XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0166 - Azkar dabiltz - esaeban etxekoandreak paperari begirada bat emon orduko.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0035 ¡Ayen eliku latza! ¡Gogo-aurrerantzeko lleba ta garra zeñen azkarr zuten.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0135 Ta izakitiko atse oro asagotuko zenituken giño artan, Nigan atse xamurrago ta azkaragoak ere aurrkituko dituzu.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa euzko deya 1921 0091 Amazorrtzi urte igaro dira au jazo zanetik, eta ordutik ona, Irakaslia, itxi zeuskun atzalburubak ekaitz gogorrik asko garaitu dauz eta arerijorik gogorrenak ezin ixan dabe orbandu Sabin illaren ixen garai ta azkarra.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0006 ¡Mutil azkarrak erail ebazan otso gosetubak!.

6. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkerea 1930 0408 -¿Zer egin? - bixi-bixi eginda darantzutso Paul Deunak- ¡I az kaikua Kepa! Euk gura ba'dok gura ba, txakurrak aurretik daruen erbija baxen azkarr dozak ereslari gusti orreik aretotik ataz, bakaulkijan jesarritta daguana aurrenengo dala.

7. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0007 KATA.: Maixuak esan dunez, guztiz azkarra dala dirudi.

8. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0009 Azkar! (Mutilla billa doa).

9. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0021 NIKASIO - Ua azkar, ia zer egiten duben, bañan ez akiyokala esan On Braulio-ri zein dan.

10. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0021 BRAULIO - ¡Nikasio! ¡Nikasio!... ua... ua...
NIKASIO - ¿Zer du jauna?
BRAULIO - Ua... ua azkar laguntzera.

11. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0064 Mañu: Orrengatik egin detana egin det izan al detan azkarrena (...).

12. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0054 ALEJ. - Bai, bada; azkar; lasterka etxearen izena betiko goitasunean jartzera.

13. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0003 5. Yagokideak berena dute: Euskera edolako bizipide ta gizarrtekoetan azkarr ta garbi eutsi ta zabaltzea, ta euskal-idazkuntza agerbide orotan pizkorrtzea.

14. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0095 Oben-zorrak Aitormenaz kentzen dira; oben larriyak artu bear lukean azkengabeko zigorrara aikor (1) temporal egiten da; damutasuna geroago ta aundiyago, arima Jaungoikoaren adiskideago egiten da ta on-bideak bertan sartzen dira; zeruko atea zabaltzen da; barruba (2) conciencia pake ta lasatasun gozoan atsegin aundi-aundiz geratzen da; Jaungoikoa ez bide-gabetzeko erne ta zintzuago, ta deabrubaren zirikapen (3) tentación eta erasoaldiyai (4) acometidas gogorr-egiteko azkarragoak egiten gera; biziyak dakazkiyan ezbearrak erraz eramaten ditugu, ta damu-zaleak neke-lan oyek naita billatu ta artzen dituzte, Jaungoikoari gozakai-en bat emateko.

15. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0167 Zugandikan artu uste dedan errukitasuna, asmo azkarr au da.

16. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0140 Luisacho gerora izan zan guztiz azkarra langille umilltsua, eta ona.

17. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 ¿Nora igesi egin dezute, gudari azkarrak? ¿Nondik itzuri zerate, lurraren garaitzale gaitzak? ¿Zeiñ armak, zeiñ soldadok, zeiñ deiadarrek, zeiñ irrintzik bildurrez jo ditu Erromako tropa oste ezin menpetuzkoak?.

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 Badire Españian ala nola Frantzian, Inglaterran eta Alemanian, gure euskararen berri daukaten jakintsu asko, baña ezta ez bakar bat ere, azkar ta garbi gurekiñ mintzatzen dakienik, ezpada gutartean jaioa.

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 Olano'ren jakintasuna azkarr azaldu zan Gazteiz'en.

20. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0049 Noraño dan gogaia altasuna adiratzteko, esan oi da t'egiz, berak gogaiak izadi edo gizadia beñepein zuzentzen dula; bai ziñez, gogaia da ontzi-buru edo zaindari erne askarra gizadi onentzat au itxasoratzen badu oarkaspen ontziñ ta bere bultzkin edo igizale, oarkaspen mendeko sinismeñ egizko zorrotza ba da, baña ez du biziro ondo zuzenduko, ondatuko da ugarri baten aurka juanik, alegin teman zailtzen ba da irudimenak iasotako ontziñ ta begirada gotargi utzes dabilkiñan beartzen ba du gizadi au itxasoratzea edo beintzat, bearren gertako da zaindari ori ontziñ aurreko aldea okertzea, leengo zaindariñ bidea artzea, aurrea joan nai ba du t'orrela oker suge eran ibiltzeekin, naiz ori bai batzuetan burrundara aundi artu, alperrik ikatz onda atzera gero egiteko, gutxi aurreratuko du.

21. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0053 Esan zion, eta erretoreak, egia jakiteak ernaten zion pozaren pozez, guzia barkatu zion Pernando azkarrari.

22. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0144 Ikusten dezu, Martin, nola, zein azkar ezagutu zuan Isabel deunak Maria Birjiñagan gertatutako izkutapena.

23. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 Gaiztoa etzera izango, ille-artzallea ere ez, baña azkarra bai.

24. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0047 Kristau txarrak! Zergatik Jaungoikoaren eskuetan ez dezute zuen uste guztia ipintzen? Eskerrak Jaungoikoari! oraintxe bere etsaiak menperatu dituzte eta au egia dala azkar jakingo dezute.

25. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0047 Ba zekien bai eta danak azkar jakin zuten, portugaltarren itxasontziak agerrtzen asi ziranean, eta kaira, maometarrai arrapatuko ondasun azkoz aberasturik, eldu ziranean.

26. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0021 Nik irriparre batez erantzun nien; baiña ura irriparre gogoangarria! Andik bi illabetera arte ez nituen berriz ikusiko nexka gaixo aiek; eta bi illabete aietan, gizonik azkar eta sendoena ere onda dezaketen neke gaitzak eraman bear nituen.

27. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0037 Nere bi lagunak doi-doi mustatu zuten; nik, jateko ta jateko esan nien, eta ez esan bakarrik, baita neronek azkar janez erakutsi ere.

28. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0019 Ezkondu zan 1791'ko Done Peru egunean Catalina von Dacheroede emazte on eta oso azakarrarekin; danok dakizue urte aietan sekulako burruka eta errietak zeudela Frantzian, burua ebagirik azkenengoz Luis 16 garrenari, orduko erregea.

29. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1914 0194 Donostiar bene benetakua zan, argiya, azkarra; chikitandikan esagun zuben goienetako malletara irichi biar zubela.

30. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1914 0194 Lazter jesuitetako elkartean sartu zan ta orduban esagutzera eman zuben iztunle azkar, zorrotz, apañ, asko jakiña, guchi diran bezelakua zala.

31. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1914 0194 Iztunle azkarrenetakuen izena Jijon-en irabazi zuben langilleei zegozkiyoten egi betikuak erakutzi zitubenian.

32. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 ¡Beajundeitela itxas-mutil azkar eta bizkorr ayei!.

33. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0177 Eta ontzigintza ontan ere, euskaldunak txit azkarrak, osoro trrebeak izan dira.

34. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0301 Euskalzaletasunaren baratz malkarrean nekazari zintzo, azkar ta bizkorrenetako bat izan genun Mujika'tar Gregorio, izlari, idazle zuzendari ta euskal gauza guzien eragille aztueziña.

35. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0013 11.- Dana dala, azkarr ibilli bearr izan zan Kardaberaz-tarr Aba, 1760garren urtean bere Cristavaren Bicitzan bere izenkide Agustin Basterretxea-tarraren Nekaustea ere gipuzkeratuta Euskelerrian zabaltzeko.

36. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0300 MANECH,- Nere idiak, nere idiak, hireak bezin azkar dituk.

37. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia zby 0275 Otsoa zakurrari
naiko zen lotu:
Azkarregi zitzaion
ez zen menturatu:
Zakurra bera ere
bearrik zen prestu:
Prestuaren indarrak
badu errespetu
.

38. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0001 Gizon gaztea azkar zirade irriz zaude biziari:
Ene adinian hil daitekea? duzu eman gogoari.
Zu bezen azkar ikusi ditut lotzen zombait urtheari,
Aspaldi hilik emana dute beren gorphutza lurrari.

39. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0209 Berdin ahul orduan, ala berdin azkar orai, ez othe da bethi berdin izaitea?.

40. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0428 Badakiguia ere eskualdunek, komentu hartako fraide gaizoek zituztela, hamabigarren mendetik hamaseigarreraino, laguntzen Frantziatik Santiago Compostellakorat (Galizian) mendiz mendi eta oinez bide egiten zuten beilatiar fede azkarrekoak!.

41. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0169 bertze asko muthiko zozok bezala, mando-aho alimale bat hirriz kirrikan idekitzeko orde, Piarres jazartzen zitzaion berehala; ez oilar-chalaparta bat bezala, bainan mendi-pareta bat bezen hazkarreko hartza bezala.

42. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0038 Azkarrari gaitza oraino azkarkiago lotzen baita, ez da sukharrarekin nik ikusi ez nuenik.

43. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0409 Huna, o Jesus on eta guziz eztia, non nizan zure aitzinean belauniko emana; eta arimako khar handienarekin othoizten zitut eta bietan othoizten, barna sar ditzatzun nere bihotzean fedezko, esperantzazko eta amodiozko sendimendurik bizienak, nere bekatuen egiazko urrikia, eta gehiago hetarat ez erortzeko chederik azkarrena.

44. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0192 ESKUALDUNA, - Astekari zaharra gero eta azkarrago joaki.

45. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0016 Oren laurden baten lana, bainan hirietako zer guziak badira: etxe moda zaharreko eta aberats, botiga eder, kafe nasai eta garbi, paseatzeko arbola azpiak izen handi batzuekin, ostatu, lantegi, burdin-bide, ur handia mekanikazko eihera azkar batzuekin, bai eta ere, frantsesak erraiten duen bezala, des monuments.

46. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0102 Ez dautzuet deusik erranen elgarretaratzeko hartzen dituzten bideez: auzapeza ezarriz ararteko, haren aitzinean zin eginez, halaber apezaren oinetan, hunen othoitzen gerizan orozbat jartzen direlarik, emaiten diote sartzera doazin sailari halako zerbeit garbi eta azkar, bertze deusek eman ez lezokena.

47. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Separatistatzakoa azkar asko bai zen dun gañean.

48. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Askar jarri zitzaion aurrez-aurre bere poz-iturriari akatzak arki zizkiona.

49. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Barinaga-Errementaria neskatilla azkarrak egin eban, izkalditxuba baña ¡zein tamala! erderaz Markiña Zamora ba'litz lez.

50. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Geigo Bilboko, aren jun-etorriñ berri ez dakit, baña bai Ezkiora etorri beziñ azkar galdetu ziona sendakiñari bai altzekiñ merluza nun, saltzen, edo, nun izaten edo nun arrapatzen dan.

51. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Igandean eldu zan, eta bai arratzalden azkar Xarregi'ñ ostatura eldu ere; an asi zan merlusa gora eta merlusa bera, eta txurrut emendi eta txurrut andi, arrapatu zun egiazko merlusa.

52. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 GAIXORIK.- Elizakoak artuta oso gaixorik arkitzen da gaste on ta azkarra dan Azurza-Ozkoz'tar Jagoba.

53. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 ¡Zein bigun ta egoki iruditu zigun Billoba-ren irudi arduratsua! Ederki, Iñaki aitan antzera antzezlari azkarretaikua izango aiz i ere itxuraz Jainkoak osasuna ematen badik.

54. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Sakonez esagutzen duan langille arazoa edo cuestión social erabiltzeko asmoa duan ezkero, eta lendik jakiñik jaun azkar onek gaiak nola astertzen ditun.

55. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Mus txapeltza ere laister asiko da, nai duenak bertan sayatu, izena eman beza azkar.

56. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Batzuek ari dira, artutako bi orriak bete eta Euzko-Etxera ekartzen, oraindik ekarri ez dezutenak, azkar ibilli.

57. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Sarrerak artu nai dituanak azkar ibilli bestela atean geldituko da ta.

58. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 - Emen agurtu genuen euskaltzale ta abertzale azkarra dan, Mokoroa'tar Lurdes.

59. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Baña azkar erantzungo dizute, ¡apiziyua adiskide, apiziyua...! Ondo dago apiziyua baña igarotako udaran mundu guziko eiztari onenak Donostia'n izan diran arren nekazariai ez digute endrerorik eman.

60. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Lauaxeta azkarrak egoki asko sarritan esan oi duan bezela.

61. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Egun oietan beste askoren artian emen izan ditugu, Sarasola'tar Andoni jauna, Saturraran'go apaiz gaien ikastolako irakaslar azkarra, ta Gaztañaga'tar Joseba Getaria'ko idazlari.

62. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Guk gaur ez daukagu kemenik guztiai eta ez ta gutxiagori ere euskera erabilli azitzekorik: gero eta geiago itz egin eraztia nola bait lortu gentzake; gaurko aberkoi indarrak botika azkarragoa nai luke, berotasun onekin batian azkarrena lan egingo luke: ez gaur erdeldun abertzalea eta geroago, bear bada, euskelduna; baizik asera aseratik euskelduna.

63. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Esaten detana urtero gertatzen da, ta erri batzubetan, urtetik urtera geyago ta au errex da ezagutzen, ba txori gaxuak azkar ezagutzen dute zein aldetan utzitzen doten pakian, gaitzik egin gabe, ta alaz ere beren kabi maitiadi, abek izan bear bai dute txikiyen seaskatxoak.

64. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Gaiztakeri hoik, izitu zuten jende guzia ta oroen buruetan etzen bertze gogo ta pentsamendurik, ahal zitekeen obekien eta azkarren (fiteen), defentza bideak eskuratzea baizik.

65. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Azkar sendatzea opa diegu.

66. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Ia azkar sendatzen zeran.

67. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Diputadu atera bazuten ¡atera zuten!; beriala, bere burua Kongresuan azaldu zuan gizon argi, azkar, bulartsu ta ausarta bezela.

68. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Ur hura badoa gain behera, legartsu dagoena lurra, harria edo bertze lur azkar zerbeit hatzeman artean.

69. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Badira lur azkarrak, buztin dutelakotz, tinkago daudenak.

70. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Bizkitartean janen duen izarian da azkar helduko neguaren burura: eta negutik lekhora duken indarretik doake haren geroko gora behera.

71. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Horra zertako nahi duen ogiak neguaren azkar iragaiteko hazkurria: ez lurretik gora athera araziko duena; bainan bai erroak azkarturen dazkona.

72. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Huni esker, ez da galduko neguan ogia, ez da ahulduko, bainan bai azkar egonen bereziki erroz.

73. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Eta erroz azkar delakotz, joanen da azkar lastoz; ez baita buru onera heltzeko bide hoberik.

74. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Luze baderama lastoa nitrate delako ongailuak, hunek egiten du azkar.

75. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Lasto azkarretik da heldu buru ederra; eta buru hura lasto azkarrak du chuchen atchikiko ongi zohitu artean.

76. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Ez baitoa batetara izan dadien lastoa azkar eta luze.

77. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Bero azkarrak bai, egun batez ere haize hegoa, iduri baitzuen, bihiaren egitera utzi gabe, zohi arazi nahi zituela arthoak.

78. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Japonesek azkarrago baitire ardietsi dituzte galdatu guziak.

79. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Egizu ilhar anhitz; kozina ilhartsu, azkar, janez, etzare lotsa izanen, lanarekin borroka artzeari.

80. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Begoite lekak barne ahul eta mutur zurientzat; jan azkarraren ehaiteko eihera tcharregi dutenentzat.

81. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Bainan atsegin dugu ikusteaz zer egiten den, egungo egunean, gure Eskual-herriko joko bereziena geroago eta azkarrago eta ederrago bilaka dadin.

82. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Bainan torteau-a janhari azkarra baita, barnea hobekiago bortchatzen duela baduke bere manera.

83. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 - Marmandeko merkatuaren erdian izigarriko kalapita bat gertatu da bi arra, kardarien artean, biek bulharrak azkar, mihia oraino azkarrago.

84. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Askar sendatzia opa diot.

85. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Ikaslari askarra.

86. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Gero seme ikaslari azkarraganuntz biurturik diñotso: bi dagozan tokian iru dagozalako, or gelditzen dan arrautzea zeutzako da; seme ikaslari ona.

87. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00936 Azkar ibilli besteak; ez dedilla iñor gelditu agurmen au egin gabe aurtengo ontan Luis Zaindariari.

88. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00114 Bi gaiza: Ezagut ahalik ountsa botz galthazalen jinak, hen ahal eta sendimentiak; jar nahi azkarrian botzaren emaiteko hountzentziaz eta ountsarentako bakhochki.

89. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00098 Errelijioniaz aiphu: Ourthe handienetarik bat izan date 1906ekoa, Errelijioniari eginik den gerlari buruz, behinere beno beharrago gunian, azkar izatekotz, katolikoek ororek bat egitia goure aphezkupiekin eta aita saintiarekin; ezi eztu indarrik armada batek, ezpalin badutu jeneral houn bat eta kapitañ zuhur eta kapabliak, jeneralari obedituko dienak.

90. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 Bost txakurr-aundi tori, ta, txapela bete lotsa 1? ia azkarr-azkarr ekarrtzen diazun !

91. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0039 Azkarra zan benetan gure Juanito txori-kontuan.

92. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0086 Eskupeteri golpe eiteko aztirik barik, azkar be azkar jaso zituen ankak urren euan arbolarutz.

93. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0148 Berba txarrekin, diabrua, zure barruan sartzen dan moduan, aitiaren egin dakuan azkar iges egiten dau.

94. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0148 Ementxe daukagu gaur pelota-ikastetxea, iñungorik ederrena; eta pelotariak ugari mundu guztira zabalduta, beiñolako Erdotza anaien jarraille azkarrak nunbait.

95. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0203 Sendagaillu miresgarria, sendagaillu azkarra, utsegiten ez duan erremeioa... MAKILIXKA!... Eskatu botika guzietan.

96. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0072 SORGIN:
... ta erria, berriz, gure.
Jainko Thor! laguntzalle bizkor!
Lagun zakizkit zerutik une onetan,
Jainko Thor! laguntzalle azkar ta gotor!

(Urko'ri)
Urko:
zeruen kutuna!
Nik dakidan maitagarrik maite duna...

97. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0108 URDASPAL:
Azkarrak gera gudatean;
gaitezen gizon pakean.

98. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0108 TALDEA:
Azkarrak gera gudatean;
gaitezen gizon orain, pakean.
Mendiak sortu ginduan bein;
mendiak beti babestu.

99. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0916 Jainkoaren zorakeri litekena, giza jakintza baño bikaiñago baita; eta Jainkoaren makaltasuna, giza indarra bañon azkarrago.

100. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0007 Au dek, au dek,
au dek kaskarreko miña!
Utzi dezagun azkar
edateko griña.

101. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0021 Maitasun! Gorroto! Poz! Iguiña!...
Zaldi azkarrak aztal didate biotz-muiña.
Zer det adiskide? Zer, etsai?
Zerk nauka maite dedanaren ate-zai?
Nork bultzatzen dit gogoa,
iguin dezadan nere etsaiaren alboa?

102. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0039 Eta, eskurakor dabil aizea egun garbiz
dana, bidetasun goigarri baten doiñura;
Izadia zutituz dana, bai, belar, landare...
gogo-elebidezko amets, edertza betean,
ikusgai xamur ta, oargarrienak laztanduz
alako, txori, enara azkarrak bezela,
ioan-etorrizko irriztada arin-ariñez,
gañetarako bultzadatan egoak arrotuz.

103. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Ondo azkarra atera zan beste danen ondoan.

104. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Azkar egin zituzten alde artakoak eta, ixil-ixillik, eskutik elduta, urrutiratu ziran.

105. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Igo zaitezte biok esaten zuala zirudian igo azkar nere gañera, aixa eramango zaituztet-eta.

106. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0024 Nola itz egiñ ote zion atso gaizto bezin azkarrak gure mutillari, ezta adieraztea gauza erraza.

107. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0021 Utzi zion Zirilok, eta azkar juan zan Ziriako Txanton zillargillearen etxera, zigarerontziyak zenbat baliyo ote zezakean galdetzera.

108. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0093 Bat eta bestea gogo-beroz irakurtzen asi zan; gero ta azkarrago, gero ta larriago.

109. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0062 4) Jesus maitea, guruzpean ibilli zenuen ibillera garratzagatik, Garbitokitik azkar ateratzeko dagon animaz erruki zaitez.

110. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0130 Aizute: Azkar jan-ta, emengo meza entzun bear diagu!

111. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0130 - Bai? Orduan goazen azkar barrura!

112. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0036 Ez da makala, oreinkumea bezin azkarra, bañan iges-egiterik ez.

113. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0140 Berri auek entzunda, nolaz ain azkar egia ikusi duten galdetzen dio batek bere kolkoari.

114. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0042 Rosa zaldizkoen otsera azkar asko jeisten zan ateraiño.

115. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0103 Ekiñala bizian zalapartaka oldartu zan zakurra gainbera tximista bezain azkarr eta arek gibelaldetik egin zion erasoari eusteko beste ez izan da sasiartean txinbulika erori zan Zito zakurraren aginpean.

116. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0075 Jauzi azkarrez, barrendu zitzayon ziia, ezurra urratzeraño.

117. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0212 Aizkenik, beraz, giza taldeak eren agintariekin guda taiuan aukeratu zitunean, Akile'k onelako itzaldi latza yalki zien: Akile'k: Mirmidon zueik!, ez-beitok zuen arteko iñor be aaztu, Troar'en aurka, gure ixontzi azkarren gañian, yalkiten zendubezan induriekin eta biraoekin, nire erramiñak irauten yuan bitartian.

118. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0279 Pele semea, jauzi baten, igun besagaiñ luzeeran atzeratzen da, aztore beltzaren indarmenaz, ori egazti eiztari artean indartsuen ta azkarrena da-eta.

119. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0279 Ala, baitipat, oñez azkarra baño azkarrago izan arren, atzematen zion Akile'ri Ibayaren uholdeak.

120. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0292 Eraman burnia azkar, eman geziak ere, igo zaitezte orma goietara.

121. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0370 Itzuri doa, bai, Euro bezin azkar, gider ez-ezagun ura ta bere eskuiña iskillu gabe ikustean.

122. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0370 Lenengo burrukaldietan azkar bai azkar zaldi uztartuetara igo zanean, bere aitaren ezpata ordez, bere burtzain Metisko'ren burnia eskuratu omen zun, eta aski izan zun ura teukrotarrak iges joan zitzaizkion bitartean; ezpata ilkorra baiña, Vulkan'en zerutar iskilluetara etortzean, apurtu egin zitzaion zartakoaren indarrez, izoztela kaixkarra bai'litzan; pusketak dizdiz dagite ondar gorrian.

123. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1055 10. Yaube'ren izena, gaztelu azkarr da: zintzoak an, geriza eta lasatasun idorotzen ditu.

124. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1055 11. Aberatsaren ondasuna, aren iri azkarra da: eta, arresi garai bat, aren iritziz.

125. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1055 19. Anaiak laguntzen dun anaia, iri azkarr antzo da: eta, adiskideak, yauregi baten morrolloak iduri.

126. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0080 Munduko aundikoteak ere orrelako batasun eta pakean Jardungo balira, azkarrago eta onuratsukiago erabakiko lituzteke beren gaiak.

127. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Elade'ko gizon azkarraren berebiziko eredua, benetan.

128. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Dagoneko entzute andiko gizona zan Zenon azkarra.

129. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Zenon'en garaian, ordea, giza-gogoari biurriki kuku-egiten dizkion benetako korapillo zaillak edo, zimardika utsak, gazte azkar aren itzetan eze sortzen ziran.

130. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0033 J. M. Etxeita, ainbat ele-ederren jaube; Zamarripa apaiza, geroago euskaltzaindikoa, ainitz bidar sariztatua, bertso-batzaldietan; Aizkibel'dar Bingen'ek bere Urretxindorra (Bilbao, 1918), olerki-sorta polita damagu, garai artakorik onenak, apika; Dabid erregearen eresi mordoa euskeraldu zizun Aita Arriandiaga'k; J. Arregi'k, Heine'ren olerkiak; Etxebarri, Altuna, Arrue, Gailastegi, Errazti ta abar, errikanta ta seaskazkoetan jardunak dira: Bustintza, gure Kirikiño, jatorrak ere ba-dauzka bereak; ezin kon-ala Enbeita anaiak egin zituztenak; Gabirel Manterola idazle azkarrak bere Goi-izpiak (Zornotza, 1924) argitara eman zizkizun; baita Maruri abak ere bi liburu oso txanbeliñak: Biotza abeslari ta Lilitxingar (Tolosa, 1928).

131. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 Bigarren neurtitzean: gûtuzûn=gaituzun. Irugarren neurtitzean: agitzen (agitu)=survenir, arriver Lhande'ren itzulpenez. Laugarren neurtitzean: bestila baiko=bestera orduko. Lhande'k eztakar baiko, baiñan bai baikoz=sitôt que. Jin baikoz=à peine arrivé, iritxi bezain azkar, iritxi orduko.

132. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0007 Irakurleak bearbada esango dit oneskero Pello Marik ez dula beste bertsolarien etorri azkarra, idatzi bear izan bazitun bere bertsoak; eta orrek asko esan nai du bertsolariaren aurka.

133. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0003 Joan zan Aingerua illunsenti azkarraren antzo.

134. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0012 Azkarra zan; zintzoa ta jakin-naia ere bai.

135. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0018 Argatik dira bazterretan ain ezagun oraindik ere, ta ain aztu-eziñak, aren ateraldi azkarrak, eztabaida parragarriak eta bertso xamur ta borobillak.

136. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0019 Arpegia, beltzerana; begiak, biziak eta biurri-xamarrak; burua, erne ta azkarra; gañerakoan, gizon elizkoia ta atsegiña, kristau jatorra, ta langille paketsua.

137. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0019 Baña, Xenpelar zana, nere itzak baño, bere bizitzako gertakari ta gorabera bizi ta ateraldi azkarrak aditzera emango dizute.

138. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0033 Azkarra gizona.

139. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0036 Obeto gordetzeko, gure baserritarrak gatz puska bat botatzen diote eta erbestean berriz, bear bezela azkar gazitzeko, milla kiloko 30 kilo melaza nasten diote.

140. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0010 Eta, leyala zanez, baita nexkak sukaldetik sua azkar ekarri ere.

141. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0066 Segovia'tik aruntza azkar joateko dei egin zioten.

142. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0259 - Azkar ezagutzen dituzu arrokeriaren lillurakizunak eta aragiaren erasoak... eta gogor egiten diezu, eta, graziaren laguntzaz, garaille irten ere irten zera.

143. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 Betor euskera, naiz euzkera: baña betor azkar eta ugari.

144. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak smitx estropak 0030 Ziaboga ingurura eldu ta, pixkat zabaldu dira; aurrelariak eldu dio bere arraun luzeari ezpalian, baita besteak ere, ekin ta ekin alik eta azkarrena jiratzeko.

145. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0044 Besteko, Hubble`ren legea dakienak badaki galaxia orrek, eta alaber beren multzo edo galaxia-mordoak, ikaragarri azkar ari zaizkigula urruntzen; eta berdin ere beren artean.

146. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0036 Buruz azkarra, jakinduri agirikoa, onbidetsua, etorri aundiko iztuna ta euskaltzale benetakoa, Gerriko Gipuzkoa guzian txit ezaguna ta maitea izandu zan.

147. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0348 Goizeko ihitza edanik, iguzkia hasi zen azkar berotzen, sugea berriz etsitzen.

148. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0350 Bainan leihotik pasatzen zen ilhargi argia ez zen aski azkarra arbola begi kolpe batez ikusteko.

149. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0028 Huna, o Jesus ona eta guziz eztia, non belhauniko erortzen naizen zure aintzinean; eta arimako khar handienarekin othoitzen zaitut eta errekeritzen, sar ditzatzun barna ene bihotzean fedezko, esperantzazko eta karitatezko sendimendurik bizienak, bai eta ene bekatuen egiazko urrikia eta gehiago bekaturik ez egiteko chede azkarrena: bihotzeko amodio eta min handi batekin zure bortz zauriak ene baitan ikusten ditudalarik eta gogoan erabiltzen, begien aintzinean ukanez David profetak zutaz zure ahoan ezartzen zituen hitz hauk, o Jesus ona: Zilhatu dituzte ene eskuak eta ene oinak, kondatu ene hezur guziak.

150. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0371 Nahiz lau zaldi baziren eta lauak azkarrak,
Jendeak jautsiak ziren, gazte eta chaharrak;
Heletako erretora berdin,
Oinez joaki bertzeekin.

151. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1964 0407 Flandres-eko alaba, lanaren artetik,
Zure beso azkarrek ekartzen zituzten
Ogi ta esne zopa, zaintzailen ixilik,
Preso ziren gizonek zerbait jan zezaten.

152. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.j. labeguerie 0222 Azkarrena zu zinen zazpi anaietan
Zure kadetan preso nork zaitu ba eman?
xuti zaite ta jalgi errege jauntzitan,
Batasun berriaren arrosa eskutan.

153. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0221 Zazpi Sanpermiñetan, urrenetan ther-ther,
zazpi kartel, burrunbak, gerta zen egiter,
zazpiok lerro lerro azkar eta muker
farrastan egin zitun ongi bai ta laister.

154. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0222 Ta au ez zen bakar:
Zelarik eskoliar
nola den usutiar,
aurrendu zun azkar:
Areagoko omena zun asturuk ekar.

155. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0026 Ikhusiko dugu aski azkar izanen diren lan tzar horren bururatzeko!.

156. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0031 Ganich, izan dadiela Manecha ala Subero-tarra, Makaiarra ala Santagaztarra, gizon lerden, bizi-kor, hazkar dago, dabila trufa bainon musika gehiago tutatuarikan ere.

157. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Beldurtzeko beita hea gizonak teknika berrian bere sinestea eztuenez ote ezarriko, berak asmatu teknika hori bera baino azkarrago, indartsuago aurkituko duelakoan?.

158. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. lekuona 0313 Gorputza azkar eta bihuin, arima argi eta sano atchik ditzazke pilotariak, bertze nunbeitikako joko basa zonbeitetan baino hobeki.

159. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. lekuona 0313 Pilota da gutarik bakotcharen afera, eta guk denen arte arthatu behar dugun ontasuna, gure ondokoeri egun batez joko sano eta azkar bat uzteko gisan.

160. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. lekuona 0314 Eta etchalde bat azkar atchikitzeko edo emendatzeko, ez da aski aurhide bakotchak han hemenka zerbeit lan purruchken egitea, bakotcha bere alde: behar da ororen manatzeko eta gidatzeko buru bat, eta oroz gainetik elgarrekilako amodio eta laguntza.

161. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0338 Ohore egia horiek ttipi danik azkar eta argi atchikiak zituzten gure herritar maitier!.

162. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0081 Azkarrago gira gaizkiari gerla egiteko.

163. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0132 Mutil sinesle, aho garbi, belaun azkarra zen orduan, eta bizarrik ez zekarren bidar-pean.

164. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0104 Ikusiko dugu ea bizkar-hezurra ene makila bezain azkarra duen!.

165. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 Eta 1904-ean, bere fraidekin frantseslegek Beloketik ohildua, hil zenean, bazoaken bihotza lasai: piztua zuen Ametsa etzen hilen, erro azkarrak eginak zituen eskual-lur eta eskual-Ariman.

166. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0441 Eskolak behar du izan sendagailuetan den azkarrena.

167. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Jainkoak orduan azkarrago joiten du: gaitza aberetan sartzen da; harriak urtheko ogi eta beste uzta guziak chehatzen ditu.

168. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0057 Adixkide berriak egiten ditu, batzu kordoka eta ilhaun, bertzeak azkar eta iraunkor.

169. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0011 Itsas leihorrerat itzultzean Miarritzeko etche airosegiek beren egoiliar presatuen manera sorjesek gogoa ilhun lezagukete, Donianen ez balitz arratsetan, itsasotik untziek ekharri usain heze gazi eta azkarra, Larrunetik jeutsi hegoaren hats burchoragarriarekin gozoki nahastekatzen.

170. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0056 Huna, o Jesus ona eta guziz eztia, non naizen zure aintzinean belhauniko emana; eta arimako khar handienarekin othoizten zaitut eta errekeritzen, barna sar ditzatzun ene bihotzean fedezko, esperantzazko eta karitatezko sentimendurik bizienak, ene bekatuen egiazko urrikia, eta gehiago ez egiteko chederik azkarrena; nik, bihotzeko amodio eta min handi batekin, zure bortz zauriak ene baitan ikusten ditudalarik eta gogoan erabiltzen, begien aintzinean atchikiz zutaz Dabid profetak zure ahoan ezartzen zituen hitz hauk, o Jesus ona: Zilatu dituzte ene eskuak eta ene oinak; kondatu ene hezur guziak .

171. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0022 Misterio hortan ikhusten dugu oraino zoin den azkarra Ama Birjinaren sinhestea, eta Jainkoaren nahiak zoin gogotik onhartzen dituen.

172. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0023 O Maria! Zure sinheste azkar hortarik pochi bat eman ezadazut.

173. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0114 Zuen fede azkarraz, Saratarrak, kontent bide da Ama Birjina.

174. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0022 Petain, aintzindari gazte eta lerdena, gizon azkarra, nehork izitzen ez duten hetarik.

175. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0022 Egun oroz ari da lanean eta bere indarren berritzen, nahiz eta azkartu eta azkar egon egimbideen hobeki bethetzeko.

176. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0022 Biziki laket zaio soldadoekin mendian ibiltzea, heien aintzinean, hek bezen zalu eta azkar.

177. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0022 Hain chuchen orduan dituzte izendatzen kompagnia bakotchean, gizon azkar beldurik gabekoak, besten aintzindari izaiteko.

178. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0051 Oroz lehen nahi du atakadak ontsa preparatuak izan diten eta etsaia bezen azkar edo azkarrago izan dadin gure soldadoa.

179. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0106 Batzuek azkar samar nolatan
zaizkigun jantziz belztutzen,
bañan neroni berri aldiyak
sekula etzaizkit aztutzen;
euskera iñoiz ilko danikan
onek eztu sinistutzen,
jantzi beltz ori kendu, aurtxua,
berriz asi da piztutzen.

180. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Dantzari eta kantari bazela Mauleko althian, orok bazakien. Orai mundu guziak badaki zer gerlari azkarrak hazten diren zien mendietan.

181. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Zer indarra! Nahiz udako lanek akituak, nahiz piaiek eta hoinbertze itzulik ere zainak hildumatzen dituzten, gure beilariek izan dute kalipu eta berthute; bozak hasteko ozen, garbi eta azkar ziren, bai mezetan, bai prosesionetan. Paristar beilariak zentzordatuak eta harrituak zauden kantu hoien uhaldeari. Eri gaichoak kontent, ararteko puchantak bazituztela, zeruaren inharrosteko.

182. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 M.R.P. partido azkarra da, eta azkarragoa izan ditake. Hura azkarrago, komunicht-lanjerra ttipiago. Horra egia.

183. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Haiphong 20-ean jazartu zaukun: 21-ean hiriaren laurdena baizik ez tzen gure eskuko: 22-ean, laguntzak jiteko astia ukhan zezan, Colonel Debes-ek 24 orenen bakia Anamiteri emaiten diola bere pentsakeren egiteko; eta 23-an, Anamitek eza eman dutelarik, Frantsesak hiri guziaren hartzeko ez baitire oraino aski azkar, Colonel Debes-ek obusen azpian Chinakoen eta Anamiten kartierak erhausten ditu.

184. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 2ampdeg; Bitoria horien ondorioz, bereziki Kabilian eta Oraneko eskualdean, hainitz hangotar gure ganatu dira: heiekin muntatu dituzte herri azkar batzu, ongi armatuak, etsaien baztertzeko.

185. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Orduan bezain ahaldun eta azkar izaiteko, behar ginuke jarri elgarrekin, ez bakharrik Frantziak eta Angleterrak, bainan Europa guziak. Aldiz bazter daude ba Alemania, ba Italia... Bazterka eta kasik gibelka dago Espainia... Nola detzazkegu erasia? Utzi ditugu gure batasunetik moztuak: ez dezakete bere gain har, heienak ez diren arrangurak.

186. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Jakin-arazi diote Aleman gobernioari, akordioen arabera, Alemaniak behar zuela bere partea hartu, muga begiratze horri buruz! Alemaniak arrapostu, ez dela, ez, bere hitza jatekotan. Soldado bakotcha gutichago egonik ere armetan, soldado gehiago deituz, 230.000-en orde 300.000 hartuz urthekal, uste dute armada berdin azkar dagokela. Aintzindari angles, frantses, amerikanoak ez dira arras aburu hortako!

187. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Etcheko anderia bere alaba maitearen despeitzeko, khutcha azkar batean: bada mihise, bada oihal pheza balios, ( berak gazte demboran irunak ) bada dafaila litsdun eder, bada soineko, sar eta sar: artean nigar batez bustitzen dituela...

188. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Bietan errenarazi gabe, presentzalek zalhu burujik yeusten dituzte beren zareak saldari buruz mahayan, plantatzen direla; atsean, azkar azkarra, gain gainetik mainaturik kontu eta irbintzinetan etcheko alderat abiatzeko

189. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Hemen foltsua azkarrago ari da eta jakintsunak ohartuak dira hamar minota horietan gure kaskezur barnean eletrika geiako badela: Horrek erran nahi du gure burua lanean ari dela, erran nahi baita amentsetan ari dela.

190. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Mundua hobeki loake, laborantza azkarragoa balitz eta laboraria girichtinoagoa.

191. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Ata, Euskal-Herriak baluke bere seme guzien ontsa biziarazteko ahala, alde batetik laborantxa behar den bezala laguntuz, bestetik gure Bizkaiako burdiñari eta Lacq-eko gazari esker induztria gotor eta azkar bat muntatuz.

192. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Ordian Euskaldunak biziko gira, azkar eta libre, Europaren barnian eta Gernikako haitxaren osto berrien pian!

193. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Oraiko egunean, azpitik gora eldu da Eskual-Herrian gazteria berri azkar bat... deliberatua.

194. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Biziki polliki da, segi dezala ola ola eta azkar.

195. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Geroxago, Emile Etchebarne jaunak eman dauku batasuneko moltsaren berri, eta hau azkar izanki.

196. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Batzuk erri maitasunez eta beste batzuk, gurearen bidez, euskera orokorrera azkarrago joan ditzakealako.

197. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Lijer, azkar, zabaltasunean naro, mintzatu da orain arteko eibartarra; ez totel.

198. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... altuna 00001 Esan dizaigukezu, adu onak ere gurean bizi izan dirala, bide zuzena erakutsi duten adimen zoliak be, bai ta eginbide nagusiena zein dugun adierazi diguten biotz azkarrak ere.

199. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0114 Santi.- Lenengo edo bigarren izan naz beti ikastolan eta nire irakasliak azkarra nazala diño beti.

200. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0052 Bilbon, ofizinara joan beharra dot bai eta zatoz ahalbait azkarren nire bila.

201. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0075 Halako batetan, isiltasun osoz eta mogimendu azkarrez, itzi eban mozoloak adarra eta hegaz eginez lurrean janari bila ebilen sagu batengana joan zan.

202. 1969-1990 bizkaiera poesia netx 0058 Asmatu zitun azkar
gezurrezko opilak:
baita alperrik bialdu
etxera guardizibilak
.

203. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0054 - Betiko leloa! Betiko kontuzko kontua! erantzun eutson astakume azkar ausarti batek.

204. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0165 Beraz, egizu au: zure ontzia andik azkar doan bitartean, zuek oles egiozue, garraxika, Krateis, Eskila'ren amari, ilkorrai olako izurria munduratu eutselako; eta onek eutsiko dautsa, barrien barri ekin ez dagitzuen.

205. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0056 Ameslari dozu olerkaria, irudimen azkarrekoa; naiz izadiko gauzak naiz gizartekoak, ondo daki, giza-biotzari dagokionez, beronen irrika, lera, griña ta besteak goratu ta edertuz, irakurleari poza ta atsegiña emoteko eran azaltzen.

206. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0035 Eta Karril azkarra izan zala esaten joan ziranean, erramuketa egokiago bat asmatu besterik ez ebala, eta ondarrutarrak, guztiz sendo eta erramulari andi izanarren, modatik pasatako erramuketan jarraitzen ebela esan ebenean....

207. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0055 Txomin abadea zan eta ba dakiz orrelako berbak eleiztarrekaz erabiltzen: Atoian legez eleizara... gure arrantzaleak gorrira baizen azkar eztira joaten txarteletara, eleizako ezkillatxoak dilin dilin luzarokoan ibiliarren.

208. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0007 ADIMENDUA-ZUHURTZIA
- Oro bertzeentzat kontseilari on
- Asko balio du indarrak, gehiago buru azkarrak
- Baginaki, baginuke; baginu, baginakike
- Alferra hizlari eder, mihi luzeak eskua labur.

209. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0023 - Haurzaroan (haur denboran) ikasiak zaharzaroan orroit
- Haztura txarrak sortzetik hiltzeraino
- Amaren sabeleko kutsua (jaidura)
- Iguzki epelean hazia: gastatua
- Odola: ehun idi pare baino azkarrago
- Hoiek dituzu mailu beraz joak!
- Senide (haurride) urrunekoa baino hobe auzo urkoa (hurbilekoa)
- Bizia laburra da bainan zorigaitzek luzatzen.

210. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0137 EMAKUME AHOTSA (OFF).- Nor da? KEPAk azkar ematen du erantzuna: KEPA.- Plublizitatea... Lankide Aurrezkia...!

211. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0058 Hori artzaiaren azkarra!

212. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0065 ANA - (Agertzen da ikuslearen eskuin aldetik, makila bat eskuetan duela). Hemen naiz, berandu bada ere. Gaurkoan, ni baina azkarrago ibili zara...

213. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0137 Horik horrela, laster, arren,
emaizkiguk xehetasunak;
nola hain azkar dituzuen
higuindu gure etsaiak.

214. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0067 BOGART - Azkar! ALLAN - Eta parrez hasten bada?

215. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0005 Argitaratzen dira baita laginketako erroreak ere, biztanle-kolektiboen aukera bariatu baterako, guzti horrek informazioaren kalitatea ebaluatzeko eta aldi berean konparazio azkarregi batzuk ñabartzeko bide ematen duelarik.

216. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gak txostena 1986 0046 Honek adierazten du finantz kostuak azkar asko gaurkotzen direla interes-tasen mugimenduen aurrean eta inbertsioen likidagarritasun-epearekiko desberdintasuna agertzen dutela, hauek, ia gehienak, epe ertain eta luzerako bait dira, hots, 4 urte ingurukoak.

217. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00094 Gainera memoriako edukina hamaseitarrez adieraziz irakurgarritasuna eta fidagarritasuna irabazten dugu, hau da, azkarrago ulertzen da eta hanka-sartze gutxiago gertatzen dira.

218. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00094 Ariketak egiteko orduan, zenbaki baten adierazpidea bitez bit ematea edo digitu hamaseitarren bidez ematea baliokidea da, azken hau azkarragoa izanik.

219. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00273 Funtzioaren ikasketaren bidez, bere adierazpidea azkar egitea.

220. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0011 Eta esan dezagun, hemengo laborantza Euskal Herriko azkarrena dela.

221. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0096 - Uuuuuu!
Ahuntz basatia nauzu,
mendiz mendi nabilena,
kris-kras jateko prest
neskatxarik azkarrena.

222. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0022 Oinarri berriak dituen gizarte batekin aurkitzen gara; mogimendua, aldakuntza azkarra eta etengabekoak izango dira jaiotzen ari den gizarte honen ardatzak.

223. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0022 Bere lehengo baloreak aldatzerakoan, eta hain azkar gainera, krisis sentimentu bat zabaltzen da, artearen zentzua eta artea bera krisis honetan sartzen da eta gizartearekin batera aldatu behar izango du.

224. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0003 Hauei esker, lehoinak eta berdin basakatuak azkar asko kentzen dizkio haragi zatiak bere hatzaparretan erortzen den ugaztun edo hegaztiari.

225. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0018 Beraz, makinak zenbait lan azkarrago eta hobeto egin arren, beti behar izango du gizonen bat atzetik aginduak emateko eta maneiatzeko.

226. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0091 2) Abantzuak Zenbaitetan soldaduei saria ordaintzeko nahiz beste edozertarako dirua azkar eta lehiaz behar zutelarik, ezin egon zergak bildu zain eta, orduan, merkatari aberats eta bankariei dirua abantzuan eskatu ohi zieten, interes handi batzuen truke.

227. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0109 Baina guk gaur ezagutzen dugun industria indartsu eta azkar hau, Ingalaterran, XVIII. gizaldian sortu zen.

228. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0109 Orduan eta han sortu ziren hainbat makina, lana eskuz egin beharrean tresna hauen bidez errazago eta azkarrago egiten.

229. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0084 4.2 Erromatar Errepublika a) Ez zuen inoiz 1.500 drakma baino gehiago kosta ohi zen esklaburik erosi, zeren ez bait zuen jende delikaturik nahi, baizik gizon azkarrak, lanerako gai zirenak eta itzain onak maite zituen.

230. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0050 Azkenean, proba guztiak azkarren gainditu dituen taldeak aurkituko du altxorra.

231. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0005 Denek azkarrak izan nahi dute.

232. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0005 Nere anaiak azkarragoak ziren, baina postre txikiagoa zuten beti.

233. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0020 ERANTZUN AZKARRAK
1.- Joan-etorriko txartela

234. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0095 3. Forma launen marraketa Marrazketa axonometrikoa, isometrikoa bereziki, beste sistema guztien gainetik erabiltzen da, azkar eta doitasunez egin bait daiteke, projekzio bakar batekin piezaren forma perspektiboa emanez.

235. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0007 Zenbat aldiz entzun izan dugu gurasoen ahotatik: gure haurra oso aurreratua dator, izugarri azkar egiten ditu kuentak... eta horrelakoak?.

236. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0122 24 Jochen Rind-ek Montjuich-ko zirkuituari minutu 1, 28 segundu eta 3 segundu hamarrenatan eman zion buelta; 1969ko azkarrena izan zen.

237. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0039 Begiaren gainazalean gorputz arrotzik sartzen bada ez da betazalik igurtzi behar, baizik eta begiak azkar-azkar itxi-irekiz edo erabat itxita edukiz jokatu behar da.

238. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0044 Era desberdinean jokatzen dute, ordea, eta nerbio-sistemak azkar jokatzen duen artean, sistema endokrinoaren jokabidea geldoagoa eta iraupenez luzeagoa izaten da, odoletan zirkulatuz efektu hori eragingo duen ehun edo organoraino doazen substantzia bidez iharduten bait du.

239. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0111 Konbustio bizkorra gertatzen denez barne presioa azkar igotzen da lehengo aire eta gasen irteerako inertziagatik.

240. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0043 Gaur egungo nobela tankera bestelakoxea da, biziagoa, zuzenagoa, azkarragoa, esaera laburragokoa.

241. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0080 Azkarra da bere expresioa, arina.

242. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0080 Leturiaren urduritasunak prosa azkarrago, urduriago bat behar du eta badu Txillardegiren lumatik.

243. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0053 Horregatik haizea ekuatoretik Iparraldera datorrenean abiadurari eutsi eta azkarrago dator Ekialdera. Airea eta ura Ekialdera bultzatzen dituen indarrak dira hain zuzen Coriolis-en indar izenekoak.

244. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. angulo 0157 7) Indar elektrikoa beste indar mota batzuetara eraldatzen duten aparailuak, erabilterrazak, azkarrak eta iraunkorrak izaten dira.

245. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0013 Azken urteotan, herrian bertan nahiz inguruetan muntatu den industria ugariagatik haziera demografiko azkarra izan du, eta beraz, urbanistikoa ere, nukleo zaharra inguratua gelditu delarik.

246. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0014 - Bi ume hartuz, batak azkarrarenak egin eta besteak leloarenak.

247. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0014 Adibidez, nor zara zu? galderari, azkarrak ni... naiz (bere izena esanaz) eta leloak ni Napoleon naiz (hizkuntza mailan ondo, baina errealitatean egia ez dena) erantzungo dute.

248. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0114 Zera dizue ehiztariak: ikasketa azkarregirik ez.

249. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0114 Eta erbia harrapatzen denean, ez da nahikoa ahalik eta azkarren zorroan sartzea.

250. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0138 Herri germaniarrek, bada, oso kulturatze azkarra jasan zuten, latinez hitzegiten hasi eta kristautu egin bait ziren.

251. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0161 Eszenifikatu txiste hau: BEHI AZKARRA.

252. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0080 Informazio baten helbidea jakinez gero, atzipen-denbora oso laburra da, tartekoa; baina kontutan eduki behar dugu ferrita eta erdieroalezko memoriak ehun mila aldiz azkarragoak direla : diskoen atzipen denbora / memoriaren oinarrizko zikloa.

253. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0146 Beste entsaioan baldintzak batetarako egokiak dira: azetonan disolbaturik dagoen sodio ioduroak hauspeatu bat ematen du ioduro ioial kloruro edo bromuro ioi bat deskokatzen duenean; hauspeatze azkar batek haluro primario bat adierazten du.

254. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0061 4.- Guk nahiago genuke zuek bezain korrikalari azkarrak izango baldin bagina.

255. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0075 8.- Zuri, atletismo egiten ni bezain azkarra bazina, koipe guztia joango litzaizuke.

256. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0128 Denborarekin, ordea, abereez baliatzen ikasi zuen, eta hauekin askoz ere errazago eta azkarrago egiten zuen lehen berak bakarrik egin beharrekoa.

257. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0093 Zuzendariak erropuntu bat aipatu bezain laster, izendaturiko puntu hartarantz abiatu behar duzue azkar jokalariok.

258. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0047 Harria azkar gastatzen bada, piezak konikotasunaz irtetzeko joera baldin badu edo azala zirkulueran marratua badago, harria bigunegia delako da.

259. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0055 2 / Peoi pasatuak ahalik azkarren aurreratu behar dira.

260. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0194 Informazioa prozesadorean baldin badago, ordea, programa askoz azkarrago landuko da, ez bait da agindu honen edo haren seinale-egoeraren bila busean ibili beharrik izango.

261. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0194 Alde batetik prozesadore azkarragoen erabilera dugu.

262. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0194 Honelako bati eragin bezain azkar, programak bere martxa normala baztertu eta sarrera honi dagokion programa-zatia landuko luke prozesadoreak, honekin bukatu bezain azkar lehengo agindura itzuliz.

263. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0019 Erreakzio asko halaber, oso azkarrak dira eta ez dute horietan esandako metodoek balio, eta orduan teknika bereziak erabili beharra dago.

264. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0019 Bi motatakoak dira teknikok: Lehendabizikoak erreakzio geldoetan erabiltzen ziren teknika beraiek darabiltza, baina erreakzio azkarrei egokituak.

265. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0019 Hauexek izan daitezke arrazoiak zergatik ez duten erreakzio azkarretan teknika tradizionalek balio: (...).

266. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0055 2.- Kolisio-teorikoak ez du esplikaziorik ematen oso azkarrak diren erreakzioentzat zeren hauetan faktore esterikoak bat baino handiagoa izan behar bailuke.

267. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0037 Hain azkar asmatzen zituen gezurrak, asmatu ere, almazen handi baten jabe egin zen denbora asko baino lehen.

268. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0126 Gero mugimendu azkar eta zuzen bat eginez jaurti egin zuen aizkora.

269. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0126 - Ekar itzazu aizkorak, esan zion orduan O-kie-pák Mezulari Azkarrari.

270. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0166 Kostu aldakorrak, berriz, hasieran nahiko azkar igotzen dira, ondoren mantxoago hazteko, halaber azkenean berriro ere arindu egiten da hazkundea.

271. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0090 Zumalakarregik oso arin hornitzen eta zamatzen zituen bere gizonak, ahalik eta azkarren ibil zitezen eta horrela eraso zezaketen etsaia ustekabean.

272. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0179 1853an Perry amerikar almiranteak expedizio bat egin zuen eta azkar asko hasi ziren Ingalaterra eta Frantzia bultzatzen Japoniako portuak europarrentzat ireki zitzaten.

273. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0236 5.- Publikapenaren oinarrizko lurraldea Hego Euskal Herria da, bai bertan lan egiten zuten pertsona eta irakurlegoaren aldetik, baita idazlaritzara azkarrenik eta seguruenik iristen ziren berriengatik ere.

274. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0140 Crompton-en makinak oso hari mehe eta azkarra egingo zuen.

275. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0004 Oso hartz azkarra eta alaia zirudien.

276. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kalakari iv 0174 Zer egiten zuten itsaslapurrek azkar aberasteko?.

277. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0015 Esan nahi baita [rr] biguna edo bakarra eta [r] anitza edo azkarra, esate baterako, bokalartean daudenean aurkakotasunean daudela, zori/zorri, sari/sarri baina silabaren azkenean, ez ardo/arto.

278. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0199 Balentin semea adimendu azkarrekoa eta estudioetarako bizkorra gertatu zen.

279. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0028 Galileo konturatu egin zen argia azkarregia zela distantzi txiki horiek egiteko behar zuen denbora neurgarria izan zedin.

280. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0041 Mugei dagokienez baldin bada (abiadurak berdinak badira), edo negatiboa bada (A azkarrago badoa) ez du inoiz harrapatuko, eta p-ren espresioan ikusi beharko da hori.

281. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0116 Ba zeramika eroale ona delako eta egurra oso txarra, eta gure oinak tenperatura altuagoan daudenez, beroa zolura iragaten da, baina askoz ere azkarrago zeramikazkoan.

282. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0118 - Alde egin ezak azkar!.

283. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0118 - Bekar azkar ekarri beharrekoa...!.

284. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0319 - Ez hadi hain azkar ibili!.

285. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0055 Azken Gerrate Karlistaren ondotik gertatu zen industrializazio azkarrak nortasun krisia sortu zuen euskal gizartean, mila faktorek eraginik: - Nekazal eta artzain gizartetik industrializatutako gizartera igarotzea.

286. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0044 Halere, hainbat eta hainbat bide eta bitarteko ezarri arren, ez dirudi Eguzki Erregeak nahi zuen bezain azkar lortu zuenik protestanteen erlijio aldaketa, ezen abokata gehienak ere hugenotak izanak zirelarik eta bere eskuetan zeudelarik ofizioen gorabeherak eta paperak, hauek ahalik eta gehienik atzeratzen eta luzatzen saiatzen ziren.

287. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0185 Bestalde, badirudi zikloak ez duela, forma honetan behintzat, eskatu izan zaion baldintza azkarra betetzen, hots, behin zikloa pasatuz gero ezin dela aurreko ziklora itzuli.

288. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0380 Azentua azkarra da, oso (jadanik esana dugunez); eta, goranzko diptongoak gerta daitezkeenez, paroxitonia nagusi.

289. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. navarro 0027 Eskutan hartzen saiatzen bagara, busti egiten gaitu, ihes egiten digu, lurrera erori eta azkar desagertzen den putzua uzten du.

290. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0082 Pipi gajoak enperadore bihurtu bazen ere, bazeukan jangura bat gosearen biki-bikia izan zitekeena; baina ezin baretu ahal izan zituen bere urdailaren urrumarrak (1) urrumarrak zarata, izan ere gozoki mota guztiz beterik ekartzen zizkioten bandeja guztiak, mahairatu bezain azkar, inguruan zeuzkan bazkaldiarrek hustu eta irensten bait zizkioten.

291. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0078 - Tipo zekena! Harrapatzen dudanean ikusiko ditu herren txoropito horrek nire arranapola gorri batek ikusterazten dituen izarrak - eta jertsearen mahuka erretiratu zuen, bere beso mardula erakutsiz, eta boxeoan bezalako finta azkar batzuk eginez.

292. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0035 Ura azkar-azkar igotzen da....

293. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. añorga 0024 Ez zegoen beste irtenbiderik, adoretasun guztia enplegatu beharra zeukan Topek eta azkar gainera, berandu izan baino lehen.

294. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0170 Eta beti jaten ari ziren, ez gose zeudelako, gulaz baizik; eta oso azkarrak zirelakoan zeuden, irteten zuten bakoitzean karameloak, coca cola botilak, patata frijitu zorroak, txokolate izozkiak erosi arte amari onik ematen ez ziotelako.

295. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0086 - Norena da?- galdetu zuen pailazo azkarrak, aurpegia zuriz makilaturik zuenak.

296. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0020 - Ai panAma maitea! Zu ez zara oso azkarra esan zion erraldoiak, bere belarri handiei batera eta bestera eraginez.

297. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0081 Sophie EOMaren txalekoko poltsikoan sartu eta erraldoia korrika hasi zen ahalik eta azkarren.

298. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0040 - Beste norabait iritsi nahi baduzu, gutxienez bi aldiz azkarrago korri egin behar duzu!.

299. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0016 - Kontu ateratzaille azkarra zaude, ikusten detanez.

300. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0126 Beste isilune bat. Amonaren begiak piska-piskanaka suzko distiraz bete ziren, berarengan ohi bezala, eta besaulkian bat-batean zuzen-zuzen jarririk, berobero eginik, esan zidan: - Konta iezadak guztia hasieratik. Eta azkar, arren.

301. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0145 - Falta zaiana azkar ikasi beharko duk: bihar bertan hasiko haiz Pantxoren lekuan.

302. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0050 Eta Ulises azkarrak esperimentuaren helburua argitu zion, eskilarako laugune guztietatik, emakume zein haurrek eszena jarraitzen zuten bitartean.

303. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0117 Zirkunferentziak erdira jo zuen azkar asko, eta barnekaldeko hutsunea ere gero eta zabalagoa zen.

304. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura r. etxezarreta 0018 Eskalea igo da
azkar berehala
farrez eta algaraz
ondoko arbolara
.

305. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0017 Beste batzuk berriz, azkarrago gizentzearren, txabolan utziko ditu bi-hiru hilabete egin arte amaren esnea edanez: amaren esnea baita janaririk egokiena.

306. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0023 Eta hain azkar hazi ziren ilarrak, ezen laster txikia geratu bait zitzaien flaskoa.

307. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0006 Erregeak bere ezpatari heldu zion, baina deabrua azkarrago ibili zen; sekulako kolpea eman zion erregeari eta putzu sakon batera bota zuen.

308. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0010 Dendan sartu bezain azkar, esan zion jostunari: (...).

309. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0009 Beterik igo
hutsik jaitsi,
azkar ez banabil
hoztu egingo zait
.

310. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0125 Biziki atsegin zaio
berea ez denaren jabe egitea,
lekukorik gabe lanean
oso azkarra da eta trebea.

311. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0048 Baita lo hartu ere azkar gizonak, harri koskor baten gainean burua zuela.

312. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0017 Ba, Nikaxio, loreak barrura sartu bezain azkar, parkera abiatu zen korrika.

313. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0026 Halako batetan begiak ireki zituen eta lehen baino ere azkarrago zihoan zuzen-zuzen goitik behera.

314. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0032 Lehenbiziko afaria, andereñoak eta bere lagunek prestatu zuten, azkarrago egiteko.

315. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0052 Ezin zen azkar joan baina tira!.

316. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura otsoa eta azeria 0014 Leihotik salto egin eta tximista baino azkarrago ezkutatu zen etxe ingurutik.

317. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 - Partxisezko fitxa bat? - Bai Mokollo, eta azkar gainera! Bai laster ekarri ere.

318. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0028 Karlik bera baino lagun zaharrago bati guzti hau kontatu zionean, honek hegazkinek hegalak eduki arren, suziriak * suziri: koetea batere hegalik gabe askoz azkarragoak zirela erantzun zion.

319. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 - Bijoa azkar, bai, bataio festa ederrak izango dizkiagu eta. Agur!.

320. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 - Hanka hemendik! - Hartu hogeidurokoa eta azkar ibili, presa diagu eta.

321. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 - Eup! Hemen garela! - Aiba! Bai azkar etorri ere.

322. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 - Jakin egin behar gauzak azkar egiten, jakin egin behar! - Hala izango duk.

323. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0181 Baina azkar egin zion beldurrak gorrotoari leku.

324. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0012 Mutikoetako batzuk hori gezurra besterik ez dela diote, inork ez bait zuen kalean zehar izugarri azkar ibiltzen zen Malmiercaren deskapotable zuria ikusi.

325. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0016 - Agur benur!, adios Paris!- oihuztatu zuen Nikolasak gutunak zekarrena ikusi bezain azkar.

326. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0180 Orain beltz haietaz arduratu zaitezte: neska etxera, besteak beltz guztiekin batera. Ea azkar!.

327. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0048 Eta orduantxe gogoratu zen Amaiak eman zion edari bitxi harekin; benetan Capitan Trueno bezain azkarra bihurtuta bazegoen, hura zen egiaztatzeko aukera aproposa.

328. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0065 - Alu alua, hori duk hori eman dion kolpea!- esan zuen Yañezek -. Azkar desegin dik!.

329. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0076 Baina hauek ezin zuten azkarrago joan.

330. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0051 Ez dute adarrik eta ez dira oreinak bezain azkarrak.

331. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0135 Otso-emeak ondo zaindu zituen haurrak eta azkar gogortu ziren.

332. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0026 Nork lehen bota, asko balio zuen noski eta azkarren esalea zen garaile.

333. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0079 Ilunabar hartan, ahalik azkarren joan zen ohera noski, baietz ala ezetz, ezer esateke...

334. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0054 Ez ezak uste, hik ematen dioan aspiletik ezer jango duenik; oso zakur azkarra duk.

335. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0082 - Hezurrekin ez duk hain azkarra esan zuen Gorkak -.

336. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0148 - Julen, esadazu azkar gertatua, esadazu!- eskatzen zuen Lenoir jaunak erabat asaldaturik.

337. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0016 Han, ausartiez, beldurtiez, tontoez eta azkarrez hitzegingo dut.

338. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0066 Txoriak izuturik zihoazen aidean eta zaldiei, berriz, ura leporaino zutelarik, azkarrago joatea ezinezkoa zitzaien.

339. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0158 Eta horrela, Tomas Austin-ek zeraman eskutitza irakurtzea pentsatu zuen: Duncan untziko bigarrena ahal den azkarren itxasoratuko da eskutitz hau hartzean 37. paraleloak Zelanda Berri-ko itxasertza mozten duen puntura.

340. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0116 - Tximista baino azkarrago jaitsi zara! - esan zioten kamiolariek, barrez.

341. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0135 - Lope! Zoaz azkar poliziarengana.

342. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0032 Gizon azkarra eta oso elizkoia. Ia zertan laguntzea nahi duen galdetzera nihoakio.

343. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0063 Baina Pinotxok, tximista baino azkarrago, hortzez eskuari heldu, hozkada batez moztu eta lurrera bota zuen.

344. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0168 Bestela, nahiz eta oso azkarrak izan, ez zenukete irteerarik aurkituko.

345. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0234 Hala zen. Gisborneko Guy, gaiztoa izanez gainera, azkarra zen oso.

346. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0122 - Soinburdina ekarri nahi duenik halabeharrez ezagun baduzu, hobe zenuke azkar ibiltzeko esango bazenio -azpimarkatu zuen Dimitrik.

347. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0186 - Ahal duzun bezain azkar etorri - gero joan egin zen.

348. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0227 Utzidazu etxeko zaldirik azkarrena.

349. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0101 Gelditu eta orriak behin eta berriz tolestatu zituen; gero aurrera segi zuen makurtu eta ezkutuka begirada azkarrak boteaz ganbela hutsei.

350. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0149 Baina apaizgaitegira iritsi eta gelara sartu bezain azkar, aitak oparitutako El Grecoren koadroarekin topatzerakoan, Rosaren irudia tartekatu zitzaion berriro, arteriak eta zainak adrenalinaz gainezkatzen zitzaizkiolarik.

351. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0193 - Egunsentian ikusi zaitut... baina hegan egiteko ez al zindoazen azkarregi?.

352. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0073 10 (1) Zeren Zeren. Kapitulu huntako 13 lehen bertsetak 923-ko baztertua hitzari loturik daude. Paulo aintzina beretik ari da Korintoko azkarrei: zuek ere baztertuak izaiten ahal zarete, basamortuan urguluak ainitz Israeldar galdu zituen bezala anaiak, ez zaituztet jakingabean utzi nahi: gure arbasoak hedoipean egon ziren guziak, itsasoa guziek iragan zuten, (2) guziek Moisen bataioa ukan hedoian eta itsasoan Itsasoan. Mois Jesusen aintziniduria da. Hedoia (Jal1321) eta Itsas Gorriaren iragaitea (Jal1422) girixtino bataioaren aintziniduriak, guziek janari izpiritual Izpiritual, edo profetikoa, gero Elkargo Berrian beren betea eman behar zuten gertakari salbagarrien aintziniduria berdina jan, (4) eta guziek edari Edari. Hemen aipu den janaria, mana (Jal164-35) eta edaria, harrokatik atera ura (Jal171-7:Zen207-11) Jesusen gorputz-odolen aintziniduriak dira. Paulok Korintoarrei: Hebrearrek ere, basamortuan beren gisako bataio-eukariztiak bazituzten. Halere haietarik gehienak bide onetik zeiharkatu, untsa zigortuak izan baitziren. izpiritual berdina edan, ondotik zoakien Ondotik zoakien. Israelgo irakasleen ohidurak zion Zen 20 8-eko harroka ondotik zoakiela Israeldarrei harroka izpiritualetik edaten baitzuten; eta harroka Kristo zen.

353. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Azkarra izenaz ezagutzen da.

354. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0021 Gogora datorkio inongo planing-ik gabe antxintxika egin ohi zueneko aldia: orduan are azkarrago ibili ohi zen, nekeari uko egiteke, gorputza sufrimenduari inposatzen zitzaion arte, hala behar zuelakoan.

355. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0124 Lehen bezala, bide-txiur zailetatik abiatu ginen, azkarrago joateko.

356. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. pelaez 0070 Hobe dut ni ere ondo egotea amonarekin ahal den azkarren, jaunari eskatzen diot, ahal dudan parterik handiena jasotzeko.

357. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0065 Saltuaren ondoren ikusleek txaloka erantzuten digute, eta muxu batekin neure bihotza pozaren pozez, emozioz, taupada azkarrez mugitzen hasten da.

358. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0138 Beraz, erabakia azkar hartu behar zen.

359. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0026 Egun hits eta goibel hartako lainoak azkarrago ekarrerazi zuen gaua; leizera iritsi zirenerako ia ilundua zegoen.

360. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0095 Azkar asko abiatu ziren mutikoaren ondoren.

361. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0066 - Tira, ea, esan azkar.

362. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0073 Orreagara heltzeko, han Santxo Azkarraren hilkutxa askatzeko, biderik zuzenena da.

363. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0073 INFANTEA: Kapitain, entzun duzu! Aurrera, Santxo Azkarra, aska Nafarroa! Latindar galerna honetako erromar birribilketa desager dadila!.

364. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0081 Azkarra izan behar du gizonak, azkarra! Mili Mattik begirune handia zion Maddi bere emazteari, bazekien bera baino zorrotzagoa zela askoz ere eta.

365. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0081 Hark bai zaintzen zituela errentak... Hura bai azkarra.

366. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0019 Behinola, halako gauzarik mundu zabalean gerta zitekeenik pentsatu ere egin gabe, gizon arrotz bat bidailari omen zihoan Sadar mendian, eta berealdiko azkarrena atxiki omen zuen tartalo sasoikoak gizon hura.

367. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0025 Halaxe ari nintzen ni orduan, plaza erdian, kotxera sartu eta Ixidrorekin jolasten arituko banintza bezala egiten, denbora pasatzeko; berriz kotxetik atera eta begirada azkar bat jo ingurura, eta berriz kotxera, (...).

368. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0073 Ezin azkar joan aurrerakoan.

369. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0120 Zer esan duzu? galdetu zion Emilianak beste denek buruan zuten galdera azkarrena eginez.

370. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0052 Ez zitzaizkion Masuk esandako hitzak berehalakoan ahantziko: - Har ezazu kutxatila hau Jean, mutil ona eta azkarra zarenez honenbeste merezi duzu eta.

371. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0068 Goiz hartan ama esnatzera joan zitzaionean, lau t'erdiak zirela esan zion, azkar ibili beharko zuela garaiz heldu nahi bazuen.

372. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0080 Nahiz eta berak ezer ez galdetu, alaba maitagarri batzuk lez hitz egiten zuten beti beren gurasoez: Amantxi, ama, andre garbi, fin eta langilea zen, aita Felix, gizon azkarra eta zuzena.

373. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0006 Gero bihotza taupada azkarrez hedatu zitzaion.

374. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0167 Eta azkar, hau hilzorian dago eta!

375. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0012 Kalera irten eta azkar korritu zituen bizpahiru pisutako harri hondartsuz osatutako etxedi estuen arteko kale bihurriak, herriko plazara heldu zen arte.

376. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0034 Olatu batek jo zion brankaldea eta mugimendu azkar batez orekaren jabe egin zen Tomax.

377. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0082 Ezta Avellanedaren ankerkeriatan, Del Valleren itsumenetan edo Salazar hotzaren ahulezitan (jende azkarrak ukan ohi duen herabetan, alegia).

378. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0274 Tranpa ireki zuen, eta gidariari hotsegin zion azkarrago joan zedin.

379. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0074 Baina, arriskuak denbora asko irauten ez zuen kasuetan ere, azkar asko ezkutatzen zitzaizkidan bai zinismoa eta bai eginbeharraren sentimendua, eta beraien ordez halako basatasun-eldarnio bat jabetzen zen nitaz osoki, patuarekin bat egindako gizonaren orgasmo arraro baten gisa.

380. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0251 Urrikalpen hura, ordea, oker-ulertze batean zegoen oinarriturik: dolumin-adierazpenak egiten zitzaizkidan, baina beti ere ahalik-eta azkarren kontsola nendin amoreagatik.

381. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0069 - Oilanden lehenengo arraultzetxoa eman nahi diet azkar hitzegiten ikas dezaten.

382. 1969-1990 euskara batua literatur prosa g. muro 0015 - Ea, lanera alprojak. Mundu guztia branka eta eskotara azkar!.

383. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0046 Bienbitartean, zuhaitzetara igotako begiluzeak jaitsi ziren handik eta, haietan azkarrenak sugearen zazpi buruak moztu zituen.

384. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. arriola 0010 Perikles gaztea, egunen batean politiko azkar bilakatuko zela, espero zuten.

385. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0085 Zerbait egin behar zuen, eta azkar gainera.

386. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0104 Kurt Altdorfer, La gargotetik irten ondoren, oinez eta azkar ibiliz, ia korrika, ospitalera joan zen.

387. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0104 Errezepziora joan zen, azkar eta urduri.

388. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0142 Orduan, kotxera joan naiz ibilgailuarekin inguruak azkarrago aztertzeko.

389. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0015 Tangaly-k ustekabean dantza utzi eta hain azkar desagertu zen, besteek haren itzala ere ia ez zutela ikusi.

390. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0033 - Zure senarra oso azkarra da benetan - erantzun zion armiarmak kamaleoiaren emaztea lausengatzeko gogoaz .

391. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0015 Bai azkar egin ere txurrut bi gazteek, beraien edalontziekin topo egin ondoren.

392. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0101 Gazteluak eraikitzen zituen, piramideak, faroak, operarako antzeztokiak, behatzak oso azkar mugieraziz.

393. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0063 Sukarra azkar ari zitzaion jeisten eta azala ezkatatzen ari zitzaiola hauteman zuen Albak, batez ere izpilak zituen lekuan, non zahi antzeko zerbait sortzen zen.

394. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0086 Sartu egin ziren baina azkar asko irten ziren berriro, zenbait lekutan gorpuz gainezka zeuden iraganbideak kutsatzen zituen ustel hatsetik ihesi.

395. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0086 Oraingoan azkarrago ibili zen eta handik bi ordutara atzera bueltan zihoazen roulottea zain zeukaten tokira.

396. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0093 Azkar ulertu du aitak: Ximon ari da gezurretan!.

397. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0025 Argia azkar desagertzen ari zen eta iluntasunean hiltzea jasanezina egiten zitzaionez, kandela bat piztu eta berriz ere bere aulkian eseri zen, zai eta Jainkoari bere burua egotziz.

398. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0058 Rodrigok, azkenean, argitasun izpi bat nabaritzen du, bidea zabaldu egiten da ia ohartzerik gabe, haiztoak desagertu egiten dira eta heizazuloaren sarreran aurkitzen du bere burua; ibai azkar bat eskeintzen zaio han, eta ez dauka bertan sartzeko aukera besterik, ez bait dago beste irteerarik bere aurrean.

399. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0049 - Zergatik aldatu duzu zeure asmoa hain azkar?.

400. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0079 Bizkarreko mina ahaztu eta kamioira joan zen ahalik azkarren.

401. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0048 Gau heldu zen. Azkar.

402. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0028 Zerbitzaria oso azkar ibili zen eta gu hizketan hasi baino lehen bazekartzan eskatu genituen gauzak.

403. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0125 Jaio nintzen herrira heldu bezain azkar artile merkatari txikiei zuzen Artile Biltegi Nagusira hurreratu barik erosi genien merkantzia, baina ez zen nahiko izan, euskaldun asko baitzegoen Burgosen artilea erosteko asmotan.

404. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0183 Suposatzen zen besteak baino azkarragoak ziren batzuri irakasten ari gintzaizkiela suarmak erabiltzen; halarik ere, aurrerapen handirik ez zuten lortzen.

405. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0041 Horren azkar itzali nahi al duzu, zeure esku lurtarrez, dariodan argia?.

406. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0079 Aita batek bi seme zituen; zaharrena oso azkarra zen eta oso ongi zekien zer egin behar zuen beti, eta gazteena tontoa zen eta ez zekien ezer eta ez zuen ezer ikasten.

407. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0041 Hau da, Txakurraren antzerako burua duen Mandril jakintsua, Hego Afrikako abererik azkarrena.

408. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0048 Orduan, arkaitzetako Suge Boa bikoloreak zegoen tokitik azkar jeitsiz, bere buztan biguin eta ezkatatsuarekin jipoi eder bat eman zion Elefantearen Semeari.

409. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0058 Elefanteak oso gogor tiratzen du, eta berdintsu ari da Krokodiloa, baina Boa Suge bikolore eta arkaitzetakoa azkar eta agudo doa Elefantearen Semeari laguntzera.

410. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0039 Larrosa, larrosondotik ebakiz gero, benetan azkar eta erraz igartzen da, bai: hau ukika, hori usainka, bestea kimaketan hasten zaizkio; eta, azkenean, esku baldarretan hondatua geratzen da.

411. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0013 Atzetik hasi zitzaizkigun, eta azkar ailegatu behar izan genuen zure etxera.

412. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0069 Ondorengo hamar segundutan dena oso azkar gertatu zen eta ez zen bizitza hura salbatzerik izan.

413. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0071 Bere etxebizitzara heldu eta, hara sartzean Katharina Beirtersi eta W. andreari egiaz itsatsi zitzaien: telefonoak jo zuen; baina oraingoan W. andrea azkarrago mugitu zen, joan, telefonoa hartu, eta bere aurpegian nazka itxura azaldu zen zurbiltzeraino; gero entzun zitzaion apo madarikatu, apo madarikatu lotsagaldua marmarikatzen, eta zuhurki telefonoa utzi zuen, eskegi gabe ordea.

414. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0115 Beraz, itxaropen gutxi dago ibilbide berri bati hasiera eman diezaion; izan ere eta hemen ez da ezer isildu behar, ezertxo ere ez egiaz bere gorputzaren usaina ez da lehengoa, goizean azkar dutxara sartu saboi, desodorante eta usain gozoa ugari erabiltzen duen batena.

415. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0051 - Jantzi gaitezen azkar!.

416. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0067 Asuntua da azkar ibiltzea, koronel madarikatu horrek harrapatu ez gaitzan.

417. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0096 Erantzun harekin emakumea une batez noraezean bezala utzi zuelaz baliatuz, Kikilik laguna besotik hartu eta kalera joan ziren urrats azkarrez.

418. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0127 - Eskerrik asko, Kokolo. Eta orain goazen azkar, txoriak ihes egin aurretik.

419. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0015 Gehiegi da! Beraz ez daukagu luzaz berriketan ibiltzeko astirik hemen, eta aztertu behar dugu segituan nola konpontzen dugun oker hau ahalik eta azkarren.

420. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0033 Nik, azkar asko, ostikada bat eman nion zikin hari.

421. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0069 Azkar mugitu behar ginateke.

422. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0104 - Bortxatu sarraila! Azkar!- agindu zuen inspektoreak.

423. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0025 - Hain azkar ibiltzea debekatu behar liekete.

424. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. elortza 0051 Txikitandik euskara ikasi duenak, eta batez ere alfabetatu gabea baldin bada, ikasi berri batentzat oso azkar hitzegiten du, bukaerak laburtuz eta euskaldun berriaren mugak kontutan izateke.

425. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Halarik ere Nafar langileek beren nahia erakutsi dute; hots, besteren menpean bizitzeaz aseak direla eta horrekin bukatzeko bide bat baino ez dagokeela: burruka elkartu eta azkar bat.

426. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. perales 0149 Denden errotuloak eta portaleen zenbakiak irakurtzeko azkarregi goazenez gero, geldiago joateko tekla sakatu dugu eta hiriko museoa azaltzen zaigu eskuinean.

427. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. perales 0150 Aipatu behar da filmazio hauen kalitatea handiagoa dela bideozinta arrunt batena baino eta, jakina, segmento desberdinen arteko bilaketa guztiz azkarra dela, ia bapatekoa.

428. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1987 0004 Idazkeraz, irakurterrazak; jeneroz, llaburrak eta arinak; gaiak, ez transzendentalak baizik eta adarraren puntaren puntakoak agian, baina denboraren joan azkarregitik erreskatatzea merezi dutenak, ziur.

429. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0230 Nola ez dute gaixo sagua iretsiko holako bi gatu azkarrek?.

430. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0230 Bestalde, Musulmanak azkar badira Al-Andalus edo Espainia beherean, ez ditake berdin erran Toledotik Tudela arte hortaz: horgo Moroek baitute halako xuri aire bat, eta Emir edo Nausi Haundiaren ganik urrun, laket baitzaiote ahal bezanbat beren ber bizitzea Zaragoza ingurina hortan.

431. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0234 Eta orduan Zaragozaren ganik Tudela aldea urrundu ta bere gain jarri, auzo azkarregi baten ganik urruntzen den bezala!.

432. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0238 - Iduri luke harria bezain azkar erreinu berriak betiko iraun behar lukela.

433. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. intxausti 0048 5.- Objektiboa ikusi nahi dugun objektura hurbiltzeko, mikroskopioak 2 eratako torlojoak ditu: a) torlojo makrometrikoak, hodia azkar mugitzekoak.

434. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0001 Beste aldetik, gaur egun Medikuntzaren barnean eremu irekirik baldin badago (eta daudenik ez dago dudarik) horixe da hemen ukitzen dugun hau, eta arlo honetan han eta hemen egin eta egiten ari diren ikerketa sakonek daramaten martxa hain da azkarra, ze gaur esandakoa bihar baliorik gabe gera litekeen arazoa dugu.

435. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. nazabal 0007 Gizarte kapitalistetan, eskulana ahalik eta azkarren berriro konpontzera zuzenduriko eredua aurkituko dugu eta, ondorioz, osasun ekintza, sendatzailea izango da nagusiki.

436. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0099 Heroi azkar eta bortitz horiei, gure euskara gaisoak ezin sekula behar bezala ordainduko die, hain garrasi ausartez mafiaren hatzamarretatik ordu onean salbatu izana.

437. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. arzac 0195 Azkar batean eman zien arrazoia irundarrei ondorengo ekintzak, 1717. urtean frantses indarrak Baionaratu zirenean. Berehala eratu zituzten puntu estrategikoak Gipuzkoako diputatuek.

438. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0047 Alabainan, betroin, euskaldun, okzitan eta beste zenbait herri-kultura azkar bizi baitziren oraino.

439. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0028 Egungo munduan instintibu pratika den zenbait errealitate, hots teknologia munduaren fenomenoak oro gaurko pentsatzaile egoki eta azkarrenek ere ihes egiten die.

440. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0040 Honek, noski, lan egitera dakar berarekin; eta lan horren bidez herriaren burrukan gero eta parte haundiago eta azkarrago bat izatera iristea.

441. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0022 Johnsonek Vietnamgo gerla bukatu behar zuela aipatu zuenean langileen syndikatuko buruzagien eta langileen protesta azkarrak entzun zituen, lan-eza etorriko bait zen laster eta alokairuen beheratzea.

442. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0290 Aldaketa azkarren eta sakonen mendean bizi gara.

443. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0170 Historian, alabaina, poeta hoberena ez da derrigor eragile azkarrena gertatzen, Aitzolek erakutsi zuenez.

444. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mujika 0253 Erregeari bidalitako gutun hori aipatzen dudanez, ezin dut utzi abagunea bertako parrafo bat berridatzi gabe, zeren oso adierazkorra bait da ikusteko zer nolako ikas-giroa zegoen Bergaran sasoi haietan; honela dio Bergaran lor daitezkeen ezagupenak ugariagoak, sakonagoak eta azkarragoak dira Parisekoak eta beste ikasketa tokitakoak baino, zeren bertan ez dute ikasleek beste horietan azaltzen zaien ikasketak uzteko tentaldi anitz.

445. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sarriegi 0249 Harako esaera zaharra erabiliz Azkar eta ondo, usoek hegaka.

446. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0294 Bestetik, lehorketaren aurkako kuskuak eratzeko gaitasuna eta azkenik, hau garrantzizkoena, ugalketa azeleratua; ondorengo ugari edukiz eta sarri ugalduz harrapariek sortzen dizkieten galerak azkar konpentsa ditzakete.

447. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0294 Horbela samurra eta usteltze azkarrekoa denean aneziko ugari egoten da eta beraz materiala berehala geratzen da lurperatua.

448. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0309 Ala gerta: borrerua etxetik kanpora bial bezin askar, auzo erri bateko andratxo on eta errukior bat ekarri zioten.

449. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0309 Biaramoneko egun sentiakin an dijoa Maisu Juan, aalik eta azkarren gosaltzeko, Peru esnatzera.

450. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0047 Esan dezagun hemen hitz gutxitan Atalase mailako ikasle batek zer ulertzeko gai izan behar duen:
- berak egindako galderei dagozkien erantzunik normalenak;
- berak aipatutako gaiei edota emandako erantzunei dagozkien ihardespenik normalenak edo probableenak;
- boskarren puntuko gai-zerrendaren barruan bestek egindako galderak;
- boskarren puntuan emandako gai arloen barruan bestek emandako informazioa;
- informaziobideek emandako ohizko oharrak, hala nola aireportuetako bozgorailuenak, tren-geltokietakoak, etab.;
- zenbait ohar: argi ibili!, kontu!, gelditu!, azkar!.

451. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0059 Emaitzak azkarrago eskuratzen al dira?.

452. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0216 Helburu handi eta zehaztu gabeak baditu, motibazioa ere moteldu egingo zaio eta amore emango du guztia azkar ezin lortu duela ikusiz.

453. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak etxde 0347 Alegia, gure aitonaren jokabidean aipatu dugun ahuleriarik izan baldin bazen ere, ez zutela Gipuzkoa guztian, injinadore azkarragorik, prestuagorik eta egokiagorik aurkituko.

454. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0012 Arimaz dohain ederren jabe: adimendu azkar eta argia, irudimen aberats eta lotu ezina, bihotz eta sentipen sakon eta sarkorrekoa.

455. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. paul 0066 Behar beharrezko diren jeneruak, janari eta jantziak alegia, soldatak baino azkarrago igo dira eta soldata itxurazko bat irabazteko bidea duenak, tira... Nahiz eta itxura batera egoera hau normaltzat jendeak euki, langileak eta ugazabak etorkizun hobeago baten itxaropenetan egonik, gaurko egoera hau zein larri eta hestua azaldu nahi ez dutelako da.

456. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mroyo margolari 0007 Haien aktibitatea gehiago zabaldu behar dute, denbora gutxiagotan bildu, azkar bizi, bizitzaren mugetan arakatu, bizitza bukatzen, interesik ez duela dirudien tokitik segitu, eta hortik abenturari ekin, azterketa bakartian errealitatearen oinetan galtzen den bidexkan bakarrik gelditzeko eta orduan poetak joan diren bide beretik pasatzera arriskatu.

457. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0070 Ez da lan horretan luzaz ikasi beharrik: itxura edo manera piska bat, boz aski azkarra, memorio izpi bat, eta borondate ona aski zaie parte hartu nahi duten herritarreri.

458. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hu aurp 0063 Barne azkarra zuen... iduriz.

459. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0037 Hartu zuen mundu guztian zehar lasai-lasai eta azkar-azkar ibiltzeko patinetea eta han joan zen munduan zehar, Ipar Polotik Hego Polora, Txinatik Txilera, ibai txikienetatik itsas zabalenetara.

460. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0055 Gure biziera modernoak, azkar, aldakor, egunean mila herbestetzaren ekarle, haurren denbora-kontzientzia hori lortzen laguntzen du.

461. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0141 Azkar heldu zaigu eguerdia.

462. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0017 Ikasle buruargia eta azkarra izan zen, nonbait, baina inola ere ez eskolako beti-lehen horietakoa.

463. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0190 XIX. mendeko goletak bi edo hiru mastadun belauntzi ederrak ziren, oso azkar eta gogorrak, maniobra errazekoak eta bakailao zamaketarako zamategi nasaiak zituztenak; bakailaoak zamatu aurretik tripak atera, garbitu eta ondo odolustu behar ziren haragiaren gogozko zuritasuna lortzearren.

464. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0034 Hori guztia Balik hitzez a-posteriori-ko azalpen horietako baten bidez adierazi ez-ezik, arkatzaz azkar zirriborrotuz ere idatzi egin digu.

465. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0093 Jabekuntza honetan, ondoko pausu hauek aurkituko ditugu:
- nagusiei idurikatuz, grafismo-bihia (besteak beste, azpimarratutako sinatura izan zen hori Baliren kasoan; baina beste kasoetan, beste eredu bat izan daiteke lehen hozia);
- lerro-ilarak, eskailera gisakoak edo kurubilka, baina ezelako bereztasunik gabeak;
- lehendabiziko sinu berezien agertzapena, ondokoen zurkaitz gisa erabiliak: ikurrik xinpleenak izaki (t,o,e,I,i), alegia eskuak azkarrenik mendera ditzakeanak.

466. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0020 Gero gainera zuhurra eta azkarra baldin bada, hobe.

467. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0176 Beraz, ito egiten zitzaion, eta extrainatuta zegoen nola bera baino azkarrago irtetzen zen mundu guztia semaforoetatik... teknika hori ikasi zuen arte.

468. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0004 Zaldiek gudu gurdiok azkarrago eraman zitzaketela ikusi zutenean, gurdi arinagoak egiten saiatu ziren.

469. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0004 Gurpil errailadunen erabiltzea oso azkar zabaldu zen Mesopotamia osoan.

470. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0004 Bi gurpileko gurdiek ez zuten honelako arazorik eta, gainera, arin eta azkarragoak ziren.

471. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0035 Fitopatologian diagnostiko azkarrak zailak badira, are zailagoak dira bakterioen kasuan, agente gaitz-sortzailea mikroskopikoa delako eta ondorioak oso konkretuak izaten ez direlako.

472. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0031 Gizaki batzuek, heuren bizimoduak derrigor behartzen dituelako edota, beharrik gabe habilezia hori sakontzeko ardura hartu dutelako (kirolariek, adibidez) askoz errazago eta azkarrago mugitzen dira besteak baino.

473. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0063 Kontutan hartu behar dugu ikasleari euskaraz komunikatzeko bideak ahal den azkarren zabaldu behar zaizkiola; hori da oraingoz gure helburua.

474. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0009 Hau honela izanagatik ere, eta nahiz logika lehenago agertua izan mintzamena baino, ados dira gaurko jakintsuak puntu batetan: hizkuntza agertuz gero, pentsabidearen eustarri eta gidari bihurtzen dela oso azkar; (...).

475. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0047 Programaren xedeak honako hauek dira:
1. Ikasleei testu bat ulertuz irakurtzeko estrategiak garatzen laguntzea (ad. parrafoaren gaia antzematea, irakurketa azkar eta iragarpenaren bidez).

476. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0066 Helburuak antzematea
Lehendabiziko bi helburuak, hau da, ikasleak azkar irakurtzera bultzatzea eta testu baten gai nagusia eta funtzioa antzematen praktika ematea, ariketa batean lan daitezke.

477. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0084 Erakunde askok tabernak dituzte, non langileek bazkari azkar eta merke bat izan dezaketen; beste batzuk otartekoak ekartzen dituzte edo pub batera joaten dira bazkaltzera.

478. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0103 Garrantzia duena zera da, ikasleak nahiko ustekabezko galderei azkar erantzun beharko diela.

479. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0102 - Hiztegia begiratzea, berrikuskatzea, liburuan datu bat aurkitzea etab. testuari gainbegirada azkarra emanez egin daiteke.

480. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0046 Hala ere, ba daude lan-moeta hoiek laster azkar zabalduko direnaren itxurak.

481. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0064 Bat batean ulertzen da, Frantzia bezalako herri batetan, zeinetan Ekintza aginteak, miloi erdi funtzionariek osatzen duten gudalosteaz balia daitekeelarik, beti bere menderatze haundienean interes eta pertsona multzo izugarria baitu; zeinetan Estaduak gizarte zibila lotu, fiskalizatu, arautu eta begiraturik baitu nola bere bizimodu orokarrenak hala pertsonaren bizitze indibiduala, nola bere bizitzaren agerpen zabalenak hala bere higitze tipienak; zeinetan gorputz parasito honek zentralizazio aparta baten bidez, lortzen baititu nonnahi egoteko, dena jakiteko eta azkar mugitzeko ahalmenak, eta egiazko gorputz soziala, ordea, menderaturik eta itxuragabe kausitzen delarik, ulertzen da, bada, honelako herri honetan, ministerioez baliatzeko ahalmenak galtzean, Nazio Biltzarreak egiazko influentzia guztia galtzen zuela, baldin Estaduaren administragailuak soiltzen ez bazuen, funtzionarien gudalostea ahalik eta gehien gutitzen eta, azkenean, gizarte zibil eta publikoaren usteari, (...).

482. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0034 Ekintza trukakorra eta ez trukakorrak hain sarritan baititugu gure aurrean, konturatu ere ez gara egiten ia; gure burua da baina erne dagoena, eta nola jokatu behar dugun azkar erabakitzen duena.

483. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0082 Geroz eta garraiobide azkarragoak erabiltzen direlarik, gaur egun kamino zabal eta ahalik eta zuzenenak, ahal den neurrian bidegurutzerik eta bihurgunerik gabeak, oztopoak urrutitik ikus litezkeen moduan egin beharra izaten da: labur esanda, segurtasun handieneko kaminoak.

484. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0082 Garai batetako kamino bihurgunez beteen ordez, mendiarteetan aldapagoraka eta beheraka gurdibideren antzera, herri txiki polit eta bakartiak elkartzen zituzten haien ordez, gaur egun zirkulaziobide geroz eta azkarragoak egiten dira.

485. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0082 Orain, kamino berrien aldamenetan, hiri txiki modernoak ari dira sortzen, baina ez alafede, kanpandorre baten edo gaztelu baten inguruan, komunikazio bide azkarrek beharrezko dituzten industribildumen inguruetan baizik.

486. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0085 XVIII. mendera arte abeltzainak gailendu zirela badirudi ere, harrez gero galtzaile bihurtu zitzaizkigun, laborantzak abiada azkarra hartu baitzuen.

487. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0156 Azkar edatekoa da.

488. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0196 Palanka edo kirten baten bidez, zipotzak, kolpe batean, erraz eta azkar sartzen dituztenak.

489. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0160 Esku trebeetan hauk, elektronika-karkulagailua bezain azkarra eta segurua izan omen daiteke sistema hau.

490. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0160 Lehendabiziko ontzia sumatu orduko jauzi bat egingo du soegileak, eskailera hurbilean behera azkar abiatuko, eta han dagoen gonga joko du berria emateko.

491. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0053 Azkarregia zen Onka nolanahi pekaritalde bati erasotzeko.

492. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0109 Zuzendu zen ahal zuenik eta azkarrena eta igari hasi; baina Asuri ihes egiteko bezain azkarra ez zen izan.

493. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0109 Isatsa gidagailutzat erabiliaz, azkar ibili zen iguana uretan, ankekin laguntzen ibili beharrik gabe.

494. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0385 Atera denari buruzko argitasun azkarrago bat emateko helburuarekin, datuok koadro batetara eramaten dira.

495. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0124 Bestalde, banakako ariketa azkarrago agortzen da eta pattaltzen, gehienetan behintzat.

496. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0109 Aurreko umaldian behar den garaian antzutu eta behar bezala gobernatu ezkero, honela izango litzateke: a-tik b-era: esnea berehala ugaldu. b-tik c-era: esne asko emanez luzaro iraun. c-tik d-era: esnea gutxitzen hasten zaionean, azkar antzutu.

497. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0197 Hau irakurriz berehala konturatzen gara Holozeno hasi eta gero ematen direla lorkizun handien eta azkarrenak; badirudi milaka urtetan gizonak lortu ez zuena zortzi mila bat urtetan lortzen dela.

498. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0192 Eta Mari-ren jeinutzat hartu zutelako, hanka egin omen zuten azkar asko handik.

499. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0092 Ritmo azkarragoz (Europa osoko bataz bestekoa baino areagoz) hazten diren sektore biak, landuketazkoa (% 7,1) eta kimika (%11,3) dira; beti ere, balore kostantetan.

500. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0092 Bestalde, kreaturiko lanpostu mailan, dinamiku edo azkar deituriko enpresen emaitza, 870 lanpostu izan zen; zifra guztiz eskasa hamarraldi batetarako.

501. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0117 Fase honetan hasten dira REM mugimenduak (Rapid Eye Movements, begi-mugimendu azkarrak).

502. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0151 Sukarra (aldakorra). Letargi moduko egoera. Egarria. Pultsu azkarra eta hari-formakoa. Tentsio baxua.

503. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0151 Fontanelak hondoratuak. Arnaskera azkarra (takipnea). Oliguria.

504. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0205 Gero gasolina eta Diesel motoreak hobetu egin dira, gaur eguneko automobil sinple, azkar eta onak lortu arte.

505. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0205 Zortzi zilindrotako motorea guztiz azkar dabilenean, 20 000 eztanda izaten ditu minutuko.

506. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0035 Eta jarrera honek ondorio iraunkor eta azkarrak ditu.

507. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. rodriguez ibabe 0093 - Metalen solidotze azkarraren ikerketa (EHUko Zientzi Fakultatea).

508. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak garm 0161 Arotz burdina gorritzea joku azkarra eta laburra izan ohi zen; Baigorrin entzutea izan nuenez, minutu batekoa, gutxi gora behera.

509. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. madariaga 0040 Horrez gain, itsas pikoplanktona hau da, ultrananoplanktona, 0,2-2ampmicro;m neurriko zelulak bakterio heterotrofoez, zianobakterioez eta fitoplankton eukarioto txikiaz osoturikoa (Sieburth et al, 1978; Johnson ampamp; Sieburth, 1979, 1982) azkar haztea (Azam et al, 1983; Platt et al, 1983) eta in situ erlatiboki txiki eta iraunkor diren izaki hauen naharotasuna, harrapakariez mantentzea (Bumey et al, 1981, 1982; Davis et al, 1985), bi puntu aipagarri ditugu.

510. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. azkargorta 0070 Dena den, ñabardu behar dugu PCEaren antiabertzalekeria ez zela hain azkar eta hain masiboki nabaritu, izan ere orduko alderdi antifrankista gehienek ez zutelako ETA aurrez aurre kritikatzen; egia esan, ETA instrumentalizatzen saiatzen ziren, zeren, praktikan, frankismoaren aurkako erantzunik gogorrena bait zen.

511. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0251 Hortik ez dago okerbiderik eta azkarrago joaten da.

512. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. sastre 0090 Ekonomiari dagokiolarik, eta orohar, sobietarren beren planteamentua zerau izan da: hemen beharrak azkar aldatzen ari dira, eta gure administrazioa berriz mugigaitz eta zurrun ageri da, desegoki eta baldar.

513. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.e. laboa 0089 Azalpen honen ondorioz ezberdintasun nabari zenbait ikusten da Popper eta Lakathosen teoriaren artean: a) Lakathosen kritikak ez du teoria Popper-ek uste duen bezain azkar deusezten.

514. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak merkatalez 1987 0005 Orain arte egindako lana benetan inportantea bada ere, ez dago dudarik oraindik instrumentu bizkorragoak behar direla merkataritzaren zentsuarteko epealdiko eboluzio azkarra ezagutzeko.

515. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Jendea ohi baino azkarrago dabil, batak besteari noiz igoko duten galdetzen dio, neska-mutil gazteak elkarrekin igotzekotan geratzen dira, janariz betetako saski galantak hartuta dabiltza dendaz denda neskatxa garbi eta lirainak.

516. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0014 Estrofen eskema metrikoak egiten hasi nintzenean, azkar jabetu nintzen gaiak duen luze-zabal bereziaz.

517. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0021 Goiko arrazoinetaz gain, kontutan edukitzekoa da XX mendean Euskal Herrian eman den industrializatze eta hiritartze (urbanizazión) prozedura azkarrak baserriari loturiko abelazkuntza eta lurgintzaren ahulketa suposatu duela.

518. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0103 Ez da notizi soil batzuekin konformatzen, eta azkar irakurtzen jarraitzen du zure konfesiño beroaren bila.

519. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0179 Arpegiatzeko ñabardura-aukera handia dago: azkar, ziztatuz, azentu moduan eta baita poliki eta adierazkor ere.

520. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0126 AZKARRA

521. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0075 Berari eskerrak, ikasgelan erabili beharreko sekuentziak zehatz eta azkar aurki daitezke.

522. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0127 Giroa zenbat eta lasaiagoa eta atseginagoa izan, are eta azkarrago gaindituko dira oztopoak (klasearen helburua zein den ez da ahaztu behar, noski).

523. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0144 Guztiz funtsezkoa da biktimaren egoera azkar eta zehatz ebaluatzea.

524. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0056 Baina Jainkoak hala nahirik, Chiprera azkar iritsi ziren.

525. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0104 Hala ere bidean abiatu zen, eta hain azkar zihoan, Fabro bere lagunak ezin jarraitu zion.

526. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0043 Horrela, populazioa hazi edo murriztu egin den ezezik, noiz egin duen azkarrago ere (marraren inklinazioaren arabera) ikusiko dugu.

527. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0069 Meatzariek azkar jubilatu behar dute, osasuna berehala ahultzen bait zaie: gas toxikoek birikei kalte egiten diete.

528. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0012 Arte gotikoaren hedapen azkarraren beste zergati moduan, Espainia guztian eman ziren gerra ezberdinak aipatu behar dira.

529. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0054 Bere hasiera-hasierako izena Villanueva izan zen, eta horrela deitzen du Sancho Azkarrak 1184.ean Monreal-en suskribaturiko dokumentu batetan.

530. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0054 Sancho VII.a Azkarraren erregetza garaian (1194-1234) Orreagako eliza eraikiko da, zeina, bereix aztertzen den, Nafarroako gotiko estiloari dagokion exenplu arrado eta bakana baitlitzan, Paris-ekin zuzenki konektatua eta oraindik oso-osotara sartzen ez dena.

531. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0087 Honek ere haragia jaten du, eta bere hegalaldi indartsu eta azkarrari esker lortzen du haragi hau.

532. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0051 Kalitxabelarra izenarekin ere ezagutzen da, oso ona delako garatxen kontra, eta baita ere maskur eta antzekoentzat, kendu egiten bait ditu, baina ez dermatologoek prestatzen dituzten medizinak bezain azkar.

533. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0051 Oso modu errazean transformatzen dira, eta honen ondorioz, oso azkar lehortu behar dira.

534. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0037 Eszifomedusek bizitza laburra dute, azkar hazten dira, gero, tenperaturen, edo gutxi ezagutzen diren beste zergati batzuen eraginez hiltzeko.

535. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0021 Azkar asko igarri zioten kristauek eta mahomarrek elkarrekin bizitzea komeni zitzaiela gerra gorabehera.

536. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0046 Gurutzatuek zaldi-mota berriak aurkitu dituzte Ekialdean, Mendebaldean erabiltzen dituztenak baino ederragoak, lirainagoak eta azkarragoak.

537. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0049 Hizkuntz trebetasun desberdinak ukitu eta gainera bertsio zuzen bakar bat izatearen abantaila dauka, zuzenketa azkar eta zehazki egin daitekeelarik.

538. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0079 Izugarria da zelako azkar barkatu nauen aitatxok.

539. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0016 Testu luzeen irakurketa azkar samar honi, irakurketa estentsiboa esaten zaio.

540. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0089 Karlisten astinketa Gipuzkoa osoan barna azkar hedatzen ari zenez, Diputazioa biltzen zen herrira, Azpeitira alegia, abiatu zen.

541. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0127 Baina txangoa eroso, merke eta azkar bilakatu zuena trenbidea izan zen.

542. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0018 Fronte hotza beroa baino azkarrago ibili ohi da, askotan lehenengoa bigarrena harrapatzeraino iristen delarik.

543. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0135 Zaparrada azkar bukatzen da.

544. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0112 Prozesu hau, esan dugunez ez da iraupen berdinekoa izar guztientzat, masa handikoetan ez da hain luzea, askoz ere azkarragoa baizik.

545. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0112 Orduan, kolapsoari eusteko energia gehiago behar da eta, beraz, hidrogenoaren fusioak azkarrago gertatu behar du.

546. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0007 Erik-en eraginez, Brattahlid azkar gehitzen da, gaur egun ezagunak ditugun familia-buru batzuek ekialdeko leku berean baserriak eraikitzen dituzten bitartean, Farewell muturraren iparraldean eta gaurko Juliane-haab herritik hurbil.

547. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0014 Eta zeintzuk............ ba asmakizun horreek? Lehenengoa, ea zer.......... munduko gauzarik indartsuena eta azkarrena.

548. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0014 Hori asmakizuna! Zure aitak badauka behor.................... danetan azkarrena; zigortu barik ere erbiek beste korritzen dau.

549. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0015 Basamortuak geroz eta azkarrago zabaltzen ari dira Lur planetaren azalean.

550. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0015 Basoen murrizketa eta basamortuen azkar zabaltze hau elkarrekin lotuta daude, lurra zuhaitzen babesik gabe gogortu egiten bait da luzarora.

551. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0015 Basoaren jabeak basoa erretzen zaionean, kanpoko zuhaitzak landatuko ditu, hauek bertokoak baino azkarrago hazten bait dira.

552. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0018 Ordezkoa azkar bidali zuen obispoak, apaiz gazte bat.

553. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0105 Erreakzio hau abiadura oso azkarrean, segundo-frakzioetan burutzen da bi norantzetan.

554. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0105 Globulu gorrien barnean COsub2-ak oso azkar burutzen duen 2. erreakzioa, urarekin konbinatzea da.

555. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0151 Gure jendeek enpresarako duten eraginez, azkar sartu zen teknologia gure artean, eta honek sakonki aldatu ditu bizitzarako baldintzak eta helbideak, baita kulturara iristeko bideak, lana eta atsedena ere.

556. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0077 Honek, Antares gugandik oso azkar urruntzen ari dela eta Vega oso azkar hurbiltzen ari zaigula esan nahi al du akaso?.

557. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0194 Baina, izarra zahartuz doan neurrian erdiguneko tenperatura igo egiten da eta neutrinoen eraketa-erritmoa gero eta azkarrago hazten da.

558. 1969-1990 gipuzkera ahozkoak in: ustu ezin zan ganbara. txirritaren zenbait bertso eta gertaera 0028 Olegariok ostera bialdu zun alaba:
- Jeikitzeko azkar esaion, aspertu dala kotxerua-ta!.

559. 1969-1990 gipuzkera antzerkia i. begiriztain 0088 - Ez, Mike, ez. Azkarra aiz eta orrelakorik etzaiguk gertatuko.

560. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. arrinda 0049 (Axari sartzen da jaunaka) Zer dek? AXARI. Madarikatu alenak! Infernuak eramango al ditu aurretik fraile guztiak bizi-bizirik! Gudariak azkar...! Zaldiak prantatu bear dira...!.

561. 1969-1990 gipuzkera bertsoak a. mauro 0161 Itz legunak asmatzen
azkarrak zerate,
Itz emana ordea
ezin zuek bete.

562. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0043 Landare ederrik sortua zera
zu, Azkoiti`ko erriya,
oain urte batzuk bazendun beintzat
pelotan arrigarriya,
arek zituen anka azkarrak,
besoak eta begiya;
arbola zarrak bere zaiñetik
bota du kimu berriya,
Guipuzkoa'i goien eusteko
izan da zuen premiya.

563. 1969-1990 gipuzkera bertsoak salav soro 0148 Aberats ta beartsu,
nola gazte ta zar,
asmo on bana artu
obe degu azkar;
gure oker guzia
gorrotoak dakar,
griña txarrak utzita
maita zagun alkar.

564. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0051 Azkar baiño azkarrago iges egitea da, untxi, erbi eta abarrek oi dutenez.

565. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0051 Zai-tokia. Abere batzuek tokirik goienetan ipintzen dituzte (dituez) euretako batzuk, arriskuen zaitzaille: arriskuren bat danean, besteeri adierazten diete (deutse), azkar iges egin dezaten (dagien).

566. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura ikasteko 0136 Kotxean oso azkar gabiltza.

567. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0082 Oskol zarra erortzean, zer edo zeren bearrerako urdaillean gordetzen dituen kare-kozkorrai esker, beste oskol bat azkar sortuko du.

568. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0082 Burrukan ari dala, zoritxarrez, suatzen bat galtzen badu, beste bat azkar etorriko zaio.

569. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0082 Guk dakigula, ez du etsairik; baño arrisku susmoa nabaituko duen bezain azkar, artaarra, biribiltzen da, sagorroia bezala.

570. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0082 Ikutu bezain azkar izkutatzen dituzte beren lau ankak: buruak ematen du abakondorenaren antzekoa dala.

571. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0080 Igerian azkarra da; gizakien edo abereen usaia, berriz, oso urrutitik artzen du.

572. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0080 Ark arrapatzen duanak, baldin zauritua badago, ez dauka igesbiderik; ezer bada-ta, odol usaia da tiburoiak azkar artzen duana.

573. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0070 Goazen azkar, oraindik isatsak ikusten dira-eta.

574. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0096 Euliak eztira baiño azkarrago azaldu dira.

575. 1969-1990 gipuzkera poesia i. berakoetxea 0094 UZTAILARIAK ikusten du muga azkengabearen bidean, ta Bere aalez tenkatzen zaituzte, Bere geziak urruti ta azkar ega ditezen.

576. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0071 - Martxela: esan zion bat-batean, itzak askar erabilliaz.

577. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0087 Zu baiño azkarragoa dala deritzat nere neskamea, gizonezkoekiko ar-emanetan, Samantha.

578. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa r. murua 0094 - Ez ba Maria; oso azkarra zan ta ijitoen era jokaten zun era auzoan lapurtu bearrean, urrutirago jotzen zun.

579. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa e.j. zubillaga 0105 Eta berak azkar baño aguroago ugaritu izan ziran, Bs. As.`ko kaleetan.

580. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. alkain 0052 Baita gabiroia ere tximista bezin azkar aren bizkar gañera, eta ni parrez lertzen begira.

581. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i.m. atxukarro 0218 Berotuko zuan arek Jesukristo azkar; etxera joan zalapartaka ta katillukada kape, erdia baño geiago pattarra zuala, glink, glink, zurrutatuko zuan.

582. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0014 Laiñoak azkar zebiltzan, ipar-aizeak zirikatuta.

583. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0060 Itz goxoa, bai, baña azkarregi esana noski.

584. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0060 Bañon gau illunean trumoi otsarekin batera, nerean sartu zanean bezin azkar, gozatu zitzaion biotza, ta aragia.

585. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño odol 0157 - Ni iltzen naizen bezin azkar, ebaki ezazu nere bularra ta kendu biotza.

586. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa salmutegia 0090 1T. Jainkoa dugu gordeleku ta indar, Ura atera zaigu estualdian laguntzaille azkar.

587. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa berron kijote 0619 Soldadu au, bada, nik emen aipatu dudana, Errosa`ko Bixente au, azkar au, galai au, musikari au, olerkari au, auxe izan zan, bere begietan maiz Leandra`k euki zuana, bere etxetik, plaza-aldera dagon leiotik, begira-begira.

588. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j.r. errauskin 0325 Axkar billatu zuen lana: ganadu asko zituen eta morroi euskaldunak gustatzen zitzaizkan gizon aberats batekin jarri zan, eta asi zan bei biltzen edo jeizten.

589. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0098 Eta, andik edo emendik, dirua bear dut. Azkar gaiñera.

590. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0081 Ertzaindian, begirune aundiz, Españi'ko ertzaintzaren buruzagi nagusi berak artu zituan: - Errez eta azkar argitu aal izan dugun auzia izan da, Jaunak, eriotz onen auzia.

591. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0129 Erantzun zutenean, komandantea eskatu nuan. Azkar jarri zan.

592. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0055 Eskutitz auetan ikusten ditugu Orixe`k ontan zerabillen lanaren zenbait gorabera: nola zijoan itzultzaillearen lana, nola zabaldu zan erri batzuetara euskerazko bezpera aien berri, non kantatzen edo kantatu nai zituzten, nola zijoan gero inprentaz ateratzeko asmoa, patxara geiegiz, itzultzaillearen iritziz, ez berak nai bezin azkar.

593. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.l. zurutuza 0043 Izkillu berriak sortzeko eta zabaltzeko teknologia, gaurko indar-oreka ausi eta etorkizunean izkilluen kontrola zaillagoa ta aulagoa egin dezaketen arma oien teknologia, alegia, zainketa-tresnak baiño azkarrago aurreratuko dala dirudi.

594. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1969 0206 Bainan, lekaime berberak dira, beren otoitza egiazko eta personalago izan dedin, hizkuntza bizian errezatzeko erreztasuna azkar izatea arren eta arren eskatzen dutenak.

595. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1969 0206 ELIZ OTOITZA Eliz-otoitza (Officium Divinum) berritzearen lanak, nahiz ez askoek nahi luteken bezain azkar, ba`dijoaz aurreratzen.

596. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0063 Zuek ere, gazteok, ez ito basalikitoan; jo aintziña egada azkarrez oien gaiñetik.

597. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: pastor izuela (1780-1837). ezkioko ta segurako itxuak 0021 Ta eguerdian, Santa Engrazia ermitan amabiak jotzen ari zirala, oju au leiotik: Joateko azkar, azkeneko asnasetan zala-ta.

598. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0108 Bainan ez gaitezen azkarregi libratu gure erresponsabilidadetik.

599. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: errikotxia, itxaspe eta beste zenbait bertsolari 0119 Ta onek bertso au kantatu zuan bein batez: Lenguan emaztiak
esan ziran neri:
Manuelek ekartze`ula
iñorkiña lori,
azkar ekartzen diyo
falta duanari,
mutil prestua dago
gizarajo ori.

600. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: franzisko iturzaeta bertsolaria 0012 Kontuak buruz egiten, izugarri azkarra omen zan, bañan lumazale jende orrekin kontuz ibilli bear zala esaten zuan.

601. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0117 Azkarregi erein eta gero otzak jotzen baditu, landareok gero loratu egiten dira azkar.

602. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0086 Ta azkar, Gipuzkoan, Arantzazu gañera beste zazpi frantzizkotarren konbentuak zabaldu ziran.

603. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0080 - Mundu gizakoiagoa lortzeko aaleginetan ari diren gizaki guztien alde: aal den azkarrena asmo ori betegarri gerta dakien, eska dezaiogun Jaunari.

604. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0080 - Gure erriaren alde eta atsekabeturik dauden erri guztien alde: zuzentasunean pakea posible izango den lur berri ori azkar aurki dezaten, eska dezaiogun Jaunari.

605. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0137 Euskera azkarregi baturatu nai ba-degu, Euskaldunak nazkatzea besterik ez degu lortuko, eta Euskera iltzea.

606. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0011 Ostera, jabeen sakelak azkarrago berotzeko doaia ba-du piñuak.

607. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0044 Orren goiz ta aiñ azkar zuek Aralar`era zoazte? galdezka Daniel.

608. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0122 Santxo Azkarrak ematen dio berriz gotzaiari bere jauregia diruaren truke.

609. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0261 Emen euki zuan Santxo Azkarrak lenengo illobia.

610. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0066 - Egunero egin oi degun ortz-garbitzeak gutxienez iru minuto iraun bear omen du; azkarrago egiten ba`dezu, ezertarako ez omen da.

611. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0064 Rossetti poztu zan eta bere baitan ala esango zuan, dio Carnegie'k -: Nere duintasuna ta olerkien bikaintasuna era ontan goraipatzen dituan gaztea, nai ta nai ez, azkarra ta bizia izango da.

612. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0072 Azkarra, ariña: Vasco levis urgebat, (gogor ari zan euskaldun azkarra).

613. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0240 Haren lana haatik agertu zen lehen Mendekoste hartan: haize azkar baten burrunbarekin, inarrosi zituen beldurrak harturik zauden apostoluak, eta igorri zituen, mundu zabalean barna heda zezaten Berri ona; suzko mihien itxuran, berotu zioten bihotza, eta ordu arte mutu zaudeneri eman zioten nun-nahi eta nor-nahiri Jesu Kristoren ezagut-arazteko jakitatea eta indarra.

614. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa onaind 0099 Atarik atara mendiaren oiñera eldu giñan; arkaitz zut malkartsuak idoro genitun bertan, eta eurok igotzeko gutxi lirakean bernarik azkarrenak ere.

615. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0074 Gaur egunean ba dakit españolek huni buruz mintzatzea entzun ere nahi ez dutela, beren industria oso azkarra dela uste dute, eta Merkhatu Batuaganik ezer ere iguriki behar ez dutela.

616. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa j. casenave 0095 - Azkarregi haut niretzat! Urtuko haut bestenez hilen bait nauk... gizontxu... indarrak erreko dizkiat....

617. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0029 Eta nola, lehen jabe izan behar ziren gizonak, handi, azkar eta ongi haziak bait ziren, araberako galtza xuriak salgai ziren orain.

618. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0162 Baina, azkarrenak, indartsuenak eta, arrazoina du eta... Jainkoa bere alde, edo hori uste du bederen!!!.

619. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0139 Kuskak aldiz arruntago emaiten du kanpuz, hazkarrago, bortitz aire batez, gura mintza, jestua errex, guti aski jauzteko, ez haalik irurikorra, bezperako hasarren bultak aise ahanzten.

620. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0029 Gauza huni haatik ohartuak gira denak: elizan azkar girela, gure fedearen goraki aipatzeko; bainan elizatik kanpo, zoin herabe eta zoin beldurti! Eta fedeak galdatzen daukuna gure urrats guzietan obratzeko, zoin nagi eta zoin ahul!.

621. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0018 Sarreran, Anai Jose, aspaldiko baratze-zaina, larogoi-eta hamabortz-garren urtean azkar eta gotor, Aitzgorriko harriaren pare, begitartea argitan, irriz gozoki, euskara ederrean mintzo....

622. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0289 Zafraldi bat emanen dioia azkarrago batek, eta haurrak jalgiko dio: Ago, erranen diat ba aitari.

623. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. arkotxa 0038 Gisa guziz, eta ororen gainetik, pertsonalitate azkar bat, gaurko begirada zorrotz bat ere, nonbait desarrañatzen gaituena, funtsean ez ote da hori artistaren funtzioa?.

624. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1986 0185 Doinua: Orain hasi bihagu. Mañukorta.
Gauza daukagu beraz
konpondu beharra,
gure janari hau
ez dala azkarra
ta ezin saldua da;
hau komeri txarra!
Gauza hobe bat degu
guk hartu beharra .

625. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1986 0264 Doinua: Amaren bularra Peñagarikano.
Pazientzia hartu
ezazue arren,
hemen urduri dago
majina bat barren,
lana amaitu nai det
al danik azkarren,
nor ote da lenengo?
Ea nor zortzigarren?(bis)
Len haina lagun nai det
azkena egin arren.

626. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Prozesu hori, ordea, ahalik eta azkarrenik abiatu eta bideratu behar da; Euskaltzaindiak berak Azkoitian eta Durangon eratutako topaketetan garbiki agertu zenez.

627. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Orduan hasi ziren bertsolariak intelektualago eta arrazionalagoak izaten aurreko bertsolaritza azkarragoa bait zen, azkenengo puntuan izugarriak botatzearen aldekoak.

628. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Beraz abokatu azkar honen monoa baduzue, Raynond Burr koloretan, tripa handiaz jabetua eta bizar eder batez apaindua ikus dezakezue, Erahildako Artistaren Kasuan.

629. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Zaila da datu zehatzik ematea, baina 5.000 elastiko eta 5.000 txapel saldu dira eguerdirako; iazko baino dezente azkarrago.

630. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Mila kilo zikiro prestatu dira eta azkar eraman ditu jendeak eta 700 kilo solomo eta hor ere oso labur geratu gara.

631. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Muga gainditu eta Senperera azkar iritsiko zirela uste zirenak, ordea, oker zeuden, Senpere baino seizazpiren bat kilometro lehenago hasi baitziren auto erreskadak.

632. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ostolaiz 0001 Goizean zortzietan atera ta amaiketatik azkar iritxi giñen Lurdes`era.

633. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ostolaiz 0001 Iritxi ta azkar meza eman zuen bikario jaunak.

634. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. aierbe 0001 Ikusi bezin azkar onoko bertso au bota omen zion Saiburu`k: Gure basotik ostutzen dituk sagatsak eta urritzak, eskatu eta emateko`re ez gaituk aren murritzak.

635. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. aierbe 0001 Bertsotan ari zirala, alako batean, onoko-au kantatu zien Saiburu`k ururei: Ezkongai daude Kazkazuri ta Pedro ta Txirrita zarra, beti juzkatu izandu danez oso iruko azkarra.

636. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0012 Laugarrena.- Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Sailaren Lurralde-Ordezkariei eskuratzen zaie azkar egin beharreko eta Zazpirehun eta Berrogeita hamar mila (750.000,-) pesetatik gora jo ez dezaten konpontze arin, euspen edo iraunazpen-lanak Sailaren izenean akuratzeko ahalmena.

637. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Euria egiten zuenean, eta trumoiak zeudenean, mendi batetik bestera su bola bat pasatzen zen, eta barruan, sua joan beharrean, dama bat joaten zen, mendi batetik bestera oso azkar.

638. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ezkurdia 0001 Emazteari azaltzen dio egia eta azkar, dena beretzat utziko diola esan: etxea, kotxea eta batez ere bost seme-alabak.

639. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Helburuak zehaztu zer egin nahi den jakiteko, helburu lorgarriak jarri etsipenaz ez kutsatzeko, mailaz maila aritu ez azkarregi tronpatzeko eta epez epe beharreko ebaluazioak egin ondorioak aztertzeko dira, laburbilduz, Joshua Fishman soziolinguistak euskaldunoi luzatu digun mezua, oraintsu Donostian eratu berri diren Hizkuntz Plangintzarako III. Jardunaldietan.

640. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Prozeso politiko hau arazo ekonomikoengatik zailagotu dela sinalatu ondoren, López de Letona honela mintzatu zen: Arlo honetan gure arazoak beste nazio askoren antzekoak dira, hots, inflazio azkarra, kostu eta prezioen gorantzako espiralak eragina, kontu korrientezko pagu balantzaren deficit latza, langabeziaren tasa handia eta munduko prezioen konstelazio berritik datozen problemak, energiaren garestitzeak ekarriak.

641. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Rolls-Royce kotxea gidatzen zuenak eta Foreing-Officeko beste batek, bala hotsa aditu bezain azkar, martxa bizian jarri zuten kotxea.

642. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Gure ustez, zuk zerorrek, euskalduna izanik eta zure sorterrian egonik, sendi dukezu sentimendu hau bai eta hemen bizitzeko nahikunde azkar hau ere.

643. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Botetik txupatzen ari direnez gero ikasle azkarrak bihurtu dira eta berehala ikasi dute defentsarik onena, besteren izena galtzean dagoela eta lotsarik gabe jartzen dira gure agintariak kritika lanean, beren erruaz nahasketaren itzalean aterpe bilatu nahian.

644. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Egoerari buruz denak azkar jarri baziren ados, ez zen gauza bera gertatu arrazoiak eta irtenbideak aztertzerakoan.

645. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozesp 1971 0001 Peri geienetan ganadua azkar jaso izan da ta diru askoan gañera.

646. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Bien arteko kontraposizioa: bata azkarra beste sinplea, bata bandidu bestea honradu, manikeismo moralista irudi liteke, baina ez da hau Foren jokabidea.

647. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Lehendakaria goizeko hamar t`erdietan heldu zen zirkuitora eta txartela jaso bezain azkar bideari ekin zuen.

648. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Lanak azkarren bukatzen dituana izango dala nagusi, aizkorakadak zer ikusirik ez dutela.

649. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ene bada! 1990 0002 Dena den, oso argi dugu euskara piskana piskanaka sartzen joan behar dugula, azkarregi joanez gero jendea uxatu egin dezakegu eta.

650. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. egaña 0002 Ume eta asto ez ezik inozente konpletoak diren soldadukide hauekiko gorrotoa ere sortu bezain azkar ahaztu ohi da eta bistan gehiago ez ikustearen aldera barkatu egiten diegu gure kristau kulturari amore emanez. Lastima.

651. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. arrieta 0001 Susmoa dut zenbait autore zahar oso azkar hilobiratu ote ditugun

652. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. arrieta 0001 A.- Zer dela eta da joera hau hain nabaria? J.A.A.- Gure ziklo poetikoetan zenbait autore zahar oso azkar hilobiratu ote ditugun susmoa dut, eta ni Lizardiano peto petoa naizenez, Lizardiren berrirakurketa bat, birkokaketa bat burutu dut.

653. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Eta hor, batzu eta besteak arizanik solas eta solas, hauxe azpimarratu zen azkar, euskaldun bezala baditugula eskubide batzu ezin ukatuak eta eskubide horien gozamena baitezpada behar dugula legez segurtatua.

654. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ja. muñoz 0001 Kontsumo azkarreko liburuak ere euskaraz behar ditugulako ziurtasunetik, testu-liburuak, nobela historikoak, umorezkoak, abenturazkoak eta biografikoak sortzen ditu etengabe.

655. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0003 Kolpea ematen duen presidenteak edo diktadoreak badaki urtebete duela bera eta bere lagunak aberasteko eta, negozio azkarrak egiten ditu.

656. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Ikastolen konfederazioaren bozeramailea den Iñaki Etxezarretaren hitzetan, Orain badakigu, eta lehenengo prentsaurrekoan ez genekien, Recaldek Gobernu Konseilua engainatu zuela, esanez presionatzen ari giñela lege hori ahal den azkarren ateratzeko.

657. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Gipuzkoako Kutxa: Bizkaiko Kutxen fusioa, azkarregia.

658. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Gipuzkoako Kutxaren Komite exekutiboak azkarrregitzat jo du herenegun ezagutzera eman zen Bizkaiko eta Bilboko Aurrezki Kutxen elkartzearen erabakia.

659. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Gipuzkoako Kutxaren Komite exekutiboak burututako bilera azkar baten ondoren atzo emandako prentsaurrean Jesus Maria Alkizu presidenteordeak ezagutzera eman zuenez, elkartze hau, noski, gertaera garrantzitsua da, =mCk=insey azterketarekin batera gure aurrezki kutxen artean egin daitezkeen elkarteei buruzko erabakiengan eragina baitu.

660. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Lana Bada, oporrak pasatu zaizkit azkar eta orain hilabetearen zehar mantenu ariketak izaten ziren lan gordina eta hutsa bihurtu dira iratzargailuaren deiadar zorigaiztoa entzun eta gero.

661. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0003 Agian geroan ere egonen da gure herrian azkarrik.

662. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Oro har, ez da ukatzen ahal emaitzak eman dituela gazte denborako kar horrek: hogoi bat lantegi, orotara bortzehun bat langile; izar bat SEI, bi enpresa azkar COPELEC eta ALKI, eta gero andana ttipi bat kooperatifa erne geroari buruz itzuliak.

663. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Beilarietan, bazen mota guzietarik, ohoinak eta gaixtaginak barne; bainan gehienak fede azkar batek zerabiltzan.

664. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Orai hor daukate Espainia guziko banko azkarrena, Euskaldun banko bat.

665. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Segur eguna ezitaken ezin hobeagoa izan, ibilaldiaren ontsa iragaiteko: iguzki eder bat, hegoa ez sobera azkar, eta gainerat mendi, oihanak larrazkeneko sasoinak emaiten duen edergailuez estalia: kanpo itxura berak ez zuen ongi etorri hobeagorik egiten ahal artzain horier.

666. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Gazolinarik eza bera be obea izango zan, eta orretara eltzen ez ba`gara be, oiñaz ibiltzea izango dogu errezena ta azkarrena.

667. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Gure esku dago, beraz, Euskal-Iztegi ori azkar eta merke gertatzea.

668. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.j. arrizabalaga 0001 Ate osteko prakak artu illunetan, bortzegixok be jantzi azkar, da or doie ixill-ixillik eskillara armailletan bera...

669. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Asko ez ziran etorri, eta biotzean min emon euskun gauzak ain azkar aztu legikezala ikusteak.

670. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1972 0001 Desberdintasuna sortuko luketen iturriak, ahal denik azkarren herts* bitez.

671. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0002 Estamu beteak lagundurik edo, ez dakigu, azkar egin ditugu ibaiarainoko 12 km.ak.

672. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0002 Lagunek aurretik esandakoa egia hutsa da: Lehenik, nola abiadura, hala erreztasuna: azkar ibiltzea errazagoa da geldiro ibiltzea baino; Bigarrenik, gurpilei presioa kenduz gero askoz ere errazago ibiltzen da.

673. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1986 0001 Lasaitu da gure morroia eta praketa itxi ondoren hantxe hasi zaigu berriz ere ttapa-ttapa pauso bat bestea baino azkarrago eman gabe.

674. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Alabainan sobera azkar da alaman marka, haren indarrak ttipitzen du bertze diru guzien balioa.

675. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Baziren ere misioneak, baziren bilkurak, bereziki neskato gaztentzat: zonbat eta zonbat ama familiakok ez diote Kongregazioneari zor, berek ukan duten eta haurreri eman dioten fede azkarra!

676. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Pariseko ondoan, lehergailu azkar bat zartatu da TGV trein batean.

677. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Den bezalakoa, umil eta ixila, ez du deus aipatu 50 urtez egin duen bideaz Alta Etxenikatik eta Miarritzeraino, zer saila ez du ereman! Zuraidar guziek gogoan zuketen, aldarean ikustearekin eta zoin pixkor! Bere denboran ez du haro handirik ibili, boz azkarra izana gatik.

678. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0001 Azkar, lodi, potolo, gorputzez sano eriarena egiten du eta fede haundia dauka medikuetan, haren fede soberakinarekin Molíere burlatzen baitzen medikuez.

679. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1985 0001 Konturatu barri-emoteak, izarren munduagazko artu-emonak, ibilte-azkarrak eta ainbeste asmakizun barri.

680. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 - Baietz ba, azkar bazoazte hamaiketako mezara iritsiko zarete.

681. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0002 Orduan Venusek bere perfil klasikoa desitxuratuz eta ukabilari eraginez mehatxuka: - Alu hori! Denak berdinak zarete! Batek mugitu ere ezin duenean ez zarete gelditzen eta ahal dugunean Merkurio bera baino azkarrago egiten duzue ihes.

682. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Hirigintza azkarreko urte horietan, hirietako aberats handiek bihotzik gabeko jauregitxotan erakusten zuten beren aberastasun iritsi berria.

683. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Hemeretzigarren mendean, aldaketa politiko, ekonomiko eta teknologiko azkarrek fotografia, eta telegrafoaren erabileraren gorakadak, eta komunikazio eta garraioen beste zenbait hobekuntzek bizkortu egin zuten ideien, formen eta aurkikundeen herrialdez herrialdeko zabalkundea.

684. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 - Orduan, gizona zuek baño azkarragoa da...?.

685. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0001 Baina, abiadura azkar ez zen iraunkorra.

686. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0001 Ba dira ume azkarragoak, baina ume geienak 4 urtekin gogo-bakartze bat egiteko lain ez dira.

687. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0001 Umearen zeregiñak azkar egitekoak izan bear dute.

688. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0002 Esku-lan eta ederti-arloan azkarrak diran umeak ume argiak izango dira.

689. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa karmel 1974 0072 Karmeldarrak, prailleak, denak ez arren, euskera zale izan ditugu, idazle piñ euskera garbian, izlari askar euskera ederrean, euskalerriaren seme zintzo eta maitale bero... eta atea jotzean bai gendun itxaropen.

690. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa lore kontu 0116 Zanak zertu eutsan: Hauxe da Berrittun ikusi neban morroskoa. Baserritarra. Baina... txibi-koraina nik baino azkarrago erabili dauana.

691. 1969-1990 zuberera antzerkia a. aguergaray 0036 J. de CACHAU
Xûberuan aphal gira:
Bethi azkar protestantak,
Jentik miseria gorrin,
Aldiz goratzen legarrak (a).

692. 1969-1990 zuberera antzerkia casve ibañeta 0031 Brenda
Behar ere badûzie etxen
ûrrûzûna bat azkarrik,
Barneko lanen juan-erazteko
ihun ezpeitû parerik.

693. 1969-1990 zuberera antzerkia casve ibañeta 0149 Horiek oro ez dûtûgû
egartûren lûzazago,
Egitekuaren arau
borroka azkar, Iñigo!

694. 1969-1990 zuberera antzerkia casve sgrazi 0062 Gaztanbide
Ziek nahikûnte hori
soreraz zazie herrian,
Gano horiek beitira
hebenkuetan azkarrian.

695. 1969-1990 zuberera antzerkia casve sgrazi 0074 Eliza dû bazterrian,
Harriphiñak bizkarrian
Gizun azkarrek ekhartez,
Edo phaitetan lerraztez,
Txûtitû mendien azpian,
Ungûrien begirantxan.

696. 1969-1990 zuberera antzerkia casve sgrazi 0098 Muhade
Zer den arduan azkarra,
oro beitûtû gastatzen
Gurekilan nahaskeria
zalhe ere dû ezarten.

697. 1969-1990 zuberera antzerkia m. heguiaphal 0030 Eztakila biga askarago direla beti ere
atzetuz geroztik gaxto diela lozerak ere.

698. 1991> bizkaiera antzerkia lortuko ote 0267 Karmen: Azkar bukatu eizue, etxera joan gaitezan.

699. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00113 Adiskidetasuna honela ulerturik, etenbako ahalegina egin beharra dago zailtasunak gainditu eta besteagazko hartuemonak aberasteko; adiskidetasuna landu eta zaintzen ez bada, sortu bezain azkar ezabatu daiteke bestela. Hona hemen erronka zoragarri bat.

700. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00115 Pentsatu azkar.

701. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00018 (Modu ulergaitzez hitz egingo du, azkar eta ozen, hitz totelka.)

702. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0018 Azkar Hervé?

703. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0053 KIKILI.- Azkar.

704. 1991> euskara batua antzerkia i.e. odriozola 0023 Zer gauza azkarragorik hori baino, berarekin bukatzeko?

705. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/4 00012 - Girona Antso azkarra izan zenak oso gustuko ei zuen Katalunia. Ziurrenera askotan joango zen bertako giro ona gozatzera.

706. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00156 Hain azkar aldatzen direnez, ez dira ia higitu ere egiten. Dagokien posizioaren inguruan soilik bibratzen dute.

707. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00221 Kontua zera da, azkarren hazten diren espezieak kultibatzea, era intentsiboan, energia edo produktu erregai jakin batzuk lortzeko, adibidez, alkohola, metanola edo olioa. Biogasa ere lor daiteke, konposizioz gas naturalaren antzekoa, hondakin organikoetatik hasita.

708. 1991> euskara batua ikasliburuak estratega game 00063 Ondorioz, nola baloratuko zenuke haustura-kostu hau?: altua al da?, baxua? Emaitza-kontua gain-gainetik begiratuta ere kostu hauek oso altuak direla azkar aski ondoriozta daiteke.

709. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00077 XI. mendetik aurrera, Behe Erdi Aroan, pixkanaka aldaketa eta teknika berri batzuk agertzen joan ziren: lugorriak (barbetxoak), lurrari atsedena emanez abereak bazkatzeko erabiltzen ziren lurrak; uzta-txandaketa; animalien lepokoak eta ferrak, errazago eta azkarrago lan egin zezaten; errotak, lehenik zerealak ehotzeko eta gero beste hainbat ekintzatarako, uraren eta airearen indarra erabiliz; golde handiagoak eta hobeak.

710. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00033 Gurasoak etorri dira eta olagarroa ikusi dute. Orduan, olagarroak, beldurturik, tinta beltza bota zion aitari eta lau hankan txit azkar alde egin zuen berriro olatu artean.

711. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00033 Egunak zeharo azkar pasatzen ziren han, eskolan ez bezala. Beste astean hondartzan egon ginenean, beranduago jaikitzen ginen.

712. 1991> euskara batua ikasliburuak microsoft 2000 00149 3. Hautaketa hau egin bezain azkar formatu-kopiaketa egiten da, saguaren erakuslearen brotxa desagertu egiten delarik, baina gelaxka-multzoak hautatuta segitzen badu, klik egin beste gelaxka batean eta formatu-aldaketa nabarmenagoa izango da.

713. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/1 0114 Azkar! Goazen!

714. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0013 Kazetaritza, nonahi jazo den gertakaria jaso eta ahalik eta zabalen eta azkarren hedatzeko jarduna da.

715. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0025 Hator azkar!

716. 1991> euskara batua ikasliburuak oporkoad 0041 Goizean goiz jaiki, azkar-azkar gosaldu eta hamarretarako plaza berrian nengoen, bertatik abiatzen baitzen ordu horretan Erraldoi eta Buruhandien kalejira.

717. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0016 Baraila kokapen eta lotze azkarroko atzapar bereziez hornituz, C mailako langile batek 0,5 minututan egin dezake lan berbera.

718. 1991> euskara batua ikasliburuak eguzki erregearekin 0026 Luisi asko gustatzen zitzaion jende argi eta azkarrez inguratuta egotea eta beraiekin ibiltzea denborapasa, ehizan, osterak egiten lorategietatik, musika entzuten edo korteko ospakizunetan parte hartzen.

719. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/4 0002 lehoia / tigrea / elefantea / dortoka / ostruka / errinozeroa / krokodiloa / tximinoa / foka / hartza / belarra / oihana / adarra / luma / afrikarra / txinatarra / bilbotarra / mexikarra / baketsua / azkar / astiro / txaloka / zaindu / falta

720. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0010 Nahiz eta aire lehorrean egonkorra den, aire hezean oso azkar herdoiltzen da, oxidoa barnean hedatzen zaiolarik.

721. 1991> euskara batua ikasliburuak a. prego 0074 Hartzen dute makila, jartzen dute oholaren gainean eta makila esku artean hartuta, ahalik eta azkarren jira erazten dute, bi eskuak igurtziz bezala.

722. 1991> euskara batua ikasliburuak a. prego 0074 -Arkazi makila gogor bat hartu eta azkar-azkar igurtzitzen du aurretik atzera torha izeneko ohol txiki baten gainean.

723. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika/3 0014 Salviati: Orduan, pisu desberdineko eta, beraz, abiadura desberdineko bi gorputz baditugu, biak bat eginez, geldoenak azkarrena mantsotu egingo du eta azkarrenak mantsoena arindu.

724. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika/3 0014 Zure hipotesitik abiatuta, hau da, gorputz astuna arina baino azkarrago erortzen denetik abiatuta, nik astunena mantsoago erortzen dela ondorioztatu dut.

725. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika/3 0014 Erorketa askea oso azkarra denez, oso zaila da hor denbora neurtzea.

726. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika/3 0087 Honek berebiziko aldaketak eragin zituen produkzioan eta XVIII. mendean zehar garapen azkarra izan zuen, meatzetan, burnigintzan, ohialgintzan, garraioetan eta ia arlo guztietan aplikatu zelarik.

727. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0078 - azkarra: txapligua bezain azkarra

728. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0078 azkarra - arinen heldu, konturatu

729. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0007 4. Azkarregi jokatzen duena ez da neska, ezta baldresena ere.

730. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0007
Ausarta/Beldurtia
Garaia/Txikia
Zuhurra/Baldresa
Harroa/Apala
Indartsua/Ahula
Argala/Lodia
Azkarra/Motela
Beltzarana/Zuria

731. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/4 0055 Jon - Hau mahuka! azkarrak izanez gero, erdia bakarrik ordainduko dugu...

732. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0161 XVI. eta XVII. mendeetan, egurrezko karril batzuen gainean ibiltzen ziren bagoi txiki haiek, eta geroago ere ez ziren gauzak oso azkar bilakatu.

733. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0156 9. Bere bidean doa ura, batzuetan azkar eta gizen, beste batzuetan ezti.

734. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0004 Zoaz, bada, Kirikitxorekin liburuko 86. or.ra eta has zaitez lanean ahalik eta azkarren!

735. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0005 Goazen azkar, euria hasi du eta.

736. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0018 (...) originala maila batean gogoratzeko, bira halaber, liskatsua da energia xahutzen duelako eta memoria azkar galtzen duelako.

737. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0066 Pseudoplastikotasuna handia bada, liskatasuna oso azkar jaitsiko da deformazio-abiadura jaitsi ahala vs grafikan; malda handiagotu egingo da.

738. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0117 Jon memeloak, inork ez daki nola, emakume azkar batekin ezkontzea lortu zuen.

739. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0117 Bikote ederra ematen zuen hark, bata hain memeloa eta bestea, berriz, hain azkarra.

740. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0117 Mariak, oso azkarra izanik, axolarik gabe zorroa hartu eta urrezko txanponei begira esan zion: - Bai, kategabeko dominak dira, baina ez dute balio, katerik jarri ezin zaielako.

741. 1991> euskara batua ikasliburuak i. eguren 0067 Joan azkar eta etorri lehenbailehen.

742. 1991> euskara batua ikasliburuak i. eguren 0076 Zer da Logo? Informatikari azkar batzuk prestatu duten programa, guk geure programatxoak errazago egin ahal izateko.

743. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0021 Bihotza erritmo azkarragoz taupadaka hasi zitzaion eta Perla Posiblearen melodiak belarriak bete zizkion.

744. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0065 Ikaslea da, UBI ikasten du eta mutil azkarra da.

745. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0336 Baina arrakasta ebolutiboak bizidunengandik ez ditu erantzun azkarrak bakarrik eskatzen.

746. 1991> euskara batua ikasliburuak m. gomendio 0101 3) Ahalik eta lekualdatzerik azkarrenak burutu:

747. 1991> euskara batua ikasliburuak m. gomendio 0193 Azkar lekualdatu besoekin edozein mugimendu burutuz, aurretik arnasa sakon hartuta.

748. 1991> euskara batua ikasliburuak m. gomendio 0237 Ondoren irakasleak egingo ditu hainbat proposamen: Nola izan gaitezke azkarragoak ekintza hauetan?

749. 1991> euskara batua ikasliburuak m. gomendio 0237 Edozein iharduera era azkarragoan egin al dezakegu?

750. 1991> euskara batua ikasliburuak sexuinfo ii 0015 Bi pertsonek elkarri begiratu, muxuak eman, gorputza ukitzen diote denbora puska batez, edo batzuetan oso azkar, elkarren behar handia dutelako.

751. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0130
Komiki bat,
bertan pertsonaia nagusi bi,
bata txikia eta azkarra da,
besteak basurdeak maite ditu,
basurdeak maite, baina
ez laztantzeko, baizik eta erreta jateko.
Nortzuk dira?

752. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00035 a) Gorputz astunak arinak baino azkarrago erortzen dira. Esaterako, altuera beretik erorita, 10 kg-ko harri bat kg batekoa baino hamar aldiz azkarrago iritsiko da lurrera.

753. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00035 b) Gorputzak azkarrago edo astiroago erortzen dira zenbait baldintzaren arabera. Esaterako, formak badu zerikusia gorputzen erorketan, edota airearen eragina ere kontuan hartu behar izaten da holakoetan.

754. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00175 Praktikotasunari dagokionez, bereizmen handiagoko irudiak bidali ahal izango ditu maizago, eta azkarrago egingo du jaso eta bidaltze lana.

755. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0046
txiki
ausart
suhar
aifer
arrunt
iaio
temati
zeken
ergel
zatar
sentibera
apal
lirain
harro
koldar
maltzur
ikastun
narras
ahobero
tzarrapatan
sendo
zikoitz
argal
ospetsu
nabar
sutsu
iletsu
bitxi
zalapartatsu
geldi
alai
bihurri
baldar
estimagarri
amoltsu
kaskagorri
beitzaran
lander
zuhur
azkar
lodikote
lasai
berekoi
jator
gogaikarri
begiluze
zentzudun
jatun
aberats
kexati
serio
mesfidati
burugogor
zurbil
eskuzabal
eder
lohi
maratz
harrigarri
lagunkoi
ezkor
hutsal
kaskarin
txepel

756. 1991> euskara batua ikasliburuak kalkulua 0005 biderkadurak ere zerorantz jotzen du, baina baino askoz azkarrago.

757. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0008 Txispa ez zen konturatu denbora oso azkar joaten zela.

758. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00066 SETko lehen 3 sprintetan 2 taldeek lortu zituzten denbora azkarragoak gehigarria hartu eta gero.

759. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00066 Dena dela, KREATINA taldeak bakarrik mantendu zituen denbora azkarragoak gainerako 3 sprintetan.

760. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00066 Kreatinaren gehigarria hartu zuten lagunek odol-laktatoaren kontzentrazio berbera eragin zuen lan kantitate handiago bat burutu zutela aipatu behar da, gorputz-masa handitua gorabehera azkarrago korri egin baitzuten.

761. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. mendibil 00027 Ez! Azkar! ez dezala ihes egin.

762. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez las heras 00055 Eta Alaitzek azkar-azkar esan zien: - Zergatik?

763. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. gomez 00135 Pizza emakumearen besoetan bortizki jarriz, ahalik eta azkarren saiatzen da krozka ezeroso ahalkegarri horretatik aldegiten.

764. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. gomez 00135 - Lasaitu zaitez mutil. Ez daukazu azkar joan beharrik! bere ahots eztiaz emakumeak, begiratu tarritatzaileak botatzen dizkion artean Sartu barrura, mesedez, ez zaitez kanpoan gelditu!

765. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. aristi 00049 - Airean baino azkarrago joaten naiz ni lurrean. Gainera garestiegia da niretzat. Agur!

766. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. lakunza 00168 - Ekarri azkar medizina! -agurtu ziren herritar guztiak.

767. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. garmendia 00012 -Azkar ibili! -esan zuen Gloriettak.

768. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. anzizar 00048 Tomengandik ezer gehiago ez entzuteko, ihes egin nuen ahal bezain azkar nire egun haietako logela berrirantz, eta han ezkutatu nintzen, bertan askatuz barneko ur gaziak, gauaren iluntasun isilak inguratu ninduen artean.

769. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00011 Behin batean, auzokoek urrunean kaskodun gizon batzuk ikusi zituzten eta erromatarrak ez baina bide ingeniariak zirenez, azkar eta makina handien eta, hain jakintsuak ez ziren beste gizon batzuen laguntzaz, egundoko errepidea egin zuten, hori bai kortxo-irekigailu batek baino bihurgune gehiago zituen.

770. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. gillenea 00240 - Arrazoi duk! -oihu egin zuen Narraski-Saski andreak. Primeran. Etxera iritsi bezain azkar hasiko nauk lanean.

771. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura z. fernandez 00060 Zaldiak oso azkarrak ziren, ez ziren ia-ia nekatzen, Glinka sorginak bazuen zaldunen artean lagun bat eta laguntzearren belar magikoz prestatutako pentsu bat egin zuen zaldientzat eta baita indarrak berritzeko jaki berezi bat zaldunentzat ere; beraz, egun gutxitan lur misteriotsuak gurutzatu eta Virish lakura ailegatu ziren.

772. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. aldekoa 00019 - Horrela betiko arrakasta lortu zuen, mito bihurtuko zen. James Dean bezala, edo Marylin bezala. Mutil azkarra.

773. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00103 Badirudi ez dela ezertaz jabetzen, baina azkarra da eta interesatzen zaiona lortzeko primeran moldatzen da.

774. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00030 Pausaldia egiten duk. Ikasleak, heuk arbelean unetako esperientziaren ondorioz azkar eta arin eginiko irudiak, beren oholtxoetan ezin kopiatu zebiltzek.

775. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00117 Sokak askatu, urpekontzitik urrundu eta gure ontzira itzuli ondoren, laster baino azkarrago martxan jarri ginen berriro.

776. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00117 Arrantzontzia azkar urrundu zen.

777. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0020 - Nik behin amets egin nuen zu bezalakoxe alaba polit, azkar eta galdera-egilea nahi nuela.

778. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura pocahontas 0036 - Alde hemendik, azkar!

779. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0036 (...) azkar-azkar eta etenaldi luzeak eginez hitz egiten zuen.

780. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0007
Bi eta bi
hogeita bi.
Ja, ja, ja...
oso azkarra naiz ni!

781. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0032 Lasterka guztietan hartzen du parte eta domina pila bat dauka etxean, eskolarteko txapelketetan irabaziak, eta gainera matematiketan ere azkarrenetakoa da gelan, eta goapa, um... oso goapa.

782. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. olarra 0074 Eta oraingoan eztenkada bat bezala sartu zitzaidan, baina sarrera azkarra izan ohi den bezain luzea eta hotza izan zen hots hark sortu zidan samin latz eta pairaezina.

783. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0050 Zaldi hura baino azkarragoa zen, bai, Fittipaldi! 1: Fittipaldi 1-Formulako auto-gidaririk azkarrena eta ezagunena izan zen garai batean.

784. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0066 Hura atetik sartzen ikusi bezain azkar, gitarra desentxufatu eta, goian jasoa zuela, mutilarengana hurbildu zen apaiz zaharra:

785. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0111 Baina azkar moztu zuen osaba apaizak:

786. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0090 Ahal bezain azkarren nahiko nuke heldua izan!

787. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0089 - Ez al gatzaizkio azkarregi hildakoa leporatzen ari? esan zuen Laurak.

788. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0150 Hala ere, aurrerako zoroaldi azkar haren erdian gelditzen ginenean, gertatu zitzaiguna ulertzen saiatzen ginenean, gauza bakarra ikusten genuen: sakon-sakonean, jendearen morboa zegoen nagusi; gu modan jarri ginen Abdullah eta Macarena Brown hil ziren arrazoi berberagatik, Xuci gertatu zitzaionagatik, herri hartatik hanka egitera bultzatu gintuenagatik.

789. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0023 Aginduak bata bestearen atzetik etorri ziren, hurrenkera azkarrean.

790. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0069 Aita azkar irten zen, gaueko lapurraren antzera, (...)

791. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0076 Ondoren joan egin zen azkar.

792. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0024 - Esan nahi dut esan zuen sorginak azkar alde egin beharko nukeela, sorginkeria mordoa daukadalako egiteko, eta gainera Ilunek afaria hartu behar du.

793. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0069 Erreta hiltzeko zeukan posibilitate handiari buruzko guztia ahaztu zuen, eta sakanaren magala ahalik eta azkarren jaisten hasi zen dragoiari aurre egiteko.

794. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. ortiz de landaluze 0043 - Eta itzul zaitez azkar!

795. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. ortiz de landaluze 0061 Bigarren akatsa hauxe izan zen: komikia kentzeko Jonek eskua luzatu zuenean, Eneko ez zen behar bezain azkar mugitu.

796. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. ormazabal 0026 - Ostruka oso hegazti handia da, oso korrikalari azkarra.

797. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0012 Orain ezin azkarrago doa, ezertaz ere arduratu gabe.

798. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0012 Zazpimintzoren gorputza, lurruntsua, berdeurdina, haizea bezain arina, azkar eta zirraraz beterik doa, gauean argiturik urrutian antzematen den ametserantz.

799. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0039 Ez dute ezer erantzuten oraingoz, oso azkar pentsatzen dute, lehenbaitlehen bidea aurkitzeko.

800. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. aldatz 0075 Gauean amak utzitako dirua hartu eta tximista bera baino azkarrago, ogi xamurra erostera atera nintzen kalera.

801. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0019 Etorri azkar!

802. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0019 Azkar, mutilak! Mugi zaitezte!

803. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. nuñez 0034 Guztia oso azkar gertatu zen.

804. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0032 Bidea libre zegoenez, azkar aritu nintzen: hesitik bestaldera jauzi, belar gorrizko eremu txiki bat zeharkatu eta burdinbidearen (...)

805. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0078 Balkobilkoko udaltzainak dexente gizen zeuden lasterketa egiteko, baina azkenaldian egon ziren gazte azkarragoen promozio batzu;

806. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0012 Itxuraz eta tailaz ez zen gizon izugarria, baina bizia eta azkarra, ez indartsuegia, baina, bizkorra.

807. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0012 Ezkaluak azkar eta pozik hartu ere.

808. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0068 Behintzat, ohartu bezain azkar, galgoa bezala han joan nintzen korrika Tomasengana, Hau oso modernoa eta munduan ibilia duk eta seguru honentzat ere baduela erremedioren bat, nirekiko pentsatuz.

809. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0114 Dena oso azkar gertatu huan.

810. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0097 Willi azkarrak argitu zigun:

811. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0097 Willi azkarrak bazekien hori ere.

812. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0085 Betosko eta presarik gabe, ez baitzegoen arrazoirik azkar ibiltzeko.

813. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0114 - Goazen azkar; gertatzen denaren berri emango diagu korrika goazen bitartean.

814. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0114 Jantzi zerbait gainean eta azkar, ze berehala argituko dik-eta.

815. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0048 Har txiki alfer desobedientea, eta azkarregi hazten ari haiz.

816. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0105 Esan azkar!

817. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0060 Orain, oso azkarra ez den gizon batek horrelako asmoa burutzerakoan, normala baino gehiago elkartzeko joera izango du, hau da, idazketak puntu edo bereizkuntzaren bat eskatzen duen gunera iristen denean, ikurrak oraindik gehiago elkartzera joko du.

818. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0089 Jurgi arreta handiz mintzatzen zen; patxadaz egiten zuen aurrera, ondorio azkarregietara irristatu gabe.

819. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0021 Airearen galerak azkarregi jausierazi zuen Shangai Tom.

820. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0021 Itxura osoz, Dalgon III planetako biztanleekin kontaktua eginda zegoen, azkar asko eginda ere.

821. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0072 Ehiztaria azkar atera zen gelatik.

822. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0085 Azkar aldendu ziren denak, goizerako prestakizunak egiteko irrikitzen.

823. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0098 Orduan, hauxe zen erantzuna: inbasoreak planetatik alde egiteko prestatzen ari ziren, aurrean inbadituriko planetetatik aldegin zuten bezain azkar.

824. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. narbaiza 0013 Azkar, zerbait egiten harrapatu izan balute bezala, besoak amiltzen uzten ditu.

825. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. narbaiza 0123 - Itzuli baina azkar!

826. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0066 - Ikusten duzu zein azkar dabilen nire moto berria? galdetu zion mutilak atzekaldean zeraman neskari.

827. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0057 Azkar, mutiko!

828. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0027 Ene lagun berria ni baino azkarrago dela uste dut, eta balio duela ikasketetarako, baina eskolari sekulako gorroto hartu dionez, ez da berriro itzuliko.

829. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0069 (...) azkar-azkar esan dit baietz, ongi pentsatu duela eta BAIETZ!, bihar bazkalostean paseatzera joan gaitezkeela eta hondartza gaineko erloju handian geratuko garela...

830. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0102 Estibalizi idatzitako gutuna azkar-azkar ezkutatu eta komunera joan zen.

831. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0030 Gorputz guztia martxan jarri izan baliote bezala sentitzen zen, bere pentsamenduak, bere odola, den-dena, orain azkarrago mugituko balitz bezala.

832. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0125 Azkar-azkar, bere ingurura begiratu zuen, ea norbait konturatu ote zen.

833. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0028 Hegazkinak, azkar eta guzti, makina bat ordu behar izan zituen Luixa eta Luixito gaixoak beren onetatik ateratzeko adina bai behintzat Afrikaren bihotz erdian dagoen Zairera iristen.

834. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0044 - Esan azkar zer proposatzen duan, bestela... - moztu zion saguetarik petralenak.

835. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0050 Honek, txistu batean paretaren kontra pauso azkar-azkarrez sukaldeari buelta osoa eman zion...

836. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0057 Denean azkarren nahi dugu,
denean lehenbizi,
jauzi eta jauzi nahi dugu,
azkenean jausi.

837. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0061 Dirua azkar egiteko
-aizak hi, lagun zaharra-,
antzerkitxo bat zeukagu
antolatu beharra.
Telebistak dioena
duk egia bakarra.

838. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0129 IZENA arbelean idaztean
jakin du Barras-Kilok bere berri:
Kilo bateko isatsarekin
nola ibiliko naiz, ba, azkarregi?

839. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00119 Zoriontsua, emazte onaren senarra!
Bi aldiz luze, haren bizitzako egunak.
Senarraren pozgarri, emazte azkarra,
bakean beteko ditu honek bere bizitzako urteak.
Emazte ona, ondare ona
Jaunak bere zerbitzariei emango dien ondarea.

840. 1991> euskara batua poesia m. zinkunegi 00171 Andregaiaren arazo hori
alde batera uzteko
berarengana joango naiz eta
esatea ahaztutzeko
erabakia hartuta daukat
azkar bertara joateko
gauzak ondo egiteko
eta lasai gelditzeko
esango diot joango naizela
urteak igarotzeko
benetan diot maitatu arren
nire zai ez egoteko.

841. 1991> euskara batua poesia j. sarrionandia 0110
GURE gorputz iletsuekin, errealitatea deritzagunaren
gainean arrelepo eserita,
gure hats higuingarriekin lagunei eta etsaiei
zermoduz eta agur esaten,
zango labur azkarrez alde batetik bestera
eta beti ortzemugaruntz begira,

842. 1991> euskara batua literatur prosa a. bengoa 00061 Goian, haizeak azkar uxatzen zituen kumulu arinak.

843. 1991> euskara batua literatur prosa i. borda 00048 Isiltasunaren tentazioa are azkarrago zuen neskak.

844. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00038 Horaziok burua mugituz eta behatz azkarraren keinuaz esan zien:

845. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00038 Geltokia atzean laga bezain azkar, motxila galdu izanaren damua piztu zitzaion Horaziori.

846. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00222 - Ihes egik, alde egin ezak azkar, gomuta triste urratuen zelai behere eta amildegietatik.

847. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00014 Orduan ja nekez barkatzen die urak tilape okertuei, itsaso erditik itsasbele azkarrak itzultzen direnean eta harramantza itsasertzetaraino daramatenean, eta ur-oiloak lehorrean jolasten direnean eta koartzak aintzira ezagunak utzi eta laino altuaren gainetik hegan egiten duenean.

848. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00033 - Ez erantzun zenion lartxo azkar, etxetik pasa gura diat egoitzara joan baino lehen.

849. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00133 Azkar jokatu behar zen, jendea erakarriz eta bizkor eraikiz.

850. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00193 Eta halaxe zihoazen Canterorenak ere, gero eta azkarrago, gero eta zanpakorrago.

851. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 00012 Sarjentuak zerbait agindu zuen eta kli-kla, kli-kla, hots azkar batzuk entzun genituen garbi asko gure larrialdirako.

852. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00250 Baina ezin dinat azkarrago joan, malda gora dun.

853. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 00015 Nire ametsen zerrendan ez zen inoiz azaltzen ama izatearena amesgaiztoetan izan ezik; txiki-txikitan ez, baina azkar samar erabaki nuen ez nuela umerik izango; parean egokitzen ziren ume guztiak negarrez hasten zitzaizkidan begiratze hutsarekin (beraz, sentimendu beretsua azaltzen genuen elkarrenganako); bizitzan esperientzia zoragarriak izan ditut, eta gehiago izateko itxaropenetan bizi naiz oraindik, eta, nire umea gaztarora iristen denean, ez dakit non eta nola ibiliko naizen (ezta ibili egingo naizen ere).

854. 1991> euskara batua literatur prosa j. lartategi 00019 Agur injineruaren buru azkarrari.

855. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00012 Amarentzat hura errito magiko baten antzekoa zen; hori egitean, hobeto sentitzen zen, barneko larritasunak eta nahigabeak kanporatzen zituen, erritmo azkar bat jartzen zien, eta mendean hartzen zituen.

856. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00012 Halako batean, keinu azkar batez, lepokoari heldu, eta airean askatu zuen gero.

857. 1991> euskara batua literatur prosa l. oñederra 00077 Iluntasuna idatzi duzu ordenagailuaren pantaila urdinean, gogoan zeneuzkan pobreen kolorea hitzen ordez, hatz-puntak pentsamendua baino azkarrago balihoaz bezala.

858. 1991> euskara batua literatur prosa l. oñederra 00114 Metroaren berotasuna, metro geltokietako usain hertsia, jendearen presak, ezezagunen pilatze azkar hori.

859. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 00075 Eszenatokira begiratu eta hantxe, taldekoak erretiratzen hastearekin bat, Jimmi azaldu zen, mugimendu azkarrez, toailak banatu eta musika-tresnak jasotzera.

860. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00098 Gu ikusi bezain azkar, keinu egin zion Elosegiri taularen gainetik eta jotzeari laga barik.

861. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00032 Azkar jaiki nintzen eta, bere ondotik pasatzerakoan, ipurdian jarri zidan eskua.

862. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00102 Mokorrei eraginka hasi nintzen, azkar eta erritmoz.

863. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00270 Mogueimeren desio fisiko guztia ziztu batean iraungi zen, bihotza jauzika hasi zitzaion laborri bezalako batean, egoeraren azterketa urrutiagora eramatea zaila da, kontuan hartu behar baita garaiak eta sentimenduak oso primitiboak zirela, anakronismoan erortzeko arriskua dago, burdinazko koroetan diamanteak jartzea, esaterako, edo hasieratik azkar hasiz bukaerara zuzen joatearekin konformatzen diren gorputzetan erotismo finduaren zolitasunak asmatzea.

864. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00140 Mailu itxurako bere ukabiletako batez gako azkar bat jo zuen mozkortiaren masailezurraren kontra.

865. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00349 Gero eta azkarrago zebilen.

866. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00421 James Merivalek azkar musu eman zien bere ama eta arrebari.

867. 1991> euskara batua literatur prosa a. garikano 00057 Dickie eta neska nahiko urrutiraino sartu ziren itxura zenez igerilari bikainak ziren biak, baina Tom ertzaren ondoan geratu zen eta askoz azkarrago atera zen.

868. 1991> euskara batua literatur prosa n. beristain 0043 Hilabete batzu beranduago gogoratuko zuten Lifen filosofietako bat, zera zen: Nire lema da: azkar bizi, gazte hil, eta zure hilotzak itxura ona izan dezala.

869. 1991> euskara batua literatur prosa k. biguri 0015 Erreflexurik azkarrenak izan zituena gobernadorea izan zen, abilezia handiz lerratu baitzuen solasaldia gertaera politikoetara.

870. 1991> euskara batua literatur prosa x. galarreta 0010 Bestalde, ez zen komenigarri Sobiet Batasuneko erorketa azkarregi gertatzea.

871. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0029 Sartuidazu, eskatzen nion, azkar, (...)

872. 1991> euskara batua literatur prosa a. linazisoro 0056 Egunak guk nahi baino azkarrago zihoazkigun.

873. 1991> euskara batua literatur prosa goenkale 0100 Ur trago luze bat edan eta frontoira itzuli zen berriro, partidua ahalik eta azkarren bukatu eta gertatutakoa ahazteko gogoz.

874. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0051 -Azkar pasa nauk polita izatetik tuntuna izatera!

875. 1991> euskara batua literatur prosa batx zeru 0012 Eta pertsonek, jakina, azkar abandonatzen gaituzte, nahikoa dira bizpairu urte inor gabe geratzeko.

876. 1991> euskara batua literatur prosa batx zeru 0022 -Non bazkal dezaket ondo eta azkar? esan zion berak.

877. 1991> euskara batua literatur prosa batx zeru 0032 Ez zuen bere aitarekin haserretu nahi gartzelatik atera eta hain azkar.

878. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0145 Gero eta azkarrago ibiltzeari ekin zion, eta azkenean lasterka hasi zen bidean gora, aldika harkaitzetatik zehar laburtuz.

879. 1991> euskara batua literatur prosa m.j. garcia 0028 Aitziberrek badaki ni azkar kezkatzen naizela eta bera ere nahiko heldua da horrelako gauzak ez direla egin behar jakiteko.

880. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0032 - Oso-oso azkarrak dira!

881. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0015 Nik azkar asko erantzun dizkiat, eta egin ez duenak hobe dik ezkur koxkolak mihiztera joatea.

882. 1991> euskara batua literatur prosa k. santisteban 0063 Azkar baino azkarrago joan zen geltokirantz.

883. 1991> euskara batua literatur prosa txiliku 0053 Mandoak azkar eman zion baiezkoa burua gora eta behera mugituz.

884. 1991> euskara batua literatur prosa i. irazabalbeitia 0022 Galaxiaren txoko urrun batean egonik, seguruenik ez zuten azkar aurkituko eta egun batzuk behar izango zituzten.

885. 1991> euskara batua literatur prosa i. irazabalbeitia 0022 - Primeran! Bai azkar aurkitu gaituztela Salbamendu-Saileko mutilek.

886. 1991> euskara batua literatur prosa i. irazabalbeitia 0049 Zerbait egin beharra zuen. Eta azkar.

887. 1991> euskara batua literatur prosa i. irazabalbeitia 0105 Espero baino azkarrago erdietsi zuen.

888. 1991> euskara batua literatur prosa i. unzurrunzaga 0137 Zeintzu lan zitalek hondatu dituzte hain azkar soin eder haiek?

889. 1991> euskara batua literatur prosa x. etxaniz 0107 Baina Sung Ting-po azkarrago hasi zen ibiltzen.

890. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0042 Ahalik azkarren bere printzesetako bat emaztetzat eskaintzera aurreratu zitzaion orduan Bizantzio, gutxienez basearen parte bat, eta inguruetako hondartza koskorrak, enperadore beraren jabetzako zirenak, utz ziezazkion.

891. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0127 Pentsatzen nuen, bai, giza oinak ere zapalduko zuela egunen batean, baina ez nuen uste hain azkar gertatuko zenik.

892. 1991> euskara batua literatur prosa garm 0051 Salto egin ondoren, Martin Txikik alde egin zuen, azkar asko, eta jentilak hori ikustean honela oihu egin zion: Hazia badaramak, baina noiz ereiten den ez dakik.

893. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. sagastizabal 0019 - Bueno, bikiek hika eta oso azkar hitz egiten due, eta gurasuak... bakizu, moteil, baserritarrak.

894. 1991> euskara batua literatur prosa m. garikano 0073 Ben, segi ezak azkar Harryri laguntzera.

895. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0017 - Hiru mila eta seirehun dolare -izan zen bere erantzun azkarra.

896. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0015 Baina azkar igarotzen dira egunak azturak sortzen diren neurrian.

897. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0068 Eta, berez, telegrama batean erabil daitezkeen formulak laster agortzen direnez gero, azkar laburtzen ziren elkarrekin emandako bizi luzeak edo pairamen grinatsuak aldizkako formula aldaketaz, esate baterako:

898. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0120 Lehenengo sueroa nahiko azkar lortuko zuela espero zuen Castelek.

899. 1991> euskara batua literatur prosa batx gizona 0241 - Orduan, zergatik ez gara azkar azkar joaten?

900. 1991> euskara batua literatur prosa batx gizona 0297 - Baina azkar ibili.

901. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0015 Begirada arretatsu bat eskaini nion liburuko marrazkiari, beste azkar bat beiratekoari, eta liburua itxi nuen.

902. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0080 Munduko gizonik azkarrenak ere, hala dio elezahar batek, ezin izan omen zuen apoarmatu bat harrapatu.

903. 1991> euskara batua literatur prosa p. urkizu 0272 Bada, ez da gehiagorik behar garaile ateratzeko etsipena, arin-arin zabaldu dadin armada osoan, eta zenbat eta ugariagoa izan hau, orduan eta azkarrago harrapa dezan.

904. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: biztanleria eta etxebizitza (behin-behineko emaitzak): biztanleriaren eta etxebizitzen estatistika 1996, v 00005 Bide horretatik, honako hau lortu nahi dugu: egindako ahalegin itzel horren emaitzak ahalik eta azkarren jartzea erabiltzaileen eskueran; nahiz eta, kasu honetan bezala, behin-behineko emaitzak izan.

905. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. leizaola 00080 Baina gerta daitekeena, gaur egun gizarteak lortu duen tolerantzia-maila gutxi dela pentsatzea, baina horretan ere handizaleagoak izan behar dugu eta izan nahi dugu, eta orainarte lortutako emaitzak gutxi eman duela pentsatzea. Beste era batera esanda, internazionalizazio -eta globalizazio- prozesu guztiz azkarrean murgilduta, eta orain arte ezagutu ez dugun multimedia-iraultzaren atarian gaudenez, taldeek, kolektiboek, elkarteek, kulturek, etniek eta ideologiek elkartzeko edo elkarrengandik urruntzeko aukera gehiago dituzte, eta intolerantzia eta egoerak inoiz baino gehiago agertzen dira gizarteko komunikabideetan.

906. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pasaia eta lezo 00023 1900. urteko 1.198 biztanleetatik, egungo 5.535etara igaro gara. Hazkunderik handiena eta azkarrena ordea, 70. hamarkada hasieran gertatu zen etorkin multzo handia etorri baitzen, biztanlegoaren ia erdia hain zuzen ere.

907. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. arozena 00046 Guarapanim aldeiak garapen azkarra izan zuen basoan bizi ziren indiarrak ere aldeia honetara bizitzera joan baitziren. 1585 urtean eleizaren eraiketa amaitu eta inauguraziorako auto bat idatzi zuen, Antxietak. Auto hau tupieraz bakarrik dago idatzia eta gaur egun portugesez irakur dezakegu M. de L. de Paula Martins hizkuntzalariaren itzulpenenari esker. Martinsek honela dio antzerki lan honetaz.

908. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00032 Siliziozko transistoreekin aurrerakada itzelak gertatu ziren informatikaren munduan: silizioari esker, ordenadoreak gero eta txikiagoak, gero eta azkarragoak eta gero eta indartsuagoak izan daitezke.

909. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00120 Burgesiako alabak izan ziren bi Mundu-Gerren bitartean ikasketak egiten segitu zutenak: tituluak lortu zituzten eta lan-merkatuan integratu ziren, administrazio publikoan eta hezkuntzan batez ere. Eredu hori laster hedatu zen gizarte osora. 1965. urteaz gero emakume enplegatuen kopuruak oso azkar egin zuen gora.

910. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 00035 Ilustrazioak Euskalerrian harrera ona izan balu, ulertezina izango zen Bascongadaren lan guztia hain azkar ezabatu izana XIX. mende hasierako une zailetan. Argi dago, esate baterako, tolerantzia izan zela Adiskide zenbaiten ezaugarri intelektuala.

911. 1991> euskara batua saiakera-liburuak windows 95 00073 Disko gogorra edo diskete bat erabiltzen denean, datuak hasieratik gordetzen dira eta horrela azkar irakurtzen da. Baina fitxategiak borratzean jarraiak ez diren hutsuneak sortzen dira.

912. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00631 Gaur egun liburu-dendarako bidea zeharo normalizatua dago euskal liburugintzan. Bide hori batez ere banaketarien bidez egin ohi da, ondo eta azkar, itxura guztien arabera.

913. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garuna 00074 Erregistro hauek apoaren begiak objektu desberdinak antzematen dituenean garunari bidalitako mezuak dira. Zutikako lerroak pultsazioak dira. Pultsazioen eztanda azkarrak erantzun bortitza adierazi nahi du.

914. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00025 Hori guztia dela eta, gizarte zerbitzuen bilbeak bere ahalmen eta gaitasun guztiak gaurkotu behar ditu arrisku eta tratu txarreko egoerak antzemateko, kasuak deribatzeko tresnak zehaztasun handiz ezagutuz eta marjinazio edo baztertze egoerei aurre hartuz, interbentzio zuzentzaileak bideratzearren ahalik eta azkarren.

915. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00039 Bestalde, oinarrizko gizarte zerbitzuak dira babesik gabeko egoerak ahalik eta azkarren antzemateko arduradun zuzenak. Gauzak horrela, ikerkuntza eta ebaluazio prozedurak martxan jarri behar dira, Zerbitzu Espezializatuekin koordinaturik, kasu bakoitzaren interbentzio beharrak argituz eta, beraz, interbentziorik egokiena bideratzearren.

916. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. busturia 00168 Jakitunen egungo inbertsio gehienen helburu pribatua, berez, aurrea hartzea da, iparramerikarrek dioten moduan, hau da, besteak baino azkarragoak izatea, eta moneta faltsua, edo balioa galtzen ari dena, beste norbaiti sartzea.

917. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. busturia 00168 Urte batzuetarako inbertsioaren epe luzeko errendimendu probablea ez eta balorazio konbentzionalaren oinarriak hilabete batzuk lehenago aurreikusteko zein baino zein azkarragoa izateko gatazka honetan, otso profesionalen gosea asetzeko ez dago jende artean arkumeak eduki beharrik: otso profesionalek elkarrekin jolas egin dezakete.

918. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 00104 Horrelako testetan hitz bat aurkezten da eta subjektuei eskatzen zaie ahalik azkarren bota ditzatela horrekin lotura duten beste hitz bat edo gehiago. Guri hemen interesatzen zaizkigun esperimentuetan maizenik estimulu bakoitzeko hitz bat bakarrik eskatzen da (eta ez erreakzio-andana bat).

919. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 00184 Badira aldeak ikasle azkarren eta motelagoen artean ere. Hala, M.C. Schouten-van-Parreren-ek (1993), ikastalde heterogeneo batekin lanean ari zelarik, bi motatako hitzak berezi ahal izan zituen: alde batetik, hitz konkretuak, pomme, gare eta antzekoak eta kognatuak, hala nola histoire (nederl. historie) edo rivíere (nederl. rivier), eta, bestetik, hitz abstraktuagoak, mauvais, jeu, exemple eta horrelakoak.

920. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 00184 Horien antzeko fenomenoak aurkitu zituen O.A. Medani-k (1989) ere ikasle azkar eta makalen arten, Sudango 300 ikasleren estrategiak ikertuz. Esperimentuko lanen buruan ikasleek egindako oharren, behatutakoaren eta elkarrizketan esandakoaren bidetik hiru eratako estrategiak aurkitu zituen; hiru, ikasle onenen ezaugarri ziren, bi, berriz, txarrenenak.

921. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00221 200 MHz-eko ordenadore bat 100 MHz-ekoa baino azkarragoa da.

922. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00003 Halaber, azkar jaso ziren idatziz auzitegi kontsularren erabakiak, eta korporazioen jarduerari esker estatutu eta jurisdikzio jarduera Merkataritzako zuzenbidearen lehendabiziko arau bildumak agertu ziren.

923. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pilota 00077 Azkar asko ekin zion Elkarteak bere eginkizun nagusiari: pilota bultzatzea. 1947ko abuztuaren 29an pilota jaialdi bat antolatu zen Pilotaren Nazioarteko Federakuntzaren Asanbladaren amaiera zela-eta.

924. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00312 Egoera horren aurrean erabaki azkar bat hartu beharra zegoen: trenbidea osoki birmoldatuz modernizatzea (horretarako inbertsio handia egin behar zen) edo, alderantziz, trenak autobusez ordezkatzea (gastu askoz txikiagoa eskatzen zuen).

925. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 00264 Honek guztiak beste testuinguru historiko azkar eta zabalera garamatza.

926. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 00264 Eta Eliza katoliko erromatarra bera zen berrikuntza horren eragile, nahiz eta Elizaren periferian Indietako misioetan hemen berton Europan baino azkarragoak izan horren azalpenak. Dakigunez, misio-gertakari hori oso bertatik segitu ahal izan zuen Lukuk, gainera.

927. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 00268 Hala ere, Bernal Doktorea aitzindaria izan zela esan behar da: euskararen eliz beharra aitortuz ez ezik eliz erakunde euskaldun azkar baten premia ere aurrikusi edo barruntatuz.

928. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ele 1998 00087 Kontuan izan behar dugu, hala ere, informatika munduan azkar asko ibiltzen direla gauzak eta martxan jartzeko momentuan aztertu beharko genuke atal hau, bai inbertsioen aldetik bai eta diru-laguntzen aldetik ere.

929. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lmuj 00237 Umbralen irudimen azkar eta aztiak kiribilo argumentistikoak maisuki eraikitzen ditu irakurlearen ikuspegirako historia serio daitekeen oro, maiz, zirtoz eta ironiaren esparru bitxietan deseginez.

930. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. goikoetxea 00146 Ikastaro trinko bat ere egin dezakete eta urte-erdiko nahiz bi aste osoko ikastaro azkarrak ere badituzte aukeran.

931. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. goikoetxea 00146 Ikastaroen modernizazioaren gaineko ideia argiago bat izateko ikus ditzagun beste lau eskaintza: hastapeneko ikastaro bat, ez-jatorrizkoentzako ikastaro azkarra, frisieraz hitz egiteko eskubideaz ohartarazteko ikastaroa eta funtzionarioentzako hastapen-ikastaro bat.

932. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00030 beste alde batetik, ordea, ez deritzot ondo nahiz eta, batzuetan, hala egiten dutenei ulertzen diedan euskal gizartea, azkar esateko, patologizatzeari, edo, zehatzago, berezitzat emateko joera indartzeari delirioan erortzeko erraztasun berezia salatuz kasu honetan, sarritan, aztergaitzat hartzen duten askoren jardun alderdikari, interesatu, presati eta azalekoen bidez egin ohi den bezala.

933. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elosegi 00083 Bi hankekin gelditu zuen Tafarellek erdi-erditik jaurti zuen baloi azkarra.

934. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00018 Alabaina, gertakari berriek eta azkar handitzen diren fenomenoek beldurra sortzen dute boterea dutenengan, eta nolabaiteko kontrola izan nahian, zinemari buruzko lehenbiziko arauak argitaratu ziren, 1912an, eta geroago, 1925ean, zentsura ezarri zen.

935. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. murua 00125 Jakin nahiko nuke nola sendatu zen hain azkar, eta zauriek zergatik ez zuten hil.

936. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j/j. aizpurua 00098 Iritsi bezain azkar txertoa eman zieten Donibane Lohizunen.

937. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arruti 00035 Gehienetan hilabeteak edo urteak pasatzen ziren diputatu berri batek estreinakoz berba egin aurretik eta, beraz, hain azkar aritu izanak harrituta utzi zituen bere kide guztiak.

938. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. urzelai 00102 Ipar Euskal Herriko bizitza publikoko ehun ordezkarik Euskal Departamenduaren aldeko mobilizazioa antolatzera deitu dute gaur: Demokraziaren errespetuaren izenean eta aldarrikapen hau fermuki aitzinarazteko xedean, pentsatzen dugu Euskal Herriko biztanleriaren eta honen ordezkarien mobilizazio zabal eta ahal bezain azkarra abiatu behar dugula.

939. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00040 Kantauriko mendizerraren hegoaldean dagoen Arabako lurraldean, euri-prezipitazioen urteko baloreak oso azkar jaisten dira eta egun eguzkitsuak ugaritu eta bitarte termikoa gehitu egiten da.

940. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. etxeberria 0087 Bernardok errepasoa egiten zuen orduan eta bere bizitza guztian nobela bat hain azkar irakurri gabekoa zela konturatu zen.

941. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.c. etxebeste 0075 Lurgaineko garraioak hain neketsu eta aldrebesak zirenez ibaiak komunikabide azkarrak eta erosoenak bilakatu ziren.

942. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0069 Mintzo dira zenbait aldiz aski azkar, to-ka, beti zu-ka ari zaienari (VIII, XII).

943. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. ansola 0108 USA eta Japoniaren aurrean ez zeukan zer eginik europar industriak, batipat goi-teknologiako eta eskari azkarra zuten sektoreetan.

944. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. ansola 0114 Tratatuan ezarriak daude helburu nagusiok: hazkunde eta hedapen orekatu eta etengabea, egonkortasun irmoa, bizitza-mailaren goratze azkarra, eta elkar atxekimendu ekonomiko-soziala.

945. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0042 Beste batzuek, ordea, azkarregi egin zela.

946. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0020 Jakina entseiu haren helburua Atxagari orduan falta zitzaion legeztapen eta kanonizazio horretan laguntzea zen alde desberdinetatik zetozkion kritiken aurkara.(5) Jakina, gure argitalpen politika azkarregia dela eta, ene artikulu hau Atxagari saria eman eta gero plazaratu zen azkenean. Alegia idatzi zen testuinguruaren aurkako egoeran.

947. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arana 0119 Frantziako estatuan kudeaketa-sistema hau legez burutu beharrekoa da 1968az geroztik, eta handik aurrera populazioak azkar goratu dira, eta orkatza esaterako azkar aitzinatu da Piriniotaraino.

948. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xuxen 0025 Esan den bezala aukera hau erabiltzen da testu luzeak azkarrago zuzendu ahal izateko.

949. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xuxen 0025 Prestakuntza honetan programak akatsak identifikatzen ditu erabiltzailea pantaila aurrean egon gabe; eta prestakuntza bukatzen denean zuzenketa azkarrari ekin diezaioke erabiltzaileak.

950. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ametseninterp 0009 Gertaera hauek ahalik eta azkarren ahazten saiatzen gara.

951. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ribera 0091 Eta tipoen eta hedadura guztiz zabaleko konposizioen sortzaile bezala erakusten duen ahalmenak bere mendeko nortasunik azkarrenetako bat bihurtzen du, baita, bere pintura eta estanpen bidez lortu zuen zabalpen handiari esker, eragingarrienetako bat ere.

952. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0087 Oso azkarra da jaitsiera, Angonaeneko txabolatik gertu pasatzen den gurdibide batean zehar.

953. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 0179 Borrokotan, azkarrenak bere konpetidorea, burkidea, jo eta akabatu egiten du (mota barneko lehiakidea, aldiz, abereak bentzutu egiten du, egundo ez akabatu).

954. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. lasa 0037 Laster igarri zioten mutiko azkarra zela nonbait, etxekolanekin batera, ikasten jarriko dute, gramatika ikasketetan batez ere.

955. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0013 Asko balio du indarrak,gehiago buru azkarrak

956. 1991> euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0063 2.2.4 eta 2.2.5 ataletan azkarragoak eta biziagoak ziren esanahi iturriak ikusten hasi gara.

957. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0026 Bi talde dira, beraz, azkar gehitzen ari direnak eta hauskortasun sozial handia erakusten dutenak: guraso bakarreko familiak eta pertsona bakarrekoak.

958. 1991> euskara batua saiakera-liburuak osasunihard 1995 0122 Guzti hau ekiditeko, horren diagnostiko azkarra, arrisku-oinen zainketa eta honi buruzko heziketa zeharo ezinbestekoak dira.

959. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1996 0005 Bide horretatik, honako hau lortu nahi dugu: egindako ahalegin itzel horren emaitzak ahalik eta azkarren jartzea erabiltzaileen eskueran; nahiz eta, kasu honetan bezala, behin-behineko emaitzak izan.

960. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0032 Bestalde, mutikoak ikasgelako muin dira, eta bihurragoak direla pentsatzen bada ere, interesanteagotzat hartzen dituzte eta azkarragoak adimenaren aldetik.

961. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.l. antsorena 0070 Ez zen inoiz osasun azkarrekoa izan eta maiz askotan Isidrok egin behar izan ohi zituen haren ordezkapenak.

962. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. sagastizabal 0091 subertsoniko. Bertsolariak soinuaren abiada baino azkarrago kantatzen duenean.

963. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0024 Bocuse azkarrari begiratu eta haren irakaspenak geurean egokitzen asmatu zuen artista handia.

964. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. oihartzabal 0092 Gaixo baten erreprimituriko konplexuen behin-behingo ezagutza azkar bat lortu nahi baduzue, berorien sailkapenean eta berorien arteko loturetan sakondu gabe, asoziazio-saio izeneko azterbideaz balia zaitezkete, Jungek eta bere ikasleek egiten duten eran.

965. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. oihartzabal 0162 Horrelaxe litzateke, aztikeria bat baino ez, baldin eta emaitzak azkarragoak izango balira.

966. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0148 Kopurua azkar murrizten ari da.

967. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0007 Landareen arerio nagusia tenperaturaren gora-behera azkarra da.

968. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0015 Gaitza azaldu ordurako, aintzakotzat hartu eta azkar jarri behar da osabidean landarea: erasotako zatia ebaki eta erre, behar izanez gero fungizidak edo intsektizida egokia erabiliz sendatu.

969. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0016 - Erasoaz azkar jabetzen bazara, zorri bakanak eskuz kendu eta akabatu.

970. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kirolentrenamendua 0020 Hala ere, kirol hauetan erabakiak ahalik eta azkarren hartu behar direnez eta informazioa aztertzeko denbora oso mugatua denez, askotan aukeratutako erabakia (taktika indibiduala delakoa) ez da egoera zehatz horretarako egokiena izango.

971. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kirolentrenamendua 0063 Dena dela, hemen aipatu dugun oxigeno zorra, energi sistema alaktikoarekin erlazionatutako zor azkarra 2 edo 3 minututan osatzen dena da, eta ez, gihar eta odoleko azido laktikoa kanporatzeko beharrezkoa dugun oxigeno zor motela.

972. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kirolentrenamendua 0063 Badirudi halaber, kontrakzio azkarreko giharretako zeluletan glukogenoaren errekuperazioa kontrakzio motelekoetan baino azkarragoa izaten dela.

973. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kirolentrenamendua 0063 Bestalde, azido laktikoaren kanporaketa askoz ere azkarragoa gerta daiteke, errekuperazio fasean atseden osoa egin beharrean, gelditu gabe intentsitate txikiko ariketak burutzen jarraituz gero.

974. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kirolentrenamendua 0105 - Garapena: seinalea entzutean, ahalik eta azkarren, 15 edo 20 metrotara marraztuta dagoen marraraino joan beharko du.

975. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kirolentrenamendua 0165 Pilota jokatzeko aukera besteak duenean, bere asmoez ahalik eta azkarren konturatzen ahalegindu beharko dugu, eta pilota norberak duenean, bestearen kokapen eta mugimenduen arabera, jokaldi bat edo bestea burutzen ahalegindu beharko dugu.

976. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0128 Faserik gabeko bertsioetan, ezta kosakorik ere, jokoa ez da gelditzen, eta zailtasuna abiadurak markatzen du, gero eta azkarrago erortzen baitira adreiluak.

977. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0128 Gero eta azkarrago aldatzen ari den mundu honetako errealitate anitzak ulertu eta ikasteko, arreta etengabea eta bizkortasuna behar dira.

978. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0212 Edonola ere, arraza-erasoren bat jasan edo ikusiz gero, gorago aipaturiko datuak izan ala izan gabe, legezko egoera izan ala ez, ahalik eta azkarren jakinarazi behar zaio edozein elkartasun-elkarteri edo etorkin eta gutxiengo etnikoen aldeko elkarteri.

979. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0106 Guk ez dugu ezer nabaritu, baina bere begi azkarrek bai.

980. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0106 Ez bakarrik hegalari azkar eta zolia delako, bere migrazioetan milaka eta milaka kilometro egiteko gai delako baizik.

981. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0265 Bestalde, Keplerren bigarren legeak dioenez, kumuluak azkarrago higituko dira galaxiaren gunearen ingurutik doazenean, baina handik urrundu eta kanpoaldera ateratzen direnean, alegia, guk hobeto beha dezakegun unean, oso zaila da beraien abiadura neurtzea, hain urruti egotean ortzian ia finko ikusten ditugulako.

982. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0245 Bozkak ziren hain zuzen 7 kantonamendutan urrian, kantonamendu bakotxean hautagai bat izan zuen ENBATAk, nahiz beste tendentziak zioen ez zela bozketara sistimatikoki joan behar; erroak azkar zituzten tokietan baizik ez zela agertu behar 4. Elections cantonales. Ekin, 5. 1967.V. 9 or.
Marcel Bilbao, Electoralisme. Ekin, 1967.VI (?), 6-7 or.
Enbata et les cantonales. Ekin, 21.1967.?, 1-5 or
.

983. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0140 Horrelakoak, uste dutenez, artzainak esnearen substantziatik (materiatik) bere bola azkarregi eratu duenean sortzen dira.

984. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0162 (...) giroa (ideia) azkarregi eta bat batean aldatzea ere kaltegarria da.

985. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0012 Bisitari azkarrak, seguruenik, ez du hiriaren alde eztia, alde light eta turistikoa baizik ikusiko: Manhattaneko zenbait kale eta leku jakin.

986. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 00054 Baina Euskal Herriko Basko handien jakintsuen kasta azkarrak ez dituzke gauzak berdin ikusi.

987. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. azurmendi 00064 Errekurtso berriari erantzunez, hala ere, kartak azkarrago emateko esaten zion espetxeko zuzendariari.

988. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jugoslavia 0072 Balkanizazioa. Lehengo inperio multinazionaletako (otomandarreko edo austro-hungariarreko) gizarteak Europako estatu nazionalen eta tzarren Errusiaren arteko konponezin eta anbizioengatik azkar desegin eta estatu desberdinetan sakabanatzea.

989. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. barrena 0025 Horrek esan nahi du zabortegiak azkar betetzeko ez direla erabiliak izango.

990. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matekariak 0008 Matekariek ikasleen etxeko lana bultzatzeko eta beren aurrerapena neurtzeko metodo azkarra eskaintzen dio irakasleari.

991. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matekariak 0010 - Azkarrago egiterik ba al zegoen?

992. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. arregi 0042 Lasterketarako ongi prestaturik zegoen bere buru azkar hori konputagailu bihurtzen zihoan eta bertan artxibatzen zituen datuak, zenbakiak, portzentaiak eta, batez ere, egoera horiek menperatuko zituenaren ziurtasuna.

993. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. arregi 0070 Sailkapen nagusirako posibilitaterik ez zuten taldeek, beren gizon azkarrak botatzen zituzten aurrera, etapako garaipen eta maillot horiaren bila.

994. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ovniak 0009 Erreferentzi gisa zeuzkan bi mendi-gailurretan oinarrituz, 2.500 km/h baino abiadura handiagoan zebiltzala kalkulatu zuen (garai hartako edozein hegazkin baino askoz ere azkarrago).

995. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidaiazient 0087 Oinak lurrean sendoago ipintzeko modua zegoelako, azkarrago joan ginen, baina 120 metro sakon eta 18 metro zabaleko bretxa batean geratu egin behar izan genuen.

996. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. alonso 0054 Herriarteko Txapelketara itzuliz, aurreko urteko edizioa bukatu bezain azkar, Federazioko eta Txapelketa-Batzordeko ordezkariak harremanetan jarri ziren parte hartzen zuten herrietako delegatuekin, txapelketa ospetsu hau hobetzen lagunduko zuten iradokizunak eskatu asmoz.

997. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. alonso 0074 Azkar nabarmendu zen amateurretan, batipat buruz buruko txapelketetan.

998. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0079 Heriotz-tasek behera egin zutenez gero, populazioak gorakada azkarra izan zuen, eta, ondorioz, labore-lurrekiko eskariak ere gora egin zuen.

999. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0119 Sortzen den hutsunea estaltzeko, elektrizitate eskaintzen duten zerbitzu publikoak indar instalakuntzak ari dira eraikitzen ahalik eta azkarren, garapen bidean dauden herrialdeetan.

1000. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. gil bera 0096 Antzekotasun hau hedatu beharko banu, irudituko litzaidake suhartasunaz esaten ahal dela, aitzitik, haien ondoan, gure artean herrikoia eta naturala dela; baina batzuetan ikusten da haien eskuetan hain betea eta azkarra non dauzkagun adibide guztiak gainditzen baititu.

1001. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0023 Eraldaketak hain azkar gertatzen ari diren gizarte honetan, hezkuntzak, tradizio sendoko erakundea izan arren, ezin ditu aldaketak saihestu; bere edukiei dagokienez batipat.

1002. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0023 - bigarrena, aldaketa teknikoen aurrean, jakintza espezializatua azkar zaharkitzeko arriskuagatik.

1003. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0239 Delhi-n egindako balore moralen irakaskuntzari buruzko inkesta azkar batetik ondorioztatzen denez, gaur egungo eskola-curriculumek ez dute zehazten moralak hezkuntzan duen lekua eta ez dago ikasleei baloreak irakasteko marko kontzeptualik.

1004. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. laka 0035 Hinduek eginiko sanskritoaren deskribapenaren antzekorik izan balute Europako jakitunek ahizpa hizkuntzentzat, indoeuropar hizkuntzen (honela izendatzen dira egun) azterketa erkatuak askoz zehatz eta azkarrago egingo zukeen aurrera.

1005. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0536 Baturanzko joera hori, Seaskako ikastoletan azkarrenik dakusat, eta eskola publikoan iduriz ahulenik.

1006. 1991> gipuzkera antzerkia a. albisu 00181 MIKELETEA: Bai (II Buruzagiari) Ipiñi-erazi ezazu emen maai bat iru aulkiekin, eta naikoa izango da. (Eta ikusleen ezker aldetik izkutatuko da II buruzagia) Arrigarria da eta siñistu-eziña zein azkar zabaltzen diran emen berri guztiak.

1007. 1991> gipuzkera antzerkia elizdo 0140 Ipuyak somatzen azkarra zerala ezagun dezu.

1008. 1991> gipuzkera liturgia b. latiegi 0111 Kristautasuna azkar zabaldu zala esan oi da.

1009. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0073 Iñor erortzen bazan, azkar altxatzen lagundu.

1010. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0025 Asmoak bururatu bezain azkar paperera pasatzeko oitura zuen Manuel-ek.

1011. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. lasarte 0057 Nik artean almen gutxi, eta beste baso-mutillak sasoikoak nola ziran, babak ontzi batera atera oi ziran, eta aiek azkar jaten zuten.

1012. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. ugarte 0023 Esaera: Azkar eta gaizki erantzun (lotsagabeak)

1013. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0002 Ara al zuan azkarren iristearren, zaldundi-talde bat besterik ez zan izan ba, Errodrigo'k berekin iraduz eraman zuan indarra.

1014. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0004 Bereala jakiñerazi omen zion Muza'ri, azkar ibiltzen ba'zan, ez zuala Españi'n garrantzizko gudarozterik aurrean izango;

1015. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0217 Izan banu zentzu bezenbat amodio, Kaxkopel nere senarrak nahikunde azkarragoa izanen zuen; eta ez zen - barka, otoi! - andere Bareren bidetarat lerratuko.

1016. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0047 Bazoan beraz eiherazaina, behin,
ferietara bcre semearekin.
Hunek hamabortz urte, mutiko azkarra;
aita, adin batean, ez arras zaharra.

1017. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00119 Literatura ta poesia
ez det egingo sekula,
zuk ez baitezu hori merezi,
azkar egin duzu burla.
Hala ta guztiz ez det onartzen
horrelako pelikula;
iruditzen zait poesiak'e
alde iluna badula.

1018. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/94 0106
Alkate jauna haserre daukat
ene hau da martingala,
ta esaten dit txorakeriak
azkar utzi ditzadala,
esaten dute soldauska hortan
bat tentel bihurtzen dala,
ta ez dut tentel bihurtzerik nahi
gure aitatxo bezala.

1019. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1994 0034 Gogo politez saiatua naiz
karneta atera lanetan
esan ditenak ez nau ipini
inolaz ere penetan
eta probatu egin behar det
kotxena gaurko honetan
formula uno polita izango
da neretzako benetan
baietz bidetik azkar atera
lehendabiziko kurbetan.

1020. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00001 Sanferminak iritsi aurretik mundua bukatzera doala dirudi, bulegoetan, Administrazioan, lantegietan eta urte osoan obratan egon diren kaleetan askoz ere azkarrago lan egiten da, erlojuaren kontra txupinazoak markatuko duen dimentsio berrian modu txukunean sartzeko.

1021. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11697 Urteetan zehar, halaber, ikusi da arazo larriak gertatu direla eta ez zegoela araurik arazo horiei aurre egiteko. Beraz, ezinbestekoa da arazoei ahalik eta azkarren legearen bidez erantzuna ematea.

1022. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.b. etxarren 00085 Euskaldunek, elkarren artean, familia haundi bat egiten dugu eta, familia guzietan bezala, erroak azkar atxikitzeko, zer da hobeago unean behin elkarretaratzea baino?

1023. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bereziartua 00085 Lehorketarako garrantzitsua da arrain giharrek duten %80 ur kantitatea bakteriek bizitzeko behar duten ur kopuru minimoaren azpira azkar jaistea.

1024. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. asurmendi 00024 Nire aukera hori izanda ere, kanpoan diren hainbat egoera neure egiten ditut. Los Angelesen gazteleraren defendatzailea naiz esaterako. Orobat, hizkuntzaz bestera kultur estandarizatu azkar bat dator, eta horren aurka internazionalismoaren ildoan ari naiz.

1025. 1991> sailkatu gabeak egunkariak l. fourcade 00046 Hain zuzen, opera mugimendutsua sortu nahi zuen, forma arinak eta azkarrak sortuz, musika horrelakoa baita!

1026. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00031 Posta elektronikoaren bidez izugarri azkar zabaltzen ari da EEBBetan eta Europan

1027. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00031 Europara ere iritsi da eta litekeena da mundu osoan zabaltzea, oso azkar hedatzen baita.

1028. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00031 Carpenterren iritziz, berriz, Melissak ez ditu ordenadoreak kaltetu, baina komunikazio informatikoko sareak azkarregi betetzen ditu eta posta elektronikoa traba dezake.

1029. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00031 Sortu zuenak agian helburu ekonomikoa zuen eta helbideen zerrenda ahalik eta azkarren eta urrunen zabaltzea nahi zuen.

1030. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0002 Honek guztiak zera frogatzen du, eskola bizitzaren antizipazio izan daitekeela, eta taberna giroan aurreko belaunaldiak bospasei urtetan burutu zuen lana belaunaldi gazteak laborategian azkarrago logratzen duela.

1031. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0035 Madriden esperientzia azkar hartzen al da?

1032. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. esnaola 0003 Horretarako borondate politikorik baldin badago, azkar ikusiko da nor dagoen lanean jarraitzekotan eta nork duen nahiago bere proiektu politikoa gehiengoaren nahiaren gainetik mantentzea.

1033. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0033 Ez zara azkarra.

1034. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0039 Dolare azkar eta berriok, ordea, garestiak dira esaten digu Gurutzetak, sagarra jotzeko eta estutzeko sistema azkarragoak beharko lituzketela oharturik.

1035. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0039 Lehenengo irakina, laburra eta zaratatsua da, upeleratu eta ordu batzuetara edo egun batzuetara hasten dena, eguraldi beroa bada azkar eta hotza bada bospasei egunetara, eta gehienez ere hiru astez luza daitekeena.

1036. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1991 0028 Euskalduntze prozesua abiada azkarregia daramala aipatu dute, zer nolako abiada ote darama erdalduntzearen prozesuak.

1037. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0013 Geroztik goibeltasuna nahikoa azkar pasatzen zitzaidan eta gainera niretzat Euskal Herriak ez zuen izenik.

1038. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0031 Kurtso intentsibo honetan parte hartzeko ahalik eta azkarren eman beharko duzue zuen izena, ikasle kopurua oso mugatua bait dago.

1039. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0010 Orain dela bi urte ezarritako gestio akademikorako sistemari esker ikasleen matrikulazio prozesua aurten aurrekoetan baino azkarrago omen doa.

1040. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j. gimenez 0018 Eta komeni zaigu, denoi ere, ahalik eta azkarren ikastea zeinek duen, mundu honetan, demokraziaren patentea.

1041. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0028 Orfeoi Donostiarrak, kantu zoragarriak kantatu zizkigun, idazten ari dan au ere etzan ixillik egon, eta uste baiño azkarrago pasa zitzaigun arratsaldea.

1042. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. intxausti 0035 ETBtik Telenortera eta hortik Espainiako Telebistara heltzeko egin duen karrera mutiko azkarren esku besterik ez dago.

1043. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. ormaetxea 0003 HIPOTESI horietaranzko mentalitate aldaketa lagungarria izango da hobeto uler dezagun behar duguna etxebizitza, etxeko ondasunak, jantziak, errepideak, eta abar gero eta azkarrago eta material gutxiago eta merkeagoak erabiliz sortzen dugulako lan gutxi dagoenean, lana eta horrekin batera lanpostu bat dugunok irabazten ditugun ekonomiak banatu beharko direla.

1044. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0010 HBk berak ere azkarregi salatu zituen Estatuko indarrak gauza onerako.

1045. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Hitzik ez da aski azkarrik horrelako egitate baten salatzeko eta deitoratzeko.

1046. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Ikusten duzuen bezala azkar dago Eskual Etxearen bizia.

1047. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Ez da gorde behar ere, bertzetan bezala eta manera berean, euskaldun ainitz ere agertzen direla kontsumitzaile, lehengoek zuten etxearen atxikimendu azkar hura gabe.

1048. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Xede gaitza, dio bere aldetik Jean-Claude Aguerre gazteak, Garazikus elkartearen izenean mintzo-ta. Hiru egunez, hiri guzia erakustegi bilakatuko da. Eta mugaren bi aldetako artixtak hor izanen dira, Lizarra ta Iruñeko batzuk ere parte hartuko baitute. Nafarroako gobernuaren bitartez hel-arazi diotegun gomitari baietz ihardetsi dutenaz geroz... Donibanen berean, herriko etxeak ere azkar laguntzen gaitu, bereziki Jacques Delpech-i esker, Jacques Delpech izanki herriko kontseiluan kultura-sailaz arduratzen dena.

1049. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00004 Oxarango Eveline - Idieder Mañuela eta Idieder Elena eta berriz ere Mañuela eta bixtan da helduetan, hor ditugula azkar: Filipe Hiriarte eta Xabi Errekarte, finala laurdenetarat helduak direnak.

1050. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00012 1. Hezkuntza eta Kultura Departamentuaren asmoa, Nafarroako Parlamentuaren eskaerei ahalik eta azkarren erantzutea da, gaien zailtasunak eta kudeaketa arruntaren premiek uzten duten neurrian.

1051. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00028 Getxon jokatutako Euskal Herriko herrialde arteko txapelketan lasto altxatzen azkarrena izan zen Eduardo Eugi igantziarra.

1052. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00021 Leitza eta autobidearen arteko bide konponketa lanetan ari den enpresak Iruñera joateko Uitziko bide zaharra erabiltzeko eskatu du, bai azkarragoa delako (semaforoetan denbora asko igaro behar da) bai kamioa hobeagoa dagoelako, baita lanerako traba eta arrisku gutxiago izanen luketelako ere.

1053. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0012 Orduan norberak bere burua amia izatetik libratzea gura bazuen, dorreraino joan behar izaten zuen takarraran, amia baino azkarrago heldu eta bere izena altuan esan.

1054. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 Alabaina, bizitzen ari garen XX. mende bukaeran, zeinaren ezaugarri nagusiak aldaketa politiko, ekonomiko eta sozial azkarrak baitira, jazo diren hainbat gertaerak komenigarri egiten dute artikuluak berraztertzea, egoera berriari aurre egiteko beharrezkoak diren hobekuntza teknikoak sartu ahal izateko, egoera berri honek gainditu baitu, urte gutxitan, Nafarroako kooperatibei buruzko lehengo legearen erantzuteko gaitasuna.

1055. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 4252 b) Aurreko puntuan adierazitakoari utzi gabe, ahalik eta azkarren betetzea aurrekontuz hornituta baina une honetan hutsik dauden lanpostuak.

1056. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0006 Baina nik uste dut oraindino azkarregi gabiltzala.

1057. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0007 Orduan, azkarregi da oraindino emaitzak azaltzeko.

1058. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0021 G.L.- Gauzak guk nahi baino astiroago ASTIRO.- Poliki, mantso. Aurkakoa: arin, azkar egin beharra izango dugu, oraingoz ez baitugu geure lokalik izango, plato eta bulegoekin.

1059. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 0008 Zaluago, gorago, azkarrago !

1060. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 0008 Erran nahi baita zaluago, gorago eta azkarrago..!

1061. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1997 0019 Errioxako Legebiltzarrak Industria Ministerioari dei egin zion ahalik eta azkarren Garoña itxi zezan.

1062. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iban 0027 Indarra ere erabili beharrean aurkitzea arraroa ez litzatekeela esaterakoan, azkarra izan da gizon honen erantzuna:

1063. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ela/stv 1992 0002 Gaurregun askoren artean dago, egon, kontzientzia bat uste duena ahal denik eta azkarren gainditu beharreko egoera bizi dugula amaiera berehala ipini beharrekoa.

1064. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zubizarreta 0037 Gero ertzainek hartu dute irrati bat, pelikuletan bezala, eta oso-oso azkar etorri dira beste patrol bi.

1065. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak h. etxeberria 0010 Esnatu bezain azkar irratia pizten dut, klik eta edozein kalamitate eta gerrak ematen dizkit egunonak.

1066. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0006 Urte erakargarriak izan dira, erritmo azkarrean joan dira zeregina ugarirekin eta hirian ekimen asko martxan jarriz.

1067. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... guaixe! 1998 00016 Aurrerapenak direla eta, gero eta azkarrago eta hobeki burutzen dira lan hauek.

1068. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00007 Egia esan, erlazioren bat bazen gizonaren eta artoaren artean. Baina pentsalari zientifiko bat ondorio batetara iristeko azkarregia zen.

1069. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00008 Hamaika gauza esan dira medietan. Bitor Moreno azkarrak Gara-n botatakoak bai izan direla mundialak.

1070. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0003 Konpainia bakoitzak ahalik eta azkarren kaleko kableak kendu eta lurrazpitik sartzeko.

1071. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bertsolari 1992 0002 Fisiko aldetik ondo egoteaz gain, jatorra, azkarra, langilea, umore onekoa eta umezalea behar du izan neretzako gizonak eta horrelakorik ez dut uste dagoenik, erantzun zuen.

1072. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bertsolari 1992 0009 Imanol Lazkano, José Ramón Etxebarria eta beste izen pilo bat agertzen da buruz azkar bezala kontsidera daitezkeen bertsolarien artean.

1073. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. iribar 0014 Andoaingo txikia azkar hasi zen korrika, nahiz eta bi urterekin oraindik oinez jakin ez, eta Garro baserriko sukaldean lau hanketan metro asko egin.

1074. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0011 Gauzak bere onera berekasa etortzen badira, alferrikakoa da aldi bateko desorekaz kezkatzea eta ez du merezi Hirugarren Munduko lurralde askotan gertatzen den hazkunde demografiko azkarragatik larritzeak.

1075. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0011 Biztanleriaren hazkunde azkarregiak hezkuntz eta lan-arazoak dakartza berekin batipat.

1076. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0017 Gizarte-zientzietan adituek azkar aski arbuiatu zituzten Erromako Klubaren ondorioak, parametro bakoitza arreta handiagoz analizatzeko eskatuz.

1077. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.j. martinez 0024 Tratamendu hau gaixoarentzako erosoagoa, eta sinpleagoa da eta ultzerak hobeto eta azkarrago sandatzen dira.

1078. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zehar 1993 0027 Artista batzuk berehala eta tajante haren kontra atera ziren bitartean, beste batzuek oso azkar erabili zuten gizakiaren eta ingurunearen kaptazio fotografikoa beren pinturarako gida bezala (Delacroix).

1078 emaitza

Datu-estatistikoak: