XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0043 Jaungoikuaren Ama gustiz emolle ta eskerr onekua da-ta, mesederik aundijenak damoskuz opari txiki batsuen orrdaingarri.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0060 Alantxe, berak uste ixan eban lez asi yakozan, eta Peru'k bere larri-aldijan urteyera polit bat asmau eban; Errege'ri sermoitxo bat zuzendu eutson, bertan beste gauza askoren artian iñotsola: - Gogoratu egikezube, jauna, nik neurez ezin ixan dodala euki indarrik edo virtute'rik egin dodazan gauzak egiteko; gogoratu egikezube, Jaungoikua`gandik euki dodala indar ori, eta Jaunak biarrixana danian bakarrik emoten daula bere eskarra edo grazija, ta ez gixonen jolaserako; ez Josu Gure Jaunak ez bere jarraille ixan diran santubak egin dabe iñoz miraririk munduaren jolasgarrirako; enaz ni santuba, baña ori gorabera, santuben bidez mirarijak egin dauzan lez, ni pekatari onen bidez Jainkuak berak egin dau zubek nigan ikusi dozubena, ta orain jolasbidian igarkixunakaz asten ba'gara, Jainkua zirikatzia ixango da, ta pekatu lotsagalduko ori egin baño len, obe ixango da ni neure etxera juatia, berorren baimenaz.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0044 Comuniñoco Sacramentu guztiz santuan artu dozun esquero Jesucristo gure Jaunaren gorputz eguizcua, emon biar deutzazuz esquer andiyac Jaungoicuari, berotzen dozula zeure deboziñua pensamentu santuacaz, ta batez bere Jesucristo gure Jaunaren pasiño ta eriyotza santua gogoratuaz, berac Sacramentu santu au jarri ebanian, aguindu eban leguez.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0147 Ondasun onein ordez, barriz, eskerrak zor dautsoguz.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0147 Norbait biozkoiago datzakonez Jaungoikoa'ri, ta Jauna'gazko gogotsuago ta jareiago agertzen danez, are jareiago ta eskuzabalago izango dau Jauna beragazko, ta Jauna'ren eskar ta arnari bereziak artzeko gertuago ta adiñonago izango dau bere burua, diño Iñaki deunak.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0084 a) Zerua ta ara eltzeko bearr ditugun Jaungoikoa'ren eskarr ta laguntza itxaroten ez dituanak, gitxiegiz edo itxaron bearr leukeena itxaroten ez dabelako, ausi daroe itxaropena.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0035 Lurreko ogasunez landerrak ziran; baña barrnetik eskarrez eta zindotasunez aberatsak.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0135 1. Mendik aldegiten ari danak, eskarretik ere aldegiten du; ta beretzako bereziak euki nai ditunak, guzienak galtzen ditu.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0238 3. Yosu Yauna, zure bidea mearra ta giza-begitan nardagarria dala-ta indazu gizakeriak nardatzen Zuri yarraitzeko eskarra.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0390 Elizamaren seme alabac izatiac, barriz, esan gura dau guizaz-ganetico bizitza bardin bat daucagula guztijoc, au da, Jaungoicuaren ezcar, aizquidetasun eta maitetasuna; Jaunaren aragui ta odolaz alicatu ta janarituten dogula bardin gueure gogua edo arimia; mai baten jarten gariala Goico jaunari bardin auxe artuten; danoc ichauten dogula zeruco jaubetasunian gueuri jagocun satija; eta alcarri lagundu biar deutsagula, arerijuac be laguntasun onetan ichi baric; baña anayac lez alcar maitatutian, uste izan baric guztijoc malla bardiña euqui biar dogula uri-batzarrian, edo quendu eztogula gura izan biar malla onen bardiñeztasuna; uri-alcartasuna eztalaco arpegui ez antz-irudi baco gauza-pillo bat, batsuc buru eta beste batsuc begui, oin eta escu diran gorputz oso bat baño.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0014 Eskarrik geyenak Zeuri, orrenbeste irabazpide ta Zeugatik nekaltzeko ainbeste bide emoten daustazuzalako.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0026 Aingueruen Andra eta Erreguiña, arsain arduratsua legues, bici cinian artian zure Seme Jaungoicoscuac bere erijotsaco orduan zure ardurara ichi eutsun artaldia, sucendu senduana zure iracatsi santu eta osasuntsuacas; eta orain Eleissa guerra gudari esquer onecuac, lurrian emoten deutsusan esquer samurrac artuten dosusala, gauza gustijen Erreguiñatsat ceruan esaguten zaituesana; ain lecu goijan, Andria, zu ipini ta icustiagas, postuten nas; eta ain Andra maite eta samurra gure sucentsallia isatian daucagun sori onagaiti, Aingeru nausijen taldias batu eta euracas batera esquerric beeratuenac emoten deutsudas.

13. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0040 Eta jarratu, esaten dozula au: Neure Atta ta Jauna: opaltzen dautsut gogorapen au, ta itxoten dot emongo daustazula biarr dodan eskarr ta urrkaspidia bera ondo egitteko.

14. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0040 Ama-Goikuak eta zorijondun gustijak, be, lagundu nagije lorrtzen eskarr au.

15. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 -¿Jaungoikuari eskarr eta gusti? - Bai, jauna: gauza bi dirala-ta egunero dagitsadaz eskarrak Goiko Jaunari; lenengo, kistarra, Beren eskarraz, nazalako, eta gero euzkotarr jayo nazalako.

16. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0063 - Suaz, ba, ezquer asco zor deutsaguz eche orrerita.

17. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0015 Gezurra dirudi!.
Zure biotz ona ezaguturik,
gure eskapen au ondo artuko
dezulako ustean gelditzen gera.
Esker ugariak
.

18. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0148 LAITIZEK, - (Ortzuriri) Emazte maite ¿eztiotsen iztxo bat ere? (37) (Neskatxai) Nere emazte ta nere izenean esker gozoak biotzez dizkizutet.

19. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0015 MIKELA: Gizarajuak esker aundirik irabazten ez badu ere, echerako arreta, aundiya du.

20. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0015 Andre oni esker orain badakizkigu Jerusalenen egiten ziran eliz-jaiak.

21. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0203 Irichi zadazu Jesusgandic esquer eder au. Amen.

22. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0021 Meza deuna esker edo mesedeak iristekoa da, baita Jainkoa goratzekoa, alabatzekoa, ere.

23. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0245 Jose Santu gloritsuba; nere laguntzallea; pecatariyen Ama Mariyaren Senar garbiya, escatu ezazu nire aldez, eta irichi zadazu esquer au; Ala izan dedilla.

24. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0033 Bera ikusi nairik, Arantzazura etortzea, gueyenak artutako mesedeakgatik esker zintzo-biotzekoak ematera, eta guziak aurrerako laguntasun-eske.

25. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Ozte aundiak izan dira Ama Birjiñari eskariak egiten eta oñegiñakatik eskerr biotzekoak ematen.

26. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0122 Beti ezkutuan eukiteko gauzak be ez dira-ta, kristiñau guztientzat ain atsegintsu ta pozkarri dan egun onetan, geure gogoak jaso, biotzak idegi, barrenak zabaldu ta zeruko Ama atsegin eta gozo oni geure eraspen eta maitasuna, geure eskarron ta zaletasun laztana agertu ta erakutsi bearr dautsaguz; geure buruak eta geure gauzak, batez be geure gogo-biotzen landara ta kimuak diralako maiteen doguzan gauzak; geure gogamen, asmo ta gurariak eta oneik azaldu ta adierazteko darabilgun geure euskerea, zeruko Ama laztantsu orren eskuetan ipiñi bearr doguz.

27. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Eta itz oetxek sartu ziran ondo eskubiko aldeko lapurraren biotzean, eta itz oekin batera sartu zan Jaungoikoaren esker, grazi , ugari ta biguna.

28. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 @- Egia da, Martin, Espiritu Santua gure artean, gurekin daana, eta orretxegatik esker betikoak zor diozkagu Jaungoikoari.

29. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0204 1 Donokiko Bakaldun
Jainkoa'ren Ama,
Eskar guziz jantzirik
Sortua zerana,
Poz pozik abestutzen.

30. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0044 Adan'ek eta Eba'k oben bat egin eta Yaunak Atsetegitik, eskerrik gabe, adimen yabetasunik gabe, bota zitun, eta ni ez nau gaiztokira bota?.

31. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0116 Oldoztu (pensatu) bada, ene kristau ori, ta garbitokia yolaseko gauza dala ez uste izan, al-egiña egin an ez erortzeko, ta aunetarako ondo bizi, Yauna-ren eskarra galdu gabe.

32. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0028 Anai Leonek erantzun zion:
- Ez erruki izan bakarrik, bere eskuetatik ezin zenbatu ala eskarr arrtuko dituzu; goraldua ta aintzaldua izango zera beti, beratzen dana goratua izango dala idatzirik bai dago: ta etzaite nekatu Aita; Jaungoikoa nere abotik izketan ari da bai, ta nik ezin nezake besterik esan.

33. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0105 Jauna! Nere ongille guziz maitetsu eta esker guzien emalle ugaria zeralako, nere pekatuz zu naigabetua biotz-biotzez damu naiz.

34. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0409 Jainkoaz aurdun zu zoaz Ama
Ikustera lengusuba,
Eta San Juan jayo gabea
Esker ugariz bete da
.

35. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0432 Milla eta gueyago poz-eracutsi eguiten dizquitzut, eta animatic poztutzen naiz zure Seme chit gozoaren pizte gloriaz beteaz, bere presentzi jaungoicozco, hitz gozo, eta laztan amoriotsuaz eman cizun poz eta atseguiñ-contentuzco ujolagatic Berari esquer gozo eta bendicioac emanaz.

36. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0092 !¡Gora Sorkunde Garbia!! !¡Gora Aita Tirso!!- Gure zinismen edo fedea geruago eta otzagoa egiñaz dijoala... Gure gasteria geruago eta biurragoa eta oitura eta bizikera lasayagokoa izan nai duala... Arimako gausakin ez duala nai iñork ere orain gogoratu, eta beste orrelako itz gogorr asko eta asko aditzen diran garayan, uste izatekoa zan, Aita Karmeldar baten etorrerak etzuala ikara aundi-aundirik egin biar erri onetan, baño, ezker betikoak Goikoari, ez da ori gertatu.

37. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0015 Yosukisto kurutzalduaren laguntzaz, Andre Miren Nekatsuaren eskarrez, urte asko baño len Euskelerri guztiko erri eta erriño eta baserri guztietan Nekauste ori Aste Donean abesteko oitura zabalduko dala uste degu: eta zabaltze zoriontsu orrtan eragipen eta eskutartetxoren bat gure lan onek eukitzen ba'du, lan guztiaren eta neke guztien sari gozoenentzat zabaltze zoriontsu ori eukiko degu.

38. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0029 Grabiel goi-aingeruak Andre Mariari esandako itzak auexek dira: Agurr Maria eskerrez betea.

39. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0029 Grabiel goi-aingeruak ba eskerrez betea Andre Mariari deitzen dionean, Ebak pekatuakin galdu zizkigun irabazi ta esker guziak billatu egin zituela esan nai digu.

40. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0029 Jaungoikoaren ama ta bere bizitza izateko Andre Mari garbiak eskerr guziak bazituela eta batez-ere txit apala izan zala, ez dizutet esango.

41. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0427 Iragaiten dugu azkenekotz Ibañetako lepoa, hainbertze mende huntan hainbertze miliun gizon, hanitzak armadetako soldado, bere arteka xabalari esker bidatu dituen lepoa badira ezkerrago bertze lepo batzu, gerlariak haukietan gaindi sartzen baitziren Nabar-Goitin; Doniane-Garazin barna Fiheralarreko mazeler goiti ziren hetara heltzen.

42. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0024 Elizaco saindu eta yakintsun handienen arabera, herrietaco aphezec arimeri buruz egiten duten arduraco lanaz canpo, deusec ez diote diosesa bati, giristino escualde bati hainbertze on ekhartzen nola misionec; erran daiteke misionec osatzen eta fincatzen dutela herrietaco aphezen lana, bai macurrac chuchentzeco, bai egiazco debozionearen arimetan phizteco eta begiratzeco, bai salbamenduzco obra guzien hedatzeco eta fincatzeco, gehiago dena, hainitz arima ez da salbatzen misioneri esker baizic.

43. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0024 Heyeri eta hec bezalaco bertze zenbeiti esker da Bayonaco diosesa menturaz Franziaco chocoric giristinoena, fedea eta erlisioneco urhatsac hobekienic atchikiac diren toki dohatsua.

44. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0025 Serora beltchec non nahi eman dute umiltasunaren, eztitasunaren, mortificazionearen etsenplua; nihorc ala Biarnoan, ala Escual-Herrian ez ditu aphezac eta misionestac hobeki lagundu Yaincoren obran, eta segurki, heyeri esker hainitz eta hainitz herritan hain laster yaincozco bidetarat ziren itzuli arimac, eta dute geroztic bide beretan iraun.

45. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0077 Mundu hunec ascotan, eztitasun escasez, casic ifernuco zilo bat du iduri; eta eztitasunarekin aldiz, eztitasunari esker, zeruco choco bat bezala laiteke.

46. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0346 Fraidek ere ikhusi zuten egun hartan zutela hogoi'ta hamar-garren meza, eta ezagutu zuten errechki arima gaicho hura, meza hekiei esker, atheraia zela purgatorioko pairamenetarik.

47. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0346 Bertzalde Jainkoaren nahia zelakotz meza horien indarraren ezagutaraztea, zenbatak eztire ethorri direnak erratera, meza horiei esker atheratuak zirela purgatorioetarik.

48. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0602 Bi liburutto horietan ere, Hiztegiak ez dituen hitzak altchatzeko balaitezke, eta gure bilzar-lagun goretsiari esker, Hiztegiaz artha dutenek, hortik errechki bil detzakete. J.Bte ALTHABE zenak bada, urhaspide horiek guzien bidez, Bilzar-lagun guzieri irakaspen ohartgarri bat ematen daroku: zerik eta, batbederak behar ditugula, arrozterat emanak diren euskal-hitz garbiak bildu eta bilkhurarat ekharri.

49. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Lenengo, nere biotz biotzetik agur bero bat egin bear dizutet, emanaz zuei, Biltzarkide guztiei, esker ugariak zuen buru izateko gaur izendatu ta aukeratu nazutelako.

50. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0411 Harek erakutsi zautan ene gaitzaren sendagailua eta hari esker naiz oraino bizi.

51. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0499 Gauzak laster ziren, orotan, chuchendu, erresumako aitzindari berriaren biphiltasunari esker.

52. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 ¿PARANTZE TA ESPAÑA ESKER?

53. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Beste bein, garrangie edo tornillue zelan eiten zan jakin gurarik, Deun Martin'ek mutill bat bidali eutson Txerren'i, ta esautson: Ik garrangie eiten bakik baie gure Deun Martin'ek be bayakik: -?Ein yok ala? -Bai, ein yok -Orduen ayen-eskerrai begiratuta ein yok.

54. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Iza nire, aita Iruarrizagak, euskerazko gogo jardun aiek eratu ez bazitun, eta Agirre zanaren lumak, bazterrak astindu ez baiztun, entzungo algendun aurtengo Garizuma deunean, Jainkoa'ren itza gure elez? Apiña. Baño, gaurkoan, ziur baño ziur, oiustatu gentzake, noizpeinka, Tolosa'ko eleizetan euskerari gordetzen zaion begirapena, alita Iruarritzaga eta Lizardi'ri esker dala. Asko esatea dala? ¡Ez!!

55. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Eta guenian Zulueta parroko jaunak emon eutsezan gustijei, alan be Udala'ri (Ayuntamientua'ri) bijotzetiko eskar samurrak.

56. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 ¡Au da txori abeslari benetakua! Beste eun urtian eman daizula Urtzik bere eskarra aberriaren onerako.

57. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Sorgiña'ri diñotsot bere idazkija euzkeraz ederto eginda dagola, ta sarrijago bialtzeko zerbait, eta niretzako ipinten dauzan itzak be euzkeraz egiteko urrenguan, erderiaz apur bat esker nabil-ta.

58. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Eta une atan gogoratu yakon joko eban etxean etzala geratuko eskar ugari barik.

59. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 - Ziñesten dot. Jaungoikoa onegia da luzaroko barik eskar ugariak gu lako beartsu batzuei emoteko.

60. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Orain baña guziz ernaitu dira Soraluze'ko abertzaliak ta aspaldin euki duten nagikeriya jaurti eta aberri-aldez lanean gogotik asi dira idazle berri onen zirikadak dirala-ta bide, ta ez degu beste biderik berari esker bereziak eman baño.

61. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Esker aundiak emanaz Antzuola'ko abertzale gustiai berarekin akordan geralako.

62. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Irutan eskatu dautsat Jaunari alakua nigandik alde-eragitteko, baña, onan erantzun daust: Naiko dok nire eskarra, goi-indarra makalaldijan ondoen agiri da-ta.

63. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Jauna'ri esker.

64. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Naiz bere apaltasunari kalte egin ezin utzi nezake Errezola'tar Rita Arkaitz arte idazlearen izena goraldu gabe, arretaz eta kementsu oraindaño egin dun arazoari, eskerrik onena zor zaiolako.

65. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Eta baliteke, orduan, eskualdunen lan, otoitz eta bitartekotasunari esker, gerla orrek ekarri dituen odol-ichurtze ta nigarrak aunitz gutiago izaitea!

66. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Nere eskerrik beroenak guztiori ta goiko Jaunak bateko egun emango dizue.

67. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Jaun minixtroaren arabera, ez da khendu behar budjetetik aphezpikueri eta aphezeri emaiten zaioten dirua, zeren, diru horri esker, gobernamenduak esku handia hartzen baitu ala aphezpikuen ala aphezen gainean.

68. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Hango bereko erromesak ez dire deusen eskasian; inguruna guzian badire eliza eta eskola ederrak, heieri esker eginak.

69. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Huni esker, ez da galduko neguan ogia, ez da ahulduko, bainan bai azkar egonen bereziki erroz.

70. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Orai, Ama-Birjinari esker, gombertitua eta barkhatua.

71. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Galda dezoguten gure intresen atchikitzeko agertuko diren gizoneri, gero eta gehiago indar egin dezaten lege berri bati esker gobermendutik ardiesteko libertate eta laguntza berak eskola guzientzat.

72. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Hastean iduriko zautzue zuen dirua debaldetan chahutzen duzuela; bainan gero zuen semea lanari lotuko delarik, atseginekin ikusiko duzue zuen haurra, han ikasieri esker, lan mota guzier ohartuago dela, izpirituz zaluagoa eta ikastegian ereman bizpahiru urtheak ez dituela galduak; aitzitik probetchu handia duela bai beretzat, bai guentzat, bai etchearentzat.

73. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Beraz bere ustez egin eta eginen duen on guzia, Poincareri esker eginen du.

74. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Jende oni, dio berak, begiak iriki zaizkio ta ikusi du mixiolariak egiten ari diran on guzia; gero, katolikoak beren odola ugari eman izan dute emen eta odol ori ez da iñoiz alperrikan erortzen; batez ere Jaungoikoari zor zaizkio eskerrak, bere Elizan sarrtzeko, jende onen biotzetan orren gogo biziak sortu-azi dituelako.

75. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Ez batak, ez besteak, diyete esker aundirik zorko albistari oyetako ezarleai.

76. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. irazabal 00003 Agur jaupari on ori: Bilboko Sociedad Coral deritxon abes-bazkunako gaste aldra baten ixenian eskarr bat eskatzen dautzut.

77. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00007 Au lenengoz Goikua'ren eskerrai zorr dautsoe, ta gero diñuenez, pantzetarr gudarien Kisto zaletasun bero-beruari; zelan ez?

78. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00007 Baña, jarraitu eban eskarrau eskatzen dautzut; lenengoz eretija dozunian neure gogo-aldez Jaunartzeko Berari laguntzeko urbildu jakon gudarian paristar siniste bako ta urte askotan Elexatik aldenduta zegoana izan arren jaupariaren itzakaz biotz-ikututa geratu zan.

79. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Eta nok neurtuko dau, neure Abade agurgarri ta seme maiteak, nok neurtuko ta bear dan bestean eskarrez ordainduko, Jaungoikoak siñismenerako egiten deuskun dei aundi ta eder au?

80. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00130 Haro ikharagarri hura guziari esker, higitzen da eta bidean ematen harria, bainan haratchago oihu, builla, deihadar egundainoko: beretarat erortzeko.

81. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00130 Lehembiziko arratsean, ezin erraten den baino bermaka gehiagokoeri esker, ez jakin zembat ur erreka, ihiztoka eta ibai edo urhandi iraganik, han ziren azkenekotz mendichka baten zolan.

82. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0018 BERNAT - Ez duk bazkaldia! Estomaka utsa dik! Hauche duk eskerra!....

83. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0010 Danak:
Jainko gizon egiñari
Agur, ospe, goraspena!
Jesukristo Erregeri,
Esker, otoitz, maitasuna!
.

84. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0013 barriz:
Zu barik, Jauna
ezer ez gara
Eldu gugana, Maitasun
Gure biotzak
eskarrez bete,
izan guretzat Goiko-Jaun
.

85. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0506 - Onartu egizu, Jauna, erri zintzoak zure Santuen izenean egiten dautsun opari au: estualdian, arein irabaziai esker, izan dauala laguntza autortzen dau-ta.

86. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0024 33. Eta Apostoluak Jesus Jaunaren berbizkundea adore aundiz autortzen eben, eta guztiakan eskerra (grazia) ugari zan.

87. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0053 Oin bizkorrak zituan Nikanorrek, eta eurei esker, bera baino handiagoaren zemaiak mehatxatu, amenazau ustel urten eian, behingoan aldegin eban handik.

88. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0136 Igarri eban gizonak, lapur axe izan zala eriotza ziur batetik salbau ebana, eta izparringian iragarki auxe yarri: Lengo egunean egazkin-zelaian karteria ostu zeustan yaun ori, etorri zadi nere etxera, neure eskerra azaldu ta eskupeko on bat emon dagitsudan.

89. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0052 Mariaren irabaziak gogoratuta olako ta alako eskaiak emongo dautsez Jaungoikoak anaikideai euren bitartez salbau daitezan.

90. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0052 3'garren potestative, Ama Birjiñak Jaungoiko-semearen egizko Ama izanik Jaungoiko-Ama ta zeru ta lurreko Erregiñaren almen eta eskubideak daukoz; Ama dalako bere Semeari aginduten dautso ta Jesusek irabazi euskuzan eskarretan be artu-emona dauko.

91. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0119 Bere agintzarik eder eta onurakorrenak gogoratu doguz: gaiztoki ta garbitoki-agintzak; Karmengo Amaren ANAIAK izen aintzagarria; Ordenako irabazien banaketa ta beste parkapen eta eskar batzuk; azkeneko atzal-buru onegaz amaitu gura dogu gai au.

92. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0226 Ta Jesukristok jarritako talanta alegia be gogoratu; artutako eskerra geldi ezin euki leiteke; emaitzak ekarri-erazo bear jakoz eta onetarako ez da bide ona epeltasuna.

93. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0250 Eta Jesus'ek dirautse: Irudi ta irakurgaiok norenak dira? dirua erabiltea, mesede bat zan; eta eroian irudiak, esker ori egin eban agintaria adierazoten eban, Kaisar'enak, dirautsoe.

94. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0036 Orobat, esker donetzallerik ez duan anima ere argirik gabe dago, jainkozko bizirik gabe dago.

95. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0036 Orrelako animak ez du izadigañetiko gauzetan zer-ikusirik, ez du esker donetzalleak ematen duan indar zerutarrik, eta betiko ondamendia merezi du.

96. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0036 Pekatari danak, giza-bizia bakarra du; esker donetzallea duan kristauak, berriz, giza-biziaz gain, jainkozko bizia du beregan.

97. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0036 Tximist-argiz amaika gauza arrigarri egiten da gaurko egunean, baña utsa dira guztiak bat jo-ta ere, esker donetzallearen aldean.

98. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0036 Berdin esker donetzalleak ere (...).

99. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0352 (...) baño ez dute egundo esker donetzalleari buruzko erakutsirik sakondu izan.

100. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1332 G. Zintzoen animak Jainkoaren errukiari esker pakean atseden bezate.

101. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0105 Aurkezten diozka datorrenari eskerraren eskerrez oroitz kutunenak.

102. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0260 Dana dala, ordea, bere biziaz ayola Paul'i ez, bere elburura iritsi ta Yainkoaren eskerra aldarrikatzeko arloa, Yesu Yaunak ari egotzia, burutu ezkero (24).

103. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0076 Txirotasun-arantza zorrotzez inguratuta bizi ba'gera, ordea, alaz ere eskar beroak eman bear dizkiogu Jaunari, uste ontan zerubidea askoz errezagoa zaigulako; ta txirotasuna bera onoimen biurtu dezakegun ezkero, eztaukagu zertan urduri ta larri ibilli bestelako ontasun billa.

104. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0328 Iñorako baño obeto datozkigu onerako Aingeru-Zaitzalleak gure gazteari esandako itz auek: Goren-gorengo zure birjintasun garbia dalata, ainbeste doai edo esker ematen dizkitzu Jesus'ek.

105. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0445 Zuk ere esker beroak Jaunari eman...

106. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0088 Milla esker! Eta etzaitut eskerrik onena agertu gabe agurtu nai.

107. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0088 Eskerrrik onena abegi ona dagiguzulako, emen esandakoa, den-denak, ontzat eta zeure eginkizun bezela artuko dituzulako; eta baita zenbaki onen berandu-irtetzea barkatzen diguzulako ere; ez genduan guk ala nai, baiña alaxe atera da.

108. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0011 Oien arrosak eztira gero
arantz gogorrik gabeak,
Peseta batzuk edukiarren
ondo kostata gordeak.
Gu berriz sarri, mar mar bizian
nolabait jardun zaleak,
Esker obea merezi dute
emengo arrantzaleak.

109. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0013 Bigarrenetik, ots, Jaunak Bidalieri eman zien depositum gratiae edo ortatik berriz, esker zerutiarra damaigu, baita ere bataioa, etortzaren bidez gure erruak barkatzeko aitortza eta apaizgintza ere bai.

110. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0041 Teknikari esker, ordu gutxitan eldu gaitezke gure Kontinenteko lurralde urrutienetaraño.

111. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0012 Siñismenak ernearazten du gure barnean esker donetzaille arrigarria ta esker donetzaille orren bitartez, Jainkozko bizitza baten erdikide egiten gera.

112. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0077 Baña nere lagun maite dedan ta Euskaltzain jator ta langille sutsu degun Aita Villasantek eraginda, ta nik merezi ez dedan zuen onginai utsari esker, emen naukazute zuekin itz-aspertu bat egiteko asmoz.

113. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0089 Ta Vinson'en liburua, Arozena jaunari esker, pixkat aztertzen nengola, auxe ikusi nun: liburua Urkixo jaunaren oargarriz betea arkitzen da.

114. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Lady Nona orri esker, izkelariek ezagutzen ditute orain Pharaoen mintzairaren otsak...

115. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0040 2. Gorrota ezazu, zure lengo bizitza: Gogorapen txoro eta alperrikako burutazioak, zoazte nigandik betiko; irudipen txepel eta oroitzapen iguingarriak, zoazte zuek ere; adiskidetasun gezurtiak; alperrikako alegiñak; eskerrik gabeko erregaliak; bearrik gabeko atsegin-eman-bear gogaitgarriak, zoazte betiko.

116. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0038 (...), eskerra eta onespena neri eman dezaidala, erabaki auei; txintxo-txintxo bete ditzadan.

117. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alzola 0306 Nire esker bero-beroak Arantzazu'ko Iturria'tar Karmel Aba'ri, Buenos Aires'ko Montoya'tar Bedita'ri eta Biteri'tar Bingen'eri, Santurtze'ko Etxeberria'tar Juan Angel'eri, Begoña'ko Arzubiaga'tar Zirilo Abadeari, Eibarko Onaindia'tar Iakoba Aba'ri, Baiona'ko Pierre Lafitte'ri, Ondarribi'ko Kaputxinuen Lizarra'ko Andres eta Yurre'ko Julian Aba'ei, Tolosa'ko Labayen'dar Antoniori, Bilbo'ko Amuriza'tar Xabier-eri, Donosti'ko Garmendia'tar Ion'eri eta Arotzena'tar Fausto'ri, Errenderi'ko Mitxelena'tar Koldobika'ri, Irun'go Loidi'tar Jose Antonio'ri, Lekaroz'ko Oyeregi'ko Buenabendura Ara (G. B.) Zeruko Argia-ren Zuzendari izan zanari.

118. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0189 Bi mikrofilm oiek adiskide berari zor dizkiot; emendik berriz ere esker ugariak.

119. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0023 Laudorio Zuri. Esker on Zuri. Ahuspez agur.

120. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0095 Bainan Liburu Sainduak oro bekatupean gako-TU DITU, fededunek ardiets dezaten agintza Jesu-Kristoren baitako sines-TEARI ESKER.

121. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0345 Etzakiat zoin den hire ama-hazlea,
Da ari bere buruarekin belea,
Bainan aski joria hizela bazaukaiat nik,
Eta hiri esker eginen diat ase onik!
.

122. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0372 Noizpeit eta nolazpeit gainean zen karrosa,
Eta uliak berehala: - Dugun har hatsa!
Eta orai niri esker baitzirezte hemen,
Heian! Heian! Zer sari dautazuen emanen?
Saria Ellandek zion eman berehala,
Chaflako batez lehertuz, zorria bezala!.

123. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1956 0002 Goiz goizik, bataio sainduari esker,
Iaunak erein zidan ariman barrena
lurrik onenean azirik onena:
onbide guzien anbat azi eder.

124. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Onart-kitzue ene eskerrik kartsuenak.

125. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Duela ehun bat urte pasaturik, mundu berri bat sortzen hasi da, jakintsunek asmatu teknika berrieri esker.

126. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. lekuona 0313 Eta gainerat diot, pilotari esker fama eta diru bildu duenak, araberan duela Pilotaz okupatzeko eginbidea, zeren, Jesu-Krichto gure Jaunak erakutsi daukun bezala, dohainak berekin ekarki du eginbide.

127. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0068 Garratz eta luze, laborarien lana: asteak ez aski aztaparrari esker, hazia ereinik, mailez-mail, goratzen ikusteko....

128. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0054 Ez da, egia erran, deusetarik berech egon: haren ahotik mintzatu dira odol judua eta hamazazpigarren mendea; bainan, odol ala mende, biak bere baithan beretu eta berritu zituen bere jeinu bereziari esker: auzoen eta etxekoen asmu erranak bere askan orhatu zituen bere lemamiaz, emaiten ziotela urthez-urthe gogo hainitzen inharros'teko edo bederen hunkitzeko indar miresgarri bat.

129. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0065 Ditcholaria eta zirtolaria, bere bitzikerieri esker, denak ahusatzen zituen eta denek maite zuten.

130. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0012 Jesus'ek lanari eman dio bere balioa: lanean ariz eta lanari esker, ezdugu bakarrik guhaun burua hazten edo familia bat altxatzen, bainan ere Jainkoa ohoratzen, goresten, xerbitxatzen eta munduaren apailamenduan parte hartzen.

131. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0013 Jesus igorria izan da gure salbatzeko, hari esker bizi gaitezen: Jainkoak alabainan hainbestetaraino maitatu du mundua nun bere Seme bakarra eman baitio, haren baitan sinetsiko dutenetarik nehor gal ezdadien, bainan bai betireko bizitzea ukan dezaten.

132. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0183 Horrela ez daritzait, ezen ez da ahantzi behar Irlandarrak politikaren aldetik beren gain egon ba ziran ere, asko goizik Latinen kultura eta hizkuntza ezagutu zituztela Khristiarren propagandari esker.

133. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0183 Druidak izaroetan ere ba ziran, Britannian eta Hibernian, eta heiei esker beren oguzko kultura bat zedukaten Goidelek; gainera, enda guduzale batentzat egoki den araura, epopeia eta kantu heroiko andana bat belhaunetik belhaunera heleraziak ezagutzen bide zituzten.

134. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0183 Bai eta, aski paradoxalki, Irlandarrei zor zaie Latinaren irautea Europan: Gallia, Italia, Hispania, Britannia, hots, Europarren sarthalde gustia Germanen memperat erorten zelarik eta enthelegu-bizi oro dembora batentzat itzaltzen zelarik herrialde hoietarik, Irlanda, bere egonguneari esker, bazter zegoan Basatien invasioneetarik eta haren elizagizon eta bertze letradunek aitzina joan ahal izan ziran Kikeroren hizkuntza atxikiz, Cú Chulainn-enarekin batera....

135. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0183 Irakasle parte hau begiratu zuten Irlandarrek German guztiak Khristen erlisionerat, eta dembora berean hunen lagun zethorkien Grek-Latinen zivilisazionerat bil arteo izari handian Goidel misionesten zabalkundeari esker, gainera azken hauiek baitzuten orduan kulturaren zaintzeko eta hedatzeko ardura beren gain hartu Europan, Afrikako eta Asiako basatien aitzinean.

136. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0144 Segur niz holako zerbaiten gutizian zineztela, Esperantza dut gogoeta chume hauier esker, hobeki ikusiko duzuela nola behar duzuen ibili hemendik goiti, barna sartu bihotzean eta hedatu Ama Birjinaren debozionea.

137. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Camps jin beharra zen, Millet igorri du bere ordain, bainan hau, jokolari pollita izana gatik, igandeko partidan ahulchko zen. Chatelainek ontsegu guzien gatik ez zuen deus egiten ahal, eta egin duen ezenbat egin badu ere bere kontrarioen karitateari esker.

138. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Aithor dute komunichtek beren chedeak ez dituztela gaurtik biharrera obratuko, bainan zonbait menderen buruan zerbait ederrik izanen omen da iguzki-pean oraiko sakrifizioeri esker.

139. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Parabisua jakitateari esker. Gizona borrokan ari da inguruan dituen gauza itsuekin, jateko, beztitzeko eta gozoki bizitzeko. Borrokan ere bere lagunekin, ezin elgar adituz. Ez da bethi hola izanen.

140. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bizkitartean, emaztekiak ez du nahi izan nola nahika pleatu komunichten legeri. Hari esker komunichtek arraberritu ontu dituzte lege batzu. Bainan, fida ditakea? Badakigu ezetz.

141. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Onhar betzazte aldi huntakotz gure eskerrik beroenak.

142. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Lege berrietako phonduak, cheheki hartzen zituen izkirioz, eta emeki-emeki bazuen bildua argi parrasta bat, denen onetan baliatzeko eta egiazki baliatu ditu, bere jakiteari esker, laguntza galde guziak lagundu baititu, zuzenen eskuratzen.

143. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Ori, anderea, erosazu chapel hori, choragarria zira hori buruan. Iduri du guretzat egina. Lore eta izar dichtirantenek esker guti izanen dute zure aldean.

144. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Eskerrik minenak hounhart dizala Garraztar biphilak.

145. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Ata, Euskal-Herriak baluke bere seme guzien ontsa biziarazteko ahala, alde batetik laborantxa behar den bezala laguntuz, bestetik gure Bizkaiako burdiñari eta Lacq-eko gazari esker induztria gotor eta azkar bat muntatuz.

146. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Horieri esker, Pariseko gobernua ere pixka bat mugituko ahal da hobeki laguntzeko eta errespetatzeko gure eskualdea.

147. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Iruñen eta Zaragozan edo Huescan zerbait biltzar haundi delarik, hunaraino heldu dira ehunka eta Nafarraren adixkideri esker hiriko edergailuak hobeki ezagutzen dituzte.

148. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Herriaren giderrak eskutan hartu zituztelarik, lege-nausi berri bat xutik ezarriko zutela hitzeman zuten armadako aintzindariek, Lega-nausi hori bozkeri esker onar zezan gero populuak.

149. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Mont-de-Marsan hiritik De Gaulle Jaun Presidentak igorri diozka Khrouchtchev Presidentari Frantziaren esker beroenak Youri Gagarinen garhaitze miresgarriaz. Zion: Rusiako jakintsun eta tzarretaratzalek gain-gainetik ohoratzen dute Europa eta gizona.

150. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Zubi horri esker Caen-etik Habre Graziarako bide 102 kilometraz laburtua da: ez da guti.

151. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... sirimiri zornozano 1959 00001 Euskaltzaindiak Bizkaiko Bertzolarien Bigarren Sariketearen amaieran esker beroak emoten deutziez Bizkaiko Diputaziño, Bilboko Ayuntamentu, Bizkaiko Ahorro-kaxa txapelketeak egin direan errietako alkate jaun, eta baita euren ekintzeagaz gure izkuntzearen edertazun oneri bizia emoten alegindu direaneri.

152. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0124 Eta orrako orixe izan da niri nire ontzidia orniduazo daustana be; eta bitsa dariola dago itsasoa ontzidi onen astunak asarraturik: eta onekin zigortu gura dot esker txarreko Erroma'k nire aita zindoari erakutsi izan dautsan eskerrik-eza.

153. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura a. arruza 0025 Atzo hartu genduan postale horretan esaten eban: Paulina eta Rita maiteak, zuei esker Indian behi zoriontsua naz.

154. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0135 Ori zan eskarra eta ori bere alogera.

155. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0161 - Naikoa ondo Jaungoikoari esker.

156. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0071 Ori dala-ta, gora bera, ondo ikusirik, nere eskerrik gartsuenak damaizkiotet Gipuzkoan ditudan lagun berezi oiei.

157. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0072 Ta gaur, esker aundiak emon bearrean aurkitzen naz.

158. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0010 (...), bere biotz-beratasun arrigarritik, bere buruagazko neurri sendo ta iraunkorretik, bere gogo-ausnar goitikotik; itz batean, berak goitik artutako grazi, doe ta eskerrai emon eutsoen erantzunetik, au da, otoitzerako gertaua ta aberatsa zan arima batek artutako goi-indarrari emoniko erantzunetik....

159. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0022 Txakurra gizonaren lehenengo laguna eskurandu dabe, eta ahuntza, txarria, zaldia ta behia, eta orain etxekotu egingo da Pirene zehar urrunetatik heldu dan elementu esker haundikoa, ardi menatza, enda sendo eta aparta, zeinek gizaldi eta gizaldietan gure aurretikoak janaritu eta jantzi dituan (esne, haragi, artule eskeintzaz), eta oraindino be, Bizkaiko mendietan eta zelaietan larran ohi doguzan ardiak.

160. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0175 Asiera-asieratik Bizkaia berean egoan legezko agintariakaz, eta ez aurreko gizaldietan lez azpi-lanari esker alperreko burrukara eroan ginduzanen antzekoakaz.

161. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0083 Esker beroak nik hortan esku hartu dabenai.

162. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0013 Iñigo - Eta María Eugeniak zer dio? Imanol - Gogor dabil, berari esker askotan egoerari eusten diot, bestela... baina lan gehiegi egiten du, eskola umiei eman, helduei eskulanak irakatsi, umeak zaindu, osakuntzak egin, eta nik dakit zenbat gauza, ia jan gabe, hori osasuna galtzekoa zen, eta gaur zortzi, aberats batzuen umiei ikaskaiak ematera joaten hasiko da, behartu egin dut, baina alogeran eguneroko bazkaria sartuta.

163. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak 1987ko laburbilduma 0005 Gure eskerrik beroenak, azkenik, oso Organismo eta Erakunde desberdinetatik eta partikularrengandik jaso dugun lankidetza garrantzitsuarengatik eta espero dezagun interesgarri gertatuko zaiola eta gu zertxobait gehiago ezagutzeko bidea emango diola irakurleari.

164. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0007 Zerbitzu arloetan batez ere mugatzen diren kasuez gogoratuz, zerrenda orokor bat aurkezten da, zerbitzu moetaren arabera; honi esker aurki daiteke bilatzen den.

165. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0054 Ekintza horien ondoan izaera bereziko beste batzu egin ziren eta horiei esker lortu ahal izan dituzte Donostiak eta Gipuzkoak sona-kota nabarmenak.

166. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00006 Ura, airea, lurra eta eguzkiari esker bizia gertatzen da planeta honetan.

167. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00065 Semaforoari esker, haurrek lasai pasatzen zuten kalea eskolara joateko.

168. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00065 Eta aitonek ere, semaforoari esker, astiroago gurutzatzen zuten kalea.

169. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kim/ubi 00446 Izotza, laku, urmael eta itsasoen goialdean egoteari esker, arrainak hondalean bizi daitezke neguan zehar.

170. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00067 Mezua ezin du berresan elikadura ikusi ez duen erleak (6) Jose Mª Valverdek, liburu guztiz atsegin eta didaktiko batean, oso argi azaltzen du: Erle batek, bere dantza ezaguna dela eta, komunika lezake... baina ez die besteei halako mezurik igorriko: Sentitzen dut, neskak, baina gaur ez dago ezer eta are gutxiago Gogoratzen al zarete atzokoaz?. Valverderen ustez, mintzaira nagusiki eta naturaren ikuspuntutik luxua da, eta era berean gartzela (gizakia hizkuntzari esker dela gizaki esan eta gero). Aitortu behar dugu gu ere iritzi horri hurbiltzen gatzaizkiola. Ikus La Literatura Montesinos, Barcelona, 1982.

171. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0077 Urdaiazpikoari esker, negua ondotxo IGAROKO zuten.

172. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0003 Hauei esker, lehoinak eta berdin basakatuak azkar asko kentzen dizkio haragi zatiak bere hatzaparretan erortzen den ugaztun edo hegaztiari.

173. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0007 Arantza hauei esker animalia haragi jaleek, nahiz hegaztiek (arranoa, zapelatza edo hontza) nahiz ugaztunek (azeri, basakatu edo azkonar) ezin diote inolaz ere hortzik erantsi.

174. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0117 Horietatik, 90 bakarrik aurkitzen dira Naturan eta gainerantzeko beste 15ei artifizialak dei geniezaieke, Laborategiko teknika oso konplikatuei esker lor daitezke bakarrik eta.

175. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0003 Egiptiarrek makinei esker egin zituzten piramideak.

176. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0003 Arkimedesek sakon aztertu zituen makinak, gogora dezagun hain ospetsua egin den bere esaldi hura: Emadazue bermapuntu bat eta mundua mugituko dut; edo polea-sistema batez itsasuntzi zamatua uretatik atera zuenekoa; edota erromatarrek Syrakusa inguratua zutenean, bere makinei esker zein estuasunean sartu zituen.

177. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0050 Zuzendari, guraso,
gidari-antzean
irakasleak lagun
gelara sartzean...
Zuei esker daukagu
gau eta goizean
euskara ezpainetan
eta bihotzean.

178. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0187 Komunikabideei esker burutzen da trukatze hau.

179. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0038 Zelula horiek berehala aktibatzen dira gorputzean anomaliarik txikiena gertatzen den orduko eta horiei esker antzeman diezaiokegu gerta dakigun edozein gaixotasuni.

180. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0103 Hizkuntzaren bitartez, gizonak beste gizonengandik ikasi izan ahal zuen; ez soilik haiek egiten zutena imitatuz, baizik eta haien azalpenak entzunez Hizkuntzari esker, gizonak bere ideiak azaltzen zituen, eta azken batez, askoz ere errazago erlazionatzen zen besteekin.

181. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0063 Adibidez, linternek, irratiek, magnetofonoek, jostailu batzuk,... pilak izaten dituzte beren barnean; eta hauei esker funtzionatzen dute.

182. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0071 Gertaera honi erle-antzeko aktibitatea deritzo eta honi esker ernalketaren probabilitatea handitu egiten da.

183. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0130 Halere, plangintza eratzerakoan kontutan hartu behar da hiri desberdinen egoera desberdina: egoera bat da aspaldidanik biztanleriaren hazkunde handiari esker bizitzeko giroa galdu duten hiriena, beste bat da hazkunde demografiko hori azkenaldi honetan bakarrik jasan izan duten hiriena; azkenik, bestelakoa da oin berriko hirien egoera, lotura historikorik ez dutenena, eta plangintza behar administratibo eta ekonomikoei erantzuteko behar dutenena, ala, era berean, atseden-eginkizunez sorturiko auzo urbanizatu berriena.

184. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0066 Lehenengo sistema fotoboltaikoak espaziorako programei esker hasten dira garatzen.

185. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0042 Esandakoaren ondoan euskaldunok asko zor diogun G. Herelle aipatu beharrean gara, ikertzaile frantses honek mende hasieran eginiko azterketei esker jaso bait dugu gure herri teatroari buruzko datu jakingarri asko eta asko.

186. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0256 Baina kontutan hartu behar da ipuinen altxorra pertsona nagusiengan, helduengan dagoela, eta berauen ihardunari esker gorde dituela gure herriak.

187. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0019 Hala, beka bati esker, Madrilera jo zuen musika ikasketak egitera.

188. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0101 Baina tresna honetan eta paratxo higikorrak urarekin duten marruskadurari esker, pisuak poliki erortzen dira, hau da, energia zinetikoa mespreza daiteke.

189. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. angulo 0157 Indar elektrikoaren egokitasun hauen eta beste batzuen eraginez, horren kontsumoa gehituz doa; eta ikerkuntzan berorren erabilgarritasuna gehitzeko egiten diren ahaleginei ezker, geroago eta erabilbide gehiago eta erosoagoak agertzen dira.

190. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0043 XV] mendearen nao edo untzi baten egitura. Oro har, itsaso handitan seguru ibiltzeko egina zen; barnealdea, bestetik, zabala eta lehen baino askoz ere garraio gehiago eramatekoa. Untzi honi esker, aspaldiko Mediterraneoko portuetako merkatal boterea, Atlantikoko portuetara pasatu zen, eta hortan ere euskaldunek eragin handia ukan zuten.

191. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0142 Nabari da fenomeno honi esker behe mailatik datorren jende multzo bat sartzen dela, hain zuzen faxismoko zuzendari izango direnak.

192. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0138 Baina Erroma-ren erortzeak haren nagusitasun politikoaren galtzea besterik ez zuen ekarri, Erroma-ren eragin kulturala (batez ere Elizari esker) finkatu eta zabaldu egin bait zen hurrengo mendeetan.

193. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0169 Batasun horri esker burututako konkista militarraren bidez, lurralde zabalak lortu ziren: Eurasia-tik Penintsula Iberiarreraino, Ipar Afrika-tik pasatuz.

194. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0213 Horri esker, edifizioa argitan blai agertuko da.

195. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0143 Denbora zehar, eratuz joan den ohiturari esker, letra-igorleek gasturik gabe delako klausula erabili ohi dute, bezero onei mesede egiteagatik; honela, efektua onartzen edo ordaintzen ez bada, ez da protestatuko ere.

196. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0224 Hala ere, saiakuntzei esker badakigu karbonoaren konposatu aseek lau lotura baliokide ageri dituztela.

197. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0142 Estiloa, entzimak dauzkan masa proteiniko bat da, eta, estiloaren zorroko zilioei esker, biratu egiten da.

198. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0288 Nautilusen besoek ez dute kopadurarik, baina itsaskorrak dira jariakin batzuri esker.

199. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0011 Guzti hau, berak egindako oso lupa hobatuen erabilerari esker lor zitekeen.

200. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0011 XIX. mendean sartuta jasango du teoria honek behin betiko kolpea Pasteur-i (1822-1895) esker.

201. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0128 Gaur egun, piska bat konturatzen bazara, apenas egiten duen gizakiak lan fisikorik, eta bien bitartean askoz ere gehiago produzitzen du asmatu dituen baliabide mekaniko guzti horiei esker.

202. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0215 Piztuta daroazan argiei esker izan ezik, Joxek ez zuen ikusiko lainoa zela-ta.

203. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0107 Gurutzadei esker (XI-XIII. mendetan) Mediterraneo itsasoa berriro irekitzea lortuko da eta Ekialde Hurbileko lurraldeekin harremanak berpiztuko dira.

204. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0143 Berari esker Humanisten ideiak asko zabaldu ziren.

205. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0280 Pistoia beheko itopuntutik gorantz abiatzen denean, ihesbideko balbula irekitzen da eta, horrela, zikloaren laugarren denbora osatzen duen pistoiaren goranzko ibilaldiari esker, errekuntz gasak ihesbidean zehar egozten dira.

206. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0280 Beheranzko ibilaldian bi zati bereizi behar dira: lehenengoan, erregaiaren aurreko eztandari esker, pistoia beherantz higitzen hasten da.

207. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0123 Prozedura honi esker Assistant saileko beste programa batzuek hala nola Filing Assistant, Reporting Assistant eta Graphing Assistant-ek sortutako fitxategiak erabil daitezke.

208. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0445 Horri esker, ez da bizi kanpoko ondasunen mende, ke huts besterik ez baitira hauek.

209. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0227 XIX. mendean eta G. Boole-ren (1815-1864) lanari esker, Logikak pauso handi bat eman zuen Leibniz-ek markatu zion bidean, G. Boole-k lortu bait zuen Logikaren lehenengo aritmetizazioa, Logika matematikoa delako gaiaren sorrera bultzatuz.

210. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0079 Loraldirik bikainena lortu zuen Tiwanaku-k eta Wari hiriaren bidez ere bai lortutako zabalkundeari esker kultur batasun berria egiten da (K.o. 1000-1100).

211. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0147 Bere hurbiltasun geografikoari esker, Frantziak eragin errenazentista, Herbehereetatik eta Italia-tik.

212. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0410 Prozesu hau Burdin Aroan (K.a. 500 inguruan) hasi zen eta neurri handi batean burdinari esker gertatu zen.

213. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0410 Ordurarte Ekuadore-aldeko oihanak giza finkapenari oztopo handiak ipintzen bazizkion ere, orain burdinazko aizkora dela medio eta oihanean hazi daitezkeen ñame eta bananari esker, errazago lortuko da pasaezineko esparru itxi hori menperatzea.

214. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0197 Kultur zentrorik iniziatibatsuena Europa Zentralean ere Penintsulako Hego-Ekialdean suertatu ziren, Metalurgia debelopatuari esker eta bi kulturen inhar motelduak ailegatuz joan ziren Euskal Herrira ere.

215. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0148 Gainera, elektronikazko aurrerapenei esker, irrati-uhinen bidez urrunera gida daitezke.

216. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0091 Eskuen garrantzia Gizateriak, giza-adimenari esker jo du aurrera historian zehar.

217. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0091 Animalia batzuk industen dituzten galeriei esker lurra aireztatu egiten da.

218. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0015 Berari esker, abiadura periferikodun handian lan egin dezaketen harriak lor daitezke.

219. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0005 Piezaren finkapena, baraila higikorraren aurka lotura-torlojoak eragiten duen presioari esker barailen eta piezaren artean sortzen den marruskaduraren bidez egiten da.

220. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0028 Ba zeruari begira eta, neurri batean, Galileori esker.

221. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0087 Horri esker manten dezakete gorputzaren tenperatura, bihotza, birikak eta beste organoek martxan dihardute, edo korrika ibil daitezke, adibidez.

222. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0087 Horri esker, turbinak mugitu egiten ditu, horrela energia elektrikoa lortzen delarik, edo bestela antzina ur-errotak mugi zitzakeen.

223. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0087 Ba eguzkiaren energiari esker.

224. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0046 Guk ikusi, jan, ibili, idatzi edo beste hainbat gauza egiten baditugu, aurrez zerebroaren zati batean ekintza horiei buruzko informazioa jaso eta kanpotik datozen sentipenak zerebrora eraman ondoren, honek agintzen dituen mezuei esker izaten da.

225. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0150 Bere gorputza bost zati berdinetan sakabanaturik dute eta hanka txiki eta berezi batzuei esker desplazatzen dira.

226. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0186 Berari esker hasi ziren animalien moldaerak aztertzen eta berak jarri zituen eboluzioaren teoria denaren oinarriak.

227. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0709 Beste alde batetik, bisigodu, franko eta arabiarren kontrako gerlangatik, leinu batzuk, beren gidaritz militarrari esker, garrantzi handiagoa hartuko dute.

228. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0023 Ipar Ameriketan bale arrantza zela alde batetik, gero Ameriketako deskubrimendua zela bestetik, eta beti bere itsasontzi flota ugari bezain trebeari esker eta honek merkataritzaren bitartez zekartzan ondorio ongarriekin kostaldeko herriek hiri dotore eta apainak eraiki ahal ukan zituzten.

229. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0068 - Arratsaldeon - Patriziak emeki, aurretik inoiz hitzegin gabe nola ezagutu zuen galdezka bere artean; Patriziak ez zekien zuzendaria bere fitxari begira aritu zela eta horko argazkiari esker ezagutu zuela.

230. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0019 - Leihotik aldegina izan behar du; izotzari esker ziurren.

231. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura jostuntxo ausarta 0024 Erregeak, printze titulua eman zion Jostuntxo Ausartari, berari esker erresuma etsai gogorrenetatik aske gelditu zelako, baita ere bere alaba eskaini zion ezkontzeko, jendeak oiu egiten zuen: - Gora erresumako ausartena!.

232. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0023 Alde batetik, ilar batzuri jaiotzen lagundu zien eta bestetik, geranio gaixo bat bere ahaleginei esker zuzpertu zen.

233. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0022 Halere, lehenengo Txikitxoek, haurrei esker ikasi zuten jolasten; eta beraiek besteei era berean, ia Txikitxo triste bat ere egon arte.

234. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i.m. de lezea 0041 Harrigarria! Ezezagunak ziren hitzak (adibidez, doblatu, josi, orratzekin eutsi etab.) ulertu egiten zituzten manipulazioari eta kontestuari esker.

235. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0011 Ilunabarrak oraindik uzten zuen argiuneari esker basetxea begiratu eta aztertu zuten.

236. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0010 Pozik zegoen, ze bere diplomazia (farregarria) hari esker, alkondara lehor lehorra nabaritu baitzuen.

237. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0177 - Negozio horri esker diru asko irabaz nezake.

238. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0053 Zituen ezagupenei esker bera bakarrik zen lurralde haietan gal ez zitekeena, bere despisteren batek berriz, Pazifikora eramango zituen beldur baziren ere.

239. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0026 Jakintsu batzuek, Poisson tartean dela, diotenez, lurraren bihotzean 200.000 deg;-ko tenperatura baldin balego, irakiten leudekeen gaien elastikotasunari esker, lurraren azala lehertuko litzateke.

240. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0214 - Ustekabeko aldaketa hau, zure merezimenduari esker gertatu da - erantzun zion Geppettok.

241. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0214 - Zergatik nire merezimenduari esker?.

242. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0006 Hari esker zaudete zuek Kristo Jesusengan, Jaungoikoak Kristo hau guretzat jakinduria egin bait du eta zuzenbide, eta gainera santutze eta erospen.

243. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Mugimendu hauei esker isurketa gertatuko da.

244. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0129 Lur jota nengoen, baina errauts hoien gainean bizitza berri bat jasotzea lortu dut... zuri esker.

245. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0082 - Katu maitea, eskerrik asko; arratoinaz askatu nauzu! Esker handiagoa izango dizut, goiko bizitzara, Perutxoren gelara eramaten banauzu.

246. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0132 - Bai. - Ongi. Ba kapitain hori hil zuten Montxok eskainitako informazioari esker.

247. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0026 Ziur zegoen amandrea orkatila berehala sendatuko zitzaiola azti-hitz haiei esker.

248. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0021 Montaje ikaragarri honi esker, familia guztiak ederki bizi ziren Bartzelona inguruko txaletetan.

249. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0047 Baina, horra, baitegitik ateratzea lortu zuen interpretatzeko doiari esker.

250. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0215 Herriarekiko ardurari esker traba anitz baztertu ahal ukan zen.

251. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0116 Iragandako lehengo totalitarismoari esker, eta gaileneko neurriaren abusoz aberastu eta medraturiko sozial talde haiek berek nahi zuten atzera, eta kosta ahalak kosta, sistema hura berrirotu patria oro finca bat izan balitz modura berriz eta berriz beren gisara prestatzeko, baina lehengo eta geroko denak familia bateko menbru izan arren, iduria bederen besterik nahi zen.

252. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0080 Amari esker batez ere, erlijioaren babesean hezitakoak ziren denak.

253. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0111 Horregatik Ezkiraren maitasuna sendotu egin zen eta nik uste, hari esker osatu egin zatekeen, haren gaitzepela hain makur izan ez balitz.

254. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0150 (14) Eta anai gehienak, ene kateei esker, Jaunaren baitan fidaturik, ausartagotu dira Jainkoaren hitza erraiteko beldurrik gabe.

255. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0150 (19) Badakit hori ene salbamendurako izanen dela, zuen otoitzei eta Jesu Kristoren Izpirituaren laguntzari esker.

256. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0502 Liburu Santu hauek eman diezazukete Kristo Jesusenganako sinesmenari esker salbamenera daraman jakinduria.

257. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0436 Zuk eman didazun aholkuari esker.

258. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0093 Lehenbizi eskerrik beroenak neure buruaren eta nire taldekide guztien izenean, zuen deiaz honenbesteraino ohoratu gaituzuelako.

259. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0024 - Bost axola horregatik - erantzun zion neskatilak -, Jaungoikoari esker gurean ere urkatu asko izan baita.

260. 1969-1990 euskara batua literatur prosa g. muro 0047 - Bertyk Kio herrira itzuli eta gertatutakoa argitu zuenari esker sarraski hau galerazi egin ahal izan duk.

261. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0112 Etxekoek aurrezki batzu bilduak zituzten eta hauoi esker lasaieraz bizi nintzen, neure mantenua irabazteko beharrik gabe, langilegoaren elkartasunezko sentipenetan aktiboki parte hartzeko premiarik edukitzeke (zeren lan egiteko beharra izan banu nik, soil-soilik proletari lan egiten jakingo nukeen). Barkaezina.

262. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0086 Eta traktoreari esker, zeren, iraultzeko arriskua bazuen ere, edozein moetatako lurrean gora igotzeko gauza bait zen, Gracia pasealekuaren azken-azkeneraino sartu ziren.

263. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0038 Nik eta nik bezala beste batzuk eginiko komertzioari esker hauxe gertatuko balitz, denok izango genuke elikua jateko.

264. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0092 Handik egun gutxitara leku horretan belar luze gozoa hazten da zaldi zaharraren gorpuari esker.

265. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0115 Usaimenari esker gauaren usain gozoak heltzen zaizkit eta ikumenaren bidez gauaren ikutu leunak sentitzen ditut azalean.

266. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0064 Ikatza, petrolioa eta gasa aspaldian eguzkiaren energiari esker hazi ziren landare eta animalien hondarrak baizik ez dira.

267. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0324 Gaur-egunean, Lafitte jaun eta Jakin argitaldariari esker, badugu jaun hunen horrialderik hoberenen hauta ederra, bi liburutan: eta .

268. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. navarro 0074 Horrela, eta emakume horren lanari esker besteren artean, noski zabaldu eta indartu da APETI.

269. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0257 Bainan batasun onek alako kidetasun batean oinarriturik izan bearko du; Espirituak, Eleiz osoaren onari begiratuz, erantzukizun berezia damaio kristau bakoitzari; bakarkako erantzukizun guzti auek egiten duten multzoari esker, bete dezake Eleizak eman zaion eginkizuna.

270. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0257 Espiritua izan zan gizon bildurti aiei erri-agintariei erantzuteko kemena eman ziena; Espirituari esker, Esteban eta Tarso-ko Paulo arrixku guziak, eriotza bera ere, jasateko gertu ikusten ditugu, Kristo aitortzearren.

271. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm eiset 0318 Euskarazko izeneri zientziak jarritako izen teknikoekin behar bezalako lotura zehatzik eta izeneri eureri erabiltzen diren tokiko lekutasuna emateaz ezta ezer aurreratu; irudimenezko asmakizuneri esker, bai, izenok ugaritu dira, baina tokian tokiko sustrairik gabeko bataioz.

272. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0094 Bi aurrelari auek, X-garren Pio santuak Eliz-Musikari buruz Motu Propio-an (1903) eta XI-garren Pio-k (1928) Divini cultus sanctitatem Erabidean azaldu zuzenbideen arabera, eliz-musikari eman bultzadari esker, liturjian musika erabiltzearen aldeko beste apostolu asko sortu ziran.

273. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0058 H. S. I.ri esker 1970. urtean, 20 milioi pertsonak mediku zerbitzuen eta botiken eskubidea zuten nazio guztian berdintsuak ziren kuotak ordainduz.

274. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak matx 0053 Artze anaiei esker hain ezaguna den txalaparta, urruti bizi zirenei hotsegiteko asmatua da dirudienez.

275. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. knô*rr 0011 Jaialdietara, gehienbat, haiei esker azaldu ginen.

276. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. knô*rr 0011 Hitzen aldetik, Lete eta Laboa (Arzari esker) ziren progresistenak.

277. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 0028 Mindurik, Belaustegigoitiak irri-idazki bat idatzi eta argitaratu zuen Madrilen, La cuestión de los dialectos en la República de..., Odon Apraizi esker eskuratu nuena eta laster ezagutaraziko dudana.

278. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0032 Hau bere kantoreei esker da beti ezagutuko, baina bertsularia ere zela ez da dudarik: Otxalderekin ez da ustegabetarik elgarretaratu Ahuxkiko uretan eta kantu famatu hartan; lehen ere elgar ikusia zuten plazetan.

279. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0059 Duela zenbait urte, orain baino entzunagoa zen Bretainia, FLB delakoaren bonben prentsako oihartzunari esker.

280. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak otoizlari 1978 0028 Bizi banaiz, zuri esker bizi naiz.

281. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0010 Baina, nahi ala ez, Enbatari esker, Euskal Nazional Borrokaren izatea agertu zitzaien, Ipar Aldeko Euskaldun guztiei.

282. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0022 Herri konkretu batek sortu duen aberastasuna bere langileriari esker lortua izaten da, langintzaren bitartez egina.

283. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lf 0055 Paper hoieri esker jakin ditake nola herriz-herri zabilan herratua.

284. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lf 0056 Ez bide zuen amesten ere, egun batez, bere kobleri esker, gorespen handienak ukanen zituela: hasteko, 107 urteren buruan, J. Haritschelhar jaunak Uniberzitatean sar-arazi du, eta Barkoxtarrek ezin ederkiago berritu diote hil-hobia.

285. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. apaolaza 0101 Orregatik, Jainkoaren SANTU IZATE au, bi eratara gertatu diteke: bat, Jainkoak berak eratuta; eta bestea, gizakieri esker.

286. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0027 Osatuak, ez idatzitakoak, Garibay eta beste batzuen transkribaketei esker iritsi bait zaizkigu lan haien zatiak.

287. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0614 Hiru liburuxkok, Aita Jose Ramon Egillor jaunari esker, Euskaltzaindiko Azkue Bibliotekan serokopiatzeko aukera izan dugu.

288. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1985 0492 Eguerdiko ordu batean, Alberto Ansola Arabako diputadua mahai buruan zegoela, Armando Llanos Eusko Ikaskuntzaren izenean, L. Villasante euskaltzainburua eta Antonio Ochoa Euskal Unibertsitateko Erretor-ordekidea mintzatu dira Arabako Foru Diputazioari esker ona agertzeko.

289. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0304 Larramendi eta Astarloaren obrei esker, maitemindu zen, bada, Zavala euskarakin.

290. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mujika 0251 Giro honi esker Francisco Xabier Mª Munibek, Peñafloridako Konteak, sortu ahal izan zuen Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País delakoa eta Bergarako Mintegi Abertzalea.

291. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0309 Azkeneko xeetasun oneri esker, konturatu zen Maisu Juan nor zen kantorea.

292. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0027 Geroztik abertzaletasuna pizkortu da; gazte asko hortara lerratu zaizkigu, bereziki lizeetan (Donapaleun, Hazparne, Baionan...) kantu berriarekin eta gertakarien laguntzari esker (Burgose, Aberri Eguna, gose opor...).

293. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0002 Politikan bere bidea eginen du Joseph Garat gazteak: 1792-eko urrian justiziako ministro da (horri esker Luis 16-garrenari deputatuen biltzarrak hiltzera kondenatu duelako berria eman beharko dio laster), barneko ministro 1793-ko martxoan, Zaharren biltzarkide 1799-an, Inperioko Senatur eta Instituko lagun berantxago...

294. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. lasarte 0088 Maitasun-harreman honetan, gaztetasunari esker, Rosak ez du Pakok adina sufrituko, ezta alderatzeko ere.

295. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0117 Dena den, 35-49 urteetako asko urtetan sarturik bertsoetan hasteak badu esplikazio bat nahikoa ona: bertsolaritzak 1980 ondoren izan duen susperraldi eta loraldiak ekarri dituen aukera berriei esker animatu direla (herri arteko txapelketak, bertso-eskolak, etc).

296. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0936 Halaber, itzulpen automatikoaren bidetik eman diren urratsei esker ere, hainbat teoriazko arazoren soluziobidea ikusi da,(...).

297. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0946 Bloomfield-ek denotazioaz eta konnotazioaz ere hitz egiten du, eta beronen eritzien inguruan sortu zen eztabaidari esker, hizkuntzalariak eta psikologoak bat etorri ziren hizkuntz batasun desberdinen adierazian dimentsio subjektiboak daudelakoari buruz.

298. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0175 Luzera ordu betetsukoa dute hirurek, eta jakina, Euskal Gobernuak emandako subentzioei esker filmatu dira.

299. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0437 Sineste horri esker ditu Sokrate-k bake gozo eta ezti batean iragan bere heriotzerako azken orduak.

300. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. haritschelhar 0474 Mail gorago batetarat igan da Labayen, Monzon eta Larzabal-i esker.

301. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Iparraldeko mugimendu politikoak bere lehen urratsak ematen zituen, Hegoaldeko jendearen laguntzarekin eta ekonomiaren arloan Arrasateko mugimenduari esker, bereziki.

302. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0075 Euskal literatura beraz, lehen aipaturiko merkatal sarean dager, zine eta TBri esker.

303. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0033 Zabaldura hori neurri haundi batean, gain-estrukturako erakunde batzuen laguntasunari esker aurrera eraman da.

304. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0045 Daukaten odol bereziari esker oxigeno baxuko uretan ongi irauten dute.

305. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0082 Hala ere, zenbait subentzio lortzen da Maritxu Mayor Lizarberi esker, hau xoko guziak miatzen ibili ondoren.

306. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0004 Mr Andrew W. Mellon-en iniziatibari esker, Roosvelt presidenteak 1936ko azaroaren 22an baieztatua izandakoari esker sortu zen.

307. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0135 Horregatik, aitortu beharra dago: ez, kristaua, fededun izan arren, erreboluziogile izan daitekeela; baizik, fede horri esker hain zuzen, izan daitekeela hori.

308. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 1980 0065 Baina klase arteko burruka guztia burruka politiko bat besterik ez da, eta Erdi Haroko burjesek, beren hauzategi arteko bideekin, egiteko mende osoak behar zituzteneko batasuna, oraingo proletariek urte batzutan lortzen dituzte trenbideei esker.

309. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0012 Expresabide askatuaren eragilerik bikainenak, gure baitan, hauk dira: Ikastolako aldizkaria, inprimeriari esker beste eskolekin harremanean jarriaz, multikopia, marrazkiak, diskak, irratia, fotografia, filma geldiak edo diapositibak, magnetofoia, eskutitz eta erregali trukatzea, ikasleen arteko harremanak, etab.

310. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0054 Idazki librea, inprimeria eta aldizkariari esker, liburuetan ez baino, gizonen bizitzan eta lanean arkituko dituzue kultura eta hezketaren oinarriak.

311. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0031 Dantza hau Taldeak ikasi berria zuen Pierres Betelu jaunari esker.

312. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0031 Honek, berriz, Barkoxeko Pikoxe jaunari esker zuen ikasia.

313. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0065 Maila denetako ikasleek parte har dezakete hizkuntz harremanetan simulazio-teknikei esker.

314. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0008 Baina orduz geroztik, inglesek gerra beste tokietara ere zabaldu zuten, metropolitik hartu zuten laguntzari esker, eta zazpi urtetan zehar frantsesei burua makurtu erazi zien izandako borroka guztietan; Frantzia Berria blokeatu zuten, Quebec setiatu, eta Montreal armak errenditzera behartu zuten (1760).

315. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0118 Horri esker, bosten bat metrotako eznibela gainditu ahal izan zuen, eta beronen ertzetik, beste pilota batzuk bertaraino heltzeko ez zirela gauza ikusi zuen.

316. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0202 Green. Zuloa inguratzen duen ongi zainduriko soropil edo zotal leunezko berdegunea; erdian dadukan banderaska bati esker, urrunetik begietaratzen da.

317. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0051 A. Léon-en eta Saroihandiren lanez kanpo (Helene de Constantinople) 1909.ean; Roland 1927.ean) estudio monografiko guti izan da, eta halaber textu publikatze guti (St Julien d Antioche, 1891.ean, Vinsonek egina; Kanico eta Beltchitina 1971.ean, Arestiri esker; Pantzart, I. Mozosek prestatua 1982.ean,(...).

318. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0044 Gogoan dut nola irakurri izan dudan Dordonitzen hazi egiten dela dorrea, izan ere kanpaiak edo ezkilak zintzilik daudeneko uztarriak bi haritz orritsu bait dituzte irozkai eta jakina, zuhaitzak hazi-ala dorrea ere hazi egin bait da (Xehetasun hau D. Joxe Migel Barandiarani esker dakit. VI urtea-1926, uztaila Gasteiz 30.orrialdea).

319. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0049 Jose Maria Satrustegiri esker dakigu, gorputza eta burua handiak zituela eta beso-zangorik gabea zela.

320. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0110 Herrian erakutsi zuen aberzaletasunari esker bakarrik salbatu ahal izan zuen erresuma.

321. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0172 Nahiz eta katolikoak erabaki hauen aurka egon, praktikan jarriak izan ziren Enrike IV.aren politika habildadeari esker, eta bakealdi eta jasankortasun giroa hasi zen Frantzian XVI. mendean luzatu zena.

322. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0172 Administrazgoa zintzotasun handienaz eman zuen eta erakutsi zuen zuhurtasunari esker defizit-a galerazi zuen eta izan zituen gerrengatik jasan zuen diru txaupenatik pizkorrerazi zuen indarrik gabe zegoen nazioa.

323. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0097 Herri ttiki menditsu honek, nekazaritza indartsurik gabeak, eta itsasora irtenbiderik ez duen honek, ekonomia mardula kreatu ahal izan du ganadutzari esker, abelgorriari batipat.

324. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0127 Berez, bere distira kulturala XIV. mendearen erdiaz geroz haragitzen zetorren, bertako hirien garaialdi ekonomikoaren babesean (Erroma, Florentzi, Milan, Venezia eta Napoles); zatiketa politiko guztiak gainditu ahal izan zituzten eta ekonomia goratu komertzio bizi eta industria oparo bati esker.

325. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0127 Mediterraneo eta Adriatiko itsas portu nagusienek, Genova eta Veneziakoek, Ekialde eta Mendebaldekoekiko harreman komertzial guztien monopolioa zuten, beren merkatu untzi aldera ondo antolatuari esker; berealdiko dirutzak jasotzen zituzten hartatik, eta Konstantinopla, itsas portu inglesak eta flamendarrak harremanetan jarri zituzten, Gibraltar itsasartetik zehar ibiliz.

326. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0109 Herriari esker gorde dira euskal bertsolari eta olerkari onenetako Etxahunen lanak.

327. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0009 Esker berezi bat zor diot baita ere Nekane Balluerkari, itzulpenezko bere lan bikainarengatik.

328. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0168 Idaztiaren eta plastikoaren bidez, profesionalen lanari esker lortua, edonorrenganaino, noiznahiro, nolanahi eta zernahi iritxiarazten da hiri herrian eta bertatik beste herri guztietara.

329. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0190 Doris hauek txalupa arin batzu ziren, beren perfekzioa XIX. mende amaieran lortu zutelarik, bere txalanezko diseinuari esker.

330. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0105 Eskolen zerbitzutan jarri ditugun tresnei esker egin daitezke lan horiek.

331. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0199 Duten halako perfekzio faltari eta landatasunarengatik, edo horrixe esker agian, bizitasunez, expresio-indarrez eta inpaktuaz bateak daude.

332. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0160 Burujabetzaren printzipioarekin erabat koerente den kosmos autonomoen eraketa hau bi gertakariei esker burutzen ahal da: Alde batetik, jainkozkoak Lurrean bizitzeak egiten du ahalezko, eta bestetik, jainkozkoen aniztasunak, alegia, jainkozko mota bakoitzaren barneko aniztasunak, ahalbideratzen du minikosmos guztietan behar hainbat jainko egotea, benetan minikosmosa osatu ahal dedin.

333. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxeberria 0033 Bigarrena: mito batean azaltzen diren berrizkundeek ez dira erabat berdinak, hasierako kontraesana gainditu nahiez, zerbait berri ekartzen digu bakoitzak, eta berrizkunde horiei esker mitoa, bere egitura berdina gordeaz, espiral batean bezala hedatzen doa.

334. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxeberria 0056 b) Laguntasun horri esker, ipuinak logikarekin edo erlijiozko ortodosiarekin edo ta gizartearekin dituen harremanak eta loturak ez dira hain hertsiak, zabalagoak baizik.

335. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxeberria 0115 Kampsub3; Liluragailu baten bidez eskuratzen da
Kampsub4; Makurraren zuzenketa, aurreko ekintzen ondorioa da
Kampsub5; Izaki magikoari esker burutzen da zuzenketa
Kampsub6; Izaki magikoari esker, gabezia hura estaltzen da.

336. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxeberria 0115 Kampsub7; Ehizeari esker eskuratzen da bilakizuna
Kampsub8; Sorgindua bere senera bihurtzen da
Kampsub9; Berpiztea
KIX Gauza bera, baina aldez aurretik ur bizigarria bilatuta
Kampsub10; Askapena.

337. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0020 Hauei esker gaixotasuna gehiago zabaltzen da, eraso sekundarioa deituriko fasean.

338. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0041 Lehen lehenik gogoratu behar garena zera da, odol sailkatzeak lortzeari esker gizonok elkarri ematea kontzegitu zela eta honen bidez bizi asko salbatzeko bidea ekarri.

339. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0041 Orduan, Alexander Salomon Kiener izen deiturazko bere ikaslearekin jarraitu zuen plasmen fenomenu horiek xeheki ikertzen eta Macacus Rhesus bezala ezagutzen den tximio mota baten odolari esker lortu zuen gero Rh deituko zen faktorea deskubritzera eta honen bidez odolaldaketen arazoa gainditu.

340. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0033 Schwitzer-i esker haren alderdiak indartsu jarraitu zuen.

341. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0108 Feudalismo garaian salerosketak asko edatu ziren, gerrateeri, gurutz-gudaldieri, e.a. esker.

342. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0023 Kristoren hilobia askatzeko helburutan eratu ziren Gurutzadei esker, Pisa, Genova, Amalfi eta Venezia Mediterraneoko jaun eta jabe bihurtu ziren.

343. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0035 Korronte mota hauei esker zona glazialetako tenperatura eramankorrago bihurtzen da eta zona tropikaletakoa arinagoa.

344. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0127 Bere geografiako izakera bereziari esker, nahiz tropiko landareen hazkuntzarako nahiz klima epeletako landareenerako, baliagarri da Kolombiako lurraldea.

345. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0036 Projekzio mekanismoari esker nia kanpoko objektu batez jabetzen da, amaz jabetzen da, eta hura bere luzapen bihurtzen du.

346. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0148 Hausturari eta ausentziari esker hizkuntza sortuko da.

347. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0020 Honen tesia, ezaguna da; alegia, kapitalismoaren hazkundea, beti, kanpoko merkatuei esker lortu izan dela.

348. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0150 Bere bilaketa-lanari esker, alderaketa batzuk egin ditu, eta xorabilei buruzko irudiak eta izkribuak pilatu.

349. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0128 Narratibaren joera gorakoa izan bazen poesiarena behintzat ez zen oso beherakoa izan, hein batean beherakada gelditu egin zen Susa sailean agertutako idazle berrien poema liburuei esker, beste editorialetan ez bait zen somatu poesi liburuak argitaratzeko joerarik.

350. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0239 Gauza bera gertatu zitzaigun zenbaki razionalak estudiatzerakoan, berauetara ere, multzoari esker iritsi bait ginen.

351. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0225 Eta antzerki honi esker jakin dezakegu hitz horiek zer esan nahi zuten hasiera batean.

352. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0079 Ekinaldi guzti horiei esker Eldorado hori non zatekeen ageriago jarri zen eta gero eta argiago zegoen kontinenteko Iparmendebaldean egon behar zuela, gaurko Venezuela eta Colombia artean dagoen Nueva Granada izeneko meseta garaiean alegia.

353. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0009 Bestalde, berebiziko garrantzizkotzat izan ditugu argitaragabeko aldaerak MGMaren inkestetan lortutakoak, Azkue Bibliotekan aurkituak eta, Aita Riezuri esker, Lekarozko Artxiboan gordetzen zirenak ematea.

354. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0205 Dion frantzesaren lanei esker eta Serpollet-en txispa sorkailu-aren bitartez, lurrinezko motoreen neurriak txikitzea lortu zuen.

355. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1989 0120 Euskaraz horrelakorik ez izateagatik dugun egarria aski berdindurik gera dakiguke, zalantzarik gabe, lan honi esker.

356. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0137 Horren helburua, euskaldun herritarrek Estatutuari esker erabil ditzaketen hizkuntz eskubideak erregulatzea da.

357. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. abrisketa 0064 Ondorioz, mundu genetikoko herrialde desberdinen (kromosomen) ikuspegi orokorra daukagu eta udalerrietako (genetako) anitz identifikatu ditugu, beroriek sorterazten dituzten ezaugarri bereziei esker.

358. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0135 Beste ohar bat oraino egin genezake gure idazle batzuei buruz, hala nola, J. I. Tellechea Idigoras, Patxi Altuna eta J. A. Lakarra-ren lanei esker askoz hobeki ezagutzen dugu gaur, duela zenbait urte baino Aita Manuel Larramendiren nortasuna, haren obra eta haren eragina: ikus, Larramendi Manuel (1690-1766), J. I. T. I. ren artikulua, bere erreferentzia guziekin, Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, Diccionario Enciclopédico Vasco, delakoan.

359. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0417 ] Eskerrak zor dizkiot hari bai eta euskalzale ta erromanista izan diren H. Gavel, R. Lafon, J. Allíeres-ei ere.

360. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. madariaga 0036 Azken lanetan ostera, fitoplankton-ekoizpenaren zatirik handiena nanoplanktonari (2-20 ampmicro;m-ko diametroko izaki bizidun planktonikoei) esker dugula adierazten digute, kateako azken etapetan nagusi izanik (Malone, 1971 a eta b; Sheldom et al, 1972, 1973; Malone et al, 1979; eta abar).

361. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. madariaga 0040 Hori horrela izango balitz, nanoplankton-frakzioari esker dugun ekoizpen primario eta sekundarioa estimatzekotan, kontutan hartu beharko genuke (Estep et al, 1986).

362. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. madariaga 0040 2.3.2. Nanoplankton heterotrofoa Itsasoan izaten den ekoizpen eta arnasketa osoaren parterik handiena, itsasoko plankton-organismorik txikienei esker dugu (Sieburth, 1979; Pomeroy, 1980; Williams, 1981).

363. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0115 Azken honek Europan zehar ideia liberal-iraultzaileak barreiatu zituen inperialismo napoleonikoari esker.

364. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. beltran 0420 Beno ba, bi bikote hauei esker guk txalaparta ezagutu dugu.

365. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0218 Ekonomikoki, ongileek egiten zituzten eskesariei esker jarraitzen zuen.

366. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0218 Ospitale hau, 1769.eko Probizio Errealez sasikumeen etxe izateko asmokoa, hauzotar noble batzuren batzarrak zuzendua, ondasun gutxikoa izan arren, itxura onean mantentzen da herriaren limosna anitzi esker.

367. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0221 Arruti Doktorearen aipaturiko eskuizkribuari esker, Granjel Irakasleak faksimilen argitaratua, Donostiaren egoera 1826an ezagutzeko balore haundiko dokumentu bat daukagu.

368. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0028 Orain, adinari esker agian, helduak dira eta badute lasaitasun, demokraziaren eta indibiduoaren eskubideak era arrazionalez defendatzeko.

369. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. sastre 0090 Eramangarriagoa, halaz ere, datorren etapa hau, demokraziari esker?.

370. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. sastre 0102 Belkine eta Medvedev-ekin batera debelopatu dudan konzepzioaren arabera, transizioa berez debelopatuko litzatekeen bizi-indar bati esker bakarrik ziurtatu daiteke eta ez inongo direktibari esker ".

371. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. sastre 0102 Anatoli Alexandrov ari da, atomo-energiaren ikertzaile; aurrerago:" 90. urteen erdialdera gazak bere goi muga iritsiko du, ondoren, petrolioa bezala, gelditu egingo delarik, eta potentzial energetikoa elektronuklearrari eta lur-arrasean ateratako ikatzari esker emendatuko da ".

372. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0025 Taldelan horri esker, lau dira, dagoeneko, plazaratutako aleak.

373. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0032 40 urte luzetan zehar hainbat artikulu ere idatzi zuen eta orain, Elkarte eta Erakunde ezberdinei esker, lau lan-bildumatan eskura ditzakegu.

374. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. diaz de lezana 0155 Mezuak forma eta edukiari esker iristen zaizkigu, Hizkuntzalaritza-terminotan adierazlea eta adierazia esango genuke.

375. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. diaz de lezana 0155 Teknika horiei esker, informazio eguneratua, eta fidagarria lortzen dugu, eta bestalde ikerketaren emaitzak behar bezala gordetzeko eta erabiltzaileen esku jartzeko bidea ematen digute.

376. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0029 Bigarren barruti honetan erakutsi zuen trebetasun eta jakinduriari esker erdietsi ere zuen Orixek euskal idazleen eredu, maisu eta ezin-ukatuzko gidari izatearen ezagutza (ia) ahobatezkoa. (18) Ik. Andima Ibiñagabeitiaren hitzak, idazten hasi berri zen garaiaz ari dela: ; edo Mitxelenaren Orixeri buruzko aitorpen hau: .

377. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0009 XVIII. mendean Iparraldean Etxeberri Sarakoa, Haraneder, Xurio, Baratziart, Mihura eta beste azaltzen dira; Hegoaldean, berriz, Aita Larramendiren gramatika, hiztegi eta euskararen aldeko lanei esker; lozorrotik iratzarten hasiak dira eta hiru idazle bederen aipa daitezke: Kardaberaz, Mendiburu eta Ubillos.

378. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0036 Lerro hauek amaitzerakoan ene eskerrik beroena Gipuzkoako Diputazioari eta, bereziki, I. Murua eta Jose L. Telleria diputatuei ondare (patrimonio) kultural hau argitaratzeko laguntza zuzena erakunde nagusitik eman dutelako, eta, batez ere, Kulturako Departamenduari.

379. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0036 Denoi eskerrik beroena.

380. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0036 Lerro hauek amaitzerakoan ene eskerrik beroena Gipuzkoako Diputazioari eta, bereziki, I. Murua eta Jose L.Telleria diputatuei ondare (patrimonio) kultural hau argitaratzeko laguntza zuzena erakunde nagusitik eman dutelako, eta, batez ere, Kulturako Departamenduari.

381. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0036 Denoi eskerrik beroena.

382. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak salbamena 0071 Eguneroko bizitza osoa Espirituaren fruitu den maitasunez eraldatua 60. Pauloren erakutsiaren gauzarik nabarmenena zera da: kristau bizitza osoa dela Espirituaren eraginpean dagoena, eta ez bizitzako une edo alderdi berezi batzuk; eta Berari esker, bizitza osoak aparteko ontasun maila hartzen duela.

383. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0075 Bakea erdietsiz gero bakarrik hautemango da nekazalgoan nolabaiteko hobekuntza patatari esker batez ere.

384. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0235 Bere enpresaren arrakasta segurua izan dadin guztia aurrikusita eta prest duen Jose Javier de Barbachanok proposatutako titulua Correo Cantábrico zen; horren bitartez eragileak adierazi nahi du frantses paperetan bezain albiste beroak komunika ditzakeela postagatiko galerarik gabe, mugako herriaren egoera pribilegiatuari esker.

385. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0249 Bilboko prentsak, hortaz, hiriburua ezagutzen ari den goranzgo bultzadari eta, gehienbat telegrafoari esker (tradiziozko informazio-zirkuitoak berregituratzeko eta orekatzeko eraginak bait ditu fenomeno honek), hartuko du txanda.

386. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0249 Baina telegrafo elektrikoari esker albisteen igorpenaren abiada eta biltzapenaren azkartasunak izugarrizko hazkuntza jasaten dutenean, abantaila horiek suntsitu egiten dira edo, bederik, funtsez murrizten dira.

387. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizijator 0027 Beraz, izaki bizien gaurko mundu osoa deskribatu berri ditugun fotosintesi- eta kimiosintesi-prozesu analogoei esker mantentzen dela ikusten dugu.

388. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0041 Forma horri esker momentu positiboek eta negatiboek eragindako ebakidura-esfortzuak eta trakziokoak zurgatzeko gai izaten da habea.

389. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0205 21. Erleak noiztik gure artean Azken mende honetan egin diren ikerketei esker, gauza asko ezagutzen dugu gure aurreko arbaso ehiztariei buruz, animalia ehizatuen hezurrak aurki bait daizteke haitzuloetan.

390. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0135 Dena oso ongi antolatuta dago hiri txiki honetan, beren antenei esker elkar ezagutzen eta elkarrekin komunikatzen bait dira inurriak.

391. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0167 Aurrerapen zientifikoari esker asmakari praktikoak sortu dira eta berauek eguneroko bizimodua aldatu digute.

392. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0030 (*)Nere eskerrik beroena obra hau osotzera lagundu didaten autore guztiei, baita Derioko Euskal Bibliotekari, Eusko Ikaskuntzari eta bilduma honen zuzendari den Joxemartin Apalategiri. Laburdurari buruz bereiztu egin ditut etnoantropologia arloko argitarapenak eta orokorrak. Jon Bilbok Eusko Bibliographia-n laburdura erabiltzen duen kasuetan berridatzi egin dut eritziak bateratzeko.

393. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0017 Esate baterako,XV. mendean, Gutenberg-i esker, asko ugaritu ziren liburuak, nahiz eta irakurketa bera jende eskolatuaren mundura mugatua egon.

394. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0012 Errepertorio gotikoen sarrera Euskal Herrian, eta baita Gipuzkoan ere, penintsulako gainerako lekuetan bezala, zisterreko praileei eta Burguniatik emandako hedapenari esker izan zela dirudi.

395. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0012 Horri esker eraiki ziren elizak, kolegio-etxeak eta katedralak.

396. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0092 Muskulu-pareta lodiak ditu eta hauei esker izugarri zabaltzen da.

397. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0023 Garrantzi haundikoa da baita ere bere larruazalaren lakaztasuna, berari esker, aintzinean, zura, bolia eta baita lenteak ere leuntzeko erabili ohi bait zen.

398. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0012 1. Neurri txikiari esker arnas-prozesua trakea eta trakeola txikien bidez egiten da, gas-aldaketa zuzenarekin.

399. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0012 Gorputzak duen superfizie txikiari esker, ur-galera oso txikia da, eta gainera, tegumentuak oso zaila egiten du ur-galera hau.

400. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0012 Aipatu dugun neurri txikiari esker, animali hauek espazio oso txikiak interstizialak batzutan, esploratzeko aukera dute, mikroklima oso bereziekin, e. b.: kolenboloak, mikrokoleoptero eta intsektu askoren larbak, lurraren faunako alde garrantzitsua dira.

401. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0012 Intsektuen moldakuntza garrantzitsuenetariko bat ur metabolikoaren erabilera da, honi esker basamortu-giroetan, ur gutxiko substratuetan bizi daitezkeelarik, e. b.: Tenebrio molitor-aren larba.

402. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0012 Kopuru haundia hau, besteak beste, ugaltzeko duten erraztasun haundiari esker gertatzen da: a. Eme bakoitzak jartzen duen arraultza kopuru haundia.

403. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0012 Intsektuen moldakuntza aukerei esker, esan genezake itsas hondoan izan ezik, intsektuak beste medio guztietan agertzen direla.

404. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0012 Bestalde, intsektuak mikrohabitat oso berezietan egoten dira, zenbait moldaketei esker, e. b.: zurean intsektu xilofagoak, liburutegietan, larru-gordelekuetan, bihitegietan eta museoetako intsektu kolekzioetan ere bai, konpondu ezinezko kalteak eragiten dituztelarik.

405. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0087 Honek ere haragia jaten du, eta bere hegalaldi indartsu eta azkarrari esker lortzen du haragi hau.

406. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0018 Landareria, lurralde geografikoaren zein edo zein zatitan aurkitzen diren landare mota desberdinek espazioan hartzen duten disposaketari esker sortutako multzoa da.

407. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0059 Uretatik pittin bat urrunago, eta gehienak arantzadun diren zuhaixken itzalari esker, baliteke zumartzuri autoktonotako (Populus alba) makaldi bat eratzea, bertan, lizar hostotxikia (Fraxinus angustifolia), sahats zuria (Salix alba) edo zumarra (Ulmus minor) gisako zenbait zuhaitzek, uholde-kontrako defentsa gerriko bat osatzen dutelarik, bata besteari, otsahiena (Humulu lupulus), basa mahatsondo eta esparragu (Arparagus officinalis) bezalako lianez loturik daudela.

408. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0081 1915.ez geroztik, ematen dira sail komunaletan espezie exotikozko oihan-birpopulaketaren lehen entseguak, bai zuhaitz frondeduna bai erretxinadunena, hauetariko bat intsinis pinua delarik (Pinus radiata), Lekeition, 1840.ez geroztik, Adan de Yarza-ri esker, hagitz ongi aklimataturikoa.

409. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0081 Guzti honi esker abereak ibiltzen diren lekuetan ere ugari garatzen dira, hauek hurbildu ere ez direlako egiten.

410. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0026 Honi esker, kolonia uraren mugimenduaren arauera mugitzen da, eta horrela janaria aurkitzeko aukera gehiago ditu eta puskaketa ekiditzen da.

411. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0025 Delako mareak, alga mikroskopiko bati esker (Dinoflagelado) sortzen dira, normalean Gonyaulax izenekoa, eta batez ere, berauek ugaltzeko ematen diren zirkunstantzi bereziek bat egiten dutenean, itsas lasai eta epela, elikagarri aportazio haundia, esate baterako, guzti honek, esponentzialki ugal daitezen eragiten duelarik.

412. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0049 Hortzak, odontoblastoari esker, etengabeki sortuz doaz atzekaldean, aurrekaldean, karrasketa dela eta, higatuz doazen bitartean.

413. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0062 Baina badira beti pelagiko diren prosobrankioak ere, Janthina adibidez, zeinak, lehen genion bezala, beronek landutako igerigailu bati esker, gainean egotea lortzen duen.

414. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0023 Badira espezie batzu, Donax eta Cardium, esate baterako, arrisku baten susmoa dutelarik, saltatu edo ihes egiteko mugimenduak egin ditzaketenak, atzera jaurtiki arazten dituzten oinaren bapateko kontrakzioei esker.

415. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0448 Neurri erdi edo txikiko karpoforoak, guztiz urguri eta gutxi mamitsuak, txapelak ia 2-4 zm.zko diametrokoak dira, hasieran ganbil eta berehala plano-ganbil dira eta azkenik erditik zapalduak dira, ertzak beherantz biribilkituak dituztela, eta orriek eragina batez besteko ildaskatuak, mamiaren mehetasunari esker.

416. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0137 Kontzertu Ekonomikoek Euskal Aldundei emandako ahalmenei esker, hauexek badute eskuduntza baserriaren eskurapena arautzen dituen zergen gorabeheretan.

417. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ensunza 0033 Beroni esker, intentsitate eta norantzari dagokielarik, uniformitate handiko eremu magnetikoak lor daitezke.

418. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ensunza 0079 Moeta honetako nukleo biren fusio-prozesuari esker, jatorrizko nukleoen masen arteko batura baino masa txikiagoko nukleoa lor daiteke, eta Einstein-en ekuazioari esker dakigunez, masa-diferentzia energia bihurtzen da.

419. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0051 Nekazaritza Industrialak ekosistemaren gain duen eragina Nekazaritza Aurreindustrialak, lur goldagarri osoa etenik gabe, edo ia etenik gabe, erabiltzea lortua bazeukan, nekazaritza industrialak, ongarri eta tresneriari esker, ez du batere oztoporik hura bete-betean lortzeko.

420. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0051 Lur goldagarria, nekazaritzarako lur erabilgarria alegia, aurkitzea, aro industrialean lorturiko teknologiari esker, ia ia kostu-arazoa besterik ez da.

421. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0046 1229an lortu zuten garaipenari esker harrapakin handiaz jabetu ziren.

422. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak informatika atlasa 0060 Gainera, bulegotikaren teletestu delakoari esker, memoria duten idazteko makina ezberdinen arteko testu-transmisioa egin daiteke eta sare bati konektatutako ordenadoreen testu-prozesaketarako sistema informatikoen artekoa ere bai.

423. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak informatika atlasa 0082 Ordenadorearen erabilerari esker pantailaren gainean zuzenean diseina daiteke, eta diseinatzailearen sormenaren emaitza hori denbora tarte txiki batetan egiaztatu ere bai.

424. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak informatika atlasa 0082 11 Fenomeno batzuren ikerketa eta irudikapena ordenadore bidezko simulazio-teknikei esker erraztasun eta agin daiteke.

425. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak informatika atlasa 0082 13 Pieza eta aparatuen planta, altxaketa, ikuspegi tridimentsionalak eta bestelakoen despiezaketa eta lantzea oso erraztua geratzen da piezen diseinuko ihardupideari dagokion informazio digitalizatuzko tratamenduari esker.

426. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0031 Izan ere, horri esker, hainbat jabek (haietariko asko hiritik kanpo bizi zirenak, kontutan hartuz) baimenik gabe, beren barrakak, hobetuz gero, iraunkor bihurtu ahal izan zituzten.

427. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0089 1835. eko uztailean, hiriaren defentsan parte hartzeko asmoz, Ingeles Legioa iritsi zen, bolondresen komandante zen Joaquin Sagastik eginiko gestioei esker, hein haundi batez.

428. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0024 Auzogo paketsu eta mokokaldirik gabekoa, Koran-ari esker.

429. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0212 Berauei esker itsaso zabaletako datu-faltarik ez dago.

430. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0253 IRAGARPEN NUMERIKOAREN GAUR EGUNGO EGOERA Iragarpen numerikoaren prozeduren bidezko pronostiko-epeak pixkanaka luzatuz doaz, iragarpenerako eredu matematiko direlakoei esker.

431. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. uraga 0019 Engainuak hartu duen leku berezia dela-eta, azken batez, ordura arteko historia osoa engainuari begira geratu da, berau azaltzeko eta dituen ondorioak hobeto ulertarazteko (hain zuzen ere, engainu hori gogorragoa izango da, aurreko urteetako historiari esker, Elsaren zoritxarraren berri dakigunean, izan ere, haurrik ezin edukitzean, bizitza nahi ez bezala etorri zaiolarik, senarra zeukan gauza bakarra bait zen).

432. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0081 Orduan, unibertsoaren eskualde batek hutsune faltsoko egoera bat hartzen duenean, bere hedakuntza esponentzialki handitzen da grabitate-indar berezi honek sortzen duen azelerazioari esker.

433. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0008 Pixkanaka, animaliak, bai antzarrak bai arratoiak ere, lokatzetik sortuak ez zirela frogatu ahal izan zen, lehenagoko beste animalia batzutatik baizik, eta, era berean, Pasteur-en lanei esker (1802-1895), mikroorganismoentzat ere frogatu zen.

434. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0031 Ornogabeen mugimenduak Zelomatuetan, ornogabe zein ornodun, iharduera motorea eskeleto, giharreria eta nerbio-sistemaz osaturiko unitate hirukoitzari esker lortzen da.

435. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0031 Kutikuluak irtenune artikulatuak ekoizten ditu, barrualdean giharrez hornituak (gorputz-adarrak), eta berauei esker animaliak edozein mugimendu egin dezake.

436. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0077 Barailak dilatagarriak dira eta honi esker neurri handiko harrapakinak irents ditzakete.

437. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. zunzunegi 0131 Baina, orain berdin zaio: otoitzari esker, bere goi giroan berriro sartu eta, bere buruarekin ahazturik, guztiz emankor biziko da: Toulousen edota Parisen, Mont de Marsanen eta Baionan, berdin saiatuko da denbora alferrik ez galtzen; edozein aldetako errefuxiatuei laguntzen; Frantziako biblioteketan Euskal Herriko folkloreari buruzko bilaketak egiten;(...).

438. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0027 Hain garbi ez dagoena da nortzuk diren Crassus-en kontrako gerra-ekintzetan iniziatiba daramatenak: Pirineo-inguruko mundu horretakoak ote? etorkin indoeuropar edo indoeuropartuen ondorengoak ote, aristokrazia menderatzaile bezala (51) beren zibilizazio- eta antolamendu-maila altuagoari esker eremuaren etorkizun politikoa aspalditxotik zuzentzen bide dutenak (52)?.

439. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak fisikaren historia 0225 Einstein-en artikuluari esker izan zuen SchrÔ*dinger-ek De Broglie-ren lanaren berri.

440. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak fisikaren historia 0225 Berari esker, SchrÔ*dinger-ek hidrogenoaren espektroa azaldu ahal izan zuen.

441. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0296 Mirari hauei esker, kristautu eta sendatu egiten dira.

442. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0291 Horrez gainera esan behar da antolakuntzako eta presupostuko ahalegin handi bat egin dela eta horri esker lortu dela lehen sektoreko ITSAS-LUR eta FORESTA feriekin paraleloan Bilboko Nazioarteko Ferian ospatzen ari ziren ihardunaldi tekniken kalitatea jasotzea eta edukinak zabaltzea, eta gainera sektoreak bi urtetik behin bere buruaz egiten duen gogoeta azpimarratzea.

443. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0149 Pleurako patologiek beren semiologia erradiologiko propioa duten bitartean, bronkio eta odol-basoetako patologiak biriketan sortzen dituzten ondorioei esker agertzen zaizkigu.

444. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0151 Honi esker, antolamendu eginkorrago bat eratu ahal izan da gizarte eta ekonomi bizitzan.

445. 1969-1990 gipuzkera antzerkia uxola 0313 DANAK - Agur axari, anitz esker.

446. 1969-1990 gipuzkera antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra) 0097 - Baina irugarrenean arrapatu dut, zotz honi esker; artu du merezia.

447. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1986 0038 Denok bat, zure maitasunari esker!.

448. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1986 0060 Apaizak, gaixoen kopeta eta eskuak gantzutuz orrela esaten du: Oliadura Santu honen bidez eta bere erruki haundiari esker, lagun zaitzala Jaunak Espiritu Santuaren graziaz.

449. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0029 Asmaketa zorrotz oni esker, artzaiak Basajaunaren esku-artetik iges egin aal izan zuan.

450. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0040 Ezurrai esker, gure gorputza gora begira zutik dago.

451. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0064 Kirioai esker otza eta beroa gure gorputzean somatzen ditugu.

452. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0064 Kirioai esker esku ta oiñak, eta beste soin-atalak igitzen ditugu.

453. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0064 Kirioai esker begiakin ikusi, ta belarriakin entzun egiten dugu.

454. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0088 Urdaillean janariak, urdail-guriñari esker, ore bigun biurtzen dira.

455. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0086 Irakasleari esker ezagutzen dugu mundu apur bat; baita lanbideak eta bizitzako arazoak ere.

456. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0086 Irakasleari esker egin dezakegu (daikegu) bizitzan aurrera, naiz langintzaren bat, naiz ogibideren bat ikasiaz.

457. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0028 Bere abere senari esker, muxarrak guzien biotzak bereganatu ditu.

458. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0061 Gorputza urperatu-arren, arnas-artu dezake, mutur gorenari esker.

459. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0082 Oskol zarra erortzean, zer edo zeren bearrerako urdaillean gordetzen dituen kare-kozkorrai esker, beste oskol bat azkar sortuko du.

460. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0079 Kontserbaeri esker, artzantzarik eta nekazaritzarik ez dan errietan ere eskuratu ditzateke janari oiek.

461. 1969-1990 gipuzkera liturgia salmoak 0046 Onik ugari / Jainkoak berak / emango du,/ Jaunari esker / lurrak frutu.

462. 1969-1990 gipuzkera liturgia agustindarren liturgia 0048 Izan ere, Jesukristorekin bat izateari esker, Espirituaren lege bizi-emailleak askatu nau, pekatuaren eta eriotzaren legetik.

463. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0013 Eta ziur gaude, gure otoitza laguntza aundia dela illentzat, baiñan ez ain zuzen guri esker guk zenbat otoitz egin, illak ainbeste barkamen izango duelakoan, Jesukristoren irabaziei esker baizik.

464. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0102 Esan genezake Seme Bakarraren aintza, guregatik une baterako utzia, artu zuan aragiraiño iritxi dala gurutzeari esker.

465. 1969-1990 gipuzkera poesia b. albizu 0023 O Jauna! gizonen biotzetan
ez dago esker Jainkorik;
alkar maiteko bagendu benetan
ez litzake izango zoritxarrik.

466. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0073 Zuk ekarri dirazu bada Arantzabal`ko Joxe Antonio senargaitzat, artu egidazuz nere biotzetik erteten duten eskerrik beroenak.

467. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa andoain'go erriak 0168 Berorren aukerak eta iritziak, beti onenak eta zuzenenak izan ez ba ziran ere askok etzituzten ontzat eman bere Ixendegi famatuaren aukeramenak, iñork ez dio ukatuko Arana jaunari ezta politika gaietan bere etsai zirenak ere berari esker, erriaren gizaldietako lo zorroa, bere deiaz bukatu zala, ta Euskalerri osoari, izkuntza ta kultura aldetik erabateko dardara ta astin-aldia eman ziola.

468. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0103 - Ik ez; nik zor dizkitzuet eskerrak biori.

469. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak benito s. 0286 Ortarako arrazoiak bi puntutan adierazten ditu: kristau fedea San Benitoren lekaideek zabaldu zutela Europan zear; eta oiei esker Europak batasun bat lortu zuela, anaitasunean azi eta ezi bait gintuzten.

470. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak karmel 1976 0025 Ori egiten dan bitartean, bide onean sartuko ez geran arte, ikus eta azter ditzatela gure ikastoletan lanegiten ari diran guziek; eta al-izango dutenen arauz beren lanari bederik norabide ona eman dizaiotela; beti ondo gogoratzean, alde guzietan bezela, gurean ere gure euzkerak bakarrik euzkal-gogoari eutsi al-izango diola; gure irakaskintza guziak, lenengoan, ots, ikastoletan, egiazko oñarria daukala; euzkeraren esker euzkeraz ere oldozten al-izango dugula, ta oso bearra zaigula berez orrela oldoztea; ta gaiez-gai gure itzen esan-naia euzkeraz be tinkotu egin bear dala, egiazko euzkal-iztegia euki al-izateko.

471. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0086 Sabin`en aterrik gabeko egintzak dirala bide, eusko-abertzaletasunak EUSKADI osoan artu du, izugarrizko indarra ta zabaltasuna; ta aren irakaspen suzpergarriei esker, ba`ditugu Batzoki aberkoiak, Euskal-Ikaskuntza-Elkargoak, Euskal-Ikastolak eta Euskaltzaindia....

472. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0141 Zorionez eta alabearrik, andik atera ziren kopiei esker ez dugu osoki galdu.

473. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0071 Munduan gerta ziteken oro, Jainkoaren eragiñari esker ziteken.

474. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0071 Beste herri aundi berri bat sortu da; gizakien indar, almen eta erantzukizunari esker.

475. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak umandi 0801 Aitzitik, Iztegi orri eskerr eta bera oñarriz arturik, lanak sakonago ta euzkaldunago egin al-izango dira, izan diteken neurri batean bein-betikoak izan ditezen.

476. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0014 Zoritxarrez, apurka-apurka ta gaztelaniari esker, errekaren izena ere galtzen joan da, ta gaur egun UDA izenik ez da aurkitzen, AYUDA baizik.

477. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0063 Arantza erri bakarti eta bazter-samarra da, eta zer oietxeri esker, iñolaz ere, zor die bere bereiztasunen irautea, bere izaera ain nabarmen da oso bestelakoa.

478. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0298 Kamon Aznari esker Antxietan izena danen aurretik azaltzen zaigu.

479. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0084 Araba`ko pagadi auek eta Naparroa`ko Illon, Leire, Izaga, Izko ta Kodes mendietakoak, antziñako oian-baso izugarrien ondarrak besterik ez dira, eguraldiak ere orduan geiago laguntzen zienez; orain arte iraun ba`dute, mendi-gaillurretan maiz itsasten diran laiño ta lanbroei esker iraun dute.

480. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0293 Gero, 1936`ko guda ondoren, Aingeru Sopeña jaunak, España`ko Mendizaletasun Elkartearen probintzi auetako ordezkari zanez, eta berak egindako bitartekotzari esker, babestetxea, irutan zatitu zuten: Goikoetxea jauna (egillea) zati baten jabe gelditurik, beste biak, bata Bilbao Kirol Taldearentzat eta bestea F. M. E.`arentzat gelditu ziran.

481. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0081 1512`an, Espaiña`ko errege Fernando Katolikua, Alba`ko dukeari esker, Napar erreiñuakin jabetu zan; baita ondoren, Bearne ta Foix`ko konderrian erabat nausi zan Joanes Albret I`goa, Naparrutik eta Baxenaparrutik uxatu ere.

482. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0020 Amar ahapaldi dauzka poema gartsu onek, eta egun eder orretan Markiña`ra doazten zaar eta gazte guztiai Karmen`go Amari eskatu dezaiotela diotse esker ugaria, Euskalerria dagoen uztarripetik guztion adorez atera dezagun.

483. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0041 - Gaztetxoek ikusi edo aurkitu dezatela beste au ere: Espiritu Santuari esker, Apostoluek ere Jesus'ek egin zituan ekintza berak egin zituztela.

484. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0041 Jesus'ek egin zituan ekintza berak egin zituzten Apostoluek ere Espiritu Santuari esker: errenak badabiltza (Ap. Eg. 3.1-10), illak pizten dira (Ap. Eg. 9,40), biotzak aldatu ta on-biurtzen dira (Ap. Eg. 2,41), kementsu otsegiten dute Berri-Ona (Ap. Eg. 4,13), erasoak oso pakean eta pozik daramazkite (Ap. Eg. 5,41).

485. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak l. egia 0015 Atom-indarrari esker sortu dira, eta gelditu gabe sortzen, fisika arloko aurrerapen paregabeak.

486. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak l. egia 0020 Descartes'ek berak, XVII garren mendean, gizadiaren bizikera asko aldatuko dala dio, eten gabe datozen aurrerapenai esker; bañan aldakuntza orrek ez duala gizonaren espiriturik urratuko.

487. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0066 Nganga-aztiak, ordea, sorgin-lanaren aurka ekiten diote beuren begi-bista bereziari esker.

488. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia otoizlari 1987 0010 Maite zaitut nik: Zu baitan, Jauna, dut indarra;
Zuri esker dut beti garraitzen gaitz oldarra.

489. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0076 Aita, ez nau utziko Jaunak hortik bazter,
zuk eni helarazi fedeari esker.

490. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0090 Girixtino fedeari esker, gogor egin diotegu beti, populu salbai batzuen kultura guzieri.

491. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa nor da hor? 0066 Ni ere arras untsa nuk Jainko onari esker eta gauza bera dautzuet guzieri desiratzen, Jainko onak nahi duen arte.

492. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0074 Biarritzeko Hudal kasinoa soilik bizi da, Bilbotik dathortzen jokolariei esker urthe osoan, eta udan bi hilabethetan Bellevue Casinoa irekitzen dugu Madriletik dathorren bezerogoarentzat.

493. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1971 0013 Jaun Erretora beroki mintzatu zen: Eskuarari esker behar zutela denek Aramaion gero ta geiago gizontasun eta batasun.

494. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1986 0007 1973-an, zure eskuak egin emaitza bati esker, argitaratzen ahal ginuen Berri Ona, Ebanjelioak eta Egintzak dauzkan liburuxka.

495. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0166 Horiek ziren giza talde ahaltsuenak edo eragingarrienak, Erregearen aginteari mugak finkatu zituztena Erdi Aroan zehar, Foru Orokorrari esker itunbidezko aginte erabilpena zainduz.

496. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1985 0022 Euskal-elizetan euskarak gaina hartu du latinari, zoin fite!... eta zoin aise!... Beloke-ko beneditanoek eta bertze apez zonbeitek egin lan izigarri balios bati esker: otoitz eta irakurgaiak oro itzuli euskararat, Elizako kantua arras berritu, eta hoik oro goxoki, batere ohartu gabian kasik...

497. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. luberriaga 0197 Bai, segurki Azkaine ohoratua eta lausengatua da zuek guzieri esker.

498. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Edesti-aurreko ikerketan jardun eben Arantzadi-Barandiaran-Eguren irukoteari esker, Euskal Erriko edesti-aurre arloan ardatzik nagusien eta garrantzitsuena izan dogulako, ainbat azterketa eta ikerketa ikusgarrien ondorioak Santimamiñe, Lumentxa Urtiaga eta beste toki askotako artzuloetan ikusi geinkez, eta baita Aralar, Aizkorri, Urbasa, Urbasa... eta ainbat tokitako jentillarrietan.

499. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Arrezkero, 1987. urteko Urtarrillean, Madrilgo Complutense Ikastetxe Nagusiak be, Doctor Honoris Causa izendatu eban orain denpora gitxi dala, Eusko Jaurlaritzak, J. Antonio Ardanza Lendakari Jaunaren eskutik, Ataungo jaiotetxean, Euskalerriarenganako izan dauan eten gabeko lanagaitik eta batez bere, berak bere ikerketei esker Euskal Jakintzari itxi dautson lan ikaragarri eta arrigarriagaitik, Gernikako Zugatz santuaren Urrezko Gurutzea emon eutsan.

500. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 ZORIONAK bada On Joxe Miel, zuk ospatutako larogei eta amazortzi urteokaitik eta... ESKERRIK ASKO ainbat urtetan zear egindako ikerketei esker, etnografi zaleori zeure eredu eta jarraibideagaz, geure Erriaren alde lanean jarduteko zabaldu dauskuzuzan ainbat ikerbide zabaltzearren eta batez bere Euskalerri guztiari eta zeuk sortutako ETNIKER TALDEEI zeure lanaren bitartez itxi dauskuzun lan arrigarri eta ikusgarriagaitik.

501. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Begoñako batzokiari gure esker beroak Lengunean, ile onen amaikan, Bizkaiarako 1979 garren urtean aukeratutako Diputatu Foralak batu gintzan Begoñako Batzokian, Tenderia kalean.

502. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak antzerkiaren bultzatzaile eibar aldean 0001 Popularitatea irabazten Antzerkiaren afizionatu hauen zaletasun eta IBIren ahaleginari esker, badirudi Eibar (kokapenez eskualdeko hiriburu kulturala izan beharko litzatekeena) antzerkia sarritan ikusteko gunea bihurtu dela.

503. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak i. azkune 0001 Bere heldutasun eta maisutasunari esker, gaur eguneko toreatzailerik honenetakoa da.

504. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Ann Bancroft-en erabaki arriskutsuari esker aurrera aterako dira, baina filmea ez da bentura kolonialisten islada romantiko bat besterik izango. (15.10) J.J.I.

505. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Istoria betikoa da, eta mandoak bere laguntzaile kaikoa arazo berri batetik atera beharko du, bere ahalmen miresgarriei esker.

506. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Instituzioak ere hasi omen dira arazo honetaz kontzientziatzen, Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Diputazioak eskainitako laguntzei esker sagarrondoak ugaritu egin bait omen dira azken urteotan.

507. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Sekulako eragina izan zuen, bai zinema beltzaren sorreran, bai haren pertsonaiengan oinarritutako telesailetan, bai generoko idazlanetan: beldurrik gabe esan liteke polizi istorioak denborapasako irakurgaiak izatetik benetako literatura izatera iragan zirela, literatura beltza deritzana Hammetti, eta honengandik hainbeste ikasi zuen Raymond Chandlerri esker.

508. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Donostiako Ikasbide ikastolan Nasakoek enbidia pitin bat sentitzeko moduko erakusketa zabaldu dute, artilugio eta tresneria rudimentario batzuei eta irudimen pilo bati esker ortziaren funtzionamendua ikus bait daiteke oso minutu gutxitan, tramankulu horien artean teleskopio batzuk ere ezarriz.

509. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Esker bero bat Diariori or ba-da euskal egarri, eskerrikasko laguntzagatik gure maixu on Basarri. Joxe Mari Murua (Donostia).

510. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0001 Bukatzera noa bi hitzez: langilea gizon eta lanetik bizia, ez bakarrik lanari esker irabazten duelakoz gizonak bere ogia; baita ere lanak ematen diolakoz gizonari bihotz barneko gozo bat: zerbaiterako balio duelako, zerbait on eta eder moldatzen duelarik bere eskuz, besteri zerbitzu egin diotela ohartzen delarik, sentitzen du norbait dela, zerbaitetarako on dela, zerbait balio duela haren biziak.

511. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1990 0001 Horrela hiru urte pasa ditut Madrid-en hiru bekei esker, bat Eusko Jaurlaritzakoa eta besteak Diputaziokoak.

512. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Gure Aldundi edo Diputazioari esker, besteak beste, badegu baso ta atseden leku zoragarri bat Gipuzkoa`n.

513. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Laurgain`go zaintzaillea edo guarda dan Jose Mari Lertxundi adiskide miña dedalarik, mendi onetan ibillaldi bat egiña nago berari esker.

514. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Baina markarik garrantzitsuena, zalantzarik gabe, euskal irakurlegoari esker lortutakoa da.

515. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Edozein ordenetan irakur omen daiteke lanok, norberak bere liburua osa dezan, kasualitateak edo eta borondateak proposatzen dizkion hariak nahi dituen eran lotzeko duen aukerari esker.

516. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Oraingo honetan, beste bitan Arrantzaleak eta Nekazariak lanei esker sari hau jaso duena Ez jakinen jakinduriari buruz luzatu da 26 orritan zear, sei lantxotan bere jaiotetxean hainbat aldiz entzundako kontakizunak txukundu eta bertso eder bihurtuz.

517. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.m. aranalde 0001 Eta idazten dugunok askotan izaten gara bildur inork ez ote dion eskerrik ematen guk diogunari.

518. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak xarb 0001 Miarritzeko kristal piruen posibilitateak ezagut arazteko, beste batek esan du, Ministroen kontseilu bat egin behar litzatekeela zenbait ministro Miarritzen izanez eta besteak Parisen, kristal piruei esker elgar ikusiz.

519. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Gure herriak irauten badu, beste zenbait herrik bezala, honexegatik da batez ere, herri kultura sendo bat sortzeko gai delako: Herri osoaren esku-hartzeari esker sortu, garatu eta transmititzen den kultura.

520. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Zuoi bertsolarioi, artikulu idazleoi. elkarrizketen egileoi, berriemaleoi egiten dizue dei, eta egin duzuenagatik eta egiteko prest zaudetenagatik eskerrik beroenak ematen.

521. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Prentsaren jokaera ikustekoa
Prentsaren lanari esker, partidu liberala, inoiz baino gehiago, alderdi irabazletzat agertzen zen.

522. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Prentsaren jokabidea aldatzen da bapatean, dudarik gabe finantza munduaren presioari esker.

523. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Partidu liberala utzi eta Levesque-ren kontra eraso bizian hasi zen datozen hauteskundetan presenta ez zedin iritzi publikoa prestatzen, eta lortu ere lortu zuen, ondoko hauteskundeetan, Partiduko presioei eta prentsaren lanari esker, ez dela aurkeztuko esan bait du.

524. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Datorren igandean, azarok amalau, arratsaldeko ordubat eta erdietan, meza izango dute San Martin-en ermitan, Jaunari esker beroak emateko.

525. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Mesedegille ori kanpotarra, atzerritarra izan ezkero ordea, ondo ezitakoaren bearkizuna da esker beroak ematea.

526. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1989 0002 Bitartean intsektuak ugaltzen direneko abiadurari esker, gero eta jasankorrago bihurtu dira.

527. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0001 Euskal Herriko lehen gizona zer zen eta nor zen badakigu orain zuri esker.

528. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0001 Haieri esker eusko metodologia zaharra eman diguzu ezagutzera ez guri, Euskalduneri bakarrik, bainan mundu guziari.

529. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0002 Han segitu dituzu azterketak, han ezagutu dituzu Iparraldeko gazte batzu eta zuri esker lekuko 40 edo 50 urteren buruan Lauburu deitzen den elkartearen kideak, denek, aho batez aitortzen dutela zer zorretan dauden zurekin.

530. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ekb 0001 Herri elebakarren alde EUROPAN mintzatzen diren hizkuntza ez-estatalei buruz Parlamentu Europarrak agertu duen ardurari esker, eta Diputatu Europarra den Arfé jaunak gai horri buruz aurkezturiko txostenaren ondoren, eta txosten horretan oinarrituz, Parlamentu Europarrak, 1981eko urriaren 16an aprobaturiko gomendioaren ondorioz, Hizkuntza Gutxituen Aldeko Bulego Europarra eratu zen.

531. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Atzo, noroesteko haizeari esker garbitu zen apur bat bat trumoia itsasoan sartuta da, eta irteten ez bada kristonak egin ditzake trumoi honek.

532. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Konfederazionetik, buruzagi aldatze eta izendatze berri zonbaiti esker haize berri bat heldu zauku, Euskal-Herrian berean aldiz HEMEN HERRIKOA talde ekonomikoa mugitzen ari zauku azkarki, bere aktibitatea azkartu nahiz.

533. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Berrogei gizon-emazteek osatzen duten Euskal Herriko Korua gero eta fama handiagoaren hartzen ari da eta Javier Bello-Portu maisu jakintsunari esker, euskal musika plazara eta mundura jalgitzen ari da!.

534. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. gallastegi 0001 Ekintza oneitan lan dagien danai esker beroenak emon bearrean gagoz euskaldun guztiok, baita esaten dautsegu Jainkoaren laguntasunagaz eta baietzkortasunagaz eziñik ez dagola.

535. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. kintana 0001 Uste dugu, honelako laguntasunaz Euskal Elizak esker haundiak emateko dizkiola Baionako Euskal Kulturaren alde taldeari.

536. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak d. sarduy 0001 Aipatu ditudan guztiak artu beiez nire zorion eta eskerrik beroenak.

537. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak azurm 0001 Beraz, albaniarrek aintzina aintzinako kultura indo-germanikoa gorde ahal izan dute, Albaniako mendiarteari esker, aislatuta bizi izan dira eta.

538. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Baiña ala balitz, zabalkundeari esker tresna oiek ezagutu baditugu, berari esker onekoak izan bear gerala esango nuke, eman digun argitasunez bizitza erosotu digulako.

539. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.l. iriarte 0001 Zearo oker ezpa`nago, beintzat, iñoiz jakiten ditugu gauza interesgarriak zure begiko eztan bizkaitar aldizkariari esker.

540. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1985 0001 GOIZ ARGI aldizkari onen sortzailleari ezker alegia.

541. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Zalantza eta galdegai guztien gainetik errealitea dakusagu, Euskal Herrian ikasle mugimendua finkatzen ari da, ikastetxe guztietatik ordezkariak biltzen dituen koordinakundeari esker.

542. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Orain pintura bera egitera hel gaitezke zarauztar neska honek eta bere lagunak asmaturiko inbentuari esker.

543. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Medikuak dudan izanik heian behar zakotenetz moztu, orduan hatxeman penizilinari esker salbatu zakoten zangoa, bi erri moztuz bakarrik.

544. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Egun hotan haatik, Lurrerat jakinarazi dute berak lo zirelarik Skylab hortako muntadura berezi batzueri esker bazirela hartuak foto edo argazki arrado batzu.

545. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1983 0001 Luzatu gabe, lehenik, gure esker beroenak Igantziko kantari, dantzari eta pilotarieri.

546. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Bagoatzi orain hamabi urtez miliar bat gehiago, medikuntzari esker, bereziki.

547. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Montants compensatoires delakoeri esker heien irabazbideak hein berean ziren atxikiak.

548. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Uroski ez dute bildoskiaren sarian beren mentura bakarra, orain egiten den esneketari esker.

549. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1987 0001 Lau urte dira Euskararen udal Patronatua sortu zela, orduko PNV eta HBren akordio bati esker, eta harrez gero, Udal Ordenantza burutzea eta Konstituzio Enparantzako Arkubide euskal txokoa eraikitzea lortu da, besteak beste.

550. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Eta ori, berak eta bere aurreko erregeak egindako politika-jokoari esker.

551. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Zerbait itxurazko egiña izan arren, bere jokerea lerdena da eta negar egiteraiño samurtzeko gauza, Bilbo'n abesteko erea emoten dautsen bere lagun onai eskerra agertzean.

552. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. unanue 0001 Azkenik emakumearen sakrifizioari esker, bide zuzenetik abiatzen da gizonezkoa, olerki eta kristau giro bat sortuaz.

553. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. loidi 0002 Lan hori era tradizionalean egiten bada ere, robotikari esker zenbait produktu automatikoki tratatzen dira, karro filogiatuetan garraiatuaz.

554. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Atena garai horretan bere ahaltasunen gailur-gailurrean zegoen: 170 arrauneko gerrako hiru arraun iladako untziz hornituriko armadari esker pertsiarren indarraren aurrean Egeo itsasoan zuen agintea bere gailurrean dago eta bere sistema demokratikoak berrikuntza sakon bat izan berri du, Perikleren erreformei esker.

555. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0002 Argazkiei esker lehendabiziko aldiz ikusi ahal izan da orain Stolypin.

556. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ud 1988 0001 Azken urteotan hasierako liburu-bilduma hau etengabean aberasten joan da uzkuntza, emaitza eta, batez ere, liburu berri zein zaharretan egindako erosketei esker.

557. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. oñederra 0001 Gauzarik arruntenak, tratamendu horri esker, esanahi bereizi bat hartzen du: .

558. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euskadi obrera 1977 0001 Autogobernu bati esker, euskal maisuek ez lukete kanpora joan beharrik, nahi ez balute.

559. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... x. kintana 0001 Bertako Elizak hasieratik egin zuen kultur lan eskergari esker, V mendean Biblia georgieraz itzulia izan zen.

560. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. unzueta 0002 Besokadei eta itxasbeherari esker hondarreratu nintzan azkenean be.

561. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0001 Sindikalgintzan ari den nekazariak ulertu behar du bere eta bere sindikatuaren lanari esker lortzen diren abantailak, eta ez bakarrik sindikatu horren partaideentzat nekazari guzientzat baino.

562. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0001 Gure izerdi eta ahaleginei esker, hain ondo joateak geure zondun bihurtzen zaitu.

563. 1969-1990 zuberera antzerkia j-l. davant 0056 ABADIA
Zuri esker ûrgûilûtan
sartzen da Sara gûzia,
Zure olerki ederra
kantatûko daikûzia?

564. 1969-1990 zuberera antzerkia a. aguergaray 0009 A. OIHENART

Ene esker hoberenak,
Margaita, lagûn-geia.
Enezazûla, ez, ahatz
Ta denen gaiñetik maitha.

565. 1969-1990 zuberera antzerkia casve sgrazi 0020 Agur handienak zier
gûtara jin ikhusliarer,
Eta berheziki esker
Santa Graziko oroer.

566. 1991> bizkaiera antzerkia zubk 0154 Azkenean eskerrik be ez artzeko.

567. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0163 Onespen andiak deutsoe orren errege-aulkiari-ta, eskarrez betea deretxoe orri.

568. 1991> bizkaiera ikasliburuak etno-test 0003 Gaur horrelakoei esker, pixkat aberatsago gera denok.

569. 1991> bizkaiera ikasliburuak bi ta bi/5 0047 Gorka eta Ainhoa jaun-andereak bidaia bat egin dabe trenez urrezko txartela erabiliz, eta horri esker %50eko beherapena lortu dabe.

570. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00105 Egia esateko, Izarrek danerik ikasi eban egin ere. Labrantzan dana ekian, arrantzan beste hainbeste, ehizan parebakoa genduan eta eskolak beste inork baino hobeak ebazan, abade jakintsuari esker.

571. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0082 Zeuri esker.

572. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0126 Hegoaldeko aurpegia bere luzaera guztian itxita dago, absidearen hasieraraino eta altuera bi herenak sakristiara lotuta dagoan eraikinagaitik, 1695. urtetik aurrera Marina de Berriozabal andrearen diru laguntzari esker eraikia, aurrekoaren humedade haundia konpontzeko asmoz eta oraintsu eguneroko kapila bihurtua eta birmoldaketaren ondoren sakristia aurreko bat, Eleizako instalakuntza ezbardinak dagozan lekua, alde horretan egoan atea izkutatzen eban gehigarri bat desagertuz, Berrio-Otxoa altarearen ostean itsua eta beste bat absideari atxekia eta gabeko adorazinoaren debotoei eta herriko sute zerbitzuak alojatzen ziralarik.

573. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0136 San Pedro erretaulagaz gertatutakoa ere ezin izan dogu jakin baina horretarako Joan Maisuak egindako argimutilei esker 1569an baegoala dakigu.

574. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. ibarmia 0049 Esperientzia sakon honeri esker, aurre emongo dautso Teresak jansenismoz kutsaturiko espiritualitate latzari.

575. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0173 Kareagaetxea uri-dorrea Barroetatarren esku geratu zan XVII. gizaldian, ezkontza bati esker.

576. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00029 Gainontzeko haurrek, kideek, funtsezko roposena dela, gizarteratzeari esker eta ikasgelako lanari esker bultzatuko duezeregina dute bertan, elkarreragin oparoak sortarazten baitituzte.

577. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00029 Vygotsky-ren hitzetan, ingurunearekiko elkarreraginei esker eskuratzen dira ikaskuntzak, hortaz, ingurunea da garapenaren eragile eta dinamizatzailea.

578. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00044 Jolasean dabiltzanean, dituzten gaitasun eta trebetasunak erakusten dizkigute, eta helduen laguntza profesionalari esker garatzen joaten dira, nortasuna eratzeko lagungarri zaien heldutasun afektiboa eskuratzen, alegia.

579. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00090 2. Haizea eskala. Haurren ezagutzazko eta mugimenezko garapenean edo eta garapen sozialean egon daitezkeen anomaliak txikiak direnean antzemateko modua ematen digu eskala horrek. Horri esker:

580. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00020 Kodean oinarritzen da. Mintzaira zein beste edozein komunikazio kode argitu eta ulertaraztea lortzen da funtzio honi esker. Eraginkortasuna izango badu, mezuak zehatza, txukuna eta ulergarria izan beharra dauka. Funtzio metalinguistikoak gainera igorlea eta hartzailea kode bera erabiltzen ari direla egiaztatzeko balio izaten du. Hiztegi eta gramatiketako funtzio nagusia dugu, baina analisi eta testu iruzkinetan ere topa daiteke, edo gailuen funtzionamenduari buruzko argibideetan, grafiko, marrazki eta abarren azalpenetan etab. Haurren hizkuntz jabekuntzan izugarrizko garrantzia izaten du, eta baita hizkuntz arrotzen ikaskuntzan ere.

581. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00120 Urruneko herrialde batetik zetozten arren, haietako batzuek, zaharrenek, haraneko hizkuntza ezagutzen zuten, euren arbasoak han bizi izan baitziren bolada luze batez. Horri esker, urari buruzko eztabaidetan parte hartu ahal izan zuten.

582. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00060 Erromatarren pintura gehiena Ponpeian eta Herkulano-n aurkitutako horma-pinturei esker ezagutu ahal izan dugu. Horrexegatik sailkatu izan da arte-genero hau estilo ponpeiarrak deiturikoetan.

583. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00256 Gerraosteko lehenengo urteetan, kalitate handiko komikiak egin ziren Donostian CONSUELO GILen lanari eta bere Chicos, Chicas eta Chiquitos aldizkariei esker.

584. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00097 Teoria zientifikoak, behar hainbat behaketa eta esperimenturen ondorioz lortutakoari esker finkatzen dira, aztertutako gertakarien zergatiei buruzko hipotesiak edo iritziak egiaztatzeko.

585. 1991> euskara batua ikasliburuak estratega game 00009 Eredu honek berritasun bat dakar aurrekoarekiko, lehiakideen portaeren aurreikuspen egokiagoak egin baititzakezue honi esker.

586. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00028 Azken urteotan egindako ikerketei esker, Lurrean bizia noiztik dagoen, maila bateraino behintzat, finkatu ahal izan da.

587. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00050 Gaur egun, oraindik ere, bada Paleolito garaiko bizimoduaren antzeko ohiturak eta bizitzeko erak dituzten zenbait tribu. Besteak beste, hauei esker jakin dezakegu garai hartako bizimodua eta gizartearen antolaketa nolakoak izan zitezkeen. Horren adibide bezala yanomamiei buruzko informazio bat eskainiko dizugu. Dena dela, kontuan hartu, nahiz eta Paleolito garaiko zenbait ohiturarekin jarraitzen badute ere, beren bizimodua ordukoa baino aurreratuagoa dela. Adibidez, euren elikadura nekazaritzan oinarritzen dute eta Paleolitoan hori ez zen horrela gertatzen.

588. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00077 Golde hauei esker hainbat oihanetako lurra ere, erre ondoren, lantzen hasi ziren.

589. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00096 - Osasuna: heldua izatean, arrisku handiena istripu bat izatea etxean edo errepidean. Agian bihotzeko ondoeza edo minbizia izango du, baina, laguntzari esker, gaindituko du.

590. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00151 Demostenes (K.a. 384-322) Demostenes hizmotela izan omen zen gaztetan. Arazoaz ondo jabetuta, egunero jarduten zuen erreka ondoan hitz egiten, eta ahoskera trebatzeko bide bat bururatu zitzaion: hitz egin bitartean harri-kozkorrak sartzen zituen ahoan. Bere kemen eta eginahalari esker garai guztietako hizlaririk hoberen eta ezagunena bihurtu zen.

591. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00077 Izaki biologikoak ingurune fisikoak eskaintzen dituen baldintzen mende daude, eta aldi berean ingurunea izaki horiek garatzen dituzten prozesu biologikoei esker aldatzen da eta eboluzionatzen du.

592. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00122 Kristoren aukera egin duten gizakiek uko egin diote bekatuari eta, Bataioaren urari esker, Jainkoaren bizi berria gozarazten dien Izpiritu Santua jaso dute.

593. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00097 Historiagile bezala ospe handia lortu zuen, ikerkuntzari eman baitzion, liburutegietako idazki zaharretan datu bila aritzeko zuen kemen eta zaletasunan esker, batik bat.

594. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00065 Aurkikuntza horri esker bere garaiko kimikaririk garrantzizkoenetakoa izan zen.

595. 1991> euskara batua ikasliburuak microsoft 2000 00035 Atal edo apal hauek direktorioak edo karpetak dira; eta hauei esker, fitxategiak sailkatu egingo dira, norberak nahi duen eran (gaika, kronologikoki, etab.).

596. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/4 0042 Eskerrik...

597. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0007 Horri esker diru gehiago irabaziko duzu eta lagunekin pozik ibiliko zara.

598. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0239 Izan ere, hasierako eskaintzatik (Gabriela Lohitegikoaren animari apalki barkamendu eskatuz), bukaerako perpausera arte (Dohatsu bizi izan ziren, haurrik ez bait zuten izan) istorio osoa umorezko klabean dago, gertaeren laztasuna erabat ezabatzen dela umore beltz baina guztiz finari esker.

599. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0099 Horrela, herri hartan bizi zirenak poz-pozik jarri ziren neska txikiaren maleziari esker.

600. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/4 0055 Nori esker daukazu diru hori itsulapikoan?

601. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0129 5. Zuri esker egin dugu eskuineko sua.

602. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/2 0015 Jainkoari edo indarrean dagoen legediari edo HEMENGO ARKITEKTO ETA INGENIARIen ezgaitasunari esker, inguru honetan ez dago HORRELAKORIK.

603. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0062 Lurrazalaren itxura desberdinak erliebeko elementuei esker somatzen ditugu batipat, hau da, paisaian agertzen diren mendi, haran eta abarrei esker.

604. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0089 Makinari esker, hasierako produkzioa bikoiztu egin zen.

605. 1991> euskara batua ikasliburuak i. eguren 0026 Aurreko adibidearekin jarraituz, ikasle guztien datuekin eta programa desberdinei esker, ondoko emaitzak lor ditzakegu: notak, etiketak, historialak, etab.

606. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0084 Sustraiek xurgatutako izerdi landugabea zurtoinetik igotzen da hodi eroaleetatik; hodi hauei esker izerdia hostoetaraino heltzen da.

607. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/4 0122 Belarriak tente eta mugikorrak ditu; abantail honi esker zarata hobeto somatuko du.

608. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/4 0122 Hortz zorrotz hauei esker, landareen zatirik gogorrenak mozten ditu.

609. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/4 0164 Eta teilatuetan dauden antenei esker, gure telebistaren bidez, ematen ari diren irudiak ikusi ahal izango ditugu eta honekin batera doan soinua entzun.

610. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/4 0186 Gizakiak, landareak eta animaliak Eguzki-energiari esker bizi dira.

611. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0053 Gaur egun, gehiago iker eta ezagut dezakegu dauden tresna aurreratuei esker.

612. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0089 Hegazkina garraiabide garrantzitsuenetako bat bihurtu da azken urteotan, oso bizkorra izateari esker.

613. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0066 Lehen urrats hori ongi eman ondoren eta hatzigiketa egoki batez baliatuz, jai giroko musika alaiak eta melodia gozo eta sentiberak lor daitezke flautari esker.

614. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0144 Kalabazei esker auzoa hazten ari zen.

615. 1991> euskara batua ikasliburuak metalurfisi 0217 Hori transmisiozko mikroskopia elektronikoaren erabilpenari esker lortu da.

616. 1991> euskara batua ikasliburuak metalurfisi 0285 Altzairuaren mikroegitura eta propietate mekanikoen artean aurkitu diren erlazioei esker garatu dira hobekuntza horiek.

617. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0079 Gainera, Hegoaldeak bazuen merkatari esperientzia; izan ere, foruei esker, Europarekin harreman libreagoak izaten ohitua zegoen eta hori ere onerako gertatu zen.

618. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0461 Aldiz materiarena, deskonposatzaileen ekintza mineralizatzaileari esker, ziklikoa da.

619. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0009 Oinarrizko partikulak, atomoak eta molekulak elkarren artean batuta mantentzen badira, beraien arteko indar ezberdinei esker izaten da.

620. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0156 Esate baterako, lurrazalean gertatutako jasotze edo tolestura indar orogenikoei esker, edo sumendien erupzioak direla medio, mendiak edota mendikateak sor daitezke.

621. 1991> euskara batua ikasliburuak musika/6 0020 - Tonu bereko soinuak, bakoitzak duen tinbreari esker bereizten ditugu ...

622. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/6 0052 Gaur egun, ordea, eta taldeetan antolatuz egin duten borrokari esker, gero eta toleratuagoak dira gizartean.

623. 1991> euskara batua ikasliburuak txepetx/6 0063 Aro sekundarioan ez zen barneko mugimendu geologiko handiegirik izan; baina itsasoaren eta ibaien ekintzei esker higalan eta sedimentazio prozesu ugari eta sakonak izan ziren;

624. 1991> euskara batua ikasliburuak txepetx/6 0103 Beroari esker gertatzen dira egoera aldaketa edota gorputz bat beste egoera batera iragatea.

625. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0059 Praka bakeroak esan leike Levi Strauss Bavariako judutar bati esker ditugula.

626. 1991> euskara batua ikasliburuak irudi-hiztegia 0132 Zenbaki horri esker, postariak badaki herriko edo hiriko zein auzunetara doan gutun hori. (80. or.)

627. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0034 Baina, urteetan zehar handituz joan zen eta bere ondorengoen lanari esker, euskal lurralde guztiak batu ziren Nafarroako Erresuman 1004. urtean.

628. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0070 1945. urtean Bigarren Mundu-Gerra amaitu zenetik, eta teknologiari esker, industriak hazkunde ikaragarria izan du.

629. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0070 Aurrerapen teknologikoei esker, nekazaritza eta arrantzaren ustiaketak hazi egin dira eta produktuen kalitatea hobetu.

630. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0130 XV. mendetik aurrera, inprentari esker, idazlanak gehiago zabaltzen dira eta idazleak ere ezagunagoak izaten hasten dira.

631. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0214 Arnastutako oxigenoari esker energia sortzen da.

632. 1991> euskara batua ikasliburuak lur eta ingurugiro 00300 Izan ere, minbizi-prozesuak abiaraz daitezke horrenbestez, nitrato horiek nitrito bihurtzen baitira, urdailean eta gernu-maskurian dauden bakterio batzuen ekinari esker.

633. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/dbho 00081 Ratzelentzat baldintza naturalak bultzatutako herri-kulturen arteko desberdintasunak areagotuz doaz herriek dituzten harremanei esker.

634. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/dbho 00081 Herrien arteko elkarrekintzak tribuen migrazioak, konkistak, arrazen nahasketak, merkataritza, garraiobideen garapena, eta abarri esker gertatzen dira.

635. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00184 Fenomeno honek, denboran zehar aldakorra izan litekeen edozein seinale ahul, esaterako, irrati-seinalea, telebista-seinalea, soinua, etab., elikatze-iturri bati esker lortutako korronte handiagoan, denboran zehar aldakortasun berbera duen uhina lortzeko aukera eskainiko du.

636. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00065 Poema hauek guztiak anonimoak dira, eta kantatzeko eginak, soinuari esker heldu zaizkigularik guri ere, kritikoek diotenez; bestalde, Euskal Herriko poesiak beste herrietakoen maila baduela ere esaten digute kritikook.

637. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00139 Esan behar da, hala ere, ez dugula aurkitzen oparotasun honetan goi-mailako poemarik; hori bai, ondo jorratu zitzaien bidea gero etorriko zirenei: poesia lantzen zuen jende-kopurua ugaritu egin zen Lore Jokoei esker, eta, bestalde, beste hainbat genero berriri zabaldu zitzaizkion euskararen ateak (kazetaritza, antzerkigintza, eleberria).

638. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00049 Pila horiei esker, erlojuak ilunpean ere funtzionatu ahal izango du, gutxienez bi hilabetetan.

639. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00077 Kreditu sistemari esker ekonomiak aurrera egin ahal izan du artisautza-alditik industri aldira igaroz.

640. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00104 Haizearen sensoreei esker, helizeen higidura kontrolatu ahal izaten da, haizearen nolakotasunaren arabera, energiaren ekoizpena ahalik eta handiena izan dadin.

641. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00134 Diatomeoak. Mikroskopioari esker, izaki bizidun txikienen irudi harrigarriak lor ditzakegu.

642. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00175 Sateliteak hiru alderdi ditu aztergai: telebistako mapei esker ezagunena, argazki bidez hodeien aldaketa adierazten duena da.

643. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00175 Azkenik, aireak daukan ur-lurrun kantitatea aztertu eta atmosferaren osaketa erakusten du irudietan; honi esker klimaren aurreikuspena egin daiteke hodeiak eratu baino lehen ere.

644. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00175 Gaur egun, satelitearen irudi biziei esker, urte osoko klima ezagut dezakegu munduko mapa baten gainean adierazita; horrek berebiziko garrantzia dauka atmosfera zikloak ezagutu ahal izateko.

645. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00175 Datorren menderako, sateliteen ekarpenei esker hobeto ezagutu ahal izango dugu atmosfera eta bertako fenomenoak.

646. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 00081 Ofiziorik ez zekiten eta lanerako alfer samarrak ziren; aberatsak ere ez zirenez, handik eta hemendik egiten zituzten lapurreta ttikiei esker bizi ziren: gaur arrautzak lapurtuko zituzten baserri batetik, bihar artaburuak sorotik, hurrena esnea jezten zieten larrean zebiltzan ahuntzei, eta horrela beti.

647. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00071 - Zezen ahaztezina zen hura, indartsua, boteretsua... Nire amak niri emandako dohainei esker, eskualdeko zezenik hoberena aukeratu zidaten, edozein behiren ametsetako printzea.

648. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. sarasola 00167 Lehengo arrakasta bat-bateko erabakiari eta bere buru argiak izterrak bide onetik eramateari esker izan zen.

649. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. aranburu 00035 Ile-xerlo horri esker, Mariluz atzetik joan zitzaion gizontxo ñimiñoari.

650. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. jimenez 0072 Umeak baino pozago zutitu da Arrotegi jauna, kortsarioen terrorea, Sagarbinaga eta Colmenares epaileen aldeko erabakiei esker Animas haren jabe eginik urteetan kortsarioen bila ibili izan den gizona.

651. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. jimenez 0113 Gilari esker, itsasuntziek norabidea zuzentzen dute lemaren bidez.

652. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0047 Nonpossumus eskerronekoak emandako argibideei esker, Asterix Peperen herrira iritsi da.

653. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0017 LASTER, BELDURRAK EMANGO DIZKIGUN HEGOEI ESKER, AIREAN JOANGO GARA.

654. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0066 Egunkari horri esker da (...)

655. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0151 Eta hori zuri esker da, agure zantar horri esker!

656. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0046 Bere hegal beltzen luzeerari esker oso hegalari trebea da.

657. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0136 Proba hartarako oso ondo prestatuta zegoen, gurasoekin izandako eztabaida ugariei esker.

658. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00158 Itxaropenaren Jainkoa, Espiritu Santuaren egintzari esker bere pozez eta bakeaz betetzen gaituena, izan bedi beti zuekin.

659. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00301 Zure Semeak hotsegin digun berri onari esker,
Eliza bakarra bildu duzu
herri, hizkuntza eta lurralde guztietatik;
eta zeure Espirituaren indarrez biziberritzen duzun
Eliza honen bidez
gizon-emakume guztiak
batasunean elkartzen ari zara beti eta beti.

660. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00352 28 Berrionari beha, israeldarrak Jainkoaren etsai dira, zuen onetan; bainan, Jainkoak egin hautuari beha, maite-maiteak dira beren arbasoeri esker, 29 behin-betikoak baitira Jainkoaren dohainak eta deia.

661. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00448 Jauna, handik etorriko zaukulakoan gaude; 21 harek aldatuko du gure gorputz ahula, eta bere gorputz aintzatsuaren iduriko eginen, gauza guziak bere menpeko ezar dezazkeen ahalari esker.

662. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00448 13 Dena dezaket indarra emaiten dautan Kristori esker. 14 Halere, ongi egin duzue nere atsegabean parte hartzea.

663. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00551 1 1 Nik, Simon Petrik, Jesu Kristoren zerbitzari eta apostolu naizenak, zueri izkiriatzen dautzuet, gure Jainko eta Salbatzailea den Jesu Kristoren salbamen-indarrari esker gurea bezain fede baliosa ukan duzueneri.

664. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00551 Grazia eta bakea izan ditzazuela nasaiki, Jainkoaren eta Jesus gure Jaunaren ezagutzari esker.

665. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00278 (...) nola estreinatu zen, Fraga Iribarne kabroi zerri bezain inmortalaren gestio eraginkorrei esker seguru asko, orduan ere España Imperialekoeko Ministro de Información y Turismo -edo horrelako zerbait bai baitzen, nola estreinatu zen, alegia, Badiaren, Gazteluaren, Moilaren, Igeldoren, Palazio Realaren eta marco incomparable osoaren iluminazio-sistema berria: ohooo, berriro ere.

666. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00044 Neska artean ibiltzen ginen beti, hori bai, eta barre asko egiten zuten gurekin, gehienbat Martin gatzdunaren dantzatzeko estiloari esker, baina azken orduan, zirt edo zart egin behar zenean, une klabeetan, jendea desagertzen hasten zen, asko eta asko bikoteka, eta gu hirurok beti ezer barik geratzen ginen.

667. 1991> euskara batua literatur prosa i. garbizu 00147 Berari esker ezagutzen ditut airetik Amazoniako erregio ezkutu eta zoragarrienak, hark bere burua baino hobeto ezagutzen zituen mundu berde haren misterio asko eta, gure lehenengo hegalditik urte asko iragan zirenean unibertso berde haren suntsiketa kriminalari buruzko erreportaia batzuk egitera itzuli nintzenean, hantxe zegoen Palacios kapitaina, behar zen lekura eramateko prest.

668. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00015 Nire hausnarketarako joerari, nire posizio ekonomikoari eta nire galeriari esker, jada ez nabil Katedralean lau kaliza xixtrin ebastera sartu behar izan nuen garaian bezala.

669. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00144 Esaterako, ordura arte borrokan aritzen ziren taldeak erlijioaren inguruan batzea lortu zuen, emakumeentzat gutxieneko duintasuna ekarri zuen eta, agian inportanteena, berari esker britainiarren eraginez sortu zen materialismoarekiko zaletasuna uxatu egin zen neurri handi baten.

670. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00234 Horrez gain, kalean eurentzat lanean ibiltzen diren komisionista batzuk ipini dituzte, eta guztira irabazpide segurua antolatu dute atzerritar despistatu askoren inozotasunari esker.

671. 1991> euskara batua literatur prosa a. egaña 00186 Sena handikoa nintzela ni, eta sen horri esker asmatu nuela korapiloa askatzeko zein begizta-muturretatik tiraka hasi.

672. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00074 Esan dezaket, eta diot, Koldo Izagirre hiltzailearen atxiloketa, espetxetik irtendako informazio bati esker gauzatu dela...

673. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 0060 Pista horri esker, eta beti telebistaren arabera, polizia mutilaren atzetik jarri eta honek azkenean aitortu egin omen du bera izan dela ama bederatzi tiroz eta aita beste seiz hil zituena.

674. 1991> euskara batua literatur prosa batx zeru 0022 Baviera leku inpertsonala zen, plastikoz eta altzairuz egindakoa, baina, kristalezko manpara batzuei esker, leku isila ere bazen geltokiko beste arloen aldean; gainera, ez zeukan giro-musikarik.

675. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0013 Segituan ezagutuko zuen biktima, nik lankideari utzitako argazkiei esker.

676. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0011 Tom Clemi esker soportatzen zuten besteek.

677. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0136 Hola, etorri nintzenean, gurasoen etxea saldua zegoen, nere anaia Tom New Yorken eta mutikoa sei oin lurren azpian, orduan, lana bilatu nuen eta liburu saltzailea izatea Tomen lagun bati esker erdietsi nuen; hau egia zen.

678. 1991> euskara batua saiakera-liburuak donostiako orfeoia 00008 Liburu honetan, azken batean, Orfeoiaren eskaerari lehenengo erantzun dioten pertsonen ekarpenak jasotzen dira. Norbait liburu honen barnean edo kanpoan geratzeak, beraz, ez digu ezertxo ere adierazi behar. Gera bitez, bada, hemen jasota Donostiako Orfeoiaren eta Kutxa Fundazioaren eskerrik beroenak den-denei, hau da, liburu honetan parte hartu duten eta gustura parte hartuko zuketen hainbat eta hainbat pertsonari zuzenduta.

679. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: prozedura zibileko idazki-ereduak ii / formularios de derecho procesal civil ii, 40 00040 Pixkanaka aurrera goaz, gure euskara-batzordeen lanari esker eta kide dugun Luis Alday jaunaren ezin eskertuzko laguntzarekin, orain, lanetik erretiratu berri izanak ematen dion lasaitasun eta argitasunetik, bere esperientzia eta ezaguera eskaintzen baitizkigu.

680. 1991> euskara batua saiakera-liburuak athletic club 00140 1951-1952 denboraldian taldea bateratzea lortu zen. Bitartean Katedralean San Mamesen arkua eraikitzen ari zen. Zelaiaren eraikuntza ezaugarriena izateaz gain, berari esker zutaberik egin behar ez denez zelaiaren puntu gehienetatik ongi ikustea ahalbidetzen zuen.

681. 1991> euskara batua saiakera-liburuak athletic club 00140 Bere erabakiak asko eztabaidatu eta kritikatu baziren ere, teknikari honek une hartan Espainian jokatzen zen futbolaren lehen mailara eraman zuen Athletic taldea. Hasiera hobezina izan zuen: Athletic taldeak Sevillaren aurka Kopa irabazi zuen, areatik kanpo Uribek egindako jaurtiketa ikusgarri bati esker. Bestalde, zaletuek, hainbeste urtez 10 zenbakia eraman zuen Panizo handia ez zuten ahaztu nahi. Zetazko barneko jokalaria 1954. urteko abenduaren 8an omendu zuten San Mamesen.

682. 1991> euskara batua saiakera-liburuak athletic club 00191 Fraga Palomares-eko bonben artean bainatzen zen bitartean Athleticean, sarrera txar batek laster itzaliko zuen izar berri bat piztu zen: Javier Clemente. Borsalinoz jantzita lehoiek Chicagon jokatu zuten loreak eskaini zituen Izar Gorria taldeari vendetta eskatzen. San Mamesen hamarkada honetako selekzioen arteko azken partidu internazionala jokatu zen Espainia eta Turkiaren artean. Kopan bakarrik lortu zen zerbait, Valencia taldearen aurka jokatutako partiduari esker eta Kordobako El Arcángel zelaiko gertakari negargarriak gertatu izanagatik ere (itzalaldi susmagarri bat izan zenean zuri-gorriek erasoak jasan zituzten).

683. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 00007 Ordukoxea da, gainera, Agustin Ibarrola eskultorearekin eta Martin Arrizubieta euskaldun apaizarekin beti izan zuen adiskidetasun handia. Gehienak, guztiak ez esatearren, ezkertiarrak ziren baina euskal mundutik erabat aparte bizi ziren. Horien ezagutzari esker Gabrielek Blas de Otero, Gabriel Zelaia eta Curros Enríquez poeta sozialekin egin zuen topo, eta horien eragina nabarmen ageri da haren harrezkeroko obretan. Garai berean hasi zen marxismoaz interesatzen.

684. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. leizaola 00078 Zenbaitzu setati dabiltza euskaldunak zenbait jokaera intolerante eta gerrazalerekin erlazionatu nahian, baina gure historiak ez du horrelakorik adierazten. Juan José Ibarretxe, Eusko Jaurlaritzako lehendakariordek Arabako Batzar Nagusietako lehendakari izan zenean, Arabako aintzinako agiriak katalogatu zituen eta arabarren berezitasun garrantzitsu eta iraunkor, eta beraz euskaldun guztiena, elkarrizketarako eta negoziaziorako duten izaera irekia dela dio, borroka ez dutelarik batere atsegin. Hitzarmenetarako izaera horri esker egin dute aurrera euskaldunek historiako gora-beheretan.

685. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. leizaola 00081 Iring Fetscher maisuaren ustez, zeinahi izanik ere bakoitzaren kultura, gizakiak elkartzen dituen berezitasun bi daude: komunikatzeko gaitasuna eta amaiera bat izango dugunaren kontzientzia, eta Naturarekiko dependentzia, hari esker bizi baikara.

686. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00075 b) Langileen ahaleginei esker, enpresa-krisialdiaren une latzenak gainditzen ditu lan-sozietateak, errentagarritasuna berreskuratuz. Horrela, kanpoko diru-ezarle kapitalistentzako erakargarri bihurtzen da eta azken hauek enpresaren jardueraren titularitatea berreskuratzen dute, kapital-zabaltze baten bidez edo langileen akzioak erosiz.

687. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00075 Hirugarren kasu honetako enpresei esker, Asle edo Anel direlakoen motako egiturek egonkortasuna lortzen dute. 84. Asle eta Anelen garapena zehazteko asmoz, ik. Bakaikoa, Errasti eta Mendizabal (Ekonomiaz, 33, 1995, 170-174). Bertan, argi eta garbi gelditzen da Lan-Sozietateen hazkundean erakunde horiek izan duten garrantzia.

688. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barandiaran 00011 Europako hizkuntz gutxiagotuen ikerketak Herder, Von Humboldt edo Victor Hugo bezalako kultur gizonen arreta erakarri zuen bezala hemen Bonaparte eta Abbadia izan genituen, alde handi samarrez izan ere: aurrekoek friulera, okzitaniera edo bretoierarekin inoiz sentitu ez zuten hurbiltasunaren epelak euskaltzaletu zituen biak betirako. Horiexek egin zuen bi gizon hauen lana erabakior; haiei esker hizkuntz kontzientziazioaren korrontea zabaldu zen Euskal Herrian.

689. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pasaia eta lezo 00023 Francoren diktaduraren ondotik eta ikastola eta gau eskolei esker, euskara berreskuratzeko indarra eta gogoa zabalduz joan ziren herrian. Egun oraindik prozesu horretan buru-belarri murgildurik aurkitzen gara. Ikus dezagun grafiko eta taulen bidez zein den egungo egoera soziolinguistikoa Lezon euskararen ezagupenari dagokionez behintzat.

690. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pasaia eta lezo 00033 Une honetan Pasaiako Udalak egindako beka deialdi bati esker, filologo lan-talde bat Pasaiako euskara aztertzen ari da. Beraz, kilometroaken inguruan ateratako liburuxka sorta honetan bertako euskarari buruzko bat ere behar zela eta, ekin zion lan-talde honek hurbilpen lan hau egiteari. Aurrez, ordea, garbi utzi nahi luke lan-taldeak benetako ondorioak eta behin betiko emaitza ikerketa lana bukatzean kaleratuko dela, eta esku artean dugun honetan Pasaiako hizkera deskribatzera mugatuko dela ur handiegitan sartu gabe.

691. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pasaia eta lezo 00059 Liburuxka honetan bi herrietako euskara dugu aztergai eta mintzagai, eta Pasaiako euskarari buruzko lehenengo lan dialektologiko sakona une honetan burutzen ari bada, ez da gauza bera gertatzen Lezorekin. Lezoko hizkera aztertzen 1997ko udazkenean hasiko da bertako lan-talde bat, Pasaian bezalaxe udalak kaleratutako beka bati esker.

692. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. arozena 00046 Guarapanim aldeiak garapen azkarra izan zuen basoan bizi ziren indiarrak ere aldeia honetara bizitzera joan baitziren. 1585 urtean eleizaren eraiketa amaitu eta inauguraziorako auto bat idatzi zuen, Antxietak. Auto hau tupieraz bakarrik dago idatzia eta gaur egun portugesez irakur dezakegu M. de L. de Paula Martins hizkuntzalariaren itzulpenenari esker. Martinsek honela dio antzerki lan honetaz.

693. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00174 Mutrikun aipagarria eta oso interesgarria da bi kontserbagilek izan zuten aldi bereko bilakaera, biak jatorri berekoak izanda nafarrak ziren, eta lanbide berekoak, gainera. Mauleonek zein Bustok beren lanari esker ezagutu zuten Mutriku, izan ere, Nafarroako ardoa kostaldera ekarri eta, aldi berean, arraina kostaldetik barrualdera eramaten baitzuten.

694. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00032 Siliziozko transistoreekin aurrerakada itzelak gertatu ziren informatikaren munduan: silizioari esker, ordenadoreak gero eta txikiagoak, gero eta azkarragoak eta gero eta indartsuagoak izan daitezke.

695. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00059 Mendebaldean, ihauteririk ospetsuenak, agian, Rio de Janeirokoak dira bertako sanba-eskolei esker.

696. 1991> euskara batua saiakera-liburuak industri ondarea 00014 Industri ondarea gero eta hobeto ezagutzeari esker eta gizartea eta instituzioak horrek duen garrantziaz ohartzen hasi direnetik, elementu horien balorea gaurkotzeko iharduketak sortzen ari dira han-hemenka. Legazpin, horren adibide dira Olaberriako eta Olazarrako burdinoletan egin diren berreskuratze-lanak edo Udanako gainean dauden meatze-egituretan egindakoak.

697. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00119 Gutunetako batean, mendebalean sakratua gainditutzat daukagula diok. Ez bete-betean. Txikitatik ikasi diat, Manolori esker, badela gauza bat sakratua, denok behar duguna gutxi-gehiago, norberak egin beharrekoa, ametsen atari eta kanpoko erasotzaileekiko gotorleku: loa.

698. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00011 Kasu honetan landarearen loreak, hostoak, haziak, azalak edo zainak uzten dira isurkinetan (olio, ur, alkohol...) Prozesu honi esker, biguntzen eta ateratzen dira zati urtugarriak.

699. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00039 Jakina da, itsasoan gorabehera asko daudela ondo sentitzeko lagungarriak direnak: ertzetik eta ur barrenetik ibiltzea, igeri, eguzki argiaz gozatu (eguzki erradiazioaz abusatu gabe) uhinen masaiaz lasaitu eta larrua zaindu modu naturalean, itsas urak daukan iodoari esker.

700. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00051 Tenperatura altuak ondoezak jarri ditzakete sarri-askotan, baina badute osasunarentzat ondorio onik ere. Oso ezagunak dira saunaren eta lurrun bainuen ondorio onuragarriak (nahiz eta gomendagarriak ez izan tentsio apaleko jendearentzat): tratamendu mediko batzuek beroaren aplikazioa eskatzen dute sendatu beharreko gorputz zatietan; eta, azkenean, eguzkiari esker izerditan aritzea gure organismoak eskertzen duen garbiketa da.

701. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00120 Arizkungo Dantzariek ere, baztandar hauen kemen eta lanari esker, berriki berreskuratutako inauteriak eskaini ahal izan zizkiguten.

702. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00223 Azken hiru hamarkada hauetan herrialde honetako errepertorio koreografiko tradizionala areagotu egin da norbanakoek, folklore elkarteek edota herritarrek egindako berreskuratze eta berregite lanari esker. Garai batez gogo biziz ibili ondoren eta zenbait arrazoi direla eta, besteak beste, inmigrazioa, ohiturak gordetzen dituzten familiak edo erakundeak desagertu izana edota biztanle gutxiko herriak izatea, zenbait herritan behera egin du jarduera horrek.

703. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elektromagnetismoa 00185 Kanpoko eragile bati esker, barneko eroalea U1 potentzialean mantentzen da eta kanpokoa U2 potentzialean, U1 U2 delarik. Kalkulatu:

704. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elektromagnetismoa 00353 Hamabost urte geroago, 1838. urtean, Hertzek Maxwellen aurrikuspenak frogatu zituen bere zirkuitu oszilatzaile ezagunei esker.

705. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elektromagnetismoa 00405 Hirugarren, laugarren eta bostgarren irudietan korrontearen balioa handiagotu egiten dela ikus daiteke (orratza gehiago desbideratzen da), abiaduraren handiagotzeari esker, eremu magnetikoaren handiagotzeari esker, eta eroalearen luzeraren handiagotzeari esker, hurrenez hurren.

706. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gerra zibila 00211 Era berean, aipatzekoa da errefuxiatuek eratu zuten Eresoinka elkartea. Jose Antonio Agirre beraren aginduz, Europan barrena joan ziren Euskal Herriko kulturaren adierazpide ziren folklore eta musika hedatzeko. Beste maila batez, Ligue Internationale des Amis des Basques delakoari esker, ezinbestekoa zuten sustengu sozial eta politikoa bermatzen saiatu ziren atzerrian zeuden buruzagiak.

707. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. etxaniz 00016 Robinson Crusoe gizakiaren aldeko liburua da, norberaren buruan konfidantza izateko eta bizitzen laguntzeko tresna aproposa. Irlara iristean Robinsonek laban bat, pipa eta tabakoa besterik ez zuen; hondarretik milia laurden batera zegoen untzian zeuden janari eta tresnak. Baina Robinson bere lanari esker hogeitazortzi urtez bizi izan zen irlan, bakarrik hasieran, Ostiralekin bukaeran.

708. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garuna 00049 Hauei esker jakin dezakegu animalia txiki eta aktiboak izan zirela, odol berokoak, seguruenez ilez hornituak eta umeak beren barnean erne edo sortzen zituztenak. Oso begi txikiak zituzten, beren mutur luzeak oso usaimen garatuaren seinale ziren. Beren burezurretako hezurren bidez, beren arbaso terapsidoek baino hobeto entzuten zutela ondoriozta dezakegu.

709. 1991> euskara batua saiakera-liburuak heriotza 00237 Horri esker izaten diren edo izanarazten ditugun gertaerak esperientzia gisa prozesatzen dira (subjektuaren esperientzia gisa). Ondorioz, esperientzia oro kategoriari dagokionez bihurkaria da; autoesperientzia da.

710. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00009 Beste alde batetik, gertakari askok izan dute eragina ekonomiako euskaran: hizkuntzari berari dagokionez, Euskaltzaindiak emandako arauei esker, eta bereziki Hiztegi Batuak erabakitako oinarrizko lexikoari esker, aurrerapauso handia eman da euskarazko hizkera eta idazkera finkatzeko; ekonomiako hizkerari zuzenean dagokionez, berriz, unibertsitateko irakaskuntzan ekonomiako gaietan euskara erabiltzeak, eta ondorioz ikasleentzako hainbat eta hainbat material eta eskuliburu euskaraz egoteak, komunikabideetan ekonomiako berriak euskaraz emateak eta aurrezki-kutxetako inprimaki, kutxazain automatiko eta bestelakoak euskaratuta egoteak oinarri sendoa ematen dute hasieran proposatutako terminoak denboraren bahetik igaro ondoren, arrakastarik izan duten ala ez ikusteko.

711. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00010 Harrezkero ezagutu den mekanizazioak laguntza handia ekarri du lanaren edukiaren kontrolean eta lan erdi-mekanikoetan (sarrerak ordenatu, zerrendak prestatu,...). Horri esker dezente laburtu da hiztegia burutzeko behar den denbora eta kalitatean ere irabazi da.

712. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00010 Erabilgarri dagoen materiala ere itxura gabe aldatu da. Hainbat eta hainbat euskal hiztegi argitaratu da urte hauetan, ekonomiako testuak landu dira euskaraz, inguruko hizkuntzetako hiztegiak eta liburuak askoz eskuragarriago ditugu eta kontsulta-bideak asko aurreratu dira datu-baseei esker.

713. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arrigain 00088 2. Sievers izan zen lehena esan zuena gerta daitekeela bokalen artean sailkaturiko hots bat bokal gisa garbi-garbian atzemana ez izatea (ikusia dugu esate baterako, y eta w ez direla i eta u baizik); baina galdetzen denean zeri esker gertatzen den funtzio bikoitza edo ondorio akustiko bikoitza (funtzio hitzak ez baitu besterik esan nahi), hau erantzun ohi da: halako hotsak halako funtzioa du azentu silabikoa jaso edo ez jaso.

714. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arrigain 00262 Berez, idazkerari esker baiezta dezakegunean bi hizkuntza forma desberdin ondoz ondoko denborei dagozkiela, oso gutxitan gertatu ohi da bi hizkuntza bakar baten egoerak izatea. Eskuarki, halakoetan, bi dialekto desberdin izan ohi dira, eta bata ez da bestearen jarraipena izaten.

715. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 00085 Gainera, badakigu behin elementu baten formari antzemanez gero, eskura daudela elementu horrekin lotutako informazio semantiko guztiak. Horixe bistaratu du D.A. Swinne-k (1979) egindako esperimentu irudimentsu batek. Subjektuek esaldi batzuk entzuten zituzten hitz polisemikoak era anbiguoan edo, testuinguruari esker, esanahi jakin batekin erabilita zeudenak.

716. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00003 Halaber, azkar jaso ziren idatziz auzitegi kontsularren erabakiak, eta korporazioen jarduerari esker estatutu eta jurisdikzio jarduera Merkataritzako zuzenbidearen lehendabiziko arau bildumak agertu ziren.

717. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pilota 00293 Elkarte pilotazale honen konstantzia eta sakrifzioari esker, erreboteak ehun urte baino gehiagoko bizitza du.

718. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00440 Talde horrekin izandako harremanari esker ezagutu zuen bere burua eta orduan hasi zen benetako pintore bokazioa azaltzen.

719. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 00264 Badakigu, Aspurz-i esker, Kontseiluan lan egin zuen urteetan, Indietako misioekiko zuzeneko ardura izan zuela Lukuk: sabemos de la actuación de este celoso Consejero, que, a lo que parece, debía de tener por encargo propio dentro del Consejo el promover y organizar las expediciones de misioneros (Aspurz 1946: 95, 2. oh.).

720. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak fraktografia 00056 Hala ere, osagaiaren lan-baldintzak eta mikroegiturazko ezaugarriak ezagutuz gero, fraktografiari esker, material batek, aplikazio zehatz baterako bete behar dituen baldintzak finka daitezke.

721. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak gerra eta krisia 00148 Albiste hauen jatorriari buruzko azterketari esker ikusi ahal izan dugu zein zaila izan zen Gipuzkoako prentsak gerraren eraginez bizi izan zuen egoera.

722. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. heguy 00085 Egia da Ipar Euskal Herriko jende kopurua etengabe haziz doala, baina, azken hogeita hamar urte hauetan, emendatze hori etorkinei esker egiten da. Hain zuzen, 1975ez geroztik, emaitza naturala ezezkorra da (- 3.322 1982 eta 1990ko urteen artean).

723. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. heguy 00095 Interes orokorren alde biltzen, herriak (barnealdean gehienak hain neurri txikikoak dira eta) ez dira ohituak eta ez dute nahikeria handirik erakusten. Euskarak (irakaskuntzaren berrantolaketari esker besteak beste) eta euskal kulturak eragin baikorra ukan lezakete pratika hauen bilakaerazteko.

724. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. haritschelhar 00699 Jaun-andreok, esker lehenik, esan duen bezala, Baionako auzapezari.

725. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. esparza 00006 1 .Sarrera 1. Aurkezten den lan hau burutzeko, ezinbestekoa izan da 1997ko apirilean, Saint Louis University-n, Estatu Batuetan, izandako egonaldia. Hango Zuzenbide Fakultateko/School of Law liburutegi, artxibo eta data baseetan lortutako materialak, eta Stephen C. THAMAN Dre. Jn.ak, Assistant Professor of Law, eskainitako laguntzari esker, helburuak lortzeko egoeran ezarri naute.

726. 1991> euskara batua saiakera-liburuak genetika eta osasuna 00005 Genetikari buruz gaur egun asko hitz egiten da eta hau, genetikaren arloko tekniketan egin diren aurrerapausoei esker eta komunikabideetan eman zaien garrantziaren ondorio izan da.

727. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxeberria 00031 Industrializazioari esker hiriak eta, areago, hirialdeak (konurbazioak) ere sortu Bilbo Handia, adibidez eta inmigranteak ugari iritsi ziren hona.

728. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxeberria 00031 Lehorreko komunikazio-sarea oraindik eskasa bada ere, azkeneko urteotan dezenteko hobekuntza egin du, natura- eta hiri-ekosistemenganako halako sentsibilitate berezia agertu izanari esker; horrela, hainbatetan, kalitatez urbanizaturiko hiri eta herri egokiro komunikatuak eta bizitza-kalitate on-onekoak sortu ditu.

729. 1991> euskara batua saiakera-liburuak genetika eta osasuna 00126 Jaioberrien screening-ari esker gaur egun fenilzetonuria diagnostikatu egiten da jaioberrietan.

730. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.j. deogracias 00086 Zuzendariak anaia bat zuen taldean jokatzen eta hari esker, hasieratik kontuak esaten hasi ziren.

731. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00010 Gauza da, ogibideak zoritxarrez, lehentasuna berak baitu ia beti literatura bazterrean uztera behartu nauela, baina, horri esker profesionala ez izateari esker, alegia, ez nago behartuta, zorionez, hala direnak beste erremediorik gabe onartzen dituzten eginkizunak onartzera:

732. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00050 baina amorru handiagoa ematen dit denboraldi luze batean amari ikasi nion bezala arrazoi duzu ezin esan izana, norbaitek, autoritas batek, erdarakada zela esan zuelako, eta, hara nondik, orain, Iboni esker enteratzen naizen esaera jatorra dela.

733. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elosegi 00017 Zehatzago esan genezake publizitateari esker egiten dela kirola eta kirola dela, hain zuzen ere, publizitatearen euskarri handienetako bat.

734. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 00019 Pixkanaka-pixkanaka, Museoaren fondoak areagotzen ari ziren lan desberdinei esker, hala nola,Kristo Gurutziltzatuaren Triptikoa, Gesaltzako Parrokiak emandakoa, eta San Migelen Agertaldia osatzen duten lau taulak; beranduago emandakoak dira Labrazako Parrokiako Apostolatua osatzen duten sei lanak, baita Valderejoko Erretaula ere.

735. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 00019 Lanen kalitateari eta lanak ezagutzera emateko egindako lanari esker, bildumako lan asko makina bat erakusketa ibiltaritan ikusi ahal izan dira, horietako zenbait nazioartean ospe handia dutenak.

736. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j/j. aizpurua 00132 Zirrara ikaragarrizkoa sentitu nuen, Perune-Zaharreko sukaldean sartu nintzenean. Ezin sinetsirik gelditu nintzen. Zirrara zoriontsu hari esker bizi naiz oraindik.

737. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. urzelai 00049 Kultur ekitaldi horri esker, argazki esanguratsu bat egin ahal izan du Egunkaria-ko argazkilari Edurne Kochek: Joseba Egibar eta Iñigo Iruin elkarri bostekoa ematen, Carlos Garaikoetxea oso urruti ez zegoela.

738. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. urzelai 00127 Albistea, tamainaz xumea, hiru kazetariren eta argazkilari baten lanari esker kaleratu da.

739. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. urzelai 00200 Alde batetik, urteotako borrokari esker, gizarte sail berriak independentziaren aukerara hurbildu dira.

740. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00050 Sorkuntzako mitoen eboluzioei esker aldaketa politikoen eta ondorioz sexuen estatusean izan diren aldaketen berri izan daiteke.

741. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00148 Hauetan ars erotica egon da (sexu-tradizioko gorputza), eta horri esker sexuak jakinduriarako iniziazio-bitartekari gisa balio zuen, hau da, egiara sexuaren bidetik heltzen zen.

742. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00148 Norberaren ezagutza horri esker aitortza-teknika berriak, gero eta landuagoak, gara daitezke.

743. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00088 Florence Nightingale britaniarrari esker, emakumezkoek soilik burutzeko lanbide bihurtu zen.

744. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitale psikiatrikoa 00027 Gurutze Gorrian egin zuen lanari esker, Euskadi eta Nafarroako kanpainako ospitale batzuk ezagutu zituen.

745. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00106 eta urte gutxi igarota Donostiako flota, XIX. mendearen azkeneko laurdenaren hasieratik Espainiako lehena eta garrantzitsuena baitzen, postuak galtzen hasi zen, penintsulako beste inguru batzuetan baporeak izan zuen indar eta gorakadari esker.

746. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00040 Lurzoru honetan eta prezipitazio ugariei esker nagusitu ziren beste garai batean, kostaldean, haritza, gaztainondoa, lizarra, artea eta, leku ospeletan, pagoa; oihanpean, berriz, garoa eta otalurreko zuhaiskak, gorostiak eta hurrondoak zeuden.

747. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00049 Animaliek plazerraren erakargarritasunari esker gordetzen dute beren izate partikularra; eta erakargarritasun horrixe esker kontserbatzen dute beren espeziea.

748. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00169 Elkarte horiei esker loratu zen hain denbora luzean Grezia.

749. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00169 Horiei esker ekin zioten erromatarrek munduari; eta horiei eta ez besteri esker defendatu zen mundua erromatarren kontra; eta Erroma bere handitasunaren gorenera iritsi zenean, Danubio eta Rhin ibaien atzealdeko elkarteei esker, beldurragatik osatu ziren elkarteei esker, egin zioten aurre barbaroek.

750. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. iñarra 0216 Pertsonaiek beraien artean hitzegiten dutenean, egileak bere buruz hitzegin dezaten uzten ditu, ez du hizkunerik erabiltzen, kontalariaren ausentziari esker, gertakariak eskenatokian egongo bailiran suertatzen dira, arintasuna emanez.

751. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0242 Schindlerri esker salbatu ziren pertsona guzti hauek orain eta gero bat izango dute, eta horiek sorturiko generazioek ez dute Schindler ahaztuko.

752. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0242 Filme honi esker Spielbergek orain arte ukatu dizkioten Oscar preziatuak lortu ditu, baina ez hori bakarrik, gertatu zen sarraskia guztioi gogorarazi.

753. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.m. toledo 0026 Orain, XIX. mende honetan, eta bereziki, bere bigarren erdian ugaldu egiten da bertsoa, maila, handi batean Lore-joko eta Euskal Festak eskainitako babesari esker.

754. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 1212 Egia esateko, euskararik ez dakiten abertzale gehiengoari esker, kontsentsuz onarturiko legea dugu, Euskararen erabilpena aurauzkotzeko 10/82 Oinarrizko Legea.

755. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 1212 Duintasunaren arabera, fedea ekintzekin beteko balitz, gehiengo horri esker, gutiengoa gehien izan liteke, noski.

756. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. barandiaran 0016 Difraziko magnetikorako neutroiak erabiltzea derrigorrezkoa da eta berari esker egitura magnetiko konplexuak iker daitezke: helimagnetismoa, egitura konikoak, etab.

757. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.j. agirre 0294 Beste batzutan, dirudun batzuren laguntzari esker dorreko espatainetan kanpai galantak jartzera iritxi ohi ziren.

758. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.j. agirre 0294 Berari esker ezagutzen ditugu komunidadea osatzen erligiosen izenak: Calidonia de Lora, Mari Garcia de Gabiria, Catalina de Sena eta Angela de Salinas aipatua.

759. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0077 Zehazki, alfabetakuntz mugimenduak, orotara hartuta eta antolakuntz mailan, batez ere Gipuzkoa eta Bizkaian aski sendo erroturik zegoen eliz-mugimenduen azpiegiturari esker funtzionatu zuen; areago, irakasleen artean gehienak jadanik seminario eta komentuetan alfabetutakoak ziren:

760. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. (1991): idazlan guztiak 0212 Iker-bilduma eder honi esker, Orixe-k, bere belaunaldiko lagunekin batera amestu zuen Unibertsitate-zereginetara iristen da euskara, eta Orixe beraren obra aztertuz, hain zuzen.

761. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1993 0067 Formazio maila kaskar hori Institutoaren presentziari esker hobetzea espero dugu.

762. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. amonarriz 0078 Izan ere, datu horiei esker eta lehenengo aldiz, Euskal Herri osoko leku publikoetako erabilpenaren indize erreala lortu ahal izan baitugu.

763. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. aizpurua 0102 Aurrerago jo baino lehen, nire eskerrik beroenak eman nahi dizkiet C. Echevarria jaunari datuen trataerarako emandako laguntza eskergagaitik, P. Sagardoy jaunari prestatu dituen ehundaka grafiko eta mapengatik eta Iñaki Mz. de Luna jaunari, (...).

764. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. cillero 0005 Bestalde, aipatzekoa da nolako begirunea lortu duen idazle goiztiar eta patxadatsu honek gazteen artean bere lanen egiatasunari esker.

765. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0326 Liburuko erreferentzi sistema ongi trabatuari esker, erabiltzaileak inolako eragozpenik gabe atera liezaieke oharrei beren etekina.

766. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0048 1822ko agiriari esker bagenekien Andoainen, urte hartako hasieran, 1400 lagun bizi zirela.

767. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0007 Eskerrik beroenak eman nahi dizkiet jardunaldietan bildutako kazetariei eta bereziki txostenak aurkeztu zituzten egileei, haundia izan bait da euskararen mesedetan egin duten ahalegina.

768. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arana 0099 Hartza ipar hemisferioko oihanetako animalia dugu, eta bere izaera jeneralistari esker oso baldintza desberdinetara egokitzeko gai da, bere lurraldean bizitzeko janari ugari eta lasaitasun minimoa aski dituelarik.

769. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0013 1986an hasi eta Eusko Jaurlaritzako Industria eta Merkatal Departamentuarekin batera EUSTATek egin zuen merkatal establezimenduen zentsuari esker, merkatal sektorearen oinarrizko egitura xehe-xehe aztertu ahal izan zen, bide batez ikertuz honako alderdiok ere: establezimenduen kopurua eta tipologia, salmenta-teknikak, asoziazio-motak, salmenta-zerbitzuak eta pertsonal okupatua.

770. 1991> euskara batua saiakera-liburuak meatzaritza goierrin 0083 Lan honen edukiaren zati handi batek ordea, Eusebio Lekuona jaunaren laguntza zuzen eta zehatza izan du aurretik, bere esanak behar beharrezkoak izan bait zaizkigu Zerain eta Mutiloako meategietako aztarnak aurkitzerakoan, eta bidezkoa zaigu hemendik berari eskerra luzatzea.

771. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. gomez 0375 0. Atarikoá Egileak Eusko Jaurlaritzaren beka bati esker burutu ahal izan du lan hau.

772. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusko ikaskuntza 0023 Alabaina, hasierako ezintasun ikaragarri hura gizon-emakume haien adore eta lanerako gogoari esker gaindituak izan ziren eta, Lehendakari eta bere Idazkari Nagusiari esker batez ere.

773. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ribera 0018 Napolin eta Madrilen aldi beretsuan egin den berriztapen-lan arretatsuari esker, bestalde, Riberaren sortzailetasuna hobeki zehaztu ahal izan da eta, ondorioz, artista honetaz dagoen irudia, zorionean, askoz ere aberatsago eta nabartuagoa da.

774. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ribera 0091 Eta tipoen eta hedadura guztiz zabaleko konposizioen sortzaile bezala erakusten duen ahalmenak bere mendeko nortasunik azkarrenetako bat bihurtzen du, baita, bere pintura eta estanpen bidez lortu zuen zabalpen handiari esker, eragingarrienetako bat ere.

775. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0026 Paris ia-ia hutsik dago Patronatuan erakusketa inauguratzen den urte-sasoi hartan, baina halabeharrari esker bertara azaltzen da ABCko korrespontsala, Mariano Daranas, zeinak ekitaldiaren kronika bat idazten bait du bere egunkariarentzat, baita beronen kariaz Bienaberen erakusketak Espainian Frantzian baino oihartzun handiagoa lortzen ere.

776. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0020 750 metrotik gorako eskualde guztiko itzalak pagadiaren azpian daude, Amildegi batek edo bestek eta batez ere muinek eta haranek pagadien hedapena gordetzen dute atmosferaren hezetasunari esker.

777. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. g. de cortazar 0186 Sarritan, kanpoko zeinuetan azaltzen dira, eta horiei esker erraz koka dezakegu pertsona bat kultur edo gizarte-eremu jakin batean.

778. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ehbertsol 0012 Entrenamenduari esker, bertsolariak mota guztietako oin- zerrenda handi bat sortzen du.

779. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0013 Historialari askoren ustez ohiturak eta, batez ere, hizkuntza urteetan zehar gorde baditugu, gure kokaguneari esker izan da.

780. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0013 Beren drakkar -itsasontzi- arinei esker, oldarte gaitzak egin zituzten ikara zabalduz bazter guztietara.

781. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0099 Hemeretzigarren mendean hasi ziren folklorezaleak jakintza hau biltzen, gal ez zedin; haiei esker ezagutzen dugu gaur egun, zeren XX. mende hasieran ohizko bizimodua astindua, inarrosia izan bait zen, ahozko literaturaren katea, orohar, etenik geldituz: behartutako eskolatzea (erderaz jakina), industrigintza basatia, irratiak, etab.

782. 1991> euskara batua saiakera-liburuak intelektuala 0015 Izan ere amerikarren propaganda-sistemaren arrakasta ikusgarrienetako batzuk, zalantzarik gabe intelligentsia arduradunaren ustezko ezadostasunaren metodoari esker lortu dira.

783. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0038 Halere, lekuko jainkoizun batzuk, seguraski inbasio horiek berak baino lehenagokoak, guganaino heldu dira, antzinateko idazleei, edo harri-idazkiei, edo aldareei esker.

784. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. aranalde 0069 Egia zera da: agurrari, sarrerakoari nahiz despeirakoari, beren eskerra ematen diotela bertsolariek.

785. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1995 0125 - Estatu mailan, Departamenduko bi ministrori esker (F. Bayrou eta A. Lamassoure jaunak), Euskaltzaindiak 1992an eta 1993an eskatutako Reconnaissance d'utilité publique estatusa lortu du, hots, onura publikoko erakundearena, 1995eko otsailaren 20ko Frantziako Errepublikaren dekretuaren bidez.
- Azpimarratzekoa da, 1995ean Frantziako Aurrekontuetarako ministro den A. Lamassoure jaunak diru-laguntza eman diola Euskaltzaindiari Euskal Herriko Hizkuntz Atlasarentzat.
- Akitaniako kontseiluburu den Jaques Valade jaunarekin mintzatu dira Jean Haritschelhar euskaltzainburua, Beñat Oihartzabal Dialektologia-Atlas batzordeburua eta Endrike Knô*rr idazkaria Euskaltzaindiaren lanen berri emateko eta diru-laguntza eskatzeko.
- Uztailean, Departamenduburu den F. Bayrourekin elkarrizketatu da Euskaltzaindia Atlasarentzat Administrazio horri diru-laguntza eskatzeko.

786. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.c. larronde 0005 Sei urte iragan eta gero, Eugène Goyheneche desagertzeak euskal ikaskuntzetan utzitako hutsunea gaurko egunean ordukoa bezain handia da; nahiz eta, egia da, historia ikasketak aurrerabide handia egiten ari diren, batez ere Euskal Autonomi Elkarteko eta Nafarroako Unibertsitate publikoetan zein pribatuetan diharduten irakasle ohargarriei esker.

787. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 0014 Uste ustel horren oihartzuna, gainera (Uhlenbeck, Lacombe eta abarrei esker), gure mugetatik kanpo ere barreiatu zen ondorengo urteetan.

788. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0017 Ur bazterreko etxe apal guztiak, egurrezko zutabe batzuei esker, uraren orduko mailatik oso gora zeuden.

789. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0104 Senarrarekin errekaz bestaldeko ostatuko telebistan Amerikako Kopako finala ikusi nuen, han zeukaten antena parabolikoari esker.

790. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0036 Hortik aurrera, entsaladan edota zenbait plateren lagungarri gisa, aparteko belarra dugu berroa, nola zaporez hala mesedez: gatzak ugari (potasioa, kaltzioa, burnia, sufrea eta sodioa); fibra askoduna eta A eta C bitaminaduna; odola garbitzeko aparta da bere baitan daukan iodo eta burniari esker eta txiza eragile bikaina da.

791. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0103 Rusian, Italian, Grezian, Espainian, Portugalen eta Polonian osorik erretzen dituzte zerrikumeak. Baina gaina, benetako gaina, txinarrek lortzen dute zerriz egindako mila plater ezberdinei esker.

792. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. oihartzabal 0127 Ametsenetatik abiatutako ikerketei esker neurosien psikologia bat eraikitzeko prestaturik dago psikoanalisia, beti ere lan iraunkor baten bidez puntuz puntu osatzen jarraitu beharko bada ere.

793. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0078 Duten adoreari esker lur latz eta txiroek ez dituzte menperatzen, baina orain Estatu berrien egitura baterakorrei aurre egin behar diete.

794. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0148 Afrikan, adibidez, egunero 5.000 kristau berri izaten direla uste da erlijio-aldaketaz eta beste 12.000 jaiotza-tasari esker.

795. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eima 1995 0089 Galdera bakoitzak bere zailtasun-indizea eta homogeneotasun-indizea ditu eta horiei esker froga pertsonalizatuak, elkartrukagarriak eta talde bakoitzari egokituak egin daitezke.

796. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0013 Halako aitaren nekaldi eta heriotzari esker izango zen apaiz Joseph Cardinj beljikarra eta halako aitaren espirituak eraginda sortuko zuen Kristau Gaztedi Langilearen Mugimentua (J.O.C.).

797. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0036 Geroko Kontzilioari esker, izenkera bereizgarri horiek desagertu eta galdu egin ziren.

798. 1991> euskara batua saiakera-liburuak 15 gertaera 0009 bere lan nekagaitzari esker XX. menderaino iraun zuten ahoz ahoko kondairak berreskuratu eta betikotzeko aukera izan baita.

799. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0020 bestetik, informatzaile kopurua ere mugatua izan da, halaz guztiz, aukeraketa egiterakoan izandako irizpideei esker euskalkien eta erabiltzaile izan daitezkeenen ordezkapen nahiko orekatua eskaini da.

800. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pirinioak 1995 0102 Eguzkiari, Marietaren laztanei eta bere altzo epelari esker, egun batean Silvanek lo sakon hartu zuen.

801. 1991> euskara batua saiakera-liburuak barojatarrak 0058 Zurgintzarekin, burdingintzarekin eta siderurgiarekin batera halako sinbiosi gehienetan armonikoan bizi ziren itsas munduari aberastasunak, arriskuak, ipuin mitikoak, ahalmen babestaileak eta jendearen ikusmoldeak eta itsas ingurukoari Euskal Herriko nekazariak, arraina Espainiara sartzen duten mandazainak, noiz untzigintza babesten noiz untziak bahitzen dituzten erregeak, erregeei eta marinelei pribilegioak eta dirua kendu nahi dizkieten burgesak, Eliza katolikoa bere erijioarekin eta dramaturgia mitiko-erritozkoarekin esker iritsi zen herri honentzat, modernitatean sartzean, ezaugarri nagusi bilakatu zen elementuetako bat:

802. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0473 Argazki eder hori, Dendarineko Isidro Sagastibeltzak bidali dit bere borondate guziarekin, eta bakoitzari buruz ondoren datozen argitasunok ere, haren laguntzari esker bildu ditut:

803. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0265 Horri esker beraien argitasuna ere oso handia da eta distantzia izugarri handietara egon arren ikusgai ditugu.

804. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tutankamon-en hilobia 0024 Badakigu, ordea, haren armadako ofizialetako baten hilobiari esker, Sirian eta Sudanen leinu batzuek faraoia gurtzen zutela (...)

805. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tutankamon-en hilobia 0250 Gorputzaz ez oso handi, bere bigarren bizitetxe bilakatu zen Eggesford eta bertako nagusi zen Lady Portsmouth-ek haren gaztaroan bete zuten eginkizunari esker izan ez balitz, nekez pentsa zitekeen Lord Carnarvonek bizitzaren puska hura ere kontsumitu zukeenik.

806. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0075 Laborantzan iraultza izan zen: eremu beretik uzta handiagoak tiratzen ziren, onkailuei esker eta hazi berriei esker, hala nola orduan sartu zen arto amerikanoa, hibrida.

807. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arabako zubiak 0235 Hala eta guztiz ere, Zuhatzuko diputatuak 1797an egin zituen deklarazioei esker dakigu zubi honek ... dos arcos crecidos... zituela.

808. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. apalategi 0285 Bi arteek zulaketa metodo batez pratikatzen dute apainduriagintza, motibo elementalen kokaera askotarikoari esker betiere konbinazio berrituak sortuz.

809. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0224 Iraunkor bihurtu zaigu argi hori artezko obrari esker.

810. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0020 Alde horri esker, hain zuzen ere, lengoaia komunikabide indartsuena bezala aurkeztu dugu.

811. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskal margolariak 0028 Aitzindari hauen ondoren, dirulaguntzen politikari esker, beste hainbat artistak ere mendearen amaiera honetan Italiarako bidaia amestu hau egiteko abagadunea izango dute, gehienak egotaldi laburrak baina emankorrak izanik.

812. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskal margolariak 0066 Jendaurreko lehen arrakasta honi esker egin ahal izango zuen orduko hartan oraindik Espainiako Erregina eta Errejenta zen María Cristina de Habsburgo-Lorenaren erretrato hau, errege-erreginak Donostian noizean behin udaldietan egiten zituzten egotaldietako bat aprobetxatuz, ziurrenik hiriko Udalak eskatuta egingo zuelarik koadroa, hainbat urtetan margoihal hau San Telmoko Udal Museoan gordeta egon baitzen.

813. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/1 0089 Horietatik lehenik aurkitu zena elektroia izan zen, sir Joseph Thomson-i esker, 1897an. 1911n, Rutherford-ek esperimentu bidez, atomoak, bere zatirik handiena hutsa duela frogatu zuen: bere masa nukleo txiki-txiki batean bilduta dagoela eta horren biran dabiltzala biraka elektroiak.

814. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. amuriza 0093 Nahimenaren eragin hau kontzientziari esker ezagutzen dugu.

815. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gizakia 0045 Garunak garezurrean egiten duen presioari esker lor daiteke hori, garezur barnean zirkunboluzio zerebralen marka ahulak uzten dituenez.

816. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0126 Zer! Libertateak menekotasunari esker baizik ez dirauela? Beharbada.

817. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0147 Hirugarren baldintzari esker, Senatuak populu fier eta bizi-bizi bati hedeak labur atxikitzen zizkion, eta tribunu oldarkorrei garra epeltzen ere behar orduan; hauek, haatik, poxelu horien kentzeko bide bat baino gehiago aurkitu zuten.

818. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0040 Gizabanakoak, bada, nola eraiki dezake, bere gogoetaren ahaleginari esker soilik, pentsamendu indibidualaren emaitza ez den zerbait?

819. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jugoslavia 0054 Horri esker orain federazioari amaiera leun eman ahal izan zaio.

820. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. barrena 0008 Ziur aski konturatu zarete, esperientzia zuzenari esker, gu helduoi, oso zaila egiten zaigula gure ohitura txarrak aldatzea, hori dela eta, errezena lortzea ere, nekez egiten dugula.

821. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. arregi 0108 Bere osasun onari esker, segoviarra izan zen taldeburu, bai Reynoldsen bai Baneston, eta Miguel Indurain atzetik, begira, ikasten, txirrindulari bezala heltzen eta ontzen; horrela, ez zuen aurreneko lerrora atera beharrik izan, ezta ardura handirik bereganatu ere.

822. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ovniak 0027 Horiei esker gure antzinako historia eraiki eta Lurra planetako biztanleek izan dezakegun etorkizuna soma dezakegu.

823. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. kalzada 0167 Bitartean, alabaina, bizitza atsegin bat daramate neure mesedeari esker, euren garaitiak Scipionenengatik ere aldatu nahi ez izateraino.

824. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0301 Ez al da fenomeno baten lana, entzumenari esker soilki, azterketak gainditu ahal izatea bakarrik?

825. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0013 Tabakoak osasunarentzat dituen ondorioak azpimarratzen dituzten txostenak, erakunde oso garrantzitsuek eginak (OME, adib.) asko izan dira, eta horiei esker herri industrializatu gehienetan tabako-kontsumoaren kontrako kanpainak egin izan dira, eta oraindik ere egiten dira.

826. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. alonso 0064 Donostiak irabazi egin zion final zortziretan; baina segurarrek errepeskari esker jarraitu ahal izan zuten txapelketan.

827. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. alonso 0094 Zaldibiakoek bi punto besterik ez zuten lortu ahal izan, Elosegi-Arrese seniorrei esker, Sukia-Arreseri, 22-14 joaneran eta 22-18 itzuleran irabaziz.

828. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. alonso 0124 Andoaingo Gazteleku Elkarteak eta Herriarteko Txapelketaren Lehiaketa-Batzordeak, Javier Carballo buru zuela, bien artean antolaturiko festaz gozatu zirenen esker onak jaso zituzten.

829. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. san martin 0023 Hala ere, 60ko hamarkadaren lehen urteetan Enrico Crispoltiren eskutik hasi, eta Giovanni Lista, Mario Verdone, Anna Maria Ruta, Claudia Salaris, Ezio Godoli, Maurizio Scudiero, Gabriella Belli, etabarri esker jarraitutako ikuspegi historiko berri honek dokumentazio kopuru izugarria argitara ateratzea lortu du, lehenengo aldiz esperientzia futuristaren ikuspegi orokor bat izatea ahalbidetu digularik.

830. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0199 Muga horietara makurtzea ezinbestekoa da, behartasun bat da, baina horien barruan dauden baliabideen artean aukerak egiteko eskudun gara; hain zuzen ere, askatasun horri esker sortzen da hizketa.

831. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0131 Zientzia puruetan egindako beste aurkikuntzak, ordenadorearen eta oso tenperatura baxuak lortzeko dauden beste teknikak erabiltzeari esker baino ez dira posible izan.

832. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0051 Horri esker, eta erro-ardatzak ateratzen ditugu.

833. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. de txurruka 0199 Heleniar eskubideetatik, Egiptoren lege bizimodua zehaztasunez berregiteko aukera eman diguten zenbatezineko papiroen iraunarazteari esker, erromatarren menperaketaren une ezbardinetan zehar eta baita menperaketaren aurretik Egipton indarrean dagoana zehaztasunez ezagutzen dugu.

834. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0152 1982an, berriz, familia askoren izerdi eta ahaleginei esker, San Franciscoko Basque Cultural Center delakoaren eraikina inauguratu zen, etxe apaina, parking handiaz, pilotaleku estalia, errestaurante dotorea, bilera-aretoak, bulegoak eta beste hainbat zerbitzu barnean.

835. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0188 Guri dagokigunez, gure lagun Bixentek eginiko erreserbei esker atxeman ahal izan dugu gela eta primerako ohea (...).

836. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oñati 0085 Bi eratan: 1. Indusketa arkeologikoari esker, bertan garai hartako erremintak, gizon aztarnak, abere hondarrak, etabar. azaltzen baitira.

837. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oñati 0085 Gizataldeen azken 4.000 urte idazketei esker ezagutzen baditugu, arkeologiak gizona sortu zeneko duela 1.750.000 urte bizitza eta ingurugiroaren berri emango digu.

838. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oñati 0100 Arrikrutzetik Jaturabeko urtegiraino doan haitzuloan aurkitutako aberea dugu, Arantzazuko seminaristei eta orduko irakaslea zen Ignazio Zubeldiari esker hain zuzen ere.

839. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oñati 0118 Berari esker, garaipen handiak izan zituzten karlistek.

840. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pyrenaica 1995 0379 Elurraren egoera ezin hobeari esker egin ahal izan dugu horren jeitsiera bizkor eta segurua.

841. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0532 Baina bere tokia badu dialektologian eta antzerkian, pastoralari esker.

842. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. lartategi 0050 (...) idazlanen xerka bazterrak korritu ostean, prosagintza izan zen eskuartera egokitu zitzaidana (prosa lanei dagokienean espainieraz zein frantsesez kasik osorik baitugu Bukowski Anagrama eta Grasset/LGF argitaletxeei esker, hurrenez hurren).

843. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. peña 0183 ...han maila izpiritual guztiak gainditu izan zituen Zen-aren bidean eta mila gaitasun lortu kundalini eta chakrei esker, mendebaldeko zientzari ezezagunak oraino, pentsamenduak leitu eta bidaltzea, hogeita hamar zentimetroko altueran lebitatzea eta abar...

844. 1991> gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0046 Gosea ayenatu zutenean, eskerrik biotzkorrenak eman zizkioten Yainkoari Mayfloweren etorritako sendi kristau on ayek.

845. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak s. kalonje 00298 Loreak botea zan amaika neskatxi,
lan ortan etzuan ark egin oso gutxi;
eskeiñi genezazke eskerrak Bilintxi,
orra ura il zala eun urte iritxi.

846. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia j.m. malharin 0828 Zuek dezakezue, Hau ospea!
Zuen apaltasunari esker
garaipena eraman
betiereko!

847. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0009 Bere aholku eta laguntza esku zabalez eskaini dizkigun Piarres Xarritton euskaltzainak eta Baionako Euskal Erakustokiko liburutegi arduradunak, gure esker onik zintzoenak hartze dituzte.

848. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak e. larre 0463 Eskerrik beroenak hain zuzen etxe horretako Iratzeder adixkide euskaltzainari bere laguntza haundia gatik.

849. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 00018 UAri esker ezagunagoa eta maiteagoa bihurtu da Olentzero. Inork ukatuko ote dit hori? Ez dut uste.

850. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 00018 ASKOK uste du eta esan ETAri esker lortzen dituela Eusko Alderdi Jeltzaleak etekin politikoak, hau da, zorioneko transferentziak.

851. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 00018 Uste horretakoak dira katalanak. Rodriguez Ibarrak, berriz, ozen eta petral salatu izan du. ETAk ere horixe aitortu ohi du bere agirietan: EAJk lortu duen apurra guri esker lortu du

852. 1991> sailkatu gabeak egunkariak latxaga 00078 Mutil gazte oneri esker jakin genuen Nafarroa Oñez delako egunaren arduraduna Juan Luis Larraza zela eta, eta lanpetua zelako, ezta ere arnasa artzeko astirik gabe egun bat lenago gazorik erori zala, baita gaxotegira eraman ere.

853. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00022 Lehen zati polita egin zuen, batez ere Hermes Aldo Desiok, Gerard Lopezek eta Pablo Gomezek osatutako erdiko lerroari esker, baina, oro har, Jose Manuel Esnal Mane-k berme handiko jokalariak dituela erakutsi zuen Lemoako partiduak.

854. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00022 Mikel Goñi oso ondo ibili zen lehen zatian, baina gero indarra galdu zuen. Bernak ere ondo eutsi zion atzean Lasari, eta berari esker irabazi zuten partidua errioxarrek.

855. 1991> sailkatu gabeak egunkariak euskadi inf 1999 00009 Bilboko Aste Nagusian egin zuen erakusketa bati esker eman zuen bere obra ezagutzera eta geroztik han-hemenka lan garrantzizkoak egin ditu.

856. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 00085 Azkenengo ofizio oni esker, Arano'ko basarri geienak pasta gaude, eta danetan ez bagendun salketariak egin ere, arrera ona beintzat egin ziguten.

857. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1999 00022 Izan ere, makinaria berriari esker garai hartan bide asko egin ziren baserri inguruetan, eta baserritar askok traktorea erosi.

858. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1999 00022 Olerkigintzan ere aritzen da, eta Arabako Foru Aldundiaren Ernestina de Champourcin saria irabazi zuen, gero 1996an publikatu zen Mendearen ilunabarrean lanari esker.

859. 1991> sailkatu gabeak egunkariak x. gurrutxaga 00002 Gaur Irlanda osoan eta batez ere Iparraldean pertsona estimatuenetako bat da egindako lan eskerga horri esker.

860. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00002 20 urtean Estatutuari esker lortutakoa asko dela eta Eusko Jaurlaritza bera Estatutuaren fruitua dela nabarmendu dute.

861. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00002 MAURICE PAPON. Suitzan atxilotu eta jada Frantziaratu dute Papon. Suitzako poliziak, antza, Frantziako Informazio Poliziak emandako datuei esker atxilotu zuen atzo.

862. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Iruñeko aurkezpena bertako Udala eta Nafar Gobernuko Hezkuntz Departamentuari esker izan da posible.

863. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Batez ere Txomin Artolarekin batera egindako lanari esker ezaguna den kantariak bere esperientzia pertsonala azalduko du.

864. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1996 0057 Aldi berean, Bostak Bat eta Aurten Bai elkarteen arteko elkarlanari esker, Europa Hiztegiaren CD-Rom bertsioa aurkeztu zuten atzo Bilbon.

865. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1995 0009 Lehendakaritza UPNri esker eskuratu bazuen ere alderdi hori utzi ondoren karguari eutsi egin diolako.

866. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0052 Tarteka hasi ziren emititzen, baigorri eta ortzaizeko laguntzaile batzuei esker.

867. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0023 Almerian lortutako hiru puntuei esker, Eibarrek Merida liderrarekiko eta Mallorcarekiko aldea murriztu egin du, eta une honetan bost puntura ditu taldeak.

868. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0004 Ertzaintzaren esku hartzeari eta herritarren senari esker, ez da eraso larririk egon Herri Batasunaren jarraitzaile eta egoitzen kontra.

869. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0004 Krudeltasunari aurre egiteko mobilizatutako jendetza Gobernu eta Paktoaren estrategiei esker eta komunikabideen manipulazioaz mugitzen den txotxongiloa baino ez da.

870. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0049 Panorama FORTAko telebistetako lan aipagarrienak erakusteko pentsatuta dagoen programa da, asteartero eskainiko dute ETBko bigarren katetik, eta berari esker izan dut nik Reixaren lanaz gozatzeko parada.

871. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0048 Illinoisen sekulako biblioteka nuen eta handik bibliografia oso baliotsua ekarri nuen eta hari esker lan asko egin ahal izan dut.

872. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0011 Eusko Jaurlaritzak emandako zenbait diru laguntzari esker burututako lan mardul hori Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitarapen Zerbitzuak txukun kaleratu duena.

873. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0011 Horri esker gutxienezko arrazionalitate maila erabil dezakegu gizarte arazoetan ez erortzeko enoratze prozedura eroan.

874. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 0030 Nere eskerrik beroenak Nafarroa'ko Bertsolari Elkartea'ri eta gure inguruan bildu zareten guziori.

875. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 0030 Denei nere eskerrik kartsuenak, Bertsolari Elkartea, Balleko udala, Nafarroa'ko Gobernuko ordezkaria... eta nere inguruan bildu diren guzieri.

876. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 0050 Jainko Aita dela aitortzeak, nere izate berekoekin ditudan arremanei esker gizakiagoa egiten naizela esan nai du.

877. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0057 Inglesa eta Gaztelera mendean zitun neskax bat gendun gidari aideplanotik jetxi orduko, eta berari esker jakin-min guztiak ase genitun.

878. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0048 Iparraldeko Euskal-Pesta asko ere, emendik aruntz joandakoari esker egin izan dira.

879. 1991> sailkatu gabeak egunkariak jkort 0048 Zorionez or daukagu idazti zaarretan eta iztegietan amaitzeziñezko euskal-arrobi aberatsa, eta orri esker, ortik atera genitzake jakintzarako itzik egokienak eta ulerterrazenak, gerkerak eta latiñak ematen dizkigutenak, - izkutatutako eleen iztak izanik - euskaldunoi ez bai digute ezer esaten, eta euskerazko asmatuen aldean, askoz ere ikaszaillagoak egiten bai-zaizkigu.

880. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1137 Laburbilduz, ganbara-musika ezinbestekoa da prestakuntza instrumentalean (instrumentu-ikastaldian ikasitakoa praktikan jartzeko era eskaintzen bait du) eta gainera, iharduerak duen izaera ludikoari esker, praktika musikala berezkotasun- eta distentsio-baldintzetan izatea lortzen du.

881. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0003 Agian batzutan heziketak ez du zuzenki enplegua sortaraziko, baina berari esker normalean aldaketei diegun beldurra desagertzen joango zaigu.

882. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0005 Sozialistek zortzi urtez agindu dute Nafarroan bide automatiko horri esker, baina oraingoan, sondeoen arabera, UPN izango da zerrenda botatuena.

883. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0010 Orain dela bi urte ezarritako gestio akademikorako sistemari esker ikasleen matrikulazio prozesua aurten aurrekoetan baino azkarrago omen doa.

884. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0010 Sistema honi esker, bereiztu egiten dira ekainean selektibitatea gainditu zutenak eta irailean aprobatuko dutenak.

885. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0010 Amaitzeko, Añorga auzoa lantegiari esker garatu dela zehaztu zuten.

886. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 Azken urtetan Mexicon gertatu diren 44 desagerpenen artean Jose Ramon Garciaren kasuak izan du nazioarteko oihartzun zabalena eta Gasteizko Legebiltzarreko Giza Eskubideen Batzorderaino heldu zen, bere emazte gasteiztarraren ekimenari esker.

887. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0003 Egungo gatazka ez da konponduko EEBB munduko gendarmearen ekimenez NBEk (Nazio Batuen Erakundea) dekretatutako enbargoari esker, ez eta NATO eta MEBk (Mendebaldar Europaren Batasuna) bidalitako untzien eskuhartzearen bidez.

888. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0028 Aitonak, bere biotzeko taupadari eta negarrari eutsi eziñik, esker beroak eman zizkigun.

889. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1994 0040 Ezbairik gabe, euskaraz ikasten duten ume eta gaztetxo guztiei esker aurrera egiten ari da euskara Arabako Errioxan.

890. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1994 0041 Joseba Intxaustik dioenez, eragile hauei esker, euskararen aldeko ekimen berriak sortu ziren Araban, eta baita talde euskaltzaleak ere, egitarau iraunkorragoak sustatu eta gidatzeko.

891. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1994 0041 Egun, gehienbat gurasoen eta Vital Kutxaren laguntzari esker bizi dira.

892. 1991> sailkatu gabeak egunkariak p. ituarte 0012 Gorrotoak eta istiluak bertako herritarren edo etnien artekoak ziren, baina kanpotik etorritako armei esker, amaigabeko gerra ustelak bihurtu zirela ezin ukatu.

893. 1991> sailkatu gabeak egunkariak p. ituarte 0012 Herri eta nazio horietan eta besteaskotan, amaigabeko gorroto eta gerra ustelak diraute, neurri handi batean kanpotik bidalitako armen laguntzari esker.

894. 1991> sailkatu gabeak egunkariak p. ituarte 0012 Lehen Munduko azalkeriari esker.

895. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0046 Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzari esker (15 milioi pezeta), Elhuyar elkarteak Ezagutu Gipuzkoa CD-ROMa argitaratu du Izarraren Hautsa sailean.

896. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0042 Bestalde, giro beroei esker, Erribera'ko Bealdean, maats-biltzen asiak dira.

897. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0024 Zinemaldiko antolatzaileek atzo bertan jakinarazi zuten hirukotetik, Mickey Rooney aktore estatubatuarra da ezagunena, batez ere gaztetan egin zituen antzezlanei esker.

898. 1991> sailkatu gabeak egunkariak k. gorostiaga 0003 Finean, haiei esker diraugu.

899. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Nork ez daki alabainan Euskara gure ondarea dela, Euskararen bidez dugula gure Euskaltasuna bizitzen, Euskarari esker garela euskaldun senditzen?

900. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00008 Gaur egun, zorionez, gure erakundeen (Eusko Jaurlaritza, Udala) laguntza badugu, baina lehengo borondate eta sakrifizio gogoari eusten diogu, eta honi esker gure ikastetxeak arlo askotan aintzindari izaten jarraitzen du: irratia, telebista, prentsa, eskolaz kanpoko ekitaldiak...

901. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00008 Eta ildo honetatik, datorren kurtsoan indarrean jarriko dugun egitasmoari esker, DBH bukatzerakoan gure ikasleek lortuko duten mailarekin, ingelesa nagusi den lan, zientzia, komunikazioa eta unibertsitatearen munduan, inolako arazorik gabe aritu ahal izango dira.

902. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Xede gaitza, dio bere aldetik Jean-Claude Aguerre gazteak, Garazikus elkartearen izenean mintzo-ta. Hiru egunez, hiri guzia erakustegi bilakatuko da. Eta mugaren bi aldetako artixtak hor izanen dira, Lizarra ta Iruñeko batzuk ere parte hartuko baitute. Nafarroako gobernuaren bitartez hel-arazi diotegun gomitari baietz ihardetsi dutenaz geroz... Donibanen berean, herriko etxeak ere azkar laguntzen gaitu, bereziki Jacques Delpech-i esker, Jacques Delpech izanki herriko kontseiluan kultura-sailaz arduratzen dena.

903. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Ikas-Bi-k arrunt berea dauka eskola publikoetako gela elebidunen sarea ta ikusten du sare hori, denen artean akulatu lanari esker, ari dela hedatzen eta azkartzen.

904. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00002 Kohl aleman lehen minixtroak xintximariak ikusten ditu egun hautan, begi luze batzu ohartu baitira, hura gobernuaren buru zelarik okerkeria batzu izan zirela, eta haueieri esker diru frango sartu zela girixtino demokrat alderdiaren kutxetan.

905. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00002 Lehen minixtroaren gain ezarria da beraz haren politiko alderdiak, hari esker, bildu zuela diru peza bat ederra enpresa batzuen ganik, bereziki saltzeko gerlako muntadurak Arabia Saouditarrari, edo Airbus airekoa Kanadiari eta Thailandari.

906. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00004 Ikastolan aldiz, muttikoak nagusi. 2 eta 6 urte artekoak dire: 15. Euskara beren andereño erneari esker dute menperatzen polliki.

907. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00004 Esker beroenak, herritar bihotz zabaleri.

908. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00009 Laugarren galderan aipatutakoari jarraiki, elkartea utzi ostean egiten den jarraipenari esker gazte hauen bilakaeraren berri izaten dugu.

909. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00009 Egoitza hauetan hartutakoekin burututako banan-banako tratamenduei eta helburu normalizatzaileak finkatu izanari esker, gizarteratze-maila handia lortu dute haur horiek.

910. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00008 Emigrazioa ikertzeko beharrak bultzatuta 1979-an hasi zen programa hau, Piriniotako ekologisten borondate onari esker.

911. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00007 Azalpenak eta arrazoiak jaso ondoren, zuen laguntzari esker jasotako diruarekin zer egin behar den eztabaidatu genuen eta hau izan zen aho batez erabaki genuena: Bildu zen diru guzti-guztia, hau da, 2.841.000 pta, hurrengo urterako gordetzea, aurtengo helburu berarekin.

912. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0008 Kanpoko laguntza haundia jasotzen dute, Euskal Herritik, Frantziatik, Italiatik, Espainiatik... eta honi esker bizi dira.

913. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0014 Titulazio berri hauei esker espezializazio haundiagoa duten ikasketak eskaintzen dira; ikasleak bere curriculum-a lantzeko aukera hobea izango du horrela.

914. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 Nafarroako Kooperatibei buruzko uztailaren 3ko 12/1989 Foru Legea, Nafarroako Foru Eraentza Birrezarri eta Hobetzeari buruzko abuztuaren 13/1982 Foru Legearen 44.27 artikuluan xedatutakori esker Nafarroako Foru Komunitateari Kooperatiben arloan esleitu zaizkion eskumenak erabiliz emana, Nafarroako Erakunde Publikoen benetako ahalegina izan zen gure Komunitatean dagoen kooperatiben mugimenduaren alde.

915. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak galtzaundi 1995 0006 Tolosako xehetasunak, nola bizi den jende xelebrea, zer pentsatzen duen, etabar, aldizkariari esker ezagutu ditut, adibidez.

916. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. iraola 0062 Erizpide guztiz pedagogikoei esker, egoki egituratu eta tajuturik dator liburua.

917. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. gartzia 0031 Anak azaldu digunez, bere ogibideri esker lortutako esperientziak bezeroei gomendioak emateko balio izan dio.

918. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0006 Atsotitz eta neurtitz, obra osoa eskuan geneukan, J. B. Orpustan-ek atera digun argitalpen berri ederrari esker.

919. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0006 Egia da poliz-gizonak jokaldi ederrak egiten dituela salatariari esker.

920. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0006 1) Herri Aginteei (Eusko Jaurlaritza, Nafarroako Gobernu eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Diputazioei), Bordeleko Unibertsitateari (CNRS-URA 1055), Euskal Herriko Unibertsitateari, Pirineo Atlantikoetako Kontseilu Orokorrari, Maule eta Donapaleuko udalei, eskerrik beroenak agertzen dizkie Euskaltzaindiak eman duten babes laguntzagatik.

921. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0006 Ahantzi ezina da, puntu honetan, komunikabideek Oihenarten omenaldiari eta Biltzar honi eman dieten oihartzun eta zabalkundea, horregatik esker berezia zor zaielarik.

922. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. agirre 0018 Erleek, berriz, erregina bakoitzak botatzen duen usaiari esker dakite, zein kutxetan dagoen beren etxea.

923. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0014 1. Idazki bana bidali dira Herrilan, Garraio eta Ingurugiro Ministerioko Lurreko Garraioaren Zuzendari Nagusiari zein RENFE-ko Ibilbide Luzeetako Gerentziako Zuzentzaileari, Nafarroako Gobernuaren kentze honekiko erabateko ezespena garbi adieraziz eta Departamentuak eginiko txosten baten kopia erantsiz, non biltzen baitira aukerako irtenbideak, gure iritziz hartzen ahalko liraketeenak lerro honi eusteko kostuen gutxiagotzeari esker.

924. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00006 Madalen egunaren ospakizunetan Mundakako kaitik urre gertatutako itsas istripuaren aurrean, Bermeoko Udalak eskerrik beroenak emon gura dautsoz, batez ere, Mundakako herriari eta bertan ziran bisitariei, eskeinitako laguntza eskuzabalagaitik. Baita ere Bermeoko herria, erakutsitako harretagaitik eta zelan ez, itsasontzian joiazan guztiak, tripulazio eta pasaiariak, izandako portaera bikainagaitik.

925. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bachoc 00003 Hizkuntz sendo bat entzuten eta IKUSTEN da, bereziki grafismo publikoari esker, hala nola norabide seinaleak, toponimia, etxeen izenak, errepide, karrika eta plazen izenak, publizitateak, iragarkiak, zerbitzu publikoen seinalakuntza, afitxak, produktuen etiketak, komunikabideen argitalpenak...

926. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.l. zurutuza 0004 Martin, bi zaztadak hartu ondoren, danen artean aurpegi-argi geratu omen zan, zerura begira... Eskerrak, Jesus, zure gurutzeaz gozatzea eman didazulako.

927. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zabala 0019 Otoitzik otoitzena, lamentaziorik aienezkoena, eskerrik onenaren kanta grazizkoena, barkazio-eskerik makurtuena... berdin dio, ez dira erabateko eta arraso beteak izango harik eta Jesusen esperientziaz puztu eta hanpatu artio.

928. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiltzen 1997 0019 Kanaraietako Gomera eta Hierro irletako Lehen Hezkuntzako ikasleek dohainik jasotzen dituzte testu liburuak IGE, udaletxe eta Batzorde Irlatarraren arteko akordio bati esker.

929. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.m. irazu 0044 Bertsolari munduarekiko hesia Tolosako Bertso Eskolan sartzeari esker apurtu nuen eta bertan eman nituen nere lehen urratsak Jokin eta Jexuxen laguntzapean.

930. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.m. irazu 0045 Hernaniko Bertso Eskolaren antolaketa erak eta baliabide ekonomikoak dinamikotasun hori indartzeko aukera gehiegirik ematen ez badute ere, neurri haundi batean bertako bertsolari gazteek erakutsitako mailari esker aktibidade maila bat sortu eta mantendu izan da.

931. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. aristi 0042 Irribarre zabalak, hortz zuriak, titi handi eta ederrak (bihotzeko aldizkariei esker dakigu hori Cela, Papandreu, Moravia eta Endararen kasuan)... maitalea beso beroetan hartzen duten egunsenti argiak dira.

932. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastola 1992 0016 Talde guztiaren meriatuari esker lortutako urrezko dominen kronika

933. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastola 1992 0016 Bi urteko atzerapena daramat baina dena ezin da egin, klase asko galtzen bait dira bidaiengatik, Holanda, Australia, Zelanda Berria, Kuba, Frantzia... herrialde asko ezagutzeko aukera izan dute hockeyari esker, hori eta beste jokalariekin dituzten harreman onak aipatzen dute alderdi onari buruz galdetzean.

934. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0016 Arlo horretan gero eta eskulan gutxiago behar da, lurrak, ongarri eta insektizida kimikoei, landare aukeran eta ureztapenean egindako aurrerapenei eta nekazaritzako teknikak hobeto ezagutzeari esker, gero eta emankorrago bihurtzen ari diren bitartean.

935. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0013 Era berean, Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak egindako txosten bati esker, bere mezua gero eta gehiago ari da zabaltzen; une honetan 20 udalerri hartzen ditu UEMAk:

936. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ttipi-ttapa 1994 0005 >Nafarroa Oinez-i esker, Bide Osoa egin ahal izatea espero dugu

936 emaitza

Datu-estatistikoak: