XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0050 1924'ko Irailla'n 22'an, gurasoai idatzi eutsen: Dagonilla'ko (agustuko) ille osoa mendiko lekaidetxean emon dogu, ango inguruko mendi ta atxak zapaldu doguz, Arteun atxe'n antzekoak dira.

2. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Dagonillarien 7'garren eguna: igande-arratsaldia.

3. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0188 BERGARA- 1930'gna Dagonilla (Aoampucirc;t) - 31'gnetik Iralla (Septembre) - 7'gnera.

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0166 Kardenalak beren eritziz Jerusalengo ta Erromako Pedro ta Paulo deunen elizetako barkamenak asko galduko zutela-ta, oi-ezbezelako baiespen ori indarrgabetzeko alegiñak egin ondorean, Aita Santuak erabaki zuan Porziunkulako Barkamen au Dagonillaren lenengo arratsalde erditik urrengo egunean eguzkia sartu arte Toties quoties irabazi zitekela, aitorkuntza besterik egin bearr gabe.

5. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak satarka 0001 ARATEGIKO GORA-BERAK.- Lengo illean, Dagonillean, emengo arategijan il dira Abelgorrijak 200, pixua 24.472,50 kilo Txarijak 17, pixua 1.386,50 kilo.

6. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak satarka 0001 Arategijan gelditu dan diruba... 3.457,75 laurleko. Igazko Dagonillean... 3.105,47 laurleko. Aurten geyago... 352,28 laurleko. SARTAJA.

7. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Aspaldijon iragarritta dagonez dagonillarako iñun diran euzko-jai ederrak eraldu dabez.

8. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Esan doguzan euzko-jai oneik ez-eze dagonillaren lenengo-etarako Gomuzio'ko Batzokijak txango bat eraldu dau.

9. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 11. Antzerrkijak bidaltzeko epia zabalik geratzen da gaurtiko asita urrengo datorren Dagonilla'ko 15'g egunaren azkenera arrte, ta bidaldu biarr yakez Euzko-Antzerrti-Bazkuna'ren Lendakarija'ri, Bilbao'ko Euzko-Gaztedi'ra.

10. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Dagonillaren 26'an asi ta Irallaren 6'an amaitu zan erri onetan misiñoe ederra; izlarijak ixan ziran Jazinto ta Florentzio Karmeldar abak.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00008 Erijotzea deritxon agura anker orrek gure bazkidien ganera bere koraña zorrotza ezarri dau, ta aldi laburrian, Jorralla'tik ona, gure bost lagun maite-maitiak eratzi ditu: Urrezti ta Ugarteburu'tar Nazari azkenengo, Dagonillaren 22'gn.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00006 Dagonila'ren (Agustua) 22'gn. Elexa'k ospetuten dau Deun Sinporiano ziñopia-ren edo martiriaren eguna.

13. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Geruago, Muxika eta Urreztarazu'tar Matai, Gasteiz'ko Gotzain ospetsubak iskindu edo konsagratu eban 1933-dagonillaren 27'an.

14. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0319 Erri-txapelketak onela egin ziran: 1) Urkiola'n, bagillaren 13'an, Alberdi txapeldun; 2) Mungia'n, San Pedro bezperan, Juan Ormaetxe txapeldun; 3) Bermeo'n, San Pedroetan, bagillaren 29'an, Deunoro Sardui txapeldun; 4) Markiña'n garagarrillaren 18'an, Juan Azpillaga txapeldun, eta 5) Zeanuri'n, Andra Marietan, dagonillaren 15'an, Basilio Puiana, bertako semea, txapeldun.

15. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0295 Ona emen beste zenbait: Zoraldi ta eder deritzan idazlanean au dio: (Euzko-Gogoa, 1951, Uztaila-Dagonila, 16`garren orr.).

16. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0066 Eta, bidean arkitzen ziran ikastetxe eta lagunak ikusi ondoren, Tolosa'n zan berriro Dagonillaren 11'garrenean.

17. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1964 0315 Axpe ta Uribe'tar Tomas Gotzai prantziskotarrari, Azkoaga bere jaioterrian azken Goralpen edo omenaldia Dagonillaren 2'an.

18. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1964 0315 Auzo ontan bada, dagonillaren 2'an, jaialdi benetan bikaiña egin zan.

19. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Otsailla, 31 ;Dagonilla, 31

20. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0032 Eta azkenez, Dagonillaren 21 ean, Olanda'ko gotzaiek abade bakoitzari eskutitza egin deutsoe.

21. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0087 Begoña'ko Amaren jaia be dagonillaren 15'an egin oi da, guztiz aundikiro.

22. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0087 Gaur, naiz-ta eleiz-egutegian zergaitik ete? agertu ez, orrela dagigu: dagonillean, 15'an, Jasokunde egunekoa ta urrillaren 11'an Begoñakoarena.

23. 1969-1990 euskara batua literatur prosa lasa 0035 Dagonilaz geroz sei gizon hil zituela aitortu zidan; baina ez zen gure egoerataz konturatzen, nahi ere.

24. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0229 ZAPIA 1959'garren urteko Dagonilla'n.

25. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1985 0048 Italiako Iparrean, Piamonte eskualdean jaio zan 1815`go Dagonillaren 16`an I Bechi auzunean, Castelnuovo di Asti udal-erririk 5 km bidera, industri ugariz ornitutako Turin uri aunditik.

26. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0076 1929'ko Dagonillaren 21'a zan Sherlock Holmes eta Watson sendagillea, Donosti'ko Maria Kristina arroztegian, Sir Solomon Newfork injinieruaren arazo artaz, nekaturik eta asperturik, alkarrizketan ari ziran egun ura.

27. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0091 (1929'ko Dagonillean esan zuan ori.)

28. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0151 1899`go Dagonillaren 25`an, Madrid`eko bakartegiko prior-aita zan; Gurutzeko Victor laguntzaille zutelarik, irten ziran Guadalajara`ko San José deritzan mojategitik, sei moja Altzibar`ko karmel-etxearen sortzailleak.

29. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0101 Azta bereko kubikoaz, berriz, 1954`go dagonillaren 22`an, Azpeiti`n ere, Juan Ibarguren MANTEROLA`k eta Florian Olaizola TXIKERRA`k ezarririko marka zutik dago: 99 jasoaldi 10 minutuko iru ekiñalditan.

30. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0293 Orduan aranera jeixten zuten edari preskoak egiteko; Gasteiz eta Bilbao`ko erri-jaietan, au da, dagonillean, bera edaritarako erabiltzea oiturazkoa zan.

31. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0172 1905eko dagonilaren iruan, goizeko seietan sortu nitze, ogei egun lentxago amak eror aldi bat ederra artu zuelakoz.

32. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0172 Etorri zenean denbora ala erran omen ziote: Gaur dagonilaren laua, gaur badugu gizon izen anitz, baño andre batena bakarrik eta izen ori eman zaio: Perpetua da eta ori da eraman biar duena.

33. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. peña 0001 Dagonillak 9: larunbata

34. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Lekeitio`ko Eres-mintz eta idaztien azokan agertu zan lenengoz, aurten, liburu eder onen lenengo atal au, eta begira zer diñon, euskeratuta, aurtengo dagonillaren 28`ko Pueblo egunkariak: Beste idazti bat, garrantzi aundikoa ta Iraolagoitia lankide dala egiña, EUSKO LURRA izen lez daroan Euskalerri`ko lutelestia da.

35. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Tamalaren tamalez gogoangarria izango da aurtengo dagonilla, batez ere 25`eta 27`ra bitartekoa.

36. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. peña 0001 Afrika-sorkaldean ibillaldi bat Ogei milla kilometroko oporraldia 1975eko dagonillan

37. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. peña 0001 Dagonillak 10: igandea

38. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. peña 0001 Dagonillak 11: astelena

39. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0021 DAGONILLA (Agustua)

40. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0022 DAGONILLA'koak:

41. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0022 Errege Katolikuak eskubide ori barriztu eutsen egun onetako kartaz (Dagonillaren bigarrenean).

42. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0022 - 1708 (Dagonillak 2) Sebastian Mendiburu jaio Oiartzun.

43. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0022 -1892'ko Dagonillaren 5'n oroitarri bat eskiñi eutsan bere sorterriak.

44. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0023 DAGONILLA (Agustua)

45. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0024 DAGONILLA'koak:

46. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0024 - Dagonillaren 16'an Deba'n, Meza ondoren, Sandrokeren irudia ataratzen da, Eleiz Nagusitik.

47. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0024 - Dagonillaren 17'an Arrantzale Eguna Ondarroa'n.

48. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0028 Dagonil edo agustuaren amabostgarren egunean ospatzen dabe Bilbao'tarrak eta Bizkaitar guztiak Begoña'ko Amaren eguna.

49. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak y. lekuona 0053 1984'ko dagonillaren 28'an, Eliz-Barrutietako Karitas'ek IZAN ERAKUNDEA edo Izan Fundazioa sortu zuan eta bere elburu nagusia, gure gizarteko sail baztertuenen alde zenbait zerbitzu eta ekintza antolatu edo diruz ornitzea, ezikera orokor baten goraberei eraginez.

50. 1991> sailkatu gabeak egunkariak b. latiegi 00040 Alperrik, 1789'ko dagonillaren (agoztuaren) 4'ean emandako Legearen 10'garren atalean gaurregun arte ezerezturik gelditu bait ziren Laburdi, Benaparroa, eta Zubero'ko Lege Zar onuragarriak.

50 emaitza

Datu-estatistikoak: