XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0002 2. Zainbide bioi dagokienez, Sail bitan ere bereizturik euskaltzaiñak beren arloan diardukete; euskal-ikerrleen saillean, ta yagoleenean, lagun bakoitza bietan dagokelarik.

2. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0004 7. Bitariko lagunak Euskaltzaindia osotuko dute; edo zertarakoak edo euskaltzaiñak, eta zerbaiterakoak, edo urgazleak.

3. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0004 Euskaltzaiñak eskubide orotaz, urgazleak urriagotaz euskaltzaingoan ari izatekoak.

4. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0004 Amabi euskaltzain ta zortzi urgazle bederen, beti izan bearr dira, yayotzez ta izkuntzaz euskaldunak oro.

5. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0004 8. Euskaltzaiñen eginbearrak dira: 1ª. Euskaltzaindiak egotziko lieken lanbidez ta beren gogarako idazkiz Bazkunaren elburura leyatzea; 2ª. beren iritzia azaltzen eta autarrkia ematen, batzarretan aurrki izatea.

6. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0004 10. Euskaltzaindiak buruzagi, gutuntzain, idazlari ta diruzaiña dauzkake, euskaltzaiñak oro, ta euskaltzain geyentsuen autarrkiz artarakoak.

7. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0005 Euskaltzaiñei gutun ta eskutitzok yesangarri ematea, gutundegiaren arauz.

8. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0006 17. Aldi-atakoak ez dira bildu bearr, buruzagiari iru euskaltzaiñek idatziz eskatutakoan ezik.

9. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0006 20. Aldundiak, Euskaltzaindiarekin itundu-ezkero, erabakiko dute, batzarretan bilduko liraken, euskaltzaiñen egun-saria, Batzarr-uritik lekorean bizi diranei geitzen zayen eralgibearra oarrturik.

10. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0124 Etxegarai'tar Bonifazio euskaltzain berri jaunaren itzaldiari Erramon Intzagarai euskaltzain jaunak egin zion erantzumena

11. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0124 Emen zaudeten guziyok, ongi dakizute: Bonifazio Etxegarai jauna Euskaltzain aukeratu dala, ta gaur datorkigula Euskaltzaindiaren etxe ospetsuan sartzera.

12. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0124 ¿Ez ote zuen edozein euskaltzaiñek, nik bezin eder ta goreski itzaldi-erantzupen auxe moldatuko? Baita ere.

13. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0124 Bañan ni aukeratu naute, ta nik ez diyot arazo oni ukapenik erantzi nai; ezin nezakelako lenbizi, euskaltzaiña naiz - ta, ta bigarren, txikitako adiskide bati neronek erantzutea, egoki deritzadalako, naiz itzaldi ontan txotxabar ustel asko bildu.

14. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0125 Iñora uste biziz etortzekotan, onuntz uste osoz gatoz euskaltzañok.

15. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0133 Euskaltzañok, Bonifazio lankidetzat aukeratu-ta, Zumayara gatoz, beronek jarri dezayon semeari, euskaltzain-lanerako, biyotzaren gañean bear duen lenbiziko mintza.

16. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0124 SUMARIO.- 1. Euskaltzainen eritzi bat eta Mendibururen Otoitzgaiak

17. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0190 EUSKEREA, - Hiru ilabethetarik agertzen daukute Eskualzainek bederatzi urthe hautan.

18. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0190 Bai hala uste dugu euskalzainekin batean.

19. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0191 Agian Eskual-zainek berek eztituzte irakaspen horiek guziak abantziko.

20. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0191 Segurki haizu zaiku Eskalzainek erranetik ez artzea eta aithor dut nihaur ere ez nizala hartarik ari, tiletez-tilet.

21. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 6 1-2'etan: Goiz-eresia
8 1-2'etan - Biribilketa
10'etan - Meza Nagusia
Intza tar Damaso Aba, euskaltzaña izlari
11 1-2'etan - Garitaonandia jaunaren etxean oroitarria agertzea
Ondoren - Idazleen batzarra ta ezpatadantza
Ordu 1'ean - Bazkaria.

22. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Terminoloji auzian, ORIXE ta Azkue zanaren iritzia ederrago zait oraingo euskaltzain (akademiku) batzuena baiño.

23. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0077 Baña nere lagun maite dedan ta Euskaltzain jator ta langille sutsu degun Aita Villasantek eraginda, ta nik merezi ez dedan zuen onginai utsari esker, emen naukazute zuekin itz-aspertu bat egiteko asmoz.

24. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0062 Batzar artan' Aita Villasante euskaltzaiñak' zerau gertatzen dala esan zigun: Izkera bat, mintzaira bat, errian zabal ta indartsu bizi danean' ango itzak, garbikeriz aldatu nai izatea' alperriko lana dala; izkuntza makaletan' gaixoetan' olako berrikeriak, erreztxoago lòrtu al ditezkeala, irudiz beintzat.

25. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0065 Dei orreri erantzunez, eta nere itzalditxo au bukatzeko' ona emen bi itz:, Euskaldun maiteok, eta bereziki Eibartar kutunok: Irakurri dézue, noski, Gran Via errebistan (n. 140), L. Mitxelena euskaltzaiñak, oraintsu, euskerari buruz, agertu duan idazki irakasgarria.

26. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0169 Mugaz beste aldeko euskaldunen mandatari bezala etorri zaigun Lafitte euskaltzain jaunari ere gure agurrik beroena.

27. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0036 Aitzitik, ikusi dezute Ekuskiza euskaltzaiñak antziñako dozenerdibat euskalidazle onenetakoen artean ipintzen duala Gerriko.

28. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0036 Ta Luis Elizalde, euskaltzaiña berau ere, oraindik urrutirago dijoakigu.

29. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0002 Jaun Euskaltzaña, Jaun Andereak, Orain bi milla urte, nere sorterrian, orduango Akitanian, erabiltzen zan izkuntza bat, euskeraren aidea zana.

30. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0005 Euskaltzañak ez dira fede txikitako gizonak.

31. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0127 Maiburuko Euskaltzain batek, azkeneko Batzarrean ozenki ta bularretako indar guztiez oiukatu zuan iritzi ta irrintzi ederra.

32. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0004 Agian Urquijo eskualtzain aipatuak emanen dauzkigu laster argi horiek guziak, Axularrez ageraztera doan bere liburugnoan....

33. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Orai danik erran dezazkegu jujarien izenak; Elissalde jaun aphez eskualzaina. Dassance, Eskualzaleen buruzagia, Eizaguirre Eskual-esnalea-koa, Eramouspe, bertsulari ohia eta Lafitte Kazeta hunen jaun aphez gidatzailea.

34. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Behar dugu aitortu Akademia horrek omore ona erakusten duela bururen buru bere bilkuretan, Eskualzainek eta Eskualzalek ez bezala.

35. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 ARRATETIKUEN IZKETA - Lexicón del Euskera dialectal de Eibar. T. Etxebarria.Bilbao, 1966.- Juan San Martin euskaltzain argi ta euskaltzale pijuari eskerrak Toribio Etxebarriaren lan aundia Bilbon agertu da liburu mardul batean.

36. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0240 (Iztegiaren gai oni jarrai zitzaion, bai elkarren arteko izketan, baita ere euskaltzainak (berak bakarrik) egin zuten billeran; auek, erabaki bezala, ontara etorri ziran: alegia, Santamaria jaunak bere lagun-taldeakin jarrai zezala batasunerako iztegi-lanean eta Mitxelena jaunak lan orren zuzendaritza ar zezala azken bukaera on bat lehenbaitlehen emanaz, Euskera errebistan ager ahal izateko).

37. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak v. lasuen 0035 Bizkaiko Diputazioko Lehendakari ordezko jauna, Gipuzkoako Diputazioko Lehendakari ordezko jauna, Euskaltzaindiko Lehendakari jauna eta euskaltzain, Durangaldeko Alkate jaunak; Jaun, Andre eta adiskide guztiok: Artu egizue nere ongi etorri biotzekoena.

38. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak v. lasuen 0036 Euskal Literatura eta musikaren alde egiten duen lan guztiagatik, Euskaltzain laguntzaile izendatu dabe.

39. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0491 NAZARIO OLEAGA EUSKALTZAIN ZENAREN OROIMENEZ.

40. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0491 Euskaltzainok eta adiskideok.

41. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0491 Holan gure euskaltzain zaharren asmoak eta lanak aurrera doakez betiko bakean.

42. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0491 Gaur etorri gara euskaltzain zanaren gorespena egiteko.

43. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0491 Eta euskaltzaina.

44. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0043 Euskerea batzea, Euskaltzaindi jaio-barriaren arazorik gogokoena izan zan eta euskaltzaiñak gai oneri buruz aztertze ta lan sakonak egin zituen.

45. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0089 Hirugarren euskaltzain jaun bat be bai, Juan Gorostiaga langile gordea.

46. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0031 Desertuko ihiziak (basapiztiak) halatsu ibili ohi dira gizon armatuen beldurrez (1) Etxahunek hitz laburretan aditzera ematen digu Justizia engainatu nahi izan zuela. Azal dezagun nola izan zen iruzur egite hau, Pierre Lafitte euskaltzain zenak labur-bildurik Jean Haritxelhar euskaltzainaren liburutik.

47. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0325 Egungo gure bilkura hunetan, bada, Hiriart-Urruty jaunak euskaltzain edo académicien berri bezala ofizialki Akademian bere sartzea eginen du.

48. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0325 Eta azkenik, euskaltzain izendatua izan delako ageri edo sinestamendua emango zaio Hiriart-Urruty jaunari.

49. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 0024 Euskaltzain berri bat sartzean, karguan bere aurrekoak aipatu behar izaten ditu.

50. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0130 Lehen prestaera 1977ko apirilaren 15ean jarriko dugu Aurrezki Kutxaren eskuetan, berehala inprimatua izan dadin eta maiatzaren bukaera baino lehen euskaltzainen eskuetara hel dadin.

51. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0130 Euskaltzain bakoitzari bi ale bidaliko zaizkio, bata gorde dezan, eta bestea oharreztaturik itzul dezan.

52. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0030 Hirurok izendatu zituen ohorezko euskaltzain Euskaltzaindiak 1975ean, eta hiru idazle hauen ohoretan eskaini zuen Luis Villasantek, urte bereko ekainaren 27an, Emakumea euskal literaturan hitzaldia.

53. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1982 0598 F. Ondarra euskaltzainak Garesko euskararen bereiztasun zenbait aipatu ditu bere txostenean eta elkarrizketa bizia sortu du entzuleen artean.

54. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak satr 0096 Oieregiko aita Buenabentura F. Ondarra euskaltzain nafarrak eman zuen aita Oieregiren biziaren eta lanen berri zehatza.

55. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak satr 0103 Onomastika batzordeko azken bilkurari buruz, euskaltzainenganako errespetu gutxi adierazten duela, salatu du A. Irigoyenek.

56. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mih 0202 Zortzi idazlanetatik bi soilik euskeraz, Altube ta Lekuona euskaltzain iakintsuenak, alegia.

57. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0007 Euskaltzain laguntzailea.

58. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0007 LUIS VILLASANTE KORTABITARTE. Euskaltzain burua. Frantzizkotarra. Comillas unibertsitatetik Doktore.

59. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0188 Tolosa-ko Unibertsitateko irakasle eta ohorezko euskaltzain hau 1959an Angelun hil zen.

60. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1988 0425 Azkenean, 1987ko diru kontuen txostena banatu zaie euskaltzainei.

61. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1988 0425 Eta besterik gabe amaitu da euskaltzainen goizeko batzarrea.

62. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1988 0435 Batzarre egutegia Juan M. Lekuonak Euskaltzaindiko bere sarrera hitzaldia uztailaren 30ean egingo du Oiartzunen bere osaba M. Lekuona euskaltzaina zenaren hileta urteburuan.

63. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0272 Euskaltzaindiak abian zetorren joera bati bere babesa eta itzala eman izana da, honetan, gertaerarik azpimarragarriena eta, horrekin batera, batasuna burutu eta kudeatzeko ardura hizkuntzalari aditu eta euskararen berri sakona zeukaten euskaltzainaren hots, Koldo Mitxelenaren esku utzi izana.

64. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0010 Juan Mari Lekuona. Euskaltzaina. in UNESCOren ALBISTARlA, 1985eko urria, 9. alea.

65. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak etxde 0348 Jean Haritxelhar euskaltzaiñak estudio luze eta sakon bat egin zuen Bortian Ahuzki (2) Mendi toki edo Axular`ek esango zukeanez mendi agerre honen izen osoa Ahunzki da eta zalantzarik gabe ahuntzetik dator kantuaz eta beronen egilleaz, Gure Herria aldirokoak Etxahun`i eskeiñ zion zenbakian (3) Ikus: La chanson Bortian Ahûzki et son auteur inconnu, Gure Herria aldirokoa, 2-3 zenbakiak Maiatz-Ekhaina, 1962. haren heriotz-ehunurrena ospatzeko eta Baigorritar irakasle saiatuak garbiro probatzen du etzela izan Barkoiztar koblaria bertso polit hauen egille.

66. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0037 Orduango Euskaltzaindi aren altzoan mamitu zan Azkue`ren Euskera Osotua, eta Euskaltzaindiaren altzoan ari izan ziran euskaltzaiñek, Kanpion, Broussain eta Elizalde bereiziki, Azkue beraren zuzendaritzapean Euskera Osotua osoagotzen.

67. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0176 Nerekin zeuden beste iru euskerazain ospetsu: Zatarain`dar Anburtzi, Yurramendi`tar Felipe eta Oñatibia`tar Manu.

68. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0434 Gipuzkoako euskara zitzaion errexena: euskalki hortan egin ditu bi hitzaldi: Gure orma zaharra eta Aguirre irakurgaikaria, berak nobela bat ontu du Yolanda, eta bi urtez Euskalzainen agerkaria Euskera kudeatu du, beti gipuzkeraz, arta handienarekin.

69. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1979 0009 Gernikan, haitzondoaren inguruan, Altube zenaren ohoretan izan dira hitzaldiak, eta, ondotik, euskaltzain zenduen fagoretan meza.

70. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1979 0009 Foruan, Frantsiskanoen etxean, hiru egunez goiz-arrats lan egin dute euskaltzainek eta gero Lekeitiorainoko itzuli bat.

71. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Euskararen mailak, euskara batua, euskalkiak, etabar izeneko gaiaz mintzatuko da Alfontso Irigoien euskaltzaina datorren larunbatean Bilbon egingo den Euskaldunen Afarian.

72. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0002 Iparraldeko eta hegoaldeko elizak eta euskaldungoak bat egin zuten doluminean, Hiriart-Urruty apaiz idazle, kazetari eta euskaltzainari merezi bezalako esker ona agertuz.

73. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0002 Jendartean, berriz, Mari Karmen Garmendia Hizkuntz Politikarako Idazkaria, Eusko Jaurlaritzaren izenean Juan San Martin, Ararteko euskaltzaina, Jesus Lete eta Jose Luis Telleria, Gipuzkoako diputatuak, Haritschelhar euskaltzain-burua, euskaltzainez inguratua.

74. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0002 Jean Hiriart-Urruty Hazparnen jaio zen 1927an Joan Mari Lekuona eta Patxi Altuna euskaltzain lagunak bezalaxe.

75. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0002 Euskarari atxikia izaitea, euskaltzain izaitea, (Akademiako lagun ez izanik ere!) ez litake behar apez bakar batzuen fantesia: beren ofizioko lanetarik kanpoko libertimendu bat bezala; beste batzu beren lan-artetan ihiztari edo arraintzari edo pilotari edo muslari diren bezala, heiek euskaltzain!.

76. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0002 Izan ere, berak idatzi zuen bezala, akademiakoa ez izanik ere, denak behar litazke euskaltzain.

77. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 1989ko bilera, euskaltzain berrien sarrera-hitzaldi eta zenbait txosten biltzen dira ale honetan.

78. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Onomasticon Vasconiae liburuaren aurkezpena, gai jakinei buruzko txostenak, batzarretako agiriak, kargu berritzeak, euskaltzain oso, urgazle eta ohorezkoen zerrendak eta helbideak dakartza.

79. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Euskaltzainen bat hiltzen denean, bizitzan egin zituen lanen berri ematen da beti Euskaltzaindiaren batzarrean.

80. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Ohitura denez, euskaltzain berria aretotik kanpo itxaroten zegoen, harik eta barrutik beste bi euskaltzain, Patxi Zabaleta eta Ondarra bere bila joan arte.

81. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Euskaltzaindiako buruordea den Haritxelar izan zen atzokoan euskaltzain berriaren aitabitxia eta, beraz, berari egokitu zitzaion erantzun hitzaldia egitea.

82. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Ondoko hitz hauekin eman zion bukaera bere mintzaldiari Iparraldeko euskaltzainak: Lekuona baten aulki hutsean, Lekuona bat jartzen da.

83. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Txillardegi, beste hautagaiak sei boto bereganatu zituen, beste hiru euskaltzainek zurian eman baitzuten botoa.

84. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Anizeto Zugasti euskaltzaina hil
Joan den igandean hil zen Anizeto Zugasti apaiza.

85. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Honenbeste lan egin ondoren harritzekoa ere ez da eta, Euskaltzaindiak euskaltzain izendatu zuen.

86. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0001 Jose Migel Barandiaran euskaltzain kide agurgarria

87. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Jean Haritxelar euskaltzainburua ez zen ibilaldi hortan, Billabonan baitzegoen eta preseski euskaltzainekin.

88. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1974 0001 Ezta laboratorioko xagu biurtu diren euskaltzaiñak baztertu gabe.

89. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.l. iriarte 0001 Erakunde orren illeroko billerak dirala-ta, bein baiño geiagotan eman digu AGUR`ek aspalditxoan batanaz-beste biltzen diran Euskaltzaiñen kopurua: iñoiz izen zerrenda ta guzti, alajaiña! Ogei baiño geiagorik ez, nunbait.

90. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.l. iriarte 0001 Nun dira gaiñerakoak ia berreun arte? Zerbait gertatzen da Euskaltzaindiaren baitan Euskaltzain jaunak ia batpatean ajolabetzeko! Ez ote zaio iñori bururatu egoera arlote orren sustraiak arakatzearen bearrik? Euskaltzaindiak bere baitan zart egiñik darraian bitartean txit gaitza litzaioke erriaren begirapena irabaztea.

91. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.l. iriarte 0001 Nolanai ere, egoeraren sustraiak ezagutzeko eztugu Euskaltzaiñen oinkadak zaintzea bezelakorik.

92. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.l. iriarte 0001 Orain, ordea, arira datorkit gaur bertan (1974, jorraillak 14) AGUR aldizkarian Lekuona`tar On Manuel euskaltzain ooretsuari irakurri diodana.

93. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Aita Inza euskalzaina 100 urtetan hil zaiku

94. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Ez zen beraz nehor harritu Nafarroan Euskaltzaindiak 1920 ean bere uztaileko bilkuran aita Damaso Intza-koa euskaltzain izendatu zuelarik.

95. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Hemen gaindi ere Etchepare jaun medikuak Eskualduna kazetan aipatu zuen ondoko urtean euskaltzain gazte, zuhur, xume, langile ta kartsuak Elizondon eman zuen sarrerako hitzaldia eta Erramun Olabidek egin zion ihardespena.

96. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 EIkar argitaldariak igorri digu gure kasetara Jean Louis Davant euskalzainak atera berri duen liburuttoa, 148 horrialdeko nobela.

97. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Bera da euskaltzainik zarrena.

98. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Noticias y Viejos Textos de la Lingua Navarrorum izenburutzat duen Aingeru Irigaray Euskaltzaiñaren liburua ziñez interesgarria da.

99. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Nahi duena egiten du zenbait euskaltzainek herriaren onari bat ere begiratu gabe.

100. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Baina zai gauzkazue euskaltzaleok, euskaltzain agurgarriak! Lanaren nekea jasotzeko zaudete eta ez ohorea.

101. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Etsamin-mahaiko, Alfontso Irigoien, Txomin Peillen eta Xabier Kintana jaun euskaltzainak izan dira.

102. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. etxeberria 0001 Mahaiburura, Aita Jon Goikoetxea euskaltzaina ere bildu zitzaigun.

103. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... onaind 0001 Euskaltzain aulkiduna, 1965`tik.

104. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. erzibengoa 0002 Bitaño idazlea zen besteak beste, Euskaltzaindikoa, eta normala zen bezala, euskaltzainen giroa ezagutzen zuen, batzuen eta besteen eritziak, azkeneko urteetan maizegi bertaratzen ez baldin bazen ere.

105. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00372 Aingeru Irigaray euskaltzainak argitaratutako Prosistas Navarros contemporáneos en lengua vasca liburuan badira Manezaundiren 29 artikulu. Hona hemen liburu honetatik hartutako zati bat: .

106. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00378 Euskaltzain bezala euskal batasuna, aditz batua, eta H letraren onarpena bultzatu zituen. Gaurko euskara batua, euskalkiak sortu baino lehenagokoari hurbil zedila zen bere jomuga eta xedea. Horretarako esan beharrik ez dago ikerketa sakonak egin behar izan zituen euskalkiak baino lehenagoko euskara batu hura zer-nolakoa zen jakiteko.

107. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. narbaiza 00055 Seber Altube euskaltzain arrasatearraren irizpidea arrazoindua dator. 1960an Eibarren Euskaltzaindiaren Biltzarrean J.A. Mogeli gorazarre egin zitzaiolarik, ondoko hau zioen: Eibartarren euskera gramatikaz, garbi eta jator izan da beti; gaur ere bai; baiña iztegiz mordoillo fama ematen diote askok. Fama ori ere ezta egiazkoa 74 Seber Altube, Eibartarrak eta euskera, (1960: 61).

108. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak vill 00344 Bihar sartuko gara IV. Gramatika jardunaldietan, Gramatika batzordeak antolatuak, Patxi Altuna eskualtzaina batzorde buru, mintzatuko direlarik Rudolf de Rijk holandarra, Leideneko Unibertsitateko erakaslea, Patxi Goenaga euskaltzaina eta Jose Antonio Mujika euskaltzain urgazlea, azken honek aurkeztuko duelarik EGLU V. liburukia.

109. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: asmo-iztegia, xi-xii 00012 Euskaltzain batzuk, hala ere, Umandiren Asmo-iztegia behar bezala gorde eta zabaltzearen aldeko txostena prestatu zuen 1995ean.

110. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak dblexik 1061 - Lehena, kanpora jalgitzea 1918-1919an, lehen aldikotz bildu zirelarik euskaltzainak Gipuzkoako Foru Aldundian 1919ko urriaren 7an.

111. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 1212 1956. urtean Arantzazun Euskaltzainen Biltzarrean hala aipatu zigun, urte berean Parisko Sorbonan zehatzago agertu zuena: Axular euskaldun andienetakoa dela ez da erran beharrik.

112. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak egan 1994 0263 Raimundo Olabide atzerrian egon zen garaian ordezko euskaltzain izendatu zuten (1941-42), baina Olabide hil zenean euskaltzain oso (1942-83).

113. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0064 Batzorde honetan, Bizkaitiko Jose Luis Lizundia, Kepa Enbeita eta Xabier Kintana zeuden. Bizkaiko Alfabetatze Kanpainen sorreran hiru batzordeko euskaltzain laguntzaile hauek gorpuzten dute Alfabetatzea. Jose Luis Lizundia Bulegoan, Kepa Enbeita herrietan eta Xabier Kintana ikerlanetan eta irakasleak prestatzen (7) Elgezabal, Patxi. Aurre, Jon. Goikoetxea, Juan Luis. Alfabetatzea barrutik, Anaitasuna aldizkaria, 311. zenbakia, 1976, 8. orri.

114. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: unamuno, migel: kristautasunaren agonia, 17-18 0018 Hemendik eskerrak eman nahi dizkiet Xabier Mendiguren Elizegiri, euskarazko itzulpen hau berrikusi eta eginiko ohar baliotsuengatik, Txillardegi adiskideari, liburuaren hitzaurrerako utzi digun lanagatik, eta F. Krutwig euskaltzaindikideari, grezierazko zenbait testu ilunetan eskaini dizkidan argibideengatik.

115. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1995 0079 Batzordeak exonomastika alorreko zenbait gairi buruzko txostenak prestatu eta eztabaidatu ditu, eta kasuan kasuko proposamenak euskaltzainei bidali zaizkie, ondoren Euskaltzaindiak, hala baderitzo, gai honetaz erabakia har dezan.

116. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 00126 Aita Ondarra euskaltzainak lan ederra egin du: Sarreran Aita Migelen datu biografikoak agertzen dizkigu eta haren euskarazko 19 sermoien iruzkin linguistikoa egin ondoren, sermoien testuak argiaratzen ditu, ohar askorekin horniturik; azkenez, Aita Migelen Hiztegi eta Adizkitegiarekin osatzen du bere lan zehatza.

117. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 00229 Aurkeztutako oharren eztabaidarekin hasi baino lehen, I. Sarasolak euskaltzainek eskuartean duten zerrendari aurreko bileran onartutakoaren arabera, zuzenketa bat egin behar zaiola adierazi du: franela inolako oharrik gabe agertu beharrean, honela behar duela alegia: franela * e. flanela.

118. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1993 0021 Biharamun goizean, han bertan, euskaltzainak, batzorde-idazkari eta eragile guztiekin 1994ko urte osoko jardunaldi guztien egitaraua finkatu du eta baita ere XIII. Biltzarrarena.

119. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1993 0021 Hain zuzen ere, garai hartako euskal aldizkarien ordezkariek hautatu baitzituzten Akademia osotzeko falta ziren zortzi euskaltzainak.

120. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0532 d) Grafia xaharra atxikitzen du Zuberoako elizak: ez da hain xaharra ere, duela berrogei bat urte moldatu baitzuten gure aintzineko Guillaume Eppherre eta Lafont euskaltzainek.

121. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0536 Emile Larre eta Jean Haritschelhar euskaltzainek Baturantz bideratzen dute aditzan, erakusleetan eta ahal bait hiztegian ere.

122. 1991> gipuzkera bertsoak j.m. murua 00000 LATXAGA EUSKERAZAIN (Joxemari San Sebastian Zubillaga Doktorea)

123. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. zatarain 0050 Nere aita zana euskaltzain batzuekin Lapurdi'ko erriren batean: mutil koskor bat ogi aundi batzuekin; norbaitek galde:

124. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0009 Bere aholku eta laguntza esku zabalez eskaini dizkigun Piarres Xarritton euskaltzainak eta Baionako Euskal Erakustokiko liburutegi arduradunak, gure esker onik zintzoenak hartze dituzte.

125. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak e. larre 0463 Eskerrik beroenak hain zuzen etxe horretako Iratzeder adixkide euskaltzainari bere laguntza haundia gatik.

126. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0048 Datorren hiletik aurrera Euskaltzaindiaren eserleku bigunetan jezarriko da, Yourcenar bat Franziakoan edo Conde bat Españolean eseritzen ziren bezala eta euskal gramatikari buruzko debate luzeetan abots lehun eta gozo bat entzungo dute euskaltzainek, Barandiaran eseritzen zen lekutik, txori bat bele artan bailegoan.

127. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak g. markuleta 0005 Behingoagatik, beraz, milesker, euskaltzain oso, oso euskaltzain jokatzearren.

128. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0006 Gero Beñat Oiharzabal eta Miren Azkarate bi euskaltzainen eskutik sartu gara Oihenarten euskarazko lanen alor aberats eta sakonean.

129. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bachoc 00003 Euskaltzain eta hizkuntzalari batzuren laguntzarekin, Erakundeak bi liburuxka argitaratu ditu: 1991an.

129 emaitza

Datu-estatistikoak: