XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0108 Gaste bat lotzen zendun zapiño garbijan;
txirula joten eta ardijak gordetan,
txakur mustur gorrija etzunik oñetan.
Neska polita zintzan joskillaen ekintzan.
- Josiko dautzut pozik,- zeuk, berba samurrez -,
Belaunbiko nintzaizun, bijotza bildurrez,
Zeure atzamar miak bullarran ganian
leunkiro sentitzian
mutil politari so-negijon dardaraz
.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0353 Eta arima oneec ain azco eta mereciquisun andietacoac izanic, cer gaitic cirean Erregueac, Aitalenac, Igarlac, Beragan sinistu, Bera opa izan, Bera iruditu eta Bera predicadu ebeenac; eta ain beste guizalditan Jaungoicoac aguindu eutsen ascatasun ain osagarriaren fede eta icharopena munduan euqui eta eracutsi ebeenac; baita cirean bere adisquide laztan eta bere gracia eta berbac gorde ebeezanac, eta euren artean baita bere aitac edo asaba araguizcoac izan cireanac; egozan azquenez bertan baturic lenagoco denporetan bere Pasiñoac emon ebazan frutu guztiac; errazoezco gauzea zan euren Erredentzalla eta Salbaguilla izan zanac bere pertsonaz icusi eta eurai alaco ascatasun miragarriaren barri emotea.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0149 - Ori da ama, nik egin dodan okerkeria guztia, zapladak merezi izateko? Zer egin bear dot ba, urte bitan kanpoetatik ibillita, etxeratu dan adiskide bat berbetara bajatort? Zoaz ortik erantzun?.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0149 Zeure guramena egitearren, ez naz iñoiz joango berbetara Josetxogana, baiña bera badator neugana, ezin esan izango deutsat aldendu daiteala nigandik.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0304 Oso indarga egoan Josetxo; osta-ostan egiten eban berba bat edo beste.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Oiñ kontu gero zeure berbakin; gaurko arratsaldian da gabian, eta biyer, etzi ta etzigaramon itz eztitsuak eta atsegiñez betiak baño ezin esan leizela biarbada zuek eztozue jakingo-ta.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Bildur aundiya eukidaroe egun oneetan berba gaiztorik esan edo entzutiaz, olakorik aurkituten bayakoe, datorren urte guztian charto ibilliko dirala uste dabe-ta.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0025 Zeure berba zoli entzungarriakaz eldu beitez gureak; eta Zeure bitartez Jesusegandik iaditxi daigula geurez lortu ezin doguna; au da, Beragaz atsakabe-artean emen da Beragaz zorion-artean gero, eriotza on baten bidez, bizi izatea. Amen.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0025 Liburu onen azkanean dagoz eskari onen ostean oiu egiteko berbak.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0089 Beartsuai edo ezeukiai emonezkero zeruratu egiten dabela eztiño San Bernardok, toki onetan beintzat; baiña Jesus-ek, urrengo gogartean gogoratuko danez, aberats onak eskumaldean ipiñita, berba gozoz belarriak palagatu ta atsegin andiz biotzak beteko deutsez atzenengo egunean, aberastasunai urtepide ona emon eutselako.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0182 - Ene jaun altsubok esan eutsen orduban Markolbe'k negarr-agiñian eztaukat berbarik ez-ta bijotz naikorik, neu gai enazalarik zubekandik artu dodazan mesede ta onegin gustijen alderako biarr dan lez eskerr egitteko; baña neure utsok Gustija-al-dauanak Berak beteko al-dittuz, eta eguno eten barik ekingo dautsat Areri otoitz egitten nire ordez oparo saristau zagijezantzat.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0145 Agaton, oneik berbok esaten eguanarte, bere emaste ta lagunak ito-biarrik egozan barreka, ta Amele'k erantzun eutsan: - ¿Nun jakin dok Hamburg'on ainbeste korkoch dagozana?.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0196 Zerura begira eskarijak egitten jarraitu eban Amele'k gaberdirarte: gerochubago entzun eban zerbaitten zaratea, ta aurkestu ziran beragana lau gixon iskilluakaz, ta erderaz, gastelarren berbetan, ittandu eutsen Amele'ri: - ¿Nor zara?.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0247 - Lengusuba agertu zaneko astu intzanan nigaz ta niri eskiñiriko berbakaz: berberdichu bat-be ezeustanan esan lengusubaz ezkontzeko asmuak artu eunazanian, eta gizabide orregaz, Jaungoikua'ren bidietatik aldenduten danak, geyenean idoro oi yon zoricharra; aberaztasunaz arroturik, aldendu intzanan bide onetik; baña ikusi don, Jaungoikua'k zeatzen dauzala egitte charrak.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0247 - Bayakiyat Agaton, berbok egijak dirala, baña gaztetako zorakerijak eragitten yubezak orrek gixabide okerrok.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0114 - ¿Zer dok au? esan eban lapur batak; norbaiten berbea entzun yoadala deritxat.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0034 Ta yanera eldu eztirean lagunena, euron berbea entzutea ta... eurok zer yan daben ta eurok diñoen berbeaz zer esan gura daben yakin barik be... txaloak yotea.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0155 Maurak berak berbea lodi bota dau.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0155 EMON DAU TXITXUK BERE BERBEA.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0073 Baña icusi ebanean Sacerdote nagusiac, bere asmu guztiac deseguiten jacazala, eta bere usteaz urteten ezebala, eta teztiguac bere condenetaco guei ez ocasiñoric emoten ez eutseela; gura eban berac Salbaguillea bere berbeetatic artu; eta orre gaitic egoan suturic eta bere barruac artu ezinic, icusiaz ce sendo eta oso ixillic irauten eban; eta onan bere barruco artegatasuna escutadu eziñic supitoan jagui zan ain mereci baga jarriric egoan jarlecutic, eta asserrez eta icioturic esan eutsan Salbaguilleari; ¿Celan zagoz ixillic?¿Cer gaitic berba eguiten ez dozu?¿Ce andiuste, estaldute edo erechi gura da ori?¿Celan zeure descarguan ezer emoten ez dozu?¿Cer gaitic berbaren bat zeure contra eguin direan salaquisun eta testigantzetara esaten ez dozu?.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0073 Baita eracutsi euscun eztala gauza segurua berba onac izanda bere ocasiño orretan berbaz jarduntea, cer gaitic berba onen ondoren urteten dabeen sarri beste batsuc estutasunac edo bildurrac esanerazoten dabeezanac, eta alan ciurrena dala ixillic eta mututuric egotea,.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0017 Guero asico zara pensetan puntu bacocharen berben ganian, ondo aztertu eta gogoratuten dozuzala an sartuta dagozan eguiya ta iracatsiyac, eguiten dozula aleguina ondo incau eta sartuteco ceure goguan, eta ezagututeco euren baliyo andiya.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0255 Azqueneco arnasetara eldu ez bada gueissua, eragoten da barriro esaten orain arteco berbac.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0040 Orra or lau berbatan erantzunda.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0140 Eroan dabe lagunaren gelara, ta lagunari ze modu daun itanduten asi daneko, lagunaren ondotik beste batek urten ei dautso berbara.

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0140 -¿Patxitxu daukazu or, Kontze? ¿Ta seña?- itandu deutsa berak orduan, uste izanik berbara urten dautsana Patxitxu dala: señaren aurreko mutiko papugorri, iru urtekoa....

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0140 - ¿Andiagorik be bai? ¡Josus!- esanda, Mainton berba barik geratu zan.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0149 Ukabilkada asko ta berba iraingarriak ugari artu ebazan aizeak.

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0164 - Ene jaun altsuok esan eutsen orduan Markolbek negar-aginean ez daukat berbarik ezta biotz naikorik, neu gai ez nazalarik zuekandik artu dodazan mesede ta onegin guztien alderako bear dan lez esker egiteko; baiña neure utsok Guztia-al-dauanak Berak beteko al ditu, eta eguno eten barik ekingo deutsat Areri otoitz egiten nire ordez oparo sariztau zagiezantzat.

30. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0069 Berbak garbi esan, kurutzeak astiro egin, zaletasun eta batutasun aundiagaz.

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0062 E. Ura ezarriaz albada burura; ezpabere gorputzeco zatiric andienera, ta esanaz ura botateco denporan Jesucristoc iracatsi euscuzan berba onec: Nic bateatuten zaitudaz Aitearen, ta Semearen, eta Espiritu Santuaren icenian .

32. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak zam 0025 Ta adiskide on onek, neure liburu Zaparradak eta argitaratu zanetik ille bi barru, Bilbo bertoko Goyenkale'n alkar aurkiturik, eskua luze-luze imiñita, irribarre gozo bategaz berbak gozotuten zituzala, beragana deitu ta esan eustan:.

33. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0097 - Alan da. Politetik ez dator; griegotarr beste berba batsuetik baño.

34. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0496 Sabin, jayotzaz, erdelduna zan; euzkeraz, berba bat be ezekijan-eta.

35. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0055 Etxe-iaubeak, edontzi a eskura emon eutsanean, berba onek esan ebazan: Eztago munduan edontzi eder au baiño naiago dodan gauzarik.

36. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0109 Berba latzak eta bixotz leun leune euki deu nitzet Mari Andresek.

37. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0222 Asko izaten dira menak apalak, zintzoak, esanekoak, isillak... berba baten onak, gaiztoak ezin izan direalako.

38. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0114 Auzorik auzo beingo baten zabaldu zirean lamiaren berba onek; eta Arratiampauml;ko gorta (okullu) guztiampauml;k arakatu registrar eudiezan Donian-goizerako zekor nabar bilampauml;.

39. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Eta errdeldun euzko-aberrtzale onek iñok baño berba geyago jarijo eban.

40. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00002 Ziñesbakuen: biotz gogorr eta ustela euren izkeran edo berbetan be, ezaun-ezauna ixan oi da, Faraon bakaldun deungiaren antzera baño eztakielako itz eiten.

41. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0063 Zure morroi au areik arduraz gordeten
zain-zain dagoanarren,
nok ezagutzen dauz norberaren utsak?
Garbitu nagizu ezkutuan gelditzen yatanetik,
arrokeritik gorde egizu zure morroi au,
menperatu ez nagian:
pekatu aunditik
askatuta eta errubage geldituko naz.
Izan dakizuzala atsegingarri nire agoko berbak,
eta eldu daitela zure aurrera nire biotzeko ausnartzea,
Jauna, nire arkaitz, nire erosle!.

42. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0168 Orregaitik, nire erria arekana biurtzen da
eta arein berbak edaten dauz.
Zelan jakin Jainkoak?, diñoe areik;
jakitun egingo da, ba, Gorengoa?
Orrelakoxeak dira gaiztoak:
beti nasai, aberastasunak pillatzen diardue
.

43. 1940-1968 bizkaiera poesia olerti 1968 0071 Eztaukat, aita, nik gaur berbarik
nere poza erakusteko,
nere barruan dagozan gauzak
argi-argi azaltzeko
.

44. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0030 Gaztiak ez dakie zarrak bezin ondo berbak alkarri josten, ezta biardan moduan erabiltzen be.

45. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0056 Medikua berba gitxiko gizona zan.

46. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0148 Berba txarrekin, diabrua, zure barruan sartzen dan moduan, aitiaren egin dakuan azkar iges egiten dau.

47. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0433 11. Ala, gura detsuet egi guztia argittu, ezertariko berbarik ezkutau gabe.

48. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0038 Eta profeta berba orrek, itun Barrian ez dau bakarrik Jainkoz argitua esan gura.

49. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0039 Beraz, berba orrek ba-dauka Eleiz ordena baten sentidua, alargun utsa esan naiez gañera.

50. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0014 1. Eriotzako bidea, barriz, auxe da: Lenengo ta bein, bide txarra ta biraoz beterikoa da: eriotzak, ezkon-naasteak, zalekeriak, aragikeriak, lapurretak, sasijaungoiko-gurtzak, sorginkeriak, aztikeriak, indarrezko ostuteak, guzurrezko autorrak, azaluskeriak, biotz bikoitza, iruzur, arrokeri, dongakeri, arropuzkeri, diru-gosea, berba gordiñak, ikusi-eziñak, ausarkeria, aundikeri ta ustekeria.

51. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0023 Eta norbaitek beste bati iraiñik egin ba'dautso, ez begio iñok alakoari berbarik egin, ezta zuetariko iñogandik be ez dagiala alakoak berbarik entzun, garbatu daiten arte.

52. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0043 Otoitz egitean beragaz itz dagigu ta Jaungoikozko berbak irakurtean bera entzuten dogu.

53. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0351 Jainko-Seme izateak gurutzatuen bear-izan onetatik ez eban Jesus azkatu Bear-izan neketsu au ixillean eroan eban; baña Igarleak iragarrita euken Jaunari, Bere egarrian ozpiña emongo eutsela ta iragarkizun au bete eiten... berba orreik esan ebazan....

54. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0090 Iduritzen zitzaidan bezala Mirande jaunak baieztu dit adi-bearrezko verbea ematen dela.

55. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0020 Ona Aita Santuak esan zizkion azken berbak: zuri uzten dizut Eliza, baita Eliz-Batzarra, baita Pakea....

56. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0020 Geroak egiaztuko digu, 23-garren Yon igarlea izan zala, dar-dar zegioten ezpaiñetaz orrelako berbak ebaki zizkionean Montini kardenalari.

57. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Gizaseme ikasiak izan arren, badira zoritxarrez, eta asko izan be, euskaldunen artean, euren berbetan ez-iakin utsak diranak, eta alakoei be eurek ulertu leikeen eraz idatzi bear yake.

58. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Goizeko egun senti gozoa maitasun berbetan datorkigu.

59. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Berba larri oneik amaitzeaz batera, Maiñari'ko Atximo zapataria sartu zan eliza aretan; eta ango zoritxarra ikusi ebanean, errukitu egin zan; eta erriko jaia igaro arte, santuaren soiñekoakaz jantzi ta Pedro deunaren lekuan, altaran, bera jarriko zala, esan eutsen neskai ta sakristauari.

60. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Berba oneik entzutean, Atximo larritu egin zan, eta bere kolkorako oraintxe galdua nok esanda, Oba'rantz abiau zan; eta andik tximista baizen arin Maiñari'ratu.

61. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Asten da jokoa, egiten doguz egiñalak berbak topetan, eta betetan ditugu kuadru guztiak.

62. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 - Ezin ixilik egon. Neuk ere egia esanda berbetarako gogua daukat, batez be olakoxe arrantzale zaarrakin.

63. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0020 (Berba, harro eta andaluzerara, lehen legez) Ze? Zu e' zoa' omenaldira ala? (Fotokopiak egiten hasten da).

64. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0010 Baina, bai zera! Andresek ez eban halango berbarik aitatu, lehenengotan burle egin eutsiela, etxekoei azaldu eutsen arren.

65. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0038 Beraz, gizon totolea zan; baina orduan Ikerrek, ume guztiak ohi daben lez, berba batzuk oker esaten ebazan.

66. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0040 Gizon totonua berbeta gozokoa zan, Ikerri lilurazko berbak esaten eutsazan, eta gauza bakan eta erdi zoragarriak eukozala sinistuerazo.

67. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0044 Kezkea sortu jaken umeei, eta zalantza ta duda usaina totonuaren berba gozoak zirala ta ez zirala.

68. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0158 Mr James hasarratu egin zan eta berba gogorrak esan eustezan, hain gogorrak ze ni be hasarratu ta joan egin nintzan.

69. 1969-1990 bizkaiera poesia l. arostegi 0085 Gorde nagizue zeuon boltsan, ba'leukazue.
Gorde zeuon biotzean, boltzarik ez ba'leukazue.
Ez dago eskubiderik zuen atsekabea betirako jakin barik geratzeko.
Orregaitik natorkizue berba oneekaz:.
Andra gaixook, ez itxaropenik galdu-
Jaungoikoa etorriko jatzue leiora larratxoriekaz eta larrosa zuri bat lez artuko zaitue urtero
.

70. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0092 Garralda zaharra despatxu sarrerako ate nagosian agertu zan eta Maribelen azkenengo berbok entzun ebazan.

71. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0135 Uste uste barik, herrira ta etxera heldu diran gizon gazte batzuen berbak entzuten.

72. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0135 Haen berba beroak, esaldi gartsuak, baina esan bakezaleak, batez be, bizigurako azalpen lauak.

73. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0145 Berba honeek entzun orduko, aberatsaren semea belauniko aozpeztu eta mendekua eskatu eban aldarrika.

74. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak garitaonandia 0047 Esan ete dot iñoz gizonek aztuko eztaben berba bat?.

75. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0056 Berba oneikaz adoretuta, gero ta geiago zabaldu ziran karmeldarrak Europa guztian.

76. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0058 Onetan argiak dira Jesus'en berbak: Jauna, Jauna, esan dagidan edonor, ez da salbauko, neure Aitaren borondatea egin dagiana baiño.

77. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0048 Eta igaro dogun azaroaren 24an, Bilboko Galeria Artetan, bere lanen erakusketa antologiazkoa idekieran euskaraz eta erdaraz agurtzeko berba batzuk egin nebazan Josemariren ohorez.

78. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0170 3. ahapaldi hasieran ere ez jaku zehazten zer dinon sujeto ezezagunak; egoera misteriosoa biribiltzen daben berbak daukaguz. .

79. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0172 (Ez da bakarrik berben zentzunakaz jokatzen).

80. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0172 (Berben zentzunak, kasu honetan, euren lekuraketa sintaktiko eta metrikoagaitik indartu edo azpimarratu egiten dira).

81. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0182 Sentimentuen adierazleak diran berbek ez dauke baliorik, ez dago ekintza materialak baino beste egirik.

82. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0186 Egia gero eta indar gehiagoz adieraztea eta azkenean berba guztiekaz esatea.

83. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0028 Batzuk berbaren bat esatea lortzen dabe, ez ostera irakurten eta idazten ikastea.

84. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0032 Asieran aurrerapen naikoa aundiak lortu ebazan: Zutunik ibilli, berba batzuk eragin, idazten ikasi be bai, baiña seksu-jokabideetan ez eban aurrerapen aundirik lortu, emakumeen aurrean beti artega aurkitzen zan.

85. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0032 Bere illobian berba oneik idatzi ebezan: EMEN IL EBEN, IÑORK EZ DAKI NORK ETA NOR.

86. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0052 2. Aldatu idazkera sistemaren bereizkuntza batzuk (esate baterako maiuskulak sartu, grafia bakarrak digrafien ordez; kendu idazkera bereziak asieran eta amaieran; kendu marratxoak berba bitartean, Etiopian lez).

87. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0053 4. Berba bakotxean munarri diran Ietrak aldatu (esate baterako, banandu preposisino, mugatzaile eta antzeko formak izenarengandik, sandhi letraka irakurri ez).

88. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0054 Plangintza oneik arazo bat daukie: maileguz artzen diran berbak itz barriak sortzeko iztegia aberasteko eta beste izkuntza barruko eta izkuntza arteko garbizalekeri forma batzuetarako sartu bear litzakez bide onetan bai ala ez?.

89. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0053 Euskalkien batasuna, abostegi aldetik begiratu ezkero, ez da eguneroko berbetarako, elertian eta batez be idazkietan erabilteko baiño.

90. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0035 Ez eutsen errazoirik entzun nai izan; arrika egin eutsen, berba txarrak esan eutsezan eta ariñeketa baten iges bearra euki eben,(...).

91. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0125 Tamaiñu aundiko burua dozu geienez, mamintsua, jateko ona, sukaldeko berbetan orri izena artzen daben kosko berakatzatalen antzekoz esitua nunbait.

92. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0153 Jesusen Mezuari edo Berbeari bihotza edegi behar deutsagu; berak erakusten deusku, apurka apurka, zelan bizi behar dogun geure barruagaz bakean eta besteekin alkar-bizitza gozoan; berak agertzen deusku zelan lortuko dogun persona onen, alkar ulertzen badenen, bihotz tolesgabeen, bakeegileen, zuzentasunaren eta egiaren alde jokatzen dabenen... zoriona.

93. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0335 - Zer esan nahi deusku Jainko Aitak berba honeekin?.

94. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0335 - Ze berbatan ikusten da garbi Jaungoiko Aitak gu zoriontsu izatea nahi dauala?.

95. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0335 Egunen batean Jainkoaren agintzaria beteko da, bere leialtasuna betikoa data, eta ez dau bere Berbea behin ere ezeztatzen.

96. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0335 Jainkoaren Berbeari buruzko alkarrizketa labur horrek itaun barriak sortuko ditu; katekisteak batzen jakin behar ditu edo, sortu ez badira, sortzen, taldean hausnartzeko:
- Hemen, lurrean, ez gara inoiz ere guztiz zoriontsu izango?.

97. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0055 Txomin abadea zan eta ba dakiz orrelako berbak eleiztarrekaz erabiltzen: Atoian legez eleizara... gure arrantzaleak gorrira baizen azkar eztira joaten txarteletara, eleizako ezkillatxoak dilin dilin luzarokoan ibiliarren.

98. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0055 Txomiñek maite dau berba au.

99. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0055 - Berba garratza da arrantzalien esaeretan.

100. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0055 Arrantzaleak sarri erabilten dabe berba au arrokeri orde: Arek lagaten daben bitsa...!.

101. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak erkiag 0011 Labur zurrian, bere berbakaz, ohar jakingarri bi.

102. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0013 Ba, berba motz orren azpian (ingeleraz, Special Operations Executive edo, euskeraz, Egiketa Berezietarako Antola), azpi-lanean ziarduen britaniarren sare-edatsua ezkutaten zan.

103. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak x. kaltzakorta 0026 Begira dagigun Lino Akesoloren hiztegian Lokotx berban:
Garia ondo aprobetxatzen badaki jendeak; bañan artoarekin ez du berdin jokatzen, Artalea jaso, ta lokotxak eta zuztarrak sua egiteko ta kitto. Arantzazuko Egutegia 14-11-1965.

104. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0009 Juan Ramon Iturriza kondaira idazleak, bere Historia General de Vizcaya y Epítome de las Encartacionesen, eleizalde au, antxiña, Amoredo deitzen zala diño: Titulada en la antiguedad Amoredo dira bere berbak.

105. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0189 Txeng-Txuri ez jakon berbarik urten, eta isil-isilik orratza emon eutsan.

106. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0022 Aberatsa berbea horixe da hain zuzen, oraindino be euskeraz egunero darabilgun berbea, gaztelaniazko ordekoa rico dala.

107. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0043 Fidel Sagarminagaren berbetatik ba dakigu bai, Foru hauste batzuk gertatu ziran haren aldian, Erregeren borondatez barik, agiri danez, kontseiluen eta auzi-mahaikoengandik eratorriak, gehienetan konponduak izan ziran hausteak, eta behintzat gain-zurituteko ahaleginik egin eben gure legeen testuen argipena eginez eta gure ekanduen jardunari adi.

108. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0015 Ez da harritzekoa mitologia batzutan berba hezoa eta berba legorra jartzea bata bestearen aurrean: hizkera hezoa (uretakoa) hizkera bersortzaile sinboliko eta motopoietikoa pentsamendu razionalizatzaile agorraren ondoan.

109. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0015 Jami islamiar mistikoarentzat ura Jainkoaren arnasea zan, kristinauen logosen antzekoa, espiritua edo berba gizakitua, arrazoi beiratu eta kristaldua, berba haragitua.

110. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0015 Uren barruko fluktuazioak bazter batetik bestera garoaz beti bitarteko espazio moduan geraturik; 1. Illich-ek dantzearen sigi-saga artikulatorioan eta berbea bere mogimendu hezoan deskribatzen dituan eran.

111. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0279 Ezeukan berbarik eta untziñoa bakarrik emon eutsen.

112. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0035 MAZI-BARRILLAK
MUNDILLAK
MUNDILLETAKO SOKAK
ORDUKO TURRUNE
POTXERA
SEÑERUK.
SONDA BURDIÑA.
TIRANTAK,
TIRANTA OTZARA
TREOTZARA
TRETZA
TRETZAK JO.
TSITSAISTE
(BESIGUTARAKO BERBAK)
UBARRI
URKULA
ZUBILLA
.

113. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0256 Hala ere, herriak ipuin hitzaz denak izendatzen dituenez gero, berba horrekin deituko ditugu herri kontakizun guztiak.

114. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0029 Hizkuntza mintzatuan galtzear zeuden berbak dira eta, zabalkuntzaren kasuan bezala, balio berria emanez gure lexikoaren euskal itxuraren jatortasunari eusteko laguntzen dute.

115. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0154 Isilaldi hark bere eragin osoa lortu ondoren, hizketan ekin zion, berba bakoitza aurrekoa baino ozenkiago: - Orain, haurrok, ikus dezagun zer nolako trebetasuna duzuen! Kanta ezazue! KANTA! KANTA!.

116. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0021 Azken berba hau ahozkatzeaz batera, eta esakunea josi gabe utziz, zabal baino luzeago geratu zen izkribaua arrakastazko zuziak begitartea argitzen ziola, eta neuk zenbait losintxa zuzendu nizkiolarik, alai asko sentituko zen.

117. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0018 Aita, ostera, trankil hutsa, baserritarra aspaldian utzia bazion ere haitzurtzan egiteari, berba laburreko eta gogorra.

118. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0039 Adibidez errateko, Bermioko arrantzaleei bere berbetan egindako liburu ta testoak eman ahal dizkiegu?.

119. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0040 Zertanik etxauk! Arratiako berbetan!, erranen luke norbaitek.

120. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lakarra 0043 Hori alde batetik; bestetik XVIII. mendearen lehenengo 60 urteetako bizkaitar idazleen (Arzadun, Urkizu, Barrutia, Olaetxea, batez ere) testuak bizkaiera zahartzat jo behar direnetz eztabaidatu gabe, (1) Dakidanez ez da berba hori mugatu ez bere ezaugarrien aldetik ez eta denborazko mugetakoenetik ere, praktikan halako consensus bat izan arren gutxienez 1700 baino lehenagoko testuak bertan sartzeko. Ez dago garbi, aldiz, Barrutia, Arzadun, Urkizu, Olaetxea eta besteren kasuan zer egin beharko litzatekeen, ez dut lehenagoko mendearekin eten nabarmenik batez ere lehendabiziko hiruretan aurkitu, eta haien jarraipen gisa ikertu beharrezkoak iruditu zaizkit arkaismooi zegokienez.

121. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0002 Bat bera dira, baina, Hades eta Dionisio, zoro amorratuenak eginaz eta berba erotuak esanaz ospatzen dutena.

122. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0115 Errepika zenbait aldiz, bertan, bertara, bertatik erabiliz eta beste berbak aldatuz.

123. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0115 Errepika zenbait aldiz, bere eta beren posesibo erreflexiboak erabiliz eta beste berbak aldatuz.

124. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0115 Errepika zenbait aldiz, beraren eta beraien posesiboak erabiliz eta beste berbak aldatuz.

125. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0103 Noan, bada, testukritika berba hori darabilgunean zertaz ari garen, zer ulertu behar dugun eta bertatik zer itxadon azaltzen saiatzera: hitzaldiaren laburrak ez dit, ordea, gaia agortzeko astirik ematen amets hori inoiz izan banu; behin behineko ezagutza eta pausuetara mugatuko gara, beraz, baina ez nintzateke gutxi poztuko horiek argi gera balitez.

126. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0103 Alabaina, on litzateke, eta hala egingo dut hitzaldi honetan, filologia berbari bere adierarik zabalena gordeaz, testukritikaz baliatzea bigarren zentzu hertsiago hau aditzera emateko, hots, obra zahar eta berrien testua beren benetazko forman eraikitzen diharduen zientzia saila izendatzeko, testuok egileen asmoari atxikiaz eta bertatik denboraren joanetorriak eta ondorengoen buru eta eskuek gaineratu huts, akats eta ulerkuntza gaiztoak ezabatzen saiatzen dena, alegia.

127. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0191 Eta inon zehaztu egin behar bada euskara, hizkera moeta hauetan da, berba batetik zein bestetik ondorio juridiko garrantzitsuak etor bait daitezke eta testu baten interpretazioan oinarri bait daiteke nor berearen eskubidea defentsarako arrazoia edo argumentua.

128. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Zuk esaten dozu Meza Santuan emakumeen alde ez da eskatzen, Gizon berba erabilten dalako.

129. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Nik kontsultatu ahal izan doten arabera Gizon berbak zenbait kontestutan gizaki berbaren balioa hartzen dau.

130. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Dana dala Gizaki berba izan leike egokiagoa eta batez be Euskadiko ekialdean.

131. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Gizon berba erabili arren.

132. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Zalakain irakasleak ekin zion berbari lehenik eta behin euskarazko egunkariaren hutsunea nabarmena izanik ere ez duela honek orainarteko euskal prentsa guztia ordezkatu behar aldarrikatu zuen.

133. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Hona hemen haietako bat, mandoaren berba ez dezagun ahaztu, Franzis, zaldi lasterketatan.

134. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.j. arrizabalaga 0001 Orreta edo oneta etorri zan neugana a, lagun berba asixe...

135. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.j. arrizabalaga 0001 Onek berbok entsun eran, batzuk onera ostera be, goizeko zortzirok ba eskas... Beste batzuk nun orra, eta Erramon gurie ta iru edo lau geixa, jakiñe, trabena... barruko kokue illtzeko asmuz edo desioz.

136. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. kintana 0001 - Orain laurehun urte bizi izan zan Landuchio izeneko italiar batek dinoskunez, Gasteiz inguruan egiten zan euskaran lupua esaten eutsoen, berba hori latinetik hartuta.

137. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1986 0001 Arrazakeriak sekulako arrakasta lortu du krisialdian, kanpotiko langileei leporatzea beronen errua errezena izan bait da txobinismo berba bera ere asmatu zen lurrraldeetan.

138. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. olazar 0001 Berba orreikaz goibeldu ta atzeratu egin zan eta bere euskera ikasteak bertan bera itxi zituan.

139. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. olazar 0001 Maitetasun ori berbakaz barik egiteakaz agertu bear izan dauanean, guztiok dakigun lez, adoretsu ta kementsu jokatu dau gure Antonio Gotzain jaunak.

140. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. olazar 0001 Gogoan daukadaz, eta sekula ez jataz aiztuko, Cadiz'en bere agotik entzun genduzan berbak.

141. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. olazar 0001 Berba ori ondo bete dauala uste dot.

142. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Alfredo Kraus'ek esan eustazan berba oneik ezin neikez aiztu: Or daukazu zure abotsa, abesti-sorta bat aukeratu egizu ta aurrera.

143. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Orain potolo zaparrote au ikastetxetik at dabil ta zoriontzaz eskutitz bat idazten diardu mundu guztiak gura izan, agurtu ta billatu ta zerbait adierazoten dauan berba orretzaz.

144. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 ERGONOMIA BERBEA.

145. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 Berba onek zer esan gura ete dau?.

146. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 Orain urte batzuk, izparringi ta jakituri-aldizkarietan irakurriz, berba ori aurkitu neban eta ara zelako azalpena emoten eben: Langilleen lanak egokitzeari esaten jako ergonomia.

147. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 Ori irakurri nebanean berba au ez egoan erdeldunen iztegietan.

148. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 ZER`en irakurleai berba orren esangurea agertzea bururatu jat.

149. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euskadi obrera 1977 0001 Eta partidu da, hain zuzen ere, herriak aspaldidanik ahoz darabilen berba.

150. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. urrutia 0001 Ekaitza geure gaiñean egoan eta nire berbak iñork ez ebazan entzuten.

151. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0001 Kristau siñistea gure artera sartu aurretik, bost agindu ei eukazan euskaldunak, ontzat artu eta beteten ebazanak: lenengoa, Jaungoikoa edo Jaungoikotzat eukona, goraldu; bigarrena: inori kalterik ez egin; irugarrena: gusurrik ez esan; laugarrena: emondako berbea zaindu; bostgarrena: auzoeri lagundu.

152. 1991> bizkaiera antzerkia lortuko ote 0267 Tabernaria: Ni zuen edadekoa naz eta euren berbak entzunda aho zahalik geratu naz.

153. 1991> bizkaiera bertsoak katuentest 0005 Hemen agertuko zaizkizun kantu asko eta asko, bai berben itxuratik, bai testuak eratzeko taiutik, bai musikak berak azaltzen dituen ezaugarrietatik, aspaldi-aspaldikoak direla esan genezake.

154. 1991> bizkaiera bertsoak katuentest 0005 Baina abestia ez da hitza edo berbak bakarrik; badago beste alderdi bat, eta ez garrantzi gutxikoa gainera: musika bera.

155. 1991> bizkaiera ikasliburuak gure aita/2 0048 Jesusen hurrengo berba honeek gogoan euki ebezanak kolorez inguratu eizuz.

156. 1991> bizkaiera ikasliburuak gure aita/2 0074 Jesusen antza izan dodaneko berbak, Jesusen koloreaz azpimarratuko dodaz.

157. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00045 - Lekobide jauna inoan Mundakatik abantean etorritako batek arnasestuaz eta ia berbartuaz berbarik askatu ezinik, baleki berorrek Izaro ondoko haitzean, bai, hantxe, lamiñak itsasbeheretan orraztuten urtetan daben leku berean zer gertatzen dan?

158. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00117 Arrebea, ikaratu egin zan bere nebearen berbak entzutean baina ikara handiagoak etorri jakozan handik lasterrera deabrua kobatik urtetan ikusi ebanean.

159. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0012 Begoña tuntuna ez danez, Txantxangorrik azkeneko berbea amaitu orduko igarri dau:

160. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00042 - Zer esan gura dok berba horregaz? -hasi eta batera kendu eustan berbea buruzuriak.

161. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00063 -Ea ulertzen duzun... -ez zan nire asmoa, baina azalpen bat emotea beharrezko iruditu jatan, nire berbak ulertzeko gai izango ete zan zalantzea neukan-. Ez dakit zelan

162. 1991> bizkaiera literatur prosa aititeren mokoa 0017 Zein politak dozaken esateko berbarik e'txaok.

163. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0210 Bazter guztietara adi zihoan koba-zuloan barrurantz eta halako baten, handik sakonetik, berba hauek entzun zituen:

164. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0256 Esan egin zituen horiek berbok baina akordatzakoan agertuten zaizkio infernuko prakagorri guztiok eta berbarturainoko guztiak etorri zitzaizkion neskato horri.

165. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. atutxa 00081 Gure ERRIAREN NORTASUNEZKO BIDEAN BERBEA ITZA ez da edozein gauza ez, BAKOTXAREN ARIMA, ERRIAREN ARIMA BIURTZEN DALAKO !!.

166. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak in: oi, hondarrezko emakaitz! garraitzetako itsas urak aitorturiko poemak, 3-5 00005 Haatik, emakume hori gai da bere berbaz adierazteko ala beste norbaiten premia dau horretarako?

167. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak in: oi, hondarrezko emakaitz! garraitzetako itsas urak aitorturiko poemak, 3-5 00005 Esanak esan, liburuak bere kabuz gorde beharko leukez, bai esangura, bai estetika... Autonomia, berba batean.

168. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00124 Haregaz egindako lehen berbak hamar urte geroago izango ziren, Lazkao Txikiren omenaldian.

169. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0049 Abots jatorra edo fonema berau aldatu ezkero berbearen esan-naia aldatzen dauana da: Ogia/obia ez dauke esan-nai bardiña orduan, /g/ ta /b/ abots jatorrak edo fonemak dira.

170. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0049 Eta ori onexegaitik jazoten dala dirudi: Abotsak erabilliaz gastau egiten diralako edo berbak oguzkatzeko erreztasuna billatzen dalako.

171. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak i. gaminde 0055 Bilboko euskararen ezaugarriez berba egiten hasi baino lehen, autortu egin behar dut, Soziolinguistika alorreko jardunaldi batzutan, nire ondoko berbak aurki lekuz kanpo egon daitezkeela; hala esan nien gonbidatu nindutenei ere, eta hala ere, parte hartzeko esan zidaten.

172. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak i. gaminde 0056 Emon ditzadan datu batzu neure berbon adierazgarri.

173. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak i. gaminde 0056 Era berean, larri, txulapiko, ondakin, sarama eta abar luzea gure artean berba arruntak izan dira.

174. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak i. gaminde 0056 Zilegi izan bekit Bilboren euskaragazko loturak azpimarratzeko Larraskituko euskalduna den Petra Zuluagaren berbak hona ekartzea:

175. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. ibarra 0138 Atsoa etxezari gaixtoa, ardo zuritan edan omen du idipe muserpekoa (eta azkenengo berba hau esakeran gora altzatu umea)

176. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. ibarra 0150 -Berba oso bat errepikatu:

177. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. ibarra 0150 -Berbea errepikatu bigarrena /m/z edo beste letra batez hasirik, lehenengo berbearen oihartzuna lortzearren:

178. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0012 Gero, Diccionario Trilingûe del Castellano, Bascuence y Latín egin eban, euskeraren edertasunak erakusteko itzaurre luze bategaz; iztegi andia da, baiña badaezpadakoa, berak asmauriko berba askogaz orniduta dago-ta.

179. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0348 Orregaitik, Jesusen berbak, gozo-gozo, eztia lez sartzen jakezan biotzera.

180. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak aretxabaleta il 0006 Hiru berbatan esateko, honela idatziko dugu:

181. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak aretxabaleta il 0006 Aretxabaletako berbekin eta sintaxiarekin.

182. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak aretxabaleta il 0007 Bertako euskeran aukera dagoen artean, beste euskalkietako berbak eta egiturak, Euskal Herri mailan nagusi izan arren, baztertu egingo dira.

183. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak aretxabaleta il 0007 Jakina, estadarrean baino ezaguketan ez den berba bada (adb. araua, kutsadura) hori erabiliko da.

184. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak aretxabaleta il 0007 (Gazteleratiko maileguak erabiltzeko Euskal Herri mailakoan baino malgutasun gehitxoago eukiko da, herrian antxinatik errotuta dauden berbekin).

185. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak aretxabaleta il 0008 Oinarri horrek berez-berez emungo dizkigu berbak, esamoldeak, egitura sintaktikoak eta esaldiaren luzera bera be bai sarritan.

186. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak aretxabaleta il 0008 Askotan ahozkoa bortxatu beharrean izango gara, berbak teknikoak direlako edo esaldia berez konplikatua delako.

187. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak aretxabaleta il 0008 Gaia eta berbak teknikoak izanda be, esaldiaren egitura gutxitan bortxatu beharko dugu ahozkotik, ondo bagabiltza behintzat.

188. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0111 AZKEN BERBAK

189. 1991> euskara batua ikasliburuak gie hizkliter 0028
1. Zerbaitetarako unea, egokiera, aukera, besterik adierazten ez bada, ona.
2. Pertsonen artean sortu ohi den elkarren aurkako erasoketa edo burruka.
3. Jipoia eman edo berotu.
4. Goragalea zein gaitzespena sortzen duen zentzazio ezatsegina.
5. Makina bat hondatu.
6. Ahotik behera limurtzen, isurtzen den txu jarioa.
7. Objektu argitsu batek bidaltzen duen dirdira, argi izpia.
8. Norbaiti maitasunezko zirriak edo igurzketa leunak egin.
9. Zerbaiti aurpegia emateko adorea.
10. Denbora oso laburra, txikia.
11. Joera eta seinaleak ikusiz ateratzen den ustea edo suposaketa.
12. Ordain gabe eta borondatez, norbaitek beste bati ematen diona.
13. Gogortasuna edo sendotasuna duena.
14. Berba, mintzoa.
15. Norbaiten aginduetara dagoen pertsona.
16. Zenbait landareren, batez ere laboreen fruitua eta hazia.
17. Tresna zorrotzez egindako moztura.
18. Hotzera jotzen duen eguraldia.
19. Edari biziek burua nahasi.
20. Gauzak elkarren gainean zein ondoan multzoa eginez bildu.
21. Ugazabaren esanera lan egiteagatik jasotzen den honenbestekoa.
22. Erakunde baten ohizko etxea.
23. Zerbaiti eusten dion azpiko sostengu trinkoa.
24. Gauza edo pertsonaren bat toki batera bidali.
25. Duen izaera makalaren zioz oso erraz min hartzen duen pertsona.

190. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0041 Nahiz eta ariketek problema handirik eskaini ez, irakasleak konziente izan behar du horien aurkezpena, orrian agertzeko modua, ez dela testu normal batena: hutsuneak daude lehen eta azken hitzen artean, edota zutabeka aukeratu behar dira berba egokiak...

191. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00040 Berba horiexek esan zituen patrizio zaharrak eta aurrerantzean inortxok ere ez du gogoratu Lekobide zaharra denik.

192. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. gorrindo 00017 Berben esangura eta, orain, berba-jokoak. Ederra da gero! Gauzak ikasten joan ahala, gutxiago dakidalakoan nago. Eta nik jakin nahi dut.

193. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. gorrindo 00017 Goi aldean data idatzi eta ikasten nuen berba, berba-joko, ipuin edo kondaira guztiekin koadernotxoa edertzeko asmo irmoa neukan. Pentsatu eta egin.

194. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. gorrindo 00025 Eta iritsi ginen halako batez. Eta iritsi baginen iritsi ginen. Ni urduri nindoan; urduri baino gehiago, hunkituta nindoan. Esan dudan bezala, orduan jakin nuen nik zer esan nahi duen hunkitu berbak.

195. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. gorrindo 00025 Berben esangura ezagutzen hasi nintzen. Sentitu egiten nituen. Irakiten dagoen esneak gainezka egiten duen bezala nituen nik emozioak.

196. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. gorrindo 00038 Berba potoloak dituzten liburu laburrak ditut nahiago, luzeak eta luparekin irakurri beharrekoak baino.

197. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. gorrindo 00053 Ez dakit zer esan gura duen berba horrek, eta galdetu ere ez diet inoiz egin. Baina gure aitak hori esaten duenean, haizea sakon hartu birikietan, eta begien bistan, aurrean, atzean, ezkerrean eta eskuinean daukan guztiari begira hasten da.

198. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. aldekoa 00150 Hitzez hitz irakurri zuen nire obra, hiztegian zenbait berba aurkituz, astero ematen nizkion orrialdeetan ehundaka kolore gorriko ohar eginez, guztia perfektu geldituko zela kezkatuz eta idazten nuenarekin zintzo eta zuhurra izaten behartuz.

199. 1991> euskara batua literatur prosa l. fernandez 00060 Adibidez, orain irakurtzen ari zaren paragrafo honetan ez dira agertzen berba fatidiko horiek.

200. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00017 Alabaina, seineruak noizean behin gure txaluparen albora inguratu ohi ziren, eta Osabak entelegaitz egiten zitzaidan berbaren bat edo keinuren bat egiten zien, bera ere seineru izandakoa baitzen, eta ez edonolakoa, antza.

201. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00131 Ba, ez dakienak ezin inori esan ez dakiena berbak haginkatuz esan zuen, aldarrika ez esateko egiten zuen ahalegina agerian utziz; ezta hari potroak sutan erreten ipinita ere listua lehor egin zitzaidan eztarrian; kitto, ba, gurutzeen kontu hori!

202. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00169 Latina ganoraz inoiz ikasi ez badut ere, zilipurdikariaren burua baino ezkerretarago ziren berbak edonoren garunak nahasteko gai omen ziren.

203. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00279 Azken berba horiek esatearekin batera, jainko horren irudia gordetzen duen eraikin nagusirantz seinalatu du, eta gero pausa luzea egin du bere hitz jarioan.

204. 1991> euskara batua literatur prosa i. oñatibia 0051 Andereiñoak ikasle txiki bateri berba zantar bat entzunik, onetaraxe akar egin eutson:

205. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0019 Igaro dira urteak, Jauna, eta oraindio ere Joannesen berbak baino ez dakizkit ordukoaz.

206. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0038 Orain ere, berbok eskribatzeko doi-doi ditudalarik indarrak, bortitz eta bizi gogoratzon zait alkatrazaren irudia, odoletan gure kubiertan, hilotzik.

207. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0095 - Gogora diatortak kanposantoan izan gineneko eguna, hi itotakoen ganeko ipuinak kontetan eta ni heuri entzuten, ze ni ez nok hemen herrian jaionekoa baina, hataz guztiz be, bertokoa egin nok, umeak eta andrea bertokoak diaukadaz - Luisek buruz polito ikasitako berba purrustada askatu du, kaioek euren karrankotsezko kontrapuntuaz efektukeria areagotuz.

208. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0060 Hartara biltzen zen gaua, mutur biko hizkuntza baten berbetara.

209. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: barbier, j.: piarres ii, ix-xl 00024 Honelako mirarien bitartez euskaldunentzat kristautasunak duen ukaezinezko garrantzia ondo azpimarraturik uzten digu Barbierek 44 Hala ere, bada ezpada, erlijioa eta superstizioen arteko diferentzia garbi uzten saiatzen da erretorearen berbekin, Jaunari eskatutakoa beti bat-batean lor daitekeela inork pentsa ez dezan: (108. or.). eta horixe bera eskertzen dio Jean Etxeparek 45 (317. or.)..

210. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00028 Urdaibaiko Biosfera Erreserbari buruz ikasleek eta irakasleek jaso duten oinarrizko mezua ondoko berbetan oinarritzen da: kontserbazioa, babesa eta murrizketa.

211. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00070 Zein zen epaimahaiak Iraolaren bertsoez zuen eritzia? Polita da amaikagarrena; baiña berba bat edo beste daukaz izkindeari eztagokion erara. Onezaz ganera ezta aiñ euskaltasunez betea, eztoa euskaldunen biotzak euren erriarentzako maitetasuna sutu ta biztutera.

212. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 00046 Lucienne Bloch, garai hartan Riveraren laguntzaile zenak, honela gogoratzen du Ezin du Barbizon Plaza hotela jasan, igogailuko gazteek aberatsa ez dela ikusi eta muzin egiten diotelako. Lehengoko batean ahardikume esan zion bati. Gero, ea berba zuzena aukeratu zuen galdetu zigun.

213. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00022 Prosan, hitz lauz, berba laxoan, nagikerian bezala, hilezkortasun-asmorik gabe, hurbileko helburuan, hainbat idazlek utzi dizkigute benetako maisu-lanak genero labur, zail, zehatzezin eta definigaitzean.

214. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. piedra 0117 Ikerketa hau, alfabetatu beharreko eremuko biztanleekin egindako elkarraldi ezformalez burutuko da eta berauetan barrena, zentzu existentzialdun berbak, hau da, edukin sentikorragodunak ez ezik, herriaren berezkoak, beraren esaera jatorrak, profesionaria partaide duten taldeen esperientziari loturiko berbak ere lortuko dira.

215. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. piedra 0117 Lortu izan diren eta Recife-ko Unibertsitateko Kultur Hedapenerako Zerbitzuaren artxiboetan zeuden berben artean, herriaren Iparrekialdeko eta Hegoaldeko hiri eta nekazal eremuetan, bitxiak ez diren hainbat adibide aurki ditzakegu, hala nola: Zail da urtarrilean Angicos-en bizi izatea - dio Rio Grande do Norte lurraldeko gizon batek -, urtarrila, geuri kalte egitera datorren aker sumindua da-eta.

216. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. piedra 0120 V. BOSTGARREN FASEA DA BERBA SORTZAILEEI DAGOZKIEN FAMILIA FONETIKOAK DESKONPOSATUAZ FITXAK PRESTATZEA.

217. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. piedra 0120 Taldeak, koordinatzailearen laguntzaz, gaitzat emandako egoeraren azterketa (dekodifikapena) amaitu duenean, hezitzaileak berba sortzailea ikustaraziko du; ikustarazteko, eta ez oroiterazteko.

218. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. piedra 0123 Sorturiko berben azterketa taldeak berak egin behar du hezitzailearen laguntzarekin, ezen ez, beronek bakarrik taldearen laguntzarekin.

219. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0797 Nire berbengatik ez bada ere, gogoa egizue zuen buruei.

220. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0804 Era berean, mentalitate itxia erakusten da Euskadi Irratian goizero-goizero eguraldiaren berri ematean, haran hitz jasoa daukagularik, bailara berba arruntagoa soil-soilik erabiliz.

221. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0804 1.3.5. Eskualdeko edo inguruko labela duten berbak

222. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0804 Hainbeste oihartzunetako kalifikatiboen asmorik gabe, jokabide horretan ezar daiteke txosten honetako bigarren zatiari dagokion izenburua, alegia, Arrazoi barik baztertu diren Bizkaiko edo inguruko berben aldeko proposamena

223. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0804 Nik, aldiz, euskara batuari oso egoki datorkiokeela uste dut, zeren, bestela, zein dateke euskaraz azeri berbaren sinonimoa?

224. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0804 Fenomeno beretsua eskaintzen digu Firu (haria) berbak.

225. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0808 Euskal letretan, irakaskuntzan, eta, oro har, euskal kultur munduan dihardugun lagun batzuk, (Alfonso Irigoyen, Xabier Kintana, Adolfo Arejita, Iñaki Gaminde, Maribi Unamuno, Kepa Altonaga, Joseba Butron, Iñaki Sarriugarte, Jesus Mari Txurruka, Xabier Kaltzakorta eta Juan Luis Goikoetxea) Arrazoirik gabe baztertzen diren Bizkaiko edo inguruko berben aldeko proposamena zuzentzen diogu Euskaltzaindiari, hasteko 300 hitzetako bilduma aurkeztuz.

226. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0808 Elkartu gara, hasi gara solasean eta euskalkiko biztanleen gogo-bihotzetan bizi-bizirik dirauten 300 berbatako zerrenda osatu dugu.

227. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0808 Ostean jo dugu hiztegi zein liburuetara, aurretik geneuzkan susmoak berehala baieztatuz: anitz berba ez zeuden jasoak inon ere.

228. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0808 Iruzkinari E letrarekin ezarri beharko nioke xedarria, zeren uste osoan bainago Hiztegi Batuko batzordekideek, E letratik aitzinerakoa taiutzerakoan, 300 berbatako zerrenda hau oso-osorik jasoko dutela, eta, ondorioz, ezabatu egingo digutela kritiketarako arrazoia.

229. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0808 XIII. Biltzarrerako burutu ez bada ere, guk zerrenda honetako berbak definizioz hornitu eta adibidez jantzirik jendarteratuko ditugu.

230. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: piarres ii, xi-xl 0025 Gehienetan, frantseseko maileguez baliatzen da idazlea, berak ez ezik, inguruko irakurle guztiek ere frantsesetik jasoa zuten eta terminologia hori 47 Mailegu bidez jasotako berba horietako gehienak goian aipatutako Eskualduna-ko idatzietan ere erabiltzen dira.

231. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0031 Bistakoa baita ez dugula somatzen hauengan ideia unibertsaletarako zeinu orokorrez baliatzeko urratsik, horrexek garamatza uste izatera ez dutela ideia abstraktuak eraikitzeko edo abstraitzeko ahalmenik, ez baitira baliatzen berbaz ez beste ezein zeinu orokorrez.

232. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. gatti 0094 Nahikoa izango da aurrean daukaguna berba polisemikoa dela esatea, eta berdin har daiteke izakeratzat (errealitate ia-metafisikoa, denboran aldaezina dena, eta subjektuaren nortasunaren osotasuna hartzen duena), edo subjektu batek bera kide izateko hauta ditzakeen identitateetako bat bailitz.

233. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arrieta 0076 Berba horren berba gazia / berba horri nahi ez dakiola balia...

234. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0325 haren ahoko berba naturaren doinuaren elementu edo harribizia da; hark proiektatzen duen irudia [haren kontzeptuak], honen moldeen silueta, haietan funditu zituen berak bere figurak: haren nahia, beronen indar kreatzailearen artegabeko bulkada.

235. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1997 0059 Hala ere, ez ditu falta diren hitz guztiak sartu, egilearen hitzetan errimatua izanik, hiztegian berba guztiak sartzeak ez dauka zentzurik, selekzionatu egin behar dira batez ere bertsolaritzaren ikuspegitik.

236. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1997 0059 Guztira, 10.000 berba inguru jaso ditu liburu berri honetan.

237. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00004 Egiten dogun balorazioa oso positiboa da jende asko urreratu zalako, antolatu ziran ekitaldi guztiak oso interesgarriak izan ziran; txalupaz burututako ibilbide ekologikoa batez be, Xabier Arana Patronato zuzendariaren berbetan.

238. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00004 Gure asmoa urtero herriz aldatzea da. Datorren urterako, ondino zehaztu barik dagoan arren, barrukaldeko herriren bat aukeratuko dogu. Barrukaldeko jendearen partehartzea oso inportantea da guretzako. Baserri giroko herriren bat izan leike, Aranaren berbetan.

239. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00004 Ondiño ez doguz lortu gure ingurunean diran herrietan ume kopuruei buruzko datu granorik, gurasoen bozeramaileen berbetan.

240. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00006 Baporaren ondoan ziran txalupa txikikoek arin sartu dira jendea hartzen, ez egoan Gurutz Gorriko inor laguntza eskeintzeko, gertaera jarraitzen eban testigu baten berbetan.

241. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00006 Egozan olatuak normalean izaten diran baino handiagoak ziran, testigu baten berbetan.

242. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00006 Berba honeekaz eskertu gura izan dauz udalbatzak gertaera tamalgarrian parte hartze zuzena izan dabezan guztiak.

243. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00006 Bermeoko Nazioarteko Musika Astean zazpi talde arituko dira XIV garren edizioan: herrian musika zaletasuna bultzatu eta adin desbardinetako ikusleei musika saioak eskeini asmotan, Susana Regidor Kultura dinamizatzailearen berbetan.

244. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0015 Errenteria asko daude portuetan eta berba ori errentatik dator (erderazko Renta = gauza batek ematen daben etekiña, probetxoa).

245. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.m. iturralde 0009 Sermoiek, ordea, biltzen dituzte Maskaradetako berba idatziak zein erranak.

246. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.m. iturralde 0009 Berbaren eta gorputzaren estetika hauek bi eduki sinboliko eta metaforiko dakartzate, bide batez bi mezu eta bi espazio erritual kontrajartzen direla.

247. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0014 Hau gutxi balitz, gure berbak ez du berezko espazio sozio-geografikorik, ez kutsadura barik bizitzeko ezta berari dagozkion funtzio guztiak garatzeko; hau bene-benetan dramatikoa da edozein hizkuntza (herri) aurrera ateratzeko orduan.

247 emaitza

Datu-estatistikoak: