XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0044 Ta baso garayetan egoten dan zugatz zabal sendoa, zur gogorrduna? {Pagoa}.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0022 4ª Nire anayak gaurr 3 eskilaso erail dauz berumiltzez (perdigoiz) basuan; atzo baño 5 gitxijago.

3. 1900-1939 bizkaiera poesia ea 0296 ¡Ortun, Ortun!, ots alai batez
oiartzen due basoak,
¡Ortun, Ortun! or dozu Malen,
Lope-k ez egin asmoak
.

4. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0055 Jon'ak gertuta dauko bere soña. Apala da:
janzki-zorrua, zapi zurija txindijaz ta
aldatzak igon eta latsak arin jauzteko
makil gogorra. Igande-janzki apañaz dago,
goturira dua ta goturijan apaindo
jantzi biarr. Besterik mutillak eztarua,
beste gauza-biarrik eztau-ta. Ben-benetan;
bere goguak gura-daun dana ba'lerua
berakin basetxia ta basua yoyakez
.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0006 Yoan yaken, ba, otsoa irugarrenez aumeai atera: taun-taun yo ta ots egin eutsen: Zabaldu, ene kutunok; amatxo nozue ta basotik bakotxari zeozer dakartsat.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0175 ¡Ay! Chimpart bat laster amatetan ezpada, erre leiteque eche bat, uri bat, baso bat: ituguin bat laster quenduten ezpada, demporaz etorrico da tellatua jausitera.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0109 Baiña bazkaltzeko zer daukodan jakin artean estu ta artega zakustaz, eta ara esan: basoko lau bedartxu daukodaz egosten lapikotxu onetan, eta gatz barik, atan be.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0164 Markolbe ta Bertoldin, beraz, diruz eta emokariz betebeterik urten eben jauregitik, eta bakaldunak agindu ebanez, mando-andetan eroan zituen euren basoko legorperagiño.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0164 Poza ta alaitasuna erakusteko, barriz, inguruko baso bi edo iruri su ezarri eutsen eta izan eben bai zegaz asebete euren bizitza baretsu ta gentzatsu garaitirako.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Alango baten negua zala ta baster guztiak lei-gogortuta ta mendi-ibarrak edurrez zurituta egozala, emakumeak papelezko soñeko bat egin eutsan alabordeari, dei egin eutsan eta esan eutsan: - Tiron; imini yantzi au, oa basora ta ekarstazan otzaratxo bete mallugi, euroen bearra yonat-eta.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Orraitio ogi-zatitxo gogor bat emon eutsan zirautsala: Or don egun osorako zer yanik naikoa, baña bere artean auxe uste eban: Basoan leituta ta gosez ilda geldituko don eta etxatan geyago aurrean agertuko.

12. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Vantur mendiko zugatzak ebaten doyan gazte aren indarrak, Marco-mal, Laverán eta onen lagunen bixitza zarpala, Gibal basoko neska ederraren bijotza eta Aiglun gazteluko biztalien lizunkerija margoztuta baxen argi agertuten yaku.

13. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0518 Ganera igon eta basuan barruna sarrtu dalarik, nekatuta be bai-dago-ta, iturriño-onduan jezarri da atxarrte osteneko kerizpe gozotan.

14. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0004 Atraka. - Tira, tira; berriketa gutxi ta bete baso bat.

15. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0004 Anton. - (Basua garbituaz).

16. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0009 (Besua luzatzen du; baña, basua artu baño len, atera begiratzera juaten da, ta larriturik oju egiten du).

17. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0009 Ja! ja!... Eta orain, zer egingo det nik baso onekin?... Alperrik galtzia baño, alperrik edatia obe dala esan oi da, ta... edan egin bearko.

18. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0009 Orduan Pello'k, basua gordiaz, patin aldera egiten du.

19. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0009 Anton. - Nor da? (Antton patiñako atean azaltzen da; uste gabean Atraka jotzen du ta basua botatzen diyo).

20. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0013 Jaungoicoac auqueratuba izatea baño beste gauzic etzuan bear ondorengoentzat, baña gauza ziurra da, orduco guertaeren condairatzalle guztiyac diyotenez, Teodosio de Goñi egun ayetaco zaldunic argitsuenetacoa zala, valle de Goñi (1) Goñiko Ibarra Iruñatic iparpe aldera lau legua inguruban arquitzen da, mendi tontorrez inguraturik eta Urbasa ta Andia izeneco basoen egûerdialdeco aldapa azpiyan erderaz deritzayon ibar ederraren jabea, ta laster erreguetasun berri ta berezcorrean jarri bear zuten sorterri maite orretan chit escubide andicoa.

21. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0063 Eta zuri agur eguinda guero, echera biurtzen naizenean, eta bidetik, basotik, menditik edo nagoan tokitik, nere neke-aldietan eta estu-larrietan nere biotzeko zispuru eta deiak mendi-oste onetaraño bialtzen dizkitzudanean, ez ¡arren! ukatu niri, ene Ama laztana, zere esku onguille orren laguntasuna.

22. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0114 Gañera baso, etxe ta gizon ospetsuen irudiak bialtzea on izango litzeke.

23. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0258 Endok, noizipeiñ baso alderutz begirataldi luzeak egiten zituan norpaiten zai balego bezela.

24. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0258 @- Zuk agindu zidazunez, larunbat gabeko batzarrerako belarrak eta sapuak biltzen baso aldean izan naiz.

25. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0013 Zenbat egon ote diran gaiñ artan, lorategi bat bañon politago diran mendi-babes ayi begira ezin asperturik! Errnio'z bera ta beste alde guzietan zugazti mardulak, pagodi, gaztañari, ariztegi ta era ugarizko zugatzak; garoleku ezeak, baso ta zelai, soro ta belardiak eta an-emen banaka-banaka, galdurik bezela, uso txurien antzeko baserri ederrak....

26. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0025 Ba dun sorgin zar bat Taven, Baus'ko mendietan; lilluratzaile dun; beso bat ur bekokiari ezarrita eguzki-izpiak lilluratzen ditin, eta buru goritik basoaren barnera sartzen ditun kristalean barna.

27. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0117 Sartu zan jendea eche artan, eta nola echeco tresna guziac icusi zituzten Odolez bustiric, belaunicatu ziran Ostia santuaren aurrean; eta Ostia au, Odola zeriola, juan zan bera bacarric emacume debota batec zeucan baso batera eta onec eraman zuan bere alasse urren zegoan Elizara, au da San Juan Grebe-coarenera, eta an iraun zuan Ostia santuac laureun urtean.

28. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0020 Milla aldiz bai entzun zituan, bakartasunaren erdian jarrita zegoala, urrutiko trumoiaren orrua, ekaitz aizearen durundia, artzaiaren deadar luzea, egurgillearen aizkorakada neurtua; basaurdearen arnasotsa, otsoaren alaraua, azeriaren zaunka, beorren irrintzia, mozoloaren oiua, basauntz bildurtiaren zalaparta; abere arranen dulun-duluna, ardien bee negartia, suge zarraren txistua, belien garraxi latza, sosoaren txortxorra, txori kantari askoren txiotxo alaia, errekastoen poll-polla, zugatz ostroen pir-pir biguna, eltxo gogaikarrien zunburruntxoa... itz gutxitan esateko, izakiak berez dituan ta mendi basoetan diran abere, pizti ta sortutako gauza guztien amaigabeko soñu txiki ta andi, ixil ta bizi, garratz ta gozo, mingarri ta eztitsu, pozkor ta ikaragarrizko danak.

29. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0134 Eta Kristok bere oñak ezarri zituan basoko bide-ziorretan usai gozo oiek eta goi-arrgiaren diztiadurak luzaro nabaitu zituan anai Joanek.

30. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0296 Goizean goiz oneraspen aundiaz meza santua entzunda, Erromatik amarr amabi kilometro zegoan baso batera joaten zan, eta egurr-zamak eginda, ogi ta gañerako beste jan gauzen orrdañez saltzen zituan.

31. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0296 Bein askotan bezela, egurr-zama galantakin basotik zetorrela, andre bat bidera atera zitzaion, eta onenbestez edo ainbestez erosita, anai Gili etxera eramanazi zion: baiña praillea zala ezagutu zuanean, askoz geiago eskua zabaldu zion.

32. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0028 Egun andietako aparia amaituteko eukela, Peruk, txori-kerizea langoxe begi txiki txiki ta argiakaz, beren etxeko bei ardi ta bildotsen barri emon eutsen ostatukoai; ta ganera otseinen izena, Zeberioko basoetako egur-muetaak, eta onen antzeko ezgauza asko iakin eragin eutsezan.

33. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0028 Orain doaz basora.

34. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0568 Gaitz nazcagarri onetara etziña dagoanac berriz, nun nai azaltzen du bere galguiroa, ala echean, nola auzoan; ala plazan, nola carrican; ala basoan, nola celayetan; ala lurrac layatzean, nola artoa ereitean, edo sartzean.

35. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0251 Izanik Jaungoiko gure Jauna, beragatik ematen dan baso ura ere sari gabe uzten eztuana, ¿nola aiñ prestua izanik, ontzat eta gure alde artuko eztitu gure erreguak, debozio andiaz aurkezten diogunean, bere Semearen Odolarekin, jainkozko Odol, guretzat grazia ta errukia eskatzen duan orrezaz betetako kaliza?.

36. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0119 Agirian jarri digu emen berrtan, gure asaben oitura zarretan, gure nekazari, arrtzai, arrantzaille, langille, aurrtxo, neskatxa ta agureen urrats edo pasoetan, ta gure Euskalerria'ren mendi, landa, baso, ibarr, erreka, basetxe, ola, igarr eta.

37. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0015 Eta Uolbach eri sinistu bearr badiogu, 2.700 urrtez Krristo baño lenagotik txinoak, Fung txori arrigarriak bezela abesteko ereskiñak bazituztela,¿zerrgatik sinistu bearr eztegu, gure aurreko euskeldunak, beste edozeiñ beziñ biotzdun, alai ta ereslari izanik beren baso-mendietako txoritxu berritxu ta erretxiñol abeslari arrigarriak bezela abesteko beren ereskiñak izango zituztela?.

38. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0006 III) Basoa ta basorakoak.

39. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0007 Etxea da nekazariaren sendi ta aberen bizilekua, bere tresna ta gauza guzien gordetokia, lurrari ta basoari emanazten dizkien igali ta emaitzen biltokia.

40. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0010 Baso=(Edontzi). - Ardo, ur eta edariak ontzietatik aora eramateko ontzitxoa. (*) Gaur nun-nai ia, mai-tresna abetzaz gañera sopera, fuente, frutera, azukrera, biñagrera, platillo, taza, kopa ta orrelako izen erdeldun-tresnak badirala, guziak dakigu. Baña ez dira egunero erabiltzen, ezta gutxiago ere. Azkeneko biak, ordea, geroago ta geiago erabiltzen dira; taza, kafe edo akeita artzeko, ta kopia edari bizietarako.

41. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 Zer, basuak beti beteak ditutzue-eta! Il sert à boire.

42. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0409 Bertzalde bere gaitzarentzat hainitzek manatzen omen zakoten bere pichetik goiz guziz eta barurik baso bat irestea, bainan ez zen atrebitzen.

43. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0004 Eta oraindik iñork eskurik sartu gabe dagoan basa edo oyan itxi-itxia bezala iruditu zitzaidan.

44. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0005 Onela zion Intxauspe Apaiz Jaunak, eta darrakio: (euskerazko aditza) bat bakarra da ta au da bere berezko edergarri aundienetakoa; bere bakartasunean ordea, ain aundia, ain emakoia, ain aberatsa, ain abarra da! beste izkuntza guzien gañetik dago, gure basoetako aritzak beren adar aundien azpian sortzen diran landaretxoen gañetik dauden bezala.

45. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Andikijek, txakur pilla andijekaz urteten dira eizan (kazan) basora, ta azerijak arrapetan ekiten dautsie, eurek zaldi-ganetan doyazala. (1)

46. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0002 Ametzola basuan dago ikatza egiteko mukur-txondor bat, larogei burdi-ikatz atarako ditula diñoe.

47. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 GAIZKIN IKARAGARRI BI Begoña'ko Artalandio basuan pizkiaz txorijak arrapetan eragoyoen Arrue'tar Jon Joseba ta Etxaniz'tar Juli, 14 ta 16 urteko mutil gastetxuak; eta poralak preso artu ditue euren txori ta gusti, ta juzgauaren eskuetan ipiñi.

48. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Iru ontzi-ondapen jazo yataz, ta bein gabeun osuan itxaso zabalian egon be; sarri askotan bide-egin eta galurren egon naz: galurren ibayetan, galurren lapurr-aldetik, galurren errittarr-aldetik, galurren atzerrittarr-aldetik, galurren urijetan, galurren basuan, galurren itxasuan, galurren guzurr-anayenian; nekatu ta laztuta, lo barik sarritxu, gose ta egarri, baraurik askotan, otz eta billozik; eta gustijotzaz landara, orra, egunoroko nire ausijabarra, batzarr gustijetzaz dodan ardurea.

49. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Aurrera bada guztiok zabalduaz azi onurakor ori, uri eta mendietan, kale eta baserrietan, guztiok ama egiazkoa ezagutuaz eta bera laztandu eta maitatuaz egunen batez gogoz abestu dezagun:
Azkatasun eguzkia
basotik erten da.

50. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Geientzuk oituta geunden soroan edo basoan lan egin, al zanean txiki-erdiren bat ustu, jan eta lo egiten bakarrik, ukulluko gizentzen dagon abere baten erara gizonak beste zer egiñik ez balu bezela.

51. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Baita ere bera orren eder ta maitagarriak ikusirik jopu, otsein dala oroitzeak barru barrutik abesti aberkoiak irten arazten dio: Goazen danok Jel-aldez
Uri, baso, mendi!
Goiko bidetik azke...

52. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Euskalerriko zelai belartsuetan, beiak, makinak lurra iraultzen ari diran landetan; artaldeak bildots zuriz alaitzen diran lekuetan ixiltasuna; nagusi dan baso bakarretan; erri eder aundietan aur politak, aur kristauak, aur garbiak, aingeruak ikusten ditut.

53. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 -Bedarra jaten basora...

54. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 - ¡ Gure basoetan orrbela bezelaxe ! ¡ Eskuaraz biltzeko laiñ !

55. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0089 Esan egiezue erriai Jauna da errege,
Berak sendotu eban lurra, eta ez dau zirkiñik egingo;
Bera da errien agintari zuzena
Poztu bedi zerua, alaitu lurra,
asi bedi burrundaraka itxasoa ta bertako dana;
asi bediz goraka landak eta bertan dagoan guztia,
poztu daitezala basoko zugatzak,
Jaunaren aurrean, ba-dator-eta,
lurreko nagusi izatera dator-eta
artez aginduko dau lurbiran,
eta zintzotasunez errietan
.

56. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0248 Zuk illunpeak bialdu ta ba-dator gaba,
eta basoko piztiak dabiz inguruan;
leoikumeak orroka arrapakin-guraz,
Jainkoari euren jatekoa eskatzen.

57. 1940-1968 bizkaiera poesia m. juaristi 0219 Bedeinkatu eixuz, ba,
gure gurasuak,
Abade jaunak eta
erriko Buruak;
bedeinka txiki ta andi
sano ta geixuak,
bedeinkatu baserri,
solo ta basuak
.

58. 1940-1968 bizkaiera poesia aurraitz 0016 Ta negarrez dakustaz basoak
gogaibarik igesi doakun
gaztediari begira.

59. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0013 Cova da Iriak aldakuntza andia izan dau 1917'garrenetik ona; orduan basoa besterik etzana erri andia da gaur kale ta etxe ederrakaz.

60. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0139 14. Baso andia - su batek arin - dau kiskaltzen, mendi osoa - sugarrak dana - dau ondatzen.

61. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0086 Baña Gatzaga aldian eta Aizkorri'ko basuetan otsuak, basurdak eta bestelango piztiok urritu ziranian, nora-ezian gelditu ziran, eta bein erabagi eben urte bi edo iruan dirua aurreratu ta Afrika'runtz juatia.

62. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0461 Ango kidiak, ez ezaguna ikusirik, bildurrez, aindu ziran kanporutz eta ezkutau ziran basuan.

63. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0138 Perretxikotan nebillenian
Sasikolako basuan (bis)
Dama gazte bat billatu naban
Kiñerra baten onduan
Txikiya nintzan, aundiya nintzan
Artu ninduen altzuan
.

64. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0186 BENTURA - Praisku'k arrazoi du. Perretxikoak jan eta gero barrua ondo busti bear da. Basoan sortzeko ere perretxikoak lenengo ezetasuna bear dute eta gero beroa. Edan zagun! (Baso bat artuaz edan beza, beste bazkaldarrai ere orobat egin araziaz) Zuen osasunerako!

65. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0186 BENTURA - Eskerrik asko, jaunak. Nik ez dut merezimendurik! (Eserlekutik jeikita ta itzaldi moduan) Perretxikoak illargi betean bildutakoak dira, gure baso ta oianaren emaitzak. Orretarako, Diputadu jauna, gure pagadi, gaztañadi ta ariztegiak zaindu bear dira, eta ez mendi guziak piñuz bete.

66. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0186 (Berriz basoak beteta oparo edan bezate gero ta algara ta alaitasuna sorturik. Ontan daudela MARTIÑE, sukaldetik, arnas estuka ager bedi otsegiñez).

67. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0024 Xatur - Baiñan, Lutxi! (Basoa mai-gañean utzi, ta eskutik eldurik).

68. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0336 Aurreneko zatian dekorazioa oso zehatza izan da, aulki batek egon ukan behar duen lekuan aulki bat egon da, eta kopa bat badiogu, eztugu esaten baxo bat edo gatelu bat: kopa bat diogu. Baina azkeneko zati honetan, bestela izanen da; Ama Birjina Epaltzakoaren Monasterioan gaude, bertako Abate Nagusiaren gelan.

69. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0132 ZUNBELTZ:
Orain aitortzen det nere okerra.
ZIGOR, auxe bai zigor; (Basora dijoa)
auxe bai zigor!
zigor, zigor, zigor...

70. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0355 Basatiar gaxoari
Jainkoaren izena...
Erakutsi leikioken
Izenik ederrena.
Baña arraixku asko
Baso-artean!
Babes nazazu, Ama,
Zure babesean.

71. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0501 Egundu orduko, andik irten eta basora joan zan, eta gizataldea Aren billa zebillan, eta Arengana etorrita, berekin geldierazi nai zuten.

72. 1940-1968 gipuzkera poesia lab 0006 Urrutira begira,
So-egin bertara
Illargi ta izarrei
Baso ta basauntzei
.

73. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0039 Egun garbi eder batean, oñak bideratuz
Uzta-erditze ikusgarriz, eguzkibera,
ain emea dan goitasun, igarotze legunez
begiak egarbera, Iainko aztarna alaitsuz...
belardi, landa, baso, mendi, arnas berriz
Iparra bigun, gozoki dator bai, lurrera,
ur azaletako uin bereziakin itzegiñez,
alako... bizi-ausnartze, egada biotzgarriz...

74. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0116 Basoa geyen atsegin zitzayon, eta ez zion iñori iñoiz kalterik egiten.

75. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0116 Igande goiz batean, erraldoy bat ikusi zuan basoan, eta beriala igerri zion bera arrapatu nai zuala.

76. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0173 Egun batean, goizeko amarrak inguruan, mutil batek deitu zion Don Lucas'eri:
- Maixu jauna, maixu jauna! Perico igesi dijua -.
Don Lucas eta umiak erten zuten ariñiketan atera, eta ikusi zuten perico bizirik al zuan aguruena egazka nola zijoan eskergabe ura, andik urrutira ikusten zan baso batera, mexico'tarrak Huasteca esaten dioten basora, bera bezelako millaka ta millaka egazti berritxuz beteta zegoan baso batera.

77. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0036 Banekian ama batek bere umientzat edo alabak gurasoentzat, zaintzalleentatik iges eginda, basoan janari billa ibilliko zala.

78. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0175 46. Ai, zenbatetan
altxa zaizkion
zenbatetan,
irainka altxa
iñor gabeko
baso artan.

79. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1495 10. Menditik egurra ekarri gabe, ta basoak ebakitzeke, errekiña ayentzat iskilluak izango bait-dira; ayen larrutzalleak larrutuko ditute, eta, ayen erazleak erantziko ditute: - dio Yaube Yaunak.

80. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0055 Baso bat sagardo edan zuenean, ala esan zuen kuadrillako batek: - Orain ere orri orrela utzi bear al diogu?.

81. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0055 Txirritak beste baso bat sagardo eran zuen, ta abiatzekoan nela esan zien: - Nai dezutena egin, mutillak, bañan bizirik uzten banazute, nik bakarrik arrapatzen detan arek pagatuko dik.

82. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 Baso maitea, txori-eliz, neu artzeko besoak zabalik det.

83. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 Txoko bat dut basoan nere ames-kabi: maitale eskutu, antxe nai det euskal-bazkaria, gizonen begigeriza, egin.

84. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 Basoa sorgindu zait, eta Bolibi'ko zabaldietara narama irudimen-aztiak.

85. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 Euskalzaleon guda-irrintziak basoa burrundatu dute.

86. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0095 Gure itxaso, mendi, baso, zelaiak izan ere Baroja'ren liburuetan bizi-bizirik daude, baña ez Euskalerri bakarrik; Londres, Paris, Sevilla... eta beste erbesteko zenbait paraje ere eskeintzen dizkigu zeatz eta ondo egoki.

87. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0303 JAKES - Phu!... Faturra fuera!... (Mahaineko baso bat nahi luke hartu, faturrari tiratzeko bezala...).

88. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0303 DOMINIKA - (Eztiki... Basoa kenduz).

89. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0051 - Ekazu othoi zerbait edateko...(Ohartzen da Egiaphalek utzirikako botoila eta basoari)... Norbait izan duzu hemen?.

90. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0051 ETCHAHUN.- Hum... Eta baso eta botoila hau?.

91. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0051 - Zaude... emaiten dautzut baso garbi bat.

92. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0051 (Basoa kentzen du bertze garbi batez ordaintzeko).

93. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0051 ETCHAHUN.- Zer ez dela egia? Norentzat zinituen beraz jaliak baso eta botoila hau!(Botoila eskuan harturik, badoha emazteari buruz, hartaz jo nahi balu bezala).

94. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0302 Ene fedea ez dutala ezagutzen (mahiaren gainean den basoa hartzen du eta klik! husten).

95. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0126 Baso onetatik ikusten joat
Ballerako arboladia
Errekaldean karrankan doan
Errota zoragarria
Arrokapean txoriak legez
Kantetan dauan erria
Baña alan bere eztok egiten
Biotzean inbidia.

96. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0057 Sukaldeko mahainaren gainean, botoila bat, erdikala arnoz betea, baso bat halaber, bertze bat ondoan; arreildia, urez betea, bi uli ito barnean....

97. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Ah, oraikuan ez dugu deus eskas. Ba zieztea?... zaude! ahariari baso bat arno, airoski egin dezan bidea, eta yauzi zembaitez ohora gitzan plazan phosatzean.

98. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Mintzo bat oiuka basoan
Yaube'rentzat bidea gertu
Aren zidorrak berdin itzazute
.( Is.40, 3 ).

99. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Zubek gomutetan eztozuben bariku arratsalde baten, Mikel-Anton, Mañariko Gereta deritxon basetxeko etxagun zarra, aizkora zorrotz bat eskuan ebala, basorantza juateko asmoan jarri zan.

100. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Kortezubi aldeko basoetan bizi zan-azeri zar batek, oillar kukurruku zoliak entzuten ebazan Foru aldean.

101. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Edonun itz eder oek sarritan entzuten ditugu, baña tamalez euzkeldun berri gutxi nabaitzen dira gure baso, mendi ta kaletan.

102. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Elkano'ren izenari josia dago Victoria itxas-ontziarena eta au bera gure basoetako seme da.

103. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 Badira gure errian arri zar pranko, eta gure basoetan arriak bezin iraungarri diran aritzak.

104. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa a ey iii 0060 439 Eperrak eta usoak, ondo beterik basoak Perdices y palomas bien llenas las selvas m N b lekarotz.

105. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak p. etxebarria 0094 Da ba, yoan san orduen emonotzen seguru sagardoa edateko basu bet, basu beten, da kurtzea in iyotzen seguru ba arturduen ba sorgin edo parte txarrekoen bildurre daukela ta, entzutea ta, kurtzea in iotzen basu orreri ta edan i auen seguru sagardo ori.

106. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak p. etxebarria 0094 Da, akabaurduen basu ori, opatu iyotzen seguru te, esan i otzen: -Es, uin ori aureok (eurea dok), guk u, kurtzea in dotzek eta guk olangorik ixin geinkek e artu.

107. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0100 Baña egurgiñak esan eutson: - Basuan gauza bat aurkittu dot, ¡bai?, ta emen dakatzut, ondo zaindu dagixun.

108. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0100 Basotiko axe otza sartzen zan barrura, zabalik eguan atetik.

109. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0016 Basotik da....

110. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0132 Eta nik ez dakit umeak izateko zelango grinea sartu jaken abere guzti honeei, baina, muxarrak bizi diran basoan gure lagun batek ataratako Muxi eta Puxiren argazki hau bialtzen deusku.

111. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0132 Badakizu beraz, mendira edo basora joaten bazara, eta joan beharko zeunke, han aurkitu daikezuz Kattagorri, Puxi, Mozolo edo Muxi, historia honetako aberetxo bardinak edo nork daki!, hareen seme, iloba, biloba edo... lagunen batzuk.

112. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0154 Solo ta zelai, baso ta mendi,
gure lurra maitagarri
bere izate guztiz goi-goia
dala niretzat pozkarri
.

113. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0154 Euskera maite bigun, bixia,
entzun bei or eta emen,
basarri, kale, baso ta itxas
euskal-erri bazterretan
.

114. 1969-1990 bizkaiera poesia aurraitz 0033 Ba-noa.
Aberrira,
Euskalerri'ra,
Aiengiz'ko baso-artera,
ETXERA!
.

115. 1969-1990 bizkaiera poesia karmel 1971 0008 Baso, mendi, zelai eta baserri,
zuretzako Andra Mari.
Zeru goira eldu arteragiño
izan guretzat Gidari
.

116. 1969-1990 bizkaiera poesia aurraitz 0053 Bai. Basoan otak dira!
Baiña, ez dakizu otak
baiño eun bidar latzago
dirana izerdi-lapurrak!
.

117. 1969-1990 bizkaiera poesia aurraitz 0054 ... Eta, basoak illetaz
jazten diran bitartean,
berein baserritar doaz
guzur-amesen bidean
.

118. 1969-1990 bizkaiera poesia j.a. goiria 0062 Ikusiko dot zelan baso ta zelai-muñoak
agertzen diran apainki;
zelan zugatzak apurka-apurka osto orlegiz
jantzi ein diran poliki
.

119. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0015 Nire jogaillu ori
soiñua naiko ba'litz une baten
aize indartsuari
asarrea kenduten
ta itsas-igiera sumiña ibitzen,
ta mendi malkar-zear
basoko piztiak soiñu gozoaz
al ba'leuz baketsu jar,
zugaitzai eragiñaz
beraren soiñuaz naste ba'lekarz
.

120. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0084 Basoan umeak egarritu, eta eske asi ziran:
- Ura, ama, ura.

121. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0105 Begi-makarrak igurtziz, mesanotxetik baso bete ur hartu dau, zurrutada arinez edateko.

122. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0081 Baso itsu batera sartu eta ordu bat noraezean ibili ondoren non entzuten dauan munoganeko irribarre eta autuen berbaroa.

123. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0081 Orduan, Kuo ondo jarri zan eta ibilaldi luze baten ondoren egarritsu egoanaz gero, lehiaz ziharduan edaten basorik baso eta atsegingarria zan guztiontzat, eta aho eta gogo batez mutil bikaina zala eretxi eben.

124. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0076 Bereala, ustegabe, leio alboan, abesti gozo ta lilluragarri bat entzunik, urretxindorra, egiazko txoria, enperadorea gaixorik guztiz txarto, il zorian, egoala, atsegin apur bat beragan sortu gurean, basoko zugazti, lora ta errekatxua kutun eta maiteak itxita etorren.

125. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0103 Elkarrekiko atxikitasuna era berean galdurik, kume bakoitza bere bidetik joan zan, eta Pirri'k barrutiko sortaldea bizilekutzat aukeraturik, Gorria basoko sartaldean geratu zan....

126. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0103 Eta ez-arian ez-arian udazkena iritxi zan, eta onekin batera, ego-aizeko sorgindura epelak, basoan urrezko laztanak ezarri zituan.

127. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0193 Azkenez, baserri-inguruko baso zabalera iritxi ziran, eta luzaro gabe illunabarko argi motelpean, auzoko etxeak agertu zitzaizkien.

128. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak v. lasuen 0035 Andik, berdin, opor aldietan bere herrira, birigarro bat bere egaztadak egin eta gero, bere basoko zuhaitzera biurtzen dan legez.

129. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. arregi 0009 Ze bideetatik jatsi leiteke gure euskal ume ta gaztetxuengana ortze ta odei artetik mara mara gure zelai, baso ta urien barna jatorkun sirimiri erakaitz aterrigabeko baten antzo, eziketa jator, sakon, errikoi ta dotoretsu bat?.

130. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0027 Ume au bost urte bete ebazenetik aurrera basoan bizi izan zan eta auntzakaz egiten eban bere bizitza ori.

131. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0015 Orrez gaiñera, azken-larrialdi batean egazkiña etxe-ostean egozan basoen galbarrean lur artzeko gai izango zan.

132. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0020 Baiña, beste aldetik, arrazoi barik basoa ondatzeak gizakiari onuragarria izan leikion mota asko, batez be landarak, ondatzea dakar.

133. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0020 Geroko amesak alboratuaz, gaurko egunetan basoak tropikoko erri askoren ekonomi-oiñarria dira.

134. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0024 Oraintzuarte tropikoko basoen aldezko ekitaldiak gaitz-esale batzuk euki dauz.

135. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0024 Ori erreza da, baso jori bat ezereztuaz eta bere ordez, bizkor-irabaztera joten daben lan-etxeak jarriz, ez dala ezer lortzen ekonomilariak ikusten asi diranean.

136. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0140 E.- Ez daukat astirik, zeren hori ikasi askok egingo leuke neugaz ibilita, baina neugaz ibili beharko leuke beti basora eta.

137. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0140 E.- Gauetan leihotik eta begira egoten naz askotan baina horreek gauzok basotik hartu behar dira, goitik itsasoa zelan dabilen, haizeak zelan datozen eta holakoak ikusiz.

138. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0189 Norena ete zan? Basoa isilik egoan, natura lotan, izarrak bakar-bakarrik egozan erne, oso goian, zuhaitzen gainetik.

139. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0189 Basoa beti isilik, eta ez zan neskarik azaltzen.

140. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0176 6 bei, idi bat, 7 txal auntz bat, txarri bat, Soria'ko basoetan arrapatutako basurde bat eta ollo ta untziak daukez etxean.

141. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0037 JAN-EDANAK
- Arno gozoak lau begi eta oinik ez
- Kafea berorik, jarririk eta urririk
- Edaleak maizago bere basoa betetzen eginbideak baino
- Ostatuko sehiak gau laburrak, egun luzeak
- Pitar ukanak gozo hobea, ezenetz arno erosizkoak
- Ozpin gaixtoena arno eztitik egina
- Mozkor gaixtoak badira bainan ez da gose onik
- Nehork ez daki zoin iturritik edan beharko duen
- Egarri denarentzat pegarra ez sekulan zikina
- Barrika txarretik arno on guti
- Ardo purua ta baratxuri gordina, heiek egiten ditek mutil arina
- Ura ez solasgura
- Jan gabeko edanak kalte egiten
- Zintzurra patar eta sabela ordoki ditu horrek.

142. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00127 Une hartan bertan, basoko uso zuria, lehengo etxeko-andre gazte, ederra izatera bihurtu zen, eta etxeko jaunak bere egiazko emazte maite, kutuna zela ezagutu zuen.

143. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00018 Gehiegizko bota-behar batez gero eta zuhaitz gutxiago dago basoetan.

144. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0069 Zolu batzu baso askotan daudenak, adibidez lur geruza lodi, ilun eta aberatsez osaturik daude.

145. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0236 Txorien urratsei jarraikiz, basorako bidean.

146. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0015 Bustialdean bereziki badira baso eta oihan ederrak.

147. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0041 Baina ezer baino lehen aspaldian hemen gertatutako zerbait kontatuko dizut: Hernaniko indiano bat Ameriketatik etorri zen arto ale eta guzti eta hemengo baserri inguruak dena baso eta belaze zirenez, hementxe egin zuten experimentua.

148. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0098 - Baso-oihanetako zura nahiz egurra.

149. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0098 Eta horretarako bazituen zenbait elementu: burdin meategiak (Arrasate, Legazpi, eta Somorrostron bereziki); itsasoko portuen hurbiltasuna; baso-oihanetako zura; laborantza sektorearen aldakuntzak eta garraioaren (itsasoz nahiz lehorrez) desarroiloa, gerla ugariak faktore eragile izanik, eta merkatuen azkartzea nahiz hedakuntza.

150. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0006 Ondorioz, azpibasoa azaltzen da eta hariztiak, pagadiak ez bezala, baso argiak dira.

151. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0103 Mahaia prestatu (plater, baso, goilare, sardeska, serbileta...) eta jan ondoren dena txukun garbitu eta tresnak jaso, garbitasun eta ordena ohiturak har ditzaten.

152. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0006 JAUN ERRESERBA / Basoa / Larrea / Lugorria / Mahastia / Erreserbako lurrak / Etxe isolatua / Curtis Herria / Herriska Mantsoak / Mantso sakabanatuak.

153. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0072 Halako batean, baina, ilargiak, bere begi handia hodei artetik atera eta, argitasunaz bete zuen lapurra zegoen basoa.

154. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0267 Egarritu zen noizpait ere eta baso bat ur ekarri ziotenean, urrezkoa bihurtu zen basoa eta baita ura ere.

155. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0091 3.- Hildako txoriak zein basotatik dakartzazuen jakitea gustatuko litzaiguke.

156. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0091 7.- Hilda dauzkazuen txoriak zein basotatik dakartzazun jakin nahi genuke.

157. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0057 Hauexek dira bere ezaugarri nagusiak: Negu aldian tenperatura oso hotzak; hilabete gehientsuenetan elur-prezipitazioak; baso ugariak eta neguko hilabeteetan iharduera ekonomiko eza.

158. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0109 Lurralde honetako basoek hezetasun ugari behar izaten dute.

159. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0121 Baso hauetako espezie nagusia Koniferoen subklaseko zuhaitz bat izan ohi da, eta baso hostogalkorretan ez bezala, baso guztia espezie hauetariko bakar batez osoturik egoten da.

160. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0121 Baso hauetako baldintza klimatiko gogorren ondorioz, bizitza oso zaila da batez ere neguan.

161. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0080 Izerdi landugabe hau landarearen barrura sartzen da gure gorputzeko bena eta arterien antzeko baso garraiarien bidez.

162. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0080 Baso garraiari hauei zurezko basoak deitzen zaie eta izerdi landugabea landarearen sustraietatik hostoetaraino eramateaz arduratzen dira.

163. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0080 ile zurgatzaileak / estoma itxia / estoma irekia / zurezko basoak.

164. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0127 Egun batez, basotik etortzean mutikoa, hil egin zuen amak, eta pertzean puskaka egosi.

165. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0015 Garai desberdinetako etruskoen bi basotan Akiles eta Aiax ikus daitezke Troyako ormen aurrean marran hiru delako jokua jokatzen.

166. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0015 Lehen basoak, Anfora Tirrena, bi gudari armatu aurkezten ditu.

167. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0015 Beste basoak ere, teknika aurreratuagoa beronek, bi gudari aurkezten ditu.

168. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0087 Ondo mugatutako komunitate batean, baso edo aintzira batean, adibidez, animali eta landare-populazioak ez daude baldintza fisikoen menpean bakarrik (argia, tenperatura, hezetasuna, etab...), baizik eta bizidunek beren artean dituzten erlazio konplexuen menpean ere bai.

169. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0037 Bislunghi jaunak ez zekien sinestu ala ez, baina oso pozik zegoen eta taberna batetan sartu behar izan zuen baso bat ur edatera.

170. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0083 Baso handi batetan zegoen.

171. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0083 Baso horren erdialdean harkaitz beltz bat zegoen, huntzez huntza: hormetan erantsita igotzen den landare ostotsua estalia.

172. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0083 Egun batez artzaintxo bat galdu zen baso hartan.

173. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0147 Behar zuen egur guztia basoan, eta urteko ikatza.

174. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0101 Bestela ezin zitekeen izan eta, behin batean, gehiago itxaron gabe, larruzko jazkirik dotoreena ipini eta kanpamentutik aldendu zen eguzkiaren printzek oraindik baso zabalak urreztatu ez zituen udazkeneko egunsentian, inor ohartu gabe.

175. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0155 Zuzenbide subjektiboaren objektua, aginte juridikoak ukitzen dituen gauzak dira; adibidez, etxeak, basoak, autoak,... Objektu hau ez da beti gauza izaten; jokabide bat ere izan daiteke.

176. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0217 LANDETAKO BASOA

177. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0217 Hemeretzigarren mendera arte Sahararen antzeko desertua zena, milioi Ha-tako basoa bihurtu zen geroztik.

178. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0217 Geroztik, suak erre zuen basoaren hirurik bat, eta horretaz gain, Landetako pinuari fruituren bat ateratzeko, zerratoki edo paperolak ere sortu dira inguru horretan.

179. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0072 Aurrerago: Lurralde honetako hizkuntza basatia da; baso ugari ditu eta menditsua da; ez dauka ogirik, ez ardorik, ez janaririk, sagar, sagardo eta esnea izan ezik.

180. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0018 Barbantxo Duela denbora luze, senar-emazte zoriontsu bat baso ondoan bizi zen.

181. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0022 Txanogorritxo Bazen behin basoko etxe txiki batean bizi zen neskatxa bat.

182. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0022 Kontu handiz ibili behar duzu basoa zeharkatzean, otsoarekin topa zaitezke eta.

183. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0022 Txanogorritxok saskia hartu eta bere amonaren etxerantz abiatu zen basotik zehar.

184. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0022 Otsoa, ehiztaria ikustean, ikaratu egin zen eta korrika hasi zen; sekulan ez zen gehiago basora itzuli.

185. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0021 Aipagarriak dira Soriako basoak.

186. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0169 Ez da berdina izango Bretaina edo Landetako nekazal etxea edo Ipar Ameriketako edo Argentinako rancho bat; Finlandiako basoetako landetxea edo Italiakoa; Galiziako pazo-a edo Kataluniako masia.

187. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. navarro 0027 Ur naturala Begiraiozu argitan baso ur bati: partikula ugari ikusiko duzu suspentsioan.

188. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0059 Hodeitzarrez estalirik agertzen zen zerua; euria eta trumoia ari zuen; basoko arbolak, haize oso zakar batek astindurik, zabuka, txilioka eta irrintzika ari ziren, beste hainbeste arima galdu balira bezala.

189. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0059 - Oraintxe bertan noa basora, eta ikusiko duzu zein egur mordoa ekarriko dudan.

190. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0059 Basoa zeharkatzen ari zen lurrean zetari gorri, oso polit bat ikusi zuenean.

191. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0009 Joi eta Basaya tartean, Hiparide-loreak, musika haizez egiten duten loreak hazten diren tokian, Baso Ozpela dago; Joi eta Suskevancalzarminar tartean, mendikate izugarria.

192. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0074 Trenbidea utzi eta inguruko baso batean sartu nintzen.

193. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0124 Zeharkatzera zihoan une berean, bere atzeko basotik bide zetorren hasperen sakon bat aditu zuen.

194. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0008 Gero zelatan ibiliko da zoritxarreko umearen atzetik, hala nola ehiztaria basoko txoriaren atzetik ibiltzen den.

195. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0088 Baina haiek ez ziren basoko saguak, ez etxekoak, sagu zuriak baizik! Instantean ezagutu nituen! William eta Mary ziren!.

196. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0021 Supitoki, zoargi doi batek sigi saga basoan zehar gurutzatu zuen handik hemenka dardar eginez gelditu, hegada altxatu, abar batean ezarri eta jarraitzen arindu zen.

197. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0021 Bere aurrean baso argi bat zabaltzen zen eta han sute baten argitan, oso mota eta neurri ezberdinetako hiru pertsonaia zeuden.

198. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0237 Bastian itzuli eta basoko kapera tipi batetik irtena zela ikusi zuen.

199. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0237 Teilatua basoko aidean altxatzen ziren gapirio bipitsu batzuetaz soilik osatzen zen eta hormak, goroldioak estalita zeuden.

200. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura jostuntxo ausarta 0022 Basora joateko adorea hartu eta ogroak lo zeuden zuhaitz ondo batetan, bertara igonez harriak botatzen hasi zen, estrategia pentsatuz: - Bakoitzak, besteak molestatzen duela pentsatuko du, eta nola hain harroak eta hirakorrak diren, irainduko dira eta kolpez amaituko dute.

201. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura loti ederra 1977 0007 Gure printzesea angaila eder batzuen gainean eta palium larrosmargodun batekin gainduta eraman zuten, baso adarsu batetik, haren zerbitzarien laguntasunean.

202. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura loti ederra 1977 0007 Baso honen erdian haren aitak, gaztelu ttiki eta polit bat eraikitzea agindu zuen.

203. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura loti ederra 1977 0007 Denborea igaro zan, eta basoko sasitza ugaritu zan, gaztelu ttikia ia osorik izkutu arte hain beste adarren atzean.

204. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura loti ederra 1977 0008 Eta hona hemen, egun baten, printze dotore bat eizaldi baten irten zanean, basoko sasitzan zegoen gaztelu txiki eta polit baten irudia ikusi zuela, gertatu zan.

205. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura loti ederra 1977 0008 Zerbitzariak erantzun zion: - Gaztelu horretan sorginkeri baten erruz, printzesa bat eztia eta ederra lotan dago eta Basoko Printzesa Lotia deitzen diote.

206. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura loti ederra 1977 0009 Hura izan behar zuen Basoko Printzesa Lotia lehen esan diotena.

207. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0021 Basoan dabiltzanean, urratu egiten zaizkie ditiak eta orduan kontuz ibili behar du ardiari minik ez emateko.

208. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0002 Nor bere lanaz arduratzen zen, eta hau zela-ta, basoa beti egoten zen txukun.

209. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0002 Ez zekiten, ordea, bere ekintzaz basoa bizi arazten zutenik.

210. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0002 Baso tristeen egunak ziren.

211. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0006 Koloreak, jokoak eta barrea zekartzaten, ALAITASUNA zekarten lehenbizikoz baso triste batera.

212. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0009 Gaur basoko alimaleen artean normalak diren joko horiek guztiak, harekin eta haren familiarekin ikasi zituen, eta haien bidez, gaur antzinako kondairatzat hartzen ditugun segeretu asko eta asko ezagutu zituen.

213. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0016 - Beste basotara joan dituk -, erantzun zuen FUTY-k.

214. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0016 -Baso triste asko geratzen duk oraindik, eta Txikitxoek denetara joango dituk, alaitasuna eramate arren.

215. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0016 Baina nire familiari eta niri baso hau gustatu zaiguk eta hementxe geratuko gaituk.

216. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0032 Orduan ikasi zuen LU-k nola lo egiten duten Txikitxoek basoan.

217. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0059 Bien artean antolatu zuten dena, eta geroxeago Peruk morroi bati dei egin eta: - Mutil - esan zion -, bihar basora elkarrekin joango gaituk biok.

218. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura non daude pandak? 0001 Egunero, eguzkia irtetean basoko kainaberak eztiki banatzen dira eta bi panda betardi guri eta erdilotan, agertzen dira.

219. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura non daude pandak? 0002 Inorekin topo ez egitearren, inguruetako animaliak oraindik lotan daudenean irteten da basotik.

220. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura non daude pandak? 0005 Basora ihes egiten du bere semearekin eta kainaberazko tunel baten barrenean ezkutatzen da.

221. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura non daude pandak? 0009 Basahuntza burugabea da: - Basorako bidezidorrari helduko diot eta horrela lehenago iritsiko naiz.

222. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0013 Goizean goiz jaiki, lapiko batetan bazkaria hartu eta basora joaten zen iluntzerarte Koxme.

223. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0013 Beldur handia ematen zien herritar guztiei neguan basora joateak baina Koxme gizagaxoaren ogibidea han zegoen eta beste erremediorik ez zitzaion geratzen.

224. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0013 Neguko hotz eta elur latzak etortzen zirenean basoko piztia guztiak goseak amorratzen jatekoaren bila hasten ziren eta orduan komeriak, arraioa!.

225. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0048 Ehiztariek ondo asko ezagutzen zuten baso hura eta bazekiten otso guztiak jatekoaren bila zebiltzala.

226. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0048 Eta denek beren zepo handi eta maltzurrak hartu eta basora bueltatxo bat egin zuten neguko lehen igande hotz hartan.

227. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0059 Basoko otsoek nabaritu zuten Xikerren falta, baina ulertzen zuten bere desagerpena.

228. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0059 Euskal telebistakoak ere han izan ziren guztia hartzen gero telebistan botatzeko: Gabon, ikusle eta entzule. Duela urte mordoska bat Sorozarretako basoan galdu zen mutiko begi-gorri hura, XIKER, gaur bere etxera itzuli da eta festa galanta antolatu dute.

229. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0061 25- Basoko halako Basoan animalia asko egoten da. Txikiak dira gehienak.

230. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0021 - E, katagorritxo! Zer egiten duk, hor, kaiolan sarturik? - Hau duk, hau, gure zoritxarra! - Ez al duk kanpoa desiratzen? - Desiratuko ez dizkiat, ba, nire basoko zuhaitzak, nire basoko intxaurrondoak? - E, katagorritxo! Askatasuna duk munduko gauzarik beharrezkoena! - Askatasuna! Askatasuna! Bai.

231. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0021 - Bai, baina... basoko intxaurrondoetan jolastu nahi nuke.

232. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0103 - Orduan basora joango ziren gordetzera.

233. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0103 - Basora? Hanka gainean tente egoteko kapaz ez zirela? - Desagertu egingo ziren orduan. Horra guztia!.

234. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0224 Santiamen batean adarrik gabe utzi zuten eta desesperazioz marruka izkutatu zen basoan barrena.

235. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0023 Gure basoko azeri zaharrak ere nahiko kezka bazituen.

236. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0023 Gure basoko azeri zaharraren etxean gaurko familia onenetan gertatzen den gauza bera gertatzen zen.

237. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 - Basoa da nire etxea.

238. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i.m. de lezea 0089 Gaua basoan. Lorea eta Kurbil oinez doaz basoan.

239. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i.m. de lezea 0089 Biak joaten dira eta basoaren bestaldean azaltzen dira.

240. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0014 - Seme horiek, ezagutzen al duzue tokiren bat gaurko gaua igarotzeko? - Wambak zera erantzun zion: - Jauna, gertu duzu Brinxwortheko prioratoa, baina penitentzia egin nahi izatekotan, basoa igaro eta anakoreta bat aurkituko duzue bere koban.

241. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0024 Basotik basora zabaldu zen lehiaketa berriztatuaren albistea.

242. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0024 Zipriztin ireltxoak ere Laurgaingo basoan zuen pago gainetik entzun zituen Xixilioren deiak, pago gailurrak utzi eta han behetik zebilen laguntxoarengana jo zuen.

243. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0024 - Hazkazalmotza! Entzun al duk? Oraindik basoan ez dira nitaz ahaztu.

244. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0024 Nor ote zen basotik zebilen hazkazalmotza? - Baina, adiskide! Zer egiten duk negar-zeinuka jarri eta?.

245. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0024 - Ez dakizu, Zipriztin - suspiroz eta sentipenaz ari zen gure basoko basakatua.

246. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 - Hertzainak, hertzainak! Non dira basoko hertzainak.

247. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 - Baina gure basoan ertzainik ez badago.

248. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 Basoko txibatoa da aurrera datorrena: kuku zalataria.

249. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 Basoko txibatoak zelaketen ariari heldu zion.

250. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 Basoko txori guztiak ere kukuaren alde irten ziren.

251. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0132 Gero adiskide egin ziren, eta jolas ere egin zuten, basoko animaliak jolasten dakiten eran.

252. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0149 Basoak igarota gero, hibai baten ondoan pasatzen du egun guztia.

253. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0065 Basoko animalia guztiei irabazten die.

254. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0119 Yañezek esanak esan arren, denak mesfidantza haundiarekin zihoazen aurrera, basoko bazter guztiak aztarrikatu nahi balituzte bezala.

255. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0021 Jolas hauek bide ditugularik, espazioaz jabetzen goaz eta gure inguruko soinuak barneratzen ditugu (basoko soinuak, animalienak, haize, trumoi... gelako soinuak, instrumentuenak, etab.) 2.- Hizkuntzaren entzumena lantzen: Tonu-egiturak lantzen.

256. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0051 - Zenbat lan - esan zuen -, zenbat izerdi eta neke pasatu behar dudan eguneroko janaria ekartzeko! Basurdeak eta oreinak basoetan izkutatzen dira eta egunetik egunera zailago egiten zait harrapatzea.

257. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0103 Egun batez hartzaitxo bat galdu zen baso hartan.

258. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0059 Egokiera hura galtzerik ez zegoen noski! Belartzar handia zegoen eta sugeei beldurra zieten arren, oinetakoz fidaturik edo... sartu ziren basoan barrena.

259. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0112 Azkenik, aurreko gauean ikusia kontatu zien: - Zarata hotsa entzun nuen eta basoan aurreratu nintzen.

260. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0012 Basora sar zaitezte eta segi tiroka, ahalik eta gehien urrunduz; eta guk biok, Pierre, untziaren zelatan egongo gara.

261. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0084 Har ezazu basorako bidea eta ziur nago aurkituko duzula!.

262. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0084 Abiatu zen Pinotxo eta, basoan sartu orduko, basahuntz baten antzera lasterka hasi zen.

263. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0068 Alde guztietara begiratuz, lurrean arrastaka askotan, basora sartu ziren.

264. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0148 Lehen Locksleyko Robin deitzen zen iheslari hura, orain basoko errege zen eta Hugok hori ezin zuen inolaz ere onartu.

265. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0168 - Eta orain, bisitari jaunok, basotik irten arte lagunduko zaituztegu.

266. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0009 Basora joan eta urki adartxo sorta bat ekarridak, erratz berria egin dezadan.

267. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0009 Pausoz pauso zebilen, poliki-poliki, eta basora heltzean gose izan zen.

268. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0078 - Eta orain... alde hemendik! Laurok korrikan sartu ziren baso barruan, uluka.

269. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0124 Ilunak sendatu du izarra
ta iturrira zihoan bidea;
baratza belar zakar egin da,
basoa bakardade tristea.

270. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0155 Gaueko bederatziak ziren
ta haseran hitzik gabekoen soinu
ederren basoan nengoen.

271. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0155 Isiltasunak, gero, xamurkiro
ispiluen basora eraman ninduen.

272. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0155 Ispilu guziek erretratu berdina
isladatzen zidaten
ta basoko adaxka orok nire
sortu aurretik itotako oihua
trufaka, trufaka gora ta behera
kulunkatzen, kulunkatzen zuten.

273. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0155 Azkenik isiltasunak, zurrunbiloan,
lainoen basora jo zuen.

274. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0155 Basoan zerbait somatu zen
ezkutuan dabilenaren misterioz.

275. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0007 Nire gelan ateak, zur zaharrezko marroi iluna,
deskriba dezake malko eta irribarre; leihoak,
zuri argia, kristalaren transparentziaz
nolako desirak abiatu diren jakin badaki;
pareta berdea, eta hezea,
hormairudiz betea; lanpara baten alboan
ohea, ametsetarako bazter enea; armarioak,
erdi zabalik, inolako lotsarik gabe erakusten du
ezordenuz pilaturiko arropen irudi anizkoloreduna;
ispilurik ez;
erdian, elkarri begira, mahaia eta aulkia gaurko ia
arratsalde guztian nirekin bat izan dira; lurrean
baso bat ur, banaizezpanaiz egarri.

276. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0021 Albinoni eta Balberderen musikak ixildu dira.
Nere gorputz guztietako poruetatik amodioa ixuri dabilkit,
bainan amodioa ene eskuetako hatz eta behatzetatik labainduz,
irristaturik basoruntz doa, amodioak amorantearekin topo egin ez duelako.

277. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0056 Orain udara,
gogoan zaitut.
Basoetan itsasoetan nagoenean
ZURETZAT BETI
zoriona eskatzen dut.

278. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0011 - Itxaron dezala - esan zuen, eta basoetako bat hartu zidan.

279. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0011 Eseri, basoa bere eserlekuaren ondoko mahai batean utzi, eta niregana makurtu zen apur bat.

280. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0011 - Oh, ez nuen uste zu...- Macaulay moztu egin zen keinu ilun batez eta basoa hartu zuen.

281. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0161 Mimik atea ireki zuen eta sartu, erratilu batean basoak, whiskya eta ur minerala zekartzala.

282. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0108 Orduan elkarrekin abiatu ziren bizkor basorantz.

283. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0377 Annam mendietako lurra urria zen bere emaitzetan, eta iduri zuen bakarrik baso itxia edo arkaitza zekiela ematen; ez baitzuen han lore edo fruiturik ikusi ahal.

284. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0281 Eta maisuaren erregela eta begirada maparen baso eta sabanetan, ibai eta hiriburuetan galtzen zirenean, besoaren segak euliaren zunburruna errotik ebakitzen zuen, eulia esku itxiaren barruan atxilotuta geratzen zelarik.

285. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0117 Beraz, luzaro eztabaidatu ondoren, postu hartatik erretiratzea hobe zela erabaki genduen, eta, basoaren barru-alderago (denbora gehiago hartuaz etsaia haraino iristen zen bitartean) erresistentziako posizio batetan indartsu egin.

286. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0117 Horrela, basoan sartzen ziren bitartean, barruko bidexkak lehergaiez bete genituen eta tranpa ugari eraiki.

287. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0117 Basoaren zati trinko batetan sartu zirenean, aurrez ebakiak baina eror ez zitezen ongi eutsiak genduzkan pinu lodi pila bat utzi genituen erortzen heuren gainera, eta, harridura pasa baino lehen, sei toki ezberdinetatik tiroka hasi gintzaizkien.

288. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0117 Orduan, basoan izkutatzen nintzen, aurrez kanpamendu nagusi bezala erabilitako zuhaitz gaineko txabolan.

289. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0124 Baso trinko eta larrez josiak, basoaren beste zati garbi hura inguratzen eta gordetzen zuen.

290. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0124 Aurrez, baso itxiaren zatian, Josek kabi izkutu batzuk erakutsi zizkidan, baso hura hain ongi ezagutzen ez zuen beste inork ikusiko ez zituenak; baina han, paradisu hartan, begi aurrean ikusten ziren nahi haina kabi, katagorri zulo, piztien egoitza, etab.

291. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0124 Itsasoa bera baino hobeki ezagutzen zuela basoa konturatu nintzen.

292. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0124 Toki bitxi hartan bazkaldu ondoren (ondo kontuan izan zuen Joxek han janari, paper edo plastiko arrastorik ez uztea), berriz baso itxian barrena sartu ginen, oraingoan beste aldetik (paradisu hura baso trinkoz inguratua bait zegoen alde guztietatik).

293. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0124 Baina Joxeri jarraituz, hogei pausotara basoa bukatzen zela konturatu nintzen.

294. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0124 Harkaitzezko mendixka bat zen basoa bukaarazten zuena eta begi aurrean genduena.

295. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx bian 0107 Orduan beltzez jantzitako gizon bat ikusi nuen plaza hartako petril batetara igoa eta guardasola haundi batekin; jendeari hitzegiten zion, esanez osatzeko taldeak eta abiatzeko bi anaien bila, halako basora, halako mendira, eta miatzeko ondo bazterrak, bereziki miatzeko ibai ttikiaren ertzak.

296. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx bian 0107 Handik basoetara jo nuen.

297. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0043 Gure basoak, kanturik gabe, lumedun koloretsurik gabe, ilun eta beltz izango lirateke.

298. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0063 Oihanean, basoan zegoela, orkatz batekin adiskide egin zen.

299. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0063 Orkatza, bere lastertasunaz harro, baso eta zelaien gaindi, lau hankan joan zen, sudur zuloak zabal zabalik.

300. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0102 Egun berean, Hegan Zabaleko printzea, bere andrearekin, Baso Beltzeko erresuman sartzen da.

301. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0031 Salmahaira inguratu zen; baso bat whiskyz bete ondoren, baina, aldameneko eserlekuan eseri zen.

302. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. solbes 0009 Pattarra merkea. Basoa bete. Eztarria bete. Burua bete. Zapelaitzak eta arranoak begi bistan.

303. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. solbes 0075 Haritz asko daude nire sudurraren bi aldeetan, baina inoiz ez dut pentsatu ni basoaren zentroa izan nintekeenik, nahiz eta batzutan hala iruditu, ez baitziren ez Koperniko ez Galileo berririk jaioko ni nere okerretik ateratzeko.

304. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. solbes 0075 Basoak bere odola erakutsi du, eta xurgatzeko prest dauden zomorroak bat batean etorri dira.

305. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0060 Amordea, koleratsu, basoko etxetxora sartu zen.

306. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0100 Orduan arrainak jauzi bat egin zuen eta baso baten barna itsasoetako uretan hondoratu zen.

307. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0018 (Barulloren eskuetarik baso-botoilak hartzen ditu, zerbitzatzen da eta, basoa altxatuz, oihuka:) Nere aitari, Aragoiko errege zuzen eta Nafarroaren lapur, podere-makil zerrendatzalea, hainbeste erreinu ukaiten bukatuko duena, non ez duen jakingo non pausa bere ipurdi lerdena, eta hainbeste podere-makil ukanen dituena non Iruñako txorizoak bezala bere sukaldean dilindan ezarriko dituen.

308. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0060 Antzinako garai horietan hain ugari ziren ipotx horiek, ezen aski bait zen edozein basotan bati deitu, eta berehalaxe azalduko ziren bi edo hiru.

309. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0026 Basoaren animaliekin anitz mintzatzen zen.

310. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0012 Deitaleen baso hertsian orain ere.

311. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0062 Nolako pasioak eta gorrotoak ezkutatzen ziren baso haien atzean?

312. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0053 Baso batean sartu ziren laster, eta iluntasun hartan zuberotarrak deusik ikusten ez zuen arren, haxeroa eta Zangarinek urrunera begiratzen zuten eta noizean behin elkarri; halako batean, Zangarinek, ulertu baitzuen haxeroaren begirada adierazkorra, erantzun zion: - Bai mugazaina duk - eta zegoen tokian gelditu zen zuberotarrarekin, haxeroa urrats luzetan aurreratzen zelarik; handik gutxira danbada bat entzun zen eta gero lasaitasuna, haxeroa agertzen zela ikusi zutenean.

313. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0259 - Baso bete ardo, mesedez.

314. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0028 Orduan ikasi genuen: berriro han goian, basoan, desertore bat afusilatu zuten.

315. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0072 Elgarri behatu eta, hain onak ziren, nun segidan, Joana hasi zen nahasten bere basua landareak, egosaraziz bizpahiru mota, bertzeak gorderik eman gainetik.

316. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0013 Orduan anaiek baso heze eta ilun hartara begiratu zuten, elkarri begiratu zioten eta, azkenean, anaia zaharrenak esan zion: - Han geratu zen.

317. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0013 Gaua iristen zenean, beren kontseilurako sutxoaren inguruan biltzen ziren batzarrerako, basoa aintziraren ertzean hiltzen den paraje ezkutuan.

318. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0105 Gauerdian sukaldera joan nintzen basobete ur edatera.

319. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0041 Haitzulotik hiru bat kilometrotara zeuden, haitzen pare basoa ipar aldera jarraituz, eta ez ziren inoiz hainbeste urrutiratu.

320. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0167 Hondartzara inguratzen ziren kaioei eta urbanizazioko basoa betetzen zuten txoriei tiraka hasi zen trebatzen.

321. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0146 Inguru guztian, basoa: ez zen etxerik batere ageri.

322. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0009 Neska gajoa, baso sarri hartan bakarrik geratu zenean, erabat beldurturik zegoen, orriei begira, zer egin ez zekiela.

323. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0070 Orduan printzeak baso txikiaren ondoan jaits erazi zuen, eta gehiegi berandutzen zela ikusiz, haren atzean joan zen esklabu neska kontura zedin gabe.

324. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0052 Neguko iluna zabal Bidasoaren gain, ilargi guria kurika laino geldoen atzetik; haizea fiiika basoan, argi bakanen distirak uretan malgu eta hauskor.

325. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0069 Otsoa basoan ezkutatzen ikusi genuen.

326. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0153 Gero, baso bat ur ekarri eraziko die bere lagunei eta hildako lagunei egindako ofrendak jango dituen beleari egingo dio ohore.

327. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0011 Taxizale batek aitortu zuen gerora berak Schô*nner jekez jantzia andaluziarrez jantzitako emakume gazte batekin baso horretara eraman zuela.

328. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0011 Bikotetxoa basora eraman zuen taxizaleak (Nik hobeto esango nuke sasarte bat zioen) ez zuen ezagutu Blum argazkietan.

329. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0041 (...), pena arrasto bat sentitu zuen Mariak, baso bat esne hartuko zuen harekin eta segidan aterako zen, erabaki hartaz jeiki zen silatik eta galtza txuriak bilatu zituen, non sartu zituen?, komoda gaineko arropak besarkatu zituen eta ohe gainean zabaldu zituen, han ziren, zimur-zimur eginda, aldrebeski jantzi eta bere gelatik atera zen.

330. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0041 Muturra garbituta sukaldera sartu zelarik, ama bere txokoan jarrita nabaritu zuen, erdi-agurtu zuen baina harek ez zion deus erantzun, bere basoa jasoz bezperako esneaz bete zuen eta irratia instantean ematen ari zen notiziari erreparatu zion: Goizeko zortzirak baino lehentxeago, bere lanera zihoala kotxez, polizia nazionaleko tenientea zen Miguel Palomino Palacios hiru gaztek tirokatu eta hil dute Donostian... Pelos, bere lagunarekin gogoratu zen Maria: lehengo astean ikusi zuen, bere leihotik, poliziek herria hartu zuten eta hantxe, kantoi batean Pelos atxilotu zuten eta eskuak paretaren kontra zeukaten - bat etorri zen orduan, agintzen zuena behintzat, eta amorru bizian jo zion Pelosi barrabiletan ostikoa eta.

331. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0043 Oihanean askatasuna. Bakea basoan. Lagunarteko adiskidantza.

332. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm eiset 0318 Penagarriena, pagadiz, gaztainadiz, hariztiz, hain beterik ziren basoak urritu direla, piñadieri lekua egiteko, eta hemen perretxiku mota gutti dira.

333. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0148 Nola atera zituzten Pragatik eta baso aldeko herrisketatik sakabanatu.

334. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0022 Beste aldetik egurra ere ugari dela esan daiteke bere basoak handiak eta aberatsak izanik.

335. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0097 Horregatixe dirudi, printzipio hutsetako demokrazia batean hain erraza izan beharko lukeenak, hain zaila hor beheko demokrazia zabal horretan, eta hemen goiko baso itxian.

336. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0296 Hau ez da beti egia zeren basoetan, zelai artifizialetan, lur harritsu zein maldatsuetan eta baita kultibo zabaletan ere traktore eta ongarrien eraginkortasuna galdu egiten bait da.

337. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0139 Gehiegizko ausardia eta atrebentzia galanta, noski, gure praktika literarioan arbola urri eta zurbilek literatur abentura aberatsago baten baso zabal eta ugaria ikustea eragozten didateneko aldiotan.

338. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0060 Herejiaren erauzi-beharra eragile (eta aitzekia!), hirietan eta basoan, Austria-ren zapalketa gero eta gogorrago egin zan.

339. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.m. ruiz 0289 Gabea Haranean leherra arbola nagusia da; Artzena mendikateak leher honen Arabako baso ederrenak agertzen dizkigu.

340. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.m. ruiz 0289 Pago era ere agertzen zaigu Gorbeako Pagazuri basoan.

341. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zientekn 0387 Antzinatean burdina lortzeko behar ziren bi baldintza edo langai nagusiak bazituen Euskal Herriak: meatzeak eta basoak, alegia.

342. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Azkeneko herri honetan, baso ardo, serbileta zuri eta aipatutako melodi moduekin mahai gainean egiten zen Prioreen eta Zerbitzarien aukera eta botere-aldaketa.

343. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0023 Gipuzkoako zorupea, plubiometria, mendien altitudea eta orografia itxia, basoen hostotasuna eta haize-aldi nagusiak, zenbait espezietan taxon inportanteak lortzea erraztu digute.

344. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0023 Aldiz, gure basoak osatzen dituzten altxor botanikoak (Pagoa, haritza, urkia, urritza eta kantauriar zuhaitz tipiko guztiek) fauna lepidoptero oso aberatsa gordetzen du.

345. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0012 Behin baso bat garagardo hartzera Zelaizabalera gomitatu ninduen.

346. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0337 Cok ikatza Darby-k aurkitu (1709) eta Cort-en metodua- ren bidez labe handietarako baliagarri gertatu zenetik (1784), burdinolak basotik ateratzen hasi ziren: burdingaia, harri-ikatzaren (cok) bidez galdatzea posible gertatu zen, beraz.

347. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0337 Eta gure basoekin ez teknikaz, ez kantitatez ezin zitekeen Iraultzarik egin.

348. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0337 Basoak galtzen eta mendi gora urruntzen zihoazen.

349. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0337 Basoak ez zezaketen segurta etorkizuna, Bidarrai-n, Arnegi-n, eta Baigorri-n (1786) ikus zitekeenez (Th. Lefèbvre).

350. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gorbea 0139 Basoan ginelarik, gure bidearen alde banatan eta haitz bat menderatuz, Egillolarrako txabola biak ikusi genituen. Ordua, hamabiak eta laurden. Garaiera 1170 metro.

351. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0158 Baso sorginduak, Erdi Haroko gaztelu, iturri erromantiko edoeta garaitarku diruditen eskenategitan, argi eta kolorezko ondorioren magiapean, mundu guztiko ballet konpainia handiek praktikaturik, egunean egunean ikuskari atseginago eta ernagarriago bihurtu da.

352. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arkeoikuska 83 0014 Fauna aztertzen ari da, hala ere baso eta harkaitz-espezieak (oreina eta ahuntza hurrenez-hurren) badaudela antzeman daiteke, helix nemoralisen agerpen urriarekin batera.

353. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0104 Hona hemen haserako istoria: Bazen halako batez basoan gaztelu bat, belarrez eta murru arrez inguratua.

354. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0178 Han dituzu laboraria eta artzaina, ihiztaria, arrantzalea eta marinela, oiloa eta haren xitoak, otsoa eta ardiak, aztorea, usoak eta sareak, oiana eta mirua, ekarle gabez basoan alferrik galtzen den egur ederra, haltza oianaren bista baina fruitu gabea....

355. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0099 Erkameztia Erkametzen (Quercus faginea) basoa.

356. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0099 Erkameztia. Amezti hauetaz hitz egiterakoan erkametzaz (Quercus faginea) ari bagara ere, ez da beti erraza baso horretako zuhaitzak ondo sailkatzea, espezie hau erraz hibridatzen bait da beste haritz eta ametzekin.

357. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0064 Basoak ziren, hitz batean.

358. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0064 Gaurregun Londres-ko Museoa gordetzen duen jauregiaren aurrekaldearekin parekide, arbola adartsuz inguraturiko ibilbide bat dago; hartatik, beste bide asko ateratzen da, belardi eta basoetan zehar, laku, ubide eta ursendakarizko iturriraino.

359. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0018 Basoak garbituaz bezala, lekutuz joan ziren baztarretan otsoak eta artzanoen egitekoa ttipitzen.

360. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0094 Beheko basora joaten hasi da.

361. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0078 Eta aipatzen ez den baina antzemangarri nahiz eta eraikidurari dagokiona ez izan den hirugarren kasua, Oñatiko Aoz-ko eliz parrokiarena da; hemen, nabeen bereizketa, basotik bere hartan garraiatutako arbola osoz egina dago; horretarako, enborretik alboetara doazen adar haundiez baliatu ziren, berorien bidez arkuak moldatuz arku zorrotzak, arku gotikoen antzera trebeki moldatuak; egia esan, egiaz gotiko diren nabeen imitazio burutsua.

362. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0047 Substantiboak
apalategi
baso
botila
ganibet
goilare
kaxa
kikara
kutxatila
sardeska
.

363. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0027 Zer egin dezakete haurrek bazkaria prestatzen laguntzeko? (Mahaia jarri, haurtxoari baberoa lotu, basoa bete).

364. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0120 Gure mendi eta basoetako zenbait ermitak badute beren baitan nolabaiteko giro atsegin bat, herritar arte atsegingarriak eta bertako debozioaren graziak ematen dien berezitasunagatik.

365. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0016 Lizardi-k basoa, fagadia itzala gisa, maitasunezko maila goren eta barrenkoira jasoko du euskararen erlazioa.

366. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0095 Basoa hilda dago; basoa adar hutsetan, bilustasunean datza....

367. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0016 Janaria sutan ontzen dugu, basoan bildutako egurrez eginean.

368. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0041 1. Kausa desberdin askorengatik has liteke sutea basoan.

369. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0065 Halere, bi baso eta edateko lastoak ematen badizkiezue, erraz ikusten dute zer egiten duen punpak.

370. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0065 Lastoaz ura zurrupatzen dute, estaltzen dute lastoaren muturra mihiaz eta beste basora aldatzen dute ura.

371. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0082 Oraindik ere, oso ezagun ez diren zenbait lurraldetan horrelako zerbait gertatu ohi da: basoan zehar bidea irekiz bata bestearen atzetik dihoazen ibiltariek, berriro ere laister sasiek estaliko duten bidetxior bat egiten dute.

372. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0127 Basotan hain aberats izanik, zerratoki asko sortu da Nariñoko departamenduan.

373. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0034 Sasoi honetako politika liberalak desamortizazioaren lur-salmentak, herri-lur eta basoen eskuratzeak, hitz batez, jabego pribatuaren nagusitasuna dakartza.

374. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0085 Basoak ez ziren edonola hustiratzen, zuhaitzak iraunarazteko lege bereziak baitziren.

375. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0053 Egunsentia heldu zenean lotan jarri ziren biak, loa galerazi zezaiekean ezerren estuasunik gabe: ez tximino, txori ta bestelako gau-animaliak ateratzen zituzten basoko zarata arruntek kentzen zien haiei begitik lorik; ez han goian gabarra bati ur-aga bultzaka zijoan langilearen kantuak.

376. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0172 Amazonastar basoan geldi bait dago airea, aizeak ez dezake landareen arteko ar-emetzea egin hazi-hautsa eramanaz; horregatik zomorroak izaten dira lan hori egin beharrean aurkitzen direnak, eta hala beheragoko mailatara jaitsi beharra daukate loreek, alegia zomorrorik gehiena dagoen mailatara.

377. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0172 Lehenago esplikatu denez, larru baten antzekoa da amazonastar basoa, hainbat landare-bizi-maila dituela.

378. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. setien 0022 Ez da dudarik, paraje bakoitzean nabarmen diren gauzak laguntza onak dira: adibidez mendi, baso, dorre, etab.

379. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak beasain 0097 Eta hemen beharbada, datorkigun etorkizun horri buruz gogoeta egitea komeni litzatekeenez, bihoaz honako Julio Caro Barojaren hitz hauek zeregin horretarako: Uste dut, zera, kultur modu bat bakarra besterik ez kontutan hartzeak duen arriskua salatu eta aurre eman behar diogula, hots, laburreko kultura hau denari alegia, abiaduraz beteari, ez denbora ez eta espazioa ere ezer axola ez zaizkiola dirudienari eta gauza baretsuen balioa defendatu egin behar dugula, gauza naturalena, mendeetan zehar naturak eman izan dizkigun gauzena eta azkenaldian munduan bizitzen ari garen esperientzien arabera, beroriek amaitzeko prest dagoen gizaki-mota moderno honek, errespetatzen ez dituenena; izan ere paradoxa dateke, naturak basotan edo petroliotan edo eta burdinetan, direnak direla, beren helburuekin milioika urtetan zehar metatutako energiak, orain soldatapeko gizontxo batzuk, ez ia milioika urtetan, baizik eta ehundaka urte gutxi batzutan xahutzea.

380. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak beasain 0345 Aldapa handiko lekutan basotik etxera belarra, garoa edo egurra garraiatzeko erabiltzen da.

381. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0039 Gainera lur aldapa pikoak gero eta gehiago basotarako uzten hasi dira, hots, pinu aldatzen.

382. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0086 Baina, baso eta fruta-arbola dauden lurrak alde batera utzita, soro eta belaze dauden sailen neurria 46 area da bataz beste.

383. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0269 Hemen ere, Mari-ren erreinua eta etxea dauzkagu bi biak muturka; biraoak etxetik urrunarazten ditu etxeko semealaba madarikatuak eta basorako bihurtzen ditu.

384. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0269 Basoko lupuak nahiz txerrama gorriak gu jan gintzakeela esatea bezalaxe da, edo arkume buruzuri jaio izan bagina desiatzea bezala edo kaka-mokordo bat izan bagina bezala.

385. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0230 Bi poesiok beren hasera deseginez bezala bukatzen dira, biak berdin, asentu eta zimendurik ez bait dute beren baitan: Lenengo txokoa, Santa Rosako basoan hasi eta Uitziko Elizan, Santa Rosan dagoenik ahantzita; Sinismen garbi, naturaren gozamenez hasi eta Kartusi Elizan buka, sinismen legorrez.

386. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0049 Badirudi Euskaraz ere, hasiera batetan, herrik lurralde adierazi nahi zuela; hortik letorke baserri, hau da, basoan dagoen lurraldea adierazi nahi zuela; Nazioak (Latinetik) jaiotako lurraldea adierazi nahi du; aberrik, arbasoen herria: eta patriak (terra patrum), gurasoen lurra.

387. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. kortadi 0297 Oi baso eta itzalpe, Maiteak eskuz landuak naro, oi zelai ori-urdin, lore pinpiñaz bitxi, esan zuetatik al dan igaro!.

388. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. gaminde 0117 BEHAR IZAN (etxera joan behar dut) (bihar joan beharko dut basora).

389. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. gaminde 0117 (ezin duzu joan basora) (ezin dut etxera joan).

390. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Basoko bide-txidorrak jendez beteta, baserriak ere hutsik daude; artasailen ertzetatik, garitza horailen ondotik salto eta brinko doaz mutilak; jolasean, ostera, neskak, kopeta ederrak askatuta dituztela.

391. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0139 Baso aberastasuna Aurrerago eman ditugun azalpenetan esan dugu herriko lurraldetik %40a zela basora emana.

392. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0139 Denetara, mota guztietakoak eta 25tik 200 urtetarakoak zenbatuta, 780.000 zuhaitz inguru izango ziren Bergarako basoetan aurki zitezkeenak.

393. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0139 Baso sailetatik ateratzen ziren ondasunak ere oso modu desberdinean banatzen ziren, basoa jabearen esku ala maizterraren mendean bazegoen.

394. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0139 Basoak baserriaren jabeak berak erabiltzen bazituen, berriz, bere beharrizanen arabera egin zezakeen nahi zuena.

395. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0199 Basandere-k andre basatia edo basoko andrea esan nahi du.

396. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak h. knô*rr 0133 Eta baliteke zenbait zuhaitzek oihan ezinez edo ametsezko basoez hitz egin nahi izatea, txartelek, ez alferrik, aditzera ematen bait digute jatorria: Indi-gaztaina, Guarichindonak, Soforak, Magnoliak, Clandiflorak, Nissia Sylvaticak, Ligustrum Japonica, Pawloniak, e.a., e.a..

397. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizijator 0092 Beste ehun milioi urte igaro ziren, aldi karboniferoa ailegatu zen eta Lurrean baso trinkoak agertu ziren, zeinetan iratzeak, azeri-buztana eta likopodioa hazten bait ziren.

398. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0037 Baso epel bateko berezko sarea zenbait mailatako harrapakin eta harrapakariz osatua legoke.

399. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0037 Bigarren mailako harrapakari hauek super-harrapakari baten harrapakin gertatzen dira aldi berean (baso hauen kasuan ehiztari bat izaten da); baina badira lehen mailako beste batzuk ehizatzen dituzten mota honetako beste zenbait: suge batek, hegazti graniboroez gainera, igelak eta bestelako harrapakin batzuk ehizatzen ditu, baita bereziki intsektu eta ornogabe txikiz elikatzen diren mikrougaztunak ere, satitsuak adibidez.

400. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0061 Ereinotz oihana baso beti berdea da, urte guztian zehar edo udan denak batera euri ugariak izaten dituen klima ozeanikokoa; ereinotzak dira espezie nagusia.

401. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0083 Basoak suntsitzeaz gainera, koniferozkoak batik bat, lakuak kutsatzen ditu hauetako bizitza forma oro akabatu arte.

402. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0083 Bada, Suediaren iparraldeko lakuak eta basoak hiltzen ari dira Britainia Haundian sorturiko kutsadurarengatik.

403. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0083 6. Zentral termiko eta industria kimikoetako gas sulfurosoen eta nitrosoen konbinaketek, giroaren hezetasunarekin batera, baso osoak uzten dituzte erabat hondaturik.

404. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0094 Basoak dira ugari ala garbiuneak? Zergatik?.

405. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0119 Baso bat moztu edo erretzen bada, ugaztun handiek ihes egin dezakete, baina, nora?: janariagatik konpetentzia oso handia izango den beste baso batetara.

406. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0227 Azpimarratu egiazkotzat dauzkazunak: - Aerosol batzuk erabiltzea. - Ibai guztiak kutsatzea. - Basoak deuseztea. - Pinua landatzea.

407. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0091 Horrek, animaliak jana basoan bilatzen zuela adieraziko luke.

408. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0025 BASO MEDITERRANIARRAK. Ezaugarri orokorrak

409. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0025 Zur elementuetan aberatsak ziren florek jarraitu zieten (baso laurifolio mistoak), Ipar Ameriketako eta Eki Asiakoekin antza haundia zutenak.

410. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0027 ARISTOLOKIAZEOAK Aristolokiazeoak ongi definituriko familia da, 625 espeziekin, belar eta zuhaiska genero gutxitan banatuak, Eurasia eta Amerika tropikal eta epeleko baso eta sasietan zehar.

411. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0051 Mitxoletak bezalako lore hori ederrak, gure atentzioa deitu dezakete udako lehen hilabeteetan Kantauri eta Pirinio inguruetako giro fresko eta ozpeletatik ibiltzen bagara, baso misto, amilburu, amildegi eta abarretan.

412. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0288 Lurralde-alorra - Lurren landu edo ustiatu daitezkeen zatitango banakuntza lurrak berak eskaintzen dituen aukerei eta gizona hoietzaz baliaagtzeko erei lotuta dago (landutako lurrak, belardiak, basoak etabar).

413. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0139 Ezagunak dira oihan eta basoen ekosistimen egitekoak: biologiazkoak (zer ikus estuak elkarrekin trabaturik bizi diren ekosistimekin, lurraren babesa, uraren eraketa, O2/CO2 eraketa, eta abar), ekonomiazkoak (zurgintza, etxegintza, papergintza, eta abar), sozietatezkoak (atsedena, ertia, etab.).

414. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0139 Aise xilatzen ahal da, beraz, baso eta oihanak ez daitezkeela halakoikala erauzi eta bota, neurri egokia gorde behar dela haien egitekoen artean; eta hau, puska haundi batean, mundu mailako eta lekuan lekuko afera da.

415. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0029 Landaredia kentzeko modurik errazena basoari sua ematea izaten zen; honen atzetik ahal zen neurrian basoa garbitzen zelarik.

416. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0082 Landarediaren gain ez zen eragin handirik izango, eta baso epel hezeari dagokion landaredia nonahi aurkituko zen.

417. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0023 Etxearen atzetik, eskubiko bideak haizpitartearen goiko partera eta haitzen gaikaldera iragateko aukera emango digu; aldiz, ezkerrekoak, sakanaren hondora eramango gaitu, gure aurrean, basoan, somatuko dugun uren beragertokien eta urarleku batzuen mailara eramanez. 340 metrotako alturan iristen da sakanera, justu harkaitz handiez osatutako kaos baten azpikaldera, akuedukto zahar baten hasieran.

418. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0023 Berriro atzera jo beharko dugu inguruaren exploraketarekin jarraitzeko eta basotik gora, harkaitzezko kaosa zeharkatuz, goiko bidera itzultzeko.

419. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0132 Eskubi alderuntz jo beharko dugu itzulera Lecheko basotik egiteko.

420. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0132 Jaisteko, geure pausoetan piskat atzera jo beharko dugu GR10 balizaketa bilatu arte, hau Lecheko basoruntz zuzentzen bait da, iparraldera.

421. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0132 Ondo markatutako xenda bat jaisten da segidan basotik, zenbait alditan basapista batekin gurutzatuz.

422. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0188 4. Ingurunea: Vedado de Eguaras, 1350 hektareako natura erreserba, Peñaflorko gazteluaren inguruan, mendiska arbolatsuz eta aintzinako basoaren aztarnaz osatua eta Estrozako harresiaz mugatua iparraldean.

423. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0300 Baserria gainditzen du bideak eta isurialde osoa zeharkatzen du berriro ere basotik jaitsi baino lehen.

424. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0300 Bertara hurbildu asmoz baso txiki bat zeharkatu ondoren, konturatuko gara Iparraldeko Ertza ez dela oinetik ikusita pentsa zitekeen bezain delikatua eta jabetuko gara ere Mendebaldeko Korridorea, harritzaz estalita dagoena, ez dela igarobiderik egokiena eskubitik inguratzen duen karaitzezko nerbaduraren aldean.

425. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0011 Begien bistakoa da gure mendi, baso eta ibaiak gero eta gehiago degradatzen ari direla.

426. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0011 Oihan ustiakuntzen planifikazio txarrak eta baliapide naturalen aprobetxamendu txarrak, bertoko basoen (artea, haritza, gaztainondoa, lizarra) atzerakuntza ekarri du, gizakiaren eskuak lagundutako kanpoko espezien zabalkundeak eraginik (batez ere Insignis Pinuarenak eta Eukaliptuarenak), epe laburrera errentagarriagoak direlako.

427. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0063 Bide zidor aldapatsuan gaindi igongo gara pago eta haritzez osaturiko basoxka bat zeharkatuz, harkaitzetara heltzerakoan arteak agertuko direlarik.

428. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0174 ZIKLOI-HABIAK XVII. mendeko bukanero eta filibustero ospetsuak beren harrapakinen gainera otsoak bezala erortzeko Karibean edota Txinako itsasoetako irla bazterretan gordetzen ziren bezala, basoak eta hiriak birrindu eta itsasuntziak suntsitzen dituzten zikloi izugarriek ere beren gordeluak dituztela esan genezake.

429. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bitez 0028 Pinturan, errealismoa nagusitzen da, Tervueren Eskolaren eta Soignes basoaren inguruan trinkotzen dena bere estetikaren gai gisa.

430. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0049 Nik deitzen diot Markland - Basoen Lurraldea ".

431. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0015 BASOTIK BASAMORTURA POXPOLO BATEN ALDEA.

432. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0015 Basoen murrizketa eta basamortuen azkar zabaltze hau elkarrekin lotuta daude, lurra zuhaitzen babesik gabe gogortu egiten bait da luzarora.

433. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0015 Basoen murrizte horretan eragina duten faktore garrantzitsuenen artean daude alde batetik, ekonomiaren eskakizun burugabea eta beste alde batetatik, eta kezkagarriena dena, suteak.

434. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0015 Basoaren jabeak basoa erretzen zaionean, kanpoko zuhaitzak landatuko ditu, hauek bertokoak baino azkarrago hazten bait dira.

435. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0015 Basoen %43`23 honelaxe erre dira.

436. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0015 Arrazoi askorengatik ematen diote su basoari.

437. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0117 Izan ere, superstiziozko praktikak sinodo horietako disposizioetan edo Dumio-ko San Martin-en (907) edo Arles-eko Caesareus-en (908) izkribuetako pasarte seinalatu batzuetan salatzen diren bezalako tankerak hartzen dituenean, berebat VI. mendean fanu zaharretara joan ohi direnei aipamen garbiak eginez, dei egiten zaie baso eta uretako numenei, aditzera ematen dutelarik, bestalde, santutegi eta aldare zaharrak badirautela oraindik, eta arbola eta arkaitz sakratuak beneragai direla, batek badu eskubiderik de terminis eztabaidak alde batera utzi eta gutxienez ere bere buruari galdetzeko ea noraino iristen den kristau-fedearen aitormena praktika horiekin batera erabiltzen dutenen baitan eraginik uste den metanoia (909).

438. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0264 Baso hostoerorkorren mendel eta soiluneetan bizi ohi da, substratu silizeoetan bereziki.

439. 1969-1990 gipuzkera ahozkoak in: ustu ezin zan ganbara. txirritaren zenbait bertso eta gertaera 0116 Orduan auskalo zenbat baso edango zitun.

440. 1969-1990 gipuzkera antzerkia uxola 0308 ARGIÑE - Baita basoko txori ta piztiak, bere dizdizeraz itxutzen diranean...

441. 1969-1990 gipuzkera antzerkia uxola 0311 - Orain amonarengana joan bearren gaitun, ta amonatxoaren etxetxoa or baso orren atzekaldean, oso urruti zegon.

442. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0198 Permin - Baita, Unamuno ere!... Ez al dakizu Menditako injenierotza Madrid'en... ezik ez ditekela ikasi; baso ta mendi gutxiena dagon lekuan.

443. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. arrinda 0049 (Gaztelutik basoan sartu arte) (Euren aurretik Frailea eta Semeno ikusi...).

444. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0083 Alderdi asko ditu berekin
pagadik dauzkan basuak,
erauntsi eta otzean babes,
beroan itzal gozuak;
udazkenean, danak batean,
perretxiku ta usuak,
ondoa berriz garbi-garbia,
an indarrik ez du suak,
pagoa sartzen saia bear du
gaur Euskalerri osuak.

445. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0008 Irudigillea aunditasunen bidez agertzen da, basa edo arri-lanen bidez, eta orrela betetzen du bere zeregiña.

446. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak aita'ren etxera 0022 Jon eta Iziar senideekin jolasean dabiltza basoan.

447. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak aita'ren etxera 0022 Oiek politak, baso, mendi orlegi eta zeru urdina...!.

448. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0019 Pihipitaki, phapataki, nik ba dakit gauza bat: Illargi betean errota Errota gaiñean bi zulo Bi zuloen gaiñean bi leio Bi leioen gaiñean basoa (Erantzuna 139 orrialdean).

449. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0086 - Landare berriak landatuaz, gaitzetatik zainduaz eta, surik danean, itzalduaz landuko ditugu basoak egokienik.

450. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0086 Baso-Mozle = Talador: Basoetako zugaitzak ondotik ebakitzen ikasia.

451. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0012 BEROALDEKO BASOAK.

452. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0012 Bere etxean, beroaldiko basoetan, ikusi bear dugu Aprika'ko jakintsua, elefantea, alegia.

453. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0012 Eta alde-egiten dutenean, basoa, ain zuzen, itxi egiten dala dirudi.

454. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0061 Suge gaitzak dira baita piton, ta Amazonas-aldeko basoetan bizi dan anakonda ere.

455. 1969-1990 gipuzkera liturgia salmoak 0026 Ixurtzen duzu / nere burura / usai ezti,/ basoan badut / gaindiz gaindi.

456. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0023 Igaro zituan ibarrak eta basoak, igo zituan mendi garaiak eta konkortsuak, aztertu zituan, asko nekatuz, toki utzienak, galdutako ardia arkitu arte.

457. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0314 Sala-tik basoan barna Sion-go alabaren mendira.

458. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0021 Baso zizelatu, urreztatu, polliki buruturiko bat erakutsi eta zuen begiak lillura balezazke, eta zuen biotzaren gogoa bereganatuko balu, egillearen eskua, zillarraren pisua eta metalaren diztira atsegin zaizuelako, ez ote luke zuetako bakoitzak au esango: Nik eukiko banuke!.

459. 1969-1990 gipuzkera poesia s. muniategi 0013 Odei illun ta laño artean ere
oraindik eguzkiak argi dagi
ta, izarrak dira agiri;
oraindik ibarrak ibar dira bai,
ibaiak ibai, zelaiak zelai
ta, landaz-landa, muño zear
gure baso ta oian artean
mendiak mendi dira bai;
ta, beste ainbeste ta ainbeste,
Gorbea, Aitzgorri, Aralar
zut-zutik ta goi, zerupean,
ezetasunik ederrenean,
erriaren izate ta gogo,
erriaren oñarriak dira bai.

460. 1969-1990 gipuzkera poesia s. muniategi 0013 Alere, gugandik, barren-mintzozko
negar-zinkurin minkatzez,
ixilpe bildurgarrian
zerbaitek, bai, zerbaitek iges dagi,
illunduz, aulduz, ostikoperatuz,
bai, iges dagi bai zerbaitek,
iges dagi bere gogo, izatearen
nortasun ederra utziz:
pago mardul, aritz lerden,
zumar eze, arte zindoak ziranak,
iges dagite bai piñudiz-piñudi,
erdel-otsezko aiurri zeken,
aize zakarraren eragin beltzez...
zerbaitek iges, iges dagi bai,
gure mendi, gure ibar ta itxaso,
gure baso eder ta oianetatik
zerbaitek iges dagi bai, zerbaitek,
gure landa, zelai ta ibaietatik,
iges dagi bai zerbaitek
gure artean, alako
gorputz ustu, arima galduaren
ildura triste bat utziz.

461. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0066 Askok esaten dute, basoan ikazkintzan daudenak ikusten dutela, ta entzuten dituztela txakurrei egiten dizkien ziztuak; eta, bera dabillenean, aiziek zarata aundia darabilkitela.

462. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0110 Gurutze au dago Gipuzkoako lekurik zoragarrienean, emendik ekusten dira san dituan probinziaz gañera, arkaitz, mendi baso eta oyanak, agiri dira zelay-soro, ibar eta sagasti mardulak, agiri dira Uri, Erri eta borda uso churiak diruditenak arbol tartean, agiri dira burni bide, Irun eta Endayaco Estazioak, agiri dira Burdeosko munu, Bayonako barra, Biarritz-ko erri, Sokoa-ko gaztelu, Ondarrabi eta Endayko portu eta Mr. Abadiren jauregi galanta, ` agiri dira ichaso zabal, Bidaso-ibai eta errecacho garbiak, agiri da Justiz aomen aundikoa, lotsatua bezela chara-tartean, agiri da Guadalupeko Elizachoa bere dorre alayarekin, agiri da gure uri noble, leyal errutsu eta beti piela bere murru auratuakin, agiri da... baña bukatu dezadan zer agui dan, Aita Aranak gurutze onen peañan escrita zegoala kompondu zituan bi itz neurtu ooekin.

463. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa r. murua 0046 - Ederki: orixe ikustera etorria nauzute basotik.

464. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa r. murua 0046 Basoko abere guziak izutu omen ziran legoi gaztearen orrukin eta ezin jabetu iñor zergatik ziran marru ta ayuma oyek; larri asko inguratu omen zitzayon ama: - Zer dezu, seme; Zergatik orru ta ayuma oyek?.

465. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0049 Egun hartako eginkizuna, basoak eta mendiak ikustea zuten.

466. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0045 Elurrez betetako baso illunetan barrena, mendi-egal bakartietan zear, baserri ta erri koxkorren ondoan: MUTTERS, NATTERS, KEIT, TELFES....

467. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0060 Basoan barrena ta mendian bera joan giñan.

468. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uxola 0012 Aizearen garbiak bertaratzen zituan begientzat katalejoaren antzera muño ta mendi, zakon ta gallur, baso ta zelaidiak, nabarmendurik batzuek besteengandik eta bereziturik beroien muga lerroak.

469. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. oñatibia 0028 Ausarkerietan asi zitzaionean, andreak iges egin aal izan zuan eta basora joan zan senarrarengana.

470. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. oñatibia 0030 Bidera jauzi eta an bildurik zeuden guztiei, arestian Gessler berak il zuela esan eta basoan desagertu zan.

471. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0097 Iraduz, larri, arnas-estuan, sermoilari baptista iritxi zan Iturbide-House'ra, Bon-Lucky-Boy'rekin bereala itzegin nai zuala esanaz: Jauna, esan zion gure mutillari esertzeko betarik artu gabe-: Jules Webster bankalaria basoan illik aurkitua izan da.

472. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0097 - Ta, zer zebillen, Jules Webster bankalaria, basoko bide arriskutsu ortan?.

473. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0074 Ala, Orleans Berri'ko jauregi eder aien areto bikaiñetan dantzaz-dantza eta jaiez-jai emetasun goxoan bizitzea baiño atsegiñago izan zitzaion beti, Europa'-ko ikasketak bukatu zituanez gero, bere aitaren ontzietan itxasoz-itxaso edo Luisiana'ko zelaietan basoz-baso laisterka zaldiz ibiltzea.

474. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0103 Pedernales'tik iparreruntz amabost kilometrora, landa-etxe aundi eder bat zegoan, soroz, belardiz, larrez, basoz eta mota guztietako alorrez inguratua.

475. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. bastarrika 0027 Inglaterra`ko ego aldeko Surrey basoetan, igande goizak oso bizi egoten dira.

476. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. oñatibia 0024 Egon-leku dotoreak ziran; inguruan lorategi, baratz eta basoa zituela, jauregi atsegin eta ederra gertatu zen.

477. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0012 Mendi onen magalak, basoz ta larrez josita daude.

478. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0012 Goi-aldera, baso orlegiak eta errekak; erriaren inguruan lur gorriak eta piñudiak, baita makal edo txopo asko ere; Lizarra-ondoan gaudela dirudi.

479. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0055 Mendi aundiak, baso galantak eta arkaitz-tarteak bertan ikusten dira.

480. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0055 Basoak berritzen dijoaz, batez ere Estaduaren laguntzarekin.

481. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0055 Gizon geienak, nekazariak dira; ba daude bizpairu unai ere; besteak, basoan; eta ardiekin lau artzai.

482. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0183 Oianak (basoak) Goiko ta erdiko mendietan, Araba-k 123.000 bat ektarea baso ditu.

483. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0275 Gure oianak (Basoak) Gipuzkoa-ko pago, aritz, piñu ta gaztaiñ geienak, Araba ta Naparro muga inguruetako mendietan dira.

484. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0275 Gipuzkoa-k 75.000 ektarea baso ditu.

485. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0011 Arpana nagusitu ezkeroztik, ordea, basoan bertan jaso oi zuten egurkiñek, olak ebakitzeko tramankulua.

486. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0011 Urte batzuen buruan, Euskalerri`ko baso aiek soildurik geldituko ziran: edo-ta, onenean ere, txit bakandurik.

487. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0011 Euskalerri`an gaur egun zutik gelditzen diran pagadirik geienak Naparru`ko basoetan daude.

488. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0011 Bestaldetik, ordea, basoko lanbideak zearo moztera zetozen.

489. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0044 Basoa oso bustia zegoen eta oñetako lodiak zugaitzen enborretan ondo irristatzen ziran.

490. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0162 Bi alderditara baso illuna ta galanta, pago liranak, zuzenak, luzeak, ostajea zabala, betea.

491. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0162 Ibilli ta ibilli, erreka, arria ta basoa.

492. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0084 Baso edo oian auek ain gorrituak daudenez, ikuspegia zearo larruturik ageri da, txillardi ta otadiak ugari diralarik.

493. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0084 Araba`ko pagadi auek eta Naparroa`ko Illon, Leire, Izaga, Izko ta Kodes mendietakoak, antziñako oian-baso izugarrien ondarrak besterik ez dira, eguraldiak ere orduan geiago laguntzen zienez; orain arte iraun ba`dute, mendi-gaillurretan maiz itsasten diran laiño ta lanbroei esker iraun dute.

494. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0084 Basoak soildurik, lurrak artaldeentzat larre biurtzea, edo-ta soro biurtzea, antziñatik datorren joera da.

495. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0031 Inguruan belaze zabalak, basoak ezin konta ala, guztietan pagoa errege.

496. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0215 Basoetatik ontasun aundiak ateratzen dituzte; orrekin mendi bideak, aberen askak, baso ixturak, edateko ura ekartzea ta elizaren eraberritzea egiñak dauzkate.

497. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0066 - Eta bukatzeko, ara emen Dale Carnegie'k dion beste zerbait: Aspaldi xamar baso baten barrena noala, erri ttiki batean egiten zan egunkari bat aurkitu nuan.

498. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0020 Anartean, andrazkoak eta aurrak, aitzulo inguruetako basoetara zabalduko ziran, ezkur, urre, baxakaran, kabi, arraultz eta beste edozelako uzta mota biltzera.

499. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0147 AMA: Nahi duka baso bat arno? Zorigaitzez, ogia ez duk oraino arras erria.

500. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0084 Noiz eta ere sendi baitzuen basoa betexea zitakela, zaku beltza berriz bizkarrerat igorri eta:
- Xo! Xo! Sobera ixuri dautazu! - erranez, kexatuarena egiten zuen.

501. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0084 Emeki egin zezakeen gauza bakarra... zonbait xorta ixurtzerat utz beldurrez baso arnoaren artarekin altxatzea, eta basoa barna leihoko argia begiztatzea.

502. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0084 - Zer arno huna duzuen!- erranez, hiru kolpez basoa husten zuen.

503. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. arkotxa 0038 Oroit gaitezen, etsenplu famatu bezain arbitrario batzu hartuz, Vermeer-en margoetan dauden eguneroko gauza xumeen presentzi hartaz, tapiza, pitzar, baso, petenta, oihal eta beste, oroit gaitezen ere Van Gogh-ek pintatuzko kadera hain hunkigarri hartaz, eta gureganik hurbilago, ba margolari, ba zizelkariek nola gure eguneroko errealitatean kokatzen diren kontserba boata, garbitzeko errauts paket, ala auto hilikiei (ikus adibidez Arman zizelkari frantsesaren akumulazioak) erregetza ematen dien.

504. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Bizkaiko Foru Aldundiko Herrilanetarako Sailaren 1990eko otsailaren 28ko 646. Foru Aginduaren bidez, helbidea Leioako Ikea Basoko 1-3garrenean duen Pascual Villalba Novella jaunari, BI-6041-AH matrikuleko ibilgailuaren titularra izanik, A-8 errepideko, Bilboko Hegoaldeko Bide-Antolaketa, 123,600. km-an, funtziozko elementuei egindako gaitzen ziozko medeapen espedientea (9.460. espedientea), hirurogeitazazpi mila berrehun (67.200) pezetatako zenbatekokoa dena, ireku zaio, Errepideei buruzko 1977ko otsailaren 8ko Araudi Orokorreko 107. artikuluetan xedatutakoaren arabera ("B.O.E.", 1977ko maiatzaren 17ko 117. zenbakia).

505. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Julio Garizar Alonso jaunak, Mungiako Udalak Berriaga Basoko Urbanizazioko mantenimendu gastuei buruzko 1984eko otsailaren 15eko premiamendu probidentziaren aurka jarritako birjarpenezko errekurtsoa ebaztean hartu zuen 1984eko ekainaren 6ko erabaki baten aurka eragindako 84/1.577. ekonomia-administraziozko erreklamazioa behar bezala ebazteko, eta Auzitegi honek interesatua hil delakoaren berri izanik, abuztuaren 20ko 1981/1.999. Erret Dekretuaz onetsitako Ekonomia-Administraziozko Prozedurari buruzko Araudiko 120. artikuluan aurrikusitakoarekin bat etorriz, dei egin biezaie hildakoaren ordezko legez ager daitezen, horrelakorik egingo ez balute, erreklamazioa iraungitzat eta espedientea amaitutzat joko litzatekeelarik.

506. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. aierbe 0001 Sestogintzan aritzen zan nonbait, eta bear zuan materiala Saiburu`ren basotik eramaten.

507. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. aierbe 0001 Ikusi bezin azkar onoko bertso au bota omen zion Saiburu`k: Gure basotik ostutzen dituk sagatsak eta urritzak, eskatu eta emateko`re ez gaituk aren murritzak.

508. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Askotan esaten degu, Gipuzkoa`ko basoak ondatu dirala, lenagoko edertasuna galdu zutela, ta nik ez dakit zer geiago.

509. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Egia da, bizimoduko ardatzaren eragiñez, gure basoak edertasunik asko galdu zutela.

510. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Gure Aldundi edo Diputazioari esker, besteak beste, badegu baso ta atseden leku zoragarri bat Gipuzkoa`n.

511. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Fauna ere ez da aaztu eta, bereziki, baso osoa Eizerako Babestua egon arren, egazti insektujaleak zaintzeko aalegiñak egin dira, betidanik bait dira Pagoeta eta inguru orietako bizilagun ".

512. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Ango pake, basoko edertasun da gaiñerakoarekin zein ez da lilluratuko?.

513. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Basoetan, pinadietan, miloi askoren ondasun komunalak dauzkate.

514. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Baso hauk Durangoko udalak beraganatu nahi izan ditu mila tranpaz eta engainuz.

515. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak f. larrea 0001 Pentsatzekoa da jaun eta jabe an zirela baso itxi haietan.

516. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak f. larrea 0001 Eta olagizonek basoei eutsi nahi, handik egur-ikatza ateratzeko.

517. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. arrieta 0001 Poesiaren basoaren barrenako gorabeherak lirateke hauek, lupaz edo konplizitatez irakurriz gero aipamen guztiak identifika daitezkeelarik.

518. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. euskitze 0002 Izarraizpeko kattagorria basoaren oihartzuna, harrokerizko ikastetxetan asko ikasi etzuna.

519. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. euskitze 0003 Eder basoan haritza I. Eder basoan haritza gaztain besangek zumitza gerri ederrak ordu zuritan gaua luzatzen dabiltza.

520. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Liburuak dionez, gizonak Goi Lautadetara jo du bertako baliabide naturalez hornitzearren: Suharriaren lanketa (prehistorian, ehize eta etxe tresnak egiteko) eta basoaren hustiaketa, ehizea eta artzantza.

521. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0002 Gizonak goi lautadetara jo du, bertako baliabide naturalez hornitzearren: suharreiaren lanketa (Prehistorian, ehize eta etxe tresnak egiteko, garia jotzeko edo eultzitzeko edota sua egiteko harria lantzeko geroago) basoaren hustiaketa, ehizea eta artzantza.

522. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zabala 0001 G.- Non gustorago? Uztapiden, Oiartzun aldean, baso-lanetan Basoan egurra ateratzeko egin ohi den lana, bertsotan herriz herri, Valladolid eta Toledo aldean gerratekoan... non?.

523. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zabala 0001 Besteko, frentean nabari genuen lagunarte berezi eta min Kutuna, maitea, goxoa hura ere ez da atzenduta Ahaztuta, baztertuta uztekoa, orduan anaia baino gehiago gintzaion bata besteari... edo basoan pagondoak Pago, arbola zerraldo makurtzen Lurrera bota ginuzeneko neke eta momentuko ajeak Achaque... zein aukeratu?.

524. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Gizon eta emazte, dugun orok edan,
Basoa trinkaturik umore onean,
Zoazte elgarrekin guziak bakean.
Besta akabatu zen hola arratsean.

525. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Sukaldera heldu eta, ur xorta bat ekar arazten diat errobinetan eta orroit nuk baso bat ezkerreko eskuarekin hartua nuela.

526. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. kintana 0001 - Otsoa baso eta oihañ sakonetan bizi da; eta, jakina danez, amamaren etxera joaten diren Txano Gorritxu galduak jaten ditu.

527. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. kintana 0001 - Ea bada! Otsoak basoko saguak, erbiak, muskerrak*, sasietako txori habiak, animalia hilak eta horrelakorik jaten ditu.

528. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. kintana 0001 Basoan otso asko dagozenean, guztientzako besté janaririk ez dabe topatzen basoko animalietan, eta orduan joaten dira artaldeetara.

529. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. kintana 0001 - Hil behar direnak, otso gehiegiak dira, ez danak; gelditzen direnak, basoan janaria erraz topatuko dabelako berriro ere, ardietara joan barik.

530. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0001 Bukatzean, justu, han urrutian eguzkia ari zen sartzen Doñanan; lehen basoa zena orain lautada bihurtu zaigu.

531. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1984 0001 Alare batzuek, atsedena artu bearrean, ateak itxita eduki bai baiñon barruan lanean jarduten dira; basoak garbitzen, ormak txukuntzen, kontabilidadea egunean jartzen edo ta beste milla komeri egiten.

532. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 Petrolio-krisiak, basoen satsuduraren aurkako kanpainak eta abiadura-mugaketak kontrolpean eutsi omen die istripu-kopuruei, baina berriro hesiak kendu direnean asfaltu gaineko sarraskien itzulera omen dator.

533. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0001 Bertako baso, mendi ta oianetan aurkitu oi ziran areitz eta pagoen antzekoak ziranak.

534. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0001 Igaro jakuzan lengo areik; asieran sendoak, basoko areitzak lakoak ziranak, ta azkenean negargarriak gure buru jabetasuna galduaz, lengo sendotasunaren ordez, gaur eguneko piñudiak bezela, gero ezjakiñaren ezaugarri zimelak zirudienak.

535. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. peña 0001 Zortziretan abiatu. Baso itxian aldazgora, ta bide bustia.

536. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. peña 0001 Iru ordu-lauren geroago, ganera urten: basoa amaitu egiten da ta landa-zelai zabalak asten dira.

537. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0002 Berak ziokeen bezala, baso-dantzako inguru jira-birak bezalako da poesigintza: saltoa egin eta ttanttarik ere isuri gabe, basoa tente, dantzaria gainean duela, nekez izaten da.

538. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... onaind 0002 Zertan ete? Urruneko ugarteetan milla altxor dagoz utzita, baso illun, arzulo ta kutxa baltzetan.

539. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. uharte 0001 Basoan geratu diren lagunei komikiak bidali behar dizkiedala eta, diru piska bat lortzeko, Esnezti etxearentzako lan egiten dut.

540. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. uharte 0002 Gainera nik komiki zaharrak erregalatzen nizkion, basoko lagunetzat.

541. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. uharte 0002 Basoko ieltxoa gartzelan? Hori ezin da parkatu.

542. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Ermu inguan dagozen mendi eta basoen izenak auek dira: Oize, Urko, Eguarbitza, Artanai etabar.

543. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 - Ik, Jose, ekarri eizak basotik auntzorria eta oroldia.

544. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Baiña nire ustez ori ondo dago kalerako, bada an basoen ordez dendak dagoz, eta emen merkeago lortzen doguz basoan.

545. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Joan zan basora gizontxoa eta zugaitz andi baten ondora eldu zanean, adar bat auzi eutson eta dandarrez etxera ekarri eban.

546. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Orduan askatu eben eta jigantea basoan izkutatu zan.

547. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... pper 0001 Basoak soildu eta ingurugiroa desegin besterik ez zuten egin.

548. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... pper 0001 Gero, zer da eta, azken larogei urteotan euskaldunak ez du bere basoak desegin, ibaiak lotsagarriro zikindu eta etxebizitza zantarrak eraiki baino egin.

549. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa eszaar 0059 451. Barritan, galbaian be ura; zarretan, barriz, galdaran b'ez
452. Barrutiko zaldiek zintzarri ixilla, gero eta lodiago elurraren mailla
453. Barur egonez norbait noiz zaitzu arraildu?
454. Basa-porruak loratzera, artantzuak larratzera
455. Basarri txarrak, errota urruti
456. Basa-txitoak basora larra-bide.

550. 1969-1990 zuberera poesia j-l. davant 0101 Erreketan karramarro
igel, txipia eta xarbo,
Han sekulako basoak
Haritzak eta pagoak.
Han ondartza iñor barik
zu ta niretzat bakarrik
Han autopistak denetan
oso merkeak benetan.

551. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0058 -Bai se basora fango da ori asko,ta beragas egongo da, eta alboan estau iñor, baye an bixi san beste, nire aman aistie oin il da, egon da or o, Kasilla ondoan deko alaba bat eskondute ta an goixen eta gero ekarri gixien alabiegana orra eta ara faten dire udan, faten dire agosto ta San Roke egunien ta olan, dekos an semealabak, ta faten dire egune pasetan, baye a pe euskera jakin gixen, nire aman aistie, a pe jakin gixen euskera

552. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0172 GEZN.- Mendi-tontorrean zai nengoalarik, Birnam-aldea begiratu dot eta, begiratuaz bat, basoa igika asi dala, zirkin egin dauela iruditu yat.

553. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0172 Emendik iru legoa-bidean ikusi zengike ba-datorrela; ibili dabilen basoa diñot.

554. 1991> bizkaiera antzerkia lortuko ote 0275 Karmen: Hobeto, horrela diru gehiago aurreztuko dogu eta zuhaitz gitxiago moztuko dabez gure baso eta oihanetan.

555. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00129 Mari Anbotoko horrek, sagardoa atara eutsan basu baten eta olagizonak, ohitura eukanez, Jesus esan eta tragu bat egin eban.

556. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0019 -Gaur basoan bizi diran animaliei buruz egingo dogu berba, horixe izango da gure gaia.

557. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0054 Basorantz goazala Aneri lurreko orriak batzen hastea gogoratu jako.

558. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0054 Ibili eta ibili, baso barrura heldu gara eta pinu azpietan orririk ez dagoala ikusi dogu.

559. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0079 -Ez, niri ez, baina umeren batzuk basoan zeozer izetuta itxiko ebela esanez joan da gorantz.

560. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0079 -Bihar goizean ikusiko dogu zelan gelditu dan gure basoa.

561. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0079 Iñakik, lo hartu baino lehen, basoan kontu handiagoz ibiliko dala zin egin dau.

562. 1991> bizkaiera literatur prosa aititeren mokoa 0015 Ez gozak bestien modukoak, guk larria jekuk hamen, sabelean, da bijotzean be, da Zubialdera bagoazak, errekea, basoa, mendi usaina ta... barrure sartu ta bijotza kuzkurtu ta sabela larri eiten jakuzak eta...

563. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0041 Txispamendiko mendian baso aundiak ziran inguruan, eta zaintzea fazila zan.

564. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0075 Lezartzun eta Atxaldapan urrengo urtean, naikoa etxeti urrean; eta ni baso orretati lo egiten etxera joaten nintzan.

565. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0075 Goizean, eguneroko janariagaz, joan basora.

566. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0125 Honango karobi frantzes bat ikusi gura baduzu, ez daukazu horraxe, Etzebarriko basora joatea baino edo Lemoan be hantxe daukazu kamino ertzean bista bistan.

567. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0315 Paulo Arrigorriagakoa, guk bertokok Arguya deritzogu gure herriari, San Roke ermitapeko basoan zebilen ganaduei azpiak egiteko azpigarria batzen bere arrebarekin.

568. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0315 Bazekian amenazupean be ez zena gauza holako lapurreta bat egiteko eta ondo baino be hobeto ezagutzen zuen baso barrenera heldu zirenean badinotse Paulok lapurrei:

569. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00071 ... eske egurrei, egurra puntutara eruatia geixau kostatze san, e, a sulua eittia sea, lautaria eittia baiño ta; da gero, lurra ero sorixa, ba, bertan basuan etara be (...).

570. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00071 ... neuan preparauta jarri da gero udaatzenian eiñ, ori da, ba, etxeko lan bittartia aprobetxau, baiña aurretik, e, aitta ta aittitta ibiltze sien beti urterik, e, geixen, dana es baiña geixena bai, mendixan ero arbolak botatzen ero ikasgiñan, da, labransia andrak ibiltzeben, soloko lanak-eta, andrak. Aek, aek basuan.

571. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00074 Orduan sortzi peesta ta be bai, da eruatia sakuko pesetia, egun gustia biar isateban, e, ba, etxetik urtetzen baeban beatziretan ba, basoa etorri tta kargau ta ... ba, eun gustia biar, da irixekin fan da ba, amasei saku eruate sittuan ba, amasei peseta. Orduan sakua ba, sei, saspi peesta, sortzi, ortxe.

572. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00192 Hegoarantz, Etxanoko elizaldea ezkutuan dago, beste auzo batzuk ezker-eskuman eta urrunean agiri dira, baina, oro har, paisaia gehiena mendia eta basoa da.

573. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0046 Burdinolen irabaziakaz gauza bera gertatu zan, basoen atzerakadeak eta pribatizazinoak erakusten deuskuenez; ikatza ataratea, gero eta irabazi gitxiago emoten eban jarduerea bilakatu zan, ikatzaren salneurriak gora egin eban arren.

574. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0084 Erret Itsas Armadak, kostaldetik hur egozan basoen zati bat, habeak ontzigintzara zuzenduko ziran mota honetako zugatzez osotuta egotea eskatzen eban.

575. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0084 Fernández de Pinedok 1760 urte inguruan egurraren eskaria eta eskeintzaren artean desorekea egoala dino (1)FERNANDEZ DE PINEDO, E.: Crecimiento económico y transformaciones sociales en el Pais Vasco; guk 1747an ere baegoala nabaritu dogu, Lezamako jendea zugatzak ebagitera Larrabetzura joialako (2)A.H.A.: 738 Leg. 9.zb. Mendiak, basoak., eta 1764an, ezelango erizpide barik zugatzak moztuten ziralako (3)A.H.A.:1554 Leg. 29. zb. Mendiak, basoak..

576. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0084 XVII. gizaldian, basoak, Larrabetzuko lur-eremu handia hartu ei eban; basoaren luze-zabalereak, burdinola aldiagaz zerikusia eukan, hortik etorren zugatza zaintzeko eta berlandatzeko ardurea eta.

577. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0084 Halan eta guztiz ere, demografi hazkundea goldatutako lurren luze-zabaleran baino ezin eitekean oinarritu, eta hori, basoen kalterako, jakina.

578. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0084 Beraz, Antzinako Erregimenean zehar basoak atzerapausua emon ebala argiro esan daikegu.

579. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0084 Hasiera batean, lurrik beherenetan hedaturiko artoak ez eukan basoan zuzen-zuzeneko eraginik, baina bai landaketek baztertu eben abeltzantzak.

580. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0084 Basoen atzerakadeak, berebiziko ondorioak ekarri eutsozan ikazkintzari, XVIII. gizaldiaren 30. hamarkadatik aurrera ekoizpena ikaragarri murriztuz (ikazkintzaren gaineko arazoak burdinolen atalean jorratuko doguz), Larrabetzuko burdinolek garrantzia hartu ebenean hain justu.

581. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. ibarra 0146 Inoiz errotara barik basora joan eta han aurkitzen da animalia edo bide baten.

582. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0002 Gabaz eta baso ezean ibilten da eta an jaten dauz zomorroak eta aleak.

583. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0073 Ekoizpenari loturik egozan beharginez aparte, jarduera osagarrietan ibilten ziran hainbat pertsona egoan: basoan zugatzak ebagiten ebezan aizkolariak; ebagitako egurraz egurrikatza egiten eben ikazkinak; errenterien edo burdina gordetzeko eta saltzeko erabilten ziran denden ardurea euken errentariak.

584. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0173 Dana dala, jatorrizko ezaugarriren batzuk oraindino ikusgai dagoz: atzealdeko lorategia eta Murga izenez ezagutzen dogun basoa.

585. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00024 TANIA: Baso batean gaude eta gaua da. Ibil gaitezen eskutik helduta, poliki-poliki.

586. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00062 Baziren ordu batzuk aita hil zela. Zuhaitz batek harrapatuta, basoan.

587. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00027 - Ezin diet utzi egurrezko tren zahar hau kentzen -esaten zion bere buruari. Hemen bidaiariek leihatilak ireki ditzakete, martxan jeitsi daitezke loreak hartzera aldapan gora doanean eta, adi egonez gero, bai eta basoko animaliak ikusi ere, trenaren ulua entzutean batetik bestera mugitzen.

588. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00127 Ibaiertzeko basoaren suntsipenak habitat (urmaelak, ur lasterrak...) eta espezie ugariren galera dakar, gizartea izaera desberdineko hainbat baliabide berritzaile gabe utziz, esaterako elikagaiak, baliabide energetikoak, produktu kimikoak eta sendagaiak.

589. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00127 Ibaiertzeko basoak ur erreserba naturalak ditugu, urmael naturalak alegia. Ura pilatu eta atxikitzen dute eta iturburu eta akuiferoak medio, pixkanaka-pixkanaka askatzen dute. Ibaiertzeko basoak errespetatuz gero, ez da beharrezkoa horrenbeste urtegi eraikitzea.

590. 1991> euskara batua ikasliburuak eguzki erregearekin 0020 Luis zaletu egin zen Versailleseko gaztelu zahar eta bitxiaz eta berau inguratzen zuten landa eta basoetaz, eta ahal zuen denbora gehiena Parisen baino, bertan ematea erabaki zuen.

591. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0178 Mendian aurkitzen ziren eta basoak gertu izaten zituzten.

592. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0072 B - Kontuz ibiltzeko, basoko animaliak irten ahal zaizkizula bide erdira.

593. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0090 - Mendi hegiak eta basoak

594. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0047 Lehen basoetako zuhaitz edo haitz artean erleek uzten zuten eztiaz baliatzen zen gizakia.

595. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0042 - 5 baso (plastikozkoak ere erabil daitezke)

596. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0042 - Har itzazu urez erdiraino betetako bost baso.

597. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0046 - Baso bat

598. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0046 - Sartu kleretako bat ur tintatuzko basoan, bost minutuz.

599. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0046 - Sartu bigarren klera ere basoan eta utzi bertan 10-15 minutu.

600. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0065 Ikusi mendizaleak,
baso eta zelaiak
mendi tontor gainera
igo behar dugu.
Ez nekea, ez da bide txarra,
Gora! Gora! Neska-mutilak!
A! A! A!
Gu euskaldunak gara,
Euskal Herrikoak.

601. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0082 Basoko eskola Gauontz jaunak idazten irakatsi dit.

602. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/4 0077 - Basoetako suteek eta zuhaitzen mozketa kontrolatu gabeek.

603. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/4 0077 Basoetako suteak dira, batipat, lurraren suntsiketaren arrazoi nagusietariko bat.

604. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0074 Gutxitze horren arrazoia zuhaitzak ebakitzea eta basoko suteak dira.

605. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0074 Ingurua zaintzeko hartzen diren neurrien artean, basoaren birlandaketa da garrantzitsuena.

606. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0178 Bota diren basoak edo erre direnak berriz landatu behar dira espazio berdeak eskuratzeko.

607. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0203 Ez zuen lortu eta berriz bere herrirantz zihoala, Orreagako pasabide estuan, basoetan izkutaturiko baskoien erasoa jasan zuen bertan kalte handiak izanik.

608. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0179 Basoa neguan

609. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0144 Denen artean lehen basoa izandako eta erretako eremu bat erosi zuten, eta kalabazak erein zituzten.

610. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0077 Gela hau handiena da, armairu eder bat daukagu, eta armairu horren barruan, telebista, tokata, basoak, liburuak, e.a.

611. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0076 Basoan jaio,
basoan bizi,
herrira etorri
eta bera nagusi
.

612. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0093 Momentuz, emaidazu baso bat ur, mesedez.

613. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0093
-esne kondentsatua, poto bat
-lau arrautza
-baso bat esne
-Burgosko gazta, 250 gramo
-mahaspasak eta intxaurrak

614. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz ba! 0068 Behin batean, artzain gazte bat basoan zebilen bere artaldearekin.

615. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz ba! 0068 Herritarrek, oso penaturik, baso ondoan lurperatu zuten artzaina.

616. 1991> euskara batua ikasliburuak txepetx/6 0083 Egunetik egunera baso eta oihan gehiago suntzitzen dira, eta horrek kalte handiak sortzen dizkie txoriei, beraien habiak egiteko zuhaitzak behar baitituzte.

617. 1991> euskara batua ikasliburuak txepetx/6 0103 Baso bat ur eta baso bat alkohol elkarrengandik bereizteko, bero itzazu urez beteriko ontzi batean.

618. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0100
Markel bere lagunekin Nagore dagoen mahaiaren ondoan dago.
Limoidun izozkia eskatu duena bigarren mahaian dago eta praka motzak ditu.
Hirugarren mahaian Markel dago.
Nagorek kafesnea eskatu du.
Libe eta Markelen artean dagoen mahaian Xabier dago.
Libek baso bete ur eskatu du.
Praka bakeroak dituenak ez du urik eskatu.
Praka arraiadunak dituena lehenengo mahaian eserita dago eta ez du laranja zukurik eskatu.
Markelek txandala darama.

619. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0114
1) Juanma Bajo Ulloaren zein pelikulak irabazi zuen Urrezko Maskorra?
2) Non jaio zen Aita Barandiaran?
3) Nork idatzi zuen Behin batean Loiolan?
4) Nork suspertu zuen Omako basoa?
5) Zein musika tresna jotzen zuen Niccolo Paganinik?
6) Zein izenordez egin da famatu Jose Irazu Garmendia?
7) Nola du izena Bilboko Arenalean dagoen antzokiak?
8) Zein herri-kirol lantzen du Saralegik?

620. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0171 - Lehenengo zure ondasuna txiroen artean banatu; gero basoko etxola batera bizi izatera joan, eta azkenez, bederatzi ume txiki dituen emakume batekin ezkondu.

621. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0249 Ugaztunak (untxiak, azeriak, karraskariak, orkatzak, basurdeak...), hegaztiak (txantxangorriak, kaskabeltzak, kukuak, hontzak...) eta hainbat intsektu basoetan bizi dira.

622. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0249 Basoaren ustiapena diru iturri bihurtzen da.

623. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0249 Basoaren etsaiak

624. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0249 Arduragabekeria basoaren etsai bilaka daiteke:

625. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0249 Oxigenoa eta basoa

626. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0249 Baso batean 100 mampsup2;-ko eremuak 300-1.000 litro oxigeno sor ditzake.

627. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0249 Basoan sua piztea

628. 1991> euskara batua ikasliburuak lur eta ingurugiro 00105 Hartara, arro biostatiko horietako ibaien urak ez du hartzen abiadura handirik, eta uren mailan ere ez da gorabehera handirik izaten, ezta eurite handietan ere. Horretan laguntzen du ibaiertzetako basoen moteltze-lanak.

629. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0008 Ez dakizu ezer baso handietaz, ez eta itsaso neurtezinaz ere.

630. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00399 Basoak botatzeko enkante publikoak nahiz pribatuak hartzen zituztenek, normalean zerrategiei materialetarako saltzeko erabili ohi zituzten zuhaitz-enborrak, eta adarrak, berriz, egur-ikatza egiteko.

631. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00399 Baso batean bota zitezkeen zuhaitzak markatu ondoren hauek ebakitzeari eta, leku berean, egurra prestatzeari ekiten zitzaion.

632. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00399 Bota beharreko basoaren arabera, txondarzulo bat, bi edo gehiago prestatu behar izaten ziren, 8 edo 10 metroko diametroa izan ohi zuten txondarrak antolatzeko.

633. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. mendizabal 00001 Lurra: basoa, haitzuloa, sumendia, ibaia

634. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 00035 Gure etxea basotik hurbilenekoa zen, eta era guztietako txorien bisita izaten genuen egunero.

635. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. arretxe 00112 Arbola bultzatu eta lurreratu egin zuen. Orduko hartan ez zen inor hurbildu, basoa hustu egin zuten eta.

636. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00090 Heldu, drogak eta basoko suteak ere heldu ziren.

637. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00064 Basoan bildutako onddo eta perretxikoak gogoan ditu; Joxemartin bere anaia zaharrenarekin joan zen egun batean bildu zuten onddo beltz izugarria. Onddoaren txapela, Antzizarreko Indalezio buruhandiaren txapela baino handiagoa zen!

638. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00069 Eta zuhaitzik gabeko eremu hartan aldatutako zuhaitzak erroak bota eta hazi egin ziren, baso trinkoa osatu arte. Erro sendoak gainera.

639. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. etxeberria 0092 (...) hirugarrenez irakurtzen zuen liburua eta baso bat ur lagun zituela, lurrean belaunikaturik, askariaren gosez eta oharkabean isuritako malkoa mukizapi baten gardentasunean pausatuz, ttantta nimiño hori zapian nola hedatzen den ikertuz.

640. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. olarra 0074 - Eta aitaren eskopeta bizkarrean zuela baso aldera joaten ikusi omen dute gaur goizean goiz esan zidan emakumeak ikaraturik.

641. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. olarra 0074 Basoan sartu ginen, joaten ikusi zutela esan ziguten bideari helduz.

642. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. jimenez 0072 Arteagako dorretxera eraman nahi omen dute hartza, bertako nagusiaren basoan ehizatu baitute.

643. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0058 Litekeena, zen lubakietako mutilek orduan jakitea soldadu etsaiak zeudela basoan.

644. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0058 Etsaiak inguruan zeudela jakinik, xehe-xehe ikertuko zituzten basoko bide eta zoko guztiak.

645. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0058 Zorionen irudia etorri zitzaion burura eta zin egin zuen hura aurkitu eta bere herriko basora alde egingo zutela biek.

646. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0040 Zorigaiztoko pertsona haietatik ia gehienak Einsatzgruppen (heriotz eskoadroiak) taldeen biktima izan ziren Riga inguruko baso batean.

647. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0087 - Beno, oso apal hegan egingo dut, aizu, lurraren parean deitzen dioguna, eta noizean behin, berrehun bat yardatan behin edo gehiago basorik ez badago, ignizioa martxan jarriko dut.

648. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0087 - Baina kontuz, oso adi ibili beharko duzue, aldi bakoitzean sualdi txiki bat besterik ez baitut egingo, arrasto txiki bat uzteko adinakoa: ez dugu basoko suterik sortu nahi.

649. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0006 Eta ehiztaria han zebilen kristala bezala izoztutako basoan.

650. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. aldatz 0079 Betatxo bat igarota arriskutik kanpo ginen, eta amaren aginduak jarraituz baso berde eta isil batean sartu ginen.

651. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. aldatz 0079 Ama maitia baso ezezagun hartan ehortzi nuen, bihotzean atsekabea nuela.

652. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0017 BASOAN GIZON BAT IKUSI DUT, BELDURRA ZER DEN BADAKIELA ETA HARRO ZEBILENA...

653. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0032 Gero, bai printzesa bai jauregiko biztanle guztiak babesteko, baso bat sortarazi zuen, arrosaz eta zuhaitz erraldoiez osatua.

654. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0032 Basoa handiago eta trinkoagoa zen urtez urte, eta azkenean ia ez zen ikusten jauregia; bakarrik dorre luzeen mutur dotorea.

655. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0032 Erresuma osoan ahoz aho zebilen Basoko Loti Ederraren kondaira, halaxe deitzen baitzioten printzesari.

656. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0038 Printzeak ez zuen beldurrik eta jauregi inguruko basorantz jo zuen.

657. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0033 (...) gako berezi haien laguntzaz; besteak berriz basoaren bihotzetik sortuz zihoazen eta taldeari batuz.

658. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0072 Bidal ezazu mezulari bat basoko koartelera, buruzagi guztiak gaur arratsalderako bilerara deituz.

659. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0085 Gau hartan bilera bat ospatu zuten basoko koartelean.

660. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0036 Begira, basoan galdutako bi neska hauek aurkitu eta ekarri egin ditut.

661. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0065 - Basoan, hemendik ez urruti, badago altxor bat lurrean sartuta.

662. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0073 - Aitak altxorra aurkitzen badu, ez du arrazoirik gehiago izango basoan gelditzeko, eta jauregira itzuli nahiko du...

663. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0073 - Ezin ibiliko da, baina, basoan zuloak etengabe egiten! esan zion Gaudeok.

664. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0081 BASOAN NAGO!

665. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0088 Eta gero basora joan eta purpurazko nere mantua eta nere koroea ekarri behar dizkidazue, eta bidenabar ekarri behia ere!

666. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0009 O, udazken,
zu bai zauriaren!
Basoko iratxoak preso,
amodioaren.

667. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0016 ZUHAITZAK
IRATIKo basoa,
bai baso ederra!
Ai halakoa balitz
autobus txoferra!

668. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0016 Iratiko basoan,
ederra ezkia:
autobusa omen zen
oso garestia.

669. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0016 Iratiko basoan,
ederra haritza:
hutsaren hurrengoa,
txoferraren hitza.

670. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0016 Iratiko basoan,
ederra astigarra:
autobusak dirudi
dortoka handi zaharra.

671. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0016 Iratiko basoan,
ederra gaztaina:
obus baten gainean,
Domingo Kanpaña.

672. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0016 Basoaren erdian,
ederra erreka:
autobusa bidean
hasi da puzkerka.

673. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0016 Iratiko basoan,
ederra izeia:
autobusak, atzetik,
a ze kezko hodeia!

674. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0016 Iratiko basoan,
ederra lertxuna:
gure amets bidaia,
amesgaizto iluna.

675. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0125 BEHE-LAINOAREN mihisea urratuz,
koadroaren edergarri,
eguzkiak basoa sutan du jarri.
Argiak eta itzalak nahastuz,
kolore batek beste bat du sortzen:
udazkenaren pintzela ez da agortzen.

676. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00209 non galdu ziren ezpainak
noiz lehertu ziren hodeiak jakitea
baso oinatzbakoak miatzea da
hire memoria iluna
eta dena
argi printzak pilatzea
zerbaiti eutsiz ekitea
besotan ahanzten dira iraganak
ilargia bekokian iltzatzen da
ta zementuzko taupadak arratsetan
burdinezko irla batzuk begietan
esperantza baldosa bat
hainbat egun joanak dira memoriako harpeetara
beti hasten ari dira gerrateak

677. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00058 Balazta sakatu eta arrasto bila hasi nintzen bigarrenez ere, baina lehenengo aldian bezala, basoko soinu zantarra baizik ez nuen topatu ahal izan.

678. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00096 Panoramix bat hartu ninan azken aldian, etxera bidean erabat kaotuta basoa zeharkatzen ari nintzela, zuhaitzak beren sustraietatik erauzi eta nire atzetik segika zetozkidala konturatu nindunan.

679. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00107 Erabakia dut nahiago izatea basoetan, piztien zuloen artean, sofritzea eta arbola samurretan nire amodioak idaztea; haziko dira haiek, haziko zarete, amodiook.

680. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00107 Bitartean, ninfekin nahasia, Menaloak ibiliko ditut edo basurde zakarrak ehizatuko ditut; inongo hotzek ez didate galaraziko baso parthenioarrak zakurrekin inguratzea.

681. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00211 Heldu da negua: sicyondar alea xehatzen da prentsetan, zerriak ezkurrez ase eginda itzultzen dira, basoek gurbitzak ematen dituzte; udazkenak bere askotariko fruituak lagatzen ditu erortzen eta, altuan, mahatsa gozo heltzen da harri eguzkitsuetan.

682. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00239 Ez beste garai batean ibili da krudelago landetatik alderrai lehoi emea, kumeekin ahaztuta, ez dute hartz zatarrek hainbeste hiltze eta sarraski egin arrunki basoetatik; orduan da ankerra basurdea, orduan gaiztoa tigrea; ai, gaizki ibiltzen da orduan Libyako zelai bakartsuetan.

683. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00301 Ekin bada, eta zerorrek ilaun itzazu zeure eskuz baso emankorrak, eramazu ukuiluetara su etsaia eta hil itzazu uztak, erre ereintzak eta jo itzazu mahatsondoak bi-ahodun aizkora gogorrarekin, hain gogaitasun handik hartu bazaitu nire ospeagatik.

684. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00053 Amak esana zion bide-zidorrik ez hartzeko, ezkutuko basoetan, zuhaitz artean, otsoa ezkutatzen baitzen eta hark min egiten baitzuen.

685. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00053 Baina, ipuinak dioen bezala, zuhaitz artean, baso ilun hartan, otsoa bizi zen.

686. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00189 Bestetik, nekazariek basoko arbolak bota egin nahi dituzte, egurra erabiltzeko eta soroak handitzeko.

687. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00189 Arreta handiz ibili behar dute basoan bizi diren piztia arriskutsuekin, batez ere elefante basatiekin.

688. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00189 Gainera, berauek galdutako uztagatik ez dute ordainik jasotzen gobernuaren aldetik, nahiz eta gobernu horrexek lehentxeago jende hori guztia basotik bota parke naturala egiteko.

689. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 00039 Bi anaien harremana oso estua izan zen beti, egun osoa elkarrekin lanean, eta hargatik beharbada, inor ez zen harritzen iluntzean haien etxetik heltzen zitzaizkien oihu, deikera zantar, eztabaida txatxu eta sesiorik itxuraz latzen eta uste zitezkeen bortitzenak entzunik ere, ezaguna baitzitzaien auzokide guztiei ehiza garaiko larunbat eta igande goizetako, goizeroko beste irudi hura: goizeko zazpietan, eskopeta eta kartutxo, mendiko botak eta zakurra hartu, ogitarteko eta zahatoaren poltsa, rosly puru-txiki kaxa zamarran, Zianzulo basotik barrena Larraingane mendiko parapetoetara ibilbidean haiek eramaten zuten poza eta ilusioa aurpegian, elkartasuna eta batasuna.

690. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 00195 Dena den, Roke serioak ere erre du denek erre duten txirria, eta garagardo apur bat bota du basoa mostradorean lagatzera zihoanean, ipurdiarekin zertxobait altuagoa dagoen barra-hegia jota.

691. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 00248 Eskua utzi, basoa lurrera jaitsi eta haxix harria urtzen hasi da.

692. 1991> euskara batua literatur prosa j. tirapu 0025 Nolabait mostradorera ailegatu eta baso bana lortu zuten.

693. 1991> euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0051 Ez, udazkenean beti aurkitu izan dugu basoan jateko lain.

694. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 0149 Bates etxearen atzeko basoan zegoen, egurketan.

695. 1991> euskara batua literatur prosa goenkale 0021 -Orain dagoen trantze horretan bai, behintzat ttarrapattaka egin zuen hatz puntekin eskuetan zeukan whisky basoan, denbora irabazteko asmoz edo.

696. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0074 Gero mendian gora bultzatzen zuen gurdia, basoraino, zuhaitz ihar bat aurkitzen zuen arte, zotzez betea izaten zena.

697. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0074 Gauean, zakurren babespean, basora joaten zen, eta han eguneko dirua ezkutatzen zuen aurreko egunetakoarekin batera.

698. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0191 Ez da zaila imajinatzen Panerok Paveseren memorian eginiko bertsoak dituela gogoan; adibidez, Biharamunean Cesare Pavesek ez zuen gosaririk eskatu, gau-mahai gaineko pilula txikiez eta uraren basoaz mintzo diren haiek.

699. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0032 Xukebuxin jaiki eta korrika hasi zen basoan behera.

700. 1991> euskara batua literatur prosa j. urteaga 0033 Geratzen dena bi basotan banatzen dugu.

701. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0036 Baina zuk badakizu, ene etxe! ene baso! hitzak sentimenduaren errainu apal direla, eta oihuzkatzen dudan Biba Balantzategi bakoitzagatik ehun biba gehiago dauzkadala bihotzean.

702. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0124 Goardiek Balantzategiko argi guztiak piztu zituzten etxearen txokorik txokoena ere aztertzeko, eta dozenaka linterna erabili zituzten basoan azterketa berdina egiteko.

703. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0124 Baina etxeko txokoetan hautsa besterik ez zuten ikusi, eta basokoetan, berriz, zomorroa besterik ez.

704. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0115 Basoan zituen hondar ttanttak edan eta presaka atera zen tabernatik.

705. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0042 Noizbait itzuli zen Okonkwo basotik.

706. 1991> euskara batua literatur prosa m. lopez 0047 Azken finean ni ez naiz tren-bidaia honetakoa... oraintxe bertan basoan nengoen... eta hara itzuli nahiko nuke berriro!

707. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0077 Zelai eta baso artean noa orain.

708. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0112 Artzantzatik bizi izan dira, eta batipat basotik.

709. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0009 Bekainetan, bai, baso sarria du, udazkenekoa.

710. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0143 Eta ahora eroatean bermuta berau ere bedarrez egiten dela eta, ozta irentsi du basoari ipurdia agerira ekarri barik, atzamar baten hondalearekin uzteraino.

711. 1991> euskara batua literatur prosa i. ugarteburu 0203 Pinta erdi garagardo sendo edo argi = kopa bat (140 mililitro) likore ( whisky, ginebra, vodka, etab.) = baso bat ardo = kopatxo bat jerez = litro laurden sagardo baino zerbait gutxiago.

712. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. sagastizabal 0029 - Hortik, gero baserri hartatik basuan sartu, bide zabala dago Harrialderaino.

713. 1991> euskara batua literatur prosa x. olarra 0275 Haietako bi atera nituen, botilatxoa bere lekuan utzi eta baso bat ur bete nuen mesanotxeko termo batetik.

714. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ibilien dima 00015 Honela, harrapari askok aukeratzen dituzte harkaitz-labarretako apal eta arpeak habia egiteko: belatz handia (Falco peregrinus) baso gain eta landazabaletan dabiltzan uso, birigarro eta txori txikiak ehizatuz bizi den harrapari espezialista eta hegalari bikaina da, baina harkaitz eta amildegiak aukeratzen ditu txito berriak munduratzeko.

715. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. arozena 00027 Frantzesen asentamentua deuseztatu ondoren, haiek sakabanatu egin ziren. Batzuk baso barrura sartuz indiar tamoioekin harremanak hasi zituzten, indiarrak zirikatu zituzten portugesen aurka matxina zitezen. Honela Santos, Itanhaémy eta S. Paulo aldeiak eta S. Vicente kapitania maiztasun handiz sitiatuak izaten ziren.

716. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. arozena 00046 Guarapanim aldeiak garapen azkarra izan zuen basoan bizi ziren indiarrak ere aldeia honetara bizitzera joan baitziren. 1585 urtean eleizaren eraiketa amaitu eta inauguraziorako auto bat idatzi zuen, Antxietak. Auto hau tupieraz bakarrik dago idatzia eta gaur egun portugesez irakur dezakegu M. de L. de Paula Martins hizkuntzalariaren itzulpenenari esker. Martinsek honela dio antzerki lan honetaz.

717. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. arozena 00147 Aurrez aipatu bezala, Portugesen garaipenak frantsesen sakabatzea ekarri zuen eta hauetako batzuk Brasilgo basoetara sartu ziren, bertan indiar tamoioekin topo eginez berauekin adiskidetzea lortu zuten. Esan behar da frantsesen indiarrekiko portaera, askotan portugesena baino humanoagoa zela, azken hauek, indiarrei tratu txarragoa ematen zieten eta zenbaitetan esklabizatu ere egiten zituzten, guzti horrengatik indiar haiek elkarturik tamoioen Herri Batzarra sortu zuten.

718. 1991> euskara batua saiakera-liburuak o. ibarra 00013 Gure eremua Nafar ipar mendebaldean kokatzen da, Iruñetik 30-35 kilometroetara, eremu hezea da, paisai menditsua duena; arizti, pagadi eta iraztordiek betetzen dute landatu gabeko lurra. Gainera, basoek, amankomunean dituzten basoek etekin handiak sortzen dituzte. Euriteak ugariak dira eta ez da lehorterik ezta udan ere.

719. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00313 Sailkapen horretatik modu negatiboan atera daiteke landa lurzorua dela lurzoru urbanizaezin izenekoa; landa lurren destinoa, beraz, ondoko helburuetarik bat bakarrik izan daiteke: nekazaritza, baso, abeltzaintza zein ehizarako edo, orokorrean, izadiaren baliabideak zentzunez aprobetxatzeko (15. art.).

720. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garuna 00049 Begi txikiak, sudurra eta entzumena garatuak, honek gautar animalia sujeritzen du, basoan lurreko horbel-geruzan usainka bizi dena. Lehen ugaztunak seguruenik gautarrak izan ziren; ilunpean inguruka ibili eta egunez gorderik. Honela esplika daiteke nolabaiteko animalia txiki eta defentsagabeek bizirik irautea dinosauruen nagusialdi luzean. Ugaztunak dinosauruen garaian bertan bizi izan ziren, baina ordu ezberdinetan.

721. 1991> euskara batua saiakera-liburuak aralar 00143 Hiru gai horietan garraiatzen zailenak ura eta egurra dira eta Aralarren, Euskal Herriko atlantikoalde guztian bezala, ugariak zirenez, burdinolak bertako erreka eta baso handien inguruan kokatu zituzten.

722. 1991> euskara batua saiakera-liburuak aralar 00143 Azalerari dagokionez, horrek guztiak, 25.000 ha. basoren ustiaketa dakar urteko.

723. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00040 Pinus pinaster, pinus insignis eta Eucalyptus globulus arbolez osatutako basoak garatu ziren.

724. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00040 Zalantzarik gabe, Araban orain baino zuhaitz gehiago zeuden eta Bizkaiko eta Gipuzkoako basoa, hiriguneak sortzean gertatutako aldaketa sakonak alde batera utzita, alaiagoa izango zen, gaurko pinudien berde iluna eta tristea baino argiagoa.

725. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00319 Herri horiek alderrai eta sakabanatuta ibili ohi dira larre edo basoetan.

726. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. eskibel 0290 Zaila baso itxiaren zapaia edo kobazuloetako zirrikituak nolakoak diren adieraztea.

727. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. sarrionaindia 0012 EZ; BASAMORTUAK; ZAZPI LEIHO; JANTOKIA; ZEIN GELA; IRTEERAK; BIDE GUTXI; BAT; KUTXAK; APALA; 12 ELIZA; BI KONKETA; ZENBAT HOTEL; KOMUNAK; SARRERA; LEKU ASKO; LIBURUTEGI BATZUK; EHUN TOKI; ZEIN; LIBURUAK; ZENBAT; KARPETA; ETXE BAT; SUPERMERKATUA; TAXIA; ESKAILERA; KALEAK; HORMA; ZEIN AULKI; SOROA; ZEIN HERRI; BARATZE BAT; EHUN KOTXE; MERKATUA; ESKOLA; AUTOBUSAK; PATINAK; ZENBAT BASO; BOTIKA; BALKOIAK; TEILATUA; GELTOKI BAT; PLAZA; BAI

728. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. sarrionaindia 0014 .4: BASAMORTUAK; ZAZPI LEIHO; JANTOKIA; ZEIN GELA; IRTEERAK; BIDE GUTXI; BAT; KUTXAK; APALA; 12 ELIZA; BI KONKETA; ZENBAT HOTEL; KOMUNAK; SARRERA; LEKU ASKO; LIBURUTEGI BATZUK; EHUN TOKI; ZEIN; LIBURUAK; ZENBAT; KARPETA; ETXE BAT; SUPERMERKATUA; TAXIA; ESKAILERA; KALEAK; HORMA; ZEIN AULKI; SOROA; ZEIN HERRI; BARATZE BAT; EHUN KOTXE; MERKATUA; ESKOLA; AUTOBUSAK; PATINAK; ZENBAT BASO; BOTIKA; BALKOIAK; TEILATUA; GELTOKI BAT; PLAZA

729. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. aizpurua 0003 Landaretza handiena tropikoen artean kokatzen da; hots, Amazonia, Tailandia, etab. baso zein landaretzarengatik ezagunak dira.

730. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. erzibengoa 0019 Inor askok aintzat hartzen ez duen
zenbait xehetasuntxo izan dut
neure jostagarri
eta lorkizun urri:
galdutako bide zahar bat,
zenbait trikuharri,
iturri goroldioz estali
ahantzi bat eta gizon-aztarna erdi
galdutakoen antsi,
ilusio edo neke basoetako isiltasunean
galduago baten dindirri
hunkigarri baten hitzerdi
erdi ulertezin eta misteriotan nahasi.
Zuhaitzek eta belarrek eta harriek eta
lurrak dakite nire begion
gutizia luze eta jakinnahi eta ikusgura
biziaren beroa
zenbateraino aritu den sumakari".

731. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0019 Bada Donostian barrena eta edozein hiritan barrena, bide batez esanda, basora joan eta surtarako egurra besterik ikusten ez duenaren jarreraz ibiltzen denik.

732. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arana 0099 Honela, neguaren bukaeran eta udaberria hasten denean, elurra oraindik ugari izanik, hartzak bizimodu sedentarioa egiten du, batez ere eguteran kokatutako basoen beheko mugetan ibiltzen delarik.

733. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. de miguel 0158 Lur azidoetan ateratzen da, bai hostozabal eta bai koniferoen basoetan.

734. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. de miguel 0193 Udaberritik udazkenaren bukaera arte ateratzen da, multzo ttikitan, horbela eta lohia dagoen leku hezeetan, basoetako bide ertzetan, motzondoen inguruan edo hostozabalen basoetako agerrunetan.

735. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. de miguel 0263 Espezie hau erdi arrunta da Euskal Herrian eta uda-udazkenean ateratzen da arbolen oinaldean eta koniferoen basoetako orbelaren gainean.

736. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. de miguel 0263 Gainera, hostozabalen basoetan ateratzen da, ez koniferoen basoetan.

737. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. de miguel 0333 Udaberriaren hasieratik udazkenaren hasiera arte aurki daiteke, koniferoen basoetan gehienetan, estrata eta bide ertzetan batez ere.

738. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0040 Baso hori pagadi bilakatzen da, eta ibilera gero eta zailagotzen doa, pista berriak etengabe ari bait dira irekitzen.

739. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0087 - Hemendik aurrera, pista zabal batetik ibiliko gara, alertzeen baso batean barrena.

740. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0009 Gandor lerroa, Ubidea, Basoa, Txaradia, Iparrorratza, Etxea, Langa

741. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0017 Sarako basoranzko jaitsierak zenbait malda gogorreko eta gutxitan erabilitako pasaguneak ditu (nabigatzeko zailtasunak).

742. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0017 Sarako errepidetik Lizuniako lepora iristeko igoera zail bat izango dugu baserrien errepide txiki batean barrena, ondoren bide zabal bat basotik doalarik.

743. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0039 d) Jaitsiera delikatu bat Errobiren Urbegien basotik bide sakon, labainkor eta mailakatu batean barrena, nahikoa teknikoa eta bizikleta gainean joateko gai ez dena euria egin ondoren.

744. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0044 Segidan fondoko eskisaren pistetara helduko gara basoan, Pedroren Txaleterako jaitsiera gogorrari ekin baino lehen (badira zenbait pasagune oso maldatsuak, kontu handiz pasa beharko ditugunak).

745. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0074 Basoan behera dagoen jaitsiera erraza da.

746. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0094 Segidan haritz berdez osatutako baso batetik joango gara malda luze batean gora eta labarrak hasieran ekialdetik eta ondoren iparraldetik inguratzen dituen aragoiar pistara helduko gara.

747. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0010 Iratiko basoa.

748. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0051 Neurri handiko pinuek baso tinkoa osatzen dute, ohian-baso aberatsarekin, ameztiekin, erromeroekin, ipuruekin eta miterekin, eta amildegien hondoetan, lur hezeagoen gainean, legeltxor ugari dago.

749. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0051 Vedado de Eguaratsen, Bardea Beltzez aritu garenean aipatu ditugun basoko animalia mota guztiak aurki ditzakegu.

750. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. g. de cortazar 0153 Baina baita ekonomi loturak ere, hala nola basoa ustiatzeko eskubideak.

751. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0068 Garai batez basoek oso eremu zabalak hartzen zituzten Herrian; gaur egun, aldiz, nahiko murrizturik daude eta leku askotan (Bizkaian eta Gipuzkoan batez ere) bertako zuhaitz moten ordez kanpokoak daude, hazkunde erreza dutenak.

752. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0068 Nekazaritzaren zabalkundea basoaren etsaia zen, su ematen bait zitzaien ondoren lurra landu ahal izateko.

753. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0068 Jadanik 1293 urtean Armendaritze (NB) eta Iholdiko (NB) herriek isuna ordaindu behar izan zuten baimenik gabe basoa erretzeagatik.

754. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0068 Langintza honek basoa behar-beharrezkoa zuen, mea urtzeko ikatza behar bait zen eta hau egiteko egurra.

755. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0068 Horregatik hasiera batean olagizonak ikazkinak ere ziren eta olak basoetatik hurbil zeuden.

756. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0068 Nekazari eta olagizonen basoarekiko behar desberdinak elkarren arteko iskanbilak sortu zituen.

757. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0068 Gipuzkoan adibidez Ordenanzas izeneko manuak ziren; hauetan 1397 urtean gogorki zigortuak dira basoen hustiaketak.

758. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0068 Beranduago, aldiz, XV. mendean, basoak sobera handiturik omen, bere zabalkundea murriztu egiten dute.

759. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fdz. de larrinoa 0043 Alderdi haziaren hedadurari gatxezkiolarik, toponimoak eta testuek adiera ematen diguten legez, frango dira X mendeaz geroztik baso eta mendiari alorrerako lurren harrapatze ideian oinarritzen diren izenak.

760. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fdz. de larrinoa 0043 Herri inguruetako basoan kenduriko soro berriei, gain gainetik, doazkie sasoi honi dagozkion datuak, eta, gainerantzean, gaur eguneraino heldu zaigunari beha, basoak atzera eta alorrak aurrera jo dutela esan daiteke, mugimendu honetako bultzada handiena XII mendean izanik.

761. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0024 Mendi handi batean baso magiko bat dago.

762. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0024 Gauean, ilargi betea dagoenean, basoan zeruko leihoak irekitzen dira.

763. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0024 Orduan mendi bat eta baso magikoa ikusiko dituzue.

764. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0019 Klima heze horrekin, euri nasaiekin, bazterrak itxuraldatzen dira, basoak hedatzen (1. bis argazkia) eta hostodunek belardiak ordezkatzen dituzte.

765. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0019 Belarjale handiz osatutako (elur-oreinak, bisonteak) aberetaldeen lekua hartzen dute basoko adardunek (oreinak, orkatzak), bai eta, basurde eta gorputz ttipiko abereek.

766. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0191 Izen bereko lepoaren parean dago, bidea basoan barna sartu aitzin, 5 metro Iparraldera.

767. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. urbeltz 0052 Litekeena da Biasteriko cachimorro-a basoko izpiritu bati egokitzea, basajaun landare bati.

768. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. urbeltz 0052 Bere jazkerak, nahiz eta bere diseinuak kontraste arlekineztatu bat nahi duela irudi (botarga askoren jazkeran ere badago), landarezko estanpazioa dauka eta gainera galdera hau eragiten digu, zein egon daiteke basoan bizkorrago eta trebeago untxi larruarekin mazo bat egiteko gai dena baino?

769. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. sagastizabal 0074 ninfax. Telekopia-zerbitzua asmatu zuten baso, erreka eta mendietako jainkosak.

770. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0009 Lorategian, basoan edo beste inguru natural batean bizi den landarea, lurrean dituen elikagaien arabera haziko da.

771. 1991> euskara batua saiakera-liburuak 15 gertaera 0019 Saltus delakoak basoz betetakoa, erliebe malkartsukoa eta larre arrunteko lurraldea zela adierazten du.

772. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0015 Koldo Ameztoiren ekimen txalogarriak eta udako pastoralaren zuhaitzak ez digu idortutako basoa, basamortua ezkutatu behar.

773. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0022 - Belaustegiren Zugatza (1930): Urte batzuk geroago Munitak jarraituko duen basoaren goraipamena egiten da. Bizkaieraz.

774. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0022 Basoen galeraren arrazoi bat orbela ziatzegi kentzea dela esaten du.

775. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0022 Inoiz kalko lotuegiak: mendi-beko baso, mendi-goiko baso, jakina baita es monte alto ez dela mendi-goiko basoa, arbola garaiak dauzkan basoa baizik.

776. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0022 - Munitaren Gure mendi ta oianak (1952): Maisuen artean maisua, baso guztien eta insignis pinu etorkinaren defendatzailea.

777. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pirinioak 1995 0046 Aezkoan ekaitz-haizeak Iratiko zuhaitzak astintzen zituenean, izpiritu gaiztoek eta sorginek Joana Albretekoa Nafarroako erreginaren hilotza zeramatela basoan ibiltzen zirela uste zuten.

778. 1991> euskara batua saiakera-liburuak perretxikuak 1995 0148 Uda-udazkenean ateratzen da, mendiko koniferoen basoetan (Nafarroako Pirinioak), gehienetan lur azidoetan.

779. 1991> euskara batua saiakera-liburuak perretxikuak 1995 0148 Badira zuriak eta likatsuak diren beste espezie batzuk nolabaiteko antza izan lezaketenak, esate baterako, Hygrophorus eburneus izenekoa, azken honen bereizgarriak dira pagadietan haztea eta ez koniferoen basoetan, txapela eta hanka hain likatsuak ez izatea eta, azkenik, bere txapela hain kanpai-formakoa ez izatea.

780. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0020 Basoetan hegazti, ugaztun, musker eta sugeak; erreka eta putzuetan txantxiko, ugaratxo, arrain eta karramarroak.

781. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0020 XV. eta XIX. mendeen bitartean gertatu ziren lehen aldaketak, basoetako egurra untzigintzarako erabiliz eta aziendentzat larreak garbituz.

782. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0020 Mende honen hasierara galdetu bestela nagusienei oraindik gure basoen parterik handiena bizirik heldu zen eta beraiekin batera bertan bizi ziren animaliak.

783. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0020 Gainera aldaketa sozio-ekonomiko nabarmena etorri zen: gero eta jende gehiago bizi zen Euskal Herrian, baserritar asko eta asko hirietarantz joan zen baserria hutsik lagata eta California aldetik zuhaitz berri bat heldu zen: beranduago gure basoen itxura guztiz aldatuko zuen Monterey edo Intsignis pinua.

784. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0020 Basoen eta erreken aldaketa ez zen egun batetik bestera gertatu; gutxinaka-gutxinaka izan zen, bertako jendeari horretaz ohartzeko aukera eman barik.

785. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0020 Gaur egun erreken egoera negargarria da eta basoei buruz zer esanik ez.

786. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0020 Bertoko basoak ia erabat desagertu dira: Matsari, Txonta edo Ardantza erreken ertzetan zeuden haltzadiak ez dira inondik inora agertzen (...)

787. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0222 Euskal Herriko iraganeko Erdi Aroan Barojak euskaldunak zeruko Urtziren gurtzailetzat aurkezten gaitu, ilbeteko gauetan basoko soiluneetan dantza eginez (...)

788. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0416 Inguru hauetako basoetan.

789. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0416 Bazekizkien baso guztietako bideak eta bost ordu bide inguruko harkaitzulo eta aterpe guztiak.

790. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0286 Landare-multzoen (kasu honetan basoen) dinamika ulertzeko, mekanismo natural bukatuan txertatutako baliabide osagarri gisa aztertu behar dira, eta ez aparteko talde gisa.

791. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0286 Hezitako (hau da, etxeari estu lotutako) baliabide naturalak gertuagotik lantzeko, zuberotarrak bere ondora ekarri ditu: garo-sail eta landatutako zuhaitzen ondoan borda ezarri du belardietan eta goimendiko basoen ondoan ola.

792. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0286 Bien artean kokatutakoetan zehar ibili egiten dira transhumantzian eta neurri batean baino ez dira ustiatzen eta banatzen: landak eta basoak funtsean jaberik gabeak dira, igarotzeko espazio basatiak, zaindutako inguru irekiak, bakoitzak premiak asetzeko bere partea hartzen dueneko erreserba natural zatiezinak.

793. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0286 Bere landetan edo basoetan biozenosi batzuek beren dinamika biologiko propioak edukitzeak abeltzaina ez du kezkatzen, baldin eta produktu batzuk kontsumitzerik badu.

794. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0286 Ondorioz, bere larreak ahalik eta gehien zabaltzeko artzantzak basoak murriztu egin ditu, baina oso zabaldurik dauden ideiek besterik badiote ere, zur- eta egur-kontsumoa oso mugatua da zurgintzarako merkataritzan ustiatu denarekin konparatuta.

795. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0286 Horregatik Altzûrkûn XIX. mendean zeuden basoek (herrienek eta sindikatuenek) 3.000 hektarea hartu arren, (...)

796. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0003 Menditsua da eta baso eta larre ugari dago.

797. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0184 Hizkuntzaren jatorriaren teoria biologikoaren sortzaileek ez zuten basoa ikusi, bertako arbolek eragotzita.

798. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/1 0033 Eskualde hau, energia hidroelektrikoaren eta baliabide mineralen, nahiz basoen kokaleku garrantzitsua da (ikatz eta burdinarena nagusiki), kontinenteko gune industrial nagusiaren oinarrizko beharrizanak betez.

799. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gizakia 0052 Basoak ezkutatu eta estepa nahiz tundrek bete zuten haien lekua.

800. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0130 Baita Saharako basamortuan ere zeren eta, garai hartan, basamortu hura basoz eta landarez beterik baitzegoen.

801. 1991> euskara batua saiakera-liburuak telleriarte 0062 Adibidez, auzoko baserrikoek basotik zekarten gurdi garoa etxe barrutik pasa behar izaten zuten.

802. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0019 Munduko basoak ere txikitzen ari dira, basamortuak hedatzen, eta hirugarrengoz, lurgintzak neurrigabeki higatuz doa.

803. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0197 Ondo pentsatuz gero, horrek ingurugiro abantailarik ekarri beharko luke ingurugiroa kaltetzen dituen basoen hustiaketa ez eramangarria, energia megaproiektuak, meategiak eta nekazaritza trinkoa bezalako ihardueretarako subentzioak kentzen badira.

804. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oñati 0033
1. Jabegoaren arabera.
- Partikularra: 9.177 Ha.
- Erabilera publikoa: 1.542 Ha.
- Diputazioa: 181 Ha.
- GUZTIRA: 10.719 Ha.
2. Erabileraren arabera.
- Nekazaritza: 1.422 Ha.
- Sasitza: 415 Ha.
- Elkorra: 537 Ha.
- Nahas-erabilpena: 435 Ha.
- Zuhaitz-baso: 7.910 Ha.
- GUZ=tLr=A: 10.719 Ha.
3. Masaren arabera (zuhaitz baso).
- Ohianeztatua: 249 Ha.
- Mendi suharra: 574 Ha.
- Beste era batzu: 6.784 Ha.
1. -20 zm. diametroz (zuhaitz.): 942 Ha.
2. +20 zm. diametroz (zuhaitz.): 5.842 Ha.
- Mozketak: 282 Ha.
- Erriberak: 21 Ha.
- GUZTIRA: 7.910 Ha.

805. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak altza 0053 Agiri interesgarri honetan, azaltzen zaigu nola Gomis familiak hiri barruan zituen jabetzak ezezik, aldirian (hiriaren inguruko auzo edo herrisketan) ere bestelako jabetza garrantzitsuak bazituen, Ubako basoa eta ibarra hain zuzen.

806. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0020 Neguko lotara orduko, era guztitako kolorez berde argi, arrosa, horiska... burua erakusten duen basoaren ikuskizun sorgina!

807. 1991> gipuzkera antzerkia a. albisu 0037 Baztar-ederrak ditu: mendiak ugari, lur-zabalak ez gutxi, belardiak asko, basoak ez gutxiago ta itxaso-zati eder bat.

808. 1991> gipuzkera antzerkia a. albisu 0143 - Baso illunean ez da lora askorik izaten, Andrea.

809. 1991> gipuzkera antzerkia a. albisu 0143 Orregatik lora-xorta au zuretzat egitearren, basorik-baso ibilli bear izan det.

810. 1991> gipuzkera antzerkia a. albisu 0143 Ez dira ba mendi gallurretako loreak bezain usaitsuak: ez da ere basoetako loreak bezein garbiak.

811. 1991> gipuzkera bertsoak amabbiz 00111 Jesus basora bazijoala
Amak jakin zuanean,
bere antzera atek itxita
jarri zan beren etxean.
Jesusen berri jakiten zuan
aingeruak esatean,
otoitzak eta barauak egin
zitun Jesusen antzean.

812. 1991> gipuzkera bertsoak amabbiz 00111 Igerri zuan Jesus basuan
janik gabe zeguala,
esana zion Jainko-Semea bazan
agertu zezala;
arri aieri esateko ta
ogi izango zirala.
Galdera au zan Jauna ote zan
ezagutu nai zuala.

813. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño nora 0204 Baiña Urkiolak bere ikusgarririk onenak basoak ditu.

814. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0121 - Eraman itzak basora.

815. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak x. azurmendi 0172 Mendie eo basoa bampecirc; kontua artzen tzona nausie izaten tzan bat, bi eo iru re izan tzeizken ta koadrillen gastuk eta soldatak ok pampacirc;tzen tzituen.

816. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0009 Tundra emen belardi eta baso biurtu zan millaka urteen poderioz eta amar milla urtetik bost millarako tarte orretan, gure baztar guztiak zugaitzez bete ziran: Urra eta aritza ziran, artearekin batera, ugarienak; ondoren zumarrak, astigarrak (tilos) eta agiñak (tejos).

817. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0009 Renoak alde egin zigun ifar-aldera eta bere ordez oreiña agertu zitzaigun baso eta oianetan; malkorretan, berriz, basauntzak eta basurdeak; gaillurretan, larrabeiak eta zaldiak bakoitza bere izenakin.

818. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0073 Ta amar lagun baziran ere baso bat; baso bat eta platera bat, eta danak batetik aritzen ziran.

819. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. lasarte 0017 Ango basoetan zenbat animali mantentzen ote zan belarrez eta ezkurrez, nola ardi ta beor, ala txerri ta bei, iñori ezeren gasturik eragin gabe?

820. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. lasarte 0057 Amaika negar egin nuen nik baso aietan.

821. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak salav 00071 - Bai? Beste baso bana edan da joango gaituk.

822. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak salav 00101 Alaxe, sartzen ginan sagardotegian, atea ixten genduan barrengo aldetik, eta basoak artu eskuetan eta lenengo kupeletik asten ginan sagardoa probatzen. Gero bestea eta urrengoa, eta alaxe jira osoa ematen genion kupelategiari; eta, naiz kupela danetan sagardo ona egon, konturatzen giñan onentxoena zein kupeletan zegoan.

823. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00145 Egia esan gure anaiak
aurpegi gogorra dauka;
berriro ere jarri behar dut
nik honekin muturtuta;
hitz pozoinduak bidali dizkit
eta nik ostera zaunka,
pinadiekin gelditu nahi du
basoak neuk garbituta! (bis)

824. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.i. salaberria 00086 Oparotasunean zuaitz bat nabarmentzen baldin bada gure basoetan orixen da pagoa; Euskal lurretan naiko bakandu badute ere arbol mota au, oraindik oian zabal bikaiñak gordetzen ditugu nola egoaldean ala iparraldean.

825. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.i. salaberria 00086 Iratiko basoan zuaitzai dagokienez aritzak, gorostiak, altzak, agiñak, ezkiak... eta abar izan arren orko jaun eta jabea pagoa da; Europa maillan Oian Beltza (Selva Negra) aurrena da zabalera aldetik baiña bigarrena Iratiko pagadia da (6.520 Ha.).

826. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1999 00022 Baserriak mendien magalean aurkitzen zirenez eta direnez, kableak jartzeko ez zen inongo arazorik izan. Kableak duen baldintza bakarra da bota behar den tokira iritsi behar duena baino altuago egotea. Modu horretan, erraz garraia zitezkeen nekazal produktuak, basoko egurra eta abar, dio liburuan Lourdes Altunak.

827. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00027 Baso tropikalek eta landaretzak, oro har, jasan dituzte jada aldaketa honen kalteak.

828. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Errekamari euskal mitologian oinarriturik dago eta basoko lamia batekin maitemindurik dagoen artzain baten gorabeherak azaltzen ditu.

829. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0006 Zornotzako Udalarena den Belatxiketa basoa inguratzen da, Dima eta Zornotzako mugarten mugaraino iritsi arte, hemendik Udalarena ere den Aiurreta basoko mugarriraino jarraituz, Udalaren Batzuen basoko mugan zehar Durangoko mugartearen mugaraino segitzeko.

830. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0006 Durangoko Bidezelaia deritzon 34. O.P.ko basoarena ere den mugari jarraitzen zaio, Etxeburu Dorreko bideraino, Izurtza eta Mañaria mugarteen muga mozten dueneraino.

831. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0006 Artatik marmol harrobiraino eta Izuntzeko bidean barrena Urkuleta edo Mañaria deritzon errekaraino, Txupitaste errekarainoko mugatzat hartzen dena, O.P.ko 135. basoaren mugaraino jarraitzen dena, beronen 71. mugarria muga gisa egiten duena.

832. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0006 Mañaria eta Izurtzako mugarteen marraraino iristen da, eta hari jarraituz, Mañaria eta Abadiñoko mugarteen mugaraino, Abadiñoko Untzilaitz deritzon O.P.ko 16. basoko 1. mugarriraino jarraituko dena.

833. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0007 Baso publikoko mugan zehar haren 18. mugarriraino jarraitzen da.

834. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0007 Mugarri hau utzi eta Atxarteko haizpitartea zeharkatuz, ordu erdi batez Abadiñoko Urikola-Basoak deritzon O.P.ko 18. basoko 19. mugarriraino jarraitzen da.

835. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0007 Baso publiko honen mugan zehar jarraitu eta hango 45. mugarriraino.

836. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0007 Honetan baso publikoko muga utzi eta, Atxondoko lurretan, ladera erdian aurrera jarraitzen da; Ailuitz eta Anbotoko mendietako inguru bazterretik igaro, Atxarte deritzon haitzpunta igaroz, gero Atxekoko galtzada zaharra eta Eguzkialdeko txabolak, Arabako mugaraino.

837. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0007 Ekialdeko muga: Teilamendiko gainean hasten da, mendebaldean zehar Izpiztikoarriagan zehar jarraituz, Aramaioko Udalarenak diren baso batzu bazterretik inguratzeko, Lesiagako mendibizkarreraino.

838. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0007 Norabidea aldatu egiten da eta, hegoalderantz, Arangioko basoko ekialdeko mendilepoaren ingurutik igarotzen da, Larrako lurjausia, Izarrako sakana, Ipurtotzeko txabola eta Arangioko bide zaharrean zehar, Keistiko txabolaraino.

839. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0007 Hegoaldeko muga: Arangioko gurutzetik, San Cristobal baselizan zehar, Arangio basoko mendebaldeko hegalean barrena Lesiagako mendibizkarreraino.

840. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0007 Mendebalderantz, Araba eta Bizkaiaren arteko mugari jarraitzen zaio, Atxondo (Bizkaia) eta Aramaio (Araba) udalerrietako mugarteen barrena, Abadinoko mugartera iritsi arte, Azuntze deritzon aurkientzaraino, eta Abadiñoko Urkiola-Basoak deritzon O.P.ko 18. basoko 53. mugarriraino.

841. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0007 Herrialde historikoen arteko mugan zehar jarraitzen da, era berean bide publikoarena dena, basoko 68. mugarriraino, bertan Arabako muga bukatzen delarik.

842. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0007 Mendebaldeko muga: 68. mugarritik abiatuta, mendebalderantz, O.P.ko 18. basoko mugari jarraitu eta Dantzaleku deritzon aurkientzaraino.

843. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0007 Honetan Dima eta Abadiñoren arteko mugakidetasuna hasten da, era berean baso publikoaren muga denari jarraituz.

844. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0007 O.P.ko 18. basoko 84. mugarriraino, Dima, Mañaria eta Abadiñoko mugarteen bilgunea dena.

845. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0008 Euntzuatzetik, Artaun auzoko bide zaharrean barrena, auzoko landen gainetik igaroz, eta mugatzat Aramotz basoko bidea harturik, Dimako Udalarena den Aramotz deritzon 26. baso publikoraino bertoraino, beronen muga parkearena ere delarik.

846. 1991> sailkatu gabeak egunkariak basarri 0016 Griña ori duanari, berdin zaio basoak erre, edo gizonak il edo baitu.

847. 1991> sailkatu gabeak egunkariak basarri 0016 Makiñatxo bat ikusten da gaur
negarrez eta malkotan,
gizonen etsai biurriena
gizona baita prankotan.
Probintzi askok aberastasun
ederra zuten basotan,
erre dira-ta, pekatariak,
gizon petralak askotan.
Baso-mendiak desertu egin,
au eztago ukatzerik,
urte batzutan aiek eztago
lengo moduan jartzerik.
Garbi dago-ta, guk eztaukagu
pekatu au ixiltzerik,
gaiztakerian eztagoala
gizona menderatzerik.

848. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0001 Izadia artatu beharra oso aintzakotzat hartu den une hauetan bereziki azpimarratzen da basoek eginkizun horretan duten garrantzia.

849. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0001 Hala, Gipuzkoako lurraldean aintzinatik basoei eman zaien garrantzi historikoa berritu egin da orain, oso nabarmen geratu baita basoak hiru betekizun ase ditzakeela: astialdi eta kulturako gune gisa, ekonomian irabaziak eta lana sor dezakeen eremu gisa eta izadiaren baliapideak eta basabizitza iraunarazteko euskarri gisa.

850. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0001 Mendia zer den zehazterakoan, menditzat betidanik hartu denari bazterreko nekazal lurrak erantsi zaizkio, Europako Elkartearen Nekazal Politikaren erreformaren ondorioz baso bihurtu behar diren lurrak, alegia.

851. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0002 Bertan ezartzen den xedea da basoen luze-zabala eta aniztasuna oso-osorik mantendu behar direla, mendiek dituzten babes, ekoizpen eta gizarte eginkizunak zaintzeko.

852. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0002 Basoetako izurrite eta gaitzen gaia ere aztertzen du idazpuru horrek.

853. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0002 Gaitzak antzeman, aurrea hartu, zabaldutako lekuak jakin eta aztertzeko neurriak ematen ditu eta, halaber, basoen kutsadura zaintzeko eta kontrolatzeko egin beharrekoa arautzen du.

854. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0002 Orobat, basoen ata finka mugakideen artean gorde beharreko distantziak zehazten dira bertan, batzuk besteen eragozkarri izan ez daitezen saiatuta.

855. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0002 Herri mendietan lortutako produktuen izaera eta balioa kontuan hartuta, basoak berritzeko lanetarako Foru Aldundiak ehuneko berrogeita hamarretik ehuneko ehunera bitartekoa finantzatuko duela ezartzen da, eta partikularren mendietan basoa sustatzeko neurriak aipatzen dira.

856. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0003 4.- Basogintzako ekonomia sustatzea eta basoen jabeei Foru Arau honek ezarritako eginbehar bereziak betetzen laguntzea, interes orokorrak eta partikularrak orekan izaten ahaleginduta.

857. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0004 2.- Mendikoak dira, baita ere, basoa moztu eta bakandutako terrenoak, mendibideak, zatiketa edo segurtasun zerrendak, basoko soiluneak, larreak eta baso-larreak, egurra biltzen den terrenoak, mendian dauden mindegiak, astialdi eta atsedenerako mendian dauden instalazioak eta aparkalekuak, erreka eta ur-bilduen bazterrak, urtegiak, kanalak, ur-biltokiak, ubideak, lur zingiratsuak eta etzeak.

858. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0004 3.- Orobat, menditzat hartuko dira baztertutako nekazal lurrak, aurreko bi zenbakietan aipatutako ezaugarriak ez eduki arren, basotzeko edo baso bihurtzeko geratzen badira Europako Nekazal Politikaren erreformaren eraginez hartutako neurrien edo indarrean dagoen arautegiaren arabera administrazioak hartutako bestelako ebazpenen ondorioz.

859. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0006 16. artikulua.- Basoen herri eginkizuna

860. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0006 Baso Administrazioari dagokio mendien erabilera eta ustiaketa antolatzea, sustatzea eta kontrolatzea lehengai berrigarrien sorburutzat hartuta, garapen eramangarriaren irizpideetan oinarrituta eta basoen herri eginkizuna errespetatuta.

861. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0007 18. artikulua.- Basoen plangintzarako agiriak

862. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0007 - Basoen Antolamendurako Jarraipideak

863. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0007 - Basoen Antolamendurako Proiektuak eta Kudeaketa Plan Teknikoak.

864. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0007 Basoen herri eginkizunari eragiten dioten iharduerek, eginkizun hori arriskuan jartzen dutelako edo mendien erabilera oso trinkoak dakarzkitelako, Baso Administrazioaren baimena beharko dute aurretik.

865. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0007 21. artikulua.- Basoak sustatzeko laguntza

866. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0007 2.- Gipuzkoako Basoen Zerrenda

867. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0046 Urte osoz basoan ikus daitezke.

868. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00003 Orain hogeita hamar bat urte arte aunitz ziren gure herriak utzi eta Alpeak eta Piriniotako mendietara basoan lanean aritzera joaten ziren gazteak.

869. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00003 Gaur egun ez da ia inor joaten Frantziako mendietara basoan lanean aritzera. Arrantzan, ordea, duela 30 urte ehun lagunetik goiti joaten ziren Pirinio eta Alpeetako mendietara.

870. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00004 Frantziako basoetan ez ezik, aspalditik Irati aldean eta Maule inguruan ere aritzen ziren inguru honetako mendi mutilak

871. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00005 Frantziara inor gutti joaten bada ere, gure inguruko mendietan basoan aritzen den jenderik bada, noski.

872. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. arozena 00005 Baso hauek Estatuak babesten ditu orain, ondare artistiko gisara.

873. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0013
Pin pin zerra pin
korta-korta zela min
behin joan nintzen basora
harrapau nauen erbi bat
jo nauen ezkerreko begi gorri-gorrixen
atzera begira dauenantzako
ezta izango ezta izango
sekorro!

874. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0013 Turismoa promozionatzeko bide desberdinak hautatu ditu Udalak: Leintz Gatzagak duen baso aberastasuna zaintzeko eta txukuntzeko 125 urterako regenerazio plana martxan da.

875. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. aihartza 0004 Udazkenean, gure pagadi, amezti, eta gainerako basoak urre gorriz janzten direnean, naturak eskaintzen dizkigun ikuskizunen artean bikainenetakoa gertatzen da.

876. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. aihartza 0004 Kolpean, oihaneko iluntasunean, orru sakon eta garratz batek isiltasuna urratzen du; berehala beste batek erantzuten dio lehengoari, eta piskanaka, basoa erotu egin dela dirudi.

877. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. aihartza 0005 Irailean, eta euriak eta ihintzak mendi eta basoetako lur lehorrak freskatzen dituenean, basoa biziberritu egiten da.

878. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. aihartza 0005 Une horretan, basoaren babesa utzi, eta inguruko larreetara ateratzen dira: emeak arreske, arrak, berriz, emeengatik borrokatzeko prest.

879. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. iraola 0031 OIHAN.- Basoa. Selva.

880. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... guaixe! 1998 00017 Arbizuko basuek guai dela urte dexente su ez baldin badu hartu de, Garilan 23-ben Kaxetan suba iruittu giñubuen. Eguerdiyen hasi zen trenbidian parien.

881. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00022 Basoak zuhaitzik gabe, ozeano urdinak petrolio beltzez zipriztinduak, ozono geruza zuloz beteta... Ezinezkoa zen irtenbide bat egotea..

882. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0007 Alde batetik baserritarrek sufritutako kalteak indemnizatzeko biderik ezta dirurik ipini ez dauelako eta txaletak edota basoetako pista ugari eginaz nekazaritza arriskutan ipintzen dabilelako.

883. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0008 Arribolako maldak San Juanekoak daukan antzeko problema dauka, egon diren basoekaz eta euriaren erosioaz handiagotu dena.

884. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1995 0006 Adar marraskiloa bazihoan lasaiki, bere marraskilo urratsean, basoan zehar...

885. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiltzen 1997 0019 Paper birziklatuak abantaila asko ditu: basoak zaintzen dira, airearen kutsadura %74 eta %95 bitartean murrizten da eta urarena %35ean.

886. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.m. irazu 0044 Hiru aldiz txapeldun izanak, han eta hemen beste zenbait txapel eta sari irabazitakoak jadanik gerri lodiko pagoak ziren bertsolaritzaren basoan, eta ño, itzal gehiegi landaretxo batentzat!

887. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0017 Dena den, badirudi ekologisten oharrik gehienak aintzakotzat hartzekoak direla, batez ere, haizea, ura, arrantza, lurra, basoak, ozono-geruza eta espezien aniztasuna bezain oinarrizko eskuartekoei dagozkienak.

888. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0018 Baso eta hauen antzeko baliabideetan, ez dago bultzagarri handirik ezta politika nazionaletarako ere, lekuz leku jasan behar izaten baitira interes orokorreko politikak.

889. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.m. iturralde 0008 Bestelako kontrasterik ere egiten da Maskaradetan: esate baterako, basoko zein giza mundutik hartutako pertsonaiak eta gaiak nabarkiro bereizten dira.

890. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... santa mariñe 1994 0011 Laster antzean hazten dan zuhaitz hau, suek pasako basoetan imintzeko da aproposa.

890 emaitza

Datu-estatistikoak: