XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0094 Eurezaz ziñoan erdia ezaleben Kartagon ulertu al izan, gogoz irakurri bai orregaitino.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0147 Ezta, beraz, naikoa gizonak Jaungoikoa egille ta nagositzat gogoz autortzea.

3. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0005 Olako gayak erraz imiñizkero, gogoz irakurriko leukiez gure baserrittarrak, euzkotarrak geyenik buru-argijak eta jakin-zaliak dira-ta.

4. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Matte eban aberrija eta gogoz orren alde lan egin eban OC izkeran idatzirik.

5. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0016 Goiz-arratsetan
Ordu guztietan
Birjiña bedeinka zagun,
Zeruko izarrari
Ama txit garbiari
Gogoz kanta zaiogun
.

6. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0082 (...), lenbaitlen ateratzen sayatuaz, Santuaren antzera caridadezco eguintz au urco lagunarentzat egiteco; eta eguitez ezin badu, gogoz bederic eguiten aleguinduco da.

7. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0329 Zure biotzeko ontasun onegatik, arren egidazu nere eragabeko gogo gaiztoak zuk nai dituzun eran zuzendu ditzadala, eta iraun dezadala nere gaizkiegiñen damutasunean; gurutza, beti, zure ondoren gogoz eraman da, lurreko nekeen bidez, zeruko atsegiña irabazi dezadan.

8. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0026 Naita, beintzat, gogoa banatu nai eztet; eta zure Ordekoak egingo duban guztiya nik ere gogoz egin asmo det.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Bazkari-bukaeran Don Jose azaldu zan maisterren artera ta bai gogoz ta iñon diran atsegiñezko itzakin artu.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. larrañaga 0042 Euskeldun zintzo bateri dagokion bezela euskera gogoz, biotzez ta benetan maite dutenak orrdea oso urri, oso gutxi...

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 Egin al zezakeana gogoz eskiñi zuan Olano'k, ta ala joan zan Tolosa'ra beste jaun batzuekin bilduta, guzien arrtean Lege zarren bitarrtez genduken auzia al zan era egokienean erabakitzeko asmoz beterik.

12. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0205 Batzuetan biotzetik jaiotako gauza gozoak esaten zitualako, beste batzuetan esaten zuana itz ederrez apaintzen zualako, asi ziran batzuek Olano'k ziona gogoz entzuten, eta bere itzaldian aurrera zijoala, geroz ta arreta geiago ipintzen zuten.

13. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0128 (...); baña asaben siñestean sendo ta ekanduetan garbi irauteko, eurakin estu ta ertsi lotuta, gogoz eta biotzez bat-eginda egotea baño oberik ete dago? ¡Ez!; orretarako biderik onena asabak eta euren gauzak biotzean ondo barrendu ta eurakin gogo ta biotzez bat-egitea da: augaitik, geure asabakin lokarri biziz lotzen gaituan geure euskera onek aen siñeste ta ekanduetan irauteko, berariz lagundu gaikez.

14. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0029 PARABATARRAK pozik eta gogoz beren Aitari entzuten zioten; baño ez Jainko gezurrezkoen apaiz parabatarrak.

15. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0054 2- Pasioko gertaldik gogoz gogoratu, eta Jaunari eskatu laguntza ez geyago pekaturik egiteko.

16. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0055 5- On ona ere litzake aurren aldian jarri degun mezatako misterioen ikasbidetik, otoitz-gayak ateratzea, gogoz misterio oyek gogoratuaz, Jaungoikoagaz zure barruan itz egiten dezula, Jaunari on ugariarren eskerrak emanaz; eta Berari eskatuaz eman degizkigula zeruratzeko bear ditugun laguntzak.

17. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1916 0098 Gogoz irakurtzen dira gaurko egunian ere bere idazti jatorrak; eta maisu argi eta pizkortzak daukate euskal zaliak.

18. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0540 Poztasun ori eramaten zuan bere neurtitzetara ere: orra zer dala ta ain gogoz irakurtzen ditugun Elizanburu'ren neurtitzak.

19. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0114 Ganeko egunetan soloko zokilampauml;k ampauml;usten baizen gogoz eragoioen (ari ziran) zekorrok iteilea erreketan narraz erabilela, lamiampauml;k uxampauml;tu nairik.

20. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0009 Ezagungarria, zabalgarria da, izan ere, Nekauste ederr ori; euskelzale eta euskel-yakintsu aundi batek egiña, eta antziñako aldi zoriontsuetan, Euskal-erriko eleizetan, ainbeste eta ainbeste bider gogoz abestua, pozez entzuna.

21. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0009 Ez da oraindik oitura gozo ori alde guztietan galdu; Yosu-Lagun Giputz-aren Nekaustea, ez Gipuzkoan bakarrik, Bizkaiko bazterr baten baño geyagotan ere, gogoz abestu oi da, pozik entzun oi da.

22. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0009 ¿Abestuko ez da ba gogoz, entzungo ez da ba posez euskeldun-artean; Euskeldun ospetsu batek egindako Nekaustea?....

23. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0015 17.- Arranondon edo Ondarroan ain ederrki egiten zana eta ain ederrki egiten dana, Euskelerriko erri aundi eta erri txiki guzti-guztietan egin bearr lezake Asterik Aundienean, Aste Santuan, Aste Donean, Aste Gurenean...; gure asaba zarren Nekauste ederr ori gogoz eta biotzez abesturik.

24. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0190 Goiz-goizetik lanean asten danak, ez al du adierazten lana gogoz arrtzen duela? Jaunaren billa goiz-goizetik asten bagera, biotzez maite degula ez al diogu Jaunari adierazten? Bai.

25. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0101 Zer ote zuen bada Mendiburu'k, orren gogoz oro bera entzutera erakarrtzeko, eta orrela denen biotz barreneraño sartzeko?.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Arratsaldian oso erromeri ederra egin zan gastediya gogoz dantzatu zala.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Bazkal-ondorian etorri ziran Batzoki-aurrera iru edo lau gizajo leporaño ardoz beteta, ujuka beti bezela; etziran beren gogoz etorri, baizik liberal jauntxu izatia nai luken batzuk, arrija bota eta eskuba gordetzen dutenak, bialdu zituzten amaiketako ederra emanda.

28. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Alkartasuna bear, ba, sendo ta gogoz ekiteko; izkillu altsua, lege-arauzko bidea agiri-agirian erabilli litekena Vae Soli! diñosku Idazti Deuna. Gizon bakartua, gixajoa.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 2) Ondo etorrijak bediz geure erri onetara Catalunya eta Galiza'ko bidaldubak, geurekin anattasunez eta gogoz ospatu gura dabelako jai au, eta aberri bakotxaren eskubidiak eta azkatasuna lorrtuteko gurari berezijaz datoselako.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Negu beltzaren urrengo, uda berria dator, eta poztu gaztiak arrosen usaña, eta ekiñ gogoz lanari.

31. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Aurrera bada guztiok zabalduaz azi onurakor ori, uri eta mendietan, kale eta baserrietan, guztiok ama egiazkoa ezagutuaz eta bera laztandu eta maitatuaz egunen batez gogoz abestu dezagun:
Azkatasun eguzkia
basotik erten da.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Biotzez ona dena, besteen alderako ona eta laguntzale izatea: gogoz argia eta ikasia bada, eginen du bide.

33. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Itz hoik militar-fachistek gogoz eta fede onez erran balituzte, eskualdunek, beren aldiz, alegin guztiak egingo zituzketen Eskual-herriak baketan iraun zezan, gerla izigarri orren su-garrak Eskual-herrira edatu etzitezin.

34. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00002 Obiak ezin leikez ixan, aragiaren gogoz bakarrik gixonak dagizan egipenak, Jainkuaren ziñesmenari ta Bere agintzai iges einda.

35. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Irallaren 3'an. ume ta Miren alabak Jauna artu eben batera; Maringo Txaunburu Ibargutxi'tar Jon Kurutzak emon eutsen, bitartian Miren alabok abestu situen ederto Aita Otaño ta Beran abesti onek Nai badozue jakiñ Gogoz ardezagun Jauna neure biotzak deitzen zaitu baita Ogi zerutik eta azkenian Jaunaren ereserkia abestu dayogun maitazunari.

36. 1940-1968 bizkaiera poesia m. juaristi 0219 Amatxu maiteena,
emoiguzu arren,
Zu gogoz maitatuaz
bizitzea emen,
iltzen gareanean
zerura gaitezen
Zeugaz an izateko
beti, beti.

AMEN.

37. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0052 Zuri agurka gerora
sarri dabilkit amets
eta, adiskide zurrian,
gogoz oi zaitut gorets
.

38. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0053 Nikanorren agindupean gogozago ekien egoten, maisuaren esanaldi ta jakinbehar ilun eta nekagarriak ausnartu ta eio ezinik, zazpi ahaleginetan jardun baino.

39. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0058 Medikua, sikiatra ona zan, ta gogoz artu eban mutillaren problemia.

40. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Antziñan, burdinezko gurutz bat egoan emen arroin (columma) baten ganian, beko aldian burdiñezko atabaka bat eukola, andik igaroten ziranak ezarri egien euren gogoz nai ebena.

41. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0154 Bere burua eriotzarako opalduten dau, arerioen eskuetara Bere gogoz doa; baña Bere ikasleai kalterik ez egiteko agintzen dautse.

42. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0323 Jaungoikoa'ren Seme... gizon-egiña, aragiz gurutzatua, Bere gogoz gugaitik nekeak artu ta obiratua izan zana, irugarren egunean biztu zala, Guraso Deunak diñoenez, norbaitek autortzen ez ba'dau, gaiztetsia izan bedi.

43. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0149 AMA - Aren itzak entzun ditut. Ez dut ezpairik, mutikoak esandakoaz, alegia, txango galgarri orretara, gogoz zurekin joan nai duala. Ator!, ator barrura, ene seme! (Mutikoa IIgarren Gelara sartuaz).

44. 1940-1968 gipuzkera poesia or 0004 6- Geroen batean
organuak soñuz
FUGA bat asten du,
bai baitakit buruz.
Ez dut aski oroiz,
bear dut adituz;
belarrik narama
barnari lagunduz,
Yauna zentzu guziz
ta gogoz maitatuz.

45. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0038 Argatik, bere buruausteak oro laga, ta azkenean, Jaingoikoaren eskuetan jarri zan erabat, Aren naia osoro ta gogoz betetzeko gertu.

46. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0135 Bere Biotz-barrengo apaltasuna ta mendetasuna ain argi adierazten dizkiguten itz oien bidez, osotoro jarri zan Andre Mari Alguztidunaren eskuetan, baita gogoz artu ere Jainkoaren Ama izateak berez zekarzion neke, lan eta ardurak.

47. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Arrezkero, guziok gogoz lander ziren: goikoak zituten gozagarri, ez lurgañekoak.

48. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0061 Urteetan aurrera dijoaztenean, iru, lau, bost eta begiak areago ikusten dutenian, errex erantsi lezaizkioke edozein dotrin, aurkezten zaiona gogoz onartzen baidu.

49. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0015 España'n idazten zana gogoz irakurtzen zuan Iturriaga'k, eta Frantziko idazleak ziotena ere bai.

50. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0044 Merezi dutenean, txalotu ditzagun gogoz.

51. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0007 Andra Mari Doatsuak Lourdes'ko Aitzuloan neska tolesgabe ta garbi bati agertzean, ari ta aren bitartez guztioi, etzion bakarrik biotz beroz otoitz egitera eragin, baita ere bere gogoz ta pozik kristau penitentziaren nekeak eramatera.

52. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0007 Ori da ere Gure naia, Jubileo-urte osoan, kristau guziak saiatu ditezela, ez bakarrik beren griña gaiztoak moteltzen eta menderatzen, baizik ere, al dan neurriz, bizialdi ontako neke ta naigabeak gogoz artzen....

53. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0008 Artu bada zure eskuetan eta gogoz irakurri zazu.

54. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0040 Itz auek entzun da, Margarita'k indar berria artu zuen bere bakardade artan irauteko, ango neke eta samintasunak pekatarien alde gogoz eramateko.

55. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0027 Gure Mikel eta Itziar Debatik etorri zitzaizkigunean, zuen arrera onaz eta lagunarte gogoz, ixildu gabe jardun zigutenan.

56. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt olab 0508 Zazpi alegiñok ongi ta gogoz egín zituan Olabidek.

57. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0186 - Orren ere bearra ba-daukagu, eta ori gogozago irakurriko du erri ikasiak, gu beste guziok gaitun baiño.

58. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0124 Onen eta beste edozeiñen iritzia gogoz entzungo nuke gai onetan.

59. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0036 Esan gabe doa, nere gari alea aren mandioko ale-pillari gogoz gaiñeratu niola; ta geroztik ere, nere laguntasun apurra beretzat izango dala.

60. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0003 Izkera eder eta agurgarri onen jatorria arkitu nai duenak bear ditu aztertu eta gogoz piztu aldi zarrenak, ez bakarrik gure basterretakoak, bañan Europa guzikoak, bai'ta ere Afrika eta Asia'koak.

61. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ox 00001 Bakea irabazten dena; bakea, gutarik bakotchak irabazi behar duena. Gogoz, elhez, lanaz, bere bihotz osoarekin.

62. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Bertze, herriz, mintzairaz, sinhestez, larru kolorez - holakoetan dugu ikusten argi eta garbi, ber-berak gaudela odolez, gogoz, amodioz, hots Jaungoikoak haragian landatu bere iduriko arima paregabeaz.

63. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Penitentziak ontara eragiten digu: pekatua gorroto izan ta ez geiago egin ta egiña ordaintzera; ildurak, griña gaiztoai gogor egitera; beartasunak, biotza, gogoz beintzat, ondasunetatik askatzera; garbitasunak, gorputzeko atsegin-zalekeria ezitzera; apaltasun edo umiltasunak gure buruari bear dan neurrian eder izatera; mendetasunak (obedientziak), nagusiaren mendean bizitzera.

64. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Errosarioa errezetan dogunean, Jesus eta Mariaren bizitzako misterioak gogoz ausnartuten doguz gure arima barruan, kristiñau erlegiñoko otoitzik ederrenak Aita gurea, Agur Maria ta Gloria agoz esaten ditugun bitartean.

65. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Baña euzkera nortzuk? Baleike nunbait izatea, edo nortzuk beartasun ori ikusiaz, gogoz asi eta gaur gure izkuntz maitearen jabe diranak, baña bildur naiz oso gutxi izango ote diran.

66. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. agirre 00001 - Ori dek motel, eutsi orri, gogoz ikasi gero zeozer izatea nai badek. Baña, mendi gizona izan adi, orain aizan bezelaxe, badaukat nik añako sasoia ta.

67. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Gogoz ekin deutso, eta alan agertu da liburu bikain au.

68. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0099 Zenbat aldiz dakusgu gure azal, narrua,
bekaizkeri illunkorrez jo ta urratua;
zenbat bider erraiak minduraz odoletan
baiña, gogoz daruagu geure elburua
zati bat itxiarren an bideko arantzeran!
.

69. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0184 Erri-gizonak, Jainko-errian bilduta ta Buru bakar baten menpean Kristoren Gorputz eginda, Elizaren zabalkundea ta santutasuna gogo-gogoz billatu-bearra dabe.

70. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0053 Orduko agintari eta militarrentzat kristiñau-maitasuna, gorrotoari lekurik ez emotea, biraoen aurka ekitea eztira euren belarriak gogoz entzuteko zermoi-gaiak, eta gotzaitegitik aita Palauri sermoirik egiteko baimena kentzea lortu dabe.

71. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0101 KATTALIN - Perpignanekoa bai. Robert. Zer dantzaria! Loria zunan harekin edozein dantzaren ematea... Eta eleketaria!... Ezin isildua! Eta jakin ezan intelijenta zela gero! Jo Dassin eta Ringoren kantu guztiak gogoz ba zezkinan! Eta besteenak ere franko plantan. Harekin bederen mintza ahal zitekenan...

72. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0133 2) Telebistan: nahiz teatroa nahiz zinema gogoz ikusiko duzu, noski.

73. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 Adibideekin jarraituz, isuna ordaintzen ez badugu, gure * ondasunak bahitu eta * enkantean jar diezazkigukete; * lizentziarik ez badugu, lanak geldieraziko dizkigute eta isun bat ezarriko; eta azkenik, Administrazio militarrera gogoz ez bagoaz, iheskaritzat deklaratuko gaituzte, atxilotu eta gartzelaratuak izateko arriskuan jartzen garelarik.

74. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura r. etxezarreta 0002 Baina bera zebilen
gehiago eskean
gogoz eskatzen zuen
hegan egitea
.

75. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0011 Atseginez eta geure gogoz egiten ditugun gauzetan ez gara nekatzen.

76. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 - Onez libratzen banaiz kuku horrek hartu behar dituenak... Kristorenak eta bost! - Bai, han nintzen, han bertan!- txibatoak hori besterik ez zuen errepikatzen - nahita eta gogoz bota zion begira intxaurrondoko intxaur ale mardulena.

77. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0071 Untziaren jabe egingo gaituk gogoz aritzen bagara.

78. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0138 Horregatik hartzen ditut gogoz beterinarioaren errekaduak, bestela ez lidake-eta karamelorik erregalatuko. Baina Eguzkitzarakoak...

79. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0013 - Jon, ebaki - agintzen zuen Xalbat izeneko berrogei-ta-hamar urte inguruko baserritarrak, eta Jon artzai ezti zaharra zutitzen zen, sakelatik kanita ateratzen zuen eta gogoz ekiten zion ebakitzeari besteak beha zituelarik.

80. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0044 Hainbeste entzunda nengoen etxean, eta orduan konturatu nintzen zergatik, Erandioko osaba Felipegatik, nahiz eta ez gutiago etxekoek abertzaleen artean zeuzkaten hartueman eta lagunengatik, alderdi nazionalistaren paperak saltzen zizkietenak edo beraiekin Santurtzin bertan edo Bilbon, hau dela edo bestea dela egoten zirenak, ikastola, edo elkartea, edo gudariren eguna (aitagaz Areatzeko Jondone Nikola elizara joan nintzen egokiera hura ez baitzait inoiz ahaztu, etxerantz beldurretan itzulita polizia jendea jotzen ikusten nuen lehen abagadunea izateagatik), edo ardotan ibiltzeko, erdaraz egin arren azkenean gogoz eta ahots goraz agur esan ahal izateko, norbera, hain zuzen, abertzale zelako marka.

81. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0150 Erratz hedatu beharko baita, ugaritu, Batzarretara lehen sorginak banaka heinean ordugero binaka eta hirunaka ekarriz, garraio bizkorrago batez, zu edonora eramanen era berean, aurkeztu ere bertako Lezera, Zakurripurdikora, oinez ahal zenezakeenagatik sarrera ospetsuago baten premian edo denen zirrara eragitearen guratan, oro bilduak zitezkeen bestez agertzea bait zitzaizun gogozago: Leze osoa iragan aurrena, harkaitzak agurtu, zizpuruak eta hatsak ferekatu, hango buruak xistuz desorraztu zorian, bihotza aztoratzerainoko hotsez eta irrintzi beldurgarri luze baten ondorengo (mendeko ere) isildasuna nagusiki gozatuz jarriko zinela Aker honen orduko bi adarren aldamenean, bi bait zituen beronek sasoi hartan, bi ziren lez Akerripurdi lezeko habearen hankak ere, bi eskuratuen onginahiak, bizitan Onbeltz eta Onotso izanez begizkotuak zuketz, bi ordurako harrizko oldarrak eta bi, halaber, Igandero haragitzea tokatzen zitzaizkizunak, zuzpertzea, zuk adina zure inguruko Xaxi orok gozatu gurazko, beharrezko eta izandako ifernu giltzan jabeak.

82. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0015 Rafotsbe, atsoak, Doso-k txikia eramateko eskaintza egitea gogoz espero bait zuen, pozarren eman zion.

83. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0044 Gogoz. Kanpaiak gora. Gora, errepika, gora. Apaldu dira honez gero.

84. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0093 Auxe eskatzen zan bertan, ots, argitara zedilla eliz-musikazko kantutegi errikoi bat eliztar guztiek, aurtzarotik asita, Parrokiko liturji-elizkizunetan eta bestelakoetan, eskuan liburua dutela, gogoz euskuar dezaten.

85. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1970 0083 Batzuk gaurko aurrerapen eta teknika bideak ikusita, aintziñako mundu atzeratuaren aztarnak baztartzeko gogoz.

86. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1971 0059 Ekin dezaiogula denok gogoz lanari eta zerbait egingo dugu.

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. urbieta 0030 Itsasoz itsasaldetik
itsas-lapurrak datoz
borrokarako prest daude
indarrez eta gogoz.
Makurrak, begibakarrak,
mozkorrak ta maltzurrak.
Horrelakoxeak dira
itsasoko lapurrak
.

88. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0062 Buditele zeritzatenek (Esnatzaileak euskeraz, abertzaletasunaren ereintza egin zutenek) gogoz egin zuten lana herrietan barrena.

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0124 Gurasoak sinesgabeak izanik, hamalau urterekin, bere gogoz, bataiatu zen. Protestante.

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. iruretagoiena 0028 Egun, 70 saletxe handi aurkitzen dira, DOMUSen administraziopean, nahiz-eta koperatiben SDGM DOMUSen babesean jartzea koperatiba beroien gogoz egin.

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0112 Eta, ekintza honetarako gogoz eta arduraz, elkar-lanetan ari ba-zarete, zoriona zer den ulertuko duzue.

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0028 On izango litzateke, gaia zuek osatzea Haurrarekin hitzeginez, eta berak, katekesi-saioan, ulertu eta gogoz hartu duena esaten utziz.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mroyo margolari 0035 Bainan ez pentsatu hura saski-naski antolaezina zenik, nahiz eta ospakizun batzuk behar bezala zelebratu, sinets haundiz eta bestetarako gogoz, zeren eta dena bere ordenean egiten bait zen, eta gertatzen zena jendeak, giro atsegin, txeratsu eta batere konbenzionala ez zen hartan, gustorago egiten zuela lana da.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0021 Eta hauek besteak baino gogozago berretzen ditu.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0076 Alderantziz bere garaiko intelektualek, lana gogoz onartu zuten, balioaren arabera ontzat eman.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0184 Andalucíako paisajea eta giroa gogoz jasotzen badu ere, lurralde hartako exotismoan murgildu ondoren, Euskalerrira itzuli nahi du.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0106 Hauzitegiek gogorki jardun zuten lege berria gogoz har eta bete erazteko.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0022 3- Hirugarrenekorik, gogoz ikasiko dituzu lerro batzu eta errepikatuko, deus ez baduzu konprenitzen ere.

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0163 Giro atsegina sortzen saiatu ziren gogoz, zuhaitzak eta zuhamuskak elkartuz, eta dena belardiekin ahalik ongienik ezkonduz.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1988 0435 Herri Literatura batzordeak bere gaiak aztertu eta landu gogoz, Manuel Lekuona izeneko iker saria sortzea eskatu du.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0020 Garrantzi haundiko garaia izan zen hori, esate baterako ikastolak indartzen ari ziren, oso gogoz gogoratzen dut esate baterako aurreneko Euskal Udalekua, erresidentzian zeudenentzat-eta.

102. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1986 0010 Jainkoa edozein gauza baino maiteago izango duzu: bihotz-bihotzez, gogo-gogoz eta indar guztiz maiteko duzu.

103. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0052 Baita zaillenera, eziña dirudianera bertara, gogor eta gogoz jotzeko, bikaindu ta kemendu ere.

104. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0087 Gogoz agurtuko nituzke aietxek....

105. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0087 Begiz ta gogoz ari nengoan; ari begira igarotzen nitun orduak.

106. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0105 Bere graziaz garbia ta zintzoa izateko gogoz...!.

107. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0295 Orrelako bazter atsedentsu bakoitzean jetxi ta bertan gelditzeko gogoaz geunden biok.

108. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zug 0094 Agur sutsu bat Euskalerriko izparringi ta aldizkingi guztiai, Argiaren orriak gogoz eskeiñiaz.

109. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak euskerazaintza 1988 0023 Mairuen aurkako burrukan ere parte artuko dute gogoz.

110. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0317 Behin hargatik poza zitzaidan markistu,
entzulek eskainirik bost minutu xixtu;
gogoz banintzan ere une hartan histu,
errespeto haundi bat ni baitan zen piztu.

111. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1986 0204 Doinua: Ikusten duzu goizean. Manukorta.
Kanporaketetan ari,
gogoz heldurik lanari,
naiz ta gaur Bilbon erori,
barkazazute huts egiterik
egin badiot inori,
jaso det txalo ugari
neretzat ona da hori,
eskerrik asko danori.

112. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1990 0001 DV Gaztea- Zein ezaugarri behar dira dantzari on bat izateko? Erritmoaren sentidoa eduki, elastizidadea eta batez ere gogoz aritzea.

113. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1990 0001 DV Gaztea- Zer gomendatuko zenioke balletean hasi nahi duten neske-mutilei? Eta mutilei bereziki? Hasieran zaila da eta gogoz egin behar dutela.

114. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Ondartxo koru gazte bat da, laneko gogoz beteta.

115. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Gogoz aritu ziren txikiak lurra atxurtu eta arbolak sartzen.

116. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Urteko jaiei azkeneko zumoa atera nahiz gogoz izaten da jendea eta, horrexegatik hondarreko festa hauen berri nahiko zehatz eman nahi da orrialde honetan.

117. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Nekazaritzatik bizi zen jendea, lur kaxkarretan gogor eta gogoz lan eginez, baina ibaien iturri oparoak agortu direnean, ez ur ez lur ez uzta geratu dira nekazariak, esan du.

118. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Bere borondatez edo gogoz joan zela txondarrera esan zen momentu berean, baina geroztik garbi jakin izan denez, etxekoek eta komunitatekoek behartu zuten horretara; tartean arrazoi edo motibo politikorik eta erlijiosorik ere izan omen zen.

119. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak t. erkizia 0001 Aldarrikatzen eta esijitzen dugun Eskola Nazional hori, gogoz eta koerentzi osoz erreibindikatzeak beste aldaketa batzuek lortzea dakarkigu.

120. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Eskolatik nekazaritzarako asmotan atera den gaztetxoak gogoz helduko dio baserriari.

121. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Baina gogoz eta bihotzez josia, nola ez, Baionan ibilki ziren horiei, jakinez geroz elkarretaratze hori zela berak beste inork baino gehiago bultzatu kanpaina baten lehen bururapena.

122. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1988 0002 Hain sutsu Gartsu, bero azaltzen diezu besteei zer egin nahi duzun, besteek gogoz egiten dutela beren esku dagoena zuri laguntzeko.

123. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Sakatu gogoz, txikitxuok, amatxoren bularrari, laster txaka-txaka asteko.

124. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Eta bearri aiek darien mendiko-usai gozoa gogoz arnastuko dugu ainbeste sasi-euskerazko kirats artean gabiltzalarik.

125. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.g. etxebarria 0001 Alde batetik, gogoz asiko ginake orainarteko ta gure egunetako ume-azleen eritxiak eta aholkuak* erakarten.

126. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Leen bezain gartsu ta areago arturik, gogoz eta irrikaz irakurriko duten uste osoan gatoz.

127. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Eta orixe bai dala ZER egiten dogunok gogoz artu gura geunken lana.

128. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Bestalde, zinegile gazteak ziren, eta gazteriaren arazo, amets eta buruausteak, beren berenak zituzten, eta gogoz saiatu ziren gordinki, beldurrik gabe, argi eta garbi, gazteen pentsaera eta jokerak aurrez aurre erakusten.

129. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. salbidegoitia 0002 Bere ekitaldia gogoz espero genuen eta beti bezala ea Gernika kantatuko lukeen zain.

130. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. bastarrika 0001 Iritsi naiz, kemena eskuetan,
beldurra atzean,
bizitzeko gogoz, berpizteko indarrez.
Hodei, zoaz, utz gaitzazu
zerua eta ni bat gaitezen.

131. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0002 Ondo dago Etxebarri ta Barinaga'ko neska-mutillak egin dabena: zintzo Ejerzizioetara etorri, gogoz itsaldiak entzun, ta illero euren egunean etorteko asmoa artu.

132. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Andrazko beste gizonezko batzen dira ta gogoz parte artu be bai.

133. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. unzueta 0002 Gogoz hartu neban uraren txaplada.

134. 1969-1990 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak karmel 1975 0033 Izena gitxiena da. Ez asteroko eta ez aldizkarietan ez dakigu oraindik gorriak eta baltzak eta zuriak gogoz irakurriko daben bat egiten.

135. 1991> bizkaiera bertsoak b. pujana 00097 Edadez zerbait gora garanok
begiratuta sinistu
denporeagaz egun andi au
egin jakula otzitu.
Gogoratuta egin dagigun
egun au indar-barriztu,
Andra Maria Ama ona da,
berari gogoz eskatu,
eta fedea sendotuteko
berak indartuko gaitu.

136. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00010 - Ez nok harritzen. Dana dala, ahaztu kaleko leloak eta goazak lehenbailehen koba-zulora -esan neutsan, motxilea bizkarreratzeko gogoz.

137. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0095 2.- Gogoz eta bestelako diru-nahirik gabe erakunde publikoetan eta irabazi asmorik gabeko pribatuetan sartzen diren herritarrak izango dira babes zibileko boluntarioak lege honen xedeetarako.

138. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0035 Haur guztiek barre egiten zuten gogoz oihukatzen zuten bitartean.

139. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0007 Tira, has zaitezte bada, zuen arteko taldeak eratzen eta gogoz ekin.

140. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0047 Ea gogoz egiten duzun.

141. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. urrutia 00139 Urrats arinez abiatu nintzen berarengana eta gogoz besarkatu nuen negar-malko lodiak masailetan behera zihoazkigun heinean. Sekulako poza hartu nuen nire aurpegiaren isla bere begi nekatuetan ikustean.

142. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. gomez 00139 Orduan lana bilatzeari ekin nion gogoz, gauez lo egiteko txokoren bat bilatzen nuen bitartean.

143. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. gillenea 00009 Narraski-Saski andrearen sabela gogoz ari zen burrunbaka.

144. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. maiz 00122 Denboralditxo bat bazen parrandatxorik egin gabea nintzela eta denak mozorrotzen diren herri bateko festa ospetsuak zirela aprobetxatuz, hurrengo egunerako plana gauzatua nuen jada eta lagunei kontatzeko gogoz nengoen.

145. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00109 Hizketarako gogoz zebilen nonbait.

146. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00109 Ni bederen, hizketarako gogoz nenbilen edota entzuteko besteren ezean.

147. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0045 Pentsatzen dut onena gertatutako ordenan hastea izango dela, nahiz eta gogoz nagoen etorri ahala idazteko.

148. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0052 Dibujoko mahai zabalaren aurrean finkaturik, gogoz ekin zion lanari.

149. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00140 nondik nora joan etxerik ez badut
gaueko lurrunek gogoz hartu naute
galdu zen laztan bat bilatuko dizut
eta izar bat
eta izar bat piztu da gauean

150. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00268 Bi izebek ere gogoz barre egin zuten, Gabrielen arduratasuna olgetagai jakina baitzen beren artean.

151. 1991> euskara batua literatur prosa m. hoyos 0057 Akaso ez al gara izan euskaldunak, baleak bezalaxe, geure biziraupenari indarrez eta gogoz aurre egin beharrean, basamortu antzuetan geure buruaz beste egitea nahiago izan dugunak?

152. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0024 Euria gogoz egiten hasi zuen berriro.

153. 1991> euskara batua literatur prosa k. santisteban 0008 Lehen bertsoa baizik ez zekien, baina gogoz ahalegintzen zen bere ezagupen urriei atarramendua bilatzen.

154. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. amas 00234 Berak zioenez, guztiz harritzen zen, behin eta berriz, ikustean, hainbat entzulek zein sakonki eta gogoz onartzen zuen kristau-predikua, nahiz eta Hitzaren aldarrikapena bera nahikoa motela ohi zen, hizkera mordoiloan adierazia askotan, behar-bezalako gardentasunik gabea, beraz, eta gehienbat kontzeptu erabat arrotzen bidez emana.

155. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kortazar 00108 Ikuspegia da, behar bada, kontua: poesia deskribatzailea ematen du lehen irakurketa batean, neurriaren agindupean ondo taiutua, irudiagatik dioen moduan, zatar zena bilakatu eder egin gogoz aritu da Luis Mari Mujika.

156. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barandiaran 00103 Amorratzen hasia naiz jada folklore bera dela dantzariak, txistulariak, bertsolariak edo haur kantariak, bakar batzuk aipatzeagatik. Amorratzen gogoz kontra, gainera (ni ere txistulari izan nintzen) baina amorratzen gogoz:

157. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00031 Halatan bada, bazkaldu ondoan zenbait lagun abiatzen ginen ikasetxeko barrunbeak oro miatu gogoz, zerbait erigarri, misterios, somatzen genuelarik geronentzat debekua zen laberinto hartan.

158. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. zubizarreta 0157 Olerkari zenez ospetsuago bada ere, badu beste alderdi bat, gogoz jorratu zuena, eta guri zuzenean doakiguna: itzultze lana.

159. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. perez 0220 Gogoz baino gogozago jasotzeko moduko eskuliburua da oraingoan aurkeztu beharra, sei urte luzez itxoin behar izan baita Pragmatikagintzan klasiko bilakaturiko LEVINSONen ingelesezko lanak (Cambridge University Press, 1983) gaztel iraultzea jaso zezan.

160. 1991> euskara batua saiakera-liburuak 15 gertaera 0063 Espainiako (eta Euskal Herriko) aberats-talde handiek, Eliza katolikoaren hierarkiak, eskuineko alderdiek eta militarren goi-mailako agintari gehienek Franco jeneralari gogoz laguntza eman zioten.

161. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0015 Artzainak biltzen direnean norberak gogoz goratzen ditu bere elkarteko merituak, eta ni neu behin baino gehiagotan izan nintzen horren lekuko: Zein olak du ikuskizun ederrena?

162. 1991> euskara batua saiakera-liburuak rol sexualak 0044 Dena den, norbaiten presentzia aldamenean izatea, gogoz desiratzen dute.

163. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. alonso 0144 Azkoitiarrek arerio kementsua, Bergara, izan zuten aurrez aurre, errebantxarako gogoz gainera.

164. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0004 Gogo-gogoz egindako lanak izan dira eta, aldaketa txikiak gorabehera, haietaz baliatu naiz Karmel aldizkarirako idazlan hau burutzerako.

165. 1991> gipuzkera antzerkia elizdo 0140 Ni ere zerbait esateko gogoz naukazu bada.

166. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak salav 00071 Gogoz ari giñala nion, alegia, sagardoa edan eta edan.

167. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak salav 00191 ZARATEGI baserria Donostian, Altzako Intxaurrondo baillaran zegoan, eguzkiak eta aize garbiak gogoz maitatzen zutela, leku alai eta patxaratsu batean, kamio ertzean zutitua.

168. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.b. etxarren 00085 Luzaide-ko Anjel ainziburu-k kantatu ditu Amuritza-ren hiru bertsu, gogoz atxikiak, eta beste lau hor berean berari gogoratua.

169. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0035 Gaur egun partidu guztiak zailak dira, talde guztiak gogoz etortzen dira hona jokatzera eta Reala gainera ondo dago, moral handiz, eta gure aurka beti partidu onak egin ditu.

170. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0023 Solak asteazkenean izandako entrenamenduan iragarri zuen gogoz lan egiten ez duten jokalariak taldetik kanpo utziko zituela eta hitza bete du.

171. 1991> sailkatu gabeak egunkariak b. del teso 0024 Komedia gazi-gozoa eskas baina egokia Italiak aldameneko heri txiroekin dituen zorrak ordaintzen saiatzen da gogoz eta gogotik.

172. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0012 Hasiera baten beldurra bazuten ere gogoz ebatu diote proiektu berriari.

173. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. del teso 0041 Hollywoodi ederki, gogoz eta gogor ematen dio jipoia.

174. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1992 0007 Uste dut horrelakorik ez dagoela, bakarra dagoela gogoz idatzitakoa.

175. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0036 Eskuinean daukadan putakumeak gogoz sakatu du alarmaren botoia, bildurrik gabe, agerian utzi diot nik garuna.

175 emaitza

Datu-estatistikoak: