XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0033 Baña baietz erabagiko dogu, eleiz-gurasuai entzunda.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0063 Nire agindu guztiai baietz erantzuten dautse aoz, egimenez ezetz.

3. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0003 Baietz gizona! Bai jauna bai!.

4. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0003 Aundi-Mandi - Zuk guziari baietz esaten diozu.

5. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0019 Etxe. - Baietz, lapurra! Nik ikusi det sartzen-da.

6. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0027 Etzera ain gogorra izango, Lide, ta nere emazte izan naiko dezula esaidazu bayetz.

7. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0027 Eta zure itza, zure bayetza, neretzako dala ba-dakit.

8. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0007 Erantzun lenbailen, Iziartxo, baietz esanaz ta atsegintegian sartuko dezu
Zure maitari
DOLLORTEGI'TAR GORGONIO.

9. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0004 9. Urgazleak Euskaltzaindiari arrunteko naiz bereziko oarr, txosten ta ikerrlanak bidali bearr dizkiote; ta, buruzagiaren bayetzaz, batzarretan esku arrtu dezakete, iritzia azaltzen autarkirik gabe.

10. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0040 Gelditu zaigun lurrari ur garbia botatzen ba'diogu eta al dan ala erabillian naztu-azten badegu, ur garbia, ori gorri jarri arte zikinduko da: ikusi zazute egia dan edo ez: ¿baietz?.

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Guk ez genduan ezer ikusten, baña neskatxoak bayetz zion.

12. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0101 Eskier naiz, ni, zure iritzirako, berrizale purrukatu ondagarria baietz.

13. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0050 (...) onenbeste koltsoi, orrenbeste maindira, orko beia, ango moxala, goiko zelaia, beko iñaurkiña; eziñeike, badezakezu, eztaukagula, badezutela, eztanean ezta, nai danean alda; nondik baña, zenbat bada, geuk zer jango, nola biziko, besteai zer emango; aserre ta adiskide, azkor ta makal, ezetz ta baietz, atzera ta aurrera, gora ta bera; baño, azkenean ere, bein edo bein, Joanes ta Antonek alkar arturik erabaki ta korapillatu zan Mikalla ta Iñazio Mariren ezkontza.

14. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0055 Pozik erantzun eutsan baietz aingeruari, urteteko esan eutsanean.

15. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0124 Baietz erantzun zenidaten, Bonapartek Goinapartzat zedukan izkelki ori beste Giputz askoren adizkiai gaineratzea egoki izango zela.

16. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0041 - Eta ¿bale aren etsaia al da? aitona? - Baietz esan dizutet lenago.

17. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0200 Kolpez aphur bat durduzatua, bainan abian bihotza atseginez gaindia, baietz erran ginuen dudarik batere gabe.

18. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0663 Ilhuntche batez, lo egitea galdatu zuten etche batean, eta, baietz, erran zioten berehala, gambera bat, eta gambera hartan, ohe bat izanen, zutela.

19. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0663 - Hek baietz, jeikiko zirela.

20. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0664 - Hek bethi baietz, jeikitzera zoazila....

21. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0226 Bainan ez ere baietz.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Ezta-baida aldi bat eginda gero galde zidan neoni, eta nik baietz esan nionean gelditu zan lasai, baña esanaz Itxasoko Pakon etxen ezdala, Itxason etzeok olako aragirik; galdetuko diot.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Entzun dogu.- Eztakigu, oindo, egija dan, baña uztot bayetz, izpar au emon dabenak jakiteko zijoa dabelako, gure Udalak artu dabela erabagi txalogarri bat.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Atara bayetz esateben alkatetzatik etxaunok. Erriel bi ezetz.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Illa onen ogetalauan, astelenian, dago ariñeketa jokua, Mallabi ganeko ermita urretik urten, da Ermu'ko ostatu zarrera eldu bayetz amar minutuan.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Bayetz esan geuk diñoguna, aldizkingi dotoria dala gustiz, begijak beragana eruatekua lakua, ta bere idazkayak gustizko zalegarrijak.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Bayetz uste dot, baña bada-ezpada or joatzu, Gernika aldeko izkia: (Geldiro)
Urtebarri karri
txarri belarri
dekonak eztekonari
nik eztekot eta niri.

28. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 ¿Egiztuko ote-da esker gaiztoko izpar ori? ¿Baietz? Ezetz? Laizter ikusiko degu.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Guziok baietzean poztu gaitezen.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Batzuk bayetz, bestiak ezin leikela.

31. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Apezak baietz

32. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00131 -Eta geu ezangodotzegu, bayetz: oraiñ arten egon diran auteskundetan, Alderrdi Jeltzale jayozanetik. bearr zintzo ta gogorr egindaude Batzokijak; baña emen idatzitendogu egitendauaen lanak eta eginbearrlaunkezenak.

33. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Ez al da bada pozgarria benetan Euzkadi maitatzen duanarentzat olako egun bat? Nik baietz uste det.

34. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0002 Gortzarrak ez bazerate bayetz esan biar.

35. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Zu zerori eztakit, bañan Balenzi, Andaluzi, Extremadura, eta onuntzagotzoxeak ere beintzat bayetz usteko nuke, Zortzireun urtez aprikar t'arabetarrak nonbait or ibilli omen ziran, ta....

36. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 Edo obeto, lotsagabe arreri emakume baten apaingarririk ederrena etxe bazterrean ampacirc;ztu ez ote-zitzaion. ¡Baietz uste det!

37. 1940-1968 bizkaiera haur-/gazte-literatura aranzazu 1965 0375 Eta Euliskik azetau eutsen: Baietz.

38. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0098 Bada-ezpadako neska biak, baietz.

39. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0020 Birigarruak aitu ete eben Txomintxoren esana? Eurak baietz uste eben.

40. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0063 (...), eta txartoago badoa bat batean deituko dautsut-Amak, ikusirik Koldo mutil ona ta zentzunduna zala, baietz esan eutson.

41. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0205 Baietz? Ezetz? Ezin eban ezer erantzun maltzurrak alakoak, bildurren bildurrez aokadea be saman geratu yakon-da.

42. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0001 Gaur, ba, artezkari jaunaren bayetza daukodan-ezkero, beste zatija argitalduko dot emen.

43. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0137 Lafitte, Mitxelena eta Villasanteren euskal literaturaren kondairetan eztala aitatzen liburu au, esaten neban nik irakurgai orretan, baiña orain konturatu naz baietz, badakarrela barri labur bat Villasantek, 112'garren orrialdean.

44. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Sendopenak eta bayetz osuak be bai-ebazan egin.

45. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0044 Guztiak dakizue, noski, zelan 1958-9-27'gn Suezia'ko luterotarren eleiz Batzarrak, baietza emon eutson emakumeak abadetasunera irixteari (aurreneko urtean ezetz esan eben).

46. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0144 KORO-SAIL AUNDIA ETA IRU IKASLEAK - (Irurek I Gelara joanez) Baietz esan du! Zoazte aurrera! (Iru ikasleak zutik gelditzen dira).

47. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0151 Aldi batez galdegin zidatenean txangoan gerta al litzaiken guziaz konporme ote intzan, baietz erantzun uan.

48. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0283 Baña ederr-iritzitik, aien baietzera, alde aundia dago. Oso baldarra naiz maitasun-gaietan.

49. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0135 Gabirel Goi-angeruari baietza ematerakoan, Ona emen Jaunaren mirabea, egin bedi nigan zuk diozun bezela gogo-biotzez, erantzunaz, darakusgu Andre Mari-k Jainkoarekiko bere mendetasunik osoena.

50. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0135 Zuk Aingeruari eman zenion baietzak egin baitzituan egitekorik arrigarrienak...; zeru goiak lurreraño, esaterako, makurtu, ta lurra, ordea, zerugoietaraño jasota utzi!

51. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0516 Auek pozik baietz esan zioten; eta artarako asmotan zegon, aiexekin gelditzeko.

52. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0087 Nik baietz esango.

53. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0089 AMAITZEKO: Euskaltzaindiak ika'ren erabilkizuna mugatu bear liguke indikativoaz kanpo. Ots, potentzialean, pertsona guzietan ote den erabilgarri (nezakek, ezakek, dezakek... nintekek, intekek, ditekek...). Nik baietz uste.

54. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0015 Ama Birjiñak: baietz.

55. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0014 Erabaki zuten bayetz, eliza egin bear zala, ta gizon-mordoxka bat autatu zuten elizaren tokia aukeratzeko ta dirua ta bear zan, guztia sortzeko.

56. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak smitx estropak 0030 Aruzkoa oker ziak!... Donosti'arrak lau segundo baietz Ondarrabi'tarrari!... Ezetz!... Baietz!... Orio aurretik ezetz!.......

57. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0015 Gerlaren tasun berezi hau izan ote zen izan Irun, Ordizia ta Donostia errenditzearen zio? Baietz derizkiogu.

58. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0044 Nortzuk izan dire, ba, galdetzen du Congar-ek, Maritain-ek bere baietza eta ospea eskeintzen dizkion Kontzilioaren teologi lana aurrera eraman dutenak.

59. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0023 Bearrik baietz erran baitu! Segurki milesker zor diogu.

60. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0190 Baietz! sarrarazi zuten eta eman zioten aloimendua.

61. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0061 Erraiten ahal diozu Jaunari: Emaduzu bihotz on bat baietz erraiteko zure gomitari.

62. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0025 Ez baitzen egundaino eri egona, baietz Ihardesten dako.

63. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0069 Zer nahi izanik, jaun merak manatu zuen Murtutsen iduri eder bat; eta ihardetsi zioten baietz, maiatzeko hogoia gabe egina zatekeela.

64. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Badakit orobat Jainkoaren deiari ihardesteko etchea uzten duena, Jainkoak ez duela uzten: laguntzen du eta sariztatzen! Nik baietz erraitea nahi duzu? Ba: zoazi haur maitea. Nik benedikatzea nahi duzu? Ba, benedikatzen zaitut. Eta nere bihotz min ezin erranezkoaren gatik, atsegin hartuko dut zure atseginaz. Zoazi, bainan azken agurraren eguna ethorri gabe, utz nezazu zure besarkatzerat...

65. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Ez dute erraiten behar denetz baietz ihardetsi ala ezetz.

66. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Ikusi zuelarik libro nintzela, gonbidatu ninduen harekin zinemarat gatea, plazerrekin baietz erran bainion.

67. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 - Nik uste dut baietz, eta beharbada zuhauk erabili dukezu, ohartu gabe, behin baino gehiagotan.

68. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Bayetz pozarren be itxi, eztautzu mesede ori ukatuko.

69. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Oso osorik ezetz igarri diñosku kurutzegrameak, eta guk baietz erantzuten deutsagu.

70. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. argiñarena 00001 Baietz diote batzuk; ezezkoan daude besteak.Unamuno'gan gauz bat arkitzen dugu gaurdiño iñork ukatu ez duena, areago, ukatu ezin ditekena gure gizona bera ukatu gabe, or asi ta or bukatu bai zuen bere egite guzia: erlijioa bere lan guztien oñarri ta gai ia bakarra dana.

71. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0057 Gero, irakasleak ere esango dizuen bezela, etxean, ikastetxean, Iagunekin eta auzoan, errian edo urian egiten edo esaten ditugun gauzak bururatzen saiatu, ori izan bait da Jaungoikoaren deiari guk emandako baietza, baldin lurraren gatz eta munduaren argi izan ba gera, bestela dei orren ezezkoa.

72. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0057 Saiatu zaitezte billatzen (bururatzen) idazten eta ikas-gelako mapari erasten, munduko, gertakizunetan, Jaungoikoaren deiari baietza diotenak eta dei berari ezetza diotenak.

73. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0019 Adibide bat ipiñi ezazu, gaixoen deiari, Aren inguruan kezkaz eta oiñazez dabillen jendeari; Jesus'ek baietz erantzuten ziena.

74. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0008 Baietz erantzun neuntson eta berak: tienes que venir con nosotros.

75. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0061 Baietz esan yaustiek; beraz, biar joango gaituk.

76. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0065 - Gura dozuena egingo neuke trabes, baietz neskatila horrexi barre eragin esan eutsen besteei.

77. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak garitaonandia 0047 Ez egizu barrerik egin, ez buruari eragiñik; ez erantzun, ez baietzik esan arren.

78. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0018 Orain Madrid'eko batzar orreri begiratu ezkero, ba, bertan batzarkide geienak aurrerakuntzeari baietza emon dautsoe.

79. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0024 Ondo? Baietz uste dot.

80. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0061 Eske ta eske daukoz guztiak, eta epikeiaz baliatuta, emon dau baietza eta egin dau itzaldia.

81. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0015 Sigi-saga honetan, urak bizitzea eta heriotzea deskribatzen ditue, mogikortasun hutsa eta bere potxingotzea, gozotasuna eta gaztasuna, goia eta behea, baietza eta ezetza.

82. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0091 Xabier @- Gauzak horrela esanda, nahitaez baietz esan behar, antolatu eta behar diren gauzak eduki ezkero....

83. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0016 Matxin - Usain txarra artu dautset mutil batzuei eguerdi ostean. Neuk esan be bai neuretzako: gaur be oneik eskola igesi ibili baietz? Kabillara batek baiño begi zorrotzagoa daukat ba! Eskutatu naz. Geldi neu, geldi, an, molla gaiñean dagozan saredun burdien artean.

84. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0014 MARITXU - Parisera ote? JEAN-PIERRE - Uste dut baietz.

85. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0067 ALLAN - Altxatu egingo da... baietz apustu...

86. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0067 Telefonoa! (Erantzutera doa). Dick izan baietz! (Telefonoan). Bai?, kaixo Dick... Bai, hemen dago nerekin... Hemendik pasa da eta neronek ere joan beharra baitaukat... Bai bi lagun zahar bezala... Zer edo zer hartu eta gero zinera joatekotan ginen. Bai, bai ondo nago... Baina ez al zinen bada, Chicagon? Orduan konferentziarekin xentimorik gabe geldituko zara... Egon, egon... Lindarekin jarriko zaitut... (Telefonoa) Lindarekin jarriko zaitu... (Telefonoa ematen dio). Zurekin hitz egin nahi du. Chicagotik.

87. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0054 KALAMAX - Nik ere baietz egin hori, esan nion komedianteari; eta gero plazako jendeari: Ekar ezazue herrian den arraultzerik handiena, eta ahoko zulotik sartuta, atzekotik (gibelekotik) atera baietz neuk ere. Ekarri zidaten, gezurrik esateke (esan gabe), kalabaza baino handiagoko arraultzea, eta orduantxe bai damutu nintzela neure oilarkeriaz. Larritasun hartan izerdi tantoak ere atera zitzaizkidan. Baina, jende guztia begira nuen eta zerbait egin behar lotsagarri geldituko ez banintzen. Begiak itxi (hertsi) nituen, eta gehiago begiratu gabe, zapla! sartu nuen oso-osorik eztarrian barrena.

88. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0054 Hainbeste aldiz esanez gero, enarak baietz esan zion.

89. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0055 Herri hartako bat izango zen hitzetik hortzera erantzuteko: - Gogorrago baietz!.

90. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0184 Semeak baietz, eta Maizkora iritsi zenean aitona zahar bat ikusi omen zuen.

91. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0191 Baietz dirudi.

92. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0014 BAIETZ / EZETZ.

93. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0014 Parte hartzen ez dutenek apostuak egingo dituzte: baietz gorriak irabazi, ezetz gorriak eta baietz urdinak irabazi.

94. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0014 Bakoitzak bere ekipoa animatuko du, formula ezberdinak erabiliz: Aupa gorriak!, baietz gorriak irabazi, Gora urdinak,...

95. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0038 Ideiek ikaragarrizko zurrunbiloan jarraitzen zioten elkarri Elsa-ren irudimenean: honek badaki dena, bestela ezin da hau konprenitu... dena baldin badaki, gisakoa da nik baietz esatea....

96. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0072 Ura edateko ona zen galdetu genien eta, baietz, oso ona zela erantzun ziguten.

97. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0040 - Noski baietz erantzun zion bere amak.

98. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0001 7....... baietza eman diegu eta ezetza. (Hiru, bat).

99. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0051 Zaldi baten begiak ditu, zaldi baten belarriak ditu, zaldi baten hankak ditu, zaldi baten hortzak ditu, zaldia bezala ibiltzen da, zaldiak bezala jaten du, zaldiak bezala edaten du, eta hala ere ez da zaldi. Pixka batez pentsatu baietz igarri!.

100. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0369 Egiagakoak egia esatean baietz esango du eta Gezurragakoak gezurra esaten baietz esango du ere.

101. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0369 Beraz, baietz erantzutekotan Egiagan gaude.

102. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0369 Gezurragakoak bai eta ez (gezurra esaten) beraz, berriro gezurretan baietz esango du.

103. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0068 - Patriziak ez zekien zer esan, horren arraroa bait zen dena, eta baietz egin zuen buruaz.

104. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0017 Hannok baietz egiten du buruaz.

105. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0041 Baietz, prest zeudela oholak eta teilak inguratzeko, baita paretak margotu eta leihoetan gortinak jartzeko ere.

106. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. añorga 0052 Agudo baino agudogo jantzi eta baietz, berea zela.

107. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0028 Mutikoak baietz esaten dio buruaz.

108. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0028 Biziki esaten dio baietz.

109. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0101 - Bai -dio Juttak, eta Dirkek baietz esaten du buruaz.

110. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0016 Baina berriro gure aurrean jartzen ausartzen baziren, borroka gogorra izango zen. Horixe baietz!.

111. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0009 Baietz dio Benek. Eta ez dio beste ezertxo ere esaten. Holgerrek barre egingo lioke.

112. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura gabai/8 0001 - Zer dugu Kurtis! Baietz zu haragijale izan, ikastaro bilbotarra zarenez.

113. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura gabai/8 0005 - Er... horixe baietz, jelkide! - Gaba; I. A. puntista, zure zerbitzurako.

114. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0040 - Jakina baietz esan zuen Erreginak; zer uste zenuen?.

115. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0084 Herriko jendeak ez zezala horrelakorik egin aholkatu zion, baina berak baietz, bertan geldituko zela.

116. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0106 - Ba, apostu egingo dizut esan zion Paolok, baietz tarta berdin-berdin suntsiturik geratu.

117. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0106 - Horixe baietz! Jan egingo dute! Apurrik ere ez da geratuko.

118. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0070 - Baietz...! Beno, orain zeuk esan norekin nahi duzun joan.

119. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura r. etxezarreta 0004 Erraz esan zioten
gurasoek baietz
joango zirela hegan
baina abioiez.

120. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx asth 0016 - Inglaterrako erregina? Ez da egia izango! - Noski baietz! - Zein inbidia!- suspiriatzen zuten beste zaldi guztiek.

121. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0022 Baietz, bera zela; bera ezin ikusi zuen sorginen batek zatartu eta zahar itxura eman bazion ere.

122. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0056 Errementari horrek baietz esan omen zion: - Nik bi behatzez heldu bitartean itxaron.

123. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0024 - Ba... baietz pentsatu dugu: nahi baduzue joateko.

124. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0024 Baietz entzun eta korrika hasi dena batera egin zuten.

125. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0053 AHATA: Kua kua kua kua. TXAKURRA: Txapelketara joango al zarete? OILOA: Horixe baietz! Nik irabaziko dut! ANTXUMEA: Agian nik irabaziko dut... TXAKURRA: Zuk? Adar txepel-triste horiekin? OILOA: Nik irabaziko dut.

126. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 - Entzun duzue? Entzun duzue? Atsegina egin zaizuela? baietz?.

127. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0011 - Bixigua eta bakailua, hau duk lan kankailua!- bukatu zuen erdi bertsolariak buruarekin baietz esanez.

128. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0007 Uda iritsi orduko, berriz, han izaten zen festa, han! Txorien txioak beharko itzal zulo izkutuetan isildu... Izan ere, a ze algarak neska-mutilenak: - Pasaidak pilota, Mikel! - Ane, baietz 30 segundutan erreka igaro! - E! Ez nazazue honela uretara bultza, oraindik ez ditut galtzak erantzi eta!.

129. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0010 - Bai, bai, bero asko. - Noski baietz.

130. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0079 Ilunabar hartan, ahalik azkarren joan zen ohera noski, baietz ala ezetz, ezer esateke...

131. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0075 - Baietz uste diat.

132. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0082 - Guau!- zaunka egin zuen baietz esanez bezala.

133. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0204 - Nik ere bai - baieztatu zuen Dikek. Anek eta Gorkanek ere baietz zioten buruaz.

134. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0204 - Horixe baietz, beti ibiltzen zen pozik Gorkane bere ondoan bazuen behintzat.

135. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0133 - Baietz esango nizuke, arestian Tolosa-tik ene suiaren eta alabaren gutunak jaso ez banitu, baina presiski, gutunok irakurriz zutzaz gogoratu naiz.

136. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0145 - Eta ez al diezu gurasoei oparirik egin behar? - Bai, nahiko nuke baina... - Horixe baietz!- esan zuen Xuxenek.

137. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0145 Mutilak baietz zioen buruaz.

138. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0163 - Irakurriko al zenituzke? - Horixe baietz - esan nuen -.

139. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0128 Apostua egin zion orduan nagusiak eta diru asko jokatu irudigileari, baietz lan hobea egin bere mutilak.

140. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0048 - Gure seinaleari baietz erantzun!.

141. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0124 - Ikusteko eta besarkatzeko zorterik izango ote dut noizbait? - Baietz uste dut.

142. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0176 - Gaitz bera ote da? - Nik uste baietz.

143. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0011 Baietz egin zuen buruaz.

144. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0061 Baietz egin nuen buruaz, serio-serio.

145. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0253 Eskua aurpegira altxatuz berriro, baietz egin zuen buruaz Lizek.

146. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0171 Gizonak baietz egin zuen buruaz eta buru gainera jaso zuen kriseilua.

147. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0253 Buruaz baietz egin zuen.

148. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0105 Alejandrok esaten zuen guztiari beti baietz ihardesten ohituta, baietz erantzun zion honetakoan ere Damianak.

149. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0055 Elizabetxo Elizabeth!!, honez gero handia naiz eta...... ezta? horixe baietz! Beno ba, zer uste duzu gertatzen dela ondoren? Ba... ez dakit... beharbada... zuk esan!Konforme ba...... hasi nintzaien ipuintxo bat kontatzen, ohean sartu eta errezatu ondoren, noski; oso pozik ziruditen, aho zabalik biak, loak ezin hartu.

150. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0121 Egia zen? Ez zen? Abokatuak behintzat baietz esaten zuen.

151. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0081 - Ez dut ikusten atera bidea... - Nik bai, Iazid, hi haiz... - Nik egitea nahi zenuke...? - Baietz... - Iazid uler nezak, hi bezalako mutil argi, gotor, maitagarri baten gandik nolako semea izan nezake... nola haz nezake.

152. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0138 Baina baietza ez da nere zain egoten.

153. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0021 Bainan Vasiaren aurpegian baietza agertzen zela ikustean, hasi zen ohe gainean jauzika, hainbesterainoko poz eta alaitasunez zilipurdiak egiten, non gela osoa dardaraz jarri baitzuen.

154. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0020 - Zure burua eta gure biziera hondatuko baldin baditu, baietz esango nizuke zalantzarik gabe.

155. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0047 Jainko gure Aitak Andre Maria aukeratu zuen Jesusen Amatzat, eta, Jesusen ordez baietza eskatu zioenean, Mariak erantzun zion: Zuk nahi duzuna egingo dut.

156. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0148 Baina erantzunaren zain egon gabe Bidart lasai eseri egin zen aulkiaren ertze batetan barretxoz esanez: Isilik dagoenak baietz esaten emen du eta eseri egingo naiz, hemendik holako ikuspegi ederra ikusten bait da.

157. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0028 Esaidazu orain, jauna, espainiarraren hamabost mila liberak direla eta, baietz lasai egon naitekeela eta nireak oso direla?

158. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0028 Oh!, horixe baietz!, baina, zer egingo diogu!, neska hori zerraldo baino mutuagoa da eta.

159. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0064 Azkenik, ezer onik ez zetorrelakoan, baietz egin nuen buruaz, tratua onartua nuela eta beraiek nire botak ukitu arte makurtu zuten dignitatea.

160. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0054 Polizia deitu? Batzuk baietz zioten.

161. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0129 Baietz ba, ezagutzen zaituegula, apezok, beste edozein bezala jantzirik bazabiltzate ere, tokirik harrigarrienetan ere.

162. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0011 - Ez, Kasilda, ez! Nola esango nuke baietz? Nola dudatuko nuke zutaz?

163. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0033 - Batzurekin izanak gaituk eta nik aipatu egin zieat; Piarres, badakik Manexenekoa, zer uste duk?, zerbait egiten badugu baietza emanen dik horrek.

164. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0099 Baietz, hemendik gertu bizi dela ezkonduta, usine batetan lana kausitu duelako eta joango zaizkiola hurrengo batean bisitatzen.

165. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0136 (...) eztulka hasi zen Manuel aho guztia letxuz beterik eta eztulari buelta eman zionean jaikitzekoa egin zuen baina tenienteak bere beso luzea beste mahaikaldera eraman eta eserarazi egin zuen Manuel besotik heldu eta behera derrigortuz, zaude oraindik, ez nator gerra bila, ea zertara zetorren orduan, hitzegitera, esan dizut, karta guztiak eskutik baldin bazituen deteni zezala hantxe bertan, eta tenienteak ez da hori kontua, ezagutzen al duzu Pexegueiro?, ez zuela ezagutzen, baina jakingo duzu haren berri, ezta? baietz, baina zer ikusteko ote zuen Pexegueirok guzti hartan, tenienteak bixigu trontzo zurixka eraman zuen ahora eta beta luzea hartu zuen erantzun aurretik, etzazue Madrileko partiketa hori egin.

166. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0018 Lagunen aurrean inoiz ez nion baietz esan, eta saiatu egin zen behintzat.

167. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0018 Bai zera baina lehenengoan nik baietz esan! Lekutan zegoen.

168. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0018 Eta gainera lehenbizikoan baietz esan ukan banio zer pentsatu zukeen?

169. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0202 Lehen baietz esan duzu.

170. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0259 Teoriak baietz esaten dit, baina beste zerbait gertatzen da hor, ez bainago lasai.

171. 1969-1990 euskara batua literatur prosa zerria eta ni 0065 @- Zera ba. On Zistor jaunari makala atera zaio oso aurtengoa, apenas eguzkitara atera ez dugulako edo, eta zure Axenxio horren balore bikoitza ordainduko dizu urretan, zuk baietza eman eta berehala.

172. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0062 AMAL: Jakina baietz! Aspalditik ditut nik jaikitzeko desioak! Erregeari Ipar Izarra erakusteko esango diot,...

173. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0073 Neska Bisonteak baietz erantzun zion.

174. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0131 Baietz erantzun zidan.

175. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0009 Juezak, baietz, oraindik eserita, eta Porfirio hor ziak, ja!...

176. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0094 - Emango didatela lanen bat uste al duzu? - Baietz iruditzen zait - erantzun zion Peterek irribarrez.

177. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0010 - Baietz uste dut. Etxe bat erre zen, ez al da horrela? - Hala da.

178. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0125 - Baietz uste dut - erantzun zion gaztetxoak.

179. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0013 Baietz, agindu dit.

180. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0063 Azken agurrezko hitza esan eta Zabaletara zihoanean hegoa altxatu zen baietz esaten zion barneko ahotsa balitz bezala.

181. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0101 Baina Yrjô*-k, oraindik Osmo baino askozaz hordituago, baietz erantzun zion erruso hari, diruaren truke bazen baietz, lau mila markoren truke ezkonduko litzatekeela Errusiako emakume harekin....

182. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0033 Berak baietz erantzun zion, aspalditik miresten zituela Hitler, Mussolini eta Franco, eta Frantzia-k horien antzeko gidari bat behar zuela, gaztediari bereziki ilusio goitiar bat emateko abertzaletasun erradikalaren bidetik.

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0039 Bainan delako gaztoroko krisi hori ez ote zegoen, gaxotasun ideologikoz aparte, kutsu politikoz ere zerbait ikutua? Baietz uste dut.

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. de rijk 0097 Ez ote da hori flesio hauek besteak baino berriagoak direlako seinalea? Nik baietz.

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0029 Baietza ezetzean argitu behar da, ta ezetza baietzean.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0029 Baietzaren eta ezetzaren artean dago jokoa, beraz.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0029 Azkenean Barthengan ezetza indartsuago da baietza baino.

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0037 Barthek bere hasierako ezetza beietzean aldatu du.

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0011 Aurrerapen honetan ba daukate zerikusia, bai aldaketako giza egoera ezberdinek, bai Kristori baietza emateko fede maila desberdinek.

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0037 - Konpondu al duzu gure arazoa? galdetu zioten haurrek Dutxatzerik izango al dugu? - Noski baietz! - erantzun zien Jose Mosek.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0137 Nik esaten diot baietz.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0043 Alderdiek ere baietz uste dugu guk: Alderdiok, beren izatez berez, Estatu aparatu izateko bokazio dutelako.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0005 BAIETZ - 3 IRAKASLEAREN GIDA LIBURUA / MATERIALEAK.

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0005 Aurreko mailetan bezala, BAIETZ - 3an honako materiale hauek dauzkagu:
Ikaslearen liburua
Ikaslearen ariketa liburua
Entzute-ariketak (zinta)
Irakaslearen gidaliburua
.

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0127 Azken orrialde hauetan irakurgai orokorrei eman diegu lehentasuna, BAIETZ - 3 liburu osoaren bilduma direnak.

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0046 Bueno, ba orduan baietz esango dizut.

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0074 - Baietz! Ikusiko duzue!
- Baina zer esaten ari zara?.

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak marxismoa 0084 Nik baietz diot, erantzuten du: nazional frente bateratuarena da eta inola ere ez ate itxiekiko egoera.

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. urkola 0085 Nik uste baietz.

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0056 Eusko Jaurlaritzak baietza eman zion proposamen horri baina hortik aurrera ez zuen aurrerabiderik eskaini.

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0192 Akerra dantzan eta Akelarrea dantzan, bi irudi horiek ez ote daude berez muturka? neuk baietz uste, euskal sineskera, uste, kopla eta esaera zaharren artean ez bait dut sorginkeriari buruzko aker-aipamen, ezeta ttikienik ere, ikusi.

202. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak garm 0158 Euskal Lexiko Etnografikoa, hiztegia al da? Lexiko aldetik begiratuta baietz esango dut; baina, hori bai, hiztegi berezi bat, etnografi/etnologi alor jakin batzuetan tinkatzen dena.

203. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0089 Kasu bat edo beste aipatzeko, Jainkoaren aginduari jarraituz, proposatzen dio apaiz bati bere arimako Zuzendari izatea, eta hark baietz, baina gero emandako hitza jan.

204. 1969-1990 gipuzkera ahozkoak in: ustu ezin zan ganbara. txirritaren zenbait bertso eta gertaera 0095 Eskuak igurtziz eta aldez aurretik apari eder ura ausnartuz, baietz, baietz, joango zala.

205. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0041 Klaudio - Naparrak irabazi baietz (bijoaz).

206. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0138 Nere begiko arrantzaleetzaz
orain nai nuke nik mintza,
itxasgizonen naia da eta
baietz eman nien itza.

207. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/3 0021 IÑORK AGINDU EDO ESKATZEN DIZUNEAN BAIETZ EDO EZETZ ESATEKO BIDEAN ZAUDE.

208. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/3 0021 IÑORK LAGUNTZA ESKATZEN DIZUNEAN EDO BEAR ZAITUNEAN ZURE BAIETZA EDO EZETZA ZURE BAITAKOA ZAIZU.

209. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/3 0021 Bururatu iñoiz baten-batek zeozer eskatu edo agindutakoan zure baietz-ezetz zalantza, eta jarri azkenean zer gertatu zan.

210. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zug 0025 Ume batek aita eta ama pozik dituenean, Jainkoari baietz esaten dio, eta guztiak egiten ditu zoriontsu.

211. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0090 Ezkontza-Sakramentuko elizkizunean, apaizak, ezkongaien elkarganako baietza entzun ondoren, beraien elkartzea sendotu ta bedeinkatu egiten ditu, auxe esanaz: Nik, bada, Eliza Amaren izenean sendotzen eta bedeinkatzen det, zuek egin dezuten ezkontze au.

212. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0070 Baietz ba.

213. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0070 - Baietz (besteak). Eta itaiakin asi omen zan egiten, eta berealaxe erloa ebaki.

214. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0103 - Baietz, dio Joe`k.

215. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. linazasoro 0127 - Jaso baietz arrix au! Jaso baietz arrix au!, Neskan iztarretara begiratzeari utzi eta an dijoaz Ataun`go Urtaintxoak gezurrezko arrijasotzallean ingurura.

216. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. linazasoro 0127 - Jaso baietz arrix au!....

217. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0090 Biak pixka batean txoperrakin izketan gelditu ziran eta au (ederki ikusi nuan) buruaz baietz eginda, erlojuari begira gelditu zan.

218. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0105 HEINI`k nereganako begirunez, ni egun artan bakarrik utzi nai nindula, konturatu nintzan, eta baietz esan nion.

219. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0073 Baietz, erantzuten zion ezpairik gabe, Mattew P. Monroe Gazteak Lillyan gaixo ari izan zion eta oraindik ere ondo bizirik zion maitasunak.

220. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0060 Eta ori garbi dago baietz.

221. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zug 0094 Zer aldi atsegiña orretxen eskuz Jainkoaren baietza bait-zetorkigun!.

222. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak etxabu 0305 Baiña ontarako baietza ematean gaizki egin otte dedan bildur naiz.

223. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0012 Eta nik baietz erantzun.

224. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0232 Eukaristi hau, gure baietzaren irudi eta indargarri dedila.

225. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak m. manterola 0017 Dionisiok, eun kilo ondar zaku batean eraman baietz Telleritik Irun`go Erriko-Etxe aurrera bizkarrean eta iñun deskantsurik artu gabe, jakina.

226. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0185 Asieran baietz, baiño denbora gutxirako esan nien: Gotzaiak baimenak eman zizkidan, baiño, gelditzea erabaki nuen, bereala itzultzeko aginduko bait zidaten bear bada Gazteiztik.

227. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0350 Orixegatik, eta Karmel eta Olerti-rekin aski lanpetua nenbillelako, ez nion baietzik eman.

228. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0139 72 parrokietatik 44`k erantzuten dute, baietz egiten zirala otoitzak otordua asteko eta zenbait tokietan amaitzeko ere bai.

229. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0144 Eta Jesusen bizitza ageriaz, zer esan? Iritxi ote gindezke bizitza orren puntu nagusiak sendo eta ziur finkatzera? Baietz uste dugu.

230. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia zerb akelarre 0226 Mikolas - Zer erran nahi dautazu? Ileak behar dauzkitzudala moztu?
Zurxurigaray (motz-motza)- Baietz!
Mikolas (irriz)- Ondo bat ez dautzut ikusten....

231. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0023 MARGA KARSBEEK - Baietz uste dut... gizonik askok invitatuko zintuzkete, heiei synusia egiteko.

232. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak r. idiart 0110 Baionako apezpikuak proposatu ziolarik Xibero-Basabûrûko Santa-Grazirat erretor joaitea, berehala baietz erran zion, holakorik ez bazuen ere sekulan eskatu, jaun zonbeitek haren hurruntzeko gezurrez errana zuten bezala.

233. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. orbe 0001 Ametsak baino zerbait gehiago dastatzeko aukera ere izango genuela sinesten hasiak ginen alderdi politiko abertzaleek baten hutsegitea zen penagarria eta itzal bakarra kanpainari baietza eta laguntza ematen ziotela aurkezpen ofizialaren egunean egiaztatu ahal izan genuenean.

234. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Alde batetik, EHEren mozioari baietza emanez, euskara hutsez funtzionatzen ahalegintzeko konpromezua hartu zuen Udalak duela zenbait hilabete, beste alderdiak ere bat zetozelarik.

235. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Kaieko guardiari galdetu nion ea ezagutzen zuen han egoten zen gizon zaharra, eta baietz esan zidan, kaieko etxe txiki batetan bizi zela eta berak egiten zituela bere lan guztiak, etxea, erropa-garbiketa eta den-dena.

236. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. azurmendi 0001 Hala, marketingaren eskariei gogozko baietza emanda, etengabe luzatzen da berak inork baino hobe ezagutzen duen biragunez beteriko bidea argitzen.

237. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Guk baietz erantzun eta hantxe geratu ziren desarmatuak.

238. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 -I.E.: Seguru baietz.

239. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ugalde 0001 Durangotik pozik eta itxaropentsu itzuli naiz, urtero urtero bertaratzen den publikazioen nobedadea ez da ahuntzaren gauerdiko eztula, duela urte batzutako ametsari errealitatearen baietzak jarraitu dio.

240. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Komunikatuarekin batean zortzi izeneko lista bat eman zuten ezagutzera, haiek irabazi baietz apustua eginez.

241. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak f. larrea 0001 Eta apezpikuak baietz, hura miraria zela.

242. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Oraingo inkestan gauza bat dago guztiz nabarmen: ehuneko hogeita zortzi euskaldun legearekin konforme ez daudenean legeak ez betetzearen alde daude, pase foral antzeko zerbaiten alde (baietz esan baina ez bete), hots, gaur egun esaten den bezala desobedientzia zibilaren alde. 21.55.

243. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1981 0001 Ez dakigu zergatik bañan gure inguru ontan, gure aldamenean antzerki lanak, antzerki-egilleak eta abar ez dute izan izugarrizko indarrik sekulan bañan izan leike oraingoan baño pixkan bat geiago baiez orain dala urte batzuk.

244. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1989 0001 Euskara baietz desagertu Herri Irratian Euskarak Donostiako Herri Irratian daraman bidea ikusirik apustu bat egiteko grinaz gaude.

245. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0003 -E.: Gauzak onera itzultzen badira, hori izan daiteke iragan larunbateko elkarretaratze horren ondorio ere? - J.H.: Segur baietz.

246. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zabala 0001 Batean, herri hartako gizon batekin disputa bat atera genuen harek zeukan behi-parea, guk hamabi euskaldunek, tiratu baietz; gurdia Orga, carro jarri soka erantsi gurdiari eta gu tiraka.

247. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. esnal 0001 Nahikoa loa egin zutenean, jeiki ta gosari txikia egin omen zuten, eta erriko gizonakin egingo zituztela kontuak esan omen zioten bertsolari oiek ostalariari, eta baietz sano besteak: Len ere orrenbeste egiten oituak zirala erriko gizonakin, ta berriz ere arreglatuko zirala ta joateko kezkarik Ardura, estuasuna gabe.

248. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. esnal 0001 Ta berealaxe bildurtu omen zan bertsolari ori, ta baietz, arek zeukala, bana eskallaretan billatu zuala esan omen zion; arek etziola Txirritari kendu.

249. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iturbe 0002 Eta, zereginik ez neukanez, baietza eman diodala.

250. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Baietz honen inguruan ere zeresanik izan?.

251. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Ezagutzen ete? Nik baietz uste.

252. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0003 Ez ote da alderantziz? Euskal komunista armatuak diranez, beren elburu nagusia, abertzaletasun guztien gaiñetik, komunista-erreboluzioa nagusitu-eraztea dalako, ez ote da jokabide ori? Ziur egon baietz.

253. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 Argi eta garbi erantzuten nien, eziñezkoa gertatzen zitzaidala nere baietza ematea eskatzen zizkidaten baldintzetan, onako arrazoi aungandik:

254. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Zozialixtak prest ziren arrotz herrien galdeari baietz erraitea.

255. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 - Eskerrak bihurtu ondotik, Haritschelhar jaun erakasleak galdetu dio heldu den urteko zenbeit mintzaldirentzat behar litaken bilkura-toki handiagokoa, eta baietza hor berean izatu du.

256. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 3 posta egin ditu bere bizian, lan handirik eman gabe bere aintzindarier, aldi bakotx baietz erranez hoien galderi.

257. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Etzitaken hobeki eror... Galdegin zakotenean hea jin gogo zuenez berriz Miarritzerat, laster baietz erran zuela... Eta horra orai 6 urte gutartean dela.

258. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0001 Batzuk baietz, bertze batzuk ezetz.

259. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Xede horier baietz behar izan zako ihardetsi, ezin bertzean, Chun presidentak.

260. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 MUNDUAN ZER BERRI? Veneziako baietza, sexuaren inularra?, asfaltu gorria

261. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 Baietza eman diote baina... beren erreserbak egin ondoren.

262. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Agurtu ta gero, nitzat baietza etorri zala Venezuela'tik, esan eustan eta urrengo egunean bere etxera joan neinteala, gauzak obeto jakitera.

263. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 Brandtek daraman jokoa, une honetan, horixe da: Parlamentuaren baietza lortu.

264. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. kapanaga 0001 Besteak muturretakoen berdinkera, zentzuzko itzen sorteraztea eta jatortuen onartzea, seneko euskaltzaleen baietza badute.

265. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 - Baietz ba, azkar bazoazte hamaiketako mezara iritsiko zarete.

266. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0001 ESANGO NUKE BAIETZ.

267. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ere 1980 0001 Hitzaurrean dioten bezala, ez dago erremeriorik, pikutara disimuloak eta a por ellos, a por ellos titulotzat jartzea ere pentsatu zuten Oh Euzkadiren ordez, baina Saizarbitoriaren intelijentzia nagusitu omen zen, zer pentsatu behar du Donostiako Alkate Jaunak? eta zer pentsatu behar du Labayen ministro txikito baina matoiak, halako erreflexioak definitiboak izan ziren bai, eta Oh Euzkadi geratu zen izentzat, Deia ere konfunditu egingo zaiguk eta baietz publizitate gratuitoa egin!, dena esperantza, dena 75 pezeta, Kramer eta Kramer baino merkeago hala ere, eta alizienteak a porrillo, kioskoetan, adizu, Machoren aldamenean, adizu, Bo Derek, 10 eta rediez, gehiegi luzatu nauk!, benetan ongi, zer arraio!, publizidad gratuita zueri zuek ere ez baituzue izango geuk bezalatsu, konforme?, ERE zuenean eta Oh Euzkadi gurean? Bale? total, debalde egin beharko diagu ezta? aber zer esaten duen Inguruk soziedad anonimoak.

268. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0002 Gaur ere aurpegi txarra ekarriko du... bai, ziur baietz!

269. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0002 Bai, ziur baietz! Horiek dira denborarik guttiena daramatenak...

270. 1991> bizkaiera antzerkia lortuko ote 0273 2. bezeroa: Baietz uste dot.

271. 1991> bizkaiera ikasliburuak hizkilimin/3 0020 -Baietz, ama!

272. 1991> bizkaiera ikasliburuak txor-txor/5 0070 Zangurruak eta karramarroak bat-batean baietz erantzun eben.

273. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0177 Baietz esan neutsan, an be txarto gengozan da.

274. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0036 Bat hementxe dago, Isasin, oraindino be han dago zipresa, arbola ederra, eta hantxe, ziprespean egiten zuten lo, hori zuk zeuk be badakizu, makina bat bildur pasatu duzue zuok eskolarantzean eta, ez da baietz?

275. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0003 1845: Bilbo'tik Madrid'era tren-bideari baietza.

276. 1991> euskara batua antzerkia e. genua 00236 JOXEMARI.- (Ikuslegoari seinalatuz.) Ba ni ziur nago neska mutil hauek ikusi dituztela. Baietz?

277. 1991> euskara batua antzerkia e. genua 00236 (Haur batzuk baietz esango dute, beste batzuk ezetz. Ama-semeek joku hori jarraitzen dute.)

278. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00018 Jakina, beste asko badaudela, hala nola, gazelak, jirafak... beste hori, zera... nola du izena?... (Gogora ekarri nahian) zera... baietz zuek jakin gurekin bizi diren beste animalien izenak (Haurren laguntzaz)

279. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0136 KOKOLO.- Seguru baietz!

280. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0097 Jakina, beste asko badaudela, hala nola, intsektu ugari, mota guztietakoak, errinozeroak ere bai, gazelak, zera... beste hori, zera... nola du izena?... (Gogora ekarri nahian) zera... mingainaren puntan baitut... baietz zuek jakin gurekin bizi diren beste animalien izenak (Haurren laguntzaz)

281. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0140 Baietz jakin zer den logika?

282. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0206 Datozen urteetan baietz oroitu ikastolaz!

283. 1991> euskara batua antzerkia a. iturbe 0206 CAROLINA - Baietz, baietz zerbait inportantea dugula!

284. 1991> euskara batua antzerkia a. iturbe 0221 TXEMA - Baietz, baietz! Entzun...

285. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0076 Noski baietz!.

286. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0076 PANTXIKE. - Noski baietz, guapetona maske guapetona!.

287. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0114 MAISUA. - (Harro) Noski baietz.

288. 1991> euskara batua bertsoak l. beloki 0041
Zuregatik hau eta bestea
taiutzeko prest nengoke
bion arteko tratu otzana
ederki ahitu arte.
Honenbestean zure baietza
ez denez lortuko merke
dei egingo dut fuerte,
boza lakartu bitarte,
gai ez naizenik ez uste.
Maitasunaren gatibu nauzu
kaiola hertsian tente
zinez diotsut ene bihotzak
zu besterik ez du maite.

289. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/1 0073 Sorgina Pirulina
erratza gainean,
ipurdia zikina,
txapela buruan.
Sorgina Pirulina,
gaiztoa zara zu!
Ezetz harrapatu!
Baietz harrapatu!

290. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0131 CLOTAIRE. - Baietz apustu! Ohizko boletina jasoko diat eta!

291. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0080 Ea orrazia gustatzen zitzaidan galdetu zidan eta nik baietz erantzun nion eta niretzat izatea gustatuko litzaidakeela gaineratu nion.

292. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/4 0033 Gero ea zurekin geratu naizen galdetu dit eta nik baietz esan diot, baina egia esan, egindakoa eginda, gogorik gabe natorkizu...

293. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0113 HARITZ: Baietz zuk jende guztiaren aurrean dantza egin!

294. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0165 Maila batean baietz esan beharko dugu, Debye eta Buecheren teorien emaitzak nahikoa onak baitira, baina bestalde, laugarren kapituluan azaldu ditugun liskatasun/pisu molekular eta liskatasun/kontzentrazio erlazioak kontutan hartuz, hipotesi horrek disoluzio ez-diluituentzat ez duela esanahi handirik dakusagu.

295. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0151 D: Bada, baietz uste dut.

296. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0180 Eh, Antton, esan baietz!

297. 1991> euskara batua ikasliburuak l. anselmi 0128 D) Baietz, bihar bertan!

298. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. aranbarri 00040 Ez dakit zergatik, baina baietza eman zidan.

299. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. aranbarri 00040 Gauza bakarra eskatu zidan ordea. Ezer ez aipatzeko ez amari, ez anaiari, ez eta aitonari ere. Nik, harriturik, baietza adierazi nion buruaz.

300. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez las heras 00056 - Benga Alaitz, animatu zaitez! Izugarrizko zapore ona dute eta oso osasuntsuak dira! Baietz?

301. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 00056 Ogi-tarta eder bat egin zuten buruarekin baietz hiru mutilek aldi berean.

302. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. arretxe 00070 Ikaskide guztiek baietz esan zuten.

303. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. arretxe 00070 Juliak baietz erantzun zuen, eta ikasgelako murmurioa ozendu egin zen.

304. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. arretxe 00070 Juliak baietz erantzun zuen. Ikasle guztiak batera hitz egiten hasi ziren. Mariana isila ere bere ondoko Anarekin hizketan ari zen.

305. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura batx 00086 Horretan eta nik lepoan neraman txartelean. Bambulillo izututa Moncloako fusilamenduekin, jartzen zuen txartel hartan. Bai, horixe baietz, laster egongo zen txartel hura behar zuen lekuan.

306. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. epaltza 00022 Baietz erantzutekotan egon nintzen, baina deliberatua nintzenez iritzia ez mudatzera, nahiago izan nuen kontentagaitz agertu.

307. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00020 - Baietz garbikarien saltzaile bat izan -esan zuen desiluzioz haietako batek.

308. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. gillenea 00093 Narraski-Saski andreak baietz egin zuen buruarekin.

309. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. gillenea 00093 Narraski-Saski andreak berriz ere baietz egin zuen buruarekin. Haiek lehenbailehen alde egitea nahi zuen. Eta Percy harrapatzen zuenean...

310. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. gillenea 00215 Narraski-Saski jaunak baietz egin zuen buruarekin.

311. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00053 Dukesak irribarre egin eta buruaz baietz esan zion.

312. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00053 Jendeak uste zuen ez zuela inoiz irribarre egiten ezta burua baietz esateko mugitzen ere; baina kontua da sarri egiten zuela, nahiz eta inork ez jakin hori, printzesak izan ezik.

313. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkixo 00084 Jimek baietz egin zuen buruaz, eta eskuturraz bekokiko izerdia lehortu zuen.

314. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. gesalaga 0017 Baietz dirudi, burua ateratzen du eta nire eskuetan pozik dagoela ematen du.

315. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0024 Horrelako aukerarik gutxitan ematen da bizitzan, eta Sergiok aprobetxatzen jakingo zuen, horixe baietz!

316. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0019 Horixe baietz!

317. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0142 - Baietz!

318. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0153 Baietz zioten Annikak eta Tommyk.

319. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0030 Tobik buruarekin baietz egin zuen.

320. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0130 Beno zer diozu: baietz ala ezetz?

321. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0130 Baietz! esan zuen Txokoloskik.

322. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0149 Tobik buruarekin baietz egin zuen.

323. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0111 Jakina baietz!

324. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. jimenez 0014 Oharren arabera, baietz esan dezakegu.

325. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0125 Eta hala ere, beste buelta baterako gonbitea egin balit, seguru nago baietz esango niola.

326. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mujika 0026 Baietz erantzun nion, ez zitzaidala askatu izana inoiz damutu, ondo ikusi eta ikasia nuela txoriek askatasunean bizi behar zutela.

327. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mujika 0026 Baietz, baina askatasunaz gain, babesa eman behar diegula maite ditugunei, eta egun hartan txoriak gaizki ibiliko zirela, jana ezin aurkiturik.

328. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0022 Mikel kalean labandua zela, eta eskuetan kartera eta liburuak zeuzkanez ez zuela eskuak aurretik jartzeko betarik izan eta hortik sudur handitua; beltzuneak futbolean atera zitzaizkiola; eta nik baietz, hori dena ikusia neukala eta besterik ez zegoela; helduenekin zerikusirik?

329. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0037 Honek sendatu baietz -esan zuen, bostehun pilula more erraldoiak eltzera jaurtikiz.

330. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. narbaiza 0101 Horixe baietz!

331. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. narbaiza 0123 Haurrak baietz esan eta etxetik atera da.

332. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0057 - Baietz uste dut! erantzun zion Pinpernelak.

333. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0069 (...) azkar-azkar esan dit baietz, ongi pentsatu duela eta BAIETZ!, bihar bazkalostean paseatzera joan gaitezkeela eta hondartza gaineko erloju handian geratuko garela...

334. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0027 (...) horregatik baietz esan nion.

335. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0032 Florianek buruarekin baietz egin zion.

336. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. muguruza 0010 Mikel Lanpernak aurrena, eta gainerakoek jarraian, konbentzimendu gehiegirik gabe baietz erantzun zuten, ez zuela ideia txarra ematen, klub hura sortzearen aldekoak zirela noski, eta partaide izateko prest zeudela gainera.

337. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0066 Baten begiak berde,
bestearenak beltz;
elkarri esan diote
baietz eta baietz.

338. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0066 -bi-
Atzo, ordea, ez zen gaur,
eta gaur ez da atzo;
baietza bihurtu da
ezetzaren altzo.

339. 1991> euskara batua poesia m. zinkunegi 00174 Ama maitea zotinka nago
dardarka daukat gorputza
erabat neri sartu didazu
kopetaraino zalantza
nabarmentzen dut bular ondoan
taupadaka den bihotza
ez dut esango ezetza
ez eta ere baietza
aztertuko dut arazoa eta
egingo dizut aitortza
agian hemen pasatuko dut
hurrengo urteko maiatza.

340. 1991> euskara batua poesia j.l. padron 00020 Ezin ikus daitekeen hurbiltasun batez,
ezin asmatua, biziaz beste egiteko nahikoa
maitasuna ematen diot,
eta orduak eta baietzak eta jaiotzak
berritzen eta berritzen hastearren,
bere burua botatzen du azkenik...
nire besoetara.

341. 1991> euskara batua literatur prosa d. martiartu 00095 Eta horrela zokoratuta egotearen puruz belztu zitzaion eskuin belarria ateko sitsek hartuta zabaldu zuten auzoko mutikoek baietz txiskeroa hurbilduz gero, mantzardaren narruak txarri errearenak baino kirats jasangaitzagoa jario apustu egin ondoren.

342. 1991> euskara batua literatur prosa d. martiartu 00095 Baietz, zirritxoren bat edo beste egin ziola orduan, bere emazte defuntuarekin akordatuta botilari larregitxo tiratu zion gau hartan, baina harrez gero ezertxo ere ez.

343. 1991> euskara batua literatur prosa d. martiartu 00097 Zuloa erabat hustu ondoren, belauniko eta lur apurrak hatz puntetan dituela, baietz egin du buruaz inspektoreak; gorriuneak badirela odol arrastoak, eta bortizkeriarenak hipotesi huts izateari utzi diola honenbestez.

344. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00045 Baietz esan nion nik, bai bainekien kafea hartu eta ziztu bizian irtengo nintzela handik errepidera (...)

345. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00051 Baietz esan nion nik, bai bainekien kafea hartu eta ziztu bizian irtengo nintzela handik errepidera, ordura arte sekula edukitako aukera profesionalik onena betetzera.

346. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00051 Horri ere baietz erantzun nion, neu ere izenez Nikolas bainaiz eta grazia egiten baitu ustez norberarentzat bakarrik asmatutakoa den izena, beste norbaiti ere badagokiola jakiteak.

347. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 00041 Eta baietz erantzun bezain agudo, Said tximistaren pare desagertu eta prismatikoak ekarri dizkit.

348. 1991> euskara batua literatur prosa elexp krabelina 00159 Baietz irakurri zuen nire aurpegian.

349. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00024 Betazalak poliki bilduz itxi egin ditu begiak, eta buruarekin baietz egin, erromesen artean gazte bat ikusteak ematen dion poza apaltasunez adieraziz.

350. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00178 Harresitik urrunduxeago daudenek, burua makurtuz eta gerria tolestuz egiten dute otoitz, etengabe baietz esanez bezala.

351. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00200 - Baietz esan behar duzu!

352. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00013 Baietz beti nik, gogoa neurea baino ez zen beste gerra batean neukala.

353. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00009 Isilpean begira egon ziren, leihatilaren ondoan pilaturik apustuak egiten txizatien portaerari buruz: baietz bota txistua txizarrada amaitu aurretik; baietz begiratu sabai aldera amaitu aurretik; baietz txarto apuntatu eta txiza komuneko zulotik kanpora botata zapatak zipriztindu...

354. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00300 Batean ezetz eta hurrengoan ere bai; eta hirugarren tokian baietz baina sekulako dirutza ordainduz gero.

355. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00193 Crofton jaunak baietz egin zion buruaz.

356. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 00075 Galdetu zion Mariari ea azken tragoa bertan hartzeko asmoa zuten eta baietza jaso ondoren, hemen izan behar derrigorrez, Vigon hiruretarako dena itxita baitago", aldageletara abiatu zen ziztu bizian, gainerakoen adostasuna lortu asmoz.

357. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00140 - Baietz gizona!

358. 1991> euskara batua literatur prosa j. tirapu 0035 Honek baietz, hain zuzen ere, bere lagunaren tabernara zihozela mokauren bat hartzera.

359. 1991> euskara batua literatur prosa k. biguri 0015 Diegok esku-keinu batez eman zion erantzuna, baietza emateko era ganorabako samarra, baina inork ez zion kargu hartu horregatik.

360. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 0151 Fitxategian Cortazar-en fondoa irakur dezakedan eta baietz.

361. 1991> euskara batua literatur prosa m. garmendia 0068 Baietz, hala dela esan dit, beti bezala.

362. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0099 Florencek bazekien ezin zituela ezpainak zabaldu eta hitz egin; ezin zien amari eta Jainkoari baietz esan; eta ezin zuen ezetz esan ere.

363. 1991> euskara batua literatur prosa betiko loa 0211 - Baietz asmatu!

364. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0168 Guztiarekin, baietz pentsatzen nuen, biziko zela norbait, soroak eta baratzak zaindurik ikusten zirela.

365. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0176 - 0, Doc, mesedez! Noski baietz.

366. 1991> euskara batua literatur prosa m. lopez 0093 - Jakina baietz esan zuen Dukesak, Alicek esaten zuen guztia onartzeko prest zirudiena ; mustarda meatze oso handi bat dago hemendik hurbil.

367. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0136 Louri erranen ote zion galdegin nion; baietz erantzun zidan, baina ez elkarrekin egindakoaz, eta, horretaz berriz mintzatzean berotzen hasi zen.

368. 1991> euskara batua literatur prosa garm 0051 Martin Txikik esan zien jentilei arto-pila baten gainetik salto egin baietz ala ezetz apustu egin behar zutela.

369. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. sagastizabal 0039 - Bueno, izenak ez dakizkit, baina zertarako diren baietz uste dut; belarra ekarri behar dugu, orduan...

370. 1991> euskara batua literatur prosa m. garikano 0174 Baldin eta Hispaniola-ren aingurari kablea mozteko txorakeria egiten banuen hamar bati baietz kolpeak coraclea eta biok aidean gora bidali.

371. 1991> euskara batua literatur prosa x. olarra 0363 Ohlsek buruaz baietz egin zuen.

372. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0223 Rieuxek buruari eragin zion baietz esatearren, hitzegiteko gauza ez zela.

373. 1991> euskara batua literatur prosa batx gizona 0067 Danutak eta Carlosek baietz egin zioten.

374. 1991> euskara batua literatur prosa batx gizona 0241 Eta umeak baietz egin zuenean:

375. 1991> euskara batua literatur prosa m. gonzalez 0210 (...) ondoren, baietza eman nion, ezkonduko ginela, eta zenbait esplikazio ere eman nion: nola proposizioak ustekabean harrapatu ninduen eta horregatik atzeratu nintzela erantzuna ematen, eta egunak aurrera joan ahala nire harridura are handiagoa egiten zitzaidala eta haurrek kezkatzen nindutela, beren adinerako zegokiena baino helduagoak zirela, gerrak eta goseak adimendua zorroztu zietelako.

376. 1991> euskara batua literatur prosa m. gonzalez 0210 Ezen, baietz esan orduko ezetz esateko gogoak etorri baitzitzaizkidan.

377. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00086 Hamabost egun edo hilabete igaro genuen duda-muda horretan eta geuk antzeman genion gero, baietz, baginela besteak adina edozertan, eta gehiago zertan ginen azaltzen hasi behar genuela erabaki. Gehiago berriz, greba egunetan aurrena iritsi eta atean jartzen, eta, grebarik ez zenean, piper egiten ginen gehiago.

378. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 00021 Horra, bada... bai etxekoek edota bai auzotar nahiz eliztar batzuek aldizka mamitsu elkarrizketatzea oso mesedegarri dutela eta, gogoeta hauetako bati buruz jardunaldi jori bat baino gehiago egin ahal baietz. Eta horretarako, ez apaiz eta ez maisuren baten beharrik ez da izango. Irakurri eta hitz egin. Besterik ez.

379. 1991> euskara batua saiakera-liburuak touring 00130 - Nik uste baietz. Itzulerak, partidua irabaztea lortzen genuenean bereziki, festa-giro zalapartatsuan ospatzen genituen.

380. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00138 Esana dizut Jose Maria Iziar lasalletarrari kartaz galdetu niola ni Hendaiara joan beharra gertatzen bazen haurrak eguneroko eskolara Irunera joatea posible izango zuten, eta baietz.

381. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barandiaran 00106 Kafearen ordua badu lehengoan agiria topatu zizunak alferrik izango duzu detaile guztiak ematea baietz, hemen kontsultatu nituela, beheko solairutik ekarri zituen, bi karpeta berdexka, handi samarrak, mende honen hasierako dokumentuekin egon beharko lukete....

382. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elosegi 00031 Ene kasua kontatu eta bukatu nuenean, hara bildurikoen harridurarako, honenbestez mintzatu zen hitzetik hortzera aipaturiko entrenatzailea: Hori txorakeria Medikuntza ikastea, karrera erregalatuko ziaten seguruenik, baietz nik horren ospetsua eta horren aberatsa izaki, karrera di-da egin.

383. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. murua 00055 Geronimo bozeramaileak, hala ere, baietz esan zien

384. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j/j. aizpurua 00098 Eta baietz erantzun! Gaur gauean gaueko 11k aldera joan zaitezte portura eta han hartuko zaituzte norbaitek.

385. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j/j. aizpurua 00132 Baietz erantzun zuen Joxemigelek.

386. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00091 Leclerc-ek baietz, Parisetik heldu berria, bere eskuetan bazuela Bonaparte-k berak sinaturiko Armadako Jeneral Buruzagi karguaren agiria.

387. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iriarte 00300 Nik, jakina, baietz erantzun diot, eta neure buruari zer arraio izan daitekeen itauntzen diodan bitartean, Ixiarrengana itzuli naiz.

388. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. letona 0006 Fermin.- Baietz esan nezake, baina esan behar da beti jartzen genituela beste helburu batzuk euskararena baino lehenago.

389. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0066 Hizkuntzako aldaketak ohargarriago dira, nahiz hemen ere baliatzen duen Etxepareren laugarrena hitzez hitz (alda ote zezakeen, nahi izan balu? uste dut baietz!), bainan bakar bat lekuz aldatuz, hiru elisione 'ta sinalefa emanez, Etxeparek bezala eta neurri berean, nahiz hunek laugarren bat huts egiten duen (zortzi silaba: Ait(a) et(a) ama ohor(a) içac / Ait'et'am'etzac ohora).

390. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0065 Soldaduak iritsi zirenean meza ematen ari zen eta bukatzeko baimena eskatu zien; meza bukatu ondoren seroraren etxean baraua hausten uzteko erregutu zion kapitainari, eta honek baietz.

391. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. gabilondo 0134 Baietz, pentsatzen zuela jana ez zela hain ona izango Estatu Batuetan.

392. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.k. igerabide 0075 Ikuspegi estutik, jolasa benetan egiten ez den ekintza izango litzateke; baina haurrek bene-benetan egiten dute jolas, gorputz eta arima (eta helduek ere badirudi baietz, maiz behintzat); zentzu zabalean, ekintza oro jolas baita.

393. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. sagastizabal 0057 krerditu. Aurrezki-kutxak zortzi miloiko eskaerari baietz esateak eragindako emozioagatik andreak haurra munduratzeari deritzo.

394. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0043 Baietza eman eta hola hasi nintzen.

395. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0067 Gogotsu apostu egingo nuke Indiako kasten artean baietz ikaragarri ezberdindu lengoaia, (...)

396. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak orereta 1997 00042 Horixe baietz, zergatik ez dugu izango Orkestra Sinfoniko bat Oreretan? Ikasleek eta musikazaleek osatua, baina azken finean, Orkestra Sinfoniko bat.

397. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak orereta 1997 00043 - Horixe baietz! Hilaren hirugarren asteazken guztietan kontzertu bat eskaintzen du, zein baino zein interesgarriagoa.

398. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eglu iv 0194 Perpausek bestelako galdegaiak dituztenean, ordea, eta, hortaz, perpausaren baietza eta ezetza galdegai horien gainean eraikiak daudenean eta haiei dagozkienean, bestelako egitura batzuk sortzen dira eta aurkaritza-mota desberdin bat gauzatzen.

399. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eglu iv 0194 Ikusten denez, goizean eta arratsaldean dira perpaus horietan kontrastatzen diren galdegaiak, ez baietza eta ezetza bera.

400. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. aristi 0085 Liburuak argitaratu dituen bati bere talentuaren (edo horren urruntasunaren) adibideak eskatzea absurdoa iruditzen zait, eskura baitaude bere liburuak, nondik epaitu daitekeen guzti hori; bestalde, zaila da oraindik egitera eseri ez zaren proiektu baten idazkera aurreratzea, hain zuzen beken filosofia hori izanda: baietza lortutakoan hasi behar zenuen lan egiten, urtebeteko epean.

401. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. ossa 0029 Ehuneko bederatzik baietz erantzun zuen, baina inkestak ez du argitzen zenbat aldiz erabili zen.

402. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0121 Danok baietz.

403. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak bbarand 00133 - Zuei esan bear dizutela lenengo. Ez dedala uste galeraziko nazutenik. Nere partetik baietz.

404. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak salav 00131 Ameriketatik etorri eta gero, Esparza Donostiako kontratista sonatuaren deia izan omen zuan Bernardok obran enkargatuaren eginkizuna betetzera ea joango zan, eta baietz erantzun omen zion.

405. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0019 Haurra ibilki, harat eta hunat!
- Baietz, nere haurra, ikusten dinat -
ihardetsi amak, begiak altxaturik.
Bainan ez nitaken, nere lana utzirik
hik egin guzientzat egon xoraturik,
balditurik eta gelditurik!

406. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bertsopaper 0095 5. Ama zar orri erantzun nion
oso suabe suabe
baietza nola esango diot
zein dan ezagutu gabe
alkar ikusi ezpagenuan
neretzako askoz obe
bizimoduan txarra seguro
egin bania orren jabe.

407. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1994 0034 Gogo politez saiatua naiz
karneta atera lanetan
esan ditenak ez nau ipini
inolaz ere penetan
eta probatu egin behar det
kotxena gaurko honetan
formula uno polita izango
da neretzako benetan
baietz bidetik azkar atera
lehendabiziko kurbetan.

408. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0002 Askok baietz uste dute.

409. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1996 0057 Gipuzkoako Udal hauek eman zioten baietza plangintzari: Billabona, Ibarra, Ordizia, Orio, Tolosa, Lezo, Bergara, Hernani eta Lasartek.

410. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. sokarros 0017 Senatuak baietza eman dio gauez etxeak miatzeari

411. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0020 Nazioarteko erakundeek aitortu egin dute Ruandako egoera egonkorra dela egun eta errefuxiatuen itzulerari baietza eman diote.

412. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0052 Berak, berehala heldu zion hitzari eta baietz esan zien, txikitan hagitz irakurzalea zela.

413. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0984 c) Ogasun eta Finantza Sailari atxikitako kontuhartzailetza zerbitzuek edo hauek kontratatutakoek, laguntza edo dirulaguntza behar bezala erabili dela ziurtatu dezateneko baietza, horretarako, onuradunaren liburuak eta kontuak aztertu ahal izango direla beharrezkoa izan dadinean.

414. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0018 Alderdi guztiek baietza eman zuten HBk ezik.

415. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0050 Benetan zuk idatziak dira, galdetu nion zoritxarrez eta bere aurpegiaren harridurak adierazi zidan baietz.

416. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 0042 Jakiña, aske gera izketaldiari baietza emateko edota ateak isteko.

417. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 0042 Izketaldiari, itzegiteari komunikazioari baietza emateak egian eta jatortasunean bizitzeko aukera egitea erran nai du.

418. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Xede gaitza, dio bere aldetik Jean-Claude Aguerre gazteak, Garazikus elkartearen izenean mintzo-ta. Hiru egunez, hiri guzia erakustegi bilakatuko da. Eta mugaren bi aldetako artixtak hor izanen dira, Lizarra ta Iruñeko batzuk ere parte hartuko baitute. Nafarroako gobernuaren bitartez hel-arazi diotegun gomitari baietz ihardetsi dutenaz geroz... Donibanen berean, herriko etxeak ere azkar laguntzen gaitu, bereziki Jacques Delpech-i esker, Jacques Delpech izanki herriko kontseiluan kultura-sailaz arduratzen dena.

419. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0009 J.U.- Nik uste dut baietz.

420. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00023 Amonak esaten zuen baietz, hori horrela zela eta onartzeko, baina nik ez nuen erabat sinesten.

421. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0002 Azaroan Bermeo eta Zestoak baietza emon deutsoe mozioari.

422. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0011 Neskeak onartu ezkero, baietzaren ezaugarria ei zan.

423. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0011 Bazkari au, geienetan, neskearen etxean biurtukeran, semeak bere baietza ala ezetza esaten eban.

424. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... vill 0005 Eta Jesusek baietz erantzun eta gaineratu zuen oraino: egunen batean ikusiko dugula bera Jainkoaren eskuin aldean eseri eta zeruko laino gainean etortzen.

425. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0017 1980an apostu egin zion jendaurrean Simonek Ehrlichi baietz petrolioaren salnerria jaitsi hurrengo hamarkadan.

426. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zelaia 0007 Eta eskabidiari baietza emoterakuan detalle auexek agertzen dira: Aita Santu Eugenio laugarrena izan zala, Florenzian eta 1442. urteko Abuztuaren 14an siñatutako bulda batian, baimen ori emon zebana.

426 emaitza

Datu-estatistikoak: