XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Aberri orreri egokera alde yakon ederlanak orren babes egokija aurkittuteko.

2. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0046 Ni gauzeza onek egitera ausartzen naizen zure gorputzaren artzea, o Jesukristo Jauna, ez bedi izan nere kontrako epai edo juizio ta ondamenerako: baizik zure errukiaren arauera nere anima ta gorputzaren babeserako eta sendatzeko.

3. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0450 ¡Gudarozteen Errege Jesukristo! Okerrak zuzentzeko, gaizkilleak zigortzeko ta erri ta erridien eskubideen babeserako ezpata eskuan daukatenak, ez dezatela, Jauna, zure Agintaritza nagusia ta Erregetza aztu; ezpata Zure mendean eta Zure alde erabilliaz betiko garaipena iritxi dezaten. Amen.

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0054 AMA BIRGIÑAREN BABESEAN.

5. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0130 Lurreko adatsetik zinzilik ez dauden izenak, gutxi dira: ta, gutxi abek, edo etxe edo gaztelu edo jauregi-en batean kabiya daukate: beste batzuek labe-ola-igara-tik sortuak datoz; beste batzuek Elizaren babesean goxo-goxo bizi dira.

6. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Noiztik ordea, arpegia azeituna margo antzekoa dutenak tolosar jatorrikoak? Noistik, Tolosa-ko lantegin babesean jaiotzea gertatu zaioten umeak tolosarrak?.

7. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Zintzotasuna antzokian, Eusko Etxea'ko antzezlari trebeak antzeztuko dute Abaroa eta babesa Salvador Arriola, apaizak erderaz egindako antzerki tamala eta Beobide'tar Jon Mirenak euskeratuba.

8. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Usurbil, Anlatza ta Mendizorrotzen babesian izango da gero ere; Andatzan jarria dagon gurutzeak gordeko du, uri au.

9. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Zeñek alde egiñ oyen babex shamunetik?.

10. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Arrasate'ko apaiz etxe aundi ta babesean goi aldeko aguteran zuan paper eta liburu maitez egiñiko kabi biguña.

11. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0046 Guztialdun eta betiko Jaungoiko, guztien aginpideak eta erri guztien eskubideak Zurekin dituzun orrek: begira-egiezu samurki, agintari ditugunai: Zure babesean, lur-bira osoan, bai erlijioaren osotasunak, baita aberriaren lasaitasunak ere, eten-gabe iraun dezaten.

12. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0355 Basatiar gaxoari
Jainkoaren izena...
Erakutsi leikioken
Izenik ederrena.
Baña arraixku asko
Baso-artean!
Babes nazazu, Ama,
Zure babesean.

13. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1124 Zipirio ta Justina Martiri doatsuen babesak une oro gorde gaitzala, Jauna: begi onez ikusi gaitzazu, olako laguntzailleak ditugun ezkero.

14. 1940-1968 gipuzkera poesia lasa 0003 Gabaren erdian entzungo duzu bere abotsa
ezin-egonik, larritasun bizitan
ixiltasuneruntz bultzaka garbitu-beharrak,
oiñazean, eriotzean eta tristura betean
desesperantza gaiñezka
utsunera erori-zorian
maite gaituan begiaren
babesaren beharrean
engainamenduaren festa-buru gauean
algararen txorabioan.

15. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0073 Mixiolariak Mariaren babesean ibilli bear du beti Apostoluak antzo.

16. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0139 Zure lagunak bada, neuk diotsut, osasunez daude, zure ontzidia babes onean aurkitzen da, ta aize zakarrak ere baretu dira, gurasoak erakutsiriko azti-jakintzak ziririk sartzen ezpa-dit beintzat.

17. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0516 Juana Prantziska'k, bere alaba ezkondu, eta semeari bear zitzaion laguntza eta babesa arkitu zizkion... eta jun zan Annecy'ra.

18. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zeleta 0235 Bera jaio zaneko 100'garren urtea aurten betetzen dala-ta, bere oroitzapenezko itzaldi ta euskal-jai batzuk antolatu ditu Durango'ko GEREDIAGA EUSKAL-ELKARTEAK, Mañari'n aurtengo Urrilla'ren azken-aldera ospatzeko, Euskaltzaindia'ren babes eta laguntzarekin.

19. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Lenago Kaisar'a zitzayenean babesa, antustez burgoi zebiltzan ustekoyak, ta beste erritarrei gorrotagarri zitzayen.

20. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 46.- Beste batzu are ankerrkiago mintzatzen omen dira (arestian ukitu dut gai ori laburrki); uste dute adiskidetasunak babes eta laguntzagatik billatu bear dirala, ez onginai ta maitasarreagatik.

21. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Esan bearrik ez supisguaren (Andre Mari deritzan numenaren irudia) babesean ezarritako tegi guren bat danik, izatez goitiko indarrez inguratua.

22. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0149 Eleder laguntzalle bikain izan zen eta Jovellanos'i lenengo literatur urratsetan bere babesa eskeiñi zion.

23. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: intza begietan. [kauldi sagarzazu], 6-11 0008 Antxe, Samarko'ren babesean Bastida, Zamora, Egieder, Sagartzazu...

24. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0015 Aurrerapen onen babes edo garantitzat, Etxabe ta Lagak alkartean ditudan alkar-agiriak edo azioak utzi nezazkizue.

25. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0406 ABENDATSEK: - Zure babesera, Unamuno, bestelako seguru arkitzen gaituzu orain.

26. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0070 Israel aukeratzea eta artatik Jaunak egin zion babesa, Sinai'ko Alkargoan gelditzen dira sagaraturik.

27. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0032 Sar zaite gure Jaun Jesus'en saiets idekian, aren Biotz zaurituaren babes gozoa aurkitzeraiño.

28. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0036 Izan zituan beste kargu ta erri aundigoetara aldatzeko egokiera onak, baña aintzakotzat ere etzituan egundaño artu, eta antxen, larogei ta lau urte zituala milla ta zortzireun da ogei ta laugarren urtean, berak ainbeste maite zuan Mutiloa'ko Elizaren babesean eriotzaren azken loak artu zuan.

29. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0123 Arantzazu'ko Eliza berriaren jaiak aurten dirala-ta, Euskaltzaindiak Agor-il onetan ikastaldi-batzar batzuek eratu nai izan ditu Gipuzkoa-ren Zaindari dan Amaren babesean.

30. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Bere mirariak ezagutzen dituzte ama geienak eta Angostoko Andre Mariaren babesean beren umeak jartzen dituzte, umeen aldezkari edo defenditzallea dalako.

31. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Gaurko ametsa egi biurtuko dan egun aundi ortan itxaropenaren zordun aitortuko gera bere magal gozoan babes xamurra arkitu izan dugun euskotar oro.

32. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Ezin ote dezakete gure apaiz jaunak elizaren babesean beste ainbeste egin?

33. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 Baino gaur gure biotz-begiak bizi diranenganutz dijoaz eta Ixaka'renaz batera Larrañagatar Erramun'en kutixi gozoa sortzen zaigu, Iñurrategirena, Azkue'rena, Zumeta'rena; gure gazte-egun aietan babes eta itzal izan zitzaizkigun ainbat eta ainbaten kutixia...

34. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0033 ARAKNOIDEAK jariatzen dau likido hau, ARAKNOIDEAK, gainera, babesa emoten deutse nerbio-zentruei.

35. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0038 Azkenean, batzartxo bat ere egingo dugu Jaiotzaren babesean.

36. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0046 Gizaki guztiok salbatzera etorri da, gure argi izatera, gu guztiokin sendi eder bat bere babesean egitera.

37. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0056 Eta zetan esanik be ez dago, Karmel-mendiko kobetan otoitzean ziarduen kristau eremutarrak lenengo eta Karmeldar guztiak gero, Amabirjiñaren babesean jarri zirana.

38. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak angosto'ko ab 0048 Baiña Angosto'n bearrezkoak ziran erromesentzat *erromesentzat: para los romeros, peregrinos gaisotegiak eta ostatuak bakarlekua zalako eta auzobako toki aretara Ama Birjuñaren babes eta laguntza-billa etorten ziranak txiroak eta ondasun gitxikoak.

39. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0017 Berezko babes honeetariko batzuetan dagoz arrantzaleen portu jatorrak, Terranovako lekutako itsasoetara bale arrantzuean, erremuetan joaten ziran arrantzale bulartsuen ondorengoak, orain be arrainetan joan ohi diranak.

40. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0059 ANTONIO - Hau ez da Bruto, adiskidea, baina benetan esaten dizut ez dela balio gutxiagoko harrapakina: gorde hau leku bebesean eta atsegintasun osoarekin trata ezazu. Zoaz Bruto non den ikustera, bizirik edo hilik, eta ekarri albiste, Oktavioren dendara, dena nola gertatu den. (Badoaz).

41. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0122 ORBARA - (Sartuz). Izango da, etxeko jaun, izango da. Zeruko hegaztien eta lurreko abereen ardura duenak, ez dezake utz babesik gabe bere idurira egindako gizona. Haragiz jantzitako Jainkoaren agintzarik ederrenetako bat da hauxe, eta kristau garen aldetik hitz altxagarri hoietan eduki behar dugu fede. Jainkoak hestu har gaitzake, baiña ez itotzeraiño; eta zenbat eta gehiago hestutu, izan dezagun gogoan gure Aita eta Egillea gugandik hurbillago dugula. Izan ere, nola utz ditzake aita batek bere semeak arriskurik haundienean?

42. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0015 Baserri, xume, goxo, xarmanta,
pinpirin baten jabetza,
hori izan zen gure aitonek
utzi ziguten babesa.

43. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gipuzkoako ekonomia 0024 Babes ofizialeko etxebizitza bukatuek 1984ekoak berdindu zituzten, libreek datuak oraindik osatzeko badauzkagu ere aurreko urtekoak gainditu egiten dituzten bitartean.

44. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0088 Publizitate hauen bidez zehaztasunez eta aski zabaltasunez hedatzen dira gestioari berari dagozkion alderdiak eta gure errealitate kolektiboari oinarrizkoak zaizkion balioei zalantzarik gabeko babesa ematen zaie.

45. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1699 53/1988 DEKRETUA, Otsailaren 23koa, Babes Ofizialeko etxebizitzen hitzarmendutako sustapenei buruzkoa.

46. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00009 Aipatutako abere eta landare mota bakoitzak berari dagokion eskualdea bilatzen du , hortxe aurkitzen bait du behar duen janaria eta babesa.

47. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00018 Horregatik, egurraren eskasia handitzen doa, aireak oxigeno gutxiago du, abere asko babesik gabe geratzen ari da, erosioa handitzen doa.

48. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0023 Batzutan berezko babesez baliatzen dira, Pasaiakoan adibidez, eta bestela itsasadarretako ur bareez, Bilboko portuaren antzera.

49. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0117 Naturaren babesa Askotan gizonaren ekintzek inguruneari ondorio kaltegarriak ekartzen dizkiote: ingurua honda dezakete; ibaiak, itsasoa eta airea kutsatuz eta, horrez gainera animalia eta landare-moeta batzu desagertarazi ere bai.

50. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0362 Askok hegoaldean aurkitu behar izan zuen babesa.

51. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0362 Guillotinan eman zuten bizia euskaldun askok eta beste askok hegoaldean edo atzerrian aurkitu behar izan zuten babesa.

52. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0038 Gizonak hibai eta itsasertzak utzi eta kobazuloetara joko du babes eta aterpe bila.

53. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0103 Erregistro Zibilera informazioaren bila doanari zenbait kasutan babes eta ziurtasuna ematen diote, berak bilatzen duen inskripzioak zein berezitasun daukan edo agian laster baino lehen zein inskripzio berri gerta daitekeen abisatuz.

54. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0032 Mugimendu honek zera esan nahi du: Erregea Gazteluaren babesean sartzen dela hobeki defenda dadin.

55. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0085 Korsarioak, ordea, errege edo aginte baten baimena eta babesa du lapurreta egiteko. Marinel hauek patente de corso izeneko agiri baten jabe dira, erregek luzatzen dietena, eta horren bidez beren lana lasai-lasai egin dezakete.

56. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0184 Larogei urte lehenago topaketa urte gutxitan egin zen bezala, orain berriro ere bateratsu (1421-1435) ekiten zaie irla haien konkista-kolonizazioei (Kanariak, Gaztela-ren babesean; Madeira eta Azoreak, Portugal-etik).

57. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0013 - Artearen hilezkortasuna, artea artistaren babesa.

58. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0045 XIX. mendearen hasieran Gipuzkoan lehen bankua (Brunet y Cía) izan bazen ere, banku nagusiak mendearen bigarren erdian sortu ziren, prozesu industrialaren babesean.

59. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0069 Elkarrenganako babesa eta laguntza susta ditzan.

60. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0709 Jabe txikiek handiki hauengana joan beharko zuten babes militarra eta laguntza ekonomikoaren bila.

61. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. ruiz de aostri 0012 HEZKUNTZAREN LEGEA
BEZEROEN BABESERAKO LEGEA
OSASUN LEGEA
.

62. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0041 Eta hantxe, harkaitz baten babesean eta lizar arbola baten ondoan etxola bat egitea pentsatu zuen Kittanok.

63. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0019 Baina, okerrena, nagusirik gabeko txakurraren itxura hori da, babes falta hori... Ezin dut ulertu.

64. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0015 Harri bitxiz apaindutako zera bat zen sultanaren jarlekua, toldo diztiratsuak egiten zion babes.

65. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0014 - Erotuta zaude ala? Babesa laikoei eskatu nahi diegu; horrela Jainkoari zerbitzeko aukera izango dute.

66. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0014 Babesa eskatzeko eskubiderik badugu eta.

67. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0069 Tximista bezala irten eta artasoroko babesa jarraiki, beheko AHALTZARAN hibai ertzeraino jatsi zen nonbait.

68. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0009 Ezta samariarrek eman diezaiokeen babesik ere.

69. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0010 Loiolako Zaindariak babes gaitzala!.

70. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0227 Eta etxez etxe hasi zen, ate joka, babesa eskatuz.

71. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0056 Txabusina jantzi eta iluntasunaren babesean sukalderuntz jo nuen, baina ilunegi zen dena, denboraren nozioa galdu izan banu bezala sentitzen nintzen, goiza izan beharko luke, eta telebistako meteorologoaren hitzengatik eguzkitsua gainera.

72. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0138 Lehen baino babes eskasagoa izango zuten.

73. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0138 Beraiek, Ibrahimek eta Halimak, korrika egin zuten mendebalderantz, beste arroka pila baten babesa bilatzera.

74. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0073 INFANTEA (Mariari): Maria! Kapitainak itzultzeko eta Napolesen babes bat bilatzeko baimena galdegiten du.

75. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0067 Nafarroan, sorginkeriaren magalera bildu ohi ziren babes bila gizarteko maila erdeinatuak, Baztango agoteak, ijitoak, hungariar eta gainerako gizarajoak; sorginek beren ukendu eta nahasketak egiteko erabiltzen zituzten mendi zuloak, justiziaren zigorretik iheska zihoazenen eta herriak erdeinatzen zituen jendakien babes bilakatu ziren.

76. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0034 Judiziora eramanda, Joxe-Martini bizi guztiko gartzela bota zioten eta Perretzeneako Pellori hamar urtekoa, isiltzaile bezala, zeren hiltzaileak mehatxatua baldin bazegoen ere, salatu eta legeari babesa eska baitziezaiokeen.

77. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0041 Batzutan aurretik, premonizio bat bezala; bestetan giltzarri eta babes.

78. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0080 Amari esker batez ere, erlijioaren babesean hezitakoak ziren denak.

79. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0045 Zergatik ez zen aurkitzen arratsalde bigun hartan gaztainondo baten gerispean txirula jotzen, bere inguruan bildotsak txakur laguntzailearen begirada zuhurraren babesean pausatuki bazkatzen zuten bitartean?

80. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0054 Bostehun metro izanen zituen hortxe-hantxe eta Kaillatieta'ko lepoa baiño hogeitamar bat metro beherago zegoen eta izen bereko mendi tontorrak, babes gozo eta atsegingarria eskeintzen zion bordari.

81. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. ugarte 0034 Horma hotza zegoen, baina momentu hartan bera zen nire lagun bakarra eta gorputza haren babesaren kontra indarrez itsatsi nuen.

82. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0011 OSAGILEA (Rapea hartuz): Ba, bai; gaisoak babesik handiena behar du....

83. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0006 Horrela, bada, gauero norbait etortzen zitzaion bisitari, ilunaren babesean, eta ostatutza onari dagozkion betebeharrak kunplitu ondoren, hitzik gabe agurtzen zuen.

84. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0063 Aurrez-aurre, olerki baten indarra, olerki baten kemena, olerki baten ozendura agertzen zitzaion: EZ DU ZURE AZTAMAKILAK / ZERU-MUGA ZAURITUKO / MENDIAREN BABESAK GORDETZEN DU....

85. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0105 Eta Ama Lurra errukitu egin da nitaz, eta indarra eman dit, nire babesa izan zen agure beltzari, ez behin, birritan baizik hurbiltzeko.

86. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0088 Lortuko balute babesik egoera pixka bat baretu arte!.

87. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0065 Sasi-astrologoak gara; ia beti zeru-sapaiaren babesean lotaratzen garelarik, (...).

88. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0091 Ijitoek jakina zuten Andres Caballero-rengandik, mutila dirutzadun zetorrela, eta pozik hartu zuten lagun; nahi zukeen arterako gordelekua eta babesa ere eskaini zioten; beraz, ezkerreko bideari heltzea erabaki zuten, Mancha-n barrena, Murcia-ko erreinuan sartzeko.

89. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0058 Eta arbola hark eskainitako babes miserablean, lurrean eseri zen, gaua han emateko asmoz.

90. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0108 Babesgabetuen Arroka bakar bakarrik geratu zen ur debekatuetan, bera ere babesik gabe balego bezala.

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Iruineko parte zaharreko San Nikolas elizaren ondoan eta manifestatzaileak aldarrika hasi bezain laster, grixen baimen eta babes guztiaz beste jende talde batzu hortxe sartu ziren.

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0106 Askorentzat, erlijioa herri bakearen garantia da, eta status soziala ankaz gora jarri nahi liguketen iraultzen kontrako babesa.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0113 Nola, izan ere, gizon honi, historiaren egiletzat eta izadiaren jauntzat bere burua jotzen duen honi, erakus dakioke gure alferkeriaren zulotapatzaile, gure giza-bildurraren eta ausardiarik ezaren babes eta gerizabide den Jainko bat?.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0057 c) Bizilagunek ehuneko 33k, batipat behe klaseetakoek, ez dute inolako babesik: poliziak, merkatal interesak gordetzeko, neurririk gabekoak jarri bait dituzte.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. arzac 0195 Juan SALGADO donostiarra egin zuten arduradun eta bere babesean eliza apaindu, erretablo bikainari urrezko bainua emanaz.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0029 Aitzitik, proletar diktadurak artean zapaltzaile izan diren klase haien gain igortzen du bere boterea, herritar klase xumeen faboretan: azken hauentzat, beraz, proletar diktadura babes eta eskubideen itzal gordetzaile bat da, burgesiaren hatzapar bortitzetatik.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0109 Thornton-en, ordea, ikasleek arrakasta akademikoari eta adimenaren hazkuntzari balioa ematen, besteren aurrerapenekin harrotzen eta norberaren babeserako erabili ohi diren jokaerak alde batera uzten ikasten dute.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1982 0598 OINARRIZKO EUSKARA. Imanol Berriatuak utzitako hutsunea bete beharra zegoen eta Euskaltzaindiak, eritzi guziak entzunik, bidean diren lanak burutzen joateko babesa ematen dio batzordeari.

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1985 0484 Bizkaiko Aurrezki Kutxaren babesean Euskaltzaindiak eratutako sariketen erabakia aurkeztu dute epai-mahaikoek.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0021 Laborategi hau Gipuzkoako Aurrezki Kutxa Probintzialaren babesean dago eta haren laguntzarik gabe gutxi egin ahal izango zukeen; horregatik, hari gure esker ona gutxi da.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0124 Eta Garaudy-rentzat babes eta gerizpe izan dela ere aitortu behar; M. Thorez, Frantziko Alderdi Komunistaren idazkari izan bait da urte luzetan.

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. iruretagoiena 0028 Egun, 70 saletxe handi aurkitzen dira, DOMUSen administraziopean, nahiz-eta koperatiben SDGM DOMUSen babesean jartzea koperatiba beroien gogoz egin.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0023 Donostiaren haunditze harrigarria, urtearen luzea bertan bizimodua ematera atzerritar eta bertakoen etortzeaz erraztua; Pasaiako badiak hartutako garrantzi aparta, ez bakarrik portua Kantauriko babes eta seguruena delako, baizik eta merkatal ikuspegitik gaur egungo mugimenduak toneladak milakako askotan neurtzen dituelako; eta azkenik Errenteriako industriak lortutako garapena, eskulan eta fabrikaziotan, horiek elkarkidetu dituzte hiru herriak eta bakoitzaren interesak besteei hain lotuak egonik, elkarren artean distantziak gutxitzea egunetik egunera premiazkoago gertatu zaie.

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak esb programa 0196 Inperialismoak eta honen babesean hazitako bertako kazikismoak bortxatu eta desohoretu dizkiguten gure euskal udalherriok errekonbertitu eta berbiztu egin behar ditugu.

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0092 Hiregan, babesa, pakea eta alaitasuna aurkitzen dituk! Hiregan zegok, etxekoentzako indarra eta gizartearentzako oinarria.

106. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. amundarain 0006 Nola bizi erakutsiko zien langileei; horrela, langileak, bere babesa eskuratzen zuten, eta soldata bat ere bai.

107. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0172 Enrike IV, politiko trebea zenez, Normandiara joan zen babes bila; Ingalaterrako laguntza har zezakeen han eta han zegoelarik eraso plana antolatu zuen gudari bizkorraren gisa.

108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0127 Berez, bere distira kulturala XIV. mendearen erdiaz geroz haragitzen zetorren, bertako hirien garaialdi ekonomikoaren babesean (Erroma, Florentzi, Milan, Venezia eta Napoles); zatiketa politiko guztiak gainditu ahal izan zituzten eta ekonomia goratu komertzio bizi eta industria oparo bati esker.

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0092 Engelsengan bakarrik aurkitu zuten ordu mingaitz haietan laguntza, sostengua eta babesa.

110. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0079 Horregatik, Alderdiaren menpetik aterata ere haren babesa ere kenduz errealismo sozialistaren teoriak ez dirudi balio haundikoa, ta proletkulturalismoak apenas gehiagokoa.

111. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0016 Berrogeita hamar miloi urtez, guti gorabehera, giro atsegin baten babesean, egunoro, ia goizoro, irteten ziren uretatik, eguzkitan egon eta beren bizileku ilunetara itzultzeko.

112. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0125 Bestalde, klaseak eratzeko babes teologikorik ezaren ondoan, indoeuropar justifikabide ondorengoak hutsegiten du baitare, zeren erakutsi dugun legez bertutea ez baita giza klase baten ondare exklusiboa, gizaseme ororen ezaugarria baizik.

113. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0011 Mirakuilu hau egiteko, jainkoaren omnipotentziaren babesa hartzen zuen, hau da, teologiá bera materialismoa predikatzera bortxatzen zuen.

114. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0006 Barrabilak, freskoago egotearren gorputzetik kanpora aurkitzen dira, baina hankartean lekutzen direnez nahiko babesean daude.

115. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0105 Bentaja honengatik gizartea sortzen da, bakoitzaren bizitzaren, jabegoaren, ohorearen, etc. babeserako.

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0063 Izan ere, Estadoaren jauntxokeriari aurka egiteko, babesik sendoena propriedadea zela uste osoa zuen.

117. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0071 Bere bizkar zuen Baztango atearen babesa.

118. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0183 Suarez-ekin Giscard-ek egindako paktua beldurgarria da eta Apalari politik babesa ematen badiote, ez da izango noski bi kapitalist gobernuen borondateagatik.

119. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0237 Zuhaitz usteldutan, harkaitz zulotan edo orma zaharretako babesetan, beren bizitzak antolatzen zituzten, batzutan.

120. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0119 Horrelako landareek, noski, paraje haietan bizi diren piztien kontrako babes bat behar dute.

121. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0108 Le Havre itsas portua dagoen tokitik kilometro batzu hegoaldera aurkitzen da Honfleur kaia, Mantxa-ko Urbideak duen ahoan Sena Hibaiak eratzen duen badia bikainaren babesean kokatua den toki polita.

122. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0108 Le Havre trafiko handiko portu zantarra den bezala, Honfleur kai txiki bat duzu, gaboteri txikiko eta behe arrantzorako diren untziei babes ematen diena.

123. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0456 Iberduerok bere lepora bota zuenean liburuaren babesa hasi zen bigarren zorioneko aldia, laburra zinez, lasterketa baten azken metroak bezala.

124. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1988 0430 A. Zorrillaren eskari bat jaso da telefono eta telekomunikabideetako hiztegi batentzat babesa, kontseilua eta zuzendaritza eskatzen.

125. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0267 Lau dira, gure iduriko, hondamendi horretan zerikusia izan lezaketen arrazoi nagusiak: a) laguntzarik eta babes ofizialik eza, b) hizkuntz eredu hau behar bezain zehatz arautua ez egona, c) literatur tradizioa behar zen neurrian aintzakotzat hartu ez izana eta d) (zenbait) idazle giputzen jarrera txokozalea.

126. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0267 Behin baino gehiagotan esan izan da Azkue berazela gipuzkera osotua eta, izan ere, halaxe zen ez bait zuen bere atzean ez Euskaltzaindiaren babesik ez eta beste elkarte edo alderdi politikoren laguntzarik eta bai, aitzitik, lehiakide indartsurik.

127. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0272 Euskaltzaindiak abian zetorren joera bati bere babesa eta itzala eman izana da, honetan, gertaerarik azpimarragarriena eta, horrekin batera, batasuna burutu eta kudeatzeko ardura hizkuntzalari aditu eta euskararen berri sakona zeukaten euskaltzainaren hots, Koldo Mitxelenaren esku utzi izana.

128. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1988 0011 Washington Post aldizkaria adibidez, liberalismo argidunaren babes nagusitzat hartu ohi da.

129. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0011 Diodanaren sendogarri dira Hordagok 1978-80 bitartean plazaratutako 29 liburukiak, Euskaltzaindiak 1979az geroztik sortutako Euskararen Lekukoak sailekoak (15 liburuki argitaratu dira dagoeneko) eta Euskal Editoreen Elkarteak, Eusko Jaurlaritzaren babesarekin eta zabalkunde helburuarekin, eratutako Klasikoak izeneko bilduma (36 dira dagoeneko plazaratuak, XIX eta XX mendeetako idazleen lanak denak ere).

130. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak matx 0044 Baina euskal kazetaritza, ikastolekin, bertsolariekin, kantariekin eta abarrekin batera abiatzen da 1960 aldera, parrokietan sortu ziren irratitxoetan eta erlijiosoen babesean jaiotako aldizkaritan.

131. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak matx 0049 Baina guzti hori gutxik gaindituko dute bakarka, kazetari taldearen eta gizartearen babesik gabe.

132. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0281 Ez ote gertatzen eleberria oso loturik egotea irakurleak eskainitako babesari?.

133. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0281 Baina eleberrigintza-mota hau irakurri beharko luketen baina irakurtzen ez duten horiengana heldu ezean eta gogoan hartuz hor dagoela euskaldungoaren gehiengoa, erdi-mailako jende ilustratu-multzo horrek hartu duen jarrera ideologikoan aurkitu beharko du babesa; izan ere, agian hauek denak ere ez bait dute hala nahita irakurriko, nola beren jarrera ideologikoak behartuta: alegia, ez beren gogoari atsegin zaiolako, nola berpizkunde hori indartzeko.

134. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0217 Zeinahi bide hartzen dela ere, hiru baldintza eskatuko nizkioke nik horrelako langintza bati: a) Euskaltzaindiaren gidaritzaz jardutea: guztioi komeni zaigu, horrelakoetan, teilatu bakar baten babesean jardutea eta, elkarren arteko tirabirak bestela ezin konponduzkoak gertatuko balira, azken instantzia amankomun bat eskueran izatea.

135. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0005 Haren esanera geratzen ziren bai lan-ikasleen iharduna, baita gainerako langileen osasuna eta moralitatearen babesa ere.

136. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0125 Neke patologikoa da hau, lanerako ahalmena neurri handian murrizten duena eta ahulezia-egoera larri edo surmenage batera eraman lezake, osatzeko babes medikoa eskatuz ezinbestez.

137. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0130 Txertoei dagokienez ia eritasun guztietan txertaketa ondorengo babesa iraunkorra izaten da, inokulaturiko substantziaren (txertoaren) arabera, eta inokulazio horiek aldika-aldika errepikatuz joan baldin badira (hauexek dira oroitzapeneko dosi deituak).

138. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0130 Txertoak, inmunoglobulinak baino babes iraunkorragoa ematen du, baina beti ere eritasuna jasateak ematen duena baino eskasagoa eta motzagoa.

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zerbgidaliburua 1989 0146 Ondasun eta eskubideen atxekipena egitea eta atxekipena deusestatzea / Onibar-ondasunen alogera, herri-zerbitzurako atxikitzea eta atxikitzetik kentzea / Ordainketen Agintzailetza Nagusia / Ordezkaketak eta hutsik dauden lanpostuak / Osabidezko Hezkuntza eta Iharduneango Gaikuntza / OSAKIDETZA / Osasunaren suztapena eta babesa / Osasun-heziketa / Osasun-etxeak / Osasun-zerbitzua (Herrizaingo-Saila)/ Osasunbide-zerbitzua (Lakua)/.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zerbgidaliburua 1989 0146 Osasunaren suztapena eta babesa / Osasunketari buruzko berri-ematea / Osasunketazko plangintza eta administrazioa / Osabidezko Hezkuntza eta Iharduneango Gaikuntza / Ospitale-sorospidetza / Ospitaleak: Santa Marina / Amarakoa / Gipuzkoakoa / Gorlizkoa / Lezakoa Santiago Apostol.

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nafarizendegia 0011 Agintariei dagokie, indarrean dauden legeen babesean, izenon isladatze ofizial eta erabiltze publikoa, errespetu eta tolerantzia giro batean.

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0055 Gazteei beren bidaietan eta atzerrian aurkitzen direnean babes zabala eskaintzen die.

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0255 Igeri egiten duten bitartean, amak balekumeari laguntza ematen dio ahalik eta hoberen ikas dezan igerian eta bestetik, harrapakariekiko babesa ematen dio.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0173 Hemen ez zen herri xehea altxa; aitzitik, altxa zirenak burgesiako gazteak izan ziren; gazteak, hori bai!; eta lehenengo pausoetan, herrian aurkitzen zituzten oztopoek kezkatu zituzten gehien; herri xeheak ezin bait zuen uler bertako señorito haiek herri arruntarentzat gauza hoberik erakartzeko gauza izango zirenik; eta, gainera, urrutiko nagusikeriak bazuen zeruaren babesik, Eliza eta Erregea batera baitzebiltzan eta elizgizonen oharrak entzuten hasia zen herri soila iraultzaileen aurka.

145. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0161 Kanpaina Royal Society of Medicine-ren babesean, Sir John Walton zuzendari zuela, burutu zen.

146. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0125 Sakontasun horietan barrena ibili eta harrapakinak hobeto ikustearren begiak beti zabaldurik zeramatzan, eta orduan itsas-sakonetako presioak eraginda begiak urratu ez zitezen iktiosauruak zirkulu antzeko bi plaka hezurdun eratu zituen begi ahulen babes gisa.

147. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0056 Blenidoak, oro har, haitzulo txikitan dute babesa eta bizilekua eta ausardi osoz defendatzen dute beraien lurraldea edozeinen kontra.

148. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0139 Ezagunak dira oihan eta basoen ekosistimen egitekoak: biologiazkoak (zer ikus estuak elkarrekin trabaturik bizi diren ekosistimekin, lurraren babesa, uraren eraketa, O2/CO2 eraketa, eta abar), ekonomiazkoak (zurgintza, etxegintza, papergintza, eta abar), sozietatezkoak (atsedena, ertia, etab.).

149. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0029 Oholezko egal batzuk osotzen dute babesa. Harresi eta dorreak zaipean hartzen dituzte hegal hauek; gizonentzat ere estalpe izango dira eguzkia eta euria direnean edo jaurtikiak botatzen dizkietenean.

150. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0022 Demokratikoki aukeraturiko zaharren batzarraren laguntzarekin, Kethuda-ren itzalean bizi dira denak laterriak erakundetu eta kontrolatzen dituen aldatu ezineko arauen babesean.

151. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0015 Basoen murrizketa eta basamortuen azkar zabaltze hau elkarrekin lotuta daude, lurra zuhaitzen babesik gabe gogortu egiten bait da luzarora.

152. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. zunzunegi 0131 Triste doa gizona: utzi behar izan dituenen kezkak bihotza desegin dio, eta, bestalde, berari babesa eta laguntza eman beharko zioketenen epai hotzak ere min ematen dio.

153. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. garate 0267 Haurra, BERE BABESAZ lagundurik:.

154. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0275 Ingurugiroaren babesean (6) Garrantzizkoa da Estatu elkartekideek babes-maila horretaz dituzten iritzi ezberdinak eta merkantzien ibiltzeko askatasuna adosten saiatzea. Hots, ingurugiroaren babes-mailaz herri elkartekideek dituzten iritzi ezberdinek ez diote merkantzien ibiltze askeari erruzko oztoporik sortu behar; eta horrela izan ez dadin, Elkarteak ingurugiroari buruzko arauteria garatu behar du eta Estatu elkartekideena begiratu.

155. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0075 Zarrik geientsuenak
oi duten ametsa:
beren bizilekutzat
etxeko babesa.

156. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0083 Alderdi asko ditu berekin
pagadik dauzkan basuak,
erauntsi eta otzean babes,
beroan itzal gozuak;
udazkenean, danak batean,
perretxiku ta usuak,
ondoa berriz garbi-garbia,
an indarrik ez du suak,
pagoa sartzen saia bear du
gaur Euskalerri osuak.

157. 1969-1990 gipuzkera poesia a. sorrondegi 0166 Donostiatik Arantzazu-ra
Urtero naiz erromesa
Atsegin aundiz artutzen baidet
Amatxo onen babesa.

158. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0108 Arkaitz baten babesean ezkuta ziren, andik zeatzago ikusteko asmoz.

159. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa a. albisu 0049 - Legeak ez dizu, ortan, babesik emango, Pernando.

160. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0083 Eta baita beste tiro berri bat ere, au irugarren gaizkilleak jaurtia, baiñan Betoker`en gorputzera sartu zan tiro aren beruna, gure mutillak, Betoker, aurreneko tiroa arturik bere gaiñera jausten zitzaiola ikustean, ezkerreko eskuz artuta bere aurrean ipiñi bai zuan babestzat aren gorputza.

161. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0049 Bizitzaren ertzetik jasotako jakinduriaz buruak aberasten zijoazen neska gazte haiek beren sendikideen babesean.

162. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. linazasoro 0127 On Jose Migel Barandiaran jakintsuaren babesean.

163. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. ugarte 0124 Beeraxeago mendi mokorrean ziren pago tartaka batzuek babes zituelarik bigarrenak.

164. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak benito s. 0286 Europako erri asko eta asko, bestalde, Lekaidetxeen inguruan eta babesean sortuak izan dira.

165. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak benito s. 0287 Juan Paulo Aita Santuaren naia eta Eliza osoaren asmoa argi dago: San Benito, Europako Zaindariaren babesean, aurten, eta urtez urte, Europako Erri eta Nazioek batasun bidean eta anaitasunean urrats sendoak eman ditzatela denon onerako.

166. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0057 Eta irugarren, eliz-artzai danez, sinistuneri babesa ta ziurtasuna eman nai dizkie sinismenari lotutako arazo sakonetan.

167. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0002 Amar aiña zituzten loiolatarrak XIV`garren gizaldian; guztien artean San Sebastian de Soreazu zan aundiena, gerora Azpeitiko parroki biurtuko zana; Anaidien babesean asieran eta geroago loiolatarren eskuetan eroria.

168. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0108 Giroaren babesean ezin iñolaz ere izkutatu.

169. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0077 Sendiak Amabirjiñaren babesean maiz biltzea atsegin dute.

170. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0067 Miren, bere oñazean, legunxego arkitu zan, bere gurasoen babesean.

171. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0332 1918`ko iraillaren 1`tik 8`ra, Euskal Aldundien babesean, Oñati`n ospatu zan Batzar bedegarrean sortua dugu.

172. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0052 - Jendeen bizitzak eta lurrak segurantzirik edo babesik gabe zeuden aldi artan, eta jende geienak gose ta beartsu, bizi-eziñen zebiltzalarik, Elizak artu zuan aginte-ardura: batetik, uri aundietako erri-agintea bera ere Gotzaiek artu zuten, eta bestetik, lekaide edo monje deituak asi ziran Europa osoan barrena erriak eskolatzen eta Ebanjelioa zabaltzen.

173. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0059 Onela dio: Ba omen zijoan Andre Maria, bere Seme Jesus eta senarrarekin Egipto'ra iesi, eta ikusirik Herodes'en borreroak alderatzen zijoazkiela, bidean arkitzen zituan lore ta belarreri babes eskatzen asi omen zan, euren azpian gordetzeko alegia; baiñan iñork ez omen zion gordelekurik eman.

174. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0072 Galae contemto tegmine vasco, (buruko babesa, gutxiesten duan euskatarra).

175. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0085 Pertsu hauk bururatzean,
azken finez orroitzean,
emanen naiz otoitzean:
Etxea, noizbait utziko zaitut
aunitz pena bihotzean;
Jaunak, zure babesean,
nola bainintzan sortzean,
naukala heriotzean.

176. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. arkotxa 0019 Nahiko luke basamortuan atxeman duen arrosadi fresko honetan gelditu betiko... Ahanzduraren atarian etzana, gizonen lasterkada ergeletatik urrun, iturri xahar honen babesean.

177. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak x. amuriza 0215 17) Elduainen jaioa
Santa Kruz apeza
herri horrek badauka
zeruko babesa.

178. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Eraikigarria ez den arren, ibilgailuen babeserako berinpe arinak, sarbideen kontrolerako etxolak, iragarki kartelak, barne-seinalizazioa eta hiri altzariteria baimentzen dira.

179. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0008 2.- Industria baten hondakin ura kolektore orokor batera isur dadin baimentzeko, ondorengo baldintzen betetzea garantizatu beharko da: A) Kolektorearen garbiketa eta mantenimenduaz arduratzen den langilegoaren babesa, gas, ke, bapore eta beste zenbait elementu kaltegarriren aurrean.

180. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0010 Zentzu honetan, ingurugiro atmosferikoaren babesari buruzko Abenduaren 22ko 38/1972 Legea garatzen duen Otsailaren 6ko 833/975 Dekretuaren IV Eranskina eta Industri Ministraritzaren 1976ko Urriaren 18ko Agindua beteko dira.

181. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 b) Obra txikiak deritzenak, hala nola, finka, orube eta lurren itxiturak; obretan babeserako hesiak edo langak jartzea; estalkien konponketa; eraikuntzako elementu auxiliarren instalazioa; letrero, iragarki, errotulu eta olanak jartzea; eta oro har, eraikinetatik kanpo edo bide publiko eta espazio libreetan exekutatzen diren guztiak.

182. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 BIGARREN. - Aipatutako Hitzarmen proiektua Arabako Biltzar Nagusiei bidaltzea berretsia izan dadin, bidezko izatekotan, Arabako Lurralde Historikoaren Antolaketa Instituzionalari buruzko Foru Arauaren 6.2. b) 3 artikuluan eta Arabako Foru Aldundiaren Antolaketa eta Erregimen Juridikoari buruzko uztailaren 29ko 11/1985 Foru Arauaren 6.2 artikuluan ezarritakoaren babesean, Biltzar Nagusien Funtzionamendu Araudiaren 127.3 artikuluan (martxoaren 14eko 20/1989 Foru Arauaz aldatua) araututako presazko prozeduraz.

183. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0001 Ateratzen den lursailak, forma errektangularrekoa, ondorengo mugak ditu: Iparraldetik poligonoko bidea; Hegoaldetik, 39. eta 40. oin-lursailen enparatua; Sortaldetik, 38., 39. eta 40. oinlursailen enparatua Santa Barbara errekaren babeserako berdegunean; eta Sartaldetik, 38. eta 39. lursailen enparatua.

184. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0001 Ateratzen den lursailak, forma errektangularrekoa, ondorengo mugak ditu: Iparraldetik poligonoko bidea; Hegoaldetik, 39.aren aldameneko lursaila; Sortaldetik, Santa Barbara errekaren babeserako berdegunea; eta Sartaldetik, 41., 42. eta 45. Lursailen enparatua.

185. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Babesa eta aterpea nahi zituen edonork zabalik zituen Zokoako eliza eta apaizetxea.

186. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0016 Dokumentu horren arabera, Gaiarreren oinordekoek, Erronkariko Udalak eta Foru Komunitateko Gobernuak entitate bat sortzeko asmoak azaltzen dituzte, bere eginkizunen artean azpimarratzekoak izanik, tenore nafarraren oroimenezko ekintzak antolatzea; Julian Gaiarrek utzitako patrimonio kulturala eta emaitza, erosketa, berreskuraketa edota inbertsio berrien bidez patrimonio horretan sar litezkeen ondasun guztien babesa: eta sinatutako agirian agertzen diren ekintza eta egitarauak bete daitezen arduratzea.

187. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Antzinako Grezian arrotzak jainkoen babesa zeukala uste zen, eta uste horri zegokion harrera egiten zitzaion.

188. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Elebitasuna mito bat denez, ezin bait da inon lortu hizkuntzen arteko oreka iraunkorrik, hizkuntza bat aurrera joanen da, Estatuaren babesarekin, eta bestea, minorizatua, elebakartasun printzipioa ukatuta, atzerako joanen da.

189. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Bide beretik, AFP Karabaj-era destakamentu paramilitarrak bidaltzeko asmotan da bertan diren herritar azerbaitarrei babesa emateko.

190. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak l. etxezaharreta 0001 Gobernuak Bruselasetik gizenaren ekoizpenaren babesa ardiets dezan eskatu dute.

191. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Urretxu-Zumarragako Erri Kirol Alkarteak, Urretxu Zumarragako Udalen babesean, Gipuzkoako Aizkolari Txapelketa eratu du.

192. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Bere itzaurrea, Diputadu Nagusi dan Imanol Murua`k egiten dio, ta ara lerro batzuk: Laurgaingo parke naturala 1982`ko urtean egiña da Gipuzkoako Foru Diputazioaren babesean eta mila ektarea baiño geiagoko lurrak ditu.

193. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Aburupidetzan Esparru-Legeak deitu izan zaienetako bat dugu beraz aurrean, horren xede bakarra, azken baten, erapide zabal eta egokikorra antolatzea bait-da gero, nahitaezko aldakuntzak egin eta unean-uneko egoerari egokituz, kirola suztatzeko, gara-arazteko, hobetzeko eta kirolari eta kirolzaleei babesa emateko bata bestearen ondorengo egitamuak eta egitarauak egin eta erabakiak hartu ahal izateko.

194. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 7) Uren bide, errepide eta bideen babeseko zoru ez hiriztagarrian, hala nola 100 metrotako hiri lurreko babes franjan dauden eraikuntzei aplikagarri zaien errejimen juridikoa.

195. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0003 12.- Halaber, zerga eta lanbide gaietan, bereziki Gizarte Aurrezaintza eta Segurantzarenetan eta espainiar industriaren babeserakoetan legeztatua edo araututa dagoena beteko duela agintzen du.

196. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 LEHIAKETA PUBLIKOA, Urkabustaizeko udalerrian babes ofizialeko 12 etxebizitzen itunepeko sustapena esleitzeari buruzkoa.(Hutsen zuzenketa).

197. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Zenbat eta ikastola gehiagoren babesa daraman orduan eta indar haundiagoa izango du ordezkariak.

198. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. sudupe 0001 Euskal liburuak ez du babesik.

199. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Gipuzkoako Aurrezki Kutxa Probintzialaren babesean eta beronen laguntzarekin antolatu da, gazteentzako literatur Sari Hau.

200. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak s. lasa 0001 Horiek izan dira larunbateko saioa antolatu zutenak, Federazioak emandako babesa eta bultzada ere eskertzekoa delarik.

201. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Dominikar Errepublikako bi buruzagi komunistek gezurtatukoaren arabera, ez dira ematen herrialde horretan, gerrila armatuarentzat baldintzarik, eta are gutxiago, Libiaren babesa ekonomikoaz gerrilariak entrenatzen direnik.

202. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Taverasek galdera bat luzatu die iparramerikarrei, alegia, azal dezatela bertako zein talde gerrilariari eskeintzen dion bere babesa Libiak.

203. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. egaña 0001 Mundua erortzen zaizu gainera, ez jakinean estrainekoz kuartelera sartu eta ez adiskide ez babesik, zakur amorratua baino okerrago tratatzen zaituztenean.

204. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 Munduko Herrialde aberatsena den USAn bertan 3 milioi haur dabiltza kaleetan zehar gurasorik eta babesik gabe eta Brasil bezelako herrialde batean 17 milioitaraino iristen dira.

205. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Euskal Itzultzaileen Elkartearen xedeak, berorren Estatutuen II. tituluan aitortzen denez, ondoko hauek dira: a) Euskal itzultzaileen babes juridikoa lortzea eta berauen lan baldintzak hobetzea.

206. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 EIE-ak bere egiten ditu 1.976ko azaroan UNESCO-ren biltzarre nagusiak itzultzaileen babes juridikorako egindako gomendioak.

207. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. letamendia 0001 Euskereak ez dauka inongo babesik, erriaren gogoa izan ezik.

208. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0002 Memento honetan, sentimenduen segurtasuna falta delarik, amaren irudiak garrantzi haundia hartzen du: amak babesa eta sentimenduen lasaipena irudikatzen ditu.

209. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. pagola 0001 Zeren azkenerako beti berdinak izaten dira ogena ordaintzen dutenak, gazteak, haiek bait dira ekonomikoki babesik ez dutenak.

210. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1986 0001 astrologia. Kaprikornioren babesean sartu gara

211. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Maitasun bat jaio daiteke gauaren babesean eta ez da horregatik zerutik tximistarik jausten.

212. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 Ez zaio onuragarri ez Rusiaren eta ez Ipar Amerikaren babesik.

213. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Joan dan udazkenean edo, zurrumurrua zabaldu zan, Ikastola, fraileen babesetik atera eta Lazkanoko erretorearen babesean jarri nahirik zebilela gure aita Mauro.

214. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Nola? Francoren garaietatik gelditzen ziren iheslari politikoen babesa deseginaz, eta hala eta guziz presentzia fisikoa zuen guzia presondegiratuaz edo eta espainiaratuaz.

215. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Abertzale mugimenduari egin zaion erasoa hain minkorra gertatu da non lege hertsienaren babesean ala eta ixiltasun hutsean bihurtu da.

216. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Frantses familia askok bezala, Brisseautarrek ere probintzian babesa bilatzea erabakitzen dute eta lagun baten etxean jartzen dira bizitzen Mointpellierren.

217. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. zidarre 0001 Orduan, Patxo hartu neban nire babesean.

218. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. sarasola 0001 Piztirik ere ez da inguruan, txoririk ere ez; gu geuron antzean, aterpe onen baten babesean dira, ziurki oro.

219. 1991> bizkaiera bertsoak katuentest 0005 Dena den, elizaren babesean gure hizkuntzak izan du bere txokotxoa, eta hau nabarmena da bai herri-kantuetan zein herri-usadio eta ekanduetan.

220. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00042 Jainkoaren babesetik alde eginak Haren zerbitzarien eskuetan itzi behar joaguzak, ez ahaztu.

221. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0111 borreru batzuen kasketaldien pentsura, babes gabe, lege gabe, eskubiderik gabe herri osoa; askotan erbiak lez arrapatuak, heriotza edo bizia halako anker-basati baten eskuetan giltzatuta.

222. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00460 a) Gazteri-bazkunak sustatzea, hoiek gehitzea bultzatu eta horretarako eskatu dakion laguntza eta babesa emanaz, eta Euskadiko gaztetalde eta bazkunekin etengabeko harremanetan egonaz.

223. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00460 j) Gazteriarengan izadiaren eta ingurugiroaren babesa eta bizitza-mailaren aldezpena suztatzea.

224. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00011 1.1.4 Koneju-zuloak eta basa-piztien babes eta aterpe-aldeak ondatzea nahiz erretzea.

225. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0052 Bategiteari buruz, bat egingo duten koperatiben artean aurre-erabaki bat hartu beharra ezarri da eta epe eta babesak jarri dira batasuna burutzeko.

226. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0016 (...) bere bizia, ogasunak edo lanbidea agian arriskuan jarri ditzaketen gertakarietarako babesa ematea azken helburua duten irabaztexederik gabeko eta moeta askotako saio eta erakunde guztiak berdindu nahiz ez guztiak hartzeko gogoz baizik.

227. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0244 Azkenik, baldintza batzuk ezartzen dira uztailaren 15eko 7/1988 Foru-Araueko Bigarren Xedapen Iragankorreko 1. apartaduaren babesean egindako akarpenak direla-eta.

228. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0013 Horren ondorioz, martxoaren 8ko 34/1983 Dekretuaren bidez sortutako ihardun-antolakidetegiak ihardunean hasi ziren eta babes zibilerako politika bereziaren garapenari ekin zitzaion.

229. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0013 Lege honen xedea babes zibila sendotzea da.

230. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0013 Sistema hori egokia izango da babes zibileko larrialdietarako, hala nola hondamendietarako edo lazerietarako, eta baita larrialdi txikietarako ere, gizartea aztoratu ez arren eta oinarrizko zerbitzuek gainezka egin ez arren, pertsonen bizitza edo osotasuna arriskuan dagoelako arreta koordinatua eta eraginkorra behar duten larrialdietarako alegia.

231. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0013 a) Euskal Herriko babes zibilaren antolamendu orokorra;

232. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0033 g) Babes zibilerako planetako ekintzen eta gauzatzeko baliabideen zuzendaritza eta koordinazio gorena egiteratzea, planek hala xedatzen dutenean.

233. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0033 h) Babes Zibilerako Euskadiko Planaren ezarpena xedatzea eta, planaren titularraren bidez, horren zuzendaritza bakarra eta koordinazioa egiteratzea, 21. atalean aurrikusitako egoeran salbu.

234. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0033 j) Lankidetza-bideak ezartzea babes zibilaren arloan Administrazio zentralarekin eta beste autonomi elkarte batzuekin.

235. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0033 Lurralde historikoek babes zibilaren zabalkundean parte hartuko dute dagozkien aginpideen esparruan eta honako lege hau errespetatuz; beraiei dagokie:

236. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0055
a) Babes Zibilerako Euskadiko Plana edo plan bereziren bat ezartzeko aukera izanez gero.
b) Lege honen araberako hondamendiko larrialdi-egoera aitortzen denean.
c) Elkarteaz gaindiko interesa aitortu ondoren, zuzendaritza eta koordinazioa Autonomi Elkarteko organoetara eskuordetzen denean.

237. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0095 V. atalburua. Babes zibileko boluntarioak

238. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0095 1.- Euskal herri-administrazioek landutako babes zibilerako planen, egitarauen eta ekintzen garapenean parte hartzen duten boluntarioen erakundeetarako ezargarria izango da atalburu honetan aurrikusitako araubide juridikoa.

239. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0095 2.- Gogoz eta bestelako diru-nahirik gabe erakunde publikoetan eta irabazi asmorik gabeko pribatuetan sartzen diren herritarrak izango dira babes zibileko boluntarioak lege honen xedeetarako.

240. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0095 Boluntario horien helburua pertsonei eta ondasunei babesa eta segurtasuna ematea izango da;

241. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0095 3.- Herri-administrazioek sustatuko dituzte babes zibilerako boluntarioen erakundeen garakuntza eta hornikuntza, horien prestakuntza eta gaitasuna bultzatuz eta, komenigarrien deritzen formularen bidez, erakunde horiek beren kideen arrisku pertsonalak segurtatzea bermatuz, lege honetako 48. atalean aurrikusten denez.

242. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0095 Dagokion agintariaren menpe garatuko da babes zibileko boluntarioen lana, istripuak, hondamendiak edo lazeria publikoak izanez gero.

243. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0007 a) Foru Arau honen babesean egiten diren zorpetze eragiketen interes tasa, erregimen, baldintzak, legez ezarritako onura fiskalak, ordezkaritza eta gainerako ezaugarriak ezartzeko, eragiketa horiek, hala behar izanez gero, Foru Aldundiaren ordezkaritzan gauzatuz.

244. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0010 1. Zerga-Egoera Jakinen erregularizazioari buruzko ekainaren 11ko 38/1991 Foru Dekretuaren babesean jaulkitako Foru Zor Publiko Berezia, 1993ko ekitaldian bateratua, ez da 5. artikuluan, aurreko 1 apartatuan aurrikusitako mugapenera loturik egongo eta ez da zorpetze gisa zenbatuko.

245. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00023 Lan eta Gizarte Segurantza Sektoreko Biltzarra; Gizarte Gaien Sektoreko Biltzarra; Hezkuntza Sektoreko Biltzarra; Ingurugiro Sektoreko Biltzarra; Industria eta Energia Sektoreko Biltzarra; Zientzia eta Teknologiarako Kontseilu Nagusia; Azpiegitura eta Lurralde Antolaketa Sektoreko Biltzarra; Osasun Sistema Nazionalaren Lurraldearteko Kontseilua; Kultura Sektoreko Biltzarra; Kontsumo Sektoreko Biltzarra; Babes Zibilerako Batzorde Nazionala; Telekomunikazioetarako Aholku Batzorde; Turismo Sektoreko Biltzarra.

246. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00233 - Propaganda: erregimenaren babesean eta biztanleria Estatu totalitarioekin batzeko egiten zen batez ere. Kontrol honen adibide garbienak erabili ziren argazki, eslogan eta intsigniak nahiz egin zituzten hitzaldi eta bilkura jendetsuak dira.

247. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00051 Hiru urtera arte, haurra amaren babesean ibiltzen da. Bost urtetik aurrera mutila aitarekin batera ehizaldietara joaten hasiko da; neskak berriz, amaren inguruan jarraituko du.

248. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00076 Jauntxoentzat lan egiten zuten uztaren zati txiki baten eta babesaren truke. Ez da ahaztu behar Erdi Aroa gerrate eta gatazka ugariko garaia izan zela.

249. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00076 Jaunen boterea V. mendetik aurrera indartu zen, barbaroen (herri germaniarrak) inbasioek nekazarien babeserako beharra eragin zutenean. Estatuak ez zion babesik ematen jendeari eta lurjabe handiengandik lortzen saiatzen ziren.

250. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00077 Hauen truke nekazariek errenta (uztaren zatia hasieran, dirua geroago) ordaintzen zioten jaunari. Horrez gain, babesaren truke erreserban doan lan egin behar izaten zuten.

251. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00127 Bestalde, ibaien inguruetan hezeguneak ere era daitezke. Hezeguneak, espezie ugariren, batez ere hegaztien, habitata direnez. balio handikoak ditugu. Izan ere, hegazti migratzaile askok bertan elikatu eta ugaltzen dira edota babesa bilatzen dute. Era berean, hegazti hauen bidai luzeetan, atsedenleku ere badira hezeguneak.

252. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00127 1992. urtean ospatutako Rio-ko Gailurrean ere, munduko estatu guztiek hezeguneak babes zitzatela proposatu zen, ekologiaren aldetik eta espezie askoren habitat gisa duten garrantzia dela-eta. EAEn, ingurune hauek babes berezia jasotzen dute.

253. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00027 Greziarrek eta erromatarrek jainko anitz gurtu eta errespetatzen zituzten. Oso ongi pentsatutako erlijio-antolakuntza zuten. Eskema horren arabera, edozein fenomeno azaldu eta jainko-jainkosen babesa bilatzen zuten bizitzako arlo guztietan.

254. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00148 Alde batetik, Euzko Gogoak, atzerrian sortua izanik, hain zaila zuen zabalkundea errazago lor zezakeen eta, gainera, Gipuzkoako Diputazioaren babesa zuenez, diru arazoak gainditurik zeuzkan.

255. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00156 Batasuneko hiritar orok, bere Estatu kideak ordezkaritzarik ez duen hirugarren herrialdean, edozein Estatu kideren ordezkari diplomatiko eta kontsularren babesa jaso ahal izango du, Estatu horietako nazionalitatea dutenen baldintza berberetan.

256. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00156 1993ko abenduaren 31 baino lehen, Estatu kideek beren artean beharrezko arauak ezarriko dituzte, eta babes hori bermatzeko eskatzen diren nazioarteko negoziazioei ekingo diete.

257. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00029 Gure inguruko kulturak elkartea aberasteko bide bezala onartu eta kultura horien babesa eta garapena indartu.

258. 1991> euskara batua ikasliburuak eguzki erregearekin 0014 Hala eta guztiz ere mugimendu iraultzaile honek arrakastarako aukera gutxi zeukan: haren ordezkariak ez zetozen bat eta ez zeukaten ez diru, ez arma ezta babes nahikorik ere.

259. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0155 Elkarte-mota asko dago: auzo-elkarteak, kirol-elkarteak, kultur elkarteak, naturaren babeserako elkarteak, alderdi politikoak, eta abar.

260. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0010 Orpo-punta, orpo-punta dantzatuz igaro dugu fantasiazko gau musikala BANJO izeneko kitarra bereziaren babesean.

261. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0309 Poemaren egiturak emeki eta ezarian garamatza bukaera larrira: trikua esnatu egiten da; berezko legeak errespetatzera daraman bere sena abian hasten da; automobilaren argiak azaltzean dator gatazka, trikuak ez baitu babes naturalik horrelakoen aurka.

262. 1991> euskara batua ikasliburuak metalurfisi 0341 9.3.2. Korrosioaren aurkako babesa

263. 1991> euskara batua ikasliburuak metalurfisi 0341 Korrosioaren aurkako babesa lortzeko elektrokimikaren printzipioetan oinarritutako prozedura desberdinak daude.

264. 1991> euskara batua ikasliburuak metalurfisi 0341 Lehen adierazi zenez, korrosio-prozesu batean alderdi katodikoak eta alderdi anodikoak egon behar dutelako, eta gainera korronte katodikoa eta anodikoak berdinak izan behar dutelako, bi erreakzio horietako bat galaraziz korrosioaren aurkako babesa lortzen da.

265. 1991> euskara batua ikasliburuak metalurfisi 0341 9.3.2.1. Babes katodikoa

266. 1991> euskara batua ikasliburuak metalurfisi 0341 Gasak, petrolioa eta beste produktuak garraiatzeko lurperatutako altzairuzko tutuak babes katodikoaren adibide bat dira.

267. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0186 Elizaren babesean eta hark utzitako lokaletan gehienak.

268. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0146 Mintz berezi honek zenbait funtzio bete dezake: Zelulei babesa ematea, zelulen xurgapena erregulatzea, inguruneko aldaketak detektatzea eta zelulen arteko loturak garatzea.

269. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0201 Orain, gainera, sare bat izaten dute inguruan, presioaren eraginez lehertuz gero babesa izan dezaten.

270. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0249 Animaliei babesa ematen die

271. 1991> euskara batua ikasliburuak lur eta ingurugiro 00399 Ondoren hezkuntza-prozesuen barruan ingurunea esplizituki aztertzeko premia ikusi zen, baina arreta guztia baliabide naturalen kontserbazioan, flora eta faunaren babesean eta antzeko gaietan jarrita.

272. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00285 Dena den, kontuan izan behar da babes hau ez dela bat-batekoa, gainintentsitatea sortu eta denbora behar du eta korrontea eten aurretik.

273. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00021 Zirkuitu elektrikoetan, gutxienez hiru elementu agertzen dira: sorgailua, eroalea eta hartzailea. Horietaz gain, zirkuituek beste elementu batzuk ere izaten dituzte: babeserakoak, hala nola, fusiblea; eta maniobrarakoak, etengailua, esaterako.

274. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0165 Baina XVIII. eta XIX. mendeetan zehar, estatu espainolaren kultur politika ondasun historikoaren babesa izango du ardatz nagusitzat liburutegiak, museoak, eta akademiak sortzeari ekinez, herriarentzako kultura hedatzea bigarren maila batean geratuko delarik, eta sarritan lehenengo helburuari kontrajarrita gainera.

275. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00071 Beti garbi eta irudi zainduarekin, Inglaterra osoko zezenen ametsa zelarik; azala ikusgarria zuen, brontzezko lapiku eta tresnen kolore berekoa, leuna, neguetako gau hotz eta euritsuetan babes eta bero paregabea ematen zuena, haren ukimen berezia nire gorputzean somatzean, egundoko segurtasun eta sosegua nabari nezakeelarik.

276. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. etxeberria 0092 Lau pareta ilun haien babesean, malenkoniaz garrasi egiten zuen isiltasunaren kerua dastatuz, usu geldi geratzen zen lurrean eserita.

277. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. etxeberria 0096 Bazekien, eguzkiaren printzen babesean epeltzeko ez zitzaiola asko falta.

278. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. ferraras 0045 Mafia taldeak ordaindu eta haiek babesa eskuratzen diete bere gauzak bukatu ditzaten.

279. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mujika 0026 Baietz, baina askatasunaz gain, babesa eman behar diegula maite ditugunei, eta egun hartan txoriak gaizki ibiliko zirela, jana ezin aurkiturik.

280. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0044 Egun hartan bertan ezkondu ziren printzea eta Loti Ederra, eta zoriontsuak izan ziren betiko, amandre zintzoaren babesaz.

281. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0111 Bederatzi kruzeroen arma konbinatuek eragina izan zuten inbasoreen babesaren gainean.

282. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0041 AMETSA
SAGAR gorri batean babes,
harrak trena du amets:
amets du harrak trena,
tunel batean lebilkeena.

283. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00158 Gora Zu, ene Jainko eta Salbatzaile;
eskerrak Zuri, nire aitaren Jainko horri.
Emango dut zure berri, babes baitzaitut,
heriotzatik salbatu bainauzu,
eta nire oinak gorde baitituzu:
leize zuloaren atzaparretatik,
mihi gaiztoen zigorretik;
eta salatzaileen aurrean
nire alde jarri zara.

284. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00158 Hil-zorian nengoela,
eta leize zuloaren barren-barrenean,
harantz-honantz jotzen nuen
eta ez nuen inor laguntzaile;
babes bila nenbilen
eta ez nuen inor aurkitzen;
Jaunaren errukia gogoratu nuen,
Haren betiko urrikalmena,
Harengana jotzen dutenak
salbatzen baititu
eta gaitz guztietatik ateratzen.

285. 1991> euskara batua liturgia igandea 00094 Zure betiko maitasunaz zaindu, Jauna, zeure familia;
eta, zure grazia baitugu gure itxaropen bakarra,
zaindu gaitzazu beti zeure babesean.
Zure Seme Jesukristo.

286. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00090 Japonia aldetik misiolari zelarik, kristau fedea Sortzez Garbiaren babesean eta zaindaritzapean zabaltzen saiatuko da gogotik.

287. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00090 ohean
zure ahoko ateak
haize mehe batez eta
abarrotsik gabe poliki
zabaltzen direnean
kalean
egunen sabela
burdinezko zangoetan eta
hezurrezko kaiola argalez
arakatzen dugunean
gauetan
ilargiaren malkoak
babes arrosa urratuz eta
lili baltzetan malkoz malko
banatzen ditugunean
besteengan
arnets-kumea
ninien erditzeaz eta
hegirik gabe apalki
atzematen dugunean
gorputzean
barne errekak
bakardade hits batez eta
kanpairik gabe banaka
ezagutzen direnean
maitasuna ez da lakio bat

288. 1991> euskara batua poesia j. sarrionandia 0136
ETA zelan adierazi hitzez hitz
itsaso ezkutu eta izenik gabekoetan
populatu gabeko irletan
kalamahastien azpian
karramarro malgu zango iletsuen
eta barekurkuiloen arteko
burruka izugarria.
Esan dezagun hil ala bizikoa dela,
ezen eta karramarro biguna
maskor bila abiatu eta
maskorrik ez badu hutsik kausitu
maskor beteaz jabetzen ahaleginduko da,
maskorraren jabea den
barekurkuiloaren kontra.
Eta karramarroa gainbiziko da,
barekurkuiloa akabatuz,
ala babesik gabe geratuko da
behin eta betirako.
Zer esan karramarro bigunen larritasunaz,
zer esan barekurkuiloen bildurraz,
zer esan erdi banatu ezineko maskorraz.
Zer esan itsasoak
munduaren azalean zabaldu zirenetik
irlak itsasoaren azalean lekutu zirenetik
bakerik gabe, treguarik gabe,
ia etenik gabe
dirauten gerlei buruz.

289. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00331 (...) hantxe beste dozena-erdi bat emakume bai gutxienez, kizkurturik, euritan blai, baina surtatik eta soldadoengandik babesean.

290. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00080 Txapa kizkurtuz egindako karabana hartan bizi ziren aita-semeak, eta uralita berdearen babesa izanagatik ere, itoginak zituen han-hemen teilatuak.

291. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00068 Haien atzean, hogei bat metrora, hartu dugu babesa Bassemek eta biok, beste dozenerdi kazetariren arrimuan.

292. 1991> euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 00107 BABESA

293. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00279 Atsekabe handi hura ahaztu nahian, beste emakume maitagarri baten altzoan bilatu nuen babesa, baina orduko hartan ere txarto atera zitzaidan, andrea, ezin jakin zein eragin kaltegarriren ondorioz, erotu egin baitzen.

294. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00279 Horretarako, hor barruan bizi den Krishnaren babesa daukat.

295. 1991> euskara batua literatur prosa a. egaña 00081 Sarri esaten zuen bere buruarengatik imbécil hutsa zela, makulurik gabeko koittadua, kapitainkidearen babesarik ezean.

296. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00062 Kalean zehar tente zihoalarik, eta alaba txikia haren eskutik, ametseko lehoi eme hura bezalakoxea zirudien amak; amaren ondoan babesa eta segurtasuna sentitzen zituen alabak.

297. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00084 Auskeneko osaba eta Patxiren artean pausatu eta babes hartu zuen; zapelatzak etsipenez utzi zuen harrapakina.

298. 1991> euskara batua literatur prosa goenkale 0080 Alferrik izan zen guztia: huraxe zen Martinek nahiko zukeen azkena: inoren babesa eta errukia.

299. 1991> euskara batua literatur prosa batx zeru 0042 Agian ez zioten emango, behin kanpora atera eta gero, han eman izandako babesik,(...)

300. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0045 Txakurra, lehergailuak lurrean egindako zuloan babestu zen, Ivan Petrovitx Paulov zaharrak irakatsia baitzion, lehergailuak zuloa egiten duenean, horixe dela babesik seguruena, etsaiak sorturiko lurpeko bunkerra.

301. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0045 Piotr ere txakurraren ondoan etzan zen, umekiaren itxura kizkurtua hartuz zuloaren babesera.

302. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0045 Piotrek, bakarrik geratu zela ikusirik, gaua suhiltzaile kamioi erraldoi haietako baten babesean ematea erabaki zuen.

303. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0064 BABESIK GABEKO EZTIAREN USAIAK EROTUTAKO TXINGURRIAK BAILIRAN, KONTAEZINAK ZIREN HAINBAT TALDE, HANDI ZEIN TXIKI, TAWANTINSUYU-N BARNERATU ZIREN ZENBAIT ALDETATIK.

304. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0068 NAZIOEK BABES OSOA ESKEINI ZIETEN ESPAINIARREI...

305. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0022 Eta esaldi hura gogoan atzera gelaratu zenean, bakarrik eta babesik gabe sentitu zen.

306. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0187 Ikus dezagun, merezi du eta, abarrots artean murgildurik nolako ekipaia garraitzen zuen garaiko armadarik handi eta prestatuenak: gudari bakoitzak orratza eta haria zeramatzan, zaldien lepoko zainetatik odol beroa edan ondoren zauria berehala ixteko, geziak zorrozteko harraitza, sedaki latzezko alkandora bana, zeren eta gezi etsaiak zirikoa oso-osorik sartzen baitzuen haragian, oihalak burdina bere baitan bilduz, eta zeramatzaten sendagile atzerritarrak babes horretaz baliatzen ziren gezia ateratzeko; bizpahiruna zaldiz osatua zihoan bakoitza, eta bi eratako armez, batzuk urruneko erasoentzat, eta aurrez-aurreko borrokarako besteak, hala nola arkua eta bi karkaiz, bata beti prest, bestea gerorako, badaezpada euritako oihalean bil-bil eginda, azta-makila, gakoaz hornituriko aiztagak zaldun etsaiak eraisteko, ezpatokerrak, aizkora kirten luzeak eta lazoa, abilezia harrigarriaz erabiltzen zutena.

307. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1998 00207 Horrekin saihestu nahi da gizartean izan ohi den itxurakeria, ez kriminalizatzea eta aldi berean legez kanpo uztearen alde azaltzea. Ez legeztatzeak zera dakar, alegia, emakumeak nozitu behar duela legearen aldetik babesik ez izatea eta desohorean iraun beharra, eta egoera horrek ez dio mesede makala egiten bezeroari, kriminalizazioaren kargatik bezala legeztatzearenetik ere libratzen delako.

308. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1998 00207 Emakume feministen kritikaren xede izan da, halaber, Zuzenbide penalak emakumeari eskaintzen dion babes eskasa, delitu gisa ez dituelako zigortzen harentzat kaltegarri diren hainbat jokabide.

309. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1998 00207 1989ko erreformaren ordoren sortu den arazoa da lege arau horiek ez direla aplikatzen eta horrek zenbait esparrutan eszeptizismoa areagotu besterik ez du egin Zuzenbide penalera jotzeari dagokionez eta hainbatek pentsatzen du Zuzenbide penal gehiago izateak ez dakarrela ezinbestean aplikazio hoberik eta babes handiagorik.

310. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orientalismoak 00012 Eta testuinguru horretan Ekialdearekiko interesak bulkada berria hartuko zuen, bereizi ezin zitekeena bidaiaren esperientziatik, kultura eta geografia berriak aurkitzeko desiratik, izpiritualitatean eta naturarekin lotura estua dakarten bizimoduetan babes hartzeko nahitik, eta mundu politikaren errefusetik, nola bigarren mundu gerrak hala Vietnameko gerrak gizartean utzitako ondorioak ikusi eta gero.

311. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00057 Bestaldetik, garrantzitsua da kontutan hartzea, kooperatibek duten zerga-babesa ez dela kooperatibak langileek osaturiko elkarte txikiak izatearen ondorioa. Alderantziz, babes horren arrazoiek oraingo Euskal Herrian ere iraun badiraute, nahiz eta kooperatibak nazioarte-mailan ere garatu eta lehen mailako enpresa bihurtu.

312. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 00150 Geroago, XIX. mendean, gerra napoleonikoetan edo karlistadetan zaurituak izandako soldaduak edota erdi-hilik edo hiltzear zeudenak leizeetara etortzen ziren babes bila.

313. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00028 Urdaibaiko Biosfera Erreserbari buruz ikasleek eta irakasleek jaso duten oinarrizko mezua ondoko berbetan oinarritzen da: kontserbazioa, babesa eta murrizketa.

314. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00039 Garaiko prosa narratiboak zabaltzen duen mundu-ikuskerari buruz Ana Mª Toledok dioena aipatuz bukatuko dugu atal hau, izan ere, orain arte agertutakoa baieztatu besterik ez baitu egiten: leiendagileek ere, kasu honetan soziologikoko karlistadetan galtzen atera den taldeak, leiendan aurkituko du babesa, ukatu zaizkion balore bila, lehenaldira joko duelarik.

315. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00087 Giro eta garai aberatsa da XIX. mende bukaerakoa: euskararen eta euskal kulturaren bultzatzaile izango diren pertsonaiak agertu eta ugaldu egiten dira lurraldez lurralde, probintziaz probintzia, zenbaitetan aldizkari baten babesean 113 B. Estornes Lasa: El despertar vasquista (1877-1897). In: Literatura I. op. cit. 373-407. or. Ikus VII. eranskinean agertutako koadro sinoptikoa.

316. 1991> euskara batua saiakera-liburuak touring 00079 Prentsan argitara emandako kritikek eta arazo horren inguruan sortutako giro nahasiak dimisioa aurkeztera behartu zuten Zuzendaritza-Batzordea eta arazoari irtenbide bat nola bilatu aztertzeko Aparteko Bakar Nagusirako deialdia egin zen 50-08-30eko egunean Luistarren Egoitzan. Batzarrak babes osoa eman zion Zuzendaritzari eta honek iragarritako dimisioa bertan behera uztea erabaki zuen.

317. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00095 Basauriko alkateak Sabin Egiguren Agerketa-ren arduraduna zoriondu zuen lortutako arrakastagatik eta hurrengo urteetan ere jaialdia antolatzen segitzeko eskatu zion. Sabinek onartu egin zuen, baina askatasun osoa eta udalaren babesa baldintzatzat jarriz.

318. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00035 d) Hiru lurralde historikoetan babesik gabeko egoeran dauden adin txikikoen kasuez arduratzen diren fiskalekiko elkarrizketak.

319. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00035 Espedienteak, kasuaren jatorriaren arabera (hau da, babeserako zerbitzuei oinarrizko gizarte zerbitzuek, heziketa zerbitzuek, osasun zerbitzuek, zerbitzu judizialek, poliziak edo zuzenean partikularrek jakinarazi izanaren arabera) eta zergatien arabera aukeratu dira (hau da, tratu txarrak, abusu sexualak, arduragabezia, abandonoa, gurasoen ezintasuna...). Lau haur zerbitzuetan erregistratutako kasuen izaera kontuan izanik, horien proportzioan tipologia bakoitza ordezkatuta edukitzen saiatu gara (1., 2., 3. eta 4. taulak).

320. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00035 Edonola ere, esan behar da biderapen arrazoiei dagokienez batzuetan sailkapena ez dela oso adierazgarria. Kasu askotan, aldi berean arrazoi ezberdinak gertatzen dira -babesik gabeko egoeretan ohikoa den bezala- eta espedienteen kalifikazioak ez dio eskuhartzearen faktorerik erabakigarrienari erantzuten.

321. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00245 Babesik gabeko egoera batek haurra berehala familiatik banatzea eskatzen badu, haurra edo nerabea premiazko harrera zentro baten sartuko dute.

322. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00037 Oinarrizko eduki hori osatzen dute, Konstituzio Auzitegiaren ustez (KAk martxoaren 26an emandako 37/1987 epaia, bai eta 11/1981 ere), eskubidea jabetza eskubide gisa aintzatetsia izan dadin beharrezkoak diren ahalmenek edo jarduketa aukerek. Horrela, oinarrizko eduki hori gainditu edo hautsi egiten da, eskubideari ezarritako mugapenek eskubidea bera erabilezin bihurtzen badute, arrazoizkoa dena baino gehiago zailtzen badute, edota beharrezko babesa kentzen badiote. Horiek horrela, autoreek gai hori asko eztabaidatu izan dute (COCA, LOPEZ, MONTÉS).

323. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. etxaniz 00016 Bertan Robinsonek, apurka-apurka, gizakiak historian zehar izan duen eboluzioa izango du, sua sortu, janaria bilatu, etxea egin jantziak josi, hazia erein, abeltzantzan aritu, eguraldi onerako eta txarrerako tresnak sortu... Eta beti Jaungoikoaren babes eta zerbitzuan; ekintza guztietan egilearen heziketa eta erlijiositatea ikusten da.

324. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. etxaniz 00077 Nekane edo Neskutzaren babesa. Antzerkia haur liburuetan

325. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. etxaniz 00077 Umientzako ipuña, antzerki eraz, azpititulu hau du Nekane edo Neskutzaren Babesa liburuak. Izan ere, antzerki lan laburra dugu liburu hau, 9 eta 12 urteko pertsonentzat eginiko antzerkia.

326. 1991> euskara batua saiakera-liburuak musikaste 00014 Iraganeko musika ez ezagutzeak oraingo belaunaldiak babesik gabe utzi eta egina errepikatzearen arriskua dakar, benetako aurrerapenaren kaltetan.

327. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00021 Haurren babesari dagokionean, printzipio hori gauzatuz saihestu egin da adingabea bere familiatik eta bere inguru hurbilekotik bereiztea, eta familia babesteko eta atzera elkartzeko programak garatu dira, famili harrerako neurriekin batera inolaz ere. Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen eta bestelako Komunitate Zerbitzuen prebentzio jarduera ere printzipio nagusi honetan bermatzen da.

328. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00021 Gizarte ongizateko politika modu egokian garatzeko funtsezko printzipioak kontuan izan behar du Administrazioak bermatu beharko duela babes unibertsaleko sistema bat, elkartasunean eta berdintasunean finkatua, desberdintasunak eta bidegabekeriak bazterrean lagaz eta behar duenari duintasunezko irtenbideak emateko moduaz.

329. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00025 Eta bide beretik, adingabeen eskubideen inguruko sentsibilizazio handiagoak herritarren eta haurrekin loturiko profesionalen inplikazioa areagotzea eragin behar du, haurrak babesik gabe daudeneko egoerak antzemateko unean. Nazioarteko testuinguruan gauza onartua da haurrak babesik gabe dauden kasu askotan, haurrak babesteko zerbitzuak horien berri izan gabe geratzen direla.

330. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00025 Honen arrazoia, neurri handi batean, herritarren eta profesionalen sentsibilizazio desegokia izaten da, ez baitira maila pertsonalean behar beste inplikatzen benetan ematen diren kasuak antzematen eta aditzera ematen. Eta aditzera emate horretatik abiatuta soilik has daitezke Haurren Babeserako Zerbitzuak, haren eskubideak bermatzeko interbentzioak egiten.

331. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00025 Aurreko printzipio orokorretik abiatuta, haurrak babesik gabe dauden egoerak lehen unean antzemateko premia sustatu behar da. Izan ere, horrelako egoera batean dagoen haur batek jasaten dituen kalteak eta sufrimenduak besterik gabe justifikatzen dute printzipio hau. Baina horretaz gain, pronostikoa eta birgaitzeko prozesuaren eraginkortasuna zeharo hobetuko dira haurren babes faltaren antzemate hori lehen unean bertan ematen denean. Horixe diote, hain zuzen ere, eginiko ikerlanik gaurkotuenek.

332. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00025 Plan orokor honek lehentasuna ematen dio prebentzioari, teknikoki ahal duen neurrian, hau da, haurren babesik gabeko egoeraren agerpenari edo honen ondorioen garapen eta bilakaera kaltegarriari aurre hartzen dieten ekintza edo jarduerei.

333. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00028 Ildo honetatik, Herri Erakundeak, adingabeen babesaren arduraduna izaki, bere gain hartzen du jarduera sistema honen bultzatzaile eta eratzaile izateko erronka, topaguneak eta prestakuntzaguneak finkatzea sustatuz, arazo honetan murgildutako profesional, baliabide eta erakunde guztiek irizpide eta jarduera prozedura amankomunak onar ditzaten errazteko bidean uneoro.

334. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00028 Arrisku edo babesik gabeko egoeran dauden adingabeen kolektiboa sektore edo alorka banatzen duen printzipio orokorrari kontrajarri gabe, nabarmen-nabarmena da egoera indibidualen heterogeneotasuna. Hau dela eta, interbentzioa indibidualizatu behar da, eta ekintzak aniztu, egoeraren larritasunaren eta gizarte errealitate bakoitzaren berezitasunen arabera.

335. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00028 Printzipio orokor honek garrantzi berezia bereganatzen du plan orokor honetan, zerbitzu publikoek oro har eta Haurren Babesak, bereziki, herrialde garatuetan dituzten kezka eta helburuei dagokienean batik bat. Eta erabateko kalitaterako sistemetan jasotzen diren estrategiei darien oinarrizko planteamendu bat ere bada.

336. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00028 Baliabideak premiei egokitzea baita kontua. Haurren Babesean, adingabe bakoitzaren eta familia bakoitzaren premiak, patroi amankomunak badiren arren, funtsean desberdinak dira. Beraz baliabideek, ezaugarri amankomun zenbait izanik ere, indibidualizatu eta pertsonalizatuak izan behar dute, eta adingabe bakoitzaren eta beronen familiaren premiei egokituak. Printzipio honek oso inplikazio garrantzitsuak izango ditu plan orokor honetan. Honako hauek hain zuzen ere:

337. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00031 Azaroaren 11ko 21/87 Legeak, Kode Zibileko eta Auzipetze Zibileko Legearen hainbat artikulu aldarazten dituenak, adingabearen babeserako esparrua errotik eraldatzen du.

338. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00031 Lehenbiziko aldiz, erabateko famili integraziorako elementutzat hartzen da adopzioa; famili harrera babeseko instituzio berritzat itxuratzen da; adingabearen interesa lehentasunezko tokian jartzen da oro har, berarekin zerikusirik duten administrazio zein lege ekintza guztietan alegia; Ministerio Fiskalaren eskumenak zabaltzen dira, adingabeen eskubideen babesle gisa; abandonoaren figuraren ordez babesik ezarena jartzen da, eta adingabeen babesaren arloan jarduera prozeduren DESJUDIZIALIZAZIOA deitu dioten hori gertatu da.

339. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00031 Ordurarte, abandonaturiko adingabeen babesaren zein adingabe lege-hausleen erreformaren arloan, Adingabeen Tutoretzako Auzitegiarena zen eskumena. Eta 21/87 Legeak herri erakundeen eskuetan laga zuen adingabeen babesaren eskumena, eta erreformarena, berriz, Adingabeen Auzitegien eskuetan.

340. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00031 Lege-antolamenduak herri administrazioei ezartzen dizkien babes eginkizunak betetzeko, 1/96 Lege organikoak arrisku egoerak eta babesik gabeko egoerak bereizten ditu. Lehenbiziko kasuan, eskumena duten herri administrazioek egoera pertsonal eta sozialean eragiten duten gizarte arrisku eta zailtasuneko faktoreak murrizten ahalegindu behar dutela ezartzen du legeak, adingabea eta bere familia babesteko faktoreak sustatzeaz gain betiere.

341. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00032 Babesik gabeko egoeretan, berriz, eskumena duten agintarien betekizuna adingabearen tutoretza bere gain hartzea da.

342. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00032 Lege bilakaera horren bidez erantzuna ematen zaio azken urteotan adingabearen figurak jasan duen eraldaketari; izan ere, babesgai izatetik eskubideak dituen pertsona izatera igaro da. Eta eskubide horietako bat, hain zuzen ere, babesa jasotzea da, bere garapen pertsonala edota gizarte mailakoa kalte dezakeen edozein arrisku, edo babesik gabeko edozein egoeraren aurrean.

343. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00032 Gauzak horrela, lurralde historiko honetan adingabeen babes eta tutoretza zerbitzuen ardura duen Herri Erakundea Gipuzkoako Foru Aldundia da, Gizartekintza Departamentuaren bidez burutzen duelarik eginkizun hau.

344. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00039 Gizartekintza Departamentuak hainbat programa, prestazio eta jarduera garatzen du haur eta gazteen alde, arrisku egoeran zein babesik gabe daudelarik. Ondorengo lerrootan laburtutakoak hain zuzen.

345. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00039 Oinarrizko gizarte zerbitzuek eginkizun funtsezkoa dute gizarte zailtasunean dauden haurrei dagokienean. Izan ere, zerbitzu hauek dira biztanleriaren zati honek dituen premiak eta arazoak antzematen dituena. Oinarrizko gizarte zerbitzuek programa sorta bat jartzen dute martxan, babesik gabeko egoerak saihesteko edota, gertatu direlarik, zuzentzeko helburuaz.

346. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00039 Oinarrizko gizarte zerbitzuak funtsezkoak dira prebentzio programak ezartzeko unean, haurren babesik eza eragin dezaketen egoera eta arrisku faktoreak ager daitezen saihesteko lana egin behar baitute. Programa hauek era guztietakoak izaten dira, pobrezia eta marjinazio arazoei heldu behar dietelarik, alkoholismoa eta toxikomaniak, familia barneko bortizkeria, etxebizitzaren arazoa eta beste zenbait ere kontuan hartu behar izaten baitituzte.

347. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00039 Bestalde, oinarrizko gizarte zerbitzuak dira babesik gabeko egoerak ahalik eta azkarren antzemateko arduradun zuzenak. Gauzak horrela, ikerkuntza eta ebaluazio prozedurak martxan jarri behar dira, Zerbitzu Espezializatuekin koordinaturik, kasu bakoitzaren interbentzio beharrak argituz eta, beraz, interbentziorik egokiena bideratzearren.

348. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00039 Adingabearen Lege Babesari buruzko 1/1996 Lege Organikoak bereizketa bat ezartzen du haurrek jasan ditzaketen babesik gabeko egoera desberdinen artean, eta arriskua eta babesik eza bereizten ditu.

349. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00043 Adingabeak babesteko arloan 21/87 Legeak ezarritakoaren indarrez bere gain harturik dituen eskumenak gauzatuz, Gizartekintza Departamentuak egoki iritzi dio haurren arretarako egun diren zerbitzuak eta jarduerak diru-edukia duten neurriez osatzeari, adingabeen babesarekin, garapen pertsonalarekin eta gizarteratzearekin loturiko ekintzak diruz laguntzearren.

350. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00349 - Hasitako etxebizitzak: babestuen kasuan, babesa onartua izanik, obren teknikari zuzendariak luzatutako obren hasierako ziurtagiria Administrazioaren aldetik hartu izan denekoak dira.

351. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00299 Bere eginkizun nagusiak hauexek dira: alfabetatzea, derrigorrezko hezkuntza dohainezkoaren zabalkuntza, arrazakeriaren aurkako borroka, zientzi ikerketa garatzea eta monumentuen babesa hedatzea.

352. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00510 B) Jarraian, hartzekodunen babeserako ezartzen diren neurriak aztertuko ditugu.

353. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. olaetxea 00015 Emaitza honen garrantzia ikusirik, indusketak hastea erabaki genuen, Andoaingo Udalaren babesaz eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzaz

354. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. zubiaga 00110 Aldi berean, eta aurretik esandakoaren kontrakoa badirudi ere, instituzioetan egindako proposamen aurrerakoiei babesa emanen dien herritarren mugimendua izan behar du, ezin baita ukatu batzuetan borroka instituzionalak mailakoak baino garrantzi handiagoa izanen duela.

355. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak s. mendarte 00011 Jasankortasunerako estrategien artean, zapaltzearekiko jasankortasuna eta herbiboroen aurkako babes mekaniko zein kimikoa aipa daitezke.

356. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. diez 00040 Aitzatespen juridikoa, lehen naturalki gozatzen genuen zerbait bapatean arriskuan jarri delako dator, bere babesa premiazkoa gertatuz.

357. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. diez 00040 Era berean, estatuen araudiak, eskubide berezitzat hartzen ari dira azkeneko hau, lerro hauetan zehar ezberdindu nahi izan ditugun bi eskubideen banaketa zehatz bat egiten ez badute ere: ingurugiro egoki baterako eskubidea, biosferaren parametroetaz gozatzekoa alegia, eta honen babesarako dugun eskubidea, hain zuzen ere, herri-erakundeei giroa babestu eta erreparatzeko. horrela beharrezko gertatzen denean, eman behar dituzten baliabide eta neurriak eskatzeko eskubidea.

358. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. diez 00040 Izan daiteke, bi eskubideen arteko gertatzen den nahasketa, ingurugiro eskubidea goi mailako babes juridiko batera ezin ematearen arrazoia izatea.

359. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. sudupe 00010 Aberri-maitasun kontrajarriak gorabehera, ez zion, nonbait, barruak agintzen kontzientzia erlijiosoak espainol ofizialak babesik gabe uztea.

360. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00014 Eta suari iztupa emateko, Hegoaldeko Salbuespen Egoera gero eta ugariagoetatik ihesi zetozen gazteak hasi ziren agertzen babes eske.

361. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arruti 00134 Berehala itzuli ziren eta Churchillek bere babes osoa eman zion zendutakoaren alabari.

362. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00085 Gainera, izu bidezko bakearen zaleek (uste sendoaz baino gehiago, bake beharrez) desiratzen duten helburuaren araberako razionaltasunak ez du gizadia Estatuburu baten erabaki irrazionaletatik babesean jartzen, ez eta munduko politikaren erantzukizuna dutenen maniobra arriskutsuetatik salbu ere.

363. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00094 Hurrengo zerbitzuok emateagatik ezin daiteke tasarik eskatu (ezta prezio publikorik ere): iturri publikoetara ura ekartzea; bide publikoetan argiak jartzea; jagoletza publikoa orokorrean gauzatzea; babes zibila eskaintzea; bide publikoa garbitu eta nahitaezko mailetako hezkuntza ematea.

364. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.m. toledo 0026 Orain, XIX. mende honetan, eta bereziki, bere bigarren erdian ugaldu egiten da bertsoa, maila, handi batean Lore-joko eta Euskal Festak eskainitako babesari esker.

365. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.j. agirre 0296 Errenderiako agintarien jarrera hau zela eta, agustindar lekaimeak Magdalena basilikara aldatu ziren, beren kabuz lehenik (1588) eta ondoren bide ofizialez Felipe III garrenaren babesarekin, probintzialak horrela eskaturik (1604).

366. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. bengoetxea 0064 Edialdeko europar estatuak sartaldeko estatuen ereduaren alde demokrazia ordezkaria, botereen banaketa, pluralismo politikoa, giza eskubideen babesa merkatu ekonomia, zuzenbidezko estatua ari dira jotzen eta honen ondorioz europar erakunde politiko baten inguruko proposamenak sortuko dira: seguruenera Europako Kontseiluaren eta Europar Elkartearen zabalkuntza eta eraldakuntza bati ekinez.

367. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0077 Bigarrenik, erakundeak dauzkagu; Euskaltzaindiak eskainitako babes ofizialaz gain, are garrantzizkoago eta oinarrizkoagoa izan zen, iruditzen zaidanez, Elizak garai honetan jokatu zuen zeregina (Iztueta, 1981;1987,181-203).

368. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arana m. 0018 Hiztegi hau inprimatzeko Bizkaiko Diputazioaren babesa lortu ondoren, 1904.eko urtarrilaren 2an Tours-era doa Azkue Alfred Mame et Fils moldiztegian argitarapena hurbiletik zuzentzeko.

369. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arana 0099 Honela, kararritan kobazuloak eta aterpea aurki ditzake; pagadi eta izeidiek, berriz, gerizpea eta babesa eskeintzen dizkiote, eta soilune, larre eta oihan-mugetan janari ugari lor dezake.

370. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arana 0099 Honela beraz, begibistakoa gertatzen da hartzaren kontserbazioaren gakoa batez ere animaliaren bizilekuaren babesean dagoela; zoritxarrez, eta gero eta gehiago gainera, ingurune menditarra oso ahul gertatzen da giza iharduera gehienen aurrean.

371. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arana 0099 Udaberrian, berriz, lurraldea zabaldu egiten du, babesa izei-estaiaren goiko aldean bilatuz; jateko beherago jeitsi behar izaten du noski, eta ondorioz sasoi honetan asko ibili beharra dauka.

372. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arrieta 0162 Marxismoaren arabera, eskubide demokratiko guztiak itzali beharrak dira: ez daiteke halabainan beste jaunik izan, herria baizik, herria alderdi komunistaren babesean eta ardurapean.

373. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0068 Foruak babes handia eskeintzen zien ikatza lortzeko erreztasunak emanez, ola berriak eraikitzeko, urak erabiltzeko, bideetan bere segurtasunerako zaindariak jartzeko, zerga mota guztiez libre utziz eta abar.

374. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1995 0069
- Bertsolaritzaren historian gertaerarik garrantzitsuenetako bat, zalantzarik gabe, Bertsolari Elkartea sortzea eta bere gain hainbat eginkizun hartzekoa izan da.
- Garai batean bertsolariak umezurtz, Txapelketak antolatzeko babesa eskaintzen zion Euskaltzaindiaren babesik gabe gelditu zenetik orain lortu duen autonomia eta antolakuntzarako gaitasunera bide luzea egin duela ezin uka.
- Badago oraindik Bertsolari Elkartearen baitan zer aztertua eta zer deliberatua eta horretan ari dira buru-belarri bertako kideak.
Horren froga dira 1993 urteko Bertsolamintza ihardunaldiak eta topaketak.

375. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0020 Ez zen Manex Erdozaintzi-Etxart akademiak eta unibertsitateak eman aterbeetan idazten zuenetarik, bai, ordea, babes ofizialik gabe ari zen poeta, mututasunak kateatu herri errealarentzat erresistentzia kulturalaren mitoa sustatuz.

376. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: torrealdai, joan mari: xx. mendeko euskal liburuen katalogoa ii. 1993-1994, vii-viii 0010 Axular har nezake babes, huts eta faltengatik eskuzabaltasuna eskatzeko unean: haur edireiten dut nik neure alde eta fabore, zeren enseiukarrean bezala egiten diren lehenbiziko obrek eta entseiuek, zenbait huts eta falta izanagatik ere, badirudi ezen, zeren lehenak diren, barkhakizun direla.

377. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1995 0125 Euskaltzaindia ezagutarazteko eta honen egitasmoentzat babesa eskatzeko, gestio hauek egin dira, gehienak agintarien aurrean:

378. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: piarres ii, xi-xl 0010 Oihanalde baserria eta ohiturak ondotxo erakutsi ondoren, azkenengo kapituluan, bigarren liburukiarekin lotura egingo duena prestaturik utzi digu: gerrarako deia zabaldu da Frantzia osoan eta, gure gaztea, zalantza izpirik gabe 4 Hegoaldean babesa eskaintzera etorri zaion Aguxtin beratarra etorritako bidetik bidaltzeko ez du dudarik izan, bidean da hurrengo goizean.

379. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gipuzkoako flora 0019 Estatu kideek babes bereziko gune gisa, kontserbaziorako kopuruz eta azaleraz lurralde egokienak sailkatuko dituzte aplikatzen den zona geografiko itsastar eta lurtarraren barruan.

380. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gipuzkoako flora 0019 Eskualde hauek aipaturiko HBBEak dira (Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuak).

381. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gipuzkoako flora 0030 Berez dituzten ezaugarri nabariengatik (tamainua, adina, historia,...) babes berezia merezi duten zuhaitzak dira.

382. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gipuzkoako flora 0046 Arrainen taldea izango da, babes juridikoari dagokionez, arretarik gutxien jaso izan duen ornodun-multzoa.

383. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0119 Aralar mendiaren inguruko Nafarroako Larraungo bailarako herrietakoek, mendian, komunalak ziren belar lurretan eduki izan dituzte libre, artaldeak, ahuntzak, zaldi-behorrak eta bestelako aziendako abereak. Abere hauek, gaueko iluntasun eta bakardadearen babesean, mendiko belarretatik herri inguruetako soroetara jeisteko joera dute eta hauetara etortzen badira, kalte handiak egiten dituzte, bertan aurkitzen dutena jan eta zapalduz.

384. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0140 Orain dela bost mende, Mendebaldea Aro Modernoan sartu eta mundua bere mesedetan konkistatu eta banatzen hasi zenez gero, konkistatuak indarrik eta babesik gabe geratu dira zibilizatuen erasoaren eta ezagutzen eta ulertzen ez dituzten mendebaldeko funtzionamendu-era eta balioen aurrean.

385. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0015 Hostoetan argizarizko babesa ez duten landareak erasotzen ditu, batik bat.

386. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0103 9. Durangoko Azokaren babesean Euskal Herriko II. Poesia Eguna burutu zen Durangon, emanaldi desberdinekin.

387. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pirinioak 1995 0028 Tximistek ez zioten kalterik egiten eta San Joan gaueko suan bere babesa eskaintzen du.

388. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0159 26. atalaren kasuengatik hasitako kanporatze-espedienteen izapideak eta haien ondoriozko erabakiak ez dira bertan behera geratuko babes politikoa eskatzeagatik, espedienteak hasi baino lehen, dokumentazioz behar bezala hornituta, aurkeztu ez badira.

389. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0159 Baina Babes Politikoa eta Errefuxiatuaren Egoera arautzen duen martxoaren 26ko 5/1984 Legearen 4.1. atalaren bigarren lerroaldian jasotako kasua salbuespena izango da, eta baita babes-eskabidea aurkezteko arrazoi zurigarriak hasiera ematearen ondorengoak izatea.

390. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0106 Garai horretan gurasoen babesa izango dute.

391. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0142 Horregatik, ez du kolore bizirik behar eta zenbat eta ilun eta apalagoa izan, hobeto; jantzi ilunek babes gehiago emango diote habian arrautzak eta txitoak zaintzen ari den bitartean.

392. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0222 Babeserako eta Oteizak beti adierazi duen berezko nortasuna sendotzeko zeregina izan du.

393. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0110 Frantziak babes politikoa emana zien, hemen politikarik ez egitekotan 1. Ekin. 1966, 4-6 or.

394. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0460 Zatiketan, MORALESen iritzian, hartzekodunek ere parte hartu dezakete 403 art.aren babesean: izan ere, eta autore honek dioenez, parteharpeneko kreditua kreditu berezia da, (...)

395. 1991> euskara batua saiakera-liburuak artistas 1995 0024 Erromako Academia Española de Bellas Artes-i egundoko zortea otu zitzaion, berandu baino lehen izan baitzuen eraikin zoragarri bat, Obra Pia de Santiago y Monserrat-en babesean eraiki zena, eta bere patiorik nobleenean, estua bazen ere, Errenazimenduko arkitekturazko joia ospetsuenetako bat aterbetzen zuen:

396. 1991> euskara batua saiakera-liburuak atlantida 0264 Bakezale ziren, eta itsasoaren zein flotaren babesa besterik ez zuten (...)

397. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0080 - 1990 eta 1991n Europako Segurtasun Konferentziak gutxiengoen babesari buruzko neurriak hartu ditu, Kopenhagen, Parisen eta Moskun.

398. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0327 (...)eta hori homeopatiazko magiaren printzipioaren arabera egin badaiteke ere, alegia, su bat beste baten kontrako babesa dela pentsatzen delako, baliteke, halaber, asmoa sorgin suegileak urrun mantentzea izatea.

399. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0327 Berebat, udako suen gainetik salto egitea edo haien jiran ibiltzea babes ona omen da uztaroan bizkarreko minik ez izateko; eta Alemanian sorgin-kolpeak deitzen diete gaitz horiei, hau da, sorginkeriaren alorreko jotzen dira.

400. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. azkorbebeitia 00053 Bi hitzetan, Gulliver-ek zoriontsu bizi ahal izateko moduko lurraldea aurkitu du, herri zintzo eta justua, non ez duen babesik behar iruzurkeria edo zapalkuntzaren aurka (294-295 or ) Ikus aipatu orrialdeetan zaldien lurraldean ez dagoen eta gertatzen ez den guztiaren beraz, Gulliver-enean badagoen eta gertatzen den guztiaren zerrenda amaigabea.

401. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i.v. de sarasti 0030 Agindu hartan Frantziatik ihesi babes bila etorritako apaizak ere sartzen ziren.

402. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0062 Horren adierazgarri garezur erraldoiak izatea edo Protozeratopoek eta Ankilosauruek babes beldurgarri bezain funtziogabeak izatea da.

403. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0062 Zenbait kasutan giharrei eusteko, bestetan zentzu-organoei eusteko, edo tenperatura erregulatzeko, edo harrapakarien aurka babesa izateko ziren.

404. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. san martin 0031 Futurismoa, bere hasieran, idazleen mugimendu bat izan zen, eta Marinettiren babes ideologiko nahiz ekonomiko bizkorraren bitartez pintura eta eskulturaren eremuan proposamen koherenteak garatzea lortu zuen.

405. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. zalakain 0050 Alderantziz, baina, Demarekin egin saioaz aparte, HABE Erakundearen babesean (AEKren lana trabatzeaz gain) hiru aldizkari jarri baitzituen kalean: Habe deritzana, 1981-XI-26an 0 zenbakia, lehenik; Habeko Mik eta Zutabe, gero.

406. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0019 Igarotako hamarkadan, ingurugiroaren babeserako milaka ekintza-talde agertu dira munduko txokoetan, asko eremu edo arazo zehatzez direlarik.

407. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0197 Era berean, ingurugiroaren babesaren helburua duten zenbait subentzio ere, kolokan jar daitezke.

408. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0333 - intimitate eta bizitza pribaturako eskubidea, etxeko, familiko eta korrespondentziako babesa,

409. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. aldoy 0024 2. NEURRI BEHIN-BEHINEKOAK EDO OSO BEHIN-BEHINEKOAK HARTZEKO DEMANDA, 104. ARTIKULUAREN BABESEAN, KODE ZIBILEKO 103. ARTIKULUARI BURUZ

410. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0293 KEko 43 art. ere aipatzekoa da, aitortzen baitu osasunaren babesa eskubide indibidual generiko bat bezala; honen alkantzua legez konkretatzekoa da, baina horren babesak, nolanahi ere, botere publikoen ekintza bat eskatzen du, bai prebentziozko medikuntza eta bai asistentziazkoa besarkatzen dituena.

411. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 00007 SORIAKO erri bat da Agreda, Gaztelako ertz batean dagoana, Aragoitik gertu, Naparroatik ere ez oso urruti, Moncayo mendiaren oiñetan eta babesean.

412. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00050 Emakumezkoak, gizonezkoak baiño bizi luzeagoa omen dute gaiñera. Ez ditzagun ba alargun eta babesik gabe utzi.

413. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j-l. davant 00009 Laugarren xede bat ere bazuten: Frantziaren babesa hango buruzagiei eskaini nahi zieten protectorat moduan.

414. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. beristain 00036 Espirituaren babesean ez balitz, gure jarduerak apenas zentzurik izango lukeen.

415. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00004 Nafarroaren zati batean euskara hizkuntza ofiziala da eta, beraz, babesa badu eta aurrera ere egin du, Euskal Auntonomia Erkidegoan beste hainbeste izan ez arren.

416. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11699 Jarraibide asko diseinatu dira arlo horretan: batetik, legezko babesa eman zaio kirol-teknikari tituludunak izan beharrari, irakasteko, zuzentzeko eta bestelako jarduerak burutzeko; bestetik, bertan behera utzita dagoen kirol-teknikarien prestakuntzaren gaian sakondu da eta Kirolaren Euskal Eskola sortzea jaso da.

417. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11699 VIII.- VII. tituluan kirolarien asistentziaren eta babesaren arazoaz dihardu legeak.

418. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11699 Titulu horretan nabarmentzekoa da kirolarien segurtasunaren eta osasunaren babes orokorra, edozein jarduera burutzen dutela ere.

419. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11700 Bestalde, kirol-instalazioen erabiltzaileei legeak ematen dien babesa jaso da, eta gutxieneko kalitatea, garbitasuna eta segurtasuna ziurtatzeko baldintzak finkatu dira.

420. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11703 o) Kirol-jardueretan naturaz modu egokian baliatzea bultzatzea, ingurugiroaren babesarekin bateragarria izan dadin.

421. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 14143 Goian aipatu dugun Lege Organikoaren gehigarrizko lehenengo xedapenean badago zaintza-klausula bat, zenbait autonomia erkidegok, Euskal Herrikoa tartean, pertsona eta ondasunen babesaren arloan dituzten eskurantzak zaintzeko.

422. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 14144 Abuztuaren 4ko 4/1997 Lege Organikoak, bestalde, gehigarrizko zortzigarren xedapenean erregimen berezia aurreikusten du trafikoaren eta bide segurtasunaren erregulazio, kontrol eta disziplina lanetan bideokamerak eta irudien grabaketarako beste tresna batzuk erabiltzeko; erregimen hori, ordea, Segurtasuneko Indarrek eta Kidegoek toki publikoetan bideokamerak erabiltzeko printzipioen esparru berean sartu da, kontuan izanik gure Antolamenduaren arabera segurtasun indarren eginkizuna dela trafikoa eta bide segurtasuna zaindu, erregulatu eta kontrolatzea, eta bai bide publikoetan babesa eta laguntza ematea ere.

423. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00007 Babes gehiagoren beharra

424. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00007 Orokorrean, Batzarraren ondorioak babes eta informazio gehiago behar izatearen ildotik doaz.

425. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Erabilera nagusia: Herri ibilgua eta berorren bideratze, babes eta zerbitzurako elementuak.

426. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.i. salaberria 00086 Ekologikoki pagadiak paper garrantzitsu bat jokatzen dute gure ludia edo munduaren iraupen ortan, babesa eta batez ere jatekoa ematen baitizkie zenbait bizidunai.

427. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j. juaristi 00030 Ofizialki, arau horiek errefuxiatuei babesa eskaintzeko hartuko dira, baina praktikan eskubideak murrizteko izan daiteke.

428. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0002 1.10. Espreski jasoko da, betearazpen unitateetan izan ezik, eraikin bakoitzean egin ahal izango den etxebizitzen kopurua gaur egun dagoena izango dela, ezingo delarik, gehiketarik baimenduko balitz ere, udalarriarentzat ezarritako 230 etxebitzak baino gehiago izan, horrek, edozelan be, eraikinei ezarritako babesarekin koherentzia zaindu beharko duela.

429. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0004 1.4. Sor daitezkeen kontraesanen irtenbiderako, elementuen babesari dagokion agiriak lehentasuna izango duela seinalatu beharko da.

430. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0006 1. Plentzia udalerrian Babes Ofizialeko etxebizitzak garatzeko egoitzazko hirilurraren aurrikuspenerako Ordezko Arauen Aldaketa behin betiko onartzea, jarraian zehazten diren akatsak zuzendu egin beharko direla.

431. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0016 ETA-KAS-HB munduak eta beronen babesean eta laguntzaz indartu diren basakristauek sartzen duten zukurutza, berriz, ipuina da.

432. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1995 0018 Gadeanorena ez da kasu bakarra, sei erreklamazio kontatzen baitira dagoenekoz, eta EHEk euskaltzale eta euskaldun guztiei deia zabaldu die gurekin harremanetan jartzeko, honela babesa izango baitute Justizi Administrazioaren aurrean.

433. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0062 Gero, Peio Urzelaik Euskal komunikabideetako jeneroen gainbehera jorratuko du; ondoren, Iñigo Urrutiaren Legezko babesik ba ote?, eta, bukatzeko, mahai-ingurua elkarlanari buruz.

434. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1995 0017 Dosier horien asmoa, Diario 16-en arabera, harrapatzen bazuten Gobernuaren aurrean babes gisa erabiltzea zen.

435. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0009 ETAko kideei babesa emateaz akusatutako bi gazteen kasuak antzerki itxura ere hartzen ari dela iritzi zion aipatu egunkariak.

436. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0009 Koldo Dominguezek, berriz, Nazio Batuen Errefuxiatuentzako Komisariatu Nagusiaren (UNHCR) babesa eskatu du Mexikotik kanpora ez dezaten.

437. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0009 1990eko ekainean askatu zutenean, Mexikora ihes egin zuen babes bila, Euskal Herrian geldituz gero berriro atxilotu eta torturatuko zuten beldur.

438. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0009 Ustez euskal errefuxiatuei babesa eta aterbea emanagatik Laurence Le Vert Parisko epailearen aginduz eginak lirateke arrestatzeak.

439. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0003 - Hirigintzazko erabilera: parkea, lorategia, bidezidorra, oinezkoen pasealekua eta urbide eta bazterren babesa. Sarbide askea.

440. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0005 Ordezko Arauetan babesatik askeko gune bezala araututa dagoen 13 m.-ko zerrendan daudeneko eraikinak ez dira antolaketaz kanpokoak bezala kalifikatzen, hala ere Zatizko Planaren edukinarekin adostasunik gabekoak direla ulertuaz, eraikin berriak berorren mugara baztertu behar direla, haiek lurreratuak izatearen kasuan.

441. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0010
a) Edateko uraren hornidura.
b) Garasta.
c) Suteen aurkako babesa (hidragarriak), kasu bakoitzean, indarrean dagoen kasuko arautegia bete eginaz.

442. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1997 0007 Gure kontzientziak ere astintzen ditu bertako egoerak eta bertan egon nahi izan dugu, El Salvadorko herritarrei gure babesa emanez.

443. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1997 0007 Horixe da hauteskunde prozesu honetan murgilduta dagoen nazioarteko begiraleen, gure ordezkaritzaren zeregina; bertako herritarren eskubideak bermatzen direla ikustea eta kontatzea, eta bide batez, gure babesa eta beroa eskaintzea.

444. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0004 Epaileek eskatutako 18 agirietatik 13 desklasifikatu egin behar direla erabaki zuen, pertsonen babes judizialerako eskubidea Estatuaren segurtasunaren gainetik dagoela argudiatuz.

445. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8677 Instala daitezen industrien gas emisioak, Ingurugiro atmosferikoaren babesari buruzko Legeak (abenduaren 22ko 38/1972, 1972ko Estatuko Buletin Ofiziala) eta bere Industriak sortutako kutsadura atmosferikoari buruzko Erregelamenduak (otsailaren 6ko 833/1975, 1975.05.22ko E.B.O.) eta etorkizunean hauek garatu, aldatu edo ordez litzakeen legeriak ezarritakoak araupetuko ditu.

446. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0004 2. artikulua.- Faunaren babesa, orohar.

447. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j. añaga 0030 Jakinduria, teknika ta aurrerapenak oparo lortu edo eskuratu dituztelako, arro dabiltza gaurko gizakiak: dena badezketela uste dute, beren gaiñetik edo berak baiño goragotik iñoren babesa bear dutenik ez dute uste.

448. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1992 0050 Erakunde au, Eusko Jaurlaritza, Naparroa'ko Gobernua, ta lau Aldundien laguntza eta babesarekin lanean ari da.

449. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1571 c) Euskal eskola publikoa arautzen duen lege-esparru berrian gerta daitekeen hezkuntza-sistemaren berrantolaketari dagokion babesa emateak beharrezko egin ditzan egokiketen ondorioz, eragiketa hauen berri Eusko Legebiltzarrari emanik.

450. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0008 SIADECOren inkestak AEKri sostengu legala edo instituzioen babesa berehala eskeintzea derrigorrezkotzat jo zuen.

451. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 Polizien babesean, minutu bat isiltasunean egon ziren.

452. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 Alde bataren zein bestearen babes diplomatikoan, EAEtik etorritako enpresariak ari dira mugitzen.

453. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0003 Ibai Arrantzari buruzko 1942.eko otsailaren 20ko Legean, eta berau betearazteko onetsi zen 1943.eko apirilaren 6ko Araudian eta xedapen gehigarrietan ezarritakoarekin bat etorriz, beharrezkotzat jotzen da 1993.eko denboraldirako arrain aprobetxamenduko motak arrantzatzeko epealdi baliogarriak araupetzea, haien biztanleriak babestu eta hobetzeko eta Bizkaiko Herrialdean nahikoa babesik edo nahikoa kiderik ez duten bestelakoen arrantza gebentzeko.

454. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0005 Arrantzaren orotariko babesa.

455. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. gonzalez 0007 Euskal Herriak dituen behar izanei hurbil hurbiletik erantzuteko euskal irakaskuntzak dirua, lana, legez kanpoko babesa eta abarrez gain kalitatea eskaini du noski.

456. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. gonzalez 0007 Gorputz dozenteen legeak eta Eskola Publikoaren Legeak ez dute garatzen kalitatezko Eskola Publiko Euskaldun Berria, jadanik gure gizartea exijitzen ari dena eta etorkizuneko apostuei aurre egin ahal izateko: administrazioaren babesa duena baino iniziatiba eta eritzi propioak gauzatzeko aukera duena bai banaka bai talde bezala, berrikuntzetara egokitzeko malgutasuna duena; karga ez baizik motore bihurtzen den eskola, Euskal Herriaren nortasuna babestu eta garatuko duena.

457. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0038 OHO bukatzean, atletismorako onak direnak hartzen ditut, federatu eta Zumeatarraren babesean aritzen dira.

458. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0001 Azaroaren 25eko 27/83 Legeak, Autonomi Elkarte Osorako Erakundeen eta bertako Herrialde Historikoetako Foru Erakundeen arteko Harremanei buruzkoak, 7a)7 eta 7a)9 artikuluetan emandako eskumenaren indarrez, Gipuzkoako herrialde historikoak eskumen osoa du honako gai hauetan: mendien artapen, defentsa eta babesean; berbasotzeetan; baso ustiaketa eta zerbitzuetan; larre, abelbide eta basobideetan; basozaintzaren erregulazio eta kudeaketan; nekazal eta baso lurren artapen eta hobekuntzan; eta auzoz ustiatzen diren mendiei eta probintziaren nahiz udalen jabariko nahiz ondareko gainerako mendiei buruzko araugintzan.

459. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0002 III. idazpurua, berriz, mendien artapen, defentsa eta babesari buruzkoa da.

460. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0002 Bertan ezartzen den xedea da basoen luze-zabala eta aniztasuna oso-osorik mantendu behar direla, mendiek dituzten babes, ekoizpen eta gizarte eginkizunak zaintzeko.

461. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0003 1.- Foru arau honek Gipuzkoako Baso Administrazioari egozten dio bere xedapenak betetzeko eginkizuna ondorengo gaietan: mendien, artapen, defentsa eta babesean; berbasotzeetan; baso ustiaketa eta zerbitzuetan; larre, abelbide eta basobideetan; basozaintzaren erregulazio eta kudeaketan; nekazal eta baso lurren artapen eta hobekuntzan; eta auzoz ustiatzen diren mendiei eta probintziaren nahiz udalen jabariko nahiz ondareko gainerako mendiei buruzko araugintzan

462. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0008 Katalanak, euskarak eta gallegoak geroztik jaso duten laguntza eta babesa haundiak dira.

463. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0046 Espezie berbera hiru judeaketa sistema ezberdinen menpe dago oso espazio bilduan: Iparraldeko suntsipena, Aragoako ustiaketa zinegetikoa eta hegoaldeko babes integrala.

464. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00004 Gu ados gaude Indar enpresaren etorkizuna lantzerakoan, ados egon gaitezke egungo lantegian etxebizitzak eraikitzearekin (beti ere babes ofizialekoak izatekotan), baina ez gaude inola ere ados Igartza Jauregi ondoan egin behar diren beste 150 etxebizitzekin, pentsatzen dugulako ingurune hori Beasaingo herritarroi geratzen zaigun aisialdi, kirol gune... Indarreko baratzak apropos bakarra dela (hiri erdian zegoena, nola ez, etxebizitzez bete ostean).

465. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00029 Zubimuzu plazatik abiatuta, preso eta errefuxiatuen sendiartekoek deituta, eta Udalaren babesarekin.

466. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00001 Hain zuzen ere, etxebizitzen gainean, Jose Luis Ramos Urangak aurreratu du babes ofizialeko 1.425 etxebizitza inguru eraiki asmo dituztela.

467. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00008 Nafarroako Gobernuaren babesean dauden nerabeei buruzko galdera

468. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00008 Biltzarreko Erregelamenduko 112.1 artikuluan ezarritakoa betez, Jesús Javier Arteaga Olleta Foru Parlamentario jaunak Nafarroako Gobernuaren babesean dauden nerabeei buruz egindako galderaren erantzuna, Foru Diputazioak emana, Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin agindu da.

469. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00008 Nafarroako Demokraten Elkargunea Parlamentuko Taldeko Jesús Javier Arteaga Olleta Foru Parlamentario jaunak idatziz erantzuteko galdera egin du Nafarroako Gobernuaren babesean dauden nerabeei buruz.

470. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00008 Itundu gabeko beste zentro batzuk (babesa)

471. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00009 Azpimarratu behar da Nafarroako Gizarte Ongizatearen Institutuaren filosofia eta praktika nerabearen erakundez kanpoko jarraipena egiteko: alegia, programotan aritu izandako adin txikikoen oreka lortu nahi dugu, instituzioen inhibizioaren eta menpekotasuna sortzen duen gehiegizko babesaren artean, guztia ere, banan-banakako tratamendu normalizatzailea emanez.

472. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00014 b) Kolonbiak bizi duen barne-gatazkarako konponbidearen inguruan azterketa eta gogoeta egitea, sentsibilizazioa sustatzea eta babesa emateko espazio bat sortzea nazioartean, kolonbiarrek beraiek mugarik gabeko azterketa zabal bat egiteko oinarriak finkatzeko, eta hala, ondorio batzuetara iritsi eta ondorio hauen garapena zehaztu ahal izateko ekarpen bat egiteko.

473. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00004 Jose Luis Etxegarai, Udalbiltzako Mahai Iraunkorrean ari da eta bere lanaren eta mozioaren berri eman zuen: Iruñeko batzarran emandako mandatuarekin lanean hasi zen Mahai Iraunkorra eta Bilboko Asanbladan Mahai hori behin betikoz osatu zen eta egin beharreko lanak zehaztu ziren. Asanbladak bortz lan talde osatzea agindu zuen. Bortz lan talde horiek osatu dira, bakoitzak geronen lana egin dugu. Orain dena martxan jarri behar da eta horretarako udal guziek konpromisoa hartu behar dute Udalbiltzako kide bezala. Orduan, mahaian garenok udal bakoitzari kide egin dadila eskatzen diogu mozio hori onartuz. Bere lanean tinko eta serio aritzeko nahitaezko babesa da hori Udalbiltzarentzat.

474. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 Foru Lege honetako I. Tituluan araututako tributu araubideak, I. Kapituluan ezartzen den bezala, bere egiten ditu fundazioak, batetik, Nafarroako Foru Zuzenbide Zibilaren Bildumaren 44. Legearen edo Foru Berriaren babesean eratutakoak eta, bestetik, Fundazioei eta Interes Orokorreko Ihardueretan Partehartze Pribatuari eman beharreko Pizgarri Fiskalei buruzko azaroaren 24ko 30/1994 Legearen arabera edo gai horretan eskumenak dituzten Autonomi Komunitateen berezko arauteriaren arabera eratutakoak.

475. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0002 Foru Lege honetan erregulatzen den tributu araubidea Nafarroako Foru Zuzenbide Zibilaren Bildumaren 44. Legearen babesean eratutako fundazioei zaie aplikagarri, beti ere hurrengo artikuluetan ezartzen diren beharkizunak eta baldintzak betetzen badituzte.

476. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0002
a) Fundatzaileen izen-abizenak, adina eta egoera zibila, pertsona fisikoak badira, eta izena edo helbide soziala, pertsona juridikoak badira; bi kasuetan nazionalitatea eta helbidea jarri beharko dira.
b) Fundazioa eratzeko borondatea, Foru Berriko 44. Legean xedatutakoaren babesean.
c) Fundazioaren zuzkidura, horren balorazioa eta horri ekarpenak egiteko modua eta errealitatea.
d) Fundazioaren Estatutuak; edukia hurrengo artikuluko baldintzei egokituko zaie.
e) Gobernu organoa osatzen duten pertsonen izen-deiturak, baita horien onarpena ere, fundazioa egiteko unean gauzatzen bada behinik behin.

477. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0006 Elkarte horrek herriaren babesarekin sei urtean gaitz GAITZ.- Eritasuna, gaisotasuna. Enfermedad. hori etxe barruetatik ateratzea lortu du.

478. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0009 Birusa duen arrantzaleak lehorrekoak baino errazago lortzen du beharra uztea Aseguru Sozialaren babesarekin.

479. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Haurrek haien eskubideak zaintzen dituzten
nazioarteko akordioetan aurreikusitako babesa
izango dute
.

480. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Alabaina, uste dugu premia-premiazkoa dela jaioberriari lege- babesa ematea, edozein zalantza galarazteko, gizaki guztiek izan ohi dituzten hutsegite edo nahasteen aurrean.

481. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Onartzen baldin baditugu adimen- urritasuneko frogak, metabolopatiak eta endokrinopatiak, txertoen egutegia eta abar, ama- haurra binomioaren babesa segurtatuko duen eskubide ukaezin hori behar dugu onartu.

482. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1213 Horregatik guztiagatik, Eusko Legebiltzarrak bere babesa eman beharra dauka negozio anker honi gogor egitea helburu duten ekimen guztiei, bada gure herria ez dago izukeriatik aparte, izan ere Legebiltzar honetatik oso urruti ez dauden inguru batzuetatik heriozko tresnatzar horiek bidaltzen baitira gerrate lotsagarri eta amaigabeetan dauden herrialdeetara.

483. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. aihartza 0005 Une horretan, basoaren babesa utzi, eta inguruko larreetara ateratzen dira: emeak arreske, arrak, berriz, emeengatik borrokatzeko prest.

484. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0001 Dioten bezala, gehiengoaren babesa izanik, zeren beldur dira?

485. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0006 Hiru urteko agintean, 5.000 etxebizitza inguru eraiki da, hauen erdia gutxi gora behera nolabaiteko babes ofizialaz.

486. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0007 Benta Berrin etxebizitzaren arazoa konponduko da neurri handi batean, batez ere, babes ofizialeko etxebizitza erosteko arazoak dituztenenatzat eta prezio librekorik ere erosi ezin dutenentzat.

487. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak n. irastorza 0014 Intxaurrondorako aurrikusi den desberdintasuna honako hau da: Marrutxipin babes ofizialeko etxeak 50 izan ordez, 150 izango dira.

488. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 Hori dela eta, Lurraldeko Obra eta Hobekuntza Plan batean aipatzen diren obrak soilki finantzatzen ahal dira Foru Lege honen babesean eta egokitzen zaio ureztalurraren azalera oinarrizkoa ureztapen ustiategiaren azalera oinarrizkoaren gutieneko mugari.

489. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0004 1. Nekazaritzako azpiegituren erreformari buruzko Foru Legearen babesean onetsiriko Lurraldeko Obra eta Hobekuntza Planetan nekazaritza interes pribatutzat jotzen diren obretan ureztalur bihurtzeko edo badauden ureztalurrak hobetzeko inbertsioak sartzen dira Kapitulu honetan, Plan bakoitzean horretarako ezartzen den epean burutzen badira eta lehenengo instalazioak badira.

490. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0004 Honen bidez aldatzen den arauteriaren babesean sorturiko egoerak honetan hartzeko, finkak interes berezikotzat jo eta ureztalur bihurturiko eskualdeetan kokatuak dauzkaten nekazariek lurzatiak ezartzeko laguntzak eska ditzake, honen bidez aldaturiko Foru Lege Legegileko III. Tituluaren babesean, Foru Lege honek indarra hartu eta bi urteko epearen barrenean.

491. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0025 Baina horrek ez du pentsarazi behar babes txikiagoa dagoela, datu horiek isilpekoak baitira, zergadunaren baitakoak arras.

492. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0003 Uri honetan kanpainak izan dauen arretagatik eskertzen jake herritarrei eta, bereziki, Cáritas, Gurutz Gorria, Herri Babesa eta eskola eta ikastetxei.

493. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0007 Gogoratu, besterik ez, Plan Artezlea (Plan Rector de Uso y Gestión) idatzi zenean eztabaida sakonak egon zirela Aldundi eta Jaurlaritzaren artean, azkenik plan hori urte batzu beranduago onartu zelarik eta ingurugiroaren babes eta garapen eusgarrirako baliabideen aldetik nahiko murrizketa handiak sufritu izan dauzelarik.

494. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0007 Thaddeus Trzyna (UICN-USA): Estatu Batuetako Ingurugiroaren babeserako Agentziaren aholkularia, hainbat agentzia federaletakoa eta California estatukoa.

495. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0001 Napartheid-ek, aspalditik, irriak eta marrazkiak eraman izan ditu gartzeleraino, nolazpait, kaleko beroa preso guztiak eskuratu dezaten, komiki-fanxin euskaldun hau barneko hotzaren babesa edo aterpea izan dadin.

496. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... 7 baietz 1997 0004 Ez da gure babesa.

497. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.m. irazu 0044 Amets egitea hain fenomeno hedatua izanik inor gutxik ihes egiten du bere babes goxopetik, non eta ametsak berak atez kanpo uzten ez duen edota oso filosofia berezikoa ez den.

498. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.m. irazu 0045 Esaten nuen bada, inor gutxik ihes egiten duela amets egitearen babes goxopetik!

499. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0014 Hori guztia gauzatzeko, bai Mari Karmen Garmendiak eta Jose Maria Otxoak zuzentzen dituzten idazkaritzek, bai talde euskaltzale eta alderdi politikoek, alderdikerien morrontzapetik aldenduz, babes politiko, sozial eta ekonomikoa eskeini behar dizkiote herri-mugimendu honi.

500. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. zabala 0025 - Eguzkitan, haurrak oraindik babes haundiagoa gorde behar dute.

500 emaitza

Datu-estatistikoak: