XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0026 Zazpigarrena, Ezkontza.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0190 Josetxori, joan orduko esan eutsan amak: - Josetxo, Eladigaz ezkontza asmorik badarabilk, aldendu biok burutik.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0134 Asquenez ipinita dago Escontzia, araguizco atseguin loyac quentzeco, euquiric guizonac bere emacumia, ta emacumiac bere guizona; ta au daguana leguez laquetuta guisonaren argaltasunari, ez dozube, gura izan biar atseguin utza escontza santuan, ez billatu bere atseguin au beretic campora, ez da bertan bere, sacramentu santu onen asquena galazoten dogula,(...).

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0135 Eleiziagaz Cristoren batutasuna adierazoten daben escontzaco Sacramentuaren duintasunac escatzen dau, maitetu daguiyala batac bestia, Cristoc maite dabena leguez Eleiza.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0012 Zaspigarrena, Escontzia, edo matrimoniñua.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0040 I. Cetaco da Escontzaco Sacramentua?.

7. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0005 Azkenean Tomax azaldu zan... o...! Tomaxito... auxe izan zan nere biotza dar-dar jarri zuana, Tomax, Tomaxito... auxe izan zan gaur urtebete aldare aurrera eraman ninduna... gaur urtebete...(Zaputz antzean) gaur urtebete bai, ta Tomax gogoratu ez! gizonak orrelakoxeak dira, bein ezkondu ezkero ez dira ezertzaz gogoratzen, (Asarre) noiz ezkondu ziran ere ez! xurikeriak beretzat bakarrik nai izaten dituzte gizonak, ezkontzako urteurrena bezela Tomax'ek egin bear zizkidan ba gaur neri, ezta? Ba, ez, ezerrez...

8. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0011 Emango nuke biziyaren erdiya ezkontza ori egitiaren gatik, eta alaz guztiyaz ere kopeta illuna jarri eta azarre agertu biar.

9. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0011 ¿Eta zergatik?... Arrebak esan ziran ezkeroztik Julian, alkatiaren semiak, nere alabari begiratzen ziyola, sartu zizaidan biyotzian poz aundi bat eta, zergatik ez dakidala, esaten nau beti ixil-ixilik ezkontza ori egingo dala.

10. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0030 (Braulio asiko zayo izketan motel-motel esagutu nayian ezkontza orretan artu duben asmoa, bañan ikusirik ezer ateratzen ez diyola bukatuko du azarre Alkatia-ri aurria artu nayian).

11. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0035 MANU: Orra gure ezkontza desegiñ, len ijituagatik, eta oraiñ....

12. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0035 MANU: Ezkontza atzeratu egin bearko degula.

13. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0035 SEBASTIAN: Len ere eztayak eta ezkontzak on egiña zaude zu.

14. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0066 VI eta VII Sakramentua: Apaizgintza; Ezkontza.

15. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0066 *484. G. Zertarako da Ezkontza deritzan Sakramentua? E. Ezkontzeko, ta ezkonduai, elkarrekin pakean bizi-ta seme alabak zerurako azi ditzaten, Jaungoikoaren laguntzak emateko, da Ezkontza deritzan Sakramentua.

16. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0066 486. G. Eta oben astunean dagonak zer egin bear du Sakramentu au bear bezela artzeko? E. Oben astunean dagonak Ezkontza bear bezela artzeko, aitorketa on baten bitartez Jaungoikoaren grazian jarri bear du.

17. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0066 487. G. Matrimonio civil deritzan ori kristauen artean Sakramentua al da? E. Matrimonio civil deritzan ori kristauen artean ez ezkontza ta ez Sakramentu, sasi ezkontza zatar bat baizik ez da.

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Emakumeak, batez ere, auzoko kontuak izaten zituzten: zereko zeraren ezkontza, ainbat baserrietako morroienak eta alako neskak onenbeste edo orrenbeste eramango ote zuan.

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0070 Orain norberari garbi izatek dakarkiyon onuratik, begirada zabaltzen badegu gizarten dakarren gentz, garbitasun onek, bereetik zuzenen datorren eskontza garbi ta zintzoagatik? Ez da ez eskontza zital askok nai duten eran artu, egoki izate bat, gizartek somatutako eraketa, beren gentz izan dein, ez baizik, sortzesko lege antzera, gizartek gorde beartuak daudeena, ainbeste giza seme aiñ, izanik ludiñ gaiñ.

20. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0057 Gorputzez oso liraiña ta ederra zan eta bere gurasoak beretzat ezkontza on bat eratu nairik zebiltzen.

21. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0048 Onez gañera Eskritura Doneak gogorazten digu beste gertaera pozgarri ta zerutar batean, eskontzaren bidetasuna ta berari zor diogun begirunea.

22. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0048 Tobias gazte onak eta Sara neskatxa zintzoak aingeruaren autamenez alkarrekin eskontzeko erabakia artu ta biak alkarri eskua emanaz batutzera zijoazenean, Sara'ren ama Rakel andre onbidetsuak Jaungoikozko argitasunez, gaur egunean ere eskontzerakoan Eliza Ama Doneak esaten dituan itz gogoangarri auek ixuri zituan berengan: Abraham eta Isaak eta Jakob'en Jaungoikoa izan bedi zuen artean, eta berberak batu zaitzatela ta bere bedeinkapen ugariz bete zaitzatela, era onetan itz eder auekaz aitorturik eskontzaren gizabide egoki ta biziera onbidetsua.

23. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0048 Eta Jesukristo gure Jaunak eskontza sakramentu izatera jaso zuanetik batasun onek artu zuan aunditasuna adierazteko naiko ditugu Pablo Donea'ren itz auek bakarrik oroiaztea: Sacramentum hoc magnum est ego autem dico in Christo et in Ecclesia.

24. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0048 Ona, bada, garbi ikusi eskontzaren bidetasuna ta Jaungoikoak ipiñitako gizalegea dala.

25. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0050 (...) onenbeste koltsoi, orrenbeste maindira, orko beia, ango moxala, goiko zelaia, beko iñaurkiña; eziñeike, badezakezu, eztaukagula, badezutela, eztanean ezta, nai danean alda; nondik baña, zenbat bada, geuk zer jango, nola biziko, besteai zer emango; aserre ta adiskide, azkor ta makal, ezetz ta baietz, atzera ta aurrera, gora ta bera; baño, azkenean ere, bein edo bein, Joanes ta Antonek alkar arturik erabaki ta korapillatu zan Mikalla ta Iñazio Mariren ezkontza.

26. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0050 Onelako gertaerak ikustean, esan dezake norbaitek eztala ondo seme-alaben ezkontzak gurasoen artean egitea, aien berri gabe askotan.

27. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0050 Izan leike: neuk ere esan det lenago beste nunbaiten, guraso batzuek, berekorregiak eta diruzalegiak diranean, erraz dala zorigaiztoko elkarteak egitea; baño aitortu bear det gaur, egiaren alde, badakitela gurasoak, onelako zeregiñetan, etxea jasotzen, ez bakarrik seme alaben kalte gabe, baita ere aien zorionari begiratuaz; sarri ikusten dutela ezkongaia nolakoa dan gazteak baño askozaz obeto, ta eztirala beti txarrenak izaten gurasoak korapillatu dituzten ezkontzak.

28. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0130 G. ¿Zer dira oien ondorenac? E. Jainco gabeco escolac, periodico charrac, ezcontza-zibillac, catolicoen errietan erejien Elizac, Elizaren pribilegioac quentzea, neurri gabeco usura, jaiegunac ez gordetzea, falta onen castiguren beldurric gabe, eta beste onelaco gauzac.

29. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0023 Hastetic behin, Jaincoa ezagutu zuten eta adoratu Sethen ondocoec; bainan gero hec ere, Jaincoac debecatu ezcontza batzuz, Cainen ondocoekin nahasiric, hauc bezalacatu ciren; eta mundu gucia gaichtatu cen.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 URKIOLA EZKONTZA

31. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 EZKONTZA.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 EZKONTZA.

33. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 EZKONTZA.

34. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00002 gixartean maittetasuna, errukia, onduguria ta lotsia alkarrentzat zabaldu ta irakatsi biarrian, gorrotua, errukirik eza, gaizguria, lotsagaldukeria ta ondasunen kaltezko gudia zabaldu ta irakastian; ta oindiñok txarragua dana, nausiaguentzat lotsia ta itzala, ta agimendunentzat menbetasuna barik, ziñesbakuek gustia bestera irakatsi ta egiten dabe, nausiauei lotsarik eta itzalik artun ezaz; eta agimendunei, euren agimena ezautu nai ezaz; elexa legez einddako ezkontza deunak, euren naikeriz ausiyaz, eta gixon eta erriak naztu ta itxulaztuta; alkarr oso galtzeko gudea eurei ipiniaz.

35. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Oin urte terdi gasteriaren kristiñau azieratzaz eta urte onen asieran Kristiñau ezkontzatzaz argitaldu ebazanen antzera, idazki eredu ta kalolikotar gustiak esku artean euki bearko doguna da.

36. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0283 Neronen, gizon onen, emazte egokituta semeak ekarri zenizkidalarik, oiek ondatu egin dituzu zure oea ta ezkontza dirala-ta.

37. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0115 Sat[ur] - Kontu, ba, ezkontza kontu ori aitatu! Utzi bezait nere ontan pakean.

38. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0115 Mark. - Zure kazkar ortan argi pixkat sortu nai nuke, ordea. (Izaiña'ri): Esaizu benetan, Izaiña; ardi galdu onek uste duan bezin txarra al-da ezkontza?

39. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0087 Sakabanatzea miñ zaie, ezkontzako lokarriak berriz zearo izutzen ditu.

40. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa pebiz 0128 GURE ANAYAREN EZKONTZA (1897)

41. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0283 Mutilzarr purrukatua nauk; ez dit ezkontzarako makurtasunik.

42. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0058 Ezkontzaren bitartez loratzen dan aziak, alkar laguntzaren jorraketa eskatzen du, ondoren datorren frutua guraso-kutsuarekin jaulki dedin!

43. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0044 Ta askok, jaiotzak neurriratzeko asmatu dituzten bideak ontzat ematen alegiñak egiñik, bai ezkonduen maitasuna, bai aitasuna bere egitekoari buruz eskatzen zaion ezaguera atxakitzat artu dituzten ezkero, ezkontzako bizikerari dagozkien bi egi aundi auek, nai ta ez, zeatz mugatu ta argi-azi bear dira.

44. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0044 Ezkontza ezta, beraz, alabear batez edo izadiaren indar itsuen ibillitik sortua, Jainko Sortzailleak, gizadian bere maitasunezko asmoa betetzeko, jakintsu ta arduraz egiña baiño.

45. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0044 Ezkontzak ba-du, gaiñera, bateo santuz garbitutako-engan esker-sakramentuaren ezaugarri bikaiña, Kristo ta Elizaren arteko batasuna adierazten duena.

46. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0026 Ezkontza onen frutuak izandu gera, lendabiziko, mutilla, ni, ta gero neska, nere arreba Martina.

47. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0037 G. Zonbat Sakramendu dire? I. Badire zazpi: Bathaioa, Konfirmazionea, Gorputz-Saindua, Penitentzia, Anontzioa, Ordena eta Ezkontza.

48. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Ezkontza.- Iragan astean ezkondu zaizku Robert Seillan eta Marie Hiriart-Urruty, gure herritar gazte propiak.

49. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Muthil guti da ezkontzen kanpagnetako etcheko alabekin. Muthil arras gutik aski du irabazten, bere muthilgotik etchalde batentzat behar direnen muntatzeko.

50. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 - Plazako ezkontzak etcherat biltzen ditu dantzak.

51. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 EZKONTZA

52. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Bide-nabar ez dira bihotzak lo egoiten, eta azkenean filma bururatzen da bi ezkontzekin.

53. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Filma pollita, predikurik gabea: maluruski alkoolaren makurra ikusten dutenek ez dute senditzen ezkontzaren errespetuak ere balio duela zerbait.

54. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 5.- Huna ichtoria bururatzen ari; potretetakoen ezkontzari, heien disgustuari ala heien hiltzeari gostu guti hatzemaiten dakote ikusliarrek; usu ikusi gabe ateratzen ere dira. Kilikarenak alabainan egina du.

55. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 EZKONTZA

56. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 EZKONTZA

57. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 EZKONTZA

58. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Huna hiru ezkontza lerro-lerro gure herrian:

59. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 EZKONTZA

60. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 EZKONTZA

61. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Hiru ezkontza aste berean ederki da nik uste: Lehenik 21-ean esposatu zauzkigu Marie-Louise Oçafrain Bordaxarrekoa, Saint-Martin Etcheverry Caxanekoarekin, herrian berean bizitzeko.

62. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 EZKONTZA

63. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0034 Andik sei edo zazpi illebetera, deixek, arriue, ezkontzie....

64. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0029 Izen oneko ezkontzan
auzia ba'da agiriko,
obe da batasun txarra
ezkontza-auste ona baiño
.

65. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0072 Orrelako barik ezkontzak ez leuke bere izaterik.

66. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0079 Au ezkontzara ukatu eta Yokin'eri, etxeko ostatua ezkontzeagaz katiatu eta ordaindu eragin, aren ez jakiñean.

67. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0085 Ona bere itzak: Diakonoari dagokio nagusiaren aginduaren arauz, aundikiro bataiatzea, eukaristia zaintzea ta banatzea, ezkontzak Elizaren izenean egitea, il-zorian dagozanei Eukaristia eroatea; (...).

68. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0120 Lan barik bere ezkontza deseginda, bere izpiritua lurperatuta, gaixorik... Bizitza baten frakasua.

69. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0053 1934'an ezkondu zan Iparrameriketako antzezlaria zan Jan Gabrial emakumeagaz eta sei urte iraun eban ezkontza onek.

70. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0032 Nafarroako edota Gaztelako erregeak ez dira inondik inora be lurralde honen jabe, inoiz be menperatu ez ebelako, eta ezkontza bitartez be haregaz loturarik izan ez ebelako, horraitino herritarrek onartuak izan ziran, bertokoen buruakaz hitzarmen edo egiuneak zertu ondoren.

71. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0123 1877'ko urtarrillaren 27'an (ia-ia 47 urte zituala) Etxebarria'n ezkondu zan Berriatua'ko Amallobieta eta Plaza'tar Erromualdagaz; ezkontza onen frutua sei seme-alaba izan ziran, iru gizonezko ta beste iru andrazko: Jose Ramon, Maria Antonia, Juan Maria, Jose Manuel, Josefa Zoila, eta Lorentza.

72. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0023 - Ezkontza pobrerik ez da, heriotza aberatsik ere ez
- Ezkondu aintzin, aldapa guziak zelai
- Orai gazteenek ere asko dakite
- Gure mutikoa axola gutikoa
- Nexkatorik onena etxeko andrea
.

73. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0042 PANTALON - (Klarisari) Orduan, ospa dezagun lehenbailehen zure ezkontza.

74. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0095 FLORINDO - Ezin dut onartu! Pantalon jauna: baztertzen dut esana. Ez dut neure zerbitzariaren alde bitartekotzarik egin nahi! Gehiago oraindik: ezkontza horren aurka jartzen naiz buruz-buru.

75. 1969-1990 euskara batua antzerkia k. santisteban 0069 KADMO - Zein etxetara joan zinen zure ezkontza ospatu ondoren?

76. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0037 DON AFROD. (Haserre). Eta orduan, zertan ari zara ezkontza aipatzen?. Time is money, Denbora dirua da. (Ordularia begiratzen du). Eta nire denborak asko balio du.

77. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0125 MAITE - Etxean dituzun problemak zuk sortuak dira. Zergatik ez diguzu guri uzten gure problemak konpontzea?. Nire ezkontza nire problema da, ez zurea.

78. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0089 LUIXA - Neure istorioak, ordea, zentzuzkoak dituk eta herrian bertakoak; hireak berriz, zentzugabeak eta Jainkoak daki nongoak. Beraz, utz iezadak, otoi, neure esanbeharra bukatzen... Zera esaten nian: alegia, baldintza xelebre hori jarri ziotela, Salamanca-ra joatekoa, bestela ezkontzarik ez zela izango. Pello jaunak, ezin bestean, amore eman zian. Horretxegatik esaten nioan Joxepa-ri, horiek azpikeriaz dabiltzala, txarkeria hutsez, zapokerian...

79. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0015 Orduko amets jori ederrak
luzaro ezin gozatu,
alaba horren ezkontzarekin
bazterrak ziraden laztu
.

80. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0018 SAKRAMENTUAK
1- Bataioa
2- Sendotza
3- Eukaristia
4- Aitortza
5- Azken-igurtzia
6- Apaizgintza
7- Ezkontza.

81. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0362 Antoine dugu, hain zuzen, ezkontza horretako fruitu bat.

82. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0103 Inskripzio hauen orrialdeen alboan idazten direnak, (ezkontza baten erregimen ekonomikoari buruzkoa adibidez) osagarriak dira.

83. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0276 Gurasoen heredentzia alaben esku gelditzen zen; baina semeak ezkontzen zirenean, arrebei dotea eskatzeko eskubidea zuten.

84. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0276 Emakumeak arduratzen ziren semeen ezkontzaz; noiz eta norekin ezkondu amak eta arrebek erabakitzen zuten.

85. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0287 nampdeg; 18. Gortetan sortu gaiei irakazkinaren jarraipena: Potentzien aldetik onespena, ezkontza kontratu zibil bezala, faccio so en kontrako neurri gogorren eskariak, etab...

86. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0290 Parrokietan, liburu bereizietan idazten ziren zurien edo kasten jaiotza, ezkontza eta heriotzak.

87. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0082 - Ezkontza sakramentuan Eliza gizakientzat salbamen egiten da haien maitasuna bedeinkatzean eta laguntzean.

88. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0035 - Lanbide batzuetan aritzeak giza eskubideak galtzea dakar eta harreman normaletatik bazterturik: ezkontzetatik, otoruntzetatik, agurra....

89. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0179 Ezkontzaren eta sendiaren irakaskizuna agintzaren eta itxarobidearen Metafisika ta Filosofiaren hatsa Marcel`ekiko norki-artekotasuna edo Subjetibismua da.

90. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0237 Hori horrela izanik, ez da harritzeko senar-emazteak elkarren artean hitanoka aritzea, hori baldin bada ohitura, hots, ezkontzak ez ditu ohitura hauek urratzen, beste tokietan legez.

91. 1969-1990 euskara batua poesia lmuj 0153 Erdi giputz, erdi nafar,/ maite izan duzu gure herri,/ bertso sendoen egile / (hitzez soil, arimaz eri)/ lelo gozoen andanan / kantatu eme Euskal Herri,/ mistika eta fedea / Barne-Muinetan miretsi / (ah, aintzina egungoaz / etentzea ezin etsi),/ amona Mariaxintxi-k / zinduan euskaran hezi,/ hau onartu, bestea utzi,/ hangoa, berriz, ezetsi / berrikeriei, batzutan,/ mila arbuio zuk ta gezi,/ Uitzi-n ta Orexaldean / ondu zenuen poesi,/ hutsa, argia, sinismena / mintzo izkutuetan senti,/ euskara damaren zale / herria ere maitemin/ beste guztiak utziaz / osatu ezkontza berri,/ San Joan Gurutzekoa,/ Teresa, Frai Luis (besterik?)/ zure mintzagai garaien / neurri ta lagunkide egin,/ joan zinen euskal hatsa / itzaltzea ikustezin,/ oraina eta geroa / beude betiro zurekin!.

92. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0089 Bestalde, zer ziren zinez, Murentzat, ezkontza eta horren zikintzea? Jaunari zor hizkion bi ordu lan ebasteagatik, hogei xingla! orroatzen zuen Mathiasek.

93. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0012 Beren lehengusua Gotzon, berriz, Iker ta Loreren ezkontzako kimu bakarra, Bilbon zuzenbide ikasketak egiten ari zen.

94. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0035 Monsieur Merret bidera atera zitzaion lehiatsu, lorategirantz zabaltzen zen leiho-egiara eraman eta ahapeka esan zion: Jakina dut, sobera ere, Gorenflotek esposatu nahi zaituela eta diru eskasia dela hein handi batean ezkontzaren engara bakarra eta zerorrek ere esana omen diozula, igeltsero moduan lanik aurkitu ezean ez zaituela inola ere esposatuko... ederki bada! Bila joan zaitez eta hona etortzeko esaiozu, plaunkaia eta bestelako lanabesak hartuta.

95. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0024 Baina, era berean litzateke bar-eragingarri ezkontza bat egiteko eragozpenak jartzea, senargaiaren edo andregaiaren aitona noizpait zapatari edo kinkilari izan zelako.

96. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0046 Hitzemana zeukanari eutsiz, erregeak ezkontzarako prestakuntzak antolatzeko agindu zuen.

97. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0059 Bidean aurrera zetorren Sara, ezkontzarako soineko zuri ederra jantzita.

98. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0059 Ezkontzako bazkaria prestatzen ari zen Sararen ama han.

99. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0028 Salmenta, saldutako gauza, eroslea, jabea... esan edo ezkontza, emaztea, senarra... esan, gauza bera da Kabilian.

100. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0039 Zuk, jauna, bitxi horren bila bazatoz, jakin ezazu ez duzula zeurekin eramango ezkontzaren lokarriz eta korapiloz loturik izan ezik; izan ere, makurtzekotan, uztarri santu horren azpira makurtu behar du birjintasunak; hori ez bait litzateke galtzea, zorionezko iturri daitezkeen azoketan erabiltzea baizik.

101. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0018 Neskak ere arituko dira ezkontza aurretik Kama Sutrak eta beste zientzia eta arteak ikasten, eta gero ere jarraituko dute bere senarren onetsiarekin.

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0058 - Onginahiezko maitasun (bestea zorioneko eginez pozten dena, eta irritsezkoa, nahi eta nahiezko berekoikeria batekin zorionekoa izaten ahalegintzea beharrezkoa delako; errukiagatik ezkontzea ez litzake egiazko ezkontza izango, argalkeria, gaixotasuna baizik.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0220 Familia asko dira Donostian, Parroki honetakoak ez izanik ere, Koruko Andra Mariaren aurrean bere kristau bizitzako eginkizun garrantzitsuenak ospatzen dituztenak: ezkontzak, bataioak....

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0249 Ainitz dira ere Aitortza, Eukaristia, Bataioa eta Ezkontza sakramentuak artzera datozenak.

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0029 Liberatze horretarako apezgintza ezkontza eta ekonomiazko egokitze bera ere at utzi baitzituen.

106. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. urbieta 0102 Errauskin, Errauskin
hautsetan zikin.
Errauskin, Errauskin
saminak samin.
Errauskin Errauskin
ezkontzak egin
Errauskin, Errauskin
Printze batekin
.

107. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0010 Emazte izatearen zoritxar hura salbatzen duen ezkontzako sakramendua aipatzen dugunaz geroz, berriro hitzetan murgil gaitezen.

108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mintzamena 0040 Maiz asko entzun dira kritikak, intzestuaren debekua arau unibertsal bat ez dela baieztatuz eta handik eta hemendik hainbat ohar eta hautemate eskainiz zenbait herritan halako ezkontzarekiko debekuak ez direla ezagutzen azpimarkatuz.

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0016 Hildo berean, eztai batetan jotzen duen dantza-orkesta baten motiboak (27. o.) funtzio bikoitz bat du: alde batetik giro urbanoaren nabarmentze hau eta bestetik Leturiak ezkontzari buruz izango dituen burutazioei bide ematea.

110. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0044 Esan dezadan baita ere uztargile deitzen zitzaiola ezkontzak antolatzen zituenari ere, gaurregun bitarteko edo ararteko deituko geniokeenari.

111. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0016 Ea zer esaten duen ezkontzaren marrak... ea bada....

112. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0061 Alegia, bigarren aldiz ezkontzera bazihoan norbait, edo eta ezkontza desusukoa gertatzen bazen, esate baterako, zahar bat gazte batekin, protestanta bat katolika ezkonzale batekin, edo eta bikote harremanetan nolapaiteko eskandala gertatzen ari zela barreiatzen zenean herrian zehar, gaztediak bilduz erabakitzen zuen exenplu bat eman behar zitzaiela, eta koblakari batzuen bitartez prestatzen zituen komeriak, eta hauk ditugu astolasterrak.

113. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0058 Gorago aipatutako kondaira batek ere Diego Lope de Haro eta beren ezkontza miresgarria kontatzen duenak adierazten ematen digu nolako harreman estuak zeuzkaten gure Bizkaiko jaunek eta beste munduko pertsonaia nagusienak, Mari eta Maju-k edo Sugaarrak.

114. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0107 M. Eliade-k dionez, gaur egun ere ipar eta erdialdeko Europan ere leku askotan ezkontzako erritoak landa baten edo zuhaitz sakral baten aurrean egiten dira.

115. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxeberria 0046 Ipuin harrigarria, morfologiaren aldetik, behar edo makur (a,A) batetik hasita, bitarteko funtzioen bidez, ezkontza (W) batekin edo beste amaiera motarekin bukatzen den kontua da; eta gaiztakeria bat edo beharrizan bat azaltzen den bakoitzean, ipuin berri bat hasten da.

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0070 Honela jokatuz azaldu zituen Levi Strauss-ek hastapenetan, ezkontza eta ahaidetasunezko legeen aniztasun harrigarria; eta, funtsean familia-moldaketa ugari horiek oso mota gutxitara bil daitezkeela frogatu.

117. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0012 XV mendean inkak menperatu zuten Quito eta Huayna Capac eta Paccha printzesaren ezkontzatik Atahualpa jaio zen.

118. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak garm 0161 Baita ere Eguberrietako ospakizunetan eta mitologi arloan; alargunen baten ezkontzaren berri emaile ziren txantxa kutsuko zintzarri jotzeak edo zenzerradak, ahaztu gabe.

119. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0115 Erromak, bestetik, aportazio oso inportanteak egin zizkion Zuzenbideari, baina pribatuari (kontratuak, ezkontza, heredentzia, etab.) gehien bat.

120. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0051 Giza banakako bakoitza ezbaiezko egoeretan murgildurik bizi gara, esate baterako, ezkontza (ezkondu bai ala ez), maitasuna (norekin), ogibide eta lanbidearen aukeraketa, lagunen hautaketa, bizitzeko balioak, uste-sinisteak, etb.

121. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0275 Zerbait kontatu ahal izateko, abenturarako deia jasotzen duen pertsonaiaren bat behar du kontalariak, egunerokotasunaren oreka-giroa utzi eta zerbait amets izango duen pertsonaia (dirua, demak, maitasuna, ezkontza...).

122. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0011 SARRERA Liburu honen helburu nagusia, erreferentziako denboraldian gertatutako jaiotza, ezkontza eta heriotzei buruzko taula estatistikoen kopuru minimo bat eskaintzea da, gai hauek aztertu ahal izateko.

123. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0013 Bistan da ezkontza-barneko jaiotzen kasuan bakarrik kalkula daitekeela.

124. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0013 Aurreko bitartearekin gertatzen denaren alderantziz, ezkontza-barnean nahiz ezkontzatik kanpora bizirik jaiotakoentzat kalkulatzen da, baldin eta aurretik bizirik jaiotako bat badago.

125. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0014 EZKONTZA Senarraren eta emaztearen arteko legezko lotura ezartzen duen ekitaldi, zeremonia edo prozedura da.

126. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0012 Jaiotza, ezkontza, seme-alaben jaiotza, etab.

127. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0012 Enfoke honek bere abantailak ematen ditu orain arteko demografiaren arloko ohizko iturriei, hots, Biztanleriaren Berezko Mugimenduari, eta Errolda eta Zentsuei buruz, batez ere ezkontzako eta ugalkortasuneko indize demografikoen kalkuluan.

128. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0012 Aipatu iturrietako lehenak, jaiotzak, ezkontzak eta heriotzak bezalako gertakari demografikoak kontabilizatzen ditu, urte jakin batean.

129. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0012 Horregatik, atzera-begirako hurbilpenaren abantailarik nagusiena, behatutako gertakarien (ezkontza, jaiotza, etab.en) eta gertakari horiek ezagun ditzaketen populazioen arteko koherentzia segurtatzea izango litzateke.

130. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0012 Ugalkortasunaren eta ezkontzen estudioak, bereziki, ez Errolda batek eta ez Biztanleriaren Berezko Mugimenduak erabat gogobetetzeko moduan eman ditzaketen datu batzuk lantzea eskatzen du.

131. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0012 Estudio honen izaerak, berez, emakume-belaunaldien historia demografikoari buruzko informazioak biltzera garamatza; horrela, adibidez, seme-alaban jaiotza, ezkontza, senarraren heriotza, etab.

132. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0012 Adinez aurreratuagoko emakumeek izan ditzakete zailtasunak datuak gogoratzeko orduan, hala nola, beren seme-alaben jaiotzako data, ezkontzakoarena edota, baita, seme-alaba guztien kopuruarena ere, zeren eta emakume horietako parte on batek ez bait ditu kontatzen adin goiztiarretan hildako seme-alabak.

133. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0023 Kohabitazioa Horrela definitzen da, ezkontzako legezko loturarik gabeko bikote baten ezkondu-bizitza egonkorreko egoera.

134. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0023 Homogamia Horrela deitzen da ezkontza bateko ezkontideek kategoria posible guztietatik bat, aldagai berekoa, konpartitzen dutenean, hala nola, jaioterria, eskolatze-maila, etab.

135. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0030 - Ezkontzako azken umesaila lerrunaren arabera (EAUI), EAUren antzekoa baina jaiotza-ordena jakin baterako; horregatik bere balioa 1 izango litzateke.

136. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0030 - Ezkontzako umesail lortua iraupen doi batera (EULn).

137. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0030 Ezkontza batek iraupen horren aurretik izandako ume legitimoen batezbesteko kopurua da eta iraupen horretararteko EUTi-en baturaren balioberdina da, zeren eta EUTi-ak iraupen doien artean kalkulatu bait ziren, hain zuzen.

138. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0030 @- Ezkontzaren batezbesteko iraupena umeak jaiotzerakoan, ezkontza-promozio edo epealdiaren arabera.

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0030 Ezkontza batek bere umeak izan ditueneko batezbesteko iraupena adierazten du, bere ugalkortasuneko fasea bukatu edo ezkontza desegin egiten dela kontutan hartuz beti ere.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0030 - Ezkontzaren batezbesteko iraupena 1 lerruneko umea jaiotzerakoan, ezkontza-promozioaren edo epealdiaren arabera.

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0030 Azkenik, ezkontzari eta honen inguruko gaiei (ezkontzaren desegintza, bigarren aldiko ezkontza eta kohabitazioari) buruz egindako analisia aipatzen dugu.

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0030 Horretarako ezagun zaizkigun Lexis-en diagrametara igortzen dugu, ezkontzen behaketak ere ugalkortasun orokorraren eskema bera bait du (ikus 1. Irud.), nahiz eta han seinalatutako goren muga 50 urtekoa ez den hain estua kasu honetan; hala ere, 45 urtetik gorako lehen ezkontzen kopurua ia hutsaren hurrengoa da.

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0038 Tasak Edozein motatako gertakarien kopuruak (jaiotzak, heriotzak, ezkontzak) gertatzen diren biztanleriarekiko suposatzen duen proportzioa adierazten du tasa batek.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0185 Hoja parrokial baino zertxobait gehiago bakarrik ziren, Pako Buenok galdu zuen konbatea, Rita Haywort-en ezkontza Ali Khan printzearekin, baina Josetxoren drama ez zen inon agertzen.

145. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 - Juan Carlos eta Sofia printze-printzesen ezkontza Atenasen (Maiatzean).

146. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0043 Bertan, familian gertatzen diren jaiotzak, heriotzak, ezkontzak, bereizteak, eta abar apuntatu behar dira.

147. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0341 Laister eman zen fusio eta sinbiosi fenomenoa, bai ezkontzen bidez bai burgesia barruko zenbaiten noble bilakaerarekin, hauek batzutan monarkiaren aldeko ekintzen ordez lortu zituztelarik tituluak, eta beste kasu batzutan erosi, besterik gabe.

148. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. uraga 0019 Nobelaren lehen aldean, Elsaren ezkontzaren berri jakingo dugu, ezkondu zenetik senarraren engainuaz jabetu arteko prozesu guztia eta senarraren engainuaren gora beherak.

149. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. uraga 0047 Eta horrexen arabera jokatuko du, hots: parrokian mezatan lagunduko du, gainerako apaizgaiekin ibiliko da, eguneroko bizimodu normalean zein apaizgaiei bereziki dagozkien ekintzetan (Saturraranera doa gogarteak egitera, hondartzara goizeko lehen orduetan joango da soilik...), famili harremanetan ere apaizgaitasuna nabari zaio (Yossuneren ezkontzan gainerakoak baino lehenago joango da etxera, ospakizuna amaiturik, gainerakoa mundutar arruntentzat utzi behar dela-eta...).

150. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0158 Mikele - Gure ezkontzara, emen zaudeten guziok etortzea nai genuke.

151. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0090 Jaungoiko Guzialdunak bedeinkatzen dezala zuen ezkontza Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean.

152. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0074 Pixka bat bere gogoaz jabetu zanean esan zion: - Zer esaten den, ume, zer eskontzako mandatu, ta zer itzak emate?.

153. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0092 Maggie Mac Nabs neskatillak eta Todhounter gizaseme gazteak, beren buruak alkartu nai dituztela ezkontzaren bidez.

154. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0092 Bi gizakume gazteen ezkontza!.

155. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa berron kijote 0405 (...) une artantxe sortua izan zan Ezkontza, Jainkoagandiko Sakramentua, ta eriotzak bakarrik askatu lezazken lokerak dituana.

156. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0096 Mentxu ta Imanol`en ezkontzaren berri jakin zuenean ere naiz eta orrelakoetan, nabari oi dan biotz-zimikoa izan, Yon ez zan biozkabetu; lasai antzean artu zuen maitasun galeraren ondore mikatza.

157. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0096 Eta alaxe, ayen ezkontzara deitua izan zanean eta, gañera, elizkizunerako abestaldetxo bat gertutzeko eskatu ziotenean, naigabe-oñazea agertzeke, gogorik onenarekin egin zuen.

158. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0096 Ezkontza egiña zegoen.

159. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0081 Zure ezkontza onen arazoa, aztertu nai nuke berriro, eta astiro, zurekin...

160. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0080 Agertu nion nik garaiz, Miss BBB gure Andreari, bere maitasunik-ezaz jabetu nintzanean, ezkontza au eratzean okerkeri aundia egiten zuala. Alperrik.

161. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0080 Oartu ziran oso asarre zegoala, eta pentsatu zuten ez zala noski gozoa izan ezkontza ari buruz Mamma Luzy'k Miss BBB'rekin izan zuan alkarrizketa. Eta ez zebiltzan oker.

162. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0080 - Zure ezkontza, alabatxo.

163. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0080 - Zer da bampacirc;? - Zure ezkontza.

164. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0080 Nik badakit ezkontza onek zoritxarreko eginen dituala bai nere alaba txoro au, eta baita berekin ezkontzen dan zaldun bikain ori ere.

165. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0080 - Zergaitik egin bear gaitu gu zoritxarreko, gure ezkontza onek?.

166. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0098 Apalondoan, neska oiek kontukontari utzita, guk, ogera joan aurretik, asti batez Miss BBB'rekingo ezkontzaz itzegin bearko genuke. Era paketsuan.

167. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0063 EZKONTZA Garai aietan, soldaduska, al zuanak, pagatu zerbait ondotxo eta emen, Donostia'n, pasatzeko modua izaten zan.

168. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0103 Aipa ditzagun Sakramentuak emateko otoitz eta jardun berriak ere: BATAIOA ta EZKONTZA nagusienik, baiña AITORTZA, SENDOTZA ta APAIZGINTZA ematerakoak ere euskeraturik dira.

169. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1969 0207 EZKONTZA Martxoaren 19`an Ordo celebrandi Matrimonium berria atera da.

170. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1969 0207 Ezkontzako ritua aberatsagoa atera da, eta ezkonduen emaitzen esan-nahia argiago azaltzen da.

171. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak etxde 0206 Bestalde, boskarren eta seigarren ahapaldiko prima xalanda zaharra izatekotan, ez da batere natural pentsatzea Omizetar galaiak bi ezkontza batean prestatuak edukitzea, maitariarekin eta Urdiñarbetar andregaiarekin.

172. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak etxde 0206 Baiñan fitsatutako ezkon-egunean bertan, mutillak arranjû bat egin du harekin, diru emanaz, bere esperantzak, eta mutillak nahi duen ezkontzari jarritako eragozpenak, utzi ditzantzat.

173. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0363 Eta IJITUEN KONTRATUBA ETA EKONTZAko azken-zortzikoan, ala dio:(...).

174. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0256 Bi alaba izan zituzten, baiña agi danez etzuen Etxagarai`k zorion aundirik ezkontzan izan.

175. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0103 Erregeak ziona egia zan edo ez epaitzeko Aitasantuak eratutako epaimaiak, egiazkotzat euki zituan erregearen arrazoiak, eta epaiketa orren araura, baliorik-gabekotzat erabaki zuan Aitasantuak ezkontza ura, eta iare gelditu ziran Erregea eta Erregiña.

176. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0188 Ortaz, bere naia aurrera aterako ba'zuan, Kataliñ`ekiko ezkontza urratu bearren aurkitzen zan Erregea.

177. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0188 Enrike`k bere koñatarekin ezkontzea erabaki zuanean, Julio II Aitasantuak berak eman zion ortarako baimena, ezkontza aren aurka zitezkean eragozpen guztiak askatuaz.

178. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0188 Dana dala, Wolsey Kardenalak eskatu zion Aitasantuari, Enrike`ren eta Kataliñ`en arteko ezkontza balio gabea izan zala erabakitzeko epaiketari asiera emateko agindua.

179. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0064 Tobera auek alargun baten ezkontza isekatuz, burlaz, adierazten zuten, eta 1765 ko iraillaren 27 ko zedula baten Karlos III-ak debekatu zitun.

180. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lf 0006 EZKONTZA ETA ETXEKO TIRA-BIRA Etxekoek neskatila pobrea baztertu-eta, ez dute Pierre hortan utziko: bortxatuko dute Engrampacirc;ce Pelento-rekin ezkontzerat: andere hori bi urtez zaharragoa zen gizon-gaia baino, bainan Etxahunerat amodio guti ekartzen bazuen ere, haren dotea polliki estimatua zen: orduko 3415 libera, heldu baita oraiko 12.977 libera berri.

181. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lf 0009 Senharrak dauka tratu txarrak izan direla, etxe-galgarriak; bertzalde Engrampacirc;ce-k ez du auzoarekilakoa hautsi eta gizonak akusatzen du bederen haur bat ezkontzaz kanpo kontzebiturik.

182. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1982 0123 28 Lizaso.
Sinistu gero haundia dala
ezkontza baten itzala
bainan ohartu ginaden biok
alperrikan gebiltzala,
naiz eta izan garai batean
maitetasun zerbitzala
betiko haserratu baino len
apartatu gaitezela.

183. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0012 Langileak, aldez aurretik oharteraziz eta egokiro justifikatuz, lanean hutsegin ahal izango du, ordaintzeko eskubidearekin, ondoren adierazten diren arrazoietariko batengatik eta denbora horretan zehar: a) Ezkontzagatik: hamazazpi egun natural.

184. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0013 e) Aita, ama, seme-alaba edo anai-arreben ezkontzagatik: egun bateko lizentzia, betiere jaieguna edo igandea ez bada.

185. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0006 Jarraian agertzen den denboraldirako: a) Ezkontzarengatik hamabost egun natural.

186. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0006 d) Seme-alaba edo anaien ezkontzarengatik, ohizko egoitza aldaketagatik, lehen jaunartze edo bataiogatik, egun natural bat.

187. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Juzgaduz ezkondu gabea elizaz ezkontzea debekatua badago ere Frantziako legeetan, hamaika ezkontza egina da Pierre Lartzabal Zokoako elizan, bikoteei Euskadirentzat gudari asko ekartzeko aginduz.

188. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak f.s. letona 0001 Sofía Coello`gaz Bilbo`n eskondu eta eskontza orretan bost alaba euki, oneik orain andikiekin eskonduta ta aristokraziagaz eskontza bidez bat eginda.

189. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Ph.O.- Marx autogestioarekin ezkondu nahirik dabiltza, eta ez dut ezkontza zailagorik ikusten.

190. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1990 0001 Badirudi etxe hortan ezkontzak ia-ia eguneroko kontu direla.

191. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. agirretxe 0001 Gañera, dudarik gabe, maiorazgo orrekin ezkonduko liraken neskatxak badira, ezkontza ori bera kalera egingo balitz.

192. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. gaztañaga 0001 Antxe gertatu giñan semearen ezkontzan eta, ia zortzi urte dirala, baita Luzio ta Laura`ren Zillar-estaietan ere.

193. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Ezkontza

194. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1983 0001 Ezkontze

195. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 EZKONTZAN ORO PARTZUERGOAN!

196. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Legea pasatua da: zazpi ilabeteren buruan hartarik ari beharko da: ezkontzako partzuergoan badira Frantzian aldakuntza batzu, handik aintzina.

197. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Ezkontzen gutitzea ere sortzeen beheititze horren arrazoinetan ezartzekoa ditake hain segur, eta horrek oraino horrek ere beheiti araz detzazke hain segur familia haundiak, hola segituz.

198. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Mugetako gizonen buruzagiak ezkontza-bidez, beraganatu.

199. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Kazkazurik, hain zuzen, garai hartako (eta beste garai guztietako) jende gehienaren amets eta helburu diren osagarri eta doaiak ostikoz jotzen ditu: edertasuna, ezkontzaren bidez nabarmentzen den maitasuna, fama ona, aberastasuna, eta gaiñerako guztiak.

200. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1989 0001 Eta gero, egiten diran ezkontzetatik erdiak baño geiago desegiten dira.

201. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Ezkontzaren aurka egon ordez, pozik egon beharko zenuke, mutil gazte hori aparteko mutila da eta.

202. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... txill 0001 Elizkeria diogu, zeren-eta, arabitarren artean oso erabilia izan den Aldare/ Ezpata ezkontza aldrebesaren bitartez, Islam elizako gizonen eta instituzioen nagusigoa ekarri baita Aljeriara.

203. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Etxebarrin 10 neska-mutil diardue ezkontza aurreko ikasketak (kursilloak) egiten.

204. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Ezkontza aurretxoan beste ekitaldi bat egiten da.

205. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Izan be, ezkontz on bat egiteko, gauza askori begiratu bear jakue ta aurretik begiratu be, ez ezkontza aurretxoan bakarrik.

206. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Ezkontza aurretxoan atzera egitea, gauza gatxa da.

207. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Orretarakoxe dira ikasketak, urte batzuk ezkontza aurretik egiten diranak.

208. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00177 Bizkaia osoan zabaldu zan Iaun Zuriaren ezkontzaren barri, baina inori ez jakon txokatu horretarako sasoian edo tertzioan aspalditik sartuta egoan eta, ia-ia mutilzaharturik, uleak ere urdinduta.

209. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0046 Urte horretan, ezkontzen kurbea maldan behera jausi zan eta ez eban burua altxatuko gerrea amaitu arte; bien bitartean, hilkortasunak krisialdi jakinak jasan ebazan:

210. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0057 Esaterako, XVII. gizaldian Gizaburuagan ospatutako ezkontzetako ezkontideen artean Amoroto, Nabarniz, Lekeitio, Murelaga eta Mendexako pertsonak dagoz, nahiz eta oraindik edo beti ezkontideen jatorri adierazo ez edo, logikoena, oraindik gizaldi honetan ezkontzazko migrazino handirik egon ez, 6 ezkontzetan baino ez dago kanpotarren bat eta.

211. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0057 XVIII. gizaldian, barriz, goraka egiten dabe, alde batetik kanpotarrak agertzen diran ezkontzak, eta bestetik ezkontza honeetako kanpotarren jatorriaren hurruntasunak.

212. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0059 1825ean Amorotok biztanlegoaren %14'9a dau kanpokoa, honetatik %9'75a ezkontzetatikoa dala.

213. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0059 Kanpotarrok Amorotora etorri daitezan arrazoiak ezkontzak izaten jarraitzen dabe, eta beraz emigrazinoa gitxi aldatu da, ez da premina ekonomikoek eragindakoa, gizarte preminek baino.

214. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0059 Honegaitik, eta aurretik ikusitakoa kontutan daukagula, emigrazino mugimendua elizate honeetan inmigrazinokoa legez egingo zala suposatzen dogu: ezkontzen bitartez; orduan oraindik ez ziran berezko emigrazinoguneak.

215. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0204 Zure bizimodua, zure osasuna, zure ezkontza, zure lanpostua; zure aita edo ama; seme-alaba edo anai-arreba larrialdi baten ondatzeko zorian ikusten badituzu; zure jatortasuna balantzaka ikusten dozunean...

216. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0172 Argi dago armarria etxea eregi ostean jarri zana, Murgatarrak XVIII. gizaldiaren lehenengo erdian heldu ziralako Markinara, ezkontza bidez Andonaegitarrakaz senidetu ziranean, Bidarte dorrearen jaunakaz.

217. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0173 Kareagaetxea uri-dorrea Barroetatarren esku geratu zan XVII. gizaldian, ezkontza bati esker.

218. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0070 Horretarako egina da ezkontza.

219. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0070 Eta ezkontzara doazen guztiak, batez beste, beteten dabe eginbehar hori.

220. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0070 Baina, horrez gainera, ezkontza maitasunaren ezaugarri eta betegarri da.

221. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0070 Maitasuna da ezkontzaren oinarri eta zutoin.

222. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0097 (Ezkontzetan hain sonatua den Marcha nupcial delakoaren melodiaz) Tatxan, tatxan.

223. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0020 Ez badira ezkontzen zertara joanen gara ezkont-agentzia baten erostera?

224. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0076 BEZEROA. - Ezkontza batera joan behar dut eta...

225. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0076 PANTXIKE. - O!. Ezkontza bat!.

226. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00065 Kastitatea: Kastitate- edo garbitasun-botoa bizitzea, ezkontzari eta familia-bizitzari uko eginez nork bere burua besteei oso-osoan eskaintzea da, Jesusek berak egin zuen bezala.

227. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0006 Seme-alaben arteko ezkontza dute mintzagai.

228. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00077 Gaixotasun, ezkontza, bidaia eta luzatu ezin den beste zor bati, besteak beste, aurre egiteko ematen direnak.

229. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00020 Paul eta biok saloian sartzen gara. Amak hasperen egiten du eta ordulariari begiratzen dio, antigoala bera, aitaren oparia izan baitzen bion ezkontzaren lehen urtemugan.

230. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0020 Ezkontza honetatik jaio zen gure Bittori, amak garai bateko handitasun ametsak oraindik gogoan Victoria Eugenia bataiatutakoa.

231. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00020 Bere aitak eskainitako ezkontza ezetsi eta berak eraikitako klaratarren komentuan sartu zen. Eta urte luzeetan bertako abadesa izango da.

232. 1991> euskara batua literatur prosa r. ilintxeta 00047 Eta ilea? Ni horrela ez naiz jartzen ezta ezkontzetarako ere, eta hau, ordea, hala, astearte batean...

233. 1991> euskara batua literatur prosa a. ibartzabal 0077 Harrigarriena zen senarrak ezkontza ez etetzea.

234. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0029 Ezkontzara gonbidatuko zintuzket baina badakit ezingo duzula etorri, beti zaude-eta lanpetuegia nire gauzetarako.

235. 1991> euskara batua literatur prosa i. unzurrunzaga 0137 Arratsaldez ikusi dugu elkar eta berak azaldu dit: itxura besterik ez da izan bere ezkontza.

236. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0136 Predikari bati bezala aditzen zidan neskak eta segitu egin nuen; nere ustez, bere gurasoek ez zutela gure ezkontza onartuko erran nion, ez baitzuen oraindik ere hogei urte.

237. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0075 Zein da, benetan, gure ezkontzaren helburua?

238. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0075 Zein zen, benetan, bere ezkontzaren helburua?

239. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0042 Ez zen baketsuagoa izan Aranit Komenek Bizantzioko enperadorearen familiarekin egin zuen ezkontza-konponketa, baina, Tanux Topiaren hartan ezkontzak haserrea sartu bazuen, hauenean kontrara, hark baretu zuen zerabilten ahakarra.

240. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0068 Hiriarteko telefonozko komunikazioak, hasieran baimenduak, debekatu egin zituzten hainbat egun pasa ondoren, halakoa izan bait zen izan ere kabina publikoetan eta lineatan sortutako nahaspila, eta zorrozki mugatuak ondoren larrialdietarako, hots, heriotz, jaiotz eta ezkontzetarako.

241. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0239 Oso aurki Beulak eta itsuak eliz ezkontza izan zuten.

242. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0239 Ezkontza apala izan zen nork nahiko zuen horrelako ezkontzara joan?, biok bakarrik zeuden, gehi apaiza eta apaizaren emaztea.

243. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.i. astiazarain 00026 1724ko irailaren 11an bere jaioterriko erretaula eskrituratu eta egiten hasi zen, ondoren alboetakoei ekin zielarik; urte batzuk geroago dena bukaturik zuen. Bere familiari dagokion dokumentu batean aurkitu dugu Miguel, Martin de Irazustaren ezkontzari buruzko agiri batean, hain zuzen ere. Martin hau Josefa bere hilobaren semea zen eta Martin Antonia de Arreserekin ezkondu zen Hernialden 1725eko abuztuaren 6an, Miguelen izena agertzen delarik testigu ezkontza-agirian 60. DEA. Hernialdeko ezkontza-liburua (1700-1726).

244. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. lizarralde 00062 EZKONTZAREN ZEREMONIA

245. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. lizarralde 00062 Ezkontzako prestaketei dagokienez mende honen lehenengo urteetan kokatuko gara ezkontza hitzarmenetan gura soek parte hartzen zutenean notario aurrean egiten zutela jakiteko. Momentu horretan izendatzen zuten maiorazgoa, hau da, semerik zaharrena eta baserriarekin geratzea tokatzen zitzaiona.

246. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. lizarralde 00062 Mende honen erdi aldera kontatzen zaigu, ohikoena ez zen arren, batzutan bi familiak elkartu eta bakoitzak ezkontzara zer eramango zuen zehazten zutela. Baserri giroan jarraitzen zuen baserriak maiorazgoarentzako izateko ohiturak baina baserrikoa ez zen jendearen artean ez zen oinordekorik aukeratzen.

247. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. lizarralde 00077 Hasteko, aurreko ezkontzaren ondorioz Ignaciori ondasunak eta eskubideak hobetu zitzaizkion, baina bere aitaren etxean bizitzeko baldintzarekin, garai haietan alarguna baitzen. Etxe eta mahai berean izan behar zirenez eta batak besteari lagun egin behar zionez bakoitzak ahal zuen neurrian egin behar zuten lan.

248. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. lizarralde 00077 Ama alarguna eta anaiarekin bizi zen Josefak ondorendo hau eraman zuen dote gisa: 8ko 2 dobloi eta material berri batzuk, bi ohe bakoitza bere fundarekin, bi kutxa, mahaiohial batzuk, bi ezpain-zapi, estainuzko pitxer bat eta bi plater, arto anega bat, laia batzuk, aitzur bat, jorrai bat, arraztelu bat eta igitai bat. Hauek material guztiak Pazko Egunean eman behar zituen ezkontza berrira.

249. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlijioak munduan 00042 - Jaiotzetik beretik, Indiako gizon-emakumerik gehienek desberdintasunik gogorrena jasan behar dute. Kastak eta azpikastak hierarkizaturik daude (3.000 baino gehiago dira azpikastak). Ezkontzak debekaturik izaten dira kasta ezberdinen arteko kideen artean (eta kasu askotan, debekaturik baita harreman soila ere). Kasta baten kide izatea oinordetzaren bitartez transmititzen da.

250. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00185 - Hori duk arrazoia! -ezkontzara gonbidaturiko beste norbaitek.

251. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00078 1. Askok diote, alafede, arrazatik datorrela. Zatiketa artifizialek feudalismotik datozenak, printzeen arteko ezkontzetan eta biltzar diplomatikoetan oinarritzen direnak indarra galdu dute; germaniar herrialdeetako arrazak, ostera, egonkor eta tinko dirau.

252. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 00036 Handik egun batzuetara, Diego bila joan zitzaion. Reforma Etorbidean zuten etxebizitzan jarri ziren biak. Isilpean egin nahi bazuten ere, prentsak ezkontzari buruzko oharra agertua zuen. Luze gabe, bolo-bolo zebiltzan jendearen ahotan bikoteari buruzko esamesa gaiztoak.

253. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 00036 Ezkontzak ekarri zuen onurarik Etxe Urdinera ordea. Kahlotarren etxean geratzen zen azken alaba zen Frida, eta Riverak aitaren zor guztiekin kito egin zuen. Diegorekin, Fridak goren mailako artisten artean ibiltzeko aukera zuen. Elkarrenganako maitasunak benetakoa zirudien.

254. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00079 Jesusek erantzun zion: Zergatik deitzen nauzu ona? Ez dago onik, Jainkoa baizik. Ezagutzen dituzu Jainkoaren Aginduak: ez inor hil, ez ezkontza nahastu, ez ostu, ez testigantza faltsurik eman, ez inori iruzurrik egin, ohora itzazu zeure aita eta zeure ama.

255. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. maia 00021 Interpretazioak, ordea, datuak berak baino liberalagoa izan behar du. Honela, soziologoa ezin da gelditu ezkontaurreko ukituen edo ezkontzaz kanpoko pederastiaren gaineko portzentu batzuetan. Xehetasun horiek esanguratsuak zaizkio soziologoari, baina bakarrik gure gizartearen baloreen eta instituzioen ulerkuntzarako dituzten inplikazio askoz ere zabalagoengatik, ez besterengatik.

256. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. maia 00081 Ekintza sozialen multzo konplexu berezi bezala definitzen da instituzioa arruntki. Hala, legea, klase soziala, ezkontza edo erlijio organizatua, instituzio gisa har ditzakegu. Baina horrelako definizio batek ez digu oraindik esaten nolako erlazioa dagoen instituzioaren eta beraren baitan diharduten norbanakoen ekintzen artean.

257. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. arzalluz 00104 Eta ezkontza harekin, bidean izozturik geratu zen eztei ostea berriz ere martxan jarriko ote zen esperantza.

258. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00025 Animaliak ehizatzea askotan sedukzioarekin edo ezkontzarekin parekatu da, eta alderantziz, limurtzea ehizaldiarekin ere bai.

259. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00219 Hinduismoko ezkontza tradizionaletan oraindik ere luxuz koadernaturiko maitasun-liburuak opari ematen dira, bikoteari ezkontza gauzatzen laguntzearren.

260. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00265 Ezkontza nola edo hala gizarteko bizkarrezurra izan arren, herri gehienek onartzen dute ezkontza ezegonkorra eta zorigaiztokoa mantentzea ez duela merezi eta dibortzio-motaren bat izaten dute.

261. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00265 Erlijio handietan kristautasun tradizionala eta hinduismoa dira hautsi ezin den ezkontza mantentzen dutenak.

262. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00265 Ezkontza konplexuan komunitateko gizon guztiak bertako emakume guztiekin daude ezkonduta.

263. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00019 Ezkontza aitak hitzartzen zuen alaba ume bat baino ez zenean eta ezkontza, askotan, hamalau urte bete baino lehen ospatzen zen.

264. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00070 Ezkontza zen zeukan biderik egokiena, baina hori ere ez zen beti posible, doterik ez zuen neska gaztearentzat.

265. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00070 Gainera, gizonak baino emakume gehiago zegoen eta, ondorioz, erakargarritasun gutxiko emakumeek edo baliabide gutxi zituztenek ezkontzaz kanpoko irtenbiderik aurkitu behar zuten.

266. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00148 Zituzten ondasunen arabera identifikatzen ziren gizon aberats haiek ezkondu aurreko emakumearen garbitasuna eta ezkontza barruko fideltasuna derrigorrezkoa zituzten, oinordekoen inguruan duda izpirik egon ez zedin.

267. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00376 Hauek ezkontza-hitzarmenetan agertzen dira batik bat. Normalean, senargaiak etxea eta onibarra jartzen zituen, eta emaztegaiak, berriz, ezkontsaria dirutan, maiz zenbait epetan ordaintzen zena. Iturrizar baserriko oinordekoak 148 dukat eman behar zizkion anaia bati, 400 dukat arreba bati .eta zentso bat ere, zenbatekoa zen aitortu ez bazen ere emaztea izango zuenarengandik 1.000 dukat, erdia ezkontza egitean eta gainerakoa handik bi urtera, eta abere batzuk jaso zituen ezkontsari gisa; emaztegaiaren arreoari 300 dukateko balioa eman zioten 36 BPAH. 1772ko urriak 5. 2948.leg.

268. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00376 Manuel de Beraza y Zarragak, bere amaren lehen ezkontzako seme zaharrena zenak, hiru etxeren erdia bat nagusia eta beste biak honen ondoan zeudenak jaso zuen amarengandik emarian, eta gainerakoa amak gorde zuen bere buruaren mantenurako kongrua moduan.

269. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00376 Eskritura horietan jaraunspenetik kanpo utzi zituen bere bigarren ezkontzako alabak, eta Manuelen anaiei eta arrebari ehuna dukat eman zizkien.

270. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00319 Ezkontza ez dute gure artean bezain seguru izango, gurean bizi-lekuak finkatzen baitu, eta emaztea etxeaz arduratzen baita; beraz, errazago alda ditzakete emazteak, bat baino gehiago izan, eta batzuetan baita abereak bezala nahastu ere.

271. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. urkiza 0041 - Intzestua. Senide hurbilen arteko harreman sexuala edo beraien arteko ezkontza.

272. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. urkiza 0041 - Haragikeria. Ezkontzatik kanpo izan ohi den harreman sexuala.

273. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. urkiza 0041 Haragikeria bera baino, horren inguruko eritzia baztertu nahi zen batez ere, hau da, ezkontzatik kanpo harreman sexualak izatean, ez zela pekatu astunik egiten.

274. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. arrue 0312 Pirineotar Sistema Juridikoa aipatu zuen lehenik, zeinak familia, ezkontza eta oinordetza ukitzen bait ditu bereziki, eta Euskal Zuzenbidea bertan sartzen zela esan zuen.

275. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. arrue 0312 Primua ez denak ere galdatzen du lurraren gaineko eskubidea eta ezkontza on baterako eskubidea.

276. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arruti 0081 Familiari dagokionez, ezkontza Grezian burutzen zen antzera ematen zen.

277. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arruti 0081 Erroman ezkontza jai bat zen; K.a. 200 urterarte goi-mailekoen eskubidea eta gerora esklabu eta behe mailakoengan onartua izan zena.

278. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arruti 0081 Ondorioz, ezkontzatik at ematen diren erlazio sexualak ugariago bihurtzen dira, kontutan izanik gizona gizonago konsideratzen zela zenbat eta erlazio gehiago izan ezkontzatik kanpo.

279. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arruti 0084 Gurasoek erabakiko dute seme-alaben ezkontza.

280. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ribera 0070 Ezkontza hau gizarte-mailaren aldetiko igoera nabarmenaren agergarri da.

281. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: piarres ii, xi-xl 0010 Eta, jakina, akaberako ezkontza ere iragarrita utzi digu Goañarekin gurutzatzen den bakoitzean koloreak gorritzen zaizkiola adierazte hutsarekin 5 Eta zer esanik ez, gerrara abiatu aurretik, honek emandako Lurdesko Amaren medailari musu eman eta sakelean sartzen duenean.

282. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0028 Bi ekintza sozial mota desberdinetan agertzen da: Auzolanetako eginbeharrekin eta ezkontza ospakizunarekin lotua, hori bai, beti festa giroan.

283. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0119 Baigorrin esate baterako, sozialki gaizki ikusia zegoen ezkontza batean (gizon zahar eta neska gazte baten artekoa) edota inguruko norbaitek egindako beste edozein zentzugabekeriaren aurrean (izan zitekeen gazteek ezkontza zela eta eskatutako ardoa ez emateagatik ere), hori salatzeko, alde batetik broma eta burlaz (trufatzeko) osaturiko eta bestetik serio, mingarri eta salagarriak ziren Toberak izeneko antzezpen moduko ekintza publikoak antolatzen zituzten.

284. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0061 Gipuzkoako kostaldean herri batetan gertatutakoa hauxe: neskatx bat ezkontzera zihoan; dantza lotuan aldizka ibilia zelako, ez zuen izan ez Lezoko elizara, ez bere jaioterriko elizako Amabirjinaren aldarera ezkontza ospatzera joaterik.

285. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0061 Ezkontza hura nik bedeinkatu nuen.

286. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pirinioak 1995 0028 Festa eta ospakizun askotan zuhaitz bat (normalean haritza edo zumarra) egoten da plazaren edo belardiaren erdian, eta inguruan dantza egiten da, jokoak izaten dira... eta inoiz ezkontzaren bat ere bai.

287. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0144 eta jakin izanik ezkontza horretatik badirela adin txikiko seme-alabak, Ministraritza Fiskalari bidali zitzaion tratatutako guztiaren kopia, eta honek bere informea eman zuen bere denboran eta forman, baina ez zuen ezer agertu eskatutakoaren kontra, eta beraz autoak prest gelditu ziren epaia emateko.

288. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0144 LEHENENGOA.- Senar-emazte hauek, IGNACIO ARTANO UBIDE jn.ak, eta ANGELA AMILIBIA AIZPURU and.ak ezkontza ... egin zuten ...(e)ko herrian, eta ...(e)ko egunean; ezkontza horretatik jaio eta bizi den semea da EDORTA.

289. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0144 bada: 1) bananketa-demanda elkarren akordioz egin dute bi senar-emazteek; eta 2) igarota dago ezkontzako lehenengo urtea; horregatik bidezko da eskatutakoa baiestea eta bilatzen den ezkontza-bananketa dekretatzea.

290. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0228 eta jakin izanik ezkontza horretatik badirela adin txikiko seme-alabak, Ministraritza Fiskalari bidali zitzaion tratatutako guztiaren kopia, eta honek bere informea eman zuen bere denboran eta forman, baina ez zuen ezer agertu eskatutakoaren kontra, eta beraz autoak prest gelditu ziren epaia emateko.

291. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0270 Kode Zibilak bere 85. artikuluan xedatzen du: Ezkontza desegiten da, zein ere den bere modua eta ospatu izandako denbora, ezkontideetakoren baten heriotzagatik edo heriotza-deklarazioagatik eta dibortzioagatik.

292. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0270 formulatutzat eman dadila nire ordezkatuak EMILIO URIA ARANZAMENDI jaunarekin egindako ezkontzaren DIBORTZIO-DEMANDA, eta bete beharreko tramiteen ondoren, eman dadila bere egunean Epaia, ezkontza horren dibortzioa erabakiz.

293. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0370 Erabaki behar dut eta erabakitzen dut onartzea (e)k ...(e)ko egunean emandako Epai kanonikoaren efikazia zibila, zeinak ...aren eta...aren artean ...(eko) egunean egindako ezkontza ez-kontsumatuaren deuseztasuna deklaratzen baitu, auzi-kostuei buruzko deklarazio berezirik gabe.

294. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0163 1870eko ezkontza-legetik, senar-emazteen bananketako kausa legitimotzat kontsideratu izan ziren, bizitetxearen abandonua, adulterioa, gogorkeriak edo irain larriak, ezkontide batek bestea erlijioz aldatzera behartzea, gizonak bere andrea prostituitzeko proposamena egitea, ezkontzako umeak galbideratzeko edo prostituitzeko intentua egitea eta giltzape handia.

295. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0163 a) Bidegabe etxea abandonatzea, ezkontzan desleial izatea, portaera iraingarri edo laidesgarria eta familiako betebeharrak astunkiro edo behin eta berriz urratzea (Kz.eko 82-1 art.).

296. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0163 Kz.eko 82-1 artikuluan esaten den bidegabeko abandonuak, zehatz eta mehatz, bizitetxea begiztatzen du, hau da, ezkontzako elkarbizitza egitateaz gauzatzeko erabiltzen den leku fisikoa 3 Hala ere, autoreren batek, Doralek, badirudi oraindik ere ulertzen duela, ezen abandonu-kontzeptuak besarkatzen duen supostua areago dela asistentziako betebehar esentzialak bete gabe uzten direnekoa, seinalatzen baitu aipatuz doktrina jurisprudentzial bat, linea beretik zebilena eta ezkontzako bizileku-kontzeptua, bai zentzu fisikoan eta bai zentzu moralean, kontsideratzen zuena (1974ko azaroaren 18ko Epaia), ezen autu honetan egon daitekeela ezkontzako bizilekuaren abandonua baita arau-urratzailea bizilekuan egonda ere, baldin eta etxea bera abandonatu gabe ere sutondoa (hogar) abandonatzen badu. Oraingoko beste Epai batek, 1983ko otsailaren 10ekoak, intzidentalki begiztatzen du ezkontideen bizilekutik urruntzearen kontzeptu zabal bat, hau da, ezkontzako helburuak betetzeko beharrezkoa den elkarbizitza hausten ez duena.

297. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0460 Ezkontza deusez deklaratzen denean, ezkontzagileetako baten erruz, eskua izango du besteak eskatzeko, likidatu dadila hori parteharpen-erregimeneko arauak jarraituz, baina (ezkontza-erregimena parteharpenekoa, eta ez ganantzialena, denean ere) errudunak ez du parterik hartuko errudunak egin dituen irabazietan.

298. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0460 Likidazioko eragiketek kontu-doitze bat suposatzen dute senar-emazteen artean edo horien oinordekoen artean, ezkontzako kargak estaltzetik (edo senar-emazteek egindako kontratuetatik) jariatzen diren obligazioei buruz;

299. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0460 gainera suposatzen dute, erdibana sartu behar direla ezkontza bakoitzean zerako ondasunak ere, alegia, nork ordaindu edo jaso zituen ez-jakina delako, proindiviso bienak direnak.

300. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirreazkuenaga 0040 LEINU ETXEA - BASERRIA (Lurraldea)/FAMILIA-LEINUA/Jurisdikzioa-Hierarkizazioa/Barne-funtzioa (Bake soziala)/BIRSORKUNTZA SOZIO-JURIDIKOETARAKO ESTRATEGIAK/Jaraunspen-sistema/OINETXEKOTASUNA/BIRSORKUNTZA SOZIO-DEMOGRAFIKOETARAKO ESTRATEGIAK/Ezkontza/Ugalkortasuna/GATAZKAKORTASUNA

301. 1991> euskara batua saiakera-liburuak rol sexualak 0065 Emakumea, aldiz, sentimenduen munduarekin erlazionatzen da, ezkontzarekin eta amatasunarekin, zoriona lortzeko berau bide bakarra izango balitz bezala.

302. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0227 - emotibismoa: eztabaida moralak jarrera moralei buruzko eztabaidak dira eta ez gertakariei edo errealitateari, buruzkoak; gure jarrera edo iritzi morala dago jokoan eta ez gure ezagutza: ezkontzaz kanpoko sexu harremanak zilegizkoak diren ala ez eztabaidatzen dugunean ez dugu harreman horien soziologiari buruz (harreman horiek dituzten ondorio sozialak, horien estatistikak etab.) eztabaidatzen baizik eta horiei buruz dugun iritziaz.

303. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. gil bera 0096 Herri hartako ezkontzak honetan dabiltza mainguka: haien azturak hain lege zakarra eta azpikaria ematen die emakumei non arrotzarekiko elkartzerik urrunduena baitzaie hurbilena bezain larria.

304. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. aldoy 0268 Ezen, idazki honen bidez eta betetzen dudan ordezkaritzan, nire ordezkatuak eta EMILIO URIA ARANZAMENDI jaunak, zeina baita adinez nagusia eta bizilekua ...(e)n duena, egindako ezkontzaren DIBORTZIO-DEMANDA formulatzen dudala, Kode Zibileko 86-4 artikuluaren arabera.

305. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. aldoy 0268 Ezkontzako Inskripzioaren ziurtagiria juntatzen da (1 zk.ko dokumentua).

306. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. aldoy 0268 BIGARRENA.- Ezkontza hori ...(e)ko Erregistro Zibilean inskribitua aurkitzen da,...Tomoan,...Orrialdean (...zk.ko Epaitegian).

307. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. aldoy 0268 HIRUGARRENA.- Ez da umerik izan ezkontza horretatik.

308. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elustondo 0012 Hogei urte inguruko gazteak izanik gehienak, inmigrante gutxik ukatu ahal zuen ezkontzak nahiz adinak eman ohi duen bizitza-eskarmentua zein autoritate morala.

309. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elustondo 0018 Ondoren, EEBBetan jaio zen belaunaldia hazi ahala, ezkontzak izan zituen oinarri euskal komunitateak, euskaldun horietarik ehuneko handia talde etniko berekoen artean ezkontzen baitzen.

310. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. karrera 0135 lege horrek dote eta ezkontza bidez seme-alabak hobetzeko debekua ezartzen duenez, seniparteak modu horretan ezin dira ordaindu.

311. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. karrera 0135 Hori arautu egiten da, normalean ezkontzako hitzarmenen bidez, eta bikote bakoitzaren egoera zehaztu (eskubideak eta betebeharrak), horrela sozietate familiar bat sortuz.

312. 1991> gipuzkera antzerkia elizdo 0140 XI: Or nunbait; baña denpora alperrik galdu gabe, esaten asi zaitia, nere ezkontzako paperari zer eritzi diyozu?

313. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0169 Garai bateko ezkontzak

314. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. ugarte 0188 (Bizibidez) Argintza, artzantza, morrontza, ezkontza, labrantza

315. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0317 Ezkontzari buruz Jesusen irakaspena (10,1-12) Mt 19, 1-12

316. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0317 Iru katakesi-gai dakarzki Markos-ek, Jesusen nekaldiaren argitan ulertzekoak: ezkontza (10,1-12); aurrak eta Jainkoaren erreinua (10,13-16), eta aberastasunak (10,17-31).

317. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0317 Ezkontzari buruzko irakaspenean, iru zati bereizten ditu Markos-ek: nun gertatu den (1); fariseuen eztabaida (2-9),eta ikasleei bakarrean emandako irakaspena (10-12).

318. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0317 Fariseuen maltzurkeriari erantzunez (2), Jesusek ezkontzaren bikaintasuna goraipatzen du.

319. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0317 Aundia da, Jesusek emen agertzen duen nagusitasuna: gizonaren eta emakumearen arteko ezkontzari buruz Jainkoak munduaren asieratik zituen asmoak aditzera ematen ditu (6-8) (As 1,27; 2,24).

320. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00083 Garrantzirik aundiena osasunari ematen diote. Urrena, ezkontzan daukate euren itxaropena. Osasun onarekin eta aurtxo bat aziaz, senar on batekin bizitzea da Italiko emakumeen elburua. Euren ametsik gozoenetako bat, aurtxo bat laztanduaz senarra noiz etxeratuko zai egotea omen litzake. Eziñ esango degu Italiko etxekoandreak benetan maitagarriak ez diranik. Amets ori egi biurtzen laguntzen ez badute, ez dute italianoak barkaziorik.

321. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j-l. davant 00006 d) Ezkontza aberatsa egin zuen (baina aberatsak ez ote dira ezkontzen aberatsekin?) eta, familiako iturrien arabera, emaztearen aitarekin erauntsi zuen armadoregoan.

322. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2433 b) Ezkontza dela eta: 20 egun natural.

323. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2433 g) Seme-alaba eta anai-arreben ezkontza dela eta: egun natural bat.

324. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2434 Arazo propiotzat hartuko dira odolkidetasun edo kidetasuneko laugarren gradurainoko senideen ezkontzak, bataioak eta izaera familiar intimoko gertakizunak bezalako izaera familiardun ardurak betetzea, langilea ukitzen duten izaera judizial pribatu, administratibo edo laboraleko ekintzetara joatea, bisita eta azterketa medikoak, edo kontsultategi juridiko edo kongresu sindikaletara joatea inplikatzen duten arazoak.

325. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8684 a) Famili kargak: ezkontzagatik 0,5 puntu eta seme-alaba bakoitzeko 0,5 puntu.

326. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0034 Bigarrengoan, mende honen haserako familiarteko oroigarri izango ziren ezkontza, bataio eta abarretako argazkiak izango dira argazkigintzak egunerokotasunean hartutako garrantzia adieraziz.

327. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0009 Hego Euskal Herriko eta Castilla-Leoneko gizonezkoak urte aldetik berantiarrenak dira ezkontzen Estatu espainolean, Demografia Institutuak egindako txostenak adierazten duenaren arabera.

328. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0009 Ezkontzen goiztiarrenak, ordea, Baleare Irletako eta Murciako gizonezkoak dira.

329. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0012 Ebanjelioak eta elizak familiaz beti eman dizkiguten irakaspenak: ezkontza, eta kristauontzat ezkontzako sakaramentua, zein den gauza ederra eta baliosa; hitza hitz dela, eta biziko laguntzat hartua denari zor zaiola leialtasuna, azken orduraino: haurren munduratzea, eta haien hezitzea, esan nahi baita haunditzen laguntzea, begirunea eta elkarrizketa zabaltzea, elkar-laguntza eta maitasuna sendotzea.

330. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zubizarreta 0036 Aitak esan dit beren ezkontza dela eta nik galdetu diot: Eta ni, zergatik ez nago ni?

331. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iturbe 0036 Herriko festak zirela eta, inoiz baino dotoreago jarri zen: amak egin berri zion soineko loreduna, haientzako propio erositakoak ziruditen belarritako handiak, hilea mototsa bikainean bildua eta ahizpa zaharrenaren ezkontzan estreinatutako zapata zuri takoidunak.

332. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0005 Ezkontza

333. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0005 Iragan larunbatean ezkontzako sakramenduaz elgarretaratu dira Beskoitzeko elizan, Jean-Rene Dithurbide Jeloseko semea eta Sylvie Duhau, Beskoitzeko neska xarmanta.

334. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0011 Beste askotan, ostera, gurasoek seme-alaben ezkontzan ardura itzela izaten eben.

335. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0011 Ezkontzarako eukiak eukiak = ondasunak; aberastasunak. edo ondasunak be gogotan artzen gogotan artu = kontutan artu. ebezan.

336. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0011 Semearen edo alabearen ezkontza osteko diru-egoereari asko begiratzen eutsoen eta.

337. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0011 On zala eta, gurasoak, amak batez be, ezkontza tratuetan ibilten ziran.

338. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0011 Ezkontzarik geienetan gurasoen (amak) eskuartzea ezkuartzea = parteartzea. argi-argia zan.

339. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0011 Euron artean, amen artean, berbatuten ebezan ezkontzarako arrioa, dirua eta eukiak eta.

340. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0011 Ezkontza konponketarako, geien baten, domeketako mezatarako ibilaldia erabilten eben.

341. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0011 Amak, goizean goizerik bazkaria eginda, etxetik urteten eben eta meza aurreko zein etxera biurtzeko ordu luzeetan ezkontza konponketan ibilten ziran.

342. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0011 Aurretiaz, geienetan, iru deiera deiera = ezkontza aurreko ezkon deia. egiten ebezan.

343. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0012 Ezkontza inguruan ekandu ekanduak = oiturak. aitagarriak izan doguz gure artean, esaterako, ETXEAN SARTZEA.

344. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0012 Ori zala eta, ezkontza ostean, ezkonbarriak ilerrira joaten ziran, ildakoen obietan obi = ildakoa lurpean sartzeko tokia. lorak izten, ain zuzen be.

345. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0012 Ez egoan ezkontzarik jatordua egin barik.

346. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0012 Baina ezkontzako ekanduen artean, arrioak toki berezia bear dau.

347. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0012 Arrioa zenbat eta ugariagoa, ezkontza obea.

348. 1991> zuberera saiakera-artikuluak j-l. davant 0062 Gero protestant egin zen hau, nonerebeita Catherine de Johanne andere protestantarekin egin zian ezkontzaren ondorioz.

348 emaitza

Datu-estatistikoak: