XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0047 Ebanjelioak eztiño zeren ganerakoa izan zan euren arteko autua edo esapidea.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0040 E. Consagrau edo ordenduteco Eleiseari dagocazan leguezco Ministro onac, celan direan Sacerdoteac, Ebangelioco ta Epistolacoac.

3. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0019 Emen bertan, ba, Jesusen salmena eta etsaien eskueratzea dakarren ebangelioa irakurtzen zan.

4. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0023 Onen oroipenean irakurtzen zan Siongo elizan Espiritu Santuaren etorrera dakarren ebangelioa.

5. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0042 Zer ichuratacoa dan esatera igaro baño len, esango degu bere echaquintza dala romanica deitzen dana iru otoigobe edo nave dituana, bobedaz estaliya, eta beste ainbeste nicho, leyo batzuec argui eguiten diyetela: sendo ta andiyentsuba bere ingurune guziyetan dalaric, bere singletasun ta menaldizaz, adirazten du Ebangeliyo santubari dagoquiyon anditasun ta gozotasun guziz egoquiya, bacoitza beregan bilduric, gogartatu ta meditatzeco.

6. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0338 (...) Aitorr eta Igarrlariyen izenean; Apostolu ta Ebanjelariyen izenean; Odol-emaille ta bestelako Doitsuben izenean; Praile ta Bakartarr Doitsuben izenean; Nesk-autsikabe-garbi Doitsuben izenean; eta Zeruko Doitsu guztiyen izenean... gorputzatikan irten: zure egon-lekuba gaurr zeruko atsedenean izan bedi, ta zure bizitegiya Sion Doitsuban.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0126 Jaunak esan eban eta egia da: Felii hujus saeculi prudentiores filiis lucis in generatione sua sunt Luc XVI, mundu zaleak euren asmo, garatz eta arazoetan argiaren (ebangelioaren) semeak baño zoli, zampucirc;rr eta bizkorragoak izaten dira.

8. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0082 *G. ¿Zer bide daucate erlijioso eztiranac, mandamentuac errez gordetzeco? È. Beren estaduarequin ondo datozen conseju ebangeliocoac gordetzea.

9. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0137 Berrogeikaroak (garizumak) zer esan nai ote digun? Orra oarrtu gaurrko Goizperrkia (Ebanjelioa) ta gure Jauna berrogei egun baru ta otoitzetan egon baizan, kristauak ere aro ontan (garizuman) Jesus onaren antzean bizi bearr degula besterik ez.

10. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0242 Aiek zerua irabazteagatik Jesusen izena ain sendo ta bizi aitorrtu bazuten, ¿lotsatzen geranok donokiratuko ote gera? Ebanjelioko itz ikaragarri auek irakurrtzen ditudanero, zanetako odola izoztu egiten zait; nola ez ba? ain ikaragarriak izan ezkero? Entzun: Nitaz lotsatu egiten bazerate, baita ni ere zuek Jaunaren aurrean zaudetenean zuetaz lotsatu egingo naiz.

11. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 oartu gaurko Ebanjelioko.

12. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0024 Ebanyelioan iracurtzen dagu hola hola zuela egiten Yesus Yaunac, predicatzera birazca igortzen zituen hiruretan hogoi-ta hamabi dizipuluekin.

13. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0094 Giristino Perfeccionea eta Ebanjelioco Contseiluac

14. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0094 I. Bai, Jesu-Cristoc manatcen diote bere Ebanjelioan, dioelaric: Izan zaitezte perfet, zuen Aita Cerucoa perfet den bezala.

15. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0094 I. Hura da Ebanjelioco Contseiluen segitcea.

16. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0094 G. Zoin dire Ebanjelioco Contseiluac?.

17. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0094 G. Hirur Berthute horiec certaco deitcen dire Ebanjelioco Contseiluac?.

18. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0094 I. Ceren Jesu-Cristoc bere Ebanjelioan gomendatcen baitaizcu, eta ez manatcen.

19. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0094 G. Ebanjelioco Contseiluac bereciki segitcen dituen estaturic bada?.

20. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0094 G. Munduan bici direnec ere segi ditzazkete Ebanjelioco Contseiluac?.

21. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0192 Berri on bat emaiten dauku: baizik-eta Duvoisin-ek itzuli Ebanjelioak, Hariztoy jaun aphezak aphaindu zituen bezala, eros ditezkela bortzna libera, San Frantsesen erran dugun saltegian.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Atso ortz-ustel, txima-jariyo baten antzera, ordun ere Olazabal'en ebanjelio liburua izan bear.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Goizparki edo Ebanjelio doneak aztertu ditzagun maiz.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Gezur edo egia, hau erran daukun berriketaria ez baita bethi ebanjeliotik mintzo dena, erosi bezala saltzen dugu, berdin-bei.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Finlandiak, gaur dabillen arazoan, gotzari bat izandu da Batzarrari bizien itzegin diona, Finlandiko legedia goizpar evangelioaren urren maitatu biar duala.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Goizparkija (Ebanjelijua)

27. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Aita Jaungoikoak ezkutukiak azaldu ta Testamentu Zarreko Liburuak emon; bere Seme Jesukristo'k zeruetako Erreñua irakatsi, bere Ebanjelioko Barri Ona emon eta gure Ama Eleiza sortu; baña ez sortu bakarrik, sortu ta apostolu ta mixiolariz ornidu eta erakusleen yakituriz ta birjiñatxoen garbitasunez ta autorlen santutasunez ta iztunen ta apolojistaen liburu ederrez sendotu, zabaldu ta apaindu; baña batez be beti ta eunki gustietan mirari arrigarrien silluz ziñatu.

28. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00218 Ze zorionekoa, bai, gustiok munduaren erakutsi galgarriak alde batera itxita, eta mundutarrak ain maite dituezan sorkari galgarriak gorrotauaz, Kristiñau ta katolikoei dagokien lez, siñismenak eta Ebanjelioak agintzen dauan lez bizi dirala ikusi al banegi.

29. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0042 Komunidade nestorianetan, diakonisa onek arrigarrizko eskubideak izango dabez: - ambonera joan daitekez Ebanjelioa irakurtzeko.

30. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0035 (...), aldiz, lau ebangeriak idatzi zituen, ordurako idazkiz edo itzez zabal ebiltzan gai ugarietatik batzuk aukeratuz, beste batzuk laburpenetan bilduz, edo Eleiztarren batzai begiratuta azalduz, aldarrikatzeko era beti be bat gordeta, Josukristo'ri buruz guri beti egia zintzoki agertuz.

31. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0035 20. Itun Barriko arauak, lau ebangelioez gaiñera, Paul Deunaren eskutitzak eta Goteunak idarokita idatzitako Bidalien beste idazki batzuk artzen ditu bere barruan.

32. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0031 Zeure Ebanjelio deuneko irakatsi ederren gomutapenak gaiztakeri guztien loturetatik azkatu nagiala.

33. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0342 SANCTUS - Zuzen zaudete. Baina hala ere Ebanjelio guztian ezta Maisuaren ahoan eta ezpainetan eskribitzen Haren Amarentzako esaera maitakorrik, Eztio ama esaten, andrea diotsa. Badirudi gutti arduratzen dela hartaz.

34. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0050 Irakurri dan Ebanjelioagatik barkatuak izan bitez gure pekatuak.

35. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0097 Meza: Eguberrikoa, 75 orr., Epistola Appáruit, 73 orr. eta Ebangelioa Pastóres, 73 orr. kendurik.

36. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0026 Ebanjelioak ez dute ezer esaten Andre Maria'ren bizitza aldi onetzaz.

37. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0054 Arrotzen dana beeratua izango dala esaten digu Jesus'ek Ebangelioan; eta itz oiek ere erdi-erditik betetzen dira.

38. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0098 Gure apaizak bazeramaten urte bete ta geiago mixio aietan ebanjelioaren azia ereiten.

39. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0204 Esan bezaidate: Apostolua irakurtea on al zaie, naiz Salmu soilla, naiz Ebanjelioa?

40. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0011 Ziur asko lengo Ebanjelioa eskeiñiko lioke itzez-itz gizadieri, bizitza egizko ta bakarra Kristori siñistean dagola gogoratuaz.

41. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0015 Emakume oiek, Klemente'kin eta beste nere lankideekin batera jardun dira nere aldamenean Ebanjelioa zabaltzen.

42. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 Eta aurrera doa Ebanjelioa, Mariaz txintik esan gabe.

43. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0096 Gezurra Ebangelioak.

44. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0042 Era berean, eta honek garrantzi gehiago du, kristau bizitzak eta ekintzak ibilli behar dituen molde oiñarrizkoak urratzen saiatzen da, Ebanjelioak eskatzen duenez.

45. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0043 Munduaren gizatasun evoluziorako kooperazioa hontara egin behar da: gizonen lurreko itxaropena Ebanjelioagan ukatzen ez dalarik eta Kristoren eta bere Erreiñuaren izpirituak munduko errealidadeak xuxpertzen dituelarik.

46. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0043 Maritain-ek ez du baztertzen apostoladutza organizatua, baiñan, benetan funtsezkoa, egunero Ebanjelioa bizitzea dela adieraziaz.

47. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0520 Aldez-beste, neri Ebangelioetan zor omen didana ori ere esan baitu norbaitek askoz gutiago da.

48. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0520 Ez dakit gorderik ete dauden nere iru Ebangelioak laugarrena argitara emana nedukan; baiña Deusto'ko Mensajero'ko zokoren batean baldin ba'daude, aietatik agertuko da.

49. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0008 Ebanjelioa (Apheza aldare ezkerrean da).

50. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0058 Ebanjelioa

51. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0058 Ebanjelio SAINDUA Jondoni Joaniren li-BURUTlK.

52. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0070 Ebanjelioa Ebanjelio SAINDUA San Mark-en li-BURUTIK.

53. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0083 Ebanjelioa: Ebanjelio SAINDUA San Luk-en li-BURUTlK.

54. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0274 Testamentu Berri osoa ere itzuli zuen, baina lau Evangeliak soil-soilik agertu ziran 1855'gn. urthean.

55. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0203 Batean eta bertzean, Ebanjelioaren mamia daukuzu eskaini eta agertu: Jainkoaren ohoratzea, ez bakarrik, ezpainez, bainan bihotzez, othoitzari emanez lagun, penitentzia.

56. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0011 Ebanjelioa, Apocalipsa, EI cantar de los cantares eta beste halako itzulikatu zituen Elizondoko eskuararat.

57. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0012 Jon Doni Joanes'en Ebanjelioak dauku hobekienik erakusten nola den Jesus Jainko Aitak igorria.

58. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0086 Jesus gizon guziak salbatu nahiz ari da; bere Ebanjelioa lehen lehenik Juduer dakote erakasten.

59. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0086 Ebanjelio sainduak dio Jesusi aditzaleak milaka jarraikiten zainzkola.

60. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0087 Ebanjelio sainduko erakaspenez baliatzeko behar nuzkeen laguntza hek ez daizkotalakotz Jainkoari galdatzen.

61. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Beren ustez, komunizten ebanjelio berriak egia emaiten dauku, harrokatik ura bezen garbi.

62. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 EBANJELIO BERRIA

63. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 EBANJELIO MOTZ ETA HOTZA

64. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Ebanjelioak emanak izanen dira meza aintzinean eta ondoan.

65. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 3) Junta berhezi zounbait egin behar zaie eta bortchatu gabe, libro kreaturik beitira, Ebanjelioa eta campagne d'année delakoari buruz sustatu.

66. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Gañera aditu zuan Jaungoikoak eskatzen ziola Ebanjelioko esan ura betetzeko: Norbaitek nere ondotik etorri nai ba du, bere burua ukatu, bere gurutzea artu ta nere ondotik etorri bedi.

67. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Kintabaleko Bernardo Anaiaren ondasunekin zer egin bear zan jakin naiean, berarekin eta Pedro Katanirekin Asisko S. Nikolasen elizara joan zan ta, otoitz eginda, iru aldiz Ebanjelioa idiki zuan.

68. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Ebanjelioko esan auek Jaungoiak berari esanak bezela artu zituan.

69. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Arean-bere, aztu egin eben ebangelioan Jesukristok apostolueri eta euren ondokoeri esan eutsena: Zueri entzuten deutsueenak, niri neuri entzuten deuste.

70. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. bastarretxea 00001 Literatura ezta besterik, Sartre'k berak diño lez, norberaren ebanjelioa zabaltzeko modu bat baño, gizonari norberak irakasten dabena eroateko irakatsi ori bizi eta ausnartu daien.

71. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. bastarretxea 00001 Zer irakasten dauzku Sartre'n ebanjelioak?

72. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Itun barriko liburuak beintzet, era bitara emon dauskuz; lenengoz, lau ebaingeriak batuta, oinguan barriz, lau ebaingeriak banaka, liburu batean bilduta.

73. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0246 MTX.: Ebanjelioan ba da... Nere Aitaren etxean, gela asko dira.

74. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0065 4'go Saillak: Ebanjelioko edestietan agertzen diran on eta errukitsu izan ziranen izen batzuk gogoratuko ditugu: samaritarrarena, semeondatzaillearen aita....

75. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0013 LENENGO ZATIARI SARRERA ZABALA
9. San Lukas'en eta San Mateo'ren Ebanjelioen lenengo atalak Jesus'en umetzaroa ta bizitza ezkutua azaltzen dauskue.

76. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0013 Atal oneik, UMETZAROKO EBANJELIOA dabe izena.

77. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0013 Atal oneitan, ebanjelari bakotxak Jesus'en umetzaro ta bizitza ezkutuko jazopen pillo bat jakiñerazoten dausku, Alkartasun Zaarraren bidez argi eginda eta gero Ebanjelio guztian zabalduta, Alan, obeto dirauskue Jesus nor zan.

78. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0013 10. San Lukas'ek eta San Mateo'k Umetzaroko Ebanjelioa idatzi orduko, apostoluak Jaunaren Biztueraz guztiz ikaratuta, Jesus'en bizitza iragarri dabe.

79. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0013 Ebanjelariak be Jesus'en Umetzaroko Ebanjelioa idaztean egin ebenez.

80. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0013 9. Zeri deritzagu Umetzaroko Ebanjelioa?.

81. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0013 10. Azaldu egizu zelan idatzi dan Umetzaroko Ebanjelioa.

82. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0013 11. Zer egin bear dozu Umetzaroko Ebanjelioko atalak irakurtean eta Jesus Ume ta Gazteaz pentzatzean?.

83. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0171 Oraintxe ikusiko dozu zelan eldu yaken Ebanjelioa jentilai, ainbat eragozpen izanarren be.

84. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0029 I-nengo Batikano arek, Aita Santutzari egokion gaia amaitu ta gero, gotzaietaz jardun bear eban:
Gotzaien mailla ta eginbidea, ebanjelioen ta idazti deunen irakaspenaz ta eskubidez, zer-zelango dan Kristo'ren Elizan.

85. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0070 Ta guk Andra Maria Ebanjelioan agertzen dan lez artu dogu.

86. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak pujana 0037 Ori egitea, Ebanjelioak diñoskuna betetzea da.

87. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak pujana 0049 Damu-elizkizuna egin nai dabenak ortxe daukez bear diran gauzak: Idazteuna (Biblia), Ebanjelioak, azterketa egiten laguntzeko era bateko ta besteko liburuak, ixil-giroa....

88. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak angosto'ko ab 0022 Kristau-aroko 91'garren urtean Gobea Aran'eko Osma Uxama'n, Astorkio izena eukan Gotzaiña, ebanjelioa zabaltzen ebillala, martiri egin eben.

89. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0016 Dandyak bere atsekiñen jarraitzaille biurtzen ziran, Ebanjeliotako esanen jarraitzaille antzera.

90. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0011 Alde batetik hondobako putzuko ur bizigarrien ikuspegia, gizakiak putzu horretara joko dau bere egarria asetzeko: eszenarik adierazgarriena Jesusena da, Samariako emakumearen putzuaren ondoan; bere inguruan antolatuko dau ebanjelioko diskurtso handia: ur Jainkoaren bila joten dauen gizakiaren egarria asetzen dauen ura.

91. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0165 SERAPHICUS - Baina gure fundatzale santuaren aginduak bestelakoak dira. Ebanjelioa ezta gizonaren gustokoa, ezta haren gogarakoa eta atseginekoa.

92. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0165 SERAPHICUS - Behin Jesukristo irakasten zegoela, ikasle bat hurbildu zitzaion: Maisua, hor daude zure ama eta senideak. (Anaiak dio Ebanjelioak, baina denok espero dugu, sinesten dugu eta nahi dugu, hori imposible dela). Harek erantzun zion: Zuk diozu hor dagoela ene Ama, baina nik diotsut ezetz, eztagoela, hori ezpaita ene Ama; (...).

93. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0005 2. KRISTAU MEZUA - Komentatu ebangelioko testu hau denen artean katekistarekin: BEGIRA: IKUSI TXORIAK;
EZ EREIN, EZ EBAKI, EZ DUTE EGITEN;
EZTA GABELETAN GORDE ERE.

94. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0079 San Paulok hauxe irakasten digu: Jesus Jauna, zeruetatik su eta gar, agertuko denean, Jaungoikoa ezagutu ez, eta Jesukristo gure Jaunaren Ebanjelioari entzungor egin diotenak zigortzeko, hauek betiko hondamendirako zigortuak izango dira Jaunaren aurpegitik eta honen indarraren aintzatik urruti (2 Tes. 1,7-9).

95. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0153 Azken hauek betiereko zigorretara abiatuko dira, zuzenak, berriz, betiereko bizitza. (MATEO: Ebanjelioa).

96. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0003 Ebangelio osoan ez duk astoen kontrako hitzik aurkituko.

97. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0036 Apostoluen Eginak liburuari jarraituz Ebanjelioaren hedakuntza ikusiko dugu, gizon baten eskutik: Paulorenetik, hain zuzen.

98. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0128 Ebanjelioan agertzen den bere benetazko irudian aurkitu nahi dugu.

99. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0128 Lukas-en ebangelioak Haurtzaroko Ebanjelioa bezala ezagutzen den atalean eskaintzen diguna.

100. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0128 Lukas-en ebanjelioan zehar Mariaren irudia ezagutzera eman nahi zaigu.

101. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0023 1. Ebanjelio apokrifoak

102. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0023 Ebanjelio ofizialen gain badaude Jesusi buruz hitzegiten duten beste kristau idazki batzu.

103. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0023 Hauei Ebanjelio apokrifoak esaten zaie.

104. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0023 - Beste batzutan izenburuak liburuaren edukia adierazten du (Egiaren ebanjelioa...).

105. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0023 Beste ebanjelioak jadanik idatzirik zeuden.

106. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0023 - Ebanjelioak ez dira Jesusen historia, biografia edo apolojia.

107. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0023 - Ebanjelioak dira: - Pertsona batzuren testigutza eta gertakizun batzuren kontakizuna.

108. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0048 Mt 1, 18 24 Gaurko ebanjelioko kontakizunak hiru gauzok azpimarratzen ditu batez ere: Mariak bere birjintasuna galdu gabe sortzen duela Jesus, Jesusen izenak aldez aurretik adierazten duela haurraren salbatzaile eginkizuna eta, azkenik, Emmanuelen jaiotzari buruz Isaiasek egindako profezia betetzen dela Jesus, benetan, Dabiden eta Jainkoaren semea da.

109. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0013 Talde polita, baina ez behar hainbatekoa, gure kristau elkarteen bizitza bultzatzen eta Jesu Kristoren Ebanjelioa Gipuzkoan hotsegiten jarraitzeko.

110. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0013 Gazteek ezagutzen dituzten apaizen bizikera eta Ebanjelioa zabaltzeko apaizek egiten duten lana ez ote dira gazteen barruan ukitzeko bezain erakargarri?

111. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0009 Gaur irakurri dugun ebanjelio zatiarekin hasten da zehatz Jerusalenerako bidea.

112. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0009 Jerusalenerako bidea hartu zuen adore haundiz (Ebanj.).

113. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0009 Misio horren haritik, hain zuzen, ulertu beharko ditugu Jesusen jarraipideak eskatzen dituen baldintza erabateko eta erabeteko horiek, ebanjelioak zehazten dituenak alegia.

114. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0009 Kontrakoak onartuz eta zerbitzua burutuz baizik (Ebanj.).

115. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0010 Inaziok erabateko eta era beteko aukera jartzen digu aurrean: Ebanjelioaren aukera egin beharra daukagu.

116. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0047 Jondone Lukaren Ebangeliotik hartua da Irakurgaia.

117. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0058 Jondone Markoren Ebangeliorik hartua da Irakurgaia.

118. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0058 Jondone Joanen Ebangeliotik hartua da Irakurgaia.

119. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0080 Jondone Markoren Ebangeliotik hartua da Irakurgaia.

120. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0101 Jondone Lukaren Ebangeliotik hartua da Irakurgaia.

121. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0137 San Mateoren Ebangeliotik hartua da Irakurgaia.

122. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0148 Jondone Lukaren Ebangeliotik hartua da Irakurgaia.

123. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0550 Eta agertu zien, egiten zuten profezi lana, berentzat ez, baina zuentzat zela ebanjelioa izpiritu santuaren indarrez zabalduta.

124. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0550 Orain, gauza horiek hotsegiten dizkizuete ebanjelioa zerutik bidaliriko izpiritu santuaren indarrez zabaltzen dizuetenek; eta aingeruak berak ere gauza horiek ikusi nahian daude.

125. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0005 Baina, zorionez, Kokolo-ren ekitaldiak amaiera ona izan zuen, herriko apaiza bilakatuz San Juan-en ebanjelio bat azaltzen hasi zenean.

126. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0081 Orduan Kokolok lehen aldiz hitz egin zuen, eta ebanjelioak gogoratuz, apaiza berriz hunkitu zuten hitzak esan zituen: - O, apaiz jauna! San Josek eta Ama Birjinak Belen-en aurkitu ez zutena lortu dugu guk Santiago-n zurekin: lagun bat.

127. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0212 Oraindik etzekin bakoitzak berari komeni zitzaion neurrira zeramala Ebangelioa, eta bi liburuotan nabari denez hortikakoak zituen bere gogoaren ezbeharrak.

128. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1970 0083 530 ta gehiago orrialdetan, Ebangelioaren kristau-muina ematen digu, Mateo, Markos eta Lukas-ek dakartenez.

129. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0290 Aldaketa hauek ebanjelioa ikuspuntu berri batzuetatik irakurtzera eta interpretatzera behartu gaituzte.

130. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0097 Irakurgai eta Ebangelioaren irakurtzearen egoera eta textu-inguru urbila, Meza da, noski, Eukaristi-ospaketa, erritoan eragiten eta bizi den gertakizun salbatzailea.

131. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0066 Benetan Ebanjelioak eta ezagutzeko beraien sorterria ezagutzeak asko laguntzen digu.

132. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0024 Horrela, Jainko hitzaren edo Jesukristoren ebangelioen ordez gizonaren erlijioa edo jainkozaletasuna sartzen da.

133. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0026 6. Ebanjelioko pasartea (Mt 25,14-18) Jainkoaren erregetza atzerrira irteteko zegoen gizon baten antzekoa da: deitu zituen morroiak eta bere ondasunak utzi zizkien: bati bost talentu, beste bati bi eta besteari bat.

134. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0046 On izango litzateke, gaia zuek osatzea Haurrekin batera, Jesusen gizonenganako barkamenaz ari den Ebanjelioko beste pasarte bat irakurriz eta haiekin hizketatuz (Zakeo, Lk 19,1-10; hala besteak).

135. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0080 Kristori jarraitu zitzaizkion lehen artistek lurpeko galeria haietan pintatu zituzten Jesus-en, Birjinaren eta Ebanjelio-ko pasarteak.

136. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0017 Errebalidako frogen artean, honako hauek ezarri zizkioten: Erlijioan, San Juanen Ebanjelioko pasarte bat komentatu behar izan zuen; latin eta griegoan, Horazio eta Iliadaren zati batzuk itzuli; Historian, Servius Tullius eta Constantinoplaren konkistari buruzko galderei erantzun; Aleman disertazioan, Ogibide aukerapenaren aurrean gazte baten burutapenak izeneko gaia landu behar izan zuen.

137. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0088 Orain apeza ebanjelioa irakurtzen ari zaigu.

138. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0088 Apezak erreztasun, bizitasun eta gaurkotasun askoz ebanjeliokoa agertzen digu.

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0027 10.- Hori, gure izana behin da berriz Ebanjeliora ta Bizi Araura zuzenduaz lortuko dugu.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0061 Ebanjelioa iragarri
37.- Kristo, bizidun Hitza, gizonaren askatzaile da, gizona bere heldutasunera dakarrena.

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0061 Ebanjelioaren lehen iragartzean eta fedearen heziduran lan egitea geure bokazioaren eskabidea dela derizkiogu.

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0069 43.- Gure ahalmenez Ebanjelioaren serbitzuan gabiltzala, gertakizun guzietan, batez ere guda ta oinazeetan, mundua askatzeko ekinean dabilen Jesukristorekin gero ta batasun haundiagorako deia sumatuko dugu.

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0272 Erreformatuen artean * predestinazioarekin batera erabiltzen dute Jainkoaren deia hitza, predestinatuei Ebanjelioa onartzera eragiten dien jainkozko eragina aditzera emateko.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0129 Liburuon aitzineraturiko mito ebanjelikoen eratze-teoriaren kontra, geroago Bruno Bauer altxatu zen, Ebanjelioaren kontakizun mordo bat haren egileek berek fabrikatuak zirela agertuaz.

145. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0181 Orduko hierarkiaren harrokeriaren, aurrena, ebanjelioaren dirdira xumeak xoratzen du Valdo eta elizaren birjintasun zikinduak min egiten dio.

146. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0017 Jesusen esaldien aramear oinarria ebanjelio sinoptikoetan.

147. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0017 Lehenengo hiru ebanjelioek dakarten Jesusen mintza moldea eta estiloa bere mundu giroko mintza moldearekin gonparatzen baldin badugu, Jesusen ahoan, sarritan, aurkitzen diren zenbait espresiok harritzen gaitu: pasibo dibinoa izenekoa da horietako bat.

148. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0012 Ain zuzen Gogorkeriaren eta Kartzelaen gaiean Euskalerrian ba ditugu guk bi bultza-gaillu, gauza auek gogorazten dizkigutenak: a) bata, Bizkai`ko Lege Zaarra, bere Lenengo Titulo`ko 12`gn. Legean; ala bait dio garbi-garbi: eta b) bestea, beti gogoan dauzkagun Ebanjelioak diotena San Mateo`ren 25`gn. Kapituloan: Kartzelatua nengon, eta etziñaten bisitara etorri.

149. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0385 Eta Ebanjeliotik bi gauza hauek dakizkigu: bata, Jesus dela artzain bakarra; eta bestea, Pedro ere artzain dela.

150. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0169 San Joanen idazkietan Pisteuein aditza, hots, sinetsi, 4. ebanjelioan 98 aldiz azaltzen da.

151. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0237 Bazekiten Ebanjelioa bera dela Jainkoaren indarra sinesten duen ororen salbamenerako.

152. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0237 Inoiz, Kondairan zehar, egon dira, bai, portaera batzuk Ebanjelioaren Izpirituaz akort ez daudenak, baina Elizak beti irakatsi du inor ez dela bortxaz federa ekarri behar.

153. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0237 Era horretara, Ebanjelioaren legamiak mendeetan barna bere lana egin eta asko lagundu du, gizonek pertsonaren duintasuna sakonkiago ikus dezaten, gizonari gizartean erlijio-arazotan bortxarik egin behar ez zaiolako konbentzimendura heltzeraino (Ikus n. 12).

154. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0237 Kristok emanik, eskubidea eta mandatua du Elizak Ebanjelioa mundu guztian hots egiteko.

155. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0078 Jainkoaren seme Jesusen giza jatorria bezala, haren jainkozko jatorria ere ematen dute ebanjelioek.

156. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0556 Izadi indarretara muga ez litezkeen Jesusen mirarizko ekintza guztiak Ebanjelioetatik erauzi nahi izatea handi samarra litzateke benetan.

157. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0119 Gure mende honetan egindako itzulpenak jatorrizko grekotik eginak izan dira, baina goi mailako hizkuntza zerabilten edota Ebanjelio hutsa ematen zuten eta ez Itun Berri osoa.

158. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zabaleta 0053 Beronetan James Barr-ek landu duen tipologia batetan oinarriturik (2) Haraneder, Harriet eta Duvoisinen itzulpen moduaren eta jatorrizko testuarekiko duten leialtasunaren azterketa bat egiten du, San Mateoren ebanjelioaren itzulpenean oinarri artuta batez ere.

159. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zabaleta 0066 Leizarraga ondoren Biblia osorik edo pasarteak euskarara itzultzeko saio gehienak protestanteek eraginak izan ziren, 1856an L. L. Bonaparte printzeak E. Inchauspek zubererara eta Sallaberry Ibarrolakoak behenafarrerara egindako San Mateoren ebanjelioaren itzulpenak argitaratuz, euskal literaturaren historian eskubide osoz Bonaparteren aldia dei litekeena inauguratu zuen arte.

160. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0029 Baditu, ordea, Orixek bere obretarik zenbait, erdibide alegiazko horretarik saihesturik, delako herri ez ikasiagana begira idatziak, hala nola Santa Cruz apaiza, Ebanjelioen itzulpena edo, trataturiko gaien aldetik hemen argitaratzen dugun testuaren ahaide hurbil den Jainkoaren billa liburua.

161. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak salbamena 0093 Ebanjelioaren eta kulturaren arteko etena da zalantzarik gabe, gure garaiko zoritxarra, lehengo aldietan izan izan den bezala.

162. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0060 Otoitz Apostolutzaren asmoa: Kristauek gero eta testigantza argiagoa eman dezaten, behartsuei lagunduz eta Ebanjelioaren espirituan pobretasunari itsatsiz.

163. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0343 Elizak Ebanjelioa hotsegiteko bere mardultasuna, eragina eta indarra gorde nahi baditu, beharrezkoa du berbera beti ebanjelizatua izatea ".

164. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1986 0038 - Jesusen irakatsiak gero ta hobeto ulertuaraziz eta, Jaunari jarraitzeko eta Ebanjelioaren argia mundu osora zabaltzeko indar emanez: Horrela ematen dio bizia Elizari Espiritu Santuak.

165. 1969-1990 gipuzkera liturgia agustindarren liturgia 0049 EBANJELIOKO KANTIKA Antifona

166. 1969-1990 gipuzkera liturgia eguberri-aldia 1982 0010 Jainkoaren eta gizonaren arteko arremanak ondorengo esaldi bereizi eta bakar onetan zeazten dira: Itza aragi egin zen, eta gure artean jarri zuen bizilekua (Ebanjelioa).

167. 1969-1990 gipuzkera liturgia eguberri-aldia 1982 0010 Jaungoikoa ez du iñork iñoiz ikusi;... Semeak bakarrik eman digu Aren berri (Ebanjelioa).

168. 1969-1990 gipuzkera liturgia eguberri-aldia 1982 0046 Ebanjelio onetan seiñalagarriena serbitzu jarrera da, bizia ematearena.

169. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0149 Egunen batez, gure gorputz illarentzat ere esango dira Ebangelioko itzok: Ez billatu illen artean bizirik dana; ez dezute emen, piztua da.

170. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0314 Ez litzaioke ezer gizonari aitortzea gure Jauna, Mari Birjiñagandik jaioa egizko eta benetako gizona dala, baldin Ebanjelioak dion bezelako gizakia dula ez badu siñixten.

171. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0109 Elexaar, itza! Eta Lukasen Ebanjelioa astiro-astiro irakurri, eta Oraintxe entzun berri dezuten egunari dagokion Lukasen Berriona, elexaar-ipuia al da?, galde egin nien.

172. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0057 Kristauen elkartasuna lortzeko, era ez-berdiñetako kristaueri dei zorrotza ta zabala egin die: Ebanjelioa ta sinismena artzeko oiñarritzat, egiazko elkartasunerako bidean, eztabaida ta ezin-ikusiak utzita.

173. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0060 Billatu bear duguna, BIGARREN BIDEA da, bide bikoitz ori ez bezelakoa, berria, Ebangelioan oiñarritua.

174. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak karmel 1970 0011 Danai kristau dotriña erakustea: giza-azkatasunaren eta Ebanjelioaren kontrako pekatua omen da, ta gorrotoak sortzen omen ditu, alajaiña!.

175. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0098 Andik laister asi ziran baita Franziskotar batzuk eta Pasiotar zenbait ere Lekuona`tar Manuel tartean zutela, Epistolak eta Ebanjelioak euskeratzen, euskeralpenen azterketak taldean elkarrekin egiten.

176. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0133 Ebangelio utsetik bizi nai zuenak ez zezakean onartu Etxeparek egin zuen liburuaren mamirik ez muinik.

177. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1969 0207 Igande eta jaiegunetan, epistola eta ebanjelioaren aurretik Itun Zaharreko, edo pazko garaian Apostoluen Eginetakoa, irakurgai bat ipini da.

178. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0228 Hori bera agertzen digu Markox doneak bere ebanjelioan (XI,25), esatean: Otoitzean ari zeralarik gogoratuko bazinake norbaiten aurka zer-edo-zer baduzula, barkatu ezaiozu, zeruan dagon zure Aitak ere barkatu ditzan zure hutsak.

179. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0027 d) Ez diteke Ebanjelio-zabalkunderik edo otsegiterik egin - gezurrezkoa ezik - gizaki jakiñenganako maitasun egiazkorik gabe: (...).

180. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0028 Itzetik ortzera dabilen esaerak dionez, danen gizona da apaiza; guk, ordea, alderantziz aitortzen dogu: erdiko bidea ez-bainan, besterekin alkartzea, zuzenbidea, zapalduen askatasuna eta pakea eskatzen dituan Ebanjelioa dandanei erakusten dien gizona dala apaiza.

181. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0010 Ebanjelio Santuaren itz oietan, gogo-idazleek kristau guztioi egiten zaigun deia ikusi dute, geren bizitzetan Maria onar dezagun.

182. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0063 - Gure parrokiaren alde: komunitate bizia izan dadin, Jesusen Ebanjelioa gizon-emakumeen artean eta zailtasunen aurrean kementsu aitortzeko, eska dezaiogun Jaunari.

183. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0070 - Ospakizun onetan eskuartzen dugun guztion alde: gure fedearen muiñean geure bizitzak aldatuko dituen eta Ebanjelioaren testigu kementsu biurtuko gaituen argia aurki dezagun, eska dezaiogun Jaunari.

184. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0256 Itz-lauz ere idatzi zuen zerbait: 1856'an L. L. Bonaparte'k berarekin eraman zuen Jesukristo'ren Ebanjelioaren itzulpena egiten, batik bat.

185. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0083 XIX gn. gizaldira arte beti pentsatu izan da Papias-ek (edo Joan presbiteruak) emen aipatzen duen Mateoren liburua, gure lehenbiziko ebanjelioa dela.

186. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0083 Mateoren izenarekin zabaldu den ebanjelioak, berriz, ez Jesusen esanak bakarrik, baita egiñak ere ba dakarzki.

187. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0083 Antziñate osoak beti uste izan du Papiasek pasarte ortan diona gure lehenbiziko ebanjelioari buruz esana dela, eta Schleiermacherek usnatu duen beste liburu hori ez da iñundik agiri.

188. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0083 Mateok hebreoz (arameoz izango zan, noski) idatzi zuela bere ebanjelioa: hori esaten digu Joan presbiteruak (...).

189. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0205 Beraz, ebanjelioek diotena, egia delako itxura guztia dauka.

190. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0205 Ebanjelioetan ageri zaigun Jesus orrek ba du bere buruaz konzientzia bat txit apartekoa, eta are jainkozkoa.

191. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0205 Inpresio hori egiten diote ebanjelioek, arreta pixka batekin irakurtzen dituen edozeiñi.

192. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0205 Ebanjelioak idiki besterik ez dugu.

193. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0326 Baiña Markosgatik esan duguna esan diteke emen ere: Galilea-zale dela Mateoren ebanjelioa.

194. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0052 - Jendeen bizitzak eta lurrak segurantzirik edo babesik gabe zeuden aldi artan, eta jende geienak gose ta beartsu, bizi-eziñen zebiltzalarik, Elizak artu zuan aginte-ardura: batetik, uri aundietako erri-agintea bera ere Gotzaiek artu zuten, eta bestetik, lekaide edo monje deituak asi ziran Europa osoan barrena erriak eskolatzen eta Ebanjelioa zabaltzen.

195. 1969-1990 lapurtera-nafarrera liturgia otoizlari 1984 0020 Ebanjelio hortan bada gertakari bat baino ainitz gehiago; bada hor Katixima bat; ikusten dugu gero-ta gehiago nor den Jesus, Jesus ezin zilatuzko misterio bat baita eta putzu batetarat urketa joan giren bezala, Jesusen ganat joan behar dugu.

196. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0065 Bakar batzu haatik jazarri ziren: Kontzilioa tronpatu zela eta Ebanjelioaren bidetik baztertu.

197. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0090 Popieluszko-rentzat, ezin berexiak dira Polones izaitea eta girixtino izaitea: Mendeak baditu gure kulturak bere hatsa Ebanjeliotik daukala.

198. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0115 Apezgai zelarik, Euskal-Herrian erretor izaitea zuen bere ametsa, eta funtsean, horrek zion piztu euskararen ikasteko sua, ikusten baitzuen, herritarrekin mintzatzeko eta heien artean Ebanjelioaren hedatzeko, baitezpadakoa zuela euskara.

199. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0265 Eta Ebanjelioak salatzen dauku, burrasoek Jesusen solasak ez zituztela konprenitu.

200. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa iratz 0003 Bainan Jainkoak nere amaren sabela danik berexia ninduen eta bere graziaz deitua:... haren Ebanjelioa pagano-herrietan zabal nezan (Gal. 1,14-15).

201. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0005 Bi dizipulu bazoatzin... Emauztarren ebanjeliotik erakaspen sarkorrak eman dizkate aita Abadeak; eta gero hitz berezi bat etxekoeri: Badakite biek zer zor dioten aitameri, aitatxi-amatxiri eta etxeko guzieri; zer zor dioten herriko apez eta fededuneri.

202. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1986 0001 Aita Adrien Gachitegui-ri zoakon Ebanjelio ondoko hitzaldiaren egitea; huna, hastean, erran dituen euskarazko hitzak: Adixkide sinetsdun maiteak, Zeruko aitak deitzen gaitu bakotxa bere izenaz... Guk, haren ardiak, ezagutzen dugu haren mintzoa eta jarraikitzen gaizkio...

203. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1986 0001 Mezako ebanjelioa zen orai berean irakurtu duguna.

204. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1986 0007 1973-an, zure eskuak egin emaitza bati esker, argitaratzen ahal ginuen Berri Ona, Ebanjelioak eta Egintzak dauzkan liburuxka.

205. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0029 Eta bizkitartean, elgarrekin erabili ditugun solasetarik, ohartu naiz Ebanjelioa estimu handitan daukazula beti; eta naski iduritzen ere zaitzu Ebanjelioari hobeki jarraikitzen zirela, elizatik bazter egonez.

206. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0029 Zuk diozu Ebanjelioak lehen-lehenik galdatzen daukuna dela, mundu huntan zuzentasuna ezartzea, gizonaren dretxoen alde borrokan artzea, lehertuak direnak altxatzea, estekan direnak libratzea.

207. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0029 Lurraren berritzaile eta iraultzaile behar duela izan girixtinoak, ba, egia duzu: sail horri lotzen ez dena, Ebanjeliotik urrun dabila; lur huntako eginbideri ihes egiten duena, ez ditake girixtino izan.

208. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0030 Bainan besterik ere bada Ebanjelioan.

209. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0030 Ebanjelioa, guretzat, ez da bakarrik liburu bat, erakaspen baliosez betea, bainan norbait da: Jesus Jauna.

210. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0030 Iragan igandeko Ebanjelioan preseski, entzuten ginuen Jesus, akituak heldu ziren apostolueri mintzo: Zatozte enekin, bazter leku batetarat, eta har zazue pausu apur bat.

211. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. saragûeta 0028 San Juanen ebanjelioa erematen du barnean.

212. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0022 Ebanjelioaren ondotik Aita Abadeak hitz batzu erran dauzku.

213. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak ardoy gog 0039 Eta, dudarik gabe, Jainkoaren probidentzia berezi baten nahitara, Jainkoaren aintzinerat agertzea hain hurbil zuen denbora hortan, bi urrikalmenduzko obra horien egiteko okasionea ukan zuen, horiek baitira Ebanjelioan Jainkoaren hautuko marka batzu, hil beharko zuenean ukan zezan berehala karitatezko bi egintza horietan bere bekatuak Jainkoak barkaturen zazkolako lekukotasuna, eta emanen ziola harentzat zaukan erreinua, egiten zionaz geroz besten bekatuen barkatzeko eta heien beharrean hoin errexki laguntzeko grazia.

214. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gmant 0001 Arles`ko abade lagun bategaz, Probenza`ko Sorkunde Garbiaren Mixiolarien gopatza irasi eban, Mixiolari onein elburua, probentzeraz Ebanjelioko irakatsiak zabaltzea izan zan.

215. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Itzuli, lehenik Jesusi buruz: luzaz eta luzaz, harekin behar ditu ezagutzak egin, jadanik Elizan barne direnek laguntzen dutela, Ebanjelioak emaiten diola haren erranen eta obren berri, eta Izpiritu Sainduak barnez argitzen diola gogoa.

216. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Girixtino-gaia ohartzen da bekatoros dela, eta urrikitan sarturik, Ebanjelioaren arabera nahi du ibili.

217. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arostegi 0001 Alda eziñezkoa, zala zirudien gure Elizak gauza guzietan; ezeri ez zitzaion ikutu bear; teologia eta moral aldetik leengoari beti eutsi bear zitzaion; Teologolari berri-zaleen aurka mintzatu zan amabigarren Pio; Batikanoko Kuriaren esanetara zeuden lur guziko kristau taldeak; guzia Erroman bildu eta zentralizatua zegoan; Ebangelioak bezin balio zuela zirudien Derecho Canonikoak, Kristoren ispiritu askatzailleak itota zegoen kristauen biotzetan ainbat eta ainbat Eliz legeekin.

218. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Mexa, Ebanjelioa, otoitza, Jesus

219. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Ez dauzkate bertan behera uzteko gazte askok Ebanjelioko zenbait erakutsi.

220. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Kide samarreko ikusten dituzte beren ametsak eta Ebanjelioko erakutsiak.

221. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Eta auxe da ain zuzen ere egiazko Ebanjelioak topo egiten dutenean arkituko dute siñesmena ere.

222. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Batzuk gizarte ekintza arkitzen dute Ebanjelioan, beste batzuk egonaren ausnarra.

223. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. lezamiz 0002 Zuzendari eta Anaien esanetara adi egon arren, jakin duzu, ebanjelioaren arabera menpeko izatea, askatzen eta altxatzen duen Jainko Aitarekiko leial izaten dela.

224. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ud 1989 0001 Xabierko San Frantziskok nai bizi-biziz gura izan eban Ebanjelioa Txinara eroatea.

225. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. bortayrou 0001 Funtsean, Ebanjelioaren esplikatzeko, beti museko eta pilotako partidak hartzen zituen etsenplu gisa.

226. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. bortayrou 0001 Eta, Larzabal jin aintzin, bikarioak, xeheki, esplikatzen zaukun ondoko igandeko ebanjelioa, eta ere erraiten nola behar ginuen erabili egun guziez, giristino izaiteko.

227. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0002 Jarrai dezagula, gaiñera, denok elkarrekin saiakera onetan, egoki gauzak berrituaz eta Ebanjelioak eskatzen duan apaltasunarekin.

228. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0003 Ta Ebanjelioak bere garbitasunean esaten dizkigun itzekin aditzera eman dezagun zer dan gaur Seminarioa; ta bide-garbiko dan bokazio-langintza bati ekin eta jarrai dezaiogula.

229. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0004 Orregatik zuen Gotzaiak, apaiz asko ezagutzen ditu, (zenbaitan konpreni-gabeak ba-dira ere), ebanjelioak agindutako eran bizi diranak, eta geroari poza ta esperantzarekin begiratzen dio; ta uste-osoan dago, Eliz-barrutiko Presbiterioa geiago eratzen danean, onek bokazio-alorrean bere eragitea egingo duala, eragozpenen debekua ta indarra menderatuaz.

230. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1978 0001 Ez dator bat Ebanjelioarekin, ez.

231. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1978 0001 Behar bada, Jesusen Jarraitzaileren batek, bere zergen berri eman orduan, ez du erlijioari dagokionik ezer aitortuko, Ebanjelioarekin ados ez datorren finantziabide hori salatu nahian.

232. 1991> bizkaiera bertsoak b. pujana 00117 Joko zikiñak ikusten dira
zoritxarrez gaur edonon,
Jainkoari ta deabruari
biei errazoia emon.
Baiña Ebanjelio santuan
zelan idatzita dagon?
Jainkoakin ta deabruakin
biekin ezin da egon.

233. 1991> bizkaiera ikasliburuak gure aita/2 0009 Zeuk gogoan dozun eta Ebanjelioan kontatzen dan beste gauzaren bat marraztu eizu.

234. 1991> bizkaiera ikasliburuak gure aita/2 0009 Ebanjelioa irakurten dan leku biren izenak idatzi.

235. 1991> bizkaiera ikasliburuak gure aita/2 0009 Zer da Ebanjelioa?

236. 1991> bizkaiera ikasliburuak gure aita/2 0009 Ebanjelioa Jesusek ........ ebazan gauzak idatzirik dagozan liburua da.

237. 1991> bizkaiera ikasliburuak gure aita/2 0014 Ebanjelio santua

238. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00034 Harek ez eutsan gogorazoten Ebanjelioetako Kristo, ezta irakurritako poemetakoa ere.

239. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00034 Baziran irudi batzuk ebanjelioko Jesusengana besteak baino gehiago hurreratzen ebenak.

240. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00041 Aldi haretako juduen inguruko beste eskualde batzuk izan ziran Perea, Dekapolis, Idumea, Iturea eta Trakonitide, nahiz eta gitxiagotan aitatu ebanjelioetan.

241. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0138 Baiña orain, graziazko garai onetan, Kristoren fedea oiñarriturik eta Ebangelioko Legea iragarrita dagozaneko onetan, eztago orduan lez Jainkoari itaundu bearrik eta eztau Jainkoak erantzun bearrik.

242. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0007 Baita gazteen eziketan diarduen katekista ta irakasleentzat be lagungarri ona izango jakela deritxogu, Ebangelioaren barrunbeak gaztei erakustekoan.

243. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0056 Eta ain garrantzitsua ta goitikoa da beretzat mezu au, berak zerura igotean, gu egin gaitu ebanjelio onen predikatzaille ta misiolari.

244. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0154 Zenbat dira gaur, ebanjelioa irakurten dabenak?

245. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0252 Ebanjelioak, gizonaren bizitza, abendu luze baten antzera ikusten dau.

246. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0252 Argi agiri da au gaurko ebanjelioan.

247. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. ibarmia 0067 Jesusek ehanjelioan esan zuenaz jabetu nintzen: Txiki hauetarikoren bat galbidean jartzen duenak hobe luke itsas hondora amilduko balute.

248. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. ibarmia 0085 Jabetu nintzen Maitasunak soilik higiarazten zituela Elizaren atalak; Maitasuna itzaliko balitz, Apostoluek ez luketela gehiago Ebanjelioa iragarriko, Martiriek uko egingo lioketela odola isurtzeari...

249. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0111 - Santo Kristo bat, Barandica jaun-andreek dohaindua; ebangelioaren aldeko horman egoan eta Gerra Zibilaren ostean berregin eben.

250. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0028 Batez ere, ebanjelioko esaldi batzuk agertzen dira hemen auzitan, bai teologo eta bai kristau askoren irizpideetan.

251. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0154 Baina, ene Maitea, ez litzakit misio bat nahiko izango, ebanjelioa iragarri gurako neuke, aldi berean, munduko bost alderdietan, urrinen dagozan ugarteetaraino.

252. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0282 Gogo oneko kristauok gertau beharko ditugu ebanjelioaren ereintzarako.

253. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0413 Baina horretarako, gogoak ebanjelioan bateatuta egon behar dau.

254. 1991> euskara batua antzerkia l. haranburu a. 0017 Ebangelioan irakurri daiteke.

255. 1991> euskara batua antzerkia l. haranburu a. 0017 Ebangelioa... Ebangelioa.

256. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00013 Hauxe da Lukasen ebanjelioko zorionbideen mamia.

257. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00013 Mateoren ebanjelioan ere agertzen dira zorionbideak, baina zentzu desberdina dute.

258. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00037 Irudi hori ebanjelioetatik (Jn 10, 11) zuzenean sortua da eta bakea, segurtasuna, indarra eta eskuzabaltasuna erakusten ditu.

259. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00065 Kristau hauek komunitatean bizi dira, ebanjelioaren aholkuei estu-estu lotuta.

260. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0009 Zeuk gogoan duzun eta Ebanjelioan kontatzen den beste gauzaren bat marraz ezazu.

261. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0009 Ebanjelioa irakurtzen den bi tokiren izenak idatzi.

262. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0009 Zer da Ebanjelioa?

263. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0009 Ebanjelioa Jesusek ... zituen gauzak idatzirik dauden liburua da.

264. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0011 Osatu: Kristauarentzat Ebanjelioa J... aren H... da.

265. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0013 Zergatik Ebanjelio Santua deitzen zaion osatu eta esan.

266. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0015 Nori buruz hitz egiten du Ebanjelioak?

267. 1991> euskara batua liturgia igandea 00029 Dena den, egoki izango da Jainkoaren hitza hausnartzeko, Ebanjelioaren ondoren, isilune bat egitea.

268. 1991> euskara batua liturgia igandea 00185 - Eliza osoaren alde eta batez ere gure elizbarrutiaren alde: Ebanjelioaren legami eta testigu izan dadila mundu guztiaren salbamenerako, eska diezaiogun Jaunari.

269. 1991> euskara batua liturgia garizumaldia 00020 Ebanjelioko kantika Lk 1, 46-55

270. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00279 Kristo gure Jaunak,
I. santuarengan pazko-misterioaren
indar berritzailea erakutsi duenak,
egin zaitzatela Ebanjelioaren egiazko testigu.

271. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00279 Espiritu Santuak,
I. santuarengan ebanjeliozko maitasun-eredua eskaini digunak,
eman diezazuela Elizan
egiazko fedea eta maitasuna hazi eta zabaltzeko grazia.

272. 1991> euskara batua liturgia abendualdia 00051 Abendualdian, bere salbamenarekin datorren Errege ospetsuari ateak irekitzen dizkiogu; jakinik, ordea, eta gogoratuz zein diren etorrera horrek eskatzen dituen ebanjeliozko baldintza eta jarrerak.

273. 1991> euskara batua liturgia abendualdia 00090 Ebanjelioko kantika

274. 1991> euskara batua liturgia abendualdia 00102 Ebanjelioko kantika

275. 1991> euskara batua liturgia abendualdia 00110 Ebanjelioko kantika

276. 1991> euskara batua liturgia abendualdia 00120 Ebanjelioko kantika

277. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00650 Jesusen orena, ordua: Erran-molde berezia Joaniren ebanjelioan.

278. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00029 03.21 ETBk lehenengo aldiz emititu zuen pelikula bat euskaraz: Pier Paolo Passoliniren Ebangelioa San Mateoren liburutik (2. argazkia).

279. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. amas 00157 Ebanjelioaren erlijiotasunaz eta Aita dugun Jainkoaganako sinesmenaren benetako mirariaz esan dugun guztia, Lutherren konfiantzazko bizipenean aurkitzen dugu bizirik, berdinezinezko indarrez gainera.

280. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00031 Itsaso haserrearen baretzea, horra Jesusen beste zeregin bat, ebanjelioan maiz azaltzen dena. Esate baterako, Galilean bada lur-barruko itsaso bat, arrantzaleek txit emaite zutena, arrain asko ematen ziena, alegia. Arrantzale horietatik atera zituen Jesusek bere apostolurik gehienak. Arrainen arrantzale izan ondoren, gizonen arrantzale izan zitezen, alegia.

281. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00070 Ebanjelioak esaten digu Jesus Tiro eta Sidon-go mugetara joan zenean, etxe barruan zegoela Bera, eta Bera han zegoenik inork jakiterik ere ez zuela nahi. Gizonen arteko istilu eta borrokak ez sortzeagatik, noski.

282. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aldekoa 00062 Badu Blas de Oterok poema bat, arestian ikusi dugun Ebanjelioko hitz horietan oinarritutakoa: Sobre esta piedra edificaré.

283. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aldekoa 00062 Ebanjelioko hitz horiekin Jesukristok bere Elizaren zimentarriak izango zirenez mintzo zitzaigun.

284. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aldekoa 00062 Ebanjelioan Eliza zena, Oterorenean aberria da:

285. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aldekoa 00101 Lehenengo eta behin, esan beharra dago, guk gorago planteatu dugun koordenadetan ari zaigula Azurmendi: Ebanjelioetako Jesus eta Marx batera jarrita, komunismo kristau batez ari baitzaigu Azurmendi.

286. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 1207 Borrow-ek, 1838. unean San Lukasen ebangelioa argitara eman zuen Madriden Juan Jose Vicente Oteiza albiztuar medikuak itzulia.

287. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.c. etxebeste 0079 San Martzial Limogesko aurreneko gotzaia izan zen eta Akitanian kristau fedea eta ebanjelioa aldarrikatu zuena.

288. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. gomez 0454 Vinsonek Hondarribiako hizkeraz argitara emandako S. Mateoren ebangelioko pasarte baten itzulpena (cf. Vinson, 1876b) irazkintzen duelarik, Bonapartek (1877b: 43-44) euskarak erabat materiala ez dena adierazteko hitzik baduela baieztatzen du.

289. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0036 Bizibide latz hartan, Ebanjelioari oso benetan heltzen erakutsi ziguten.

290. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0007 San Paulo, Ebanjelioaren adierazle zorrotza.

291. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0011 Ebanjelioetako eta Dekalogoko egia, eta berorrekin Erromatar Legeko testuetan ezarrita zeudenez Europako instituzio politiko eta sozialen zuzentasuna, erabat defenda zitekeen, agerkundera jo gabe lehen printzipio autoebidente batzuetatik gogamen razionalak ateratako ondorio ezinbestekotzat.

292. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0173 9. Haizu ote litzatekeen barbaroak Espainolen menpera biltzea, kristau erlisionearen hedatzeagatik, eta giristinoek badutela barbaroen probintzietan predikatzeko eta ebanjelioa iragartzeko eskubidea.

293. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0173 11. Barbaroak ez dira behar ez gerlabidez menperatu ez beren ontasunez gabetu, Espainolak uzten baldin badituzte libreki eta eragozpenik gabe, ebanjelioaren predikatzera, barbaroek berek onets dezaten edo ez kristau fedea.

294. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0173 12. Barbaroek ordea, hauen buruzagiek edo herriak berak debekatzen baldin badute Ebanjelioaren aldarrikapena, nola Espainolek bortxatzen ahal dituzten eskandalurik eman gabe jakina?

295. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arrieta 0086 Ebanjelioak irakurtzen ditugunean, geografia eta historiarekin zerikusia duten toki, gertaera eta gizarte maila jakin batzuen aipamen zehatzak egiten dituzten adierazpenak aurkitzen ditugu.

296. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 00021 Ebanjelioak dionez, Ama Birjiñak, Magnificat kantatuz agurtu omen zuan bere leengusu Santa Isabel, bisitaz joan zitzaionean.

297. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0017 Gaur egungo esejeta geienen iritziz, leenengo Ebanjelio au Siria-ko Antiokia-n idatzia omen da, 80-gn. urtearen inguruan.

298. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0017 Lan onetarako, Markos-en Ebanjelioa artu du oiñarri, eta ezagunak ditu beste iturri batzuk ere, adibidez, Jesusen itzen iturria.

299. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0017 Markosen Ebanjelioaren egitura jarraitzen du geienbat, baiña gai berriak eta bizi berria txertatuz.

300. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0317 Markos-ek bere Ebanjelioan ematen dituen katekesi-gaiak, geienak Jerusalen-a bidean jarri ditu: Jesus gurutzera dijoala mintzo zaie bere jarraitzailleei.

301. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0392 Aingeruaren mezuak argi adierazten du Jesus nor den, eta orrela prestatzen gaitu, gero Ebanjelioan zear Salbatzaille bezala agertuko den Jesus onartzeko.

302. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0617 Laugarren Ebanjelio onen muiña, iñolaz ere, Joan apostoluak, Jesusek maite zuen ikasleak (13,23; 19,25-27), idatzia da.

303. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0617 Badirudi, eungarren urtearen inguruan bukatua zela Ebanjelio onen idaz-lana.

304. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0617 Jesus begiz ikusi eta egiaz bizi izan duenaren aitorpena dakarkigu laugarren Ebanjelio onek.

305. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0617 Ebanjelariak berak damaizkigu Ebanjelio au ondo irakurtzeko bi giltza: itzaurrea (1,1-18) eta Ebanjelioaren leenengo bukaera (20,30-31).

306. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0617 Itzaurrean dauzkagu bilduak, Ebanjelioan zear agertuko diren gai nagusiak.

307. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0617 Ebanjelioan zear agertu diren itz nagusi guztiak dauzkagu bukaera onetan: ezaugarriak, sinistu, Mesias, Jainkoaren Semea, bizia.

308. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. beristain 00032 Gaurko Ebanjelioak esaten duenean, Argiak argi egin zuela ilunpetan, baina ilunpeek ez zutela ohartu, ez da ulertzen oso zaila.

309. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 00078 Otoitz eta erregu ederra gaurko ebanjelioak jartzen diguna: indar ezaiguzu sinismena.

310. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 00086 Norbere iritzia eta kultura eta pentsakera ezartzeko erabilli dute Jesus'en Ebanjelioa.

311. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. apaolaza 00040 -Jainkoaren Itza irakurtzea: Jainkoaren salbamen-asmoetan murgiltzen gaitu. Gogon artu bear genuke aurtengo urte onetan San Markosen Ebanjelioa izango dugula gidari Igandetako Eukaristian.

312. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. apaolaza 00040 Egoki litzake, Ebanjelio ori sakonago ezagutzen aalegintzea.

313. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 00022 Ebanjelioak diona, goxo-goxo borobilduko digute eta kito.

314. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 Hauxe polita! Jesuita batek, teologo batek, apezpiku batek gobernu eta alderdi politiko baten jokabideak lasai sala ditzake, Ebanjelioaren argiz zoko guztiak argitzeko eginkizuna omen duelako.

315. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0014 Sermoigilleak, eguneko ebanjelioari lotuz, munduan eta gure errian darabizkigun itsaso zakarrak gogoratu zizkigun.

316. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1994 0010 Itun Berria eta Ebanjelioak jende gehiagok euskaratu izan ditu, jakina: Leizarraga, Duvoisin, Uriarte, Orixe, Kerexeta eta abarrek, alegia.

317. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 0041 Bizitza ikutzera gonbidatzen gaitu gaurko ebanjelioak odoljariodun emakume arek Jesus-en soiñekoa ikutu nai izan zuen antzera.

318. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0012 Halaxe digu gaurko ebanjelioak: Eta Simeonek haurraren ama Mariari esan zion: - Begira, israeldar asko erortzeko eta beste asko altxatzeko ipinia dago hau; eta eztabaida sortzen duen ezaugarri izango da, horrela bihotz askotako asmoak argitan ager daitezen, eta zerorri ezpata batek aldez alde zulatuko dizu arima (Lk. 2,34-35).

319. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0012 Ebanjelioak eta elizak familiaz beti eman dizkiguten irakaspenak: ezkontza, eta kristauontzat ezkontzako sakaramentua, zein den gauza ederra eta baliosa; hitza hitz dela, eta biziko laguntzat hartua denari zor zaiola leialtasuna, azken orduraino: haurren munduratzea, eta haien hezitzea, esan nahi baita haunditzen laguntzea, begirunea eta elkarrizketa zabaltzea, elkar-laguntza eta maitasuna sendotzea.

319 emaitza

Datu-estatistikoak: