XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0252 Gizon nagiak asmo on asko eukiten ditu: bere buruan ames asko darabiltz; baña asmo utsakin gelditzen da: gauza on gitxi egin daroaz eta egiten dituan gitxi orreik be, gogo barik eta uts askogaz egiten ditu: augaitik gizon nagiak, orri ta lora asko daukazan eta arnaririk (garaurik) ez dakarren zugatza dirudi: baña Jaunak esan eban: ale edo arnari onik ez dakarren edozein zugatz ebagi ta sutara jaurrtia izango da. (MATT. III, 10).

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0134 Suzendu eguizube, bada, zeuben bizimodua, zariela alcarren atseguin, laguntari ta atsedena, ebagui ta quenduric atsacabe ta lanqueriyuetaco mugaldiyac.

3. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Vantur mendiko zugatzak ebaten doyan gazte aren indarrak, Marco-mal, Laverán eta onen lagunen bixitza zarpala, Gibal basoko neska ederraren bijotza eta Aiglun gazteluko biztalien lizunkerija margoztuta baxen argi agertuten yaku.

4. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0091 Sozialisten eretxiz, gizon bakotxari bere ondasunetzaz gaur daukazan eskubideok, gizartean erne ta jayo yakoz, gizartetik datorkioz, eta eskubide orrein iturri gizartea dalako, onek, gizon bakotxaren eskubideok, ondoen deritxonez ebagi, moztu ta aldatu daikez.

5. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0170 Eskubide bikoitz ori, gizarte osoren onaz batu ta alkartzeko bear dan bestean, neurrira ekarri bai, gizarteko agintariak ori egin dagikie; baña errotik ebagi ta zearo kendu, ezelan be ez, gizartea baño lenagokoak diran gizon bakoitz eta sendi bakotxaren errayetan sortu ta erneriko eskubidea da-ta.

6. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0170 Sozialistak Marx'en jarraitzalleak beintzat bakotxaren eskubide bikoitz ori errotik ebagi nai dabe.

7. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0212 ERRE.: ¡Baña gizona...! Lino, ekarri zazu zerra bat oni konkorra ebakitzeko; zuk, Luis, Santa Luzia'ri eskatu zaiozu oni begiak argitzeko, ta zu....

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Oñatetik asita egin zayo 9.3000 m. dittuan bide zabal eder bat, geyena arkaitz gogorrean ebakia.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0391 Etzuten aren ezpainak lagun-artean bein ere ebakiko, aitaren aurrean ez esateko itzik.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0249 Gizon donausle ausardak, alborantzeko balantza batez tantai bati bezarka bear izan zion eroriko ezpazan, oñastarri iñausikorrak tantai bera, aizkorik zorrotzenak baño errezago ebai zuan une unean.

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0027 Entzuten zun egunero iltzen zituztela: asko ta asko, bereetakoak ere bai; bat surtan erreta; bestea ur irakiñetan egosirik; beste batzuk zatika ebakirik eta guziak oñaze beltzetan.

12. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0350 Millaka azotez gugatik ebakia izan ziñan Jesus ona! Ez da arritzekoa pekatuaren zorrak Purgatorioan garesti ordaintzea zure gorputzean zuk orrela ordaindu badituzu gure pekatuk.

13. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0019 Ezkondu zan 1791'ko Done Peru egunean Catalina von Dacheroede emazte on eta oso azakarrarekin; danok dakizue urte aietan sekulako burruka eta errietak zeudela Frantzian, burua ebagirik azkenengoz Luis 16 garrenari, orduko erregea.

14. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0009 Kutxillo . - Janariak ta beste gauz asko ebakitzeko tresna.

15. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0065 Barrengo pozoyak sendagayez korputzetik botatzen dituzu, barrengo gaitzak, edo zañetik ebakita, edo sendagayez korputzetik ateratzen sayatzen zera, ta oitura charra animatik ateratzeko, ¿zer egiñ dezu? oitura charra kendu biarrian, grina charra azitzen zer zabiltza?.

16. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Bigarrena ezin lei ezetara be laketu. Mendijetara zuazenian eta dantzan asi ta batebatek dantza oratua eiten ba'dau... makilla bategaz ?jo! burutik bera bape erruki barik; eztot uste bide obarik dagonik orrelako lotsagarrija ziatz ebagiteko.

17. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Arrigarria. Bizi diralarik etzaigu gogoratzen gure gzon ospetzuak goratzea. Eriotz zitalak arnasa ebaki dienez gero, ordea, ordun bai, gorosarre oro, gutxitxo iduri.

18. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Ori irain andia zala-ta, siñeskeak asarrez irakiten asten dira ta autorrle biei berunbildun txikotez gorputzak ebagi ta birrintzen dautsez, azurrak agiriarra itxi arrte.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Baleren'ek ezpatari bi deitu ta Aton eta Senen'i samea ebagiteko agindu eutsen.

20. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Ta iñork gaizki artuko ez dualakoan, ementxe ebaki ta jasotzeko eran argitaratzea erabaki det.

21. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Alperketa eta alperrikakoa ebaki-moztu bearrian, lanketa zigortzen dute berriro.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Ez diyote oraindik alperrari buruko mototzik ebaki, ta urteak urte ta aroak aro, beti geon artean liteke euli-mando aundiya.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Onek lotu ondorenian ebaki egin oi du zil zatia, dendetan jaboia ebaki oi duten eran.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Ebaki zati bat, ur irakiñetan eduki berekiñ eduki ditzaken zikiñak kentzeko, legortzen utzi eta gero, garbiro eskubak ibillita, zorrotxo orretan sartu eta itxi bera, baldintza edo kondizio batekiñ, bera sendagilleak edo aurgintzan izan oi dan emakumiak bakarrik irikitzekoakin, umia jaio beziñ laster.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Anhitzek ebaki ere dituzte beldur hortan: ez dira gaizkienik hek helduko, ezen berriz lumatzen ari zeiezki phentzeak, eman nahi balute bertzala hirurgarren ebakaldi bat.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Parise inguru eta handik goiti hemen baino berantago zohitzen dira ogiak; bertze alde, iduri ez lukelarik, eskuz ebakitzen ohi dituzte.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Aurthen bertze alde eroriak dira hango ogiak, ezin baititezke beraz eskuz baizik ebak.

28. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Intzaurrak ere galtzen ari dire, bazter guzietan ebakitzen dituztelakotz muble gei.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Sudurra me eta txikia, ertza zuzen ebakia.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Autortu ondoren, mutil gaztia garbai ta damuturik etxera biurtuta, gela baten sarturik anka bata ebagi eban.

31. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Andoni'k au jakin ebanian, mutil tentelaren atzetik juan eta aurkittu ebanian, alako lelokeriagaitik agirika gogor samar eginda gero, anka ebagia eskatu eban; ekarri eutsoenian, artu ta lengo lekuan ipiñiaz bakar bakarrik beste ankia baxen gogor eta osasundun geratu zan.

32. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk amont 0129 Paaa... ignoramus bat baino eztuzu, ebagi zuan nere adiskideak, zabuka jarraitzen zala aurreruntz, nik orpoak ia zapaltzen nizkiolarik bere ondo ondoan gibeletik.

33. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk amont 0129 Berehalaxe iritxi zuan tokiaren azkena, eta bidea hunela ebagia arkitu zuanean harrituta gelditu zan ergel baten moduan.

34. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0038 Bizerra mostu ala ulia ebaki?.

35. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0138 Zergaitik ebagi biotz-egoak eta emeko errekatxuetako ur loiai begira jarri?.

36. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker mazmar 0029 Urrezko egala zortzi otso-buru baltzez, ebagiak, odola dariola ta mustur gorriakaz.

37. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0039 Aurreko zelaian egozan zugatz zar ikaragarriak be, gerizpe geiegi egiela-ta, orpotik ebagi ta beste batzuk platanu, leizar, ezki ta Indi-gaztaiñak neurrira ta erreskadan ipiñi ziran; baita inguruz inguru oinbide ta espaloiak atera be.

38. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0074 Eskuz ura ebakiaz

39. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0102 Jose'k ebaki zitun ogi takel aundiak, beartsuak oi bezela.

40. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0166 - Eta... non ziñan zerori garai artan?- ebaki zion Garaidi'k zirika.

41. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0087 Garia ebaki zutenean, erdi bana partitu zituzten gabikoak eta bakoitzak bere pilloa egin zuten.

42. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0173 Augaitik ez zion egorik ebaki.

43. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0126 Bein da berriz, eta iñoiz aspertzeke, ari zan Aintza Aitari eta Semeari eta Espiritu Santuari... otoitz labur au esan eta esan; eta batez ere bigarren ahapaldia ebakitzean (Asieran zan bezelaxe, orain eta beti, eta gizaldi eta gizaldietan. Amen), ezin esan alako pozjarioa sumatzen zuen erraietan: Jainkoak bere bere eta betidanik duen ezin galduzko gloria gogoratzen baitzitzaion.

44. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0045 Orra nola, ene neskatxoak, Ruth gaxoa, txiro-txiroa, bere senar zanaren ama zaarra mantentzeagaitik, eguzki galdatan, garagarra ebakitzera, jun zan emakume biotz-bigun eta ona, Booz, gizon on eta aberatzakiñ ezkondu zan.

45. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0154 Aizearen mukuluak ez baitu eguzki-argia eragozten, artatik iragaiten baita barneratuz, ez autsiz edo ebakiz, baiña guzia betez.

46. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0370 Bost bider biratzen dute biak zelaia, atxi-atxika; beste ainbestean baita ebaki ere beren lasterra; ezpaita auntzaren gaberdiko eztula ez iruzur-ziñua aiek nai duten amaia; Turno'ren bizitz-odolari buruzko saioan ari dira.

47. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1495 10. Menditik egurra ekarri gabe, ta basoak ebakitzeke, errekiña ayentzat iskilluak izango bait-dira; ayen larrutzalleak larrutuko ditute, eta, ayen erazleak erantziko ditute: - dio Yaube Yaunak.

48. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0106 Ikatz gorituak gorputz-zati bigunenetan erabilli zizkioten mingaña eta aoa surtako ikatzak aoan sartuta erre zizkioten; ezten gorituaz gorputz osoan dana zulatu; buruko larrua bizi-bizirik kendu, oñak moztu eta ankak, ezurrak ikusteraño larrutu... aragi zati puzkak nun-nai ebaki, erre eta jan zizkioten...

49. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Ta sarrakioz lazturik zeuden yuduen aurrean, Yehobah'ren izen agurgarria ebaki zun oyuka.

50. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0027 Bi zati oiek, dakusgunez, onela ezarriak dira: 7 piko lenen, ebaki edo geldi-aldi bat, eta azkenez beste 6 piko.

51. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0086 Nik belar-borda itzuli dut, henoren bigarren esangurari jarraiki, ots, abereentzako belar ebaki eta idortua.

52. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0044 Maitasun betea ere ba-da, au da, nortzuen arteko maitasunaren era apartekoa, beronen bitartez senar-emazteak dana baidute gogo onez erdi-banatzen, bear eztiran ixilgordeak ebaki ta norbere onerako bakarrik diran aukerapenak uxaturik.

53. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0020 Geroak egiaztuko digu, 23-garren Yon igarlea izan zala, dar-dar zegioten ezpaiñetaz orrelako berbak ebaki zizkionean Montini kardenalari.

54. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0036 Oiek ere, loratzerako edo loretan ebakita sartzea onena.

55. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak smitx estropak 0030 Jo ta ebaki!...

56. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0035 Lau zuiñetan ebakiko det nere sailla: irakurtze, idazte, laguntasun, zabalkunde.

57. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0279 Euskaldun guztiak idazte molde bakharra har dezatela lortu beharr da, nahiz ta gero, idatziriko hitz oriek ahoz ebakitzean ezberdintasunak izan.

58. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0280 ahoz ebakitzen dute; gainera, euskara idatziak duen tradizinorik hoberenean (litteratur-euskararen oinharritzako hautatu dugun tradizinoan) usantza horrek erro handiak eginak ditu.

59. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0280 Eztugula guk h hori erraiten, ahoz ebakitzen?.

60. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0280 Donostiarr, gogorr , samurr, arrtega, arrtean, harrgin t.a. erraitean, euskaldunak r gogorraz ebakitzen ditu hitz horiek, garra, zorro, lurra erraitean darabilgun r berberarekin; beraz, idatzi ere r gogorra adierazteko hautatu ikurraz (hau da, makiladun r edo bi rr kin) egin beharr lizatekela dirudi.

61. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0348 9. Aur egin berriari, ebaki bat naiz ale txar bat aurpegian duala, itzasaldera begira badabil, aunditu egingo zaio.

62. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 PRIME D ' ALLAITEMENT.- Arramaiatziaren 29-ian minichtroak ebaki du, Uztarila lehenetik goiti, promes d ' allaitement delakoak 6 milatara ezaririk diratekiela, 3 milaren phartez.

63. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 ? Daukat U.R.S.S.-ek diruz, ontasunez eta ahalez abantail handiak ebaki dituela bainan gainerateko guzietan gobernioetarik hori dela gehienik gibel dabilana. Orok badazkite hor diraien hertsutasunak: 1. Langilek debekatua dute asaldatzea ez aski pagatuak izana gatik; 2. Langilen zindikatek deutsik ezin egin bulego nagusien permisionerik gabe; 3. Langilea bortchaz lekhu berean egon behar lanean preso ez badu altchatu izan nahi; 4. Langile haurrer debekatua etsamina eta eskola handietarat presentatzea, Soviet bulegoetakoener choilki haizu; 5. Han ere batzu haurretik oberats, aita eta ametarik izaiten dutelakotz.

64. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Biziztilari (biologo) jakitunak euren ekoletan gertatu oi ditue orri ebagi battzuek.

65. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0016 ETXEBARRI.
(Ebakiz). Ixi apur baten, ea irratiak zer dinoan...
Irratiak.- .

66. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0008 Berri bi auek ebaki ta zeure lan-ingurraztian itsatsi itzazu; gero, azpian, berri auek aukeratzeko izan dituzun arrazoiak idatziko dituzu.

67. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0021 3. Alkar lanean:
Bilatu eta ebaki irudiak: gurasoak umeak zaintzeko egiten dabezan ekintzak: zaindu, irakatsi, jaten emon, etab..

68. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0021 Ebakiak eta argazkiak bildutakoan, itsatsi eizuz kartulina batetan.

69. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0107 ARIKETAK
1. Taldeka:
Ebagi gure gorputza ondo erabilten dogun ekintza ezbardinak adierazten daben argazkiak; adibidez, kiroletan, lan egiten, ikasten, jolasten, etab.

70. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0107 Ebagi ondoren, itsatsi orri batetan eta idatzi argazkien azpian, gaiari dagokion esaldi bat.

71. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0103 Batzuetan, ostera, hau egiteko gai izaten dira:
Beso bat ebagiten deutsienean edo galtzen dauanean, beso horretatik itsas izar barri bat sortzen da eta galdutako besoa ere barriro hazten jako.

72. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0139 - Eta nahitanahiez hortzez ebagi behar diranak?
- Aitatu eizuz haginez birrindu eta xehetu behar diran janari batzuk.

73. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0016 Baiña zugatzak, arbolak ebagi edo mieztu bear ziran tokietan, iru urtetan ganadurik ez sartzeko, txarakeatik urteneran kalterik egin ez egien.

74. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0078 (...): belarra ebatekoak, jasotekoak, kamioe aundi ugarrez erdi janak, zaldi nar, burdi, burdiñare, goldak, zer ezegoan an!.

75. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0119 Orretarako, ebagiriko zatitxuen era berbera izan bear dabe.

76. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0161 Beste egun bat jaio zan, eta adore barrituaz Mikel'ek bedar-ebateari emon eutsan.

77. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0161 - Zure ezpata hain zorrotza dala esaten da, eze kolpu bakar batez ebagi daike gizon baten burua.

78. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0161 Beharbada zeuk ebagi daikedazu.

79. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0013 Bere ortz aunditzarren krauskada bakoitzean aingira gaixoak dozenaka atzitu, ebaki, eta iresten zituan.

80. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1970 0095 Gayak: Oillasko samur bat, zatituta; orriburu (alcachofa) biren biotzak urunduta, limoiz bustita ta launa zatitan ebagita; bost errabun (patata) zati lodietan ebagita; lau zalikada gaimel (orio); esne-gurin zati eder bat; zalikada bat arzelin (perejil) berakatz ale bategaz; kipula bi, zati biribilletan ebagita; urun apur bat, gatza ta pipar auts pixka bat.

81. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1970 0095 Sartu ore au aurretik gaztua izan dan oillaskoaren barruan eta ari lodi bategaz ebagia josi.

82. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0091 Beste ontzi baten ebagi biribilletan ziztorra ta koipe berotuan erretzen ipiñi, laister odolostea ezarri (azala kenduta areik eta au) ta danori eragiten dautsazula astitxo baten erre, gero arrautza irabiatuak ezarri ta, beti lez, arrautz-opilla osotu.

83. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0170 Sintaxiaren apurketa honek ere tentsioa sortzea egiten dau: irakurleari ebagi egiten jako sujeto ezezagun itsumustuko honek berba egingo daben momentuan.

84. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0053 B) Itzak ebagitzea.

85. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0008 2. Ebakiak: Ebateko diren tresna zorrotzak egiñak.

86. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0026 3. Erre-unea dagon tokian soiñekoak ebaki.

87. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0026 Baiña gorputzari estu erantsita (inkauta) badagoz, erre-unea dagon tokian barik, inguruan ebaki, txarragorik gerta ez dedin.

88. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0064 Eta lenengo ebagia egiteko ardurea izan ebana be, jakina ba, Espartero generalaren ezpata zorrotza izan zan.

89. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0013 Eskuturreko zainak ebaki zituen bere gelan, eta paper bat idatzia utzi zuen esanaz: Oraintxe bularra hartu du, berriz lauretan berriz tokatzen zaio.

90. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0016 SANTXO: Ez arranoa! Hori gainera, hiru egunean ezer jan eta edateko eman ez zidatela. Aurrez, bapo jan eta edan banu, ez nuen bakar bat ere zutik utziko. Etsaiak!... Perretxikoak bezala ebakiko nituen nire ezpatarekin beltz guztien buruak!

91. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00099 1) Koordenatu-sistema bat, dakigun bezala, honela definitzen da: 0 puntu batean ebakitzen diren XX', YY' bi ardatzen bidez, 0 puntua koordenatu-jatorria izanik.

92. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00071 Orrikak. Iltzeak ateratzeko, burdina haria ebakitzeko... tresna.

93. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0005 2. KRISTAU MEZUA - Komentatu ebangelioko testu hau denen artean katekistarekin: BEGIRA: IKUSI TXORIAK;
EZ EREIN, EZ EBAKI, EZ DUTE EGITEN;
EZTA GABELETAN GORDE ERE.

94. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0003 Hortz zorrotz horien bidez ebakitzen dute belarra eta hagin zabalen bidez mamurtzen eta xahutzen.

95. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0146 Guraizeak hartuta
ebaki papera;
dibertituko gara
hemendik aurrera.

96. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0066 Oraindik baratze txikietan belarra segaz ebakitzen dute eta gero eskuareaz biltzen dute, lurra haitzurraz eta laiaz iraultzen dute, haizkora erabiltzen dute.......

97. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0066 Eta industrian eta etxeetan zer esanik ez! Iltzeak mailuaz sartuko dituzu ormetan, torlojuak bihurkinaz, gauzak artaziez ebakiko dituzu eta alanbreak korrikez moztuko dituzu, egurrak zerraz ebakiko dituzu eta limaz harraskatuko dituzu egurrak edo burdinak.

98. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0078 Jesusek berak esan zuen Ale onik ematen ez duen zuhaitz oro, ondotik ebaki eta surtara botatzen da (Mateo 7,19).

99. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0028 Alegia, geometrian lerroaz eta puntuaz definiturik gelditzen dena: bi lerro paralelok, elkar ebakitzen diren bi lerrok, lerro bat eta puntu batek edo lerro zuzen berean ez dauden hiru puntuk definitzen dute planoa.

100. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0095 Badakizu bi projekzio horiek sortzen dituzten zuzenak 90ampdeg;ko angelua eratuz elkar ebakitzen direla espazioan.

101. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. zabaleta 0026 8. Oihal pieza batetik ebaki dira: lehenengo 4 metro 2/3; hirugarren, 3 metro 1/6, oraindik 5 metro eta 1/2 gelditzen dira.

102. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0107 Ebaki dituzun neurriak erabili gabe, lauki zuzen honen azalera kalkula ezazu.

103. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0055 Non ebakiko dira bi simetria horien ardatzak? Eta zenbatekoa litzateke bi ardatzek eratzen duten angeluaren neurria?.

104. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0100 1. Aukera ezazu, lehenik, nahiko erraz ebakitzen den material bat (kartoia, kartulina, plastikoa, okume egurra...).

105. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0125 Kono bat oinarekiko // diren plano batzuekin ebakitzen badugu, zer-nolako formak sortzen dira? Eta planoak ez badira / / oinarekiko? Eta planoak simetri ardatzatik pasatzen badira? Eta ez badira hortik pasatzen?.

106. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0125 Kono bat hartzen baduzu, s sortzaile batetik ebakitzen baduzu eta ondoren plano batean zabaltzen, zer-nolako forma ateratzen da? Nola kalkulatzen da horren azalera?.

107. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0354 Erpinetik 5 eta 8 cm-ra dauden bi plano paraleloek ebakitzen dituzten triedroaren ertzak.

108. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0354 5.- Angelu poliedro baten erpinetik bata bestearen distantzia bikoitzera dauden bi planok ertzak ebakitzean bi poligono mugatzen dituzte.

109. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0142 Hara! Inguru biribil batetan mendiak bertikalki ebakirik daude, eta anfiteatro baten antzerakoa sortzen da.

110. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0142 Haran ederra, bertikalki ebakirik dauden mendiren artean.

111. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0062 Gerrak ebakiriko aurreko giro hura berpiztea eta zuzpertzea zen bere helburu ia bakarra.

112. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0069 Bi puntu horiek elkartzean, 0 puntuan ebakitzen da AB lerroa eta horixe da erresultantearen aplikazio-puntua.

113. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0069 Bi puntu horiek elkartu eta luzapena marratzean, 0 puntuan ebakitzen du AB lerroaren luzapena eta horixe da hain zuzen ere, erresultantearen aplikazio-puntua.

114. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. angulo 0180 Motorerik bakunenak, bobina biratzaile bat bakarrik izango du; eskuila batzuen eta iman baten bidez ematen zaio korrontea bobinari; iman (estatore) horrek, bobina ebakitzen duen jario bat sortzen du.

115. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0001 Hemendik barru aldera, bailara paraleloak hasten dira, eta mota estrukturaleko lerrokadurak ebakitzen dituzte.

116. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0043 - Eguraldi bakoitzari dagozkion jazkerak marraztuko dira, edo-ta ebaki: Elurra ari du.

117. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0127 Adibidez:
Gelan irratia entzun.
Telebistan ikusi dutenari buruz hitzegin.
Prentsan irakurritako berrien izenburuak ebaki eta gelako kortxoan erantsi.

118. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0077 Zefalopodoek erradulaz gainera urratzeko eta ebakitzeko balio duen adarkizko mokoa dute, loro-mokoa alegia.

119. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0016 Alde bateko mutur guztiak zeuek egindako kortxozko tapatxo batzurekin estaliko dituzue, horretarako neurrira ebakirik.

120. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0215 Astoak, ebakietarik jaten du patxadaz.

121. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0075 Funtsean landu nahi den materiala ebaki ahal izateko luzetara arteka batzuk egin zaizkien torlojoak dira ardatzak.

122. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0308 Instalazioa egiteko orduan, eroale neutroa (urdina), eta babes-eroalea (berdea eta horia), ebaki gabe pasa behar ditugu PKEren kaxatik banaketa-koadro orokorreraino.

123. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0308 Fase-eroalea (marroia edo beltza) PKEren kaxan ebakiko dugu, 10 edo 15 cmko muturrak utziz eta mutur hauen ertzetan presiozko terminal biribilak ipiniko ditugu.

124. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0053 1.ampdeg; Bi laun espazioan, paralelo dira ala elkar ebakitzen dute.

125. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0053 3.ampdeg; Elkar ebakitzen duten bi launek, angelu diedro bat osatzen dute eta beren ebakidura, lerro zuzen bat da.

126. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0079 Ekaia ebakitzeko mailuz behin eta berriz erreminta kolpekatu behar da eta honen sorbatzak bidebatez pieza lantzen du.

127. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0079 - Makurra, xafladun piezak ebaki eta kontorneatzeko.

128. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0019 Xafla bakoitzean ebaki txikiak edo marratxoak (boligrafoz) eginen dizkiezue zentrimetroka.

129. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0163 Lehenik, txerri-koipea ahalik eta zatirik txikienetan ebakiko duzue.

130. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0049 A-tik hasi eta B-rako bidean, sestra-kurba bat ebakitzean (D), AD distantzia neurtuko duzue eta hurrengo irudiko abszisetan markatuko duzue, ordenatuetan sestra-kurba horri dagokion altuera adieraziz.

131. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0029 Beraz, intentsitatea neurtu nahi denean eroalea ebaki egiten da eta bi muturrei neurgailuaren borneak konektatzen zaizkie.

132. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0029 Baina beste gauza bat ere kontutan hartu behar da: eroalea ebaki aurretik, bi muturren arteko tentsio edo potentzial-diferentzia zero zen.

133. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0025 Ebaki ezazue irudian markatzen den lekutik.

134. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0021 Hiru hortz moeta bereiz ditzakegu, hots: Ebakortzek elikagaiak ebakitzen dituzte.

135. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0021 2. Elkar itzazu ondokoak geziak erabiliz: ebakortzek haginek betortzek elikagaiak urratzen dituzte elikagaiak ebakitzen dituzte elikagaiak zehatzen dituzte.

136. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0121 Ebaki itzazu bi irekidura.

137. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0015 Aurkakotasuna dago m/n-ren artean (lama/lana; eme/ene) bokalarteko inguramendu foniko honetan; baina /p/ eta /b/ren aurrean m/n-ren arteko aurkakotasuna galdu neutralizatu egiten da, eta [m] ebakitzen da.

138. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0199 1861ean, hala ere, harrapatu eta hil egin zuten sama ezpata zorrotzez ebakiz.

139. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0076 Berdin, baitnaiz ez dugu horrela ebakiko, bainaiz baizik, berriz ere eraskina isilduz.

140. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0024 Asmatuko du gero euskaldunak bere arbasoen, gurasoen eta familiakoen hizkuntza izanarekin zer egin: ikusiko du berari eskolan ebaki zioten eta berak, mihingabe horrek, bere semeari utzi nahi diezaionarekin zer egin: honela, azkenik, bere herriaren memoria berreskuratzen has daiteke.

141. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0078 Gero, airea ebaki zuen sekulako ukabilkada baten itxuraz: - Tipo hori jotzen badut hortzetan, hor jarriko dut bertsotan.

142. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0028 Hain zuzen ere ogi bat zeharretara ebakitzen ari da.

143. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0105 Tamalaz, Chrisek ebaki bat egin zuen eskuan kristalak biltzekoan.

144. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0029 - Eta oso gizena - ebaki dio Paulak.

145. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0084 Baina belar batzuk ebakitzea egin du eta....

146. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0084 - Zein ari da sastraka ebakitzen? galdegiten du Ginaruren orroak, Ginaru, gineoen erregea.

147. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0084 Ebakitakoa eihartu denean, Sabunyuma itzuli da, erretzekotan.

148. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0096 Gero bere buruari belarri bat ebaki zion eta Juan Hartzari eskaini zion, esanez: - Larrialdi batean aurkitzen haizenean, belarri hau atera eta kosk egiok.

149. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura urrezkoa 0018 Etxean ogi bat bakarrik zegoen baina Enekok bihotz handi bat zuen lez, erditik ebaki zuen eta erromesari eman zion.

150. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0047 Bestela puinalarekin eztarria ebakiko dizut.

151. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0142 Orein ehizatu berriaren haragi zatia ebakitzen ari zen bitartean, ulertu zuen zakurren munduarekiko izan zuen harreman-aldaketa.

152. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0179 Gainera oldartzen zitzaion, zauritzen zuen eta batere urraturik gabe aldegiten zuen, Txerokiaren zauriak ugarituz zihoazen neurrian, honen burua eta bi lepaldeak ebaki zabalez urraturik geratzen zirelarik.

153. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0085 - Ez iezaidazu hitza ebaki - esan zion ingelesak arraiki -.

154. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0030 NIRE ikusmenak
ez zuen
lineal trazadutako
begirik.
Nire ikusmena
hedaduran galtzen zen,
gauzen dimentsiorik
lerro zurrunki ebakitan
inoiz enmarkatu gabe.
Orain zerua bera
neurritan ikusten dut
bere katilutasun
altu ta zabalean;
ta hiru dimentsiotako
lehia larri baten
sujetutasun kubikotan
gizona.

155. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0193 Herrira joan, ehuna erosi, makilak ebaki... lanean ari zela astoa agertu zitzaion berriro: - Kaixo artzaina!.

156. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0281 Eta maisuaren erregela eta begirada maparen baso eta sabanetan, ibai eta hiriburuetan galtzen zirenean, besoaren segak euliaren zunburruna errotik ebakitzen zuen, eulia esku itxiaren barruan atxilotuta geratzen zelarik.

157. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0117 Basoaren zati trinko batetan sartu zirenean, aurrez ebakiak baina eror ez zitezen ongi eutsiak genduzkan pinu lodi pila bat utzi genituen erortzen heuren gainera, eta, harridura pasa baino lehen, sei toki ezberdinetatik tiroka hasi gintzaizkien.

158. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0068 Alanek eskuak mugituz ebaki zion: - Hori dena ba dakigu, Bahlou.

159. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0167 Enekok urduri ebaki zion: - Ostariaren deskripzio fisikoa jakin nahi dut.

160. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0021 Oinaztargiek arranoen gangarrak kentzen zituzten eta oilarrei ipini zizkieten, plesiosaurioen zatiak ebakitzen zituzten eta kaimanak, kokodriloak eta muskerrak uzten zituzten.

161. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0049 Ormaren, bestaldean, zapataginak mailukatzen zituen zapaten takoiak eta, zutabeen gainean, jostunak amantalak ebakitzen zizkion zurginari.

162. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0060 Otsoak ipuru-adar bat ebaki zuen hontza hiltzeko.

163. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0060 - Ebaki iezadazue pinu hori.

164. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0019 Belak beterik, uhainak laban bortitz batez bezala ebakitzen ziren untziaren aurrean.

165. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0054 Belarra horizta zegoen landetan, egunak lehenago ebaki eta lehortzen utzia, baina bezperako euriak busti eta endregatua.

166. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0093 Beno, barka, esan zion Mutilari buru-keinuz, zure erastea ebaki dizugu. Jarrai.

167. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0065 Sobera egunetan inorekin hizketatu ez denaren antza, fraseak gehiegizko parreez ebakitzen zituen.

168. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0013 - Jon, ebaki - agintzen zuen Xalbat izeneko berrogei-ta-hamar urte inguruko baserritarrak, eta Jon artzai ezti zaharra zutitzen zen, sakelatik kanita ateratzen zuen eta gogoz ekiten zion ebakitzeari besteak beha zituelarik.

169. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0042 - Eta hona ebaki zuen zuzendariak esaera gisa zorionaren eta bertutearen maratila: nork zer behar duen egin, huraxe maite ukan.

170. 1969-1990 euskara batua literatur prosa zerria eta ni 0069 Eta ikuiluko zerrailaren begiari nirea atxekirik, esteak nola garbitzen zituen, odolkien edukia nahasten, azkazalak kentzen eta xolomo xamurrenak ebakitzen ikusi nuen, lan guztiak amaitu eta gero ohera abiatu zen arte.

171. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0009 Ile beltz ugaria txukun ebakita eta orraztuta zeraman.

172. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0043 - Senar maitea esan zuen Arondo-k, ebaki niretzat ehun honetatik bi braza (3) Hiru metro t`erdi baino gutxiago: oso atsegina dut.

173. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0030 - Zedroa ebaki eta suntsitu dezatela.

174. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0030 Iritsi ziren zedroraino, Bataren bihotza zegoeneko lorea ebaki zuten eta hura hilik erori zen une berean.

175. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0030 Eguna argitu zuenean eta, zedroa ebaki eta bigarren eguna zenean, Anubis, anaia zaharrena, bere etxera sartu zen, eseri zen eta eskuak garbitu zituen.

176. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0051 (...), eta egunkaria bere eserlekuan utzita badoa agurrik egin gabe; honek esan nahi du, pentsatzen du gazteak, komunera doala; laster baitugu Gasteiz, ikusi besterik ez dago lur laua, garia ebaki berria, oraindik dena hori, baina dena huts... urrea eraman eta hondar lehor-zutimotza ustelarentzat utzi balute bezala, eta biok batera jaitsiko gara, beraz, espero dut behintzat; baina estuegi du galtza hori; mehexeagogo balego, edo jaisterakoan piska bat hurbiltzeko modurik aurkituko banu....

177. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0079 Laugarren etxetxoan ez dut begiratu beharrik izan, tiranteak eta kapela daramatzan gizon bat belarra ebakitzen ari delako, eta Nathalie-ren etxean ikasleak bakarrik bizi baitira!....

178. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0037 Neskatxak orpo zati bat ebaki zuen eta minik ez balu bezala, Erregearen semea ikustera joan zen, eta honek zaldi gainera igo erazi zuen bere andregaia balitz bezala, eta elkarrekin abiatu ziren.

179. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0039 Larrosa, larrosondotik ebakiz gero, benetan azkar eta erraz igartzen da, bai: hau ukika, hori usainka, bestea kimaketan hasten zaizkio; eta, azkenean, esku baldarretan hondatua geratzen da.

180. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0065 Baia eta eza komeni zaigun eran erabiltzen ditugu: martiri izateaz harroago agertzen gara beti, aitorle izateaz baino; guretzat hazten dira abereak mendian, eta hirietan poltsikoak ebakitzen.

181. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0021 Chilen horrelakorik gertatu izan balitz, manifestariak kalea ebakitzen eta poliziak jeepetatik irten gabe, gerra kontseilura eramango zituen berehala .

182. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0007 Galderak Kikili eta Kokolo bere abstrakziotik atera zituen: - Nik ebaki bat - esan zuen Kikilik.

183. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0027 - Beno, beno - ebaki zuen Kalabongek.

184. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0027 - Horiek izaten dira susmagarrienak - ebaki zion Kalabongek.

185. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0217 Beren eskuineko hankak, okertuak, angelu bitxi bat egiten zuen, eta guztiek eskuineko eskua eskumuturretik ebakita zeukaten; odola erre egiten zen kateko metala ukitzean eta aidean, kixkalduriko abere bizi usain ikaragarri bat zabaltzen zen.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0065 Berotegian ebakiko lirateken landareak garraio sistema baten bidez eramanen lirateke hara erretzeko.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0270 Bigarrena: bertsoak erdian edo erdi inguruan bertsoa bi zatitan, bi hemistikiotan, ebakitzen duen etenik edo zesurarik baldin badu, eten hori zuzen gordeko duela, zuzen gordetze hori zertan datzan esaten ez badigu ere.

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. intxausti 0048 - Ebaki ezazu patata bat bere erditik.

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. intxausti 0048 - Behatz batez uki ezazu ebakitako alderdia, eta behatz beraz uki ezazu ezargailuaren erdialdea.

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0002 NEURONA. Zelula nerbiotsu edo neurona baten eredu hirudimentsionala. Ebakian atzeman daitezke: zilindro-ardatza (A); Zelularen mintza (B); estaldura mielinikoa (C); zitoplasma (D) bere mitokondria eta erretikulu endoplasmatikoarekin; nukleoa (E) nukleoloarekin; zenbait abarpen dendritiko (F); bi bukaera sinaptikoak (G).

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0627 Horregatik, eta n eta l- rentzat erabili ditugun arrazoi berberengatik, idatzi beharko litzateke Arantzazuko gomendioari jarraituz, nahiz euskaldun askok ebakitzen duten.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0627 Eta gizon, izan, noski baino noskiago, gutxi baitira ebakitzen dutenak eta gixon, ixan idazkerak guztiz baztertutzat jo baitaitezke jadanik.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f.m. ugarte 0141 Zeharkako ebagiaren bidez agertarazi daiteke, edo bestela planimetriaren bidez.

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f.m. ugarte 0148 Eskala txikiko mapentzat: - barneko uren zirkulazioa ebakitzen duen koba zuloa agorkorra edo agorkaitza uholde garaietan urzulo bezela jokatzen duana.

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak etxde 0362 HANKA EBATEA ETA HERIOTZEA

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak etxde 0362 Hanka ebatea arrisku haundiko operazioa zen gure aitaren kasuan, zeren bihotza zartatua baitzuen eta 70 urte lepo gainean.

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0038 Berak ebaki eta taxutzen du gogoak ematen dion bezala.

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. biritxinaga 0272 Konoaren zuzen sortzaile batekiko plano ebakitzailea paraleloa denean, konikari parabola esaten zaio; bestela elipse edo hiperbola lortzen da, planoak konoaren orri bat ala biak ebaki ditzanaren arabera.

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. biritxinaga 0273 Kurbak (-a,0) eta (a,0) puntuetan ebakitzen dute 0X ardatza eta haien arteko zuzenkiari elipsearen ardatz nagusia esaten zaio.

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. biritxinaga 0273 0Y ardatza, berriz, (0,-b) eta (0,b) puntuetan ebakitzen du eta hauek mugatzen duten zuzenkiari (segmentuari) elipsearen ardatz txikia edo bigarrena.

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0327 Hitz batzuk eta batez ere adizki batzuk, garai hartan bizirik zeuden eta gero galdu egin direnak, gorabehera, orduan, gero eta beti herri hizkeraren ezaugarri den beste puntu batek salatzen du ezerk baino hobeto inoren hizkera herrikoa den ala ez; alegia, hitzak ebakitzeko eta ahoskatzeko moduak.

202. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0327 Baina hitz horiek berak hamabost silabatako bertsoz eginiko poemaren batean baleude, modu berean idatzirik agertu arren, bost hitz horietarik biren ahoskera aldatu egin beharko litzateke nahi eta ez, poetak berak ere aldatzen zuela aitorturik; hots, videzco eta bidezkweta eta nobleari noblyari ebakiaz.

203. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0340 bi lehenbizikoetan elisio-sinalefarik egin behar ez izanak berak, dauden daudenean ere bertso horiek hamabost silaba baizik ez bait dituzte, darama irakurlea hirugarrenean bereyrudi batetik eta gur'arima bestetik ebakitzera, ahoskatzera, hamabost silabaz, alegia, bi lehenak eta laugarrena bezalaxe, eta hainbestez ritmo eta doinu bera belarrian somatzera.

204. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Gainean larruzko txatal ondo neurtu birekin inguratzen zen, paperean eginiko marrazki zehatz baten arabera larru-zatiak ebaki eta ariaz josi ondoren.

205. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. txurruka 0011 Ebakidura honek, azala ez beste ebaki behar du, eta ez azpian datzan muskuloa.

206. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. txurruka 0038 Finkapen histologikoan erabiltzen diren substantziak, ehunarekiko sakontze-ahalmen ona eduki behar dute, eta materiale biologikoak ez dute gehiegi gogortu behar, zeren, osterantzean, ehuna hauskorra bihurtzen baita, eta ebakitzerakoan desegiten baita.

207. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. txurruka 0038 Ehunak ebakitzea posible izan dadin, beharrezkoa da substantziaren bat erabiltzea, zeinok egonkortasun fisiko handia ematen baitie, erarik erabiliena parafinatan inkluitzea delarik.

208. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. txurruka 0038 Hauk gauza guztiok egin eta gero, posible da ebakitzea edo, nahi badugu, ehunak ia betirako kontserbatzea.

209. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. txurruka 0050 Animalia zabaldu ondoren, liseri hodia ahalik eta arinen ebakitzen da, aho eta uzki alboko muturretatik, eta beste paper esterilizatu eta busti baten gainean ipintzen da.

210. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0054 - Panpin baten jantziak ziztatu edo ebaki ondoren jantzi.

211. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0082 - Negarrez, farrez, haserre, pozik, triste, dauden aurpegiak kolore ezberdinez margotu, edo ebaki eta multzotan jarri.

212. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0082 Gero guraizez (zikaiz) ingurua ebakitzeko (ziztatzeko).

213. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0082 - Guraizez, tamaina ezberdinetako hiruki, lauki eta borobilak ebaki eta margotu.

214. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0020 Loreak lortzeko ere (ebakiak) erabilia izaten da, Estatu Batuetan bereziki.

215. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0034 Lore urdinak Kupidoren gezi izendunak (Catananche) (hurrengo orrian, behean, ezkerrean) onak dira ebakiak izateko.

216. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: zulaika, j.: adanen poema amaigabea 0115 Pastoralak estudiatzen ari zela, egungo egoerari aplika dakiokeen pasarte bat ebaki zuen eta poesia bat para digu.

217. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0049 Gauza bakoitza ebaki eta ikasle bati eman gauza guzti horien irudiak.

218. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0124 - Sekuentzi eredu berberarekin, puntu batetan ebaki, bira bat egin eta orientazioa aldatu ondoren jarraitu.

219. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0094 PLASTIKAREN INGURUAN
- Aldizkari, egunkari eta abarretan agertzen diren abere irudiak ebaki eta eskuratu.

220. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0018 Janarien deseraketa
Prozesua ahoan hasten da, non hortz eta mihiaren ekinaz gure janaria ebaki, ttikitu, xehetu eta LISTUarekin nahasten bait da.

221. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0023 Beti ere bi eremuak zorrozki ebakiz eta bereztuz.

222. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0023 Gizona bi maila guztiz ezberdin hauetan bereztea: natura eta kulturatan ebakitzea, bururik gehienetan oraindik superatu ez den ikuskera bait da.

223. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0046 Eta hau beste bat: soziologoak eta edozein zientziak bere gaia osotasunetik ebaki eta apartatu egiten du.

224. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0156 Hodi hau ebaki eta gibela jasoez ebaki itzazu paretei atxekita dauden ehuntxoak, harik eta liseri-aparatua ondesteak bakarrik sostengatuta geratzen den arteino.

225. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0156 Ebaki eta atera kanpora liseri aparatu osoa gibelarekin bat.

226. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0108 - Aipatutako fruita horiei azala kendu, ebaki, e.a., eta berorien barne-konstituzioa, forma, kolorea, e.a. behatu eta aztertu, eta dituzten plastika-posibilitateak aurkitu.

227. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0136 - Ez zartu sakonki gubia. Inola ahal bada zuntzaren aldera ebaki beti.

228. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0136 - Plantxak diseinatu, okumezko forma ebakiak eta gainazal batetan erantsiak erabiliz.

229. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0136 Ebaki, kurbatu, forma ezberdinak konbinatu, mihiztatu,....

230. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0047 Saia zaitez, kontsonante hoik ongi ebakitzera.

231. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0063 Ebaki orri batean zeharretara zerrendak, lau aldeetatik nahikoa ertz handia utzirik.

232. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0024 Zurginak arreta handiarekin neurtzen ditu oholak eta gero zati desberdinetan ebakitzen ditu, ondoren elkarri egokitzeko.

233. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0041 Nola saihesten dute errekaia? (Makina hondeagailuekin zuhaitzak ebakiz).

234. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0057 Ebaki kartoizko bi biribil diametroa hamabina zentimetrotakoa dutenak.

235. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0057 Zulo txikiago bat ebaki biribilen erdian.

236. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0057 Gero bi zirkuluen artetik ebaki eta tinkatu artilea inguruan hari gogor bat lotuz.

237. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0065 Ebaki markatu eta tolestatu paper-koadratua adierazten den bezala.

238. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0066 Formak marraztea edo ebakitzea da baldintza bakarra eta ariketaren abiapuntua, gero beste zerbait bihurtzen baldin bada ere.

239. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0156 Momentu hontan, zuhaitzekin lotuta dagoen txurten lokarria ebakitzerakoan, bere bizia gelditua da, eta nahiz sagarra zuhaitzetik zintzilika jarraitu azkenerarte, heldugabea geldituko da.

240. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0196 Ona den ikusteko, aizto batez, zati bat ebaki eta ikusten zaio barrua nolakoa den.

241. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0273 Honela, lehen-lehenengoz, enborretik irteten diren hiru adar printzipalenak aukeratu eta gero, enborretik irten diren besteak ebaki egingo dira.

242. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0273 Orduan, hiru adar hoiek eraman behar zuten desarroiloa, buruan bada ere pentsatuaz eta ikusiaz, beren puja luzeak eta beren adar ugariak, moztu eta ebaki egin behar dira.

243. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0273 Behin kanpo aldea txukundu denean, bildur gabe, barrengo sabelera sartu behar da, han, enbarazuan direnak kendu edo ebakiaz.

244. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0276 7. Neurri-unitate ugari eman zaizkien, eta puntu batetan (jatorrian) elkar ebakitzen duten bi zuzenen (ardatzen) multzoa.

245. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0041 - Ondoko aspektuak berrikusi (IK): Lentea aldenaz beste iragan ondoren, bi izpik edo berauen luzapenek elkar ebakitzen duteneko puntuaren irudia.

246. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0041 Elkar ebakitzen al dute punturen batetan? Hala balitz, seinala ezazu puntua. Zenbat izpi behar dira irudi hau lortzeko?.

247. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0193 5. Bi zuzen beren ekuazioen bidez emanik, berauek elkar ebakitzen duten puntua eriden.

248. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0039 -%64,75-tik %91,12, segadoraz ebakitzen da belarra; eta makinari zarpak erantsita, baita beste %7-an ere.

249. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0039 - Gainerako sailak, %2 besterik ez da gelditzen, urtean behin edo, segaz ebakitzen diren belazeak dira.

250. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0072 Giza talde haien ekintza propioak tresneri apropos bat eskatzen zuen behar ezberdinekin betetzeko: ehizaturiko animaliak despiezatu edo zatitu, larruak edo egurrak ebaki, hezurrak arrakalatu edo pitzatu, zoluan zuloak edo supazterrak induztu zauritu, zulatu.......

251. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0545 Kataluniaren zatibiketa, 1659an datza, Espainia eta Frantziak Pirinioko Tratatu sonatuaren bidez egundainokoxe mugak erabaki zituztenetik, hain zuzen, bai Euskaldunak eta bai Katalanak zatibitan ebakitzen gintuztelarik.

252. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0395 Gaur egun, euskara egiten den, edo duela gutxi egiten zen tokietan, maiz entzuten dira euskara usaineko perpaus pitxiak erdaraz mintzatzean ( bai eta erdarazko z euskaraz bezala ebakitzea, zenbait tokitan f ezin ondo ebakitzea, r eta d bokalartekoak ongi ez bereztea, generoa nahastea (bizkaitar komunztadura famatuak).

253. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ijito ipuinak, 5-8 0006 Pablo Gorosabel Gipuzkoako historiagile eta kronistaren lanetan ere, berak arraza gaiztoko jende bezala ezagutzen duen herri honi buruzko deskribaketa eta iritzi beldurgarri franko badago; eta antzeko aipamenak jaso litezke Europako idazle ezagun askorengandik ere: belarriak zuhaitz batean iltzatu eta ebaki diezaizkietela eta lur hauetatik kanpora bidal ditzatela; gero inork nonbait aurkituko balitu, urka dezatela bere burua egipziartzat daukan herri horretako jende hori dena; halaxe zioen 1579an Eskozian arloteriaren kontrako legeak.

254. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0213 Eta diagnostiko okerrarekin gabiltza guztiok, ondorioz, terminologi mailakoak ez diren kalte-problemok konpontzeko irtenbide nagusiak berriro terminologi mailan planteatuz: eskuan ebakia egin duenarentzat gehienok onartuko genuke, seguru asko, aspirina bat hartzea ez dela erremedio sendoena.

255. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0030 b) Elkar ebakitzen duten bi zuzen.

256. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0054 d planoarekin gauza bera egiten badugu, m eta n zuzenak aurkituko ditugu eta hauek elkar ebakitzen dute a eta e-ren arteko elkargunearen beste puntu batetan (2 puntua).

257. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0054 Honen proiekzio horizontala lortzeko B"-tik lurlerroarekiko elkartzuta eraikiko dugu, hau ebaki arte.

258. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0108 D puntuan zentrua duela, erradioa duen zirkunferentzia marrazten da, bandarekiko elkartzuta A0 puntuetan ebaki arte.

259. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0108 D puntuan zentru eginda eta D(A0)1 zuzenkia erradioa bezala hartuta, arku bat marrazten da elkartzuta A0 puntuan ebaki arte.

260. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0132 Traza bertikal berria N puntutik pasatuko da, bertan a1-ek L. L. berria ebakitzen duelarik.

261. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0132 Lurlerroek elkar ebakitzen duten lekutik bi elkartzut eraikitzen dira.

262. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0041 Barrena. Zuloak egiteko erreminta, altzairuzkoa, barra luze modukoa eta mutur bat daukana ebakitzeko prestatua, mekanikoki eragiten dena eta harkaitzak zulatzeko, eta lurzoruak sondeatzeko, etab.etarako balio duena.

263. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0137 Planoa. 1. Elkarrekin ebakitzen diren bi lerro zuzenek definitutako azalera.

264. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0094 4. Ibaiak gailurretan jaiotzen dira eta tarteka mendiak ebakitzen dituzte haran estu eta luzatuak eratuz.

265. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0384 Mami trinkoa, ez lodiegia, zuri eta ebakitzean hori kolorekoa, usain gogor eta kiratsa, tinta edo iodo usain antzekoa, behatzez igurtzean guztiz nabarmengarria, zaporea ere ez atsegina.

266. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0430 Mami lodi, trinko eta sendoa, bizkorrezko ebakidura, ebakitzean hori-laranja kolorekoa, bainan berehala, gorri-ardo, erremolatxa kolorekoa, jariotzen duen latexegaitik.

267. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0430 Ebakitzean eta orrietan batez ere, odol-gorri koloreko latex jariotzen da, haizeak eragina erremolatxa kolore hartzen duela.

268. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0454 Ebakitzean, heldu gabeko karpoforoak guztiz zuri kolorekoak agertzen dira eta mami trinko eta aroltsu batek eraturik, heltzean barruko osoa gleban bihurtzen da, hasieran hori-berdexka kolorekoa eta gero marroi-berdexka kolorekoa, guztiz haustua.

269. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0472 Ebakitzean trinkoak dira, azala azpitik zuri eta laranja kolorekoak, gero marroi-berdexka kolorea hartzen dute eta esporek eragina haustunak bihurtzen dira, ormaren ustelkuntzak askatzen dituela.

270. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0099 Talde bateko ikasle batek argazki hau aukeratu du, aldizkari bateko iragarki batetik ebakitako xehetasun bat: emakume baten urdail aldeko azala ur-tantekin distiratsu; haren esku ondo zaindua urdail gainean dago, zilborraren gainean; urrezko kale fin batek inguratzen dio urdaila.

271. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0030 Planoen buruketa da aldaketa txikiena jasaten duena denboran zehar, hasiera hasieratik ematen bait dira errepresentazio erreal egokirako ia aukera guztiak (eskala, aldapa, ebakiak...).

272. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bitez 0028 Orduko koadroak leial zaizkio Haes-engandik ikasitako estetikari naturaleango pintura, urarekiko zaletasuna, argiaren egoerak eta herrialde lau haien ingurunea hartzen dute, ubide eta itsasalde ebakiekin, belauntzi eta portuekin.

273. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0024 Harrizko tresnak egokiak ziran animaliak larrutzeko, baina ez aurpegiko uleak ebakitzeko.

274. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0028 Goizero-goizero, lantokira joan aurretik, bizarra mozten aritu beharra ez da txantxetako eginbeharra: ebakiak, azalean gorrituak....

275. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. zunzunegi 0210 Ana Reinachen etxean bizi izan zituen espirituzko esperientzia haien ondoren, Edith Stein bihotz barrua ebakirik zuela gelditu zen.

276. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0021 Hortzek janariak ebaki eta birrintzen dituzte eta mihiak listuarekin nahasten ditu.

277. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak marrazkioeo/2 0052 Emen ikusten dituzun lanabesekin ebaki dira, kamioiak daramazkian zugaitzak.

278. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0011 Kartoi meetatik ebakitako beste iruki, lauki eta abarrekin, edota margo ezberdiñekoekin elkartze geiago egin ditzakezu lautu zurien gain edo beste edozein margodunen gain.

279. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0079 INGURU ETA BETEGARRIEN EBAKIÑAK

280. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0079 Molde baten laguntzaz, itxurak bere inguruetatik ebakiz, nai dugun aberea marraztu genezake eta bere itxura agertu.

281. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0079 Kartoi mee batean ebaki, utsean lagata, abere bat.

282. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0079 Bere gain ingurua marraztu, moldearen barruko egaletatik zear arkatza erabilliz, ebaki eta ipiñi margo bizidun kartoi-mee baten gaiñean edota bat baiño geiago ebaki eta berauekin osotasun bat gertu.

283. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0112 Ondoren lau zati berdintsu ebaki, okertu (c irudia) eta ontzi baten kirten antzera elkarrekin gurutzetuta ipiñi (D irudia).

284. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0112 Egunkarri-zatiak ebaki eta ezkaiola uretan busti (G irudia).

285. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0130 Mosaikutzarako antzeko teknikaz, margodun beriñak ebaki, eta burdin-ari bitartez elkarri lotu eta orrela irudiak osotu edo ta beriñaren beltz itxuradun irudia atera.

286. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0130 Bein ori egin ondoren, gorrian dagon marra okerretik ebaki eta 4 irudian igartzen diran ebakiak egin (5 irudian ikusgarria aundiagotuta agertzen da).

287. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0086 Baso-Mozle = Talador: Basoetako zugaitzak ondotik ebakitzen ikasia.

288. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0044 Aundian ere ez dira, noski, berdiñak: hititarrenak edo ejiptoarrenak etziran, emen zearka ebakia ikusten degun au bezain gore altuak.

289. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0063 Aspaldi oartu ziran, jatorriz bertako Egoamerikarrak, zenbait zugatzi enborrean ebaki bat egin ezkero, zugatzari ebakitik latex-negarra zeriola.

290. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0112 Dye`ren ezpaiñak ebaki zuten neskatxaren mintzoa, indar guziz musu emanaz.

291. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0070 Eta an ikusi omen zituan gizon batzuk aizkoraz izpika-izpika garia ebakitzen.

292. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0070 - Baietz (besteak). Eta itaiakin asi omen zan egiten, eta berealaxe erloa ebaki.

293. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0112 Este-muturra ebaki bear diogu neskatx oni eta... neroni erailko omen nau bere aitak, neskatx au ilko ba`litzait.

294. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0014 Tximistak, lendabizi zeruak eta lurrak ebakiz, gero illunpeko beltzean arbolak pintatzen zituzten sorgiñak izango balira.

295. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño odol 0157 - Ni iltzen naizen bezin azkar, ebaki ezazu nere bularra ta kendu biotza.

296. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0073 Landarbaso'raiño iñistorra ebakitzera ta baita ere ekartzera, ganaduakin.

297. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0073 Laguntzen zidaten gero belarra ebakitzen eta abar.

298. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0068 Jainkoa ez dago eguneroko esperientzitik ebakitzerik; biak bat dira, Jainkoa Jainko maillan, eta sekularrak berean.

299. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0060 Ortarako, egietan beera eta zearka, bide xiorrak ebakitzen zizkioten urari, goi-aldetakoa artu eta beragaz, beerago zeuden lurrak bustitzeko.

300. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0275 Bestelako arbol-mota guztiak baño, bost aldiz geiago piñu ebakitzen da.

301. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0038 Eskulan oni asiera emateko, ogeitabost zentimetro gorako enborra ebaki, zatitu lau puska egin aizkoraz, eta ondoren, erreminta berberaz, egurra melarragotzen du, gero tresna lirain izango denari, oraingoz, itxura zakarra emanaz.

302. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak bu errenteria 0133 Iratzea ebaki dezake Errenteriak Oiartzunen, bai honek ere Errenterian.

303. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak bu errenteria 0133 ARRAPAZKA esaten zaio euskaraz, iratzearen ebateari, iratzea ebaki ahal izateko, lehenbizi lekua arrapatu behar delako.

304. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak bu errenteria 0133 Bandua jotzen da kondizioak agertuaz, alegia: itaiez ebaki behar dela, bost itai etxe bakoitzeko, et. ab.

305. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0012 Oraintxe degu etenaren arraixkua; kultura ta arnasa berri auek ebagiko digute Euskalerri zaharrarekin genduan lotura....

306. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0120 Aralarko leizean bizi zan, San Migelek zazpi buruak ebaki zizkion arte, Teodosioren eskarira....

307. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0135 Mutillak bere burua arrixkuan ikusi zuanean, beatza ebagi ta eraztuna ta guzti, potzu aundi batera bota zuan....

308. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0011 Arpana nagusitu ezkeroztik, ordea, basoan bertan jaso oi zuten egurkiñek, olak ebakitzeko tramankulua.

309. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0011 Trenbiderako ezarkiak ez-eze, errendizgintzarako olak ebakitzen zituzten.

310. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0044 Zoritxarrez zugaitz asko, ebakiak lurrean etzanda zeuden.

311. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0153 Etzuen zarata aundirik ateratzen, apal eraginkorra zanez; zaratea, izan ere, ezta gauzak eramateko giltza: ez dugu itz utsik bear, itz utsak ebakitzean keiñulari alper baiño ez gara, ta keiñuka ez dugu ezertxo ere lortzen.

312. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0350 Baiña ori esanaz, ez zuan korapillorik askatzen; korapilloa ebaki egiten zuan; misterioa desegin.

313. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0060 Eta jakin bearreko gauza da dindillak ez dirala nolanai ebaki ta botatzeko puxkak.

314. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0066 Oso-osorik irakurri nuan eta baita iragarkiak ere eta ain bikaiña aurkitu nuan idaz-lan bat ebaki ta gorde egin nuan.

315. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0016 Garoa ebaki edo ebateko igitaie erabiltzen zuten, artean ez baitzen asko sega erabiltzen.

316. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0026 Berdin izanen da ebakigabeko Filistar hori garraitua, laido eta desafio egin baitiote Jainko biziaren gizoneri.

317. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa onaind 0100 Nire itzala nigandik arkaitzera bait zijoan, buru egiten zutenak argia nire eskui-aldeko lurrean ebakia ikusi zutenean, gelditu ta zerbait atzerantza egin zuten, eta berekin zatozten beste guztiak ere, zergatik jakin ez arren, beste ainbeste egin zuten.

318. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. arkotxa 0018 Ondoan, larrazkeneko haize eroak ekarritako hosto galdu bat eta erditik ebakia den pilota xuriaren borobiltasun hautsia.

319. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa l. etxezaharreta 0041 Linea ebakia zen. Linea ere ebakia zuten beraz. Ixiltasun hotz gogorra.

320. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Ordubeteko denboran belarrik geien ebaten duna izango da irabazle.

321. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Dei zazute telefono ontara, Ino Ugarteburu jaunaz galdetuz: 72.17.16 Kanporaketan egin bearreko lana: Berrogeitamalau ontzako bi egur ebaki, irurogei ontzako bi ta irurogeitamabi ontzako beste bi.

322. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Han kabo primera batek furgoneta baten kontra bota ninduen eta buruan ebaki bat egin zidan, polizia zenbait !Viva España! deihadarka ari ziren bitartean.

323. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Egin beharreko lana, zehazkiago ikusita, honakoa izango da, 125 kiloko harri kubikoarekin 25 altxada egin beharko dira, aizkorarekin 72 ontzako sei enbor ebaki beharko dira enborrak zutik egongo direlarik, ehun metroko zirkuitoan sei kilometroz korrika aritu behar izango da, eta azkenik gizon-proban 400 kiloko harriarekin plaza bat burutu behar izango du bikote bakoitzeko indartsuenak.

324. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Jarritako egurrak aizkol kolperik gutxien emanda ebaten dituana izango dala txapeldun.

325. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. murua 0001 Tronko hau udazkenean ebakitzen zen eta idiek eramaten zuten etxera tarraka.

326. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Izan ere, Ilea ostiraletan ebakiz gero, ederrago eta ugariago hazitzen baita.

327. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0001 Olan jarraitzekotan, Euskal-Buruzagiak, bedarra ankapetik ebagiten, igitauten daragoie Euskalerrian, zenbatu ezin beste kalte berari damotsela.

328. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0001 Gaur egun, arin baten bizi gara, piñuak ebagi oi diran lez, eta dana gure ingurumarian urduritsu agertu oi jaku.

329. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arrinda 0001 Lakuntzako Peru da bere onera lenen etorri dana: - Sakana libre da, Sakana libre da, erensugea akabatuta gero! Teodosio lurrean etzanda erensugearen alboan, kapusaia odol-zipriztiñez, oiñak eta eskuak aske kateak ebagi ondoren, arnasarik bueltatu ezinda eta bere penitentziaren azkenetan.

330. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1989 0001 Ulea ebagitea danean edo jantziak erostea danean, jende geinak egiten dabena norberak be egitea eztago txarto.

331. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0002 Halako batez burdinez jantzitako zaldun famatu batek hobe deritzot izena ez aipatzeari ezpata zorrotik atera eta hego bat ondo-ondotik ebaki zion eta hegalari elbarria, hiltzear dagoen euliaren antzera, hegal bakarra astinduz geratu zen lurrean, airean berriro altxa ezinik.

332. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 ¿Zer pasau da gari ebateko makiñiaz?

333. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 Baña onako gauza ez zirala ta ieteiaz gari ebaten lertu bearrean.

334. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... x. kintana 0001 Oso boz leuna zeukan, eta astiro mintzatzen zen, hitzak oso ederki ebakiz.

335. 1969-1990 zuberera antzerkia casve sgrazi 0086 Bidarte
Gaizua, ez gitik phûrû
aisitarzûnak arhintzen,
Bena gitik lan gogorrak
osoki gû ebakitzen!

336. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0086 Lino es, entzutie baukot nik, ori erein in bear da, sera, firue iteko, liñoa, baye nik estait selan, nire suegra difuntiek esateuen, amagiñarrabak, gero bere sasoyen itargixeri begitu, da bere sasoyen ebai igitixegas, da gero ondo batu urien, egun betzuten urartien, da gero kanpoan siketu deitela, liñoa, kanpoan, da gero agas iten deurela ba telie, telak

337. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0036 da nabo apur be pe bai, da a be in biar, forratu in biar, patatie erein, forratu, gero betatu, guk oin estu betatuten se len e, agrikulturetik botateustien ille gustixetan librutxu bet, periodiku moduen, da se ona san! oin ya bein jubilaskero ya estotzu botaten a librue, ba librutxuen esateuen, ifinteuen, patatie estala forratu biar baten baño, baten forratu te arrotu te betatu, betatu, bigarrenes basoas betatuten, da ori egixe da, bigarrenes basoas betatuten, ak sustertxuk bota ditusela, batetik bestetik, ba atxurregas aik sustertxuek ebei iten direla, apurtu, aik susterrak, da gero patatiek betatu arren lurre bota arren berari, ak patatiek illebete barru ugerra koxu, da siketu iten da patatie, da ori egixe da

338. 1991> bizkaiera ikasliburuak bi ta bi/5 0036 Lehenengo zinta horren 1/8a ebagi dau, gero hondarraren 1/7a eta azkenean gelditzen dan zintearen 1/3a.

339. 1991> bizkaiera ikasliburuak hizkilimin/3 0028 Hatzazkalak eta ulea bakarrik dira ebagi behar diran gorputzaren zatiak.

340. 1991> bizkaiera literatur prosa u. elorriaga 00016 Horra hor goian zazpi zaldi euretariko bategaz gau eta egun ebagi.

341. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00071 Erdittik brintzau, ebagi barik; au, konpasiño bate... ebagi au da, esta? ebatia, baiña bestia ontara, erdittik, da seakin, kuñiakin brintzatzia moruan (...).

342. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00148 Soluan sabaltzeko, bai, garixak ebai tta geo arbixak sartzeako, orduan sabaltze san.

343. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00152 Da geo, batek eitte eban biurra ebagi da seian ipini, atakan ipini da bestiak sartu.

344. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00152 ... Afaltzeko? Euana ... patatak ixete sian da. (...) Ardaua, ba, alakotxe lanetaako, gari ebatiak eta gonbidauak dianian da, karabixak erretzeko ta, ostian es, ostian saardaua ero.

345. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0084 Fernández de Pinedok 1760 urte inguruan egurraren eskaria eta eskeintzaren artean desorekea egoala dino (1)FERNANDEZ DE PINEDO, E.: Crecimiento económico y transformaciones sociales en el Pais Vasco; guk 1747an ere baegoala nabaritu dogu, Lezamako jendea zugatzak ebagitera Larrabetzura joialako (2)A.H.A.: 738 Leg. 9.zb. Mendiak, basoak., eta 1764an, ezelango erizpide barik zugatzak moztuten ziralako (3)A.H.A.:1554 Leg. 29. zb. Mendiak, basoak..

346. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0002 Momotoak buztana ebagi egiten dau.

347. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0073 Ekoizpenari loturik egozan beharginez aparte, jarduera osagarrietan ibilten ziran hainbat pertsona egoan: basoan zugatzak ebagiten ebezan aizkolariak; ebagitako egurraz egurrikatza egiten eben ikazkinak; errenterien edo burdina gordetzeko eta saltzeko erabilten ziran denden ardurea euken errentariak.

348. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0413 - Zauri barik ebagiten dabe, eta ebagi gabe osatu.

349. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00051 Egurrak ebaki eta lurra garbitzea gizonen lana den bitartean, emakumeek lantzen dute lurra.

350. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00072 Eskema hau ez zuen zehatzegi jasotzen poetak, bertsolaritzan bezala, silaba kopuru hori ebakitzeko ahoskerak erabateko garrantzia du.

351. 1991> euskara batua ikasliburuak microsoft 2000 00047 Edizioa menua erabiliz, baina 2. pausoan ebaki beharrean, Kopiatu komandoa hautatuz.

352. 1991> euskara batua ikasliburuak microsoft 2000 00047 Adi! BESTE KASU ASKOTAN BEZALA, EDIZIOA MENUKO EBAKI, KOPIATU ETA ITSATSI KOMANDOAK TRESNA-BARRAN DAUDE; ETA BERTATIK ERABIL LITEZKE.

353. 1991> euskara batua ikasliburuak microsoft 2000 00149 2. Kopiatu formatua botoia sakatu, tresna-barran ebaki, kopiatu eta itsasteko botoien ondoan dago:

354. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/4 0001 Nortzuk? / Zertan? / Zenbat? / (kilo) / Nolakoa? / ukan / (orainaldia) / ezin/ahal / ari izan / jasotzen / eramaten / ebakitzen

355. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0096 Ebaki dezagun habea ardatzarekiko elkartzut den x-x planoaz.

356. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0131 HEGOAK EBAKI BANIZKIO, NIREA IZANGO ZEN (ZATEKEEN)

357. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0180 - Koloreko paperean letra bakoitza fotokopiatuz, ziluetak ebakiz eta kartulina zuri batean itsatsiz; letra bakoitza kolore desberdineko paperean ere fotokopia daiteke.

358. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0048 Kontuz, xaflek joan behar dute ebaki horietan eta!

359. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0048 - Plastikozko xafla, ohol mehe edo kartulinak, pala antzera sartu kortxoko ebakietan.

360. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0074 Gutxitze horren arrazoia zuhaitzak ebakitzea eta basoko suteak dira.

361. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0033 Begiratu aldizkari, egunkari, argazki edo marrazkietan eta ebaki kontserban gordetako janarien irudiak: gazituak, hestekiak, izoztuak, esterilduak, kontserbagarridunak, onduak edo ozpinetan gordetakoak.

362. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0057 Goiko ebakortzak eta behekoak elkar jotzen dutenean pintza bezala jokatzen dute belarra ebakiz.

363. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0089 A. Poligono baten mugaldea kalkatu eta sortzen den lerro-mota behatu, ebaki eta dauzkan alde, erpin- eta angelu-kopuruari buruzko galderak erantzun (L, 102 eta 103. orr.).

364. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0089 D. Bi kometa konparatu, poligono bat kalkatu, ebaki eta gainezarri, poligono berdinak identifikatzeko (L, 106. or.).

365. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0139 A. Zirkulu-kopurua zenbatu, hamabi zirkulu berdin ebaki, izendatzaile bera daukaten zatikien batuketa egiteko jarraitu beharreko urratsak irakurri eta izendatzailea behatu, zenbakitzaileak batu eta izendatzaile bereko zatikien batura idatzi behar deneko taula osatu (L, 180 eta 181. orr.).

366. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7 0083 - Hitz bat lerro batean osorik sartzen ez denean, gidoia edo marratxoa erabiltzen dugu hitza ebakitzeko.

367. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7 0083 Hitzak silabaka ebaki behar dira, noski eta bokal bakar bat ez daiteke utzi ez marraren aurrean, ez ondoren.

368. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/dbh 0061 c) Non ebakitzen dute elkar paralelogramo guztien diagonalek?

369. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/dbh 0112 - Edo kartoia zein kartulina erabil dezakezu eta zutabeak ebakiz edo marraztuz berorietan fitxak, harrikirriak edo paper puskak jarri.

370. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz ba! 0052 Hango aizkolariek zutik ipintzen dute ebakitzeko enborra; hemengoek, berriz, etzanda.

371. 1991> euskara batua ikasliburuak txepetx/6 0083 Marrazkian ikusten duzun bezala ebakitzen dira zatiak, eta ondoren, kolatu edo torlojatu egiten dira.

372. 1991> euskara batua ikasliburuak oinelektr/bbb 0086 Oro har, sarrerako seinalearen zikloerdi positiboan, Qsub1 transistorea zuzenki polarizatuko da eta eroale izango dugu, bitartean Qsub2 ebakita geratzen delarik.

373. 1991> euskara batua ikasliburuak oinelektr/bbb 0086 Zikloerdi negatiboan, Qsub1 ebakita geratzen da eta Qsub2 eroale izango da.

374. 1991> euskara batua ikasliburuak oinelektr/bbb 0157 Tiristorean bi egoera bereiz ditzakegu: ebakita edo korronterik pasatzen uzten ez duenekoa, eta piztuta edo korrontea pasatzen uzten duenekoa.

375. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0249 Zuhaitz baten adina jakiteko nahikoa da enborra ebaki ondoren agertzen diren eraztunak kontatzea. Urte bakoitzeko eraztun bat osatzen da.

376. 1991> euskara batua ikasliburuak lur eta ingurugiro 00200 Kostaldea ebakiz beterik ageri da eremu zabaletan, higadura diferentziala bideratzen dituzten prozesuen eraginez.

377. 1991> euskara batua ikasliburuak lur eta ingurugiro 00200 Higadura-kosta ebakia da, beraz, Euskal Herriko kostaldea, eta kontestu horren barruan itsaslabarrak nagusi badira ere, beste kosta-geoforma aipagarri batzuk ere aurki ditzakegu, maila xeheago batean: itsasertzeko ordokiak, lurmuturrak, uharte txikiak, hondartzak eta estuarioak.

378. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00081 Mugitu nahi dugula adierazteko Edizioa menuko Ebaki hautatu behar da edo tresna-barrako Ebaki botoia sakatu.

379. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00246 Funtzionamenduaren oinarria estatoreak sorturiko eremu magnetiko birakorrak errotoreko harilkatuak ebaki eta biraraztea da.

380. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0062 Bi zuzenek puntu batean elkar ebakitzen dutenean, zuzen ebakitzaileak direla diogu.

381. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0062 Zuzen perpendikularrak deitzen dira ebagikeran lau eskualde angeluar berdin sortzen dituztenak.

382. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0062 Elkar ebakitzen ez duten zuzenak, zuzen paraleloak dira.

383. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00399 Baso batean bota zitezkeen zuhaitzak markatu ondoren hauek ebakitzeari eta, leku berean, egurra prestatzeari ekiten zitzaion.

384. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00399 Batzuek txondarzuloa egiten edo egokitzen aritzen ziren bitartean, lan-taldea osatzen zuten gainerako kideek txondar-zuloaren ingurura garraituko zuten ebakitako egurra.

385. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00399 Normala izaten zen, bestalde, aizkoraz zuhaitzak bota eta ebakitzean, edo egurra garraiatzerakoan, gazteen artean beraien indarra eta trebetasuna erakusteko norgehiagokak sortzea.

386. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0013 Hortaz, hostoaren txortena hozka ebaki eta hostoa, askaturik, ibaian behera joan zen, Mari Titare gaixoa gainean zeramala.

387. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0050 Ez, ez da bidezkoa, aurrean dudan larrosa heldugabe hau, hazteko gogorik ez duen kalabaza lehor batek zapaltzea, arantzak moztea, sustraiak ebakitzea.

388. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0128 (...) landareen parera joan, eta arrosa zuriak eta gorriak ebaki zituen lore-sorta handitxoa egin arte.

389. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0171 Noizbait zerra batez ebaki zuten erditik, eta gero ostera ere elkartu zituzten erdiak irudi bakarra osatzeko.

390. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0121 Silvi aitzurrarekin ari zen muturreko lau ileak ebakitzen eta Laura, berriz, loxintze-lanetan.

391. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0006 Lur izoztuak zart egiten zuen nekazarien hankapean, eta aurpegia ebakitzeko moduko haizeak jotzen zuen.

392. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. ferraras 0046 Aurpegia ebaki dit emagaldu horrek.

393. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0088 Horrela, astiro, hitzak ebakitzen zituen noizean behin geratuz, dudatan bailegoen, eta aurrera segitzen zuen.

394. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0024 Eta soroak etxera beha daude, belarra nork ebakiko.

395. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0039 Mamia atera, azalean leihotxoak ebaki eta gero kandela sartu diot barruan.

396. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0059 Izan ere, errinozeronteak eguneko hogei kilo belar behar zituen, eta Afrikatik Parisko zoora ekarri zutenean beste horrenbeste ematen zioten, belar ebakia bazen ere.

397. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0038 Gero, honakoan, aski zamaturik etortzen zenez, Aierdiko Lepoa jaisteko, pago adar handi bat ebaki eta bizikletari eransten zion, lurrean arrastaka galga lanak egin zitzan, eta hartara aldapan behera astiroago jaitsi zedin.

398. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0019 Hain harriturik gelditu nintzenez, bizarra kentzeko labanak labana=navaja irrist egin eta ebakia egin zidan.

399. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0055 Drakulak bere bularrean zuen ebaki handi baten kontra zeukan Minaren aurpegia, eta bere odola edanarazten zion neskari!

400. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0030 HIROXIMA LOREZ ESTALI ZEN
MARINA kanpora so dago. Zerua iluntzen ari. Haizea.
Igande arratsaldea. Etzaizkio batere gustatzen igande
arratsaldeak. Erraten elakike nundik datorkion alergia
hori. Marrats-lore kolkoak ari polliki polliki idekitzen.
Hemendik hamabortz egunetara lore ubel pikor usaintsu
guziak zabalduko. Haize grisak inarrosten ditu. Martxoa.
...Martxoaren lehendabiziko egunean zendu zen. Hor
hil zen. Geltokian. Burdinbideen laberintoa. Sarea. Sare
metalikoa. Ez. Enuen ezagutzen. Biloak kizkurrak omen
zituen. Beltzak. Nik argazkia nuen bakarrik ikusi. Etzana
zagon luze luzea. Profesionalak. Lan errexa. Mugan ziren
erraiteko moduan. Metro andana bat. Bertzerik ez...
Ximixta batek ebakitzen du zeru goibela
Ortotsaren burrunbak mitrak daldarazten. Ezagun zen
goizetik denbora hunek etzuela gauza onik ekarriko.
Marinak airearen sapa, elektrizitatez haunpatua, abantxu
hazta lezake. Lehen euri tantak erortzen hasten. Ttitta
ilunak zimenta idorrean. Leihoa idekitzen du, euriak
idetzartzen dituen usainetaz mozkortzeko. Errauts bustia,
belar pikatu berriaren usain goxoa, marrats-loreen
perfume zoratzailea.

401. 1991> euskara batua literatur prosa d. martiartu 00093 Harrapatu ondoren, hegoak ebakitzen zizkien eta kristalezko estalkidun ontzi batean sartu, ze ebaki ez balizkie, ez baitziren bereak izango.

402. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00110 Ez zen batere harritzekoa beraz, urtarrileko goiz hartan, goizeroko legera, ispiluaren aurrean bizarra mozten ari zela, Gillette aitzurraren xaflak ebaki bat egin izana, asun bat sartu izan baliote legez diagonalki aurpegian.

403. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00107 Ai! hotzek ez diezazutela minik eman! Ai! izotz zakarrak ez diezazkizula oin azpi leunak ebaki!

404. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00016 Ezkerreko masaila ebakita eta soingainekoa goitik behera urratuta dakartza honek:

405. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00067 Zeure zentzu guztiak jarri ebakitzerakoan eta, baita, jartzerakoan ere, horretantxe antzematen baitzaio jostunaren trebeziari.

406. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00144 Alferrik izango da, orduan, txaplatak kanpoaldean edota, poltsiko ebakiak barruan jartzea.

407. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00117 - O, guk uste genuen... aita Hilario argala da, eta azazkalak puntuan ebakiak dituela iruditu zait.

408. 1991> euskara batua literatur prosa j. lartategi 00006 Atera baino lehen, hala ere, eramango dituen armak errepasatu ditu: pistola jakaren eskuin-poltsikoan, beste pistola bat ezkerrekoan eta kanoiak ebakitako eskopeta barruko poltsiko zabal batean.

409. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00199 Izan ere, beheko sua bizi-bizi zebilen, hiru enbor ebaki berriak txinpartaka ari zirela.

410. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 00090 Liberatan pagatu zuen, hala ere, bidaiari deserosoak, hitz erdirik ebaki gabe.

411. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00024 Eta baten batek aihotzez jo, ebaki izan balu bezala sentitu zuen bere burua ere... bizitzaren zementu-azalera horretan.

412. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00023 Nik izterrak ondo elkartuta nituen, baina haren esku ertza ebaki gainean gora eta behera hasi zenean, hau irekiz joan zen poliki-poliki, neu ere irekiz joan nintzen bezala ferekaldi atsegin harekin; izterrak zabaldu nituen, eskuak nahikoa leku zuen lanean jarraitzeko, eta zein ederki egiten zuen!

413. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00092 Nik igurtzi eta igurtzi jarraitzen nuen, orain begiak itxita nituen, nire orgasmoa baitzen ardura zitzaidan gauza bakarra; horregatik, titiak estutzen zizkidaten esku batzuk somatu nituenean, ez nituen ireki; gauza hotz bat somatu nuen nire bularretakoen tiranteak ebakitzen eta esku batzuk kuleroak kentzen; nire beroaldia hain zen handia, non jarleku bigun hartan bertan korritu bainintzen.

414. 1991> euskara batua literatur prosa k. biguri 0007 berak burutapen hori izan zuen, behintzat: oharkabean, seinale bat bailitzan, ebaki luze bat egin zuen ezkerreko masailean, odola isurian ateratzen hasi zitzaion zauritik eta tantaka erortzen okotzetik behera, mantxa gorriak iltzatuz azpileko ur gardenean, berehala zabaltzen eta desagertzen zirenak urpeko hodei baten antzera.

415. 1991> euskara batua literatur prosa k. biguri 0023 Muino batean gora zebiltzan, eskupetak bizkarrean, eta eskuan matxete bana zutela traba egiten zuten landareak ebakitzeko.

416. 1991> euskara batua literatur prosa a. linazisoro 0040 Gizonezkoa makurtu eta haurrei lehen tabernan ebakitakoari bota gabeko azukrekozkor bana emanez agurtu dira.

417. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0410 Ez zaio ondotik aldentzen, ordea, eta azkenean orria doblatu eta erditik ebakitzen du, eta gauza bera berriro, arreta handiz, bi zatiak tolestatu ondoren, eta horrela paper multzo lodia pilatu eta gehiago ezin erdibitu duen arte.

418. 1991> euskara batua literatur prosa txiliku 0120 Beltzari eraso egin nion ezpataz, eta lepoaldean ebaki handia eragin nion, hilda utzi nuela pentsatuz.

419. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0204 Odola malkoekin nahasia zegoen, bizkarrean, besoetan, zangoetan isuriz, eginak zituen ebaki eta zauri ttikietatik jarioz, gorputz osoa estaliz.

420. 1991> euskara batua literatur prosa l. anselmi 0055 Zirudienez umeak ez zuen ikusten, ez entzuten ere; eserita zegoen mugitu gabe, masailak sukarretan, begiak distiratsu eta zalantzakor, ezpainek adiezinezko hitzak ebakitzen zituzten bitartean.

421. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0060 Lasai mintzo zedin utzi zion, eztarrian ebakiriko albisteetan ezaguna lukeen hitzen bat noiz harrapatuko.

422. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0059 Bukatu berriak dituzte Bulgariarren kontrako garaipenaren lehen urtebetetzea eta haien gudarostea ebakita utzi zuteneko ospakizunak.

423. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0059 - Bulgariar gudarostea ebaki?

424. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hautaprobak 1994-96 00080 Gero izaera azidoko aktibitate igneoa eman zen eskistoak ebakitzen dituen pegmatiten dike modura ikus genezakena, beraz, eskisto hauen eraketa eta tolesturaren ostekoak dira.

425. 1991> euskara batua saiakera-liburuak windows 95 00041 2.- Edizioa menuan ebaki aukera hartu.

426. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matematika 1998 00228 Horregatik, ezinezko zaigu aipaturiko aitorpen hori hitzez hitz hartzea. Matematikaria deigarri gertatu bazitzaion, arrazoi honengatik izan zen, alegia Moebioren zintari bira erdia emanez gero, honek matematikaren ikuspuntutik gaitasun interesgarriak hartzen zituela. Luzetara ebaki daiteke bi uztaietan banatu gabe, eta alde bakarra eta ertz bakarra du.

427. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matematika 1998 00228 Zinta hauek Augustus Ferdinand Moebio (1790-1868) matematikariari zor diote izena. Honek interes handiko gaitasun topologikoak frogatzeko erabili zituen. Oso erraza da Moebioren zinta bat eraikitzea (223. irud.). Lehenik paperezko zerrenda edo zinta bat ebaki eta bi muturrak elkarrekin josiko ditugu, zilindro bat osatzeko. AB dira zinta elkar josteko puntuak.

428. 1991> euskara batua saiakera-liburuak heriotza 00161 Koleoptero karabido hondeatzaileei buruan hortzez hornitua duten ertza higatu egiten zaie pala gisa erabiltzen dutelako. Aurreko hankek berriz, tibiaren erdiraino ere gal dezakete zeharka ebakita, izpitu egiten zaielako.

429. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00171 Halere, xanbelana mesfida zen Enperadoreren gaztetasunaz, eta berak bere buruz ebakitzen zuen inperio erraldoiari zegozkion aferetan.

430. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00171 Bainan inperioari zegozkion aferen gainean ebakitzera, Tao-Han Xanbelanak zerratzen zion bidea, beste ministrari eta armada buruekin joaten zen gobernuari zegozkion zereginetara.

431. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. murua 0129 Ebaki arrunt baten bitartez, eskubiko aristan ustegabeko plano bat sartzen du, lau prismen altueren artean garatzen den jokua nabarmentzeko, eskulturaren inguruan bira bat ematera gonbidatzen gaituena.

432. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. de miguel 0053 Mamia zuriska da, horiska hankaren goialdean, eta oinaldean laranja eta arrosa ilunaren tartekoa, eta ebakitzerakoan pittin bat urdinera jotzen du.

433. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0074 Zailtasunak Uztarrotzeren inguruan azalduko zaizkigu eta herri erditik egin beharreko zeharkaldia zinez oso zaila da, kaleskak, oso malda gogorrekoak, maila guztiz delikatuez ebakita bait daude.

434. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. g. de cortazar 0153 (...) ibai biak biltzen baitira, Balmasedatik datorren ibaiaren gora Zorrotzagako lurretik datorren errekaraino... eta Azordoiagako erreka ebakitzen den lekutik goratza, Egiluzko saroeraino, eta Fagasarri eta Olaluzeta eta beheko Buxanaraino...

435. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0024 Ebaki, itsatsi eta margotu.

436. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0046 Irakasleak kolore ezberdineko kartulinetan, tamaina ezberdineko laukiak eta hirukiak marraztuko ditu eta gero, umeen laguntzaz, ebakiko ditu.

437. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0057 Umeek irudiak ebakiko dituzte eta mahai bakoitzean bi talde egingo dute: bata loreekin eta bestea fruitekin.

438. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0068 - Aldizkari eta egunkarietatik irudiak ebaki.

439. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r.m. pagola 0237 Sudurkariaren erabateko galera, ospela ebakiz, eta honen aldakia den uspelak, Zugarramurdi-n, Bortzirietako Arantza eta Eratsun-en, Aldatz-en eta Ultzamako Arrarats eta Goldaratz-en.

440. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r.m. pagola 0237 Aztertu dugun lurraldean kontsonante sudurkariaz ebaki dute Zugarramurdi-n eta Baztango azpi-euskalki osoan.

441. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0036 Guri erreta gustatzen zaigu edo frijitu ostean tomate saltsa on batekin, baina behin xerratuta eta hezurgabetua delarik, lamina finetan ebakita, primeran geratzen da gatza eta piper hautsa egin eta limoi-ur eta oliotan beratzen jartzen bada pare bat ordutan hozkailuan. Beste arrain batzurekin nahastuta (xapua, legatza, txitxarroa...) gostu handia ematen dio arrain budinari.

442. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0011 Landare nagusiaren inguruan sortzen diren landaretxoak askatu edo ebaki eta landatu.

443. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0011 Lorapote berritik aurrera, hostaila edo puja berriak azaltzen direnean sustraiak errotu direnez gero, zurtoina ebaki eta landare berria dugu.

444. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0011 Zurtoina zurezkoa edo gogorra duten landareetan belaunketa honela egiten da (Ikus ondoko irudia): Landare-muturretik 50 cm ingurura, azala bueltan ebaki.

445. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0011 Laster plastikotik sustraiak ikusiko ditugu, plastikopetik zurtoina ebaki eta lorapote batean landatu probena edo landare berria.

446. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0011 Lorerik ez duen adar mardul bat aukeratu (ikus 12. orrialdean goiko irudia), 15 cm inguruko muturra ebaki, behealdeko hostoen erdiak kendu eta lur harro hezean sartu eta estutu.

447. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0011 Punta-begia kima daiteke, eta hosto handiak dituen landarea bada, hauek erditik ebaki.

448. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0015 Gaitza azaldu ordurako, aintzakotzat hartu eta azkar jarri behar da osabidean landarea: erasotako zatia ebaki eta erre, behar izanez gero fungizidak edo intsektizida egokia erabiliz sendatu.

449. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0015 - Zimeldutako zati guztiak ebaki eta kendu.

450. 1991> euskara batua saiakera-liburuak perretxikuak 1995 0224 hasieran zurixka, baina ebakita 20 segundo baino lehen, esneak bustitzen duenean, lila-arrosa kolorekoa, gero pixkana arrosa kolorea galtzen badu ere, eta okel-krema hartzen.

451. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0082 Esate baterako, Silesiako zenbait aldetan, azken azaoa ebakitzen edo lotzen duen pertsonari gari-zakurra edo ilar-zakurra deitzen zaio.

452. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0082 Vosgeetan uzta-maiatzari uztako zakurra deitzen zaio, eta albitzaren edo gariaren azken eskutada ebakitzen duen pertsonaz esaten da zakurra akabatu duela.

453. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0327 Hori baino okerragoa, ankerki uzten ditu segak, sardeak eta beste arma izugarri batzuk ahoa eta puntak gora begira, gajo miserable haiek lainoetatik erortzen direnean ebaki eta zehatzeko.

454. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskal margolariak 0104 Horrela bada, kontraluz efektu batez ebakita, lehenengo planoetako haitz ilun eta zorrotzak, gaueko itzalak inguratuta oraindik, erabateko zehaztasunez eta garbitasunez azaltzen zaizkigu.

455. 1991> euskara batua saiakera-liburuak telleriarte 0092 Hainbat abantailarekin batera, gainditu beharreko arazoak ere berarekin ekarri zituen trenak: adibidez, bere bidean zehar ebakiko zituen bideei eta aurretik zeuden zorbideei irtenbidea eman beharra.

456. 1991> euskara batua saiakera-liburuak telleriarte 0092 Motxorroko kasuan, Atagoititik zetorren "Kamiñu Erreala", 1845ean ebakia, Oñatirañoko kotxe bidearekin batera, Motxorroko kaseta eraiki zuten karrilaren gaikaldean.

457. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. lopetegi 0053 1.4. Perpaus baten barruan, esandakoa argitzeko edo osatzeko beste esaldi bat tartekatzen denean, kontaera nagusia ebakitzen duen esaldi hau koma artean jartzen da.

458. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0074 Bi zuzenez emandako planoa () zuzenaren arabera ebakitzen du eta hau eta puntuetatik igarotzen da.

459. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0074 eta zuzenek puntuan elkar ebakitzen dute, eta hori da eskatutako ebaki-puntua.

460. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0074 Bi plano hauen arteko elkargunea, frontala da eta honek zuzena puntuan ebakitzen du.

461. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0074 Zuzenetik igarotzen den planoa proiektatzailea bada, plano honek -rekin duen elkargunea horizontala da, eta honek zuzena puntu berean ebakitzen du.

462. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0074 Horretarako zuzenaren hirugarren proiekzioak (profileko zuzena da) eta emandako planoak aukeratutako profileko planoarekin duen elkargunea ebakitzen dueneko puntua lortu behar da.

463. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0074 (Profileko planoa delako, ebaki-puntua planoaren trazek zuzenaren proiekzioak ebakitzen dituzteneko puntuetan proiektatzen da).

464. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0074 24. Beste bi zuzen ebaki eta hirugarrenarekiko paralelo den zuzena (30. irud.)

465. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0074 Soluzio den zuzenak, r eta s ebaki egin behar ditu eta t-rekiko paralelo izan behar du.

466. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0204 Beheko oinarriko erpin batek kota jakina du eta oinarri horretako beste bi erpinak hurrenez hurren H eta B planoan daude, oinarriko planoak L.L. ebakitzen dueneko puntura distantzia berdina dutelarik.

467. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0269 30. L.L.tik plano bat pasarazi, erradio jakineko zirkuluaren arabera esfera ebakitzen duelarik.

468. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0269 Proiekzio-planoak eta emandako planoa erradio jakin eta berdineko zirkuluen arabera ebakitzen dituen esfera deskribatu.

469. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0269 Proiekzio-planoekiko edozein posiziotan dagoen plano ezagun bat, erradio jakin bateko zirkuluaren arabera ebakiko du esferak.

470. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0269 r zuzenetik planoa pasarazten da eta honek esfera C zirkuluaren arabera ebakitzen du.

471. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0051 , da zirkunferentzia lagungarriaren zentrua eta emandako bi zirkunferentziak ( eta zentrudunak) ebaki egiten ditu.

472. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0051 Bi erro-ardatz lagunarri hauek, M puntuan elkar ebakitzen dute.

473. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0107 Emandako zirkunferentzia eta puntuetan ebakiko du.

474. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0107 erro-ardatza da eta puntuan ebakitzen du zuzena.

475. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0121 34. Lerro inklinatu batek ebakitzen dituen bi zuzen paralelotan inskribatutako erkozia marraztu. (42. irudia).

476. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0162 Hauek -ean ebakiko dira.

477. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0177 zuzenkien erdibitzaileak puntuan ebikitzen du asintota.

478. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0205 puntua 1 puntuarekin lotzen da eta 2 puntutik paralelo bat marrazten da zuzena puntuan ebaki arte, puntuaren homologoa delarik.

479. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0080 Hori bai, azentu angloamerikarrak desitxuratuta, hala nola San Bruno herria San Bruno idazten dute baina Sanbrano -edo esaten, edo Encinitas herria, espainolez bezala idatzi baina Insinires ebakiz.

480. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0029 aizkolketa. iz. Aizkoraz ebakitzeko lana. aizkolketan ari, ihardun. Aizkoraz ebakitzen ari, ihardun. buruz gorako aizkolketa (adaburuaz gorako aizkolketa).

481. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0029 aizkora. iz. Zura eta kidekoak ebakitzeko erabiltzen den lanabesa.

482. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0029 aiztokada. iz. Aiztoz egindako zauria edo ebakia.

483. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arrieta 0086 Jerusalenen parean, Mediterraneo itsasotik itsaso Hilaraino doan goitik beherako ebaki bat egiten badugu, ezberdintasun nabarmenak dituzten lau lurralde bereiz ditzakegu:

484. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak x. azurmendi 0179 Bakarren batek ankan bat ebai eo norbeit arbolati eroitzen bazan etzikon ezer ordaintzen.

485. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak y. lekuona 0017 Lenego sarraldian, artean gari ta gaiñontzekoak ebaki berriak dira ta naiko bazka izaten dute ardiek, baiña bein abenduaren asieran, berriz ere alea ereiteko lurrak gorritzen asten diranean, jatena murriztu egiten zaie eta orduan, al dan lekuan billatu bear.

486. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0005 Okamendi oiek dira, euriak jaurtitzen dituan urak bitan ebakitzen dituztenak: Ibero aldera iparreruntz; Duero aldera, berriz, egoruntz.

487. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0020 Urdaia koxtakin yaten zun, mukadu aldiro ui puska bat sartuz, bere labanakin ebakita.

488. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00023 Horren seinale izan zen tory-en ordezkari Lord Strathclyderen hitzaldia: Historiaren kapitulu luze bat gaur gauean [atzo] itxi dugu. Iragana pasatu da. Beira pitzatuta dago eta ezin da konpondu. Lehen ministroak aiztoa hartu eta ebaki erraldoia egin du historiaren aurpegian. Baina, iragana iragana da. Etorkizunaren garaia da

489. 1991> sailkatu gabeak egunkariak x. gereño 0010 Jendeak ez du ulertu orain arte ikusi ahal izan ditugun beste modu primitibo eta baldar horiek, errepideak eta kaleak trafikoari ebakiz, autobusak eta trenak errez, barrikadak eraikiz, etab.

490. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j. tobar-arbulu 0003 Horretarako, langile mugimenduan oso erroturik egon diren ia ohitura guztiekin hautsiz, botere lortzearen ideiarekin apurtuz, langileriaren diktaduraren helburua baztertuz, sozialismo errealaren azken dirdirekin moztuz, dagoenaren gestiogintzaren projektuarekin ebakiz, boterea beronetik aldendu behar deneko errealitate areriotzat hartu beharra dago.

491. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1995 0009 Bi ordulariak bereiz eta orratzak ebaki itzazu.

492. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1995 0009 24 laukitxoak eta 2 dadoak ebaki itzazu.

493. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0006 2. Paper laranjan 42 zmko zati bat ebaki.

494. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0006 Zure kuia apaintzeko, ahoa, begiak eta sudurra paper beltzean ebaki eta kola itzazu.

495. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0010 48 kartak kontu handiz ebaki, atzean dauden puntutxoak segituz.

496. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0017 Gero, karameloak ebaki itzazu laban gurineztatu batekin.

497. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. diaz de lezana 0001 1. Konplexutasun-mugak. Sintagma luzeak, termino konposatuak dauzkatenean, segmentutan ebaki behar dira.

498. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... santa mariñe 1994 0004 Jaun handion ingeruan itzelezko jai eta banketeak ezeze, krudelkeriarik gorrienak bere emoten ziren: 1444.ean, esate baterako, Butroiko Jaunak berak ebagi eutson samea Ganboatarren buru zan Martin Santxez Arbolantzakoari eta ganera jai bategaz ospatu gero.

498 emaitza

Datu-estatistikoak: