XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0134 Ederki dijoa (33) esan nuen nik ta batera ugintzarraren bizkar labanean bampecirc;ra (32) ta bampecirc;rago ondoratu ziran (34) (Negarrez).

2. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0134 TXILIK, - Ederki esana, baiñan eziña eziñ.

3. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0211 DARD.: Ederki irtengo zan.

4. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0012 SINFO.: Zu orrela, ta ni, baskaritarako izokirik, gabe, ederki gaude.

5. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0009 Bi. - (zapia lepoan lotuaz) Ederki jarriko zaitut, gizona.

6. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0007 Iña. - Ederki!.

7. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 BAS. ¡Ederki ziok! Iru minututan bakarrik eta peseta bat... (Beretzat) Mutill merkea aiz i ala zankoa....

8. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0005 ¡Ederki atera da! ¡Ederki! ¡A!....

9. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0017 Larrain: Ederrki egiña.

10. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0025 APAIZA: Ederki egiten dezute.

11. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0040 ¡Ederki!.

12. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 - ¡Aupa, bada, mutillak: giro ona degu ta ¡gora! lenbailen! Au Kalasanz'dar Abak esan ala, ibiltzen asi ziran Zerkausi karrikatik, bidez ango estalpe egokia ikusirik; ta Naparro aldeko zubi zabala iragan ondoren mendi gora igotzen asi ziran, ta ¡bai ederki ta bat batean erri guztia ikusten zala mendi magaletik!.

13. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0166 Len aitatu ditugun Santu eta Jesus-Biotzaren adiskide kutun ayek ederrki ikasi zuten Jesus beragandik, nola lagundu bearr zayon arazo onetan.

14. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0170 Otoitz Bidalguntza lagunak egunero egin bearr degun Eskeintza ondo egin eta zintzo betetzen badegu ederrki egingo degu ill onetan Jesus'en Biotzak gugandik nai duana.

15. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0666 Eta, bere moja lagunak esaten digutenez iru asmo aiek ederki bete zituan, alik eta 1911ko, Martxoaren 29an, santa baten eriotzaz il zan artean.

16. 1900-1939 gipuzkera poesia ea 0136 Lore-kolko xamurretik
sortu geran ega-pitxi
guziok alai gabiltza...
jolasten oso ederki
.

17. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0439 Auntza aurra mantentzen
ikusirik ala,
esnia tititikan
artzen ari dala
balitzake bezela
amaren bularra,
chokatuba begira
egiñaz algara
auntzari gozo gozo
diyo beriala
- ¡Ederki pentsatuba!
¡a! ¡bejondayala!
¡uste diat iñure
joan itekiala!
.

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Euskara ain ederki ta argiro zerabillen ark, euskarazko ainbeste kondaira apaindu zituen ark ¿ez ote dit, nere ausarkeriaz aserretu-ta, kenduko gogotik edo mingañetik emen gaur atera bear nuen itzaldi nastua? Ta denbora berean dirudit neretzat ospe aundi bat dala nere Aita Mendibururen jaioterri ta jaioteleiza txit eder onetan gaur nik itza adieraztea.

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0224 Karmelo Etxegarai jaunak egia dio: Olano'ri, inglesak Hamilton'i ematen dioten izena oso ederrki dagokio: a single speechs man itzaldi bateko gizona.

20. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 - Ederki esana, Martin.

21. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0271 Bostkarren Fernandori ederki lagundu zion gauza askotan.

22. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0143 Ia berriz... oraingoan...¡rau! Ederki motell,¡lenengoan!.

23. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0017 Apaiz eginda bere eskuetan Jauna lenengo aldiz jaso zun ezkero, bi lekutik batez ere arrgi ederrki egin zun: Jakintzazko irakastolatik eta iztokitik.

24. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0240 Ordea, Mirele-k ederki asmatu aren esan-naia.

25. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0155 Jana ta guzti berak billatzen dute, ta ori iñori lanik eman gabe, iñori kalterik egin gabe, baso-zelaietan, soro-larretan dabiltzala, uzta-aziendak ikutu gabe, zaitu bearrik ez dute, beren gora-berak ederki ta iñork bañon obeto dakizkite-ta: laguntzik ere ez, beren lan guztiak garai eta era onean egiten dituzte, ta iñoren bearrik ez: okuillurik bear ez, azpiak aldatzen ibilli bear ez, usai txarrik egiten ere ez, sendatzaille ta sendagaitik gogoratu (...).

26. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0262 Txit ederki egongo da, aukerakoa neskatxa, artarakoa umea, errian ez politagorik, zerupean ez oberik....

27. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0273 Oien ondoan neskak Aitonari ikustalditxo bat eman zion, onela:
- Egun on, Aitona: ¿zer dio, Jauna?
- Ondo; ta ¿i, billobatxo maitea?
- Ni ederki, Jauna; ez ordea berori, ala esaten badu ere, Jauna....

28. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0368 Micrófonok bialtzen dituanak artzeko, ta urrut-urruti egon arren, ederki entzuteko tresnari, Radioescucha.

29. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0368 Aita Santua alki batean eseri egin zan; aurrean, mai batean micrófono bat bazegoan (irudiari begiratu); ta itzaldi laburtxo bat egin zuan, Lurrako baztar guztietan ederki entzuten ziotela.

30. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0104 Nere gaitz guzien berri, nik baño ederkigo Zuk dakizu.

31. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1916 0098 Bere sorterriyak diyon naitasuna ederki azaldu zun 1882 garren urteko, Uztaillaren amalabian.

32. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0020 Ederki, esango zuan beragan A. Iñazio'k Euskalerrirako nere lagunen batzuek eskatzen dizkit Kalahorra'ko Obispo Jaunak.

33. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0020 Bijoatz bada Oñati aldera euskeraz ederki dakien naparr euskaldun A. Otxoa eta Borja'tar A. Franzisko.

34. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 Getariarrak ere beren kristautza bildurgabea agertu zuten ederrki Arenas'en Mercedes'ko Ama Maria'ren aurrean Meza eman erazo ta entzunaz.

35. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0156 Ederki doa Lasarrte'ko apostoladua, ta ondo joango dala uste degu aurrerakoan ere.

36. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0241 Agustin'darr moja lekaimetxuak ere txit ederrki apainduta zeukaten beren Eleiza, sarrerako atean txukun txukun: Ad Majorem Dei gloriam esaten zuen lore ta apaintasunez betetako esaerarekin; baña Gotzai Jaunak, sarrtzeko astirik etzegoala ta, bidetik eman zien Aita S. Iñazioren onespena.

37. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0125 Gero bata ba bestea bein ta berriz irakurrita, gure egunotako elazketa impresion au ederki egina dela ikusi dut.

38. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0015 17.- Arranondon edo Ondarroan ain ederrki egiten zana eta ain ederrki egiten dana, Euskelerriko erri aundi eta erri txiki guzti-guztietan egin bearr lezake Asterik Aundienean, Aste Santuan, Aste Donean, Aste Gurenean...; gure asaba zarren Nekauste ederr ori gogoz eta biotzez abesturik.

39. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0017 22.- Bosgarren ikusbidea: 8garren zazpikoan, 7garren lerroan: lagunoc gana ederrki bizkayeraz, baña giputzak ez dute nai orrela esaterik, lagun onen gana baizik.

40. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0017 23.- Ederrki gipuztu zuen Kardaberaz-tarr Abak, baña noizik-bein Bizkayerazko esakera edo itzak utzi zitun; eta orain ere Nekauste zarr orretan irakurrle erne eta adikorrak bizkai-usaya edo, bein baño sarriago aurkituko du.

41. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0190 Aste osoan lan eta lan aritu ta, munduko arazoetako sari-alogera, soldata, irabazi egin badezute, igandea Jaunari eskerrak egiteko jarria dagola oarrturik, zergatik ez dezute alik ederrkiena gordetzen? Jaunaren egunak diran igandeak gorrdetzen ez diralako, ez digu Jaunak laguntzen.

42. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0166 (...) ta ederki esana; Jaunaren aldean gizon altsu errege agintariak ez bai dira autsa ta errautsa baizik.

43. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0292 Hartan hik ahatik ederki enganatu ninduken.

44. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0246 Lehenago, ez du ez menderik, etche gehienetan eta urte guziez, ereiten zuten lihoz alhor puska bat, lurra ederki ontuz, artarekin apainduz.

45. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0202 Itsas hegian zoin ederki jarriak!.

46. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0203 Itsas hegi guzia zelhai-zelhaia da, bizpahiru kilometre barna; herria herriaren gainean; lurrak ederki erabiliak; eremu guziak, landa eta phentze, arbola edo zuhaitz moztuez estaliak, lerroka-lerroka.

47. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0426 Gu abiatu orduko, iguzkiak suntsitua zuen lurraren sapak gauaz airatu langarra: zerua gora zagon, urdin zuhail; bazterrak ederki argitzen zuen, beroa sartzen zitzakolarik eztiki gain-behera; menditik hurranduago eta betheago zitzaikun agertzen, zelaietan, uda minari jauzten ohi zakon indar ugaria.

48. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0664 Eta ohe chokoan emana zen Jon Doni Petri jotzen du berriz ere, eta ederki zafratzen.

49. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0168 Gorri gorria hemen, churi churia hantchet, paretak, athe-leihoak, etche-aintzin guziak, oihalez, mihisez, hostailez eta lorez ederki aphainduak ziren oro.

50. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0054 (...), ederki egin ditu, zioten bada, elkorreri entzunerazi diote eta muthuak mintzarazi ditu.

51. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0006 Gure erritarr oiek ez dakitte Intxauspe berak esana: Izateak dittuan izkutuko guziak ostutzen, edesti edo istoriak dittuan illunbeta guziak argitzen, aspalditako oroigarri guziak izkututik ateratzen eta zeru-lurrak gizonaren argitasunari eskeintzen dioten asmagarri guzia agertzen gizonak bere egiñal guziak jartzen dittuan mende onetan, jakintsuen begiak ezarri dituala euskaldunen izkuntzagan, izkuntz ain arrigarri, ain berezko, ain gozo ta ain ederrki gorrdetako onetan.

52. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0094 Arana-Goiri zenaren chito orai oilhartuak ditugu Euzkerean oihulari eta bazter-atzarle Goizetik hain ederki ari zaizkunak egun luze bezain ederrai dagozke.

53. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0192 Eskual-Osagarriaz ederki ari izan da astetik astera zonbait ilabetez.

54. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Ederki eginen zinuteke beti zuen sakelan ibiltzen bazinute pichka bat.

55. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 Bortzgarren prima batzu finkatu ditu, daigun urteko, Euskaltzaleen Biltzarrak: hobekienik haurrak frantsesari bezala euskarari ohartarazi dituzketen eskolemaileen artean, biga saristatuak izanen dira ederki.

56. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0101 Kikeron bera ere latinez, Mendiburu euskeraz baño zuzenago ta ederrkigo ez omen zitekean mintza.

57. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0107 Apezak, atzo Eguzkiza J'k ederrki erran zigunez, euskeraren alde geyen egin dutenak, orrela baziran, bertzeak nolakoak ote?.

58. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 - Hainitz presunek uste dute aztaparretako minak ez duela kalterik egiten behieri, zikhirueri eta cherrieri baizik; ederki trunpatzen dira.

59. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Onelakoak, eta beren artean euzkeltzale dan neskatxaren batek euzkeraz abesteko naya agertzen ba'du, agitz erantzun bat dute: Zuek elizara ere politikakin zatozte, eta Ama Birgiñak euzkeraz bezin ederki erderaz ere entenditzen du; eta nola euzkeraz ez degun (onelako edo alako) kanta erderazko bezin politik, ba erderaz kantatuko degu.

60. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Itz egin ebenak oso ederki euren izkaldietan.

61. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Maya onetsi ta gero, jan gendun oso ederki, alkartasunik andiyenian.

62. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Gero guziok oso ederki abestu genduzen euzkel-abestiyak.

63. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Txonitza berriz oso ederki Aranguren'tar Martin txaunburubak.

64. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Zaldibi'ko mondeju ederrak
Jaterako garayean,
Erri bereko abertzaleak
Jarriko dira goi-mallan,
Zeñetatikan gustiz ederki
Zabaltzen asiko diran...
¡Egi ederrak daude jarriak
Sabino Aranan dotriñan!

Pikuta.

65. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Eleizkizun ederrak egin genduzan; goizeko saspitan izan zan jaupa ixilla ta jaurnartzia; abertzale geyenok eta gure sendiak izan giñan; gero izan zan gure ikurrin ederra bedeinkatzia, amarretan jaupa nagusija, ta abestutzera etorri ziran Donosti`'o abertzaliak; emengoekin batian ederki abestu zuten.

66. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Ordu batian asi giñan bazkaltzen, mai-buruan ixeri zala Ureta'tar Mikel diputatu abertzale zintzua; esker-eskubitan zeuzkan Leibar'tar Peli eta Etxeberria'tar Kesara, Euzko-Etxeko lenbiziko ta bigarren Lendakarijak; tarteka emengo txistularik jo ziguten guziz ederki; bazkal-ondoren naikua parre eragin zigun Urnieta'ko oleskari Alkain jatorrak, ederki abestu zuan, eta txalo aundiak entzun zitun bere lana ordaintzeko.

67. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Gustiak oso ederki eta txalotuak izan ziran.

68. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 ¿Nola ez ba, alako ederki lotan zegoan txerrija!.

69. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Bederatziyak laister zirala asi zan antzeskizuna lendabizi antzesturik guziz egoki eta ederkiAitona ta Billoba Irudigilleak denak egon ziran zein baño zein obeki bakoitza bere irudiyan.

70. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Beragatik ezin genezake utzi beren izenak agirira atera gabe: Iriondo'tar Miren, Garmendia'tar Modeste, Arluziaga'tar Elade, ta Arzuaga'tar Koldobike neskatillak eta Oregi'tar Errupa, Olaetxea'tar Albontsa, Laskurain'tar Timota, Izagirre'tar Jon, Garmendia'tar Erraimunda mutillak izan ziran ain ederki igandean antzes-lana egin zutenak.

71. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 ¡Zein bigun ta egoki iruditu zigun Billoba-ren irudi arduratsua! Ederki, Iñaki aitan antzera antzezlari azkarretaikua izango aiz i ere itxuraz Jainkoak osasuna ematen badik.

72. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Lenbiziko artzai-taldia-ren irteeratik azkenengo alkatiaren epaitza garratz artaraño notiñen txalo, ¡uju! eta algarak esaten dute zein ederki egon ziran Anton Kaiku antzestu zuten antzeslari jatorrak.

73. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 EUSKALTZALIAK Orain arte gure adiskide Alexander'ek billatu ditu 55 bazkide, neurri ortan jarraitzen badek Gandi abertzale ospatsua txiki utzi bear dek; gaur ain ederki agertzen bada ostea bazkun onentzat ¿zer izango ote da Elortza ta lagunak itzaldiyak egin ondoren?.

74. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Igandeko euzkal orrian irakurri genduzan Baserritar Bat izen ordiakin gordetzen dan idazlari argiaren lerroak, eta ikusten dan bezela ederki egiten du.

75. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 - Ederki.

76. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 - ¡Ze ederki esana dagon!.

77. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Ori ederki gañera.

78. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Bere edertasuna zenbaterañokoa dan ederki agertzen digute zenbait atzerritar ospatsuk.

79. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Bai ederki Klemente'k esan zuana.

80. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 ¡Bai ederki! Ez dakit berriz izango duten ainbeste txalo.

81. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ederki, mutillak.

82. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Oso derki egon ziran danak, batez ere emakumeak ta txaluak ugari entzun zituzten.

83. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak tx. san sebastian 0001 - Laxter eskontzen zaigu Arrubitxuloko Armendariz Roman; bere asabak aspaldi etena zuten kate malla onetxek itsasi dio sendian; gurasoak Tapalakoak ditularik ere edarki ikasi baitu euskeraz.

84. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Ederki asi dira beren lan txalogarrian.

85. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Leku zerzeladaren araberako izenak bilatzeko, ongi gogoetatuz egiten zutela, lekuari ederkienik doakion izena emateko.

86. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Ni arriturik gelditzen naiz, lekua ikusirik, orren ederki doakon izenez berezten zutela.

87. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Jakintsu azko ibilli da jakin nairik nundik edo nolaz egiten duten mortero edo iraulika, aiñ edarki, erozein baztarretan itsatsitzeko kabiya.

88. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Artean begiak ondo iriki gabeak nizkian, aurreneko urrutizkin deia izan nianean: Zorionak, Luzear, ederki dago.

89. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Kalera irten orduko, beste lagun batek, aotik ortzera: Irakurri det, Luzear , ederki .

90. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Emaztearekin topo egin nian gero... plazako buelta eginda etxera zetorreken... ta noski plazako saltzalle guzien zoriondu bearra, alako ederki idatzitako irakurgaiagatik.

91. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Zorionak emendik, ederki andik, ori dek batetik, aurrera bestetik.

92. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ederki benetan ospatua izan da Aberri Eguna.

93. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ara goian jarri ditudan, gure Sabin irakaslearen itzak, ederki azaldu gure gaia: Zintzo jarrai, dio Sabin'ek, zuen egintzetan ikurritza dan Jaungoikua eta Lege-Zarrari, eta orduan abertzale izena artu zenezakete.

94. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Gaztedi lur aldeko griña gaiztoaren sasi eta arantzak, ez jakiñaren arkaitz gogorrak leguntzen eta garaitzen ederki erakuste dute.

95. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Oso ederki abestu zuten Batzokiko gaztiak.

96. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Lendabizikuan beren estuasun eta larritasunak izan dituzten arren orain oso ederki dijoaz.

97. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Gure ikaskide izandako Urkiola'tar Imanol mutiko ona zanaren obia ere ikusi gendun ederki apaindua; Aita gure bat esan gendun gure lagun zintzoaren arimaren alde.

98. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Ederki astindu ere: bizkar ezurrak berotu eta gerriak bigundu arte.

99. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Zuek zerate gizonak, euskotarren biotzean sua ederki pixten dakizutenak.

100. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Luistarra zan ta bere anayak ederki erantzun diote bere illeta elizkizunean bilduaz G. B.

101. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Ongi etorri ta eman Jaunari eskerrak ain ederki gorde zaituztelako.

102. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Ederki ori!.

103. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Esan behar degu, arro-arro, gure diputaduak aldun abertzale euskaldunak, lan ortan ederki lagundu ziotela, ta lagun diotela, beti, Eleizaren eta batera Euskalerriaren eskubideak zaindurik.

104. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Nahiz badakien, gogoa hala duenean, ederki eta gozoki mintzatzen, hitz hoik erran ditu frango lazki.

105. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Ederki irri egiten ahal zuen bere baithan, hitz hoik izkiribatzean!.

106. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Zozialisten adiskide handia da, eta huna zerdion erran kazeta-egile bati: mariñel hoik ederki dabiltzala hola.

107. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Bertze ostatu batean berriz, jaun lodi bat, ederki emana, bazkaldu da guri hurbil, mahainez auzo; biranazka, launazka baikinen, mahain ttiki batzuetan.

108. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Bainan beharrez ez du iraun, eta haren ondotik jin zauzku erauntsi batzu gozoak, lehenchago ukhanen gainera, ederki ase baitute lurra.

109. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Ogiez ere ez da espanturik: gure eskualdean izan da aski ederki: bertze batzuetan ez hala: badira oraino Frantzia iphar aldean bildu ez dituztenak, langile eskasez.

110. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Ez denez bada bitchikeria! Nola langile nahasiak nausi jarriak ditugun orotan! Fraideen edo seroren beiratzeko katholikoek holako zerbeit egin balute, ez zuten hola nahi zutena ardietsiko, bainan pekatuko zuketen ederki.

111. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Hori eginen da ederki eta handizki; ezen deputatuek eman dituzte hortako gure dirutik hogoi-ta-hamabortz mila libera.

112. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Ederki zen, edo zitaken, hala egin balu.

113. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Gero, orai artio M. Lerolle Pariseko abokat bat beitzen azoziamendu horren buruzagi, ederki mintzatu da, eta, azken konseiluak emaiten zituelarik eta haren orde izendatu dute Gerlier hau ere Pariko jaun abokat gazte bat.

114. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Dembora ontzearekin batean usoa ere abiatu da aski ederki gure usotegietarat, nahiz ez den oraino espantu egitekorik.

115. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Zer bihotz-mina etchekoentzat: goizean ederki, gaten ikusi eta arratsean hil berria eta biharamunean gorphutz etcherat! Jainko onak eman bezo bere loria.

116. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Arcé zen gibelean; ihardoki dio ederki, bainan hain urrundik ez zezaken pilota eder beizik egor.

117. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Hoitarik batek eman du predikua; eskuara garbian mintzatu zauku, laburzki bainan ederki.

118. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Poincareren aldea bizpahiru deputatu churiek atchiki dute ederki eta zuhurki: Herriotek Londreseko biltzarrean egin huts handiak ez dituzte gorde.

119. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 An ederki ikusten da gure mixiolariak egiten duten lan ederra.

120. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Erridi guzietan dakust apaiztia (clero) dala geyen, ederkien eta bizien Aberrizko lanetan egiten duana, Euzkadi'n ez.

121. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Itzlariak guztiz ederki egon zirala esan zuten.

122. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 - Ederki diozu Erramon: ori da kristauki itz egitea.

123. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Lurrean sarrtuta egon bearr ez dun zatia pintatu ezkero, ederrki irauten du.

124. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Lenengo partidu erdian bi guen sarrtu zituzten donostiarrak: lenbizikoa Trino'k sarrtu zuan ta bigarrena, Urbina'k; biak oso ederrki egiñak.

125. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00936 Luistar'en izenez beteta Erromara eramateko zabaldu geñutzen orrietatik bialdu digute oso ederki jarrita Albistur, Alkitza, Antzuola, Ataungo San Gregorio, Bedoña, Aingeruzar, Tolosa, Beasain, Eibar, Erretxil, Ezkio, Zeama, Itziar, Villerrial eta Urrestil'tarrak.

126. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Gipuzko bazterra toki txiki, menditsu, lurr me, diru gutxi, t'erregatxo geiegiz betea izango da, euzkiak baño euri ta bisutzak geiago kutundua; ala-re gizonez baditeke beste bat beziñ ederki t'obeto jantzia.

127. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Bai jo-re; t'ederki.

128. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00100 Bigerren junta ederki markatu die bi egitatez zouñ amiraturik izan beitira mundu guziko katolikoez, haietarik ageri beita ororek bat eginen diela eta eztela bakhotch bat berheziko Aita Saintiaganik.

129. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0021 Auxe gauz ederra, esan eban. Baiña
gaizki atara yat, ez baitakit ongi
jotzen. Ikasia dan batek aurkitu
izan ba'leu lira au, zeñen ederki.

130. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0124 ANDREA - Nere alabak ikaskizunak oso ederki bururatu dituala esan dezaizuket.
ZALDUNA - Ez nekien ezer, baiñan ez nuen gutxiago espero. Neskatxa oso artze onekoa zala aditzera ba-nuen-ta.

131. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0186 PRAISKU - Ori ere egingo dugu bada. Baiñan bitartean, jauna (Letraduari), jan beza lasai ardo gorri ontaz ederki bustiaz, barrena berotuaz.

132. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0271 Hura etorri-ala, itz legunak esango dizkiot, aren asmoak nere dirala, gu saldurik egin dituen errege-ezteiak ederki eginak dituela, ta artutako erabakiak onuragarriak eta ongi artuak dirala, alegia.

133. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0387 DAMA JUSTA - (Onek ere begiratu ondoren txabolara) Oso ederki, oso ederki.

134. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0408 KOIPE - Ez adi estutu, kukurrukua ederki joko duan ollarra emen zeukaguta (APALLU'ri artzen dio ollarra).

135. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Izaskun - Berak gorrotoa nortzuei dioten ederki erakusten dute beintzat.

136. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0106 Jenaro - Ederki egin dezu.
Xixili - Aren maitasuna egiya zalakuan, eta zuk uste arren, gezurrezko korkoxa jarri nuben... Azketsi, Jenaro...

137. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0159 Errem. - Ta nik arkume-ankak orren ederki goxatuak neuzkana!
Izaiñ[a] - Oraintxe asi naiz garbi ikusten. Satur, ni zure alde egiteko emen nazu.

138. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0189 Zurr[un] - Noizbait ere, aditu dezu guzia. Berak dionez, zuk lurrean egiten dezuna, Ujentu'k ederki egin dezake zu gabe.

139. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0038 Gau artan ta ondorengoetan agure gizajoa automoillean, amesetan, asko ta asko ta oso ederki ibilli zan.

140. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0038 Amesetan aiñ ederki bazebillen, zer izango ote zan, gero ames oiek egi biurtzean?.

141. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0058 - Nola ibilli zerate botuetan?
- Ederki.

142. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0014 26- Egin ere itz-egin
egiten du ederki...
amak bezin ongi...
aitak baño obeki...
.

143. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0036 MALEN.- Bai, berak bideak ederki dakizki eta gabez ere mendiko oitura ba du... bañan aitzekia bear zuan...

144. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0110 AMA.- Tira bada; sukaldeko alki oietako batzuek ekarri ditzagun... (Malen alki batzuen billa ba dijoa)... eta gero oieko buruko bi, alki gañetan jarrita ederki, bat bera exeritzeko eta bestea aurrean zangoa jartzeko... (berekiko bezela itz-egiten ari da)... eta gero beste bi alki gutzat berarekin izketan aritzeko... eta sukaldeko mai txikia emen...

145. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0204 - Aurrerantzean Santutxuko bizi-leku eder batean biziko zera. Lau gela, eskaratza eta komun dotorea.
- Oso ederki, jauna.
- Taferna bat jarri nahi dut Santutxun.

146. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0204 - Ba nenkien, jauna.
- Haren kargua eramanen duzu.
- Bai, jauna.
- Irabaziak erdi bana.
- Ederki, jauna.

147. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0016 Ala ere, lekaime-etxe bateko kanpai lotsati baten antzera, legun-legun ots-egin arren, oso ederki entzun zan ixiltasun artan.

148. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0093 Ederki asko igerri zuen Garaidi'k aren izua; irakurriala nabarmenagoa, geroago ta biziagoa.

149. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0095 Musika Prantzia'ko gudari martxa batetik artua du eta Zugasti'k ederki diñonez (2) Iturriaga apaiza; Iturriaga'k, eresiaren gudu-kutsua nabaituta, gudu kutsuko itz biziak ipiñi zizkion.

150. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0122 Ederki.

151. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0033 Batzuek ederra, zoragarria zala New-York, ederki ibilli zirala abioean, au egiñ zutela ta bestea gertatu zitzaiela...

152. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0087 Bai ederki itzegiten duala.

153. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0043 Ederki, on dakiola!

154. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0088 Ori ederki azaldu digu jaun erretoreak: Maria ez dala Jainkoaren Ama pekatu gabea zalako, baiñan pekatu gabea Jainkoaren Ama izan bear zuelako.

155. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0152 Eta auxe da Sorazuren bizitzan ederki ikusten deguna.

156. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0112 Alakoren baten, kostata-abar (I) Ederki kostata, Eibar - Plazentzitan luak artu zun.

157. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0056 Castilla Oriental'go Provincial'ari ordun idazten ziola, ta (aita Leturia'ri) ederki iduri zitzaiola.

158. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0057 A. Errandoneari ere oso ederki derizkio.

159. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0057 Ederki nago emen.

160. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0226 Estualdi artatik ain errez eta ederki ateratzen gure Jaunak lagundu ziolako, eskerrak nola eman etzekiala zebillen Jema.

161. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0110 Olaso'ko jaunari zirrara bizi bat egin zion Oneka ain ederki apainduta ikusirik.

162. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0222 Malkor gaiñetik ederki ikus zitezkean etorkiñak beren buruak gordean eukirik, ezkutune onak baitzituen penditz arek.

163. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1934 16. Ederrki.

164. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Ederki, ba; tarteko almen ori ustea deritzaguna dala ikusia dugu, orrezkero.

165. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak sgarm dekli 0159 Indeterminazioari buruz mintzatzen dalarik, ederki dio Txillardegi-k: Eta lehenengo bolada batean hizkuntzaren soiñekoari begiratu diogu, hiztegia ikusiz.

166. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0065 Irazusta-tar Jon Andoni zanaren Joanixio ederki antolatua eta idatzia dagon edestizuna da, naiz batzuei zintzillu xamar, pitin bat ajolagetsu bere idazkera agertzen ba zaie.

167. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0065 Poliki antolatua Joanixio'ren Pampa'ko bizitza ta bere Euzkadi'runtzeko itzulia eta ederki konponduak ondorengo asmatu zituan gertaerak.

168. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0083 Etzan euskeraren alde ainbeste ta ain ederkilan egin zuten Zarauzko gure prantziskotar Mixiolarien taldekoa izan.

169. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0027 Ba-dira gai onetzaz ederki jardun dutenak; ikus .

170. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Irarkintza asma ondoan argitara emandako euskal-olerkirik zarrena, Perutxo'ren kanta noski, deritzan liburuan Menéndez Pelayo'k estalgetua ta gure Urkixo jaunak ederki adierazia.

171. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Danak izan ez arren eleiz-abestiak, asmu txalogarria berak erabilia: Jainkoa on eta eder danez, guk ere Arekiko otoitz-jardunean ederki ekin bear.

172. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Obidius'ek ederki adierazten du: os homini sublime dedit, caelumque tueri iussit... Bizirik ez duten zeru-lurrak, eta Jainkoa maitatuz Aren begiztaldian dagon santua, oro dabiltza Jainkoaren ospe billa, oro beren azken-muga billa.

173. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0026 Gure bururakizuna agertzean egin koska edo geldiuneak, mintzaeran ederki bereizten ditugu, eta idatz-izkeran, aztarrenen bidez adierazten.

174. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0027 Oarkizun. - Beste bat asmatzen dutenak ba-dira: aditz-izena, erderaz participio; baiñan aditzan ederki sartzen da, aren izen bezala: izan, eduki, egon, ikusi, eman, artu. Izen auen aldaska (altxuma, urtume) etatik sortzen dira participio, gerundio, supino ta gaiñerako.

175. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0027 Defuit officio (orain ederki, de officio) = Lanbideari uts egin zion.

176. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0035 Egia da, Anaxagora-k etziola xurgatu sorburu oni txurgatu zezaioken guzia, Sokrate-k ederki dion bezela.

177. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0044 9. Gauzok beren argitan jarririk, ederki agertzen dira ezkon-maitasunaren ezaugarri ta eskabide bereziak, beuron barne-inguruekin zeatz jabetzea garrantzi aundikoa izanik.

178. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0029 Coullaut Valera jaunak ederki eman digu Iñazio deunaren biotz-iraulketa, zearo Jainkoagana biurtu zanean.

179. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0033 Artu eman guzietan, naiz garbi naiz illunetan, sudurra ederki sartzen zekiena, dirua irabazi truke.

180. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0047 Oñatiko kondeak, ordea, bestelako asmoak gordetzen zitun (1) Arantzazun betikoa izan da auzi ori: nun bear zukean elizak, alegia, ¿agerlekuan bertan ala, santuario ia danetan izan oi danez, beste toki erosoagoren batean?. Aurrekoen sentierari ta elezarrai jarraituz, kondearen bizkar botatzen det emen bigarren irizpidea, kondairak ere berebat diolako. Baña jakin bear da e'tzala kondea bakarrik irizpide ortakoa. Jendearen eta prailleen artean, gerora, beti izandu dira iritzi bat eta bestekoak, Irudiaren aldaketetan ederki somatzen diranez. Aita Lizarraldek alde bat eta bestekoai ezagutzen dizkienean norberen arrazoiak, badirudi batean batekoakin dagola ta bestean bestekoakin. Ikus 92'ko orrialdean: . Eta 102'ko orrialdean, berriz, lenbiziko ermitatxoan Irudia nai zutenen alde luzeki esaten du: .

181. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0098 Arantzazuko elizarekin zori berea ta antziñako kalbario-kutsua ederki gorde izan dula bai, ori azaldu bear degu.

182. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0238 Bere esku-zabala ederki ordaindu ere zion Birjiñak: gaur Donostian Gamiz jauna ezer-gutxikin zoriontsuago bizi da, baño askoz zoriontsuago (bere aitorrari sinisten diogunez) joan-egun aundietako aberastasun asetu-eziñean baño.

183. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0008 Lenbiziko banakoa ia osoa zerorrek idatzia duzu, goxo ta ederki.

184. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0008 Olabide ederki xurgatu duzute.

185. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 Zenbait orrialderen azpialdean au ipiñi dut: Ederki! (168), Ederki! (162), Ederki! (163).

186. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak smitx estropak 0030 Zergaitik Ondarrabi'tarrak ugiñak aiñ ederki artu?...

187. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0062 Lenbizi' ederki asi ziran; baiña, geroago-ta-gaitzago zutelarik' azkenean porrot egin zuten asmo txalogarri ortan, eta, jakiña, erderara jo bear bein-da-betiko.

188. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0100 Zindotasunak gizabidez egitera erazten gaitun letz, baita idazti-argitaltzeak ederki idaztera ere.

189. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0519 Olabide'k ba-ditu zenbait itz berak ederki asmatuak; baiñan, ariora, itz zarrez umelduak askoz geiago ditu, ta oriek gogortzen dute, batez ere, Olabide'ren euskera, ez-ikasiendako.

190. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0519 Zeiñ ederki itzuliak!.

191. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0347 HAURRENTZAT Choria eta sugea Chirulariak baino ederkiago, haizea lasterka baino errechkiago, errechiñoletak zuen kantatzen.

192. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0440 Ororen Jainkoari
Guziz ospetsuari
Lurrean, zeruetan
Gizonen bihotzetan
Adiaraz goraki
Eresi bat ederki.

193. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1966 0367 Herriko pilota-plazan:
Hola Manech! Jo ederki!...
Bestatik landa, borrokan,
Kaiet lehen makilari!...
Joanes, irakoitzetan,
Zer muthiko andrekari!
Eta gauaz, kontrabandan,
Ganich dugu aintzindari!...
Beraz, gure herrietan,
Manech anitz, ahul guti!...

194. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0318 Eginbide duzue, eta eginbide hertsi, zer ere baita lur huntan on denik, garbi denik, eder denik, eta zer hura ahalik ederkiena, garbikiena, hobekiena gorestea, kantatzea.

195. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa gh 1953 0147 Brast! jaun alkateak makhila altchatu zuen zizparen pare soinerat eta zoria arthoski giñatu, mathelak airez ederki hantu ondoan, herriko-muthilak hedoietan harat igorten zuelarik pamp! bat hain ozena nun han zen jendetze guziari zainetan goiti-beheiti ibili baitzitzaion latzdura bat gaitza.

196. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0112 Senhar emazteak, ederki antolatu ziren.

197. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0112 Atcho harek eman zion generalari behar zituen guziak, bai gerlaren irabazteko, bai familian ongi bizitzeko; eta, ordutik, ederki bizi izatu ziren eta famampicirc;lia eder bat hazampiuml; zuten!....

198. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0274 Gainera, erakhustun izaitera ethortzeko, nehoren eskolan eskolatua eta diszipulu molderraz izaitea, ez dela egundaino eragozkarri izan agirian emaiten derauku ederki asko Etxeberrik.

199. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0046 Atzeko isatsetik zintzilika arri bat iluntzean jartzen zion eta urren goizerarte etzuen astoak arrantzarik egiten ta errotariak ederki lo egiten zuen.

200. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0069 Kontseilua bildurik, herriko gizonek ezagutu zuten, denek, Satanen lana zela; eta deliberatu, behar zirela ederki mendekatu herriari egin laido itsusi baino itsusiago hortaz.

201. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0302 Eta Ama Birjinak ederki ihardetsi du gure teologoen eta sainduen laneri eta othoitzeri.

202. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0034 Ta erran zidan: - Iru filako kordiona banuke, oraindikan yoko nuke ederki nik!.

203. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0140 Trufatu dira ederki erakasleak, aditzalen artean bazielakotz zer nahi andere pollit.

204. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0085 Bere eta herriaren agurra adiarazten du ederki.

205. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0114 Ederki litake.

206. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0084 Ederki apalduta
etxeratu naiz bart,
an ere billatu nuen
baña naigabe bat,
emaztia askotan
asarratutzen zat,
izugarrizko errietak
egin zizkian ark.

207. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0098 Arozamenak
Berak eman dirate
zerbait kantatzeko,
ni emen nago berriz
ikunplitzeko,
bixigua ekarri
usaya artzeko,
piper eta oliyo,
ederki jartzeko
oi guri neurtzeko,
inbirin sartzeko,
gero oztutzeko,
baña ez galdutzeko,
giro ederra dago
orain bazkaltzeko.

208. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Jin.- Alemanak joan eta, frantsesak jin zaizkigu: gure umeak, herritarrak, odolekoak. Ongi ethorri egin deetegu. Hotarik zonbait perrukiergoa ederki ikasirik itzuli zaizku: kitorik, urririk, coiffeurs pour dames ere paratu dira.

209. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1944 00001 Gerlako hobendunak. - Nahi ditutzue lo trankil egiten eta behin eginen ez duten lau jauntto polliten izenak. Hitler, Himmler, Goebels, Goering. Tzarrak baino tzarrago, munduan hameka ameri nigar eginarazi dute. Bainan tezefa anglesak egun hautan erran daukunaz, gerla hau bururatu orduko, beharko dute juje garratz batzuen aintzinean agertu. Ederki. Hau haatik orok bitchi kausitzen dute, tezefa horrek nola ez duen orobat Mussolini aiphatu! Mussolini eta Hitler, Hitler eta Mussolini, batek bertzea iduri...

210. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak stpierre herr 1944 00001 Bildu zaizko HERRIARI, bere ohakoaren ondorat, Eskual-Herriak dituen langile trebatuenak, adin guzietakoak, zuhurtzia eta kharra biak uztarri bati josiak nausi baitira sailaren ederki lantzeko: orok gogoa aberats, itsusi baitzaio, egungo zalaparten erdian, bihotzdun gizonari uzkur egoitea, besoak alfer.

211. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Joan dira ederki. Haatik pilota partida zen miresgarriena Andre dena Maria eguneko hura... Zer partida pollita! lau herriko hoberenen artean; lauak soldado-geiak, gazteenak 16 urthe, Jean Urgorry, bi urthe gabe bere burua aipharaziko duena.

212. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Chede hortarat odo despendio horien kukutzeko, eskola hortako buruzagia, Charriton apheza, eske dabila, paropia zombaitetan. Igandean, Donibaneko aldi zuen. Hiru mezetan ederki predikatu dauku eta guk ere bihotz ona erakutsi.

213. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Andredena Maria-ko pestak joan dira ederki bai Elizan bai plazan.

214. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Atsegin handirekin ikusi dugu zoin ederki galdegin duzuen bi deputatu-gei eskualdun ezartzea lista bakhotchean. Ederki hori. Bainan gure iduriko ez da hortan gelditu behar.

215. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ikhasleek ederki egin dute beren lehen urhatsa luzeko chapelgoan. Bainan ez dezatela uste izan lana fini dutela. Boietik ala erreferatik aise oneratzen dute pilota, bainan botean aintzinean denak behar du indarrean marrari joiten trebatu eta pasa-mara zaintzalek behar dute chapelgoan bereziki ukhanen dituzten zanpakoeri oldartzen ahal bezenbat ausartasun bildu.

216. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Hemezortzi urthetarat zoan Montinorillon-eko eskola handiago batetarat igorri zutelarik. Etzuen urthe bat baizik han iragaiteko. Erran gabe doa ederki baliatu zuela hura ere, eta Poitiers-eko aphezgeiekin zen ondoko urthean. Jada etzuen gehiago urrungo misionetarat joaitea, lehen bai lehen joaitea baizik gogoan, eta misionest ona baino hobea izaiteko chedeak zabilkan orotan.

217. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Herriko 40 khantariek sekula beno ederkiago khantatu die, lau botzetan, hizpahirour aldiz.

218. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Aphez berriaren amagiak berrogei bat askazi adichkideer etchenko borthak zabaltu eta gaizak ederki egin. Oroek bihotz bat egiten zien.

219. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Jalitzen da. Adiorik ez! Nehori galdatu gabe badakigu denek deus handirik ez duela egin. Ba, arras ederki ebili da, jo harat, jo hunat, Angleterran eta Ameriketan bere burua deskantsatzen zuela. Joan-jin horiek are gure sakelaren gostuz, gure zintzurrerendako probetchu joririk gabe.

220. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Arku, aldara, tore eta berdura, zeru-lurren erregina iragan den bide eta karrikak, ezin ederkiago aphainduak ziren. Hots, denek ohoratu dugu gure Ama ona eta ez da dudatzeko, gure jaun erretor onak eta Ama Birjinarekin dabilan jaun misionestak erran daukuten bezala, zeruko graziek ez daukutela huts eginen holako fedea erakutsi duten herritarrer.

221. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Damestoy ederki, adinaren pilota guzieri gogotik jarraikiz.

222. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Hazparnen.- Hazparneko jaun auzaphezak Trinketeko nausiak, Noizbeiteko buruzagiak eta bertze adichkide jaunek ederki onhartu daukute pesta hau eta beren laguntza guzia eskaini daukute. Eskerrak diozkategu oraitik beretik eta uste dugu pertsularien pesta egiazko eskual egun eder bat izanen dela.

223. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Su-hiltzaleak.- Hendaiatik berria ethorririk gan den asteartean etche batean sua bazela, gure hiriko su-hiltzaleak harat gan dire, eta ichtant batez suari nausitu zaizko. Ederki, jaunak!

224. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Gure izlariok artutako gai guziak ederki erabilli zitutzen, eta beren lanaren sariz, txalo ugari jaso egin zituzten.

225. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Eta ohorezik hil bazen, hitz dautzut ederki bizi izan zela.

226. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Saindu hori zen... presondegi bat, errege ohiek ederki baliatzen zutena, gostukoak ez zituzten guziak haren itzal handirat igortzeko, chendraz, jujetarik pasatu gabe.

227. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Ederki iragan da, ganden igandean, gure amen besta.

228. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Itchurak ederki hartuak dira, badute begien asetzekoa.

229. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Joko-Berriko chapelgoak ederki bururatu

230. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Joko-berriaren ara errotik hartua du aintzin aldean jokoa ederki nahasteko.

231. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Renée Bera eta Thérèse Moutroustéguy ederki iragan dira C.A.P.delakoan. Onets bitzate gure goresmenak.

232. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Ontsa ez erraiteko biziki ederki arizan dira denak, halere aiphamen berezi bat.

233. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Hiru ezkontza aste berean ederki da nik uste: Lehenik 21-ean esposatu zauzkigu Marie-Louise Oçafrain Bordaxarrekoa, Saint-Martin Etcheverry Caxanekoarekin, herrian berean bizitzeko.

234. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Ederki sentitzen nuen ez zuela nerekin, nere konpainian lehengo plazer hura atxemaiten.

235. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Hunek gaitzeko partida egin du, Daguerre-k laguntzen zuela ederki.

236. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Bi pilotariak arizan dira ederki, bereziki Milhet, orotako hoberena.

237. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Dena den, gure pilotariak ari dira ederki apailatzen Olinpi-jokoeri buruz.

238. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 00001 - Bizikletadun edo txirrindularietan, Gimondi Italianoa nausitu da denen buru Espainiako itzulian, bederazka eta denbora-arauka egiten den haitadan ederki finkaturik bere nausitasuna.

239. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Nahiz aro itsa ginuen, joan da ederki egun ori, Meza emaile Olhagaray Jaun apeza, aldean zituela Arrosako eta Bidarraiko Eretorak, kantuen gidari Iratchet Aldudeko Erretora.

240. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 - Ni ere ederki lertzen nau orrek; biar lanera goiz joan bear eta orregatik ainbeste denbora lo egin gabe.

241. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Ederki, Iñaxi.

242. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 - Pozal-urak ederki arrapatu zuan gure mozkorra, eta an zeuden mutill batzuk parre ezin idukiz...

243. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00003 Benelli'k ederki esan zuan: UNESCO, munduko Eralguntza Nagusiaren eta ELIZ-BATZARREN arteko lotura ta alkar-jotzea nabarmen agiri dira.

244. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00001 Ederki dago ori, baiña oraindik ezta guzia.

245. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Ederki errana da: ederki, hala hobeki.

246. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Ederki, bainan ederraren ederra maiz gordegailu; ederraren gibelean maiz bihotza auhenkatzen saminki.

247. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Eguzkiaren azkenengo dizdiz motelak ederki argitzen die arpegia.

248. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Esku-soiñua daukanak ederki jotzen du ta pandero zale abil eta abeslari trebeen paltarik ez du noski.Oien abestiak etxekoneko paretan jo ta urrutira dijoaz galtzen.

249. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. agirre 00001 - Ederki, ederki Juan Joxe, beste urte askotan ere jarraitu ezazula orrelaxe.

250. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. agirre 00001 - Ederki da ederki Bano.

251. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Beti izan ditut adiskide onak Eibarren eta ederki ezagutzen dut aien euskera bikaiña eta aberatsa; aien euskal-arima sendoa, aien euskal-jabetasuna.

252. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... n. tauer 00001 Etxegarai tar Karmel'ek bein batean ederki idatzi zuen: Maite degu euskera zaarra delako, ederra delako gure mendien usain gozoz usaindua datorrela, eta batik-bat gure-gurea delako.

253. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak boletoñate 1976 0009 Itxura danez, eliz-gizon batzuk ez dira konturaketan hizkuntza bat herri baten hartu-emunetarako erraminttia dala, eta Saussurek ederki irakutsi eben moduan, berba egitteko modu bat bi mailatan zatiketan da: alde batetik hizkuntza edo hizkundia (langue) eta bestetik hizketa edo berbetia (parole).

254. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0087 Ederki! Baiña gizasemea ez duzu azala soilki, ba-du espirituzko arnasa ere, eta onek, jakiña, bere jatekoa bear.

255. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0022 Ederki diño, beraz, Eleizalde'k: .

256. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0093 Jan dugu, bai, arkumeki
laurden xerra ugari,
etxekoandreak guretzat
ederki prestaturik.

257. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0029 MAIALEN - Ez hainbeste ez... Zer nahi lan badiat... etxeko seme ttontto horren gatik... eta etxekandrea berriz beti oihuka, nagusia, ahal den pilda, beti nexkatxen ondotik... bai! ederki nauk!...

258. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0115 DOKTORE - Ederki. Diozun guztia oso ederki dago, baiña esaiguzu honera zerk zakarzkien.

259. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0035 BALTAXAR: Ni lanak egiten ari naizen bitartean ederki gozatu duzue, baina bukatu duk guztia. Hemendik aurrera, hirurok elkarrekin ibiliko gaituk. Ni lanera... Zuek ere lanera...

260. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 Zientzietako karrera jarraituko duenak guzti hori ederki frogatzeko aukera izango du.

261. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00049 Bizi behar duten leku eta girora ederki egokitzen dira, (ur, lur, igali, ale, izaki-bizidun...).

262. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00077 Orduan xagu txikiari esan zion arratoi buruzagiak Txo, ederki esan duk.

263. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 Zientzietako karrera jarraituko duenak guzti hori ederki frogatzeko aukera izango du.

264. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0016 16 JESUS, ZEIN EDERKI EGITEN DUZUN DENA! ZUREKIN JOAN NAHI DUT.

265. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0147 - Aitzolek bazekien oinez ibiltzen, ederki gainera eta orain pauso bat eman orduko erori egiten da.

266. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0147 Kaiolan gauza borobilak jartzen badizkiozue, eskailera edo kanpairen bat, ikusiko duzue zein ederki jolasten duen.

267. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0016 Honelaxe sortuz joan ohi da Huyghe-k ederki asmatuz gizakiaren kalitate-sena deitzen duena.

268. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0005 Janari garestienak eskatu zituen eta ederki bazkaldu zuen.

269. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0013 Populazio-nukleo zaharra da, eta mendioineko egitura zuzenak ederki dirau gaur ere.

270. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0087 Gure semeak ederki eskertzen digu guk berari emandako bizitza.

271. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0010 Begira arretaz marrazkiari eta ederki ulertuko duzu zergatik izaten diren egunak eta gauak.

272. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0291 3. Gure herriko plaza nagusian jarri duten taberna berrian ederki bazkal daitekeela entzun dut.

273. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0150 - Itsas izar eta itsas trikuak ederki asko ezagutzen dituzu, eta izenak dioen bezala itsasoan bakarrik aurkitzen dira.

274. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0025 Larreineta Nerbioi ibaiaren punturik garaienetako batean dagoenez, Bilbo Handia eta Behe Nerbioi lurraldeak duten garapen zabalaren emaitza ederki ikus daiteke bertatik.

275. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0411 Lehenago ikusi dugunez, orain ez-burutuak geroaldia adieraz dezake ederki: (28) Maria zer ordutan iristen da bihar?.

276. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0008 - Bai ederki egoten dela hemen! esan zuen igelak hara heldu zenean.

277. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0008 Euria oso ona da osasunarentzat, airea garbitzen du eta niri azala freskatzen dit. Ederki egongo naiz hemen.

278. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0017 - Bai ederki!.

279. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0079 - Aitaren ondoan ederki bizi besterik ez zuen neska....

280. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0022 Proxpero gizarajoak agudo ikasi zuen, baina ondoren zetorrena esaten ikastea ederki kosta zitzaion: .

281. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0067 Izan ere, ederki asko ikasi zuen lehenengo bidaia hartako lezioa.

282. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0067 Orduan ere tontoarena ederki egin nian, baina hurrengoan ikusiko dik hark nolako estualdia emango diodan, zioen Proxperok bere baitan, lagunek gertatutakoarengatik barre egiten ziotenean.

283. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0100 Hark bere martxa jarraitzen zuen, eta tarteka moñoñoari ere ederki ematen zion.

284. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0145 - Zeozer... - Ederki, ederki. Orduan, pailazo izateko bidean?.

285. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0040 - Ederki, baduzu orain zertan pentsatua.

286. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0095 - Ederki, horrela berehala ekarriko zaituzte berriro ospitalera.

287. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0009 Azpikaldeko uharka edo pantano berriak batetik, mendi gailur zurituen koroiak bestetik eta inguru berde zabalak ederki apaintzen zuten Matusalenen garaiko etxe zahar pilatuen kabi bildu-bildu hura.

288. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0080 Beldur nintzen arren, ez genuen bide luze guztian inolako ezbeharrik izandu; ez bada, jakina, lagun batzuen zorabio narratsa, ez bakarrik autobusaren dringili-drangulu eroengatik, bai zera!, zenbaitek muturra ederki berotua bait zekarren zerbezaz eta ardoz.

289. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0038 - Lur, mendi, ibai eta haizeak ederki ezagutzen dituzu.

290. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0006 Non egingo dugu hamarretakoa? - Durangon edo... - Ederki. Goazen Durangora.

291. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0032 - A, bai! Iturriondon gaude. Zein ederki!.

292. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura non daude pandak? 0004 - Ederki, goazen gosaltzera!- dio amak.

293. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0092 Erbiak orduan: - Ederki, zeuk nahi duzun bezala.

294. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0056 - Beste erdia... - Eta nola? - Begira, hanka bat altxatu eta ederki egoten naiz.

295. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0027 - Begira, Juan, orain oparitu diguten ahuntza salduko dugu. - Ederki, ama.

296. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0083 - Ederki hasi gara - esan zuen andereñoak -. Beno, Joakin, zer gertatzen da? - Joakinek esplikatu zion, andereñoak hasperen bat egin zuen eta labana bat ekartzea ez zela oso egokia baina saiatuko zela Dubon jaunarekin - hau da Baxarriren benetako izena - guzti hura konpontzen.

297. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0029 Hala eta guztiz ere, ederki kabitzen ziren han barruan.

298. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0101 - Ederki nere andereñoa. Urrutitik nator... - Nondik? - Mompracem aldetik.

299. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0079 - Dena, ez - guztia ederki pentsatua zuela adieraziz On Mikelek.

300. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0111 - Ederki, baina nik nahiago nuke lehen bezala gauez etortzea.

301. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0109 - Ederki!- zioen Gorkak -.

302. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0190 - Ikusiko dun zeinen ederki igaroko dugun!.

303. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0046 - Horixe esan nahiko dik gainera! Ezkutuko bide bat! Ederki, ederki.

304. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0092 - Ederki - esan zuen Gorkak.

305. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0160 - O, ederki ordainduko ditu, ez izan dudarik - agindu zion -. Orain ohean dago gaixorik.

306. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0010 Ederki berdindu nintzen.

307. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0047 - Ederki, ederki - esan zuen inspektoreak -. Jarrai ezazue orduan.

308. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0126 - Ederki dago, txo - esan dio -; zurekin Tour de France sei hilabetetakoa izango litzateke.

309. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 00060 Baina komandantearen neskamea ederki tratatzen du.

310. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 00060 - Ederki. Paguak zuk jaso eta azken hogei duroak zuretzat.

311. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0108 - Nik bezain ederki dakizu nor zen - esan zuen Leamasek nekatuta.

312. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0068 Ibili ederki dabil ordea.

313. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0068 Egia da polizien aginduen arabera ez duela inork ezpatarik erabili behar Indian, baina piska bat zuzpertu eta kirtena ukitu zuen, ederki ezagutzen naute hemengo guardia guztiek.

314. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0193 Ederki jo didazu adarra!.

315. 1969-1990 euskara batua literatur prosa vill 0041 Ederki esan zuen Mitxelena jaunak: Oiñezkoak bidean ezkerretatik ala eskubitatik ibilli behar ote duten erabakitzeko, beharbada ez da aurkitzen funtsezko arrazoi garbirik; baiña behar beharrezkoa da denak esku batetik ibiltzea.

316. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0015 - Ederki. Utz zazu, joan.

317. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0034 Buruz ederki ikasia nuen erretolika.

318. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0040 Irrimurrika maitakor bat ezpainetan ederki kostatakoa, eta zer eta kantari jardun zitzaien amona bilobei:.

319. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0309 Astean behin herrira jaisten ginen anaia eta biok, tierrak emandakoa edo zekorren bat saltzera, eta bertan bazkaltzen genuen, ederki asko bazkaldu gainera, eta gauarekin etxeratzen ginen.

320. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0309 Errotako alaba inguratu egin zen gure etxeraino, erradioaren aitzakiarekin, eta berak ba zekien ederki asko eguraldi txar harekin ez zela ezer entzungo, hotsa baizik ez zuela egiten, eta halere etorri egin zen, eta manta zaharra kendu zuenean ondo ikusi zen hura zertara zetorren, gizaseme baten gogoa seukala noski, mantaren azpian egun hotz gaietarako egokiak ez ziren arropak bait zeramazkin, kamisoi itxurako zerbait zekarren eta izterrak ere ikusten zitzaizkion mardul askoak, eta ene anaia oso atrebitua zen eta dapa bota zion hatzaparra, baina ez zen askorik beldurtu errotariaren alaba eta farrez hasi zen, eta gu orduan ufaka hasi ginen belarretan jirabiraka eta zilipurdika, eta batak bestearen atzetik estali genuen, ez zen giro ganbara hartan esnetu ginen arte, eta esnetu ginenean ere lasaitasun handirik gabe egon ginen hirurok etzanda eta hazkureka.

321. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0032 Igerian, bai, ederki daki; baina, lurrean korrika, lasterka, ez.

322. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0060 Gurekin ederki biziko haiz.

323. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0021 Montaje ikaragarri honi esker, familia guztiak ederki bizi ziren Bartzelona inguruko txaletetan.

324. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0060 Izozturik zegoen, eta horregatik ederki agoantatzen zuen hotza; eguraldiak epeltzen zuenean, orduantxe ibili ohi zen beldur samar, urtuko ez ote zen.

325. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0014 (...) zeren bai ederki bait nekien madame Merreten ondarea bere bizitzako gertaera nagusitzat jotzen zuela; eta beretzat aipu, ondra eta kemenaren iturria zen.

326. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0028 Nerekin esamesean ederki jardunda, kanporakoa hartu zuen etxekoandreak, pentsakizun itzel eta nahasien mendera utzi ninduelarik, jakin grina nobelakoia, izuikara erlijiotsua, gau zarratuan elizaren ilunpetara labaintzen gareneko sentimenduaren tankerakoa, behin barruan gaudela, koro garaipeen urrunean, argi errainu mendre bat erreparatu, gona ala sotana igurtzotsa somatu... eta gorputz osoa aidanez bihurritzen zaigu.

327. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0035 Monsieur Merret bidera atera zitzaion lehiatsu, lorategirantz zabaltzen zen leiho-egiara eraman eta ahapeka esan zion: Jakina dut, sobera ere, Gorenflotek esposatu nahi zaituela eta diru eskasia dela hein handi batean ezkontzaren engara bakarra eta zerorrek ere esana omen diozula, igeltsero moduan lanik aurkitu ezean ez zaituela inola ere esposatuko... ederki bada! Bila joan zaitez eta hona etortzeko esaiozu, plaunkaia eta bestelako lanabesak hartuta.

328. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0077 Ederki ezarrita benetan.

329. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0084 Hain ongi ezagutzen zituen eta biak ederki berexten zituen, Pedro Vicario koarteletik itzuli ondotik bereziki.

330. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0153 Victoria Guzman-i ederki ahaztu zitzaion bere xalotasuna.

331. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0010 Eskolan eman zioten ezizen hori eta ederki asmatu zuten, (...).

332. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0042 - Ederki, Lenina, - esan zuen Mr. Fosterrek, eta Leninak xiringa atera zuen eta tende jarri zen.

333. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. antruejo 0037 Hargatik beragatik jaun dontsua uste dut, jende prestu eta kristau adituek beraien hizkuntza ederki ikasiz gero, errazki kristau bihur ditzaketela.

334. 1969-1990 euskara batua literatur prosa zerria eta ni 0069 Ederki izkutatzen badugu ere, denok alaitzen gara gu baino haundiagoen akatsak ikusterakoan.

335. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0034 Ederki! esan zigun barrez. -Orain itxi atea poliki.

336. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0081 Tanbuek esan zuen: - Oso ederki. Hartuko dut.

337. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0081 Kastxiamak esan zuen: - Oso ederki. Bihar goizean hartuko dut.

338. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0013 Baina hona hemen kontraesana: nahiz eta materiarik ez eduki, arimak ederki ikus, entzun eta pentsa dezake.

339. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0055 Eta ederki ordaindu beharko omen nuen ifernuko sugarretan.

340. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0078 Bottetik zazpirok nola edo hala bettittu, karabinero kaxotara igo eta hauen eta matronaren aurrean guzti horretaz, pausoz-pauso, ederki ari ginela, hara non hasten den berriro karraxika nire perikito petrala: - Trrramando-(kon)trrrabando!... trrramando(kon)trrrabando!!!.

341. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0037 - Ederki, baina lehenago beste zerbait esan behar diat.

342. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0026 Ederki, andreak. Hauxe da nire istorioa. Ez dakit besterik.

343. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0083 Basetxe hartan gauza guztiak ederki antolatuta daude.

344. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0083 Basetxeko jabea, Lucas jauna, gizon garaia, lodia eta jatorra da eta langileekin ederki portatzen da beti.

345. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0009 (...): izorratu, ederki izorratua, harek egin zioken eta semea, eta gero bazterrera laga.

346. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0007 - Ederki, ama, neuk hartuko dut - esan zion, eta gero mahaiko besteei begiratu zien.

347. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0009 Amerika-n Black Power-ekin bategin du; Erroma-n maoistekin eta trotzkistekin ederki konpondu zan; USA-ko trotzkistak (Isaac Deutscher, adibidez) ezker berriaren arerio amorratuenetakoak agertu dira; eta Alemania-n nahiz Frantzia-n, berekisa jardun behar izan du, gehienbat, nori lotu falta zalako.

348. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0046 Nagusiak ederki baliatzen baitziren. Ezin sinetsia!.

349. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lf 0056 Ez bide zuen amesten ere, egun batez, bere kobleri esker, gorespen handienak ukanen zituela: hasteko, 107 urteren buruan, J. Haritschelhar jaunak Uniberzitatean sar-arazi du, eta Barkoxtarrek ezin ederkiago berritu diote hil-hobia.

350. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0193 Guri dagokigu orretaraino irixtarazten saiatzea, ongi, ederki eta armonieran eratzen eta kontrolatzen asmatuz.

351. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0041 Horiek horrela, beste bi linea datoz gibelean: kontradikzio ekonomikoaren ondorioz eta biolentziarik gabe iraultza itxaroten duten erreformistak, batetik, eta bestetik, harmada herritar-gorriak organizatzen ederki dakitenak.

352. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 1980 0053 Burjeseriak ederki erakutsi du nola Erdi Haroko indarraren erakuspen basatiak, erreakzioak hain maite duenak, bere osagarri naturala, alferkeriarik nazkagarrienean topatu duen: Giza ekintzatasunak zer egiteko gauza den lehenik erakutsi duena bera izan da.

353. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0031 Adibidez, norbaitek eztabaida batean ederki! esaten duenean ez du esan nahi entzun duena bikaina iruditu zaionik, baizik eta bestearen argudioa entzun duela eta ondoren bere eritzia azaltzera doala.

354. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0018 Badakit jakin, ederki dakit hain zuzen; eta horretatixek heldu da ene ezinegona.

355. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0081 Aurreko etnografiazko egunkariak ederki azaltzen digun elementutariko bat hauxe da: ikerlariek beren ikerlanez barne barnean pentsatzen dutena, profesiozko harremanetatik at aurkitzen direnean.

356. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0039 Irudi-saila Juantorenagan nabari dira ederki asko lasterketa-teknika optimo baten ezaugarriak: - Buru-jarrera normala / - Sprint-lasterketari dagokion beso-mugimendua / - Belauna aurrera / - Oinkada bortitza / - Atzeko hanka bortizki luzatzea gorputzaren oreka lortzeko.

357. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0011 Badirudi, berton ederki azter bait genitzake mendez mende gehitu diren zertzeladak eta aintzinako deklinabide zaharraren arrastoa.

358. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0071 Eguneroko errealitatean ba dakigu, eta segurantzaz esan dezakegu, kasu, animalia bat ba den ala ez; baina, gauzá are ardura handiagoaz arakaturik, batzuetan problema hau izugarriki nahaspilatzen dela konturatzen gara, eta berau oso ederki dakite juristek, zeinek amaren sabelean dagoen haur baten hiltzea zein muga edo neurri arrazonatutatik aurrera asesinatu bat bezala kontsideratu behar den topatu nahirik hainbat pentsu eta gogoeta alferrik erabili baitute; eta ez da, halaber, bat ere erraza heriotzearen mementoa zein den zehazki determinatzea, fisiologiák heriotzea ez dela une bateko fenomeno bat, prozeso luze bat baizik, mostratu duenez gero.

359. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0071 IRAKASLEA: Ederki ¡ Joan, joan beti eskolara ¡ Denok batera ¡
IKASLEAK: Ederki ¡ Joan, joan beti eskolara ¡.

360. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0057 Zein da guttiena gustatzen zaizuna? Hori? Bale! Ederki! Zergatik ez zaizu gustatzen.

361. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0057 Baserrian poeman azaltzen duenez denak ederki dirudi; Euskal Herrian gehienak, behintzat, ilun.

362. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0035 Eskola-liburuen ikerketa batek, adibidez, ederki erakusten ditu mitoaren bizitza eta sarkortasun soziala.

363. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. v. de mendizabal 0011 Ederki menderatzen zuen hizkuntza hori.

364. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. bujanda 0229 Ederki berezi eta egoki izendatu dituen Unibertsitate horiek hauexek dira: Euskal Unibertsitatea, alde batetik eta Euskal Herriko Unibertsitatea, bestetik.

365. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: azkune mendia, iñaki: zezenak euskal herrian, v-xii 0008 Ordea, gu jadanik eritegietan jaiotzen gara, ez gurasoen etxean eta ez ahaide eta senideek inguraturik, baina mediku eta erizainek: jaiotzaren gure esperientzian ez dago, andre baten bere baitan erne duen haziagatik odoletan haurraz erditzea (ezpata batez bezala), euskarak ederki esaten duenez, etxea bera eta laguntzaile jendeen eskuak odolez betetzea, etab.

366. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0089 Ama-umearen arteko lotura fase honetan oso hestua izaten da, eta bale arrantzaleek ederki zekiten bale emeak umea zauriturik edo hilda ez zuela inoiz utziko; horregatik hain zuzen, balea gehiago harrapatzeko umea hiltzen zuten lehenbizi, jakinaren gain ama ondoan geratuko zela.

367. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0040 Joseba: Ederki.

368. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0751 Ezpataz ederki hil zuen; hori bai.

369. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0068 Etxen - Ederki, ederki. Ez zaizkit aztu gauza oriek zer diran.

370. 1969-1990 gipuzkera bertsoak a. zavala 0056 Lenguan entzun niyon
nik neskatxa bati
galdezka bestiari:
Adi zan, Antoni:
zeñek apaindutzen diñ
melena oiñ ederki?
Felipen barberiyan
egiten nan beti.

371. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0028 Auetako eredu edo talde bakoitza, tokian tokiko girora, ederki egokitu da.

372. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0080 Itxas-landare edo koral mota guziek egiten dute, bakoitzak bere eskeletotxoa, itxasoa, lore, argi-oiñ, organo-zorroten, eta abaniko itxurazko ederkiz betetzen dutela.

373. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0080 Baña, buzo murgilariak, beren begiz ederki ikusi duten bezela, urazpiko loretegi auetan ez dago pakerik.

374. 1969-1990 gipuzkera poesia mantxola 0363 Nere iritziz ederki dago
modu onetan jartzea,
Eleizak ere ez du estutzen,
ez da izango kaltea.

375. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa saski-naski 1985 0042 Andreak, bere senarra goratuaz, onela erantzun zion: - Oso ederki egin dezu, gizon.

376. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa saski-naski 1985 0044 Gañera, etxean ordularirik ez daukagunez, oillar onek ederki adieraziko digu, jaikitzeko ordua noiz dan.

377. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0105 Ta ederki ulertu dut guzia.

378. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0108 - Ederki.

379. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0092 Ba-zuan oraindik Hook doktoreak parragarrikeriaren zentzua, eta apaiz arlote arri ederki adarra jotzea erabaki zuan.

380. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0101 Zarxamarra dago, eta txoko batzutan pixka bat margoz aldatuxea-edo agiri da, baiña ederki eta arretaz zaindua izan da beti.

381. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0064 Ederki jantzia beti.

382. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa r. murua 0046 - Ederki: orixe ikustera etorria nauzute basotik.

383. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. alkain 0052 Ikusiko dek zeñen ederki obeditzen dioten putreak berari.

384. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uzt leg ii 0069 Arek ere bakarrik jotzen zuan ederki.

385. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uzt leg ii 0330 Jarri zaitez Aralarko San Migeldik begira egualdi garbian eta begiak ederki aseko dituzu.

386. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0043 Ederki egin du, nunbait, jendeak biziro txalotzen baitu.

387. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0043 Kapotea orain goi, gero lurrean; ezkerrez ta eskuiz ederki darabil.

388. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. ugarte 0175 - Ederki! Aixa konpondu ere gezur biribilla...

389. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. ugarte 0175 - Ederki! Nerea entzun dezu, orain zurea jakin nai dut...

390. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa zait 0061 Eta nolakoa den ain ederki ta andikiro adierazi duzunez gero, iarrai eta esan iezadazu Maitasunari buruz beste au ere: Izan ere, Maitasuna orixe delako ote da zer-edo-zeren ala ezeren Maitasuna?.

391. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa zait 0061 Beste onetara baizik: aitari buruz galde egingo balute, aita den aita norbaiten, ala, inoren aita ote denentz, ederki erantzun nai izango bazenu, onetara esango zenidake: aita seme baten edo alaba baten aita delakoxe dela izan ere.

392. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txankan 0174 Gabaz, aren dizdiz motelera, ederki ikusten nin emazte maitea estu, oñazetan, arnasa ezin arturik.

393. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txori 0023 Baña berak ere joera aundia ziteken, eta, bestetan baño merkexeago nola ematen baitzuten, denentzat ederki zetorreken ostatu ori.

394. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txori 0023 Baña lapurrak ederki asmatzen zin, aiek an etzeuden ordua.

395. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0029 Jainko-Itzaren otsegille zintzo Joanek ederki asko: Au da guk, Jesukristori entzunik, zuei otsegiten dizuegun berria: Jainko Argia dala, ta Arengan illunik batere ez dala. (I Jo., I, 5).

396. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0024 Zuek alper utsak zeratela, ederki ikusi dezute oraintxe... Ezta ala?.

397. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0024 - Tira! tira!, erantzun nion; gaur bere txanda izango zala, Erlijioa goitik beeraño dana ain ederki zekila, nola jakingo nian ba nik?.

398. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0090 Biak pixka batean txoperrakin izketan gelditu ziran eta au (ederki ikusi nuan) buruaz baietz eginda, erlojuari begira gelditu zan.

399. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0197 Bere piano buztan-luzea jotzen ari zala, andik bertatik zuzentzen zuen abesbatza; bi lanak batera zeñen ederki egiten zituen ikusteak asko arritu zuen Yon.

400. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0295 Menditxo batean bezela zegoen, eta urrutira oso ederki ikusten zan New York bere etxe-orratz luzeak zerua zulatu nairik zeuzkala.

401. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0074 Ederki ezagutzen zuan beraz inglandarrek glamour eta frantziarrek politesse esaten zioten sakontasunik gabeko axal-axaleko eziketa dizdiratsu aren aparra zan pittinkeri ddottore ttontto exerexa.

402. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0086 Gaur, mutiko, jarraitu zuan esanez, nere alabaren senarraren illeta-egunaren ondorean ederki ulertzen dut zure gurasoen erailketakoan izan zenuan samintasun garratza.

403. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0104 Pierre Dimusin'en diru-ibillera ederki ezaguna dut aspalditik.

404. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0085 - Ederki. Itxi ezazute neskatil au beeko gela batean.

405. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0103 - Ederki, Matty. Ar dezagun lur, ugartearen egoaldean.

406. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0071 Gure tenienteak ere ederki jan zuan. Bai pozik.

407. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0010 Zu, berriz, nai dezunean itxasora, ederki pasiatzera.

408. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0202 - Baiña ederki egingo du.

409. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0143 Eta basarritarra etxera bere astoarekin. Ederki egiña.

410. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0064 - Ederki. Gu ere geure egunetan orrelaxe jardunak gara.

411. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak bu errenteria 0011 Bordelen igaro nituen zortzi egun haietan, Baleriano izan nuen gidari ta erakusle, uria ederki ezagutzen zuen eta.

412. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak bu errenteria 0309 Bigarren saila, euskera ta euskal bertso-gintza ederki ezagutzen dituzten gizon batzuez osatua dago; gizon buru landuak, ikasiak, ez dira apika, akademiku izango gaurko euskal-irakasleek itz horri ematen dioten zentzuan, bainan halere akademiku dira, izan.

413. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0201 Danak aipatzerik ez dedalako, bitez bi gizon oiek esaten ari naizenaren lekuko, gutxik ezagutuko bait dute inork ezagutzen ba`du gaur gure izkuntza bi oiek bezain ederki.

414. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0256 Bertso-neurkeran ederki zebilkigun: umore ona dariola daude bere lanak oro.

415. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0010 Orduko olerkariei buruz Zaitegi`k ederki:.

416. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0234 Etzan sasi-jakintsu Elade`ko ta Lati`ko izkuntzetan, ezta oietan idatzi ziguten gizaseme ederzaleen lanetan ere; ederki ezagutzen zituen Omer, Bergili, Obidi, Orati ta abar.

417. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia j. errientsa 0354 Ederki egin duzu lastoaren preparatzea, ohatze gisa.

418. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia otoizlari 1987 0009 Joab: Agertzerat eman duzu gaur zure aldeko aintzindari ta soldadoak deus ez direla zuretzat; baitakit orai, Abzalo bizi balitz eta gu denak hil bagine, ederki atxemanen zinuela.

419. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia zerb akelarre 0231 Mikolas - Ederki egina!.

420. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia zerb akelarre 0231 Ederki! Zure laguntto horri bezala, Anton Guria, zuri ere egiten dautzut berbala!.

421. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0290 Erran ditake, holako lan bati buruz ederki preparatua zela.

422. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1985 0025 Nik emana diotet seme-alaberi bizia ¡nik, ederki penaturik, eraiki diotet dauden etxea: eta biziaz baliatzeko, etxeaz gozatzeko, igorria naute kanporat.

423. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0174 Iautsi nitze ederki, ekendu nitio sokak eta egon nitze ixtenpat ia etortzen ze bearra; baño nior etze eldu.

424. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0174 Ederki juan ze astoa; (...).

425. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ostolaiz 0019 Ederki asmatu zuten, eta gaur egun alaxe ere da.

426. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1979 0004 Oraikoa seigarrena da eta, españolez ederki baitaki, hango berriak eman dauzkigu arratseko bilkuran.

427. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0005 Aski zaiku jakitea ba dela eta gure begiak ederki laguntzen dituela.

428. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0115 DUVOISIN kapitaina ere aipatzen du, BIBLIA osoa euskeratu (ederki) zuelako Bonaparteren bizkar; Laborantzako liburua, Euskara-frantzesa Iztegia eta beste euskal izkribu parrasta baten artean.

429. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.m. aranalde 0001 Bere urtea ederki burutu du Tolosako horrekin.

430. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Begiz jo duen mailan, gainera, ederki biribildurik, tornutik urten-berriak bezala, agertzen dira honen lanak, bai dramak eta bai komeriak ".

431. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Asteburu honetan egun pasa etxetik atera nahi dutenentzat Nafarroa, Behenafarroa eta Zuberoan gaindi ederki nola pasa daitekeen esplikatuko da bestalde.

432. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ibai-ertz 0001 Denok ederki meetu giñan.

433. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. aierbe 0001 Bear ba`da bere alde zegoan beste bertsolariren batena izango da: Zuk esan dezun arrazoi ori nik ez det ederki jaso, enuan asko pentsatzen baiña gogor didazu eraso.

434. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0001 Gertatu izan da, bereziki industriagintzaren hasiera hartan, nola nagusi batzuek ez zuten errespeturik langileentzat: askotan gauza edo tresna batzuk bezala zerabiltzaten, helburu bakarra zutela; ederki aberastu.

435. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bbarand 0001 Baziran atze aldeak ederki astindutakoak.

436. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Mendi ortan, basarri ederrak izandakoak ere badaude ederki dotoretuak, ikaslean oporretarako ta abar.

437. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. aizpuru 0001 Kartzela ere ikusi omen du horietakoren batek; bitartean, kalean ederki dabiltza entxufeak aprobetxatuz nahi dutena egin dutenak.

438. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.m. aranalde 0001 Ederki defenditu zen.

439. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Txikiek ederki agertu dute bihotzez maite dutela Izadia, bihotzez maite landareak eta zuhaitzak.

440. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Aretxa lanean hasi eta ederki, baina Perurenari irabazteko 30 aldiz jaso beharko zukeen harria; 28 aldiz jaso zuten.

441. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Deepa Ghosh, Indiako Alderdi Komunistaren (marxista) eta Erakunde Femeninoen Federakunde Nazionaleko gidariak aditzera eman duenez, agiri historikoekin ederki froga daiteke alarguntsak gehienetan drogatuta eta behartuta eramaten zirela sutara.

442. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Zorionez gaur egun bada munduan hemengo lurrean ederki aterako litzateken beste produktu on asko.

443. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Berriro herronka hasteko gogoak ederki joan zitzaizkien.

444. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lekuona 0001 Eta gotzaiek ederki dakiten legez, hauek ezin dira egun batetik bestera, ez ahantzi ez irentsi.

445. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. esnal 0001 Eta, berriz ere lengo ostatura Jan eta lo egiteko etxea joanda, apaldu omen zuten ederki, eta bertso-saio bat edo bi etziran paltako, ala gobernatu Jaten eman, elikatu ezkero.

446. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0002 Ederki iragan dira gure eliza Aste Sainduko eta Bazkoko elizkizunak.

447. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Beraz partida pollit bat eman du honek, aldakuntza bat egina gatik: Dominique Aguerren orde M. Erramouspe eta hau ederki arizan, bai-eta Andde Aguerre gaztea ere, anaiaren larderia hura gabe.

448. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Ederki deitu izan dituzte beilariak Jainkoaren bidekari. J.H.-U.

449. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0001 Filma harrigarria, bainan hain da ederki jokatua, nun sinets daiteken gertakaria.

450. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. altuna 0001 Orrexegaitik, ondo ezagutzen neban; ibiltari ariña zan, bizkorra, kementsua iñor ez bezelakoa; pizkat setatsua ta beraz iñor baiño len alderdi guztietara eldutea nai izaten ebana, baiña danok dogu kezkaren bat eta, ederki ulertutzen giñana.

451. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. letamendia 0001 Baina, Sebero Altubek ederki agertzen eban bezala, Hovelacque-ren denbora hatantxe hain zuzen bere, Ego aldeko euskaldunak Ipar aldekoak lehentxuago euren buru jabetasuna galtzen eben, euren foruak galtzen zituelarik.

452. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. ansola 0001 Ze gozo ta ederki agertzen jakuzan Toledoko kale eta txokoak! Hor behintzat, enkuadre oso bereziak aukeratu ditu.

453. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1969 0001 Eskerrik asko; bereziki Santiago Ansola Arrieta jaun trebeari, gidaritzako lanak orren ederki eraman ditualako.

454. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Baiña bizitzeko bearrekoak ez badira ere bai mesedegarriak, etxekoandreen lanak ederki erreztuten dutenak.

455. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. larrañaga 0001 Bere biotz zabalak etzuan iñola ere onartzen txikizio ura, baiña gizon bakarra zanez nola egin gerrari gerra? Ederki arkitu zuan bidea gizon onek: goserik zegoanari jaten eman, zaurituak sendatu, eta bearrik zuten guztieri bere etxeko ateak zabaldu.

456. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.l. iriarte 0001 Eta besteak beste, emenditxek ikus aal izango dugu, ederki askorik, zeintzuk diran Euskaltzaindiaz arreta galtzen geienbat nabarmendu diranak.

457. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Orain baiño leenago gaizki baldin ba`zeuden nekazaritza, salerosketa ta lantegiak, a zer-nolako jipoia artu duten uroldearen erasoz! Leen eziñean zebillen Euskalerriari ederki kosta bear zaio burua jasotzea.

458. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0002 Ederki agertu da emen nor dan nor.

459. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0002 Ontaraiño ederki mintzatu da Etxenike jauna, baiña ez du esan zergatik ez dan arritu; ez du esan, non dagoan izu-ekintza oien sustraia.

460. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0003 Ederki esana: orgánicas edo elkartetik elkartera, edo erakundetik erakundera, eta zeazki ta araubidez antolatuak beintzat ez dauzkala.

461. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0003 Azkenean ederki zuritu dute arazoa, aurrerakoan Controlaremos la entrada de ETA en Nicaragua esan dualako Borge`k.

462. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0003 Aurrez ere ez al zekiten, bada, ederki asko?.

463. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. gaztañaga 0001 Baiña iñork ez genion sinisten emen Euskalerritik, ederki engaiñatu zualazko ziurtasuna bai-geneukan.

464. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Oro ederki iragan dira.

465. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lantziri 0001 Zer dira karatoxak? Espaiñol hitzak maskatua erran nahi du, bainan ez dira maskatuak ibiltzen, baizik xuritan ederki apindurik eta bonet gorritan.

466. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Ederki hori.

467. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Han ezin ederkiago errezebitu zituzten.

468. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak izeta 0001 Aipamen ohoregarria ere ukan dute Josune Makibar-ek eta Basilio Sarobek, bakarka kantatu baitzuten Pie Jesu eta Liberame, ederki eta sendimendu haundiarekin.

469. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0001 Zati irringarria, ederki emana hiru artista horiekin.

470. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0001 Besteak egon dira ixilik ederki kukuturik.

471. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0001 Frantziak ederki irabazi du Ingelesen kontra bortz entsegu markatuz airoski.

472. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1983 0001 Ondotik eman zaizkigun dantza ala kantu, denak, erran behar da ezin hobeak eta bihotzez emanak, zinez ageri zen jendeak ederki preziatzen zituela.

473. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1983 0001 Ederki iragan da gure herriko kermeza.

474. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1983 0001 Bai, prediku bat anpuñatik emana, kantuak airosak eta hunkigarriak, dantzak euskaldunki emanak eta pilota ederki, bai ezker eta eskun ibili dena!

475. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1983 0001 Ikusten duzuen bezala, borroka zaila, bainan azkenean zaharrak gaina hartu eta, ederki bukatu.

476. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. amuriza 0001 Ederki.

477. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Bestalde ezagutzen zirenak, baina erdipurdi ezagutzen zirenak zoritxarrez, obeto ezagutzeko bidean jartzen gaitu. Gauza asko egiteko dagoela ere liburuak ederki azaltzen du azkenik.

478. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 Oposizioa ederki baliatu da eta Parlamentuan gogor egin du borroka.

479. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak izeta 0001 Baina Orakunde egunak oraindikan irauten du, behar bada ohiturak piska bat aldatuak izanen dira baina aurren besta horrek oraindik badu indarra eta Baztango herri guzietan ospatzen da, Orakunde egun hontan aurrek ederki jostatzen direlarik.

480. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. kortadi 0001 Espaiñolez ederki mintzatzen da.

481. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Hauxe esan zuen ihes egin zion trenari begira lurra ostikoz joaz: ederki egin didak, nik diat errua, berandu heldu bait naiz. Baina ez didak sekulan gehiago aldegingo, ordurako zuzen etorriko nauk eta.

482. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 Eta Fernandok erantzun: - Bai, benetan ederra egon zen erbia, nire emazteak ederki prestatu zuen saltsan!!!.

483. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Grekera eta latina ederki ikasi zituen.

484. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Abangoardia mugimendua ere bada, beste alde batetik, Art Nouveau, bere garaiko materialeak bere irudimenerako egokituz nola erabili ederki asmatzen duena.

485. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... x. kintana 0001 Oso boz leuna zeukan, eta astiro mintzatzen zen, hitzak oso ederki ebakiz.

486. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... pper 0001 Herri hau guziz hipokrita bait da politiko harro samar batek ederki esana duen bezala.

487. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0002 Lanorduak bukatzean txirringaz ibiltzera joanen naiz, apur bat lasaitu eta gero, ederki afaldu eta maitearekin egotera.

488. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00018 Ederki! Hemen bizi garenon zerrenda oso osorik esan duzue.

489. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0097 Ederki!

490. 1991> euskara batua antzerkia k.d. izpizua 0014 Hain ederki ninduen bero-bero atari hartan eta... Arraioa!

491. 1991> euskara batua antzerkia k.d. izpizua 0014 Neu ere ederki asko ninduen hemen Glorirekin lotan, baina ez zekiat nora letxes joan den emakume hori.

492. 1991> euskara batua antzerkia k.d. izpizua 0014 Etzan hadi, eta ikusiko duk zein ederki egingo dugun lo.

493. 1991> euskara batua antzerkia a. iturbe 0146 TXARO - Ez, ederki kostata bain alde egin din!

494. 1991> euskara batua bertsoak l. beloki 0041
Zuregatik hau eta bestea
taiutzeko prest nengoke
bion arteko tratu otzana
ederki ahitu arte.
Honenbestean zure baietza
ez denez lortuko merke
dei egingo dut fuerte,
boza lakartu bitarte,
gai ez naizenik ez uste.
Maitasunaren gatibu nauzu
kaiola hertsian tente
zinez diotsut ene bihotzak
zu besterik ez du maite.

495. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0026 - Ederki - esan zion pozik zuzendariari -, ikusten dut hemen daukazuela nire diru guztia.

496. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0170 Ederki astindu zaituzte!

497. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0056 kobazulo / odola / haren / makina / antolatu / gailurreraino / liluragarria / herrian / amets / handiena / errekaren / tramankulu / aurkezpena / arraroagoa / ederki / benetazko / errepikatu / diru

498. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0056 Salbatorek EDERKI apaindu zuen kobazuloa.

499. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. epaltza 00071 - Ederki konprenitu dion, zozo horrek. Ez nindunan hemen hire laguna etorri zen lehen aldi horretan.

500. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. gillenea 00009 - Ederki -esan zion Narraski-Saski jaunak.

501. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. elizondo 00010 Zazpiak ederki jota etxeratu naiz blai-blai eginda eta soinean neraman alkondara bustiak neure azpiko arropak ia bistan ipinita.

502. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0072 - Ederki esan zuen Salahadinek.

503. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0034 Ederki gogoratzen ditut Sabbat egun eta gure jai juduetarako egiten genituen prestaketa bereziak.

504. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0076 - Ederki, baina gogorra da.

505. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0014 Ederki, hemendik aurrera hegaz ibiliko zara zeure bizitza guztian, baina beste baten eskuek meneratua esan zuen Izpiritu Gaiztoak.

506. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0022 - Ederki - esan zion Frankek - .

507. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0053 Ederki!

508. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0050 Ordurako horma *horma: izotz lodia botatzen hasia zen, eta kris-krask ederki entzuten zen Joxixiok abarkekin belar punta izoztuak zapaltzen zituen bakoitzean.

509. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0091 Ederki zekien zertara deitu zuten aita eta zer esango zioten.

510. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0016 LIERNI: Bai ederki...!

511. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. etxarri 0055 Arrazoiak, ederki zekien zer zen hori.

512. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. etxarri 0105 Amonak ederki asko daki zertaz ari den Elvis.

513. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. etxarri 0130 Ederki asko daki zer pentsatzen ari den ama.

514. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. etxarri 0130 Ederki asko daki zer nolako manatuek ekarrarazten duten aitona hirira.

515. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0009 Berehala konturatu ziren beren erabakia ezin hobea izan zela, Julietak bere burua ederki asko zaintzen baitzuen, mimo handiz prestatzen zituen bere otorduak eta, mokofina izateaz gain, gozozale amorratua ere bazen...

516. 1991> euskara batua liturgia ibe 1995 0072 21 Nagusiak esan zion: Ederki, morroi on eta leiala!

517. 1991> euskara batua poesia j.l. padron 00037 Asko maite ditudanen heriotz irudiak
ederki agertzen dizkit.
Izadiarekin elkartzeko epeak.
Etxeak, fabrikak, haize errotak eta sagastiak.
Ez dira ordea hasperenka eta eztulka doanarentzat.
Baina ez naiz nire umezurtzengatik beldurtzen.
Egunaren eskua eta zigorra. Gauaren hitzaldia.

518. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00018 Hark badaki ederki nire berri, alajaineta.

519. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00372 Unamunok, bere foru-zaletasun gaixotia gainditzeko, gimnasia suediarra erabili omen zuen sendabide, horra, Jon Juaristi jaun katedradun especialista en asuntos indios txit prestuak, bere El linaje de Aitor liburuan informatzen gintuenez; begira ze ederki.

520. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00207 - Ondo? galde egin zuen Martinek. Ederto! Ederki!

521. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00072 Parisen bada morala eta ohitura onak zaintzeko polizia-saila, eta buru egiten duenak, Delavauk, ederki azaltzen du kontua: Gaitza etxe ezagunetan bildu nahi izan da; hartzen dituzten nesken jokabideaz arduratzen diren emakumeek zuzentzen dituzte etxe hauek.

522. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00051 Mina handiegia denean, haseran ez da ezer sumatzen baina jakinekoa da, min hori berori, hortzak ederki zorroztuta itzuliko dela minutu bat beranduago hortzaka egitera.

523. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00023 Nik izterrak ondo elkartuta nituen, baina haren esku ertza ebaki gainean gora eta behera hasi zenean, hau irekiz joan zen poliki-poliki, neu ere irekiz joan nintzen bezala ferekaldi atsegin harekin; izterrak zabaldu nituen, eskuak nahikoa leku zuen lanean jarraitzeko, eta zein ederki egiten zuen!

524. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00140 - Ederki, Lap -oihu egin zuen gizontxoaren bizkar zabalean zaplada bat emanez.

525. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00282 Jakina, zuk nahi izanez gero... kantatu ere ederki asko egin zenezake.

526. 1991> euskara batua literatur prosa j. tirapu 0035 - Ederki asko berotuko diat, bai, ipurdi hori gauean, mukizu ahalena!

527. 1991> euskara batua literatur prosa x. galarreta 0041 Puntu honen gainean ederki dio Fernando Pessoak Sí, soñar que soy por ejemplo, simultáneamente, separadamente, inconfusamente, el hombre y la mujer de un paseo que un hombre y una mujer se dan a la orilla de un río.

528. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0088 Ederki, Ironio Jauna, nik emango diat hiri oraindik emozioa, halako asko esaten badidak...

529. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0108 ... ederki konpontzen gintuan, hala ere...

530. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 0050 -Burua ederki jan ziek herriko gizarajoei.

531. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 0075 -Algara, oihu eta arrantzaka ederki dakizue, baina ez dago zuen artean piano honi musika atera diezaiokeenik!

532. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 0150 (...) ordea animoak ederki berotzen hasi dira.

533. 1991> euskara batua literatur prosa k. santisteban 0030 Paduretara joan dira istingorrak ehizatzera, beraz ederki zikinduko dizkidate alfonbrak.

534. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0102 Zuen pentsua dela eta, ederki zuritzen ditu Chevroletaren joan-etorri eta abarrak!

535. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0115 Ezinezkoa zen: ederki zekien maleta kutxa horretan zegoela, ilararen azkenekoan.

536. 1991> euskara batua literatur prosa j. eizagirre 0011 Buru atzea ere, ederki asko miatu zion Hanki, berau dirua labean sartzeko jiratu zenean.

537. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0008 Ederki pasatzen zuten, elkarrekin eserita, ardoa edaten eta kantu-kantari.

538. 1991> euskara batua literatur prosa x. etxaniz 0012 - Ederki, ederki, ba orain ikusiko dugu haur pobre honek pintatzen ikasten duen ala ez!

539. 1991> euskara batua literatur prosa x. etxaniz 0012 Hain trebe eta ederki marrazten zituen txoriak eta arrainak, kantatzen edo igerian hasiko zirela ematen zuela.

540. 1991> euskara batua literatur prosa x. etxaniz 0044 - Ederki, goazen meskitara auzi hau konpontzera!

541. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0011 Ederki eskolatua zen eta ez zuen arazorik izan eskola berriko maisu izendatua izateko.

542. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0086 - Ederki, Dex.

543. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0186 Besaulki batean jarria zegoen eta lo zegoela iduri zuen, aurpegi txarra zuen, baina ederki jauntzia zegoen, beti bezala.

544. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. sagastizabal 0019 - Ederki. Kontuz zuloakin.

545. 1991> euskara batua literatur prosa m. garikano 0230 Ederki, George, zertan haiz?

546. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0059 - Ederki Luke -esan zuen Manolak- onartu egingo ditut hirurogeitamabost dolareak.

547. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0059 - Ederki, ederki -esan zuen Manolak soseguz.

548. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0185 - Ederki.

549. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0127 Hori, beren begiratuan ere nabaritzen dun ederki.

550. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0155 Baina, alu hark, bai ederki nabaritu ere nere negar dunduriak zinezkoak ez zirela, bai ederki nabaritu ere zer martingala nerabilkin!

551. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0183 Nik ezetz: Erkotxa? Ze behar din erkotxa, neska! Ederki daukan da!.

552. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 00007 Arestik, aldiz, bere nortasun dialektiko eta obra baliotsuekin argi erakutsi zien euskara gai zela goi mailako literatura egiteko, berak elebidun argitaratzen zituen liburuek ederki frogatzen zutenez. Ordudanik Euskal Herriko sozialista eta komunisten aldetik euskal erreibindikazioak bestelako begiekin ikusten eta bestelako tolerantziaz onartzen hasi ziren, lehenbizikoek azken aldion, berriz ere, ahantzi samar dituzten arren.

553. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00068 Honen parean, esanahi bereziko beste leku urbanoen deskribapen arkitektoniko zabala egin dezakegu, hots, Santo Domingoko enparantza eta izen bereko komentuko atea, bai eta aipatzen ari garen mapa honetan errepresentaturik ederki jasotzen diren beste hainbak dira hiri-barruti, komentu, azoka, plaza eta geografia hiritarreko txoko desberdinak aierupen estetikoen figurazio eta gaitasunari aipamen egiten diotenak.

554. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlijioak munduan 00042 - Kasta-sistema hau ederki egokitu zaie kapitalismoaren balore atzerakoienei. Era berean, goi-mailako kasta horietako kideak geroz aberatsago bilakatzen ari dira, eta bien bitartean beheko kastak geroz esplotatuago. Ez kasta-sistema ez eta hinduismoa dira gai gizartearen arazoak (miseria adibidez) konpontzeko.

555. 1991> euskara batua saiakera-liburuak o. ibarra 00110 Aurrean esandakoaren adibidetzat daukagu hitanoaren erabilera, alegia, normalean esaten den bezala, hizketan aritzea mundu guztiari ezaguna izan ala ez, nahiz eta jatorrizko euskaldunek ederki ezagutzen duten norekin erabili eta norekin ez. Alegia, beti erabiliko dute konfidantza handikoekin edota hurbileko familiarekin.

556. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00039 S. Onaindiak ederki dioen bezala, euskal jaien helburu bizimodu tradizionala babesteaz gain, euskararen aldeko langileak sortzea izan zitekeen. Euskaldunen artean, bertsoberri, kanta eta antzerkia eta dantza zaletasuna piztu nahia zekarren.

557. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00070 - Ederki, jauna, baina txakur kumeek ere jaten dituzte mahaipean semeen ogi-apurrak.

558. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gerra zibila 00112 Jokabide honek ederki frogatzen du Errepublikako urteetan izandako kazeta eta politikarien arteko lotura estu bezain zuzena. Sarritan deitu izan duten Irakasleen Errepublikari askoz hobekiago legokioke Kazetariena esatea, anitz baitziren politikaren eta komunikazioaren munduetan aldi berean aritzen zirenak.

559. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 00109 Aplikatzen omen ziren irizpideak idatzi dut hiruzpalau lerro gorago, zeren, egiatan, euskara batuaren lehen garai hartan gehienetan aplikatu zen irizpidea espainol mozorrotuarena izan baitzen, hitz honetan begien bistan nabari denez: irla-k ederki ematen die gure belarri erdaldunduei, familiakoa gertatzen zaie eta gainera oi zorionaren mukurua!, euskal hitza da, ez isla espainola bezala.

560. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. erize 00496 Ederki zekien Manezaundik euskara ez zela berez atzeraka egiten ari, galeraren ibilbideko urrats bakoitza hiztunen hautaketa jakin bati zor zitzaiola, euskaraz jardun beharrean erdara nahiago zuten une edo egoera bakoitzean gertatutakoa, eta horrexegatik Gauden eskualdun Eskualherrian (ibid.: 263) erantzuten zuen. Eta Larrekok ere dei bera egiten zuen: Euskaldun ona... euskaldun (1992a: 79).

561. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00021 Euskal kazetariak bere herriari egin diezaiokeen mesederik handinetakoa, bere jatorrizko hizkuntza ederki menperatzea da.

562. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00021 Euskal Herrian bizi den kazetari batek ez du aski euskara ederki menperatzearekin. Ez horixe.

563. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vitoria-gasteiz 00062 Zurrunbilo bat bailitzan, hiriaren egiturak ederki asko bereizten den epizentrora bideratzen gaitu.

564. 1991> euskara batua saiakera-liburuak landaturismo 1999 00012 Ederki aski jakin izan dute tradizioak gordetzen, tenore magiko eta misteriotsuetara itzularazteko gai diren adierazpen aunitzetan: festa koloretsuak, iñauteri ikusgarriak, sorginen oroitzapena zenbait tokitan, gastronomia benetan naturala...

565. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. perez 0221 Ingelesezko lana ezagutzen genuenok aldalanaren bikainaz ez dugu duda izpirik, ederki ohartuak baikaude aurrean zuen desafioa samur ez beste edozer zela, horrexegatik ez dago zalantzan jartzerik benaz ari dela ha supuesto un gran esfuerzo dioenean baina aldi berean airos atera dela eta uzta jori-oparoa lortu duela esan nahi dugu.

566. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pper 0233 Esaldi honek ederki erakusten du, Orixeren hirugarren belarria kristautasunaren iturbururaino iritsia zela.

567. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0054 Interesgarria da bere osagarri guzti-guztien iraulketa, banan bana, nola asmatzen duen ikustea, kontzeptuz kontzeptu, Brecht-en zorroztasuna ederki erakusten dute eta.

568. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. eizagirre 0003 Egungo merkatariak ederki asko daki nola helarazi mezua herritarrari iragarkien bitartez, merkagaia saltzeko, noski.

569. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0034 Bere inguruan ikus daitezkeen zenbait eraikuntza ere antzeko egoeran daude, baina zelai polit bat ere bada, eta bertatik ederki asko ikus daiteke egindako ibilbidea.

570. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 0179 Ederki ageri da hemen, eraso-grinak eta borrokak hautapen edo selekzio legeari zerbitzatzen diotela.

571. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0178 - Ah, mamalea!
- Zelako kaikutzarra!
- Bai ederki/ederto, gero!
- Zelako tentela!

572. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0114 Bizkarregi horren Ekialdetik eta Mendebaldetik panorama eder bat hedatzen da, honek ederki erakusten duelarik edertasun kriterioak seguraski bazirela ehorzlekuak hautatzeko unean (84. argazkia).

573. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0048 Dycek ordea, inertzia hori hautsi nahi izan du konplexurik gabeko jendearentzat esaldiarekin, eta hiru gizaseme aurkezten ditu, gantzez ederki asko hornituak.

574. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. aranalde 0013 Apaiz zintzo bat bezala mintzo zela hor gure artzaina iruditu zitzaidan, gaiarekin ederki identifikaturik eta apaiz batek zeuzkakeen sendimendurik zinezkoenetan murgildurik.

575. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. aranalde 0013 Ederki dago, hala ere, Xalbadorren pentsamendua, hala dena edo hala beharko lukeena aldarrikatuz eta bertsoari oinarri zabal-zabal bat emanez, gero gainean pentsamendu mugatuagoak eta hurbilagokoak ezartzen dituela, azkenean punta-puntan bukatzeko, zugatz bat bezala.

576. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. aranalde 0069 Ederki!

577. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0109 Buru izaten segituko du eskuzabala bada eta ederki mintzatzen bada.

578. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 0098 Bizkai'ko uriburua ta inguruak ederki erakusten ditu euskal itzez adieraziak.

579. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: lardizabal, francisco ignacio: testamentu zarreko kondaira i 0066 Eta bertan ederki ikusten da hautaketa ez zegokiola azpieuskalkiaren berezko edo ustezko ontasunari, tradizio idatzia jarraitzeak eskatzen zuenari baino.

580. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0136 Gure kanpo-hautemapenei, gugandik kanpora ere zerbait errealak erantzuten diela, eta are erantzun behar diela, hori ere ezin da inola ere frogatu berbaitango gauzen konexio bezala, baina ederki froga daiteke esperientzia dela bide.

581. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0136 Hara zer esan nahi duen horrek: alegia ederki demostra daitekeen gauza dela, ezen badela zerbait enpirikoa, eta, beraz, espazioango fenomeno bezala gugandik kanpora dagoena;

582. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0046 Elurte ikaragarri hark bota omen zuen lurrera Leitzalarreko Aritz Aundi sonatua ere, honako bertso honek ederki azaltzen duen bezala:

583. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0303 Bertsotan ederki aritzen omen zen, baina, ziztatzaile samarra izaki, bertso mingarriren bat medio, haserraldi gogorra izandu auzoko batekin eta, ez zuela santa sekula bertsorik gehiago botako egin omen zuen yuamentue, eta baita bete ere, ageri denez.

584. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0007 Axurikia ederki adelaturik.

585. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0007 Ederki, garbi adierazi.

586. 1991> euskara batua saiakera-liburuak artistas 1995 0024 Beren lana egiteko pentsiodunek daukaten tokia, ekitaldi-aretoak, erakustokiak, bileratokiak, liburutegia, etab.ek, oro har ederki batean betetzen dute beren egitekoa.

587. 1991> euskara batua saiakera-liburuak artistas 1995 0148 Goupilek gainera, beste obra batzuk ere erosi zizkion, oraingo hauek Etxenak hain ederki menderatzen zituen literatur gaiei buruzkoak.

588. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. erriondo 0069 Hizkuntzen irakaskuntzan eginiko zenbait azterketek azaldu duten bezala, eta hau ederki dakite Herri honetan euskalduntzearen inguruan dihardutenek ere, zenbait ikaslek nahiz eta oso emaitza onak jaso eskolako galdeketa eta ariketetan, ez direla inguru naturalean elkarrizketari lotzeko gai.

589. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. kalzada 0033 Baina, zer dela-eta ari natzaizu hau guztia esaten zuri, babesle hain bereziari, auzi ez hain onak ere ederki defendatuko zenukeen horri?

590. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fiskim/bbb 0187 Ederki ulertzen da bi erretenen emaria, ubidekoaren baliokidea izatea, eta sekzio handieneko erretenak ur gehiago eramatea.

591. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. lopetegi 0017 Mezurik igorriko bada, bai igorleak eta baita hartzaileak ere ikur-sistema horren hezur-mamiak ederki ikasiak beharko ditu izan, bestela ez da komunikazio-egoerarik sortuko.

592. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0224 Ederki batean esan liteke, Auzitegi Konstituzionalaren jurisprudentziak, zuztar handiko jokabide judizial horien kontrako bidea egin duela erabat.

593. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arrieta 0066 Ederki gaude.

594. 1991> gipuzkera ahozkoak oiartzungo hizkera 0158 Eerki jartzen du, galoyak an uzteko, aleiya galoiyak san nai du, pues nola aintzari aundiyak nola dia zea, galoiyak, zu bazea pamparroi xamarra re, an uzteko.

595. 1991> gipuzkera antzerkia a. albisu 0040 Ederki, andereño...!

596. 1991> gipuzkera antzerkia a. albisu 00171 III-Mikelete: Ederki... Alaxe egongo gera...

597. 1991> gipuzkera antzerkia elizdo 0162 IZ: Ederki.

598. 1991> gipuzkera antzerkia elizdo 0162 IZ: Ederki, emen antolatuko ditut nere gauzak.

599. 1991> gipuzkera antzerkia elizdo 0162 JU: Ederki, ederki.

600. 1991> gipuzkera liturgia b. latiegi 0111 Danadala, erromatarrekin adiskidetasun paketsuan, bere inguruan eta baita bere baitan ere, uri bikaiñez orniturik, eta lenen maillako bide zabalez oparo gurutzaturik, ederki gertutua aurkitzen zan Euskalerria, bai beintzat gizarte-bizitzaren aldetik, Kristo'ren Berri Onaren etorrerako.

601. 1991> gipuzkera liturgia b. latiegi 0244 Alderantziz, zentzu osoz eta ongi naita eta zer egiten zan ederki oartuz egindako aipua da.

602. 1991> gipuzkera liturgia b. latiegi 0244 Ederki, Griffe Jauna.

603. 1991> gipuzkera liturgia b. latiegi 0513 Ederki dio Elusa'ko Luperkulo oni-buruz Gams'ek:

604. 1991> gipuzkera literatur prosa a. zavala 00015 Ez da txorien kantua, iturriaren ur-otsa eta aur batzuen jolasa besterik entzuten. Beingoan, ordea, 1872-ko maiatzean, ederki uxatu ziran emengo pakeak.

605. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 00008 Gaia zer dan ederki adierazten duanez, alda dezagun onera oso-osorik:

606. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 00020 Azken sortatxoa bialtzearekin, orain zure kontu gelditzen da illobari idatzi eta ederki lasaituko zan gure Sor Justina.

607. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. zatarain 0050 ¡Bai ederki esana!

608. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. zatarain 0050 Ederki.

609. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0273 Amaika aldiz ederki aspertuta iritxiko zan gixaraxoa.

610. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0005 Ainzuzen mendi oietan dago berilbillez ibilli oi diranek ederki ezagutzen duten Bruxula'ko Mendatea: El Puerto de la Brújula Ainzuzen mendi oien erdi-erdian bait dago, Sortaldeko Okamendiak eta Sarkaldeko Okamendiak bereiziz.

611. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0020 Zerrote miar batekin moztu zittun solairuko olak; eiñ zun zulo biribill bat; kendu zittun ol puskakin eiñ zion tapa, bere eskuleku ta guzi; ta gure mokorduk erki yoten zian andik beko ongarri pillara.

612. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0022 Erki aspertuk eotten zien gizajuk illun izkillak yo arte gure sukaldin.

613. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0215 KAXKOPEL: Ederki mintzo zare, Mattin; bainan, zure ustez, zer egin behar ginuke orai?

614. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00097 Biziki emazte debota zen, elizatiarra erran nahi dut eta trufa tipi horien gibelean ederki bazekien senarrak ideia lizunen gatik ez zela irriskurik bilaka zedin gure denen Kattin.

615. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0207 - Ederki.

616. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/94 0084
Gizon normalik ezin mintzatu
mintzatu diran modura,
zoritxarrean horrelakoak
daukate gure ardura;
aspalditxotik dute beregan
hola aitzeko ohitura,
berak ederki bizi dirade
inoxentean kontura.

617. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.i. salaberria 00086 Obekin batera beste animali txikiagoak ibiltzen dira esate baterako satorra, sataiña, sagua, satitsua... orbelan izkutuan ederki eta nai duten bezela bizi dira. Laburki erranda pago-basoa da bizitzaren eremu bikaiñ bat.

618. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.b. etxarren 00085 Lau ehun jende bildu ziren mahain inguruetara, ederki baino hobeki baitzuten bazkaldu, auriberriko musikari talde pollitak bota zituen bere doinu xarmegarienak.

619. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.b. etxarren 00085 Eta zer diruketa, enkantean saldu den gazta hoberenarentzat Iruñar bat eta Aoiz-ko bat erosleak, gazta ez baitute hastio hoin ederki ordaintzeko.

620. 1991> sailkatu gabeak egunkariak b. latiegi 00040 Ederki oartu zen Garat Euskalerria bere ezberdintasun guztien gaindik ERRI BAT ZELA, erri bat bakarra.

621. 1991> sailkatu gabeak egunkariak b. latiegi 00040 Biek zuten anitz maitatzen eta ederki ezagutzen Euskalerria, ta eskatzen zutena lortu nai bazuten Napoleon'ekin txantxetan ibiltzerik ez zuten.

622. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00002 Garzon epaileak kasuaren inguruan erabakitzeko ahalmena gorde nahi izan du azken uneraino, berari ez dagokiola ederki jakin arren, eta Espainiako Auzitegi Gorenak hori egiteko laguntza eman dio; izan ere, eskumena nori dagokion ez du oraindik erabaki.

623. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1995 0013 Bizarra agertu eta ederki ohartu nintzen eskolan ikasitako guztiak ez zuela deus ere balio.

624. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0003 Horretarako, Unibertsitateko eraikuntza eta materialak hain ederki zaindu dituen enpresaren kontratua berritzean ez ezik, kopuruan eta krudeltasunean gehitu ditu bere indarrak.

625. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Hau euskaldun anitzek ederki ezagutzen dute Errekamari istorioa, liburuaren zenbait edizio egin baitira.

626. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. lasarte 0071 Gizon edadez jantzia ordurako, baiña artean ederki tiratzen zion txupeteari.

627. 1991> sailkatu gabeak egunkariak r. iraola 0059 Azkeneko Bertso Egunean ederki ikusi zen orain arte esaten eta defendatzen ari garena.

628. 1991> sailkatu gabeak egunkariak r. iraola 0059 Joan den larunbatean Jon Enbeitarekin egin zuen saioan ere ederki nabarmendu zen.

629. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0031 Zalantzarik gabe, izaera babesteko ordua da, euskara sagardotegietan erabiltzeko iaz ederki asko egin zenuten bezalaxe.

630. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0031 Beraz, denon gustorako festak izango direlakoan gaude, edonor ederki pasatzeko modukoak.

631. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0035 goizlehen, goizerdi, goizberandu eta beste antzeko kaso askok ederki erakusten duten bezala.

632. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0009 3.- Besteek zer egin behar duten ederki dakitenengandik, izan ere, berek egin behar dutena ez baitute horren ongi ikasi.

633. 1991> sailkatu gabeak egunkariak basarri 0016 Lengo eziñak naikoa eztira, geu asten bagera geure aberastasunak ezerezten, ederki gaude

634. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bbarand 0018 Nundik etortzen dira
orrenbeste pisti,
leku onak nun dauden
ederki dakizki,
kabi danak berrituaz,
lur, egur da guzti,
udara pasa nairik
itxasoz onuzti.

635. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. manterola 0028 Abierako loreak
itz goxo ta dotoreak
adarra jotzen ederki daki
gure agureak
joan ziran umoreak
arenak eta nereak
esango ditu nola diraden
orren ondoreak.

636. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0007 Fede, egitasmo eta interes desberdinak dituztenek neurri bateraino ederki egin dezakete elkarrekin lan: hizkuntzari buruz, nortasunari buruz, garapenerako eta etorkizunerako norbere herriak behar dituen baliabideei buruz eta abarrez.

637. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0010 Sartorius ederki ohartu da horretaz: jaiki, bulegoan (oskolean) sartu eta kontrario-ustekoak esan duenari erantzun; egunero, urtea joan eta urtea etorri.

638. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 ETAk denbora batez bazterrak ederki atzarrarazi zituen. Baina gaur gure Herria martxan da, ez dago lo.

639. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Ori, duela bi mila urte gomendiatu zitzaiguna ederki betetzen dugu hemen, sinestez edo ezinbestez gabiltzalarik galda ezazue eta ukanenduzue (?) edo-eta atea aski jotzen duenari, irekiko zaio, bakearentzat bederen...

640. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00005 Hala eta guztiz, hiltzen ari da aspaldian baserria bizibide gisa, eta gure artean folklore bihurtzen: ederki ematen dute umeek baxerritarrez jantzita eguberrietan, baina aidi berean, egiazko baserritarra bazterturik daukagu gure gizartean, arlote-moduan ikusia, miseriara kondenatua.

641. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00004 1960. hamarkada bitartean eskulanean aritzen ziren, arpana eta aizkorarekin. Orduan iritsi zen motozerra 1961. urtean, Panttaleonek ederki gogoratzen duenez eta biak probatu zutenek, aldaketa haundia izan zela onartzen dute.

642. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00001 Aroa etzen arraroa, eurixka txirtxil batekin, baina ttur-ttur-ttur jendea bildu da polliki, batzuen arabera ederki ere.

643. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Ikas-Bi elkartearen besta ederki iragan da Donibane Lohizunen, herri hortako teniz estalien aterbean.

644. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. arozena 00005 Oraindik industria ezagutzen ez zuen Euskal Herritik joandako emigranteek, ordea, ederki ezagutzen zuten zer zen aziendekin lan egitea eta ez zioten lan gogorrari, hotzari edo beroari beldurrik.

645. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. del teso 0041 Hollywoodi ederki, gogoz eta gogor ematen dio jipoia.

646. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1992 0006 Aldizkari honetan Arantxak argitaratutako ipuinekin ederki gozatu zaretela?

647. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0002 Egia erran, afera hortan, Donibane ederki jokatu da, ez denak bere ganat bilduz beharrez, bainan auzoez ere orroituz.

648. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... baleike 1996 0010 Horregatik alde egitea erabaki genuen, eta zorionez ederki doakigu dena.

649. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... baleike 1996 0010 Ez dago ekonomiarik, ez fabrikarik, ez industriarik; haroztegi bakanen bat badago, baina garatu gabea, oso oinarrizkoa, hala ere zura ederki lantzen dute.

650. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... baleike 1996 0011 Berez indio brasildarren ordezkari dira, baina txerrikeria bat da; hauek indigena ezjakina izatea nahi dute, bere eskualdean sartua eta ez garatzea, horrela ederki bizi baitira besteen kontura.

651. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0027 Eta nitaz ederki irri egin dute bulegoan!

652. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiltzen 1997 0010 Arrakasta, helburu bezala ipinitakoa lortzean datza, ez gidaliburua jarraitu edo hau ederki betetzean.

653. 1991> zuberera saiakera-artikuluak j-l. davant 0065 Eta berak ederki betatzen dû hor agertû dian xedea.

653 emaitza

Datu-estatistikoak: