XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0353 Eta arima oneec ain azco eta mereciquisun andietacoac izanic, cer gaitic cirean Erregueac, Aitalenac, Igarlac, Beragan sinistu, Bera opa izan, Bera iruditu eta Bera predicadu ebeenac; eta ain beste guizalditan Jaungoicoac aguindu eutsen ascatasun ain osagarriaren fede eta icharopena munduan euqui eta eracutsi ebeenac; baita cirean bere adisquide laztan eta bere gracia eta berbac gorde ebeezanac, eta euren artean baita bere aitac edo asaba araguizcoac izan cireanac; egozan azquenez bertan baturic lenagoco denporetan bere Pasiñoac emon ebazan frutu guztiac; errazoezco gauzea zan euren Erredentzalla eta Salbaguilla izan zanac bere pertsonaz icusi eta eurai alaco ascatasun miragarriaren barri emotea.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0010 Neure Jaun ta Jaungoicua, neure eguilla ta salbaguillia: laquetu eidazu zure orbanbagaco Amaren ondran eguitera noian orrilleco jardunera edo ejerziziyo samurreraco diñaro maniau nadin, umill eltzen zure itzaltazun Jaungoicozcuaren aurrian misericordiya esque, zure laguntasun baga dalaco guizona caden ta argala, ta bisturic fedia, tasinisturic, sendo sinisten dodan leguez, onera guztiyac datozala zugandic; erregutu daidan, indazuzala Mariyaren bitartez, umil escatzen deutzudazan mesede guztiyac.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0129 Ama batena bere onerazpentzuen biyotza ez dabelaco bildurtu ta icaratzen, icharopendu baño, Mariya euren jaola ta laguntzalla altzua ta euren areriyo guztien amorrotic ascatu ta locabetuten dauzana, dan ezquero; baña da guztiz arrigarri ta bildurgarriya fediaren areriyuen contra: Berac banatu, laurendu ta birrindu ebazan munduco erejiya mueta guztiyac: Berac eracutzi eban bere miragarrizco al-au, maitetasun tolezdunaren contra: Berac azquenez, obitu ebazan lotzagarrizco oxin bagaco zacontza baten cristiñauen areriyuac.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0134 Lenengo sacramentu au zan ipiniya, semiac euqui, ta zeuben ondasunen baño, zeuben fede, erreligiño ta birtutien jaubeguiyac ichi daizubezan.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0013 E. Da Emoten dabena indarra, bautismuan artu zan fedian sendo irauteco.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0063 Acto Fedeco, Esperanzaco eta Caridadecoac.

7. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0006 Gauden, bai euskaldunak
Txit ernai Fedean,
Ibill-gaitezen zintzo
Jaunaren Legean:
Jesus nai degu izan
Beti biotzean,
Jesus beti maitatzen
Bizi ta ill gaitean
.

8. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0029 Sortzez garbia deitzen zinduzten
Gure antziñako legeak,
Sortzez garbia deitzen zaituzte
Euskaldun zar ta gazteak.
¡Oh Ama! berriz bildu gaitzatzu
Mantu orren tolespian,
Biotzak berriz piztu ditezen
Amoriyo ta Fedian
.

9. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0024 Fedian sendoturic
Amorioz suturic
Guerraraco bezela
Beti benetan,
Etsayac bildurturic
Icaraz larrituric
Beguira gaitzatela
Zure oñetan.
Mariaquiñ, euscaldunac,
Mariaquiñ danac batera, ¡¡¡Aurrera!!!
.

10. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0025 Alper alperric inpernuac
Botaco ditu bere suac:
Cristoren fede garbidunac
Izango guera euscaldunac
.

11. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0064 Ez dauca fediac
Ez cristau neriac
Ez dauca bildurric
Iñongo aldetic
.

12. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0064 Inazio
Bildu dezu munduan
Arritzeco moduan
Jendia.
Fede biziz betia,
Jende jaquintsua
Eta indartsua
Beti dabillena
.

13. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0065 Guerretan aurrena
Elizaren.
Etsayac billatzen
Topatu ta garaitzen.
Dituzun anayac
Dira lan eguin nayac
Da oyen leguia
Etsayac garaitzia:
Oyec ditu bere
Gordetzalleac
Fedeac
.

14. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0113 Debotuac al duan aiña bider, egun ontan goguan jarrico du, ez bacarric munduco gauzac aintzacotzat ez artzea, ta Jaincoaren deyai jarraitzea, baizican baita ere, fedearengatic bizia ezin eman duanezqueroz, bere griña char-gaiztoac Santuaren antzera zuzentzea: onec, oquer eguin gabea izanic, eguin zituan bezela gorputz minberatze gogor latzac eguiñaz.

15. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0048 ¡Ah! siniste arrotz eta okerrak kamporatu, oitura charrak galerazi eta Jesukristok utzi zigun bata-besteaganako karidade edo maitetasun añ otzitu au piska bat irazeki dezagun; eta anziñako euskaldunak bezela, Arantzazuko Ama Birjiñaren mantupean bildurik, elkar besarkatu ta laztandu gaitezen, lurrean belaunak ezarrita Berari biotz osoarekin deituaz:
Aditu zazu, Ama,
Arantza-tronutik:
Euskaldunen fedea
Gorde zazu zutik;

eta oraindik... biurtuko zaigu gure Legue zarra, eta botako ditu susterrak, eta jaikiko da len bezin sendo ta iraunkor (...).

16. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0184 ¡Aurrera ta aurrera, gazteak!
gudara bildurrikan gabe,
Antonio Zaitzale deula,
gudara Jaungoiko'an alde
¡Aurrera!, sartu gudaldian,
fedez indarturik gerala,
biotzez zerura begira,
gurutza goiburu degula.

17. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0086 Ta zueri agurtzeko asken itz bi: Euskaldun fededun esan izan oi da, bai egiz ta gorde bada sinismen fede ori, berak dakarren itxaropen, indar ekinkorra da ta bearra dezuete baska egoki zuen biozkadari emanez, pake, gentz ta zorion izateko.

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Ango ozte aundi arek bizkortuko zuan ziñesmena edo fedea eta artuko zuan andik aurrera kristau obegoak izateko asmo ederra.

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0093 Maiz icusi dedan gauza da, San Inazioren ura azquenengo gassotasunean edaten dutenac, Fede ta debozioz Sacramentuac artuta, eriotz pozcarria eguiten dutela.

20. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0224 Eman bada Aita Santuari osasuna: Eleiza ama Santari indarra, Euskal erriari fedea, ta batez ere erri onetako Parroko ta gure Direktore Jaunai, beren eta gure animak zeruratzeko bear dituzten arguitasun eta laguntza.

21. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0242 Ejemplo eder oyec entzutean ¿nor guelditu diteque Aita San Josengana fede eta biotz onez zucendugabetanic?.

22. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0464 GOGARTATZEA
Fedearen gañean.

23. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0464 Gucialduna danac, guizatasunaren utsatasuna, guztiz cearo-ta garbi ezagutzen dunac becela, ematen dizquio oni doañez, goratasun onean bici dediñ, bertute zoragarriac, batez ere deitzen diradenac jaincoquindecoac edo teologalac, ceñetatic lenengoa, au da fedea, dan bere jatorrriz edo jayotzat bertuteric ederrena, eta dembora berean guztiz bearrena: bada au gabe, ecin liteque bat bacarric ere salbatu.

24. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0465 Bada San Pabloc guztiz arguiró eta garbiró esaten digu: obraric gabeco fedea dala illa.

25. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0465 Santiagoc dió, animaric gabeco gorputza illa dagoan becela, ala ala obraic gabeco fedea, dala gorputz igartu bat, gorputz illa.

26. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0465 Eta Senaco Bernardino sainduac dió, gorputz ill batec ez daucan becela, ecertaraco quemenic, ez ibilltzeco, ez sentitzeco, eta ez mugitzeco, era berean arquitzen dala, fede bicia ez daucana: eta fede bicia dagoala, aguertzea biotzean, mingañean, eta escuetan; au da, pensamentuetan, itzetan, eta obretan.

27. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0465 Anima nerea, anima nerea ¿cer fedeaz zaude armaturic?.

28. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0465 ¿Fede biciaz edo illaz?.

29. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0465 Fede biciac mempeatzen ditu etsayac, mundua, demunioa, eta araguia.

30. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0465 ¿Zugan anima nerea fedeac mempeatzen ditu etsayac?.

31. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0210 Eguia da, iñorc berezco indar eta eguiñalaz eciñ muda lezaqueala biotza, len maite zuena beñgoan gorrotatzeco punturaño; baña bere aldetic dagoen gucia eguiten duenari, fedeco gauza da, lagunduco diola Jaungoicoác bere graciarequin, mundu onetan becatariari eman lizayoquean onic andiena, au da, damu eguiazcoa emanaz.

32. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0211 Ceruticacoa, edo graciaren laguntzarequiñ piztueracia, eta fedeac aguertu dituen motibo edo bideetan oñ artua, eta ez mundu onetaco motiboetan, nola liraquean, bere buruari eracarri dion desonra, lurreco ondasunen galera, arrapatu dan heritasuna, edo leguéac ipintzen duten castigu edo penaren beldurra.

33. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0211 Fedearen bidez daquizquigun da mubidéac bi modutacoac dira.

34. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1936 0246 Zuace ta erreizuez
Fediaren suagaz
Arimac dagozanac
Otz pecatuagaz:
Zuaze dozuela
Arguija ezpanetan
Ta ceruca bidia
Ceuen pausuetan.

35. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0092 !¡Gora Sorkunde Garbia!! !¡Gora Aita Tirso!!- Gure zinismen edo fedea geruago eta otzagoa egiñaz dijoala... Gure gasteria geruago eta biurragoa eta oitura eta bizikera lasayagokoa izan nai duala... Arimako gausakin ez duala nai iñork ere orain gogoratu, eta beste orrelako itz gogorr asko eta asko aditzen diran garayan, uste izatekoa zan, Aita Karmeldar baten etorrerak etzuala ikara aundi-aundirik egin biar erri onetan, baño, ezker betikoak Goikoari, ez da ori gertatu.

36. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0034 *G. ¿Eta Aita Santu guziac izan dute engañatu eziñ izate ori Elizaco buru bezela, fede eta oiturai dagozquien gauzetan? È. Bai, aita.

37. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0083 *G. ¿Zer birtute ematen dituzte Sacramentuac graziarequiñ batean? È. Batez ere iru, eta dira: Fedea, Esperantza eta Caridadea.

38. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Fedeko gauzetan edo Jaungoikoak siñismenaz erakusten dizkigun gauzetan ordea, askoz obekiago siñetsi bear degu.

39. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0530 Donazahartarrek beren eliza maite badute, ez da harritzeko... bi estakuru horiekin fede mikorik ez duena ere ibiliko baita elizan nun-nahi!.

40. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0201 Bainan guk baginakien nola Frantziako zoko guzietarik baziren gazte biphilak, katoliko beroak, Aita Sainduaren oinetaratu nahiak, oihukatu behar zazkotela beren fedea eta beren Ama Eliza ganako atchikimendua.

41. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0426 Fede suharrekoa ditake Garaziko choko hau!.

42. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0428 Badakiguia ere eskualdunek, komentu hartako fraide gaizoek zituztela, hamabigarren mendetik hamaseigarreraino, laguntzen Frantziatik Santiago Compostellakorat (Galizian) mendiz mendi eta oinez bide egiten zuten beilatiar fede azkarrekoak!.

43. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0024 Heyeri eta hec bezalaco bertze zenbeiti esker da Bayonaco diosesa menturaz Franziaco chocoric giristinoena, fedea eta erlisioneco urhatsac hobekienic atchikiac diren toki dohatsua.

44. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0169 Eskualdun esnearekin batean, churgatu zion amari bere eskualdun fede handia.

45. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0169 Thomas bere aitak bezala, odolean zuean fede hori, erraietarik, errotik sinhesten baitzioten Jainkoari eta harek, lurrean, bere ordain utzi Elizari.

46. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0046 I. Khurutcearen seinaleac, fede eta errespeturekin egina delaric, debruac casatcen ditu, tentacioneac urruntcen, eta Jaincoaren benedicioneac jauts-arazten.

47. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0089 Oh! balin baginu fede pichka-pichka bat!.

48. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0259 Komunia lezakenak khasurik egin gabe komunionea zer den, eta Komuniatu ondoan, eskerrak bihurt eletzazkenak gal lezake laster Aldareko Sacramendu Sainduari zor dion errespetua, bai-eta fedea bera ere.

49. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0056 Erlisionearen aldeko batzu irakasle, ez baitezpada erlisionearen mutilak; hok fedeari doazkonetan hetsiak, beren jauntzi bereziak manatzen deien bezala: horra mende hunek, urte laburrik barnean, zer ekarriko duela daukagun.

50. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Gure haurrak nahi ditugulakotz giristinoki alchatu, heiein fedea garbi beiratu, gure gostuz egiten ditugu eskola etcheak; bainan ez da aski etchearen ukaitea, behar da nausi bat eskola hortan haurreri erakasteko, eta hura ere behar dugu gure sakelatik hazi, gobernamenduak ez dionaz geroz fitsik emaiten.

51. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Pello.- Ukale-z esan nai nizun apostata, guziya edo geyena ukatzen dubena; auste-z berriz, guziya ez ukatu arren, sinispeneko egiren bat edo beste bazterrera uzten dubeda, orrela fedea ausiyaz.

52. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Tenatxor.- ¿Noiz ausi degu jaimarrak egizko fedea?.

53. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00110 Fedearen urhatsa hiri hortan, khar handiz atchikia da.

54. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00115 Iragan urthean, hiritik kampo, bainan hiritik hurbil, eratchiki zaizko fedeari izenak emanik hirur herri; hetarik bat, den guzia, bakhar baten hutsik gabe.

55. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00115 -Errech da, dio Aita horrek, federat sartzeko galdearen eginaraztea, bai eta bathaiorat ere fededungaien erakhartzea: bainan errech ez dena da, hekienganik iraupenaren ardiestea, paganoen haimbertze amurruei dutelakotz ihardokitzeko.

56. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0016 4. Ez zaitut begiz nik ikusten
Baña bai fedez dot siñisten
Sakramentuan zelan zaozen
Jesus laztana gu maitatzen
.

57. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0008 Kristo il, biztu ta zeruratu ondoren be, bertan jarraitu eben askok; beste batzuk, Apostoluen lagun, mundura zabaldu ziran, Kristo'ren fedea leia biziz giza-biotzetan erein bearrez.

58. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0116 Fedez iragaten dira, zeru zabaleko hodeien artean, zeru hobeen bila.

59. 1940-1968 gipuzkera poesia or 0004 4- Ba-nago, ba-nago...
Goizaren idorra!
Sumatu dut noizbait
gorputzaren lorra.
Intzik ez daneko
da fede legorra.
Ez dut itzuri nai
burruka gogorra;
emango du Yaunak
guri dan goporra.

60. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0192 - Eta haren bidegabe guztiak ikusirik, kristau elizak ugari erre dituela ikusirik, monjak eta fraileak hil dituela ikusirik, kalizak eta santu aberatsak ebatsi dituela ikusirik, hiltzera kondenatzen dut. Beraz, Gaztelako eta Aragoeko erregeak haren alde, fabore eta lagun etor ditezen baino lehen, sententzia kunplituko dugu. Fatima eta Zoraida haren emazteak, Naxerako komentu batean sartuko dira monja, Kristoren fedea besarka dezaten arte. Gero nire semeekin ezkonduko dira, hain lore ederrak ezin gal baititezke alferrean.

61. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0178 (31) Simon, Simon, begira: Satanas'ek eskatuak zaudete, garia bezela baiean garbitzeko: (32) baña Nik otoitz egin det zure alde fedean utsegin ez dezazun; zuk, berriz, zuzpertzen zeranean, sendotu itzazu zure anaiak.

62. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0064 Eta ba-da besterik: zertan ote du fedea gure Manex gizajoak?

63. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0152 Kristau zintzoak federik biziena du Elizaren alderako.

64. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0152 Naiz fedearen bide arrunt eta jakiñetik joan, naiz beste arrigarri eta autatu ortatik, danok ditugu, ordea, eginbide berdiñak eta Jainkoaren graziari erantzun-bear estua.

65. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0171 Alegia elenera zaarrez û oguzten zanekoa fedeko gauza danik eztakidala.

66. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0075 Bestetik berriz saiatzen da, Anselmo donea bezela, fedea adimenez argitzen, askotan ordea izkutukiak argi ematearren arrazoi edo bururakizunak geiegi beartzen ditu.

67. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0019 Gure fede santuak eutsiko ezpagindu ¿nola itxi zauri orren minbera ori?.

68. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0406 Berebaitari fedea galdu zioneantxe galdu uan Don Kijote, galdu ta il.

69. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0406 Eztezagula ba galdu gerebaita aberatsari zor diogun fede ta itxaropena.

70. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0406 Ta batezere, zuen eta nire (gure!) Ekintza osoaren zuntoi oñarri ura, uraxe: Itxaropena diagu fedearen ama; ta fedea, Jainkoarena.

71. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0406 Esan nai da (eta barka katolikuok): fedea, amesten dugun Aberri aundiaren ama.

72. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0074 Eliza txikia zala, edo ostatuak gutxitxo zirala, edo galtzara zabaldu bear zala, edo komentuari puska bat eta bestea erantsi bear zitzaiola, edo suak dana erre ta txigortu zuala... Arantzazuko elizagintzak ez du izan atsedenik, ez lanik gabeko tarterik, udaberriko osto-loraketa miragarria an etengabekoa ezagutu izan dute gizaldi guziak, ezagutu eta aurrera eraman, aurrera alegin guzian nekerik barkatu gabe, beti geiagora, arkaitzak autsi-bearraren bildurragatik edo amildegiaren arriskuagatik beñere kukildu-gabe, bi besoak ditun fedearentzat ezinezkorik ez ba'litza legez, Birjiñaren ermitatxo bat eidazu ua ta urrengo nerea izango zera zu ua gure aurreko bakoitzari esana ba'litza legez, etxegite bati bukaera eman orduko beste eginkizunari asiera emanaz.

73. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0150 Gaurko euskalduna: Kristorena dasaizut, zure zorionerako dasaizut: izazu fede!.

74. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0150 Mirariak nai ba'ditugu Aloñako Amarengandik, dezagun fede.

75. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0150 Gure asabak bezela, fede itxua, konfiantza neurrigabea, itxaropen guzizkoa.

76. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0295 Ondo ausnartuak ditu ark gure fedeko egiak, onako bertso auek erakustera ematen duten bezela: . Onelako gizonak egin dituen ezpala eztedilla sekula igartu!

77. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0044 Etsipenezko pakea da, nunbait, pake etsia, alegia, federik ez duan orrekiko: ain da mundua eskerga, larria, baztergabea eta asma-eziña.

78. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0042 Oiñarri krisis honetan, Maritain-ek kristau filosofian billatzen du ernegai edo legamia gizona eta filosofia bera indarberritzeko (S. Tomas-en eta Elizaren fedean, obeki esateko).

79. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0042 Profeta mintzo da:
Benetako fede berria, funtsezko berrikuntza barne aldaketa bat izango da.

80. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0043 Berrikuntza, dio, mundua eta bere problemak ezagutzeko hideetan; aldaketa intelektual lanetan, egi egarri sakonez; berrikuntza, fedea, otoitz eta kontenplazio bizitza at utzi gabe.

81. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Gertakari au oituegia da ez bakarrik euskaldun ez-iakin eta alotzetan, baita iakitun eta erdi-landuen artean ere, oien fedea, maiz, ondar gainean iaso etxea bezelatsu dalako.

82. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0005 Bañan ez dezagula aztu fedeak mendiak beitik goratzen dituela.

83. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0005 Euskaltzañak ez dira fede txikitako gizonak.

84. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0005 Euskaltzaindia euskeraren baitango fedearen begiralea da.

85. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0189 Ikusi degu nolako fede ederra gure erriak duan.

86. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0037 Eta lanak, uxatu zizkidan gogoeta beltzak burutik; lanak eta neukan fedeak.

87. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0037 A! Orduan federik izan ez banu, ez dakit zer gertatuko zan nerekin.

88. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0061 Jesus handia, hor goibeldua, Fedeaz zaitut hortcet ikusten.

89. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0017 2.- Ene begiek Jesus ez dute ikusten,
gorputzeko sentsuek ez dute senditzen;
bainan duda gabe dut an dela sinesten,
fedeak argiturik an dut ezagutzen.

90. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0083 Batek izaiten du Izpirituaren-ganik zuhurtziaz-KO HlTZA, bertze batek jakitatezko hitza, Izpiritu bera-REN GANIK; bertze batek fedea, Izpiritu be-RA BAITAN, bertze batek sendatzeko dohaina, Izpiritu bakarra-REN BAITAN; bertze batek mirakuilu egiteko INDARRA, bertze batek profeten ARGIA, bertze batek gogoen berexteko ASMOA; bertze batek mintzairak era-BILTZEA, bertze batek mintzairak adia-RAZTEA.

91. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0126 Jesukristoren Lege Santuak
Danok agindu gajozak
Bere neurrian pentsaduteko
Esaten ditugun gauzak
Osterantzean fede barikan
Debekatuta gagozak
Beste biderik ezegijagok
Ementxe gizonarentzat.

92. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0127 Bañan alan bere niri
Fedea kenduaz
Betiko kondenatzen
Izango da kapaz
Onengaitik kontuak
Artuten badeustaz
Ezeinau orniduko
Goiko gloriaz.

93. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0128 Mesedez eiezue
Neugaitik erregu
Galdu neban fedea
Dakidan biurtu
Bein bere banozue
Zeuek estimadu
Ezta izango nekoso
Neugaitik eskatu.

94. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0089 Emazue orain mutilak, erran zuen, eta haren botz eder sakona entzun genuen goraki kantatzen: Gure aiten fedea, sineste zuzena.

95. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0004 Iduri zaiku gizon zainhart lerden bat zela, gozoa bere herritarren alderat, fede handikoa, eskuzabala, begiak erne haatik eta bihotza bere sinestearen alderat khar bizi batez bethi sutan.

96. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0008 Paganoen zuhurtzia gogorraren gainera, badugu hemen Jainko bakar amultsuaren baithako sinestearen eztitasuna; adimendua argituaz bertzalde, bihotza hunkitzen, berotzen, hobetzen daukun fedea.

97. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0022 Ikhasi ukhan dut gure fedeak behar duela izan itsu, erran nahi beita Elizak erakasten deizkun egiak sinhetsi behar ditugula itsura, zertako sinhetsi behar ditugun jakiteaz batere arranguratu gabe.

98. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0023 Bertzalde jakin behar dut Elizak erakasten deiztan egietarik bat bakhar bakharra ukha baneza, fedea galdurik nindakeela.

99. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0114 Zuen fede azkarraz, Saratarrak, kontent bide da Ama Birjina.

100. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Eta fedea, orotan iguzki, Lurden.

101. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Egun batez, demboraren aiseago iragaiteko, Fedearen-Hedameneko liburua berekin eremanik, etzen guti harritu han ikusteaz. Tonkineko paganoek hilarazi zutela Charles Cornay, misionesta. Bada Saint-Loup sur-Thouetekoa zen martir berria Herritarraren martirgoak hala hunkitu eta inharrosi zuen Theophane ttipia nun arrats hartan berean hauzoko andere bati martiraz mintzatu baitzitzaion: Anderea badakizu berria, berri handia?

102. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Kanpotiar zenbaitek baitzioten Mugarren fedea galdua zela ez ahal da nihongo herriko etcherat nihortzan deklaratzen Mugarreko fedea harrapatu duela...

103. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 AMA BIRJINA HERRIAN.- Nehok etzuen asmatuko holako mundu izigarria juanen zakola biderat gure zeruko Ama Onari! Igandetako arropan bezti, frango unthutsik, besoak airean, nolako fedearekin ari zen jendea othoitzean eta khantuz. Ba eder zen, lau mila hurbil jenderen khantu orroaren aditzea. Etziren denak herritarrak, baziren frango auzo herrietarik jinak.

104. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Arku, aldara, tore eta berdura, zeru-lurren erregina iragan den bide eta karrikak, ezin ederkiago aphainduak ziren. Hots, denek ohoratu dugu gure Ama ona eta ez da dudatzeko, gure jaun erretor onak eta Ama Birjinarekin dabilan jaun misionestak erran daukuten bezala, zeruko graziek ez daukutela huts eginen holako fedea erakutsi duten herritarrer.

105. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Eta futcho komuniztek fede osoa galdatzen dute beren zeru hura baithan. Girichtinoak ez gira zakhurrentzat ere on ikhusten ez ditugun Jainkoan eta zeruan dugulakotz sinhestea. Bainan, heiek bardin sinhetsi behar sekulan ikhusiko ez duten zeruan!!!

106. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Fedeak erakusten dauku ezin-bertzean behar dela pazientziarekin sofritu; bainan Jainkoak eman dauku adimendu eta aho, zango eta beso, mundu huntako kondizionen hobetzeko. Eginbide dugu ernatzea.

107. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Lan eder eta ohoragarria da lurlana; harek salbatzen du gizakundea goseak hiltzetik, eta Jainkoaren auzo bizi arazten du jendea, federik batere duen ber.

108. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Egilearen chedea zer zitakeen? Menturaz erakustea jende batzuen kanore izpirik gabeko bizi-moldea? Ez dakit. Dena dela, komedia horrek ez du ezagutzen ez federik, ez legerik: ez du deusen errespeturik: elhe chikinak eta elhe tcharrak ez dira eskas!

109. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Eta bere fedeaz herabe izpirik ez duena. Gimondi-ri ongi ethorri eder bat egin diote Parisen, merezi zuen bezala.

110. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Gure goresmenak J.- Pierre-ri eta zor dugu otoitz bat indar urteak semenarioan iragan ditzan kuraie eta fede handirekin.

111. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 FEDEAK EZ DU KALTERIK

112. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Zendako ekar-araz, hisia gorria daukatelarik fedearen kontra ahoan trebes?

113. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. goiria 00001 Gure antxiñakoen fedea zaindu dagigun.

114. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Familien batasunerako, bear bearrekoa da danok fede bat, itxaropen bat eta uste on bakar bat eukitea.

115. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Eutsi sendo fedeari. Euskaldun, fededun, Eleizea dagoan lekuan, antxe Kristo.

116. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 Eta bere biotzean fedea be ernetan asi ei da.

117. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. bastarretxea 00001 Esistanzialista filosofoak sistema bardiñean bitarikoak dira: batzuk teistak ta besteak ateoak, sentimentu ta fedearen bitartez Jaungoiko baten sinisten dabenak eta Jaungoikoa ukatzen dabenak.

118. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0240 Adibidez: fede, alfer, afari t.a..

119. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0040 Betikoa, giro bakoitzeko agerraldiekin, fedearen oiñarria....

120. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0137 Era berean fedea gertuago sentidu dot.

121. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0012 Besterik da; bera be, bateoaren bitartez Eleizearen soin-atal egitean, eleiztar guztiak daben apaizkunde orren zatikide da, ta onek gai egiten dau, ta beartu be bai, Jainkoagandik Eleizearen bidez artu eban fedea gizonen aurrean autortzeko ().

122. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak pujana 0037 Auxe da gauza ziur-ziurra: FEDE BIZIZ ETA BIOTZ ZINTZOZ Mezea eskeintzea, Jaungoikoagaz eta urkoagaz adiskidetzeko BIDE EGOKI-EGOKIA dogula.

123. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0146 Ardatz-mailara heltzen ez badira ere, badagoz beste gai batzuk aitatu beharrezkoak diranak: honeen artean, Jainkoa eta fedea nagusiturik agertzen jakuz, egia esateko, gai biak gai bakar baten adierazpide dirala.

124. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0264 Jaungoikoaren Semearen izena iragarri eben apostolu ta irakasle oneik erantzun eustan Jaungoikoaren Semearen onoimen eta fedean ilda gero, eurak baiño leenago il izan ziranai be iragarri eutseen, arei iragarte-sillua be emonik.

125. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0122 ORBARA - (Sartuz). Izango da, etxeko jaun, izango da. Zeruko hegaztien eta lurreko abereen ardura duenak, ez dezake utz babesik gabe bere idurira egindako gizona. Haragiz jantzitako Jainkoaren agintzarik ederrenetako bat da hauxe, eta kristau garen aldetik hitz altxagarri hoietan eduki behar dugu fede. Jainkoak hestu har gaitzake, baiña ez itotzeraiño; eta zenbat eta gehiago hestutu, izan dezagun gogoan gure Aita eta Egillea gugandik hurbillago dugula. Izan ere, nola utz ditzake aita batek bere semeak arriskurik haundienean?

126. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0026 Erlijioarentzako errespeto handiz jantzia zegoen eta ohituretan aita ez-bezalakoa zen oso, zeren aita erlijiogabea izan bait zen eta guztiz gerrazalea; hau, berriz, jaieratsua zen fedeaz eta ospetsua bakeaz.

127. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0026 Aitak bere nazioaren inperioa zabaltzen zuen armak erabiliz; semeak loriatsuago handituko zuen inperio hori, fedearen garaikinarekin.

128. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0026 Rekareko, bere erreinaldiaren hasieratik beretik konbertitu zen fede katolikora eta gotuen nazio osoa eraman zuen egiazko fedearen kultura, horrela biziro sartua zegoen errore baten orbana ezabatuz.

129. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0026 Beretar guztiekin ukatu zuen, ordurarte gotu-herriak Arrioren irakatsietatik ikasia zuen fedegaiztoa, aitortuz, Jainkoagan hiru pertsonako batasuna dagoela, Semea konsubstantzialki sortu duela Aitak, Izpiritu Santua Aita eta Semeagandik batera datorrela, hauek biok izpiritu bakarra baino ez dutela eta, ondorioz, bat besterik ez direla.

130. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0070 Berebat zin egingo du, fede katolikoa gordeko duela, eta heretikoak bere ahalaren neurrian pertsegituko eta salatuko dituela.

131. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0084 Guztien aitzindari Krutwig aipatu beharra dago, honek ekarri bait zituen lehenengo bi elementu aldatzaileak: literatur hizkuntzan, lapurtar preklasikoaren erabilera, maileguetan grekora joz; ideologia aldetik, federik eza, erlijioarekiko haustura eginez.

132. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0258 Hauek dira egungo gizonaren ezaugarri nabarienak: a) kritikaren zorrotza: sen horrek fedea bera eztabaidatzera darama, arrazoi zientifiko eta filosofikoaren baitan mugarik gabeko ustea ipintzera, erabateko ziurtasunak ukatzera.

133. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0120 Indarrean oinarritutako harrokeria, mugagabeko jarrera, beraien jokabidearen euforia, norbereganako fedea, harremanekiko gogorkeriak, erruki eta sinpatiarekiko sortasuna dagozkio haien moralari.

134. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0132 Aurreko belaunaldien erlijio-fedearen ordez, gizaki modernoak zientzian fede berri bat behar du, zioen Comte-k.

135. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0013 Tradizioaren arauera Nazareteko Jesusenganako fedea aitortzen amaitu zuen bere bizitza.

136. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0128 Bere bizitza fedez egindako ibilaldia izan zen; ezagutu zituen beharra, oinazea, ihesa, atzerria eta heriotza.

137. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0128 Baina bere fedez, gai izan zen mundu berriaren ezaugarriak erakusteko: maitasuna, elkar-ulertzea, samurtasuna, eta ona den guztia mantentzeko gaitasuna.

138. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0810 Estatuaren sendotzea eta estatu modernoaren sorrerak fedearen batasuna eskatzen duela esan daiteke.

139. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0810 Gizartearen kohesioak exijitu omen zuen fedearen batasuna, nazio sentimendua jaio ez den mende batean basailu artean alkartasuna sendotuko bait du.

140. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0042 - Baina tira, Lierni... ez diguzu sinestarazi nahiko ipuin hori, ala? Ez al derizkiozu handi samarrak garela horrelako atso kontuetan fede izateko?.

141. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0002 Aldi honetako Eukaristi eta beste liturgi ospakizun bakoitzean fedez jaso behar den sakramentu eta ezaugarri mailan, noski, egiaz elkartzen eta gaurkotzen dira bi etorrerak, gertatu zena eta gertatzeko dena, gaur eta hemen Jaunak eskaintzen digun salbamen misterioaren ekintzarekin gure artean agertuz.

142. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0013 Denok dakizue, ordea, zeinen gutxi diren erantzun hori fedez eta pozez emango luketen gazteak.

143. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0024 Gizarte hau aldatu, zuzenbidea ernarazi, askatasuna garapenera elduko direla espero izateko adineko federik bai ote dugu?

144. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0024 Fede hori badugu, mezu pozgarri hau jasotzeko gauza izango gara: Ezagutzen ez dugun Norbait, Kristo Jauna, gurekin dugu, gurekin lan eta neketan bat.

145. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0004 Fedea aurrez eskatu bakarrik ez dute egiten, baizik era berean fede hori janaritu, sendotu eta adierazi egiten dute hitzen eta gauzen bidez; horregatik deitzen zaie sinesmen sakramentu...

146. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0005 Herri lepagogor hartako askoren fedea fruiturik gabeko fedea izan zen, Jainkoaren salbamen-asmoentzat traba....

147. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0015 Jainkoa gizonaren Salbatzaile delako fedea, itxaropen, baretasun, uste-on iturri gertatzen zaio kristauari.

148. 1969-1990 euskara batua poesia lmuj 0153 Erdi giputz, erdi nafar,/ maite izan duzu gure herri,/ bertso sendoen egile / (hitzez soil, arimaz eri)/ lelo gozoen andanan / kantatu eme Euskal Herri,/ mistika eta fedea / Barne-Muinetan miretsi / (ah, aintzina egungoaz / etentzea ezin etsi),/ amona Mariaxintxi-k / zinduan euskaran hezi,/ hau onartu, bestea utzi,/ hangoa, berriz, ezetsi / berrikeriei, batzutan,/ mila arbuio zuk ta gezi,/ Uitzi-n ta Orexaldean / ondu zenuen poesi,/ hutsa, argia, sinismena / mintzo izkutuetan senti,/ euskara damaren zale / herria ere maitemin/ beste guztiak utziaz / osatu ezkontza berri,/ San Joan Gurutzekoa,/ Teresa, Frai Luis (besterik?)/ zure mintzagai garaien / neurri ta lagunkide egin,/ joan zinen euskal hatsa / itzaltzea ikustezin,/ oraina eta geroa / beude betiro zurekin!.

149. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0082 9) Eta, Izarotik, Euskadiko zazpi leinuen arduradunei peredikatzen dizuet hizkuntzaren bizikortasunean fedea gal ez dezazuten.

150. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0056 Kontu hori esan zuen kazetariak hobe zenuke ikazkinei kontatzea, fedea erroturik daramate eta.

151. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0027 Hala ere noiz edo behin, eta zientziari fede itsuenez begiratzetik aparte, entzun ohi ziren gauza interesgarriak, baina aski gutxitan.

152. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0083 Egungo egunean, iduri luke fedea ttipitzen ari dela.

153. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0083 Zer balio du, fedea galtzen ari dela zinkurinaka artzea?

154. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0083 Nork daki ez ote denetz oraiko mendea fede argiago eta garbiago baten primadera ederra?

155. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0312 Bainan jinen da primadera, horra zer daukun erakasten girixtino fedeak.

156. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0045 Fede ahulekoari ongi-etorri egin 14 (1) Fede ahulekoari Fede ahulekoari. Girixtino berri zenbaitek haragirik ez zuten jaten ez eta arnorik edaten (142,21). Paulok erraiten die beren kontzientziari jarraik dakizkion (145-6). Eta beste girixtinoei galdatzen die maitasuna pratika dezaten beren anaia fede ahuleko horien alderat, batzuk besteak jujatu gabe (143-4) ongi-etorri egiozue, arrazoinak eztabaidatu gabe.

157. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0065 Egia diotsuet: Mostaza-hazia adinako fedea izango bazenute, nahiko izango zenukete mendi hari hona etortzeko esatea, eta etorri egingo litzateke; ez litzateke zuentzat ezinik izango.

158. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0090 Ez, ametsetan ere derrotak berak ezer positibotzat dauzkagulako, edo inori derrotarik opa diogulako: garaipenaren prezioa luzarora ezinbesteko derrota batzu direla, fedea eta itxaropena daukagulako baizik.

159. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0190 Fede sendoa, gogo bizia eta katekesi on bat izanez gero, Eliz-otoitza gaur gizonaren egiazko otoitz gerta diteke bai.

160. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0090 A) ERLIJIOA ETA FEDEA

161. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0090 Gauza bat dago garbi: fedea eta erlijioa, nahiz-eta historian eta teorietan askotan nahasi, ez direla izatez eta berez bat.

162. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0090 Fedeari buruzko iritzietan, guti edo asko, batasun bat lortu dela esan bide daiteke.

163. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0090 Honentzat, erlijioa, fedea kultura-forma bilakatua da.

164. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0113 Lehengo pentsaera bati loturik nola emanen dugu, bada, gaur fedea?.

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0113 Gizonaren eboluzio-maila bereko fede-biziera bat eskaini beharko genioke, fedeari berari eta gizonari leial bagintzaizkio.

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0113 Gaurkotasunez jaso beharko du, bada, bere fedea, Erdi Haroko edo XVII mendeko bilaka ez dakion.

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0113 Fedearen esentzialismoa, fedea denboratik at dagoela, gehiegi azpimarkatzen dutenak, inmobilismoan erortzen dira eta inmobilismoak fedearen dinamismoa hil egiten du.

168. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0113 Fedea beti historia batetan enkarnatzen da, beraz denbora eta leku batean.

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0113 Halere, ez dugu uste historia honek fedearen muina erabat esplika lezakeenik.

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0048 Baina egia da ere liturgiak gaurko egoeran baduela balio eta indar berezi bat kristau fedea argitzeko eta pizteko.

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0036 Beste gisan fede haundiko gizona eta erlisionezko gaietan ongi ematen.

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0193 Gure artean gaurko gizakiak beste begi batzukin begiratzen diete, esaterako, antzinako gurasoak utzi dizkiguten fedearen formulei; gaur biblia ez da irakurtzen orain urte batzuk irakurtzen zan bezela.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0203 Hitz batetan, leialtasunerako deia: Fedea, etengabeko bilakuntza mailan, harrera oneko hedakuntza mailan eta entzuniko hitzarekiko, hasitako elkartzearekiko eta emaniko hitzarekiko atxikidura iraunkorrean bizitzen denean: orduan dugu fedea, hots, egiten ari den fedea, maitasun apalean, kristautasunari zer denari eta gaurko gure historiak erantzukizun eta posibilitate aldetik eskatzen duenari eutsiaz egiten ari den fedea.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0203 Bere iturrian edan nahi duen fedea; baina, denbora berean egun bakoitzeko arlo konkretua mamitzearen larritasun atsegina jasatzen duena...

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0203 Fedeak, horrela bizi denean, bizitzaz eta egiaz beteriko benetako gorputza hartzen du.

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0203 Orduan, fede hori leialtasun deitzen dugu.

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0290 Azken batetan fedea birplanteiatzera.

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0112 Onartzen ere du, batere durduzatu gabe, Elizaren arartekotasuna, baina ez dezake onets bere irakasle eta ikaskide gehienek egiten zuten arabera politika-bide guztiak Liburu Sainduetan edo Elizaren irakaspenetan zedarriztatuak eta zehaztatuak direla, hala nola sindikatuen edo emazteen bozkatzeen alde direlakoan Eskual-Herri-zaleak, ez dituzte puntu horiek, fedearen izenean eskakizun egiten.

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0118 Beste nondibait laguntzen ez badu, behintzat, ez dakidan federen batek...

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. zabala 0018 Garcia de Eugi, fedez eta jakintzaz betea, Baionako apezpiku eta Nafarroako erregeen historiagile izan zen.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0038 Historian ezin daiteke federik izan.

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0205 Egia, Fedea erantzunbide libre bat da: gizonak libreki erantzuten dio Jainkoak ere libreki egin dion deiari; baina gogora dezagun haurraren gainerako aukerabideak ere askatasunean eskaini behar zaizkiola.

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0216 Bestalde, parroki komunidadean jakiten du haurrak, eta ikusten, Fedearen bere bizipena pertsona larriekin lagunarte batean eskaintzen zaiola.

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0216 Elkarri begiratzean, bakoitzak Fedearen bere testigantza eskainiko luke, eta honek hau da nere ustea elkar aberas lezake.

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0216 Haatik, konfesa behar dut: asko eta asko falta zaigu oraindik Fedearen elkarrizketa honekin belaunaldiek elkar serbi dezaten.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0135 Erlijioa beti opio balitz, iraultza egiteko, hau da, historiaren orduari dagokion politika egiteko, eta erabat konprometatzeko, beharrezko litzateke ateo eta materialista izatea; fedeak errealidadea benetakotasun osoz hartzea eragotziko luke eta.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0135 Erlijioa ez da opio, beraz? Fedea nola bizitzen den, da kontua.

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0135 Baina, erlijioa, fedea, Nazareteko Jesusen etenduraren luzapena balitz, orduan ez litzateke opio, munduaren aldakuntzaren legamia baino.

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0135 Horrelako fedeari erasotzea, erreboluzioaren aurka lan egitea da.

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0135 Horregatik, aitortu beharra dago: ez, kristaua, fededun izan arren, erreboluziogile izan daitekeela; baizik, fede horri esker hain zuzen, izan daitekeela hori.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0099 Askorentzat erlijioa (edo fedea, nahi bada) ez da lobelarra.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0099 Gehiago oraindik; Nahiz AK, nahiz PSU, nahiz gainontzeko edozein Alderdi hautatu, hautapen hori nola esan? fedeak bultzaturik denean ere, ez dute fedearen izenean egiten.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0117 Baina orain ere, ez bere fedeak ez kristau heziketak kondizionaturik dagoela erakusteagatik, beti nahi du ezker-puntan egon, besteak baino ezkerrago.

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0011 Fedea norbereganatzea giza nortasunarekin lotura estuan egongo da beti; eta giza nortasuna aldatzen eta aurreratzen doan eran, mailaz-maila aldatzen eta aurrera egiten joan behar du fedea norbereganatzen ere.

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0030 Baina teoria aldetik ere: arrazoimena eta erlijioa (zientzia eta fedea, filosofia eta teologia, etc.) elkarri kontrajarriz, gizona baitesteko erlijioari gaitzeritzi beharra zegoela pentsatzen bazen ere, alternatiba harek jadanik ez dirudi nahitaezkoa.

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0091 Ideologikeria erromantikoa da hau: bere fede neurrigabea proletargoaren ahalmenetan.

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0061 Ebanjelioaren lehen iragartzean eta fedearen heziduran lan egitea geure bokazioaren eskabidea dela derizkiogu.

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0061 Kristoren bila dabiltzanen ibilbideari adi egongo gatzaizkio, bataioaren bitartez fedea sendoturik, Eukaristiaren ahalmenez kristau komunidadean osotara sar daitezen.

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0075 Jainkoaren Hitzaren argitara giza errealitateak ikustean, fedeak, Kristoren ezagupidera ekartzen gaitu, eta bai geu geure artean, eta bai Berarekin gero eta estuago lotzen gaitu.

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0075 Aita Eymard-en semeak garen ezkero, hona formazioak duen eginkizuna: Eukaristia misterioarenganako fede bizia, Sakramentu aurrean otoitz egiteko gogoa, Ama Birjinaganako eraspena, ta batez ere, Elizaren sena gugan sortaraztea eta hazieraztea.

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0272 Kristautasunean Jesukristori dagokio berez jainkozko semetza; baina Jainkoak santutu dituen fededun guztiei ere jainkozko umeordetza (semeordetza, alabaordetza) aitortzen die fedeak.

202. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0446 3. Sin.: Sagara; Mezerdikoa. Horrela deritza bereziki eukaristiaren edo * mezaren ospakuntzaren erdiguneko erritoa, ogia eta ardoa Kristoren gorputz eta odol bihurtzen direnekoa, fede eta teologia katolikoaren arabera.

203. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0031 Ez dago federik gabeko erlijio egiazkorik: ez dago erlijiorik gabeko fede egiazkorik.

204. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0031 Baina neurrialde bikoitz horrek ondorio bikoitza ere badu: 1) Fedeak bere agirizkoa baldin badu eta aldakorra litzake hau, giza fedeak berezkoa du zalantza.

205. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0031 2) Fedeak bere sakonezkoa eta aldaezina baldin badu, kemenaren kemenez garaitu behar da fedearen zalantza, fedezko zihurtasuna lortzeko.

206. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0031 Fedearen agirizkoaren ondorioa da zalantza: formulak, rituak, sinboluak behar ditu fedeak misterioaren erlijiozko esperentzia agertzeko.

207. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0031 Misterioaren presentziaren ondorioa da fedearen kemena edo adorea eta zihurtasuna, presentzia honek izakien mugatasuna gainditzen du eta.

208. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0031 Hontara dio Tillichek bere Fedearen dinamika liburuan: Ez dago fedeko zalantza kentzerik, mugatu batek mugagabea hartzea eta bereganatzea delako sinesmena (39) Ikus Fedearen dinamika, 61 or..

209. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0031 Fedeak, ordea, zalantza eskatzen du, Jainkoarekiko segurantzia eta zihurtasuna giza zalantzaren eta zihurtasun ezaren bidez bakarrik agertzen direlako.

210. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0057 4.- Fedea eta sainduaren dinamika (4) Saindua, sainduaren, eta abar ere lo santo, de lo santo eta abar esateko erabiltzen dira hemen (Itzultzailearen oharra).

211. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0057 Fedearen barrutian sartzen dena biziaren saindutegian sartzen da.

212. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0057 Federik non dagoen, han dago saindutasun kezkarik ere.

213. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0083 Ez du horiengan federik. Ezta Idazteunean bertan ere ez luke federik izan behar.

214. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0083 Izan ere, edozein itzaldun sagaratuenarekiko konfiantza baino handiagoa bait da fedea.

215. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0083 Norbere osoaren osoaz norbere axolagaian partzuer izatea bait da fedea.

216. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0083 Ez du fedeak mundu hontako zientziaurretiko eta zientziazko ezagutzari dagokiona baieztatzen edo ezeztatzen, nahiz eta guk geure oharmen zuzenekoaren bidez nahiz besteren oharmenaren bitartez gureganatu ezagutza hori.

217. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0083 Ez da, beraz, fedeko gaia.

218. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0083 Fedearen neurrialdeak edo dimentsioak ez dira jakintzarenak, historiarenak edo psikologiarenak.

219. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0083 Alor hauetako egiantzeko hipotesiak onartzea ez da fedea, azaleko eta atariko ustea baizik: jakintsuen metoduz egizta beharrezkoa eta, ikerkunde berririk dela-ta, alda beharrezkoa.

220. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0109 Sinboluak hitzez-hitz hartzen baditu, sasifede bilakatzen da fedea.

221. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0109 Fedeak, ordea, bere sinboluak sinbolu direla oharturik, jainkoari ematen dio berari zor zaion ohorea.

222. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0135 Edozein fede modu bezala, utopia tankerazko fede gizatiarra ere azken axolaz axolatuta egotea da.

223. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0135 Fede gizatiarraren azterketa hau (eta lehengoa) aurrean dugula, ia itxuragabekeria da mendebal sekularrak fedea galdu egin duela esatea.

224. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0135 Fede sekularra du, eta honek jarri ditu erlijio mota guziak beren buruak zaindu nahian; baina fedea da eta ez fedegabezia.

225. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0135 Azken axolaz axolatuta egotea da fede sekular hori, eta axolagaiari osorik atxikitzea.

226. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0135 Berbera esan daiteke fede gizatiarrari buruz ere; izan ere, fede mota erromantiko-kontserbakorrean idoro daiteke, batetik, aurrerakoizko eta utopikozkorik; (...).

227. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0161 Honela historiazko esakari otezko baten egia fedeak garantiza dezakeela esan izan da.

228. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0187 Baina gizonaren egoerak, hots mugatua eta besteratua izateak, ez diote gizonari azken baldingabean partzuergoarik izaten uzten, horrengandik aldenduta ezean eta fedearen agintzari bat bezala ez bada.

229. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0187 Ez dago, bada, federik berezgoarik gabe!.

230. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0187 Partzuergoatik datorkio fedeari honen zihurtasuna; berezgoatik datorkio fedeari honen zalantza.

231. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0187 Eta fedea fede izango bada biak ditu berezkoak eta izatezkoak.

232. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0187 Fede bizitzan ez dago ez fede ez zalantza deuseztatzerik, bietako bat ia ia deusetara baldin badaiteke ere.

233. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0187 Fede bizitza azken axolazko bizitza denez gero, eta gizakiak horrelako axola eta kezkarik gabe bizitzerik ez duenez gero, zera esan genezake: ez dagoela gizonaren gizonetik ez fedea eta ez zalantza kentzerik.

234. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0187 Fedea eta zalantza bata bestearen aurka jarri diren modutan, fedearen zihurtasun baketsuak zalantza osoa suntsituko balu bezala jo izan du arroska fededunak.

235. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0187 Fede bizitzan, fedearen eta zalantzaren arteko eskatima kexagarrien gainetik, aurkitzen da baretasunik eta bakerik noski.

236. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0213 Hona hemen galdera: norbere fedeak beste fede bat aurkitzen duenean, beste horri buruz eritzirik emateko erizpiderik gabe eta igarozale izan behar ahal dugu ala norbere fedea kritikatu gabe besteari buruz igaroestu izan behar?.

237. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0213 Fedea azken minez axolatuta egotea bada, gainditua dago hautabehar hori.

238. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0213 Izan ere, fede guziek, agertu nahi duten azken baldingabearen azkentasun horixe dute erizpide.

239. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0213 Eta fede guziek beren agerpide-sinbolu konkretuen erlatibutasuna hautematea dute beren buruak kritikatzeko bidea.

240. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0217 (...): ustekizun horrek fedea hautematea ala fedea oker ulertzea ote du bere sustraia?.

241. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0217 Eta hauxe da erantzun zehatza: fedea arbuiatzeak fedearen oso oker ulertzea du bere sustraia.

242. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0217 Fedearen ulerkera oker asko, irudizkera oker eta okerbideratze asko aztertua dugu.

243. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0217 Burutakizun eta izatekizun oragaitza eta azalgaitza da fedea.

244. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0217 Fedea azaltzeko erabili ohi diren eta liburu honen orrialdeetan erabili ditugun ia hitz guziak berriz ere okerki ulertzekoak dira.

245. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0217 Ezinbestekoa da hau, fedea beste fenomenoen albokoa izan ezik, norbere bizitzako fenomenu erdikoa denez gero: agiria eta izkutua une berean.

246. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0217 Erlijiozkoa izanik, erlijioa gainditu egiten du fedeak; orokorra izanik, zehatz eta konkretua da; oso baina oso aldakorra izanik, beti berbera da fedea.

247. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0217 Gizonak berezkoa du fedea bere izankizunean eta, horregatik, beharrezkoa eta orokorra du bere izatean.

248. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0217 Bere muinean den bezala, hots, azkenaren axola bezala hartzen bada fedea, jakintza modernuak edo inolako filosofi motak ezingo dio fedeari azpia jan; eta Eliza, sekta eta erlijio mugimenduen barneko eta kanpoko fede-okerbideratzeek ezingo dute beztu fedea.

249. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0217 Fedea bera da fedearen oinarri eta berak zuritzen du bere burua, erasotzen dioten guziengandik; hauek fedeari, beste fede baten izenean ezik, ez bait dadukate erasotzerik.

250. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0217 Hauxe da fedearen dinamikaren garaipena: fedea ukatzea ere fede baten, hots, azken axola baten, agerpide ezagugarri izatea.

251. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0031 Fedea militargintzaz eta indarrez babesten da.

252. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0031 Gerrate Sandua proklamatzen du fede berriaren eskabideak aurrera eraman ditzan.

253. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0031 Gidari trebeak buru dituztelarik, arabiarrek fede berria beren mugaz haruntz eramanen dute, Sorkalde Erdian lehenik, gero Ifar Afrikan, eta azkenik Europa zehar.

254. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0031 Islamdarrek indarrez ezartzen zuten fedea, samaldan eta batean erasoz.

255. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0181 Prolema, fede eta arrazoinaren harremanetan dago.

256. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0181 Tesi hauek hartzen dira okertzat:
1) Kastitatea txarra dela esatea;
2)Fedea ipuietan baino ez dela finkatzen sinistea;
3)Geroko biziaz filosofiak ez duela mintzatu behar esatea;
4)Kristau fedean asmakizunik badela adieraztea
.

257. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0231 Bestalde, sakramenduen itxuratik eta elizaren prasiatik (hau da: induljentziak, prozesioak, barauak, limosnak eta bestetatik) aldendu egin behar da, fedea garbiki eta soilik onartzeko.

258. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0231 Objetibismoa fede hutsean utzirik, Luteroren subjetibismoaren oinarriak ezartzen dira.

259. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0231 Antzinako kristauen fede garbia, pobrezia eta jatortasuna sarturik daude kataru, valdense eta beste talderen kritikan.

260. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0081 Iraultza egiteko, zientziek aipatzen ez duten fedea behar da aitzitik: baliogo batzuetan, helburu batzuetan, fede bizi-bizia eta kartsua.

261. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0081 Fede hori zientziek, egitekotan ere analitikoki pikatu eta disekatu egiten dute. Ez suztatu.

262. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0081 Humanismoak, mitoek, ideologiek, suztatzen dute dagoenaren ukazio den fede hori helburu eta baliogo radikal haietan.

263. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0129 Hau da, adibidez: iraultzarik egin ahal ukaiteko, gizartearen azterketa zientifikoa behar-beharrezkoa dela: baina iraultza egitera eragiten diguna, ekintzara, ez dela azterketa hori, fedea baizik.

264. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0129 (Fedea kristau ala marxista ala beste edozein ideologiatakoa izan liteke).

265. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0129 Baina arrazionalismo eta idealismo ilustratu hutsa da, boluntarismo tankeraz jantzita, ekintzaren iturburu eta kausa beti ere fedea bakarrik, edo xedeak, aipatuz ibiltzea.

266. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0027 1.3. Fedea ala aurrerapena?
Harremanik zailenak ez dira, haatik, horiek.

267. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0010 Fedea norbereganatzea giza nortasunarekin lotura estuan egongo da beti; eta giza nortasuna aldatzen eta aurreratzen doan eran, mailaz-maila aldatzen eta aurrera egiten joan behar du fedea norbereganatzen ere.

268. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0020 3. SINESMENAREN ADIERAZTEA
3.1. Sinesmena, heldua denean, adierazi egiten da:
* fedearen ageriko aitormenaren bidez,
* fedearen jaigiroko ospakizunaren bitartez,
* fedetik sortzen den erabakiaren bitartez.

269. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0195 Gasteven teoria psikologikoetaraino denak ailegatu ez arren, funtsean sinesmen hori proletkulturalisten fede jenerala da.

270. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0284 Beraz, konparaketazko aurkezpenak ugari ziren, baina inork hortaz fede guti.

271. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0092 Zera ulertu behar da, gizarte sozialistaren irrikiak erlijioazko fedea dutenengan bidea zabaldu dezakeala bakarrik ez, baita ere horrelako irrikiak gaurko munduaren prolema dramatikuen aurrean erlijiozko kontzientzi sufritu batengan akuilu eragile bat aurki dezakeala (13) GIRARDI, o.c. 63-64 or..

272. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0015 Mirandek, badirudi, krisi larriren baten buruan lortu zuela, gurasoengandiko fedetik askatzea(ik. Ohiko Jainkoari).

273. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0020 Ez zuen federik bere mendeko idealetan.

274. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0317 Fedearen erregela Apezpikuaren irakaskuntza ez da edozein irakaslek emango lukeena bezalakoa.

275. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0317 Baina hau ere esan behar da: Fedearen erregela hori ez da Elizatik kanpoan kokatu behar, erregela horrek Eliza kanpotik epaituko balu bezala.

276. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0317 Izan ere, bada senidetasun bat Kristok jarritako ministerioaren eta egiazko fedearen artean.

277. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0317 Egiazko fedea eta Tradizioa mantentzea, ministerio horri agindurik dago.

278. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0385 Nizeako fedea Gurasoz-Guraso heldu da; Arriorena, berriz, ez dator Gurasoetarik, etab.

279. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0034 Hauen ustetan, arrazoiak ez luke bat ere gaitasunik eta ez egitekorik fedearen auzi honetan.

280. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0034 Giza arrazoiak, federako bidea prestatzerakoan, badezake zerbait, eta bai zerbait baino gehiago ere.

281. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0034 Izan ere fedean arrazoiak badu bere egitekoa, nahiz eta besterik ere baden.

282. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0034 Unamuno ere sarri mintzo da buruaren eta bihotzaren arteko ezin konponduaz: buruak, alegia, fedeak dioena ezinezkotzat joko luke; baina gizonagan ba omen da beste indar bat, hori onartzera eramaten gaituena.

283. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0034 Bai bihotzaren eta bai arrazoiaren eskubideak ere errespetatzen eta aintzat hartzen ditu fedeak neurri batean behintzat.

284. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0034 Eliz Irakasgoaren agiriak Fedezko egia bat erabakitzen duen bakoitzean, fedeaz zer-ikusi duen zerbait erabakitzen du Elizak.

285. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0034 Baina fedeari berari artez dagozkionak gogoratu nahi ditugu guk hemen.

286. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0034 Gizonaren zintzokuntza edo justifikazioa nola gertatzen den eta horretan fedeak zer parte duen irakasten da bertan, Luterok zioena mugatuz, osatuz eta zenbait puntutan arbuiatuz.

287. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0034 XIX. mendean hor da Batikano Lehena ere, fedeari buruz Konstituzio oso bat eman zuena (Dei Filius).

288. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0034 XX. mende hasieran, Modernismoaren ideologia azaldu zenean, Elizak zenbait agiri eta erabaki eman zituen, fedearen auzirako axola handiko direnak: Pascendi Entziklika, Lamentabili Dekretua, Modernismoaren aurkako zina, etab.

289. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0102 Zortzigarren Kapitulua / FEDEA ELIZAREN GALTZARREAN (ikus 1 orr.) Gauza guztiz pertsonala da fedea: norberak Kristorekin egiten duen topo egite bat, alegia.

290. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0102 Eta fedeari buruzko azalpena egiterakoan alderdi hau ezin utzizkoa da.

291. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0102 Fedea onartzen duenean gizona Elizaren galtzarrean hartua izan ohi da eta nolazpait Elizaren eskutik hartzen du fedea.

292. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0102 Honekin ez dugu esan nahi lege sozialen fruitua dela fedea: hori ez; Jainkoak sortarazten du libreki fedea gizonari bortxa egin gabe, alegia.

293. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0102 Halaz guztiz, fedea komunitatean jaio eta hazi ohi da.

294. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0102 Eliza da kristau fedearen etxea, hots, fedearen hazlekua.

295. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0102 Eliza eta fedea Elizak, bada, zer-ikusi eta zer-egin apartekoa du fedearen arazo honetan.

296. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0102 Lehenengo eta behin, federako bidean aurreko kapituluan ikusi genuen bezala seinale edo ezaugarri batzuk egon ohi dira, arrazoiaren aitzinean fedea sinesgarri ager dadin.

297. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0102 Gainera, Eliza bera ere, errealitate bizia den aldetik, federa erakartzeko seinale bihurtzen da, eta seinalerik eraginkorrena (ikus).

298. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0102 Komunitatezko jitea du, beraz, fedeak.

299. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0102 Jainkoak sortarazten du fedea, baina giza-naturalezan txertatua.

300. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0169 Jondone Jakue Santiago epistola honetan ikusalde praktiko batetan kokatzen da, hots: obrak behar direla, fruituak, eta ez hitzaren onarpen soila; fede hila izango litzateke hori.

301. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0169 Hemen izan ezik, fedea ez da beste inon adimenduzko onarpen huts-soiltzat hartzen.

302. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0237 Entzuleen fedea iratzartzeko eta bizkortzeko mirakuiluez sendotzen zuen bere irakaspena, baina bortxa egin gabe.

303. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0237 Gizonak federa eraman nahiko dituzte, baina ez bortxaz, Jainko-hitzaren indarraz baizik.

304. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0237 Inoiz, Kondairan zehar, egon dira, bai, portaera batzuk Ebanjelioaren Izpirituaz akort ez daudenak, baina Elizak beti irakatsi du inor ez dela bortxaz federa ekarri behar.

305. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0304 Fedea Ertaroan, San Agustini jarraikiz, honela definitzen zen: Cognitio obscura, hots, ezagupen iluna.

306. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0304 Ilunari lehentasuna emateak badu abantail bat: fedearen libertatea hobeki salbatzen dela.

307. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0304 Fedearen meritua ere, libertatearen ondorioz, hobeki ikusten da.

308. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0304 Ezagupenaren alderdia azpimarratzen denean, aldiz, fedea zeruko ezagutzaren lehen distira edo hastapen bezala azaltzen zaizu.

309. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0304 Fedea egunsentia da, argiaren hastea; gero zeruan bere betea ezagutuko duen argiaren hastea.

310. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0304 Fedeak beti dakartza berekin bi gauza hauek, bai lurrean eta bai zeruan ere, nahiz eta ez neurri edo tamaina berean.

311. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0304 Hori kontuan izanik, lurrera erortzen dira Kristoren eta zerutarren fedearen aurkako arrazoiak.

312. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0304 Aquasparta, ertaroko frantziskotar teologoak, oharpen hau egiten du: are zeruan ere kreaturak ez duela Jainkoa osoki eta alde guztiz inguratzen, eta orduan lekua egon behar duela han, ez fedearentzat presiski hala dio berak, baina bai credulitas deitzen den horrentzat.

313. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0304 Eta Doniane Gurutzekoak esango du zeruan fedearen mamiak badirauela.

314. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0304 Esan behar da, bada, fedearen definizio horrek muga estuegiak dituela, eta hortik gero mota askotako korapiloak metatu direla.

315. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0304 Adibidez, San Tomasek, Eskriturako pasarteek beharturik, onartzen du Kristok lurrean bizi zenean bazuela obedientzia, baina federik ez (!).

316. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0304 Galdetu behar da orduan nola izan daitekeen Kristo gauza guztietan gure antzeko, salbu bekatuan, fedearen osagai diren esperantza, eramapena, leialtasuna etab. ukatzen bazaizkio.

317. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0304 Bukatzeko: Badirudi fede eta esperantzaren alderdi positiboak eta ez negatiboak hartu behar direla oinarritzat.

318. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0230 Larritzen hasia da haren fedea. Lainotzen. Filosofiaren estudioan hasia dugu apika.

319. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0080 Fedeak eta arrazoiketak Biolentziaren arazoa egungo egoeran guztiz konplikatzen duena, izaten da, ez bakarrik atzo biolentzia txalotzen (edo praktikatzen) zuten demokratak orain batera etortzea hura beti kondenatu izan duten faxistekin, ezpada ezkutuan geratzen dela [a] zein fedetatik egiten diren haren gaitz eta onerizpenak, eta [b] zein arrazoiketa moduz arrazoituko litzatekeen, demokratikoa suposatu nahi dugun fede horretatik, razionalki, biolentzia konkretu baten on zein gaitzeritzi beharra.

320. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0084 Are, bere burua hobeto aseguratzeko, sistemak, zentzu kritikoaren lekuan, fedea indartzen eta indartzen du, azkenean sistema osoa legitimatzen duena (teokrazia batean bezalaxe), fedea izateraino, ez arrazoiketa.

321. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0084 Fedea demokrazian: demokrazia gizadiaren sistema naturala bezala ulertzen da.

322. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0084 Razionalitate irrazionala Baina honekin paradoxa nahikoa bitxi batera heltzen gara: razionalismoari uko eginez, bizitzaren eta nahimenaren lehentasun aitortza irrazionalistatik abiatu den Mirande, askoz ere razionalagoa dela azken finean, abiatu razionalismotik egin duen, baina bere sistema osoa legitimatzeko lan guztia fedeari gomendatuz bukatzen duen demokrata baino.

323. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0084 Ortega y Gasset-ek aspaldi ohartarazia da demokrazia mendebaldarraz: historikoki begiratuta, fede hori demokrazia modernuan, XVIII. mendeko Ilustrazioan eta XIX. mendeko borroka liberaletan, razionalitatearen fedea zela barnagoan.

324. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0168 San Paulo fede berriaren propagandistarentzat hori dena berdin da.

325. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0246 Jainkoaren grazia hauek oso mesedegarriak dira, fedea garbitzen laguntzen digutelako, gauza guztiak goi-ikuspegiz begiratzen irakasten digutelako.

326. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak salbamena 0093 83. Kristauek, beren gain ezinbestean sumatuko duten kultur eraginaren aurrean, fedeak kritika jarreraren hazia berekin duela aurkitu behar dute.

327. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0089 Fedea ateratzen da beti gailen.

328. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0082 Benetako fedea.

329. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0082 Eta fedeak eramango gaitu, Biztueraren ahalmenez, Erreinuko alaitasunen jabe izatera.

330. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0104 Fedea sortu da.

331. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. zunzunegi 0210 Dena dela, hain urrutitik eta hain bide luzean fedearen erromes zetorren egiazale zintzo honek, oraindik oso gau iluna pasa behar izan zuen sinesmenaren atarietan.

332. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0055 Jainkoagan sinestea oso garrantzizkoa jotzen dugu; eta Berarenganako fedea begirunerik eta arretarik haundiena merezi duela iduritzen zaigu.

333. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0055 Baina nor ez da konturatzen, esanahirik gabeko fede hau guztiz pobrea denik?.

334. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0055 Bigarren, sinestedunen bizitzan eraginik bat ere ez duen edota oso gutxi duen fede batez ari da.

335. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0055 Bestalde, behinere aitortzen ez den fedea da.

336. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0087 Gurutzearen aurrean itzali egiten da guk Jainkoagan daukagun fede guztia, edo bestela zabaldu egiten da fede hori, Jainkoaren misterioa era berri eta harrigarri batetan ulertzera.

337. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0247 Horregatik, gure itxaropena ez datza gaurko egoeratik irten eta pozez beteriko etorkizun baterantz ihes egitean, baizik eta bizitza honi askotan hain gogorra eta arazotsua den bizitza honi aurpegi ematean, Kristo biztuagan dugun fedearen argira bizitza hori argituz, kritikatuz eta indartuz.

338. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0279 Askotan, Jainkoagan dugun fedea itota gera daiteke ateismo praktiko batean.

339. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0279 Nahiz eta pertsonak era askotako arrazoi pertsonalengatik urruntzen diren fedetik, zenbait arrazoibide orokor aipa dezakegu, gure artean sozio-kultur giro berezia sortzen duenik, eta nola horrelako girotan eraso eta tentaldi bereziak jasaten dituen fedeak.

340. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0279 Aipamen orokor hori egiteak bide emango digu, ez bakarrik nondik nora ibiliz jo duten askok sinesgabeziara hobeto uler dezagun, baizik eta argitasun haundiagoz ikus dezagun ere bai nolako zailtasun eta aproben aurrean aurkitu den gaur gure fedea.

341. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0343 3. FEDE-EZAREKIN ELKARRIZKETAN 72. Fedearen testigantzarekin batera, ebanjelizatze lanak elkarrizketa jarrera eskatzen du gaurregun: Vaticano II.ak gure egunotako Elizan sartu nahi izan zuen jarrera.

342. 1969-1990 gipuzkera bertsoak a. zavala 0274 Oien esankizunak
egiyak al dia?
nik ez diyot artutzen
gauz orri fedia;
bakoitzak beria,
esan det neria,
arako biria
nondik da ordia?
kosta bear zaiote
billatutzia!.

343. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1986 0038 Ez gaitzala ezerk bata besteagandik berezi ez hitzegiten dugun hizkerak ez koloreak: fede bakarra, Bataio bakarra bedi.

344. 1969-1990 gipuzkera liturgia agustindarren liturgia 0048 Galderantzuna Nik otoitz egin dut zuretzat, zure fedea itzal ez dadin.

345. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0013 Gaiñera, otoitz au egitean, Kristok eriotza garaitu duelako fedea aitortzen dugu, eta gu ere garaipen ortan partedun izango geralako uste-osoa agertzen.

346. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0013 Orregatik, Jesukristoren pazko-garaipena fedez ospatzean itxaro duguna otoitz-gaia den ezkero, guk nai eta itxaroten duguna eskatzen dugu illaren alde: pekatuak barka dezaizkiola Jaunak, betiko eriotzatik atera dezala, guztiz garbiturik betiko zorionaren jabe egin dezala eta azken egunean aintzaz jantzirik berpiztu.

347. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0013 Illen elizkizunak benetan ondrak dira; aintzazko elizkizunak egiten zaizkio illari; baiñan, ez arrokeriz edo siniskeriz, fedeak eraginda baizik.

348. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0013 Fedeak, ain zuzen dio: gizona, gorputz-animaz bizitzan bat den ezkero, salbatu ere osorik gorputz eta anima salbatzen dela.

349. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0125 Entzun dugun Idazkunak auxe adierazi nai zigun: Kristoren piztuerak kristauon piztuera eskatzen duela, eta Bera leendabizi piztu bada, piztuko dirala ere Beragan fede ta uste osoak ipiñi dituzten guztiak.

350. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0133 Bainan, kasu onetan fedea ez da kontsolagarri gertatzen; izan ere, fedeak ez bait du azaltzen guk nola asma dezakegun, giza-gaitasunak ezin edatu aal izan dituan arengan nolatan egon diteken izadi-gaiñeko bizitzaren betetasuna.

351. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0133 Fedeak misterioa uki-gabe uzten du, bainan ala ta guztiz argi pittin bat egiten digu, aur baten eriotzaren aurrean kristau-jarrera jator bat izan dezagun naikoa dana.

352. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0133 Sinismen-alkarte auetan kristau guztiek naiz aurrek naiz larriek fedean eta maitasunean aurreratzeko giro egokia aurkitu bear dute.

353. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0163 @- Emen bildu geran guztion alde, Eukaristiaren bidez, erosi gaituan Kristoren eriotz-misterioan eskuar dezagun; fedez eta maitasunez Kristogan bizi ondoren, Aren Eriotz-Piztueraren salbamen-ondorioak gure eriotzean eskura ditzagun, ESKA....

354. 1969-1990 gipuzkera poesia i. olabeaga 0045 Fede osasungarri ori nigan sortu.

355. 1969-1990 gipuzkera poesia i. olabeaga 0048 Gure aurrekoen fede sendoa zala, aspalditik sortu zan esaera zarra; Gure erria fedez betia, euskaldun fede dun.

356. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak benito s. 0286 Fedea eta batasuna, zer oberik nai eta eska genezake mundu osoarentzat, eta bereziki, Europa deritzan puska autatu eta ospetsu onentzat.

357. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0182 Au da: euskera, fede-izkera izanik... fedearen kontrako irizpideak, izpideak eta izkerak... moztu, murriztu, ukatu ta zapuztu... egin ditu.

358. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0064 Euskaldunaren fedea ez da ain aldakor, itxitasunak noraiño eraman gaitekean ez dakigun arren.

359. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0110 XVIII`garren mende barruko euskal literatura lau aita jesulagunek betetzen dute osoro: Kristo`ren fedea aldarrikatzen erriz erri, inoiz aspertu gabe, ibilli zan Aita Agustin Basterretxea (1700-1761) lekeitiarrak, Larramendi`k, Kardaberaz`ek eta Mendiburu`k.

360. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0041 Elizaren eta gure izateak, fedeak, sakramentuek gau onetan dute beren sorburua; orregatik, gau santu eta argitsu au aundikiro eta biotz beroz ospatzera gonbidatzen gaitu Elizak.

361. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0063 Jesus piztuaren egun onetan bizitu dezagun gure fedea eta altxa ditzagun Berarengana gure eskariak.

362. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0063 - Jainko-erri guztiaren alde: maitasun lokarriz bildurik dauden eta beren fedearen testigantzan kementsu diren komunitateen ezaugarria munduari eskain dakion, eska dezaiogun Jaunari.

363. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0070 - Gazte eta elduen alde, guraso eta ezitzaille kristauen alde, politika eta sindikatu-taldeetan sarturik daudenen alde: begirunez eta erabaki sendoz fedea beren giroetan aitor dezaten, eska dezaiogun Jaunari.

364. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0070 - Ospakizun onetan eskuartzen dugun guztion alde: gure fedearen muiñean geure bizitzak aldatuko dituen eta Ebanjelioaren testigu kementsu biurtuko gaituen argia aurki dezagun, eska dezaiogun Jaunari.

365. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0159 Ori bai, beiñ zerbait onartu ezkeroz, bere odol-mami biurtu izan ditu; era orretara, euskaldunak gaur jotzen ditugun gauza asko (txapela, pelota, fedea...) ez dira beti euskaldun izan.

366. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0350 Iñaki Deunak berak idatzia laga zuan bere Fede zuzenari buruzko XIII urrezko arauean: Graziaz jardutean ez da geiegi aipatu bear graziak bere izakundez duan fruitua emateko almena, almen ori geiegi azpimarratzen ba`da, gizakumea erejira jausi bait daiteke (...).

367. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak l. egia 0020 Nietzche'ren pentsakeran, batetik ezeren federik ez dutenen illuntasun samiña agertzen da, eta bestetik neurririk gabeko arrokeria.

368. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0076 Eni eskastu zauzkit kasik heiek denak,
kantua ta fedea ditut aitarenak.

369. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0076 Aita, ez nau utziko Jaunak hortik bazter,
zuk eni helarazi fedeari esker.

370. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0109 Artzaingoa da zure aberastasuna,
zare, Jesus sortu zen tokien laguna;
fedea zure baitan sendo daukazuna,
horren hil-zeinua zuk ez duzu entzuna.

371. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0010 Zenbat eskual-adiskide
Guk hain maite gauzen alde
Zabiltzanak dena fede.

372. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0010 Zenbat eskual-adiskide
Dena bihotz dena fede
Hilak eta joanak daude

373. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0010 Fedearen suak eman
kar olderik gorenean
Lur huntarik zaizkigu joan.

374. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0002 Burdinez balin bada geroan gizona
Eta bihotz barnea diruz balin badu,
Akabo da errotik jenden zoriona:
Fedez gabetu denak dena baitu galdu.

375. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0039 Nitaz fede gaur barreia:
alleluia, alleluia!.

376. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0090 Erakusten du ere, fedeak zer argia ekartzen dion langileari: Jainkorik gabe, otoitzik gabe, bortizki lanean ari den gizona, hegal bat baizik ez duen xoriaren iduriko da, lurrari josia.

377. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0090 Girixtino fedeari esker, gogor egin diotegu beti, populu salbai batzuen kultura guzieri.

378. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0140 On da ohart gaiten, fedearen erakaspen ainitz gure adimenduarentzat konpreni-gaitzak direla, eta batzutan ezin-onetsiak.

379. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0140 Nor-nahi izan gaiten, gure fedeak badu beti argitzearen eta barnatzearen beharra.

380. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0165 HAURREN FEDEA 19-IX-1985.

381. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0190 Guk ere, Izraelgo populuak bezala, bide luze bat badugu egiteko: gure biziko harat-hunaten artetik, gure fedeak behar du beti aintzina garbitu, barnatu, azkartu, sineste makur eta ahul batzuetarik, Jesusen ezagutza argirat heltzeko.

382. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0215 Kultura eta fedea, nola uztart elgarrekin, elgarren errespetu osoan?.

383. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0265 Hori da fedea: Jainkoari fidatuz, haren xedetan emeki-emeki geroago eta barnago sartzea.

384. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0028 Fedearen besta baita Bazko.

385. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0028 Jondoni Paulok diona: Kristo ez balinbada piztu, gure fedeak deus ez du balio, eta gu gizonetan dohakabeenak gira.

386. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0029 Gauza huni haatik ohartuak gira denak: elizan azkar girela, gure fedearen goraki aipatzeko; bainan elizatik kanpo, zoin herabe eta zoin beldurti! Eta fedeak galdatzen daukuna gure urrats guzietan obratzeko, zoin nagi eta zoin ahul!.

387. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0029 Ontsa pentsa-ta, gutaradino nola hedatu da fedea? Lekuko batzuen bidez.

388. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0029 Baionako diosesan, gazte andana bati galde batzu egin baitiozkate beren fedeaz, huna gazte batek zer erran duen: Jainkoa kausitu dut apez kaputxin baten begietan.

389. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lf 0009 Eta nork daki? Beharbada federik hoberenean.

390. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak ardoy gog 0102 Bainan (hola) ez dutener ez diotegu emaiten ahal arrazoinamenduz baizik, Jainkoak bihotzeko sendimenduz eman arte, hortarik kanpo fedea gizonarena baita bakarrik, eta salbatzeko debaldetan.

391. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak ardoy gog 0165 Gure fedearen zimendua- Erlijione paganoa zimendurik gabe da egun.

392. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak f.s. letona 0001 Letona`tar guztiok Bizi onetatik betiko bizitzara eldu diranen atsedenerako Eukaristia, Mezako gogoa egin dogu danok baita be ondiño bizi gareanok munduan ez daigun iñoiz federik galdu ta Jaungoikoagan beti izan daigun sinismen osoa. F. S. de Letona`k.

393. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 1.968ko maiatzean hoztu egin zitzaidan komunista fedea.

394. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Orrialde oietan ikusten da Artetxe-ren fedea nolakoa zan.

395. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Fede osoa: itokiñik eta pitzaturik gabea.

396. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Fedea kolokan fedea erabat galdua, askotan.

397. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Bainan bere estakuru guzien gatik, fede handiaren jabe zen, eta bere hutsak Jainkoaren aintzinean umilki ezagutzen zituen.

398. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Beilarietan, bazen mota guzietarik, ohoinak eta gaixtaginak barne; bainan gehienak fede azkar batek zerabiltzan.

399. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Baita nik bertakoen fedea ta Jainko-zaletasuna goretsibe! Azkenez, Jainkoari, Santuai eta Andra Mariari eskerrak emoteko, Agur, Jesus`en Ama abestu genduan guztiz gogotsu.

400. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. agirretxe 0001 Eta emengotar izango dan Eliz orren, Erri onen salbamen eta Erri onek osotu bear duan egiazko nortasunaren alde, fede-maillatik, benetan lan egingo duten erlijioso ta monja talde gure-guretuak izango ditugula, sinesten asita gaude.

401. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 0001 Fede ugari eta ekintza urri agertu genezake teoriazko estudioak barrena.

402. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Fedea beheiti ari dela? Basa-sinesteak segurik ez dira ttipitzen ari.

403. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Eliza-berri. Eskola eta fedea

404. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Baziren ere misioneak, baziren bilkurak, bereziki neskato gaztentzat: zonbat eta zonbat ama familiakok ez diote Kongregazioneari zor, berek ukan duten eta haurreri eman dioten fede azkarra!

405. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Bainan nor nahiri gertatzen ahal; eta, gisa batez, beharrezkoak dira herstura horiek, fedean handitzeko eta azkartzeko.

406. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Sinesteak, Fedea eta Kultura

407. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Bainan, nola familia batek edo herri batek seme baten emaitea elizari, fedearen seinale baita, nahi izan du zuraidarrek parte har zezaten bere bihotzeko pestan.

408. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Oraiko egunean, eskola doi bat behar du girixtinoak, bere fedean irauteko.

409. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Bokazione berezien pizteko eta laguntzeko lehen bidea hau da: egin ahalak egitea, girixtino guziak izan diten fedean argituago, karitatean kartsuago, esperantzan fermuago.

410. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Deneri, eta bereziki apezeri, jaun apezpikuak garbiki erraiten diote: fedeak argi dezala zuen bizia.

411. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Eta gero aita Donostia, aita Olazaran, aita Riezu eta beste zenbait dotzena kaputxino, jesuita, fraile edo apez bezala, aita Damaso Intza-koa ere Erromako manuen arabera desterrurat igorriak izan ziren, bakearen eta fedearen izenean.

412. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0001 Azkar, lodi, potolo, gorputzez sano eriarena egiten du eta fede haundia dauka medikuetan, haren fede soberakinarekin Molíere burlatzen baitzen medikuez.

413. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. ibargutxi 0001 Fedea behar omen da

414. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. ibargutxi 0001 Horretarako fedea behar omen da, eta nik ez daukat esan zion emakume batek bere gizonari erreumaren kontrako lan hori egiten ari zen unean.

415. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. ibargutxi 0001 Eta gizonak erantzun: Orain behintzat eduki dezagun fedea.

416. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Horregatik idatzi dugu zenbaki hau, agian nazkaturik dauden zenbait senideren fedea sustatzeko balioko duelakoan, herriaren alde jokatzen segitzeko arnas berri bat izango delakoan.

417. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Geuri ere sortu zaizkigu zenbait lotura fede aldetik zenbait borroka eta konpromezu motei dagokienez, kristau izpiritualitatearekin uztartu ezinak bait liran; edo uste izan dezakegu beste batzuk gu baino askeago daudela edonolako konpromezuak hartzeko beren ideologietatik: 1.- Partaide zareneko herri burruka edo mugimenduetan zein da zure Jaungoiko-esperientzia?.

418. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Injinieritzaren teknika eta instrumentu berriek, garraioaren eta komunikabideen hedakuntzak eta progresuarekiko fedeak berrikuntza arkitektoniko eta estetikoei bultzada handia eman zieten garai horrek sortzen duen lilura da arrazoi horietako bat.

419. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... r. idiart 0001 Apezen artean bezala badira laiko ezkonduen artean, gizonki jokatzen ez direnak, Fede ttipiko girixtinoak eta Euskaldun ukatuak.

420. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aburu 1982 0001 Azken urteetan eritasunak eta fedeak hel-buru batera hezi badute ere, ez dituzte su eta oldar hori ttipitu, bainan bai gorputz hartzerat deitu.

421. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0002 Buru-ezikeran dala, Fedeari buruzko gogoetan dala, Fedearen espresio-bide ta jokabideak dirala, gizartean artu-emanak izateko moldeak dirala, gauza-baliotsueri diogun minberatasuna dala, edo ta gizatasun, erlijio ta apaizgintzaren aldetik nortasuna eratzea dala: gauza auetan guzietan, naiz munduaren ta naiz Elizaren aldetik, billa gabiltza; eraberritzeak eta aldaketak ditugu.

422. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... txill 0001 Nahiz elizkeria mota hau, Memmik ongi azaldua duenez, areago izan nazio-beharraren ondorio, fedearen ondorio baino.

423. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... x. kintana 0002 Islamismoak ahalegin handia egin zuen bere fedea sartzeko baina georgiarrek, oro har, ez zuten hura onhartu.

424. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... x. kintana 0002 Hain supituki heldu diren denbora eta aldakuntzetara moldatzeko krisisean, baina fedeak iraun dirau.

425. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1978 0001 Kontserbadoretzat eman dute, baina Polonian fede tradizional bat bizi duen herri horretan bere ekintza esperantzaz, heldutasunez, zabeltasunez eta kristau pozez beterikoa izan da.

426. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0001 Nereak titulu hauxe zuen: Fedea eta kultura.

427. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0001 Bestalde, erlijioaren arazoa beste aldetatik ikusi izan da hemen inguruko Unibertsitate eta kolegioetan: hau da, erlijioa fede edo konfesio katoliko bezala hartu da.

428. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0002 Bere metodologia fedean oinharritzen da.

429. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0002 Fedearen inguruan eratzen eta lantzen den gogoeta sistematikoa da Teologia: gogoeta sistematikoa eta logikoa delako, deitzen zientzia teologia.

430. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0002 Aldi berean, fededun edo erlijiodun ez denak onhartu beharko luke, fededuna ere gauza dela erlijioaren zientzia kritikoa egiteko, beronen fedea edo dogma aparte.

431. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0002 Teologia ere kritikoa da, bereziki bere oinharri bezala fedea jartzen baldin badu.

432. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0002 Hain zuzen ere, fedea da erlijio forma eta adierazpide guztien kritikatzailerik zorrotzena.

433. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Ez, guzti orri geure fedeaz emon bear dautsogu mamiña eta gogoa: Jainkoa geugaz.

434. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0001 Batzuek desegin ziran, fede barriagaz konforme ez etozalako.

435. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0002 Maisu pilotaren banakuntzan, luzamenduetan ibili gabe lagunari egoki eskaintzean eta maisu, batez ere, beren abiada zoragarrian eta irabazteko gogo eta fede sendoan.

436. 1969-1990 zuberera antzerkia j-l. davant 0088 Zuri gaude otoitzez, Jaungoiko maitea,
Lagun zazu zerutik Euskaldun jendea,
Begira dezan beti lehengo fedea,
Zor zaizkon zuzenekin ardiets bakea.

437. 1991> bizkaiera bertsoak b. pujana 00097 Edadez zerbait gora garanok
begiratuta sinistu
denporeagaz egun andi au
egin jakula otzitu.
Gogoratuta egin dagigun
egun au indar-barriztu,
Andra Maria Ama ona da,
berari gogoz eskatu,
eta fedea sendotuteko
berak indartuko gaitu.

438. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0138 3. Ona itaun oni erantzun bear jakona: Lege Zarrean zillegi zala Jainkoari olan itauntzea, eta igarle eta apaizak alan egokiena egiten ebela Jainkoaganiko argialdiak eta ikustaldiak nai izanaz, fedea orduan ondo oiñarritu eta sendotu barik eta Lege Barria ezarri barik egoalako.

439. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0138 Alan, bearrezkoa zan eurak Jainkoari itaundu eta Jainkoak erantzutea, bai itzez eta bai ikuskizunez eta gauzak iragarriz, bai irudi eta olakoen bidez, bai beste iragarteko era askotara, eta erantzuten, esaten, egiten eta iragarten eben guztia gure fedeko misterio eta gauza ostenak ziran, edo federa eroatekoak; eta fedezko gauzak, gizonenak barik Jainkoarenak berarenak eta agoaz berak esatekoak diranez, orregaitik zan Jainkoari itaundu bearra, eta berak erantzutea.

440. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0138 Orretara, zuzendu bear ebezan euren arazo eta gauzak artean artu barik euken federantza, fedea oiñarritu barik egoalako.

441. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0138 Baiña orain, graziazko garai onetan, Kristoren fedea oiñarriturik eta Ebangelioko Legea iragarrita dagozaneko onetan, eztago orduan lez Jainkoari itaundu bearrik eta eztau Jainkoak erantzun bearrik.

442. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0154 Jesusen eskolan ordu luzeak emoten dituenak, kristau batzarrean parte bizia artzen dabenak; Kristoren deia benetan artzen dakienak; fedea Kristoren biotzean edaten dabenak...

443. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0252 Kristau onari dagokion lez, ardura andiz, gogo biziz, fedeari sutsu erantzunez, Jesusen jaiotza au gertau daigula eskatzen deusku.

444. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0282 Eta, jakina, fedearen heriotza honek baltzez jantzita itziko leuke euskal lurra.

445. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0368 Jaungoikoak hutsean, geuk merezi gabe, emon deuskuz salbamena eta fedea.

446. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0368 Eta guk ere duan emotea nahi dau, horretarako gure fede jator-eredugarria jarrabidide lez aurrean jarririk.

447. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0368 Gaurko giroan fedea zaintzea oso gatxa dan ezkero, biderik onena, bero-berotan gordeteko, lagunkideekin bat egitea da.

448. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0368 Gogo biziagoz hartu, sakonagotik ezagutu eta azterkatu, argitu ilunik balego, pozkarioan janaritu, txukun-txukun gorde bihotz barruan, eta beste taldekide batzuk aurkitu eurekin taldekaturik fedea alkartasunean biziteko.

449. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0368 Gaur egun taldekidetasun hau behar-beharrezko da fedea zentzunez eta adorez bizi gura dauanentzat.

450. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0368 Bakarrean ere bai, baina, gehien baten, fedea ondoen taldean heldu eta sendotzen da.

451. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0368 Fedearen heziketa ez da saltoka lortzen dana; bizitzaldi guztia hartzen dau.

452. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0368 Gorputzari otorduak emoten deutsaguzan lez, fedeari ere sendian bere otorduak emon behar jakoz.

453. 1991> euskara batua antzerkia pe. zabaleta 0174 Non zaude orain fede xalo barregarri triste eta zalantzari gabeko baten lekuko?

454. 1991> euskara batua bertsoak l. beloki 0043
Argitasunak iluna dakar
pozak berriz dolorea
sekula santan ez dut galduko
maitasunaren fedea.
Aienatu da zorionaren
eskarlatazko bidea
zure urrezko jabea
lipar hontan nor, ordea?
kimeraren adorea.
Apika nehoiz ez zatzait lotu
zure barneko hedea.
udaberriko amodioak
ximeldutako lorea.

455. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00090 - Bataioa. Honen bidez fedea jaso eta Elizaren partaide izaten hasten da kristaua.

456. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00090 -Sendotza. Sakramentu honen bitartez, Bataioan jasotako fedea berretsi egiten da eta Jesusen Berri Ona, hitzez eta eginez, aldarrikatzeko eginkizuna ematen zaio kristauari.

457. 1991> euskara batua ikasliburuak aita santuen erroman 0020 Zalantzarik gabe, Nikolas Vak Aita Santu askoren izenean hitz egin zuen, aberastasunak eta arranditasunak kristau xumeak errotik hunkitzen zituztela eta haien fedea sendotzen zutela esan zuenean.

458. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0040 Mahoma izan zen islamaren fedea zabaldu zuen lehena.

459. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0015 Goazen elkarturik
piztuta fedea,
argitan zabalik
maitasun bidea.

460. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 00035 - Bai, arrazoi duzu, Ines. Neuk ere ez nuen fede gehiegirik osabak esandakoaz, baina, orain garbi dago.

461. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. jimenez 0051 Anaia fraileek ikazkinaren fedea zuten, hau da, ikasketetan baino sinesmen hutsean oinarrituriko fedea.

462. 1991> euskara batua liturgia igandea 00052 Senideok: Jainkoaren hitza entzun dugu; eta, fede berak eraginik, zabaldu dugu mundu osora geure eskaria.

463. 1991> euskara batua liturgia igandea 00185 Senideok: Fede eta maitasun berak elkartzen gaituenez, zabal ditzagun geure bihotzak mundu guztiko gure senideen beharretara eta egin diezaiogun otoitz guztion Aitari.

464. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00279 Espiritu Santuak,
I. santuarengan ebanjeliozko maitasun-eredua eskaini digunak,
eman diezazuela Elizan
egiazko fedea eta maitasuna hazi eta zabaltzeko grazia.

465. 1991> euskara batua liturgia abendualdia 00010 Federik ezak jota eta bake-premia larrian aurkitzen den gure mundu honen barrutik esaten dugu salmo hau, Abendualdiko eskari eta esker onezko otoitz bihurturik.

466. 1991> euskara batua liturgia abendualdia 00082 Hara, geure barruan ditugun jarrerak: poza, Jainkoaganako begirune eta maitasuna, itxaropena, fede bizia.

467. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00352 20 Hala da, beren fede-ezagatik moztu ditu, eta zu hor zaude zure fedeagatik; ez izan, beraz, harro, eta ibil kasu eginez.

468. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00551 1 1 Nik, Simon Petrik, Jesu Kristoren zerbitzari eta apostolu naizenak, zueri izkiriatzen dautzuet, gure Jainko eta Salbatzailea den Jesu Kristoren salbamen-indarrari esker gurea bezain fede baliosa ukan duzueneri.

469. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00551 5 Horrengatik, entsea zaitezte lotzera, ahal bezainbatean, fedeari bertutea, bertuteari ezagutza, 6 ezagutzari zuen buruaren jabetza, zihauren jabetzari iraupena, iraupenari jainkozaletasuna, 7 jainkozaletasunari haurride-batasuna, eta haurride-batasunari maitasuna.

470. 1991> euskara batua liturgia ibe 1995 0548 2 Nagusi sinestedunak dituztenek ez ditzatela gutxiets, fedean senide dituztela eta; aitzitik, hobeki zerbitza ditzatela, zerbitzu hori hartzen dutenak ere sinestedunak eta Jainkoak maitatuak baitira.

471. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00018 Erabateko fedea hartu nion Maiztegiri halako egia borobilak entzundakoan.

472. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00210 Fedeak eta hunkidurak hartaratua almuedanoa belauniko jausi zen, baina gauza bakoitza bere garaian, Ala ez da asaldatuko zor zaizkion eskerronak apurtxo bat geroratzen badira, esker emateak baino lehen pozak hedatu behar du.

473. 1991> euskara batua literatur prosa n. beristain 0039 Herrietako jendeak ohi bezala erantzun zuen: gustatu zitzaiena bereganatu zuten, mesedegarri zitzaiena (adibidez, suaren gisa hedatu ziren otoitzarako eta fedearen bidez erabiltzen ziren elizak), kaltegarri zitzaiena baztertu egin zuten.

474. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0030 Eta horregatik gertatzen zen, nahiz eta fedean jaioa izan, eta bizitza osoa santuez eta haien otoitzez eta alaitasunaz inguratuta eman, nahiz Jainkoa gurtzen zuten tabernakuloa beretzat askoz errealagoa izan bera eta bere familia bizi izandako etxe kaskarrak baino, Johnen bihotza gogortuta zegoela Jaunaren aurka.

475. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0138 Ez zegoen eroso gizon ministro haiekin -hantxe zegoen koxka-, zaila egiten zitzaiolako fede mailan haiek bera baino zaharrago eta hobetzat hartzea.

476. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0242 Gero pentsatzen zuen oraingoan berriro helduko ziola alde batera utzitako fedeari, ostera ere ibiliko zela argipean, Richardek lagunduta atzean utzi zuen argipean.

477. 1991> euskara batua literatur prosa pa. zabaleta 0246 - Lotsa eta fedea.

478. 1991> euskara batua literatur prosa l. anselmi 0019 Ez nuen seme-alaben buruak dogma mitikoz betetzerik nahi horixe bait zen, hain zuzen, nire ustez gure Fede Deunaren dotrina eta bai, ordea, behingoan alde egin zezala.

479. 1991> euskara batua literatur prosa l. anselmi 0031 Laburbilduz: nire lasaikeria asketismoa da, eta nire fedea fedegabezia.

480. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0009 Ez ote, bazuen fedea izotzaren indarrean, oinazearen heldua baino gozoagoa, ni banoa eztia.

481. 1991> euskara batua literatur prosa garm 0074 Ikusita dute fedea, ikusi gabe ez.

482. 1991> euskara batua literatur prosa x. arregi 0056 Fedea banakoaren garrantzian, nortasunaren esanahian, gizakume berri bakoitzean berriro hedatzen den horretan, ezin da aski sakon bizia izan gugan, gure nia itotzea mehatxatzen digunean iraganak, irenstea orainaldiak.

483. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00081 Lagun handiz osatutako lan-talde bikain baten babespean ari nintzen orduan Katu Kalen, saioak musikazaleen errespetua lortua zuen ordurako... baina burukomin berrien bila abiatzea erabaki nuen. Ilusioz beteriko esatari talde gaztea aurkitu nuen EUSKADI GAZTEAn, hastera zihoan proiektu berri horretan fede handia genuen guztiok eta ohartu gabe ere eguna iritsi zen: 1990eko martxoak 21. udaberria.

484. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. amas 00011 5. Eta bada, oraindik, hirugarren fronte bat, Ottok Santu dena liburua idatzi zuenean osorik ageri ez bazen ere: K. Barth suitzar teologari ospetsuaren teologia dialektikoa, Kristo eta kristau- fedea giza erlijio-esperientziaren ukapen biribila direla dioen teologia; honen esanetan, erlijio- bizipena eta gizadian diren erlijio guztiak benetako fedearen, kristau-fedearen, ukapena besterik ez dira, fabrica idolorum, jainkoirudi faltsuen eralekua eta sorgunea besterik ez.

485. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. amas 00157 Aurretik, ordea, leize itsu horien hondo beldurgarria neurtu beharko dugu, bertatik ulertu ahal izateko, hain zuzen ere, kristautasunaren betea konfiantza osoko fedean aurkitzen arituko zaiguna, gizon hori bera dugula.

486. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00054 Emakumea, ordea, beldurraren beldurrez eta dardaraz bere barrenean gertatua zekienak bezala, etorri eta belaunikatu egin zen Haren aurrean, eta egia osoa esan zion. Eta Jesusek berari: Alaba, zeure fedeak salbatu zaitu. Zoaz baketan eta zaude sendatua zeure gaitzetik.

487. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lmuj 00234 Solasa bere hartan gelditu zen. Nik Frai Eustakioren fedea itzela zela pentsatu nuen, eta, halako fraideak ahuntz bat hegaka ikusi nuela esaten banion ere sinetsiko zidala...

488. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aldekoa 00219 Aldi hartan fedez ere makal zebilela aitortzen digu, eta bihotzeko esperantza tamaina ere ahulduta duelarik, bere jaioterriaren oroitzapena datorkio burura, bere Bilbao beti gorrotatua eta inoiz abandonatu ezin izan zuena.

489. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 00013 Era desberdinetan azaltzen den positibismoak zientzia ia fede berritzat jotzen du.

490. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 00046 Honek denak historiaren analisiarekin zerikusi gutxi du, fede handi bat da.

491. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 00046 Unamunoren fede handia, historian baino gehiago Spencerengan, nik uste; eta fedea ere baino gehiago, Unamunoren antsia bizi pertsonala.

492. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. sudupe 00013 Gorgonio Renteria alkate zela egin zen hilerri berria Elantxobeko herrian, 1916an. Sarrerako portalearen ateburuan Gorgoniok berak asmatutako idazkuna dago: Otoi bat eta gero arte. Geroko bizitzan Gorgonio Renteriak zuen fede sendoaren erakusgarri bikaina

493. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00015 Adibide asko biltzea nuke esandakoa argiago adierazteko, eta ikusiko genuke, nola norbaitzuek adierazpen edo portaera benetan inpresentableak objetiboki justifikatu izan dituzten, haien berri ematen zuen egunkariaren fede txarra salatuz.

494. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 1212 Duintasunaren arabera, fedea ekintzekin beteko balitz, gehiengo horri esker, gutiengoa gehien izan liteke, noski.

495. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pper 0230 Orainokoan ikusia dugunez, belarri dundak xorgortua, isiltasunera, federa, jotzen zuen Orixek.

496. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0479 Eliza katolikoak fede jainkozko eta katolikotzat 23. Ibid. dauka egia hori, nahiz eta eritzi desberdin asko egon teologoen artean bitartezko beharrezkotasun hori nola ulertu azaltzeko orduan.

497. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arrieta 0077 Ni neu lotsatu egiten naiz teologi antzeko erretolika diztiratsuak idaztea, behar bada nere fedearen sendotasuna urriago eta kaxkarrago delako.

498. 1991> euskara batua saiakera-liburuak intelektuala 0053 Estatuaren (eta edozein fede dogmatikoren) gero eta botere handiagoaz egiten duen salaketan giza eskubide bat dago oinarrian: lan sortzailearen eta pentsamendu askearen bitartez norberak nortasuna garatzeko duen eskubidea, hain zuzen.

499. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0001 Alabaina, fedeari euskalduntasuna lotzen zitzaion eta honen seinale nagusia euskararen eguneroko erabilpena zen.

500. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0006 Fede mailako lan erraldoien garaiak, euskalgintza sailean ere aberatsak izan zitzaizkion: klasikoak sakondu zituen, euskaltzaleekilako harremanak sendotu, Jon Etxaide, K. Mitxelena, J. Zaitegi, Norbert Tauer, J. M. Barandiaran, J. San Martin, S. Onaindia edo L. Villasanterekin demagun.

501. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.c. larronde 0040 Euskal Herriaren etorkizun politikoan, bere gaztaroko Zazpiak-Bat eta ikurrin haietan zuen fedea gorde egin zuen betiere.

502. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 0046 Arana kondea, parlamentarismoari fede gutiago edukirik, txapelokerrak hartzen ditu morroi.

503. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0013 Hala ere hango fedea ez hiltzen eta fededunek, isilpean eta han-hemenka, biltzen jarrai eta sakramentuak ospatu egiten.

504. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0013 Eta hori Errusian ikusitakoek zioten: Baina nork eta nola eutsi dio bizturik Errusiako fedeari ateismo ofizial eta indartsuaren azpian?.

505. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0182 Gaur eguneko giro berrian fedeari eta gure euskaldun izateari buruzko hitzaldi, otoitzaldi eta azterketa asko eta mardulak serioski egitea nahi zen.

506. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0141 Adibide bat jarriko dut: demagun, komunismoa beharrean, munduaren gaitzentzako zoroastrismoa dela, Zoroastro edo Zaratustra haren erlijioa, Pertsia zaharreko fedea.

507. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0141 Baina, hara!, Pertsia zaharrarekin antzina ehortzitako monumentu hutsala baino ez da gaur egunean zoroastrismoa, eta bere argi, justizia eta perfektotasun guztiarekin ere, alferrikako fedea da.

508. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0210 Fedea edo jatorria dela eta, ezin izango zaio inori murriztu eskubide zibil eta politikoen erabilera osoa; era berean, ezin izango du inork gizartearekiko ohiko eginbeharrak bete gabe utzi.

509. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0218 Fede gaitzeko gizona omen zen.

510. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0218 Haurtzaroan Leitzako Santakrutz ermitak bihotza zimurtzian hartua ziolakotz ez ote zuen izanen gurutzeari buruzko fede itsu hura? Gutxi fia.

511. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. lertxundi 0064 Bai, fedea!

512. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. lertxundi 0064 Euskarak biraorik ez duela uste duenarentzat, hastapen ona izan zuen euskarak inprimategiaren sukaldeetan, bai fedea!, juramentu bat baita ezagutzen den lehen euskal esaldi inprimatua.

513. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. lertxundi 0064
...digo: quel proprio subjeto
quiera cien lenguas y bocas,
de las cuales
las que son más manuales
en los tinelos de Roma
no todas las principales
mas cualque parte se toma.
Vereis vos.
Iura dio; voto a dios;
per monarma; bay fedea;
iobbigot; yculycos...

514. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. lertxundi 0064 Beste bay, fedea bat ere badager liburu berean.

515. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0050 Egia absolutuak fedez bakarrik ezar daitezke bakarrik, ez zientziaren azterbidez, eta orduan ere erlijioen historiak erakusten du egia absolutu horiek ere beren bilakabidea dutela.

516. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1993 0045 - Elizbarrutietako dokumentu elebidunetatik: Al servicio de una vida más humana /Gizalegezko bizitzaren zerbitzura (1992); Dichosos los que trabajan por la paz / Zorionekoak bakegileak (1991); Creer en tiempos de increencia / Fededun izan federik ezak jotako egunotan (1988): 638 fitxa.

517. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. peña 0185 ...bai, kartetan irakurri dut ...kontuz ibili, argikusmenean iruzurgile asko aurkitzen dira ...askok bakarrik jende onaren fedetik bizimodua atera nahi dute

518. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. peña 0187 ...Janakpur T. Karnalirengana gidatuko gintuen jauna Cuatro Caminoseko kafetegi batean aurkitu genuen, abegikor, iragan-mina ...begi urtsu eta fede handiko gizona

519. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.i. basterretxea 0098 bestela esanda, eta asko direnez gure artean zenbakien fedea profesatzen dutenak, hiru urteko epean aste bakoitzean argitalpen berri bat(...)

520. 1991> gipuzkera bertsoak bbarand 00034 Zer txar egiten duan
federikan ezak!
gero etortzen dira
gauza aldrebesak.
Orren akerrak ez dira
zuzentzen errezak,
ondo zaitzen gaitu
goiko Juezak.

521. 1991> gipuzkera bertsoak usarraga 0128 Fededun edo federik gabe
or daukazu gurutzia,
ez dakit nola zainduko duzun
zure Aitaren etxia.

522. 1991> gipuzkera liturgia b. latiegi 0378 Askoz gogorragoa izan zan Bixente'rekin: oni fedea ukaerazteko asmoa arturik bait zeukan.

523. 1991> gipuzkera liturgia b. latiegi 0378 Bazekian Bixente'k ori dana zetorkiola gaiñera, eta onela itzegiñerazten dio Prudentzio'k, Daziano'k fedea ukatzeko eskatzen dionean:

524. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0069 Behar gintuen hirietara bildu eztitasunekin, arropaz jauntzi, gure fedeari eman eta lanari lotu, gauzak oro izariz eginez.

525. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 00139 Oroz gainetik gaurregun kristau mezuaren alderdi indibiduala eta pribatua gaindituz, mezu horren alderdi publikoari eta politikoari lotu nahi gatzaizkio, ez ordea fedea eta politika nahasi beharrez, aingerukeria eta inperialismo ezpirituala aita de Lubac-ek inperialismoetarik gaiztoena deitzen zuena behingotz ohildu nahiz baizik.

526. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 00139 Eta horren egiteko, Jacques Maritain zenarenganik ikasi baikenuen behar zela Distinguer pour unir, hots, behar zirela gauzak bateratu aitzin, behin ongi bereizi iduritzen zait guhaurk kristau fedean iraun nahi dugunok eta gure ondokoei fedearen argi izpia helarazi nahi diegun herritarrok behar genukeela sustraietara itzuli eta gure sinesmenaren barne historiari hurbilagotik behatu; ez batere gaurkoari itzuri beharrez; gaurkoa eta biharkoa hobeki argitu nahiz baizik.

527. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 00078 Jainkoa baztertu egin dute askok, Baiña orrela, egizaleago al dira? Pertsonago al dira? Elduago sentitzen al dira? Fedea, sinismenak badu eragin zuzenik, noski, pertsonarengan.

528. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 00078 Gaurko gizartean jendea salerosketan abilla da eta argia; diru kontuan zer gertatzen den jendea erne eta jakitun da, eta fede kontuan? Interesik ez duela jartzen dirudi, agian, bizitzarako gauza aundirik balio ez duelako.

529. 1991> sailkatu gabeak egunkariak euskadi inf 1998 00017 Serbia, gainera, Europako Segurtasun eta Kooperaziorako Erakundearen (OSCE) ordezkaritza iragarri zuen lehen ministro fede berezia hartzeko prest dagoela iragarri zuen lehen ministro federalak, Bulatovicek ez zuen zehaztu,...

530. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 00086 Fedea eta jainkoaren doaia ez da kolkoan gordetzeko, erakusteko eta nor-nairi erakusteko baizik.

531. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0042 Euskal Herriari doakionez berriz, Nemesiori jarraiki, gerrate zibilak ekarri-eragin dio zorigaitzeko bezain berebiziko antzaldaketa guztien gainetik morala: fedea zegoen tokira sartu dira katoliko izeneko faxistak Elizaren hierarkiaren bedeinkapenez, eta izurrite morala hedarazi dute; honekin batean euskalduntasun guztia suntsitzera erakarri nahi izan dutela.

532. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 0050 Au da gure fedeak aitortzen duena eta gaur, ospatzen duguna.

533. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 0050 Irutasun jaiak inguruko gizon-emakumeekin eta inguruarekin bat egin edo konprometitzen ez bagaitu, Jaungoiko Aitak, Semeak eta Espiritu Santuak zerikusi gutxi izango dute gure bizitzan eta gure fedean.

534. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0014 Orain, orrek etzula esan nai, pakearen eta fedearen alde lanik egin gabe lasai bizi bear gendunik.

535. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0014 Fedean oztu eta ajolagabetu geranean, ez ote zaizkigu etorri itsasoaren zakarraldirik aundienak danok irentsi naiean?

536. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0007 Fede, egitasmo eta interes desberdinak dituztenek neurri bateraino ederki egin dezakete elkarrekin lan: hizkuntzari buruz, nortasunari buruz, garapenerako eta etorkizunerako norbere herriak behar dituen baliabideei buruz eta abarrez.

537. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 0041 Medikuntzak baiño geiago dezake fedeak.

538. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0010 Euzko gudari, euskal kristaua,
or, dago zuen indarra,
gizontasuna eta fedea
izan ziran gure garra;
oinik oin, beti, zaindu zenduen
geure geurea dan lurra,
euzko odolak indartu eban
gaurko gure deadarra.

539. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... vill 0005 Gero, berriz, Jesusen fedea Jerusalendik hasirik, munduan zehar zabaldu zen.

540. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... vill 0005 Horretan finkaturik dago Elizaren fedea eta gure fedea.

540 emaitza

Datu-estatistikoak: