XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0251 Gorputzagazkoa, baraua ta beste gorputzari mingarri iakozan neke ta zigorrak.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0251 Barauagaz, neurria baño zerbait gitxiago jan eta edan, lo gitxiago egin, miña ixillik euki, jolastokietara ez joan, gorputza astindu edo zurdatzez ezi ta enparau gorputzaren nekegarriak aitzen dira.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0034 Ayenaren aldeau ¿gure bizia zer ote da? Gosez ta egarriz, otzik ta billutsik, lanez ta nekez, baruz ta lo urriz, otoitz ta gogalben deunez, yazarrkun eta irain ugariz, deunak eta Kisto'ren aizkideak Yainkoaganako morroiketan ziarduten.

4. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0098 ¿Barauac eguin dozuz, edo egun debecauetan oquelaric jan dozu? Eztauque obligaziñoric barauric eguiteco: 1. EZIN DABELACO: gaixuac gaixonduan, edo beste edozelaco macaltasun bat dauquenac.

5. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0098 Luzaro jan baric ezin egon dirinac, esateraco, seindunac nai bularreco umiac dauquezanac; eta esquecuac izan ez arren, barau eguneco jatordu nagosijan, baraua gordeteco biar leuquen beste jan ezin dabenac.

6. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0112 (...), eta erri artaraco bidean bizia bertan galtzeco gogoetan jarri zala: baña gaitz gogor batec joaten utzi etzion, ta bere martirioco gogo ura biotzean beti gordeaz Errumaniaco Mendi Paulora joan zan, an bere gorputza barau ta lan gogor eta nequetsuz minberatzera.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0097 Azkenez kristau lauentzat ainbeste ajola ez duten beste aizkapide batzuek utzita, Bulda doneak beste aizkapide bat ematen du barau ta aragi-uzteak (bijiliak) bigundu ta gutxitzeko.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0085 Goizean etzidaten arako ogi beltz puska ura besterik eman izan, eta gaiñerako atxilloak baru utsik zeuden.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0370 23 Otoi ta baru egin ondoren, zarrak eliz bakoitzean buru yarri zituten, ta siñestun egiñak zitzazkion Yaunari, gorantzi zizkioten (23) Otoi ta baru... Baruak, berez, yan edateko urritasuna izanda ere askotan, otoyarekin diyoanean, edozein laztasun ta ildura esan nahi du. Otoi ta barua alkar lagun izanik, emen Bidaliek, ta beti Eliz Ama deunak agintzen ditu arazo estuetan. Emen daukagu benetan ardurazko arazoa: esku-ezarrtzez (gerkeraz cheirotonéasantes) Paul ta Barnaba'k egindako gotzai ta apaizen auteskundea .

10. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0137 Berrogeikaroak (garizumak) zer esan nai ote digun? Orra oarrtu gaurrko Goizperrkia (Ebanjelioa) ta gure Jauna berrogei egun baru ta otoitzetan egon baizan, kristauak ere aro ontan (garizuman) Jesus onaren antzean bizi bearr degula besterik ez.

11. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0137 Beste edozein garaietan bezela garizuman egon ezkero ez giñake Jaungoikoak nai gaituen erako kristauak izango; orregatik Jauna baru-egiten ikusten degunean, barua ona ta osasungarria zaigula esan eta ikasi bearr degu.

12. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0126 I. Ez, ez da aski; egin behar dire oraino bertce zonbait obra saindu, nola baitire Othoitza, Amoina, Barura eta gaineraco Mortificazioneac.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0001 Españarrak eta España'ko agintzapean bizi geran guziok, naiz atzerrietara edo arrotz errietara joan, Bulda oiek arturik ba-gaude, baru ta aragi-uzteko egunetan geren alderdiko legez barutu ta aragia utzi dezakegu; iñori gaiztabiderik edo eskandalorik ez ematekoz.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0002 Baru ta aragiaren Bulda beartsuak ez beste guziak artu bear dute.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0002 Eta Baru ta aragiaren Bulda alperrikakoa du, Kruzadakoa artzen eztuenak, au bestearen oñarri baita.

16. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0002 Onela bizi diranak ez dute, ba, Baru ta aragiaren Bulda artu bearrik.

17. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0002 Baru ta aragi-uzteko Bulda.

18. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0002 Geroztik baru eguna danean ere, zillegi da barua austeko ta apaltzeko esne, esnaki, arraultza edo arraia jatea.

19. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0174 - Gure oneraspenaren zaletasuna, onurakorra izan bekigu, Jauna, zure graziaren bidez: gure barauok zeure errukiari gogoko ba'yakoz bakarrik egingo dauskue on-eta.

20. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0015 BARAUAK.

21. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0015 1. Ez beitez izan zuen barauak azalutsak egiten dabezanean.

22. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0287 z) Barau utsak, berrogeikaroko egun guztiak igandea izan-ezik.

23. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0287 - Igande ta jai egunetan barau ta aratuzterik ete dago?.

24. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0287 - Igande ta jai egunetan, nunbaitekoak bakarrik izanda be, barau ta aratuzterik ez dago, garizuman jausi ezik.

25. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0292 Otoitza Baru onen bidez, argitu ezazu, Jauna, Zure zintzoen biotza; ta gogo beroa ematen diezuneri, emaiezu, arren, eskatzen dutena.

26. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0501 Ixil. Gure baruak Zuri begiko izateko, egizu, Jauna, biotz garbiz eskeiñi detzaizugula, oparigai onekin batean.

27. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0008 18- Ainbeste neke, barau, ildurak,
auldu zuten gure Aita,
il bear zula ikusi bai zun
Jaun'ak ala argituta.
Jose Deuna'ri eskatu dio
indar askorik ez du ta,
Meza emateko aren laguntza
beretaz urrikalduta.

28. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0146 Barau ori asko luzatzen bada... arenak egin du.

29. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0187 Zoin dire egiten ahal ditugun bertze penitentziak? Hek dire: othoitza, barura, amoina, sakrifizioak, penak eta nahigabeak giristinoki jasaitea eta Jainkoari eskaintzea.

30. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Komuniño aurreko barua kentzea naikoa ez baillitzan, orain aragixteak-be kentzen asi direala.

31. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0050 e) Alonso de Lanzones Endrike IV erregearengana joan zen; eta hornigaiak ekarri zituen Galiziako erresuma osoan anaiarteak laborari anaiarte nahiz aitonenseme anaiarte laborari anaiarte nahiz Galiziako zaldun eta jaunen kontra egin zuten, eta barauekin ez zen zerbitza zitzan morroirik bat ere gelditu.

32. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0008 Kondizio basal egoki batek baldintza hauk bete behar ditu: a) Atseden absolutua (osoa) b) Hamabi ordutako baraua, d) 20 C -etako tenperatura ingurunean.

33. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0014 Baldin eta barau gorrian kontatzen bazitzaizkion, besteren ametsen adierazle zorrotza zelako fama eta aipu ongi merezia zuen, hala ere ez zuen hauteman inolako augurio beltzik semearen amets bi horietan, ez hil aurreko goiz haietan, arbolak beti ametsetan, kontatu zizkion besteetan.

34. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0231 Bestalde, sakramenduen itxuratik eta elizaren prasiatik (hau da: induljentziak, prozesioak, barauak, limosnak eta bestetatik) aldendu egin behar da, fedea garbiki eta soilik onartzeko.

35. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0083 Jan-neurriari dagokionez, bi xehetasun aipatu behar dira: baraua eta alkohola baztertu behar dira guztiz.

36. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0199 Eskua burura eraman eta ile artean gari ale batzuk arkitzen ditu, aoan sartu eta era horretan austen du baraua.

37. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0139 Barau luzeak bear baziran Meza eman eta Jaunartzeko oraiñ ordubeteko barau naikoa da....

38. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0139 Leenago, baraugaitik, Mezak eta Illetak goizetik egiten ziran; baiña, orain guztia, edo geienak beintzat bai, arratsaldetik egiten dira, erosoago dalakoz.

39. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0027 Ni naiz bai, baruraren baruraz, haren ganat joanen; bainan hura ez, ez zait itzuliren.

40. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0215 Garizumako barura, moda zaharreko usaia irringarri bat ote da?.

41. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Garizuma zer den? Penitentzia-denbora bat, dute ihardetsiko duda-mudarik gabe adinetako girixtino gehienek, gogoan dituztela Elizak lehen ezarriak zituen mehe eta baruren lege bortitzak.

42. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0033 Hala ere, behartutako barau hark bere alde onak ere izan zituen, saguei besterik iruditzen bazitzaien ere:

43. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0065 Tartarekin punteria problema gutxiago, eta jateari ekin zioten barau luze batetik irtenberriak baileuden...

44. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00064 Hiru egun, bost, gehienera zazpi egunekoa izan behar du barauak.

45. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hautaprobak 1994-96 00027 Hormona multzo batek adibidez, barauan odoleko glukosa maila eta janarien ondoren ia konstante mantentzen du. Beste multzo batek, oso konplexua denak, emakumearen hilekoaren zikloa, haurdunaldia eta erditzea kontrolatzen ditu.

46. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. chueca 00043 Mota guztietako protestak -jende itxialdiak, barauak, manifestazioak biltzen zituzten amnistiaren aldeko asteek sekulako dimentsioak bereganatu zituzten milaka langile eta hiritar behin eta berriro mobilizatuz.

47. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0065 Soldaduak iritsi zirenean meza ematen ari zen eta bukatzeko baimena eskatu zien; meza bukatu ondoren seroraren etxean baraua hausten uzteko erregutu zion kapitainari, eta honek baietz.

48. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0067 Eritasun endokrinologikoaren sorburua hipotalamoan datza, neurotransmisoreen aldaketan, eta biologikoki gorputzak barau eta emaziazio egoera kroniko batera egiten duen egokitzapena da.

49. 1991> gipuzkera bertsoak amabbiz 00111 Jesus basora bazijoala
Amak jakin zuanean,
bere antzera atek itxita
jarri zan beren etxean.
Jesusen berri jakiten zuan
aingeruak esatean,
otoitzak eta barauak egin
zitun Jesusen antzean.

50. 1991> gipuzkera liturgia b. latiegi 0312 Bai bait zuan barau ta otoitz egin naiez ara joateko oitura. Deabruak gurtzera beartu nai izan zuten.

51. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño sask 0040 - Orduan, barauak egiten ere ikasi bearko zenduke.

52. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0255 Barurak ez du bakarrik gorputza purgatzen, izpirituari ere idekitzen dio ezin asmatuzko ateka, zeruko argia agertzen duena eta arima bidez makurtu gabe jalgitzen.

53. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0255 Barurak beharrietarat hel dezake ere zeruko soinuen oiharzuna.

53 emaitza

Datu-estatistikoak: