XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0228 Jai-egunetan, meza ostean joan bazkariaz; arratsaldean nai dan jantzea egin pandero soiñuan Izaro gañeko zelaian, ta etxeratu illuntzerako.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0199 Txitxun ustez, sardana-yantzea...... serio serio egiteko yantzea da.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0199 Ta ¿nor da kapas, diño Txitxuk berak, Azañaren aurrean, sardana-yantzan ez beste edozein yantzatan, bere arpegiko garauai begira yantzan serio serio ez erdi- serio yarduteko? Alkate kaiku orrek, iñor orretan iminten asi barik, berak egin bear leuke pruebea.

4. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0010 pañubelotxua
txuri txukun aterarikan,
ezti-ezti eman
muturrian muñ egiñikan...
non, non?
ikusi den, Gergori,
orren garbi beste dantzik... aitor zan ori!

5. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0010 Gergori'k
Bai, bai,
garbi ta egokiyak
dirala zuen dantzak
nik aitortuko diñat;
erbestekuak
nastuxeaguak,
agiyan galtza-gorritxoren kutsukuak
.

6. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0009 OARPENA: Joxpantoni beti Euskel-erriyan bizi da, baña Gergori Prantziyan zenbait urtean neskame izanik, ango dantzak gogoan gelditu zaizkana da.

7. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0009 Ez den
dantza pollitagorik
gure dantz oyek bañon
agertuko iñondik:
esan zan, esan,
non ikusi denan,
ta noiz, euskaldunen dantzak bezelakorik:

8. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0010 Polkak,
rigodoi eta baltsak
badakin ez dirala,
Gergori, euskel-saltsak;
eder-garbiyak,
pollit egokiyak,
ditun, t'ezin ukatu noski, gure dantzak:

9. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0011 Nai t-ez
aitortu bear diñat
asko tokitan dantzak
ez dirala garbiyak:
alkarri eldu
katez bezin estu,
onela ibiltzen ditun an neska-mutillak
.

10. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0011 Emengoak berriz
begirapen guziyarekin,
alkarri agurrak
bein eta milla bider egin.
Ez den,
ez den dudikan gabe
euskalduna ango dantza likitxen zale!
.

11. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0011 Egiz
kantatu genezake
euskaldunak gerala
dantzik onenen jabe:
doñu eder au
len ala zan, ta gaur
doñu guziyen gain jarri bear litzake
.

12. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0012 Kol. - Josu Aurraren jaiotza abesti ta dantzaz ospatzera....

13. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0126 Onen iritziz dantza baño egiteko egokiagorik ez du emakumeak.

14. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0190 (...); pozaldiak jaitzeko erriak asmatu ditun dantzak; jazkera; makillean, kutxan, argizai olan erabilli izan duan zur-apainkera; bizi tokiari, etxeari, urteak eta mendeak zear, azaletik eta barrendik itsatsi dion tankera....

15. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0190 Aintzakotzat ar dezan erriak berea; uste izan eztezan, iñorenak baño arloteagoak bere abestiak diranik ez-eta bere dantzak, bere jazkera, bere etxea: laburki, bere edermiña.

16. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0117 Lan ertitsu erritar dituzu, adibidez: noiz ala nork egiña eztakigun abesti zaarra; olerkari auen, erri-olerkarien neurtitz edo bertsoak; pozaldiak yaitzeko erriak asmatu ditun dantzak; yazkera; makillan, kutxan, argizai-olan erabilli izan dun zur-apainkera; bizi-tokiari, etxeari, urteak eta mendeak zear, azaletik eta barrendik itsatsi dion tankera....

17. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0117 Aintzakotzat ar dezan erriak berea; uste izan eztezan iñorenak baño arloteagoak bere abestiak diranik; ez-eta bere dantzak; bere yazkera, bere etxea: laburki, bere edermiña.

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0021 Pilarmonika gaxoak, begi batzuk gutxiagotuarren, bere bizi guztian ez zuan egun ikusi uralako dantza pizkor ta kemendunik.

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0019 2.en Teatro komedi ta dantza dezente eztiran peligrozkoetatik, ta bankete, jan edan lujo gueyeguikoetatik, prudenzi, arreta ta kuidadorik aundien batekin, aleguiñaz atzeratu, aldendu ta apartatu bear dute.

20. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0568 Churiqueta bitartean, deabruaren gogo gucizco errosario beltza errezatu-ondoan, bucatzea ben bearquintza asco comedianteac ben comedie becela; ¿nola? dantzazco eta ezcontzazco muguimentuquin: eta au gucia guraso zabar eta gaiztoen aurrean.

21. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0092 Nire ustez (eta au iñori min egiteko asmo barik) erri onetan zekula etzayo ain garbi eta ain egoki itz egin: Bere zinta urdin ederrakin goizian Jauna artzera etorri eta arratzian dantza zikin baten nastuta ibiltzen danari... Goizian Jaunari ezkeñi bere biotza eta arratzian diabrusko lagun eta ibillerak egiten ditustenai... Egikera eder-eder batzu'ek bai baño beste txar gustiz txar batzu'ek ere bai egiten ditusten errenai....

22. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0244 Billera oyetara Deabruba etortzen omen zan aker adardun beltzaren ichuran, eta jira-biraka onek ateratzen zuban adar soñubaren antzeko otsera danzatzen ziran sorgiñ guziyak, zijoazela danz ondoan banan-banan eta (...).

23. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0008 Amadeo Tardieu'k idazti ori beste izkuntzara aldatzean eta Estrrabon'ek diona arrgiago esan naian bezela'ara zerr dion: euskaldunen dantza edo alakoa.

24. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0009 Ta dantza garrbi, sendo, indarrtsu ta azkatutakoen zaleak.

25. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0009 Naiz dala zenbait izen aundiko jauregietan, Kursaal, Kasino, Perla, Taberna-baska, ta beste edozein zulo itxi narrdarrgarrietan zenbat dantza kaltegarri azkeneko urrtietan sorrtu diran....

26. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0009 Iñorrk ezeztuko duan beldurr gabe esan genezake: dantza oyek ez dirala aize garrbi ta zelayetan sorrtu, zenbait toki itxi ta narrdarrgarrietan baño.

27. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0009 ¿Gure egunetan ikusi ez ditugu, fox trot Jazz band, ta beste oen erako soñu ta dantzak non da nola sorrtu diran?.

28. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0053 Ez da beraz harritzeko Elizako Aitek zafratzen badituzte ere muthil eta neskatchazko dantza desonhestak.

29. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0053 Dantzako tokian munduak, haragiak, eta debruak bildurik dauzkate gizonaren galgarri diren atseginkari guziak.

30. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0053 Dantzako tokian, begi-beharrietarik betan sar-arazten dute bekhatua gizonaren bihotzera.

31. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0053 Liluratzen dute sudurra mila usain motez; hitz batez, dantzako tokian alde guzietarik sartzen da bekhatua gizonaren bihotzera.

32. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0053 Bainan kasu batzuetan, hala-nola eztaietan, ahaide eta adiskiden arteko dantzetan, ez othe ditake pharte har bekhatua egiteko hirriskuan jarri gabe, eskandalarik eman gabe?.

33. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0053 Muthil eta neskatchazko dantza bethi lanjer bat da, izan dadin etchean ala plaza agerian, ahaiden artean ala atzekin batean.

34. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0053 Dantzako denboran bekhaturik ez egiteko, san Frantses Salesekoak nahi du gogoeta hauk egin diten: Zu dantzan ari zaren denbora berean, orhoit zaite anhitz arima erretzen daudela ifernuan, balean egin bekhatuentzat, eta zu bezala dantzatu (...).

35. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Bigarrena ezin lei ezetara be laketu. Mendijetara zuazenian eta dantzan asi ta batebatek dantza oratua eiten ba'dau... makilla bategaz ?jo! burutik bera bape erruki barik; eztot uste bide obarik dagonik orrelako lotsagarrija ziatz ebagiteko.

36. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 ¡Dantza zikiña dultzaña soñuan...!.

37. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Arratsaldian Ibaiondo ostiko zelayan ezpatadantzariak, palankariak, aizkolariak zantzolariak eta onen ostean eusko erara dantzak, jorik soñua eres-batzak eta txistulariak. ASUKO.

38. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 ATAL EDO PROGRAMAK Ikusi ditugu erri jolasketana bañan Ilbeltzeko elur da izotzak ere ez, bera baño otzaguak (Cienpozuelo'en) gutxi'gora bera orrelakotxiak izango dituk, aitatziak ere Azpeiti'rako egiñak dirala nazka ematen ziak: dantza zikiñan agerketa ere izango degu egun oyetan entzuten ditugunez eresbatzan sayuetan, orrela bada lerro auen bitartez agertu nai diot endore jaunari nere asarrerik biziena bera izango dalako errudun, gaztediya galbidera eramanaz.

39. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Eguberdijan, barriz, Erespatzak bere zeregiña amattu ondoren, ezpatadantzari-gorularijen dantza ta jolas-erakusketak ixango dira.

40. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Ez aiztu, ba, bijarr 9 ta erdijetan Jon Deuna'ren txadonan esango dan jaupa ixillaz, ezta eguberrdijan gernikarr ezpatadantzari-gorularijak egingo dabezan euzko-usañeko dantza ta enparauko jolasakaz be.

41. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Eretxiz obi orren txiruan
¡ene Jaungoiko laztana!
miñez urratu yatan bijotza:
zer da aurkitu dodana?
Euzko-ekandu, dantza ta ele
illoztu ziran kabijan
arrotzen ele ta oldozkunak
Jaungua'ren ixenean...

42. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 DANTZAK ETA...

43. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 - Ba... Dantzeak orren beste buruko min emon leiz?.

44. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 - Zelako dantzea diñozu?.

45. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 - Alemani ta beste naziñuak dantzea gora ta dantzea bera eztabiltz ba?.

46. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Dantza orreik zelakuak diran eztakigu, baña gure atstotxu zarrak Dantzig'etzaz zerbait entzun daulakuan gara.

47. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Batzuk dantzak ikasten ari dirala, beste batzuk abeslari dirala, enparantzan txistua jotzen dutela bestiak, ereslari, izlari, idazle, antzezlari eta abar, guztiak asmo berdiña dutela, eta guztiak kaiola batera biltzen dirala.

48. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Andra Mari bigarrenian amaikatako dantza deritzen zaiyona atera zuten ta ez arropuztuta, ezbada apaltasun aundi batian, ta txistularien ondoren zeira plazara ateratzian, askok Aitaren arrituta egitentzuten.

49. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Arizkun'go txistularia etorria degu Poxpoliñetara Irridantzak erakustera, ta orregatik Bilbao'ko Pilarmonican dantza abek azaldu zituztenean AITA DONOSTI'K aurkezpen antzera egindako itzalditxotik ostutakoa dezute ondoren irakurri dezakezutena.

50. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Guziok ikusi ditugu alako dantza bikain, txit erakusgarri batzuek, bizkaitar edo gipuzkoar Espatadantza, esate baterako...

51. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Dantza oek guziak ta aitatzen ez ditudan batzuek, Lenengo Mallako Dantzak dirala esango nuke.

52. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Erritxo jolas edo dantza txiki abek bear bezela ezagutzeko, errixka oetako euskaldunai dagokien bizkerak agintzen duan eran jarri gaitezen: mendian, uri nagusiekin, len gaur baño gutxiago, baña beñere zerikusi aundirik gabe bizi dan baserritarren tankeran....

53. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Gizonak bearrezkoa du jolasa, baña jolasa, atseden izatekotan, ezin diteke bizkera zati bat besterik izan: Ta orixe da dantza eusko gizarte bizkeran, zati bat.

54. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Sentarteko jaietan, eztai, bataio, erri jaietan, eta abar, jolasbide bakarra auxe zuan beraz, dantza.

55. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Ta ona nun dezuten dantza....

56. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Berdindu gantza ta gero dantza...

57. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Ondo berdindutakoan sortzen da dantzarako gogoa, gañontzekoak irrika jartzeko gogoa...

58. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Onela esan zezaken jolas bilduma bizia dan txistulari batek, lengoan neri esan zidana, dantza abek Irri Dantzak dirala alegia...

59. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Orain arte bizkar-zabaltxamarrak geralakoz edo, naiko pazientzia eraman degu, emengo bazkun eta ango dantza dala bidez, Ernioa igotzeko astirik uzten ez digutela, baña oraingotik aurrera, ez degu abarka bat betetzeko aña pazientzi izango.

60. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Arratsaldean dantza, eta batzartxo bat ere bai eta azkenik, Azkatasun eurkia abestuaz biurketa, eta illuntzeako etxera.

61. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Atzaldian Artiako tuntunak ekin eutsan eta gastiak dantza garbian ekin eutsen eta bardin bijamonian.

62. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Sei milla gizon areik eta Iparragirre entzutetsua gura neukez nik orain aurrian ikusi, zer esango leukien oraingo erdel-eresiak eta dantzak ikusirik.

63. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0092 Dantzeak eskatzen dau geien bat neurri estuagoa, ta ortik ei dator lerro bardintze ori.

64. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0198 Kati - Soiñua bukatzera dijoa (Dantza utzi ta mikrosoiñura dijoa).

65. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0026 Xatur - Senda adi, ta joango aiz! Oraindik luzaroan irauten al din programan. Jaten asten ba'aiz eta beste buru-austeak aztutzen, zinera ezik dantzara ere joango gaitun elkarrekin...

66. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Falanje - (Zakarki) Malkoz eta antziz aski degu. (Moroai, arabitarrez aginduaz) Kristauak nola dantza Aprika'n ikasi nuen, Eup! (Abitzen dira: Falanje aurretik, atxituak, moroak eta ondoren Rekete. Atezai eta Sakristauak dauden tokitati aserre ximikoak egin bitzate; monja geienak negar dagite).

67. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0194 Heine-tar Enrrike-k diona datorkit burura: utzi ezazute zerua praile ta aingeruentzat; guretzat txanpañ, larrosak, dantzak...

68. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0059 Lana zala, dantza zala, ari ziran biak izketan.

69. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0008 Usategi zanaren illberriak, askoren mingaiñak eta matel-ezurrak dantza dantzari jarri zituan.

70. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0036 - Etzi udazkeneko il-zarra izango degu ta basati auek illargitan dantzatuko dira; bañan il-zarrak dantza utsa ez dakarki.

71. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Liburu ortan baditu Jainkozko zenbait poesi, baita maitekantak ere; batzuk bear bada gordintxoegiak apaiz batentzat; gero, Bearne'ko presontegian, zion gabe antza, giltzape sar zutenen kontrako bertsu minkorrak; ta azkenez, dantzarako bi abesti euskal-ele zarra mundua zear jauzkari ikus nairik.

72. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0079 Graci'k azaltzen dio Zuberoa'ren egoera negargarria: eztago ordikeria eta lapurreta besterik alde guztietan eta, are deitoragarriago dena, Xuberotarren dantza ederrak il-zorian daude, apezpiku berri baten obe bearrezko aalegiñak direla medio.

73. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0165 Dantza gelditu bedi golpez.

74. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0085 Dantza ta gañerakoak etzituan aipatu bear, aipatu dituan bezela...

75. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0085 Bañan uste al dezu neri ere atsegin eman didala esan duanak, alegia dantzara joaten diranak ez dituztela ildakoak ondratzen?....

76. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0031 Erresuma hainitzetan dire hedatuak, maitatuak Euskualdun dantza eta kantuak.

77. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0028 i) ihes egin dantzari, usain oneri, fereka, eta bertze erorbide guzieri (XLIV)

78. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Eskual-Herri guzian nork ez ditu ezagutzen, omenez bederen, Biarritzeko Olaeta-dantzariak? Halaber Uztaritzen, Hazparnen, Kambon, Milafrangan, Itsasun, Baigorrin, Larressoron eta bertze asko lekutan, danza eta kantu zaharreri berriz eman dire gazteak.

79. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Ez baitugu baa gazter zentzu ondarraren galarazteko aski josteta, arenes kursetako bar ean behar zuten gero dantza gau gehiena. Ez da bakharrik Baionakoa. Hor muntatzeaz geroz, iduritzen zaiote bal bat ondotik gabe ez dohakela.

80. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Gure lehenagoko dantzak, kantuak eta jostetak nahi lituzkete berriz pizku. Hala-hala erakutsi gogo dute nun-nahi agertzeko on ditezkela eskualdun dantzak. Parisen Salle Pleyel delakoan jadanik arrakesta gaitza ukan dute Oldarratarrek. Segur gira Donaphaleutarreri ere gustatuko zaizkola.

81. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Eskual-Herriko choko guzietako dantzarik ederrenak ikusi ditugu eta kanturik ederrenak aditu. Mundua bildu da, ikusgarri hortarat, plaza guzia bethetzen zelarik. Gure dantzari eta kantariek errekestarik haundiena izan dute; eginak izan zaizkoten laudorioeri juntatzen ditugu gureak ere.

82. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Arthean ikusi ditugu ere gure muthiko ttipien eskualdun dantza pulitak. Norbeit harizan da ontsachko lanean, gazte horien moldatzen. Eta loteria hura? Segur gira nehor ez dela enoatu barne hartan. Etcherat joan gira denak kontent gochoki iraganik arratsaldea.

83. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Dantzariekin.- Begiraleak deitu batasuneko buruzagiek jakinarazten dute, dantza eskualdunetako enseioak asiko direla, 15-etik goiti. Huna zoin izanen diren egun eta tenoreak: Muttiko ttikientzat: asteazkenetan, aratsaldeko seietarik eta zazpiak artean; mutiko gaztentzat: astelehenetan, zazpietarik zortziak artean; nechka ttikientzat, igande goizetan, meza nagusi ondoan, eguerdi eterdiak artean nechkatcha gaztentzat aldiz, astelehenetan, zazpietarik eta zortziak artean.

84. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Dantza eskualdunak ikasi nahi dituztenak balinbadire, galdatzen diotegu orai danik etortzea.

85. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 - Plazako ezkontzak etcherat biltzen ditu dantzak.

86. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 00001 Pillota partida, arri-jasotze, zezenketa, futbol, otoruntza ta dantza.

87. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Aldizka, gure herriko eskola guzietako haurrek eman dauzkigute joko, kantu, dantza eta bertze, denen gusturakoak.

88. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Hortakotz behar du musika, soinua, dantza igande guziez.

89. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Ixtantean beharko duzue hartu agenda bat, markatzeko noiz norat joan urte guzian dantzarat, pilotariak bere partidak nun dituen egiteko markatzen dituen bezala.

90. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 Dantzak, abestiak, bereganatuten nabe euren ritmoearen indarragaitik, sentimentuaren sakontasunagaitik eta dauken biguntasuna dala ta.

91. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Orduan zortzi praka-gorriak turutapotsean, iñun ziran dantzak egiten asi ziran.

92. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Ori eginda, barrien barri dantzak egiten asi ziran; barriro be gure gizonak, beste eskuagaz Aitearen egin eban.

93. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Praka-gorriak , Jesus izena entzuteagaz batean, jolas eta dantza guztiak alde batera itxita, arrapalada baten artzulorantza abiau ziran.

94. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 - Orrexek Geretako gizon zirtzillak jaukek errue... Orrek apurtu jozak gure dantzak eta jolasak... eta orrek kendu dauskuk umoria...

95. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Jolas edo dantza loyak, erdel abestiak, ikuskai lotsagarriak, udazalien maltzurkerizko oitura nabarmenak eta abar, gure seme-alabaen ondamendia da.

96. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0034 Korru, korru galanta, neskak eta mutill lotsorrak egindakue, begi-begire, dantza bueltan.

97. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0086 Bere ordez, bikotien dantzak egingo dirala eta irabazten dabenak Andra Maritako aurreskurako aukeratuta geratuko dirala....

98. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0069 27.- Txakur-katuen dantza.

99. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0069 Orduan asi da txakur-katuen dantza, Iñakik Fufiri eta Mitxini zurubiko atea idegi dautsenean.

100. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0069 Miren, dantza asia dalakoan, trikitin koplak abesten asi da eta Telekutxak dar-dar dagi barrutik, Solluben aberia egiten danetan legez.

101. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0052 Han jolasten genbiltzan artean, Padraig itsasoari so geratzen zan, isilean, begiekin uhinen dantza erotua segitzen ebala.

102. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0139 Apur bat geroago, bere ogean ogeratuta, luzaro gogoratzen egon zan, zein ikusgarria izango litzaken gaztelura joan eta loratxuen dantza bakana ta lilluragarria begiz-ikustea....

103. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0139 Gabarik geiena, amesetan emon eban, bere loratxuak eta euren dantzak, ikaslea ta berak edestu eutsazan gauza guztiakaz amesetan.

104. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0139 Loratxuak poliki-poliki krutzeratuta, dantza ikusgarriak egiten ebezan, euren biraka ugarietan, batak besteari euren orritxutatik oraturik....

105. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0059 Eta azkenian, saio guztian hainbeste aldiz errepikaitten dan keiñu hori, dantziaren izatiaren arrazoi nagusixa bihurketan dala esan leike.

106. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0059 Iragango menderarte dantza hau Kristoren Garaipena izenarekiñ ezaguketan zan, eta goizetik be egitten ebeiñ.

107. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0166 Jaiak eta dantzak.

108. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0166 Bikario jauna be etxera etorri da eta pozik laga gaitu berak Maria'gaz dantza asi eta ni, erren lez, Ursulagaz atzean ibiliaz.

109. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0166 Azken dantza izan zan eta onena, erriko auzokide guztiak dantzan egin ebelako euren emazteekaz, eta ez zan itxi, eta ausartu be ez, andre solterarik, ezkonduak eta neskatillak besterik.

110. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0015 Uren barruko fluktuazioak bazter batetik bestera garoaz beti bitarteko espazio moduan geraturik; 1. Illich-ek dantzearen sigi-saga artikulatorioan eta berbea bere mogimendu hezoan deskribatzen dituan eran.

111. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0101 KATTALIN - Perpignanekoa bai. Robert. Zer dantzaria! Loria zunan harekin edozein dantzaren ematea... Eta eleketaria!... Ezin isildua! Eta jakin ezan intelijenta zela gero! Jo Dassin eta Ringoren kantu guztiak gogoz ba zezkinan! Eta besteenak ere franko plantan. Harekin bederen mintza ahal zitekenan...

112. 1969-1990 euskara batua antzerkia k. santisteban 0016 Eta bakanteak atsegintsu, bere amarekin larrean dagoen moxalak bezala, dantzetan bere oin arinak mugitzen ditu.

113. 1969-1990 euskara batua antzerkia k. santisteban 0050 KORUA @- Gero, gau osoa dirauten dantzetan, bakante legez, neure oin zuria higiko dut, aire hezean neure lepoa eragiten, ehiza ankerretik ihes egina, ongi ehundutako sareetatik jaregina eta ehiztariek txakurrak kiñatzen haren lasterketa kilikatzen dutenean oreinkumea larretako atsegin berdeetan jolasean ari den bezala.

114. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00067 Dantzen ondoren beste erle batek alde egiten du, etorri, polena ekarri eta honek ere dantza egiten du; denbora labur batean, ehundaka erle joan da altxorrera eta bertan bildu.

115. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00067 Horrela, bi dantzak janaria non dagoen erakusten duten egiazko mezu dira.

116. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00067 Dantza bakoitzaren esanahia ere aurkitu da: zirkulutan egiten denak elikadura erlategitik bertan dela adierazten du, ehun bat metrotako erradioan; besteak (wagging-dance), alde batetik urrutiago dela adierazten du, ehun metro baino gehiago, sei kilometrotaraino, eta beste aldetik norabidea ere seinalatzen du (zortziaren ardatzaren bidez).

117. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00067 b) Dantzak ez dakar erantzunik, jarrera baizik.

118. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00067 Mezua ezin du berresan elikadura ikusi ez duen erleak (6) Jose Mª Valverdek, liburu guztiz atsegin eta didaktiko batean, oso argi azaltzen du: Erle batek, bere dantza ezaguna dela eta, komunika lezake... baina ez die besteei halako mezurik igorriko: Sentitzen dut, neskak, baina gaur ez dago ezer eta are gutxiago Gogoratzen al zarete atzokoaz?. Valverderen ustez, mintzaira nagusiki eta naturaren ikuspuntutik luxua da, eta era berean gartzela (gizakia hizkuntzari esker dela gizaki esan eta gero). Aitortu behar dugu gu ere iritzi horri hurbiltzen gatzaizkiola. Ikus La Literatura Montesinos, Barcelona, 1982.

119. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0011 GIZA BIKOTEA Aitak eta amak duela urte asko ezagutu zuten elkar, herriko enparantzako dantzan.

120. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0042 Jai girorako, Ihauteetarako antzezte komikoa den teatro mota honek dantza eta musikaz lagunduriko mimoa eta adierazpen mintzatuak, funtzioak ditu oinarri.

121. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0267 Midas erregea gastatzaile handia zen, zarrastel ikaragarria: gauero festak eta dantzak antolatzen zituen eta egun batez xentimorik gabe geratu zen.

122. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0043 Herrialde bakoitzeko dantzarik berezienak ikusi ditugu.

123. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0043 Dantza hauetarik asko herrietako erromerietan egiten dira gaur egun ere.

124. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0043 Zoritxarrez, kanpotik joaten diren euskaldun askok ez ohi dituzte tokian tokiko dantzak ezagutzen, eta haietan parte hartu gabe egon behar izaten dute.

125. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0043 Dantzarik hedatuenak eta parte hartzailerik gehien biltzen dutenak hauxek dira: FANDANGOA, ARIN-ARINA, BIRIBILKETA.

126. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0038 Dantza eta txanpaña pixka bat izango dugu, eta nire adiskide batzu etorriko dira.

127. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0165 Kale hestuak, eguzkiaren babespe, etxe barruko patio eta patin zoragarriak, dantza eta janzkera deigarriak, janari bereziak, hauk ere dira herri baten adierazpen eta arima.

128. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0088 - Joango zarete dantzara, ezta? galdetu zuen antsiaz.

129. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0067 Oraindik ere dantzarako taxu handiegirik ez eta ausardia gutxiago.

130. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0058 Euskal Herriko dantzak ugariak dira.

131. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0058 Eskualde bakoitzak ditu bere dantza bereziak.

132. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0058 Inoiz ikusi al duzu Xuberoko dantzik? Zaldi bat ere agertzen da bertan.

133. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0025 Eta zu dantzara! Dantzatu! Dantzara esan dut! Neri dantza ikustea gustatzen zait... Dantzatu! (Eguzki eta sorgina dantzan), Ja, ja, jaaaaa!.

134. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0039 Poxpoloak
Egunkariak
Belar lehorra
Ardaskak
Sua!
Suaren inguruan dantza...
Kea goruntz doa
Gau sakonean ilargia ageri da
Urtearen gau laburrena
San Juan gaua!.

135. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0048 Bere irudi alai eta arinak ziru zaru dantza arin, dantzarin egiten du gasezko jantzi arinekin batera.

136. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0124 Hontza dator nirekin, bihoa
oroitzapen nagusien dantza;
mututua orkestina, leloa
txiliotan ahantzia, antza.

137. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0029 AMILDEGIAREN DANTZA

138. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0029 Ximeletaren tunika urdinez jantzirik
Eguzkiak beroturik
elurrak hozturik
sena galdurik
dantza sendo bat
dantzatuko dugu.

139. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0137 Dantzaz ari zara?.

140. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0137 Dantzaz? Bere behatz kliskada batez emandako dantza guztiak aienatu zituen.

141. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0137 Gazte, dantzak ez du garrantzirik.

142. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0056 Irudimenean ditugu, bertan dantza eta dantza, bizitzaren musika amaitu arte askok pentsatuko luketen bezala, baina ez, zeren musika hori betierekoa bait da.

143. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. pelaez 0067 Zuhaitz bat bere hosto berdeekin, ikusi nuen txoko argi batetan, nere izena izkribratuta zuen eta izenaren erdian iltze buru haundi haundi bat sartuta zuhaitzaren odoletan, bihotzeraino, ikusten nuen guztia bihurtu zen berde eta koloretsu, loreen eta tximeleten dantzan argi, eguzkiaren eta mendiaren edertasunaren osasuna, belar heze berdeetan etzan nintzen, zuhaitzaren adar hostodun berdeen itzaletan.

144. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. solbes 0060 Bapore more honek, ixten ditu begien minak, ez dago ez dantza, ez loa, ez negarra nere buruan, more sargori hori besterik ez.

145. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0034 - Ai, ba dela hibaia mukuraraino betetzen! Amuarrainak, irasagar koloreko amuarrainak! Dantza, dantza, Otso, muxar, zital, zorromorrua!.

146. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0087 Sorgin zuhurrok, sorginkeriazko ihardueran ihartu zeraten atsook, erauzi iezaiezue belarrei beren usain gozoena eta urrintsuena, zeinaren ondoan greziarren nepenthesa deusere ez bait da; emaiguzue edalontzietan alaitasuna, Birgiliren soloetan zehar dantza zoroan biribilka gaitezen denok, eta piztu gure bihotzetan gaztetasuna andreteri guzti hau besoetan suharrez maita dezagun, eta zorroztu azkenik gure adimena gogorakizun gorenenak asma ahal ditzagun haien ohoretan...

147. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0021 Begiak jasotzen atrebitzen naizenean, agian pibortek nire bista aurrean abandonatzen ez duten dantza kadenziotsuagatik, edo ur azalari gora darion baporeak eraginda itsasoa irakiten dagoela esanen litzateke oso urrutitik bezala begiztatzen diot ademan biguin batetan buru atzera jasotzen duen beso doblatua.

148. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0144 Eta arratsaldean dantza egonen da herrian.

149. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0224 Halere Amabirjina zu zinenez, ezer gutxirako jazoko zirela lehenengotako bira soilak gero Onazaroren ahalegin guzti haien ahalgeagatik bikoiztuko bide ziren, binaka ematekoak, hirugarrenaren atarian, patua taxutuz sorginketaren muga mugan, baina bai bigarren itzulia hirukoiztu ere, geroago, jendearen grinaz (inolako jadespenik ezean, ziur aski, Sorginamaria ez izaki milarien lagun, eztare berena, nahiz gero kanpoan hozten sepa zitekeenagatik explikatu nahi izanen zuten, sineskaitz, jendeak sineskogor esestearen hisiz) eta uste (gura) bezala elizari birako hirugarren itzuliaren ondorengo laugarrena... ja, laugarren itzulia dantza, kalejira, elizara ordez Zakurripurdi osora hedatu zena, ihauteriei zain egon gabeko besta, atabala eta txirula behiala Izturizko lezean ahantzia ekarri nizunez geroz, Onazaro zorabiopean estu ezin etsirik eta noiznahi asalda zitekeenaz gaztigatuz, kridatuz, bere balineko kemena edo zemaituz bere alegizko ahalmena.

150. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0126 Guzti horretaz oroiterazi nion arnastu behar zuen aire katolikoaz hitzegiten hasi zenean, eta zinemara joateko proposamena egin nion, edo dantzara, edota partxisean jokatzera, baina buruari eragin eta Bonnera joan zen, bakarrik.

151. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0193 - Benga dantzara! - esan zion norbaitek.

152. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0096 Gauza jakina da, tradizino horien artean, erlisinoa eta dantza direla nagusienak.

153. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. antruejo 0037 Azkenik, odol jarioa gelditutakoan, beste indiarrek gezi punta eskatu zidaten, eta herri osoa gerturatu zen ikusteko; eta jarraian, beste lekuetara eraman zuten hango biztanleek mirariaren berri izan zezaten, eta pozarren ospatzeko dantzak eta festa egiten hasi ziren.

154. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0015 Tangaly-k ustekabean dantza utzi eta hain azkar desagertu zen, besteek haren itzala ere ia ez zutela ikusi.

155. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0013 Han bildurik, sua indartu ondoren, taldearen abesti sekretua kantatu, eta danborren soinuaren erritmoak bertaratu guztiak batu eta barrenean batasunaren seinalea argitzen zielarik taldearen dantza ospatzen zuten, suaren inguruan zazpi buelta eman arte, tribuko nagusiei betidanik entzuna zieten bezala.

156. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0013 Danborra isildu eta dantzak amaitzen zirenean, kontseilurako esertzen ziren denak suaren argitara, eta bakoitzak bere izena gogoratu, bere ahalmenezko abesti sekretua isilean kantatu, eta bere izpirituari dei egin ondoren, urarekin, lurrarekin, zeruarekin eta suarekin hitzegin eta haien esanak entzunik, biharamunerako erabakiak hartzen zituzten elkarren akordioz.

157. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0009 Baziren gau batzuk haizearen orruek eta marruek den-dena betetzen zuten halakoak eta leiho, ate, teilatu, osto, zugaitz, adar, orbel, zakar, jira-biraka, dantza eroan eramaten zituzten haietakoak....

158. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0091 Eta eskena jakin batetan, unain zakarraren papera egiten zuenak can can dantzako neska bat bere magalean ipini eta egundainoko jipoia ematen zion.

159. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0183 Arrastiriko oskorriak eguzkiaren joatea azaltzen zigunean, dantzak hasi ziren berriro ere, eta hauekin batera nire lankideak amodio beltzaren bila joan ziren.

160. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0065 Igoaleko egongo gaittuk hemen, dantza, danbarrateko eta kiratsik gabe.

161. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0027 - Otsailaren 20an etxe horretara gonbidatua izan nintzen dantzara; berez otsailaren 21ean ospatu behar zen, Emakunde egunez, baina aurreratua izan zen, Emakunde egunerako lan eginkizun batzuk hitzemanda zeuzkalako.

162. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0027 Hura zen azken lau urteetan neukan dantza solasaldi bakarra.

163. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0047 Orkestak kontzertu musika jotzeari utzi eta dantzarako doinuei ekin zion.

164. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0047 Kokolok burua altxatu zuen, harro: - Zuri bururatu ez zaizuna: Angustietako Markesarengana hurbildu eta hari dantza bat eskatzea.

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0018 Dantzak, artza, kokoxak eta batez ere antzarrak ziren egun horietako ikuskizunak.

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0020 Emakume ezkondurik nekez agertuko da dantza eta gehiegikeriak diren tokietan, haren duintasuna orbandurik geratuko bailitzateke.

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0037 Otsailaren 2an, Nazioarteko Dantzen Artxiboan kontzertu bat eman zuen, bere euskal lanak azalduz, goizeko hamaiketan.

168. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. iturria 0291 Jakina da, orduko istilu famatu bat dantzen gorabeherak izan zirela.

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. iturria 0291 Sermolari batzuk dantzen aurka azaldu ziren argi eta garbi: hala nola, Aita Palacios bat eta Aita Añibarro bat biak Zarauzko Misiolari komentukoak, Aita Mendiburu jesulaguna, Santa Teresaren Aita Bartolome karmeldarra, eta abar.

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0113 Hain zuzen biolentzia historikoarengatixe, korroan sartzen diren euskal Alderdiak, biolentzia gabe, etab., gehiengoaren dantza dantzatu beharrean kausitzen direla, ikusten dugu.

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. urbieta 0102 ERRAUSKIN, ERRAUSKIN
1.- Dindindan Jauregian gaur gauerdian,
dantzak utzi eta joateko garaia.
Dindindan Jauregian gaur gauerdian,
Oi enetxo gaueko hamabiak
.

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0019 Ene sort herrian, Ziberoko dantza-Jauziak orduan galdu ziren.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Ahalegindua zen Webster dantzetan jatorrizko edukin batzuk bilatzen hala nola animali dantzak, gerra-dantzak, ofizio-dantzak etab., baina dantzen gaurko egoeran oso zaila da holakorik lortzea.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Curt Sachs-ek eman zuen araubide eder bat bere Dantzaren Historia Unibertsala izeneko obran, Mendebaldeko Europan dantzak duen agertzeko moduaz.

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Jakintsu alemanak kontrajarri egiten ditu gaurko herri primitiboen figurazio koreografikoak, non animalien mugimendu, oihu eta portaerak leialtasunik handienaz adierazten diren, Europako dantzek orohar ageri duten abstrakzioarekin.

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Egia da, urrutira gabe, geuk ere baditugula animali izenez bataiatutako dantzak: Azeri-dantza, edota txori-izena daramaten Baztango mutil-dantzasaila, hala nola: Biligarroa, Añarxume, Zozoarena, etabar.

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Baina inola ere ez zigun horrek ahalbiderik ematen dantzak horrelako erizpideren arabera ordenatzeko.

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 BAKARKAKO DANTZAK

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Eta honelako bileretan izaten ziren dantzaok; hor berriz dantza-modua mugatzen zuen zirkunstantziaren batekin, gehienbat lekuarekin, biziro loturik egoten zen trebetasuna.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Ez bedi inor harritu hemen zenbait joku eta dantzez iraganaldian hitzegiten badut, ba leialki esan beharra daukat, ez dakidala honek oraindik inon bizirik segitzen duten eta nola.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Dantza, berriz, arin-arinaren erritmoko mugimendua izaten zen, dantzariak almute-gainean egin behar zuena; eta hutsegitetzat jotzen zen oreka galtzea edo oina lurrean jartzea.

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Olgeta bezala nahiko zabaldua bide zegoen dantza hau.

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 R. M. Azkuek melodiazko eta euskalkizko aldakin ugari argitaratu zituen bere Cancioneroan dantza horrenak, Aldapeko Sagarraren izeneko kantuarekin.

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Azkuek Euskalerriaren Yakintzan dantza honen iraganaldi historiokoaz ematen dizkigun datuetan sartzen dira: apostoluen jantziak, ezpatadantzarien jarraigoak, kofradeak etab., zeintzuek XVI. mendeko prozesio-giroetara bait garamatzate.

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Euskal Herriko zeremonia koreografiko hauen eta beste askoren edukin ilunak beti izan ziren okerbegiz ikusiak Elizaren aldetik; eta dantzaok itxuraldatzea lortu bazuten ere, erabat kentzera ez ziren iritsi.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Sail horren barruan ezingo genuke iruzkindu gabe utzi, Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban batipat, oso berezia den dantza bat eta Europako beste bazter batzutan ere zabaldurik dagoena, biziki interesgarriro frogaturik dagoenez.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Dantza egitekoan trebetasun handia eskatzen duen dantza honetakoa da.

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Trebetasuna erakusteko dantzariak ez du oinekin makilarik ukitu behar, deskuidorik izango balu irudia desegingo luke eta dantza amaitu gabe geldituko litzateke.

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Dantza hau bera, beste melodia batekin, frantses nekazari batzuk ikusi nituen dantzatzen.

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Eskoziarrek ere egiten dute honelatsuko dantza bat, ezpatak lurrean gurutzaturik jartzen dituztela.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Honelako dantzak, jokutzat hartzen zirenak Nafarroan egiten ziren.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Entradillas izenez ezagutzen diren Arabako dantza tradizionaletan agian gelditu izatea, ba horietan, herri desberdinetako ordezkari bezala agertzen diren dantzariek, lehen esan duguna uste izan erazten digute.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 GIZONEZKOEN TALDE-DANTZAK Dantza zirkularrak

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Gure dantza tradizionaletan gizonek izan duten papera ez da ulertzen gaur egun.

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Zirkuluango dantzak bi sail handitan bana daitezke, nahiz eta denek zerbait komunik eduki, erloju-orratzen zentzuaren kontrara egiten direla alegia, euskal dantzarik gehienak bezala.

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0075 Nazioarteko lehiaketan sartzen gara, beraz, ekonomi-interesak dantza bizian izango direlarik.

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0031 Irailak 1, Trinidadeko Plazan, GOIZALDIk Gipuzkoako dantzen erakusketa bat eman zuen, seinalatuena Xulberoako Maskarada zelarik, zeinetan bost personaia nagusienak Barrikada, Satan, Gabota, Aintzina Pika, eta Godaleta.

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0031 Dantza hau Taldeak ikasi berria zuen Pierres Betelu jaunari esker.

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0114 Dantzaren alde egin zen lanari, 1961ko ekainean euskal abestiarena erantsi behar zaio.

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0114 Hogei dantzari, hamabost irule, zortzi txistulari, bi trikitilari, sei abeslari eta koruko zuzendaria ziren 1964ean GOIZALDI osatzen zutenak eta gure dantzen jatortasun bikainagoa lortzearren egindako lanak gure istrumentu autoktonoen istudioaz bukatu ziren.

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0114 Gure herriko dantza eta tradizioak mantentzea alperrikako lana izanen lizateke, istudio iraunkor batek lagunduko ez balio.

202. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0114 GOIZALDIkoak euskal probintzia guztietan ibili ziren dantza zaharrenak pelikuletan inprimatzen eta batez ere galtzear zeuden haik.

203. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0114 Honela filmatu zituzten: Xemeingo Ezpata-dantza (Markinan), Oinatiko dantzak; Tolosako Bordondantza; Goiherrikoak eta Oriako sorgindantza; Lesaka eta Baztangoak; Luzaide eta Otxagabiakoak, Arizkungo sagardantza eta Lantzeko karnabal dantza; Nafarroa frantseseko danak eta Corpus egunean dantzatzen diren dantza danak eta orobat Xuberoako maskarada.

204. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0159 Ezpata Dantza... Bi era daude, bat Corpus Christiko prozesioan eta herrietako Patroi Santuen egunetan dantzaten dena, hiru edo lau dantzarik, eta talde ugari antolatzen da, bataz beste haundiak, herriaren haundiaren arabera, zubi bat egiten dutelarik; dantza honen aintzintasun dato kronologiko bezala aipatu dezagun, nola 1660ean, Donostiako Corpus Eguneko prozesioan Felipe IV parte hartu zuenean, ehun gizonek dantzatu zutela (Gipuzkoako Dantza Gogoangarriak liburutik, 99 orrialdean).

205. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0159 Beste era, beren buruzagiaren aurrean (kapitainaren aurrean) hamabi dantzarik dantzatzen dute, bakoitzak eskuan ezpata motz bana duelarik eta plazako dantzak deitzen zaienetakoak bezala dantzatzen da, bueltako karrerak eginaz, figura hau Corpus eguneko Ezpata Dantzan egiten ez delarik.

206. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0159 Brokel Dantza... Dantza hau denboraldi luzeka interpretatzen da, 4-5 urteka, eta batez ere herrietako Jai Nagusietan... (Gipuzkoako Dantza Gogoangarriak liburutik, 214 orrialdean).

207. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0158 Dantza Iskintxo, leherdura, airezko jauzi, itzulinguru dotore eta musika erritmura gorputz zabukatze neurtua den dantza, gizona bezain zaharra da.

208. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0158 Errugabetasunaren dantza Diana-ri sagaraturik zegoen, jainkosa ehiztariari, eta Esparta-ko neska gazteek dantzatzen zuten haren aldare aurrean, pausoak astiro eta handikiro emanez, lotsitzal erlijiokoiz...

209. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0158 Atzoko, gaurko eta betiko dantzan, garrantzi handia dute besoen eta gorputzaren jarrerek.

210. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0158 Folklorearen senide den eta munduko ia herri guztiek praktikatzen duten dantza, ikuskari bihurtu zen 1580 urte aldera, eskenategietan, jendearen aurrez aurre dantzatzen hasi zutenean.

211. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0158 Garai hartan aretoetan egiten zen dantzak ballo izena zuen.

212. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0158 Zenbait urte geroago, 1661an, Musika eta Dantzako Nazio Akademia sortu zen Paris-en, eta Frantzia-tik, ikuskari berri hau europar gorte guztietara hedatu zen.

213. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0017 Behin batez, herriko miss edo Dantzako erreginatzat hautatu zuten.

214. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0158 - Dantza herrikoi xinpleren bat ikasi.

215. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0158 - Dramatizazioa, dantza, abesbatzak, titiriteroak, antzerki irakurria....

216. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0166 - Dantzaren bigarren zatian, musikaren erritmoa aldatu egiten da baltsaren sarrera bat hasiaz.

217. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0011 Egia esan, ez dugu Antzinateaz eta erdi aroaz albiste gehiegirik, baina pentsa dezakegu Auñamendietako bi aldeetarik Kantabri itsasora doan ingurune honetan zebiltzan leinuak eta gizon-emazteak gerora ere mantenduko zuten ohituraren jabe izango zirela, abesti eta dantzen maitale handi haiek, bertso jokoan ere arituko zirela, alegia.

218. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0030 Beraz, pastoralak antzokia leku ideki eta zabal batean alde batetik duelarik, lehen eta azken pheredikia, bertsoa, musika, dantza eta poesia loturik doazela, satanek hartzen dutela koroaren funtzioa, eta beste zenbait detaileengatik Greziako antzerkia oroitarazten du nahitanahi ez.

219. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0313 Makilaria
AURITZ (Naf.)
Dantza hauek nahiko modernoak diren arren, eta majoreten mugimenduak gogoratzen dizkiguten, beren nortasun propioa dute.

220. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0313 Dantza bera, makilari bakoitzak bere gogara, hots, nahi duen bezala, mugimendu eta birasail bat egitean datza, baina erritmoa galdu gabe ordea, ez eskuetan, ez hanketan eta ezta makilan ere.

221. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0313 Dantza honen goren puntua, makilariak bere makila ahalik eta altuen gora bota eta, beti biraka, berriro lurrera erori gabe eskuan hartzen duenean gertatzen da.

222. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0313 Dantza hauek tipikoak dira Nafarroa Beherean eta Luzaiden (Naf.).

223. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0313 Egiten dituzten dantzak jauziak dira: bakoitzak bere aldetik dantzatzen du eta kopuru finko bat eratu gabe, eta erreska zuzenetan baino gehiago korroan egon ohi dira.

224. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. setien 0104 Bata bestearen aurrez dantza eta (jatena, adaxkak, etab.) opari eskaintzak egiten dituztelarik, elkarrenganako grina eta egokiera azalduaz.

225. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0225 Eta poesian egin ohi denez, musikaren eta erritmoaren arteko harremanak, imintzioaren eta mugimenduaren artekoak, eta ibileraren eta dantzaren artekoak, markatzen dira; eta poesiaren oinak eta neurriak ere, ez dira antzes-lekuan ibiliz eta dantzatuz ematen ziren pausoen zenbakiak baizik; eta kopla bat edo bertsoa bukatzean itzuli egiten da (strofe), eta lehengo lekura bihurtzen (antistrofe).

226. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak y. iguaran 0090 Baina badira mende hasiera honetan bestelako gaiak jorratuko dituztenak; Iztuetak Gipuzkoako dantzak eta kondaira bildu zituen, gero erromantizismoaren eraginez indartuko den joerari hasiera emanez.

227. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. beltran 0424 Beste gauza kurioso bat dantzarena da.

228. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. beltran 0424 Aipatzen dituzte saltoak, bainan askotan galdetu diegu eta ez dute dantzarik ezagutu, nahiz eta txalapartaren erritmoa espeziala izan dantzarako.

229. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ijito ipuinak, 5-8 0006 Gutxiengo baztertu bezala eta gehienetan indarkeria jasanez, ijitoen arrazak, inguruko ohitura eta hizkerak hartu eta bere-bere zituenekin nahastu izan ditu: beren hizkuntza den erromanierarekin; beren artisau-lanekin kalderero eta txatarrari batez ere eta beren erritu, dantza, abesti eta ipuin guztiekin.

230. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Praiskuk, umore ederreko agureak, pipa hortzean duela, Kontxesi erroskilera atera du dantzara eta ikusgarria da hirurogei urtetik gorako haien poza, gaztaroko kontuak eta, agian, amorioak gogoratzean, hankak soseguz dantzatzen dituzten bitartean.

231. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Merienda ordua iragan da, ez da zamaurik ageri belar gainean, dantza hasi da ostera.

232. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Espainiako antzinako erara jantzita dauden aguazilak; idunekoa, fraka motzak eta gainjantzia, eskuetan makila sendoak hartuta lan gehiegi barik uxatzen dute jendetza eta dantzarako zelaia libre geratzen da.

233. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Hirurogei urtetik gorakoa izanagatik ez da geldirik egotekoa, oraindik hankak arin ditu, dantzako pikoak egitean ondo asko erakusten duenez.

234. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0086 Eta haiek egiten dizkiguten galderei erantzuteko, komenigarria izaten da erantzun-taula bat prestatzea. Osa ezazu zeurea: Musika-tresna autoktonoak / Dantzak / Janari tipikoak.

235. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0033 Erleen dantzak janaria non dagoen erakusten die erlauntzako kideei.

236. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0010 Ontzi eta txalupak dantza etengabekoz bizi erazten dute; Asia-ko Turkia-ra irteten dira gizon, abere eta salgaiak eramanez, eta Persia, India edo Txina-ra, handik gero karabanak zamaturik itzultzeko.

237. 1969-1990 gipuzkera antzerkia altzate 0023 Sabio - Berriketak utzi ta guazen dantzara.

238. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0052 Ain zuzen erriko jaiak ziran, eta erri guztia soiñu ta dantza, pozez eta alaitasunez jaietan arkitzen zan.

239. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j.r. errauskin 0235 Alkarri begira jarri eta egingo zituzten dantza, salto eta bigunkeri politak.

240. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0096 Irteeran, Ezkon-Eresia jo bearrean, Manu organu-jotzalleak Ezpata-dantzaren doñuari ekin zion gartsuki, eta bat-bateen, koruko danak arriturik utziaz, eta bereziki Iñaki dantzaren kurpil eta yautzi zaulitan asi zan Yon.

241. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0074 Ala, Orleans Berri'ko jauregi eder aien areto bikaiñetan dantzaz-dantza eta jaiez-jai emetasun goxoan bizitzea baiño atsegiñago izan zitzaion beti, Europa'-ko ikasketak bukatu zituanez gero, bere aitaren ontzietan itxasoz-itxaso edo Luisiana'ko zelaietan basoz-baso laisterka zaldiz ibiltzea.

242. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0103 Izan zan jatea, izan zan edatea, izan zan dantza eta izan zan jaia bost egun aietan ugari.

243. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0055 Dantza Nagusitik asi da, eta aurrera jarraitu nai du.

244. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0076 Eta emen ere aukera bat sortzen da berealaxe: besteen iritzietan, propaganda bidez edo slogan bitartez, itorik gelditu; edo, iñoren iritzi eta dotriña onhartzeke, dantza berri batean zoratu.

245. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0037 Uriarte apaizak hori bera aitortzen du kaleetatik zijoala bai dantzarako eta bai konzierto bezela eman oi zituan joaldiaz.

246. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0004 Iñigo kapitan gudaria izana zan; baiña, Loiola baillerako musikak eta dantzak bere gogoan itsatsita zeramazkin eta orduko zaletasunak ez zitun guztiak aaztu, arazo larriekin bere barruan estalita bazitun ere....

247. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. oñatibia 0019 Bere asmoa agertu ondoren, eta ziur asko Sota`ren eragiñez noski, Eusko Abesbatza soilla eratzea baño, abesbatzarekin batera txistu ta dantzakin euskal bizitzaren ezaugarriak antzestea obea izango zela erabaki zuten.

248. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0165 Onekin iritxia zan ingurutxoaren ordua, ta lau gazte agintari edo direlakoek, dantzari asera emango zioten.

249. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0169 Bere ustez, dantza asko euskal ereslariekin batean galdu dira.

250. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0169 Iruña`ko talde batzuek Naparroa`ko errien dantzak ikasten dituzte ta gero erri oietara dijoaz erakustera.

251. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0169 Erri oietako dantza asko nola galduak dauden, ikusirik nolakoak diran bertako semeak arriturik gelditzen dira.

252. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0169 Erronkarin, adibidez, Iruñsemeak erakutsi diete beren dantza zarra ta orain berak ikasten asiak dira.

253. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0169 Dantza ondorean txurita beltz jaten zuten.

254. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0169 Dantza orren eresia billatzen zebillen larritasun aundiakin.

255. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0169 Ondotik dantza berritzen errexa izango zaio.

256. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0169 Ezin deguna ulertu da nola leiken Iruña`ko konserbatorioak, 1971`garren urteko ikastaroaren bukaerako jaialdian dantza klasikoak eta flamenkoa agertzea (...).

257. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0016 Batzuetan izaten zuten panderoa, musukitarra edo akordeona, bestela, abestuaz, dantza.

258. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0114 Beste idazle bat, Frai BARTOLOME de Markinak, idazle bezala liburu atsegin bat utzi digu, EUSKALERRIETACO OLGETA eta DANTZAK.; bertan, jai, dantzen eta gazteen billera bihurriak astintzen ditu, naiko gatzarekin, eta bidenabar, ahoan bilorik gabe, orduko oitura atrebituak azaltzen dizkigu txairoki.

259. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak x. amuriza 0145 9) Ezkondu eta ezkongai
hor daukazue Holliday
kantu ta dantza soinu ta putza
goizalderarte jai.

260. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 e) Dantzen zailtasuna.

261. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 5. Nahitaez egin beharreko dantzak.

262. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 7. Aukera askeko dantzak.

263. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Aske aukeratutako dantza bat aurkeztuko da, izena ematean hurrengo datuok bilduko dituen txostena aurkeztu beharko delarik: a) Dantzaren izena eta generoa.

264. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 c) Dantza norengandik hartu den, beronen izena, jaioteguna, egungo helbidea, dantzaren historia, etabar.

265. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Kultura Sailak, aske aukeratutako dantzari buruzko agiriak aztertu eta gero, hura onartzen duen edo ez jakineraziko dio Talde interesatuari.

266. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 10.3. Sari berezia, Plaka bat alegia, kategorietariko atal bakoitzean, Batzorde Teknikoaren eritziz, aukera askeko dantza nabarmena aurkezten duen Taldearentzat.

267. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Salbuespen gisa, aukera askeko atalaren barruan Bizkaiko dantzen interpretazioa balioztatuko da.

268. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 - Bizkaiko Foru Aldundiak, dantzak egiteari buruzko edozein arazo tekniko konpontzeko, partehartzaileei dantzak irakasteko ardura duten monitoreentzako klase praktikoak antolatu ahal izango ditu.

269. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 - Kultura Sailak berarentzat gordetzen du, antolaketa arrazoiak direla eta, behartutakoen arteko edozein dantza kentzeko eskubidea.

270. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Aurtengo UEUren ekitaldian, musika saila bi arlo nagusitan aritu da, Joxe Ramon Arbe eta Anton Mari Aldekoa-Otalora disziplina honetako sailburuek adierazi digutenez; batetik musika inguruko gaiak, hala nola erritmoa, musika eta dantzak klasean, eskolan aplikatzeko posibilitateak ikusi eta bestetik goi mailako musikan ere ahaleginak egitea, ikerketek ere lekua izan dutelarik.

271. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Musika sailaren helburuei loturik lehen esan bezala, musika, kantua, dantza, erritmoa... eskoletan nola sartu aztertzea izan da bat eta bestalde, eta unibertsitatean egonik, kontserbatorioetan emanikoa euskaratzen ahalegindu dira, beste sail batzutan gertatzen den bezalaxe.

272. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Ikerketa lana aurtengo asmoetako bat dela ere aitortu zigun, baina batez ere aurretiaz aipaturiko eskolango aplikazioari begira, musika eta dantzak herrietan bilduaz, hauen aplikazio didaktikoa ikustea izango litzateke lana.

273. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Landutako gaiak, Joxe Ramon Arberi jarraiki erritmoa, ahotsa, musika bera eta dantza izan dira.

274. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 12etan egunari hasera emango zaio eta 12.30etan, umeen dantza saioa izango da ordubatean dantzaren ondoren antzerki saioan parte hartzeko aukera ere izango dute.

275. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Bazan soiñu, bertso eta dantza.

276. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1990 0001 Dena den, badago jendea ni bezala ballet-ean ibili eta gero ikasten duena, baina ni dantzara dedikatzen naiz osoki.

277. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1990 0001 DV Gaztea- Gustatuko al litzaizuke atzerrian dantza ikastea? Zein herrialdetan? Atzerrira joateko asmoak ditut eta uste dut dantzari guztiek egin beharreko gauza dela.

278. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1990 0001 Mutilek, arazoak edukiko dituztela jakin behar dute, baina dantza bada gustatzen zaiena aurrera jarraitzeko.

279. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Pekin hiriko alkateak, larunbatero, hiriko parkeetan dantza publikoa ospatzeko baimena eman du.

280. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Jendeak, dantza etabar, bere sentimenduak eztitzeko plazerra izango omen du, agresibitateari atakak eta leihoak zabalduz.

281. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Foklor-jaialdi honetan Larrain dantza, Luzaideko dantzak eta Bizkaiko Dantzari Dantza eskainiko dute ohizko duten jabetasunez.

282. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Dantzatik bakarrik ez baita bizi gizona, ilunabarreko 8,30etan nahiko mondeju eta ardo nahi duten guztientzat plazan; gero, ongi ase eta gero, hamaiketatik aurrera dantza Udaberri taldearekin.

283. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Zortzietatik aurrera, betikoa, nahiko dantza Jaiak taldearekin eta umore ona bazter guztietan.

284. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Astelehenean ere bada gauza politik; esate baterako 12,30etan idi apustua: Argoinen idiparea Zaldibiako Iñaxio Elosegiren idiparearen kontra; 7,30etatik aurrera dantza Gelatxo taldearekin.

285. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Zortzietatik aurrera dantza Akelarre taldearekin.

286. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Gaueko hamaiketatik aurrera nahiko dantza Jaiak taldearekin.

287. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Arratsaldeko seietan euskal dantzak San Joan plazan eta zazpi t-erdietatik aurrera nahiko dantza Kramer taldearekin.

288. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Musika, dantza, zarata, marrazkiak eta jolasak dira obra honen osagarriak.

289. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Antzerki laburren sail onetan, lau kontura joango da lana, nai eta dantza, erromeri.

290. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Ba da hor zernahi gauza ongi pasatzeko: kantariak, bertsolariak, apustuak, nahiko dantza... San Praixku jaiak dira.

291. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. murua 0002 Eta gabonetako jai hauetan errepresentatu zitezkeen dantzei buruzko datu bakarra ezagutzen da.

292. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. murua 0002 Juan Ignazio Iztuetakoak data konkretu batzutan erabiltzen diren dantza zehatz batzuei buruz hitzegiten du.

293. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. murua 0002 Bi dantza horiek, Billanzikoa eta chipiritiona gipuzkoar folkloreko bi zortziko klasiko dira eta Iztuetak ematen zioen funtzioa bete ez dutenak.

294. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. murua 0002 Gaur egun, Gipuzkoan ez dago gabonetako dantzik.

295. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. sarasua 0001 Hainbat Udaletxetako zinegotzi jaunak karnabal jai-ereduak inbentatu ezinean dabiltzan honetan, gure herrian bada berez-edo omen dagoen dantza berezi bat.

296. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. sarasua 0001 Etnologian aditu batek dantza obszenoen multzoan sailkatuko luke, Txino dantzaren jatorria aspalditik dator batzuren ustez, ikazkinak ihauteritan herrira jeitsi eta emakume falta salatzeko dantza egiten zuteneko garaietatik.

297. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. sarasua 0001 Kanpotar batek, dantza honek doinuan eta egituran hainbat herritan egiten den Sorgin Dantzarekin parekotasun susmagarriak dituela esan zigun behin.

298. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. sarasua 0001 Asunto guzti honetan emakumezkoek jokatzen duten papera pasibo samarra da; dantza-sokan mutilek ateratzen dituzte eta gero txokolatadara inbitatzen, bestalde plazan dantzak ikustean txalo egiteko aukera ere badute.

299. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Laugarren pundua, eta eremuak zabal dauzka, kulturaren sustatzea, izan bertsu, kantu, soinu, dantza, antzerki, prentsa, irrati, hots, izan idatzizko ala ahozko euskal giroa gure artean azkartuz (indartuz) joan dadin.

300. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Dantza-antzeko au gitxi ezagutzen da, zoritxarrez, gure artean.

301. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Dantzak eta olakoak folklorekekeriak dirala? Ez! Folklore bai, baiña ezetariko keririk gabe.

302. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. errotaetxe 0001 Pastoral bitartean, dantzak eta sataneriak ere emoten dira.

303. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1970 0001 Dantza zarratu bat ipini genduan.

304. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1970 0001 Gure ekintzea dantzea bakarrik bada, jausi daitela zerua gure gainera eta ez daigula arnasa gehiago artu Euskalerrian.

305. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1984 0001 Akelarreren disko berri honetako kantek dantzara bultzatzen gaituzte batetik eta, bestetik, gizartearen arazoak gogorarazten dizkigute.

306. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1982 0001 Eta horrez gain, bere aurpegiak, bere abestiek eta bere dantzek pelikularen erdia baino gehiago betetzen dute.

307. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lantziri 0001 Joaiten bazira igande aratsalde batez, gazte horien artera, ikusiko dituzu zonbait dantzan ari diska batzuen soinuan; beste batzu dantza ikasten ari; eta dantzan arizanik akituak direnak aldiz, alki batzuetan jarririk elgarrekin solasean.

308. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 On da jakitea zerk bero-arazi zuen dantzarat nexkato hori.

309. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Amak berdin, harentzat dantza bortitzegi zela.

310. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Bere ganbaran badu burdinazko barra bat dilingo eta egun oroz oren bat pasatzen du haren inguruan lanean bere dantzaren ikasteko.

311. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Mireillen dantzako lagunak ere loriatuak dauzka nexkato horren omore onak.

312. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Aratsean dantza eta alegrantzia.

313. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak izeta 0001 Dantzetan denak arizanak dira, baztandarrak eta lizarratarrak nahaste.

314. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1984 0001 Joanden udan egin dute Frantzian itzuli eder bat, Nimes, Strasbourg, Compíegne, Reims, Loudun eta bertze herri ainitzetan, deneri erakutsiz Euskal-Herriko dantza ederrak.

315. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1983 0001 Orai Bat batasuna biziki ezaguna egina zauku Baiona aldean, zer nahi haur eta gazte biltzen baititu dela kantu, dantza eta beste euskal kultur adarretan.

316. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1983 0001 Ondotik eman zaizkigun dantza ala kantu, denak, erran behar da ezin hobeak eta bihotzez emanak, zinez ageri zen jendeak ederki preziatzen zituela.

317. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1983 0001 Bai, prediku bat anpuñatik emana, kantuak airosak eta hunkigarriak, dantzak euskaldunki emanak eta pilota ederki, bai ezker eta eskun ibili dena!

318. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Erria txikia izanik, eta nondik sortu diran be igarri eziñik, gure eskuetan aberastasun aundiak daukaguz: Izkuntzan, euskalkietan, kondairan, lutelestian, eder-lanetan, eresean, edo musikan, dantzetan, jolasetan, ipuñetan, etxegintzan, lan eta lanabesetan, sal-erosteko artu-emonetan, errijakiturian, erlejiño-gaietan, landara ta abere-gaietan, politikan, gizarte-arazoetan, idazti zarretan eta olako askotan.

319. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Ohiturak, nahiz dantzak, edo abestiak ala jantziak, euskal eskualdetatik sarturik daude, baiña askotan ez da folklorismoa besterik.

320. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak izeta 0001 Arratsaldean oillar besta, jostetak eta dantza.

321. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak izeta 0001 Aspaldiko denbora haietan Baztango herri guzietan baziren txistulariak, gure dantza jatorrak bazuten indarra eta aintziñako denboretako ohiturari jarraikiz Iñauteak ongi moldatzen zituzten, herriko festetan bezala DANBOLIN-NAUSI eta DANBOLIN-ETXEKOANDRE beren lagunekin aritzen zirela iñauteriari nortasun eta ohore haundia ematen ziotelarik.

322. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak izeta 0001 Arratsaldean herriko plazan eta festetan bezala, Danbolin-Nausiek dantzari hasmenta ematen zioten lehenik zortzikoa dantzatuz eta ondotik Soka-Dantza eder bat Danbolin-Etxekoandreekin eta herriko neska eta mutil guziekin batera.

323. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak izeta 0001 Gero dantza laxoan eginahal guzian tartean mutil-dantzak eta Gaite deitzen zioten dantza ere agertzen zutelarik (Gaite delako dantza hau Leitza-ko Ingurutxoen itxura badu).

324. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak izeta 0001 Arratsaldean berriz dantza eta mozorroak ere jauzika oihu eta irrintzi.

325. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak izeta 0001 Ostatuan bada umorea, kantu, bertso eta dantza.

326. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. salbidegoitia 0001 Ondoren Gorka Knorrek kantatu zuen; Galdakaoko Andra Mari taldekoek, Nafarroako dantza eder eta barregarriak eskaini zizkigutelarik.

327. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. salbidegoitia 0002 Bati baino gehiagori bururatu zitzaion zelaira saltatzea, han biribilketak eta dantzak egiteko.

328. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Udabarrian ostera ere, koloreak naastuz, bikoteak alkar topo egiten daue, eta gizakiek edo imitatu gura baileuez, dantza zoragarriak egiten dauez lurrez eta aidez.

329. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0011 -eta an erromerixek eta guk dantzan, an dantza asko jotara, mutillek etorten sien brusekas da, bruse, eta Deustutik eta Mungiatik eta etorten sien, Begoñatik eta, ortik i, Basurtotik eta etorten sien, Sorrosatik eta, esaunek ya danak, Barakaldo, Barakaldoko asko

330. 1991> bizkaiera literatur prosa l. ayesta 00189 Baia suertatu zan domeka arrastai orretan Kiko joan zala beren lagun bategaz jantzea eske neska bieri; eta, asirik jantzan, neskak konturatu barik, zabaldu eutsien atakea gonapetan mandaulieri, sartu daitezan neskatilen izter artean.

331. 1991> bizkaiera literatur prosa aititeren mokoa 0016 Seiak oinkada bardina, dantza astun, neurtu, sakratu baten antzera.

332. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0143 Txistulariren bat be sarri egoten zan jantzarako.

333. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0143 Alan, jantza asko ez zan izaten, baña bai kantuak eta bertsoak ugari.

334. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak etxabu 00100 Gero, ezpata-dantzai indarra emon jakenian, talde orretako naikurek ikasi eben dantza askea ederto egiten.

335. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak etxabu 00100 Ainka puntetan edo biatz puntetan filigrana-utseko dantzia egiten dabe.

336. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak etxabu 00100 Baltziuko musikiaren txandia amaitu ta tanbolinteruak dantza askerako jotera joiazanian, mutil aldra bat sartuko zan enparantzan edo gizon gazte ezkonduak eta aurreskua egin nai ebela ta joteko orretarako soiñua eskatuko eutsen tanbolinteruari.

337. 1991> euskara batua antzerkia e. genua 00226 (Kanta eta dantza egiten du.)

338. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00018 (Azken bikote honen harrapaketa, jazarpena baino dantza izanen da.)

339. 1991> euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0081
bere ezkaten azpitik,
bizia du zurrupatzen,
berak sortutako ordenatik.
Ustel eta gogabe,
dauzka oraindik biziak,
Angramainek nahi hutsez
mugitzen dira hariak.
dantza madarikatua,
anezka baten antzera,
hor dabil ziztu bizian,
alde batetik bestera,
hilator eskerga hori
bizkor prestatzera.
Ordena zehatza, ihesbide gabea,
dena pentsatu eta neurtua
sarea etenezina da,
beldurrak bilbatua.
Beldurra eta zuhurtzia
Angramainen patua.

340. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0219 (Dantzari ekinen dio.)

341. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0122 Koloreen dantza.

342. 1991> euskara batua antzerkia l. haranburu a. 0065 Ikusi nahi nuke beraz nire begiaz zer nolako dantzak egiten dituzten Akelarretan.

343. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00034 Oso noizbehinka, birigarroren bat harrapatzen zuten, Hegoalderako urteroko bidaian handik pasatzen zirenean. Horrelakorik gertatzen zenean, kontu handiz biltzen zituzten sareak hegaztiari kalterik ez egiteko, eta dantza alaiekin ospatzen zuten izarrek bidalitako oparia.

344. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00069 11. Dantza: Nere senarra tontozko.

345. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00120 7.2. Lagunen dantza. M. Pilar / Koikili.

346. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00011 Musikaren eta dantzaren bidez sentimendu asko adieraz daitezke.

347. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00046 Etxe horietan Euskal Herrian gertatzen diren berriak jakiten dituzte eta euskal giroaz gozatzeko aukera dute, adibidez, euskaraz mintzatu, dantzak eta tradiziozko kirolak egin eta Euskal Herriko gastronomia ospetsu eta gozoa dastatu.

348. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00200 Debeku hori Karlomagnoren garaian ere egon zen, segurutik kristauek dantza paganoak dantzatzen zituztelako.

349. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00200 Oreinaren dantza, Ekuadorren.

350. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00200 Sevillanak Andaluziako dantzaren adierazpenik herrikoienak dira.

351. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00200 1. DANTZA

352. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00200 Dantza gorputzaren mugimendu erritmikoen konbinazioa da.

353. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00200 Dantzaren sailkapen asko egin daiteke, baina orokorrean ondoko dantza-motak bereizten dira:

354. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00200 Andaluziak, esate baterako, bertako lurraldea aberastu duten kultura guztien eraginak jasotzen ditu dantzetan; andaluziarrek beti dantzatu dute dantza mota hau.

355. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00200 Gorteko dantza: dantza hau nobleek erabiltzen zuten.

356. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00200 Egiptoarren garaitik ere halako dantzen berri dugu.

357. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00200 Modernoa: gaur egungo dantza, planteamenduen erabateko askatasunean oinarritua.

358. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00200 1.2. Dantza historian

359. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00200 Harri-Aroko labar-pinturetan ikusten denez, dantza zenbait erritotan erabiltzen zen: Egipton, errito eta zeremonietako erabilera hau agerian gelditzen da Tebasko freskoetan, Isisen omenez egindakoetan.

360. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00200 Ohitura hori Mediterranioko herrietan ikusten da; horietan, Kristo aurreko 1400. urtean ere Zezenaren dantza egiten zuten, eta bertan jendeak zezen baten inguruan dantzatu eta salto egiten zuen horren adarren gainetik.

361. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00200 Kristautasuna iritsi zenean, dantzak hurbiletik zaindu ziren, kristau askok dantza paganoak erabiltzen baitzituzten gurtza erlijiosoetan.

362. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00200 Erdi Aroan, dantza horiek herrira iritsi ziren.

363. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00200 Esan daiteke garai horretan aretoko dantza sortu zela. XV. mendearen hasieran, lehenengo dantza-eskuliburua argitaratu zen Europan; hortik, berriz, Frantziako Ballet de cour izenekoa sortu zen (lehen ere mintzatu gara horri buruz).

364. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00200 Espainiako misiolariak Mundu Berrira heldu zirenean, dantza erlijioso eta xamaniko ugari aurkitu zuten bertan, eta eurek kristautu egin zituzten horiek guztiak.

365. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00200 Dantza, harrezkero, arte oso garrantzitsua izan da Amerikan.

366. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00087 Errenazimendu garaiko baikortasuna antzeman genuen Etxepareren dantzarako deian, inprentaren bidez euskara mundu guztira hedatzeko deia.

367. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0118 Tximinoak salto eta dantza batzuk egiten zituen.

368. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0099 Galderak eginez, euskal musika eta dantzari buruz ahalik eta gehien ikasten saia zaitezte.

369. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0090 Badira folklorean giro berdineko dantza ezagunak.

370. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0090 Dantzari eman ohi zaion ardura berbera eskaini behar zaio psikodramari, arrantzaleen esparruan euskarak duen musikaltasuna azpimarratuz.

371. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0020 Mendez mende bere kantu eta dantzetan gorde baita herri baten izpiritua.

372. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0020 BUGAKU delako dantza misteriotsu bat bizi ahal izan dugu, flautaren antzekoak iruditu zaizkigun RIUTEKI MUSIKA-TRESNEN hots luze eta karrankariak jasanez

373. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0020 Antzoki batean izan gara eta denetik ikusi eta ikasi ahal izan dugu: antzerkia, kantua, dantza, musika, dekorazioa, argi-teknika.

374. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0216 - Nola soinu, hala dantza.

375. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/6 0091 Onek gaixotasunak sendatzen laguntzen diete, eta gaiztoak kantu eta dantzen bidez baretzen dituzte.

376. 1991> euskara batua ikasliburuak m.e. ituarte 0017 Ipotx haien dantzek loarazi egin zuten eta esnatu zenean, argia bere begietan islatzen zitzaion unean, bere artalde txikia ikusi zuen.

377. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txulufrina eta arrosa 00020 Jatorriz bizkaitarra den dantza hau hasiera baten san Pedroetan, ekainaren 29an egiten zen.

378. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txulufrina eta arrosa 00020 Dantza bost zatitan banatzen da: aurrez-aurrekoa, abarketak, erregelak edo ingurutxoa, banako zaharra eta eskasak edo zortzikoa.

379. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txulufrina eta arrosa 00020 Bi hauek, beste dantza askoren moduan, kantatu egiten ziren.

380. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txulufrina eta arrosa 00020 Honek asko errezten zuen dantzarien ikasketa; entsaioetan sarri askotan txistularirik izaten ez zenez, dantzariek eurek abesten zituzten dantzen letrak.

381. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txulufrina eta arrosa 00037 Estrofak doinuari begiratuta daude eratuta, erabiliko den dantzaren arabera (esaldien eta hitzen errepikapenak, esklamazio eta dei-hitzen erabilera, etab.).

382. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txulufrina eta arrosa 00037 Gehienetan sarrera moduko agurrarekin hasten zen (Hastera noa, hastera) eta akaberan azkenengo agurra egiten zuen (Hau dala bai bukaera, bukaeraren tristea) dantzaren kantaldi bakoitzeko.

383. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. bengoetxea 0112 Arratsalde osoan sentitu nituen bere begi artegak nigan eta bukaeran mundu guztia salan eta terrazan era ohargarrian gorputza bihurrituz dantza eroan zebilenean niregana hurbildu eta belarrira hauxe esan zidan:

384. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0043 Gure aurrean, beso artikulatu pilo batek platerekin lan egiten zuen, zapiak xurgatu; kubiertoak dantza batean ari ziren; sabai aldean mugitzen zen grua moduko baten imanak erakarrita, sardesken dantza antzeko zerbait zegoen; bentosadun beso nahasketa batek, olagarro batek bezala, platerak bereganatu eta garbigailu batean uzten zituen; beste beso batek edalontziak bilatzen zituen, eta hatzekin lotuko balitu bezala, kontu handiz hartu eta erreka apartsu batean murgiltzen zituen; zintak harantzago ere jarraitzen zuen, baina bakar-bakarrik hondakinak eramaten zituen, ogi pusketak, laranja azalak edo intxaur oskolak.

385. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0025 Beste baten izena
Mari Fandango:
dantza ta dantza, esku ta zango.

386. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0079 Seme zaharrena soroan zen; eta handik etxera hurbiltzean, soinu eta dantzak entzun zituen; eta morroi bati deituta, hura zer zen galdetu zion.

387. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0042 BIDEXIGORRA
HAREN eskuaren itzala paperean badabila. Arratsalde
apalean, patio hutsaren perspektiba garratza leihoan
haixturrez moztua. Begiak haize idorrak xukatuak
dizkio.
Eguerdi guziz, bidea xigortua dago. Usaian, eskuin
hartzen du, behereko bidexka hura, zokoraino. Bainan
gaur, arrosa kolorezko lore punpulen inguruan, erle,
liztor, uli beltz, leztafin eta eltxoen dantza eroak izitu du.
Ezin kondatuzko izidura. Gibelatu da bide horail
errautsuan. Harri koxkor bat oinetakoaren barnean
kokatu. Min. Gibelatu da polliki, polliki.
Igan du bertze xendra, mendixka ilunaren kaskoraino
doana. Haizeak ito. Haizea sartu hezurretaraino. Han,
zolan, Lizarra. Usteltzen doazin erdi aroko eliza
gorrantzak. Haize kolpe batez, elorriondoaren arantz
sistek aurpegia larrutzen. Han, hango beheitian, atari
xahar xahar batean, arrain ikaragarri bat bekatariak
idesten. Denborak harria porroskatzen. Urdindura.
Aditzen ditu santioko beilarien kalaka aferatuak.
Hamairugarren mendetik heldu diren maitaleen ele
murmuratuak, Egiaren izenean torturatzen ari
dituztenen orroak ere...

388. 1991> euskara batua literatur prosa tx. garcia-viana 00075 Eta saria, berriz Mariari begi uzkurrez begiratu zion, dantza bat da.

389. 1991> euskara batua literatur prosa tx. garcia-viana 00075 Dantza bakar bat: bals bat.

390. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00096 Gaueko dantzak izango dik errua!

391. 1991> euskara batua literatur prosa suetena belfasten 0127 - Guk baditugu kirolak, badugu hizkuntza, baditugu dantzak, musika... Zer daukate eurek?

392. 1991> euskara batua literatur prosa a. ibartzabal 0138 Berehala gai izan zen, harrotasun eta ziurtasunez, folkloreaz musikaz, dantzaz, herriko janariez eta medikuntzaz zuen ezagupen sakona lantaldeari jakinarazteko.

393. 1991> euskara batua literatur prosa a. ibartzabal 0139 Zuzenean ezagutu zituen beste herrialdeetako jendearen ohiturak; eta, aldi berean, beste ordezkariei bere herrikoen dantza, musika, folklorearen eta ohituren berri eman zien.

394. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 0225 Gainerakoetan taberna-zuloan egoten zen, kartetan, kantu eta dantzekin eskuratzen ez zuen apur hori patrikaratze aldera.

395. 1991> euskara batua literatur prosa i. irazabalbeitia 0008 Batzuetan, harrotasuna jelosia bihurtzen zen, jai arratsetako dantzan Oihana beste mutilen batekin dantzan ikusten zuenean, nahiz eta jakin Oihana dantzan gustora ibiltzen zelako zebilela eta ez beste mutilengan interesik zuelako.

396. 1991> euskara batua literatur prosa k. cid 0120 - Ezer ikaragarrizkorik? barre egin zuen sailburuak: haren dantzaz burlatu zara, zeuretzat ez besterentzat dantzatu arren, bromuroa aholkatu diozu, egoki zaion bakarra masturbaketa dela esan diozu.

397. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kantutik jolasera 00007 Eta, XIX. mendean Errenazimentuaren loraldian agertuko dira lehen (kantu zahar, doinu, dantza, etab.) bilketariak. Hala nola: Iztueta, Salaberri... Beranduago Gascue, eta nola ez, Aita Donostia eta R.M. de Azkue, beraien kantutegi baliotsuekin.

398. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kantutik jolasera 00009 Analisiaren zergati nagusienetariko bat, honek ematen duen aukera zabala da. Kantu baten inguruko ekintza edo proposamen didaktikoak egiteko, hots, dantzak, jokoak, ahotsa, hezkuntza musikala... analisi musikala behar-beharrezkoa da.

399. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garm 00011 Bi gaztek zurezko sardaia zeramaten bizkarrean eta bertan zintzilikatzen zituzten hanketatik ematen zizkieten oilasko eta oiloak. Honela egiten zuten eskea baserriz baserri, ate deia egin ondoren dantza pare batekin agurtuaz. Urte barruan hildakoaren etxe atarian, txapela kendu ondoren, soinua isiltasun bihurtzen zen, dantza errezo bihurtzen zen, Aitagure eta Salbe batekin.

400. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garm 00054 Dantza

401. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garm 00054 Kultur kontuetan, dantza izango dugu mendeetan zehar gutxien aldatu den gauza. Hau ohartu ondoren, esango dugu benetan zaila dela ihauteria, Aratoztea, Aratistea edo Aratuztea dantzarik gabe ulertzea. Bai puska biltzearen ibilia alaitzen, bai kale eta plazan festa giroa sortzen eta, berdin-berdin, karnabala ospatzen duen ohiko etxean, festarako biltoki bihurtua, dantza faltarik ez da izango; dantza lekuko izango da.

402. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garm 00054 Jende asko mintzatu da euskaldunon dantzarako zaletasunaz, eta hau garbi aski azaltzen zaigu erbestetik hurbildu zaizkigun adierazpenetan: Voltaire, W. F. Humboldt, eta abar.

403. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garm 00054 Dantzarako, atabala eta txistua arruntak izan ditugu gure artean. Behin baino gehiagotan eman dugu ezagutzera atabalariaren eta haren ikaslearen artean izenpetutako ituna. Maisuak, zapatagilea aldi berean, Hondarribian zituen bizilekua eta ogibidea. Ituna 1799. urtekoa da.

404. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garm 00054 Dantzen inguruan, gure Biltzar Nagusiek hartu zituzten erabakiak. Adibidez, garai jakin bati mugatuta, 1713. urtetik 1768ra arte, hamasei izan ziren erabakiak.

405. 1991> euskara batua saiakera-liburuak atletismoa 00001 Zaila da pilota jokoak hankaz noiztik praktikatzen diren jakitea. Antzinako joko hauek erritualak ziren, musika eta dantzaz eginak. Halaxe zen Ozeania, Laponia edo Arabian, besteak beste. Maien zibilizazioan galtzaileak ala irabazleak, ez dakigu ziur, Jainkoari opari gisa sakrifikatuak izaten ziren.

406. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. arozena 00046 V.- Gaztetxoek, kantuz, dantzaz eta bertsoak errezitatuz, Santa Ursulari adioa ematen diote.

407. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. arozena 00100 IV.-Bedeinkapena amaitu ondoren ikuskizunari amaiera 12 indiar gaztetxoen dantza eta kantuekin ematen zaio.

408. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00023 Herriko jaietan dantza batzuk egiten dira, Inauterietan beste batzuk, Gabonetan beste batzuk, eta berdin Gorpuzti Eguneko jaian, eta horrela gizartearen elkarbizitzan garrantzitsuak diren une oro.

409. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00023 Bestalde, besteei, leku itxietan egiten ziren dantza arrotzei, zikin eta higuingarri deritze Iztuetak, eta era berean kritikatu egiten ditu Gipuzkoako nobleak, aitonen semeak, itzelezko zaletasuna omen zutelako kanpoko horiek dantzatzeko eta euren herriko dantza garbiak, aldiz, plazan dantzatzeari uko egiten ziotelako. Honetan, Aita Larramendiren iritziekin bat egiten du Iztuetak nabarmenki.

410. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00023 Hala ere, aipatu idazleen arabera, euren irudiko arrotzak ziren dantzak, kanpotik heldutakoak, euskal gizarteko zenbait jendek dantzatu egiten zituen. Europako beste herrialde batzuetan egiten ziren dantzen irakaskuntza aspaldikoa zen gure artean, giza maila jakin batekoen artean, jakina, eta horiek ere, seguruenik, eragina izango zuten hemengo dantzen artean, Aita Larramendik jolas dantza deitu zituen eta herrietako jai guztietan dantzatzen ziren haietan batez ere.

411. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00023 Bi autoreok esandakoaz gain, badira errealitate hori erakusten duten hainbat datu historiko. Bilboko Udalaren agiri ofizialetan aurki daitezke dantza horien irakaskuntzaren zenbait froga.

412. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00046 2.5. Eskutik heldutako mutil eta neskatilen arteko dantzak

413. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00046 Euretariko bi azpimarratuko ditugu. Lehenengoa, Fray Bernardo de Hontiberos Calahorra eta La Calzada-ko apezpikuak emana, aldaketa txikiren bat gorabehera Bizkaiko parrokia gehienetan agertzen dena. Agindu honetan gogor ekiten die herriko jaietan eskutik hartuta dantza egiten duten neskatila eta mutil gazteei, baita zenbait abaderi ere, halako dantzetan eta tabernetan sartzen zirelako.

414. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00072 Urte berean, San Migeleko jaietan, urriaren 9ko arratsaldean Basauriko hamaika taldek eskaini zuten dantzaldia: Alarde de ezpatadantzaris e hilanderas por los once grupos de la Anteiglesia; beraz, urte horietan gero eta dantzari talde gehiago zegoen, gehienak Euzko Gaztedi-ren inguruetan sortuak, erakunde honek Durangaldeko dantzak irakasteari kementsu ekin baitzion.

415. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00120 Zuberotar dantzariak ezin izan ziren etorri, gure Dantza Tradizionalaren Erakusketaren egun berean primaka batera joan beharra baitzuten.

416. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00143 Parte hartu zuten taldeek erakutsitakoen artean, Iruñeko Udalerriko Dantzari Taldeak eskaini zizkigunak aipatu behar ditugu: URDIAINgo San Juan kantu eta dantzak eta Iruñerriko, IRUÑEKO ESKUALDEKO, Ttunttun edo Larrain Dantza.

417. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00143 Urte hartan Zuberoako Maskaraden antolatzaileak izanak zirenez, ATHARRATZEko dantzariak izan genituen euren dantza, kantu eta ofizioekin. Hauxe izan da, hain zuzen ere, bigarren garai honetako irizpidea: urte bakoitzean Zuberoako maskarada antolatzen duen herriko gazteak ekartzea.

418. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00143 Aipagarria da urte hartan izan zen euskal musika tresnen erakusketa, euskal musika jotzen duten musikariak omendu baitziren. Ipar Ameriketako Idaho estatuko Oinkari Dancers-eko dantzariak ere izan genituen gure artean gonbidatu legez, Euskal Herrian zehar baitzebiltzan egun haietan euren dantzak erakusten.

419. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00170 Jon Azpillaga eta Jon Narbaiza bertsolariek hartu zuten parte, eta arterako urteetan egin zen bezala, iragarpen kartelean aurreko urteko dantza baten argazkia jarri zen: Kepa Kareagaren argazki tailerrak harturiko Kaxarranka.

420. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00223 Errioxako eskualdeko dantza arabarretan, gaitaren soinura, katximorro aipatu behar dugu. Katximorro pertsonaia berezia da; jantzi arlekinatua izaten du soinean eta eskuartean animaliaren baten larrua zintzilik duen makila, zigorra edo makila arrunta darama; cachimorroak jartzen du ordena martxan eta bera da, nolabait, taldearen ibilaldia zuzentzen duena.

421. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00223 PALOTEADO edo TROQUEADOak Errioxa Arabarrean oso hedatuta dauden dantzak dira. Eltziegon eta Biasterin ezagunak dira eta azken aldi honetan Pipaonen berreskuratu dira. Dantza horien artean Eskuernagan gorde direnak aipa ditzakegu.

422. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00223 Eltziegon eta Biasterin, zenbait arrazoi direla medio, batez ere gizonezkoek ez dutelako antzina gizonezkoenak ziren dantzetan parte hartzen, galduz doaz Arabako folklore aberatseko hainbat aldaera. Oionen ere gauza bera gertatzen da bertako dantza tradizionalarekin.

423. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00107 Beste gehienak bezala (Pedro Arregi, Maximino-neko Lasartearrak), elizara joaten jarraitzen zuten, Eta dantzetara eta bestetara ez; ni, berriz alderantziz, ez.

424. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00107 Klandestinitateko lagunak, bestalde, Peitto Garmendia nagusiki lanean, Eusebio lehengusua Donostian, horiek beste nolabait ikusten nituen, ez jai eta igandetako dantzetan, ez mezetan!

425. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 00091 Nik Dantza makabroa izeneko poema ezagutzen diot Cazalisi, ez besterik.

426. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 00091 Eta orain, Dantza makabroa entzuten hasiko bagina, edo Cazalisen poemak irakurtzeari ekingo bagenio, nik esandako guztia bidaialagun izango zenukete langintza horretan...

427. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0487 Orixek, ametsetan 86 Orixek bi anaia, Matxin eta Matxolo, zeruratuak ditu eta haiek ikusten ditu ametsetan eta haiei eskatzen die zerua nolakoa den azal diezaioten (Ik. Quito'n arrebarekin, in: Euzko-Gogoa, 3-4 zk., 1954, 58 or.), dantzaren sinbologiaz baliatuz adierazten du zerua.

428. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0487 Egiten duena da herri folklorean aberatsa den sinbolo bat hartu, kasu honetan dantza, eta horren bidez egoerarik zoriontsuena izan litekeen hura azaldu.

429. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0487 Ez da ahaztu behar dantzak baduela sakratuaren konnotazioa, jadanik greziar kulturan 87. Dobbs, E.R.: Los griegos y lo irracional, Alianza, Madrid, 1981, 109 or. eta Biblian bertan 88. Vaux, R.: Instituciones del Antiguo Testamento, Heder, Barcelona, 1964, 622-623 orr. aski errotua.

430. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0487 Bestalde, eta honek ere eduki dezake bere zerikusia Orixek egindako aukera horrekin, dantza musika eta erritmoarekin oso ondo ezkontzen den sinboloa da.

431. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0487 Dantzaren arlo honetan badu lantxo bat polita egina 89. Dantza nagusia, in: Orixe, Omenaldi. 295-310 orr.

432. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0487 Zerua deskribatzean, euskaldun bati ezagunak zaizkion pertsonaiak sartzen ditu dantzaren festan: Euskal Herriko Santuak, Inazio, Xabier, Berriotxoa eta Garikoitz; berak bere garaian ezagutu zituen dantzariak eta bertsolariak, eta lehenagokoak ere bai (adibidez, Fernando amezketarra eta Zaldibiako Iztueta).

433. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arana m. 0013 (...) eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Diputazioek 1912an euskal kantutegirik hoberena saritzeko lehiaketara dei egin zutenean, bi milatik gora kantu, doinu eta dantzarakoak bilduta zeuzkan Azkuek.

434. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urgell 0416 Hori da, hain zuzen, Mitxelenak Añibarroren garaikide birengan P. Bartolome eta Juan Antonio Mogelengan aurkitzen zuena, bataren erabilera harrigarria 48 Dantzak 3 baino, adibidez ez da sekula zilegi Añibarroren usodioan, non baña (B-n baya, cf. 5.atala) eta baño (hala nola eguño A37, 47, 50, 163, 192, B54, 175, 226) amplt;ñampgt;z idazten bait dira. eta bestearen zalantzak ikusirik:

435. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0024 Antzerkia eta dantza

436. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0024 Untxien dantza

437. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0024 Orduan Untxien dantza hasten da.

438. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0024 Untxien dantza ikusi nahi baduzue, leihotik begiratu.

439. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0024 Untxien dantzak amaigabea badirudi ere, azkenean loak ume guztiak eramango ditu lotara.

440. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.l. antsorena 0017 Txistu-erakundea, aldiz, Korporazioen aitzindari izateko eta dantza eta jaialdi eta beste zenbait euskal ospakizunen arima da; filosofia egiten hasiz gero, txistua euskal tradizioen sortzaile, euskarri eta osatzaile dugu.

441. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. urbeltz 0024 San Rokeren festa, izurritearen kontrako zaindaria, Arabako Pipaon herrian ere ospatzen da su zaindari eta dantzekin.

442. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0014 Ama-amonaren besoetan hazi den haurrak zuzen zuzenean entzun dituen kantuen bitartez, bestela lortuko ez lukeen zenbait balioren garapena lortzen du (entonaziorako, erritmorako, dantzarako,... gaitasuna), guzti hori, abesterakoan egiten diren gorputz mugimenduen, kantu monodiko edo polifonikoen, e.a.en bitartez lortu da.

443. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0066 Dokumentu zaharretan ikus dezakegunez, txistularia bere inguruko gizartearekin erabat lotua zegoen eta bere musikarekin parte hartzen zuen herriaren bizian; lana, festa, dantza, ospakizun sozial, e.a.-en inguruko ekintzetan (A. Donostia, Instrumentos Musicales....):

444. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0066 Gaur egun Eliza eta erakunde ofizialekin gehienetan harreman onak badituzte ere, historian zehar txistulari hauek marjinazio latza jasan dute askotan, hauek ibiltzen baitziren zenbait dantza, ekintza (askotan paganoak kontsideratuak) eta ohitura zaharretan partaide eta buruzagi gisa.

445. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0102 Inguru horretako herri eta hirietan entzuten da soinutresna honen hotsa festetako goiz-soinua ematen, erraldoi eta buruhandien konparsak mugitzen, plazetan kontziertoak eta dantzarako musika eskeintzen....

446. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0102 Antzinako ritual edo ospakizunetako dantza askotan erabiltzen dela ere aipatu behar da.

447. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0090 Noizbehinka zenbait talde, edo tribu guztia, elkartzen da dantza handi eta taldeko erritoez festak ospatzera.

448. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0090 Dantzak eta koruak dira beren gizarteko ekintza nagusiak.

449. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0061 Herriko jai nagusiak ziren egun batez, dantza hori gertatu zelako, guztiz nahigabeturik ikusi nuen apaiz hura.

450. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pirinioak 1995 0139 Joko, dantza, erromeria eta abar luzea egin ohi dute.

451. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0086 Eskola-Graduatuko tituluak hurrengo ikasketa hauek jarraitzeko eskubidea ematen du: BBB (batxilergo bateratu balioanitza), lehen mailako lanbide-heziketa, arte aplikatuak eta arte-lanbideak, musika, hizkuntzak, arte dramatikoa eta dantza.

452. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0222 Zurezko zutoinez eginak dira eta horren harian euskaldunek eta indiarrek dituzten dantza zirkularrak datozkigu gogora.

453. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0222 Zutoinezko harrespil hauen inguruan dantzak eta erritoak egiten ziren, jainko handiari edo zeruetakoari otoitzak batez ere, barnean egindako suaren kearen inguruan.

454. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 00056 Arte horretan, Baionako Euskal Herri-Museoa bere hetsaldian oraino aski luzaz dagoke, berdin hor aipatzen diren gauzak aski bizirik baitaude kanpoan, gure herri eta hirixketan: dela kantu, dantza, pilota, zur, burdin edo harrizko lan, ohitura eta berdin hizkuntza bera ere.

455. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. lopetegi 0187
bihi
bikain
bikario
bike
bikor
biku, piko
bil-, ik. bildu
bilatu
bilau(n)
bildots
bildu, bil-
bildur, beldur
bili-, ik. birigarro
bilo
biloba
bilur
biluzi
bihortz/tresna
bihotz
biper
bipi
bira
birao
biribil
birigarro, bili-
birika, biriki
biritxi
birjina
birla
birtute, bertute
biru
bista
bitarte
bitika, pitika, pitina
bixika
bitxi
bihur
bihurri
bihurtu
bizar
bizi
bizio
bizkar
bizkor
bizpahiru
biztu, piztu
bola
bolada
boltsa
bonbil(a)
borda
borla
borondate
borrero
borrai(n)a, borroina
borroka, burruka
bort
bortitz
bortxa
bortu
bost, bortz
bostehun
bota
botoi(n)
bo(t)z, poz
boz(a)
branka
breska, beraska
brida
buha
buhame
buhatu
bular
bulkatu, bultzatu
burasoak, gurasoak
burdina, burdin-
burla
burruka, borroka
burrunba
burrunzali
buru
bururdi
buruzagi
busti
butz, putz
butzu, putzu
buztan
(b)uztarri
buztin
damu
danba
dantza
daraturu
dardai
dardara
dardo
dastatu
deabru
debeku
dei
deiadar
deitura
denbora
denda
desegin
desiratu
desohore
deus
dilindaka, dilindan
dina
diru
distira
diti, titi
doha-/baina doan, doarik, dohainik/
dohain, doe
doe, dohain
dobera
doi
doilor
dolare
dolu
done
dorpe
dorre
dotore
duda
dupa
dupina

456. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 00069 SAN ROKE DANTZA EZPATADANTZA

457. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 00070 Arretaz begiratu izan diogu bertako dantzei: SAN ROKEREN EZPATA DANTZARI batez ere; baita Jorrai dantzari ere.

458. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 00070 Bertan gauzatzen da San Roke dantza.

459. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0025 Orrela interesatu zen eguraldi-giroaz, jeologiaz, abere eta landaretaz, erri-kultura edo folkloreari dagozkion musikaz arteaz, dantzaz, erlijioaz, tribuetako bizikera eta abar, eta abar luzeaz.

460. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0073 Gero, arratsalde guztian, pilarmonika soñua, dantza, bertso, naiko edari...

461. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. ugarte 0023 DANTZA.

462. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. ugarte 0023 Erabilkera: dantzan, dantzaa (dantzara), dantzaldi, dantzalaun (dantzalagun), dantzagure, dantzamiñez, dantzagose, dantzari, dantzaleku, dantza-suelto, dantza-lotu, ezpata-dantza, kapela-dantza, dantza-soka ta abar.

463. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa j. ahamendaburu 0017 Xoriaren dantzak liluraturik, Florian ez da ezertaz ohartzen... norbait ari zaio gibeletik hurbiltzen.

464. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 00078 Txistulariak eta dantzak

465. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 00078 Gure dantzotan oro izaten omen ziren txistulari batetik bertzera zenbait soñu desberdin, bai mutil-dantzetan eta bai soka-dantzan ere.

466. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 00078 Bi txistulari hauen denboran nabari da baztandar dantzen pizkundea batez ere mutil-dantzetan.

467. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 00078 Badakigu Jose Telletxea, Xamarenganik ikasi zituela zenbait mutil-dantza eta holaxe bien artean bildu zituzten Baztan-go dantza guziak, han-hemenka barreiatuak zaudenak.

468. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 00078 Antoniok eta Joxek bazuten zenbait mutildantzeetan zenbait pauso eta itzuli desberdin.. adibidez zozoarena deitzen dugun dantzan.

469. 1991> sailkatu gabeak egunkariak latxaga 00078 Bigarren: ikuskizunak euskal kutsu aundikoak nai zituzten batez ere, eresialdiak eta dantzak

470. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 00086 Bestak ere bai, Irurita, Berroeta, Iruriten Salbatore eta Berroetan Pentekoste, bi herri hoietan besta aipagarriak izan dira: Pilota partidak laxoan eta frontotan Iruriten eta aizkolariak Berroetan, bi herri hoietan naiko soñu ta dantza.

471. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1999 00018 Jakina denez, dantza tradizionalaren jardunari gozamenezko kutsua itzultzea du helburu ekimen honek.

472. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1999 00018 Partehartzaileei, dantza tradizional erraz batzuk erakusten zaizkie, jai giro baten barruan beti ere.

473. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1996 0062 Zinemak, antzerkiak, literaturak, musikak, dantzak eta bertsolaritzak leku zabala izango dute AEKanpada honetan.

474. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0018 Dantza izan zen ardatz nagusia eta dantzariek jazkiak aldatzeko behar zuten denbora bertsolariak batzutan eta abeslariek bestetan bete zuten.

475. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0018 Dantzak erakusten Oskar Aierbe eta Ramon Uribe, argiekin Joseba eta jazkiak Lasarteko Ibargi Taldea izandakoarenak.

476. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0057 Su artilizialak, janariak saltzeko txabolak eunka, dantzarako musikak eta abar.

477. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 0042 Herri guzietan besta ederrak egiten dituzte: Herri Kirolak, Bertsolariak, Pilota partidak, Zikiro yatea eta naiko soñu ta dantza, bakotxak beren herrietan ahal duten guzia eginik.

478. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 0042 Gero piskaka pixkaka gauzak aldatuz zoazin eta aspaldi huntan mota guzietako dantza sartua da zoko guzietan.

479. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 0042 Beti ere gure dantzak zaintzen dira eta mutil-dantza bizirik irauten du, gazteriaren artean bada zaletasuna.

480. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0024 Berrogeita hamarreko hamarkadako jazzaren izpiritu klasikoaren giroan, hots dantza garaikidearen iturrietarik batean kokatu nahi du.

481. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0012 Liburu eta disko salmentaren zifren dantzan ezin sartuko gara, baina salduenak edo bederen nabarmendu direnak aipa daitezke.

482. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Ez ote gara eske bizi Euskaltzaleak azkeneko aspaldi honetan? Edozein sail abia dezagun, ikastola, gau-eskola, antzerki, irrati, bertso, dantza, kantu, lanpostu-sortze, eske joan behar dugu erromes batzuk bezala.

483. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0007 Honez gain, festa asko egiten dira, bertako dantzak, abestiak, txontxongiloak, karroza desfilea, errege kabalgata, e.a.

484. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0017 Abestiak, ahotsa, inguruko soinuak, erritmoa, memoria, dantza... lantzen dira musika tailerrean

485. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0017 Abestiak, ahotsa, inguruko soinuak, erritmoa, inprobizaketa, memoria, dantza... lantzen dira musika tailerrean.

486. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0002 III. Kapituluak, artelanak eskuratzeko jartzen diren zenbatekoen kenkariak ezartzen ditu, artelan horiek halako erakunde eta entitateei dohaintzan eskaintzen bazaizkie, baita zinema, antzerkia, musika, dantza eta liburu eta bideoen argitalpena sustatzeko ikuskizun publiko zehatzak antolatzeko gastuei dagozkienak ere.

487. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0010 Hirugarren taldean, berriz, dantzarako pista izan barik, jarduera berezi gisa, musika izateko baimena duten lokalak eta instalazioak (taberna bereziak, pub-ak, disko-barrak edota karaokeak) sartzen dira eta hauek 02:00ak arte dute ixteko baimena.

488. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0011 Eta, azkenik, laugarren taldean, dantzarako pista eta guzti musika izateko eta ikuskizunak egiteko baimena dutenak (diskotekek, dantzalekuak, kafe-antzokiak edo ikuskizuna duten jatetxeak) daude.

489. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0012 Lokalak itxi eta berriz zabaldu bitartean gutxienez 6 ordu igaro beharko dira eta musika, dantzarako pistak etabar, ezin izango dira martxan jarri goizeko 09:00ak baino lehen.

490. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0017 - Lasai motel, une honetatik aurrera badakizu dantzan, edozein dantza egiteko gauza izango zara.

491. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... leihotik 1999 00001 Hain segur beste eskualde batzuetan ez bezala, hemen, ondarearen baitan sartzen dugu hizkuntza, halaber kantuak, ipuinak, dantzak, antzerki eta musika adierazpenak.

492. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastola 1992 0016 Ikastolan bertan geratzeak ematen dien denbora horretaz baliatuz eskulanak, dantza, txistua, saskibaloia, beisbola, antzerkia, irristaketa artistikoa, futbitoa, eskupelota eta hockeya praktikatzen dira San Ferminen.

493. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastola 1992 0016 Eskulanak, dantza, txistua, abesbatza, saskibaloia, beisbola, antzerkia, irristaketa artistikoa, futbitoa, eskupelota eta hockeyak dira eskolako orduz kanpo, San Ferminen eskaintzen den aukera

494. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.m. iturralde 0008 Etxez etxe ibiliz, aitzindari gorriak eta ondoren beltzak beren dantzak plazaratu zituzten, buhamiak, etorri aurretik.

495. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.m. iturralde 0008 Aintzindariek maskaradaren dantzak interpretatu zituzten, godalet dantza edo bralea, besteak beste.

496. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.m. iturralde 0008 Alegia, mozorroa, jantzia, dantza, mugimendua, soinua, bertsoa eta sermoia osagile funtsezkoak dira antzezkizunotan.

497. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.m. iturralde 0009 Dantzak biltzen du Maskaradetako gorputz-mugimenduaren estetika, edertia.

498. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ttipi-ttapa 1994 0009 Bestetako azken dantzaren ondotik ogi eta gasna eta arno pittat izanen dugu kontsola gaitezen.

499. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ttipi-ttapa 1994 0020 12etan Umore Ona dantza taldearen emanaldia.

500. 1991> zuberera saiakera-artikuluak i. borda 00012 Ikusgarri osoa zen eta da, Donibane Garazin eskainiko baita oraino maiatzean Abadiaren Izarrak deitu hura: dantza, kantua, antzerkia, bideoa, olerki erraitea etab. denak berriak dira, eta askorengan harridura ez beti baiezkorra, ulertzeza eta ere xoramena ekarri dutenak.

500 emaitza

Datu-estatistikoak: