XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0351 Jon ebanjelariak jazoera au onelantxe edesten dausku: Gero Jesus'ek dana beterik egoala jakiñik, Idatzitakoa betetzeko, esan eban: Egarri naz....

2. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0084 Zure Apostolu ta Ebangelari Joan'en irakatsiz argiturik, ukan dezala betiko saria.

3. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0035 San Juan Ebanjelaria ere alakoa zan, erretxiña, odol berokoa.

4. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0011 Eriotzaren atzaparretako ondakiña iruditu zitzaion Jon Ebanjeliari mundu au, Adan'en pekatu ondoren.

5. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0052 Azken-Untzio santua eman zitzaion, Aita nagusiak indulgentzia aplikatu zion, eta comunidade guztia, animaren gomendazioa errezatzera, etorri zan, eta pake osoan, noiz azkenenko asnasea ematen zuan iñork igarri gabe, Kreatzallearen eskuetan bere anima entregatu zuan 67 urte, bi illabete gutxiago zituanean, 1770-garren urteko Urri-illaren 18-an San Lukas Ebanjeliaren egunean.

6. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Leenik, idazle ugariak, sarrera gisa, idaztiño onen egillea nor izan zenentz gur bilki eztabaikatu ondoren, Luka ebangelari deuna izan zala iakintza arauz sendetsirik uzten digu.

7. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0013 Atal oneitan, ebanjelari bakotxak Jesus'en umetzaro ta bizitza ezkutuko jazopen pillo bat jakiñerazoten dausku, Alkartasun Zaarraren bidez argi eginda eta gero Ebanjelio guztian zabalduta, Alan, obeto dirauskue Jesus nor zan.

8. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0013 Elizeak bere bizitzan dauan sinismen guzti au, ebanjelariak Jaunaren lenengo unealdietara eta bizitza ezkutura jaurtiten dabela esan daikegu.

9. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0013 Ebanjelariak be Jesus'en Umetzaroko Ebanjelioa idaztean egin ebenez.

10. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0027 Gain ederrean gaurko itxuraz oindiño lau Ebanjelarien irudiak aratz, sotil, marot agiri dira.

11. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0189 Lan originalenak eskultura exentuaren arlokoak dira eta obra bikainak heldu zaizkigu: Alpirsbach-eko ebanjelariak, Kristo maiestatetsua Wolfram-eko gazteluko brontzezko lehoi ospatsua, Erfurt-eko Wolfram irudia 1,50 metro handikoa edo Liege-ko San Bartolome elizako brontzezko ponte-harria.

12. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0047 Modu honetan ebanjelariak hauxe esaten digu: Jesus jaio zenetik.

13. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0059 Jesusen bizitzan zehar agertzen diren aukera hauek, ebanjelariek (Mateo eta Luka) hiru posibilitateetan elkartzen dituzte.

14. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0023 Ama Birjina bezala koroatua ikusi zaitut, lau ebanjelarien abereak auspez zure aurrean - lehoia, arranoa, idia eta aingerua.

15. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0137 Gurutzeriaren angeluetan ikus daitezke lau ebanjelariak beren tetramorfoekin.

16. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0111 Badirudi, lau ebanjelariak bat datozela esatean, Bazko aurreko garaian Jesusek bakarrik zeukala Espiritua.

17. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0296 Batzuk bereziki fantastikoak ziren, San Joan Ebanjelariaren izenean ipini zen hau bezala, egiaz V. mendearen bukaerakoa bada ere: Aingeru bat agertzen zaio Mariari, palma bat ekartzen dio eta heriotza iragartzen.

18. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0026 San Lukas Ebanjelariak ola esaten digu Jesusen jaiotza: Egun aietan, mundu guztiaren izenak artzeko agindua eman zuan Zesar Augusto`k.

19. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0102 Au dio Joan Ebangelari doneak, siñistunen barrenetik ibaika ateratzen dan ura zer dan esaten digunean: Au esan zuan siñistuaz artuko zuten Espirituari buruz: artean ez bait-zan eman Espiritua, Jesus aintzara sartu etzalako.

20. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0282 Ez daukazu jakintza berrien billa ibilli bearrik; lenago itz egiten banun Kristo agintzeko zan; eta zer edo zer galdetzen ba-zidaten, galdera aiek Kristo eskatzeko ziran ta itxoiteko: Kristogan lortuko bait-zuten on guzia, apostolu ta ebagelari guziek erakusten duten bezela.

21. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0314 Orregatik Ebangelariak siñistunengatik esan zun: Ez dira auek odoletik sortu, ez aragi ez giza-irritsetik, Yainkoarengandik baizik.

22. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0064 Orain kontatuko dizudan gertakizun onek, irakurle, Londres`en izan zuan asiera, eta ez duzu bere aipurik Sir Arthur Conan Doyle`ren liburuetan aurkituko, ordurako illa bait zan Sherlock Holmes`en ebangelari izan genuan idazle bikain ura.

23. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00048 Segituan, honen ondoren datorren pusketan, Mateo apostulu eta ebanjelariaren konbertsioa kontatzen zaigu.

24. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 00150 Ezaugarri horiek eta beste batzuk Ashowko (Warwickshire, Erresuma Batua) Gurutziltzaketa eta Ehorzketa Santuaren triptikoan aurki ditzakegu, baita bereziki, konposizioari dagokionean, Pauntleyko (Gloucestershire) San Joan Ebanjelariaren elizako Gurtzaren, Deikundearen eta Jaiotzaren triptikoan ere.

25. 1991> gipuzkera liturgia b. latiegi 0244 Esmirna'n jaioa seguruaski eta an, berak esaten duan lez, Donibane Ebangelaria ezagutu zuan Polikarpo Donearen ikasle izana.

26. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0017 Ebanjelari onek, bere altxorretik gauza berriak eta zaarrak ateratzen dituen etxe-nagusiak bezala jokatu du (Mt 13,52).

27. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0617 Ebanjelariak berak damaizkigu Ebanjelio au ondo irakurtzeko bi giltza: itzaurrea (1,1-18) eta Ebanjelioaren leenengo bukaera (20,30-31).

28. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. beristain 00036 Espiritu Santua jaitsi zitzaion gainera uso idurian esaten digu ebanjelariak.

29. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j. añaga 0030 Eta Joan ebanjelariak onela esaten digu: Bizia, gizakien argia zen.

29 emaitza

Datu-estatistikoak: