XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0005 Iñoren etxean sartu eta datibo-aurreko KI izkia edo morfema bere etxetik jaurti eta, aren ordez, berak bertan ostatu egin.

2. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00070 Gero, beste bikote bat har dezakete, elementua bikote-hartzaile delarik, eta lotura kobalente datibo bat osatuz:

3. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0001 Jar ezazu perpaus hauetako hutsuneetan parentesi arteko hitza, datibo kasuan deklinaturik.

4. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 00170 Horrela esplikatzen dira urrengo testook: desdichatu aiegui (374 orr., hirugarren graduko demostratibo pluralari -i datiboaren marka ipinirik), onegui (386 orr., artikulu plural gradu gabekoari -i datiboa gehiturik), Ebreoegui (386 orr., berdin), Christio fielogui eta abar, ikus Manuel de Lecuona, Textos Vascos del siglo XVIII, en Tierra de Estella, FLV, 1973, 369-390 orr.

5. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0011 Berriz ere gogoratuz hona hemen Izen berezien deklinabidekera: Kont. amaituak / Bok. amaituak / Nominatiboa / Ergatiboa / Datiboa / Genitiboa / Komitatiboa / Instrumentala / Genitibo TD./ Inesiboa / Adlatiboa / Ablatiboa / Partitiboa.

6. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0012 Hortaz, deklinabide zaharrak, R. Lafonen ustez, eskema hau izango zuen gutxi gora bera: Nominatiboa / Ergatiboa / Datiboa / Genitiboa / oraintsuago / Instrumentala / Inesiboa / adlatiboa / Partitibo-ablatiboa .

7. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0015 Bonapartek Irun aldean batu zituen: gizonAKEN genitiborako eta gizonAKI datiborako.

8. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0047 Adieraz mimikaz honi / horri / hari datiboen esannahia.

9. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0047 Adieraz nola edo hala beti euskaraz gizon hari eta gizonari datiboen arteko diferentzia.

10. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0047 Hona hemen, datiboan jar daitezkeen beste hitz ezagun batzu:
aeroneska
mekanikari
emakume
mutil
erizain
neskatila
esnesaltzaile
polizia
etxekoandre
postari
ileapaintzaile
taxista
.

11. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0115 Esaldiko adizkerak izen ordezkatua ergatibo, nominatibo nahiz datibo bezala hertsiki errepresentatzen duenean, erreflexiboak erabiltzen dira.

12. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0019 Sintagma hauek pasiboa, ergatiboa edo datiboa adierazten dute.

13. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0019 NORI / zeini / zeri / zenbati / datiboa edo zeharkako objetoa.

14. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0019 NOR-NORI aditzak: pasiboa daukate, eta gainera arduradun edo datibo bat: txokolatea gustatzen zaigu, berandu datorkit, kantatzera noakizu, esnea erori zaio....

15. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0019 NOR-NORI-NORK aditzak: hiru sintagmez osaturiko aditzak, egilea, pasiboa eta datiboa: atea ireki dizuegu, gure aitak amari gona gorria ekarri dio, postariak gutuna dakarki, itsasoaren korronteak baloia daramakigu....

16. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0169 Askotan pisteuein aditzaren osagarria datibo kasuan jartzen du: Jo 4,21; 5,38; 6,30; 8,31: 10,37.

17. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0143 Hala ere, datiboan marka berezia dugu 3. pertsonarako ere:

18. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak etxabu 0308 Hondarrabitarrez, datiboan, DITen ordez NAU esaten da: .

19. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak etxabu 0308 Baiña, osagarri datiboa askokoa danean nola esan ori?.

20. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak etxabu 0308 Datiboari dagokian askotasuna sartu ta kito; ZKI erdizkia sartu: .

21. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak etxabu 0308 Ta, DIT esan bearrean beti NAU esaten dalako datiboko aditz lagunaren ordez akusatibo pertsonala esateko joera dagoanik ez dezagun uste izan.

22. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak etxabu 0308 Alderantzira geiago egiten da; aditz pertsonalaren tokian datibokoa esatea geiagotan gertatzen da.

23. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0147
Absolutua: Iruñea; Donostia
Partitiboa: Iruñerik; Donostiarik
Ergatiboa: Iruñeak; Donostiak
Datiboa: Iruñeari; Donostiari
Inesiboa: Iruñean, Donostian
Leku genitiboa: Iruñeko; Donostiako
Adlatibo soila: Iruñera(t); Donostiara(t)
Hurbiltze adlatiboa: Iruñerantz; Donostiarantz
Muga adlatiboa: Iruñeraino; Donostiaraino
Ablatiboa: Iruñetik; Donostiatik
Genitiboa: Iruñeren; Donostiaren
Soziatiboa: Iruñearekin; Donostiarekin
Instrumentala: Iruñeaz; Donostiaz
Motibatiboa: Iruñea(ren)gatik; Donostia(ren)gatik
Destinatiboa:

24. 1991> euskara batua ikasliburuak a. alberdi 0112 Hala ere, kasu honetan, inoiz ez absolutiboan (Nor kasuan); ergatiboan (Nork) eta datiboan (Nori) baizik, normalean.

25. 1991> euskara batua ikasliburuak a. alberdi 0137 Datibo izenaz ere deitzen zaio.

26. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. pikabea 0656 Iduri luke, beraz, Goyhetchek hizkuntza bateratu baten bila? han-hemenkako leku zein denborako berezitasun zenbait bildu eta azaltzeko trebezia erakusten edo digula 23 Esate baterako, eta morfologiaz ari garenez nahiz behe-nafarrerarekin zerikusirik ez duen aipagarri litzateke gure ustez izenordain indartuetan Goyhetchek erakutsiriko jokabidea zerori izenordainaz. XVII. mendean kasu absolutuan zerori eta datiboan zerorri irakur badaitezke Goyhetchek zeroni agertuko du lehen kasuan eta zeroniri bigarrenean. Ez dugu uste XIX. gizaldian beste inork honela idatziko duenik. Ikus honi buruz Georges Rebuschi, Note sur les pronoms dits intensifs du basque, ASJU XXII-3 (1988), 827-844. or.

27. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. gomez 0409 Datibo plurala, bestalde, -er da E-z, Z-z, BN-z eta Zar-z (ez Ae-z) bezalaxe: daicuguner (100), oner (359), gastoer (363), erier (428), encarcelatier (428), peregrinuer (442), gucier (479).

28. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1993 0091 Euskaltzaindiak, 1993ko apirilaren 30ean, zera erabaki du: batetik, nor, zer eta zein formei lehentasuna ematea eta, bestetik, erabili nahi dituenarentzat, atzizki pluralgiledun formen paradigmak zehaztea: nortzuk, zertzuk zeintzuk (abs), nortzuek, zeintzuek, zertzuek (erg), nortzuei, zertzuei, zeintzuei (dat), e.a.

29. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eglab 0013 Ez da esan beharrik deitu aditza iragangaitz (adibide horretan bezala) nahiz iragankor izan daitekeela, barneko argumentua absolutiboan edo datiboan jartzen delarik, hiztunen arabera: Jonek Mikel deitu du / Jonek Mikeli deitu dio.

29 emaitza

Datu-estatistikoak: