XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0003 ERANTZUNA: Bai jauna, kristiñaua naz, Jaungoikoari eskarrak.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0046 - Ibilli nok Gaztela'n lan-billa, ta ozta-ozta gosiak ez ilteko beste aurkitu dodanian, Goikua'ri eskarrak; eta beraz, orain etxera nayuak.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0114 Yaungoikoari eskerrak esan eban ementxe emon ñeinkek gaba; ta bertan etxun zan.

4. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 Bai, erantzun neutsan, Jaungoikuari eskarrak.

5. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0496 Baña Sabin'ak, Euzkadi bere aberrija, lasterr ezagutu eban, eta aberrtzale egin zan, eta len eban errdel-gogua, euzkel-gogo biurrtu zan, aberrtzaletasunari eskarrak.

6. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0071 Jaunari eskerrak nere biotzean sorrtu den uste gozo bat.

7. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0005 San Antonioyori eskerrak nik nai bezelakoxe senarra egokitu zait.

8. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0148 LAIT, - (Gizonai) Biotz andiko lankide maite itxas-garailari oyentzat eskerrak.

9. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 (Urrutizkailariak, apur batean entzun beza) Ea; nagusiak Azpeiti'tik dio jar zaitiala telefonoan; eskerrak oni, bestela zuk eman bearko zenituen sei errealak.

10. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0027 Eskerrak zuri, nere arrebatxoa.

11. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0064 Kontxexi: ¡Alaere! Jaungoikoari eskerrak!.

12. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0126 Toni Grice-ri eskerrak, par-egiña oparo etorri zitzaion.

13. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0047 Atxin'eko Maomatarr itxas-lapurrak, Malaka erriaren etsai gogorrak, gabeko ilunpean erri pollit ura arrtu nai izan zuten; baña Malaka'ko zaitzailleei eskerrak, larri ta ariñ andik iges egin ber izan zuten.

14. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0047 Kristau txarrak! Zergatik Jaungoikoaren eskuetan ez dezute zuen uste guztia ipintzen? Eskerrak Jaungoikoari! oraintxe bere etsaiak menperatu dituzte eta au egia dala azkar jakingo dezute.

15. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0273 ¡Billobatxoari eskerrak!.

16. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0027 - Amonatxoren otoitzari eskerrak gaur bizia galdu ezpadet!- zion berekiko.

17. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0256 Moldakaitza ba-da nere idazlanaren tankera, bederik atsegiñez irakurriko dezutelakoan nago, gaia, mamiaren onura ta gozotasunari eskerrak.

18. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0006 Eskerrak zuek guzieri, Jaunak, zeren Ustaritzerat aurthen jin nahi izan baituzue; eskerrak, guziz, oihan ttipi hau egungo bilkurakotzat hautat duzuelakotz.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Bai badakigu baña, zoritxarrez euzkeldun utsak diran uritxo batzutan (oso gutxitan Jauna'ri eskerrak) Miren-Alabak beti erderaz abesten dutela; eta au Billera'ko agintari diran neskatxak erdaltzale diralako beste ziyo gabe.

20. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Bada gizonak, ori esaten dunak egia esango du, ez det esaten gripekin il gerala Jaungoikuari eskerrak, bañan bai alper aundi batzuk gerala, eta emendik aurrera alperkeriari utziko diogula uste det, entzun detanez ba emendik aurrera jartzen da bertan izperkari bikain bat.

21. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Barakaldo JEL-BATZOKI BARRIJA.- Erregato'n gogor diñardue ango gastiak Batzokija irigiteko; aspaldi onetan egon dira etxe barrija egiteko asmoagaz, baña eskarrak Ayo'tar Kasimir'ari berak emon dautse etxe polit bat, eta an dabilz barruko orma ta ostantzeko gauza kentzen areto eder bat ipinteko.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Artez eroan eban osagilliagana eta andik geroago Basurtoko osategira, baña Jaungoikoari eskerrak zauri ori ez da gauza egokia.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Aurten, Txiñurri Ermu'kuari eskerrak, eta iñori iñoz egin ba`dautsaguz bijotzez dagitsaguz, Laborda jauparija, abetzoli bikaña abeslari ixango jaku.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Goikuari eskarak euren lenengotariko euzkel-usañagaz darraitse, erdel-zaliak diran umetxuben artian be, abestijok euzkeraz abestuten dira, ba, beti.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Eta au pozkarri-pozkarrija da guretzat euzkotarrontzat, eskerrak oitura zarroi, urtian bein baño ezpa-da be, euzkel-abesti politok geure atadijetaratuten diran umetxubakandik entzun al-ixaten doguzalako.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Bi edo iru aste geienez, euzko-antzerki zale ziñatenai berri on bat nekarrela ta, ementxe nintzan xaltoka xaltoka, umetxoa ikastolan irabazitako sariagaz amaren magalera bezela; eta gaur, gure Euzko-gaztediko antzeslariai eskerrak, xaltoka ezezik, laxterka nator, arnas estuka, izerditsu, noiz baño noiz iritxiko, igandean antzerki-jaia degula ta biotz ondokoren bat nondik nora entzungo.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Beren lan egite ederrez eta beren erakusbide ederrak zabalduaz alde guztitara, Jaunari eskerrak gaur gaztedi ederran jabe dira.

28. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 ESKERRAK.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Bedayotarrak Jaunari eskerrak ez gaude zuek uste bezin kaiku ta gizajoak.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Dotrina beintzat, eskerrak neoni sayatzen naizela; bestela gabeko auntzen estulak eramango gaiñuzke.

31. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Soldaduai eskerrak, ez zan aundiagorik izan.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Ongi etorri ta eman Jaunari eskerrak ain ederki gorde zaituztelako.

33. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Frantziaren izenean ministro nausiari eskerrak bihurtu ditu, ziolarik munduko bakea, orai arte Poincarek trochetan zaukana, chutik abi-arazi duela.

34. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Ta eskerrak ere Lampré tolosarr atezai txintxoari, ura bezelako atezai yayoa izan ez bazan egun itxusia ikusiko zuten tolosarrek.

35. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. irazabal 00003 Uste dot JAUNGOIKO ZALE izparringijan argitalduko dozula izparr au, ta eskarrak egiñik geratzen naz zeure agindupian.

36. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Berau altaratik lurreneraño loraz apainduta zerua zirudian (Apaintzaliak dira Letona'tar Josefina bere alaba Aretxaga'tar Josefina Ajuria'tar Kataliñe ta Gazteiztar euren lagunak. Ezkerrak danai).

37. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Baita ezkarrak Miren alabari eleizkizunak ondo egiten lagundu dabelako.

38. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00008 Baña Jaunari eskerrak, eragozpen gustijak banan-banan aspiratuaz goyaz. Osasuna ta umore ona Berak damoskuz, nekatu barik lanari ekiteko.

39. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Baña Jainkoa'ren eskarrak jota egoan.

40. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Baña irakurri, adialdu (estudiau) oldoztu ta ausnartu, Jainkua'ren eskarrak bultza eragion, ziñesmena bere gogoan indarra artuaz joyan.

41. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Casti Connubii, bialtzea ango katolikoak 50.000 lira ordaindu eben eta uste dogu oingoak be aren neurriak ditu-ta, gitxiagogaitik ez ebela egingo. ?Yauna'ri eskerrak, ba'dira ludian katoliko zintso ta esku zabalekoak!..

42. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0181 32. Ta egiz, orra etzara elduko, bere eskerrak aurretiz gertu ta beraganatzen ezpa-zaitu; onan biotzetik beste guztiak kendu ta jaurtita, bakarra bakarragaz batu zaitezan.

43. 1940-1968 bizkaiera poesia olerti 1968 0070 Anai arteko bakea ikusiz
euren artu-emonetan
gurasoai eskerrak diñot
maite dirala benetan
.

44. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0014 Ezer danian plaentxiatarrak esateko eukitzen dabe, eureri eskerrak azaltzen dirala eibartarrak garbi txamar.

45. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0063 Eskerrak Jauna entzun daustazulako.

46. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0285 Besteak beste, Aldizkari onek beronek emon deuskun tokiari eskerrak.

47. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Eskuma-aldeko txaunora juaten ba'zara ainbat gexo-tresna ikusiko dozuz, Donien bitartez jaritxi dabezan eskerrak agirian iminiaz.

48. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0007 Berari eskerrak, Kristo aragi egindako Itzaren bidez, gizonak Goteunagan Aitagana jo daikie ta jainkozko izatearen kide egiten dira.

49. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 ZALDUNA -Zibilizazioa beti aurrera doala esan diteke. Beti aurrera errialde guzien laguntzari eskerrak.

50. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0032 MIREN A. - Ez adi estutu, Malen! Noizean bein ere iregana joango gerala badakiñ eta Erroma'ko Aita Guren'ari eskerrak nai degunean joan giñezke.

51. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0032 MALEN - Jaunari eskerrak, ondo ibilli nintzan... bañan, jauregi orietan erorbide aundiak dira.

52. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Aintzindari - Oraingoz ez dio kaleko iskamillari ajola geiegirik eman. Tiroketa ez omen da gauza izugarririk izan. Ez dutela iñor ez zauritu ta ez il. Jaungoikoari eskerrak.

53. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0278 PABLO - Txit ongi, Jaungoikoa'ri eskerrak eta nire eginkizunak ere txit ongi atera dira. Au dala-ta, biziki pozik natorkizute zuen artera. (Morroiari) I, mutil, eramaitzak maletok etxera, nik izketan luzetsiko baitiat bearbada.

54. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0115 Eskerrak esan dizkioken iru Agur Maria'ri.

55. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1332 Damu dugu aiek egiña: eskerrak, ifernuko bidetik atera gaituzulako; maite zaitugu, Jauna.

56. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0008 20- Mundu guztian zabaldurikan
ditugu gaur Salletarrak,
iñun baño obe Euskal-errian
ikusten dira erritarrak.
Muga batetik beste puntaño
Anai on oiei eskerrak,
gure mutillak egiten dira
Kristau ta Euskaldun iatorrak.

57. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0036 AMA.- Ara! gure neska ere emen degu... oek ibillik e...! gaztetasuna eta sasoi ederra ba ditunan eta eskerrak orreri.

58. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0148 Xabier'ek aita-amak artu ditu eta garbiki gauza agertu diote esanaz:... Zuei eskerrak, etxe ontan zaurituta sartu nitzan bezela sartu eta zuen laguntza onaren bidez sendatzen oe ortan egon naizen artean, Malen'ganako maitetasun bizi bat nere biotzean sortu da...

59. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0260 Lenago beste zenbait bidez: agerpenez, ayeruz, adiskideen sarrakioz, etsayen eskeinkak, barneko eskerrak.

60. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0241 - Atzo gainera, esan zigun: Azkenean, azken fin batean, Francok irabazirikako bakeari eskerrak, libratu eginen zerate pobreziatik eta miseriaren gatibutasunetik!

61. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0164 Agilar'k burua jokatzen zula jakiñik, sartu zun eskua zorroan: - Eskerrak ekarri nituana - esan zun irriparrez -.

62. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0057 Eskerrak ez duan otzik egiten, bero latza baizik.

63. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0040 Eskerrak ordurako al'nuana eginda neukan!

64. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0049 Eskerrak Zure graziari, egin ez ditudan gaiztakeriengatik ere.

65. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0445 Jaun on orri, Belengo Aurtxo eder orri ez diozu orregatik biotzez esango: Jauna eskerrak, biotz biotzez, Zuk nere animako Eguzkiak urte osoan argi egin didazulako!?

66. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0445 Eskerrak Jauna, eskerrak!

67. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0445 Jauna eskerrak zuri, biotzez; naigabez, izana izan naizalako; eta pozez, esker onez, itxaropenez, maitez zerana izan zeralako!

68. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0009 Jaungoikoari eskerrak, ez degu ezeren bearrik.

69. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0013 Loinaz jauna Pedro Mari'n illoba degu eta aide tartean zokoak miatu ditunari eskerrak lantxo au zerbait jantzi degu.

70. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0013 - Eskerrak, aitona; urteak erakutzi dizuten jakituri urtetsu bezin baliotsuak, a ze liburu lodi ta jakingarri bete lezaken.

71. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0059 Eskerrak bitarte artan ikasle talde bat etorri zitzaiola irakasle bezela aiekin etorriko nai ote zun galdezka.

72. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0015 Nere eskea ontzat ar ba-dezazue, eskerrak aurrez.

73. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0019 Sinismenari eskerrak ordea, gaurtik zeruan aingeru bat zure alde erreguka dezula, ba-dakizu: ta siniste onek, zure atsekabe ori, nik nezaken baño obeki arinduko dizu.

74. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0079 Edade bakoitzean, edo edozein lan klasetan, zer bizi-gai eta zenbat bear duan, oso ondo ikasia dago, jende langille eta jakintsuak egin dituzten lanai eskerrak.

75. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0010 Jaunari eskerrak.

76. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0037 Baña ez naiz gaur oiekin; gaur zurekin naiz, irakurle! Eta zu, Jauna'ri eskerrak, bere maitasunean, bere adizkidetasunean, bere grazian bizi zera.

77. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 Azkoitik euskaldun dirau oraindik, Jaunari eskerrak.

78. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0124 Axular'en esaldian argi eta garbi adierazten digu ori emazteak itzak, bere egille-atzizkiari eskerrak.

79. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1965 0213 Eskerrak gaurko egunez gure ibilkai ori Illargiruntz dijoan garaian ikasi degu, radio onda bidez, nai degun eran zuzentzen, ots, bere ibill-lerroa bide aukerakora ekar arazten.

80. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0031 Molekulean artean badago bat eguzkitiko argiari eskerrak meatz eta organikotasun bagako molekuletatik organikotasuna egiten dakiena.

81. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0031 Honeri eskerrak bizidun askok lasaiago lortuko zutekean enerjia.

82. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0175 Ojala ikusi banu - onen eriyua,
alkarri eskatzeko - barkaziyua,
animak irabazi - dezan premiyua,
eindako gaitz guztiyen - erremediyua,
utzi jeniyua
ta inkurriyua,
gure salbaziyua
da oraziyua,
erreza dezayogun - errosayua,
au da katolikuen - relijiyua
. (1) Itzaldi ontan sartuak dauden bertsoak magnetofonoz eman ziran. Nere eskerrak artarako bear zan lana bere bizkar artu zuteneri: Manuel Ugarte, José María Tomé ta José Antonio Iturrioz. Geroztik entzun dedanez, dudan jarria nago ez ote zuen bertso au Pello Errotak botako. Xenpelarren eriotzakoan.

83. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0336 Eskerrak dauzkitziet orori erakutsi duzien bihotz onaz, bai zien emaitzez, bai zien hunat elgarrekin jitiaz; eskerrak, beren atchikimendia eta gure herritar hilen alderako orhoitzapena agertu nahi ukan daukuten arrotzer; eskerrak obraren egile, Danglade jaunari.

84. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0121 Zuk bizi-arazten gaituzu, Jauna, Eskerrak zuk eman bozkario eta biziarentzat.

85. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0062 Eskerrak ene amari (Arbona-Katalieneko alabari) bigarren aldiko erakutsi dautalakotz eskuara, hamahiru urtetan, apezteko gogoa piztu zaitanean.

86. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0062 Eskerrak ere, ene eskual amodioa Jainkoaren amodio bakar eta osoraino abiarazi duen Uztaritzeko apezari.

87. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0008 Bethiereko eskerrak, geroztik, Sarako erretor izan zen nabartar umeari! Ospe haren izenari, gora haren orhoitzapena, eskualdun egonen gireno eta fededun!.

88. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0114 Eskerrak, jaun misionesta: Gogoan hartu dute Senpertarrek, zeruko benedizioneak eroriko zauzkigula uharka.

89. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak stpierre herr 1944 00001 Orori eskerrak, oraiko ala geroko. Egungo haurgnoa haziko dugu elgarrekin; bihar ikus dezakezue hatsa luze, gotor eta sasoai.

90. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Eskerrak hartze ditu gure ministro lehenak, egin duen lan baliosarentzat.

91. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Huna minichtroaren ihardespena: - Eskerrak Mr. Baldwin-en jakitateari. Eta orai ikus dezagun denen artean cherri-markako molde eztiago bat!

92. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Nere adiskide maitea: Lerro auek artzean osasun onez izatea opa dizut, neu ere, Yainkoa'ri eskerrak, alaxe naiz-ta.

93. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. agirre 00001 - Bai, Jaungoikoari eskerrak, aurten ere iru lau egun bakarrik utsegin zetiat.

94. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Kristoren ordezkari!
Gizonen uskeriak eroateko Jainkoari.
Ta Aren eskerrak ekarteko gizoneri.

95. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 ARRATETIKUEN IZKETA - Lexicón del Euskera dialectal de Eibar. T. Etxebarria.Bilbao, 1966.- Juan San Martin euskaltzain argi ta euskaltzale pijuari eskerrak Toribio Etxebarriaren lan aundia Bilbon agertu da liburu mardul batean.

96. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Gure Bizkai ' tik kanpora gera
Azkenengo ainbat urtez,
Amerika ' ra etorri giñan
Desgraziz edo zubertez
Euzkaldunok zabal gabiltzaz
Euzkal-erritik apartez
Eskerrak batuten gerana
EUZKO-DEYAren Bitartez.

97. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Osasunik izaten bada
Jaun-Goikua ' ri eskerrak,
Alakon-baten ikusiko doguz
Bizkai ' ko toki ederrak,
Ezin giñakez inoiz-be aztu,
Gure itxaso basterrak,
Ara begira ipinten gaitu
Gure Euzkaldun indarrak.

98. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0038 Baña bakhetu zaite irakurle, neuk, sakonki ezagutzen dutan hunek, benetan erran dezakezut: beste gauzetan akats batzu bazituan ere, Patxi katoliko zintzo bat izan da bethi Jaungoikoari eskarrak.

99. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0144 Eskarrak bide ondoko zuhaitzei, euren adarrak, horriz ornituak, ezker eta eskumatik erdiruntz maiteki zabaldu, ta galazo egiten zutelako eguzkiaren asmo gaiztoak.

100. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0132 Errosa.- Jaunari eskarrak, badatoz danak, beti entzuten dausku guri, gure Amak.

101. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0103 SLY - Yaungoikoari eskerrak orain osatu ta lengoratu nazalako.

102. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0016 Eskerrak Jone lengusiña agertu yakela orduantxe sukaldeko atean.

103. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0044 Eskerrak ez nintzala erretzaile gertatu eta hagaitik ez neuntsola onartu zigarrorik polizi zuhurrari, bestela arrazoibide bat gehiago leukaken ziur neure kontra.

104. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0169 Gaur Andre Mari jaiak sikera gela barrian igaroten dodaz, eskerrak zeure bitartekotasunari.

105. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa alzola batalak 0050 Kirikiñoren azkenengo esanak osorik betetzeko adoria ta indarra bein be ez dau galdu, eta berari eskerrak ez dira galdu idazti on batzuk.

106. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0097 Nekezka baten tintontziaren hutsuneraino igon, tintaztatu eta mahai ganean tatarrez ESKERRAK izkiribatu eban.

107. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0076 Eskerrak urretxindor maitea! Milla esker!, oiuka enperadoreak iñoan, bizia zan odola bere zanetatik barriro sentitzen ebala.

108. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0071 Ta eskerrak, garaiz, baztertu ninduzuelako.

109. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0189 Ai!, ahozkatu eban mutilak, eskerrak horregaitik, baina zelan nahi dok, neure buruarentzat beste irabazten ez dodala, emazte bat mantendu dagidala?.

110. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0021 Agurrik haundienak zuei,
guregana etorri ikusleoi,
Eta, bereziki, eskerrak
Santagaraziko guztioi.

111. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0039 DOBLEA - Ez daakit... berak esaten du hori... zure emaztea naiz... baina ni ez naiz gogoratzen... eskerrak ez naizela gogoooratzen... zera... truuf... klatxtt... fruutt... (Lotura gabeko keinuak egiteari ekiten dio). Tonino... Bruruuu!

112. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0053 MARI BELTXA - (Pozaren-pozez bere senargaia besarkatuz). Zuri eskerrak, Tristan. Guregana agertu duzun leialtasuna urretan ezin paga daiteke.

113. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0018 Hain izan zinen gizon zintzoa
eta hain euskaldun jator
eskerrak eta mila goraintzi
Fernando Aire, Xalbador.

114. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0018 Zuk odolaren mintzoa utzi
baitzenigun hain maitakor,
eskerrak eta ikusi arte
Urepeleko Xalbador.

115. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0064 Jesusek Azken Afarian egin zuena, horixe bera egiten du apaizak Eukaristia egitean: hartzen du ogia eskuetan, gero kaliza ardoarekin, eta Aita Jaungoikoari eskerrak eman eta hauxe esaten du: Hau nere Gorputza da. Hau nere Odola da.

116. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0050 Eta eskerrak hainbeste beldurtzen gaituzten marrazoak ez diren gure inguruan bizi.

117. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0011 Eskerrak! Bestenaz, ez ginake bizi ahal izango.

118. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0017 Eskerrak orduerdi baino ez dela!.

119. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0124 - Eskerrak zuk enparantza ikusten duzun; nik belardia besterik ez dut ikusten.

120. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0013 Eskerrak, Aita, argia, bizia eta beroa ematen diguten Eguzkia, Ilargia eta izarrengatik.

121. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. berriotxoa 0041 - Eskerrak badoazela!.

122. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0047 Senarrak ez zuela kaskezurrean gauza haundirik ikusi zuenean, Madame Kontxexiri eraso zion: - Eskerrak ez den ezer....

123. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0105 - Eskerrak erdia edanda genuela - esan zuen Arabelek.

124. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0145 Izan ere, nahikoa zaila izan zitzaion bere tokian irautea mintzaldia botatzen ari zen bitartean: hainbeste bultzatzen zuten bi Erreginek, alde banatatik, ia-ia igo bait zuten airean: - Eskerrak itzultzeko altxatzen naiz... - hasi zen Alice; eta benetan altxatzen zen hitz egiten ari zela, hazbete batzu; baina mahaiaren ertzari eutsi zion eta berriro lurrera jaistea lortu zuen.

125. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0036 Eta eskerrak hala den, horrela guretzako ere badu mutilak zer emanik eta!.

126. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0080 Oheratu omen ziren, horratio, halakoren batean eta goizaldera bai lo pixka bat egin ere, maisuen konpaniari eskerrak, segurasko.

127. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0034 Eskerrak oraindik zuloa nahiko betea zegoenik! Bazkaldu, arratsaldean berriro ehizera eta afal ondoren lotara. Horrela zihoazen egunak.

128. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 Markos ere, denen antzera, noiz nahi zutik, noiz nahi belauniko eta, eskerrak, alditan ere eserita.

129. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0121 Atea jo zuen eta, barrendik, hau esan zion lagunak: - Ez dago inor Eta orduan besteak: - Eskerrak etorri ez naizen.

130. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0121 Begiluze eta beste amak beren ahaide maiteen aztarnak lumartean ote zeuden begiratzen ari ziren bitartean, haizeak oihukatu zien: - Hor duzue aproba, nahikoa al duzue?- eta etorri zen bezain laster joan zen bere lana jarraitzera, eskerrak entzuteko ere atsedenik hartu gabe.

131. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0138 - Eskerrak berokia ekarri dudanari.

132. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0101 Eskerrak aurkitu dudanari esan zion bere buruari Vaniak.

133. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0007 Liturgi-urtearen barruan, ba da elizkizun nagusi bat, Pazko-gauekoa, alegia argiaren jokoan oinarritzen dena: - ilunetan dagoen herriaren aurrean, su berria ateratzen da eta sortuberri den su hortatik Kristo berpiztuaren irudi den Pazko-zuzia pizten da; eta Honen atzetik bidean jartzen da kristau-elkartea, pozaren pozez hirualdiz abestuz: Kristoren Argia: Eskerrak Zuri, Jauna ;

134. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0045 Jauna zuekin.
Eta zure espirituarekin.
Gora biotzak.
Jaunagan dauzkagu.
Eskerrak Jaungoiko gure Jaunari.
Egoki da eta zuzen.

135. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0127 Biotz-biotzez goretsiko zaitut nik, Jauna, eskerrak Zuri sekulako.

136. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0193 Eskerrak zuhaitz baten adarretik zintzilik geratu zela, bestela...!.

137. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx bian 0025 Eskerrak oroitzapen horretan murgildu den, pentsatu nuen.

138. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. onaindia 0050 Eskerrak bera ohartu zela nor nintzen.

139. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0056 Egia esan, eskerrak historiak imajinatzea ez den nire posibilitate edo eginkizun bakarra.

140. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0056 Edo eskerrak ez den inportanteenetakoa behintzat.

141. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0056 Edo hobeto esateko eskerrak ez den egiazko eginkizun bat, eginkizun bat ez bada behintzat.

142. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0021 Aldegin zuen, eskerrak.

143. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0060 - Eskerrak, eskerrak. Denbora gehiago beharko da, gauzak diren bezala, baina igogailuak ez dira nahita nahiezkoak.

144. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0018 Hari eskerrak ongi ibiltzen izan naiz ni.

145. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0144 Bi soma gramoei eskerrak, zerbaitegatik parragarri iruditu zitzaion txistea.

146. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0119 Eskerrak, Xaxi, barrura zirenean (bi atsoak, noski, zein ba?) ikusi ez ninduten.

147. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0076 Zer loria! Ez zakien nola Jokineri eskerrak itzul, eta ikusi zuten denek zoin mutiko ernea zen.

148. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0140 Bere aurrean banengo ikusiko luke, bai, sargento purtzil horrek... Baina, ondo pentsatuta, eskerrak gortinen atzean nagoen....

149. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0115 Mila esker... Burua nahasteko zorian nintzen azkenaldian ondorenari begira eta zuri eskerrak badut orain bizitzeko poz bat.

150. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0315 Ileak, eskerrak, jelatuta geneuzkan, bestela, tente jarriko zitzaizkigun ikaraz.

151. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0108 Haurretariko batek, lo egon arren, arriskua usnatu zuen, eta eskerrak, denen salbaziorako izan bait zen.

152. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0025 Eskerrak osaba Nicolas daukagun.

153. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 00062 Gure Gotzaiei, eta batez ere Iruña-ko Kardenal Jaunari, eskerrak, bete da bete lehenengoz Urretxu-ko Liturgi-batzarrean (1966) egin zan eskaria: gure Gotzai Jaunek lenbailen elkar artu ta Barruti arteko gizon iaioen Batzorde bat jarri dezatela, beren zaipean, Elizbarruti oietan liturji-berritzeari dagokion guzian alik eta batasun geiena irixten lan egiteko (ikus Jaunaren Deia 17,24 orr.).

154. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0044 Eskerrak zuri. Zarenari. Edo ez zarenari. Ezari. Zaratekeenari.

155. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 1023 Eskerrak horri, bere lanak irakurgaiago dira, nahiz eta ideia aldetik atzerakoiak izan.

156. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0148 Nola hasi zen gero han eta hemen gauzatxoak egiten, geroago nola hasi zen piska bat irabazten, mendebaletik eskuratzen zituen aldizkari eta foto pornografikoak salduz enplegatuei, bere lehenagoko lankideei, eta nola azkenean berriro lehengo lantokian hartu zuten, adiskideoi eskerrak.

157. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garate 0014 Eskerrak dirudunek dirua aurreratzen dutela, plusproduktuaren jabetasuna lortzeko asmo sakrifikatuz beterik, zure langabeziaren erruki biziak akuilatuta.

158. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0099 Gure heroi heroikoei eskerrak, beren ikaragarrizko negozioa egin gabe gelditu dira jesuitak euskararen kontura.

159. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1971 0062 7. Esker otoitza / 137-garren salmoa / Errepika:
Eskerrak Zuri
Jaunen Jauna
Gurekin ari
zaituguna
.

160. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0043 Bihotz zabal zabala egin zait eta nere baitan erran dut: eskerrak Jainko Jauna.

161. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. mitxelena 0124 Ez dut hemen aipatu baizik egingo eta, aipatu, hemen aipatu dut, aurrera segi baino lehen, lekuan lekuko hizkeraz dakiguna hiztegi eta hiztegitxoei eskerrak dakigulako gehienbat.

162. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0309 Zauriak ikusi ondoren esan zieten eskerrak Barberua bota zutela inpernua antxe bertan ikusi ez bazuen nai.

163. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0097 Seguruena gogoratu beharrik ez dago, euskararen batasuna ez zela bestela egin, hots, zenbait jenderen aurreko lanari eskerrak baino (anticipándose a lo oficial, noski) eta Euskaltzaindiak bere erabakiak ondotik hartuaz.

164. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0036 Urte hauetako jakingarrienak: 1949ko urtarrilaz gero, hileko kuota hiru pezetara jasotzen da; garbitzailearen hileko soldata 125 pezetatik 150ra jasotzen da; ezkongaiak lokalean ordu ez egokietan egon ez daitezen neurriak hartzen dira; erakundeari zortzi jarleku erregalatu dizkiolako, Jaime Arevalori eskerrak ematen zaizkio; herriko elkarteek Orfeoi Donostiarrari egingo dioten omenaldian parte hartzen du Santa Cecilia Abesbatzak eta orobat Madrilen Sorozabal maisuari eskainiko zaionarenean.

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0026 Denok dohainen bat dugularik, eskerrak agertzeko, abes dezagun eskerrik asko, Jauna.

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0117 Batez ere horri eskerrak ezagutu du euskarak Bizkunde edo ohi deritzana, mende mugaz gero ezagutu duen bultzada.

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0086 Era hortara, eta Kontzilio haren bultzadari eskerrak, dugu euskal literatura zaharra, ia oso-osorik Elizaren obra dena.

168. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0074 Pierre Bidart-ek batutako aldakeran handik aurrera, Axular-i eskerrak, gauza on bat gertatu zen: apezek ezuten aurrerantz ezkontzeko eskubiderik izan.

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0116 Salis eta Berruetaren inguruan, eta hauen laguntzari eskerrak, pintore talde on bat sortu zen, eta sortzen da, Bidasoa ibai inguruan.

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0079 Hala esaten dugu irakurgai bakoitzaren ondoren, eta horregatik kristauok, denok batera, erantzuten dugu: Eskerrak zuri, Jauna.

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0284 Eskerrak hizlariak bildurik eta gertatua adierazi ondoren bakoitzak berea laburtzea lortu zutela, bestela larri behar genuen.

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nz 0077 Berezitasun honi eskerrak, teila-, adreilu- eta zeramika-gintzarako erabiltzen da buztina; ba era berean ez dio urari joatea uzten eta iragazkaitz da.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0023 2- Nazio komunitate hau edo komunitate etniko-kultural ezberdin hau independiente bizi ahal izan bazuen, lehenik nafar erregeei eskerrak eta gero euskal burjeseri dominatzaileari eskerrak izan zen, burjeseri honen interesak eta nazio interesak batera zihoazelako.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0456 Eskerrak, bada, Iberdueroko agintari jaunoi.

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garzia 0015 Desesperagarria!... Eskerrak sekulako agoantea izan dudan betidanik ez dakit hemendik aurrera edukiko dudan, baina, ni, ikasle garaietatik gaur arte, gauza naiz egoteko mahaian eserita berrogei ordu nahi badut... eta, zera, lo egin gabe eta sustantziarik hartu gabe, alegia.

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garzia 0022 - Eskerrak ez duzun zure obra guztia hurbiltasunezko estilo horretan idatzi....

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0026 Eskerrak Gotzon Nazabali, bere aditasun eta eragimen ezagunarekin, gure testuen euskarazko bertsioa ematen asmatu duelako.

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0026 Eskerrak, baita ere, ondorengo argazkiotan erretrataturiko pertsona asko zein diren ezagutzen lagundu diguten informatzaileen zerrenda luzeari; liburu honen beraren atariko orrialdeetan ematen dugu horien izen-lerroa.

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 Eskerrak gure lankide tekniko eta adiskide Frantzisko Urkiolari Argazki-Artxiboaren antolamenduak hainbeste zor dionari, Jesus Mª Irastorzari eta Agurtzane Iztuetari.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 Eta eskerrak, azkenik, Nerecán Offset-Tailerrei, lan hau duten bezalako ardura eta aditasunarekin inprimatu dutelako.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0075 Berari eskerrak, ikasgelan erabili beharreko sekuentziak zehatz eta azkar aurki daitezke.

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0075 Sintonizadore: Telebista errezeptorearen parte bat, zeini eskerrak frekuentzia desberdinekin sintonizatu ahal den, kanale desberdinak lortuz.

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0044 31. Eta honek aldi puska bat iraun ondoren, han urrean zegoen gurutzearen aurrera belaunikatzera joan zen, Jainkoari eskerrak emateko.

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0167 Baino urrea ikututzen asten zenean, sugea hazi egiten zen eta ez zuen urrea artu ahal izan eta eskutsik irten zen handik, leizearen barren-barrendik zetozen hitz misteriotsu hauek entzuten zituen bitartean: bular gainean daramazun horri eskerrak; bestela, hemen gelditu beharko zenduen.

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0019 Liburu hau prozesu honekin lan egiteko egin ditugun saioei eskerrak hazi da.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0028 Eskerrak, gaur egun bizarra uztea dagoena!.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0013 Eskerrak, era berean, fasealdi desberdinetan Biltzarraren Idazkaritzan lan egin duten pertsona guztiei ere, horien profesionaltasunik eta dedikaziorik gabe, alderdi guztietatik begiratuta (...).

188. 1969-1990 gipuzkera antzerkia uxola 0311 ANTXON - Eta amonarena! Eskerrak ez geniola ezer esan amari.

189. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0241 - Iri eskerrak emen ongi bizi gaituk; bañan ainbeste diru gasta duk emen, ez dit nai bear aña lan egiten ez dedala ik uste izatea.

190. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zug 0013 Eskerrak eman diezazkiogun Jesusi, gurekin hain ona delako eta damutasuna eta barkamena lortzen laguntzen digulako: Eskerrak, Jesus! Zeozer txarki egiten dugunean, Zeuk kontura erazten diguzu; eta Zeuk laguntzen diguzu berriro zeure lagunak izaten, gure zeruko Aitaren eta iraindu ditugun beste guztien lagun izaten.

191. 1969-1990 gipuzkera liturgia irakurgaiak 1982 0899 Ari eskerrak zaudete zuek Kristo Jesusengan.

192. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0072 Goiko Jauna`ri eskerrak zorrik ez degu, baña ez eta dirurik ere Errekatxo`n.

193. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0112 - Eskerrak, Pat! Bizia zor dizugu-esan zion Barry`k.

194. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño eltz 0141 Eskerrak gure txakurrari.

195. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak benito s. 0286 Europako nazio eta Errialde geienak Beneditarrei eskerrak kristautuak izan ziren Erdi Aroan, ez bakarrik Inglaterra, Frantzia, Alemania, Holanda eta Eskandinabia, baita ere Eslabu Erriak.

196. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0033 Eta bere seme, anai, illoba ta ikaslei eskerrak Tolosa`n badugu jai aundietarako Kuerda-orkesta polit bat.

197. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak d. garmendia 0069 Eskerrak praile, auzoko eta laguntzaileai, sua bereala menderatu aal izan zuten, eta etzan askotzarik erre.

198. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0183 Urte auetan, sei bat milla ektarea basotu dira, Aldundi Forala-ri, Gazteiz-ko Udal-Etxeari, Aurrezki Kutxa-ri, ta norbaitzuen laguntzari eskerrak.

199. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0176 Nere izketa orri eskerrak, jakin aal izan nuan beste abertzale euskaldun ospetsu baten iritzia:esan zuan onek .

200. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0059 Eskerrak orreri, Herodes'tarrek oso ondotik igaro ziran arren, ez omen zituzten arkitu.

201. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia otoizlari 1987 0009 Eskerrak Jainko Jaunari, galduak eta garraituak baitire Errege jaunari oldartu zitzaizkon gizonak.

202. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0041 Ai! zer eskerrak guk zuri gain hartan,
zu baitan guziak ikusiz
barnetik miretsiz
zoin gutan zinen zu ari.

203. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0290 Eskerrak nahi ziozkaten Jainkoari bihurtu etxerat itzulirik, bai eta otoitz egin, han nunbait utziak zituzten beren lagunentzat.

204. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa iratz 0003 Eskerrak Jainko-Aitari: ilunben menetik atera gaitu eta igan-arazi bere seme maitearen erresumara (Kol. 1,12-13).

205. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1986 0006 Ondoko urtean, Lazkao-ko guziekin etorri ahal izan zen: Bihotz-bihotzez eskerrak alako egun ederra eta atsegina antola diguzulako Beloke-n.

206. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0022 Eskerrak Zeruko Aitari berrogoi-ta hamar urte hautan egin dauzkidan eta egin dauzkun ongiez, barkamendu gure eskergabetasunaz...

207. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak pelota 0020 Eskerrak! ez daizkela erraiten mentura
zu etzarela gure iturriko ura
.

208. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Eskerrak milaka zeueri, emakume abertzaleok, Begoñako eme zintzoak.

209. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. manterola 0001 Grabaketa oieri ta euskal irratiei eskerrak, jakiña.

210. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. amuriza 0001 Eskerrak ez gaudela gerran.

211. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Eskerrak bere onera etorri zanian, Bestiaren ordez, Vespia esan nahi zabala konturatu zienari, bestela oiñdio be Mibai baztarrak segiduko giñuan.

212. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak i. antiguedad 0001 Eskerrak Lemoizeko kasuan den-dena legokeela kontrolaturik!!.

213. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak i. antiguedad 0001 Eskerrak ere Lemoizeko mamu hori ez dela sekulan martxan izango!!.

214. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. arzelus 0001 Eskerrak postalak saltzen dituztela....

215. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arenaza 0001 Eskerrak etxean euskerea egiten dogula, bestela... Emengo gurasoak ez dakie ezer eta lau abesti entzuteagaz poztuten dira, baiña emen irakasten dabena ez da euskerea, beste zerbait baiño.

216. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Eskerrak inguruetako ta erriko landola, seguru-etxe ta salerosketak emondakoari.

217. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Oraingo au Fueros`ko Napar-Aldundiaren bizkar atera da ta oni eskerrak euskaltzale guztiok, zar eta gazte, nun ikasi izango dugu.

218. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0002 Transbordadorea gure aldean, eskerrak; komentatzen izan ginen, kontrako aldean izan balitz zenbat denbora ez ote genuen ozenki eta alperrik aritu beharko.

219. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. agirretxe 0001 Euskalerrian ain erroturik dauden Kaputxino ta Karmeldarrak, nun?(Eskerrak, Aita Yurre beti gazte ori ta Aita Jose Mari Etxeberria, Larrea`ko langille trebe au, an genituala).

220. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak n. de felipe 0001 Eskerrak nola hala ere, konpontzen lortu dudala... Bai, ba dakit hain diskutigarri den irtenbide personala dela, beste askok ez duela hain suerte handirik ukan, baina zer eginen dugu... ez naiz ba suizidatuko.

221. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Goresmenak deneri eta eskerrak Bertsularien Lagunak elkarteari.

222. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zulaika 0001 Eta eskerrak horretarako Julio Caro Barojaren obra paregabea daukagun.

223. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Egazkiña artu neban ba, eta zutunik agertu nintzan, eskerrak Iberduero'ri urte birako ikas-saria emon eustalako.

224. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arrinda 0001 Kateak eten artekoa zan eta kateak etenda egozan... Biotz-biotzetik urten jakoz eskerrak Teodosiori, bene-benetako eskerrak Goiko Jaunari... Bitartean artzaiek inguratu jakoz eta euren esku aundiz bizkarra berotzen dautsoe zorionak emonez.

225. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Eskerrak ez diren gaurko gazteek asmatuak! Bestela gainean zuten inkisidoreen ezpata.

226. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ihintza 1990 0001 4. (Euskitze)
Orain han zaude zeru goxoan,
Jaunarena ta betean,
baina aurretik mundu latz hontan
saiatu zinen lanean,
beti pobreen lagun izaten
beti tratu zuzenean,
orain eskerrak jaso itzazu
beizamarren izenean.

227. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0003 Ala ere, naiz emengo naiz aipagarri dan Gazteizko seminarioataz itzegiten zanean, ba-dakit, garai bateko apaizgai talde ugariak ikusita, konprenigarri zala orduko ots aundiko itzak erabiltze ura; batez ere kontuan edukirik eta bidezkoa da aitortzea ikasle ta irakasle askoren gizatasuna ta apostolu-bizitza, Jaunari eskerrak, gauza agirikoiak zirala.

228. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euskadi obrera 1977 0001 Zorionak eta eskerrak Kataluniari

229. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0002 Eskerrak Aita Jenaro sermoia egitera etorrita egoana; estutasun baten bera ipiñi bear edo bestela neska indartsuren bat.

230. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0001 Eskerrak zumatzeta hartatik arrano beltza irten zela eta semaforo gorriaren abisu eman zizula.

231. 1969-1990 zuberera antzerkia j-l. davant 0056 J. B. ELISSAMBURU
Bihotzez eskerrak zier
jûje ohoragarriak,
Zien ganiko saria
zait oso hunkigarria.

232. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0045 Jinkuari eskerrak ûtzûl:
Oi zelûko jinko jauna,
Gomendatzen niz zuri;
Memento boztariotsû huntan
Egin izadazû argi.

233. 1969-1990 zuberera poesia j-l. davant 0120 Orain askatasuna omen da Espainan,
Baina eskerrak nori, harzkume berriak?
Euskadi beti morroi baitago Espainan,
Berriz sortzen zaizkigu Herrian gudariak,
Askatasun beraren aldeko Intxortan,
Hedoietan zutunik, arkaitzen hortzetan,
Abarkak sakondurik, tximixtak eskutan!

234. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0123 ANG.- Zuri eskarrak gure ugazaba Erregeren aldetik emoteko bidaliak gara gu: zuri bere aurrera dei egiteko bakarrik, ez zuri ordainduteko.

235. 1991> bizkaiera bertsoak b. pujana 00037 Barriz nire eskerrak,
bai, lagun Deunoro,
esanak esateko
ete gagoz zoro?
Egi zuzena ezta
labur ta luzaro,
egia betiko da
orain eta gero.

236. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00006 Eskerrak bizi nazalako eta maitatzen dodalako!

237. 1991> bizkaiera literatur prosa u. elorriaga 00015 Bederatzi seme-alaba eukazan baina amamagaz bizi ziran danak. Eskerrak.

238. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0348 Eskerrak Jaungoikoa ez dala gure antzekoa.

239. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00085 JOXEPA: Ai! Eskerrak irten egin duela!

240. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00078 AZTIA.- (Bere baitan.) Eskerrak zertxobait logiko eta koerentea atera zaidan, bestela...

241. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00118 FITXA GOSETIA.- (Ahots gozoz.) Eskerrak. Ezin nuen gehiago jan!

242. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00074 Eskerrak motxilan sartu zuen, pirata-partxe beltzarekin batera.

243. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0013 Eskerrak laugarrenean bizi naizen, bestela... (Papera gordeko du) Listo!

244. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0033 ANTTON.- Eskerrak ez zenuen bide hori hartu.

245. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0058 IXABEL.- Bidaia ajentziakoak ez dit deitu, eskerrak.

246. 1991> euskara batua antzerkia i.e. odriozola 0023 BENITA: Eskerrak nik zerbait pentsatzen dudan, edo bestela...

247. 1991> euskara batua antzerkia a. iturbe 0135 Eskerrak azaldu naizen!

248. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00090 Honen baitan, sakramentuei eskerrak Izpiritu Santua hartuko dute, bizitza-eredu horri jarraitzen lagunduko diena.

249. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0170 4. Eskerrak zeure etxean gorde ..., koska egingo zidan txakurrak bestela.

250. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0029 Eskerrak!

251. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00184 Konparazio bat eginez, base-emisore diodoaren polarizazioak, elektroiek zeharkatzen duten atea gehiago edo gutxiago zabaltzen duela esan genezake; atea ahalegin txiki batekin (baseko korronte ahula) irekitzea lortzen da, eta potentzial indartsuari eskerrak, kolektorerantz doan elektroi-kopuru handia nabarmentzen da.

252. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. aristi 00049 Mertxe malkoei eutsi ezinik zegoen. Ikarak ez zion pentsatzen uzten, ezta hitzegiten ere. Eskerrak Mari Bexamel biziagoa eta lotsagabeagoa den.

253. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00033 Eskerrak Porfirio bere momentuan azaldu den bezala bidelapurkerian aditua zen.

254. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. aranburu 00046 -Eskerrak, hain arina izanik, poliki-poliki erori nintzen.

255. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. aldekoa 00150 Talde-lana egin dugu, saskibaloian bezala, eta eskerrak, bakarrik egin behar izan banu kristoren aspergarria izango baitzen.

256. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0027 Eskerrak perretxikuez eta beste mendiko belarrez asko dakien, zeren hasieran beldurrez akabatzen egon ohi nintzen, kras-kras, perretxiku arraro batzuk nola jaten zituen ikustean, akaso halako batean Antton hilko zitzaidala pentsatuz...

257. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. olarra 0036 - Ilargi betea denean sorginak makurrak dituk, eskerrak ilberan gauden, bestela ikaragarrikoa igarriko hion.

258. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0036 - Eskerrak nik buruarekin pentsatzen dudan.

259. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0083 - Eskerrak ez nintzen garai hartan bizi izan!

260. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0037 Trebetasun horiei eskerrak, Bitxilandiako kakalardoak oso dira preziatuak.

261. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0041 Baina sagarrak tunelik ez;
lan egin gabe, nekez:
nekez, lan egin gabe.
Eskerrak naizela lanzale!

262. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00158 Gora Zu, ene Jainko eta Salbatzaile;
eskerrak Zuri, nire aitaren Jainko horri.
Emango dut zure berri, babes baitzaitut,
heriotzatik salbatu bainauzu,
eta nire oinak gorde baitituzu:
leize zuloaren atzaparretatik,
mihi gaiztoen zigorretik;
eta salatzaileen aurrean
nire alde jarri zara.

263. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00201 V/. Eskerrak Jaungoiko gure Jaunari.

264. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00301 V/. Eskerrak Jaungoiko gure Jaunari.

265. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00448 AZKEN KONTSEILUAK, ESKERRAK ETA AGURRA (4,2-23)

266. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00448 Filipoarreri eskerrak

267. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00040 Eskerrak, izatez, Akerbeltzeko atezaina Gruyer deitzen zioten ez baitzen batere fina penaltietan.

268. 1991> euskara batua literatur prosa j. urrujulegi 00011 Eta eskerrak gaztetxoa nintzen fantasma eta iratxoen izpirituez hausnartzen hasteko.

269. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00207 Eskerrak Martinek bakea ekartzeko ahalegina egin zuena.

270. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00245 - Hemen zaude Ebora, eskerrak! esan nuen, jagitzeko keinua eginez.

271. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0144 Eskerrak alkandorako patrikan zuen tabako paketeak blindatzen zion bihotza.

272. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0096 - Eskerrak -hasi zen Aitona- Meliak arroketan mina hartu duen, bestela txerto antitetanikoa jarri beharko zitzaion.

273. 1991> euskara batua literatur prosa m. lopez 0093 Eskerrak ez dela horrelako urtebetetze erregalurik egiten!, baina ez zen ausartu ozenki esatera.

274. 1991> euskara batua literatur prosa x. arregi 0056 Ahultasunetan maitagarrien hartatik, mundua ederregi ikustetik, gu gaur-egundarrok salbu gara, eskerrak ilusiogabeko gatazka gogorrak orainaldian harekin une berean bedeinkatzen eta madarikatzen gaituen eskola mingotsari; salbu gara orobat, errealitatearen ezagutzan zientzia modernoari eta lotezinezko garapen sozialari zor diogun irabazi neurrigabekoari eskerrak ere.

275. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00198 Eskerrak bere sozioa, gazteagoa, negozioaz arduratzen zen.

276. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. haritschelhar 00699 Beraz, eskerrak guztiei eskerrak lan honekin aurrera egin dutenei, eskerrak euskaltzainburu Jaunari eta eskerrak hemengo auzapezari ere. Merci beaucoup.

277. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 00045 Eskerrak idatzita eraman genuen.

278. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0033 Txikia, bitartean Mirande, Krutwig, Salbatore Mitxelena, Koldo Mitxelena, Txillardegiri eskerrak biztua zen kontzientziarte berri baten erakusgarria da.

279. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. biguri 0049 (39') Bere moda eta onuste-denbora izan du; baina Jaun zerukoari eskerrak, badoa, edo ia joan ere bada.

280. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. lasagabaster 0007 Ihardunaldi hauen arrakastarako ezinbestekoa zaigu Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen (HAEE/IVAP)eskutik jasotzen dugun laguntza; gure eskerrak honexegatik HAEE-ko Zuzendaria den Josu Erkorekari.

281. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. lasagabaster 0007 Gure eskerrak ere Bizkaiko Foru Aldundiari eta bertako Kultur Diputatua den Tomas Uribe-Etxebarriari, Aldundikoa den aretoaren erabilera (non Ihardunaldi hauek gauzatzen diren) ahalbideratzen baitigu.

282. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.l. antsorena 0139 Eskerrak!

283. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. lertxundi 0031 - Eskerrak bart asko edan nuen! Nork burutu, bestela, gaurko egarri hau?

284. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. laka 0035 Aitzitik, tresneria kaskar eta guzti, eta hartan zebiltzan langileen gogo sutsuari eskerrak, indoeuropar hizkuntzen ikerkuntza historiko eta erkatua, XIX. mendeko europar zientziaren egitasmo nagusietako bat bilakatu zen, baita arrakastatsuenetakoa ere.

285. 1991> gipuzkera antzerkia elizdo 0154 ER: Orri eskerrak.

286. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño nora 0204 - Bai; oso ondo, zuk emandako pastilla orri eskerrak.

287. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak bbarand 00017 Goiko aldetik berdin. Eskerrak ez giñala gauen gauerdi askotan ibiltzen!.

288. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0037 Eskerrak ez zuela asmatu.

289. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0036 Zure urrikalpenaz eskerrak! -
zion ihardoki kanaberak.
Bainan, otoi, enetako ez griñarik har,
ezen haizeek, ez atzo, ez egun, ez bihar,
ez nute zu baino gehiago izitzen:
gurtzen ni, bai, bainan ez kraskatzen!

290. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00013 Joera hori bat-batean aldatu zen New Yorken ordea, eta horri eskerrak, Europako finantza merkatuek galerak zertxobait itxuratu ahal izan zituzten ekitaldiaren amaieran.

291. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. intxausti 0033 Eskerrak noizbehinka gauza bereziak agertzen diren.

292. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0038 Eskerrak furgoneta gertu zegoen.

293. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 0030 Nere eskerrak

294. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0010 PPren mitinean ikusi nuenean eskerrak eserita nengoen, bestela, korderik gabe, zerraldo eroriko nintzen.

295. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. erbiti 0046 Eskerrak esplikazioak ematen hasi eta konturatu gabe zutabea bete dudala.

296. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak galtzaundi 1995 0007 Eskerrak zuei.

297. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0017 Bertan bizi zen mutila mendian behera herriko jaietara zihoala, lanpara bati ostiko eman eta iratxo bat atera zitzaion bide ertzean, zera esanez: Eskerrak lanpara zahar honetatik askatzeagatik.

298. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 Eskerrak gisa bat edo bertze parte hartu duten guzieri.

299. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00006 Udalbatzak eskerrak laguntzengaitik

300. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00006 Ezusteko galanta beraz Mundakako barra parean gertatutakoa: istripuan izandako testigu batek egun berean kontatzen euskuen modura eskerrak bapora noraezean geratu dan lekuan ez egoan hainbeste ur sakonerarik.

301. 1991> sailkatu gabeak poesia i. baztarrika 0017 3.1.- Jesus da Osasuna.
Jauna, Zu zara Osasuna.
Guri Bizia ematera etorri zinen gugana,
guri egokiera berriak ematera
eta gu etorkizun berrietara zabaltzera.
Jauna, Zuk zabaldu egiten dituzu gure bihotzak
eta hegoak ematen dizkiozu gure askatasunari.
Zuk sendatzen dituzu gure zauriak,
eta geure buruen jabe
eta gure senideen zerbitzari
izatera deitzen gaituzu.
Zuk, bizitzako aldarte mingarriak
osasuntsu bizitzen laguntzen diguzu,
eta geure txikitik helduak izaten.
Eskerrak Zuri, Jauna,
gure bizitzan parte hartu nahi izan duzulako
eta, gu azkeneraino maite izanik,
zeure jakinduriaren berri eman diguzulako:
maitasunak bakarrik ematen duen
osasuna eta salbamena. Amen.

302. 1991> zuberera saiakera-artikuluak j-l. davant 0065 eskerrak har ditzala.

302 emaitza

Datu-estatistikoak: