XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Izkera, estuntzak apurtuteko giltza bada, elia basterrtu-eta lotubago egitten dan erri onetzaz zer esango zeunke Olerkari orrek? Lo zagoze eta oñen aspiko arru ori ezin dakuzube.

2. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0005 Geure ele gaxua matte dogunok eztagijegun geure laguntzea ukatu!.

3. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Aldijetan ele ori olan bixi ixan da artzañen eta arrantzalien abuak matte ebezala, aberatsak pantzerara joten eben ba, eta emen jazoten dan legetxe, monsiur zanari orok buruba makurtuten eutsoen.

4. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Baña 1830 garren urtian ele orreri gaizkalia agertu yakon.

5. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Egunoro Maillane'ko solo aldetan lugin eta errtarrakin itz-egitten eban, asaben eliak ba goldia, layak, kaikuak eta arraunak matte ebazala iñuan.

6. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Orok ostikopian erabiltten eben elian garaipena lortu eban Mistral'ek bere asmenaren bittarrtez.

7. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Aberrija matte dabenaren ikurr ezaugarrijena elia ondo jakittia da.

8. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Orrek jarratu eban bidetik ibiltten badira lasterr geure ele onetan idazti gurenak agerrtuko dira.

9. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Zoritxarrik asko ikusi eban izkera zarra eta zorijonaren erbatzik lortu ez eban ele gaztia zala iñuan Sainte-Beuve idazlari argijak, Probentzako izkuntza txukun orretzaz.

10. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 ¡Eta ele ori dan mattagarrija! Lenagoko aldi ayetan errittarr ele gustijen irakaslia ixan zan bere neurkera, izkera orori ezarririk.

11. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 ¡Zenbatek ordurako erabili ete eben! Itali'n-eta latera nagusi zan bitartian Oc deritxon elia olerki txukunetan landuten iñarduben.

12. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0496 Sabin baña etzan emen be geratu; etzan ba naikua arentzat, euzkotarren elia, beste iñok baño sakonago, txukunago ta osuago ikastia; ondiño geyago egiteko be almena ta kemena be bai ebazan Sabin'ak, eta irakasle egin zan.

13. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0496 Eta Euzkadi'n, Sabin ixan zan lako irakasle bat, biarr-biarrekua zan, ilddegira bidian zan euzkera gaxua, gure ele garbi-ederra gaizkatuko ba'zan.

14. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0005 Etxian euzkeraz itz-egittia, txadonkixunetan eleizkixunetan euzkerea erabiltia, erriko izparrak izparringira euzkeraz idatzitta bidaltzia, geure ele zarra bixirik irauteko biarr-biarrak dira.

15. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0005 Jakintzerako gauza eztan elia aul eta erkin bixiko da, ta ele arrotzak bazterrtuta eukiko dabe.

16. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0104 ELIAN, - Bai guk, berealaxe.

17. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0104 ELIAN, - ¿Zertara (2) oa, Txili, buru-gogor ori?.

18. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0124 EMAKUMEAK ELIAN, - Goazen.

19. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0148 BIGARREN ELIAK, - (Poliren aldekoak) ¡Jajajajaja! eztitek orrela neskatxak oyu egiten.

20. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0148 1ampdeg;, EL, - (39?) Artzan, Ortzuri linai au eta artzan buruntzi au ta biok gorde itzan ongi (Poliren aldekoak ito-bearrik parrez).

21. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0191 Euskerari ele landuen artean toki txukun bat iadestea: orra guretzat egundoko ertilanik ederrena.

22. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0531 Jaun buruzagiaren ondotik idazlariak elhe gutiz urtheko egintzat erranik, alkian jarri da Etchepare, Aldudeko jaun mirikua, Eskuara hala dakiena, eta hain maite duena.

23. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0531 Bortchaz bezala hasi da, oro etzituelakotz puntaren puntatik gogoan bainan laster ithurritik ura bezala bazoakion elhea gure mintzaira paregabearen alde.

24. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0532 Etchepare jauna bezen aise mintzo da Passicot jauna: huni ere ithurritik ura bezala heldu zaio elhea.

25. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0003 Hots, choria aldachka batetik bertzera bezala, elhe batetik bertzera, gogoeta batetik bertze gogoeta batetara, hor, eta dudamudarik batre gabe, seguratzen da gure Jaun Erretora, Bilbil Errienta duela salatari higuina, herri guziak ja begietan duen salataria....

26. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0179 Behar bada elhe on bat askiko da bide makhurretik haren atheratzeko.

27. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0043 6n eta 9n Chahutarzunaren kontre egin denez bekhaturik, gogoz, nahiz, elhez, khantuz, behatuz, sogitez, obraz; libru edo kaseta tzar irakourriz; bilkhura lanjerousetan ebiliz; amorio nahasi bihotzian artzera utziz eta begiratuz; besteri okasione gaistorik eman denez; ihouren gaizkialat biltzeko chederik ukhen denez; ezkountiek deus egin dienez ezkountzeko chediaren, santutarzunaren eta obligazionen kontre.

28. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0050 Chedeak har goizean eta zer egin duzun iker arratsean, iker nolakoak izan diren zure elheak, obrak eta gogoak, hoietan baititutzu segur Jainkoa eta laguna maizenik laidoztatu.

29. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0006 Bizkitartean, nahiz ene elheak ahulegi izanen diren, hemen, ene herritarren izenean, zueri behar natzaitzue mintzatu.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Oyeri baña iñola ere, esango die: Utzi zazu zure naya, neretzat ele guziak dira berdin, eta euzkeldun artean euzkeraz aintza geyago emango didazu.

31. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Orrengatik neskatxa euzkeldun abertzaleak, alegindu gaitezan gure txadonetara euzkera eramaten, beretan euzkeraz abesten; eta au bai, batere beldur, batere espai gabe dezakegula; ba onela egiñaz ez bakarrik gure eresi, gure olerki, eta gure elea aldezten ditugu, baita Jaungoikuari aintza geyago eman ere.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Joan dan Garizuman, irakurle, ampquot;Mixiotan ibilli gatzaizkizu tolosar kristauok. Euskeraz... gure eleez, irakaspen deun bidez gartu gaituzte.

33. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Amaika eroitzapen zar astindu zizkidaten ene baitan. Mixioak euskeraz ¿nola ordea? Ez baita atzo goizekoa. Gabero, gabero, alajaña, zazpi-zazpitan eleizaratuz gero, Jainkoa'ren itza gure elez entzun... Eta, beti, zaarrez zitzaidan iduri oroimena.

34. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Iza nire, aita Iruarrizagak, euskerazko gogo jardun aiek eratu ez bazitun, eta Agirre zanaren lumak, bazterrak astindu ez baiztun, entzungo algendun aurtengo Garizuma deunean, Jainkoa'ren itza gure elez? Apiña. Baño, gaurkoan, ziur baño ziur, oiustatu gentzake, noizpeinka, Tolosa'ko eleizetan euskerari gordetzen zaion begirapena, alita Iruarritzaga eta Lizardi'ri esker dala. Asko esatea dala? ¡Ez!!

35. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Au bai ixango litekela guztiz ederra, umetxo guzti orrek zuriz apaindurik, aingeruak dirudijela, abes gozo bijotz-samurgarrijak euren abo orbanbakuetatik donokirantz bialtzen, abo orreik beti erabilten daben elez, ta beraz bijotzetik eta ez burutik urtendako abestijak.

36. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0002 Euzko-abendaren elez Iurreta Aspaldian egualdi zatarrak egiten dauz, batian euki berua, bestian txingor ta edurra; onan jarraitzen ba'dau galdu biar dabe urtengo goi-igaliok.

37. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Euzko-abendaren elez - Ea ONDO ETORRIJAK IXAN ZAITEZE Illa onen 20'an erdu dira Filipinas'ko Ilo-Ilo deritxon erritik Ea'ra, geure adizkide maite Elordi'tar Toma bere sendijaz eta Uribarri'tar Bitor.

38. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Euzko abendaren elez AjangizIgokunde (Asentzijo) Igaro dan 17'an goixeko seiretan erri onetako kanpayak bilin-bolaka ziraneko esan gendun beste urtietakuak baño gomutagarriaguak ixango dirala jayak.

39. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Euzko abendaren elez Soraluze SAN MARZIAL'EN.- Jun dan igandian ospatu zan emengo San Marzial deritxon basatxonuan urteroko eleiz-jai eta erromeriya.

40. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Euzko abendaren elez Zaratamo Gaur, 26, emengo elexan meza bat emon da Arana-Goiri'tar Sabin zanaren eta enparau abertzale ildakoen gotaldez, bertara eldurik erriko jeltzaliak.

41. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Euzko abendaren elez Donokia lurrean (ASELE JAUNGOYA) 1848-1918 ELORRIO'TARRENTZAT Txiroak dabizan leku gustietatik Jaungoikoa eurakaz batera dabillela egi aundi-aundi bat da.

42. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Eizagirre'tar Joseba diputadu jaunak gure elez itz-egin eban esanaz euzkotar gustijei agur gartsu bat dakatsela Gipuzkoa'ren ordez, bijotza dardar daukola alde gustijetako euzkotarren aurrian aurkiturik, tamal andija dala Euzkadi'ko zati andijetan abenda-elia galduta ikustia ta lan-egin biar dala zintzo irabasteko, gure Euzkadi onetan dana dagola azkatasunaren eske, mendi, itxaso, ibai, arru, zelai, uri, ixakera, ele, ekandu, erti, abenda ta dana.

43. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Euzko abendaren elez Algorta EGURALDIA.- Gaubon-Urtebarri ingeruban lasterr aldi agorra ixango zala iñok esan ba'leu, sorotzat artuko eben.

44. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Karikatura esan eskero danak aitzen dabe, ta idazle gustijek erabilten ba'dabe karikatura itza, ¡ederto!, baña gure euzkereak bauko aberastasuna oldospen ori erdera barik adirazo al ixateko, ta gure euzkerearen aberastasuna oldospen ori erdera batik adirazo al ixateko, ta gure euzkererearen aberastasunak ¿zer dala-ta geldi eukiko doguz? Or daukozuz doixtarrak; geyenak idazten dabe karikatur baña baukiez itz bi zerrbild eta spottbild, erakutsirik omen euren eliaren aberastasuna.

45. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Euzkera, bere itzorrkun edoetimología'k argiro adiyerazten digun bezela, euzkotarren ele edo izkuntza bereziya da.

46. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Euzkera, euzko-abendaren elea da, ordea, eta ele edo izkuntza, Bluntschi jakintsuak adiyerazten digun bezela: erriyaren sortugauzarik omengarriyena, izakeraren azalpenik ziurrena ta bere jakintza edo cultura erabiltze eutsikorrena-da.

47. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Campion jaunaren iritxi au sendotzera ba'letorrkigu bezela, Elizalde'tarr Koldobika zanak (G. B.) onela itz egitten digu: Abenderri naiz izkuntza baten gizadi-malla (grado de personalidad) Euzkera'k beste inguruko izkuntzen-arrtian agerrtzen digun ezberdintasunaz neurrtu biarr ba'degu, egiz esan dezakegu, ta iñorrk gure esan gezurretziko digun beldurrik gabe: Europa'n ezdala ezagutzen euzko-abenderriya bezin abenderri edo nazionalidade bereziyagorik; bada Euzkera, bere eleak, ezdu ludiko edo munduko beste izkuntzekin iñolazko antzik, ez artu emanik, ez zer-ikusirik, eta gustiyetatik aberatsena dala ere arrigariro dakusgu.

48. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Alan usteldu euren elia
ospindu, bere ekandubak.

49. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Eretxiz obi orren txiruan
¡ene Jaungoiko laztana!
miñez urratu yatan bijotza:
zer da aurkitu dodana?
Euzko-ekandu, dantza ta ele
illoztu ziran kabijan
arrotzen ele ta oldozkunak
Jaungua'ren ixenean...

50. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Aberria ele gaberik
ez dago beñe osorik
Euskera bakarrik ere
ez da guziaren jabe.

51. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Bainan Frantzia aldeko eskualdun aunitzek, Front Populaireri dioten herra ta gorrotoak sobera eraginda ikusten dute, Espainia-ko gerlari datchikon guzia ere ; orrengatik, Espainia aldeko eskualdunak ango Frente Popular en lagun gerlan dabiltzala jakiteak, geiztotzen ditu, eta erran arazi, anai haien kontra, ele gogor eta samingarriak.

52. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Eta 84 garreneko hori aipatu dugun ezkero, han agertu ele-oker batzu zuzendu ditzagun:

53. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Euzkerea gaurr egityen diraan edozein ele edo izkera beste zarra da, gustijak baño zarragua dana be ezpa-dogu gura iñon edo esan.

54. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Orregatyik berari ta beste eleri ba-dagokijuez itz bat-eta-beste, norenak diran itz orrek epatyeko beste biderik eztaukogula, eukityia edo eukipena dogu bidia; bijok badauke, ezedo-dau noski zarrenak gastiagandik arrtun ixango, ostera baña, gastiak zarrenagandik arrtun ixango eban.

55. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Arrupe jaun, gure elia gustiz maite dabenak, Eleizalderi itandu eutsan ?no puede venir barau de marau...?

56. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Orain arte beti entzun dot, geure elia bakarrik dakijenen artian beintzat, gastañedi dala castañal.

57. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Eleizalderi estakit, zelan gomutau etxakon, zorrostazuna dauken gauzen ugaritazuna, di-gaz agertuten dabena gure eliak.

58. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Zertako bada hori?- Baderasa jaun horrek elhe frango; bainan ezagun da arras errechki, estakuru hainitzen erditik, zertako chuchen jazarri nahi zaioten fraide on hoieri.

59. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Nik segurik neretzat nahiago dut gerochago, Jainkoak hautatu orenean, lur sainduan chokoño bat, eta ene tombaren gainean nahiago ditut adichkiden othoitzak, ezen ez eta Guillard framazonaren elhe zozoak.

60. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Nabasiki, igaran astian kaseta hounek erran dian bat gerthatzera doua: pegaria hourerat jouanez, hausten dela Elhia dabila ungurune horietan galtzen ziran aharien biltzaletarik bat hatzamanik dela.

61. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Deputatien bozketan gañen ere dabila elhe franko.

62. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Ez da egia bezelakorik, elhea aise dabilka, legun eta behatz topatzerik gabe.

63. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00222 Igazko Euskal egun orrek dakar aurtengoa ta ekarriko al dauz beste asko, gure ele kutunari bizia emoteko.

64. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 ALEGIAKO ISTORIA BAT. -Urgulliak eta bekhaisteriak elheoundatzgabeko hanitch erranerazten, erhokeria eta okherreria hanitch eginerazten dutie.

65. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00102 Dugun ikhous zer oundatz dien elhe hoiek.

66. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00102 Badutu hemeretzu ehun ourthe lehen aldikoz elhe horren erraitiak.

67. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00114 Zer balio du, erradazut, chorrotch baten elhe eta botzak izarren edo philosophiaren egindura eta barnatarzunaren gaiñen?

68. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Ezer ez, oteka ibilli baño: euzkerea ibero'en elia zala, Caucaso'tik sanskrito'tik eta abar edo-datorrala, indo-europea ta eztakit zer eta baidakit zer edo-dala, ta abar eta abar oteka utsak eta tentelkeririk asko.

69. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0065 Jon Etxaide'ren Markesaren alaba, Montzon-Olaso'tar Telespor'ren Menditarrak eta Behia illa da eta beste egilleenak, apaiñak ba dira elez, beren gaietan nolako errealgetasuna, zer urrun dauden gaurko gizarte bizitza, gogo ta itxaropenetik!

70. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0033 Orduan azaldu zazkigun or-emenka gure ele zarrari adore berezia ar-erazi ziotenak; eta, jakiña, olerki-sailekoak etziran atzenengo; beti ere, esan dugunez, oek bai-dira izkuntza berpiztu dutenak, geienetan beintzat.

71. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 Gure Aberriaren izkuntza, txekoera, mende bat dela, orain euskera bezela, il-zorian zegoen; ala ere, Jaungoikoaren laguntzaz gure abertzaleak indarketa gogorraren bitartez lortu zuten gure ele maite-maitea gaizkatzea.

72. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0072 Bakar-zale da oso amorratua; maite ditu Jainko ta gizon bitarteko ezkutu urrutiak, biotz bakunak bizi oi diranak, gizarte aundietan jaiki oi diran aleun griñazko burruka leiatsuetan sortutako oiu ta garrasi zenbatu-eziñak eltzen ez diran lekuak; eder zaio inguruko artzain ta ikazkiñen bizi goxoa ele xamurrez kantatzea; ta bikainki, bear bada obetuz, margozten du bizi ori, bere luma toleskabe ta zelai-kutsuz gaiñezkoan.

73. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0050 ETCHAHUN (Sartzen da kopeta ilhun, elheak labur).-... Jainkoak gab'on!.

74. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0255 Hunek zorigaitzez otsoa ez ikusi,
Bainan hark elheak entzun eta ikasi.

75. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0010 Baiñan elhea, elhe.

76. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0010 Elhea khea bezain arin, zirimolakor, itsutsale.

77. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0214 Gei horiek oro gogoan eta elhez ongi erabili ondoan, bereziki Ondarrabian egin zen bertze bilkurachka batean, idazki luze bat moldatu zuten onhartu phonduak finkatzen eta zabaltzen zituena eta gainerat lauzpabortz galde zauzkanak: guthun hori Eskual-Herrian norbeit zirener igorri zioten, abendoaren 25-eko Daranatz aphezari zauzkan galder ihardets zezoten.

78. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0086 Jesusen ondotik dabiltza, haren elheak ederrez, eta mirakuluak oraino ederragoz.

79. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ox 00001 Bakea irabazten dena; bakea, gutarik bakotchak irabazi behar duena. Gogoz, elhez, lanaz, bere bihotz osoarekin.

80. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Urthe muga.- Phesta handia egin dugu ala kampoan ala elizan Alemanak joan ondoko urthe muga. Soldadoen errebua, beltz eta zuri, gerlan hilen orhoitzapeneko tokian lore pausatzea. Alemanen kontra arizan zelako Barbonensek mintzaldia. Prefetak minzaldia Pauetik jinik. Elhe onak zituen Frantsesek elgar aditzeaz eta geroari buruz lanari lotzeaz.

81. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Eskasia deno, merkhatu beltza izanen da. Ez dute ez elhek, ez obrek ere khenduko, nehork ez baitugu goseak hil nahi!

82. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Biziki batzarre gochoa egin diote, eta harek ere elhe biziki onak izan ditu: arras hurbil-errech eta mintza-errecha da.

83. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Erran gabe doa, ez ditakela luzazago igurika arau edo estatuto baten emaiteko Algeriari. Lacostek dio, azken chehetasunak ez emanik ere, larrieneko ponduak bederen nahi lituzkela urri-erditsutan argitaratu, eta obretan jarri. Jendea asea da elhez eta agintzez!

84. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Frantsesek Angleterra maite dute, noiz nola: edo izpi bat, edo haundizki, edo arthoski, edo erhoki, edo batere ez. Heien amodioa goiz-haizea bezain aldakor. Elhe eztienak behin charamelatu-eta, berdin fera-futro bota lezakete ondoko egunean, iduri zakhurrentzat ez dela on.

85. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Haatik Angles-ek (aithortu behar da) burua hotz daukate, eta begia chorrotch. Ikhusten dute deus ez dezakegula egin Amerika gabe... Apazegatzerat ari dira Pineau jaunaren, hau, bere ezin bertzeaz khechu, ari baitzen dena elhe minkor eta uztarkeria Amerikanoen kontra!

86. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Hau asiko da, Otegi eta Larzabal-en aintzin solasarekin eta segituko, Iratzeder, Lafitte, de Monzon-en ageraldietarik hautaturikako itchura, elhe, soinu eta kantuekin.

87. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Egilearen chedea zer zitakeen? Menturaz erakustea jende batzuen kanore izpirik gabeko bizi-moldea? Ez dakit. Dena dela, komedia horrek ez du ezagutzen ez federik, ez legerik: ez du deusen errespeturik: elhe chikinak eta elhe tcharrak ez dira eskas!

88. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Hori da hori eder eletan baino hobeki obretan jende beardunari laguntza ekarri nahi duten guzientzat!

89. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Elhez bertzalde Amerikanoek gero eta soldado hainitz gehiago igortzen dituzte Indoxinarat.

90. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Euskaldun geienari bezela, euskaldun elhe eta oiturak galtze bildurrak asarretzen nau.

91. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Askok, txiki-txikitik onera etorriak, beste batzuk ( gero eta geiago ) emen jaioak; jakiña da, aberriaren urrun, ume oiek denborarekin gure elle eta oiturak galtzen ari dirala; gure eginbide aundienetako bat da aieri erakustia beti euskaldun bizitzea.

92. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 An gure aurrak ikasiko luteke euskaldun elea, gure oiturak eta emen bear diran beste gauz gustik.Ikusi ba askoren artian itzegiñez, Eusko-etxe'ko biltzarretan gerta araziz, bein idesten badegu egintza eder eta bearresko au.

93. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0012 ANDRE MARI - Pozten nauzu, Anatxo, hitz hoiek entzutean... (Hats hartuz eta elea aldatuz). Antxiko eskolatik etorri ahal dun?

94. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0392 Ene gisako jende zaildu eta malurusekin Zoritxarreko (=desgraciado) garrazki hitz egiten ohitua nago eta ez naiz konturatu nere ele Hitz baldarrak etzirela egokiak zu bezalako haur xamur batentzat.

95. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0071 Ifarraldeko zein hegoaldeko ele zaharretan, inoiz bere luma kantaria galdu duen basahatearen gaia aipatzen da.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0125 Bi eletan atera diren liburuak ere, erlatiboki ugari dira; original eta beste, %16.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0036 Uztaritz-Arruntzan beste Capdeville bat Kattabil deitzen zutena, arras gizon goxoa eta ele onekoa, fina, Jaun publikoa erranez mintzo zena, 1950ean hila.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. lasarte 0095 Tere Irastortzaren poesian azaltzen diren gizonezkoez mintzatzera ausartzeko, poema erromantiko eta oparoak idatzi beharko genituzke; halere, ezer gutxi esango genuke, ezaguna bait da Tere Irastortzaren poesia barru-barrutik ateratzen den horietakoa dela, barne-barnetik irteten zaizkion ele birjinak, arrats-koloreko mutil eta gizonak.

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0111 IV. Korrika oraino hurbilaren arrakasta oldar bilaka bekigun, iragan bezainbat bide eta gehiago oraino gelditzen baitzaigu egiteko, hutsuneak betez eta okerrak xuxenduz, epe laburrean hiztun berri askori komunika diezaiogun gure ele sintetiko nahiz perifrastikoa!.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0570 Izar batek (*) berrargitalpena edo berrinprimaketa adierazten du; bi izarrek (**), itzulpena; eta hiru izarrek (***) bi eleduna dela liburua esan nahi dute.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0045 Bitoriano Gandiagaren ele zorrotzez probesturik, demadan hemen ez dagoela Euskararen aldeko borroka bezalako askatasun itxarobiderik, Euskal Herri euskaldun eta batua erdietsi arte... eta kitto!.

102. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0020 Aurrenengoz, eskuperatu aal izan zituan eleak, ardi makal eta otzanak iñolaz ere.

103. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia newsletter 1977 0004 Elhe zonbait emanez dagok pentsaketa
Guk, gizon hunekin, ahal dugun besta.

104. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia f. nesprias 0002 Aho mingainetan entzuten den ele Zentzurikan gabe
Banago ez ote den hobe
Ixilik egoite.

105. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0006 Hanitz molde ba dira idazkintzan, denak berdin baliosak zoin bere sailean: bixtan da Topet-Etxahunen mintzaire kaldatsuak ez duela zer ikus Dibarart-en bertso baketsuarekin; ez eta Diharassarry-ren idazkera argi adimendutsuak Arbelbide-n ospearekin, are gutiago Hiriart-Urruty kalonjearen ele jori jauzikariarekin edo Etchepare midikuaren hizkuntza aberats apainduarekin.

106. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0114 Erdaratiko eleak sartuarren, gaia umorez erabiltzen, gizona da LATXA.

107. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lf 0009 Erran behar da lekukotasun izpirik ez dela kausitu ele hoien alde.

108. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Xinako gobernuarentzat ele huts batzu ziren Brejnev eta Nixon-en arteko mintzaldiak eta paperezko piltzar bat bi buruzagiek arma atomikoaz sinatu akordioa.

109. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Arger-ko bilkuran ele frango

110. 1969-1990 zuberera antzerkia m. heguiaphal 0054 Juran gutuzu presuala, Jenebieba bere hauraekila
eraman ditizugu oihan beltz baten barna,
Jenebiebai deklaratu eho behar guniela,
Sipoiek odria hala eman ziela,
entzun dizugu belariko Jenebiebaren kobesionia,
haren ele zuhurek desturditu gitizie biak.

111. 1969-1990 zuberera antzerkia a. aguergaray 0017 KADET -
MARTI

Biarnesek holako zerbait die,
Bena espaiñul artzaiñak
Franko espantotxe dûtûtzû,
Handi elhik eta obrak!

112. 1969-1990 zuberera antzerkia a. aguergaray 0053 (Xirûla)
Pharka othoi bekhatiak,
Ene gogueta trixtiak,
Ene etsenplu gaixtuak,
Ta elhe soberakinak.

113. 1969-1990 zuberera antzerkia a. aguergaray 0055 Popûlia lagûntû zin,
Izkibûz, obraz ta elhez.
Etzen segûr auher egon,
Herria salbatû beharrez.

114. 1991> euskara batua ikasliburuak gie hizkliter 0028 meta(tu) - hozkirria - liskarra - adurra - printza - hordi(tu) - minbera - egoitza - liparra - abagunea - astin(du) - gotorra - menekoa - oinarria - aierua - fereka(tu) - ebakidura - alokairua - ausardia - dohaina - elea - narda - bihia - igorr(i) - matxura(tu).

115. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00050 Zuhaitza eta fruitua: bihotza eleetarik ageri (Lk 6.43-45)

116. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0042 BIDEXIGORRA
HAREN eskuaren itzala paperean badabila. Arratsalde
apalean, patio hutsaren perspektiba garratza leihoan
haixturrez moztua. Begiak haize idorrak xukatuak
dizkio.
Eguerdi guziz, bidea xigortua dago. Usaian, eskuin
hartzen du, behereko bidexka hura, zokoraino. Bainan
gaur, arrosa kolorezko lore punpulen inguruan, erle,
liztor, uli beltz, leztafin eta eltxoen dantza eroak izitu du.
Ezin kondatuzko izidura. Gibelatu da bide horail
errautsuan. Harri koxkor bat oinetakoaren barnean
kokatu. Min. Gibelatu da polliki, polliki.
Igan du bertze xendra, mendixka ilunaren kaskoraino
doana. Haizeak ito. Haizea sartu hezurretaraino. Han,
zolan, Lizarra. Usteltzen doazin erdi aroko eliza
gorrantzak. Haize kolpe batez, elorriondoaren arantz
sistek aurpegia larrutzen. Han, hango beheitian, atari
xahar xahar batean, arrain ikaragarri bat bekatariak
idesten. Denborak harria porroskatzen. Urdindura.
Aditzen ditu santioko beilarien kalaka aferatuak.
Hamairugarren mendetik heldu diren maitaleen ele
murmuratuak, Egiaren izenean torturatzen ari
dituztenen orroak ere...

117. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 00044 Hura da afalondoko bilkura hartan ele doi bat eman zidan presuna bakarra.

118. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0080 Apoarmatuak kontatua dirudi eleak.

119. 1991> euskara batua saiakera-liburuak autonomoak 00026 Protagonisten hitzetan aurkituko dituzun ele mingotsak aise konprenitzen ahal dira.

120. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0069 Izenen ezberdintasunarekin, badira bertzeak: ilen edo larruko kolorean (beltxaran, xuri, ile urreztatu), eta oraino gizarteko mailetan, edo auzotasunak onhartzen duen elhe ausartean.

121. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0804 Ohartzen naiz ezen Firu hitzak nekez eskura dezakeela Hari ele aberatsak bereganatu duen ezagupena, hala ere, idazle edozeinek erraz izan dezake premiazko.

122. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0808 Guk, ordea, eman egin behar zaiela uste dugu bultzadatxoa; beste hainbestean jokatuz Iparralde-Ekialdeko eleekin.

123. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 00053 Ele guti, baina gogoa sutan eta ezinago alan duten gure inguru intelektualeko jende hain bakanen moldea eman zerautan lehen sistan.

124. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. azkorbebeitia 00040 Marinel korapiloak sailari bukaera ematen dion Itsas haizea izeneko poeman (139-140. or.) irakur ditzakegu, ele horiek.

125. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0116 Jatetxera sartzerakoan, berehala iritsi zaigu bi euskaldunen hots eta ele nahaskaitza.

126. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. lartategi 0054 Ez dut egin nahi abezedarium bukowskianorik (horretarako beste ele eta esamolde batzuk aukera nitzakeen), ez eta ere glosariorik (nahiz eta horrelakoxeak apailatzea hagitzez interesgarria izan daitekeen (...)

127. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0212 KALIXTRO KUTZERO: Ele gutixoño, emaztekia. (Ordukotz, denak jarriak dire)

128. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0217 ANDERE BARE: Dutea baino ere ele goxoagoa!

129. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0091 Ele on hoiek xori-umeak gohainditu,
eta, ez nahiz gehiago deusik aditu,
hasi ziren guziak oi zer kalaka!
zintzurrak eman ahala ttiuttaka!
Bai eta zer gertatu heietarik askori?
Bixtan da: zepo eta segadetan erori!

130. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.i. salaberria 00040 Gure Latxagak eztu lantegi erreza izan liburu au burutzen, berak bertantxen aurreneko ataletan digun eran euskaldunok berez itxiak gera, ortik datorkigula indar aundiko izena etxea, esia, etsia, itxia, itxitura... eta abarrek sortu dute ele eder ori.

131. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0038 ELEAK

132. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0050 ELEAK

133. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0052 ELEAK

134. 1991> sailkatu gabeak egunkariak jkort 0048 Gure ele arrigarria sortu zanetik ia amaseigarren menderaiño, aozko mintzaira soillik izan zan, eta garai artan idazten asi ziranak, euskaldun guztiek ulertzeko eran nola idatzi, ezin sumatuz aurkitu ziran, erabat sakabanaturik ikusten bai-zuten euskera.

135. 1991> sailkatu gabeak egunkariak jkort 0048 Orretaz gain, jakintza gaietarako, guztiz atzeratua daukagu euskera, bere bizitzako urte luze oietan zear idatzi gabeko aozko elea bakarrik izan danez; gelditu zaizkigun itzak baiño iru bider geiago, bide-bazterretan galdurik utzi bai-ditu; eta jaso ditugun esku-txoko beteko itzekin soillik, jakintzako gaiak ezin erabillirik, euskeraren kalterako, erderazkoetara jo bear izaten dugu.

136. 1991> sailkatu gabeak egunkariak jkort 0048 Zorionez or daukagu idazti zaarretan eta iztegietan amaitzeziñezko euskal-arrobi aberatsa, eta orri esker, ortik atera genitzake jakintzarako itzik egokienak eta ulerterrazenak, gerkerak eta latiñak ematen dizkigutenak, - izkutatutako eleen iztak izanik - euskaldunoi ez bai digute ezer esaten, eta euskerazko asmatuen aldean, askoz ere ikaszaillagoak egiten bai-zaizkigu.

137. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1994 0041 1913ko maiatzaren 31ean, Arabarra aldizkarian Anporra euskaltzaleak azaldu zuen euskaltzale arabarrek zer nolako jarrera erakutsi behar zuten euskararekiko: Euskara maite behar dogu, ba, ez ele ederra, zarr zarra, onako Paleontologia'ko gauzaren bat balitz lez, gure odolaren elia dalako baño.

138. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 Miarritzen, Pariseko alde hortarik etorri mutiko gazte batek bazterrak airean ezarri ditu, zernahi sos xahutuz, berak pilik ez zuelarik, dena ele eder erabiliz, baizik eta loto delakoan dirualde ikaragarria bazuela irabazia !

139. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0006 Ez ditut entzun erreferenduma ondotik egin diren komentarioak, ele alferrak direla gehienetan, ele ahulak.

140. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 Horra, eleen izpiritua atxekiz, zer aditu ahal izan dugun, joan den astelehenean zortzi, Pariseko Asisetako Gorte berezian Estatuaren boza entzunarazten zuen abokat jeneralaganik, euskaldun akusatuek, auzia egiazki hastekoa zelarik oraino, euskaraz mintzatzea galdegin ondoan.

141. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 Hizkuntzei buruz duten ikusmolde hertsi, totalitarioa, errepublikaren izaiteari berari lotzen dute honen izenean gero giza eskubideez eta justiziaz ele ederren egiteko.

142. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.m. iturralde 0009 Bestela esanda, modu erritualez aurkezturiko eta antolaturiko eleak ez dira endelegarri, giro erritualetik kanpoko bizimoduaren berri jakiteke.

143. 1991> zuberera saiakera-liburuak d. landart 0109 Eta segur naiz, hurbildu eta ezagutu dituenak oro, bere so amultsuaz eta bere ele zintzoaz, behin betikoz hunki dituela, markatu; bat bakarra ez dela gelditu ahal izan, haren amodio eskainitik gozatu gabe!...

144. 1991> zuberera saiakera-liburuak d. landart 0109 gero, han nonbait bidean, primadera bihotzean, amodio eta ele galduak goiti-beheiti, dolorezko izarren artetik, behar diren neurriak atzemanez, herria izerditan erakusten digu, eta askatasunaren amets zohardian, populu bat xutik!

144 emaitza

Datu-estatistikoak: