XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0008 *29. G. Zertarako esaten dezu Kredoa ? E. Kristauok sinisten deguna aitortzeko esaten det Kredoa .

2. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0008 +30. G. Sinismena zer da? E. Ikusi ezteguna, Jaungoikoak agertu digulako egitzat eukitzea da sinismena.

3. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0008 *31. G. Ikusi al-zeduan Jesukristo jaiotzen edo iltzen? E. Ez jauna, ez nuan ikusi Jesukristo ez jaiotzen ez iltzen.

4. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0008 *32. G. Sinisten al dezu Jesukristo jaio ta il zala? E. Bai jauna, sinisten det, Jesukristo jaio ta il zala.

5. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0008 *33. G. Ikusten al dezu Jesukristo gure Jauna Aldareko Sakramentu guztiz Donean? E. Ez jauna, ez det ikusten Jesukristo gure Jauna Aldareko Sakramentu guztiz Donean.

6. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0008 *34. G. Sinisten al-dezu Jesukristo gure Jauna Aldareko Sakramentu guzti Donean egiazki dagola? E. Bai jauna, sinisten det Jesukristo gure Jauna Aldareko Sakramentu guztiz Donean egiazki dagola.

7. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0008 *35. G. Zergatik sinisten dezu ori ta sinismenak erakusten duan gañerako guztia? E. Jaungoiko gure Jaunak onela agertu ta Ama Eliza Doneak onelaxe erakusten digulako, sinisten det ori ta sinismenak erakusten duan gañerako guztia.

8. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0008 36. G. Eta zergatik sinisten dezu Elizak erakusten duan guztia? E. Jaungoikoaren laguntza berezi baten bitartez Eliza uts-eziña dalako, sinisten det berak erakusten duan guztia.

9. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0008 37. G. Eta Jaungoikoa uts-eziña al da? E. Bai jauna, Jaungoikoa berez uts-eziña?

10. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0008 38. G. Eta uts-eziña izatea zer da?.

11. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0030 218. G. Zergatik deitzen diogu Jaungoikoari gure Aita? E. Guztiok bere semeak geralako deitzen diogu Jaungoikoari gure Aita.

12. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0030 219. G. Zergatik esaten degu zeruetan zaudena ? E. Jaungoikoa toki guztietan egon arren, zeruan, batez ere dagolako esaten degu zeruetan zaudena.

13. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0030 *220. G. Zer eskatzen degu santifikatua izan bedi zure izena esatean? E. Jaungoikoaren izena ezagutua ta goratua izan dedilla, eskatzen degu santifikatua izan bedi zure izena esaten.

14. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0030 *221. G. Zer eskatzen degu betor gugana zure erreinua esatean.

15. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0030 *222. G. Zer eskatzen degu, egin dedi zure borondatea zeruan bezela lurrean ere esatean? E. Zorionekoak zeruan egiten duten bezela, guk ere emen bean Jaungoikoak nai duana egin dezagula, eskatzen degu, egin bedi zure borondatea zeruan bezela lurrean ere esatean.

16. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0030 *223. G. Zer eskatzen degu, emaiguzu gaur gure eguneroko ogia esatean? E. Gorputzarentzat berari dagokion janaria ta animarentzat grazia ta Sakramentuak eman dizazkigula, eskatzen degu, emaiguzu gaur gure eguneroko ogia esatean.

17. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0030 *224. G. Zer eskatzen degu, barka zazkiguzu gure zorrak guk geren zordunai barkatzen diegun bezela esatean? E. Samindu gaiztuztenai edo gaizkiren bat egin digutenai guk barkatzen diegun bezela.

18. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0052 *381. G. Nundik dakigu elizkizunetarako ta elizgizonen bizibiderako laguntza eman bearra deguna? E. Liburu Doneetatik eta Elizaren Arauditik eta gizabide jatorrak berak dionetik dakigu elizkizunetarako ta elizgizonen bizi-biderako laguntza eman bearra deguna.

19. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0052 *382. G. Beti izan al-degu katolikuok elizkizunetarako ta elizgizonentzako laguntza eman bear au? E. Bai jauna, katolikuok beti izan degu elizkizunetarako ta elizgizonentzako laguntza eman bear au, bañan ematea bera ez da beti berdin egin izan.

20. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0052 *383. G. Nola eman bear degu orain elizkizunetarako ta elizgizonentzako zor degun laguntza? E. Eliz-dirua izena duan Eliz-lantegiaren bitartez eman bear degu orain elizkizunetarako ta elizgizonentzako zor degun laguntza.

21. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0052 *384. G. Zenbat eman bear degu bakoitzak Eliz-diru-tarako? E. Degun eta dezakegunaren neurriz dagokiguna, eman bear degu bakoitzak Eleiz-diru-tarako.

22. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0052 *385. G. Zertarako dira erruki-egintzak? E. Gure lagun urkoai anima ta gorputzarekiko bearretan laguntzeko, dira erruki-egintzak.

23. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0052 *386. G. Zein dira animarekiko erruki-egintzak? E. Animarekiko erruki-egintzak oek dira: Lenengoa ez dakianari erakustea; Bigarrena, bearrean dagonari burubide onak ematea; Irugarrena, oker dagonari ondo erakustea; Laugarrena gaizki egiñak barkatzea; Boskarrena, naigabetuak poztea; Seigarrena, lagun urkoaren utsegiteak asarre gabe eramatea; Zazpigarrena, bizi ta illen alde Jaungoikoari otoitz egitea.

24. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0052 *387. G. Zein dira gorputzarekiko erruki-egintzak?.

25. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0066 *481. G. Zertarako da Apaizgintza deritzan Sakramentua? E. Elizako zaitzaleak, Apaiz, Diakono ta Subdiakonoak igurtzi ta artarakotzeko, da Apaizgintza deritzan Sakramentua.

26. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0066 482. G. Elizako zaitzalleai begirapen eta lotsa izan bear al zaie? E. Bai jauna, Elizako zaitzalleai begirapen eta lotsa berezia izan bear zaie, Apaizai, batez ere.

27. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0066 483. G. Zergatik izan bear zaie lotsa ta begirune berezia Apaizai ta Elizgizonai? E. Jaungoikoaren ondasun-zaiak eta Jesukristoren oñordekoak diralako, izan bear zaie lotsa ta begirune berezia Apaizai ta Elizgizonai.

28. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0066 *484. G. Zertarako da Ezkontza deritzan Sakramentua? E. Ezkontzeko, ta ezkonduai, elkarrekin pakean bizi-ta seme alabak zerurako azi ditzaten, Jaungoikoaren laguntzak emateko, da Ezkontza deritzan Sakramentua.

29. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0066 485. G. Eta zer bear da Sakramentu au ondo artzeko? E. Sakramentu au artzean oben astuna egingo ez bada, bearrezkoa da ezkongaiak Jaungoikoaren grazian izatea.

30. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0066 486. G. Eta oben astunean dagonak zer egin bear du Sakramentu au bear bezela artzeko? E. Oben astunean dagonak Ezkontza bear bezela artzeko, aitorketa on baten bitartez Jaungoikoaren grazian jarri bear du.

31. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0066 487. G. Matrimonio civil deritzan ori kristauen artean Sakramentua al da? E. Matrimonio civil deritzan ori kristauen artean ez ezkontza ta ez Sakramentu, sasi ezkontza zatar bat baizik ez da.

32. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0066 488. G. Egin al dezakete kristau katolikuak Matrimonio civil deritzan olakorik?.

33. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0435 Atsegintasun aundiya eman ziyon amaren erantzuerak Luchi-ri, eta len bañan arreta aundiyaguakin echeko eginkisunai jarraituko ziyela esanaz barkaziyua eskatu ziyon amari egin ziyon galdeerakiñ utsegiten bazukien bezela.

34. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 Pintto-k ere bazirudiyen zerbait jakin nayan galdeera bera egiten zubela, bada aiñ zan zakur on maitiya, non, bere izatzaren mogierakin, eta zaunka pozezkuakin adierazten zuben, zerbait jakin nayen zaletasuna.

35. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0050 Escubide au artu degu Jesucristo Gure Jaun beragandic, eta galderen bat, edo beste, gai onetan Apaiz jaquintsu, eta Elizaren Espiritua ondo ezagutzen duanen bati, eguiten badiogu, izaten da, bear bezela escubide onezaz usatzen lagundu deguigun, eta ez escubide au berac eman deguigun.

36. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0109 Zer ekarri dek or, ezpain gañean?
- Orixen da galdera.

37. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0034 *G. ¿Eta Aita Santu guziac izan dute engañatu eziñ izate ori Elizaco buru bezela, fede eta oiturai dagozquien gauzetan? È. Bai, aita.

38. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0034 *G. ¿Etzion ba Baticanoco Batzar edo Conzilioac eman doai ori Aita Santuari? È. Ez, aita; Batzar orrec esan zuan Jesu-Cristoc eman ziela doai ori San Pedrori eta bere ondorengoai, eta ori sinisten eztuana erejia dala.

39. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0034 *G. ¿Zer eracusten du Elizac Aita Santuaren Erreguetzaren gañian? È. Bear-bearrecoa duala Erreguetza ori gaurco munduan, Aita Santuaren eguinquizunac traba gabe eguiteco.

40. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0034 *G. Eta ¿zer gueiago? È. Lapurreta donausle edo sacrilegiozco bat dala Aita Santuari bere Estaduac quentzea.

41. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0034 *G. ¿Zer gueiago? È. Lapurreta orretan lagun izan diranac, excomulgatuac, au da, Elizatic campora daudela.

42. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0035 G. ¿Zer sinisten dezu, esatean, sinisten det santuen comunioa? E. Cristauac, alcarturic eguiten duten gorputz baten bizicai edo miembro bezela, dutela parte alcarren animaco ondasunetan.

43. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0035 *G. ¿Eta au guertatzen da, emen lurrecoen artean bacarric? È. Ez, aita; baizic baita lurrecoen, purgatoriocoen eta zerucoen artean ere.

44. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0035 *G. ¿Eztezu ba esan eztagoala Eliza bat baño? È. Bai, eta eguia da; baña bere semeac, lurrean, bizi guera, guerran; Purgatorioan daude garbitzen, eta zeruan gloria gozatzen.

45. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0035 G. ¿Zer sinisten dezu esatean: sinisten det pecatuen barcazioa? E. Elizan badala pecatu guziac barcatzeco escubidea, onec asco eta andiac izan ta ere.

46. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0035 G. ¿Nola izango da araguiaren piztuera? E. Azquen juizioco egunian bilduco du Jaungoicoac anima bacoitza, berac izan zuan gorputzarequin bizitzara biurtzen gaituala.

47. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0035 *G. ¿Ori izango da bizitza beticoa?.

48. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0082 *G. ¿Zer estadu edo bizimodutan gordetzen dira conseju oiec? È. Erlijiocoan; eta orregatic da estaduric birtutetsuena, seguruena eta merituric gueien duana.

49. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0082 *G. ¿Pecatu eguiten dute beren seme edo alabai erlijioan sartzea eragozten dietenac? È. Eguiten dute pecatu mortala, baldiñ beren pobrezagatic, seme edo alaben premian ezpadaude, bizi izateco: baita ere eguingo dute pecatu mortala, baldiñ naita-naiez comenturen batian sartzera obligatzen badituzte.

50. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0082 *G. ¿Zer bide daucate erlijioso eztiranac, mandamentuac errez gordetzeco? È. Beren estaduarequin ondo datozen conseju ebangeliocoac gordetzea.

51. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0083 M. Esan itzatzu Sacramentu Santuac... G. ¿Zer gauza dira Sacramentuac? E. Dira campoticaco ezagungarri batzuec Jesu-Cristo gure Jaunac ipiñiac, oien bitartez emateco guri bere grazia eta birtuteac.

52. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0083 G. ¿Zer gauza da Jaungoicoaren grazia? E. Guizona Jaungoicoaren seme orde, eta zeruaren jabe gai eguiten duan zeruticaco doai bat.

53. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0083 *G. ¿Eta nola deitzen da grazia au? È. Santificatzallea.

54. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0083 *G. Eta ¿badago beste modutaco graziaric? È. Bai, eguintzazcoac, laguntza edo inspirazioac deitzen diranac, zeñac gabe eziñ dezaquegun ez asi, ez jarraitu, eta ez bucatu ezer ere zeruraco bidean.

55. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0083 *G. ¿Zer birtute ematen dituzte Sacramentuac graziarequiñ batean? È. Batez ere iru, eta dira: Fedea, Esperantza eta Caridadea.

56. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0083 *G. ¿Nola eman deguiquigute grazia, campoticaco ezagungarriac?.

57. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0130 G. ¿Zein dira liberalen dotriñaren zimenduac? E. Esan det len, 1789-garren urtecoac dirala; eta deitzen diete erriaren nagusitasuna, libertadea religio guzientzat, imprentarentzat, escolentzat, oiturentzat, eta orrelaco beste zeimbait gauza.

58. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0130 G. ¿Zer dira oien ondorenac? E. Jainco gabeco escolac, periodico charrac, ezcontza-zibillac, catolicoen errietan erejien Elizac, Elizaren pribilegioac quentzea, neurri gabeco usura, jaiegunac ez gordetzea, falta onen castiguren beldurric gabe, eta beste onelaco gauzac.

59. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0130 G. ¿Zer esaten du Elizac gauza oezaz? E. Oso caltegarriac eta Cristoren religioaren contracoac dirala.

60. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0130 G. ¿Eta zer gueiago? E. Eziñ beñere ontzat artu ditezquela, eta gaitz andiagoren bat gabe eragotzi eziñ ditezquenean, eguiñ bear dan gauza bacarra dala, sufritzea.

61. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0131 G. ¿Nori tocatzen zaio erabaquitzea, catolicoen artean sufritu bear dan, ala ez, gaitz oietacoren bat edo gueiago, beguiraturic beren ingurune edo circunstatziai? E. Aita Santu ta Obispoai, bada auec dira animen gurasoac, Religioaren eta oitura onen Juezac, eta auec guziac dute zericusia gai onetan.

62. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0131 G. ¿Zerequin comparatzen dira Elizaren eta errien artean bear diran elcargoi edo relazioac? E. Guizonaren gorputz eta animaren artean bear diranequin, alaco moduan nun gorputzari dagoquionac ezteguiola calteric eguiñ animari dagoquionari, baizic bestera, lenengoa egon dedilla bigarrenaren mendean.

63. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0131 G. ¿Zer eguiñ bear degu catolicoac Elizaren etsai dan gobiernu baten mendean gaudenean? E. Paquean badago, sufritu pazientziaz, erregutu guziac alcarturic, Obispoen aguinduac jarraituaz aleguiñ guzia eguiñ, garaile atera ditezen eguia, justizia eta Eliza.

64. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0131 G. ¿Gobiernu liberal guziac dira Elizaren etsaiac?.

65. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0029 Grabiel goi-aingerua agertu zitzaionean bere galderari ea Jaungoikoaren ama nai izan ote zuen Ecce ancilla Domini, Jaunaren neskamea naiz erantzun zuela badakizute-ta.

66. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0401 Galdera orrekin Jaunagana juan ordez, obe zitzaien juan balira beste onekin: Esaiguzu argi ta garbi nor ote zeran.

67. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Galdera onek larritzen nau.

68. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Galdera orok erantzuna izaki, eta onek ere bai: ¿Tolosarrak zer kasta geran? Batzoki baten aurretik igarotzean, asto-lekua deitzen ez dakigunak, Apaiz bat aurretik igarotzean, si supieran los curas y frailes abestu gabe, txapela erazten, edo ixillik egoten dakigunak.

69. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Galdera oni erantzuteko, ikusi ditzagun lendabizi, auteskundietara dijoazen alderdiak.

70. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Eta galdera oni erantzun eginkorrik ez diote ematen nere ustez.

71. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Bere atxean 540 bazkide inguru izan ditu bere arazoekin edo galderaren bat egitera junak.

72. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 Eurengandik ordu ta une guzitan galdera berdiña degu :

73. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Bainan Marseilleko mariñelek ez dute batere holako galderik egiten.

74. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Ez egon bada herabez edo beldurrez galderik egiteko, denean zer galda.

75. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Galdera au egin dezakio umeak bere buruari.

76. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 ¿Joxe Mari potxoloak ez ote du galdera au egingo?.

77. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0203 Baliteke erretorika luze bat amaitzea eta suberte askorekin, zuk azkeneko galderen bati bai edo ez bakharrik erantzun ostean libre gelditzea dendatik irtetako, bainan bai edo ez erantzun beharrean zerbait luzeagoa ihardesten badiozu, seguru atherako dizula beste erretorika bat, lehengoa baino luzeagoa.

78. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0203 Hasi zitzaion hango nagusia hizketan, eta noizik behin galderen bat edo itandu zion.

79. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0062 - Ik neri, itaun gaiztorik egingo daustanik etxoat uste, ta egin egikek galdera ori.

80. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0062 Yakin badakit, erantzungo dauat; ire galderak erantzutea errez izaten eztan arren.

81. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0151 MUTIKOA - Nik eman nuen erantzupena palsoa zan baiñan zuen galdera areago. A esaten duanak, ez du B esan bear. A palsoa zala aitor dezake. Nik nere amarentzat sendagaillu billa joan nai izan nuen, baiñan orain gaxotu naiz eta ez dezaket txango ori egin.

82. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 D. Justo - Ala gertatu dan ezkero ta zure naigabetik obeto zaudela ikusirik (Petri'ri) zurekin itzegin nai det eta zenbait galdera zuzendu bear dizkitzut.

83. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 D. Justo - Galdera bat edo beste ez da gauza aundirik. (Bazter batean D. Justo ta Petri biltzen dira elkarrekin mintzatuaz).

84. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0060 (Oraingoan Urdaspal agertzen zayo Zunbeltz'i. Urko semea zer dabillen, esaten dio Zunbeltz'ek. Urdaspal'ek erantzunik ez. Berriz ere Zunbeltz'ek galdera bera. Urdaspal'ek bi seaskak aipatzen dizkio. Zunbeltz aserre. Urdaspal'ek orduan algara gozoa).

85. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0084 URDASPAL:
Nor naizen? nor naizen ni?
Galdera gogorrik baldin bada,
auxe gogorra!
Nor naizen ni, itz gutxitan esango dizut;
orra:
ZIGORRA naiz, zure zigorra...
Gau illun batean izan zan...

86. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0021 Gezur? Egi? Izate? Uste-uts?...
Onenbeste galderaz buru-kabia
det zaputz.

87. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0046 Ara galdera!.

88. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0059 Joxe arrituta geratu zan; uste gabean alako galdera!.

89. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0035 Zeruan izarra, lurrean illuna eta gaztearen biotzean galdera batek kabi: Nundik det nik bide?

90. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j. etcheverria 0213 Hauetaz ez da mintzo legea eta, ziñez, hordu berean planteaturik arkitzen den galdera dugu.

91. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0084 Eta onelako galdera asko generabilzkin gere kolkoan.

92. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0084 Orra nun bialtzen dizuegun zenbaki ontan bertan orritxo bat bizpairu galderakin.

93. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0009 Apaizek, Eleiz gaietatik kanpo, eguneko jakintzak erakusten digutena jakin eta sakondu bearrean dira, auek egingo dizkiguten galderari erantzun al izan dezagun.

94. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0076 Ara emen galderak beren erantzunekin.

95. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0076 Egin genitzaken galderak, noski; baiña etzaigu zillegi orren pesimistak izatea.

96. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0031 Bijoakit galdera: Gogozko miña, ots, Jainkoa aurrez-aurre egundo ez dastatzea, gorputzezkoaren baiño askoz barrutiagoa, penagarriagoa ez al da izango?

97. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0009 Edozein esankizun (proposición) erantzuna antzo jo dezakegu, ta bertan itzak galderari dagozkion toki berean, urrenez urren ezarri bear ditugu.

98. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0024 Bereala entzun zuen ots zoli esaten: Ni zure billa zerutik lurrera jetxi nintzan eta zure gañean nere begiak ezarri nituen auxe dalako nere poza eta atsegin guzia: ondatua dana goratu, pekatuz soildua garbitu, eta emen beitian ezer-eza dana, goiko graziaz, aundienetakoen artean ipintzea. Margaritak galdera berean zion: Jauna, zergatik neri, pekatu aundi oni, egin dizkidazu ainbeste mesede?.

99. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0020 23-garren Yon'en eriotzagatik izan ziran mundu zabaleko ikara ta negarrak zerbait iraungi ziranean, guztien begietara galdera auxe agertu zan aidearen erdian: Eta Elizaren Batzarraz zer?.

100. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0150 Guk ere bearbada, bein baño geiagotan, azken-galdera ori mintza edo pentsa diogu gure Zaindariari: ¿Gaurdaño bai, ta orain miraririk ez?.

101. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0222 Lotsagabea zan benetan gizon kaxkar ura, Jainkoa'ren Semea'ri galdera au egiteko....

102. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0222 Oraiñ, bada, begiratu, Jaungoikoa'ren Semea'ri, eskuak lotuta, gaizkille bat balitz bezelaxe... gizon koxkor onen galdera lotsagabeak, eta eskubide gabekoak, entzuten... eta ez zaizkigu aiñ eziñ eramankorrak irudituko, guri egiten dizkiguten irañak, Jesus onela ikusita....

103. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0080 Aztertu ondoren, galdera bat dator berez gogora: bata eta bestea, bai Peillen'ek diona eta bai beste onako au, ziñetan eta benetan argitara agertuak ote dira, ala ez?.

104. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0026 Ez du segurantzarik tinkatzen nire gogarteak, hasieran baiño duda gehiago, bai, galdera gehiago bakarrik.

105. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0124 Ez al zan irakurri lenengoa, bereala altxa zan norbait, galdera bat egiñaz: Ez ote-litzaken obe, alegia, erri bakoitzeko euskerari-buruzko monographiak alde batera utzi-ta, Euskera bakar bat eratzeko, sortzeko, indartzeko lanari eskuak lotzea.

106. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0036 Berriz alkar ikusi zutenean, aztiak: - Zoaz komentu orretako nagusiarengana eta iru galdera auek egin zaizkiozu: Lenbizikoa, zenbat denboran eman dezaket nik munduan itzuli osoa?.

107. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0036 Iru galderak egin ta ilabete bat eman zion erantzuteko, itz auek gaineratuz: - Igarten ezpaduzu, lepoa moztuko dizut, neronek moztu ere; ta zure lagun guziak komentua utzi bearko dute.

108. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Badauzka bi artikulu berech, eta bi galderi nahi dute ihardets dezoguten bai bakar batez ala ez bakar batez.

109. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00003 A! eta itaun bat galdera bat: Ez al geinke ZERUKO ARGIA bat Orlando'n irakurri? Geuk be emengo gauzak jakitia, gura izaten dogu.

110. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00001 Ogeta ta Galarreta ausiko dituan bikoterik ez al-da? Zergatik ez da antolatzen bikoteen arteko txapelketa bat? Onela garbituko litzake galdera onen erantzuna.

111. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 Gure Xabier aruntza eldu zanean, etzegoen bertan Don Juan, eta aren ordez, beraren Idazkariarekin alkartu ta oni galderak egin zizkion.

112. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 Galdera aiek Don Juan'i erakustekoak ziran eta Ramon Padilla jaunak Urrilla'ren 15'garrenean gure Gereño lagunari Don Juan'en erantzunak bialdu zizkion.

113. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 Baña ezin izan neban ikusi, ta galdera batzuk bialdu nebazan berak erantzuteko.

114. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 Onaño, Don Juan'egaz egindako galdera-erantzunak, eta eskerrak emon bearrean nago, nire galderai erantzunak emon dauzalako.

115. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 Eta galdera: komeni ote da emakumea lan auetan sartzea, ala ez da komeni? ondasun geiago aldakarkigu, ala ez? edo, ez aldu bidezkoa? ez aldu eskubide bat?.

116. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 Galdera aueri gusto guztietako erantzunak eman zaizkio.

117. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Ara galdera zalla benetan.

118. 1969-1990 bizkaiera bertsoak olerti 1980 0111 Bien artean sarri askotan
ikus eziñeko zera:
ona itxi nai ez ta txarra gura
emen gaur nire galdera
.

119. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0065 Bururatu galdera auek: - Maitatzea zergatik da lagun eta munduari leioak zabal-zabalik uztea?.

120. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0019 Erantzun galdera aueri zure ingurraztian:
Gaixorik daudenak, Jesus bear dute, ta Aregana doaz sendatu ditzan.

121. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0019 Erantzun galdera aueri zure ingurraztian:
Nola erantzuten ote dio Jesus'ek bere Aita Jainkoa'k eman dion zeregiñari?.

122. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0112 Ausnartu galdera au: Zergatik uste duzu zuk, aldikada ontan, ainbeste ta ain ondo lan egin dugula?.

123. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0048 Bigarren iritzi-elkartze ontan auxe egingo dugu:
1) Aurreko bigarren galderari emandako erantzunak irakurriko ditugu, au da, argi, tximist-argi ta zabalkunde tresna berrien laguntzaz gugan azten eta luzatzen diran gauzen zerrenda.

124. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0048 2) Leenengo galderako SLOGANAK iritziz elkartuko ditugu eta aukeratutako onenak ere gure ingurraztietan idatziko ditugun.

125. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0113 Iñun diran galderak dagiztaz Gernika'ko bizikerazaz.

126. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0120 - Eta zer nahi duzu? Andrea, bere pentsakizun eta prolemetan murgildurik, ez zan konturatu Itziar-en galdera zein zorrotz eta gogor esana zegoen.

127. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0120 Itziar-ek, bere gogortasuna galdu gabe, beste galdera mingarri bat jaurti eutsan.

128. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0170 Eragin tragikoa dogu hau: aurreko ahapaldiko irudi kolorista (zuri, gorri) baltzitu egiten da, eta eragin tragiko hau bere arrazoia itauntzen dauen galdera erretorikoaren bidez agertzen da: .

129. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0054 Ariketak a) Emoiezu erantzuna ondorengo galderoi.

130. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak x. kaltzakorta 0013 Beren arteko aurreratuenak galdeera au egiten zien lagunai: ¿zenbat arrautza yan dozuz zuk?.

131. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0140 ERABILEREA
Ikasleek behar bestetan entzungo dabe alkarrizketa, galderak irakurri ostean erantzuna emon beharko deutselarik.

132. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0051 BAUTISTA - Galderak egiten pasatu denbora? Bazter guztiak astoratzen direnei, galderak egin? (Zutituaz). Ez horixe! Jo aitzurrarekin eta kito! Zer arrano gero?

133. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0031 Galdera honen bidez, aipatzen diren sailetan, Probintziak sanitate eta osasun-laguntzaren aldetik dituen premiak neurtzea besterik ez da billatzen, zerbitzu hobeak antolatzeko asmotan.

134. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00250 Aurreko galderan aipatutako esub1,esub2 oinarria ez da bakarra, zuzen berdinean kokatu gabeko beste edozein bi bektorek beste oinarri bat osatzen bait dute.

135. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0008 b) Eman galderak ahal bestetan idatzirik.

136. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0049 GALDERAK - Zer zegoen mendi tontor baten magalean?.

137. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0068 DEKLINABIDEA - Ondorengo esaldiei dagokien galdera egin ezazu: NOREKIN NORENGANAINO NORENTZAT NORENGANANTZ.

138. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0068 - Dagozkien galde erantzunak egin: galdera / NOREKIN / erantzuna / galdera / NORENGANAINO / erantzuna / galdera / NORENTZAT / erantzuna.

139. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0069 galdera / NORENGANANTZ / erantzuna.

140. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0077 - Galdera hauei erantzuten dien hitza azpimarra ezazu: NON, NORENGANDIK, NORA, NORAINO.

141. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0187 Zoazte zuen herriko Udaletxera eta egin itzazue honako galdera hauek: Herriak bide berria edo autoestrata behar duenean, Udaletxeak erabaki al dezake, bere kabuz, horren eraikuntza? Herriak ibaiaren ura fabriketarako edota arregaketarako erabili nahi badu, edo ibaibidea aldatu nahi badu, Udaletxeak har al dezake erabaki hori ibaia pasatzen den beste udaletxeei ezer esan gabe? Batzutan monumentuak bota edota berreraiki egin behar izaten dira.

142. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0022 SAKONTZEN atal hau ikasleek berek bete behar dituzten galderez osatua dago gehienetan.

143. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0022 Galdera hauen eginkizuna AGERPENean azaldu diren ideiak noraino menperatuta geratu diren ikustea da.

144. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0022 Horrela eginez gero, sortuko diren galderei erantzuteak errazago bihurtuko du geroko lan indibiduala.

145. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0102 Norbaitek, noski, berauek txikikeriak direla pentsa dezakeen arren, beste batzuk, ordea, gure haur eta gazte gehienek gure hizkuntza ikasten duten une honetan, ez dugu uste komunikabideek eskaini beharko lieketen eredutasun eta finkatze-laguntza inondik ere baztertzekoa denik, are gutxiago, gainera, telebista, prentsa eta irratietan gaizki edo gutxienez ikastegian edo liburuan ez bezala agertzen diren esaldi arduragabeengatik gero irakasleari etengabeko galderak egiten zaizkionean: ongi erantzuteko txarrak, gainera: Eta orduan, Euskaltzaindiak zuk diozun bezala hori erabakia baldin badu, zergatik ez dute horrela esaten ETBan, irakasle?

146. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0008 Irakasleak garrantzi handia emango dio espresioari: harridura, galderak, kontaketa, elkarrizketako pertsonaia ezberdinen doinuak...

147. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0071 Ondorioak eta galderak 1. Hiru azido kontzentratuentzat beheko taula bete.

148. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0077 Ondorio eta galderak 1. Egizu taula bat disoluzio desberdinen irakite-tenperatura adieraziz.

149. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0005 Galderak
1. Zein aukera izan zuen amerikanoak?
2. Janari merkeak eskatu al zituen?
3. Nolako edariak edan zituen?
4. Zein jende zegoen harriturik?
5. Norentzat utzi zuen amerikanoak dirua?
6. Eskupeko txikia utzi al zuen?
7. Zer pentsatu zuen zerbitzariak harrituta?
8. Zergatik ez zuen dirua hartu zerbitzariak?
9. Hamar mila pezeta eskupeko egokia al da amerikanoaren ustez?
10. Konturatu gabe utzi al zuen eskupeko hura?
.

150. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0012 Galderak
1. Zergatik joan da Fermin sukaldera? Zertara?
2. Etxe berria eta merkea erostea erraza al da?
3. Fermin eta Maite moldatuko direla dio Gurutzek. Zergatik?
4 . Zer egin behar da etxea erosi eta gero?
5. Maiteren iritziz, zergatik da gauza serioa gaurko egunean ezkontzea?
6. Espero zuten oparia eman al diete lagunek?

151. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0020 Galderak
1. Gizon isila eta apala zen Pantxo?
2. Zer egin zuen Pantxok zezena aurrean ikusi zuenean?
3. Zer eskaini zion gobernadoreak Pantxori?
4. Nor inguratu zitzaien Pantxori eta lagunari?
5. Zer galdegin zion iritsi berriak Pantxori?
7. Nola konpondu nahi du Pantxok arazoa?
8. Txartel berdina hartu zuten biek geltokian?
9. Bezperan bezain harro dago Pantxo?
10. Zergatik ez zuen besteak joan-etorriko txartela hartu?
.

152. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0079 Ikus berriro 36 eta 82 garren galderak.

153. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0030 2) Enborraren aurrekaldea Bakoitzak bere gorputza ukituz eta lagungarri bezala jarri diren galdera horiek erabiliz elkarrizketa bat antolatu nahi da gelan.

154. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak sopena 1980 0003 Nola lortu helburu hau? Galdera hauxe egin genuen bi hizkuntzetako gure hiztegi pilen artean guztiz garrantzitsua zen bat falta zela ohartu ginenean: jadanik irakurtzen badakien baina irakurtzea oraindik zaila gertatzen zaion haurrari zuzendua da berau.

155. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0052 4. Atomoa SARRERA Irakur ezazu arretaz eta erantzun egiten zaizkizun galderei.

156. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0053 GALDERAK 1) Atomoaren eta molekularen arteko zein diferentzia ezagutzen dituzu?.

157. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. sarasola 0048 Tratamendu errepikakor hau ondo definitzeko 5. ariketan azaldutako galderei erantzun behar diegu.

158. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0069 Zergatik ote daude desberdintasun hauk? Galdera honi ongi erantzuteko, gauza asko aztertu behar dugu aurretik: zoluaren jatorria, konposizioa, bertako klima, bertako landareak, animaliak, gizona,...

159. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0107 NONGO galderari erantzuten diona: mendiko etxea esaten badut, ba dirudi honen azpian mendian dagoen etxea dagoela.

160. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 Izan ere, ondoren datozen ariketak munduan zehar eta edozein hizkuntz metodotan onartuak daude: galderak eta erantzunak egiteko ariketak (baiezkoak, ezezkoak, orokorrak...).

161. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0230 Hasiera batetan irakasleak lagun ditzake ikasleak galdera arrunt batzuk eginez.

162. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0255 Ikus daitekeenez jokoa da ariketa baino gehiago, baina irakasleak, ikasleek hitza osatzen duten bitartean tankera honetako galderak egin ditzake: A letra goitik behera al doa? eta O letrak nondik igaro behar du, goitik, behetik, ezkerretik...?.

163. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0255 Ikasleek ariketa egiten duten bitartean ez baditu galderak egiten, bukatu eta gero, galdera-erantzunak egin ditzake denen artean adberbio hauek menderatu arte.

164. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0326 GALDERA SARITUAK.

165. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0326 Galderak eta erantzunak daude jokoan, baina, erantzunak aukeran daude.

166. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0224 GALDERAK.

167. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0266 Beraz, ZER galderari erantzuten dioten perpaus konpletiboen sailean sar genitzake era honetako perpausak ere.

168. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0013 - Irakasleak honelako galderak egingo dizkie umeei: Zer egiten du artzainak? (ardiak zaindu egiten du), Zer egiten du langileak? (lan egiten du), zer egiten du sendagileak, dendariak....? (...).

169. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0014 Adibidez, nor zara zu? galderari, azkarrak ni... naiz (bere izena esanaz) eta leloak ni Napoleon naiz (hizkuntza mailan ondo, baina errealitatean egia ez dena) erantzungo dute.

170. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0014 - Irakasleak, umeek haien artean galderak egiteko, aginte hau erabiliko du: Patxi, galdetu Ainhoari ea zer duen buruan, Zu, galdetu Elena-ri ea zer dagoen mahaian, e.a.

171. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0042 Gero irakasleak holako galderak egingo ditu: Ordubata da.

172. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0019 Oso galdera aberatsak sorrarazten dizkigun textu sorta honek, hala nola: - Animalien munduan kulturarik ote?.

173. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0013 Eztabaidarik franko izan da filosofian eta biologian, Ludian ezagutzen dugun, eta beste nonahi ere egon litekeen biziren jatorburuaz galderak egitean.

174. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0006 Gai bati buruz lan bat egin eta besteen aurrean aurkeztu eta hauen galderak erantzuteko gai izan.

175. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0006 - Prestatzen dituzten galderak jakinnahi horri erantzuna - Prestatzen dituzten galderak jakinnahi horri erantzuna emateko egokiak izan behar dute.

176. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0046 - Zer da? galdetzen digutenean erantzun hau omen ohi da, galderaren erantzuna ez dakigulako, edo eta hasarre gaudelako.

177. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0049 Baieztapen honetatik doktrinak lehenengo galdera hau plazaratzen du: gauza batek inolaz ere gaitasun juridikorik edukitzeko aukerarik ez badu (gaitasuna pertsonoi dagokigu) nola izan daiteke erlazio juridiko baten partaide? Zailtasun honek erlazio juridikoen eskema arrunta apurtuko luke.

178. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0023 Koadroa ikusiz erantzun itzazu ondorengo galderak: 1. Zein mailatatik aurrera hitz egin dezakegu bizidunetaz?.

179. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0097 Galderak: 1) Zer kolore dauka orain eta zein zeukan lehen arragoko produktuak?.

180. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0119 Galderak: 1) Zer behatzen duzu zirrikitua A puntuan ipintzen duzunean? (5. irud.) Zer D puntuan ipintzen duzunean? Eta E puntuan ipintzen duzunean?.

181. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0035 Aztertu dituzun hitzak sartuz, honako galdera hauei erantzun.

182. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0116 Goian galdera bat duzu.

183. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0116 Galderak hau dio: (...).

184. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0040 - Bost egun eta bost gau eman ditut pentsatzen, eta, jakintsua izan arren, ez diot erantzunik aurkitu zure galderari.

185. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0210 Bere buruari mila galdera egiten zizkion: - zergatik hil du armiarmak hain tximeleta polita?.

186. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0093 Ondoren, elkarri galdera hauk egizkiozue: 1) Asko hazten zara ala guti?.

187. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0093 Bost galderei erantzun egokia ematen diena, txapeldun.

188. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0031 Aktibatze-energia aurreko galderan estudiatu denez maiztasun-faktoreari buruz sortutako teoriak argitzeko unea iritsi da.

189. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0148 Orain arte erreakzio termikoari buruz aritu gara baino hidrogeno-kloro erreakzioa fotokimikoki ere gerta daiteke, hauxe izango da hain zuzen ere galdera honen helburua.

190. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0020 Umegintzari eta haurdunaldiari buruz galderak egiten ditu.

191. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0535 Egia esan, giza-existentziari buruzko egungo galderak gizadi osoaren etorkizuna du begien aurrean, ez gizabanakoarena bakarrik, lehengo garaietan gerta ohi zen bezala.

192. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0535 Gertakari bat da, faktum bat, gizonak bere buruari existentzia osoarekiko galderak jartzea.

193. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0535 Nahiz eta kultura-bideetan behe-mailan kokatua, gizonak berezkoa du ondoko galdera hauek jartzea (Guri hala iduri behintzat):.

194. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0569 Metafisikak galdera hauek egiten ditu errealitatearen aurrean: - Zer dela eta errealitatea?.

195. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0569 Erantzun honek asetzen ditu galdera haiek.

196. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0021 Gizonak bere inguruan daukan munduaz galderak egiteari ekiten dionean agertzen da filosofia Grezia-n.

197. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0021 Era askotakoak izan ziren greziarrek galdera horri eman zizkioten erantzunak.

198. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0203 Nahiz eta galdera honek erantzun gaitza izan, gizonaren arrazoimenak, errealitateari aurre ematean, ezin dezake planteatu gabe utz.

199. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0191 Buruan pilatu egin zaizkigu gai diferente askori buruzko galderak.

200. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0240 Irakurri duzun guztia ausnartuz, erantzun iezaiozu galderari: erlijioak behartzen ote zituen musulmanak beren etsaiarekin jasankor izatera?.

201. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0019 Egindako galderei eta beste batzuri ere erantzuteko, esperimentuak, saioak egiten hasiko gara geure laborategi edo ikasgelan, fenomenoen ondorioak ikusteko eta ulertzeko, ikertzea baita gauzarik egokiena.

202. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0088 Dena den, guri dagokigunez, gai honetan galdera hauei eta beste batzuri erantzutera saiatuko gara.

203. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0014 Bertan, projektu horien ikerketan aurreratzeko eman daitezkeen pausoak adierazten dira:
- behaketa
- datuen jasoketa
- aldagaien azterketa
- hipotesien lanketa
- eztabaidarako galderak...
.

204. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0014 Galderak eta plangintza. Behaketak eta datuen jasoketa. Aldagaiak eta experimentuak. Eztabaidak eta informazioa.Ondorioak eta emaitzak.

205. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0115 Aprobak eginez, erantzun iezaiezue galdera hauei: Imanen arteko indarrek zeren antza handiagoa dute, karga elektrikoen artekoena ala grabitatorioena?.

206. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0205 6.9.- Aurreko galderan aipatutako angeluari, -ri momentu angeluar esaten zaio.

207. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0072 Erromesen Gidaliburuan esaten diranak irakurri ondoren, erantzun ondorengo galderei zeure eritzia emonez.

208. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0081 5. Beha ezazu telebistako iragarki bat adi-adi eta erantzun itzazu ondoko galderak: Zeintzu irudi erabiltzen ditu?.

209. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0039 Erantzun iezaiezu ondoko galderei: - Non sortzen da?.

210. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kalakari iv 0174 ULERMENA Testua ondo irakurri ondoren, saia zaitezte galdera hauei erantzuten: Non kokatzen dira itsaslapurren abenturak?.

211. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0051 Talde lana 6. Erantzun iezaiezu ondoko galderei: Zeintzu dira haragijaleek garatuen dituzten hortzak? Eta belarjaleek? Zergatik?.

212. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0013 2. Pedroren irudiari buruzko bost galdera prestatu.

213. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0013 3. Talde osoko lana: Animatzaileak Pedrotzat hartua, neskamutilen galderak saiatuko da erantzuten.

214. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0105 Behin baino gehiagotan egingo zenion galdera hau zure buruari.

215. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0105 Garai guztietako kristauek bereari egin dioten galdera da.

216. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0128 Ideia zaparrada ondoko galderaren inguruan: Zein da Mariaren esannahia kristauen bizitzan?.

217. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0041 Bi galdera planteatu dizkigute.

218. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0041 Lehen galderari erantzuteko ez dugu inolako kalkulurik egin behar.

219. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0041 Bigarren galderarekin hasteko, beraz, dela suposatuko dugu.

220. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0183 Ariketak: - Bost galdera idatzi galdetzailea erabiliz.

221. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0183 - Bost galdera idatzi al erabiliz aditz sinplearekin.

222. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0091 Astoaren ordez altzairuzko bi zutabe eta barra horizontal bat balego, lehentxeago oholari buruz egindako galderen erantzunak berdinak izango al lirateke?.

223. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0091 Ondoko irudikoa bezalako aparatu bat munta ezazu eta erantzun hurrengo galderei:.

224. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0123 Orduan, jokalariak, galderen bidez ahaleginduko da taldekideak topatzen.

225. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0369 Han zegoen gizon bati galdera bakarra zuzenduz asmatu zuen.

226. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0369 Zein galdera egin zuen?.

227. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0369 Soluzioa: Herri honetakoa zara? izan zen galdera.

228. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0369 Bidegurutze batetan gizon bat topatu zuen eta galdera batez zein bidetatik joan zitekeen Egiagara eta zein Gezurragara jakin nahi zuen.

229. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0369 Zein galdera egin zuen?.

230. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0369 Soluzioa: Galdera bi hauei erantzun berbera emango zenidake?.

231. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0150 147. orrialdeko galderak erantzun ondoren, gai izango zara miriapodoen ezaugarriak aipatzeko.

232. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0009 Goiko galdera horiek erantzuteko eta eskala bat ikusten duzun bakoitzean zer esan nahi duen jakiteko kontutan eduki behar duzuna honako hauxe da: Eskala = marrazkiko neurria: benetako neurria.

233. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0029 Goian egiten genituen galderetan itsasoak, golkoak, badiak eta itsasarteak aipatzen genituen.

234. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0109 Piramide horiek aurrean dituzula, 108. or.ko galderak birraztertu eta gehitu honako puntu hauek ere: - Piramidearen itxura asko aldatzen al da eskalaren aldaketarekin? Lehen aipatutako legeek balio al dute orain ere?.

235. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0149 Horrela erabakitzen baduzue oso garrantzitsua izango zaizue kasu honetan gaian jakituna den norbait gonbidatzea eta aurrez galderak prestatuak edukitzea.

236. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0047 Haurtzaroko narrazioek galdera honi erantzun bat eman nahi diote: Nor da Jesus?.

237. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0059 Bere tentaldien edukiak galdera hauetan labur ditzakegu: - Zer nolako mesia izan behar dut?.

238. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0709 Eztabaida luzeak zortarazi dituen galdera honi erantzuteko, bi feudalismo kontzeptual kontuan hartu behar ditugu:Jauna eta menpekoan arteko erlazio juridikoa alde batetik, (...).

239. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0091 III.4.3.- Ikerketa III.4.3.1.- Welsherazko orrialdeak Welsherazko orrialde batzuek aurkitzerakoan nahasirik hiztegian galdera batzuek bururatu zitzaizkidan berehala.

240. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0015 Galdera aunitz zegizkien Sokrate`k ikasleeri, eta ikaslea, bere buruz erantzunak eman ahala, bapatean ohartzen zen bere iritzietan haintzat ematen zuena baino bestelangoa zela egia.

241. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0360 5.12. Ohar bat: galderari datxekion entonazio goranzkoaren eraginez, euskalki guztietan dirudienez (eta baita Ekialdekoetan ere), azentua atzera pasatzen da kasu horietan: .

242. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0315 Horrela, nor torri dire? galderak aldaki hauek har litzake: nor tórri díre (guztiz enfatikoa) nór torri díre (silaba guztiak jarraieran ahozkatuz).

243. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0501 Honelakoak, ordea, ongi aski jakina den bezala, itaun itxura duten arren, ez dira egiazko galderak.

244. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0018 Lehenengo galderari ez dirudi, egungo beharrizanen ugaritasuna kontuan izanik, banakako aukerabideez erantzun gotorrik ematerik dagoenik.

245. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0034 Honek gertatutakoaren egiatasuna frogatu, zaingoari egin beharreko galderak egin eta soldadu talde bati iheslariak bilatzera joateko agindua eman zion.

246. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0047 Zaude lasai, ez dizut haren aurrean beste galderarik egingo eta.

247. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0082 Denbora luzez egon ziren hizketan biak, elkarri galderak eginez kontu-kontari.

248. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura e. berazubi 0009 Bat irabazteko, historia edo geografiari buruzko bere galderak erantzuten jakin behar zuen.

249. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0105 Mortimerrek ez zion kasorik ere egin Arabelen galderari.

250. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0036 Amak beste galderarik ez zion egin eta horregatik nahiko triste gelditu zen Ben. Ez zuen horrelakorik uste.

251. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura gabai/8 0038 - Nondik dakizu hainbeste berri? - Hara! Pozten naiz galdera hori egiteaz.

252. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0048 Handik aurrera konfiantza hartu zion, nahiz hitz gutxiko mutila zirudien; zer edo zer serioa izango zuela pentsatzen zuen neskatilak, eta galdera asko egin gabe aldamenean jarraitu zitzaion.

253. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0048 Gauean, suaren ondoan, mutilak atzemandako konejuaren hezurrak ongi txurrupatu eta gero biak etzanda zeudela, Lurrek pilatuta zeuzkan galdera guztiak arrapaladan egin zizkion.

254. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0045 Apaiz Jaunak bere esplikazioak bukatu ondoren, galderak egiteko ordua iritsi zen.

255. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0045 Bikarioak Migeltxori egin zion lehenengo galdera: - Ea Migeltxo, nor sartu zen zeruan aurrena, San Juan ala San Pedero?.

256. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0056 Eta apaizak ohizko azken galdera egin zion pekatuak esaten hasi aurretik: - Eta, esamina () egin al duzu? Eta erantzuna: Ez Jauna, guk behintzat datorren astean ditugu azkenekoak (eskolakoak noski).

257. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0075 - Bai, baina zergatik egiten diguzu galdera hori? - Ezkonduak bazarete itzalkia jaso dezakedala uste baitut.

258. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0011 GALDERA.- Apeztu zinelarik, non egin zenuen lehen (lehenbiziko) apezgoa? ERANTZUNA.- Bost urte egin nituen Donibane Lohizunen, baina kargurik gabe.

259. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0011 GALDERA.- Baina, aditzea dudanez, Saran nahikoa iskanbila eta katramila izan zenuen zure erretorgoarekin.

260. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0021 GALDERA.- Eta buka dezagun, Petri Dagerre eta Azpilkueta, Pedro de Axular izenez munduan ezagutua.

261. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0041 GALDERA.- Eta nora joan zinen estudiatzera? ERANTZUNA.- Gasteizera, Campillo zeritzanean Latin Gramatika ikastera.

262. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0041 GALDERA.- Apez egiteko asmotan? ERANTZUNA.- Ez dakit ene gurasoek zer pentsatuko zuten beren baitan.

263. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0041 GALDERA.- Eta etsi al zenuen goxokigintzan? ERANTZUNA.- Ez, noski.

264. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0051 GALDERA.- Harrigarria eta txit polita zure kontaera.

265. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0051 GALDERA.- Nola izan zen? ERANTZUNA.- Horra hor: teatru batean ari nintzen kantari tirolesa bat, baina euskaraz.

266. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0061 GALDERA.- Zenbat urte egin zenituen Ameriketan eta nolako harrera egin zizun Euskalerriak, berriro zure oinak sorterrian jartzean?.

267. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0071 GALDERA.- Noiz hasi eta amaitu zenuen batxileratoa? ERANTZUNA.- Hamar urte bete gabe hasi nintzen 1894-garren urtean eta 1900-garren urtean amaitu nuen.

268. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0071 GALDERA.- Gero, injinadore karrera estudiatu zenuen. Noiz, nola eta non?.

269. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0071 GALDERA.- Gero, Ahaldundian, Diputazioan sartu zinen, oso oker ez banaiz.

270. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0081 GALDERA.- Alabaina, gogoratuko zara Eliza Katolikua ez zela gerlaren aldekoa (...).

271. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0091 GALDERA.-Zuberoan (eta non ez?) oso beheraka doala euskara diote.

272. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0091 GALDERA.- Diotenez, urteekin moteldu egin zinen euskal-lanetan.

273. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0101 GALDERA.- Entzun ditut zure arrazoiak eta ezagutzen ditut haienak... Beraz, ez da erreza auzi hau konpontzen gaur-gaurkoz behintzat.

274. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0111 GALDERA.- Bai, baina Euskaltzaindiaren araudiak eskubide ematen zioten horretarako.

275. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0095 Haurrek, antsiaren antsiaz, zain zeuden Ritak noiz erantzungo eta denek batera begiratzen zioten, eta begirada bakoitzean galdera bera eta beldur bera ikusten zituen Ritak.

276. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0167 Atreyuk ez zekien ea hitz horiek galdera bat ziren.

277. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0003 Eta galdera hura entzuteko zoritxarra zuenak, zeraman gauzarik onena oparitu behar izaten zion.

278. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0024 Lehengo galdera zen: noiz joan. Asko pentsatu ondoren, Uztailaren 15 ean joatea erabaki zuten.

279. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0024 Bigarren galdera: zer eraman? Gauza asko eraman behar zirela ikusi zuten eta ez ahaztutzeko 3 paper hartu zituzten.

280. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura otsoa eta azeria 0016 Eta gizonari galdera hau egin zioten.

281. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0054 - Joaten al zara orain nire etxera? Zer moduz daude?...- bukatu ezin ahala galdera zuen Xikerrek ikatz eroslearentzat.

282. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0057 Batek galderak egingo ditu eta beste batek erantzun.

283. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0058 Zer gertatzen da udan lehorte haundiak daudenean? Egizkiozu galderaok andereñoari.

284. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0060 Honako honetan galdera eta erantzuna ematen zaizkigu.

285. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0061 Aitak gustora erantzungo dizkizu galdera hauek?.

286. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0098 Eh, entzun! Entzun! Aguazilaren bandoa! AGUAZIL:... Erregeren partetik, galdera bat: printzesaren danborra zerez egina dago?.

287. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arrieta 0069 Galdera larri haiek ez zuten erantzunik izan.

288. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0009 - Gaizkile ausart eta trebe guztiek egiten dizkiate bahiketak, eta inoiz ez zaiek lerdo bat etortzen galdera tuntun horiek egiten.

289. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0115 Hark ere nahigabetua zirudien, beraz Haizegoxok ez zion beste galderarik egin; baina estu eta larri ematen zuen.

290. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0035 Jaietan egongo dira, pentsatu zuen Ibanek, baina, une hartan, Lopek, triziklotik jaisten zelarik, Ibanen aurreko galderari erantzun zion.

291. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0101 - Gure galderei erantzuten badiezu ez dizugu kalterik egingo.

292. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0013 Gure Elizbarrutian denok egin behar diogu geure buruari honako galdera garrantzitsu hau: Gure artean zergatik ote dago hain gazte gutxi apaiz izateko prest?.

293. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0013 Neure aldetik, honako galdera hauek eskaini nahi dizkizuet, denok hausnar ditzagun: Gure elizbarrutiaren irudiak, gure kristau elkarteen bizitzak ez ote dituzte nahiko indarrez erakartzen gazteak?

294. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0013 Galdera zorrotzak, ikus dezakezuenez.

295. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0013 Galdera hauek pentsarazi behar digute zer egin dezakegun denok benetan, Gipuzkoak etorkizunean ere behar izango dituen apaizak sor daitezen.

296. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0011 Mendez mende galdera berdinak ageri dire funtsean, oin-harrian.

297. 1969-1990 euskara batua poesia a. arana 0017 Neure burua erantzunari galdera bilatzen
diona duzu eta ez galderari erantzuna
dakusana bi bider ikusten duen
deabruaren etsai amorratua duzu neure burua,

298. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0253 Mesedez, ez beste galderarik egin.

299. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0276 Baina ez zen erantzuna eskatzen zuen galdera, eta broma artean besarkatu eta agurtu ginen.

300. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0327 Ez zien antzik ere hartzen galdera haiei.

301. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx bian 0080 Baina Teresaren amarekin egon eta gero, galdera asko egin dizkiat hortik, azkenekoak zuen neskame zaharrari.

302. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0106 Izugarrizko buruko mina nuen, eta beldurra ematen zidan aita eta amaren aurrean azaltzeak; hobeki esanda, heurek egingo zizkidaten galderen beldur nintzen.

303. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0106 Hauek eta horrelako beste mila galdera egingo zizkidaten eta nik burua sorbalden artean makurturik gordeko nuen, hitzjario guzti haiek bukatu arte.

304. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0103 - Abstur madarikatu hori ez da agertzen komentatu zuen Alanek, eta beharrezkoa dugu, hortik zehar galdera susmagarriak egiten ibili ez gaitezen.

305. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0097 Neska asaldatu egin zen ez zuen jaun harengandik horrelako galderarik espero.

306. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0132 - Galdera zuzena egin duzu, baina ez dagokit niri erantzutea.

307. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0102 (...) gauean ere ahatetxoa berriro sartu zen sukaldera, galdera berberak egin zizkion zakurrari, eta berriro urrezko diru pila bat utzirik, alde egin zuen.

308. 1969-1990 euskara batua literatur prosa lasa 0035 Bestalde zen ordea benetako galdera; halere lasai nengoen: gau guzia genduen heriotza ulertzeko.

309. 1969-1990 euskara batua literatur prosa lasa 0067 Galderak egiten zizkidana lodikote txiki bat zen.

310. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0096 Seguru, e, komaidios! Oraingoan andereñoak barre egin zuen, eta Praiskuren ezagutza ezagutza: conocimiento probatzeko, beste galdera bat egin zion.

311. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0096 Gauean, etxera joan zenean, aitak Praiskuri galdetzen dio: Nola ikastolan, Praisku? - Primeran, aita. Galdera guztiak erantzun ditut.

312. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0028 Vasiak, imintzio bat egin zuen, proposa ziezaiokeen gogaikarri eta ikaragarriena balitz bezala galdera hau.

313. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0077 - Zuregana dudan adiskidetasuna izango bazenu nireganako - esan zuen Arkadiik -, ez zenidake galdera hori egingo.

314. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0122 - Barka zaidazu nere galdera -ekin zuen De Riemaker'ek.

315. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0171 Horra: berriz ere galdera bera, pentsatu zuen Pierre'k, bere nazka ezin menperaturik.

316. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0065 Eta hasteko, galdera batzu hiri.

317. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0065 Hara beste galdera... hik, Euskal Herriko detektiberik ospatsuenak askatu beharko duena.

318. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0120 Zer esan duzu? galdetu zion Emilianak beste denek buruan zuten galdera azkarrena eginez.

319. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0005 Maistra haserretzen da eta galdetzen dio: - Sabe usted santiguarse? Mutila ere haserretzen da galdera horrekin.

320. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0094 Sekula inoiz bestetan pertsonari ezer opa izateko baino borondate hobez eskertzen zen jende hura, eta bertantxe egiten zen galdera bat norbere baitan, ea alegia hispanutarren la envidia está flaca y muerde hura non sortzen zen, ala bai landa triste hartan pobrea zelako edo hiriko gizon poderetsuaren bihotz ustelduan jaio eta gero bere abusoz patria oro pozointzen zuelako, eta batipat, bere herrietako señoritoen medioz gizon landatarra.

321. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0029 Gauak ekarri zien erantzuna lipuaren galderei.

322. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0122 Agian bildurra genion bioi buruzko galdera hari.

323. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0084 Gero galderak egiten hasi ziren.

324. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0084 Urumea ibaiaren ondoko zelaitxo batetara eraman ninduten, oso ezaguna da, udan eta jendeak dendak jartzen ditu bertantxe, Seat 131ren bateria kable batzu konektatu zituzten eta hemen, bekokietan, eta belarrondoetan jarri zizkidaten, berriro galdera gehiago egiten zidaten bitartean.

325. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0084 - Eta galdetzen jarraitzen zuten bitartean... - Bai, etengabe, baina galderak erabat funskabeak ziren, eta haiek bazekiten, ene aburuz dibertitzeko edo egin zuten, sadiko zoroak besterik ez dira...

326. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0011 - Jesus, Kasilda! Nolako galderak egiten dizkidazun!

327. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0011 - Erantzun ezazu zuzendu dizudan galdera.

328. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0169 Galdera guztiek eta asmatu ditugun egoera guztiek dute halako matxista usaina.

329. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0027 Gainera bost axola zion horrek inori, Ford-en Haroko 632garrenean inori ez zitzaion bururatzen ere horrelako galderarik.

330. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0076 Ezezko ixiltasuna izan zen galdera honen erantzuna.

331. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0124 O, zelako galdera inozoa!

332. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. ugarte 0034 Non nengoen? Zer ari nintzen han? Zer ordu zen, are gehiago, zein egun, zein hilabete? zer gertatu zen? Galderaz josi nuen neure burua erabat aztoratu arte.

333. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. ugarte 0034 Erotu beharrean nenbilen galderen erantzun bila, baina ezin aurkitu, eta azkenik ohean etzan eta dena lasaitasunez pentsatzeko erabakia hartu nuen, horrela zerbait lor nezakeelakoan.

334. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0007 Galdera guzti hauen erantzunak jaso zituenean, aitarengana joan zen: - Aita, hauxe da nik nahi nuen aukera! Utz iezadazu herensugearen bila joaten eta hiltzen.

335. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0026 Horrela, Txerrenek betiko galdera hura egiten zuenean, baheak erantzun zezakeen.

336. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0047 Francine-k itxaroten zuen galdera hau, aurrekoa entzun ondoren.

337. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0142 Bigarren aldiz errepikatu dut galdera, ondorio berberarekin.

338. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0031 Nik gure osaba Anjel, bere lanbreta urdinean ibiltzen ninduenean, galderarik galdera gogaitzen nuen.

339. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0031 Enziklopediako ehun tomoak ikasiak beharko zituen ene galderei erantzun zehatza emateko, ene eta zergatik, eta zergatik, eta zergatik haiek eskailera luzearen malda antzera igotzen zirelako.

340. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0049 Alboko gela batera eraman eta han foto bana atera zieten, kartulinazko fitxa batzuetan hatzmarkak hartu eta hainbat galdera egin zieten, izen deiturak, helbideak, etabar eskatuz.

341. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0050 Gera ninteke? Gotzonen abisatu gabe enean agertu zeneko arratsalde hartako galdera harrigarri eta desiratua, zeren eta azken hilabeteotan haren zai bizi nintzen. Eta nik zatoz.

342. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0131 Azkeneko galdera eta joan zaitezke.

343. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0086 Hantxe erantzun zion Albak behin betirako, Didacek aurreko gauean egin zion galderari: - Ez, ez gara hemen geldituko.

344. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0059 Johnek atsegin zuen Black sarjentua, baita tea ere; beraz, erantzuten hasi zen sarjentuaren galderei.

345. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0168 Ohera baino lehenago, eta horrelakorik batere espero ez nuelarik, galdera bat egin zidan: - Selan Amaiagas? Ikusi dok barriro? Hitzik gabe utzi ninduen, zurturik: - Amaia? - Amaia, bai; han ezagutu geban neskia.

346. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0037 - Nola egon zaitezke hain lasai? Max-en galderan dardar arin bat nabari zen.

347. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0028 Arthur-ek bidean zehar behin eta berriz alferrik errepikatutako galdera egin zien: - Zergatik tratatzen gaituzue honela? Gu bake gizonak gara, ez militarrak.

348. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0028 Itzultzailea deitu eta Arthur-ek galdera errepikatu zion.

349. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0073 Miliziako batek papera eta bolaluma atera ondoren, galdera idatzi egin zuen.

350. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0005 Kokolo-k berak ere ez zekizkiela galderen erantzunak eta agian horrek ematen zion barregurea.

351. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0007 Galderak Kikili eta Kokolo bere abstrakziotik atera zituen: - Nik ebaki bat - esan zuen Kikilik.

352. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0061 Amaren galdera hura irri-mirriz egina zegoela iruditu zitzaion Gerryri, eta are gorriago jarri zitzaizkion masailak.

353. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0061 Amari galdera gehiago egiteko astirik eta aukerarik ez emateko asmoz, gelatik bizkor irten eta eskaileretan gora joan zen ozen ziztuka axolagabetasun-plantak eginez.

354. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0015 Zerbait geroago, hiritik irtetzen ari zirela, Euler-ek galdera hau egin zion: - Jarraitu duzue gure gizona bijilatzen? - Bai.

355. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0051 Bizi Aseguruari omen zegozkien galdera haiek.

356. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0087 Gizonaren tonuera erreguzkoa bilakatu zen hurrengo galdera egin zionean: - Baina, Alice! Zer egin dizu zure Marcelek horrela jartzeko?.

357. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00208 Elkarrizketa mota hau epeka pertsona talde berdinari galdera berdinak egitean datza.

358. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00210 Etnologoek adibidez, denboraldi luze samar batetan gizarte batetara joaten dira, ahalik eta gehien hango bizitzan sartu eta ingurukoek beroiek han ikustera ohitu direnean, gizarte hartakoen bizitzak ezagutzen eta galderak egiten hasten dira datoak metatzeko eta gero ondorioak ateratzeko.

359. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0058 Bere garai eta adin guztietan gizon-emakumeok galdera hau egiten dugu: Nik orain sentitzen detan hau benetan maitasuna ote?.

360. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. perales 0150 Hala ere, ahozko erantzunak lortzea beste maila bateko arazo teknikoen aurrean jartzen gaitu eta galdera ireki edo erantzun librezko ariketak esparru debekatua dira oraindik teknologia honentzat.

361. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0163 Liburu honetan galdera garrantzitsuak egiten dira, hala nola, zergatik gertatzen diren hutsegiteak hain sarri, irakaslea gauza ote den eta, are gehiago, saiatu beharko ote lukeen ikasleari hutsegite gutxiago egin dezan laguntzen.

362. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. intxausti 0046 Hasierako zure galdera bat hau izan daiteke: Zenbat aldiz handi dezake nire mikroskopioak objektu bat?.

363. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. intxausti 0046 Galdera hau beste era batetara plantea daiteke: Zenbaterainoko handipenez obserba dezaket nere mikroskopioarekin?.

364. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0322 Hau zen bosgarren galdera.

365. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0483 Galderak, berriz, hiru eratan egin ditugu: 1) itxiak, aurrez kodifikatuak; erraz emanik, ahalik eta erantzun gehien jasotzearren.

366. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0483 1 GALDEREN LEHENENGO ZATIA: zenbat, nongoak, zer adinekoak, zer kultura mailakoak, zein lanbidekoak, eta zeintzuk, egindako lanak.

367. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0493 GALDERA IREKIEN ERANTZUN UGARIA

368. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0493 Lehen esan dugun bezala, gaurko teknikabideak agintzen dizkigun galdera itxi eta erdi-ireki-az gainera, egin dugu zabal eta osorik irekia den bat ere.

369. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0496 IDAZLEEI EGINDAKO GALDEREK IZAN DUTEN ERANTZUNEN AZTERKETA LABURRA

370. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f.m. ugarte 0132 Ukitze lerroa, hipotetikoa baldin bada iraunkaitz lerroaz jarri; galderako zeinuaz zalantzakoa baldin bada.

371. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f.m. ugarte 0132 Etengabeko lerroa; iraunkaitz lerroaz edo galderako puntuakin hipotetikoa baldin bada; lerro ezberdinak formazio ezberdinentzat.

372. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 Egin ditugu zazpi galdera, bakoitza gai bati lotua:
- laborarien gaurko egoera
- laborantzako sindikalismoa
- koperatibismoa
- laborarien arteko diferentziak
- kapitalismoa laborantzan
- laborariak eta klase-borroka
- laborariak eta abertzalegoa

373. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 LEHEN GALDERA GISA, ZERTAN DIRA ZUEN USTEZ HEMENGO LABORARIAK?.

374. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 Ez da errexa laburzki ihardestea galdera horri.

375. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0010 Azken ZABAL-en, Ramuntxo KANBLONGek, galdera hau botatzen zuen: Noiz bada hasiko gara, gu, Euskaldunak, unibersitarioak lehen lehenik, ikasleak, langile eta laborariak, serioski geure Herriaz arduratzen.

376. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0084 Testaren zati bat telebistaren bidez burutuko da, ikusi diren programen pasarte batzu aukeratuko direlarik horretarako; ondoren, aukera anitzeko edo erantzun gisa egia edo gezurra eskatzen duten galderak jarriko dira.

377. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0160 Zalantza zalantza eta galdera galdera, bedi guzti hau euskararen irakaskuntzan jardun eta bere burua eta besteen ona maite duenaren aztergai.

378. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0161 Gehiegi luzatu gabe, hona hemen nire galdera: ez ote dugu zerbait irakasteko, irakasten ari garen edukia baino bitarteko zailagorik sarriegi erabiltzen?.

379. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0161 Gera bitez hemen galderak, gorapiloak askatzeko lehenago, 2. puntuaren amaian, eman ditugun giltzen aipamenarekin batera.

380. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0161 Hormirudiaren metodologia aipatu ondoren, irakasle batzuk hormirudia atera zuten (ez normalean ikasgeletan erabiltzen dena, folio-tamainakoa baizik; ez bait zen erosoa gertatzen bilduma osoa azterketa-tokira eramatea) eta hango egoeran oinarrituta galderak egiten hasi ziren.

381. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0109 Ikasleekiko lanak sentipenei zabalik egotean du oinarria, gerta daitekeena aztertzeko gogoan eta milaka galdera egitean.

382. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0042 Nahiz eta, behar bada, batzuentzat kaikukeria edo izan, arazoa zatika eta sakonetik azalduz joateko, beharrezkoa iruditzen zait galdera hau egin eta erantzuna bilatzea.

383. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0505 Baina ez goiko galdera hori baztertzeko haina arrazoi.

384. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0216 Eta sintaktikoki? Galdera hau erantzun baino lehen behar izan eta nahi/gura izan (nahiago/gurago izan) aditzek nola jokatzen duten ikusi behar dugu, hots, semimodalak deitu ditugunak deskribatu behar ditugu.

385. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1985 0484 Atlas Linguistikoari buruz hiru lankide ari direla galderak prestatzen, esan du Haritschelhar jaunak.

386. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0047 Esan dezagun hemen hitz gutxitan Atalase mailako ikasle batek zer ulertzeko gai izan behar duen:
- berak egindako galderei dagozkien erantzunik normalenak;
- berak aipatutako gaiei edota emandako erantzunei dagozkien ihardespenik normalenak edo probableenak;
- boskarren puntuko gai-zerrendaren barruan bestek egindako galderak;
- boskarren puntuan emandako gai arloen barruan bestek emandako informazioa;
- informaziobideek emandako ohizko oharrak, hala nola aireportuetako bozgorailuenak, tren-geltokietakoak, etab.;
- zenbait ohar: argi ibili!, kontu!, gelditu!, azkar!.

387. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0052 Bestela esan, beharren analisi ororen gibelean galdera bat aurki daiteke: zein hizkera modu irakatsi behar da eta zein gaitasun garatu behar ditu ikasleak bere helburuak lortzeko?.

388. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0059 Irakaslearen zeregina ez zen irakastea izan, baizik eta galderei erantzutea, oharrak ematea, gainbegiratzea eta ikastea ahalbidera zitzaketen materialak eman eta giroa moldatzea.

389. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0059 Baina aldi berean galdera batzu ere egin daitezke.

390. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0220 Esate baterako, ikasle guztiek ondo erantzun arte galdera bera egiten aritzen denean.

391. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0220 Jakina, hau ez da zer den merkeago, irakasleak prestatzea ala multi-mediazko ikastaroak sortzea galderari erantzuna ematea.

392. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0098 c) Hiruhilabetekoan landu ditugun egitura, aditz eta abarren arabera hogei galdera jartzen dizkiegu.

393. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak etxde 0356 Gregorio Aizpurua jauna erantzukizun estuan jarri nuen, niretzat nahitanahiezkoa zèn galdera bat egin nionean: alegia, bere ustez gure aitak detenitua izateko arriskurik izan ote zúen.

394. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0097 Harrez gero, Euskaltzaindiak berak jarrita eta nolabait erantzunda, baina galdera hor dago: zer den, edo zertarako daukagun Euskaltzaindirik, normalizazioari begira.

395. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0142 Kasu: galdera honek ez du entzulegoaren bertso-ezagutzapena ezagutu eta neurtu nahi.

396. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0152 Dena den, analisi-mota horretarako aukerarik ez du bertsolariak gure galderarekin, eritzi globala eskatzen bait da hor.

397. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0569 Desberdintasun hauek hizturan jasotzen joateagatik, idatzi transkribatuaren ezkerreko aldetik Barandiaran Joxemiel antropologoaren Galdeketa Etnografiko Batetarako Gidaliburua-ko (GEG) galderen zenbakiak, egoki denero, agertzen dira.

398. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. arregi 0329 Honek ere, badu norberarekiko, bai aurrekoekiko barru-barruko lokera: 66. galderak juxtu juxtu gainditu du erdia, ikasle hauei tradizioa baino aurrekoen ondarea eta norberaren nortasun agiria gehiago axola zaizkie euskararen euskarri bezela.

399. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. arregi 0329 Hurrengo sailean, euskararen utilitateaz eta bere esijentziez planteiatu zaie zenbait galdera.

400. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jamuj 0011 Galdera horrek, berriro ere, erantzun diferenteak ditu: ezagupenei buruz ari diren galdegin dakieke ala trebetasunez?.

401. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. iruretagoiena 0028 Koperatiben egoera ekonomikoa Hemen, nahi-ta-ez, sortzen zaigu galdera bat: alegia, ea nola sortu edo aurkitu ahal ukan duten koperatibek ekintza hori eratzeko behar den kapitala.

402. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0013 Ondoren, katekistak jarraitzen du: Jesusen garaian, galdera bera egiten zuen jende askok.

403. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0013 Halako batetan, Legean oso jakintsua zen gizon batek galdera bera egin zion Jesusi.

404. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0014 Eskolaurrean irakasleak galdera bat egiten dienean umeei, asko kostatzen zaie erantzun osoa ematea eta irakasleak lagundu behar die erantzuna sortzen: hau izango litzateke errepikatze lana.

405. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0014 Umeak, berriz, galdera bati irakaslearen ahozko laguntzarik gabe erantzuten dionean, orduan erabiltzen dakiela esan daiteke.

406. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0104 5. Non hitzegiten duten galderen erantzunak ere nahiko adierazgarriak litzaizkiguke.

407. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0104 6. Galdera hau aurrekoarekin nahiko loturik dago.

408. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0148 Galdera gutxien behar dituena da irabazlea eta ondoren berak jarriko du zenbakia (Ikasleak ezagutzen dituen mugen arteko zenbaki bat aukeratzen da).

409. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0312 Garapena Adibide bezala, soka, klariona... etabarren bidez zatiardatz bat egin daiteke gelan, eta haurrei lan egiteko erabili dituzten gauzak hor uzteko eska dakieke, bitarte berdineko adigaian oinarritzen direlarik: - Nola egiztatu bitarte berdina dagoela? - Galdera honek erantzun mota asko sor ditzake: oin eta eskuz baliaturik neurtuz, haur baten luzeraren bidez....

410. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak herriaren lekuko 0337 Gure aurrean gertakizun edo esankizun bat azaltzen denean, gure galderak ez du, inoiz ere, honelakoa izan behar ea nor den hori esaten duena, edo ea nori gertatu zaion hori.

411. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0005 Hiru galdera egingo ditugu hitz-aurre gisa: Euskal herrian idazle izatea, edo idazle konsideratua izatea bitxitasun bat da.

412. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0065 Bigarren hizkuntzaren klasean aurkezpen-teknikak erabiltzeak hizkuntz material berriak ematen dizkio ikasleari, hizketara, gertakizunak adieraztera, galderak egitera bultzatuz.

413. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0008 Ez da esan beharrik, neuk eman ditudan euskal eskoletan oinarritu naizela lerro hauek paratzeko eta ikasleek azaldu dizkidaten galderei emanikako erantzunetaz baliatu naizela.

414. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrutikoetxea 0017 Errealitatea bakarra izanda ere, mota askotako galderak sortu daitezke eta, nola ez ba, era askotako hipotesisak eta erantzunak.

415. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak izeta nigarrez 0040 Josetxok ez du hori bere gogoan, mutiko ezkibela da nahiz ta bere ezpañetan irriño bat agertzen badu ere, beti tristura bat dauka bere bihotzean, sortzen zaizkion burutapenak urrunera doaz, nondik eldu naiz nere gurasoak nor dira eta beti bere buruari holako galderak eginez.

416. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0024 Nortzuek osatzen dute, izan ere, boom belaunaldia delako taldea? Egia esan, ez naiz gehiegi arduratu galdera honi erantzun zehatzik bilatzen.

417. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0037 - Eta zer nahi duzue orduan? - Zer nahi dugun? Arranopola! A ze galderak egiten dituzun, Jose Mose! Dutxatzeko behar dugu ura.

418. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0058 Makina bat galdera egin zion bere buruari: - Zer ote da katu bat? Zer arraio ote da katu bat? - Galdera hauen erantzunik ez zuenez, erabaki sendoa hartu zuen saguak gau hartan: saguak berak goxatuko eta berotuko zizkion amonari hanka hozpelduak.

419. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0017 Errebalidako frogen artean, honako hauek ezarri zizkioten: Erlijioan, San Juanen Ebanjelioko pasarte bat komentatu behar izan zuen; latin eta griegoan, Horazio eta Iliadaren zati batzuk itzuli; Historian, Servius Tullius eta Constantinoplaren konkistari buruzko galderei erantzun; Aleman disertazioan, Ogibide aukerapenaren aurrean gazte baten burutapenak izeneko gaia landu behar izan zuen.

420. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0056 Ez totalidaderik gabeko gizonik zirelako, beren totalidade tankeran galdera horrek inportantziarik gabeko samarra zirudielako baizik.

421. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0056 Halakoen kontra-edo, galdera guzietatik inportanteena galdera horrixe zerizkioten totalidadeak eraiki ziren gero, ta ezagutzen ditugu.

422. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0027 B) Galdera batzu egingo dizkiegu ulermena frogatzearren
1- Noiztik ezagutzen dute elkar?
2- Nor da nagusiena Ander ala Lander?
3- Nola egin dituzte ikasketak?
4- Etxe berean bizi dira?
5- Zertara joan dira Administrazioaren Ordezkaritzara?
6- Norekin joan dira Ander eta Lander?
7- Bekak eskatzeko epea amaituta zegoen?
.

423. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0060 C) 32. orrialdeko irudiak ikusita, irakasleak galdera batzu egingo dizkie ikasleei ezezka erantzun dezaten.

424. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0071 Bigarrenez beste batzuk irakurtzen duten bitartean zer esaten dio? galderak egingo dizkiegu haiek erantzun behar dutelarik.

425. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0071 Pertsonaia pentsatu duenak BAI - EZ bakarrik erantzun dezakeelarik, taldeko besteek, txandaka galderak eginez, pertsonaia hori nor zen asmatu beharko dute.

426. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0104 Orduan galderak txandaka eginaz eta BAI - EZ bakarrik erantzun daitekeelarik, batak besteak asmaturiko pertsonaia zein den asmatu beharko du, baina erlatibozko perpausak eginez, (zehaztu eta espezifikatu beharra dago eta).

427. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0116 Bakoitzak robot bat pentsatuko du eta galderen bidez bere lagunak pentsatu duena zein den asmatu beharko du.

428. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0116 Galderak beti honelakoak behar dira izan:
Bururik ez daukana da? BAI / EZ
Hegan egiten duena da? BAI / EZ.

429. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0138 Irakurgaiaren azpian dauden galderei erantzun.

430. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0138 Galdera batzu egin:
1) Zenbatgarren mendean jaio zen?
2) Badakizu zergatik deseredatu zuen bere Aitak?
3) Zergatik hil zuen gizon bat?
4) Zertan egin zuen lan hil arte?
5) Zergatik da famatua Etxahun?
6) Nolakoa da bere poesia?
.

431. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0014 Nolakoa da? galderari keinuz, kinadaz, eskuaren edo buruaren mugimenduz etabar erantzun lekioke.

432. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0036 Baina Riley-k dioskun bezala,... ikasleei A Bri txantxetan ari al zaio? edo Hemen A sarkastikoki ari al da? (edo ironiko, formala, oldarti, etab...) bezalako galderak egitean, irakaslea zuzenean auziaren muinera doa.

433. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0036 Ikasle kanpotarrekin harremana duten irakasle eta familiak batzutan ohartzen dira beraiek esandakoa hitzez hitz hartzen dutela kanpotarrek; ez dutela esandakoaren funtzioa identifikatzen, esate baterako, egoera bati buruzko komentarioa, galdera gisa hartu beharrean, komentario soiltzat hartzen dutenean.

434. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0077 15. Hizkuntzaren inguruko galderak sorraraz ditzaketen egoera anbiguoak.

435. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0077 Bestela, aurrez apurtxo bat prestatuz gero, kanpora atera daiteke, ikasle bakoitzak kamaragizonarena eta galderak egin eta erantzuten dituelarik.

436. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0077 Galderak erantzungo dituena kamararen aurrean eseriko da.

437. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0077 Galderak egiten dizkiona, berriz, kamaralariaren atzean egongo da, apur bat alde batetara, eta mikrofonoa x jauna eta galderagilearen artean zintzilikatuko da.

438. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0046 Denok dakigu zein izan duten aurrenengo galdera eta zein ondorengo proposamena.

439. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0046 2. TESTUA
GALDERA. Askotan esan duzu euskara hizkuntza txikia dela.

440. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0160 Galdera horrek ez du inor kezkatzen.

441. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0213 Hona hemen galdera: norbere fedeak beste fede bat aurkitzen duenean, beste horri buruz eritzirik emateko erizpiderik gabe eta igarozale izan behar ahal dugu ala norbere fedea kritikatu gabe besteari buruz igaroestu izan behar?.

442. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0047 2) Hizkuntz alorrekoak:
- Galderak, finalak, etab....

443. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0097 Joko barruan galderak egitea ere zilegi da, batez ere hitzen arteko loturak subjektiboak direnean.

444. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0088 Entzuteari xede bat eskaintzen dion teknika ezagunena, jakina, galderen bidezkoa da, zeinek ikasleak gertaera konkretuak entzutera edo entzuten dutenetik ondorioak ateratzera bultzatzen bait ditu.

445. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0029 Baina hizkuntzalari ez naizelako, hain zuzen, eta hipotesi gisa, galdera hau egingo dut: ezina ote da benetan gauza bestaldera aztertzea?.

446. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0090 Galdera eta mirespeneko zeinuak agertzen direnean ikasleen intonazioa hobetzea al da lortu nahi litzatekeena?.

447. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0104 Edozein irakurketarekin hasi aurretik, egunean behin baino gehiagotan irakurtzen bada ere, galdera hau zuzendu behar die beti maisuak edo maistrak bere ikasleei....

448. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0047 Galdera hau, normalean, testu mota eta funtzioarekin zerikusia duena, irakurketa bitarteko fasearen haseran egin beharko litzateke, baina testu honek egunkari erreportai baten ezaugarri gutxi dituenez, ikasleek irakurgaia polikiago begiratzeko aukera duten arte uzten da.

449. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0103 Lagungarria izan daiteke ikastalde erdiak binaka edo taldeka galderak prestatzen baditu, beste erdiak testua ezagutzeko aldi labur bat duelarik, eta beharbada ematen ez den informazioari buruzko erantzunak (ad. prezioak) prestatzeko ere.

450. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0103 Garrantzia duena zera da, ikasleak nahiko ustekabezko galderei azkar erantzun beharko diela.

451. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0018 Metodologia eraginkorrak honako bereizitasunak ditu:
- Ikaslearen interesik sakonenetik abiatzea: Ikasten ari den gaiari buruzko galderak egiteko eta erantzunak aurkitzeko posibilitatea erraztu.

452. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0070 Ahalegindu elkarrizketan sartzen Erantzun-eko hirugarren galdera dela-eta.

453. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0150 Mediku-ikerketak etxetik ateratzeke egin ahal izango dira, eta bai norbere etxea eletronika-bidez zaintzea eta nolanahiko galdera eta itaunketei erantzutea ere.

454. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0041 Iragan egunetan harriturik irakurri ditugu Leioako medikuak eskoletako haurrentzat eratu zuten inkesta zela ta sortu ziren eztabaidak, galderen artean antropologiari zegokion zenbait puntu ikutzen zirelako.

455. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0072 Hona hemen kartistek planteaturik daduzkaten galdera zorrotzak, bihurriak, erantzungaitzak....

456. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0157 Galdera haueri erantzun dezaiegun.

457. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0041 Orain aleginduko gera galdera honi erantzuten.

458. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0049 Proletargoaren eskaera sozialeei ertz iraultzailea moztu eta jiro demokrata bat eman zieten; burjes tipien galderei politika tankera kendu eta mutur sozialista zorroztu.

459. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0063 Galdera honi erantzun arrotza eman zion: Propriedadea lapurreta da.

460. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0074 Kristau sentitzen direnentzat, nolanahi ere, hor gelditzen da galdera: historia guzian behin eta beti zanpatuei eta ttipiei tokatzen zaien gurutze hori, Mirandek arbuiatu zuena, hori ahal da Jesukristoren gurutzea, zinez?.

461. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0203 Galderaok asko kezkatu zuten judu-apokaliptika.

462. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0053 Galdera honi erantzuteko, proposa dezagun problema erraz bat: metroarekiko 13 luzerako zuzenkiaren herena kalkulatu.

463. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0044 Galdera horrek haurraren erantzun aktiboa eragingo du, txerritxoa arretaz begiratzera daramalarik.

464. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0044 Galdera hauez harriturik, erantzuteko zalantzan balego haurra, libreki espresatzera bultzatzeko hau esan diezaiokezu: Zuk badakizu, jolas bat da.

465. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0057 Galdera horri erantzun ondoren, honela galdetzen nion: Eta zuk irudi horretan norbait izan behar bazenu, nor nahiko zenuke izan?.

466. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0159 Irikitasuna, elkarrizketa, galdera, ekintza dira bere ezagugarriak.

467. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0166 Lehen egin dudan galderak erantzun praktikoa ukan dezan, hona hemen beste galdera erakargarriagorik.

468. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0080 Eta horra berriz ere galdera zail arriskugarria.

469. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak rikardo arregi 0107 Hau mendebaleko Herri aurreratuetan sozialista jatorrak egiten duten galdera da.

470. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0062 Biziaren mailan haurrak sartuz, beroien galderetatik abiatuz, berak beren buruz bilatzera eta aurkitzera utziz, bide onean egon uste dugu; horrela haurra bere burura biltzera uzten baitugu, eta dituen bilaketa eta saiaketa-dohain guztiak haztera.

471. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0062 - Ondoko testua edo antzekoa irakurri eta beronez planteiatzen diren galderak erantzun (IK):

472. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0104 - Ondoko ariketak burutu, planteiatzen diren galderei erantzunez (IK): Eman ezazu Na-zko atomo bat duzula.

473. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0193 - Ondorengo iharduera informagarriak burutu (IR): Beharrezko irudikapen grafikoa eta kalkulu bektorialerako elementuen azalpena egin, ikaslegoari galderak eginez eta azkenean sintesia burutuz.

474. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0249 Eta hau da gure oraiko galdera: Zer xede edo egiteko egotzi zion Kristok Elizari? Orai bada, iturri guztiek, xede honetzaz mintzatzerakoan, hitz berezi bat aipatzen dute beti: salbamendua, gizonaren salbamendua.

475. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1982 0009 Egiturak lantzean kontrasteez baliatu gara baiezkoak eta ezezkoak, galderak eta erantzunak, aditzetan pertsonen eta numeroen erabilera kontrajarriak begien bistan izanik.

476. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1982 0009 Ekintza hori inguruko errealitateari lotua dago: behaketa zuzena (ikusi, ukitu, neurtu, entzun, zenbatu eta abar), erreflexioa (behaketako objetua bere esperientziarekin gonbaratu, galderak sortu, sailkapenak egin, interpretazio sinbolikoak burutu... eta adierazpide desberdinak (Mintzamena, irakurketa, eraiketa, marrazkia...).

477. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0110 Euskal idazleak Hona euskal idazleei, beren tartekoak aukera zitzaten egin galdera.

478. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0110 Galdera espreski zen hedatua, batere mugatu gabea, ez idazle definiziorik ez preferentziarik agertzen zuena, eta ez handitasuna epaitzeko neurbiderik markatzen zuena.

479. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0153 Baldin indo-europar mareak arras harrapaturiko hedaduran euskara uharte gisa agiri bada, nola explikatu iraupen hau? Munduko zein lehengo edo oraingo hizkuntzaren ahaide dugu? Beste nondikbait etorria bada, nondik eta nola etorri zen? Zer hedadura eduki zuen lehenengo? Hizkuntzalariak egiten dituen galderak asko eta handiak dira.

480. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0188 Galdetzailea interrogativo, interrogatif, interrogative 1. Zerbaiti edo norbaiti buruz galderak egiteko erabiltzen diren izenorde, adjektibo eta adberbioak galdetzaileak dira.

481. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0188 Hiru partikula galdetzaile daude euskaraz: a) al (Ikusi al duzu?); b) -a aditzondoko partikula (Etorri dea?); c) ote, zalantzazko galdera adierazten duena (Ikusi ote du?).

482. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0188 2. Galde-perpaus edo perpaus galdetzailea galdera bat jartzen duen perpaus-mota da; baiezpen-perpausetatik izenorde edo partikula galdetzaileak erabiltzeagatik, intonazio bereziagatik, hitzen ordena desberdinagatik edo, batzutan, zenbait hizkuntzatan, indikatiboa ez erabiltzeagatik berezten da.

483. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kimikako problemak 0034 II.- GAS-EGOERA. GALDERAK II.1.- -gas kantitate bat 10 dm3-tako ontzi batetan, 373 K-etan eta 3.10 mm Hg-tan dago.

484. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kimikako problemak 0106 V.10.- Substantzia baten fase-diagrama 8. galderan agertzen dena da.

485. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak karmel 1988 0004 Argi ikusi zen hori Fernando Sabater-ek eta Idoia Estornes-ek ETB-2an eman zituzten erantzunetan, El otro punto de vista programan, La última tentación de Cristo pelikulaz solasaldia izan eta galdera pertsonala egin zitzaienean.

486. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. arrigain 0041 Arta, ardura izan behar da eroez? Begibistan, gisagabekeria hutsa gerta daiteke galdera hau zeren jakina baita osasuna XX. mendeko gizakiaren lorpen baliotsua izan dela oso; higuingarri ere gerta dakiguke bestalde, bere formulapenak dakarren bukaerazko soluziobide-usaina dela medio.

487. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. arrigain 0041 Egia da, medikuntzak, nahiz eta laguntza behar duten adinekoen kopurua gehituz joan, arrakasta duela erotasuna tratatzen, baina gaixotasun hau pairatzen dutenen kostu, hau da, zertarako arta izan eroez, zertarako zaindu? galdera hauek funtsean planteiatzen dituen mentalitateaz egina.

488. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0076 Baina, orainetik harantz, Mirande ulertu nahi badugu, geure arazo eta galderetatik daukagu hasi beharra; eta, beharbada gaur eguneko kezka horiek berak hobeto ulertzeko, izan dakiguke zimiko horiek bere denboran batere sentitu gabeko Mirande bat oso lagungarria.

489. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. abrisketa 0072 Noski, modu honetan arratoiak sortu direnez, azken finean ugaztun direnak, logikoa den galdera sortzen da, laster gertatuko ote gizakien serieko ekoizpena?.

490. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak garm 0158 Behin baino gehiagotan, baztertutako hitzen zuloa betetzea besterik ez ote dugu? Galderak dira.

491. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0053 Gauzak horrela, erreferendumen bat egin beharko balitz, euskaldunoi lehenengo ipini beharko litzaizkiguketen bi galdera, hauexek lirateke: 1. Nola nahi duzu Euskal Herria Europako elkartera joatea: Euskal Herri osoa bat eginik (Dinamarka, Italia, Portugal, Gaztelerria, etb. bezela) ala zatikaturik?.

492. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0053 Galdera horiek egin eta gero eta emaitzen arabera egin beharko lirateke beste galdera guztiak. Urkola.

493. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0005 Ezin dugu ez eta Kafka ere zatikatu, eta honen aurrean egin beharko genukeen galdera honako hau da: Zergatik egin zuen Literaturaz bere obsesio nagusia?.

494. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0011 Hona burura datozkigun zenbait galdera.

495. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0279 Eta aurrezarririk dauden arau horiekiko daukan onarpen osoak ez die zirrikiturik uzten ez zalantzari, ez galderari, ez bilaketari.

496. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.e. laboa 0087 Beraz berak beste zenbait galdera egiten ditu: 1. Zergatik oinarritu faltsaketan?.

497. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0009 Amaiera gisa, galdera bat bururatzen zait, eta baliteke zuei ere beste hainbeste gertatzea: PSOEko sasisozialistekin ez al dira zertxobait aldatu gauzak? Ez al da hobetu egoera larri hori?.

498. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. biteri 0001 Hau da, haurren jokua aprobetxatuz irakasleak antolatu dezake era batera aktibitate hori, toki bat emanez, bidezkoa iruditzen bazaio galdera batzuk eginez, arau batzuk sartuz eta abar.

499. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. biteri 0182 Irakasleak berriro ere, lehen aipaturiko erara kontraesanak azalduko ditu: ondorio ezberdinetako behaketei buruz, zergatiaren galderak eginaz e. a.

500. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. biteri 0186 E.3.3.2. Gaiaren antolaketa - Ikasleek beraien interes konkretoak (galderak) eta egin nahi dituzten ekintzak aurkezten dituzte.

501. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. gaminde 0145 14.2.1. BAIEZKO GALDERETAN: (badakizu amaitu dituena?) (badakizu amaitu dutena ezta?).

502. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0053 G.: Eta kasu horietan zonalde euskaldunenetan, alegia, erdaldunen jarrera zein da?.

503. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0053 G.: Horrek esan nahi du, hipotesi modura, beste tokietan, Israelen adibidez, normalizatzeko bidetan sartu ahala eta nolabait normalizatzeko pausuak eman direnean hizkuntzarekiko motibazioa ahultzen joan dela?.

504. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0053 G.: Hau da, hizkuntza gertaera soziala dela....

505. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0058 G.: Guzti honek bi gauzatara narama, bata konponente asko daudela hor sartzen direnak, nolabait esateko, batek bakarrik ez duela eragiten, ez dela garantia ezertarako, eta bestea, kolektiboki giza-izaera kolektiboa denez gero, erabakia euskalduntzearena, normalizatzearena, kolektiboa behar duela izan, herri batek ezin duela indibidualki erabaki euskalduntzea, normalizatzea, kolektiboki hartu behar duela erabaki hori.

506. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0058 G.: Eta hori nola egin liteke, herri batek nola hartzen du erabaki hori kolektiboki?.

507. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0063 G.: Lasaitasunaren sinonimo gisa normalizazioa erabilita, euskararen desagerpena garbi-garbia da.

508. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0063 G.:Hor aipatu duk etapa trantsitorio batzuk daudela, ezta?.

509. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0063 G.: Galdera litzateke: helburu gisa, hizkuntz nagusi eta esklusibo hortan jarriaz helburua, eten daitezkeen etapa batzuk badaudela, fase batzu bezala.

510. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0070 GALDERA: Orain SIADECOrekin zabiltza lanean, oker ez banago, SIADECOk egin dituen azterketa praktikoetatik ondorio teoriko batzuk atera nahian.

511. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0070 G.: Oraindik ezin da ezer aurreikusi.

512. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0070 G.: Dinamika bikoitza esan duzu.

513. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0079 G.: Motibazioaren aldetik eta gero, ezaguera aipatzen dugunean etab., horrek esan nahiko luke ez dela bakarrik ezaguera linguistikoa edo hizkuntzaz jabetzea, baizik eta jabetu behar duela egoeraz eta hizkuntzaren egoerari buruzko transmisore bat izan behar duela?.

514. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0089 G.: Joan gaitezen Arrasatera. Arrasaten hori planteatzen denean Arrasate Euskaldun Dezagun bezalako talde batek euskaldunak biltzen ditu, motibatzen ditu, erabilpena bultzatzen du, baina hortik kanpo gelditzen da erdaldunen multzoa.

515. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0009 Gertaera honek anitz galdera sortarazi ditu: Zein da hizkuntza honen jatorria edo etorkia? Nondik heldu da? Munduan dauden edo egon diren hizkuntzetarik zeinekin du zer-ikusi?.

516. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0052 Pertsona bakoitzak sei galdera idazten ditu lehenik, demagun, azpian erantzuteko nahikoa espazio utziz.

517. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0052 Ondoren, papera seitan tolesten da eta hurrengo pertsonari pasatzen zaio lehen galdera erantzun dezan.

518. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0052 Orriak pasatuz jarraitzen da sei galderak erantzun arte.

519. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0052 Komeniz gero, gehiago luza daiteke, jakina, galdera-erantzunak ikasle bakoitzari irakurri eraziz ikastaldearen aurrean.

520. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0052 Hemen eragilea ez da galdera bat, baizik eta programako gako-hitz bat.

521. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0095 Galdera gehiago ere egin daiteke, adibidez, ea loreen koloreen berririk ote duten erleek erlauntzatik irten aurretik.

522. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0039 ARIKETAK 3. Erantzun zeure koadernoan galdera honi: Zergatik bilakatu dira hiri Euskal Herriko herri zahar batzuk?.

523. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0086 Eta haiek egiten dizkiguten galderei erantzuteko, komenigarria izaten da erantzun-taula bat prestatzea. Osa ezazu zeurea: Musika-tresna autoktonoak / Dantzak / Janari tipikoak.

524. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0193 Walter hunkiturik zegoen galdera horien aurrean.

525. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0031 Eta On Jose Migelek berak etnologiarako bere joerari eta alor horretako bere ihardunari buruzko galderei erantzuterakoan berak eta unibersitate-giroko beste batzuk garai hartan aurrean zituzten filosofiazko arazoak aipatzea ez da harritzekoa.

526. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0031 Oso bestela, gure asmoa zera da: Gizon haiek bere buruei barne-barnetik egiten zizkieten galderei erantzuteko ahaleginean zituzten zegunak ezagutaraztea.

527. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0061 Ibaietara edo airera doan poluzioaren kopuru bat kentzea ondo legoke, baina hau hain neurri txikian lortzen delarik, galdera bat sortzen da: liburuaren hasieran erabilitako definizioaren arabera, eragin zabalagoarekin, mundu osoan milaka espezie (landare eta abereak) desagertarazten dituzten eta ekosistema osoak aldatzen dituzten ekintzak, klima bera aldatzeko zorian jartzen dutelarik, poluzio dira ala ez?.

528. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0027 Definizio honi jarraiki, argibideak zuzen ez ematea litzateke, entzuteko testu bat ematen duen zintaren pausaldiak ikasleek galderak erantzuteko adina luzeak ez direnean, edo irakurtzeko pasarteak orriaren atzekaldean jarraipena duenean, ikasle batzu horretaz konturatzen ez direlarik.

529. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0013 Beldur hau deusezteko egiten ditugun gauza batzu, ikasgela barruko prestaketan zehar, honako hauek dira: 1. Egin behar dituzten galderak praktikatzen eta entzun ditzaketen zenbait erantzun aldez aurretik ulertzen lagundu ikasleei.

530. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0049 Badaukazu argibideak aldatzea ere, taldearen zirkunstantzia partikularren eta lekutzearen arauera, baina eginkizun komenigarria da ikasle bakoitza bide zuzenetik ote doan frogatzera behartzea, gutxienez galdera bat eginez txangoaren etapa bakoitzean.

531. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0067 2. Aurkezpen bakoitzaren ondoren utzi denbora galdera eta eztabaidetarako.

532. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0121 Denboraldi jakin baten ondoren, erdikoak geratu egingo dira eta ikasleek galderak eta iruzkinak egingo dituzte eztabaidatutakoari buruz.

533. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0121 Amaitzean, gonbidatuek, beha egon bait dira, galderak eta iruzkinak egingo dizkiete.

534. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0139 Hona hemen adibide gisako zenbait galdera: Nolakoa zen alde hau herria sortu aurretik?.

535. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0139 3. Bota nahas-mahas (brain-storming eran) nora joan eta norengana jo komunitate baten galderen erantzunen bila.

536. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0173 Galderak egiten dituzte, adib.

537. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0033 Ulerkuntz galdera bakarrak Bai / Ez erako hiruzpalau galdera ziren, irakurketaren ondoren erantzuteko.

538. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0077 Galderak 1. Lehenengo zatiak bi jende taldek untxiez zer pentsatzen duen esaten digu.

539. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0254 Gure gazteak mundu normalizatuan tartekatzen al dira? galderari bi saihets desberdinetatik saiatuko gatzaizkio erantzunik ematen: 2. 1. AURTENGO 1988.EKO EKAINEAN IKASTAROA BURUTU DUTEN IKASLEEK ZER EGINGO DUTE?.

540. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0015 Galderak Prestatu Hurrengo irakurgai hau ondo ulertu eta ondoren dituzun erantzunei dagozkien galderak egiten ahalegindu zaitez.

541. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0018 Galderak Prestatu Beste behin, Jesusen mirariak esplikatzen ari zen apaiza, eta badio: Zeinen bikainak Jesus gure Jaunaren mirariak.

542. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0024 Zein Zeinekin Orain daukazun testu hau irakurri ostean, galderak eta erantzunak nahastean daukazuz.

543. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0024 Lotu eizu galdera bakoitza jagokon erantzunarekin.

544. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0019 Bi ondorio hauen artean zein indartsuago izan, bada holakoa izango da aduana-batasunaren azken ondorio garbia (4)Hau honela, inori honako galdera hauxe burura lekioke herrialde bat aduana-batasunera sartu beharrean, zergatik ez jaitsi bere aldetik, aldebakarki, bere arantzelak? Merkataritzaren sorrera orduan ere gertatuko litzateke, eta ez luke, ostera, merkataritzaren desbiderapenik sorteraziko. Bai, hori egia da, baina kasu horretan herrialde horrek ez lituzke erdietsiko aduana-batasunean sartzetik eratortzen diren beste abantaila batzuk, hala nola, aduana-batasuneko herrialdeetara arantzelik gabe esportatu ahal izatea, edo ondoren (ik. 2.2 apartatua) aipatuko ditugun ondorio dinamikoak. Hemen, berriz ere, teoriak zera erakusten digu: aldez aurretik ezin ziurta daitekeela batak besteak baino abantaila handiago dakarrenik (hots, herrialde batek aldebakarki eta inongo diskriminaziorik egin gabe bere arantzelak jaistea hobe dela aduana-batasunean sartzea baino).Teoriak egin dezakeen gauza bakarra hauxe da: zerk jokatzen duen aukera bataren eta bestearen alde aztertu eta argitzea (ikus honetaz Dornbusch).

545. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0025 Eta arazoa ez da konpontzen, errua Satan izeneko aingeru eroriari egotziz (ikus 2 Pe 2, 4; Jds 6); horrek, hain zuzen ere, galdera beste norabaitera eramatea besterik ez du egiten: zergatik egin zuten bekatu aingeruek, Jainkoak on sortu bazituen?.

546. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0025 San Agustinek egina zion galdera hori bere buruari: Nork utzi du hau niregan eta erein du mingostasun hazi hau nire ariman, ni neure Jainko txit gozoak eta Berak bakarrik, egina izan banaiz?.

547. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0065 Paradigmen ikerketa zuzena esaldiak zer esan nahi du? Ludwig Wittgenstein zenak, beste testuinguru batean izan bazen ere, galdera hauei erantzun partzialak eman zizkien.

548. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0065 Galdera hau oso zaharra da eta gehienetan aulkia, orria edo jokoa kontzienteki edo intuitiboki zer den jakin behar dugula esanez erantzun ohi da.

549. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0253 Zein desbidazio, kolektibo edo indibidual, onar daiteke? eta nola kontrolatzen dira baimenduta ez dauden okerkuntzak? Zientzia hobeto ulertzea, beste galdera batzuei emandako erantzunaren menpe ere egongo da, baina ez dago horrenbesterainoko presaz lan gehiago behar duen eremurik.

550. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0055 Galdera gogor egin dezagun: norbaitek Jainkorik ez dela sinestaraziko balie, dolumin luzea eta penagarria gertatuko al litzaieke delako Jainko horren heriotzagatik?.

551. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0311 Erabateko galdera bat ari da haundiagotzen, egungo gizonak eskuratutako ahalmen ikusgarri horren barrendik.

552. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0133 MIKEL - Galdera bat egingo nizuke pozik, Miren?.

553. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1985 0011 Gaitz auetakoak beren bizitzan gizaki guztiek nabaitu dituzte; eta bere biotzaren barruenetik sortzen zaio galdera au: - Nor da errudun, nor erantzule?.

554. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1985 0041 Irakurtzen zuan bitartean galdera sakon au egitera eragin zion Jainkoaren deiak: Zer egin bear dut nik Kristorengatik?.

555. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak bizi oeo/5 0030 Zure ingurraztia artu ezazu eta asi zaitez laster ipiñiko zaizkizun galderak pentsatzen eta erantzunak idazten.

556. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak bizi oeo/5 0051 Irakurri ta idatzi dituzun guzti auek ausnartu itzazu eta galdera oni erantzun ezazu: ZERGATIK NAI DU JAUNGOIKO GURE EGILLEAK GU GIZONOK BETI AZTEN JOATEA?.

557. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak bizi oeo/5 0096 Jesus`ek zuri galdera berbera egingo ba`lizu: MAITE AL NAUZU?: Zer erantzungo zenioke? Zein egin-bear emango lizuke Jesus`ek zure erantzuna entzunda?.

558. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/4 0011 (Erantzun zure igurraztian galdera aueri; baiña irakurri lenengo ta ikusi arduraz Kristau-Ikasbidearen 10 eta 11`gn orrialdeak).

559. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/4 0061 Lenen-lenen, alkarren aurrean ipiñiko ditugu aurrez erantzun dituzun galderei egindako erantzunak.

560. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/4 0061 z) Galdera aueri erantzungo diezue: - Nola gu gaur egon gindezke gertu BESTEEI LAGUNTZEKO...?.

561. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0067 Bigarren alabak galdera berdiña eginda, aitak zaarrenari esandakoa erantzun zion: - Ori esan baiño ez al zan, aita, obe izango, guri senargai on bana ekartzea?.

562. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0282 Lege zarrean, zergatik zillegi zan Jainkoari galderak egitea eta zergatik egoki zan igarleek eta apaizek Jainkoaren ageraldiak eta azalpenak nai izatea? Batez ere, garai artan, sinismena eta Berri onaren legea bear bezela tinkatuak etzeudelako oraindik.

563. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0282 Orregatik, bearrezkoa zan Jainkoari galderak egitea eta Berak mintzatzea, itzez, ikuskizunez, ta agerpenez, irudipenez eta beste era askotara.

564. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0282 Ez daukazu jakintza berrien billa ibilli bearrik; lenago itz egiten banun Kristo agintzeko zan; eta zer edo zer galdetzen ba-zidaten, galdera aiek Kristo eskatzeko ziran ta itxoiteko: Kristogan lortuko bait-zuten on guzia, apostolu ta ebagelari guziek erakusten duten bezela.

565. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa g. egaña 0048 Baiñan, onek, galdera auxe egiten zion nere buruari?.

566. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa g. egaña 0048 Beraz, gure galdera, erantzunik gabe, aidean gelditzen zaigu.

567. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0108 Ain abots sarkorrez mintza zalarik, zalantzik gabe sinestu zuen, sargentoak ertzaiñaren erantzuna, eta beste galderarik etzion egin andereñotaz.

568. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa a. albisu 0035 Egia zan...! Galdera bat egin nai zion On Krixpin`ek Pernando`ri ta etzan aari-jokoari buruz.

569. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa a. albisu 0035 On Krixpin`ek etzuan, galdera geiago egiteko, astirik artu, ta laisterka batean joan zan etxe-atzeko errekara.

570. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa a. albisu 0049 - Partikularrik ezer ez, baiñan galdera bat egin nai nizuke... - Zuk esan, Pernando....

571. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0052 Galdera orrek beste auxe adierazten du: Eliza zertarako da?.

572. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0100 Berdiñak izan ziran galderak eta eskariak Muller jauna: azaldu eiguzu arren dokumentu auen esan-naia.

573. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0112 Baiña gau artako apaldar bakoitza bere etxera joan baino len, galdera au egin zien danei Joxe Bixar`ek: Orain... Urkatuak eta Kattalin`ek bata-bestea aurkitu zuten jakin naiko duzute, noski, eta gero bien artean zer gertatu zan, ez al da ala?.

574. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0083 Gernika`n, txapelketa baten ondorenean, Arrien jatetxean bazkaltzen ari giñala, galdera auek egin nizkion: Gerra aurreko Basarri ta Txirritak irabazi zituzten txapelketa aietan juraduko al zan.

575. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0083 Bigarren galdera: Orduko bertsolarietatik gaurkoetara zer alde dagon.

576. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0115 Beste mutiko baten galdera: - Bertsolari batzuk euskera batuan kantatzen dute, ta besteak lengo era zarrean.

577. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0049 Osaba jatorrak izan zuen lanik asko, ordurako nahikoa lasaitu ziran bi illobatxoen galdera zorrotzei erantzuten.

578. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa zait 0061 Eztizut galdetzen alako amaren edo aitaren denik; Maitasuna ama baten edo aita baten maitasuna denik galdetzea galdera farragarri izango bailitzateke.

579. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0141 Eta au da emen sortzen den galdera: Ez ote dira orrelaxe beste libururen batzu ere galdu?.

580. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0141 Goiko galdera orri baiezkoa eman bearrean gaudela uste dut.

581. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0189 Eta, bukatu aurretik, galdera batzuk: - Zergatik ez... GUK, leengoak... euskeraren izkuntzatze ontan... idazlegeak onartzen ez gera geiago saiatzen?.

582. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. goikoetxea 0053 Jardun ain gaitzari nola eutsi al izan zion galdera datorkioke mingain puntara edozeñi.

583. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1969 0205 Galderak apaizei, lekaimeei eta seglarrei bialdu zaizkie.

584. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak etxabu 0309 Nora galderari erantzuten dioten itzak beste edonun bezela -ra atzizkia eramaten dute.

585. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: franzisko iturzaeta bertsolaria 0010 Aurrena, besteai asi zitzaizkien galdeerak egiten.

586. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak d. garmendia 0026 Ona emen ainbeste galdera erantzun garbirik gabe.

587. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak etxde 0348 Bukatzeko, Mirande jaunari egindako galdera txit jakingarri baten berri eman nahi dut hemen.

588. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0043 Ona emen, euskal-eraikitzari buruz, erne bizi danari bururatzen zaion, lenengo galdera.

589. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0002 Asierako galdera - Gauza errexa al da, ume-kanta bat egitea? zernai esatea naikoa al da, ume-kanta bat egiteko?.

590. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0150 Pertsulariak:
Baserritar tontoak holako galdera!
Durduzatuko zuen abokat bat bera.

591. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ostolaiz 0019 Ara joaten ziren apaizak, beren galderak egingo zituzten, eta guk zuzen erantzun bear.

592. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0097 Auzapez jaunak edaten ote zuen? Zendako? Galdera hauek entzuten ziren, denetan eta azkenean, egia agertu zen.

593. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j.a. irigarai 0019 Aizeari eginikako galdera da, egunen batetan menturaz, xurituko dena; agian, gaur ditugun baino ikasbide baliosagoak izanen dira eta orduan, aillekitza!, beste ameka gauzekin batetara euskeraren segeretu aunitz ere jakin ahal izanen dira.

594. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Asteazkenean, arratsaldeko zortzi t`erdietan, Deustuko Dendari Euskaldunen Biltzarra Zer egin Deustun euskal publizitatea bultzatzeko? galderari erantzunak ematen saiatuko da.

595. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0001 Beren barreneko egarria ez zien jakinduriak asetzen, Beraiek aitortzen zuten hor zituztela beti gogoan, baitaezpadakoak zeuzkaten galdera sakonak eta betidanikoak: zer gara? zer da gizakia? zer da gizonaren bizia?, zer mundu-unibertsoa? nondik-nora doa?.

596. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0001 Galdera horiei, lainezezko eta txorakerizko erantzunak ezin eman.

597. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak p. agirrebaltzategi 0001 Bateginik kanpainaren slogan nagusia dela eta, zenbait sektore sozialetan kezkak, galderak, kontradikzioak eta aurkako eritziak ere bai sortu dira han eta hemen.

598. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Behin batean Hertzaina taldeko Gaby eraman zuten Europan zehar egindako itzuliaz hitzegiteko eta Lakanbrak rock musikaz ezertxo ere ez zekiela garbi utzi zuen, galdera baldar batzuren bidez.

599. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Egunkaria publikoa ala pribatua izan behar duen galderari ez duela berak inolako aukerarik baztertzen, unean uneko eta tokian tokiko egoeraren araberakoa izan behar duela gaineratu bait zuen.

600. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Ta txun, ta txun, ta txun, txunda ta txun; hola, hola hemen ez dago Lola, denak abestiak, saltsa, martxa, baina zer egiten duzu hemengo jaietan ez dago erantzunik, mota honetako galdereei erantzun ziurrena ez erantzutea da.

601. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Au da nere galdera: Erretegi`k ala jokatzen dula, nor da gaur ondo jokatuko dunik?.

602. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ugalde 0001 Dena den, eta galdera horren erantzunik ez dudanez, hezkuntza arloan ematen den euskararen irakaskuntzari lotuko natzaio.

603. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Eta galdera ezin bestekoa da: Emakumeak, gizonezkoaren aurkako lehia irekian, oposizio bidez lortu beharreko lanpostuetan horren lorpen haundiak bereganatu baditu, zergatik ez da ondotxo frogatutako maila eta gaitasun hori hatzamarrez izendatutako karguetan sumatzen?.

604. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 -M.K.G.: Galdera zaila da....

605. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Zeinek parte hartu behar luke txapelketan? galderari, 72 bertsolarik nahi duen guztiak erantzuten diote, eta 64 bertsolarik nolabaiteko maila ematen duenak.

606. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Eta galdera hori bertsolari onei bakarrik eta betiko bertsozaleei egin izan balitzaie pila haundiagoa osatuko litzateke.

607. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.m. aranalde 0001 Zazpina galdera egiten zaie hamaika laguni. Mahainguru moduko zerbait aurkituko du irakurleak.

608. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Urola bailarako emakumeen heziketaren eskolak honako ohar hau bidali digu argitaratzeko: abenduak 16, asteazkena, arratsaldeko 3,30etan hitzaldi bat izango da, ondoren bere elkarrizketa, eta galdera erantzunekin.

609. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak txill 0001 Eta horrelako txorakeriak irakurrita, galdera hau egiten diot nik M. Vizcaya-ri: ¿Nor da hemen irresponsablea?.

610. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak txill 0001 Baina xehatu egingo dut neure galdera: 1/ Uste duzu zuk Telesforo Monzón un modelo de Estado de corte soviético baten atzetik ari denik?.

611. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Galdera bat zuzendu nahiko genuke ordea lerroon bitartez: zein hizkuntzaren planifikazio orokorrak egiteko asmoak dituzue?.

612. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Taverasek galdera bat luzatu die iparramerikarrei, alegia, azal dezatela bertako zein talde gerrilariari eskeintzen dion bere babesa Libiak.

613. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Zenbait kargu publikok galdera zehatzen aurrean botatzen dituztenak zelebrekeri bildu batean gordetzekoak lirateke, sakonean egoera nazkagarri baten adierazgarri ez balira.

614. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Galdera egokia da. Are egokiagoa izan daiteke erantzuna: nekazal produktu ugari eta onak ateratzeko zein teknikaz baliatu behar den erakusteko apropos-aproposak dira baratzok.

615. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Deiaren gai direnetako lantoki bakoitzean sartzeko, eskatzen den berarizkotasunari buruzko berarizko gai-zerrendari dagozkion galderei idatziz erantzutea.

616. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Autonomia-Elkarteko Arduralaritzan lantokiren bat lortu nahi dezaten lehiatzaile guztiek, lantoki horretarako eskatzen zaizkien tituloak direnak direla, ezagutu beharreko guztientzako gai-zerrendari buruzko galderei eman beharko diete idatzizko erantzuna.

617. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak t. madinabeitia 0003 Bientzako galdera orain. Nola dago Legazpi arteari dagokionez? Faltan botatzen duguna kritikoak dira.

618. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m.e. matxinandiarena 0001 Baina nik nere buruari egiten diodan galdera hau da: Gabon jai hauetan erosten diren jostailuak egokiak diren, hau da, urte edo maila bakoitzari dagozkion aproposenak diren.

619. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Nahiko ondo ezagutzen duten hiria hain zuzen ere, urte guztian Europako legebiltzarreko kokaleku den hiriari buruzko galderak erantzuten aritu bait dira.

620. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zabala 0001 UZTAPIDE, GIZALEGEBETEKOA (eta I) GALDERA - Kaixo, Manuel. Manuel Olaizola, Uztapide baserri erosoan Egoki, ona jaioa.

621. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Galderak prestaturik zeuzkaten folioan eta txandaz jaurtiki zizkidaten idazle bat zehazki zer denez izaten zituen zalantzak: Parentesis bat.

622. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0002 Baina nolabait kazetari edo gidoilari hogei ogerleko hitzak besterik ez direla, eta aipatuko banizkiela haurrei andereño aurrean haiez harrotzea bezala izango zela, eta txartelak eta agiriak erakusteak ez zuela planteatu zidaten problema argituko agudo konprenitu nuen eta hala geratu zen galdera/erantzun lakonikoa.

623. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Beharbada, galdera honek, datozen asteotan ikus daitekeena aurrera dezake.

624. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Izan dut egia erran, Ameriketan Euskaldunen apez nintzalarik galdeera frango, norbait atxeman beharrez, bainan holakorik guti!.

625. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Eta horra ene galdeeri arrapostua emaiten zuela keinu batzu eginez.

626. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Gero entzuleen galderer ihardetsiko du, eta biltzarran piztuko den ez-da-bada bere Xuberoko esperientziaz hasiko.

627. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0002 H. H.: Azken galdera izanen da hau.

628. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Pentsa bazenez galdera arraza horren gainean.

629. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Ona emen Mujika beraren itz batzuk, nere galdera zenbaiti erantzunaz: Euskal-gaztelerazko Iztegia ere egiten ari naiz, eta lan ontarako 640.000 txartel edo fitxa dauzkat bilduta.

630. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Gizona ez ote da kaxkarregia, edo asieran esan detan bezela, ez ote dago illegia, kritika bat zuzentzeko, galdera ximple bat egiteko?.

631. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. uria 0002 - Galdera honi erantzuteko taldeko gehienok atera beharko genituzke Atxagak guregan sortu dituen konnotazioak eta bere literaturarekiko eraginak.

632. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. uria 0002 - Justu ikutu duk ala hau berezia ale ez egitekotan ganbileneko galdera.

633. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. larrañaga 0001 Ba-dakit, askori, zer galdera etorriko zaion burura.

634. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1985 0002 G.A.:- Abesbatzari buruz azken galdera bat egin nai nizuke, naiz eta beste gai batzuk geroxeago zurekin ikutu.

635. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 0001 Azken bolara honetan, handik eta hemendik galderak iristen zaizkit euskal umoreaz argitasun eske.

636. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 0001 Tartean, Jesukristoren azken afaria ere aipatu omen zuen, eta bukaeran galderak eskatu zituenean, lehen txandan denak isil; baina bigarrenez inor galdetu nahi zuen esaterakoan, entzuleetako batek: - Eta zuk aipatu duzun kristoren afari hori egia ote da oraindik ordaintzeko dagoela?

637. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Merezi du kristau izateak, gizonaren galdera sakonei erantzuteko biderik egokiena izanaz, gizon hauek giza-pauso benetakoak ematera eraman ditualako; herriaren alde, kondairan itsatzirik geldituko diran lanak egitera, eraman ditualako, bide berriak, betiko diranak, bide sustraiak ireki ta jarrai dituztelako.

638. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. portugal 0001 Galdera guzti hauek planteiatzen zitzaizkigun elaberri edo antzerki batetan oinarritutako kanpoko filme baten kritika egitean.

639. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. lizarralde 0001 Jakinnahi haundia daukate eta edozer gauzarekin entretenitzen dira, ustegabean galdera burutsu bat egingo dizute eta bere irudimena erakusten dute egunero.

640. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zulaika 0001 Baina idazlearen inpotentziarik larrienak non duten sorlekua galdera horren ondoren Barojak egiten zituen gogoramenetan nabari daiteke.

641. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. egaña 0001 Horixe izan zen orain pare bat asteko galdera.

642. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.j. goenaga 0001 Neuk ere sarritan egiten diot neure buruari galdera hori.

643. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 Lortuko al du? Denek galdera berdina egiten dute.

644. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Zenbait nekazari ez zen gehiegi fio, egiten zitzaizkion gelderei zuzen erantzuteko; bildur baitzen zedukan guztia deklaratu ezkero, kontribuzioak altxako ote zizkioten bai, non zer zegoen jakiteagatik bakarrik galdetzen zitzaiola baiña alere... Alere gezur aundiegia oso nabarmen gertatzen baita olako galdekizunetan, azkenerako, gutxi gora behera bederen, egia azaldu egiten da, eta datoen esanahia nahiko garbi gelditzen, ondorioak atera nahi dituenarentzat.

645. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Eta hori bera da gure galdera.

646. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0002 Galdera zera zen beraz: nola joka behar: edo lehenik hemen unibertsitate bat frantzes unibertsitate bat jartzea saiatu ala, segidan eta zuzenki euskal unibertsitate bat sortarazi?

647. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0002 Bainan hemen ere galdera jalitzen da: nor da euskaldun unibertsitatera joango dena? eta dena bat batean egitea ezina delakotz zein fakultateri gure lehentasuna eman?

648. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 Ikastas o laneas? galdera da egokiena, nahiz eta zaharra izan.

649. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Eta galdera gehiago, noski.

650. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Baina, bestalde, gaztedia bera da gizarteari eta gizaki guztioi zenbait galdera egiten dizkiguna.

651. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Gisa honetako eta beste zenbait galdera gehiago azalduko dira, dudarik gabe.

652. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. acha 0001 Galdera horien inguruan zenbait argibide azaltzea da hemengo nire asmo apala. (1) Hemen azaldutako datu guztiak liburu hauetan bildu ditut: Agustin P. U. ITURRIAGA, Ipuiak Auspoa, Donostia, 1967. J. SAN MARTIN, Literaturaren inguruan Hordago, Donostia, 1980. ASKOREN ARTEAN, Guipúzcoa, Gipuzkoako AKP, Donostia, 1968. J. GARMENDIA ARRUABARRENA, Obras inéditas de Iztueta, Bilbo, 1968.

653. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Pasarte horrek galdera batzuk eragiten ditu.

654. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Egindako galderak funtsezkoak dira giza zientzientzat.

655. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Kapitulu hau, hain interesgarria, kultura eta arraza ezberdinetako milaka gizon eta emakumerentzat funtsezko galdera famatuen erantzuna bait da. Marie-Laure Plan de Cuques (Frantzia).

656. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1987 0001 13 GALDERA LABUR

657. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1987 0001 E: Zaila da galdera horri erantzutea gaia ezagutzen dut eta.

658. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1987 0001 E: (Ez digu ulertu galdera, guk errepikatu egiten diogu, barreak) Ez, eta zuk?

659. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... x. kintana 0002 Ilia Meorek Euskal Herriko erlijio egoeraz galdera batzu egin zizkidan, interes haundiz.

660. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0002 Orrela galderen erantzunak berak billatzen dituzte.

661. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0002 Ariketa guztiak galdera oiei begira.

662. 1991> bizkaiera literatur prosa aititeren mokoa 0015 Sakon-sakonean sentitzen dozu aitite eta biok zenduen sagutxue, lehen bezela, baina ez daukazu galderarik orain, zeure barruan bai daukazu erantzuna, aititek euki eban era berean.

663. 1991> bizkaiera literatur prosa aititeren mokoa 0016 Guztiak aitite hil aurretik hitz egin eben jakin nahian; ezin eben izkutatu, aurpegietan eroien galdera, euren begiak neureak aztertzen sentitzen nebazan, erantzun bila, eta harek amorratu egiten ninduan.

664. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak aretxabaleta il 0005 Gure eguneroko aukerak egiten eta esperientziatxoa pilaketan fan garen bitartean, galdera batzuk ibili dira gure inguruan:

665. 1991> euskara batua antzerkia haragi egosia 0212 Galdera bat dut.

666. 1991> euskara batua antzerkia i.e. odriozola 0023 Gero, galderak eta galderak, beraren ondasunen berri jakiteko eta ondoren, txekea sinatu dezala kafea hartu aurrez...

667. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00147 Erantzun ditzakeen galderak zuzendu behar dizkiogu besteen aurrean dakiena erakusteko aukera izan dezan.

668. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00164 Nor eta zer galdera zuzenetan edo zehar galderetan erabiltzen dira eta beti dira galdegai.

669. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/1 00241 Filosofo grekoen galdera hasiera-hasieratik (Tales Miletokotik hasita) izadiari buruzkoa da. Printzipioa edo azken printzipioa (ura, airea, etab.) gauzen izaera dira. Izan ere:

670. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko/lh 00079 Galderak hor daude eta berorien garrantziaz jabetzen bagara ere, gaur egungo eskolak erantzun beharrekoak direla onartu beharko genuke. Guk arlo honetarako egiten dugun proposamen honetan burutapen hauek kontuan hartu ditugula esan nahiko nuke. Matematikaren barruan problemak egiteari lehentasuna eman nahiko genioke, eta kalkulu lanera, guretzat lehenengo eginkizuna den helburu horretara, egokitzea da gure asmoa. Hortaz, kalkulu idatziak orain arte izan duen nagusigoa alde batera utziz, buruzko kalkulua, kalkulu estimatiboa eta hurbilpenezko kalkulua potentziatu nahiko genituzke.

671. 1991> euskara batua ikasliburuak geolbiol 00121 Nola sortu zen bizia gure planetan? Askotan egiten den galdera honi erantzuteko, gu geu Lurraren zuzeneko emaitza garela pentsatu behar dugu: gure sorrera Lurraren hasieran zegoen egoera fisiko eta kimiko batzuei zor baitzaie.

672. 1991> euskara batua ikasliburuak geolbiol 00408 Biziaren sorrerari buruzko eredu klasikoak gero eta eztabaidatuagoak dira. Azken urteotan buruturiko ikerkuntzen arabera, Lurraren hasierako atmosfera ez omen zen Miller-ek pentsatu bezain erreduzitzailea. Beraz, galdera honako hau izango litzateke: non gertatu ziren Miller-ek laborategian eratu zituen molekula organikoak bezalakoak eratzeko behar diren erreakzio kimikoak? Erantzuna honakoa izan daiteke: itsaspeko sumendien ahoan. Sumendiek botatako gasetatik NH3, eta CH4tik) abiatuko zen, eta ez atmosterako gasetatik, edo agian jatorria are eta urrutiago egongo zen. Horrela, hasierako salda egon ez arren, sintesia egin ahal izango zen.

673. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/4 00091 10. Irakur ezazu ondoko arautegia, eta erantzun galderei. Konparatu liburutegi honen arautegia zure ikastetxeko edo eta herriko liburutegikoarekin.

674. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00034 Gau osoan gordetzen zuten txori kantaria eta era guztietako galderak egiten zizkioten zeren, nor birigarroa baino egokiagoa munduan gertatzen zen guztia jakiteko? Ez baitzen hura alferrik ibiltzen kultura ugaritako herrialde askoren gainetik hegaka.

675. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00068 Kalkuluak, planteatuko diren galderei erantzunez egitea proposatzen dizut.

676. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00132 Orain, aurreko biak nahastuko dituen hirugarren galdera bat planteatuko dugu. Arnasketa-arazo nabariak dituen pertsona batekin topo egin dut. Bilbotarra izateko probabilitatea zenbatekoa da?

677. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00132 Behin taula osatu ondoren, gogora dezagun zein galdera erantzuten ari garen: Arnasketa-arazoak dituen pertsona batekin topo egin dut. Bilbotarra izateko probabilitatea zenbatekoa da?

678. 1991> euskara batua ikasliburuak estratega game 00038 Ekoiztutako unitate-bolumen jakin batetik aurrera sortuko du eragina esperientzi kurbak. Zenbat unitate beharko dira? Jokoaren emaitzek erantzungo diote galdera horri.

679. 1991> euskara batua ikasliburuak estratega game 00077 Orain zenbatean den handiagoa galdetuko diozu zeure buruari. Galdera horren erantzuna zure enpresaren funtzionamenduan nolabaiteko ezagutza hartzen duzun heinean izango duzu, inork ezin baitu enpresa bati buruz dena jakin bertan lan egiten hasi orduko soilik.

680. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00028 Aurreko orrialdeetako irudia (26. jarduera) kontuan hartuta saia zaitez honako galdera hauei erantzuten.

681. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00050 Pentsa ezazu garai hartako elikadura nolakoa izango zen eta erantzun ondorengo galderei.

682. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00050 Orain arte ikusitakoarekin erantzun iezaiezu ondorengo galderei.

683. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00065 Aurreko orrialdeko irudiei begiratu arretaz eta erantzun galdera hauei.

684. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00080 Goiko irudiei begiratu ondoren, erantzun artisautzari buruzko galdera hauei:

685. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00081 Goiko testu horretan oinarrituz, erantzun ondorengo galderei:

686. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00011 Erantzun galdera hauei eta azaldu zergatiak.

687. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00156 Galderak

688. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00179 Idoia Mauraza grabazioa. Orain datorren elkarrizketa honetan Idoia Mauraza zeramista ezagutuko dugu. Bilbon dauka bere tailerra. Egin diogun galderak sakabanaturik daude. Erantzun bakoitzari ipiniozu dagokion galdera.

689. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00180 - Sarreratxoa: Sei galderei hemen erantzun ( Nor, Zer, Non, Noiz, Nola eta Zergatik).

690. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00011 Laster, mundu grekoak erantzun eta konponbide berriak bilatu zizkien betiko galderei; arrazoiaren edo logosaren bidez oraingoan. Pentsamenduan, logikan, behaketan... oinarrituta, unibertsoan gertatzen den guztiaren azalpen arrazionala bilatu zuen. Orduantxe sortu zen filosofia eta honekin batera, pentsalari garrantzitsuak (Tales Miletokoa, Sokrates, Platon, Seneka...).

691. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00072 Erantzun iezaiezu laburkiro baina zehaztasunez hurrengo galderei:

692. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00340 Elkarrizketako galderarik ohikoenak

693. 1991> euskara batua ikasliburuak j. artaraz 00051 Zer dute berdina katuak eta txakurrak?, eta zuhaitzak eta letxugak?... galderekin jolastea. Ikasleren batek lehen ariketa esplika dezala. Zer egin behar da? Etxetxoak zenbatzea. Txakurrak zenbatzea. Zer dago gehiago? Beste zenbait segida burutzea.

694. 1991> euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0004 Txartel horietan zeuek asmatutako galderak idatzita ipini behar dituzue.

695. 1991> euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0036 Aizu, begira ezazu arretaz egin duzun lana galdera hauek erantzun aurretik.

696. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0017 Edozein gertakariren berri ematean kazetaria galdera horiei erantzun beharrez, etengabeko burrukan aritzen da bere buruarekin.

697. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0001 Hona galderak eta testuak.

698. 1991> euskara batua ikasliburuak e. genua 0098 Hau da, istorioa fitxan azaltzen diren galderak erantzunez osa dezakegu.

699. 1991> euskara batua ikasliburuak e. genua 0116 Horretarako haur bakoizak fitxan azaltzen diren galderak erantzun behar ditu.

700. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/6 0119 NOIZ (NOLArantz batzuetan) galderari erantzuten dio; normalean aditzaren aspektua puntukaria da: une hartan.

701. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/6 0119 Kontutan izan galderari erantzun behar diotela egingo dituzun esaldiek.

702. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/5 0039 - Dituzuen kezka eta galderak aurrez prestaturik eraman.

703. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/5 0039 - Bisita lekuan bertan sortzen zaizkizuen kezka eta galderak beldurrik gabe egin, baina istilurik sortu gabe.

704. 1991> euskara batua ikasliburuak a. prego 0031 - Erantzun taldeka galdera horri, eta arrazoiak eman.

705. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0093 - Talde guztien azalpenekin bukatu eta gero, eta irakaslearen laguntzaz, azpian jarri dugun eskemari eta ondoren sor daitezkeen beste zenbait galderei erantzuna bilatzen saiatu.

706. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0109 - Irakurgaia ongi ulertu baduzu erraz erantzungo diezu galdera hauei:

707. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0186 8.- Hitzaldia egiteko gidoia prestatu: atera ditugun ideia nagusiak hartu eta ideia nagusi bakoitzaren galdera idatziko dugu gidoia osatuz.

708. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0186 10.- Gidoiko galderak erantzunez hitzaldia entsaiatuko dugu.

709. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0101 Honez gain, baliagarri gerta daiteke berriz ere galderak planteatzea, alegia, Zein arazo edo gai aurkezten du idazleak?, Zein alderditan sakontzen du?, Nola osatzen du bere ikuspuntua?, Zelako ondorioetara iristen da?.

710. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0101 Hainbat egitura mota desberdin aurki daiteke: dedukzio edo indukzio bidezkoa, zirkularra, oposaketazkoa, galdera bidezkoa, errepikapenezkoa.

711. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0008 ELKARRIZKETA BAT SORTUKO DA HONAKO GALDERA HAUETAZ BALIATURIK:

712. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0050 - Honako lau galdera hauetatik abiatuz, ikastalde osoarekin elkarrizketa izan:

713. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0050 - Hezitzaileak eta ikasleek elkarrizketan Juanek pertsonaiengan izandako jokaera eta ekintzak aztertuko dituzte honako galdera hauei erantzunez:

714. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0091 - Fitxetako galderei erantzun.

715. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0022 Lehen ikaslearekiko egiten genituen galderak orain berriro errepika genitzake irakasleekiko.

716. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0026 Atera zen Ferminengana eta galdera bera egin zion:

717. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0074 Ondo nekizkien galdera guztiak

718. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0054 Hurrengo galderak kontutan hartuz, zure aukera idatzi eta arrazoi ezazu.

719. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0130 Amak galderak egiten dizkizu egun horretan ikastetxean gertatutakoaz.

720. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0112 Horretarako, erantzun galdera hauei:

721. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0131 Ondoren, aukera anitzeko galderak eta azkenik emaitza jakiteko baremoa.

722. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0131 Orain, hurrengo galderetako bat aukeratu eta binaka honelako bat prestatu.

723. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0228 2. Galderetan:

724. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0228 Kasu honetan, galderetan alegia, aurreko puntuan esandakoa izan behar da kontutan:

725. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0228 Horrelakoetan, hala ere, badirudi hiztunak ez duela egiazki galdera bat egiten.

726. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0228 Horrelako perpausak galdera bat baino gehiago ezeztapenak direla ematen du.

727. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0087 Beheko galderak lagungarri izango zaizkizue.

728. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0099 Aurreko ariketan proposatutako gaiarekin aurrera jarraituz, hona galdera gehiago.

729. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0099 Galderak eginez, euskal musika eta dantzari buruz ahalik eta gehien ikasten saia zaitezte.

730. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0026 Beheko galderak, laguntzeko dira.

731. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0029 Ikusi hor beheko galdera horiek.

732. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0033 Aurreko orrialdeko marrazkiak begiratu eta azter itzazue taldetxoetan, hor beheko galdera horiek kontuan edukiz.

733. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0019 Egin galdera berdinak beste botekin.

734. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0021 Egin galdera hauek zure lagunari:

735. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0095 Galderak

736. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0180 Ba solte idatz daiteke galderak egitean, al hitza tartekatuz gero.

737. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0118 3. Erantzun galdera hauei:

738. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0015 Liburu honetan honelako galdera edo problemak ere topatuko dituzu.

739. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0015 Galdera hauek erantzuteko, informazioa bilatzen saiatu beharko duzu.

740. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0023 C. Senitarteko hurkoak jaio ziren mendeei buruzko galderak erantzun, mendeak urte eta urteak mende bilakatu, zuzenerdi bat 100 urtetik 100 urtera zatitu eta urte batzuk zer mendetakoak diren behatu (L, 23 eta 24. orr.).

741. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0089 A. Poligono baten mugaldea kalkatu eta sortzen den lerro-mota behatu, ebaki eta dauzkan alde, erpin- eta angelu-kopuruari buruzko galderak erantzun (L, 102 eta 103. orr.).

742. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0186 Irakaskuntzan ari direnek, argitaletxeek, idazleek berehala planteatzen dute galdera: Nola idatzi behar dugu?

743. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7 0119 al(galderatakoa)

744. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7 0190 - Denon artean galdera hauen erantzuna eman ezazue ahoz.

745. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0205 Txandaka elkarri galderak egin.

746. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0205 Galderei erantzuteko zerrendetan agertzen diren hitzak erabili.

747. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko 0021 Hor ibiliko zaizkigu buruan bueltaka behin eta berriro hainbestetan errepikatu dizkiguten eta ditugun galdera horiek:

748. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko 0021 Badirudi galdera horiei nolabaiteko erantzuna ematea izango dela lanik beharrezko eta premiazkoena.

749. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko 0021 Bide eta galdera horiek argitu nahian doaz honako erreflexioak eta Inguruaren ezaguerari zuzenean lotuak badoaz ere, beste edozein arlotara zabal daitezkeelakoan gaude.

750. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0405 19.10.- GALDERAK

751. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0031 Gaia aztertzeko eta nondik nora doan ikusteko galdera batzuk egingo dizkizugu orain.

752. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0031 Ea hurrengo galderei erantzuna bilatzeko gai zaren.

753. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0047 Jarrai iezaiezu esperientzian agertzen diren orientabideei eta hau egin ondoren aurkezten zaizkizun galderei erantzun.

754. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0063 Ea unitatea aurrera doan neurrian gai zaren galdera honi erantzuteko.

755. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0063 Saia zaitez ondorengo galderei erantzuna ematen.

756. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0090 Galderak

757. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0099 Galdera hau eta argiaren hedapenari buruzko beste batzuk ondo ulertzeko, ondorengo jardueretako esperientziak zehatz-mehatz egiten saia zaitez.

758. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0108 Goiko zerrenda horretako ekintza horiek zein diren arretaz irakurri ondoren, erantzun iezaiezu honako galdera hauei.

759. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0108 Seguraski zaila egingo zitzaizun aurreko jardueretako galdera guztiei erantzutea eta energia hitza definitzea.

760. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0066 Irakur itzazu, nolako formulak ageri diren ikusiz, eta erantzun amaieran egiten diren galderei:

761. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0113 13. Erraz erantzun ditzaketen galderak egin dizkiet.

762. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0180 I.- Irakur itzazu familia bati dagozkion testu hauek eta erantzun ondoko galderei.

763. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/dbh 0112 Ikaskideei aurkeztu egin duzun abakoa, azaldu nolako ezaugarriak dituen eta honako galdera hauetaz jardun:

764. 1991> euskara batua ikasliburuak musika/6 0020 Ez zen galdera erraza baina nolabaiteko erantzun bat ematera bultzatu ninduen:

765. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz ba! 0068 1 Erantzun galderei.

766. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0021 Saia zaitez honako galdera hauei erantzuna ematen.

767. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/2 0033 Zure entzunaldia esanguratsuagoa izan dadin, entzun aurretik irakurri 5. ariketako galderak.

768. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/2 0033 16. Erantzuna eman ondoko galderei:

769. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/2 0113 Erantzun galderei:

770. 1991> euskara batua ikasliburuak a. alberdi 0092 Gertatua, gertatzen ari dena edo gertatuko dena edo ez dena ematen dute aditzera, inolako galdera, ezbai edo agindurik gabe.

771. 1991> euskara batua ikasliburuak a. alberdi 0092 Galdera bat daramaten perpausak dira.

772. 1991> euskara batua ikasliburuak a. alberdi 0092 Konposatuak badira, -(e)n edo -(e)nentz erlazio hizkia daramate, eta ikurrik ez (baina galdera izaten jarraitzen dute).

773. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00021 Azter itzazu proposatzen dizkizugun ariketa hauek eta erantzun iezaiezu galderei.

774. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00021 1) Erantzun itzazu berriro 4. jardueran (10. eta 11. orrialdeak) planteatzen zitzaizkizun galderak eta aldera itzazu orduan eman zenituen erantzunekin.

775. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00035 Aldiuneko abiadurari buruz datorrena arretaz irakurri ondoren, horren behean proposatzen dizkizugun puntuak azter itzazu eta saia zaitez datozen galderei erantzuna ematen.

776. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00046 Egitzazu hemen behean datozen ariketak eta erantzun iezaiezu horko galderei.

777. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00052 Honako galdera hau egin geniezaioke geure buruari atal hau hasterakoan: zergatik aztertu astroen higidura zinematikan?

778. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00153 Erantzun galdera hauei:

779. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00044 - Arreta jarri.
- Hizlariaren asmoaz jabetu.
- Informazio garrantzizkoena aukeratu eta idatziz jaso.
- Jasotako ideiak erlazionatu (nire esperientziekin, beste gertaera batzuekin, beste kontzeptu batzuekin...).
- Entzundakoa argitzeko edo gaiaz gehiago jakiteko galderak egin.
- Entzundakoaren gainean iritzia osatu.

780. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0019 Honako galderoi erantzun:

781. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0161 A) Arretaz entzun ezazu grabazioa eta galderoi erantzun:

782. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0185 A) Irakurtzen hasi aurretik, testua nolakoa den begiratu eta galderei erantzun: (guzti hau, azterketa-egunean SEGUNDU BAKAR BATZUETAN EGIN egin behar zenuke)

783. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00070 Nire berriemaileek mekanismo bakarra ezagutu dute beti kea kanpora ateratzeko, tximinia, eta beronen xehetasunak azaldu dira 21. galderan.

784. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00239 Aurreko galderan esan denez, duela berrogei urte oraindik jaio berriak 24 orduren buruan edo, gehienaz ere, 48 orduren buruan bataiatu ohi zituzten.

785. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0113 Hau horrela bada, lehengo galderara itzul gaitezke: zergatik, euskal kultura definitzen hasten denean, hartzen dira kontuan herri horren kulturaren osagai batzuk bereziki hizkuntza, eta beste batzuk ez?

786. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 00007 Amatxo parean harrapatzen zuen bakoitzean, tiroak bezala botatzen zizkion galderak, bat bestearen atzetik, denak segidan. Amak ahal zuen moduan erantzuten zion, baina, asko sufritzen zuen, alabatxoa bi begiak busti-busti eginda negar zotinka ikusten zuen bakoitzean.

787. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. lakunza 00166 Dedalak galdera bat egin zion bere adiskideari: -Eta orain zer?

788. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 00030 - Zuen jakinmina pizteko egiten ditut nik galderak -esan zion serio-serio. Esate baterako, ba al dakizue zuek nola jaiotzen diren txitak?

789. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 00030 Hegaztiak nolakoak ziren eta horrelako kontuak ikasten ari ginen orduan eta bide horretara ekartzen zituen galdera guztiak.

790. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. anzizar 00048 Errezatzen hasi nintzen isilean. Mesedez, Jauna, ez daitezela galdera burugabe hauek egia bihurtu, momentuko beldurrak sorturiko paranoiak besterik ez daitezala izan... Arren Jauna...

791. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00007 Ia konturatzeke, egongelako armairu gainean zituen argazkietara begiratu eta Xabierrek egiten zuen broma hura bururatu zitzaion: nola jarraitzen du familiaren oroitzapen-panteoiak?; hain zuzen, galdera huraxe egiten zuen jaiotetxera itzuli eta, puzzle desordenatu baten piezak bailiren, markotan sartutako argazki-pila hura ikusten zuen bakoitzean.

792. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. sarasola 00092 Bitarte labur horretan Wah-ta-Wahk buruzagien galderei erantzun beharra izan zuen gazte zuria kanpamendura zertara etorri zen argituz.

793. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkixo 00039 - Aurrera, Panpina, jolas gaitezen galdera logikoetara.

794. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. elizondo 00010 Ez diot galderarik egin nahi izan, baina giltzak etxean ahaztu dituela esanez hartu dit aurrea eta gainerontzeko pisuetan inoren erantzunik ez duela jaso ere gehitu du.

795. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. goikoetxea 00109 Nire galderak ez du erantzunik aurkitu;

796. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. goikoetxea 00112 Errepasu gisa taulak eta neurriak astinduz, hamaika galdera egin dizkigu.

797. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. gorrindo 00031 Nik, galdetu, galdetzen dut baina gurasoek, ez dakit ba, ez dute beti gure galderentzat erantzunik.

798. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. gorrindo 00031 Aita da, bestalde, endredook askatzen abilena. Galdetu amari, dio, eta hor konpon marianton, amaitu dira galderak harentzat.

799. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. aldekoa 00043 Zer ordu zen galdetu zidan kuaternariotik sortutako ahotsaz. Mertxez ezta galderarik ere. Iratzartzeagatik errieta egitera murriztu zen, oso gaizki lo egin zuelako aitzakiaz eta buruko min handia zuela eta, jarraian, telefonoa eseki eta aho-zabalik utzi ninduen.

800. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00057 Galdera latza benetan. Umeek egin ohi duten horietakoa. Jakin ba al zekien berak zergatik zeuden gerran.

801. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00057 Sarritan, ontziko bere gelaxkan ohean lo hartu ezinik sabaiko metal grisari begira zetzanean, galdera bera jartzen zion bere buruari. Zergatik gaude hemen?

802. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00057 Horietako une distiratsu batean zegoen egun hartan, baina bere semearen galderari erantzuna ahoskatzeko unean gobernuaren propagandan erabilitako esaldi biribil horietako bat atera zitzaion, ez besterik.

803. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00117 Galderarik ez nuen egin noski, tiburoien jatena ez bainuen izan gura.

804. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00117 Galderarik ez egiteko ordaintzen zidaten, gainera.

805. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0002 Izarnek galderaz beteta dauka burua.

806. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0002 Galdera batzuk handi-handiak dira, globoak bezalakoak.

807. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0008 Aita dardarka jartzen dute Izarneren galderek.

808. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0010 Baina hala ere Izarnek ez dio aitari bakean uzten, ez da galderak egiten aspertzen:

809. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0010 - Aitatxo, zuk nori egiten dizkiozu galderak?

810. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0016 Burua galderaz beteta dauka.

811. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0019 Eta Izarnek galdera hauxe egin dio orduan aitari:

812. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0019 Galdera horren erantzuna badaki.

813. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0022 Ez dauka galdera gehiago egin beharrik.

814. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. cillero 0014 Hala ere, bere istoriotxoa aterarazi diot, galdera hemen eta erantzuna han.

815. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0063
Eta arrantzalea? Bizi al da?
hori da jendearen galdera.
Bai, ilargiaren erdi-erdian
untziarekin kohete bat egiten ari da,
eta laster etorriko da lurrera.

816. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. jimenez 0014 Galdera horri erantzuten saiatu aurretik, komenigarria litzateke bou hitzaren esangura argitzea.

817. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. jimenez 0072 Halaxe geratu da airean galdera: zer dela eta ez zenituen barkuan hartu preso eta nabigatzen zuri laguntzen utzi?

818. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. jimenez 0072 Galdera hori ez da azkena izango, argitu egin beharko baitigu Arrotegik, Kanalako agure hark, nola izan zen Animas hura Ameriketatik Galizian den Navia ibairaino eramatea, berak bakarrik.

819. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. jimenez 0072 Airean geratu diren hainbat zalantzaren erantzunak beste baterako utzi beharko ditugu, zeren eta hurrengo galdera bat egitekotan gaudela berriketa bertan utzi baitu Arrotegi jaunak.

820. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0065 An-ek ez zion deus erantzun haren galderari, baizik bere kabuz mintzatzen hasi zitzaion.

821. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0086 - Ezin esango duzue galdera zailegiak direnik, denak klasean azaldutakoak dira.

822. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0087 Presaka zela esan zidan eta ezin zuela, beraz, galdera gehiagori erantzun.

823. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0089 Galdera Xucek egin zuen eta denok begira geratu gintzaizkion.

824. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. bengoetxea 0043 Beharbada bi gau haietan ezingo nuen lorik hartu, amaorde batekin eta hiru anai-arrebaordeekin bat-batean aurkitzeak zekarzkidan ehundaka galderak setiatua.

825. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0024 BIDEA IXTEN BADIGUTE, EGURRA, ETA GERO GALDERAK... ADOS AL ZAUDE?

826. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0024 LEHENENGO EGURRA, ETA GERO GALDERAK, ESAN DUGU...

827. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0022 Irakaslearen galderek erantzun iheskorrak jaso zituzten.

828. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0084 Denborarik bazenu, mesedez galdera hauetxei erantzungo bazenie...

829. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0084 - Galderak diok, galderak!

830. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0014 Antza denez, nire galderak ustekabean harrapatu zuen.

831. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0024 Beltz gizagaixoa zerbait aztoraturik bezala geratu zen galderarekin eta une batez erantzunik gabe.

832. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. narbaiza 0035 - Nortzu baina? Mathesius anderearen galdera irribartsua.

833. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. narbaiza 0035 Neronek ere hainbat galdera egin izan diot neure buruari.

834. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0105 Entzungor egin beharrean, zergatik ez dio galderari erantzuten zuzenean?

835. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0066 Eta hari galderarik egiten utzi aurretik, honela esan zion:

836. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0042 Honek galdera asko egin zion.

837. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0063 Haizeak eramango dituen galderak.

838. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0036 Bost axola amodioak, bost axola galderek eta beren erantzunek, bost axola munduko zergati guztiek...

839. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. muguruza 0010 Hasiera batean, inork ez zuen piperrik ulertu, edo inork ez zuen sobera ulertu nahi izan eta isilik egon ziren momentu batez zer dio txoro honek -edo aurpegia jarriz, baina Maritxuk tonu indartsuagoan berriro ere galdera bera zuzendu zienez, behartuta sentitu ziren erantzutera, eta erantzuna Maritxuren entusiasmoa ikusita eta zioten errespetua kontutan harturik izan zitekeen bakarra izan zen: baiezkoa.

840. 1991> euskara batua liturgia abendualdia 00051 Hiru zati ditu: aurrena Jainko egilea goresten du; ondoren, jauretxean sartzeko bete beharreko baldintzei buruz, erromesek egindako galderari apaiz nagusiak ematen duen erantzuna dator; azkenik, Jainko erregearen garaipena ospatzen duen gorazarrea.

841. 1991> euskara batua literatur prosa tx. garcia-viana 00075 - Zein da zure prezioa, Veles jauna? Mariaren galderak ahoa bete hortz utzi ninduen.

842. 1991> euskara batua literatur prosa elexp krabelina 00159 Hurrengo galdera, mihi puntan izan arren, nekez irten zitzaidan, erantzunaren beldur bainintzen.

843. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00044 Madrilgo Konferentziarako bidean egin zioten galderarentzat ez du oraindik erantzun zuzenik aurkitu.

844. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00133 - Ingelesez badakizu? galdera derrigorrezkoa.

845. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00156 Fededuna naizen? Benetan, garrantzirik gabeko galdera da hori.

846. 1991> euskara batua literatur prosa i. garbizu 00017 Niretzat, cabrales gazta ore higuingarri eta kirastuna zen, aiton-amonenera beti Zer? Hil al da kabroia? galdera bera aurretik botata hurbiltzen ziren txapeldun agure horiek ez beste inork jaten ez zuena.

847. 1991> euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 00842 Enigma hau da: zein zen txistea? Galdera bera egiteko beste era bat: zein zen metafora?

848. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00015 Horixe da errealitatearen alde ezagunean bizi den herritar batek egingo lukeen lehenbiziko galdera.

849. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 00094 Galdera hau, zinegile eta idazle askoren kasuan, funtsezkoa eta era berean arrisku handikoa dela deritzot.

850. 1991> euskara batua literatur prosa r. ilintxeta 00043 Azkenean, honek buelta eman, eta argi-itzaletan zerbait edo norbait somatuz amultsuki esan zuen: Arratsaldeon Nekanek, urrats bat aintzina, eta berdin Arratsaldeon eta segidan bat-bateko galdera ergela: Zer ari zarete, pintatzen?.

851. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 00015 Umeak zergatik izan zituzten galdera beste galdera batekin erantzuten dute gure amen belaunaldikoek: Nola zergatik?.

852. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 00051 (Seguru, batek baino gehiagok izan duela mihi-puntan eta ni? galdera).

853. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 00051 Kalean geratzen direnean, eta begirada guztiak eta komentario guztiak umearentzat eta galdera guztiak amarentzat direnean ere bai.

854. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00054 Jokini ikasten egon behar lukeela esan diot, baina nik ere duela lau ordu egon beharko nuen etxean galderak prestatzen.

855. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00150 Balirudike bi galderetatik lehena dela garrantzizkoena, horrek erabakiko dituelako ondorengo idatziaren helburuak eta ikasgaiak,

856. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00150 baina Raimundo Silvak Portugaleko Historia bat idazteko bezain atzera joan nahi ez zuenez, eta joan ezin zenez, historia hura, bestalde, zorionez laburra izango zen arren, urte gutxi lehenago hasi zelako eta bere muga, esan den bezala, Lisboako Setioa izango zelako, eta gurutzatuek erregearen eskaerari Ezetz erantzun zioten unean hasiko zen historiak narrazio-eremu zinez murritza izango zuenez, bigarren galdera bilakatzen da gertakarien eta kronologiaren erreferentzia ezinbesteko, hau da, herri xehearen hitzak erabiliz, Nondik arraio helduko diot galdetzea bezala litzateke.

857. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00270 horregatik beragatik zalantzan aurkitzen ahal dugu besteak ez bezalakoa izatearen erroa, zalantzan, gertaera bat ondoren berrantolatzeko gaitasunean, arrazoiak zeharka ikertu nahi izatean, gutariko bakoitzak, batere jakin gabe, eta ekintzen egile osoa dela uste duena nahita mesprezatuz, besteren ekintzetan duen eraginari buruzko galdera inozoa egite horretan.

858. 1991> euskara batua literatur prosa a. garikano 00177 - Baina gure galdera halako edo holako nor den izan daiteke, susmagarriren bat alegia azaldu zion ofizialak.

859. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 0037 Ez nuen galdera zuzenik egin nahi.

860. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 0093 Honenbesteraino aitortuta, hurrengo galderari aurre egin behar izan zion.

861. 1991> euskara batua literatur prosa a. ibartzabal 0108 Ez zion ordu arte horrelakorik inoiz galdetu, eta, galderaz harritu zen arren, Pulanek baiezkoa eman zion haren asmoari.

862. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0228 Alarguntsari iragan genion guk geure baitako galdera hori, (...)

863. 1991> euskara batua literatur prosa goenkale 0161 -Jose Marik besterik pentsatu izan balu? errepikatu nion galdera.

864. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0023 Galdera asko, dolumin ugari, hileta, zientoka lore eta telegrama, galderak, azalpenak, hipotesiak...

865. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0065 Aitor galdera sakonak egiten hasten zenerako albumean ondo itsatsita egongo ziren aitaren argazkiak.

866. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0168 Nola egon zaitezke horren seguru haurra nirea dela?, izan zen Gabrielen lehen galdera.

867. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0279 Ez du deus erantzuten, Juliak airean beste paper bat astinduz galdera bera egiten badio ere.

868. 1991> euskara batua literatur prosa betiko loa 0092 Berak txamarraren hegalari heldu eta ez zion nire galderari erantzun.

869. 1991> euskara batua literatur prosa goli 0049 Eta galdera horri tajuzko erantzunik kausitu gaberik ere (zaila baino zailagoa baita, norberaren uzkiaren forma edo neurriei buruzko informazio zehatzik izatea) egunean behin, bi egunean behin edo egunero birritan segitu izan duk kaka egiten, (...).

870. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0015 Berak zuzenduriko galderei ahalik eta denbora laburrenean erantzuten saiatu ziren denak.

871. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0015 - Buruhandia izan behar dik *Zalantzarik ez dugu hika hitzegiten zutela, beren hizkeraren errespetu eza ezaguturik. Baina ez dakigu zein hika erabiltzen zuten, aurretik esan bezala, iraintxoen artean ez baitago sexu bereizketarik. Beraz, hemen gizonezkoen hika erabiltzea, zeharo arbitrarioa da, eta beharbada, bai bidegabekeria ere. galdera txepel horiei erantzuten ez jakiteko, astoa benetan ziotson Jakobixinek Mieloxini.

872. 1991> euskara batua literatur prosa k. santisteban 0008 - Zergatik da hobea? -arin baino arinago heldu zen galdera.

873. 1991> euskara batua literatur prosa k. santisteban 0040 Galdera zaila zen egiaz.

874. 1991> euskara batua literatur prosa txiliku 0096 Hori dena egin ondoren zabal dezakezu liburua eta nire buru moztuak erantzungo die zuk egindako galderei.

875. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0074 Gainera, eta nire susmo baten berri jakin nahi balu, zera esan beharko nioke: Martinengana behin gizon estrainio bat agertu zela, Samuelen gainean zenbait galdera egitera, eta gizon hark (Martinek esandakoaren arabera) nik Xur kaleko hartan ikusitako serios haren igualtsua zela.

876. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0087 - Gabrielle, nik ere badaukat bada beste galdera bat zuretzako: zer egingo duzu Obsession berriro zabaltzean? adierazi zion lotsaturik, gauez itsasoko hegaztiak eta, halaber, usoak non gordetzen diren berekiko pentsatu bitartean.

877. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0112 Luze jotzen zuen solasaldiak, eta zenbat galdera nolabait ere argitu orduko, makina bat berri agertzen zen kalabozoaren ospelean.

878. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0235 Eta galdera bati erantzunez bezala emeki mintzatu zen.

879. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0061 Galdera horren erantzuna ere ez zekien.

880. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0061 Bi galdera egin dizkiot eta ez daki ez batari ez besteari erantzuten.

881. 1991> euskara batua literatur prosa x. etxaniz 0060 - Orduan ohartu ziren beraiengandik gertu zegoen sorginaz, eta orduan honek galdera hau egin zien:

882. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0077 EGAko nere ikasle suspendituekin akordatu naiz: oraintxe negar zotinka, oraintxe haserre bizian, lanpostua, osasuna, burua, gizona, heredentzia, aitaren etxea... dena galduko dut aprobatzen ez banauzu, puntu bategatik, bi zehar galderagatik, hiru ergatibogatik, lau ikastaro, bost uda, sei barnetegi..., EGAko lamina irainduren baten begizkoa izan da hau, seguru.

883. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0044 Goardasolaren estokada sakon batez galderari puntua jarririk, aterantz egin zuen Stalvecchio doktoreak, garaileen pauso lasaian.

884. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0009 Zer egiten duen hemen ez bada bere burua hotzez hiltzeko?, galdera berrituak ordura arte ez bezalako indarra hartuko zuen.

885. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0060 Berarentzat zen bezain bero ote zen gauero entzuten dutenentzat, galdera du buruan.

886. 1991> euskara batua literatur prosa m. garikano 0021 Hasieran pentsatu genuen bere kidako lagunen mira sentitzen zuelako egiten zuela galdera hori; baina gerora konturatu ginen ezetz, aldegin egiten zuela halakoengandik.

887. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. oñederra 00141 Istorio bakoitza, oinohar bakoitza, galdera bakoitza, ispiluaren zati bat: gure nortasun hautsiaren zatiak. Sacksek aurrean jartzen dizkigu bere gaixoenganako erakusten duen begirunezko maitasunaz, plazerraz irakurri eta eroso hausnar ditzagun.

888. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. bolinaga 00082 Emakume kazetariok, komunikabideetan daukagun kokapenetik, ahalegin bat egin behar ote dugu medio horietako edukiak bai kalitatez eta baita interesean ere hobetzeko? Ez da lehenbiziko aldia galdera hau egiten diodana neure buruari, nire lankide batzuei ere egin diet eta erantzuna baiezkoa da. Baina beldur naiz errealitate bat baino gehiago asmoen aldarrikapen bat ez ote den.

889. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: adimenaren sorrera haurrarengan, 7-25 00014 Behaviorismoa nagusi zenean kognizioaz arduratzea ez zen begi onez ikusten zen gauza. Eta kognizioaren arloan bertan aukeratutako ikergaiek ere, bestalde, zerikusi gutxi zuten eguneroko bizitzan gertatzen denarekin eta gutxiago oraindik Ameriketako adimen-testetan egiten ziren galderekin. Hona hemen ikergaien adibitze batzuk: kontserbazio-legeak, zoriaren eta probabilitatearen printzipioak, proiekzio-geometriako kontzeptuak. Piagetek 1950eko hamarkadaren hasieran sortu zuena teoria orokorra zen. Beraz, orduko psikologia ofizialak gogoko zituen gaietara ere zabal zitekeen teoriaren azalpen-indarra; ikaskuntza, oroimena edo pertzepzioa bezalakoetara, adibidez. Horixe da Piageten bizitzako azken bi hamarkadetan agertu ziren liburu askoren helburua.

890. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: adimenaren sorrera haurrarengan, 7-25 00021 Liburuan eskaintzen diren behaketak hiru haur hauen aurreneko bi urteetan eginak dira. Jacqueline jaio zenetik Laurentek bi urte bete zituen arte zortzi bat urte igaro ziren. Bitarte horretan aldakuntzarik gertatu ote zen Piagetengan? Arreta erreakzio eta jokabide beretan jartzen al zuen beti? Haur batetik bestera ez al zen ezer aldatu, behatutako zerei dagokienez? Gisa honetako galderak dira Gratch eta Schatz-ek egiten dituztenak, eta horiei erantzuten saiatzen dira arestian aipatu ditugun lanetan.

891. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hautaprobak 1994-96 00008 - Ikasleari, ezagumendu biologikoak ez direla soilik behaketetan eta esperimentazioetan oinarritzen, baizik eta galderen planteamenduan, hipotesien formulazio eta frogaketan eta, funtsean, pertsonen arteko komunikazioan ere oinarritzen direla ulertaraziko zaio.

892. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hautaprobak 1994-96 00054 2. Galdera

893. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hautaprobak 1994-96 00054 3. Galdera

894. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hautaprobak 1994-96 00060 3. Galdera, b atala

895. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hautaprobak 1994-96 00080 3. Galdera, b atala

896. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hautaprobak 1994-96 00097 1. Galdera, b atala

897. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 00011 AZTERKETAKO GALDERAK

898. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 00026 B-2. GALDERA

899. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 00033 AZTERKETAKO GALDERAK

900. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 00083 GALDEREN ERANTZUNAK

901. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 00083 A-1. GALDERA

902. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 00083 A-2. GALDERA

903. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 00113 GALDERAK

904. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 00141 GALDERAK

905. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 00141 1. galdera

906. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00020 Eta soilik zentzu horretan, lotura horren bidez, egin daiteke filosofia politikoaren historia. Horrela hurbildu nahi du Straussek klasikoengana, beraiek beren burua nola interpretatzen zuten ulertzen saiatuz, ez gure aurreiritzi edo gure galderetatik, baizik eta beraien galderetatik abiatuz; eta filosofia politiko klasiko horren egia-asmoa serioski kontutan hartuz, eta ez ikuspuntu positibista eta historizistaz gauza gainditutzat joz.

907. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00079 Jesus bidera irtetean, norbait hurbildu zitzaion korrika, belaunikatu zen, eta honako galdera hau egin zion: -Maisu ona, zer egin behar dut nik betiko bizitza izan dezadan?

908. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. maia 00081 Galdera horri erantzun bixia eta polita eman dio Arnold Gehlen-ek, gaur eguneko zientzialari sozial alemana bera. Gehienek organo arau-emailetzat ulertzen du instituzioa, giza ekintzak ildoratzen dituena, instintuek animalien ekintzak ildoratzen dituzten bezalaxe.

909. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. maia 00141 Hain zuzen ere alderdi soziala zirt edo zartekoa baita gizakiaren bizian, soziologia behin eta berriro iristen da galdera berera: zer esan nahi duen gizaki izateak, eta zer esan nahi duen egoera jakin batean gizaki izateak.

910. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. maia 00141 Sarritan ikerketa zientifikoaren tresneriak galdera hori estali egin dezake, eta baita soziologiak bere status zientifikoa legitimatu nahian garatu edo landu duen hiztegi odolbakoak ere.

911. 1991> euskara batua saiakera-liburuak autonomoak 00226 Hori gureganatu behar dugun kritika bat da. Dena dela, galdera bat sortzen da: guk lortu nahi duguna bide horretatik lor daiteke? Galdera hori pisutsua da, norberak bere modura erantzun beharko dio.

912. 1991> euskara batua saiakera-liburuak autonomoak 00226 G.-Beno, beste galderarik ez daukat, soilik, argitu nahi nuke, gaur egun ezertan ez duzuela sinesten aipatu duzuen hori.

913. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lmuj 00234 - Frai Eustakio, galdera inozo bat esatera noakizuna; fraide sartu ez bazina, ausaz, ezkonduko al zinatekeen? -Edurne biziki harritu zen nire galderaz, nahiz ongi jakin batzuetan aski zinikoa nintzela. Irribarretxo bat irten zitzaion.

914. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00125 Galdera horiek erantzutean autoreak ez datoz bat. Gehienen ustez, Erregistroari buruzko eraentzak ez du inolako eraginik titulu eta moduaren sisteman, bestelako eginkizuna betetzen baitu: froga eta defentsa eginkizuna, hain zuzen ere.

915. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. morales 00468 Balioak eremu pertsonaleko zerbait dira, eta aldatu egiten dira bizitzan zehar. Hezitzaileek errespetatu egin behar dute hori; galderak egin ditzakete, baita aholkuak eskaini ere, balioak bilatzeko prozesuari laguntzeko xedez. Sentiberatasun eta prestakuntza handia baldin badute eta giroa konfiantzazkoa baldin bada, balioak garatzen hasten direla antzeman dezakete, adierazlez baliatuz, eta orduan gogoeta- eta aukeraketa-laguntza eskain diezaiekete ikasleei.

916. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 00125 Ez litzateke, beraz, burugabekeria erabilgarritasunari buruz galdera batzuk egitea jarraitu izan diren irizpideak ikusten hasi aitzin. Hiztegiek diote kontzeptu hori zerbaitek zerbaitetarako balio izatearekin edo beharren bati erantzutearekin edo eragingarri edo abantailazko izatearekin dagoela lotura. Ematen dituzten definizio eta adibideek iradokitzen dute gauzak ez direla baliagarri era orokor eta mugarik gabean; aitzitik, egoera jakinetan eta helburu zehatz batzuetarako direla baliagarri.

917. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 00145 Baina askotan bereizketa hori ez da garrantzi handikoa. Gaia etxea baldin bada edozein definizio edo instrukziok pareta, atea, leihoa eta antzeko hitzetara eramango du, Ffren galderek bezala. Begien bistakoa da, dena dela, interesgunearen aukerak eta subjektuei ematen zaizkien argibideek eragin handia izango dutela esango dituzten hitzetan. Eta, halaber, ikusia dago emaitza beti hitz bakartuen eta zenbaitetan esanahi zehazgabeko samar batzuen zerrenda bat izango dela, ez ULena.

918. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 00184 Gertatzen da ikasle onek badakitela hitz berrien inguruan zer ikas dezaketen (non jarri, ortografia, etab.) eta era askotako estrategiez baliatzen direla; bereziki eskuera dauzkaten iturri guztiez baliatzen dira; galderak egiten dituzte, hiztegi-liburua erabiltzen dute (elebakarra edo bikoa), testuinguruari erreparatzen diote eta ohartzen dira hitzen arteko loturez.

919. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00141 Bada, bertan, elkarrizketatzaileak gauza asko batera egin behar dituelako, hala nola, elkarrizketatuari entzun, behatu, ulertu, galderak egin, oroitu, solasaldia bideratu...

920. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00141 Solasaldi horretan izan diren galderak eta erantzunak, bizi izan den giroa, elkarrizketatuak egin dituen keinuak, gaiarekiko erakutsi duen jarrera... hori guztia islatu behar du kazetariak bere produktuan.

921. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 00013 Edozein galdera erantzun dezakezu zientzien bidez eta bakarren batzurentzat erantzunik ez badago, seinalea inolako zentzurik gabeko galderak direla azkeneko hauek.

922. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 00014 Faraday-ren esperimentu elektromagnetikoek, adibidez, dinamoa eta beste makina elektromagnetikoak sortarazi zituzten, baina hauek beste arazo batzuk plazaratu zituzten eta gizakiak ebazten ikasi behar zuen, zientziari beste galdera batzuk planteatuz.

923. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ele 1998 00085 Aurkakoen artean arrazoi nagusia galdera baten bidez plazaratzen ziguten: ordenagailuen bidez nola mintzatu?

924. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. salaberri 00089 Nolanahi ere den, afektuen mugiarazteko irudirik egokienak eta eredu dialogikoarekin ongien ezkontzen direnak esklamazioak eta galderak direla esan daiteke.

925. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. salaberri 00089 Figurae sententiae direlakoen artean, maizago darabil Axularrek repetitio interrogationum edo galderak bata bestearen ondoan jarririk.

926. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. salaberri 00089 Galderak, Granadakoak zioen bezala, tiene tambien fuerza y acrimonia, y es muy poderosa, no solo para mover los afectos, sino tambien para variar la oracion. Y es mas vehemente y elegante, cuando en una misma serie de oracion fluyen muchos interrogantes distinguidos con ciertos incisos ó miembros (Granada, Retórica, 552a or.).

927. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 00218 b) Hizkuntza plangintza eta normalizazioari dagozkienez, Gobernuak eginen dizkion galderei erantzutea.

928. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barandiaran 00107 Frantziskotarrak denetarik galdetzen zien hasieran, eta Concepcion eta Juanita animatu zirenean, mar-mar etengabe, han ez zen galdera gehiagorik izan.

929. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. agirre 00061 Horietaz jabeturik, gaia galdera moduan formulatuta ekin diogu lanari; galderak neure buruari lehenengo eta lankideei gero jarri dizkiet: zein da ikasleek euskaltegia uzteko duten arrazoia?

930. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1999 00112 Gero galdera hau luzatzen dielarik:

931. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. murua 00069 Galdera batzuk bai, nondik gentozen eta abar.

932. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elosegi 00017 Esan genezake ia-ia futbola eta beste kirol guztiak galduak liratekeela publizitaterik gabe, baina beste galdera hau ere egin genezake: iraun ote lezake publizitateak kirolik gabe?

933. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elosegi 00073 Hitzaldia bukatu eta galderen txanda iritsi zenean guztiz harritu ninduten kirol monitore haien kezkek.

934. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j/j. aizpurua 00026 Urteko azken azterketa edo etsamina Gasteizko Apaizgaitegian izaten zen, epaimahai baten aurrean galderei erantzunez. Harantza joaten ziren Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako seminarista guztiak.

935. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. rada 0076 Galderak errusieratik lituaniera itzultzen dira nahiz eta errusiera guztiek ulertzen duten.

936. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. zatarain 0060 Hor egiten duen galderari erantzuteko, aski da y guztiak yi=l direla egitea.

937. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1993 0003 Iritziak eta eskutitzak: Glotodidaktikaren alorreko gai zenbaiti buruzko gogoetak, aldizkarian argitaraturiko lanei buruzko eskutitzak, artikulugileei erantzuna eman edota galderak eginez, proposamenak...

938. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. aizpurua 0007 Hala ere, bazegoen erantzun beharreko beste galdera bat ere.

939. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak palt 1219 Beste baldintza bat ere bete behar da, dirudienez, subjuntibora igaro behar izateko: kontsekutibo horren aurreko perpausa ezezkoa (edo galderazkoa, etab.) izatea. (...ez garela hain basa); orduan hartu behar baitu mendeko perpaus horren adizkiak -n atzizkia, gazteleraz ere subjuntibora orduan pasa behar duen bezala, goiko perpaus hartan ikusi dugunez: No somos tan pobres, que no podamos...; ez ordea baiezko beste honetan: Somos tan pobres que no podemos...

940. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1992 0022 1. galdera: Euskal kulturak ohorezko tokia izan behar du euskara-klaseetan; eta mailak aurrera doazen neurrian, erreferentzia kulturalak ere ugariagotzen joango dira.

941. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1992 0027 3. galdera: Nola islatu behar dugu, zure ustez, euskal kultura euskara-klaseetan?

942. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1992 0027 Gurutze Arrieta: Galdera hori bera egiten diot nik ere neure buruari.

943. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak testuzient 0145 1.go Irudia: Argibide faktorearen arabera, izaera aplikatuko galderen erresoluzioan lorturiko batezbesteko puntuazioak.

944. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0082 Abiapuntua: Ikastaroa moldatu baino lehenago, fase honetan lau galderari erantzun behar diegu:

945. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1993 0051 Hala ere, lehendabiziko lau galdera (3. irudia) bete ezkero jakin zitekeela galdetuaren nortasuna onartu behar dugun kritika da.

946. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1993 0059 20. eta 21. gaderetan oso erantzun gutxi jaso dugu.

947. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1993 0059 Zazpigarren galderan emandako erantzunarekin erlazionaturik, hondaketa egiten duen berak ordaindu behar luke %69-aren iritzian; %20-ak gela osoak ordaindu beharko lukeela dio eta ikaslego osoari dagokiola ordainketa pentsatzen du %16-ak.

948. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. arexola-leiba 0044 Sentsibilizazio lana, NOLA? galderari erantzuten dioten beste ezaugarri batzuk hauek dira:

949. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.c. etxebeste 0075 Bestalde, Altza izenaren etimologiak azterketa aparte bat merezi badu ere ez dugu aukera hau pasatzen utzi nahi Altzako izenak sortzen dizkigun zalantzak eta galderekin aipamen bat egin gabe.

950. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.c. etxebeste 0079 Hala ere, guk ez dugu uste arrazoi hauek nahikoak diren planteaturiko galderari erantzuteko Felix Elejaldek berak ere zalantzak ditu eta azaltzen digu nola Gipuzkoan San Martziali eskeinitako ermitak oso gutxi diren eta, gainera, Altzarekin lotura gabekoak (ikus 3. irudia).

951. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 1612 Atsedenaldiaren ondoren, honako jaun hauek egin dituzte galdera eta oharrak Ibon Sarasolaren hitzaldiaz: A. Eguzkitza, P. Uribarren, J. Haritschelhar, X. Altzibar eta X. Kintanak.

952. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 1612 Hitzaldi honi buruz galderak egin dituzte X. Kintana, A. King, A. Lobera, X. Altzibar, A. Irigoyen, J. M. Txurruka, Juan Garzia, P. Telleria eta M. Azkaratek.

953. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 1615 Oharrak eta galderak E. Gerrikagoitia, A. King eta K. Garaik egin dituzte.

954. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 1615 Hitzaldiaz jaun hauek egin dituzte galderak eta oharrak: I. Sarasola, L. Fernandez, A. King, P. Charritton, Tx. Peillen, A. Mujika, E. Gerrikagoitia eta X. Kintanak.

955. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. arrue 0316 Formula juridikoak zein izan behar zuen galderari erantzunaz, berriz, askatasun zibilaren printzipioa iritzi zuen egokien.

956. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m.j. olaziregi 0826 Madrilgo Intergallup Soziologia Ikerketa Agentzian ikerketa-teknikari lanetan ziharduen eta bion artean erabaki genuen zein motatako galderak egin eta nola aukeratu inkestatuak.

957. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0018 Bigarren galdera zerarena da, alegia, Obabakoak-ek inauguratzen duen literaturaren mugena.

958. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0018 Hirugarren eta azken galdera aitzitik literatur ereduena da.

959. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0018 Azken galdera hau ez dugu hutsik kritikazko tipologia behar bati erantzunez egin.

960. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0018 Hiru galdera hauen inguruan arituko den hitzaldi hau euskal usadio zaharrari jarraikiz emango dugu, hirur partetan partitua eta berecia.

961. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0018 Hiru galderon bidez, hitzaldi honek gararazi nahi duen tesia zera da, Atxaga eta Pott euskal literatura buruaski, arrakastadun eta kanonikoa gararazteko saioan Etiopia bezalako liburuekin bidea urratu bazuen Obabakoak-ekin jomugara iritsi dela, honetako modernismoak erabilitako taktika eta eredu beraz baliatuz.

962. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0046 Historiaren ikuspuntutik heriotza aztertuko badugu, honako galdera honi erantzun beharko zaio: zenbatzu hil ziren Andoainen aukeratutako epealdian?

963. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0046 Baina galdera horrek beste batzuk sortzen ditu.

964. 1991> euskara batua saiakera-liburuak karne ampamp; klorofila 0005 Vicente Ameztoy-ren collected works probisionalki ikusita burura datorkigun lehendabiziko galdera, eta horixe da hain zuzen egiazko artearen aurrean egin daitekeen gauza bakarra: bere aurrean jarri, hil ala bizirako, zutik edo aulkian eserita, belarriak ikustezina denaren zurrumurruari zabaldu, eta lotsarik gabe galdegin, beldurrez galdegin, sibilari galdetzen zaion bezala, zenbat gauza esan nahiko ez diguten jakinaren gainean gaudela,lehendabiziko galdera, hain zuzen, berriro diot, beren lekuz kanpoko izateari buruz izango da.

965. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0479 Hauxe da hemen egin behar dugun lehen galdera.

966. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 1109 Itsasoz handiko euskaldun multzo haziak zer-nolako euskara erabiltzen ote duenaren galdera eta, noski, galdera horri emandako erantzunak bihurtu izan dira eztabaidagai.

967. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 1109 Galdera hau une honetan azaldu izanak badu, bestalde, arrazoi jakin bat: XX. mendean plazaratuko da, ordura arteko guztian baino biziago, euskararen batasun beharra.

968. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0015 Izango zen ataka gaitz hartan, negarrari ekingo zionik, izango ziren, isil-isilik, katu akabatuaren aurpegia jarrita inoren arreta jaso arteko onik izango ez zutenak, eta, horrela, errukizko galdera hura galdu egin al zara, ume? entzun nahi zutenak.

969. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0019 Easo Plazako taberna zuloan, halabeharrez aurkitzen duzun mozkorraren dotoretasuna; alboan eseri eta, gerra aurreko Osasun kalean zeuden prostibulo guztiei buruz hizketan hasten zaizunean, eta aldian-aldian erantzunik gabeko galdera urduriak luzatzen dizkizularik:

970. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1993 0017 Erreferentzi orokor honetaz aparte, badaude beste espezifikoago batzuk galdera jakinentzako.

971. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aranbarri 0020 Eta hortik sortzen diren galderak.

972. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aranbarri 0021 Notizia ematen zuen kazetariak ez zion inolako galderarik egin.

973. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0055 Alde honetatik ere begiratu behar zaio galderari, ze zer ote den teatroaren gaurkotasun hori, behar bada, beste erradikalago batek erantzuten dio: teatroa zer ote den hain zuzen ere.

974. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0055 Galdera galderaren gainera, baina apika hortik letorkioke irteera.

975. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. manjon 0995 3. Perpaus nagusiak baiezkoa izan behar du, kasuren batean galdera izatea posible bada ere.10 Esaldi nagusiak baiezkoan egon bear dau. Kasuren batzuetan itauna izan arren ere erabilten da (Arejita 1983: 76).

976. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. manjon 1007 Gauza bera esan dezakegu galdera tasunaz.

977. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. manjon 1007 Perpaus nagusia galdera izan daiteke, gehienetan, absolutoa izan gabe: ikus (8), (43), (19), (96), (101), (125) eta (126).

978. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. eizagirre 0003 Oholeko iragarkia da, hortaz, merkataritza-iragarkiko teknikak gehien erabiliko dituena mezua agudo eta gogoan gordetzeko moduan helarazteko: irakurlearen arreta urrutitik ere erakartzea, irakurleari aurrez aurre hitz egitea, herritarrak egingo lituzkeen galderen bidez informazioa antolatzea, informazioa gogoan hartzeko moduan sailkatzea, hitz arruntak erabiltzea, oso esaldi laburrak erabiltzea, besteak beste direla.

979. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. eizagirre 0025 Dena den eta hauxe da nire galdera jakin nahi nuke, ea legeak berak zer dioen honetaz, hau da, ea ba ote dudan lana aldatzeko eskubiderik, eta, hala balitz, zein baldintzatan aldatu ahal dudan gaur egun egiten ari naizen lana.

980. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arrieta 0077 Maite ditugunen galtzeak ematen digun minaren gainetik, beste galdera sakon bat ere sortzen zaigu: eta geroko gero hori bai-ote-da?

981. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arrieta 0077 Galdera hori, gizon-emakume guztiona da.

982. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arrieta 0077 Baina nora goaz, hori da galdera eta kezka.

983. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arrieta 0077 Baina edonola-ere, hauxe bai esan nahi nuke: ez egidazu heriotzaren harago edo geroago zer dagoen galdetu, izan liteke zure galdera Jesukristori buruz.

984. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0204 Baina, beste era batera esan, aditz menperatzaileari egiten diogun galdera bati ZER? galdera, gehienetan, erantzutera datoz esaldiok.

985. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0204 Arruntak diogunean, gure sailkapenari jarraituz, galdera ez diren osagarriak aipatzen ditugu.

986. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0204 Beste norbaitzuk egin ohi duten sailkapenari begiratuz, zera esan beharko litzateke: hementxe sartuko liratekela sujetu edo osagarri diren esaldi osagarri guztiak 1 Argi dago galderazkoak ere bertan sartzen direna. Ik Villasante, SINTAXIS DE LA ORACION COMPUESTA, 61. orr. eta jarr.

987. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ehbertsol 0037 Galdera harentzako erantzunik gabe, begiak jaitsi zituen barkamena eskatzeko moduan eta berriro jaso zituenean, ama berarengana zetorren.

988. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0077 Beraz, ez da harrigarria galdera asko plazaratzen zutela jakitea.

989. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0077 Baina, galderekin batera erantzunak biltzen eta sailkatzen hasi ziren eta honela beren interesak eremu berrietara iragan ziren.

990. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0077 Beraz, lehen urrats hauek fisiologia bat zegoela esan nahi dute, eta honek, filosofia ez den heinean, Zientziaren problema den gauzen ezagutza errealak plazaratzen dituen lehen oztopoak edo galderak ebazteko zalantza onartuko du.

991. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hitz-ordena 0032 Edozein kasutan ere, goian eskaini dugun adibidea, galdera bati dagokiolarik, asma daitekeen testuinguru bakunenetarikoan datza.

992. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. gabilondo 0134 Beraz, "Do you miss the Basque Country?" galderarekin bueltaka ibili ondoren, halako elaborazio pertsonal batera iritsi naiz.

993. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0046 Honelako galderak egin daitezke:

994. 1991> euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0063 Beste bat, zalantza sortzen zioten gramatikazko galdera mugatuak egiteko aukera.

995. 1991> euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0063 Galdera honi erantzuteko, bai ikasleak eta bai irakasleak jatorrizkoaren esanahiak konparatu eta parafraseatu egin behar dituzte.

996. 1991> euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0112 4. Zein galdera egingo zenioke?

997. 1991> euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0198 Hauek ez dira alferrikako galderak, horrelako gauzak hizkuntz irakaskuntzaren historian behin eta berriro gertatu baitira.

998. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: barthes, roland: idazkuntzaren zero gradua; testuaren atsegina, 7-22 0017 Barthes galdera horrekin Zero graduan ikusi genuen eta han kontraesan ebatzezin gisa agertzen zen arazoan sartzen da: kontzientzia berriaren edukiak forma zaharrez, nork bere burua adigarri bihurtzeko zeinu faltsuez esplikatzearenean.

999. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0052 Galdera da ea produktu batzuen publizitatea egin behar den ala benetan horien beharra dagoen.

1000. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.l. antsorena 0017 Galderak erantzuna xume eta erraza duela iruditu arren, hala nahita, konplikatzeko asmoa dugu, lan hau osatzen duten kontsideroak bat-banaka hobeki bereiztearren.

1001. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. urbeltz 0052 Bere jazkerak, nahiz eta bere diseinuak kontraste arlekineztatu bat nahi duela irudi (botarga askoren jazkeran ere badago), landarezko estanpazioa dauka eta gainera galdera hau eragiten digu, zein egon daiteke basoan bizkorrago eta trebeago untxi larruarekin mazo bat egiteko gai dena baino?

1002. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 0032 Mitxelenak fonetika eta morfosintaxia alorretan egin zitezkeen galderak zehaztu zituen bitartean, aditzaren barrutian egin zitezkeenak tajutu zituen Yrizarrek, gero Atlas Lingûístico del País Vasco. Cuestionario de formas verbales [orain Contribución I 155-170] txostenean plazaratu zituenak.

1003. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: mendiguren e., xabier: bekatuaren itzala, 193-215 0214 (Zergatik ez dago soluziorik ? Aa!, ona galdera).

1004. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0076 Galdera horiek kanpaina bat aukeratzerakoan kontuan eduki beharreko irizpideak aztertzera garamatzate (bestalde, kanpaina kontzeptua erabat baztertzekoa da, hitz horrek gutxi edo asko sentsibilizazio eta ekintza solteen usaina baitu).

1005. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eima 1995 0089 Galdera bakoitzak bere zailtasun-indizea eta homogeneotasun-indizea ditu eta horiei esker froga pertsonalizatuak, elkartrukagarriak eta talde bakoitzari egokituak egin daitezke.

1006. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eima 1995 0089 Zuzenketa mekanizatua erabiliz gero galderen artxibo egokia antola daiteke, modu horretan ebaluazioa hobetu eta erabiltzaileei egoki dakieke.

1007. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eima 1995 0089 Modulu hauek ditu: galderak egitekoa, azterketa edo proba sortu eta editatzekoa, zailtasun- eta homogeneotasun- indizeak sortzekoa, emaitzak lortzekoa (eskanerra eta zuzenketa mekanizatua), ikasle-fitxategiak eta historialak sortu eta lantzekoa, ordenadorean azterketak egitekoa, ikerketa eta tratamendu estatistikoa lantzekoa.

1008. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0133 Orain nonnahiko misioaldiaren edukiak gaurko munduko gizarte mugikorrak bizi dituen galdera sakon eta konprometigarrien erantzunbide izan beharko du.

1009. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0015 Garrantzitsuena, hala ere, gaitza itsastea eragin duen oinarrizko baldintza desegokia zuzentzea da eta landareak zapuztu edo ahultzen hasten badira, inolako gaitz edo izurritetan pentsatu aurretik ondoko galdera hauei erantzun:

1010. 1991> euskara batua saiakera-liburuak 15 gertaera 0009 Euskaldunok belaunaldi askotan zehar egin izan ditugu galdera berdintsuak.

1011. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0155 1980an, aurrenekoz, nortasun etnikoari buruzko galdera ageri zuen EEBBetako errolda-orriak.

1012. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0155 French Basques eta Spanish Basques ezezik, jatorrizko probintzien gaineko galdera egin nahi izan zuten Euskal Mintegian, baina horrek larregi korapilatzen zuen errolda.

1013. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0030 Euskara sustatzeari buruzko hiritarren iritziak eta jarrerak laburtzeko asmoz, aurreko galderei emandako erantzunen araberako tipologia landu da eta ondoko bost talde hauek bereizi dira:

1014. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barreña 0084 Kontutan izan behar dugu helduen mintzairan halako hurrenkerako NZ-galderak burutzea onartzen dela, baina haur honengan % 100 osatzen dutela halakoek aro honetan, eta maiztasun hau, hain zuzen ere ez dela helduengan gertatzen dena.

1015. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hiesa 1995 0009 Sexualitateaz, diskriminazioaz, beldurraz eta heriotzaz galderak eginarazi dizkigu.

1016. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hiesa 1995 0025 Noiz desagertuko dira gaixotasunak? galdera egiten zen lehen baina, orain, noiz azalduko da hurrengo birusa? da.

1017. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hiesa 1995 0122 Hiesarekiko beldurrak, derrigorrez kontrola egin beharra bai edo derrigorrez kontrola egin beharrik ez? galdera, eztabaidarako pil-pilean jarri du.

1018. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0020 c) Batzordeak proposatutako terminoak aztertzeko galderak.

1019. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0020 d) Batzordeak proposatutako terminoen artean aukeratzeko galderak.

1020. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0020 Testeoaren helburuetako bat, hain zuzen, batzordean onartutako terminoek erabiltzaileen artean izango zuten onarpen maila aztertzea zenez, terminoei buruzko bai eta ezko galderak prestatu ziren (ezagutu bai/ez, ulertu bai/ez, erabili bai/ez).

1021. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0027 Beraz, zergatik gereziondo japoniar bai eta ez Japoniako gereziondoa galderari erantzuteko, esango genuke, aipatu obra horretako izendapenak hartu ditugula abiaburu gisa eta ez dugula izen guztien egokitasuna sistematikoki aztertu.

1022. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: lardizabal, francisco ignacio: testamentu zarreko kondaira i 0030 Eta hau biziki interesatzen zaigu, hain zuzen gure asmakaia beste buztan batetik lotuta geratzen baita, Iztuetak inolako zalantzarik gabe Lardizabalekin izan zuen harreman estua bitarte dela 67 Honetaz gehiago, ik. 5.2.3 atala. Galderak sortzen dira, nolanahi ere: Iturriagak Iztuetaren hiztegia bere eskuetan izan zuen bezala (ik. Garmendia 1968: 181), honek bestearenak izatea ez litzateke harrigarria. Arrastorik iritsi ote zen, bada, Lardizabalengana? Alferrikako galdera, halaz ere, biak benetan galdu badira.
.

1023. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0048 Lehenbizi egin beharreko galdera honako hau da: Oteiza filosofotzat hartzerik ba al dugu? Erantzuna baiezkoa balitz, berehala beste galdera honi erantzun beharko genioke: zein motatako filosofo? Eta hain zuzen bigarrenetik ematen du lehen galdera zerbait argitzen dela.

1024. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tutankamon-en hilobia 0175 Guk galdetu egin bai, baina beste edonor kinka larrian bilatuko litzateke, ene iritziz, galdera honi zehatz erantzun beharko balio.

1025. 1991> euskara batua saiakera-liburuak artistas 1995 0292 Berriro Gasteizera itzultzean mila galdera sortu zitzaizkion arteari eta honen funtzioari buruz.

1026. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0162 Mendiko gaztak egin eta ontzeaz egindako ikerketan galdera batzuk egin ziren jaio berriei buruz.

1027. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0162 Hortik lehen galdera ondorioztatzen da: jaio berriak ere gutxi erabili eta gela berean eduki behar al dira lehen hiru hilabeteetan?

1028. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0162 Eta bigarren galdera gaztarena bezalaxe umearen hezurdura hegitatziaz sendotu egiten bazen, giroa erabat eta bat batean aldatzen bazaio umearentzat oso kaltegarri izango al da?

1029. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0162 Emakumeek lehen galderari baiezkoa erantzun zioten, baina zalantza zuten bigarrenari erantzuteko.

1030. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0067 Ezezkoa ematen badiogu galdera horri, orduan badirudi aitortu beharrean gaudela geure ezjakintasuna giza kulturaren filosofian betidanik aztergai nagusi izan diren funtsezko galdera askori buruz.

1031. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0067 Erantzunezinak gertatzen dira orduan hizkuntzaren, artearen, erlijioaren jatorriari buruzko galderak, eta gertakari bat dugu orduan giza kultura, gure aurrean hor jarria, nolabait bakana, eta, beraz, ulertezina.

1032. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0263 Bertan dauzka bere objektuak edozein unetan, bere galderei erantzuteko gertu.

1033. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0263 Gertakari zientifiko deitzen duguna beti da geuk aldez aurretik jarria dugun galdera zientifikoarentzako erantzuna.

1034. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0263 Baina zeri zuzenduko dio historialariak bere galdera?

1035. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. azkorbebeitia 00027 Are gehiago, irakurketa ezberdinetara heltzeko aukera hori eskaintzeaz gain, poema ugarik (Inongo lekuak eta Ezagutzen duzu gure herria?, kasu) poemak dioena bera zalantzan jartzen du edota egin berri dugun irakurketaz duda-muda ernarazten gure baitan, dela galderen laguntzaz, dela paradoxen bidez, dela aurretik esandakoa hitz edo lerro bakar batekin irauliz.

1036. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. azkorbebeitia 00040 Horrexegatik, goian planteaturiko galderen erantzuna ere gugan dago, gure jarreran. Hemen dago, preseski, Hnuy-n funtsezko lekua betetzen duen bidaiaren bidaia etengabearen, ikusiko dugunez metaforaren muina.

1037. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. azkorbebeitia 00040 Esan berri dudanez, metafora honek funtsezko lekua betetzen du Hnuy-n, ez bakarrik errekurrentea delako, baizik eta, are gehiago, goian zabaldutako galderen aurrean Sarrionandiak planteatzen duenera hurbiltzeko makulu benetan baliagarria delako.

1038. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gomenerab 0080 Bigarren, hirugarren, laugarren, bosgarren (borzgarren), seigarren, zazpigarren, zortzigarren, bederatzigarren, hamargarren, hamaikagarren ...., hamabosgarren (hamaborzgarren) ...., hogeigarren, hogeita batgarren, hogeita bigarren ...., hogeita hamargarren ...., berrogeita batgarren ....... ehungarren, milagarren ....Eta galderetan zenbatgarren.

1039. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gomenerab 0080 Halaber, galderetan zenbana erabiliko da.

1040. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. erriondo 0172 Hau da, gure kasuko elebidun gehikorrak (euskararen aldekoak) sortzailegoak dirudite kenkorrak baino, pentsamentu dibergentea ekoizten dute (galdera berdinaren aurrean estatistikoki ohizkoak ez diren erantzun motak ematen dituzte) jasotzen duten informaziorako antolaketa modu berezien jabe diren bitartean.

1041. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matekariak 0010 - Zuzentzeko garaian, denon artean prozedura desberdinak eztabaidatu, eta aztertu zuzen eta oker daudenak, irakasleak galdera egoki batzuen 3 bidez partaidetza bultzatuz:

1042. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matekariak 0081 35.- Zein da galdera honetako zortzigarren hitzaren hirugarren kontsonantearen ondorengo bigarren bokala?

1043. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0058 Nire galderei erantzunez, jendeak ipharra eta hegoa identifikatu zituen, baina hitz hauek puntu kardinalekin lotzeko joerarik ez zuten; ipar-haizearekin eta hego-haizearekin baizik.

1044. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. kalzada 0101 Eta nire galdera da: auzia botuz erabakiko balitz, zein hirik nahiko luke beretzat kasta honetako magistraturik, edo zein armadak aukeratuko luke burutzat holakoren bat?

1045. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. aristi 0027 Zeren non dago? galdera egiten den bakoitzean itaun berriak pizten baititu garai hura ezagutu ez zutenengan, esanez nor zen?, non bizi zen?, zer egiten zuen? (...).

1046. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1993 0066 Bestalde, ondoko txosten hauek burutu dira ALErako: Xarles Videgain: Papillon/mariposa eta Devinette/acertijo; 30 galderako galdesorta jaso da EHHAk bildu dituenetarik igortzeko (oraindik bukatu gabe); Jacques Allihres, euskaltzain ohorezkoak idatzitako Le basque et l'Atlas Linguarum Europae lanaren egokitzapena egin du X. Videgainek ALEko buruek hala eskaturik.

1047. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1993 0113 Bestalde, Euskaltzaindiak eman ohi dituen gomendioen zehaztasunetaz galderak egin ohi dituzte itzultzaile, ikastola eta udaletako euskal zerbitzuetako arduradunek.

1048. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1993 0113 Udaletatik ere jaso izan dira zenbait galdera, dudamudakoak dagozkien akademi-batzordeetan erabaki izan direlarik.

1049. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0581 Norbaitek pentsatuko du guri bakarrik bururatu zaigula horrelako galdera bat egitea.

1050. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0861 Arazo etimologikoari dagokionez, ildo beretik doazen bi galdera egiten dira denbora berean:

1051. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila barnet 1993 0270 Honek gelan sartu eta bertako hiru pertsonari galdera bana egiteko aukera du.

1052. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila barnet 1993 0270 Oharra: Haurrak txikiak direnean askotan ez dakite disimulatzen edo galdera egokiak asmatzen; honetan lagundu eta agian piska bat bideratu ditzakegu.

1053. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. lopetegi 0243 - Zenbait koordinazio, galdera, titulu, leienda eta abarretan azaldu ohi da aditz-izena (aditz laguntzailea ezabaturik).

1054. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0089 Galdera baten adierazpen formalizatua.

1055. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0015 Hauxe da zuzenbide-munduan hamaika aldiz egiten den galdera.

1056. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0039 Egoera honek galdera batzuk planteatzen ditu; batzuek baliteke gaur egun zentzurik ez izatea aipatu ditugun mailetarako, baina oso interesgarriak izan daitezke etorkizuneko ezarpen-prozesuei begira:

1057. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0039 Balorazio eta galdera hauen ondoren, ondorio gisa, honako proposamen hauek egitea bidezko da.

1058. 1991> euskara batua saiakera-liburuak soziologia 0273 Proba asko berrikusi dira, bertatik garrantzi gabeko galderak kentzeko.

1059. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0095 231. Galdera eta harridura ikurren ondoren ez dago punturik idazterik, baina bai koma edo puntu eta koma.

1060. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0538 Hor gogora heldu zait galdera bat:

1061. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.i. morales 0087 Lehen atalean APPri buruz azaldutako zalantza eta galderez armaturik eta 3. atalean emandako argudioetan sendoturik, Barbara Garsid-ek British Council-ek Izmir-ren daukan ikastegiko prestatzaileak AOI eredua proban jartzea erabaki zuen.

1062. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. ossa 0029 Helduen artean 1983an egindako ikerketan besteak beste honako galdera hau egin zitzaien:

1063. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. ossa 0029 Ikerketa berean maiztasunari buruzko galdera ere egiten zen, etxean eta lanean zenbat erabiltzen zuten jakiteko;

1064. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. azkarate 0570 Gainerako galderak aztertuko ditugu.

1065. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak emakumeen osasuna 0004 Galdera hauen erantzun-lanetan hainbat egile saiatu badira ere, nire prozesu pertsonalarekin dituen adostasunak direla medio (nahiz eta bide konkretuak nahikoa desberdinak izan) oso iradokigarria suertatu zait Comellesen artikulu bat: Ve no sé dónde, Trae no sé qué. Reflexiones sobre el Trabajo de Campo en Antropología de la Salud (1989).

1066. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barreña 0071 Guzti hauez gain, gogoan izan behar dugu haurren ekoizpenak aginduetan, galderetan eta esaldi deklaratzaileetan ikus ditzakegula sailkaturik.

1067. 1991> gipuzkera bertsoak amabbiz 00111 Igerri zuan Jesus basuan
janik gabe zeguala,
esana zion Jainko-Semea bazan
agertu zezala;
arri aieri esateko ta
ogi izango zirala.
Galdera au zan Jauna ote zan
ezagutu nai zuala.

1068. 1991> gipuzkera bertsoak amabbiz 00151 Salbatzaillea aua itxita
ixilikan zeguala,
galdetu zion ikasleak ta
bere dotriña zer zala.
Galdera au zan arrapatzeko
kaluniak izan zitzala,
Salbatzaillea bere Aitari
umil eskeiñi zan ala.

1069. 1991> gipuzkera bertsoak amabbiz 00151 Erantzun zion umiltasunez
arpegi alaiarekin:
Nik beti esan det agirian
Eleizan jendearekin,
ta ez det ezer esan ixilik.
Neri galdera orrekin?
Nai badezu, esango dizue
zer esan dedan berekin.

1070. 1991> gipuzkera bertsoak m. zapirain 0023 Baserritik dijoan
esnea kalera,
lortzen bada biltzea
dena zentralera.
Hauxe da kaletarra
dizudan galdera,
ez ote da izango
denentzat galera.

1071. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño nora 0030 Galdera orrek esan nai aundia zeukan.

1072. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño sask 0145 - Ez diot iñori olako galderarik egin.

1073. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. zatarain 0050 Gaiñera' galdera non asten dan ezagutaraztea askotan komeni da.

1074. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak y. lekuona 0014 Basamortu zakar baten aurrean aurkituta, bururatzen zaigun galdera auxe da: beti orrela izan ote da?

1075. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0009 Ori dala-ta, galdera batzuk egin araziko dituzte bearbada liburu auek.

1076. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0009 Onako au ez baita galdera oiei erantzuna ematen asteko unea; ez eta lekua ere.

1077. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0542 Pasarte onengai nagusia, galdera onetan eman daiteke: Nor sartuko da Jainkoaren erreinuan?

1078. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0692 Mirari baten aurrean, galdera bat baiño geiago egin daitezke: Zer gertatu da? Nola gertatu da? Nork egin du? Zer adierazten du?

1079. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0692 Itsuaren miraria kontatzean, Joan-ek Jesusen asmoak jarraituz, azkeneko galderari erantzun nai dio bereziki: mirari onek Jesus munduaren argia dela adierazten du.

1080. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak euskerazaintza 1995 0052 Amabi liburu oietan itz asko daude euskeraz ta galdera bat datorkigu burura: Lan orren garra zertan datza?

1081. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak euskerazaintza 1995 0052 Galdera bera egin genion idazle berberari.

1082. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa j. ahamendaburu 0017 Hauxe da galdera.

1083. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 00018 Lehendik gure bizitza erabakia al dago? izan da galdera kezkagarria.

1084. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 00018 Gizaki klonikoak, ordea, ezin egingo du galdera hori.

1085. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00004 Galdera.- Badira ia 20 urte Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizial egin zenetik. Zer hutsune bete daiteke oraingo Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren bidez?

1086. 1991> sailkatu gabeak egunkariak euskadi inf 1998 00024 Aurreneko edizioetan bezala, lehiaketa bat egingo da aretora hurbiltzen diren ikasleen artean. Lehiaketan erakusten diren gema eta mineralei buruzko zenbait galdera egingo zaizkie haurrei, eta mineral aleak eta liburuak banatuko diete irabazleei.

1087. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00008 EGIko webgunean, postaz zuzentzen zaizkion galderak erantzuteko prest dago Caballero.

1088. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00005 Honi gagozkiola, honako galdera hauek egin behar dira: Kode Penala tresna egokia al da? Erreformak betetzen al du emakumeek jasaten dituzten eta beraien aurkako indarkerian gauzatzen diren diskriminazio egoerak zaintzeko helburua?

1089. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0035 GALDERA: Zer moduz Madriden aurredenboraldi bukaeraraino hor jarraipena ziurtatu gabe eduki ondoren?

1090. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0038 Hainbat galdera, arazo mardula eta borondate osoz aztertu beharrekoaz.

1091. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. lasarte 0071 Eta, izketan ari giñala, galdera auxe egin nion, konfiantza gendulako:

1092. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. sokarros 0017 Chiracek erran zuenez, igandean frantses herritarrei planteatuko zaien aukerako galdera hauxe da: hirugarren agintaldi sozialista ala benetako aldaketa nahi duzue?; nik badakit aldaketa gura dutela, proposatu diet, eta, herritarrek hala nahiz gero, neure gain hartuko dut horren gauzatzea.

1093. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0002 Joan den udan idatziriko zutabearen titularrean Azkena delako hori galderako puntuaz hornitu nuen.

1094. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0002 Betiko galdera...

1095. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0039 Tarte horretan entzuleak barazki eta landareei buruzko galderak Jakobari egiteko aukera izango du.

1096. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0052 Guztietan ikasleek Mariasun Landaren liburu bat edo beste irakurri zuten eta, nola ez, galderez bonbardatu zuten.

1097. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0052 Ikasleek egin zioten lehenbiziko galdera txikitan irakurtzen ote zuen eta gogoko zuen izan zen.

1098. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0004 Galdera honi erantzuten laguntzeko, nire iritziz, kontuaan hartzekoak dira Herri Batasunako buruek azken egunotan kaleratutako komunikatuak eta adierazpenak, eta Egin egunkariaren jarrera.

1099. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0022 Hala ere, bazkideen artean zalantzak zeuden, eta galderetako bat izan zen inor aurkezten ez bada nork jarraituko zuen.

1100. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0491 Bigarren ariketa: derrigorrezkoa eta baztertzailea izangai guztientzat, I eraskinean azaltzen diren gaiei buruz epaimahai kalifikatzaileak jarritako galderak azaltzean datza, luze jota bi ordu t'erdiko denboran.

1101. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0491 Hirugarren ariketa: derrigorrezkoa eta baztertzailea, II eraskinean azaltzen diren gaiei buruz epaimahai kalifikatzaileak jarritako galderak idatziz azaltzean datza, luze jota bi ordu t'erdiko denboran.

1102. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0495 I eraskinean azaltzen diren gaiei buruz epaimahai kalifikatzaileak jarritako galderei idatziz erantzutean datza.

1103. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0495 11 eraskinean azaltzen diren gaiei buruz epaimahai kalifikatzaileak jarritako galderei idatziz erantzutean datza.

1104. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0049 Talde bakoitzari sei galdera zuzenduko zaizkio.

1105. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0049 Laugarren froga, galdera bidez pertsonaia sorpresa baten nortasuna asmatzean datza.

1106. 1991> sailkatu gabeak egunkariak berron 0057 Eta, erantzunik gabe gelditu zan nere galdera; edo-ta, obeki, mingarri gertatu zan erantzunaren ixilla.

1107. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0003 LEHEN arrandiaz burdinezko teloia deitzen zenaren atzean, politika eta gizarte giroan jazotzen ari diren gertaera larrien gainean galdera zintzilik dago, ikustezina eta hauskorra den haritik, Damoklesen ezpata gisa.

1108. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1993 0014 Ezertan zalantzarik duenak, galderak egin bitza Bilbaoko Udaletxean, Kultura eta Turismo Saillean, naia beteko duen itxaropen osoarekin.

1109. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bbarand 0018 Ainbeste galdera egin zidan: au zertako zan, onek nola du izena.

1110. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7767 Horretarako, ordea, galdera eta harridura doinu artifizialak saihestu egin behar dira.

1111. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1994 0010 Hortxe aurkituko ditugu gizakiaren betiko kezkak, galderak eta erantzunak.

1112. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0009 Antzeko galderaren erantzuna izango litzatekeen zerbaitekin katramila gara Pello Arrizabalaga eta biok.

1113. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0046 Beti egiten den galdera da ea izango al den guztiontzako jana lurrean, ingurunea bera betirako hondatu gabe azken zukuak lurrari kendu nahiean.

1114. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0046 Zintzilik dagoen beste galdera alderantzizkoa da, alegia, ea ingurunearen geroz eta gehiagoko hondamenak ez ote dizkion populazio-hazkundeari bere mugak ezarriko dio Aizpuruak.

1115. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0010 Salhaketak bost galdera zuzenduko dizkie Euskal Autonomi Elkarteko alderdiei, beren jarrera ezagutzeko asmoarekin: transferentzien bidez espetxeak, presoak eta beren eskubideak zainduko diren; ea orain arte bezala erregimen itxiko kartzelek jarraituko duten edo beste bide alternatibo batzuk hartuko diren; kartzelako zigorrarekin soilik jarraituko den edo beste herrialde garatu batzuetan egin den bezala zigor alternatiboak bilatuko diren; ea bergizarteratzearen gaia politikoki erabiltzen jarraituko den; eta azkenik, kartzeletan HIESAk jota dauden presoen eta hiltzear dauden eta hiltzen diren presoen aurrean begiak hersten jarraituko den.

1116. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0010 Galdera hauei alderdiek emango dizkieten erantzunak ezinbestekoak dira Salhaketaren ustez, are gehiago transferentziak ematear dauden momentu honetan.

1117. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0003 Seguraski familia tradizionalaren defendatzaile porrokatu horiek, ageriko kontraesanean eroririk, lehen galderari ezezko borobilaz erantzungo zenioke.

1118. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1995 00021 Gure mugetarik kanpo, Belloch estatuko Barne ministro berari ere iritsi zitzaion gertaerari buruzko galdera bat.

1119. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 EZKER abertzalearen adierazpen bideak bahitzea berri ona den ala txarra galdera egiteak harrituko du gure irakurlea.

1120. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00007 Etxe langileen gizarte- eta lan-aurrerabidea sustatzeko aurreikusitako jarduketei buruzko galdera

1121. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00007 Biltzarreko Erregelamenduko 112.1 artikuluan ezarritakoa betez, Xabier Vélez Medrano Foru Parlamentario jaunak etxe langileen gizarte- eta lan-aurrerabidea sustatzeko aurreikusitako jarduketei buruz egindako galderaren erantzuna, Foru Diputazioak emana, Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin agindu da.

1122. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00007 Galdera hori 1998ko martxoaren 25eko 21. zk.ko Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

1123. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00007 Beraz, esparru honetan ez dago lege- eta arautegi-ahalmenik eta, beraz, Nafarroako Gobernuak ezin du inongo neurririk hartu galderaren helburu diren gaiak araupetzen dituen araudiaren aldaketa eragiteko.

1124. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00007 Iruñeko kongresu jauregi-entzutegiko eraikuntzaren eta kudeaketaren balizko pribatizazioari buruzko galdera

1125. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00007 Biltzarreko Erregelamenduko 112.1 artikuluan ezarritakoa betez, Isabel Arboniés Bermejo Foru Parlamentario andreak Iruñeko kongresu jauregi-entzutegiko eraikuntzaren eta kudeaketaren balizko pribatizazioari buruz egindako galderaren erantzuna, Foru Diputazioak emana, Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin agindu da.

1126. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00007 Galdera hori 1998ko martxoaren 25eko 21. zk.ko Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

1127. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00008 Nafarroako Gobernuaren babesean dauden nerabeei buruzko galdera

1128. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00008 Biltzarreko Erregelamenduko 112.1 artikuluan ezarritakoa betez, Jesús Javier Arteaga Olleta Foru Parlamentario jaunak Nafarroako Gobernuaren babesean dauden nerabeei buruz egindako galderaren erantzuna, Foru Diputazioak emana, Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin agindu da.

1129. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00008 Galdera hori 1998ko apirilaren 14ko 25. zk.ko Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

1130. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00009 Laugarren galderan aipatutakoari jarraiki, elkartea utzi ostean egiten den jarraipenari esker gazte hauen bilakaeraren berri izaten dugu.

1131. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00010 Altsasuko Aluminios de Alzania enpresari ezarritako ingurugiro arloko zehapen-espedienteari buruzko galdera

1132. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00010 Biltzarreko Erregelamenduko 112.1 artikuluan ezarritakoa betez, Begoña Errazti Esnal Foru Parlamentario andreak Altsasuko Aluminios de Alzania enpresari ezarritako ingurugiro arloko zehapen-espedienteari buruz egindako galderaren erantzuna, Foru Diputazioak emana, Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin agindu da.

1133. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00010 Galdera hori 1998ko martxoaren 17ko 19. zk.ko Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

1134. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00011 Nafarroako Gobernuak ugatzari buruzko bileran parte hartu ez izanari buruzko galdera

1135. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00011 Biltzarreko Erregelamenduko 112.1 artikuluan ezarritakoa betez, Ion Iñaki Erro Armendáriz Foru Parlamentario jaunak Nafarroako Gobernuak ugatzari buruzko bileran parte hartu ez izanari buruz egindako galderaren erantzuna, Foru Diputazioak emana, Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin agindu da.

1136. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00011 Galdera hori 1998ko martxoaren 31ko 22. zk.ko Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

1137. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00012 Musika irakaskuntzaren beharren gaineko ikerlana egiteari eta udal Musika eskolen finantziazioari buruzko galdera

1138. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00012 Biltzarreko Erregelamenduko 112.1 artikuluan ezarritakoa betez, Isabel Arboniés Bermejo Foru Parlamentario andreak musika irakaskuntzaren beharren gaineko ikerlana egiteari eta udal musika eskolen finantziazioari buruz egindako galderaren erantzuna, Foru Diputazioak emana, Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin agindu da.

1139. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00012 Galdera hori 1998ko martxoaren 25eko 21. zk.ko Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

1140. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00012 Dena den, datozen asteetan bukatzeko asmoa dugu galderan aipatutako azterketa.

1141. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00012 Nafarroa minusbaliatuen lan-integraziorako egitarauen barnean sartzeari buruzko galdera

1142. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00012 Biltzarreko Erregelamenduko 112.1 artikuluan ezarritakoa betez, Isabel Arboniés Bermejo Foru Parlamentario andreak Nafarroa minusbaliatuen lan-integraziorako egitarauen barnean sartzeari buruz egindako galderaren erantzuna, Foru Diputazioak emana, Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin agindu da.

1143. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00012 Galdera hori 1998ko martxoaren 31ko 22. zk.ko Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

1144. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00013 Kolonbiako bake negoziazioen aurretiko topaketak burutzeko Nafarroa hautatzeari buruzko galdera

1145. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00013 Biltzarreko Erregelamenduko 112.1 artikuluan ezarritakoa betez, Juan Cruz Alli Aranguren Foru Parlamentario jaunak Kolonbiako bake negoziazioen aurretiko topaketak burutzeko Nafarroa hautatzeari buruz egindako galderaren erantzuna, Foru Diputazioak emana, Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin agindu da.

1146. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00013 Galdera hori 1998ko apirilaren 14ko 25. zk.ko Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

1147. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999