XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0030 Zeuri atsekabetan laguntzeko duiña ez naz, neure obenagatik erdibittu dau zeure gogua atsekabezko ezpeteak-eta.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0107 Aguazillak gerrontzeko ezpatara eroan eban eskua.

3. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0187 Itz neurrtubok liñua ezpatakaz bigunduten diñardubenen abestijak dira eta gure ezpatadantzari-gorularijai euren liño-lanetan diñardubenetan bein baño sarrijago entzuten jakeze.

4. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0450 ¡Gudarozteen Errege Jesukristo! Okerrak zuzentzeko, gaizkilleak zigortzeko ta erri ta erridien eskubideen babeserako ezpata eskuan daukatenak, ez dezatela, Jauna, zure Agintaritza nagusia ta Erregetza aztu; ezpata Zure mendean eta Zure alde erabilliaz betiko garaipena iritxi dezaten. Amen.

5. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0257 Simeonen ezpata zorrotzak azkeneko zauriya ta aundiyena, orduntxe egin zuban; eta aundiyena izan zan azkenekoa zalako.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Biotza ezpata zorrotz batez josirik dauka.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0143 Ara, orain dijoa ezpata sartzera...¡eup!¡kale!... Berriz... tira tira...¡e... up!...¡uts! Gizajua izarditan dabil.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0143 - Zuti gero ezpata utzi're.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0010 Zaldun kementsua ta yayoa baño ere yayoagoa espata ta burni burrukan zeukan atsegiñik aundienetakoa.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0077 Laztantxuk, arpegia, garden: zuri eta eder zúan; baiña, Amabirjiña Doloretakoak bezela, biotza zazpi ezpataz zulatua zeukalarik, begitartea, oiñaze mingoitzez, errukigarri markatua agíri baitzuan.

11. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0208 Nork erran du: erhoturik, egun batez, ezpata eskuan, Olivier bere adichkide hoberenari lothu zela Arrolan hoi?.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Bidian iragi eutsoen makuan ezpatadantzarijak euren ezpatakaz beste maku bat eraldu ta bijen azpitik, tanboliña aurretik zala igarotian, Gotzañari irribarria urten eta burua makurtu eban.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Montserraten bere azteko biztaldiko auterrkuntza orokarra egin garbai andiz, eta biztaldi barrirako gogo sendua azaltzeko, Miren Ama Anderearen irudiz agerri gaubetia egin leban, ezpatea gerritik kendu ta oparri-oltza-onduan eskegi ta eskañi.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Zazpi urteko ezpata bildurgarri izan ez bada iñorentzat oraingo indarketa oyek ez dira izango.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Ez dabe martiriak gudari ta arma bearrik izan munduko agintari gustiak garaitzeko eta legoirik amorratuenak otzantzeko, suari bere erre-indarra kentzeko ta ezpatarik zorrotzena amusturik izteko.

16. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... d. esnal 00024 Onelako erriyari dagokiona da, menpetu duanaren ezpata eta nausikeriaren zigorra.

17. 1900-1939 zuberera antzerkia gh 1938 0312 Othoampiuml; egon zite hurruntto, zure ezpatareki,
Bessoz-besso enintzateke, jarri nahi zureki,
Begiac nuri nahi tûtzû, jelkhi gerren horreki
.

18. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0489 Eta ezpatia nun-nai zure alde eta edozeiñen aurka atarako nebanez, justua da oiñ zure benetako eraillia ill deiran.

19. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Beste aldian, txaungelea (sakristeria) dozu; ba-dau berton be zerbaitsu zer ikusi: leyar-erakustokiko vitrina Deun-gorpuzkiak edo Erlekiak, eta beste pitxi batzuek - Zumalakarregi'ren ezpata bat be bai -; eta ertz baten, esku-garbitzeko Iturri bat.

20. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0037 Ezpataz bestiak azpiratutia ezta ixan be gixonen aunditasun-bidia.

21. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0154 Gero gudarien izkilluai ta ostantzeko gizonen soka lokarriai begiraturik, diñotse: Lapur billa lez, ezpata-makillakaz Ni eroatera etorri zarie.

22. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0283 Zure semeei ezpata sartzeko barrua izan duzun ama!

23. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0120 LORE: (Urko'ren besoetan) Urko!!
URKO: Lore!!
ZUNBELTZ: (Ezpata eskuan) Urdaspal! Nik ilko aut!

24. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0120 URDASPAL: (Ezpata eskuan) Ay! Zunbeltz gaizkille!
TALDEA: Ah! ekin ortxe!
LORE: (Bildurrez) Jainkoak zaitu gaitzala, zaitu gaitzala...

25. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0095 Otoitza Jauna, Zure Elizaren alde gaiztoen ezpatez erori zan Gotzai ospatsu Tomas.

26. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1332 Elizan sartze egunean esana zion Simeon'ek: ezpatak alderen alde erasango dizu biotza. Orra gertatu.

27. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0178 (36) Au erantsi zien: Orain sakela dunak artu dezala; berebat bidezorroa; ta ez dunak, soingañekoa saldu dezala ta erosi dezala ezpata.

28. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0013 Bere oña enborraren aurka jarri ta ezpata aldi batez atera du.

29. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0370 Turno'k orduan jauzi (saltu) egin ta, ezpatea goigoi, soin oso zutik jarri ta (zigor gabe, berak uste) Enea jotzen du.

30. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0370 Ezpata etoia, alare, zartakoaren erdian gartsua utzirik, erdibitu egin zaio Turno'ri: igesak gerizpean artzen.

31. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0370 Lenengo burrukaldietan azkar bai azkar zaldi uztartuetara igo zanean, bere aitaren ezpata ordez, bere burtzain Metisko'ren burnia eskuratu omen zun, eta aski izan zun ura teukrotarrak iges joan zitzaizkion bitartean; ezpata ilkorra baiña, Vulkan'en zerutar iskilluetara etortzean, apurtu egin zitzaion zartakoaren indarrez, izoztela kaixkarra bai'litzan; pusketak dizdiz dagite ondar gorrian.

32. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0370 Turno'k, igesi doala, errutuldar denak erabat larderiatu ta gogorrean artzen ditu, bakoitzari bere izenez dei egiñik; bere ezpata ezaguna eskatzen die azkenez.

33. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0055 Beraz, nire ezpata zuen odoletan bustiko da ala zuena nirean, baiñan, zuek eta ni ez gera mundu onetan bizikide izanen.

34. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0042 Politikan, berriz, Imperium Romanum, Karolus Aundiaren Erresuma eta Germanicum Imperium Sacrum Romanum: Gurutze bat eta Ezpata bat.

35. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0008 EZPATA Zortzi egun geroago erdaindu egin zuten Jesus, legeak agintzen zuan bezela.

36. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0008 Eta orain samurragotu egin zan bere abotsa: -Eta ezpata batek erdibituko du zure anima ori, biotz askoren pentsamentuak argitu ditezen.

37. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0009 Ezpata du esku batean, burniaga luzea bestean: Iñazio gudaria da Bere oñazpiko arriak ura dario, karramarro itxurako zizku batetik: San Inazioren ura da.

38. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak jmb 0172 Sinistu du Deabruaren esana, sartcen da bere echean, eta guelan topatzen ditu oatcen bi, emaztea eta onen maitea cirala uste zuanac, eta gueyagoren beguira egon gabe, arturic berequin ceraman ezpata, jositzen ditu biac, gueratzen diradela illotcic itz bat ere esateco toqui gabe.

39. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak p. etxebarria 0102 Da gero, olan sertuten sanean, otesan beste espatea esaten yakon egur bet.

40. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 SURR. - Nire bizia-arren, abade, zure soñeko luzeak yagoten zauz zu, ostantxean somau bearko zeunke nire ezpatea zure odolean.

41. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0124 KAIS. - Egoki be egoki da lenen alkarrekin itz egitea: eta orrexegaitik bidali doguz idatziz, gure aurretik, gure asmoak: eta asmook buruan erabili ta ausmer egin ba'dozuz, dakusagun ia orreik lekaratuko dabenentz gogara eztagon gure ezpatea, eta Sikili'ra eroango dozunentz atzera gazteri adoretsu ori, ostantxean il egin bearko dau-ta.

42. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0124 PON. - Sikeli ta Sardini opatu daustazuez zuok: itsas lapur bagarik itxi bear ei dot itsasoa: eta gero, onenbeste gari-neurri bidali Erroma'ra: onako au ontzat artuazkero alkarregandik alde egin gure ezpatai aginik egiteka, eta atzera etxera yoan, gure ikurdiak mallatu bagarik.

43. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0052 Gudari itxusi bat, bibote andi eta ortz artean ezpata baizen, aizto luzea daroala, oldarrez sartu eta ankaz gora jausten, Ñiñiren gurdian oztopatuz.

44. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0052 Amorruz jagi eta, gurdi barruan Ñiñi oratzen dau du uleetatik, uaaa... kupigarria asperendu dau du Ñiñik aidean dagoela, ezpata sartu ez sartu dago gudaria, ijiji ixila urten dautso dio Babiri estalkipetik, ez daki Ñiñi bat dala, eta odolik ez daukala barreari eusten.

45. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0034 Amak neuk iñoiz ez ikusiriko aurpegirik zoriontsuena darakus, eta orduan beste aingeruak auxe eratsi dau: Itzi lo egin dagian, egunen baten gaixoari zazpi ezpata biotzean sartuko yakoz.

46. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0161 Ezpata miragarria.

47. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0161 Baegoan Txan tx'iu eritxan herrian ezpata zorrotz bat eukan gerrari bat.

48. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0161 Harrapatuetariko batek ezpata zorrozduna ezagutu eta apal-apal egin eutsan berba.

49. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0161 - Zure ezpata hain zorrotza dala esaten da, eze kolpu bakar batez ebagi daike gizon baten burua.

50. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0161 Lapurra gerrariaren ondorik joan zan urkamendiraino Gerrariak ezpata biluztu, hazatu eta begi itxi-iregi baten moztu eutsan burua.

51. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0161 Burua jira eta bira joian eta bueltaka ebilan bere ahotik honako au atera zenean: Ezpatearen zorrotza!.

52. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0076 Nik jarraitu dagidan gura ba dozu, emoidazu zure urrezko koroea, emoidazu zure espatea ta zure erre-makilla urrezko ederra ta zuretzat uts-utsean nire abestirik gozo, kutun eta lilluragarrienak abestuko dodaz.

53. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0076 Eriotzeak txoritxuen txio-txio bakoitzagaitik, espatea, koroe ta errege-makilla emon eutsazan.

54. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0065 Arratseko 3,30'an Pearse'k bere ezpata jeneral britaniarraren eskuetan itxi eban, bide batez matxinadari amaia emoteko beste buruzagiei aginduz.

55. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0064 Eta lenengo ebagia egiteko ardurea izan ebana be, jakina ba, Espartero generalaren ezpata zorrotza izan zan.

56. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0064 1841 g. urtarrilaren 5ean harek eginiko aginduak foru-ibilagiria baztertu eban, baina haren ezpata nekagatxa ez zan hor lotu: bederatzi hilabete geroago, beste zarrastada bategaz 1841 g. urriaren 29-ko dekretuak Batzar Nagusiak eta Aldundiak kendu ebazan.

57. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0016 SANTXO: Ez arranoa! Hori gainera, hiru egunean ezer jan eta edateko eman ez zidatela. Aurrez, bapo jan eta edan banu, ez nuen bakar bat ere zutik utziko. Etsaiak!... Perretxikoak bezala ebakiko nituen nire ezpatarekin beltz guztien buruak!

58. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0059 BRUTO - Bai, ziur nago baiezkoan, Volumnio. Ikusten duzu nola doan mundua, Volumnio: geure etsaiek zuloraino eraman gaituzte (Armatarako deiak, urrunean). Hobe da geuk salto egitea bultza egingo diguten arte itxaroten egotea baino. Volumnio zintzoa, badakizu biok batera eskolan ibiliak garela: orduko estimu harengatik, nire ezpataren heldulekuari eusteko eskatzen dizut, ni gainera oldartzen natzaion bitartean.

59. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0059 BRUTO - Alde egizue: jarraituko dizuet. (Badoaz KLITO, DARDANIO eta VOLUMNIO). Mesedez, Estraton, gera zaitez zeure jaunaren ondoan: aipu oneko gizona zara zu. Zure bizitzak izan du ohore-ukituren bat: eutsidazu, bada, ezpatari eta bihurtu aurpegia ni gainera oldartzen naizen bitartean. Nahi al duzu, Estraton?

60. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0063 BERETERRETXE - (Bertrand'i). Eman zure ezpata Olhaibi'ko etxeko jaunari. Oraindanik zure burua preso konsidera ezazu.

61. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0063 BERETERRETXE - Orduan, nirekin borrokatu beharko duzu. (Ezpata zorrotik atereaz).

62. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0016 SANTXO: Bide luzea egin ondoren. Beltz haien hatzaparretatik ihes egitean, ez ninduen inork harrapatuko. Ezta zaldian izanda ere! Ez arranoa! (Zutituaz eta ezpata bat eskuan izango balu bezala). Zazt lepoa, ni zaintzen zegoenari... Zazt, besteari... Hirugarrenari berriz, burua erdi bi.

63. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0035 Eguna joan eta etorri, ni bakarrik lanean... Berehala aldatu behar ditek etxe honetan gauzek edo bestela ezpata dantzatzen hasi behar diat.

64. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0090 Burdinezko ezpata luzea da aldi honetako harmarik bereziena.

65. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0085 Burrukan ere zailduak, itsasoari beldurrik ez, arpoia utzi eta ezpata hartzea zen guztia.

66. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0010 Su-Tao atarian aurkitu zuten, jadanik egun argia bait zen, eta ezpataz hil zuten.

67. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0199 1861ean, hala ere, harrapatu eta hil egin zuten sama ezpata zorrotzez ebakiz.

68. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0157 - betidanik neraman erdaldun izanaren ezpata bihotz-muinetan sarturik.

69. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. berriotxoa 0041 - Zorionez ezpatarekin oheratu naiz.

70. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura loti ederra 1977 0008 Printzea, oso kementsua zan lez, haren ezpata atera zuen eta zartada indartsuekin bidea zabaldu zan arantzadun sasitzan, printzesea ezagutzeko asmotan.

71. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0006 Erregeak bere ezpatari heldu zion, baina deabrua azkarrago ibili zen; sekulako kolpea eman zion erregeari eta putzu sakon batera bota zuen.

72. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0038 Laguna, esku batetan ezpata, bestean urrez beteriko poltsa, zain zedukan.

73. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0038 - Baldin sesio edo borrokaren batetan nahastu bahaiz, ordea, eta laguntza bila bahator, hona hemen ene ezpata.

74. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0030 Honek lantza altxa orduko bere ezpataz menderatu zuen Zedrikek.

75. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0053 Patxik, esku batean pistola eta bestean ezpata, isiltzeko agintzen zien denei, baina alfer-alferrik.

76. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0073 Borreroak ezpata atera eta ahal zuen gogorren eman zion.

77. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0073 Ezpatak salto egin zuen Kim-en lepoan.

78. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0073 Ezpata autsi egin zen bigarrenean.

79. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0026 Ezpatez, ordea, gogor ziharduten, baina meritu handiagotzat zuten indarraren indarrez besteari ezpata jausi araztea, zuzenean sartu itxura egitea baino.

80. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0188 Ezpata jaso zuen, baina sartu behar zion une berean, erraldoia apartatu egin zen.

81. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0188 Ezpata airean irten zitzaion: orain bi borrokalariak berdin zeuden.

82. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0188 Joanes berehala zutitu zen, baina, ezpata hartu beharrean, bestea zutitu arte itxoin zuen.

83. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0314 Ezpata altxatu eta honela mintzatu zen: (...).

84. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0078 Taras izeneko gizona Vaniaren kontra joan zen, ezpata eskuan zeukalarik.

85. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0078 Ezpata lantzaren punta ukitzean mila zati egin zen, zarata karrankaria eginik.

86. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0078 - Nire ezpata!- orroe egin zuen Tarasek -.

87. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0078 - Nire ezpata apurtu egin da! Mesedez, lagundu! Mesedez, lagundu!.

88. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0012 Bertsoaren begietatik,
ezpataz, eman nahi izan dio
haitzurlariari lurra.

89. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0033 Poetak gizonari
lorearen goiztiri,
ihintzez, ezpataz,
nahi dio eman,
eta dio:
ENTZUN, erne, entzun!
senti ahal bazintut...
Hori poza nirea!
Izen borobila
asmatuko nioke Ifarrari
Untzi eder, izardun,
eraikiko nioke nahiari.

90. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0074 Epaileak entzun omen
haren hitza
egilearen defentsa.
Entzun bai
baina ulertu ezin:
haren balantzaren ezpata
sorra baita
judizioaren egia
bezain.

91. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0079 Berroroituko diot Epaile Jaun Horri
poetaren azken hitzetan zegoen delikturik:
Eta jauna... eta bai, jauna... Bai!
puska dezaten ezpata(...).

92. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0086 Ez Jauna!
Ez zidaten erakutsi
burdinaren herdoila dastatzen
ogi batetarako mahai bi
ziratekeenik
ezpatak bi aho zukeenik.

93. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0068 Baina zergatik daramazu ezpata?.

94. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0068 - Ezpata - esan zuen, burdina ukituz.

95. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0068 Egia da polizien aginduen arabera ez duela inork ezpatarik erabili behar Indian, baina piska bat zuzpertu eta kirtena ukitu zuen, ederki ezagutzen naute hemengo guardia guztiek.

96. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0377 Parean jarri zitzaienean, ezpatak altxa eta lurrera bota zuten hamar mertzenarioen artean.

97. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0377 Ordea, Wei Lie Deshangen esanei jarraituz, ez zuten ezpatarik erabili.

98. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 0046 Iakue Doneak,
Kantauriko leinuak
kristautu behar eta
atera zuen
zorrotik ezpata
.

99. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 0046 Eta han
ez zegoen Jesusik
esateko:
Sar ezak berriro
hire zorroan
ezpata hori;
burdinez hil dezana
burdinez hila
izango duk eta
.

100. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 0046 Iakue Doneak
Ferrol-en badu
oinordekorik:
Iakue Donearen
zaldi zuria
beztuta;
ezpata.

101. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0358 Herri mutu bat gaituk, eta mututasuna aho biko ezpata izan zitekek: jakinduriarik sakonenaren adierazgarri edota, alderantziz, sorgortasunik kamutsenaren.

102. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0007 Eta Huancavelica, Huancayo, Abancay... eta Cuzco, inca lurraldearen hiriburua, eguzkiaren sabeletik sortutako lurra: nola ez gogoratu Andesetako mendi mazelez osatutako Jose Maria Arguedasen poliedro itxurako gorputz hautsiaz eta haren jadanik sufrimendua inon kabitzen ez zitzaioneko suizidioaz, indiarragotzat zuen bihotz hura ezpata zuriak iragana, Limako espazio goibel hertsian kondorearen hegalada mugagabea berraurkitu nahi eta ezinean, Tupac Amaru-ren hilobitik sortzen ziren dei erdiragarrietatik ezinezko ametsak gorpuztu nahian, zumbaylluaren antzera, ezerezaren inguruan etengabeko zirkuluak osatu nahiz jirabira desesperatutan ibili zena.

103. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0007 Ezkutaria beldurrez dardarka zegoen bitartean, Gaston ametsetan ari zen bueltakoan egingo zioten ongietorriarekin... herensugea hiriko harresietara eramango zuen arrastaka... aitak negar malkotan hartuko zuen eta Ricardo Corazón de Leon-ek foruak zin egitean berekin han egon zen Txikon arbasoaren ezpata emango zion oparitzat... bere argazkia besteen ondoan eskegiko zuten eta....

104. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. arriola 0016 Ezpata, burnizkoa.

105. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0023 Bapatean su ikaragarri batek inguratu zintuzten eta suzko ezpatak ageri ziren guztioi erasoka.

106. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0063 Sargoria ezpata bat zen, barruraino sartzen zena.

107. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zientekn 0387 Toledoko ezpata famatuen sekretua ere hein handi batean Arrasateko altzairuan zetzan, bertako armagileek 1777ko txosten batean adierazten zutenez, Arrasateko altzairua Milangoa eta alemana baino hobea zela esanez.

108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Eskoziarrek ere egiten dute honelatsuko dantza bat, ezpatak lurrean gurutzaturik jartzen dituztela.

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0328 Ospe zabala ukan zuen gure burdinak, eta ez Bizkaiko burdingaiak bakarrik, baita olagizonen burdin landuak ere: ezpatak, ontziak, aingurak... Burdinola bakoitzak 1000/1500 kintal landu zitzakeen urtean (Gorosabel).

110. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0128 Bestalde, ahal den zehazkien asmatu eta planifikatutako egitamuak ere gainean du Damokles-en ezpata: egitamuari mementoan behintzat ezjakintasunak eta ezinak ezartzen dizkioten akats eta mugetatik at ere, harek porrot egin dezake, gizonaren askatasunagatik hain zuzen.

111. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb leg 0102 Burdinazko tresnak ere agertzen dira, batez ere labanak, ezpata adardunak,(...).

112. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0555 Bi armarri kontserbatzen ditu: hauetako bat, txikiena, XVII.ekoa da eta posizio inbertituan ipinia dago; ezpata, gurutzeak, itxoroskiak eta segada erakusten ditu.

113. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0610 Gorago, arras galdurik, erliebe bitxi bat, ezpata daukan pertsona baten burua errepresentatuz.

114. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0744 Erakusten du baita beste armarritxo bat ere, ezpatak zeharkatutako bandarekin.

115. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0099 Famatua izan da, bereziki, aita santu Inozentzio VIII.ak landuriko Bi ezpaten teoria: hau da, * botere izpiritualaren eta * botere tenporalarena; bien artean, gorena erlijiozko botereak izan behar zuen, eta besteak horren menpe egon.

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0313 Azken hauek eramaten dituzte ezpatak eta poltsa bat eskuan, dirua biltzeko, zeren berak bait dira taldeko arduradunak.

117. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0256 Erregearen borondate onean sinesturik, Tyler harengana mantsoki joan zen; baina, traizionatua, hots, salatua izan zen, eta nobleek ezpataz jo eta hilda utzi zuten han bertan.

118. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0137 Untzi bati eraso dizaioke indar handiz, bere burua arriskuan ikusten dunean: esaten da batzu hil direla beren espata untziko zureri guztia zulatuta utzirik.

119. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak beasain 0345 Erdiko pertikaren atze-aurretan bi ohol estu zutik sartzen dira, ezpatak, eta beren gainean, batetik bestera, gurtaga izeneko egur bat.

120. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak beasain 0345 Era berean, aipatutako ezpatak eta gurtaga gurdiari ere jartzen zaizkio behar denean.

121. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: azkune mendia, iñaki: zezenak euskal herrian, v-xii 0008 Ordea, gu jadanik eritegietan jaiotzen gara, ez gurasoen etxean eta ez ahaide eta senideek inguraturik, baina mediku eta erizainek: jaiotzaren gure esperientzian ez dago, andre baten bere baitan erne duen haziagatik odoletan haurraz erditzea (ezpata batez bezala), euskarak ederki esaten duenez, etxea bera eta laguntzaile jendeen eskuak odolez betetzea, etab.

122. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0063 Haren gainean ezpata bat zegoen; baino ezpata galdu zen eta orain ez diteke aurkitu urrea.

123. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak h. knô*rr 0016 Shakespeareren garaian, XVI. mendean, Bilboes, hau da, Bilbaos, burdinazko ezpata eta barra batzuk ziren, girgilutzat erabiltzen ziren gateekin.

124. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0023 Defentsarako baliokoa duen ezpata ikusgarri bat azaltzen duenez, nahastezina da.

125. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0009 Gurdietan taxuz jarrita daramatzate buruoskolak, eskutuak, burdin-sarezko atorrak, lantzak eta ezpatak.

126. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0007 Brattahlid, Heriulfnes, Gardar, Sandnes-eko hilerriek jakintsuen jakinminari eskeintzen dizkiote, ez bakarrik aintzineko viking hauen hezurrak, baizik eta xumeak baina hunkigarriak diren bizitzaren azalpenak lur izoztuan gordeta: ezpatak, aizkoren burdinak, tresnak, soinpekoak, kapak, oinetakoak, eta baita gotzain baten makulua eta gudari baten kaskoa ere.

127. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0008 Adib.: Ezpataz hil zuen (eta ez ezpatagaz edo ezpatarekin).

128. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0751 Mariano Rodriguez-ek berriz, ezpataz huts egin zuen.

129. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0751 Ezpataz ederki hil zuen; hori bai.

130. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0338 OXER - Orretarako kaleko jendeari isilka adierazi bear diozute biar goizean, ezpata ta azta-makillak artuta Gaztela'ko ate inguruan erne egon ditezela.

131. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0015 Eta bat batean, Mikel Aingerua agertu ta suzko ezpataz sugetzarra garbitu zuan.

132. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0111 Ezpata polit au, irentsia izateko da.

133. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0111 Ortan ere... ez oraindik gure mutilla oso yayoa izan-ta, zauritxo ttiki bat egin du gaur eztarrian, ezpataren punttaz.

134. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0069 Bi aoko ezpata zorrotza degu, ordea, aldaketari buruz aipatzen ari geran guztia.

135. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0043 Gizona zezenarekin dabil oraindik ere; eskuan ditu ezpata zorrotza ta kapote gorria.

136. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0079 Ez aiek ez auek ez zuten su-izkilluak bir-gertutzen asteko denborarik izan; Ezpatak eta aizkorak eskuetan, aurrez-aurreko borrokan alkar-lotu ziran.

137. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0025 Uri hitiarra ezpataz jo duzu; eta haren emaztea emaztetzat hartu.

138. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0025 Hura Amontarren ezpataz hil-arazi duzu.

139. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0025 Orai ez da sekulan zure etxetik ezpata baztertuko, erdeinatu nauzulakotz eta Uri hitiarren emaztea emaztetzat hartu duzulakotz.

140. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0026 (bere ondoko gizoneri) Emozkitzue nere gudujauntziak: nere kobrezko burukoa kaskoan, (emaiten diote) nere burdinezko jaunztura, nere ezpata.

141. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0027 Ezpata baino nahiago dut nere artzain makila; nere xakuttoan badauzkat, errekan bildu bortz harri biribil.

142. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa iratz 0004 Zaintzalea atzarri zen, eta presondegiko ateak zabalik ikusi zituenean, ezpata ateraturik, bere burua hiltzerat zoan, presonerek ihes egin zutelakoan.

143. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Zenbat kontzientzia larritu ditu gure soldaduak? Beldurra sartu zuen euskaldunen kontzientzian bere ezpatarekin.

144. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arrinda 0001 Artzaiek sundituta gelditu dira begien aurrean agertzen zaien ikuskizunarekin: Mikel goiangeruak ezpataz lepoa moztu dautso erensugeari eta lepo barruan irentsita zeuden kateak zatitu.

145. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Eskerrak ez diren gaurko gazteek asmatuak! Bestela gainean zuten inkisidoreen ezpata.

146. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0002 Halako batez burdinez jantzitako zaldun famatu batek hobe deritzot izena ez aipatzeari ezpata zorrotik atera eta hego bat ondo-ondotik ebaki zion eta hegalari elbarria, hiltzear dagoen euliaren antzera, hegal bakarra astinduz geratu zen lurrean, airean berriro altxa ezinik.

147. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0001 Konturatuz gero bentura berri bat izanen luke, ezpata goian eta zaldi gainean tente halako injustiziaren kontra.

148. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... txill 0001 Elizkeria diogu, zeren-eta, arabitarren artean oso erabilia izan den Aldare/ Ezpata ezkontza aldrebesaren bitartez, Islam elizako gizonen eta instituzioen nagusigoa ekarri baita Aljeriara.

149. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... pper 0001 LIRIN delako poeta gazte batek dioena ikasi beharko luke herri honek:
Soilik apaltasunetik ikasten da
ezpata erabiltzen
Soilik apaltasunetik, neur
lezakete xinaurriek beren
janariaren pisua
Soilik apaltasunetik izan
gaitezke libre
.

150. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa lore kontu 0037 Bi lagunen buruetan bizi bizi erne zen txikitako gertakizunen ezpata.

151. 1969-1990 zuberera antzerkia a. aguergaray 0052 a) Biharamenian, erran bezala, gaztelûko bortha-gai batetan, ezpata baten phûntan (9-11-1661). Bena Xûberotarrek hartû zien bûria eta ehortzi debotki (1-1-1662). Eztakigû nun.

152. 1969-1990 zuberera antzerkia casve ibañeta 0181 Ezpata hunek deizie
bertan bûria muztûren,
Ta haitxarte horietan
ziek briu-brau xehekiren.

153. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0009 Bere obra bûrûtûrik
Pette Beretter zen ûtzûli
Bere Nabarra maitiala
Ezpata saintiareki.

154. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0009 Lizarrako eliza-nausin
Ezpata zian pausatû
Han jakin zer lazkeriak
Nabarran ziren jokhatû.

155. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0033 Elkhi ezpata, Beretter-ek ere. Batalla. Marzila hil.

156. 1969-1990 zuberera antzerkia m. heguiaphal 0025 ALDURAN
Ezagutzen ezpanaik ere ni nuk, Alduran erregia
eta ene ezpata duk gizonen herrio handia.

157. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0162 (...), eta auxe izan da gure errege eranak eran dauzan ezpatea; baña, ez izan bildurrik; ba-dau Eskolanda'k zure guraria bete ta ganaz eragiteko lain ondasun be, zeure zeureak diranetan; edergarrian ondoan yarriazkero, eroatekoak yatsuz akatsok.

158. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0173 SIWAR. GAZ.- Guzurra diñok, gordin denganiño orrek; nire ezpateagaz erakutsiko dauskat guzurti utsa azala.

159. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. atutxa 00080 Batzuen ezarpena izaten dalako, Euskadiren esku-bide eta merezimenduak edestian zear, askoz aundiagoak diralako, berari espataren indarrez ezetza emoten dautsonak eta bere zapaltzailleak baiño.

160. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0004 Iraultzak berbaz asten dira, espateaz amaitzeko.

161. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00078 AZTIA.- Bateko ezpata. Kaltegarria da hori arriskua dakar eta.

162. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0239 Ohiko eragozpenez gain, hau da, itsaso zakarra, enbatak, gosea eta egarria, baziren beste arriskuak ere: Pi-ra-tak (Hau entzutean bi marinelak altxatuko dira kantari, ezpatak aterata, Piratak abordaiara oihuka.)

163. 1991> euskara batua antzerkia l. haranburu a. 0017 Baina hemengo gaitzak sorginkeriatik datoztenak dira eta guzti hori ez daiteke ezpataz borrokatu, beste arma batzuk behar dira horretarako.

164. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00191 Zaldia zuten eta euren tresna nagusiak lantza, ezpata, mazoa eta ezkutua ziren.

165. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0076 Armak erabiltzen dakiena da gudaria: ezpata, arkua eta aizkorarekin batera, lantzak eta ezkutua ere erabiliko ditu.

166. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0086 Brontzezko kasko astun bat, ezpata eta lantza handi bat zeramatzan.

167. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00040 Grekoak ezpata altxatu eta eraso egiten dik.

168. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0051 Lantzaburu eroritako Txapeldunaren ondora hurbildu zen, eta Sir Itzulipurdikarik lurrera jaitsi eta ezpata atera zuen.

169. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0097 Artean, jaitsitako burdinsareak oztopatzen zion gazteluan sartzea, baina hura ez zen oztopo berea bezalako ezpata batentzako.

170. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura gurutzadetara 0005 Zaldi gainean ibiltzen, ezpata eta lantzaz borrokatzen eta nola parte hartu beste gerlari batzuekiko gatazketan ikasi zuen.

171. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura gurutzadetara 0025 Erregeak etsaiak lurreratzen zituen norabide guztietara, eta inortxok ere ez zezakeen bere besoaren indarra ekidin, bere ezpata eskuan zuelarik biratzen zen edonondik berarentzako bide zabala zabaltzen zuen.

172. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0012 Aurpegiz ezpata baino zorrotzagoa.

173. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0155 Eta bat-batean, Don Gonzalok, tupusteko korajez, ezpata hautsi eta alde batera bota zuen.

174. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0155 Horrela, nahita, beste motiborik gabe ezpata hautsi zuelako, hautsirik gelditu zen haren aitonen semetasuna.

175. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0046 Ezin eskuratu, motel, orain ezpata diagu arma bakarra.

176. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0046 Shangai berriz, adarrari eusteko burruka latzean, nola edo hala ezpata gerritik ateratzeko moldatu zen.

177. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0153 ISIL-ISILIK doaz,
atzera gabe, tipi-tapa:
orratz mehe zorrotz bi dira
denboraren ezpatak.

178. 1991> euskara batua literatur prosa j. tirapu 0035 Lantzean behin zeharka begiratzen zion Pierresi ezpata edo daga noiz sartuko ote zion beldurrez.

179. 1991> euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0040 Eta beldurra, Jainkoaren izeneko su eta ezpataren beldurra.

180. 1991> euskara batua literatur prosa k. biguri 0019 Mugitzen hasi zen, parean topatzen zituen mahaitxoak konturik egin gabe baztertuz, eta kalera irten zen, zerbitzariaren aldamenera iritsi arte; gero, ezpata zorrotik atera eta, une batez eskuan geldi eduki ondoren, bi eskuen artean heldu eta kaleko farola hurbil baten metalezko habearen kontra joka, bitan apurtu zuen.

181. 1991> euskara batua literatur prosa x. galarreta 0021 Estatuko informazioa horixe da eta ideia arriskutsuak burutik kentzeko arma, edo bestelako hitzez esanda, Damokles-en ezpata antzekoa da, gure buruen gainetik zintzilik beti.

182. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0068 -... Ezpatarekin eta gurutzearekin...

183. 1991> euskara batua literatur prosa txiliku 0120 Nire emazteak egiten zuena ikusi nuenean, ezin izan nuen gehiago jasan han gertatutakoa, eta teilatuko kupulatik jaitsiz gelaraino joan eta nire andreak ekarritako ezpata hartu nuen.

184. 1991> euskara batua literatur prosa txiliku 0120 Beltzari eraso egin nion ezpataz, eta lepoaldean ebaki handia eragin nion, hilda utzi nuela pentsatuz.

185. 1991> euskara batua literatur prosa x. etxaniz 0060 Gazteek ezpata atera zuten ikararik gabe; orduan sorginak hauxe esan zuen:

186. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0071 Goizutan ba omen dira zezenak
Españian diraden hobenak
Ezpata sartu, ziztiti zazta
Hiltzen ez direnak.
Ta toreruak hain dira txarrak
Haien kontura ai zer parrak!

187. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00014 Ni jelkidea naiz. Beti izan naiz jelkide. Sekulan baino jelkideago naizela uste dut gainera. Euskal Herriak sortu duen gauzarik haundienetakoa da. Mundu osoa harriturik utzi genuen guk orduan. Gerra hasi eta berehalaxe Joxe Antonio Agirrek esandako hitz haiek gogoangarriak dira: Kristau izatea herria maitatzea baldin bada, ni kristaua naiz; kristau izatea ezpataz kristautasuna sartzea baldin bada, ni ez naiz kristaua. Neretzat gauzarik haundienetakoa jelkidetasuna izan da. Egunen batean argituko dut hau. Gero egia da, etismoa sortu da. Ni etismoarekin oso bat eginik bizi naiz. ETAko mutil horiek gudariak dira, jelkideak izan ziren bezala; ni ETAko gudariekin bat ez banintz, ez nintzateke jelkide izango.

188. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. murua 00125 Magia ekitaldiekin zur eta lur geratu zen: Ezpatak emakumearen gorputzean sartzean egin zuen soinua entzun nuen, eta aurkezleak ere hil egin zela esan zuen; baina, otarreari oihala kendu ziotenean, emakumea irten, irribarre egin eta alde egin zuen.

189. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00149 auzo batzuetan gaindi iragaitean, harrika hartzen zituzten, bainan kantore emaile haietarik anitz ziren nor bere ezpatarekin.

190. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. olaetxea 0045 Armak: lantzak, gezi-puntak, labainak, ezpatak, e.a.

191. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0038 Adibide gisa aipa ditzakegu (J.P. Mohen), akitaniar ezpata antenadunen banaketa, fibulak, hauek ere akitaniar moldekoak, brontzezko lepokoak beren koska luzeekin, edo konkor hutsez apaindutako ontziak.

192. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. urbeltz 0024 Euskal Herrian berriz abuztuaren 16ko data horretan, folklore bilakatutako ezpaten (edo agian zikaien) alardearen festa aztarna bat ospatzen da Deba kosta-herrian (deba ibaiaren basari eta ibaiahoan asentatutako herria).

193. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. urbeltz 0024 Gehienak ezpataz eta arkabuzez armatuak dihoaz, bakarren bat ezpataz eta alabardaz, (...)

194. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. kalzada 0233 Gure gizona ez du zalantzan jartzen ahalegin itzela ipinita erosteko agindu zuen ezpata, berehala, agirika eginaz, zorroratzeko eskatzeak ere; eta inoiz ez da bidezko den zerbait bezala entzun apostoluek jentilen bortxakeriaren aurrean ezpatak eta ezkutuak erabili dituztenik, eta erabiliko zituzten, baldin Kristok hauek interpretatzen duten moduan sentitu izan balu.

195. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0029 Ezpata herdoildu eta akastun bat.(...).

196. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kortazar 0018 Eman dezagun, balada batetan, Brodatzen ari nintzenen ezpata hitza erabili dela, baina suposa dezagun giro arruntagoetan zabaltzen dela balada, hau da ezpatarik erabiltzen ez duten gizarteetan, eta orduan aldatu egiten da hitza, eta neska gazte galantak bere burua hilteko tijeratxuak erabiliko ditu, eta ez ezpata.

197. 1991> gipuzkera liturgia b. latiegi 0312 Kroko ere baitua izan zan ordea, eta era askotara oiñazetua eta, azkenean, ezpataz jota erailla.

198. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 00070 Beraz, dudarik ez dago, dantzariak eskuetan eramaten zituztenak ezpatak zirala eta ez makillak...

199. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0005 Omne agmen Gothorum in fugam sunt uersi et gladio deleti (23 or.): Gotiarren gudarozte osoa joan zan igesi, eta ezpataz ezereztua izan zan.

200. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0023 Gerriko ezpata laburretik bazirudien gerlaria.

201. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 00024 -Arrasateko altzairua armak egiteko izaten zen gehienbat? Ezpatak-eta...

202. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 00024 -Liburua aurkeztu zenuenean, esan zenuen susmoa zenuela Toledoko ezpatak ez ote ziren egiten Arrasateko altzairuarekin.

203. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 00024 Badakigu Abraendarrek arma-salerosketa egiten zutela, eta ez dakiguna da Arrasatetik ezpatak guztiz eginak bidaltzen zituen (hemen ere baziren ezpatagileak) ala panes de acero bidaltzen zituen, gero Toledon lantzeko.

204. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0024 16.00etan Esgrima: Ezpata bakarka.

205. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0024 18.40etan Esgrima: Ezpata bakarka (gizonak).

206. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0003 LEHEN arrandiaz burdinezko teloia deitzen zenaren atzean, politika eta gizarte giroan jazotzen ari diren gertaera larrien gainean galdera zintzilik dago, ikustezina eta hauskorra den haritik, Damoklesen ezpata gisa.

207. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0008 Baina beroien aldeko edozein lege eta neurrik zintzilik du beti Nebrijaren izpirituz mamitutako Konstituzioaren ezpata zorrotza.

208. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0008 Ezpata hori astindu nahi duten ezpatari trebez betea dagoen Estatu honetan, batez ere.

209. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0012 Halaxe digu gaurko ebanjelioak: Eta Simeonek haurraren ama Mariari esan zion: - Begira, israeldar asko erortzeko eta beste asko altxatzeko ipinia dago hau; eta eztabaida sortzen duen ezaugarri izango da, horrela bihotz askotako asmoak argitan ager daitezen, eta zerorri ezpata batek aldez alde zulatuko dizu arima (Lk. 2,34-35).

209 emaitza

Datu-estatistikoak: