XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0028 Bearr dan lez Jauna arrtzeko ta orretan oben astunik ez egiteko, gorputzak baraurik egon bearr dau, gaberrditik eta jaunarrtzerarte ezertxu be jan eta edan barik.

2. 1900-1939 bizkaiera poesia ab 0167 Ogei bat kopa kaña
egitean edan
naiz da erdi mutua
berez bera izan
domekan Peru isill
gure beko dendan
barrutik apurren bat
zelan berotu zan
denda zaiñari asi
jakon barriketan:

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0224 Yoan zan, ba, atzera Mari-Pepa eta bidean iñoan bere kolkorako: Kalistrok zeozer geyago gure yon yateko; guriña ta gaztayak, barriz, etxautsen ainbeste be begia beteten; orregaitik zorro bete urr eta upeltxo bete ozpin ekarriko yautsanat edateko.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0097 (...) ezperen, bere epai ta etsipena jan, edan, iruntzi egiten dituala ta, beraz, jaten doguna gure odol biurtzen dan legez, deungaro jaunartzen dauanak, bere buruaren etsipena beragan daroala.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0097 Au dala-ta, Ogi au jan eta Jauna'ren Odola deungaro edan daroana, Jauna'ren Gorputz ta Odolaren errudun dala, diño Paul deunak.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0251 Barauagaz, neurria baño zerbait gitxiago jan eta edan, lo gitxiago egin, miña ixillik euki, jolastokietara ez joan, gorputza astindu edo zurdatzez ezi ta enparau gorputzaren nekegarriak aitzen dira.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0064 Emakumearen etxean egozan egun baten esan eutsan emakume alargunak gizonaren alabeari: - Entzun: esayon aitari beragaz ezkondu gurako neunkela; ori izatekotan goxetan esnea garbitzeko ta ardaoa edateko izango indukezan.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Urrengo goxean neskato biak yagi zireanean, gizonaren alabearen aurrean esnea egoan arpegia garbitzeko ta ardao gozoa edateko; emakumearenean barriz, ura garbitzeko ta ura edateko.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Bigarren goxean ura garbitzeko ta ura edateko, bai gizonaren alabearen aurrean bai emakumearen alabearen aurrean.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Ta irugarren goxean ura garbituteko ta ura edateko gizonaren alabearen aurrean; emakumearen alabearen aurrean barriz, esnea garbitzeko ta ardaoa edateko; ta onan yazoten zan beti aurreko egunetan .

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 Bearrbada zure gurasoak, seme-alabak, anai-arrebak, edo... beinzat lagunak, gau ta egun, olerrkariak esan zuan bezela, negarrez eta oyuka diotenak:
Intziria dot-Neure lana,
Sua jana-Sua edana:
Zerr janik ez-Garra ezpada
.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0029 Aldi ta leku guztietan Jaungoikoa gogoan eukiten eban eta egitada guztiak Beragana zuzenduten zituan, Paul deunak irakasten ebana egiñik: Naiz yaten dozuela naiz edaten dozuela, naiz edozer egiten dozuela, guztia Jaungoikoaren aintzarako egin. (Kor. X, 31).

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0041 Baiña guzurra iñoan zikoitz arek, eleizkizunetan eta illeta-egunetan besteren llepotik otsoak lez yaten eban, eta amorratu batek baiño geiago edaten.

14. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkerea 1930 0408 Ludijan nai dabenak
Bixi jolasean,
Ezin leike edan urik
Jauna'n oxiñean
.

15. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0126 2.en Indartu: ¿Ze gauza oberic gure arima macalac indartu ta sendotzeco, grazija edo laguntasun guztijen iturrira eldu, ta bertaco ur sendagarrijac ao-betian edatia baño?.

16. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0012 LESM.: Au kresalaren garratza; gutxieneko iru pitxarka edan ditut.

17. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0004 Atraka. - Ez gizona; lenokuak... danak edan nizkidan.

18. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0009 Tanti. - Gauz oyek dodolatzian sadaldua elateko dodua editen zat.

19. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0009 Ja! ja!... Eta orain, zer egingo det nik baso onekin?... Alperrik galtzia baño, alperrik edatia obe dala esan oi da, ta... edan egin bearko.

20. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0009 Pello edaten asten danian On Jeolimo atzeko atetik sartzen da.

21. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0047 Beatzak ur-ardoaz garbitu bitartean: Egizu, o Jauna, artu dedan zure gorputza eta edan dedan odola nere barru-barruraño sartu ditezela eta egizu gizaldi guztietan bizi ta errege egiten dezun orrek sakramentu garbi eta santuak indartu nauen onegan ez dedilla gaiztakeri ondarrik gelditu.

22. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0276 Aingeru jakintsu aben irabaziyak, eta zerutikako jakintasun argi-ugariya gure Eroslari berberaren, eta Aingeru oyen Erregiñaren, iturriyan edan zituban Jose Aitorr Doit-Doitsurenak ere, gaur eskeintzen dizkitzut.

23. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Nekez asten zan izketa; jan-ala, edo edan-ala, berriketa geitu.

24. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa inza 0236 Egun batez, kluku-kluku, begiak erdi ichi-ta edaten ari zala oartu zan ichua, ta goratu bat batean pichara ta berarrekin jo zuan ezpañetan eta zittuan ortz guztiak ausi zizkion.

25. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 Senarrari, Mikela-k albiste pozezkua ematen ziyon bitartian, Luchi-k, Pintto pallakuz beterik artu zuben bi eskuakin, eta jasorik bular gañera eman ziyon zekorki saldetan buztitako ogi puzketa guri, guri bat; bada amak, berri on aren ordaintzat, nai izan zuben bere alabarekin alboraketu zerbait pizkor-garrirekin, zoragarrizko asmo osatze ura, eta jan zuten lur sagarrakin bat maniatutako zekorki gaztearen zaticho bat, edanik sagardua, zergatik beste edaririk ezagutzen etzuten.

26. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0132 - Jatekoak gaitz egingo ote dion beldurrez, erdi-gauzik jan gabe; edan berriz, ura bakarrik; otz badago, oera; bero badago, bañura; aize apur bat badago, etxetik irten gabe....

27. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0122 Euskaldunok, zeruko Ama bigun, amultsu, gozo ta samurr onegazko eraspen eta maitasuna geure lurreko amen bularretan, ugatzaz batera, edoski ta edan doguzala, nik esan barik be, ondo dakizue.

28. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0038 Arpauso-kaleko Ramontxo, igande gaubean, txiki erdi bat geigo edan da, joan zan, etxera bidean.

29. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0260 22. Otordu bitartetan ez jan eta ez edan bear andi gabe.

30. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0017 Dio Jesuita beneragarri onec: 1599-garren urtean, Burgos-co urian izurri edo peste gaiztoa zabaldu zala, ta gaisso asco, San Inazioren, ezurcho bat bustitzen zan ura edan, ta beste gabe, izurri artatic libratu, ta sendaturic gueratzen zirala.

31. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0073 Papar-miña padezitzen zuten menditarrai, San Inazio-ren ura edan ezquero, etzitzaiela azitzen leporic, eta umeai ur bedeincatu ortatic edaten ematen ziotela, Papar-miñ ori izan ez dezaten.

32. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0093 T... beste asco, atzo lurra eman zitzaienac, San Inazioren ura edan ezquero, cristau onac bezela prestaturic, chit ongui ill dira: oien artean ernegatu gaizto bat, bere famili guztia atsecabeturic zeucana.

33. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0093 Maiz icusi dedan gauza da, San Inazioren ura azquenengo gassotasunean edaten dutenac, Fede ta debozioz Sacramentuac artuta, eriotz pozcarria eguiten dutela.

34. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0093 11. Asco persona San Inacioren ura edan ezquero, il ziran coleraz edo beste eritasunen batequin; il ziran ordea eriotz, on santu ta zorionecoaz, Sacramentuac artu ta sosegu ta paque gozoan: eta cristauaren azquen ona bat edo batec gauza guchitzat baldin baleuca, gogoratu bear du San Pedro Claver-en esaquera oroigarria.

35. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0111 Colera, Trancazo edo beste gaitz itsazcorren baten peligroa dagoanean, Trinidade chit Santuari ta San Inaziori erreguac eguin ondoren, goizean goizean ur bedeincatu piscabat edan diteque.

36. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0055 Mirei, ez yan ez edan negon; ainbesteko maitea biztu didan.

37. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0085 Eskuko beatzak berdiñak al dituk? Yainkoak musker egin bai au, zirrikuan edan ezak eguzki-izpia, ta eskerrak emaizkiok.

38. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0435 Nik esaten dizuet: Eztut gaurgero matsaren arnari onetatik edango, Yainkoaren yaurgoa etorri arte. (1){Bi aldiz adiarazten du or Yesusek, au dala berak lurrean egiten duen azken Pazkoa; baña alaber erakusten du, gero zeruan bere Aitaren yaurgoan yan ta edango duela beste Pazko bat, egiazko Pazkoa, esan-nai-da, betiko zoriontasuna.

39. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0200 Bazan orduan ijiji ujuju ta deadar alaia galanki; bazan orduan jana ta edana, etxe-bizitzea ta ontzurre... baña gaur, geu baño gutxiago.

40. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0053 Edan bai; ura eskatu ziran, eta eman egin nion.

41. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0148 23 Ta mirraz nasitako ardoa edateko zemayoten; baña Ark ez zun arrtu.

42. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0370 23 Otoi ta baru egin ondoren, zarrak eliz bakoitzean buru yarri zituten, ta siñestun egiñak zitzazkion Yaunari, gorantzi zizkioten (23) Otoi ta baru... Baruak, berez, yan edateko urritasuna izanda ere askotan, otoyarekin diyoanean, edozein laztasun ta ildura esan nahi du. Otoi ta barua alkar lagun izanik, emen Bidaliek, ta beti Eliz Ama deunak agintzen ditu arazo estuetan. Emen daukagu benetan ardurazko arazoa: esku-ezarrtzez (gerkeraz cheirotonéasantes) Paul ta Barnaba'k egindako gotzai ta apaizen auteskundea .

43. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0055 Eremutarrak urregorrizko edontzi eder ikusgarri baten edan eban ardaoa.

44. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0109 Praiske: zeure ta jaixo-barri onen osasunerako ta guztixon onerako ardao-tanta bat edan daigun.

45. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0109 - Orretarako bai, esan eutsan Mari Andresek; edateko obie az i, gorputze makurtu ta lanien izerdixe aterateko baiño.

46. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0002 ¡Ze atsegin eta pozkarri zaigun gure aurrtzaroko, ume-garaiko, toki, jolas ta jai alaien oroipena! Gizonaren biotzean badago zerrbait ere, bere makurrkeriak okerrtuko ezpalu, zorionaren antza egoki ezagutzera emango liokena; orrdea, gizonak maiz okerrtzen ditu biotzaren onerako bultzadak eta samintasunaren edari garratza sarritan edan bearr izaten du.

47. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0008 Onela dio berak: Edan ondoren gizonak dantzan asten dira txistu (flauta dio berak) ta trronpetariak soñulari dirala.

48. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0007 Etxearen atal edo alderdi nausiak abek dira: Sukaldia, suaren bidez notin eta abereen janari-edariak gertatu, otza danean berotu, jan eta edateko bear diran tresna ta ontziak garbitu ta gorde, ta iñon lanik ez danean sendi guziak astia eman edo igarotzeko tokia.

49. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0009 Urontzi= Antosin = Edarra= Katillu . - Suilla ala iturritik ura artu ta erateko ontzitxoa.

50. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0009 Murko. - Landan ura gorde ta erateko lurrezko ontzi itxia.

51. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0109 Au guzia gutxi balitz bezela urrezko ontzi batean edaten ematen omen zien.

52. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0186 Semeak egarriya daukala diyo, ur-pisska bat erango lukela, ta amaren aurrean illtzera dijuan semiak egarriya daukala esatia, amari ura eskatzia beste da ta gauz erraz ontan eziñ lagundu izatia, ur eske zeukan semechuari ur apur bat eman eziñak sortuko ziyon larritasuna, gogorra izan bear.

53. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0292 Edanak garela erranen ditek bertzela.

54. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0292 To, eda-zak, edazue ba. Se levant furieux.

55. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 Edan behar diagu.

56. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 Edan behar diagu, mutilak....

57. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 To, edazue!.

58. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 PIARRES,- Edazue ba, mutikuak.

59. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0297 Behar duzue bertze bat edan, ene gosturat... Ostalera! Bertze pinta bat hunat!!!.

60. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0297 Hau edan-eta ba, bainan ez lehenago.

61. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0300 PIARRES,- Bon, edazue, alo, azken ondar hau Il sert á boire.

62. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0300 Ostalera, ez gero gehiago edaterat eman gizon hoikieri!!!.

63. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0300 Zer haiz arras edana?.

64. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0300 GANTZUME,- Edana, batere ez.

65. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0075 Behiak deitzirik, eta kaikua sarrichago edanen den esne lodi gizenaz betherik, sukaldean Piarres sartu zeneko, Aita jin zen hura ere, alimaler jatera emanik eta heiako athe-leihoak ongi hetsirik.

66. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0136 Jesusek du haren gibelean jaten eta edaten, eta akhitua denean sosegua hartzen.

67. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0133 Errana da, Ortzegun saindu arratsean, Jesus Jaunac bere Apostolueri bere haragia jaterat, bere odola edaterat eman eta berehala, Jon Doni Joanic hartu zuela Sacramendu Saindua, eta comuniatzerat eman ziotela Andre-dena Mariari eta harekin ziren emazte saindueri: han baitziren bada hurbil barne batean bilduac.

68. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0162 (...); bena tchestatuz geroz etzian edan nahi ukhen.

69. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0163 Eta berhala hetarik batek laster egin zian espounja baten ospinez bethatzera, eta houra haga baten phuntan ezaririk, eskentu zeion edatera.

70. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0089 Ematen daroku bere haragia jatera, bere odola edatera, gu ere ganbia gintezen emeki-emeki haren izatera; gure arimak har detzan haren sentimenduak eta haren Jainkoa ganako amodioa.

71. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0055 Itsasoan doanak ongi jatea du gogoan, ongi edatea ere ba.

72. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Gai onetzaz itzegitian gogoratzen zait xuberotarren kanta eder bat, bere itzetan esaten du: Txorinuak kaiolan trixterik du kantatzen, dialarikan zer jan zer edan kanpua desiratzen, zeren, zeren, libertatia hoin eder den.

73. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Guri ere orixe bera gertatzen zaigu, ba degu zer jan ta zer edan, bano euskaltasuna galtzen da ziaro, ta emendik urte batzuetara gauzak ola badijoaz, gure erri ontan ez da ezer euskaldun geldituko izena besterik.

74. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0407 Charranpinaren sendagailua galdetu-eta, ez dut ihardeste han baizik ukan: Edan azkarki esnia.

75. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0407 Kokolotcha duenak behar omen du bizi den lekutik urrunsko aldatu, aire berri bat aurkitzeko gisan eta kafia edan ausarki.

76. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0409 Odol kolpearenzat behar omen da edan karraskila ura edo ausin ura.

77. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0409 Azken sendagailu huntan fidantza haundia duen gizon batek zautan: zonbat ausin ur edanen baituzu, hainbertze odolez arinduko zira.

78. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0409 Horren eztitzeko aski omen da edatea esne gordina edo lahar osto ura, edo oraino jan-azu eltzaurra.

79. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0409 Aski ditutzu bederatzi zorri egostea eta heien ura edatea.

80. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0660 Ahide dira beraz iberotarra eta eskuara; bizkitartean mendez mende aldakuntza handiak jasan ditu iberotarrak ala eskuarak, bertze asko iturritan edanik baitago bere bide luzean, latinera heldu baino lehen: ezen orduan lehen auzo zituen, edo etche bereko lagun, alde batetik ligurotarra, bertze aldetik keltotarra; bat ala bertzearen kutsua hartu duke guk ez jakin neurri batean.

81. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je med 0012 Usnarik ez baginu, berdin jan ginezake eta edan zerbeit onik; usain goxoak zer diren ez ginakike, bizi ahal baikinintazke berdin; erranen dautate hatsa hartzen ahal gindukela orobat ahotik: ba, bainan gure bizia ordu beretik itsuski laburtua litake, eta, geldi lakiguken poxia, baginderamake arras nekez.

82. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 Edaten du berehala, eta edan ondoan solhasian ari zirelarik, yakiten du aztaparretako mina bazela herri hartan.

83. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 Beraz khasu zer edaten duzuen.

84. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 Ez edan behinere, esne hotzik, zeren hortan khausitzen ahal baita eritasunaren hazi kotsua.

85. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Orain gauzak dagozan lez, egunero errial bat igon biarko da, ostantxean iñoz ezin izango doguz atrapau jan-edan-erre-abarkiyak dagozan goya. SAGU-ZAR.

86. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Bere artean iñoala berriz: Ezin aterpetu ardandegi baten gaurko gabaz, ez jan-edateagaitik, gabaz iñori enbarazurik ez emotearren baño.

87. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Arako baten saspi gau ta egun barutzik, ezer ez jan eta ezer edateko ixan zan, eta gogo-goraketa aundija ixan leban.

88. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Orregatik uste det guk, emakumeok, ain abertzaletasun beroa daukagula dirudin ezkero, alegindu bear degula bakoitza bere etxeko gizasemeak lo-zorro orretatik esnatzen, berak ere aberri egiaren iturri garbi eta gardenean edanaz ase dezaten gizon guztiak nabaitu bear luken jakin egarria.

89. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak tx. san sebastian 0001 - Astigarragako praikak ez dira asi lanean oraindik, sagarren petxa zintzilik baitago, alare baserri tolare batzuek asi dira kantari, bai ta gu ere asi mama gozua edaten.

90. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ondotxo edana dagonian ere abesteko gogoa izaten du ugari.

91. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Abestiari ekin ezkero aitu dira txorakeriak: itxuraz abesten degu euskotarrok, ondo jan ta ondo edanak egon arren.

92. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Edan bai, biño gizonaren kutizia betetzeko añian.

93. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ola bai, ola edan diteke, olerkariaren amets irudipenez ornitutzeko.

94. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Alkarri belar eske
maiz egoten dire,
edan eta pipatu alditik aldire.

95. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Nun nai ezagungo dira iturri garbi oyetatik ur gozea eranduten gaztiak.

96. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Nasaiki balute aldiz abereek iraurkia, ohantze hobea lukete, eta hek utzi edo ichuri huskinak balauzke iraurki harek edanik, nehorat ere galdu gabetarik; edo bederen guti gal lezakete beren indarretik.

97. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Egia da ere erditan edaten ditugula: buru hortarik bailiteke irabazi bat, baldin edaleak balaude ohiko izarian.

98. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Beldur izaiteko da anhitzek, erdia merkiago delako estakuruan, ohi baino erdia gehiago edaten baitute.

99. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Joan den egun horietarik batez gerthatu da hauche numbeit, aiphagarri baitzaut hemen, erakusten duelakotz edanaren sariaren emaitera baino erneago direla anhitz nundik berriz edan haitzemaitera Oihu egina zen holako garan bazela arnoa hirur sosetan pinta.

100. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Edanik uduri zian eta lotsa izaiteko da nounbait uhait zilat eroririk datekian.

101. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Pello.- Badakit, Kirten, badakit aserretuko etzeratela; badakit alkarrekin jan, alkarrekin edan, alkarrekin abestu, alkarrekin bildu, alkarren artean zabaldu, zabiltzatela.

102. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Urrdalleko (estamouko) miñak sendatzeko zuzemenik onenetatik bat, eta gañera, egostaldi edo dijestioa egiten laguntzeko ez da noski izango, ura al-liteken beroena edatea bezelakorik.

103. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Ura ez da bearr bearrekoa utsik edatea, beraz, kamomill ura, menta ura, edo anis ura, bero beroa edatea, berrdin berrdin da.

104. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Lanik aldanik eta gitzien egin, alik eta ondoen yan eta edan, gexoak bertan bera itzi... lotzabakoenak buru.

105. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0042 Xole ta Xole
Xole gaxua!
Xolek eran du
Mama goxua
.

106. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0077 Inazio,
Palazio,
Jan ta eran despacio;
Ogiya purra-purra
Inazio
lapurra
.

107. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0168 Orregaitik, nire erria arekana biurtzen da
eta arein berbak edaten dauz.
Zelan jakin Jainkoak?, diñoe areik;
jakitun egingo da, ba, Gorengoa?
Orrelakoxeak dira gaiztoak:
beti nasai, aberastasunak pillatzen diardue
.

108. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0174 - Etorri zaiteze uretara, egarri zareenok, diño Jaunak; eta dirurik ez daukazuenok be, etorri ta edan egizue pozez beterik.

109. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0175 (...): arein erruki danak zainduko dauz, ur-iturrietan emongo dautse edaten-eta.

110. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0014 Ta, euron urorrek Eibar-ko ardauak graduetan bajatzen ba-ditue be, eibartarrak plaentxiako uretik edaten dabenetik askoz zelebriauak ei dira.

111. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0014 Balitxeke ur orrek izatia zirikadetarako grazia, plaentxiatar guztiak ortik edanaz sortu dira ta.

112. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0119 Gizonak zerbait edan be eitxen eban-da; bestiari berriz axaxa emoteko ezertxo be biar ez.

113. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0313 Zatoze, ene Aitak onetsiok; euki egizue munduaren asieratik gerturik dagokizuen jaurerria; gose nintzan ba ta jaten emon zeusten, egarri ta edaten.

114. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0405 Eta Urias'ek erantzun zetsan: - Jaungoikuan Arka Santua, eta Israel, eta Juda, eta Joab, nere nausixa, lur gorrixan gaiñian, ala bateko estalpietan dira, eta, ni juango al nintzan ba etxera, jan da eranera eta emaztiagaz lo eittera?.

115. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0405 Eiñ eban Urias'ek Jerusalem'en a eta urrengo eguna, eta David'ek deitturik bere maira, jan da eranian mozkortu eban itxuli biar zan besperan.

116. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0433 19. Ikusten ninduzuen jan eta eranian aragizkuak letz, baña nere benetako janarixa eta erarixa, gizakumiak ikusi ezindakua.

117. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Ez, ba, burubaik larritu, zer jango, zer edango, ala zegaz jantziko ete-garan-esaten; oneik gustijoik, ba, atzerritarraik billetan bai'tabez eta gustijoyen biar zaraela bai'taki zuben Aiteak Matai legezko Goizparra VI 31 32 irakatsi euskunian, ez eban bere buruban Lautze ta Buda'ren antzeko irakasmenik; Josu-Kisto jaunak irakatsi gura lebana ardura larregikerija ez dala ona ixan zan.

118. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0154 Aitak edontzi samin eta garratza damotso ta Jesus'ek oso osoan edan nai dau.

119. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0351 Jesus ezer jan-edan barik dago....

120. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0351 Itz oneik gudamutillak entzun eutsezan eta euretariko batek belakia, esponja, artu... ozpiñez beterik euken ontzi baten beratu... astamakillaren ertzean belakia ezarri ta edaten agora emon eutson....

121. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0202 Meza nagusi ostean, naikoa gizaseme zan plazan ara ta ona; bardin ardangeletan be, zuriak edanez bazkaltzeko gertetan urrean.

122. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0018 Ikasle maiteak agindu au Jesus'en bularrean edan ebala dirudi.

123. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0197 Beraz jantzi, jan-edan edo beste edozer aurra botateko egin daroyen amak, gizon-iltea egiten dabe.

124. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0243 Oparo jan-edan, bitxiz jantzi ta andikiro bizitearren, zorrez bete, ta ordaintzeko alegiñik ez dagienak, okerrkeri gaitza egiten dabe.

125. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0186 BENTURA - Praisku'k arrazoi du. Perretxikoak jan eta gero barrua ondo busti bear da. Basoan sortzeko ere perretxikoak lenengo ezetasuna bear dute eta gero beroa. Edan zagun! (Baso bat artuaz edan beza, beste bazkaldarrai ere orobat egin araziaz) Zuen osasunerako!

126. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0186 GUZIOK - (Edanez elkarrekin edontziekin topa egiñez) Topa! Urte askotan bizi dedilla gure bazkari emalle esku zabala! Topa!

127. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0186 (Berriz basoak beteta oparo edan bezate gero ta algara ta alaitasuna sorturik. Ontan daudela MARTIÑE, sukaldetik, arnas estuka ager bedi otsegiñez).

128. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0195 Aulai eman zien soin indargarria,
Illunai ere bai, odol edaria,
Torizue esanaz edontzi orretan
Danok orretatik edan.

129. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0194 Baiezkoa esango digutenak nun-nai arkitu genezazkike bide-ertzetan ere: eden edo pozoia eran-da, edo pistolaz edo beste nolabait beren buruak ildakoai galdetu bestela.

130. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0084 Orregatik, zenbait tokitan, kristauak, Elizan egun ontan bedeikatutako ardoa edaten dute Rituale Romanum.

131. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0006 Au dek, au dek,
au dek loguria!
Edaten pasa degu
bartko gau guzia.

132. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0007 Au dek, au dek,
au dek kaskarreko miña!
Utzi dezagun azkar
edateko griña.

133. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0020 Ezker-eskubi, beso biak sustrai,
aizea astinduz, bizia edaten.
Zuaitz bat dirudik zerutik jaten
ipurdiz gora... Goian ote-dek jaia?

134. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0002 Ain zoro diardun
dantzari, beti zut.
¿Geitxo egin al-dun
ezkutuan zurrut?
Izan ere, erreka
ta ibaiak bota-ala,
edan den ozenka.
¡Ezten lan makala!

135. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0021 56- Nere odola berriz
edango duanak...
aoz nere soña
jatera eltzen danak
,

136. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0025 Jan-da-edan majo egiñ zutenean dendariak esan zion:
- Ia, atera ezazu bada urre puska ori, oraiñ ikusiko degu zenbat balio duan da.

137. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0091 Norbait ill al det? Geiegi jan edo edan?

138. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0121 Atzo bertan jan bait zituzten alkarrekin, Txitxi-burruntzikoan, arkume-gazta ayek; eta jan-edan bitartean, lengoak oroiturik, euren asmo zitalak berritu.

139. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0178 (29) Aitak neri bezela, nik zueri erria ematen dizuet, (30) nere errian eta nere maiean jan eta edan dezazuten, eta alki aundietan eseri zaitezten, Israel`go amabi arrazaen auzi-maieko.

140. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0076 Ni berealaxe beor-gañetik jetxi nintzan berari laguntzeko ezpaizan legezkoa aurrera jotzea, bañan, gure atsoak beste ezer baño geiago edan-kutsua zuala antz-eman nionean, erreal bat eman, esan etzezan ta bizkarrean bi zaplatxo ere maitekiro emanaz, Lola-rengana joan nintzan.

141. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa pebiz 0155 Ta bertsoa botatzeko esan omen zion gure aitari, ta auxe bota zion:
Zelebria zerade
Patxi Herrerua,
ardua erateko
badezu gogua,
orrek ematen dizu
naiko endrerua,
jeniyo orri utzi
ezpazera erua.

142. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0072 Bapo apaldu ta bapo edan, etxeratzea gogoratu zitzaioneko gaberdi zen eta noski gorako ta beherako tren guziak anka egin zuten aspaldi.

143. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0175 50. Ibaiak ditu
odol biurtu
odol gorri,
edan nai dunak
ez dezan izan
deus iturri.

144. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0056 Gaiñera ura edan bear asko xamar.

145. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0212 Antxe baita edontzi eder landu bat ere aurki zun, iñoiz bertatik iñork ere egundaño ardo baltzik edan ez zuna, norberak ez ezen; eta urtziekiko iñori, Tzeu aitasoari baizik, ixurketarik egin ez-ziona.

146. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0174 9. Itun-Etxolarakoan ez duzute ardorik naiz beste ordigarririk edango, ez zuk, ezta zure semeek ere, il ez zaitezten.

147. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0019 49- bai eta egunero...
jan eingo nauzu, jan...
edango nauzu, edan...
ez beldurtu gero...
.

148. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0024 68- edontzia arturik,
esan zun: ARTU... EDAN...
AUXE NERE ODOLA...
ITUN-EDONTZI ONTAN...

149. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0031 Aizeak nundik bultza dabiltzan orrenbeste esamesa Orbis Catholicus aldizkari iturri-txorrotik edanikan dakizkit.

150. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0057 Bere eskuetan dauden gizonak babesten ditu, pozoi ilkorrik edan ez dezaten.

151. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0013 Baita ere Pedro Mari aurrenengoz Ameriketara zijoanekoan Pasaiko kaian agurtzera bildu ziran jende tartean; eta oraindik esango zizun justu justu egun artako giroa eta nun ta nolako sagardua edan zuten ere.

152. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0006 Gañera, Eunurteko jaialdietan ez dezakegu Maria gure Ama samurrarentzat ezer atsegiñagorik egin, Gurutzeko grazi-askan edan eta edan baño, egunero bere Seme bakarrarekin geiago elkartuz, ori baida gizaseme guztientzat bidea, egia ta bizia (Jo 14 6).

153. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0018 Beste batean iturri bat are artean topatuarazi zion esanaz: Edatera ta garbitzera zoaz iturrira.

154. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0055 Baso bat sagardo edan zuenean, ala esan zuen kuadrillako batek: - Orain ere orri orrela utzi bear al diogu?.

155. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0122 - Esne ona edateak, asko esan nai du kristauaren osasunerako.

156. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0122 Ez da ba arritzekoa, agintariak, bere mendekoak esne ona edateko, bear diran neurriak artzea.

157. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0484 6. Negarrezko ogiaz janaritu nagizu, Jauna; ta negarmalkoak neurtuta edateko emon egidazuz (Len. Id. 21,26].

158. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0302 - Kasu-emaiten ahal duzu, zuk ere, harekin buruz-buru gertatzen bazira... (edaterat ematen dio).

159. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0311 - Iduri luke hura presaka edan-eta, ihesi joango duela.

160. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0311 AMA - Ha, orduan hango bazkaria hobe zuretzat hemengoa baino... Edazu ba chorta bat... (Nahi dio zerbitzatu).

161. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0042 Gachura chorta bat bederen izanen diuk edateko.

162. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0051 - Ekazu othoi zerbait edateko...(Ohartzen da Egiaphalek utzirikako botoila eta basoari)... Norbait izan duzu hemen?.

163. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0051 ETCHAHUN.- Zuk ez duzu arnorik edaten!.

164. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0051 (Ichilik, duda tzar batez hartua, emazteari begi ezkinez behatuz, Etchahunek bere burua zerbitzatzen du eta edaten....

165. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0348 Iguzkia jeiki baino lehen bazituzten bilduak, ihitzez beterik, lili eder batzu eta kantatu ondoan denek elgarrekin edanen zuten hetarik.

166. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0348 Goizeko ihitza edanik, iguzkia hasi zen azkar berotzen, sugea berriz etsitzen.

167. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0008 DENEK.- Gero hartu zuen kalitza eta erran:
BATEK.- Har zazue eta edan, hau da ene Odola.

168. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0008 DENEK.- Ene gorputza jaten duena eta ene odola edaten, hura ni baitan dago eta ni haren baitan.

169. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0129 Oneik bertso garratzok
Julioko zortzian
Gabrielek Iñakiri
Kantadu eutsazan
Motzak direalako
Aspertu giñean
Zerbeza bat edaten
Tabernara joan.

170. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1956 0002 Ta gu bai, Kristoren aragia ianez
ta Kristoren odol ederra edanez,
Iainkoa iduri bilakatzen gara.

171. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1966 0367 Erosleak, errepikan:
Zonbat diru manech hori?
Hantik etcheratekoan,
Edanez geroz polliki,
Aferak ez untsa joan,
Chuberotarrek maltzurki:
Garaziko merkatian,
Manech anitz, gizon guti!...

172. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0025 Mahain batetan jarri, edan behar zutena zerbitzarazi-ta, batek, irri aire batekin, galde egiten dio ostalerari zer demuntreko mintzaira aditzen zuten.

173. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0173 Botoila edari hetarik hasi zen ematen edaterat.

174. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0173 Biaramunean ethorri zitzaioten Kartutch, bere mihisia galtzearren: Tori, horra Errege, zure mihisia!... - Erregek ezarri zuen orduan Kartutch, Pariseko otelik handienean, nahi zuena edan, harat biltzeko egun guzian.

175. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0026 Erregeak esan zuen orduan: Eraman mutil au nere jauregiko leku on batera, eman jana ta edana nai duen guzia; eta nere andreak semea ta alaba egiten ezpaditu, lepoa kenduko zaio.

176. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0011 Ez ote da zerbait, ikustea plazaren erdian, gazte bat edana eta ez dena gehiago bere buruaren jabe?.

177. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0011 Hori da besta? Sobera edanez, da besta egiten?.

178. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0011 Bainan gazte edana ez ditake hala.

179. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0203 Jateko eta edateko bada tira, edo nor berak eremana, edo han kausitua.

180. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0028 h) ez sobera jan, ez edan (XLIII);

181. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0059 Jan-edana, eskas ez izana gatik, chuhur airean.

182. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0066 Chirrita, pichka bat edana, erdi lo baitzagon ostatuko mahainean.

183. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0030 3. A) Arbazegin (B) Maiazpazkoz bedeinkaturiko ura emoten dautse edaten abereai gaitzik izan eztagien.

184. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0283 Ontzitxo onetantxe edaten da ardoa arreoa baratutakoan.

185. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Prozesioak ain onak izanik, jendearen jokabideak itxusitu egiten ditu sarri askotan. Erromeri usaia dute zenbait lekutan eta au ezin ontzat artu eleiz agintariak. Gauza bakoitzak bere tokian ematen du ondo. Ardoa edatera tabernara joan bear da, pelotan egitera prontoira igeri egitera putzura.

186. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Entzule guziak hasi zaizko esku-zartaka, bainan (gure iduriko) gizon edan baten aitzinean artzen den bezala: jali dezan gohiago haro.

187. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Gertatu zen bezala: larunbat iluntxe batez agertu zen eta zerbait edanez egotu zen azken ostatu gizona partitu arte.

188. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Deus jan eta edan gabe egonik, aratsalde astean, tatzi batean, ereman naute Donostiako polizarat.

189. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Aratsean biera bat edan dut, niaurrek pagaturik.

190. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Irugarren gaua iragan dut, beti xutik, kolpe batzu hartuz, deus jan eta edan gabe.

191. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Ez zautaten eman nai edaterat.

192. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 - Orduan erremedioa artuz ardo naparra edaten dezula pentsatu zazu.

193. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 - Ez litzeke obe izango ardo naparra edan eta bitartean erremedioa dala pentsatu?

194. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 -- Bai, ta arrigarria gañera; uda edan asi zidatek!

195. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 - Il bearrean zera berealaxe... Bañon nik luzetuko dizut bizitza, baldin iru oetako bat egiten ba'dezu; zure aita il, zure arreba makildu edo ardoa edan.

196. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 - Bizitza eman didan aita il?... Nere arreba zigorka ondatu?... Lotzagarri izango litzake! Ardoa bai, edango det...

197. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Eta ardoa edan zuan.

198. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak p. etxebarria 0094 Da ba, yoan san orduen emonotzen seguru sagardoa edateko basu bet, basu beten, da kurtzea in iyotzen seguru ba arturduen ba sorgin edo parte txarrekoen bildurre daukela ta, entzutea ta, kurtzea in iotzen basu orreri ta edan i auen seguru sagardo ori.

199. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0085 PlE.- Ura, ur gozua!
GIZON BAT.- (Ura edatera dua).

200. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0085 PlE.- Zer diño beronek? Errosaneko taberna zuloan, kurtzallu argitan, ardaua dalakoan edaten dozuen mazusta urei baiño gitxiago beintzat.

201. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0086 NEREUS.- (Ura edatera dua). Preskua eta garbia daukazu ura?.

202. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0108 Eta jan-edateko, azpilla (platera) ta pitxarra utzik aurkeztu eutsozan.

203. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0080 Morroia.- Jauna: gertatuko deutsut zeozer edateko?.

204. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0139 Iturri ortatik edanda biztu zan gazte batzuen olermena.

205. 1969-1990 bizkaiera poesia netx 0058 ¡Ai au azkengabeko
gorroto zistriña!.
¡Noiz amaituko ote dek
onen pipermiña!.
Batzuek beti zeudek
edaten ozpiña.
¡Auxen dek baiña
amorró piña
kendu eziña!
.

206. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0008 Euskaletxean, batzuek jokoan, mus eta tutean, beste batzuek edanean, geienak alkar-izketan ziarduen.

207. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0177 Edango ez dodan uraren atzetik.

208. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0078 Untzorriz apainduriko aretxen gerizpetan bazkaltzen otso batzuk, eta TXIRODOL edaten.

209. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0060 Eta aitak-eta, pelotan jokatzen eben, eta sagardaoa edaten eben eta dantzan egiten eben.

210. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0097 Odis jainkoti eroapentsua edaten eta jaten asi zan; Alkinoo altsuak ordun esan eutson ots-egilleari:

211. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0097 Eta ixurketak egin eta bakotxak nai aiña edan ebanean, Alkinoo'k, iztun eder, onela esan eutsen:

212. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0232 Neure aberetegia gorde, okullua garbitu ta auntz-kumai nabaza-munduillua eroateko emongo ba'leustazu, gatzura edanik izterrak lodituko leukez.

213. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0105 Begi-makarrak igurtziz, mesanotxetik baso bete ur hartu dau, zurrutada arinez edateko.

214. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0081 Hotsean zuzendu zan soinua etorren lekura eta han idoro zituan hamar gizon lurrean jarririk edaten.

215. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0081 Gero kopa bat ardao opetsi eutsan, lurrin zoragarriduna, ahokada baten edan eban, eta beste zaldun batek hotsean bete eutsan barriro.

216. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0081 Orduan, Kuo ondo jarri zan eta ibilaldi luze baten ondoren egarritsu egoanaz gero, lehiaz ziharduan edaten basorik baso eta atsegingarria zan guztiontzat, eta aho eta gogo batez mutil bikaina zala eretxi eben.

217. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0129 Gau baten lagunekaz edaten ziharduala euretariko batek esan eutsan txantxa antzean:
Danok daukagu aho-mihinean zure adorea baina egingo genduke ez zarala gauza Hamar Erregeen 3 Infernuetako hamar erregeen eleiza sagaratua, distritu guztietako huriburuetan eregiten zan eleizara joan eta ezkerreko igarobidean dagoan Infernuetako Epailea honaxe ekarteko.

218. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0053 Bere eriotzea 1967'ko ekainillaren 27'an izan zan, 47 urtekoa zala eta, antza dagoenez, edanda egoan une baten pozoia artuta, bere burua il eban.

219. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0055 Asko edaten eban eta berak maite eban alkoolaren ondorena, irudimenaren bizitasuna zan, ortik etorten jakon ameslari-bizitzea.

220. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0055 Or agertzen dauz edateari buruz eritxi batxuk eta labur esaldi onetan iragarri leiz: Ez daukat beste lagunik, bildurra baiño.

221. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0031 Gizarte aurreratuetan gaindituta dago iturria gizakiaren eta animalien behin behineko edateko eta garbitzeko beharrizanak asetzeko pentsatutako egituratzat hartzea.

222. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0031 Animaliak edateko aska diren iturriak beste forma bat daukie, askea edo harria sakonagoa dan ezkero abereak edan daien.

223. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0031 Honetan ere berezitasunak agertzen dira: bajuak dagoz txikiak edan daien: ardiak, ahuntzak, txakurrak; edo altuak, handientzat: zaldi, behi etabarrentzat.

224. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0031 Animaliak soberako urak edan beharko ditue edalekuak banandurik; batzutan surtidoreen azpian dagoen kanal txiki baten bidez doa ura erantsi dan aska batera, besteetan aska bat itsasi da iturriaren atzeko aldean.

225. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0034 Edateko askaren eran, erropak garbitzekoak iturritik kanal txiki batetik datozan gainezkako urak erabiltzen ditu.

226. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0034 Hauxe da sarri askotan uraren ibilbidea: iturria-edateko aska-garbilekua; Bizkaian gauza arrunta izan ez arren ura, azkenean, ortuak bustitzeko erabilten zan.

227. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0034 Esan dogunaren adibideak jartzearren hona hemen lagunentzako edateko iturriak: Santiagokoa eta Iturribidekoa Bilbon, Balmasedako San Severino plazako biak, Orduñako Antiguakoa etabar...; iturriotan abereak ezin leikie urik edan.

228. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0034 Iturriotan behin behinekoa da aska sakona eukitzea animalia handiak edan ahal izateko.

229. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0055 Lehenengoa neoklasizismoaren tradizinokoa da eta iturri honetan edaten dabe Areatza, Ubidea eta Amorebietakoak, alderdi enblematikoa baino gehiago herri zerbitzuari dagokiona behin eta barriz baieztaturik.

230. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0045 EZPANAK.
Ezpanak gaitzat artuta, era askotara agertzen dira. Ara batzuk: Baltzituta. Edanaren adierazgarri.

231. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0055 IPARRA EUKI. Dardara euki. Nekez itz egin. Edo asko edan ondoren, ezin asmatuta.

232. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0023 - Haurrari xuxent lehenik zentzua, gero bete burua
- Etxeko andrea nolako, etxeko aldea halako
- Ama: geroaren orratzailea
- Aitatxik sagardoia landa, semetxiak sagarrak bil
- Alaba ezkont-ezak nahi duenean, semea ordu denean
- Haurrak hazi, nekeak hasi
- Alabaduna beti artzain
- Haurrak ez badu nigarrik, ez dik edanen titirik.

233. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0037 JAN-EDANAK
- Arno gozoak lau begi eta oinik ez
- Kafea berorik, jarririk eta urririk
- Edaleak maizago bere basoa betetzen eginbideak baino
- Ostatuko sehiak gau laburrak, egun luzeak
- Pitar ukanak gozo hobea, ezenetz arno erosizkoak
- Ozpin gaixtoena arno eztitik egina
- Mozkor gaixtoak badira bainan ez da gose onik
- Nehork ez daki zoin iturritik edan beharko duen
- Egarri denarentzat pegarra ez sekulan zikina
- Barrika txarretik arno on guti
- Ardo purua ta baratxuri gordina, heiek egiten ditek mutil arina
- Ura ez solasgura
- Jan gabeko edanak kalte egiten
- Zintzurra patar eta sabela ordoki ditu horrek.

234. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0037 - Jesus Maria eta Jose beti jan eta beti gose
- Barneko zorria higitua (gose)
- Nahi bada jan, egin behar da lan
- On egin daizuela janak eta kalterik ez edanak!
- Eskerrik asko Mari Belasko! Okela guti eta salda asko!
- Kilimiliklik, hik ez baduk nahi, nik!.

235. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0065 EMAKUMEA.- Nola ezetz? Gizonak edan egin behar dik.

236. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0065 TABERNARIA.- Getariako txakolina besterik ez omen dik edaten.

237. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0011 OFF.- (Botilatik edandako likido baten zurrumurrua).

238. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0055 Etenaldia egiten du: PEDRO.- Bai, konturatzen naiz lanean ari zarela... Ezetz ez nagoela edana... burutik, izan liteke....

239. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0143 Bitartean, edan zak sagardo pixka bat.

240. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0143 ANDONI - (Eseriaz mahai inguruan). Edango diat, bai.

241. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0016 SANTXO: Ez arranoa! Hori gainera, hiru egunean ezer jan eta edateko eman ez zidatela. Aurrez, bapo jan eta edan banu, ez nuen bakar bat ere zutik utziko. Etsaiak!... Perretxikoak bezala ebakiko nituen nire ezpatarekin beltz guztien buruak!

242. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0059 Edan ordea, gogotik edaten dute.

243. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0093 Ardo gorri ona dugu
Bentatik ekarria;
eta tturla-tturla edan
mukurrutik gainezka.

244. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0021 Espainian izan zenean, eta atakeak eman zionean, nola dardar egiten zuen ohartu nintzaion: egia da, jainko hori dardarka ari zen, ezpain koldarrek ihes egin zioten koloreetatik, eta mundu osoa izutzen duten begiratuzko begi horiek galdu egin zuten beren distira: intziri egiten entzun nion nik: bai, eta erromatarrak berarengan begiak ezartzera behartu zituen mihi hori eta liburuetan haren hitzaldiak idaztera, oihuka hasi zen: Ai, emaidazu zerbait edateko Titinio, neskatila gaisoaren pare.

245. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0037 SUSAN - Ah, Bourbon-zalea zara! ALLAN - Bai, baina neurtzen saiatu behar dut. Egunean ia boteila erdia edaten dut...

246. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0054 ANTTON - Zintzurreko zulotik sartu, bai, baina ezin irentsi... Zer uste huen? Arraultzea irestea hire tabernako ardoa zanga-zanga edatea zela? Ai, gizagaisoa.

247. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0036 Halaxe, eta pixka batean zai egon ondoren, katu beltz bat azaldu zen, eta katu hau salto batez leihora igo zen eta lasai lasai esnea edaten hasi zen.

248. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0069 - Eskaleak oso pozik hartu zuen amaren eskaintza amak sarri eta ugari eman zion jatetik eta edatetik agureak amak ekarritako guzia jan eta edan zuen eta puztu-puztu eginda lotaratu zen hildako bat baino lokartuago geratu zen.

249. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0030 Baxo erdi bat edateko garaia izango zen aldera, epaikariaren aurrean bildu zirenean, kaballero izeneko hura bere zakurrarekin eta Pernando txakur txiki bat ere gabe.

250. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0090 Goiza baino askoz lehenago han ziren herriko gizonak oihuka: - Iker! Manex! Manex! Iker! Aurkitu zituztenean, guztien poza! Bildu zituzten mantetan, eman zieten jaten eta edaten, hartu zuten Manex andetan, eta etxera.

251. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0005 Galderak
1. Zein aukera izan zuen amerikanoak?
2. Janari merkeak eskatu al zituen?
3. Nolako edariak edan zituen?
4. Zein jende zegoen harriturik?
5. Norentzat utzi zuen amerikanoak dirua?
6. Eskupeko txikia utzi al zuen?
7. Zer pentsatu zuen zerbitzariak harrituta?
8. Zergatik ez zuen dirua hartu zerbitzariak?
9. Hamar mila pezeta eskupeko egokia al da amerikanoaren ustez?
10. Konturatu gabe utzi al zuen eskupeko hura?
.

252. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0012 Fermin egarri zen eta sukaldera joan da zerbait edatera.

253. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0065 Har ezazue eta edan guztiok honetatik, hau nere Odolaren kaliza da eta.

254. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0065 Jesusek dio: Nere Haragia jan, eta nere Odola edaten duenak, betiko bizitza dauka, eta nik piztuko dut bera azken egunean (Joan 6,54).

255. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0065 68 Zer egin zuen Jesusek Azken Afarian? Jesusek, Azken afarian ogia hartu eta esan zuen: Har ezazue eta jan; hau nere Gorputza da eta; gero, kaliza ardoz beterik hartuta, esan zuen: Har ezazue eta edan; hau nere Odola da eta.

256. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0039 Dastatzaileek ere dastamen-sentikortasun hori ez galtzeagatik ez dute alkoholdun edaririk eta edaten.

257. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0231 URA Iturri eta erreketako ura, atseginez edaten dugu.

258. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0097 Edari majiko bat edaten zuten pertz handi batetatik.

259. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0153 Ur hori, edateko eta elektrizitatea sortzeko erabiltzen da.

260. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0200 Talde biek sator bana; hauxe bai ehizaldi ederra! Anttonek, harrapaketa hau hospatzeko, bost lagunak bere etxera daramatza, esne edo eta txakolin basokada batzu edateko.

261. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0055 Gorputza ilez jantzirik, birikak dituzte hats-hartzeko, tenperatura berdineko odola, amaren gandik jaiotzen direnak, eta umetan: amaren ugatz edo errapetik ditia hurrupatuaz eta esnea edanaz hazten dira: ugaztunak dute izena.

262. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0041 Objeto hau ez da likidoa, ezin edan, beraz.

263. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0081 Laga zuten sabela egun batzuetan janik eta edanik gabe; sabelari hil zitzaion barruko berotasuna, lehortu eta ihartu zen mingaina egarriz.

264. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0108 Behin batean tabernan hiru lagun bildu ziren jan eta edan, edan eta jan hiruren artean pitxarra edan.

265. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0267 Edateko, azkenik zerbitzari batek ura ahora koilaraz eman behar izan zion.

266. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0105 7.- Jan eta edan ezik, ni ezin naiteke bizi, ezta zu ere.

267. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0210 Gero arkumetxo bat ikusi zuen, hibai ertzean ura edaten.

268. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0037 Bislunghi jaunak ez zekien sinestu ala ez, baina oso pozik zegoen eta taberna batetan sartu behar izan zuen baso bat ur edatera.

269. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0037 Ura edan zuenean gogoratu zen inoiz ez zuela loteriarik erosi.

270. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0071 ALGOAZI.- Bart ere gehiegi edan zuen eta botatzekoa Filomenaren etxeko atarian bota zuela.

271. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0016 Eta bestetik urtearen azken eguneko hamabiak jotzean beste iturriko uretik edateko.

272. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0072 Ez edan urik erreka horretatik, ez zuk, ez zure zaldiak, ez baduzue hil nai.

273. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0072 Santiagora joan ginenean, nafar bi ikusi genituen erreka bazterrean labanak zorrozten; erreka horretan edan eta hiltzen ziren zaldiak larrutzen zituzten.

274. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0072 Nafarren etxeetan guztiek plater batetik jaten dute, eta ez goilarez, eskuekin baino, eta denek edaten dute kopa beretik.

275. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0007 Euskaldunok maiz mutur batetik bestera ibiltzeko joera izaten dugu, nonbait arinegi edaniko ardoak zabuka baginderabiltza bezala.

276. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0051 Zaldi baten begiak ditu, zaldi baten belarriak ditu, zaldi baten hankak ditu, zaldi baten hortzak ditu, zaldia bezala ibiltzen da, zaldiak bezala jaten du, zaldiak bezala edaten du, eta hala ere ez da zaldi. Pixka batez pentsatu baietz igarri!.

277. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0105 Berdin egin zuen kalizarekin ere, afal ondoan, esanez: Kaliza hau elkargoa berria da, nire odolaz baietsia; egizue hau, edaten duzuen bakoitzean, nire oroigarri.

278. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0105 Beraz, ogi honetatik jaten eta kaliza honetatik edaten duzuen bakoitzean, Jaunaren heriotzea iragartzen duzue, bera etorri arte.

279. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0105 Horregatik, behar ez bezala ogi honetatik jaten eta Jaunaren kalizatik edaten duena, Jaunaren gorputz-odolek errudun salatuko dute. (1 Kor 11, 23-27).

280. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0071 Globoa / Edateko lastotxoa / Josteko haria / Zeloa //.

281. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0081 Behatu ongi noiz egiten duzun pix gehiago: - Asko edan duzunean ala gutxi edan duzunean.

282. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0004 IDIA Idia ikusi dugu ur hori edaten.

283. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. navarro 0027 Edaten dugun ura Gardena da, usainik ez du, ezta gusturik ere.

284. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. navarro 0028 Gertatzen den hura edangarria izatea nahi badugu, hau da, infezio arriskurik gabe edateko modukoa, klorazio prozesu bat eragin behar zaio. Orain edan dezakezu.

285. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0002 Ibai eta iturburuetatik edaten zuten ura.

286. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0019 Pentsamendu hauei bueltaka zegoen bitartean bere tea edan zuen (baita belearena ere, zertarako utzi behar zuen ba hozten), argia itzali eta ohera joan zen.

287. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0105 - Eskerrak erdia edanda genuela - esan zuen Arabelek.

288. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0156 Gosariarekin, zorakasa! Gosari eskasa, ez dagoenean zorakasa! Zorakasa da nire arnasa! Zorakasa edango bagenu gainera tarra-ta-ta-ta egingo genuke.

289. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0093 Gainera edateko kaiku tipiak zeuden eta tisana bero eta lurrintsuz beteriko pitxartxo bat.

290. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0093 - Jezar zaitezte! agindu zuen anderetxoak Atreyuk lehenago zeozer jan eta edan behar du indarrak berreskuratzeko.

291. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0093 - Jezar zaitez! Jan ezazu! Edan ezazu! Goazen! Zeren esperoan zaude?.

292. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura r. etxezarreta 0008 Arratsaldeon zion
Arratsaldeon Ines
edan nahi al zenuke
haizea aldrebes.

293. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura r. etxezarreta 0008 zer ote da hori
galdez bere baitan
Haizea edan ezkero
egiten da hegan.

294. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura amazonetako indioak 0018 Edateko katxidri ematen zaio, ongietorri ageriz (katxidri irakindako edari bat da).

295. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0016 Arkumeak, belaunikatu eta ditia ahoan sarturik, gustora edaten dio amari esne gozo eta beroa.

296. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0016 Esnea edanik, gose eta egarria biak asetzen ditu arkumeak: arkumea bete bete gelditu da, eta jauzika hasiko da laster.

297. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0017 Beste batzuk berriz, azkarrago gizentzearren, txabolan utziko ditu bi-hiru hilabete egin arte amaren esnea edanez: amaren esnea baita janaririk egokiena.

298. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx asth 0020 Gobernari panparroiak txanpaina edatera konbidatzen zituen irabaztunak.

299. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0058 9- Maritxu, nora zoaz Herrikoia. Egarria duzunean ura edaten duzu.

300. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0021 Duelarik zer jan, duelarik zer edan.

301. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0053 - Eta, gainera zer esan nahi duzu edan horrekin? Txurrutadatxo bat egunean...

302. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0053 Ez zuen ikusi inoiz edaten.

303. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0053 Eta bazekien, bestalde, aldamenekoek eta teilatupean bizi zen Frau Lederer andre xaharrak edaten zutela, ikusiak bait zituen.

304. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0038 Egarria zuenean, aurreko hankakin jela puskatu eta edaten zuen nahi hainbat.

305. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0058 Nola arraiotan zekien ba aititek Amaiak eman zion edateko haren berri?.

306. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0067 - Zerbait edan nahi?- eskaintzen dizue Richterrek.

307. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0027 Guk katiluka bat edan ondoren, emakumearen txanda ailegatu da, magalean gelditzen zaizkion ogi apurrak nahiz beste edozerrenak (gazta, urdaiazpikoa, txorixo, ardo tantak, izerdiarenak, ile bakarren batzu... mantal honetantxe bada aukera!) bota ditu katilura, ahoak ematen dion guztian zabaldu eta irentsi.

308. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0020 - Ea, edan ezazu, honek ausardia emango dizu eta.

309. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0020 Koronelak berehala basokada Ginebra edan zuen.

310. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0051 Zenbait pizti ura edatera urreratu ziren.

311. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0073 Orduan Kem ura edaten hasi zen.

312. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0046 Ahoko usaina, berriz, ura edanez kendu behar noski eta SOROBURUTARA heldurik, gogotik edan zuten bertako iturritik.

313. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0109 Tim-ek handik edan ohi zuen egarri zenean, baina Aneri ezin hobeto zetorkion euri-potzu hura ontziak garbitzeko.

314. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0109 Honela esan zion Tim-i: - Bazekiat potzu honetatik edaten duala, baina zer egingo diagu ba, beste nonbaiten aurkitu beharko duk beste potzuren bat; ziur negok topatuko duala.

315. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0053 Irten aurretik afaldu zuten, ezer edan gabe, eta atsedenaldi bat hartu.

316. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0045 Edateko, ordea, orre-ura baizik ez zegoen.

317. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0078 - Edan ezazu - zioen.

318. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0078 Egia ote zen hura? - Edan ezazu - birresan zidan.

319. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0078 Zurrupada batean edan nuen guztia, erdi galdurik nuen bizia itzuli zidan ur pixka.

320. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0078 - Atzera!- oihu egin zuen irakasleak -. Beraz, Axel, edan duzun zurrupadak ez dizu adorerik eman!.

321. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0061 - Karlos V haundiak berak ere, biziko balitz, gurekin edateari ez liokeela musin egingo*MUSIN EGIN: mespretxatu apustu!.

322. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0061 - Oraindik bada gehiago: beldur gabe edazue.

323. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0024 - Agian, egosi ordez, zurrutaka edango banu? Ez, ez, egiteko modurik errazena zartagian frijitzea da.

324. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0108 Berriz edan eta, maltzurki, zera erantsi zuen: - Adiskideok, zer moduzko senargaia nagoela iruditzen zaizue?.

325. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0010 - Aukera horren gordintasuna bigarren irakurgaiak ematen digu: Nahiz jan, nahiz edan... dena Jaungoikoaren aintzarako.

326. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0094 Begi onez ikus, Jauna,
Zuk Elizari eman diozun Opari au;
egizu, Ogi ontatik jango, eta Kaliza ontatik edango dutenak,
Espiritu Santuak, gorputz berean bat-egiñik,
Jesukristo`gan opari biziak izan ditezela,
zure Aintzaren goresgarri.

327. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0104 Zuk esana, Jauna: Nere haragia jan eta nere odola edaten duanak betiko bizia dauka, eta azken egunean nik biztuko dut. (Jon deuna 6,45).

328. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0105 Zuk esana, Jauna: Nere haragia jan eta nere odola edaten duana, Neregan dago eta ni harengan. (Yon deuna 6,56).

329. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0124 Aintzinako etxean bizi naiz,
soberan dazagut ta soberan
harri erorien malenkonia
tantoka bazter orotan dadat
.

330. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0157 Edan zure amorrua
ozpina kolpean edaten den lez
Edan ondoraino
bakarrik
zure hitzen alperrikakoa.

331. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0054 Emakume batek
txakoliña eran du
eta paradisua galdu du.

332. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0017 Oso nekaturik nengoen, eta horregatik eta eguraldi beroagatik eta untzitik irteterakoan edandako pinta erdi brandyrengatik, lo egiteko gogo handia nuen.

333. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0109 Ikusi nola eman didaten ardoa edateko eta ohorezko ohe baten gainean eseri!.

334. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0073 10 (1) Zeren Zeren. Kapitulu huntako 13 lehen bertsetak 923-ko baztertua hitzari loturik daude. Paulo aintzina beretik ari da Korintoko azkarrei: zuek ere baztertuak izaiten ahal zarete, basamortuan urguluak ainitz Israeldar galdu zituen bezala anaiak, ez zaituztet jakingabean utzi nahi: gure arbasoak hedoipean egon ziren guziak, itsasoa guziek iragan zuten, (2) guziek Moisen bataioa ukan hedoian eta itsasoan Itsasoan. Mois Jesusen aintziniduria da. Hedoia (Jal1321) eta Itsas Gorriaren iragaitea (Jal1422) girixtino bataioaren aintziniduriak, guziek janari izpiritual Izpiritual, edo profetikoa, gero Elkargo Berrian beren betea eman behar zuten gertakari salbagarrien aintziniduria berdina jan, (4) eta guziek edari Edari. Hemen aipu den janaria, mana (Jal164-35) eta edaria, harrokatik atera ura (Jal171-7:Zen207-11) Jesusen gorputz-odolen aintziniduriak dira. Paulok Korintoarrei: Hebrearrek ere, basamortuan beren gisako bataio-eukariztiak bazituzten. Halere haietarik gehienak bide onetik zeiharkatu, untsa zigortuak izan baitziren. izpiritual berdina edan, ondotik zoakien Ondotik zoakien. Israelgo irakasleen ohidurak zion Zen 20 8-eko harroka ondotik zoakiela Israeldarrei harroka izpiritualetik edaten baitzuten; eta harroka Kristo zen.

335. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0010 Badakizue zer den ukuilua, ezta?... Lehen (eta oraindik baserritan) gizonak abereekin elkar bizi ohi ziren etxe berean, eta behiek esnea ematen zuten gizonarentzat, eta oiloek arraultzak, eta gizonek abereei jaten eta edaten, eta teilatu beraren gorapean bizi ziren denak, ez dakizu zein ondo.

336. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0309 Eta gero han bertan idekiko zuela botilla, eta denon artean edango genuela, eta ateratzeko urdaiazpiko piska bat berak konbidatzen zuela, eta han eseri ginen denok mahaian, ttikienok ere bai, eta oso rato ona pasa genuen bere kontuk entzunez, nola salduko zuen alambretako kobrea eta non jarriko zen bizitzen, eta argiz beteta egon ginen denok patxada ederrean.

337. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0012 Merkatuzaleak, bere golkorako, honela dio: Gehiegi edan diat, txurrut gehiegi, eta burua nahasi zait... Lamina bat diat ikusten.

338. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0012 Eta horrela, garagardoa edan ondoren, elkarrekin hara eta hona ibili garenean, ez dugu deus egin, fisikoki behintzat, zeren pentsamenduz... ez bainuke horrenbesterik esango.

339. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0007 Atzekaldean mahats aihen baten azpikaldean mahai batzu zeuden; hantxe bildu ohi ginen igande arratsaldeetan inguruetako taberna zaleak, edatera zela, bola jokura zela, eta Venus jainkosari eraspen egin nahi ziotenak beren suharra sasi hezotan itzaltzera.

340. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0047 Asetzeraino jan eta edan ondoren kantuak hasi ziren.

341. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0088 - Eta biek te bero baten edan beharra bagenu? - Orduan, gogo onez semea... Ez al haiz hi Belhadjen semea? - Bai Mohameden semea... hi ere ezagutzen hait nunbait? - Lehen Khoatmiako boka-n bizi nindukan... badik hogei urte? - Eta, hi, Sehil ben Xhlifa zaharra... hire semea nun dabila? - Rumiek hil didate... bai, seme bakoitza eta ni zaharregi beste baten egiteko.

342. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0100 Kafesnea edaten ari ginelarik, atean norbaitek jo zuen.

343. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0063 Haurrak, atera zioten tea edan zuen, Vasiaren gutuna sakelan sartu, musu asko jaso eta pozik irten zen.

344. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0050 Bertan emakume eta gizon batzuk solasean eta edaten.

345. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0050 Edatea ukaturik nuela entelegatu nion; aitzitik, sapa itogarri harek lehortua zidan eztarria.

346. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0050 Egarriak behartuta, amoranteak edalontzi huts bat hartu, limoiuraz bete eta edan egin zuen une honetan dardara bortitz batek, ebaketarako tertzio- aproposenaren iragarle, jo zuen anderea.

347. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0035 Eta orain, Urteberri egun honetan, jateko eta edateko aldia dugu, elkar maitatzeko aldia, kantatzeko aldia. Hitz bitan esanda, jolaserako aldia.

348. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0035 Jan ta edan dezagun, bada, bihar hilgo gara ta.

349. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0121 Igel bina jan ditugu, ta Bilboko ur kopa bana edan.

350. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0094 (...) eta berau betetzeko izaki ororen odola edan ohi genuela esan zioten.

351. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0068 Berak behin esan zidanez, bere aitak edan egiten zuen.

352. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0052 Aurrerapen teknikoen berri edatea zuen gustokoen.

353. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0149 Amak edanari eman zion eta azkenean eroetxera eraman behar ukan zuten.

354. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0087 Gero, hasperen luze batekin, honela zerrakien:- Aita nuen nik Gipuzkoakoa... gutxi oroitzen naiz, nik lau urte nituelarik alde egin baitzuen, Ameriketara - luzez mintzo behar denaren tankera hartzen zuen; Joxek eta Mayik jan, edan eta gela ornatzen zuten muebleak eta argazkiak begiratzen zituzten tarteka. -Ataundarra hain zuzen, sortzez ataundarra, ez eta bihotzez, bihotza zabalegia baitzuen sorterriari sekulakoz atxikia gelditzeko, eta etxeko seme nagusia izan arren, hamazazpi urtekin joan zen baserritik ihesi, ene ama gaixoari erranen zionez, gurasoak saminean utzirik, ez baitzien deusik ere erran, tupustean eta esku hutsik joan zen eta gaurdaino, ai, eta gero ikustera joan zitzaienean...!

355. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0160 Sekula agortuko ez den iturria, eta iturri hortatik edanen dute Azpileko semeek, beren bihotz hutsunetan justizi eta itxaropen egarria ase ahal izan dezaten.

356. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0069 Badirudi Donatus Nepenthe iturritik edatera ohitua dagoela, nahi eta nahi ez, Homerok zioenez Nepenthe bait zen ahanzkortasuna ekoizten zuen likorea.

357. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0018 Gabonetan haatik, apur bat edanda, ederra zen zeukan indar eta izpiritu alaia.

358. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0045 Fede ahulekoari ongi-etorri egin 14 (1) Fede ahulekoari Fede ahulekoari. Girixtino berri zenbaitek haragirik ez zuten jaten ez eta arnorik edaten (142,21). Paulok erraiten die beren kontzientziari jarraik dakizkion (145-6). Eta beste girixtinoei galdatzen die maitasuna pratika dezaten beren anaia fede ahuleko horien alderat, batzuk besteak jujatu gabe (143-4) ongi-etorri egiozue, arrazoinak eztabaidatu gabe.

359. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0073 (7) Ez izan sasijainkozale, haietarik zenbait bezala, idatzia baita: Herria jarri zen jateko eta edateko; gero jeiki ziren jostatzeko.

360. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0325 Sobera Gehiegi edanak, ordea, onik ez, guziz ere gorputza hortara jarri gabe dagoenean eta, ez bat eta ez bi, ardoaren gehiegiak burura jo zion Pette'ri.

361. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0048 (...): goizean goiz maitinak, arratsalde-erdian bezperak eta gau hertsian konpletak errezatzeaz gain, Jaungoikoak opaldu dizkidan enparauko orduak Abatetxeko bibliotekan gorderik dautzan jakituriaren iturri gardenetatik edateari emana ematea.

362. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0024 Gosearen edo ur zikina edateren erruz, sabel hantuegiak erakusten zituzten.

363. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0030 Orduan Anubisek, honen bihotza zegoeneko ur-fresko katilua hartu eta edateko eman zion, eta bihotza bere lekura itzuli zenean, lehen zen berbera izatera bihurtu zen.

364. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0155 Sabela nahasia sentitzen zuen, goragaleka, gehiegi edan ondorengo aje erreminetan bezalaxe.

365. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0171 Donard-ek edaten ari zen kafe katilutik gora altxatu zuen bere begirada: - Norekin? - Terroristen artean dugun infiltratu batekin.

366. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0015 Bai horixe! Nire aitak ekarritako ardo horretatik edan behar dugu biok.

367. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0028 Kafetegiko nagusiak goizero edaten du vodka-botila txiki bat.

368. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0050 Dena den, ez du egonarri makala ene txakur honek, ez... Non edan ditut lehendabiziko lau kopa koñak? Ez dut gogoratzen....

369. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0058 Mexikori nire azken agurra emateko ez zegoen ezer hoberik, tequila trago on bat edatea baino.

370. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0083 Hotelera ahal bezala itzuli, arratsaldeko bostak edo seiak arte lo egin eta berriz hasten ginen edaten.

371. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0105 Gauerdian sukaldera joan nintzen basobete ur edatera.

372. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0039 Egarri zen Peter. Edateko zerbait eskatu eta zerbitzari batek ekarri egin zion.

373. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0015 - Zerbait edan nahi al duzu? - Ez, mila esker - eta isilune labur baten ondoren nire lanari ekin nion.

374. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0028 Harrituta gelditu nintzen, ez bait nuen uste neska gazte hark alkoholik edango zuenik, coca-cola edo horrelako freskagarriren bat eskatuko zuelakoan nengoen eta....

375. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0099 Jamesek ezin zuen gorroto hura jasan eta, beste batzuk edateari ekiten dioten bezala, berak jokora jotzen zuen alabaren ezinikusia ahazteko!.

376. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0029 Kalera irten aurretik, mostradoreko zerbitzariari hitz egin zion: - Felix, atera iezaiozu gizon honeri zerbait edateko.

377. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0029 Zerbait geroago Jokin mahai baten aurrean eserita aurkitzen zen kafesne beroa edaten.

378. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0067 Inozoaren sagarrondo eta aranondotik pasa ginen, mendira perretxiku bila gindoazelarik bihotza altxatu nahian zehazkiago, eta sasi artean, baserritik ikusten ez zen leku batean ezkutaturik, fruita-zain bitxia begiztatu genuen, upeltxo bat ardo edaten.

379. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0067 Gu biok hasi ginen edaten, hark jarraitu.

380. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0096 Bapo bazkaldu genuen; eta edan ere, Errioxako ardo bikaina.

381. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0009 Edurne Zurik, hain goseturik zegoenez, eltzeko eta ogi pittin bat jan zuen platertxo bakoitzetik, eta ardo ttantta bat edan zuen kopatxo bakoitzetik, dena bati bakarrik ez bait zion kendu nahi.

382. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0044 Edanda omen zeunden; arkupetako bazter ilun batean harrapatu zintuen lizunkerietan norbaitekin.

383. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0066 Edateari eman nion, otarteko triste bat jan, irakurriko ez nuen egunkari bat erosi eta han egon (...).

384. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0015 Eta une hartatik ahal izan zuen guztia jaten eta edaten hasi zen.

385. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0011 Azken urteetan ez omen zen jaiki bere siloitik, haraxe ematen zioten jateko eta edateko neskameek, batez ere edateko, guztiak gazteak eta ipurdi beroak.

386. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0097 Gero etxean, arratsaldez, zukutu egiten genituen mazustak, ardoa eta azukrea nahasi, eta mazusta ardoa edaten genuen biok, biok bakarrik, betertzetatik elkarri irrika.

387. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0101 Ba omen zeuden beste behin bera (Osmo) eta bere laguna (Yrjô*) beste askotan bezalaxe pub-jatetxe batean afaltzen eta zerbeza batzuk edaten (eta hau esatearekin batera begi batez egin zion ñikada Kepari Osmok) eta gau hartan nahikotxo pozik omen ziren.

388. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0101 Eta hala zeudela, zerbezak edanez, errusiar gizonezko bat inguratu omen zitzaien mahaira eta bertan eseri.

389. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0101 Hau ere, dexente edanda zetorren.

390. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0101 Beste erronda bat edatera egin omen zien gonbite eta bapatean, ea bitako norbaitek neska errusiar batekin nahi zuen ezkondu diru kopuru baten trukean galdetu omen zien, besterik gabe.

391. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0072 Freskatzera eta nahi adina edatera gonbidatuko du.

392. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0072 Abes dezakete, zeinuez lagunduz atsegin badute, musika tresnak jo, arte ederrei buruz mintza eta edanez elkar berotu.

393. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0072 Beren gustoen arabera gozoki eta beste gauzak jan ditzakete eta fruita freskoen urak, tisanak, haragi zumoak, sorbeteak, mango ura, limoi ura azukrez edo, lurraldekoa den edozer gauza edan, gozoa, atsegina eta garbia bada.

394. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0180 Seksu indarra hartzeko baliabideak dira: a. Seksu indarra hartzen da azukrez, uchchata landare zuztarrez, piperrez, chabaz eta erregalizez nahasturiko esnea edanaz.

395. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0180 d. Acharyen esanera, trapa bispinosa, kasurika, jazmin toskarra edo erregaliz ale edo zuztarrak aletzen badira kshirapoliarekin batera eta hautsa su motelean irakindako esne azukretuarekin eta gheekin nahastuz ateratzen den jarabea edaten bada, hori egiten duena zenbatu ezin ahala emakume dastatzeko moduan aurkitzen da.

396. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0180 f. Emaitza berdina lortzen da arroza kurloi arraultzekin nahastuz eta esnearekin irakin ondoren ghee eta eztia erantsiz behar adina edaten bada.

397. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0081 Ez zuten urrezko kaiolan bezalako janari oparo eta gozorik sabelera eramateko, ez marka hoberenetako edaririk edateko.

398. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0081 Arraultze eta patata prijituak jateko eta ura edateko ziren nagusi emakume alargunaren etxean.

399. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0007 Eta gozoenak alemanenak ziren, agian garagardoa edatera emanak direnez haragia samurragoa dutelako.

400. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0170 Pirata batzuk edan eta edan ari ziren untziaren gainean gaueko kiratsez inguraturik; beste batzuk dadotan edo kartatan zebiltzan; eta etxe txikia bizkarrean eraman zuten lau piratak, han zeuden zoruan etzanda, akiturik, baina erdi lotan egon arren bizkor mugitzen ziren alde batera edo bestera Burdingakorengandik urruntzeko; bestela, bere ohiturari jarraiki, kapaz bait zen gakoarein igurtziren bat emateko.

401. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0057 Azkenekoan, Isisen etxean, txanpan asko edan zuen.

402. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0055 etxetik kanpo jateko eta edateko lekuak: zein tokitan jan edo edan daitekeen galdetu; gai hauetaz besteei informazioa eman; jatekoa eta edariak eskatu; ordaindu eta propina eman.

403. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0203 Bere iturrian edan nahi duen fedea; baina, denbora berean egun bakoitzeko arlo konkretua mamitzearen larritasun atsegina jasatzen duena...

404. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0073 Baldintza hauek ez dute beste gabe ziurtatzen ikasleak mintzatzen hasiko direnik, zaldia uraskara eramateak honek edango duenik ziurtatzen ez duen bezalaxe.

405. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0309 Geiago bear zuen eta ortarako, gau artan bere semearekin ostatuan gelditu zen, eta naiko edana zegoen, bertsolaria aukeratu.

406. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0019 Beste asko itzuli ziren zaurituak, edanari emanak edo leher eginak: guti zahartu baita.

407. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. bizkarra 0054 Pertsona hori erretzen, edaten eta denetatik jaten egon da bere organismoaren defentsa sistemarik agertzen ez zelarik; horrek ez du esan nahi osasuna, baizik gaixotasuna; gorputzak, edozein sustantzia toxiko onartzen du txintik esan gabe, eta arinago edo beranduago zakua apurtu egiten da.

408. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gorbea 0139 Freskatu bat hartu eta ur piskat edan genuen. Eguerdiko hamabiak. Garaiera, 1220 metro.

409. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb leg 0010 Ez da aski ordea horrelako iturrietan ura edatea eta lehen hezieraren edo jakiundeen gaiak biltzea: giza hezurrak bildu eta elkarrenganatzea ez baita gizakia piztea.

410. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0037 Edateko adina iristen da bakarrik.

411. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0138 Ondoren ardo ugari edan zuen.

412. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0036 Berak sormen irudikorraren putzuan edaten zuen, Erdi Aroari buruzko bere ametsetan, eta ez dokumentuetan, oinarrituz irudimen hori.

413. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0137 Itsas ondoan, parke baten aldean, jauregi dotore zaharrean, salan tximiniko sua biztuta, estilo zaharrean, teknikak ez dakion santutegia profana, gurasoek utzitako dirutik, neskamearekin bakar-bakarrik eta neskamearekin zipotz (), holaxe bizi den gizonak, ez du kolperik lan egiten, musika aleman goibel eta samurra entzuten du, barrurakor eta oroz gainekoa (latin herrietako musika zaratatsua ezin jasan du), bibliotekan egoten da eguna ametsetan, lotara baino lehen vodka eraten du, .

414. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0016 Edateko ura garrafoi handi batean daramagu, zeren eta mendian ez bait dago kanilik eta arriskutsua bait da edozein errekastotatik ura edatea.

415. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0016 (Apur bat edateko eta apur bat garbitzeko).

416. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0065 Halere, bi baso eta edateko lastoak ematen badizkiezue, erraz ikusten dute zer egiten duen punpak.

417. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0061 Ardoa kanpora saltzen da, zeren Islamak alkoholdun edariak edatea debekatu egiten bait du.

418. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0094 Garbiketa ere asko zaindu behar da kanpamenduan, eta horregatik egoki da guztiz ibaitxo edo aintzira baten inguruan akanpatzea garbiketa egiteko, arroparena dela, edateko eta otordua egiteko.

419. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0094 Ondoan etxeren bat edo ikuiluren bat bada, agian ura ezingo da edan; orduan, edan nahi bada pastilla edo ttantta batzu botatzen zaizkio farmaziatan eros daitekeenak.

420. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0156 Azkar edatekoa da.

421. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0156 Barrikotea, barrikaren neurri txikia baino, egun berean edo bi egunetan edaten den sagardo berria da.

422. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0156 Jeneralki, egun batean edaten dena.

423. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0156 Lagun taldeek, aurretik, enkargatzen dute barrikotea, jaki berezi batekin edateko.

424. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0156 Litekena da (gure iritzi bat besterik ez da), sagardogintzako lanetara hauzo ingurukoak biltzen zirenean, eta beren lan saioak bukatuta, elkarrekin otorduak egitera prestatzen zirenean, zizar barrikotea antolatuko zuten, momentuan edateko noski.

425. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0156 Eta hortik etorri liteke, oraindik, taldeek edaten duten barrikotea.

426. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0196 Botiletan sartutako sagardoari, berdin zaio etzanda edo zutik egotea, baina tokia izanez geroz behintzat, zutik dauden botilak, edaterakoan, beste itxura bat izaten dute.

427. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0197 Edan dezala nigan sinesten duenak (Jn 7,38).

428. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0083 Gaixo gotosoak erasoa izateko modurik onena baraurik uztea eta alkohola edatea litzateke.

429. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0455 Eta ur gardena edatea komeni zen Iparragirreren idazlanetan edo sasiak kentzea euskararen belar berdea garbi ager zedin.

430. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0066 Filosofoen iturriko ura edan zutela ez da dudarik, euskal Foruetan eta instituzioetan topatzen ez zituzten kontzeptu berri batzuk zabalduz: norberaren (indibidualismoaren) garapena (libertatea?), liberalismo ekonomikoa eta liberalismoak eskatzen zuen Frantziako merkatuan integratzea, fisiokraten (lurjabe argiztuen) bultzada baserritarra.

431. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0005 Langileetako batzu gaisotasunaren ondorioak nabaritzen hasi zirenean, medikuarengana hurbildu ziren eta honek esan zien... pixa gorria egiten zutela ardo gorri asko edaten zutelako.

432. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0040 Jone: Bueno, egarriak nago, ez dut ezer edan gosalduz geroztik.

433. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0021 Baina musulmanek ez dute ardorik egiten, Koram-ak, beren Liburu Santuak, edatea galerazi egiten diete eta.

434. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0046 Edaten hirutan edo lautan eman behar zaio egunean.

435. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0035 Teoria politikora igarotzen bagara, teoria orokorraren kontzeptuan baino askatasun haundiagoz mugitzen garela aipatu behar dugu: bertan lehen mugaketa eginaz objetuak baino gehiago objetiboak eta joku alorrak zehazten baitira: aldi berean, estrategiaren edo taktikaren alorreko diren zatikiak erabakitzen dira; azkenik, iturri guzietatik edanez osatzen den argudiotzeari dei eginez zilegitzapen prozedura zutitzen da.

436. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0024 Ez dago borrokarik, ez dira ezpata-jokuzaleak, ez dute ardorik edaten, ez ere lo-belarrik erabiltzen, eta ez dute dirurik jokatzen.

437. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0037 Izan ere, toki askotan jendeak ez du nahi izaten asezin edo heldutasun gabekotzat har dezaten, eskaintzen dioten guztia berehalakoan janez eta edanez.

438. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0013 Bazkal aurretik txakolina edaten dauan edalerik ere badago.

439. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0021 Ezpainen anatomia bereziak zupatu eta edateko ekintzak posible egiten ditu.

440. 1969-1990 gipuzkera ahozkoak in: ustu ezin zan ganbara. txirritaren zenbait bertso eta gertaera 0116 Orduan auskalo zenbat baso edango zitun.

441. 1969-1990 gipuzkera ahozkoak in: ustu ezin zan ganbara. txirritaren zenbait bertso eta gertaera 0116 Sagardoa edanta bertsoak kantatu.

442. 1969-1990 gipuzkera ahozkoak in: ustu ezin zan ganbara. txirritaren zenbait bertso eta gertaera 0116 Ondatu baño len edan egiten zan, eta gure arrebak-eta nai baño geiagotan joan bear billa.

443. 1969-1990 gipuzkera antzerkia altzate 0001 ALTZATE`ko BASERRIAN JAUN - Ea, mutillak! Edan lasai ta egin dantzan.

444. 1969-1990 gipuzkera antzerkia altzate 0001 - Ea, mutillak! Edan lasai eta egin dantzan, gure bizialdia laburra duk, eta ez gaituk betirako gazte.

445. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0114 Jan da edan genduan
oitura zarrian,
danok alai ta pozez
pake ederrian;
jendea nola zegon
bertso-egarrian,
batzuk kanta nituan
guztien aurrian,
egun oberik ezin
igaro lurrian.

446. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak aita'ren etxera 0071 Era berean, apalondoan, kaliza artu, eta berriz ere eskerrak emanez esan zien bere ikasleeri: Ar zazute eta edan guztiok ontatik, au nere odolaren kaliza da ta Itun Berri ta betikoaren odola zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko ixuriko dana.

447. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak aita'ren etxera 0071 Gero ardo ta kaliza artu-ta: Artu ta edan zazute guziok, au nere odolaren kaliza da ta.

448. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0099 Abereak ere egarria kentzen dutenean ez dute geiago edaten.

449. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0100 ERREGEA: Jaten al du?
1. ZAINTZAILLEA Ez, ez da edan ere.

450. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0042 Atsedenalditxoa emen, zerbait jan eta edan, eta bistak ikusi: oso polita dago arratsaldea eta oskorri dagoanez bazter guztiak koloreztaturik dauzka.

451. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0112 Garbitzeko... edan dezagun beste kopatxo bat, arazo au era egokian amaitu dugulako.

452. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0094 Ura ere or duk, baiñan ur geeiegirik ez edan.

453. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0096 Irriparka irten zan Joe ertzaiña, bere laguntzaille Richard`en ateraldiak entzutean eta Mexican saloon`era zuzendu bere urratsak, eta une artan abesten ari zan Katheryn`i begira gelditu zan, whiski edanaz.

454. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa a. albisu 0008 Zure edanak galduko al`au arek, ba`zuan, gero, edenik asko.

455. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0079 Bete nuan nere kopa ertzeraiño eta edan nuan.

456. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0079 Bete zuan bere kopa ertzeraiño eta edan zuan.

457. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0100 Munduko jakirik onena baiño gustorago jan nuan ogi beltza, eta ardorik onena baiño lei aundiagoz edan txarroko ura.

458. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. alkain 0136 Eta an ura edatea ere pekatua.

459. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. alkain 0136 Bañan alako egarriarekin edozein gauza edaten da.

460. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i.m. atxukarro 0015 Erriko bi txurrutalari gorputz karretoan, pattarra edan ta batxuriak jan.

461. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. ugarte 0072 Birikak aize-berriztu ordez, meatz-arri naasiko gesal, edo-ta lipu kiratsa baiño ez bai zuten jasotzen, eta gaitzaren iturburu au zitekeala iduriturik, aurrena odolak garbitu aal izateko karraskillu atalka batzuez egositako ura edatera jarri zituen.

462. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa urruz 0015 Edango det, baiña urarekin nasturik, indar geiegia kentzeko.

463. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uxola 0012 Edatia ez zan besterik ere ba-zeramaten buruan.

464. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uxola 0080 Lenago, sagardotegian, edan, ipuiketan ta abesten jarduntzen giñukan.

465. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uxola 0080 Exerita edaten genian.

466. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uxola 0080 Orain zutik edaten diagu, baita abestu, ipuiak esan, ta lenago ainbeste egiten ez geniana eztabaida milla sortzen dizkiagu, ta baita ere, sarri, negozioak antolatu ere.

467. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. oñatibia 0029 Werner zaarra pozik ari zan edaten bere gizonekin.

468. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0091 - Bizirik zegoala edan zuan Sir Solomon Newfork injinieruak urdaillean zeukan wiskia.

469. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0071 Edan ta itxogin, edan ta itxogin.

470. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0012 Ziur esan genezake, alkoola edatera, eta geiegi edatera eramaten duan gaurko bultzagarririk aundiena bakartasuna dala.

471. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0037 Emiliano Arriaga`k berri ugarienak zabaldu zituan eta iturri ortatik edan dute geroztik etorri diran idazlariek.

472. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zug 0094 Gure etxean izango dute zer jan, zer edan, zer ikasi, zertaz bizi, non etzan, zer maite....

473. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0172 Giro ortan bizi izan da auraurretarik, bertsolaritzak eta beste euskal-animaren agergarri askok ainbesteko oiartzuna izan duten Oiartzunen, eta or edan du euskal-anima ori ulertzeko sena, euskal-sen berezia.

474. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0061 Sarritan, abereak edateko ura ere beribil itxietan karrio bearra izaten dute basarritarrak.

475. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0108 Sorreratik hasi ta bere Semea biali zun arte, ekaitzean babeski izan zaio, burrukan gidari, basamortuan lagun, gose zanean jaten eman dio, egarritzean edaten.

476. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: franzisko iturzaeta bertsolaria 0013 Beti etsiko genduke guk jan da eran da pesta!.

477. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: franzisko iturzaeta bertsolaria 0013 Ta berak: - Bai, al danian! Egin bearra dagonian! Obia litzake jan da eran da egonian!.

478. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0165 Oitura onen aztarrena, emakumeak agirian, jendearen aurrean, ez edateko gizarte-legean daukagu noski.

479. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0044 Puerto`k onela dio: Oiñati`ra, Santxo Gartzia Garibai`gana jo oi zuten inguru guztiko lakaioak, eta bein batean auek, San Adrian mendi-zintzurrean, Juan Zaar zeritzan ernaniar zaldizai bati, egarri zirala-ta edaten emateko eskatu zioten; baiña zaldizaiak etzien eman nai izan, eta besteak indarrez ernaniarrak aldean zeraman dirua kendu zioten.

480. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0066 - Sabel-aldeko oñazeak arintzeko batez ere emakumeen illeroko-oñazeetan jinebra edaria edatea ona dala diote; ez da ala; askoz obea da, arin xamarreko soinketa edo sabel-aldiko soinketak ejerzizioak egitea.

481. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0066 Sagar bat litro bat uretan egosi, irazi filtratu ta gargarak egin eta edan ere bai.

482. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0005 Bazkari mirritz bat:
Xirrixti-mirrixti, gerrena, plat:
olio-zopa, kikili-salda,
urrup edan edo klik:
ikimili-kili-klik.

483. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0025 Berak hazten zuen; eta handitzen ari zitzaion bere etxean, bere haurren artean, haren ogitik janez, haren kopatik edanez, haren gerruntzean lo eginez.

484. 1969-1990 lapurtera-nafarrera liturgia otoizlari 1984 0020 Eguerdi da; orduan gehienak egarri: Emadazu edaterat dio Jesusek.

485. 1969-1990 lapurtera-nafarrera liturgia otoizlari 1984 0020 Jesusek erraiten du zer mixteriozko ura den: ur paregabea, hartarik edaten duena ez baita sekulan egarrituko; gure barne guzia du beretzen, ur bizia baita; ez da agortzen, bainan betiereko biziraino dario.

486. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia newsletter 1977 0004 Trago hunek luzian kartzen du adarra
Dener oihuka daude: xaurte edatera.

487. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia newsletter 1977 0005 Jokoan hasten dire, bi trago edanik
Laguna ere ustez, hoberenetarik
Hiru hartzak han daude, elgar hitz harturik
Segur hire lagunak, ez dikek jokorik.

488. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0215 Lehenik, jan-edanetan izaria atxikiz, gure libertatea begiratzen dugu, asetzeko gutiziak hoin aise ezartzen baigaitu bere meneko.

489. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa nor da hor? 0199 Bertzaldi batez behar etzen zerbeit egin baitzuken, Aita Gariadorrek erran zion: Eguerditan ez duzu arnorik edanen.

490. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa nor da hor? 0199 Zer ari zare? Ez ote dautzut erran eguerditan arnorik ez edateko? - Bai, aita, bai; bainan ez da eguerdi....

491. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0097 Auzapez jaunak edaten ote zuen? Zendako? Galdera hauek entzuten ziren, denetan eta azkenean, egia agertu zen.

492. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0009 Halaber, edateko untzia hartu zuen, afal-ondoan, erranez: Kalitza hau batasun berria da, zuentzat ixuria den ene odolean.

493. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0010 ... Eli jeiki zen, jan zuen eta edan.

494. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Edateko, Errioxako ardau ona.

495. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Zeledoiak argi eta garbi esan zuen eta ulertzen ez duenak edan dezala edo bestela....

496. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Bederatzi mila botila edango dira bihar Konstituzio Enparantzan.

497. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Goizean zehar, bestalde, sagardoa nola egiten den ikusteko aukera eskainiko da eta arratsaldean, berriz, mosto egin berri hori edan ahal izango da nahi izanez gero.

498. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Dena dela jarraitzen du Irizarrek, botila aldaketak orain hiruzpalau urte sortarazitako egoera latza gainditu dugu eta jendea hasi da berriz ere sagardoa erosten eta edaten.

499. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Eta gaurko egitarauarekin jarraituz, goizean zehar txakolin dastaketa izango da ondoren nahiko txakolina edan ondoren, bazkari herrikoia izango delarik ordubi t`erdietan, honoko menuarekin: tomatea entsaladan, marmitakoa, gazta eta menbriloa, izozkia, kafea, kopa eta purua helduentzat 800 pezeta ordainduz eta haurrentzat, berriz, oilaskoa patata frijituekin, 400 pezetagatik.

500. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Osakidetzak abuztuaren 29an Zumaiako udalari bidalitako gutun batetan herriko ur sare munizipalak ez zuela edateko kalitaterik adierazten zuen, azken bi hilabeteetako ur analisien ondorioz, batzuetan kloro eskasiagatik eta beste batzutan bakterioen kutsadura.

501. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Arraunlarien aurrean aurkeztu zuten egunean esan zuen bezala, orduan izango da txanpaina edateko aukera, bitartean ura.

502. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ostolaiz 0001 Ta ondoren ura ederra ta preskoa edan genduen.

503. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Baina, kontuz, Atxaga ez baita beti edaten erraza... 1976ko Ziutateaz beldurrik gabe eskura daiteke, eta aurrera egiten saiatu bide-erdian korapilaturik geratzen bagara ere.

504. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Apurtxo bat eranda be bai, itxuria, eta Aierdiko zubizan, Blausta! zuzenian errekara.

505. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Edozein hondartzatako harriren baten gainean eserita, edo autobusean doala edo txakolina edaten ari, zerbait berririk asmatzeari ekin baino lehen, herri horren kultura ezagutzen saiatuko da.

506. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Eta gu bitartean hemen garagardo edanaz sabela asetzen, beltzaranzten ere, paseiatzen eta gero... eta pastis batzu zurrutatzen be, eta gero...

507. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Zerk lotzen zituen distantziaz elkarrengandik hain urrun baina beren esperientzia sinbolikoetan elkarrengandik hain hurbil aurkitzen diren herri hauek? Guzti horrek, ezagutzen aurreratu ahal izateko denboran atzera jo behar dugula pentsatzera gonbidatzen gaitu, aintzinako Maiatarren, Egyptiarren, Azteken, Greziarren, Hinduen eta beste askoren jakituriak edanez eta kontzientzia bakarrik dela gauza gizakiaren baitan ezkutuan dirauen egia zuzenean antzemateko.

508. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1989 0001 Osasuna arriskutan Demagun italiar bakoitzak batezbeste urtean 84 litro esne edaten dituela.

509. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1989 0001 Adibidez, Milanon edaten duten esnean aurkitu diren pestizida-kopuruen arabera, 846,7 mikrogramo edaten ditu kontsumitzaileak beraz 60 miligramo bizialdian zehar.

510. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak tx. abarrategi 0001 Ardoa edaten dute, azeitunarik eskatu gabe.

511. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0001 Bere alderdi txarra gehiegi edateak nortasuna aldarazten duela da.

512. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0001 Alkoholaren alde ona lagunekin edan eta egoteko aitzakia dela da.

513. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. esnal 0001 Bi egun pasa omen dituzte lasai jan da edan egiñez.

514. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. kazabon 0001 ZORTZI
Horrenbeste jan, hainbeste edan
irtenbide bat bakarra:
kafearekin sartu ditzagun
kopa batzu barra-barra;
patarrik gabe, txanpainik gabe
nahiko afari kaxkarra
Kamamiloa osasuna da,
ondasuna da patarra.

515. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0002 Alta Tower jaunak hitzeman du, telebixtan delarik mintzatu, ez duela hemendik goiti alcola xorta bat ere edanen.

516. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Zuk Joanes, edazazu; zuk ere Domingo,
Ene eskuetarik zenbait arno trago!
Biba nazionea! egizu zuk Pello!
Egun hasarretzeak deus ez du balio
.

517. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Gizon eta emazte, dugun orok edan,
Basoa trinkaturik umore onean,
Zoazte elgarrekin guziak bakean.
Besta akabatu zen hola arratsean.

518. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Han untsa edan zizûn.

519. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.j. arrizabalaga 0001 Egun goiz alde baten asi de nire lagune, kontu-kontari, Erramon, mariñela, itxosoko ur bizi bidetan, da liorreko ardau eraten edo eretan dabillena, urten dau ba, bere bapor bille, arraiñ bille-edo...!

520. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.j. arrizabalaga 0001 Egun gustixe eranien, eten barik zurrutien.

521. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Izkuntza arazo ta izketa-naaskerietan teoriak baztarrean utzi ta zentzuz erriko iturri garbitik edaten zekiena.

522. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0001 Gogor samarra eta pesimista Zoritxarrez! irudimenaren solas bat zen hori, soilki, bai bazekien harentzat ametsa sekula ez zela egintzaren senide izanen..., etsipen sentimendu hau gureganatuko da, harik eta pertsonaia aita besoetakoa eta haur besoetakoaren arteko harremanak sendotu, aldatu, finkatu goi maila batetan; orduan, eta orduan soilik utziko dio edateari, ez du alkoholaren beharrik izanen plazerez mozkortzeko.

523. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Bere aldetik, Paulino Gomez likido toxiko batzu edategatik kolikoek jota zegoen.

524. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Agian norbaitek esango du bertsolariek jan eta edan besterik ez dutela egiten.

525. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Egia esan, jan eta edan gabe ez dago zer egiterik, pertsonak indarrean egon behar baitu zerbait egitekotan.

526. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Larunbat aratsean, zortziak eta erdietan, hiru karabinerok, behar baino gehiago edanik Bidasoako Veran ziren besta batzuetan, deliberatu zuten besta segituko zutela Frantzian, soldado ez zen lagun batekin, au otozain.

527. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Lau gizonak Urruñan izan ziren eta bi ostatutan edan zuten, asko jende harrituak zaudela.

528. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Aski goiz hartua delarik berotze hori ez da afera bat: gorputza laxatuz, emeki freskatuz, gutika edanez pasa ditake, non ez den medikuaz behartzen.

529. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Edan egunean pinta bat edo gehiago ur, ez izanik ere egarri.

530. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Erran dute bazituela poliziarekin ikustekoak bai eta edana zela ere hori egin duelarik.

531. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. olazar 0001 Azkenean Gotzaiñak eskerrak emon zituan, labur-labur, eta Aita Santuaren onespena eta eleizpeetan jenteagaz artu-emona izan eban, zeozertxu jateko ta edateko eskiñiez.

532. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. peña 0001 Gilman Point deritxon tontorrean gagoz, amabostok!, 5.748 metrotan. Gure zoriona! Eguzki goxoa artuaz, jesarri egiten gara. Liburutxoan gure izenak ezarri ta argazki asko atera. Zerbait jan eta edan...

533. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Horrela iturburutik artutako ura ematen digu edateko.

534. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Herria eta nagusiaren arteko lokarri: ironikoa apeza dugu. Antzerkian aspaldiko apezek zuten papera betetzen du: hala nola otoitz egitea - jainkoari konfiantza egitea - beregan sinestea (eta besterik EZ EGITEA) predikatzen du: Denok dugu interes berdinak: zuek, langileek eta nagusiek eta Mattin-i, kalean lana gaberik dagoanari: Gaur egun iluna duzu, bainan bihar izanen duzu hobea!; eta nagusiarekin apeza whisky-a eratera joaten da.

535. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 - Tabernetan.- Garrantzitsuena edatea da.

536. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. uharte 0001 Lehen ere lan hori egin izan dut, baserriz baserri, jolas moduan, ze, badakizu, gu jan eta edan gabe bizi gara, baina komikiak oso garestiak dira... Eta beno, orain dena dakizunez, zergatik ez didazu kontatzen zelan egin duzun ni harrapatzeko - jakinguraz esan zidan iratxoak.

537. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 Illuntzean esaten eban: Eztakit amak zer esan deustan: txikito bi edan ta amarretarako joateko edo amar txikito edan ta ordu bietan joateko.

538. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0002 Ona neurrian edaten danean.

539. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0002 Txarra neurri barik, batzuk edaten daben lez, edaten danean.

540. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0002 ¡Zenbat edari alperrik edango ete da Karmenetan ta Santixauetan!

541. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0002 Barinaga'ko San Pedruetan goizeko ordu bietan arrantzako zierduenak, neurriz edan ba eben, ez ziran olan ibiliko.

542. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0051 Beretter adixkidia
Hortxet ikhusten hait hilik
Horra zergatik nik dûdan
Edanen phozu hortarik.

543. 1991> bizkaiera antzerkia lortuko ote 0271 Atsoa: Guk edaten dogu!!!

544. 1991> bizkaiera bertsoak katuentest 0005 Herri-tradiziotik edan duen kantari batek bere-bere egin dituen kantu-moetak dira guztiak.

545. 1991> bizkaiera ikasliburuak hizkilimin/3 0020 -Luzaro bizi gura badozu, ardaua baino ur gehiago edan behar dozu.

546. 1991> bizkaiera ikasliburuak hizkilimin/3 0020 -Hori egiten badot laister hilgo naz, egunean bost litro ardau edaten dodaz eta.

547. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00009 Bihotzak akordatzako edo ustebako taupada biziak emoten eustazan eta buruak bueltak, edan bako hordia zirudiala, estukureak eragindako izerdi larria ere ez jatan falta nire gorputzean.

548. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura g. amondarain 00015 Bajoian Unai txakurragaz, Bargundin, baserri baten parean egoan iturrian, ur tragu bat edan eta aurrera. Ez zan asko falta. Artaun eta Oba ikusten ziran eguneroko bide haretatik.

549. 1991> bizkaiera literatur prosa l. ayesta 00053 Orduko interan ez zan lez edaten Gabon, Azentzio edo egun andietan baño, ta alan efekto geiago egiten eutsen ardaoak.

550. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0109 Zeanuriko aguazila zaintzen eta Dimeko aguazila tabernan kopak edaten trankil.

551. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0109 Eta bera trankil tabernan edaten.

552. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0211 Andi edaten gendun.

553. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0256 Hau bai dela edan bako hordia!

554. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak etxabu 00100 Eta ikusleen artian aukeratuko zituzten biar zituen neskak eta aurreskuak zituen dantza era guztiak (edo Ondarru'n oituten ziranak) egingo zituen: eta amaieran kale giran korren-korrenka enparantzatik urtengo eben eta an aurreko edaritegiren batera sartu, alantxe saltoka, zerbait edari fresko edatera, biar bada, ur gozoa.

555. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0034 Aitatzekoa da ardaoaren kontsumoa, baina ez dago argi bertakoa edo Uribildutik kanpo ekarritakoa edaten zan.

556. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0106 Adibidez Elorrion edaten zan ura, Patxierrege, Gazeta edo Garratzgo deposito barriak eraiki arte, aintzinako hilobietatik igaroz, Neverako iturburutik bideratzeko, harriak eta Santa Cruzko baselizaren, Santa Marinakotik hurbil, hilobi osoak erabiltzen ebazalarik.

557. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0106 Beharbada hau izango da inguruetako herrien biztanleak eta batez ere eibartarrak, Elorrioko enparantzako iturritik edaten ebanak, luzazora, burutik jota amaitzen ebala kontatzearen arrazoia.

558. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0106 Dana dala, asko dira eibartarrak, lehen eta orain euren iganderoko Elorrioko mendietatik ibilaldiaren ondoren bertako iturritik edaten dabenak.

559. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. ibarra 0138 Atsoa etxezari gaixtoa, ardo zuritan edan omen du idipe muserpekoa (eta azkenengo berba hau esakeran gora altzatu umea)

560. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0154 Jesusen eskolan ordu luzeak emoten dituenak, kristau batzarrean parte bizia artzen dabenak; Kristoren deia benetan artzen dakienak; fedea Kristoren biotzean edaten dabenak...

561. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0301 Ogi onetatik jaten eta kaliz onetatik edaten dozuen bakotxean, Jaunaren eriotzea iragarten dozue.

562. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0301 Onan dino berak: Nire gorputza jan eta nire odola edaten dauana neugan bizi da ta ni beragan.

563. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00014 JOHN : Ongi, ongi. Gau osoan edango dut zure lepotik, horrela jarraituz gero.

564. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00054 GAZTEA: Ez edan hainbeste, mihia trabatuko zaizu.

565. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0034 Joko guzia ukan diat, ez zian hosto bat, harri edo muno tontor bat izenik gabe uzten, haren pedigree konplikatuan nahasten zituan bizpahiru euskalki, eta eskolako historia liburuetan diren ofizio desagertu guziak, atzemaiten genuen harpe guzietan ipuina, edaten genuen sorgietan lamina,

566. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0018 Ba... oraintxe bertan, butakan eserita ardo bat edanez Apolinoren urtebetetzea ospatzen ari nintzen eta utziko baninduzu ospakizunarekin jarraituko nuke.

567. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0010 (Plaztikazko botoila pasatzen dio, besteak edaten du eta berriz botatzen)

568. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0010 ANNE-SOPHIE: Ez dinat sekulan Saint Emilionerik edan, ez dut egundaino arnoa maite ukan.

569. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0010 (Gaitzeko tragoa edaten du, cow-boy hasperen batekin) helduko gaitun.

570. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0010 OIHANA: (edaten du eta botatzen du lurrera, bestea harritua)

571. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0020 Mutikoak heldu ditun dantzaldira atorra urdin argi batekin eta edateari lotzen ditun han nexkeri kasu eman gabe.

572. 1991> euskara batua antzerkia i.e. odriozola 0055 Agure zahar horrentzat prestatzen jardun dudan kafe pozoindua edan du.

573. 1991> euskara batua antzerkia i.e. odriozola 0055 Edan ondoren, txintirik ez!

574. 1991> euskara batua antzerkia i.e. odriozola 0055 KARMELE: Pozoindua zela honek edan duena?

575. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0013 Konbinatu bat edan nahi nuke.

576. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0041 Ba orduan, dena irakurrita baduzu... edango zenuke kopatxoren bat, ezta?.

577. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak landaturismodekretua 1999 00053 b) Ura edateko iturri bat, kanpoan eta kanpinean daudenentzat, sarrera libreko aldean.

578. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/1 00241 Bai gizakiek eta bai animaliek oinarrizko premia batzuk dituzte eta horiek beteta beren iraupena segurtaturik geratzen da. Jan, edan, hotzetik eta arriskuetatik babestu, etab. egin behar dute. Baina alde handia dago bakoitzak premiak betetzeko duen erari dagokionez: animaliak ingurunera egokitzen dira hil nahi ez badute, baina gizakiak teknikaren bidez ingurunea egokitzen du bere beharretara.

579. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/4 00047 Noiz sortzen da?
1. mukiak kentzean
2. antsiaz edatean
3. bihotzak
4. elurrak
5. diruak
6. hortzak hotzaren hotzez
7. tiroak
8. antsiaz jatean
9. txoritxoak
10. euri xuabeak

580. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00064 Aurreko batean, herriko lagun bat etorri zitzaidan bisitan. Hark esan zidanez, zuok ez omen duzue ibaiko ura zuzenean edaterik. Egia al da hori?

581. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00090 Egunero bi aldiz putzuetara joaten naiz, goizez behin eta arratsaldez beste behin. Bi ordu behar ditut joateko eta beste bi itzultzeko. Ur hau nire gurasoentzat, amonarentzat, niretzat eta bost anai-arrebentzat da. Ura, 15 litro hartzen dituen ontzi batean eramaten dut, buru gainean. Edateko eta janaria prestatzeko erabiltzen dugu ura. Gure herrixkan putzuren bat izango bagenu, agian eskolara itzultzerik izango nuke.

582. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00090 Batzuetan, ea ura nork lehenago atera borrokatzen gara. Atzo ni izan nintzen lehena eta gaur, berriz, nire laguna izan da. Duela denbora gutxi arte, behiak ura edatera hurbiltzen ziren istil batera joaten ginen ura hartzera. Baina ponpaketa sistema hau dugunetik, herrian ume gutxiago hiltzen da. Amak esaten duenez, Rudra, nire anaia txikia, aurrera aterako da".

583. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00191 Nekazariek ogia, lekariak eta haragia jaten zituzten eta ardoa edo garagardoa edaten zuten.

584. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/1 0034 Jateko ala edateko?

585. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/1 0034 Hori ez da jateko! Hori edateko da!

586. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/1 0034 Itxaron, ura edaten ari naiz.

587. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/1 0083 Maritxu nora zoaz,
eder galant hori?
Iturrira Bartolo,
nahi baduzu etorri.
Iturrian zer dago?
Ardotxo zuria,
biok edango dugu
nahi dugun guztia.

588. 1991> euskara batua ikasliburuak oporkoad 0049 Gizakiek edateko, landareak ureztatzeko eta baita elektrizitatea sortzeko ere erabil daiteke.

589. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0144 Elorrioko iturritik ura edanez gero, haizea izango duzu buruan gero

590. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0091 Pedrok ez du inoiz ahaztuko Jesusek egindakoa: guztiei oinak garbitu zizkien, bere ogia eman zien jateko eta ontzitik edateko.

591. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0180 Eztarriak bustitzen baditut,
festak alaitzen ditut
eta egarriak bazara,
neurrian edan nazazu

592. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0262 11 Hainbeste kostatzen al zaizue ondo hitz egitea? - 12 Nork agindu dizue hori egiteko? - 13 Aurten Bilbon geratzea erabaki dugu - 14 Ondo lo egiteko guxti afaltzea da onena - 15 Nori bururatu zaio autoa hor uztea? - 16 Carmeni poliki ibiltzea gustatzen zaio - 17 Horrela ez dago ezer egiterik - 18 Hondartzan igeri egitea atsegin du - 19 Elurra beharrezkoa da eskiatzeko - 20 Gehiegi edatea txarra da.

593. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0011 Eta urik edan gabe?

594. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0031 Hala ere, ahalik eta gutxien edatea gomendatu, gero zutik jarraitu nahi badute.

595. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0031 - Ura edatean asmatu egin beharko duzu zein den goilarakada erdi azukre duena, zein goilarakada bat duena eta zein bi dituena.

596. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/4 0010 Heste lodiak elikagaien ura eta edandako likidua zurrupatuko du.

597. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0083 Ura edateko, geure burua, arropak eta tresnak garbitzeko, janaria prestatzeko, eta abar, erabiltzen dugu.

598. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0107 Pertsonok ura behar dugu edateko eta garbitzeko eta industria, nekazaritza eta aberezaintzarako.

599. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0113 20. Gehiegi edateak ondorio txarrak ekar ditzake.

600. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/dbh 0010 Landareek ere edaten dute

601. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/dbh 0010 Eta zeuk egunero edaten duzuna neurtzeko?

602. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0101 Sagardoa etxean edateko zen.

603. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0101 Edateko, nola ez, sagardoa, baina ez botilan: bakoitzak upeletik zuzenean hartu behar du sagardoa.

604. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz ba! 0068 Gaur egun ere edan daiteke hango ura eta, esaten dutenez, gauero-gauero lamia bat joaten da hara negar egitera.

605. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0017 Munduan dagoen uraren % 1 besterik ez da edatekoa.

606. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0232 Nahiz eta gutxi edan, alkoholak nerbio-sisteman kalteak eragin ditzake.

607. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0232 Asko edanez gero, alkoholak zelulen desagerketa eragin lezake, eta baita izaera aldaketa ere (nagikeria, nahigabea, agresibitatea eta bortxakeria).

608. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/dbho 00155 Eguneroko bizitzan hain baliogarri gertatzen zaigun orokorpenaren trikimailu hau alemaniarrek garagardoa besterik ez dute edaten edo ez dut uste hori pertsona serioa denik... daraman janzkera horrekin... bezalako orokorpenak jaulkitzera bultzatzen gaituena, zientzi prozeduran ere erabiltzen da, jakina, ahalik eta kontrol eta zehaztasun gehienez eginik.

609. 1991> euskara batua ikasliburuak l. anselmi 0078 A) Pitxar bat ardoz edan zuen.

610. 1991> euskara batua ikasliburuak l. anselmi 0078 B) Ardo pitxar bat edan zuen.

611. 1991> euskara batua ikasliburuak l. anselmi 0078 C) Bete-beteko ardo pitxarra edan zuen.

612. 1991> euskara batua ikasliburuak l. anselmi 0078 D) Pitxar bete ardo edan zuen.

613. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 00046 Edan behar diagu, bada, tematu ginen gu.

614. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. gomez 00139 Edateari eman nion, edale amorratua bihurtu nintzelarik eta giro aski kutsatuen inguruan ere ibili nintzen, nahiko lagun desegokiak aurkituz bidean.

615. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. gomez 00139 - Edateko ohitura hori ez duzu galdu, dirudienez. Hirugarren kopa duzu orain betetzen ari zaren hori.

616. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. gomez 00139 - Bai, bai... Zeure bizitza izorratzen ari zara; edateari utzi egin beharko zenioke... Horiek ziren Richarden hitzak.

617. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00070 Berak zioenez, egundoko muturrekoak hartu nituen urratsak ongi ematen ikasi baino lehenago, inguruetako edozein txahalek baino esne gehiago edaten omen nuelarik ene bizitzako hasierako egun hunkigarri haietan.

618. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00196 Sotoan, pikaroak barrika birabarki batekin zulatu eta nahi adina edan zuen bertatik. Gero, zuloa tapatzeko ohola behar zuela erran zion etxandreari:

619. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. gorrindo 00053 Hark ni besoetan hartu eta gorantz jaurti, ni ikaratu eta ur asko edan. Baina aitarekin beti. Norekin orain?

620. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. aldekoa 00019 - Pentsatu baino okerrago zaude, Juan coca-cola piska bat edan nuen indarrak berrituko banitu bezala.

621. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. aldekoa 00055 Arazoren bat izaten zenean, edatea ez zela irtenbidea esatekotan egon nintzen, baina ez nuen marijakintsua izan nahi halako une batean eta, gainera, alkoholaren kontrakoa izango ez banintz, neuk ere lehenengo aurkituko nuen alkoholez betetako edari kirastun horietako bati helduko niola pentsatu nuen.

622. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00040 Aurreko gauean hire amaren gainean etzandakoetako bat ura edaten hasi huen.

623. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura pocahontas 0021 Goiz erdian, urjauzi batean edateko gelditu zenean, zelatan zituela nabaritu zuen.

624. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0013 Berak ez zuen hartu ardoa besterik, eta hainbeste edan genuen non betazalik gabeko gizona askotan irten zen etxetik pitxar hustua betetzera.

625. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0037 Horrela, batean, uretan nahastutako piku eta urki hostoak eman zizkion txori bati edatera, baina txoria ezer hartu ez balu bezala geratu zitzaion, ez piku ez miku:

626. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. jimenez 0033 Jakina, musulmanek ez dute alkoholik edaten eta, beraz, ez zioten jaramonik egin zahato eta zahagiei.

627. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0029 - Noiztik behar du abereak baimenik eskatu ibai honetatik ur edateko? erantzun zion zaldiak erdi urturik.

628. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0029 - Zezen hau hemen nagoenez geroztik, ez zagok zaldirik urik hemen edango duenik esan zuen zezenak sudurrak zimurtuz eta ozenki ahoskatuz hitz guztiak.

629. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0029 - Zaldiek ez diate urik hemen edaten, nik nahi izan ezik.

630. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0048 Iluntzean, neka-nekatuta zeudenean, koartelera itzultzen ziren, eta mutikoa bere zaldiarengana joaten zen agudo eta kapitaina tabernara, cognac frantsesa edatera, oso zalea izan-eta.

631. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0015 Lauraren lata hartu eta amaitu arte edan zuen, neskak solasa hausnartzen zuen bitartean.

632. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. ugarteburu 0143 Zinera goazenean edo zerbait edatera, beti amaitzen dugu Martaz hitz egiten.

633. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0016 Nekatuta nengoen eta kolore berdetik zintzilik zegoen kristalezko ontzitxo bat hartu nuen (ametsetan ze gauza arraroak gertatzen diren, ezta?), eta berdetik ezezik, beste koloreetatik ere edan nuen: urdina, morea, txuria...

634. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0029 Edan du zaintzaileak kafea; lo dago.

635. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mujika 0026 Aita lanera joan zen, baina nik arratsalde osoa pasatu nuen txoriei jana eta edana ematen.

636. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. nuñez 0048 Halako egun batean, Carlitosen osabak, lagunekin garagardo bat edaten ari zela, mahaian kolpea jo eta honela erran zuen:

637. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0097 Ospitale-ohe ugaritan dauden pazienteek ur kutsatua edatetik sortutako gaitzak dituzte.

638. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0142 Aitak izan zion maitasunaz edan zuen harenganako amodioa.

639. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0120 Hartu eta edan, bero dagoen bitartean.

640. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0120 - Ez uste edango ez dudanik -erantzun zion amonak, han goitik makurtu eta esku babatsua luzatuz, kikarantz.

641. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0120 - Edan, amona -esan zion Kranky jaunak, irribarre zabalez.

642. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0010 Zaldiak egarriturik zeuden eta gurdizainak geldierazi egin zuen karroza abereei edaten emateko.

643. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0043 Zer, kremazko pastelaren ordez ogia jan zezan, eta ardoaren ordez ura edan zezan?

644. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0081 Gaudeok oihaneko belartzara eraman zuen behia: han jan zezakeen belar berria, eta egarri bazen, errekastotik edan zezakeen.

645. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0109 - Edan, kamarada, edan!

646. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0109 Orduan kamaradak edaten zuen.

647. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0109 Denetatik edan ere.

648. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0109 Baina edaten hasten zenean eta edaten jarraitzen zuenean eta edateari uzten ez zionean, oso goibel jartzen zen.

649. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0007 Eta kafea edan eta gero... egin zuen hasperen Florianek.

650. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0006 Jendeari eraso egin eta odola edaten zioten; beraiek erasotako jendea ere banpiro bihurtzen zen, sekula hil gabe; hauek beste pertsona batzuei erasotzen eta odola edaten hasten ziren.

651. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0055 Baina banpiroa ez zen Minaren odola edaten ari; hori baino askoz okerrago.

652. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0055 Ordurako banpiroak edana zuen behar zuen odola!

653. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0090 JAINKOARREN eta Jainkoarren:
erreka, guztiz hordi,
gau ta egun kantari,
ura besterik ez edan arren!

654. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00257 Eta begirune handiz Kristoren odola edaten du.

655. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0071 Gose baitnintzen, eta zuek jaten eman zenidaten; egarri nintzen, eta edaten eman zenidaten; arrotz nintzen, eta etxean hartu ninduzuen; biluzik nengoen, eta jantzi egin ninduzuen; gaixorik nintzen, eta ni ikustera etorri zineten; espetxean nengoen, eta Niregana etorri zineten.

656. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0071 Orduan zintzoek erantzungo diote: Jauna, noiz ikusi zintugun goserik, eta eman genizun jaten; edo egarri, eta edaten eman?

657. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0071 Gose bainintzen, eta ez zenidaten jaten eman; egarri nintzen, eta ez zenidaten edaten eman;(...)

658. 1991> euskara batua liturgia ibe 1995 0548 23 Ez dezazula ura hutsik edan, ardo pittin batekin nahasturik baizik, zeure urdailarengatik eta sarritan dituzun ondoezengatik.

659. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00215 biztanlerik badio
heldua dela gaua kantatzeko ordua
eguna erantsiko diot esku formarekin eta izarrez joa
bakardadearen sailetik kaleok
aberri honetan ehundaka mende
milaka bataila
miloika igurtzi berri edaten aurreikusteko
eta ortzea

660. 1991> euskara batua poesia t. irastortza 0057 ITZULPENA,
baina lehengo xarma hura ezin itzuli da.
Liburuak,
besteen liburuetan norbera aurkitu ezin,
aztoramenturik sortzen ez duten liburu hilgarriak.
Idatzi,
eta norentzako ezean idaztea
itxaropen gabe aritzea,
iraganaren putzuan edanagatik ito ezina.

661. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0027 HARTU zinuen pintzel bat, tinda bluiean trenpatu eta
kolore dirdiratsuarekin hasi zinizkion emazteari izterrak
tindatzen, sexoa, sabela, bularrak. Zure marka osoki eman
arte. Inprimatu zen haren gorputz bluia mihisean. Haragi
tindatua ongi zapatu zen tokietan, larruaren zimurrak
pakidermo batenak bezala agertu ziren izara garbian
geografi fantastiko bat sortuz. Bluibluia.
Eta ni, zure bluian sartu nintzan aspaldidanik
igurikatzen nuen kontinente ezezagun ezagun batean
bezala.
Kolore arraro hori jastatua nuen jadanik Giottoren
zeruetan, Kandinskyren zaldizko bluiean, tatamietan,
erreka bazterretako zenbait orhoit-lilietan. Bainan zurekin
bluiak kuadrotik ihes egin nahi zuen, mugak puskatu.
Haur sortu berri sartu nintzan zure itsasoan.
Belogi blui harekin, itsas-zolan ebatsi izaki borobil
bitxi harekin, pintatu nuen ene gorputza. Idetsi nuen
kolore bluia zainetan ixuri zitzaitan. Sumatzen nuen edari
lodia zariola ene barnean. Itsas-zerumugan edan zintudan.

662. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00012 Behin halaxe geratu zen pinu-har bati begira eta kapulu guztia amaitu zuen arte ez zen ohartu jateaz, ez edateaz, ez eta bere aitak semearen faltagatik izan zezakeen kezkaz.

663. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00085 Dena dela, pilo bat edan arren, ez zuen inoiz neurrigabe jokatzen.

664. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00081 Nysa Mopsori ematen zaio; zer ez dugu itxarongo maitaleok? grifoak behorrekin elkartuko dira ja, eta datorren garaian orkatz beldurtiak zakurrekin batera etorriko dira edatera.

665. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00211 Beste batzuek itsaso itsuak zirikatzen dituzte arraunekin eta burnira oldartzen dira, erregeen areto eta ataburuetara sartzen dira; honek suntsitzeaz mehatxatzen ditu hiria eta penate errukarriak, harri bitxian edateko eta sarrar purpuran lo egiteko; besteak ondasunak ezkutatzen ditu eta lurperatutako urrearen gainean lotaratzen da; hau, zurtuta, rostretan harritzen da; beste hau txaloek utzi dute aho zabalik, plebearen eta aiten jarlekuetatik bikoiztuak; poztu egiten dira anaien odol isuriaz eta etxeak eta ataburuak aldatzen dituzte erbesteratzearen truke eta beste eguzki baten pean datzan sorterri bat bilatzen dute.

666. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00273 Hauen inguruan izpiliku berdeak lora daitezela, eta sarpoil urrutitik usaintsuak, eta usain astuneko azitrai ugari, eta edan dezatela bioletek haiek berak bustitzen dituen iturria.

667. 1991> euskara batua literatur prosa elexp krabelina 00032 Izena ere, oker ez banengoen, edanean pasatuxea nengoen eta, neuk jarri nion elur-gau gogoangarri hartan.

668. 1991> euskara batua literatur prosa i. garbizu 00147 Adoretsu agurtu genuen elkar, lagun-erritoan edandako ronak ematen duen alaitasunaz eta jacaré-en (...)

669. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00107 Nik ere jaio berria izan nahi nuen, haren iturritik edateko.

670. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00107 - Nik ere edan nahi dut esnea.

671. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00107 - Zu mutil handia zara eta mutil handiek ez dute bularreko esnerik edaten, maitea.

672. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00167 Soinekoa kendu gabe, soilik gona altxatuz, bizkar biluzia ispiluan islatua ikusiz eta Sararen begietatik isurtzen ziren malkoetatik airea edanaz.

673. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00093 Guztiak, Osaba, Maiordomoa eta besteren bat kenduta, edaten eta jaten ari ziren batzarrean.

674. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00157 Edan eta berbetan ihardun, luze eta edozeren gainean berbetan ihardun, hara zertan igarotzen zituzten arratsaldeak.

675. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 00097 Alderdi nazionalista bateko zinegotzia zen herriko udaletxean, berak zioenez aita zena eta aitona zenaren alderdi berekoa, eta agian horregatik ez zuen kasik politika konturik aipatzen, jan eta edateko kontuak ziren bere gogokoenak eta hauekin batera, noski, emakume kontuak.

676. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 00182 Ardo gehiegi edan nuen taberna haietan eta seguraski ez zen kalitaterik onenetakoa izango.

677. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 00352 Eta ardo beltz bat edateko.

678. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 00352 Eta edateko beste ardo beltz bat.

679. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 00039 Agian horregatik, anaietako bat falta denean, gelditzen da isilik bestea, mostradorearen ertzean jarri eta zerbeza edanez.

680. 1991> euskara batua literatur prosa p. diez de ulzurrun 00025 Orain gau oro egiten dudan bezala, atea giltzaz itxi nuen; gero. egarriak nengoela eta baso-erdi bat ur edan nuen.

681. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00069 Edan, edan zuten, hala ere: bohemia-giroa zen.

682. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00069 Irlanda, Ingalaterra, Frantzia, Hungaria eta Ameriketako Estatu Batuen alde edan zuten.

683. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00069 Andere Bihotzaren eta Andere Pikaren osasunera edan zuten.

684. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00145 Hainbeste aldatzen zen zerbait edaten zuenean!

685. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00076 I was in Vietnam, you know? Turistak autobusetatik jaisten dira, iturriko uretatik edatera.

686. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00054 - Bueno, banoa lagunekin hurrengo kalimotxoa edatera, ze erritmo bizia daramagu.

687. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00054 - Eta zuk ez edan txanpain gehiegi, irakasle, bestela goizean loak hartuko zaitu. Gero arte!

688. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00054 2:30 Leloarena egiten nabilela uste dut. Irene zeharo edanda dago eta lotsagabe dabil dantzan, baina inguruan putre mordoa dauka, ikasle, irakasle zein bestelako espontaneo, denak guztiz irtenda.

689. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00067 Zelako buruko mina! Edandako zerbaitek kalte egingo zidan, seguruenik.

690. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 00024 - Ja, ja ja, atzo ere gaupasa... Ja, ja, ja, betikoa... astoak bezala edan, eta etxera goizeko seietan kristoren atxurrarekin eta txurroa busti gabe, ja, ja...

691. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00074 Josebak agendan idatzitakoa irakurri du: Uztailaren hamabostetik atzo arte, laurogei litro ur edanak.

692. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00092 Eskainitako sagardoa edan bitartean, baserritarrak Arraskuren kinka gordina azaldu zuen batzarrean.

693. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00061 Higuina eman zidan egoera hark, eta langintza lehenbailehen amaitzea erabaki nuen; gorputz jelatinatsu haren gainera igota, hankalatraba jarri nintzen eta, nire kuleroari alde batera eginez, txizari utzi nion haren bizkarreko erretenean zehar irristatzen; erreka horia labanka joan zen haren leporaino, haren ezpain ertzetan galdu arte; korritzen ari zen gizona, mihia atera eta isurkin bero hura edaten saiatu zen, zera zioen bitartean:

694. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00140 Emakume biluz batzuen gorputz arrosak inguratzen zituzten marko urreztatuen, ispiluen eta letoizko barren argi beilegia whisky edontzietan nahasita barneratzen zitzaien kolpez edanda.

695. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00210 - Denbora gehiegi eman diat ezertxo ere edan gabe; horixe gertatzen zaidak niri.

696. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00420 - Opil hau bukatu nahi dut eta, horretarako, zerbait edan beharra daukat eta zuri ez zaizu gustatzen ni gehiago argaltzea.

697. 1991> euskara batua literatur prosa j. tirapu 0025 - Ez da gauza haundirik erantsi behar esandakoari esan zuen Brujoak azken zurrutada edandakoa.

698. 1991> euskara batua literatur prosa k. biguri 0011 - Mariana eraman zidanari arnasa kenduz bakarrik etorriko zait bakea arimara erantzun zion, etxaldeko areto handian neskameetako batek ekarritako oporto ardo bana edaten ari zirela.

699. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0048 Ez bestetan bezala, eta Klarak atsegin duen legez, bazterrak miretsiz, paisaia ederretsiz, ermitako iturrian ura edan eta ezer zehatzik konpondu beharrik gabe hasten diren hizketaldi luzeetan denbora emanaz.

700. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 0037 Kafea edaten amaitutakoan, Mary zigarreta bila ibili zen poltsan, eta paketea Bates jaunari eskaini zion gero.

701. 1991> euskara batua literatur prosa suetena belfasten 0043 Imanolek irlandarren umore horretatik ere edan du dagoeneko.

702. 1991> euskara batua literatur prosa a. ibartzabal 0108 Jairik izan bazuten ere, Mmusok ez zuen alkoholik edaten, beraz ezin zuen lurrean botata hor nonbait mozkortuta egon.

703. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 0116 Habanarrek bakarrik dakite sutu gabe edaten.

704. 1991> euskara batua literatur prosa goenkale 0100 Ur trago luze bat edan eta frontoira itzuli zen berriro, partidua ahalik eta azkarren bukatu eta gertatutakoa ahazteko gogoz.

705. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 0150 Edan egiten du urduri, kontatutakoan erabilitako hirugarren pertsona urrun horrengatik besteek mesfidati begiratzen diotela jabetuta.

706. 1991> euskara batua literatur prosa batx zeru 0094 -Egia da onartu zion gizonak plastikozko ontzian geratzen zen kafea edanez.

707. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0015 Torrellirenean egon ziren, eta ardoa edaten aritu ziren, Torrellik kanpora bidali zituen arte.

708. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0045 Pilon eta Pablok esnatu egin behar izan zuten eta edaten eman.

709. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0104 Eta botila hartu, kortxoa kendu eta pixka bat edan zuen Pilonek, bere sentikortasun mindua lasaitzearren; eta kortxoa berriz jarri, eta ttantta bat ere ez zion eman Portageeari.

710. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0225 -Bai, edango dugu ardo pixka bat.

711. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0379 - Bagoaz tabernara tea edatera? ardurati eta pentsakor galdetu zion zaharrak.

712. 1991> euskara batua literatur prosa goli 0055 Tragoskadaka edan behar izan duk bizitza osoko koparik desatsegina, eta laster ulertu duk gauzak ez direla uste bezain errezak, batez ere kontutan izanik heure mogidak, nahitaez, zerikusi gutxi duela jadanik heure lagunenarekin, ardo eta pattarrik edateko gogogabekeriaz gain parrandarako ere indarrak erdi abandonaturik dauzkak eta.

713. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0024 (...) vodka edanez lasai egoteko

714. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0064 Peru eta Marixe ere oso maite ditut eta pentsatu ere pentsatu dut munduan izan den bikote inozoenari zuzentzea gutuna, baina izarrak kontatzea gustatzen zaie, edo Bakio aldeko txakolina edatea, eta gauza da behintzat adimenaren eskasiaz nahiz txakolinaren eraginez, nork daki zergatik!, ez direla inoiz hiztun batere apartak izan eta irakur zale ere hor nonbait izango direla pentsatuz etsi dut eta horregatik ez diet haieri bidali gutuna.

715. 1991> euskara batua literatur prosa j. urteaga 0033 Izutu xamarrak gaude whisky hutsa edatera goazelako; bere zaporeak keinu bitxiak eta dardara mingotsak eragiten dizkigu.

716. 1991> euskara batua literatur prosa txiliku 0120 Berak jan egin zuen, edan ere bai, eta eskuak garbitzera joan zen ondoren.

717. 1991> euskara batua literatur prosa i. irazabalbeitia 0091 Alabaina, harandarrek jatea lortu zuen eta aldi berean, uretan botatako somniferoa ere edatea.

718. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0115 Basoan zituen hondar ttanttak edan eta presaka atera zen tabernatik.

719. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0115 Tripan sekulako zirrara sentitu zuen eta edandakoa zintzurrera igan zitzaion.

720. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0008 Lagun guztiak gonbidatzen zituen bere txabolara eta hantxe egoten ziren denak, edan eta edan.

721. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0008 Ederki pasatzen zuten, elkarrekin eserita, ardoa edaten eta kantu-kantari.

722. 1991> euskara batua literatur prosa i. unzurrunzaga 0109 Segalariaren makurrera sentitzen nuen nire besoan; haren nekeak nekatzen ninduen; hark edandako sagardo zurrutadak egarria asetzen zidan; haren zintzurretik beherantz sentitzen nuen; behin, sega pikatzen erpurua zauritu zuen batek sakon; hezurretaraino barneratu zitzaidan haren mina.

723. 1991> euskara batua literatur prosa i. unzurrunzaga 0137 Edanari eman dio, itxuragabetzen ari da...

724. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0011 Ez zuen trabarik harekin mintzatzeko, elkarrekin edaten zuten, Clemen Caddyan elkarrekin paseiatzen ziren.

725. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0143 Trenean damutu egin zaio dena ez edana.

726. 1991> euskara batua literatur prosa i. ugarteburu 0203 Arinago sartuko da sabela hutsik betea izanda baino, horregatik hobe da zerbait jatea edan baino lehen.

727. 1991> euskara batua literatur prosa i. ugarteburu 0203 Jai batean bost kopatik gora edan ezkero ez zara berriz ongi izango hurrengo goizera arte.

728. 1991> euskara batua literatur prosa i. ugarteburu 0203 Ordu betean litro bat garagardo edo sagardo edo horren parekoa edan ezkero, legeak autoa gidatzeko zilegitzat ematen duen mugatik kanpo zaude.

729. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0171 Kopa bat edo beste edaten nuen haien ondoan, eta han jarraitzen nuen gerotxo ere, kotxean itxoiten, edo bokadiloen barran edo tximini ondoko karta jokuari begira, geletara igo eta afanak ondo kenduta jaisten ziren arte.

730. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0187 Ikus dezagun, merezi du eta, abarrots artean murgildurik nolako ekipaia garraitzen zuen garaiko armadarik handi eta prestatuenak: gudari bakoitzak orratza eta haria zeramatzan, zaldien lepoko zainetatik odol beroa edan ondoren zauria berehala ixteko, geziak zorrozteko harraitza, sedaki latzezko alkandora bana, zeren eta gezi etsaiak zirikoa oso-osorik sartzen baitzuen haragian, oihalak burdina bere baitan bilduz, eta zeramatzaten sendagile atzerritarrak babes horretaz baliatzen ziren gezia ateratzeko; bizpahiruna zaldiz osatua zihoan bakoitza, eta bi eratako armez, batzuk urruneko erasoentzat, eta aurrez-aurreko borrokarako besteak, hala nola arkua eta bi karkaiz, bata beti prest, bestea gerorako, badaezpada euritako oihalean bil-bil eginda, azta-makila, gakoaz hornituriko aiztagak zaldun etsaiak eraisteko, ezpatokerrak, aizkora kirten luzeak eta lazoa, abilezia harrigarriaz erabiltzen zutena.

731. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0077 Zorion beteko aurpegi irribarretsuak erakusten zituzten, erretzen, edaten edo josteko makinak erabiltzen.

732. 1991> euskara batua literatur prosa garm 0020 Alondei honetan ardoa aurkitzen zuten eta sorginek baita edan ere.

733. 1991> euskara batua literatur prosa garm 0020 Gau batean, ardo ona edan ondoren, sorgin haietako bat deiadarka hasi zen esanez: Jesus, hau ardo ederra!

734. 1991> euskara batua literatur prosa garm 0042 Behiak jezten ere ez zekiten eta esnea edateko, beraien indarraren poderioz, ganadua hanka batetik altxatzen zuten eta errapetik edan.

735. 1991> euskara batua literatur prosa m. garikano 0021 Zenbait egunetan, gauza zena baino askoz ron gehiago edaten zuen; eta orduan, eseri eta bere itsas-kanta zahar latz, gaizto haiek kantatzen zituen, inoren axolarik gabe; baina beste zenbaitetan edaria eskatzen zuen denentzat (...).

736. 1991> euskara batua literatur prosa m. garikano 0073 Aizak, Morgan, hi ari al hintzen berarekin edaten?

737. 1991> euskara batua literatur prosa m. garikano 0174 Nabarmena zen biak ala biak ere sobera edanda zeudela, eta edaten segitzen zutela gainera; ezen, entzuten ari nintzela, bietan batek, mozkor oihu batez, txopako leihoa ireki eta bota egin baitzuen zerbait kanpora: botila hutsen bat, inondik ere.

738. 1991> euskara batua literatur prosa x. olarra 0275 Hark hura hartu, ur piska bat edan eta sabaira begira geratu zen.

739. 1991> euskara batua literatur prosa x. olarra 0363 Herorrek zerbait edan duk?

740. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0185 - Ez bazaizu inportik beste trago bat edango dut jaten duzun bitartean -esan zuen Collinsek.

741. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0185 Collinsi pasa zion edalontzia zeinek berehala edan zuen tragoxkada bat.

742. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0185 Collinsek whiskytik edan eta neskari begiratzen zion.

743. 1991> euskara batua literatur prosa k. cid 0148 Gizonak elkar aurkitzean hartutako poza erakutsi zuen, eta (arrazoi osoz) hango bi kafetxeak gainezka eta zikinak zirelako ustean bat etorri zirenez, handik urruti ez zegoen bere pisuan kafea edatera gonbidatu zuen.

744. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0147 J.P. eta bere laguna garagardoa edaten eta berriketan egon ziren.

745. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0147 Bere lana egiten du, tximinia garbitzen du, J.P. eta bere lagunak diskoak entzun eta garagardoa edaten duten artean.

746. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0170 Esku bat bizkarrera eraman, kanila jiratu eta makurtu egin zen edatera.

747. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pottoka 00042 Estrabonen arabera, sarritan hiltzen zituzten zaldiak Kantaurialdeko tribu menditarrek, beraien odola edateko. Estrabonek honela dio hitzez hitz: Menditar guztiak eratsuak dira eta ura edaten dute. Lurraren gainean egiten dute lo eta ilea luzea izaten dute, emakumeek bezala; borrokan aritzeko bekokian lotzen dute zinta batez.

748. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00121 eser(i)
edan
saka(tu)
igo
etzan
azpimarra(tu)
jaiki
ihes egin
bil(du)
friji(tu)

749. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00009 - Lehen mailako premiak edo ezinbestekoak. Hauek gizakiak bizirik irauteko derrigorrez ase beharrekoak dira; jatea eta edatea, adibidez. Premia hauek asetzen ez badira, gizakia hil egiten da.

750. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlijioak munduan 00042 Gisa honetan, lehenengo hiru kastak noble edo garbi bezala ezagutzen dira. Brahmanak, esaterako, kutsaduratik ihes egitearren edo, begetarianoak izaten dira eta ez dute alkoholik edaten. Arau hauek ez dira hain zorrozki beheragoko kasta horietan gordetzen.

751. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00011 Tisanak mendeetan zehar sendagai bezala edota atsegin hutsez edan dira. Tratatu beharreko gaixotasunaren arabera, infusio, egosketa edota mazeraziotatik lortutako isurkina edan, bainuei gehitu edo unguentu bezala erabiltzen da. Hiru moduetatik, infusioa, maizenik erabilitakoa da.

752. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00027 Ohi baino gehiago edan eta ondorioak ordain du ohi den egun horietarako aholkua da honako hau.

753. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00027 50 g perexil litro erdi bat uretan irakin zazpi minutuz. Egosketa horren erdia edan alkohola hartu baino lehen eta beste erdia gero.

754. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00027 Gibelak, edanez gero sufritu egingo duenez, biharamunean pepino asko duen entsalada jatea aholkatzen da, horrek gibela garbitzen laguntzen baitu.

755. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00051 Baina gehiegizko izerdiak deshidrazioa ekar dezake eta orduan galdutako ur eta gatz mineralen gabezia errekuperatu behar da. Horregatik, sauna, lurrun bainu edo eguzki galgatan egindako ibilaldi baten ostean ur minerala edan behar da, ez hotzegia, zeren tenperaturen arteko alde handiegia txarra baita.

756. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00099 Janaldi nagusiak baino lehenago katilukadatxo epel bat edan. Tratamendua hedatu daiteke, komeni bada, hirurogei egunez.

757. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00109 - Zurrupada txikitan egunean zehar edan.

758. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00109 - Nahiago bada, hiru txandatan edan, janaldi nagusien aurretik.

759. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 00125 Egoera aldatzen baldin bada edo helburua galtzen, tresna horrek galdu egiten du bere balioa. Argi-mutilek balioa galdu egin dute eta horregatik daude museotan, eta sakakortxoak ez dio ezertarako balio potoko garagardoa edaten duenari. Baliagarritasuna ongien deskribatzen da egokitasun, pertinentzia eta eraginkortasun-terminotan: ezarri den xede bat lortzeko balio duena da baliagarri.

760. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 00162 Gainera, esku-liburuen egileek pedagogiarako baliatu ahal izango dute hiztegia aukeratzeko bildutako materiala. Ez dute nola edo hala moldatutako bi edo hiru elkarrizketa hutsetara mugatu beharrik izango, metodorik gehienek ohi duten gisan, eta benetako testuen iturri jariokorrean edaten ahalko dute.

761. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aldekoa 00101 Nire arima edateko duzun egarria.

762. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kortazar 00103 Kantuetako letrak erabiltzen nituen oinarri bezala. Gaur egun poetika guzti hori talde pila batek dakar, eta hortik askok edaten dugu.

763. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barandiaran 00103 Ondo bizi direla, artelanak erosten dituztela lagunei erakusteko gero, eta hitz egitean alegia askotan esaten dutela. New York esaten dutela Nueva York esan beharrez eta ez dutela garagardorik edaten.

764. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.j. deogracias 00022 Gaur egun ere, orduko ohiturei jarraituz, bada deskafeinatua edaten jarraitzen duenik ere:

765. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. mangado 00060 Jatekotan eta edatekotan neurririk gabea, gerorako gordekina bilduko balu bezala, bere irudia haundiki erakutsi zuen Iruñeko karriketan goiti eta beheiti, haundiei agertzeko baimena ematen zaien haunditasunez.

766. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00010 Hitzaldiak antolatzen dituen jendeari eta komunikabideetako zuzendariei sinestea kosta egiten zaien zerbait da hori, huntaz eta hartaz jardutea eskatzen baitiote idazleari, eta honek, proposatzen zaion gaiari buruz ideiarik ere ez duela argudiatuz, ezezkoa ematen badu, erantzuna apaltasun itxuratitzat hartu ohi da, edo kontsiderazio txikikotzat, pentsatu ohi baita, gainera, idazlearentzat, eskatzen zaizkionpare bat folio botatzeak ez diola gin-tonic bat edateak baino lan gehiago ematen.

767. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00030 Noski, oso erraz erlatibizatu daitekeen joera da, eta, egiaz, pertsona batzuengan ez du eragin handiagorik, sutondoan, kantu zaharrak lagun, patxaran sobera edateak baino.

768. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. murua 00015 Eta artoarekin egiten zuten tisuin edari maitatua: alkohol gradu gutxiko edaria zen baina, edan aurretik barau eginda, mozkor itzelak harrapatzen zituen, egun berezietan, tribu osoak.

769. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. murua 00085 Chihuahuak hartu zuen hitza berriro: Bart denok edan dugu tisuina, hemen barruan gaudenok eta kanpoan daudenek, esploratzaileek izan ezik.

770. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lingkonputaz 1583 Ardoa edan ondoren, erabat zorabiatuta sentitu nintzen, ez baitut ohituratik, eta gauzak modu hortan egiten diranean, badakizue, hankasartze galantak!.

771. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. cillero 0023 Mozkortzea ere ez du helburutzat hartzen Rusty Jamesek, Steveri aurpegia eman behar dionean, eta azaltzen du pozik egoteko adina baino ez duela edaten.

772. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xuxen 0014 Iturri guzti hauetatik edanda tamaina handiko hiztegia osatu dugu, testu arruntetako lexikoa, gutxienez, baduena.

773. 1991> euskara batua saiakera-liburuak islam-a 0029 Musulmanek debekatua dute ardoa edatea eta txerrikia jatea (zakurra bezalaxe animalia zikintzat daukate).

774. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ribera 0091 Italia dudarik gabe ingurune atsegina zen, erosoagoa eta askeagoa espainiarra baino, eta historiak lo Spagnoletto gaitzizena egotzia badio ere, bere abertzaletasun hisiakorra, edota bere goi-behe txikia, edo, agian, bere burua ezagutarazten hasi zenean zuen adin hain gaztea gogoan harturik, egia zera da, Italian ahal izan zuela bere nortasuna askatasun osoz garatu, eta Italiatik datozkiola bere ezaugarririk sakonenak, marrazkigintzako bere maisutasuna, oreka eta monumentalismoarekiko bere esespena, iturri klasikoetatik edana noski, mitologiarekiko bere nabastarrea, bere kontzepzio irudikorraren zabaltasuna, eta grabatugintzarako bere iaiotasuna.

775. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. aulestia 0643 tipple v.i /v.t xurrutada laburretan edan .

776. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0064 Alde batetik bestera mugitzen zen, marmarrean, eta noizean behin mahai baten zeukan cachaça botilatik zurrutada bat edaten zuen.

777. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0064 Edanda zegoen arren, bazekien zer zioen, eta intelektual kutsua nabaritzen zitzaion.

778. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0104 Denak oso jator eta atseginak ziren, eta gonbidatu nahi izan ninduten edatera, afaltzera edota alokatzen ziren txalupetan ibaitik ibiltzera.

779. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0104 Afaldu ostean etxetik eramandako ardo zuria edatera gonbidatu ninduten, eta ibai ondoan aldi gozoa eman genuen, euren seme-alaba gazteekin batera, elkarri kontuak kontatzen, eta Izildenharen ipuin eta kantu ederrak entzuten.

780. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. sagastizabal 0069 motzkorrak. Edurnezuri printzearekin ezkondu zenean, zazpi ipotxek edateari eman zioten.

781. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hiesa 1995 0105 Hori gure eguneroko bizimoduko ihardueretara (gidatzera, adibidez) pasatuz, beti gerrikoa edo kaskoa erabiltzea, abiadura-mugak ez gainditzea, kurbetan ez aurreratzea edo alkohola edan ondoren ez gidatzea esan nahiko luke.

782. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hiesa 1995 0105 Trafikoaren kasuan bestalde, bideetan gidatzearen benetako arriskua, alkohol gehiegi edatearen eta abarren arriskua gutxiegi baloratzen ditugu.

783. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. lertxundi 0031 Parrandaren ondorengo ajean berriro zurrut egin izanaren ajeari deitzen dio Toribio Etxeberriak ajearen ajea: Ajea osatzeko berriz edan ezkero, ajearen ajea, esaten duten lez, ajerik txarrena.

784. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. lertxundi 0031 - Eskerrak bart asko edan nuen! Nork burutu, bestela, gaurko egarri hau?

785. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. lertxundi 0031
Joakina Maria,
neskato planta garbia:
hortzez iduri ximinoa,
gorputzez ere ñañoa,
hik edaten dun ardoa
dutxulu barrikakoa.

786. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arte modernoa 0169 Arte lana, Coca-Cola edan ondoren plastikozko edalontzia bezala higatzen zen.

787. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0163 Orobat, haragi-odolak jateko eta edateko usadio itzaltsuak, eta bereziki ainoen usadioak piztia hilaren aurrean jarriz sagaratutako edalontzitik parte bat hartzea sakramentuaren itxura guztiak dituzte.

788. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0009 Eta emaitzak nahiko onak bide ziren, zeren Ingalaterrako erreginak berak eta are Berkeleyk eta beronen familiak ere edan zuten edabe hori.

789. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. kalzada 0135 Beste hari, edan zuen pozoinak sabela garbitu dio, erremedio bihurtuz baina ez heriotzerako, joko honetan lana eta diruak galdu dituen emaztea pozegi geratu ez delarik.

790. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0403 Nire anaiak litro bat esne edaten du egunean.

791. 1991> euskara batua saiakera-liburuak psikolsoz 0166 Asch-ek, zeinaz arituko bait gara orain, hautemate soziala aztertu zuen eta hirugarren ikuskera honen eragina edan zuen.

792. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0305 Beraz, deklinatzerakoan: 'Malcolm Xk (ixak) ez zuen alkoholik edaten'.

793. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0029 3. Mozkorraldiaren edo gehiegi edan ondoren izan ohi den gorputzaldi txarra.

794. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak emakumeen osasuna 0019 Bestalde, osasun-adituen artean izugarrizko indarra hartzen ari da osasun-ohitura ezkorrak gora doazelako iritzia; erretzea eta alkohola edatea, konkretuki (Fernández Ruiz 1990; Méndez 1990; Valls 1990a).

795. 1991> gipuzkera antzerkia elizdo 0154 ER: Lendabizikuan, zerbait erana egongo zalako...

796. 1991> gipuzkera bertsoak amabbiz 00171 Ango juizio ta esateak
Ama zeuken samindua,
eta Jaunaren gorputz santua
zan llagatan berritua.
Isaiasek esan bezela,
iturria biurtua;
nai duen danak edateko da
barkatzeko pekatua.

797. 1991> gipuzkera bertsoak k. ibarguren 00021 Sarri hasi bazera
salara joaten,
porro erre eta
whisky edaten,
ai, gaztia,
whisky edaten,
artzai hobe zenuke
mendi-punta baten.

798. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño nora 0030 Ez balitz ala ere, len esan dizut zurruteroa dala, eta edan gaiztokoa.

799. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño sask 0093 Nere borondatea baiño gogorragoa dek espiritua; edana alegia.

800. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak bbarand 00018 Askotan edan genduan bertatik. Etxeak egiten asi ziranean errekara sartu zuten iturri ori.

801. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak bbarand 00018 Larratxo bailara ori egin zanean bururatu bazan ur ori goiko soroan ondo artuta jarri izan bazan plazaren erdian zeinek juzgatu ze balio zeukan gaur, bertan edateko eta batez ere, udara partean jendea ugari izango zan ontzia artuta eta ur bila jetxiko zana.

802. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak x. azurmendi 0172 Jana eiteko ta erateko laiñ ur izaten tzan etxaolan.

803. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak y. lekuona 0057 Euneko 52 haschis artzen 15 urterekin asi ziran eta ordurako, tabernetan alkola edaten zuten.

804. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0073 Ta amairu arroa ardo edan ziran gurean.

805. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0293 Garai artan Katalintxon sagardotegia izaten zan, da bein batez mutil batzuk edatera etorri ta ola esan zuten:

806. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. ugarte 0023 Esaerak: Egarriz itotzen / Egarriz itto bearreen (aoa legortzean) / Egarriin-egarrik (neurriz gain edatean) / Diru-egarrie (zalekeria) / Bizi-egarrie (bizi-poza) / Ein ezaan egarrie (egin ezaren damua)

807. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. ugarte 0023 (Edan) Erabilkera: erate (edate), erateko, eratekotan, eranaz (edanaz), eranak, erateek (edateak), eraten, eranerazi, eranaldi, eranberri, eranzar, erale, eranai eman (eranari eman), eranak menderatu, eran-antsie, xurru-xurru eran, zurru ta purru eran, zanga-zanga eran, txurrut, irentxi, klink!

808. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. ugarte 0188 Jaten, eraten (edaten), ikasten, ikusten, ematen, esaten, jazten

809. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak salav 00071 Gogoz ari giñala nion, alegia, sagardoa edan eta edan.

810. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak salav 00071 - Bai? Beste baso bana edan da joango gaituk.

811. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0020 Ura guttitan edaten zun, ta ordun irakiña.

812. 1991> lapurtera-nafarrera poesia l. anselmi 0027 Geroztik zure ezpainetan
Oi, zenbat edan dudan!

813. 1991> lapurtera-nafarrera poesia l. anselmi 0027 Harat-hunat elkarreki
albo-alboka gabiltza,
muina batak bertzeari
edateko irritsan.

814. 1991> lapurtera-nafarrera poesia l. anselmi 0027 Gau eta egun horditurik
demagu orai bizitza
edan ta edan, biharamunik
nehoiz hel ez dadintzat.

815. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00023 Bakan edaten, edo edanik gidatzen ez dakiten batzuek.

816. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00023 Gérard ez zen nexken dibertitzeko tota bat edan eta Fangio bezala enbalatzen zen haietatik.

817. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00142 Ohetik ateratzen bainintzen ez nuen batere konprenitu xerbitxatu zidan gidoi konplikatua: Hobe huke edatea uztea botatu ondoan, gogoan atxiki behar nituenak oihukatu zizkidan beharri zilora.

818. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0207 Edan-eta bederen gogotik mintzo ziren...

819. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/94 0060
Gaba osoan trago ta trago
ta orain tripatako mina,
nahiz-ta gaupasa kontu hauetan
aritu naizen antzina,
hemen nago ni edan ta edan
zu ere hala bazina
Kauenlaletxe hau Egaña da!
Telebistako berdina. (bis)

820. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 00018 Musika berdina entzuten dute nonahiko gazteek, zine berdina ikusten, berdin jolasten, berdin jaten eta edaten, berdin jazten, berdin pentsatzen.

821. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00001 Behin baino gehiagotan Hemingway ikusi dudala ere iruditu zait, baina edandako alkohola kontutan hartuz, gero gauza horiek ezin dira ziurtatu.

822. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. lasarte 0071 Tankera ortan edateko aalmen ikaragarria bearko duela pentsatzen det gizonak.

823. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. lasarte 0071 - Batere ez al dezu edaten, Lasarte?

824. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. lasarte 0071 - Ez noski, baiña onetik bi igoal edango nituzke, ordea.

825. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. lasarte 0071 - Gizon sasoiko batek zenbat ardo edan bear du, kalean lagunartean dabillenean, etxekoz aparte?

826. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0010
a) Edateko uraren hornidura.
b) Garasta.
c) Suteen aurkako babesa (hidragarriak), kasu bakoitzean, indarrean dagoen kasuko arautegia bete eginaz.

827. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0010 3. Sare osoa, Herrilanetako Ministraritzaren Ura hornitzeko hodientzat Teknika-Xedapen Orokorren Pleguarekin eta dimentsionamendu eta erabiltzeko diren materiale-motei buruzkoa den Berriatuko Ordezko Arauen Edateko uraren sarea 54 artikuluan xedatzen denarekin adostasunean egongo da.

828. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0039 Baina ez dira hemen bakarrik izan, erromatarrek ere edaten bait zuten orain 2.000 urte.

829. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0039 Hemen, ordea, upelean irakindako sagardoa saltzen eta edaten da batez ere, beste lekuetan ez bezala.

830. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0057 Inglaterra'ko bizi-mailla eta beste askotakoa gurea baiño gorago egongo dira, baiña jan eta eran ondo egiten ez digu iñork irabaziko.

831. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0014 Izan ere alako leku batean, jatekoak eta eratekoak kalean baiño askoz gozoagoak gertatzen dira.

832. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0050 Irakurketak iraun zuen bitartean ez nuen edan ez erre.

833. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00006 Mendian ardo pixko bat edatea ez dut uste debekatu behar denik.

834. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00006 Zurrumurrua aditu dut alkoholemia egiten hastekotan alkohol neurria 0,0 izanen zela, beraz, ezingo zen deus ere edan.

835. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00006 Limite haundiago batekin jarri ezkero ez zitzaidan arrontean gaizki idurituko, nonbait hor, baina hortikan deus ez edatera...

836. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00006 Ez zait iduritzen arrisku haundia duen kirol bat denik ehiza, beharbada basurdetan ibiltzen direnak gehiago, baina postuan bertan egoten direnak hotza gehiago pasatzen dute, eta pixkot edatea ez dute kalte izanen.

837. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00006 Bertzalde, txabolatan-eta erraten da aunitz edaten dutela, eta hori pixko bat kontrolatzea beharbada ez da horren gaizki, baina logika baten barrenean beti ere.

838. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00006 Basurde ehizian beharbada bai, deskuidatuta, baina postuan bertan sekulan ez, eta gutxiago edana egoteagatik.

839. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0011 Sarritan edatea komeni da, baita egarririk ez dagoenean ere.

840. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zubizarreta 0036 Gaur esan dit: Ainara, edan ezazu esnea!

841. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zubizarreta 0036 Eta nik ez nuen edan nahi.

842. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zubizarreta 0037 Baina andereño Joxepak esan du txoferra apur bat edanda zegoela eta horregatik etorri garela ertzainekin.

843. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. loidi 0019 Umearoa eta gaztaroa lanean gogoratzen dituzte, baina orain ondo gaude esaten dute etsita han eta hemen gauza bera egiten dugu, ofizio bera han eta hemen: jan, edan eta lo.

844. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0011 Altura horretan ur asko edatea komeni da, bi litro egunean.

845. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... baleike 1996 0012 Horrela gazteek zer egingo dute, ba porroak erre eta zerbeza edan, ezin pentsatu eta irteerarik topatu ezin.

846. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... baleike 1996 0012 Han ere asko gustatzen zaie edatea, baina hemen baino askoz gutxiago edaten da.

847. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... baleike 1996 0012 Jendea tabernara joan eta bere zerbeza hartzen du, are gehiago, botikako alkohola ere edaten dute eta botila hauei romario deitzen diete.

848. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. aristi 0041 Handik edaten duena gaztetu egingo da etengabe, beti zahartzaroari ihesi joango zaiolarik.

849. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. jimenez 0021 Begiak izerdia edaten duen era berean, beste fenomeno batzuk ere lehenengoz datozkio giza-begiari, hala nola, zinetismoa edo abiadura itzelaz agertu, lipar batez geratu eta arin alde doazen irudiak.

850. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... santa mariñe 1994 0006 Emeterio: Batzuk ia beti, nozipinean beste batzuk,... karta jokoan, edaten, meriendatxuak egiten, berbaten eta, holantxe emoten dogu denpora.

851. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. zabala 0025 Beharrezkoa dute txapela eramatea eta ur asko edatea.

852. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. zabala 0025 - Iturri fidagarrietatik edan.

853. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. zabala 0025 - Higinizatutako esnea edan.

853 emaitza

Datu-estatistikoak: