XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0059 Zeure biotz barreneko zokondoak arduraz arakaturik, egindako gaiztakeriak gomutara ekarrteko alegin egizu: aonen urrengo, zeure barrenean garrbai ta damutasuna sorrtu daiketzuen egi osasunkorrak astiro-astiro auznarrtu, edo obeto esateko, gogoznarrtu egizuz.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0016 I. Damutasun bi onetatic, ¿zein da onena?.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0017 I.¿Eta ichico baleu esan bagaric lotzaz, bildurrez edo maliziyaz, edo ezpalerua biar dan damutasunic, ez propositoric, ¿zelango confesiñua eguingo leuque?.

4. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0329 Zure biotzeko ontasun onegatik, arren egidazu nere eragabeko gogo gaiztoak zuk nai dituzun eran zuzendu ditzadala, eta iraun dezadala nere gaizkiegiñen damutasunean; gurutza, beti, zure ondoren gogoz eraman da, lurreko nekeen bidez, zeruko atsegiña irabazi dezadan.

5. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0094 Ondo sayatu ezkero erraz etorriko zaizkitzuten gogoratze abek, eta aben antzeko beste batzubek, bear bezelako damutasuna sorreraziko dute: au Zeruko atea ta Aitormenaren iru zatiyetako lenengoa da.

6. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0094 Au geroago ta aundiyago, Aitormenean irabazi geyago izango dezute: damutasunak zaiñ samiñ eta emaitz (1) frutos gozoak ditubala ondo esaten da.

7. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0095 Oben-zorrak Aitormenaz kentzen dira; oben larriyak artu bear lukean azkengabeko zigorrara aikor (1) temporal egiten da; damutasuna geroago ta aundiyago, arima Jaungoikoaren adiskideago egiten da ta on-bideak bertan sartzen dira; zeruko atea zabaltzen da; barruba (2) conciencia pake ta lasatasun gozoan atsegin aundi-aundiz geratzen da; Jaungoikoa ez bide-gabetzeko erne ta zintzuago, ta deabrubaren zirikapen (3) tentación eta erasoaldiyai (4) acometidas gogorr-egiteko azkarragoak egiten gera; biziyak dakazkiyan ezbearrak erraz eramaten ditugu, ta damu-zaleak neke-lan oyek naita billatu ta artzen dituzte, Jaungoikoari gozakai-en bat emateko.

8. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0166 Damutasun au samurr-samurr artu, Jauna.

9. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0436 Zerurako bidean aurreraka, ala atzeraka zabiltzan ondo ikusi, utz egite guztien damutasun benetakoa artu, eta datorren illean obea izateko asmo erabakiak artu, bildur izanaz bera izango ote dezun askenengoa.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0118 Ozteak etzuan asnasarik ere artzen: dorre eta arresi gaiñetatik auzoarte guztietakoak, guztiak bat egiñik, ari entzuten ari ziran, arriturik; guztien begietan egiten zuten disdis damutasunezko negar-malko osasungarriak; eta bitartean eskale goi-goitiko ura izugarrizko gauza ederrak esaten ari zan eta aren arpegiak maitetasunaz antz-aldatua eta odei argiz inguratua zirudian.

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0247 Zori-txarrean ez neban aurkitu; eta ainbeste su-aldi euki ezkero, urten neban legez osorik eta agintari eginda, nire asmo onak aienatu ziran, da aaztu nintzan txar-egin edo legautsi, zemai ta damutasunaz.

12. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0222 Pekataria bizi izanik biurtuko dan esperantzetan, eltzen da aizkenik ergay onetara, desiraz beterik, baña egintza onen utzik, kasik Jaungoikoa ezagutu gabe, eta berari ezer eziñ eskiñirik gaiztakeriak ezpadira, eta berak betikoak uste zituan egun batsuek bukatzera dijoazenen damutasuna.

13. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0005 Lagundu zadazu zure graziaren bitartez, damutasun eta asmo onean nere bizitza guztian iraun dezadan.

14. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0008 Urte batzuetan pekatuak oso zikindua iduki zuten anima ura, gero, damutasunak urte barruan garbitu eta goi-maitasunak edertasun zoragarria erantsi zion.

15. 1969-1990 bizkaiera bertsoak olerti 1980 0114 Gizona zenbat ta apalago
ainbeste aundiagotzen,
esker oneko damutasunak
zerura dira igotzen,
Jaungoikoaren biotz maitekor
zuzen-zuzen dabe jotzen,
gure obenez itxita dagon
parka iturri zabaltzen
.

16. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0096 Urteak igarota, horretaz pentsatzean bi gauza datozkit burura: damutasuna eta harrotasuna.

17. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0132 Beste eliza batzutan damutasun antzeko zerbait nabari da: alboko nabeen abiapuntuak txikiagoak dira, abiapuntu alde batera utziak....

18. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zug 0013 Eskerrak eman diezazkiogun Jesusi, gurekin hain ona delako eta damutasuna eta barkamena lortzen laguntzen digulako: Eskerrak, Jesus! Zeozer txarki egiten dugunean, Zeuk kontura erazten diguzu; eta Zeuk laguntzen diguzu berriro zeure lagunak izaten, gure zeruko Aitaren eta iraindu ditugun beste guztien lagun izaten.

19. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Kazkazurik ez du errukirik eskatzen, ez du aldatzerik espero, ez du damutasunik erakusten.

19 emaitza

Datu-estatistikoak: