172. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0111 Jonasek sakon arnasa hartu eta kontzentratu egin zen.

173. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0033 A, bai? Ba, hortaz, arnasari eutsiko diot!

174. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0052 Orratz luzea azken minutuaren gainean jarri zenean, arnasari eutsi eta bere baitan 60 zenbatzen hasi zen: 60, 59, 58,... 3, 2 eta... 1!

175. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. narbaiza 0035 Jakinaren gainean zaude orduan? arnasa sakon hartuz Ulrikek.

176. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0109 Aurkitzen den lehenengoan, arnasa eteten dizu nolazinenak.

177. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0061 Probatu zuen lagunak,
hasieran herabe;
poz-pozik jarri zen gero,
ia arnasarik gabe;
liluratuta zegoen,
gozoaren mirabe.

178. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00152 Zure eskuetan uzten dut neure arnasa,
askatuko nauzu, Jauna, Jainko leiala.
Poztu eta alaituko naiz zure maitasunez,
begiratu baitiozu nire zorigaitzari,
estualdian lagundu diozu nire bihotzari. R/.

179. 1991> euskara batua liturgia garizumaldia 00070 Salbamenaren poza eman diezagula eta bere Espirituaren arnasaz gure barruan bizi berria sor dezala eskatzen diogu Jaunari.

180. 1991> euskara batua liturgia garizumaldia 00070 Ant. Zuk eman, Jauna, arnas berri; sortu niregan bihotz garbi.

181. 1991> euskara batua liturgia f. olariaga 0015 [7] 17. oharra. Ejertzizioak ematen dituenak, hartzen dituena desolatua eta zirikatua dabilela ikusten badu, ez biezaio gogor eta zakar egin, bigun eta xamur baizik, eman biezaio arnas eta indar aurrerako, ager biezaizkio giza izaeraren etsaiaren amarruak, eta gertu eta disposaraz biezaio datorkeen kontsolaziorako.

182. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00055 zuek sorturiko sugarretan
ene mihia goritu zen
sugar gorrietan
zuek eginiko eremuetan
ene tua da lehortu
hemen zuen eskuak harren sehaska
hemen zuen buruak hondakin
hemen zuen sabelak igitai
belar berdea ez da urdin
ez da itsasoa berritsu
oraindik
gizaki askoren arnasa
ez dut maite ez dut aski

183. 1991> euskara batua literatur prosa t. irastortza 00186 Arnasa hartzea ala arnasari eustea? Gogoan al duzu ume-joko hura, ohore osoa ito beharrean kutxa batean denbora luzeenaz zegoenarentzako zeukan hartaz? Joku krudel eta ez batere burgesa.

184. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00064 Umeen ezetza entzun zuenean, makulua bazter batean laga eta metalezko txalupa zahar baten hondarretan eseri zen arnasa bila.

185. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00084 Ai ene! Arnasak eta puntadak.

186. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00101 Amak ez dakit ba, ez dakit ba, eta arnasa haundi bat hartu dau.

187. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00012 Arnasa gorde nuen.

188. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00069 Halako batean arnasarik gabe geratu eta Stop! oihu egin zuen Farleyk.

189. 1991> euskara batua literatur prosa l. oñederra 00077 Bihotza. azkartu zaizu eta arnasaren erritmoa aldatu.

190. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00075 Ni ezer gabe geratzen bainintzen Ritaren urruntasuna zela medio, arnasarik ere gabe.

191. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00111 Loaren arnasa barea entzun nion eta musika fina iruditu zitzaidan.

192. 1991> euskara batua literatur prosa a. garikano 00057 -Larri samar? -galdetu zion Margek, arnasa batere behartu gabe.

193. 1991> euskara batua literatur prosa a. garikano 00057 Tomek arnasarik ez zeukan ezer erantzuteko.

194. 1991> euskara batua literatur prosa k. biguri 0011 - Mariana eraman zidanari arnasa kenduz bakarrik etorriko zait bakea arimara erantzun zion, etxaldeko areto handian neskameetako batek ekarritako oporto ardo bana edaten ari zirela.

195. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0078 Zenbaitetan, Xubebuxin arnasarik gabe gelditu zela zirudien.

196. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0058 Arnasa lasaitu zitzaidan.

197. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0146 Zabaldu zizkiguten ateak, eta zoriona izan zen, zoriona eta arnasa, marmitari tapakia kendu eta haizea etorri izan balitzaigu bezala.

198. 1991> euskara batua literatur prosa j. eizagirre 0203 Arnasari eutsi zion.

199. 1991> euskara batua literatur prosa j. eizagirre 0203 Isilune mehatxagarri haren erdian, hainbeste eutsi zion arnasari Jacksonek, biriketako mina eta dena hartu bait zuen.

200. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0026 Pausoa luzatuz eta neure arnasa entzunez heldu naiz geltokiko plazara.

201. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0060 Gogoan dut nola aspaldi 1.971 edo 1972a izango zen telebistan ikusi nuen Giro-ko etapa bat gailurrean bukatzen, Julio Jimenez aurrena, Fuente bigarrena, Merckx uste dut hirugarrena, eta nola txirrindulariak arnasarik gabe heltzen ziren bata bestearengandik denbora askora.

202. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0095 Arnasa barik geratu da Luis pilota zelan altxako ahaleginean.

203. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0202 Oroitu zuen bere iragana, Novalisen hitz eta idazkien haritik heriotza edertzen zuenean, edota Heinrich von Ofterdingenen antzera lore urdinaren bila abiatu zenean, baita aurkitu ere... baina lore hura ez zen, ez, berak orduan uste bezala betiko, hantxe baitzegoen orain bere begien aurrean zimeltzen eta zimeltzen, ahitzen, arnasa gero eta larriagotzen... eta emaztea ostu nahi zion zaldi zuriari amorruz begira, ez zegoela zaldi beltz beltzagorik zaldi zuri hura baino erabaki zuen, eta koadrotik desagertarazi behar zuela, sinboloa ezabatuz ezaba baitzitekeen, ausaz, haren eragina.

204. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0015 Arnasari eutsi nion.

205. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zuberogoitia 00074 Haien morala kolpatzea zen estrategiaren funtsa. Gainerakoan, Fidelen plana oso arriskutsua zen. Castrok hiru zutabe nagusi eratu gura zituen: bata, Cienfuegos buru zuela Pinar del Río inguruaz (Kuba mendebaldean) jabetzen saiatuko zena; bigarrena, Santiago (ekialdean) helburu izango zuena; eta hirugarrenaren xedea, azkenik, Las Villas ingurua (erdialdean) menpean hartzea izango zen, era horretan uhartea bitan zatituta utzi eta Sierra Maestrakoei arnasa apur bat hartzeko beta emanaz. Che izendatu zuen Fidelek hirugarren zutabe horren buru.

206. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00051 Hara, 1870ean Oiartzunen gertatu zen altxamenduaren lehen agerraldia, baina luzagabe ezarri zen halakoxe baretasun hertsi bat bi urte iraungo zuena. Karlos VII.aren deklarapenek ohiko monarkiaren eta Foruen aldeko arnasa bezpizturik, altxamendu berri bati ekin zioten karlistek 1872an.

207. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00111 5. Minutu batzuz arnasari eutsi eta zikloa berriro hasi.

208. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00111 Arnasa hartzen ikasteko beste modua esertzea da, hankak bilduta eta bizkarra zuzen. Atzamar batez sudurreko eskuineko zuloa tapatu eta ezkerretik hartu arnasa, arestian esplikatu faseak betez. Arnasari eutsi segundu batzuz, eskuineko xiloa ireki eta utzi airea ateratzen, mantso, ezkerreko zuloa tapatzen delarik. Aireari eutsi bost segunduz eta beste zuloarekin berriro errepikatu.

209. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iriarte 00204 Askatasun osoz, haizeari aurpegia emanez, arnasa barru-barruraino sartzen duzularik, erraietatik ateratzen den barne-askatasunaren irrintzia kanporatuz.

210. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak r. berriozabal 0012 Sabino Arana Goiriren egitasmo zabal eta aberatsean euskara muina zen, bihotza, arnasa...

211. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren e. 0007 Baina oraindik bizi gara, badugu arnasa, eta bizirik dagoen herriak, arnasa bezain beharrezkoa du ametsa.

212. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. laka 0102 Italierak badu sabaikari albokari bat, horzkaritik bereizten dena, mihiaren atzealdeak sabaiaren punturik gorenena ukitzen duela, arnasari bidea utzirik albo batean edo bietan: figlio seme.

213. 1991> gipuzkera liturgia b. latiegi 0312 Pribato'k ordea, alako zikinkeri ura gaitzesten eta aren baliorik eza aldarrikatzen asi zitzaizkien. Orren ondorioz, makilka zigortua izan zan, zigortzailleek arnasik gabe gelditu zala uste izan zuten arte.

214. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1994 0032 Eutsi arnasari, Irati.

215. 1991> sailkatu gabeak egunkariak jkort 0048 Lau euskalki nagusi oietan dauka euskerak bere mintzabiderako aberastasun guztia, eta lau izkelki oiek dira ama-euskeraren ume jatorjatorrak eta euskera biziko ba'da, ama orrek lau ume oien arnasa eta laguntza bear-bearrezkoak ditu: ez du batek ere bizirik galdu bear.

216. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00022 Eta abesti zaharrak zioenean ez dakit askorik historiaz..., pentsatzen nuen zera, historiaz nekien bakarra, behin zuk esplikatu zenidan hura zela; eta ez dakit askorik biologiaz..., ez, nik ere ez nekiela ezer askorik, nire zelulek zureen arnasa behar zutela besterik; ez dakit askorik geografiaz..., zure mugimenduarekin inguruko espazioa nola eraldatzen zen baino ez...

216 emaitza

Datu-estatistikoak: