XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0010 Txapel eta bularrean ezkerraldetik, guztiak erabilli bearko daben GUDAL-JAUPARITZA ezaubidea onangoa izangoda: Pax Christi izki-alda zuriz: barrua gorriz dana areitz adarbi ezez baranoturik eta ikurdi itxuraz.

2. 1900-1939 bizkaiera poesia enb 0002 ¿Zer balijo dau zuri, baltz, gorri
Edo nabarr ixaiak,
Baldin ezpa-dau zer ikusirik
Orraz Euzkera mattiak?
Alde batera utzirik bada
Politikeri-nastiak;
Euzkereari danok zabaldu
Biarr deutsaguz atiak
.

3. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0108 Oro nintzan azkuraz...
Laster uxatu zendun ain amets gozua.
¡Zeure bijotza dozun erruki bakua!
Yantzija josi barik,
leunki, bildur bagerik
zulatubaz bijotza
sakon sartu zeunstazun jostorratz zorrotza.
Eta neure soñeko tantatxu laztanak
gorri egin ebazan mutillan espanak.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Egun onetako arratsaldian illunabartu deiyenian, isten dabeez echeko atiak (kanpora urteteko ate nagosiak), eta batzuk baita paper gorri bat bertan inkau be, au apurtu barik, atia idigi ezin leitian lez.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 Eche-jaunak, bere soineko jantzirik oneenaz apainduta, iminten daus olezko bandeja baten len esan dodazan opariyok, idigiten dabe paper gorriyagaz ichiriko ate-nagosiya, eta bandejia eskuetan dabela urteten dau kanpora.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0005 Gau atan eche guztiyetakoak kako ganian edo arbola ganetan eskeiten dabez kurtzuluak edo kandelak paper gorrizko edo lorazko faroletan; eta ume koskorrak lora gorridun farolakin olgetan kalerik kale ibilten dira.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0042 Orduan Jesusen Ikasleak ¡alkondara ta gona zuri almidoi ta burdin beroagaz gogortu ta leunduak jasten zituen soñean! Buruan barriz oraingo Eliz-Artzain edo Obispoak eliz-jaietan erabilli oi daben antzeko txapela eruatebien, ¡paper zuriagaz egiña!, oial-estu edo zinta gorriakaz apaindurikoa Eguen Donean, da oialtxu baltzagaz Bariakuan....

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0034 ¡Asaba deunak lekaroan egin zuten bizkera estu ta gorria! ¡Ayenak ziran ziltza luze ta aztunak! Etsaya amaiketan yazarri zitzayen! Yainkoari eskeñi zizkioten otoyak zein sarritsu ta beroak ziran!.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0023 Begira, ene gogua, pizti gaizto aek gure Josu ona zelan erantzi daben, eta tunikea gorputzari itxasitta eukalarik, azal eta odol-zatijak atara eutsoezan, gottik berañoko gorputz osua zauri gorrija lez agertzen zala, ta onen gañez, aoa be biaztunaz minddu eutsoen.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0006 Garrasta baxen andija zan bere gorputza, gustiz inddarrtsuba, azal gorriduna, ule-luzia, begi-zolija, ipuin zarreko Baso-jauna lakua.

11. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Neskatxak jantzan ibiltten direan legez ontzijak itxasuan agiri ziran Aitz gorri eta zurijak alde batetik ondartza gordetan dautsoela eta bestetik aurrez aurre ilargi erdi lakotxe izparrena dabela erri politta ikusten zan.

12. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0070 Irugarren enderritartekoari gorria deritxoe; bere burua lenen 1905'garren urtean agertu eban Errusi'ko eun-ola baten; gero iltzat egoan; baña 1919'garrenean berbiztu zan, Lenin eta onen lagunak emondako arnaseaz.

13. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0130 Lenengo aldian gudari gorrien agintzapeko baltsakeria 1921'garren urteraño; gero Nep eritxon ondasunen jaurkera barria 1925'garren urterarte; arrezkero gudarien menpean barriro be baltsakeri edo komunismoa dauke.

14. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0006 bost illabeteko olaxko guri-guria tontorka bat letxuz ornitua; xaltxa goxo-goxotan eperrak; postriak ere guziak neronek egiñak: baratzako marrubi gorri-mardulak eta krema... sei arraultzakin egiña! ta Mendaro'ko bizkotxoz inguratua Tomax-i krema gustatzen zayonarekin a zer platerka jango duen!

15. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0006 Gaur nere xurikeri bearrik ez du izango Tomax'ek, bazkaria bera da naiko xurikerigarri; izan ere au bazkaria!: Bitartekotatik, entremesak, mota guziak; sopa, izarrez josiya; perretxiku-tortilla; otarraia bere adar, atzapar gorri ta guzi aldamenean mayonesa ori-ori duala;

16. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0148 Eguzkiak udan majo berotzen dik (Parre Poliren aldekoak) ta ezin diat gau illun beltzez deusik ikusi (Parre berriz ere); ongi etorria, amona gorria.

17. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0012 Malen. - (Txaloka) Bai, bai! Nik ere ikasi egingo det zuen abestia! (Lau mutillak elkarren biran jarri ta Txakur gorri abesten dute).

18. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0054 Nolanai ere ixtillu gorrian arkitu bearrak ziran.

19. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0040 Gelditu zaigun lurrari ur garbia botatzen ba'diogu eta al dan ala erabillian naztu-azten badegu, ur garbia, ori gorri jarri arte zikinduko da: ikusi zazute egia dan edo ez: ¿baietz?.

20. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0298 zabaltzen daki, munduak iñoiz
amak bezela besuak,
berarengandik laztan eder bat
arturik ume gaxuak!
daki arpegi eder gorrian
jartzen amaren musuak...
aztutze ez diran musu galantak,
barrendik irtendakuak!

21. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Eskeintzen daki mundu choruak
poza, pakea aurretik,
negar biurtzen dan pake otza
urre apaiñez jantzirik,
nola arbolak eskeintzen duen
bere ugaritasuntik
sagar ederrak, gorriak, baiñan
ustelak asko barrendik
.

22. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0438 Goroldiyo gañetik
pasiaz azpira,
bere xanko gorriyak
emanaz argira,
egiñaz noizian beiñ
grabiyol mugira,
azalduaz poz antza
lasai arpegira...
auntzachuen titiya
chupatzen ari da
.

23. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Arkupe-kanpotik sudur-zapi poxpoliña zetorren goitik beera, zeruko illunabar-argi gorrian, balkoi batetik eroria.

24. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0191 Zernai zaar ta ertizko etxean dezuten orok gatun, jazki, burni landu, arri-lan, argizaiol, pertza gorri...... nik al-datit jar zazute, arren, Eusko-Ikaskuntzaren eskuetan, Donastia'n Aldundi jauregian (Diputazioan) ditun landoletara (bureaux) bializ.

25. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0140 Ta Inazio, gure patrroi aundia bezela, ala kantatzen zion Jabierrtxo'ri bere aitak:
¡Jabiertxo,
gure mutil txikia!:
au ixtillu gorria
ekarri
eta diguzu jarri.

26. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 Erabakitza edo asmo onen berri eman ziyotenian alabari, jarri zan au pozez beterik, non chori batek udaberriyan ez duben ulertzen gerezi gorri gañean mokoka ari danian ere, ainbesterañoko poz eta atsegintasunik.

27. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0032 Izartxuak izaten du jayotzetik argiyá, jayotzetik izaten du, Mendak usaya, Marrubitxua da jayotzetik, gorriya.

28. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0038 // Goiz gorri, egoa edo euri.

29. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0135 Ta azkenik ez luzatzeko: oraindik ere eranegun ¿badakizute zer besterik egin degun?... Donosti'ko antzokirik ederrenean, udaaren gorrienean, yendea abea yotzeraño erakarri, ta Euskalerri'ko neskatx aundiki sorta ugari bati (are markesak ere tartean baibaitziran) euskera utsez yardun arazi, Euskerari Emakumeen Maite-Agurra eskeñi arazi, bertakoei ta erbestetarrei oso goitik auxe esanaz: euskeraz itz-egitea, alegia, eztala emendik aurrera izango baserritarren eginbearra: goigoieneko alabak ere arrokiro erabili nai dutela ezpañetan, gurasoengandiko ots eztia dutelako, ta, bear ba-da, euskeraz ari diranean bezin eder ta laztan iñoiz beren buruak agertu izan eztitutelako.

30. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0205 2 Arrosa ta liriyo
Gorri ta txuriyak,
Zure aldean dira
Beltz eta itsusiyak;
Orni zaitualako
Jauna'ren graziyak,
Arriturik dauzkatzu
Zerutar guziyak.

31. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0101 Naparroko erregearen esanera, Prantzisko Deuna Iruñara joan omen zan; eta burruka gorrian zebiltzen, ango auzoarteak onez pakea egitera ekarri omen zituan.

32. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0097 Askotan bide txarretatik aberaskiak egin dituzten gizon askok ez luteke biurtu naiko diru ura guztia, beren sendia, beren seme-alabak oso aberats eta eroso bizi diranak beartasunik gorrienean geldituko lirakelako, egun batetik bestera, bai lengo aberastasun oparo aiek gabe ta bai dirurik irabazteko ta lan gogorrik egiteko oiturik ez dutela, aurrerapiderik gabe geldituko lirakelako ta orregatik estuasun larri onetan ikustean asko betiko ondatuko (kondenatuko) lirake beren aberastasun gaizki egiñak ez biurtzearren eta estuasun larri onetatik atera ta beren gaizkapena (salbazioa) iristeko jartzen ditu erraztasun auek; baña len esan deten bezela aberastasun aien jaberik eta norenak diran azaltzen ez danean, jabea azaldu ezkero bada, oso-osorik biurtu bearrean arkituko litzake ta au beti ta iñolako barkapenik gabe.

33. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0145 Santa itsastar ederrak, zuen Eliza gorriaren dorrea ta dorre-ortzak eraikitzeko aintziradia aukeratu duzuten ezkero ¿zer egiñen du itsasgizonak ontzian itsasoa aserretzean, berela zuen egurats biguina bialtzen ez ba diozute? Zer egiñen du zuen laguntza bage itsu gaixoak? Ene! Ez da sobirik ez kirtangorririk, aren zorigaitza senda dezakenik, eta itzik egin bage egun osoa igarotzen du, bizitza illunean.

34. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0117 Prantziskok Masseo anaiaren ogiak berak bilduak baño aundiagoak eta ederragoak ikusirik atsegin aundia artu zuan, ta lagunari begiratuta esan zion: -¡O anai Masseo ez degu onelako ondasunik merezi! Itz auek berriz eta berriz esaten ari zala Masseok erantzun zion: - Aita, nola deitu dezakezu ondasuna gabetasun gorri au, bearr degunik ere ez degu-ta? Emen ez dago mampacirc;izapirik, ez labanik, ez azpillik, ez etxerik, ez mampacirc;irik, ez morroi ta miraberik.

35. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0166 Bidaldi ontan erakatsi zion Leon anaiari, egiazko alaitasuna ez dagola ez miragillea izaten, ez onbidetsu ta ona izaten, norberak bere burua ukatuta, Kristogatik miñak, ezezpenak, laidoak eta bearrik gorrienak alaiki eramaten baizik. (1)Loratxuak, 22-25 orrialdeetan.

36. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0005 Sanxelipu errian atxitu ninduten soldadu gorriak, beste bi Kaputxino misiolari euskaldunekin batean.

37. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0085 Gorriek berriz; aurreko gauean egin zuten betekadaz gaiñera, jateko ugari zeramatzaten: ezti, aragi, ogi, azukare, patata egosi ta abar gizon zuur, erneak izaki aiek.

38. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0148 Ta gudari saldo osoa bildurik, 17 soñean txabux gorri bat, eta buruan arantzaz eyotako buruntz bat ezarri zioten.

39. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0148 20 Ta orrela ixekatu ondoren, txabux gorria erantzi ta bere soñekoa yantzi zioten.

40. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Baina usterik gutxienean, aspaldian ixillik bazeuden ere, asi dira gorrien kañoiak dunba dunba errirantz.

41. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0093 Bai goizian meza nagusiko garayan eleiz nagusian eta arratzian emengo lekaimen eleizatxoan, itzaldi ederrak egin digu, baita ere, Aita Gorri Pantzeskatarrak erderaz.

42. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0158 Emezorrtzi ale girgill (zinta) gorri baten sarrtuak emen ziran.

43. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0006 Zuek bezelako mutil-koskorra nintzanian arkitu nuen ezponda batean zegoela burua tente zeukan suge gorri bat; eta mizto zorrotza erakusten bai zuen, ez nuen izan iges egiteko ausardia baizik.

44. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0006 Suge gorria ikusi ala obe dek bildurti izatea ausartia baño.

45. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0132 Orduan, Jesus-en amak erdoy gabeko eskuchu garbiyak bularraren onduan tolesturik, beguiyak goruntz jaso-ta, biotza Jaungoikoz sutua zenkalarik, irekitzen ditu bere españ gorriyak, eta Zerutarrik bikañenak beretzat nai lukian mingañik dontsuenakin ekiten diyo Jaunaren ondasunak aguertziari: Magnificat anima mea Dominum Luc I 46.

46. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0024 Biba bethi mama gorria!.......

47. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0664 Hasarre gorrian orduan, makila batekin heldu zaiote nausia eta bietarik ohe-hegian zagona Jon Doni Petri gaizoa ongi zafratzen du, eta badoa.

48. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0122 Kardinale pullit pullit batzu, churi eta gorri beren moko ondoak, hori eta beltch beren hegalak, multchoka bazoazin merchika ondo batetara lehenik, bertze batetara gero, elgar atchemanka, sekulako erasietan: petti, petti, petti.

49. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0122 Dena urhe; gorri gorria, hori horia; urdin urdina gero, lilluraturik behar baitzen egon, heieri beha eta beha!.

50. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0168 Gorri gorria hemen, churi churia hantchet, paretak, athe-leihoak, etche-aintzin guziak, oihalez, mihisez, hostailez eta lorez ederki aphainduak ziren oro.

51. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0217 Eta berriz lothu ziren pilotari, errabia gorrian.

52. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0137 Han iragan nituen bi egunak phesta gorrian iragan gintuen, etchetik etcherat, arno berri jastatzen eta irrisa jaten!.

53. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0055 Bainan bat bertzearen ondotik hirugarren arratseko norapeit itzali ziren marloinak ere beren moko gorri chorrotcharekin....

54. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0208 Oilarrak ordu berean kantatu zue ta eilalamiak, aserre gorritan suturik, erran zue: Madarikatuko altzaio oilar orri mia, orrengatik galdu bampauml;itut estudiante bilagorria.

55. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0489 Huna loria! Loriaren loriaz karranka gorrian ari zen-eta! Azkenekotz zapart egiteko heinean belea urruntzen da etchetik.

56. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Buru hori tétine arras argal edo chimpletarik aski duzue, kautchu gorriz, errechki itzul ditakena garbitzeko.

57. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0038 Biziki gorri; eta begiak? dichtirant.

58. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0038 Eta zintzurra? Biziki gorri bainan ttitta churirik gabe.

59. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0038 Behazakozue zintzurr; usaian baino den gutiena gorriago bainan amygdalen aldean eta luettearen gainean plaka churiak.

60. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0227 Nola lore gorri bat baitu, horra nundik datorkion segur eskuarazko izen hau.

61. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0228 Huna orotan ezagutua den lore gorri ederrari Eskualdunek eman dioten izenetarik bat.

62. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Oraingo ottura loyen aurrka zirikada gorrijak jaurrti dauz, kistarr bidietara itxuli biarr diralako gixonak.

63. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Beso-makillak, gorri; ta gañetikoan ligerita, ligerita zegoan.

64. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Illunabarra zan, apalosteko paseora, ta besomakillak gorri zituala, ta gañerakoan ere ligerita, ligerita....

65. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Ez noski, ez det uste, zuen odola, eusko odol gorria da, eta oso garbia gañera....

66. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Meza Nagusitan eliz-jantzi berriak atera zituzten apaizak; oso ederrak dira; dana urrezkoak, eta Erresusta'tar Juana andre elizkoi zanak emengo egun gorri artan zozialistak il zuten D. Dagoberto'ren arreba zanak G.B.) ortarako utzitako diruz erosiak, Artxipreste jaunak esan zuanez.

67. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Karlista-fachistek, Iruñan eta Gazteizen (Pampelunen eta Vitorian), JEL-zaleei kalterik izigarrienak egiten zazkoten egun bereetan (igesko agorrilean), JEL-zaleek egin ala guziak egiten ari ziren, Donostia-n, karlista-fachisten aldeko jendea, eta militarrek berak ere, gorrien eskuetatik askazen eta libratzen.

68. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Hoik guziok hola direlarik, gerlaren astean, Pradera, Donostia-n zen; gorriak, militarrek egin eriotze ta tzarkeri aunitz sufrituta gero, nagusitu zirenean, asi ziren, berak ere, militar eta aien lagunei, eriotze ta kalte aundiak egiten.

69. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Gero ere, etche hartatik bear baino leenago atera zelako, erori zen gorrien eskuetan ta galdu zuen bizia.

70. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Bainan langile gorriak, asarre ta amurruz baitziren, agertu ziren deputatu jauregi aitzinean, eta beren fusil ta bertze armak altchaturik, eskatu zuten garrazki, bidea libre utzi zitaietela, barnean sartu eta Carrasco buruzagia ta hunen lagunak iltzeko.

71. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Bernoville jaunak, gauza jakingarri aunitz ezarten ditu irakurgai hartan, eta urrengo hau ere bai: Bilbao-n, Urtarrilaren (Ilbeltzaren) leen egunetan, gorri (eta gorri etziren) gizon tzar batzuek egin eriotz izigarriez, Eskual-gobernamenduak etzuela obenik; batez ere Agirre ta Monzon, gobernu artako agintariek (biak eskual-maitatzaile) egin zituztela egin-aal guziak eriotz aien ebitatzeko, bi gizon hoiek baitzuten zaintze-lan orren ardura.

72. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Irakurgai hortan, Bernoville-k, madarikatzen ditu, garrazki, gerla huntan gorriek egin tzarkeriak; eta eskual-maitatzailea ere, damu-minak, barren arrak, joko duela beti (erraiten du), lagun tzar hoiekin bat egin duelakotz.ampquot;

73. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Guri laguntzen saiatzen diran
guziak edo geienak
komunista ta sozialista
gorri izena dutenak.
Gure anaiei laguntzearren
oiek egin dituztenak
gure aldetik aitortu bear
ukatu ezin leikenak
ta euzkotarrak biotzetikan
eskertu bear ditunak.

74. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Katolikoak ikusi orain
gorrien jardun zuzena
eta aztertu pizkat beenik
zuen biotzen barrena.
Ikasbidea jaso zazute
gerta ez dedin urrena
besteak egin zuek lenengo
egin bear zendutena
ta orla agertuko dezute
Kristauen anaitasuna.

75. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 LANGILE CHURIAK ETA LANGILE GORRIAK

76. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Langile-katolikuen elgarkuntzak, aberatsek begi onez goratzen eta laguntzen dituzte; bainan, geienetan, ez katolikuak direlakotz, aberatsendako gorriak baino leguncheago, guricheago direlakotz baizik; eta ortche dute elgarkuntza hoik beren galbidea: katolikuen artean, aberatsak; aberatsen artean edo urbil, langileak, bainan aberatseri nolabaiteko esker-lokarriez atchikiak.

77. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Egin zezaketen, beraz, eskual-langileek nahi zuketena beren eskubide ta zuzenen alde: agertu zitezken, aberaskeri eta nagusikeriaren kontra, gorriak berak baino gogorago, sutsuago, garrazkiago; eta eskual maitatzaileek, benetako eskualdunek, errespetatu ta maitatuko zituzketen; gehiago oraindik: nagusiren batek eskual-langileen kontra geiegikeriren bat egin nahi bazukeen, eskual-maitatzaile oro, nagusi aren kontra agertuko ziratekeen, alta (nahiz-eta) lagun ura ere eskual-maitatzailea izan.

78. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Gorriek ere itzal aundia zioten ta bera ontaz baliatzen zan jende txearen gogoak irabastearren.

79. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Eskualdun jator-jator batek (un vasco cien por cien) erran du, goraki, nahiago duela bere eskual-odola ukatu, gorriekin bat egin baino (Prefiero renegar de mi raza vasca que no unirme con los rojos).

80. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Benetako Eskual-erritarrak, bere izena, bere odola, bere izaite guzia leenago galdu bear omen du, gorriekin bat egin baino...

81. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Nahiago dut Espaiña gorria, Espaiña zatituta baino .(Antes una España roja que una España rota).

82. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Beraz España-tiar katolikuendako, leen-bizi Espaiña da ; eta gero, gorri edo churi izaite hori.

83. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 España-tiartasuna galtzea, Espainia ukatzea, pekaturik aundiena dute, pekaturik nagusiena, tcharrena, lotsagarriena ; bertze, gorri edo churi izaite hori, pekatu tikiagoa, pekatu parkagarria.

84. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Politikan gorri edo churi izaitea ?

85. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Hortan eztuzu pekatu aundirik : obe dukezu churi izaitea : bainan gorri izanagatik ere, Espainia maite baldin baduzu, konponduko gera, parkatuko dizugu pekatu hori.

86. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Bizkitartean, dotrina hori, Calvo Sotelo-k, Queipo de Llanok eta Espaina-tiar orok, berendako dute bakarrik : bertzeendako... ikusi dugu gorago : Euskaldunak, Eskual-erritarrak, gorriekin bat-egin baino leenago, galdu behar du bere izaitea, ukatu behar du bere izena, saldu behar du bere odola.

87. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Espaiña-tarren odola, beraz, gauza balio aundi-aundiakoa da; ezta ezer aren pareko ; munduko politika gorri ta politika churi guziak baino gorago ta aitzinago jarri bear dute Espainia-tarrek.

88. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Ondoren eta ur irakiñdako epelarekin eta lenago esan degun jaboiakiñ garbitu sendo eta bere bidean zear bialduko dezute koipe estalgarri ori eta zeiñ garbi, azal gorri ederrakiñ ikusiko dezuten aurtxoa!.

89. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Gil Robles'ek Madrid'eko aldun batzarrean ez ezik Españi guzian erriz-erri jardun zan errelijioaren alde ta gorrien zentzugabekerien aurka garbi jokaturik.

90. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Orai duela zenbeit aste, polizako gizonek egin zioten berbala zozialisten aitzindari bati, zeren jaun horrek ezarri baitzituen, etche batetako leihoetan, bandera gorri batzu.

91. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Beraz zozialistek ager detzazkete beren bandera gorriak deskantsuan, eta nehoren beldurrik gabe.

92. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Ez da beraz harrigarri, framazon gorrietarik andana bat ere jarreiki bazaio, garrastekin eta churiekin batean, komisarioen galdearen ez onesteko Bortz ehun eta lauetan hogoi deputatuetarik, ez dire arras berrehun nahi izan dutenak budjetetik khendu aphezpikueri eta aphezeri zor zaioten dirua, komisarioen galdearen arabera.

93. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Ez omen da haizu gezurra dion ministro bati gezurti bat dela erraitea; ezen, gorrien manuz, Coutant hori eman dute deputatuen bilkuretarik kampo zenbeit egunentzat, hola mintzatu delakotz ministroari buruz.

94. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Artetan tisana gorritik zorta bat, eta gero, tiroa ederrago baizik ez joaiten.

95. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Gure buruzagi gorri framazonak harrituak dagode, ez baizuten uste holako solasik hoin garbiki entzun, eta ikhusten baitute, horren ondotik, bertze aphezpikuak ere holahola mintzatuko zaizkotela.

96. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Churi eta gorri, onak dire oro, heldu badire.

97. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Orai danik bada lista bat osoki segurtaturik, gorrien lista: Garat, Bayonako mera, Uztariztar bat Irigoyen deitzen eta Casamayor medezia.

98. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Kolorez gorri ilhuna, nehun churirik gabia; bi beharri puntetan lahia edo martillu ttipiak; buztan litsa moztua; metre bat hogoi ta hamabitik goitikoa.

99. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Nazionaliztak, Aleman gorrienak gure etsai beltzenak, Zertako?.

100. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 - Suissako choko batean, harroka andana handi bat, uriek harroturik eta berechirik, burrumba gorrian jautsi da menditik.

101. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Gure eskualdean ere badire gorriak, erlisionearen etsaiak, Frantziako lege tzarrak gogotik onets letzazketenak.

102. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Bata zurtzia, Txuri, bestea beltz-beltza, Beltxa; bestea gorri-gorria, Gorri.

103. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Beren musuak geresi onduak bezin gorri nai lituzke, baño oriztak dira.

104. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Gaiztokeri gorriaren errudun egiten zala, jainko-izunai opariak eskintzeko lotsatu ez-ta Jainko-Semiak egindako Ikurtonak (Sakramentuak) artzeko lotsa ba'zan; lotsagarria zala Egia ezagutu ta jarraitzeko kemenik ez izatia-ta, bat-batian, lotsia bota ta kistar egiteko asmoaz, esan eutson Sinpliziano'ri: -Tira, guazen Eleizara, Kistar egin gura dot eta.

105. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00125 Aldean badire phintzetak burdin gorriari lotzeko, eta mailu burdiñazkoak, inkudiaren gainerat ukhaldiaren emateko.

106. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Urte batzuk geruago Andoni Deuna'ren illobia aztertu ebenien bere gorputz edo aragiaren ondakiñik be ez eben aurkitu; bakar-bakarrik mina, ezerrtxu be usteldu barik gorri-gorri ta ederra idoro eben; min au Padua'n dago orain be.

107. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 ¡ Alajaiñetan ! Larogei otsaill gorri gañean aspalditxotik eraman dittuzula, ¿ nork esan ?

108. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0042 Arantzazu-mendiko (bis)
Grabelin gorriya; (bis)
Neskatxa muxu-gorri
Engañagarriya
Rau-rau-rau etab.

109. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0046 Sarjentua moxkorra
Txarretera galdu;
Neskatxak dirua eman-ta
Berriya erosi du.
Ai, ai, ai mutilla
Txapela gorriya!
.

110. 1900-1939 zuberera antzerkia gh 1938 0312 Xuri-berde-gorri arropa, dûzû begiralena,
Nasaampiuml;, goxo eta xothila, eijerrez eijerrena:
Uxkaldûn guziec beitugu, holako ikuriña!
.

111. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0025 PETTAN - Zauzte trankil! Hea mokanes gorri hori hunat... Taakoa maite dukala erraiten ahal dakota, Bernat?.

112. 1940-1968 bizkaiera poesia ker agur 0011 Bata ulegorrizkea,
Kereiz-gorriz espanak,
Irri-barrez matralak,
Artixar bi begijak...

113. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0405 Eta Urias'ek erantzun zetsan: - Jaungoikuan Arka Santua, eta Israel, eta Juda, eta Joab, nere nausixa, lur gorrixan gaiñian, ala bateko estalpietan dira, eta, ni juango al nintzan ba etxera, jan da eranera eta emaztiagaz lo eittera?.

114. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0405 Baña Urias, berriz be, etzin zan lur gorrixan eta lo eiñ eban erregian zerbitzalliegaz etxera agertu gabe.

115. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0139 Bere buru gorri ta guzti be
Patxi Etxeno-Goikue (bis)
Aren parien jantzan eiteko
Benito Goitikue (bis)
.

116. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0044 Orrek eztabaida gorriak sortu dauz, euren artean batez be, eta baita bestelako Eleizen barruan ere.

117. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker mazmar 0029 Gorria; zidarrezko iru lertxun-orri islertzokoiz ipiñirik (bi goian eta bat bean), eta beko-alde osoan ur-ozka zidar-urdiñak.

118. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker mazmar 0029 Urrezko egala zortzi otso-buru baltzez, ebagiak, odola dariola ta mustur gorriakaz.

119. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker mazmar 0029 2) Tolosa'koak: Lau zatikoa: 1 ta 4) orlegia: zidarrezko gaztelua; 2 ta 3) gorria; zidarrezko iru lertxun-orri islertzokoiz ipiñirik.

120. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker mazmar 0029 Zatitua: I) gorria; urrezko zerrendaz; 2) urrezkoa; iru torre gorri, atea ta leioa zidarrez, islertzokoiz ipiñirik (torre bi goian eta bat bean).

121. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker mazmar 0075 Egal gorria ertzekera guztian, urrezko zortzi sautor edo Ander Donearen gurutzegaz [x].

122. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker mazmar 0075 Menditxo gaiñean, erditik urtenez, okaran orlegia igali gorriz, eta bere zubillean (...).

123. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker mazmar 0082 Egal gorria zortzi izpiko amairu izarrez (bost aurrean, lau muturrean eta bi aldamenetan).

124. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker mazmar 0082 Urrezkoa; zugatz orlegia ta iru otso baltz, ibilkoi, zubil-orpoan zearretara ezarrita; Liliori gorri bi buruz (b).

125. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker mazmar 0082 Beste batzuek, zelai gorria dala ta iru otsoak urrezkoak.

126. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker mazmar 0082 Gorria; urrezko gurutzea zelai osoan eta bere lau utsunetan bost orriko adar bana urrez.

127. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker mazmar 0082 Egal gorria zidarrezko bederatzi lertxun-orriz.

128. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0388 5.- Arantza zorrotzez burestundu (koroitu), kañaberakaz mindu, arpegia oialez estaldu, soñeko gorria jantzi, izeka asetu, irañez gaindu zinduezan, ene Jesus on....

129. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0193 Kati - (Ondoratuaz...) Ta ez al-dezu ikusten odol-gorriz jantzia datorren beste ura?

130. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0193 Igon - Gorri bizi orrek, odolaren irakin pozgarria dakar. Egun berria, maitasun-lurriña, lore-izkuntza, eztaiak aidean.

131. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0277 Alabaina zoritxar gorrienaren bideak barna bainoa, ta oraindik zoritxar gorriagorik aiengana bidaliko dudan ezkero, aurrei itz egin nai diet.

132. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Puljen[tzi] - Au da estuasuna! Aurra oker dator eta amak gaizki ibilli-bear du. Au da estuasun gorria!

133. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0336 Personak sartzeko eta ateratzeko, eztago aterik, gortina hoek altzatu beharko dira, eta azpitik pasatu. Gortinen gibelean, argi more edo gorri batek gurutz haundi baten irudia botako du iruditegiaren gainean.

134. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Rekete - (D. Martin'ekin buruz-buru) Mingarri zait apaiz bat emen ikustea. Ez zan ori gertatuko, ordea, zu errelijioa zaintzera datozenen alde jarri baziñan, eta ez gorriekin naasita ibilli, bizkaitar lotsagalduok bezela.

135. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0136 Jose Erramon - Gaiñ gañekua. (Ematen diyo beste umiari). Feriya ederra dago! Zenbat gauza, e? (Atzian dagon guardasol gorri aundi bati begira) Zer da araku artan dagon gauza gorri (y) ura?

136. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0095 Jantzi gorriz.

137. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1124 Jantzi gorriz

138. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1125 Jantzi gorriz

139. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0001 Gabaz mendiak oro beltz zeuden
aitzulo illun iduririk,
sasi ta iturri Basajaun beltzak
zeuzkan zearo arturik.
Orain Euzkiak millaka margoz
utzi ditu ederturik,
basarri txuriz, tellatu gorriz,
zelai orlegiz jantzirik,
Euskalerriko ikurrin argiz
mundua txiprizkindurik.

140. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0007 13- Bide bazterko leize zuluan
erori zan min arturik,
otzez dardaraz gau luze artan
an egon zan ia illik.
Elur zuria odolez gorri
ikusten du arriturik,
bañan zeruak ateratzen du
osasuna biurturik.

141. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0103 Zaintsua, beltz-gorria.

142. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0103 Gorri odol gorri sartaldea....

143. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0105 Eta zango gorriak askatu orduko, Eliz Nagusian zebilen uso taldera bildu ere laister....

144. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0178 Menalk'ek.- Ni, ordea, Phebu'k maite nau; ene baitan beti arkituko ditu Phebu'k nai lituken emariak, ereñotz eta iakintu gorri leunak.

145. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0024 - Burutsu ta ausartsu jokatzen ba'dek ire eskuetan dituk gaur bertan ontzakurre gorri oiek.

146. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0014 Eta or, udarako eguzki ori-gorria mendi tontorrean luzatzen asi zan garaiean, ikurrin bat eldu zan gain-gañera; ikurrin gorri-ori bat!.

147. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0024 Aldamenean militar bat eta lau palanjista oietakuak eta iru txapel gorri.

148. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0136 Odolketaraño siñestunak esetsi, ta, baitegietan ixten zitun odol-gorri onek bat-batean siñetsi zun; Kisto'ren yarraile izana ez zan: ori ez zan aski.

149. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0136 Ankerkeriz siñestunak yazarri zitun, aren sumiñak geikeri dana onartu zun, beste guziak baño odol gorriago izan zan.

150. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0039 Eta ain zuzen ere, bere bearkizunaren uko egin ontatik etorri zitzaizkion Piarres'i, zorigaitzik aundienak ez-ezik, mixeririk gorrienak ere.

151. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0006 Aurra alako beartasun gorrian sortzen ikustean, atsekabe aundia artu ziñuen.

152. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0010 Atadian, nun nai larrosa gorriz ta txuriz betetako xuamuxkak...

153. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0048 Alperrik baiña! Goizeko seietarako kalean zen ostera, Pernando kakalearen inbiri gorritan.

154. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0135 Nere inka gorri artan berean, garbiago nekusen munduaren kakoa beñere baño.

155. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0043 9. Biurtu bitez
labe gorria
bezelako,
begitartea
Zuk ageriko
duzuneko.

156. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0175 50. Ibaiak ditu
odol biurtu
odol gorri,
edan nai dunak
ez dezan izan
deus iturri.

157. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0292 Turno, len, ogei zaldizko auta lagun, zaldun sail nagiaren aurrean egaz bezela zioana, orain uri aurrean aurkezten da alde batera; traziar zaldisko zuridunak darama gain, eta urrezko oskola jazten du buruan, egats gorriekin.

158. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0370 Lenengo burrukaldietan azkar bai azkar zaldi uztartuetara igo zanean, bere aitaren ezpata ordez, bere burtzain Metisko'ren burnia eskuratu omen zun, eta aski izan zun ura teukrotarrak iges joan zitzaizkion bitartean; ezpata ilkorra baiña, Vulkan'en zerutar iskilluetara etortzean, apurtu egin zitzaion zartakoaren indarrez, izoztela kaixkarra bai'litzan; pusketak dizdiz dagite ondar gorrian.

159. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0110 Butroe`ko alabatxo panpiñak, soiñeko urdin baten estalgarri, gonagaiñeko zuri bat zeraman urrez bordatua eta bizkar estalgarri terziopelo gorrizko kapa zoragarri bat.

160. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0222 Domiku Gorria etzen lo egon Jaun Iakue'rekin alkartasun-ituna egin zuen ezkero.

161. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Guzien elepide izanik, axanpa gorriz okiturik zeuntzan non-nai; baña, beste iñon baño gorriagoak Alexanderi'n ikusi: zertan estu estuan, goseak ilda, ta izurriteak txurtenean yota, minki atsekabeturik zeuden: illobi artatik iges egiten zutenak zigor ukaldika larrutu egiten zituten, txiki-txiki egin arte.

162. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Urteak yoan eta urteak etorri entzundako egiok biotz-ondokorik eztigute egiten, agian; alare, Yesu'k irakatsitako maitakuntza mozkin gabea ta antziñako siñesgabeen berekoikeri gorria buruz buru imakikan daude.

163. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Goizeko ordu lenak Yainkoarekikoetan emanda gero, esku-lanean asten ziran, bizibidea ateratzeko: etxarte ta kale biurrien ertzetan yartzen zituten edotariko zerak: etxarte ta kale biurrien ertzetan, altxabe-baztarretan azokarisail kopurutsuaren inguruan ale, igaliak salgai; aruntzago, eun gorri, ubel eta urdiñak, tupiki, ta burnizko atuxak, trebe antzetsu ta igurdizi aundikoak; bestekaldean, pitxiak, atxonak, olioa; bideburuetan gizakume tirlu izugarria eskulanean ari zan agiri-agirian: yudu lankoi artean lan-zuririk ez da.

164. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Eskualde gorri ta soillaren erditik irtenda, paradisua bezin begi-betegarri azaltzen zan goizerriko izararria.

165. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Ta urratsez urrats, elburura gogoa eldu ondoren, larrialdi gorri aren oroi zulagarriak bere baitan oi dirau.

166. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0167 Eta ez ergelari ez gorri esan zion, bereala, tximista antzo, yoan eta agindutakoa arduratu zun eta.

167. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0053 Joxe Baxaundi-k, lotsaz gorri-gorri egiñik utziaz gure ardolari tranposoa.

168. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0003 An barrenean, errekasto bat, adelfa eta erratx-belarrekin, eta errekazuloak odolbelarrez, eta dulkamaraen ale gorriak eta osin sakonak, beren ezpaiñetan, zuzi berdeen antzo, palmondoak azten zirala.

169. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: intza begietan. [kauldi sagarzazu], 6-11 0008 Gerezia. Gerezia loretan. Gerezia ale gorri-gorritan.

170. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0170 Aurrerantzean, begi-betegarri diran gauzen ikusgarrien irakasle au, ikus-ezinen zale itoa izango da, ta aren itz, iduripen, ta ikutu zuri, gorri, kikirrikien oparotasunaren eta ioritasunaren artean, maitale gori au ikus-ezinaren maitale biurtuko da, ta ikus eztaitekeana ikusten bailuen bezala adieraziko du berak.

171. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0040 Adibidez: lore gorrizko ta lore txurizko gauloreak mirabilis jalapa.

172. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0040 Har ditzagun klase hontako bi ale: bat lore gorri duna ta bestea lore txuri duna.

173. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0040 Lore gorrizko landarea lore txurizko azi-iriñarekin azi-irintzen badegu, aurreneko belaun-aldian (B1) lore txuri-gorrizko xinitre-landareak sortzen dira; hau da, gurasoen bi koloreen bitarteko kolore-dutenak.

174. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0040 Bi lore txuri-gorri nahastean ematen dituzten ondorioak dira arrigarriak: bigarren belaun-aldian (B2) txuri-gorri margoa bakarrik eman beharrean, hiru margoak azaltzen baitira: gorria, txuria ta txurigorria, holako neurrietan: landare guzietatik laurden bat lore gorriduna, erdia lore txuri-gorriduna ta beste laurdena txuriduna.

175. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0040 B3'an, hirugarren belaun-aldian, lore gorridun landareak beren artean nahastu ezkero, beti lore gorridun landareak izango ditugu.

176. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0040 Berdin ondorengo belaun-aldietan: beti lore gorridunak.

177. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0040 B3'an lore txuri-gorridun landareak nahastu ezkero, B2'an esan dugun bezela, belaunez-belaun lore gorri, txuri ta txuri-gorridun landareak emango dituzte oraingoan ere, lehengo proporzio berean, 1-2-1 neurrian.

178. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0040 Lore txuri-gorridun landareak honela jokatzen dute urrengo belaun-aldi guzietan B4 B5 t a, lore gorri, txuri-gorri ta txuridun landareak emanaz, alegia.

179. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0040 Lore gorridun illarra lore txuridun beste illar batekin nahasten badugu, gau-loreetan ateratzen genituen ondorioak eta oraingoak ez dira berdiñak.

180. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0040 Lehendabiziko belaun-aldian (B1), ondorengoek ez dute bitarteko ezagugarririk; lore gorriak bakarrik ikusten ditugu.

181. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0040 Bigarren belaun-aldian (B2), berriz, lore gorrien artean txuriak ere ikusten ditugu.

182. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0040 Lore gorriak eta txuriak neurri hontan datoz: 3-1.

183. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0176 Egoismoa batzuk besteen behar gorri dugun gizarte huntan, espezializazioa (teknikan eta intelektual bizitzan) nahi-ta-ezkoa dan gizarte huntan, eziña ta txorakeria da norberak bere baitan itxirik bizi nahi izatea ta bere osakuntza bakardadezko bidetik iritxi ahal izanen duela ustea.

184. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0343 Santuak zorionekoak ote dira mundu onetan? Ez ta oietxek ere: gurutzapean bai daude, bide gorrian gora bai dijoaz, eta oñak minberatuta, nekatuta, jota gorputzak... Izatekotan, zorionekoak izateko ustean dijoaz, baña oraindik ez dira.

185. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Minki bearrik gorrienean bizi ta 1793 gko. Iraillak 27 zitularik il zan, ta Andra Mariren elizan eortzi zuten.

186. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0223 Nik eztet bear gorri ori iñondik iñora ikusten; eta ain gutxiago berriz sumatzen nondik nora antola diteken gramatika-lege-zaleen eragiñez, erriak aintzakotzat artuko duan euskal-izkera berdindurik.

187. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0224 Atzo batzuentzat arria zana, gaur besteentzat zuria da, ta bigar berriz denentzat beltza izain da, gero gorria, gero oria gero... ezer ez: oiñik eztaukatelako.

188. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0009 Ez ote daki errusitar erri xeak parabisu ori ametsetako ta zenbait idazleen irabaz-biderako bapo dagoela, ez, ordea, bere mixeri gorria leuntzeko?.

189. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0026 Motel iruditzen zait auzirik gorriena.

190. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0349 Arbola berde bat zagon, jadanik ontsa apaindia, argiz betherik, edergailu mota guziez zuela dirdiratzen, urhe kolore iranjez, sahar gorriz eta jostagailuez choragarriki kargatia.

191. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0014 Oh... lenen aldikotz
Ohartu nindukan Amaren ezpaineri:
bi ezpain gorri,
Udako beroa beno beroago,
Eta biloek doi bat kukuturik
Bi beharri ñimiño
Bat zoin bestia beno ederrago.

192. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0018 Lehengo Ama
Betiko Ama:
Bi begi argi
Zeruko urdina beno urdinago;
Bi ezpain gorri
Udako beroa beno beroago;
Bi beharri ttipi
bat zoin bestia beno ederrago
Bilo petan gorderik.

193. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0030 Gizaizoa!... Gapelua buruan, docha barnean, chamar labur batez aphaindua, zinta gorria gerrian, espartinak oinetan, lurrezko pipa motz bat ezpainetik dilindan, mokanes bat, zerbeit barnean akhiloa bezala, espalda gora zaukan makhilaren puntan korropilatua, agerrarazten zuten jostagailu guzietan, bai kampoan, bai barneetan, denen irringarri.

194. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0317 Argi-urratzean berriz, gorde direneko izarrak, ihitz nigar chortez pentzetako liliak eztiki bustirik, iguzkiaren phereka ephelari idekitzen eta zabaltzen dira lili horiek: churi, hori, urdin, gorri... bazterrez bazter dafaila bat ezin ederragoa hedatzen daukutela: gure begientzat atsegingarri.

195. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa gh 1953 0146 Bainan zori bat Azkonchilon behinere ikusi ez zutena... ikusgarria... miresgarria... pherdez, gorriz, horiz jauntzia... mosko makola gothor batekilan.

196. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa gh 1953 0147 Gehienen ustekundea zen debrua bera zela ifernu-zolatik ethorria: luma gorri heiek... mosko kakola hura... aztapar heiek... eta bereziki kalaka hura... norenak zitazkeen baizen-eta Galtcha-gorrirenak.

197. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0041 Xuriz tindatua; leiho gorriekin eta haren itzulian baziren behi gorri, zaldi beltz, oilo xuri, lapin gris, xerri horail eta nik dakita zer....

198. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0069 Nor ere hunkituko baitu eliza huntan, harek kasu egin beza; jakin beza debruaren gerrenerako bipildua dela, bai eta Satan gorriaren selaururako zohi!.

199. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0044 - Hala ditun, Kattalin gorri, gorri....

200. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0101 Ospitaleko oto handi bat sartu zen, kurutze gorriak lau aldetan.

201. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0057 Etxekoak asaldatu, adixkideak muthurtu, errabinak hasarre gorrian jarri Spinozak agur egin zen bereri, eta (nehori zorrik ez ukaiteko) bere ontasun partea utzirik, itzali zen herritik.

202. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0065 Gorri errabiatu batek nahi izan zion joko tzar bat egin.

203. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0065 Emazte hura goizik abiatua zen mez-aintzinean kofesatzeko eta hain xuxen emazte hura gorri haren ama...

204. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0012 Bachenabarre herrichka lakhet multcho bat da: etchalde jori beren elizen inguruan jarriak, churi ta gorri phentze pherde eta landa beltzaranen erdian.

205. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0012 Chabierren San Frantses, Iruñan San Fermin Oi Nabarra, gudarien eta sainduen eta gure erroen lur borthitza! zertako bada Gaztelako haize erre, gorriak ditu khosatzen Erriberako zure mahasti eta oliondo baratzeak.

206. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak stpierre herr 1944 00001 Ez da den gutieneko dudarik adiskideak ere zoin lasterrago berotuko zaizkola, erlea kofoinerat biltzen den bezala; holako baten behar gorriak bazterrak zimikatuak zauzkan: beha zauden, ahoa zabalik, nun zer ager.

207. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Cifra berriketariak zion berriki Espagnol gorriek Frantzia gainaren erdia ikaran daukatela, eliza bat ere erre dutela.

208. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 1935-eko legek berriz finkatu dute aita-amen poderea beren familietan; atzo kalte egiten ziotenak egun on egiten diote: alabainan huntan da komunichmuaren bilduma: ez da ezin hunkituzko legerik. Atzo ba bihar ez! Egun, churi, bihar suko pindarra bezain gorri! Atzo emaztea familiatik kampo, egun aita-amak batasunean bizi.

209. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 - Stoltz, papo gorriak dio: Orai artio, senhar emazten behechteak onhartzen eta sustengatzen gintuen: hemendik harat, beharko dute aita amek elgarrekin bizi, haurren altchatzeko... Zer kambiamendua! 1935-eko urthean, Moskou hirian, baziren 70.000 sortze, eta dembora berean 155.000 haur hiltzen ziren sorthu aintzin, bere amen sabelean.

210. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Ithurrat-ek, Dantcharian mugaz harateko aldean sortua, ez du pipatzen, hainan, arek ere mama gorria maite du, Eyheralde Pierre, Baampiuml;gorriarrak, betti omore una du eta lagunekin biziki ontsa joan da. Espel, Esquiule-koa, radioekin dugu eta ezdu oraino bere herriko postarik atzeman.

211. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Ezteiak yakoitzian, etche sartzea ortze gunean. Astezken arratsekotzat hauts-ikhatzak gorri ziren Bazterretcheko sukhaldean.

212. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Chingar azpi ederrena dugun anthola, zare chabal batean; dena liliz paper gorri, urdin, ferde listatu batzuz beztitua; chingola eder ausarki, alderdi guzietarik dilindan presentzalearen sorbalder behera yautsiko direnak.

213. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Ile guzia, gorriz, edo familian dolu bat balimbada, urdinez thindadurik, floka bat adarren artean, dulunda eder bat lephoan hura da etche sartzearen aitzin aintzinean.

214. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Berdin zaizkola churien pleinuak ala gorrien garsariak. Bainan ez adituarena eginik ere, beharrietan sartzen zaizko bai batzuen, bai bertzeen kriolak.

215. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Dirua bada, bainan ikaskuntzako bulegoak gorrien eskuetan izanez, hauiek berantzen dute berant-ahala eskola libroeri zor diozkatenen pagatzea.

216. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Gisa berean espres gutitzen dituzte gorriek eskola libroetako gazteen diru-laguntza edo bourses direlakoak.

217. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Gorriek sobera daukate Debrek aurdiki duen ahamena, eta churiek zerbait gehiagoren beha baitzauden, mutturtuak daude, zakuan sartu dituela Debré lichtafin horrek.

218. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Kontsolatu dut muthiko gaztea, gochatu, eztitu, niolarik, baginituela ikusiak Frantzian ez dakit zonbat diru-apaltze, ez baiginen halere azken peko errekan edo ezin bizi gorrian...

219. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Zortziek barrette gorria horren eskutik dukie.

220. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Abertzaletasunak baizik ez du orhitarazten ahal Euskaldun guzier anaie direla, izan ditian xuri ala gorri, karlista eta errepublikatiar.

221. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Mariner IV tresna handi bat da Amerikano jakintsunek gaindi igorria Mars deitu izar-belari buruz: 228 egunez 520 miliun kilometra egin ditu, eta iragan da 8990 kilometretan bola gorritik.

222. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Zendako ekar-araz, hisia gorria daukatelarik fedearen kontra ahoan trebes?

223. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 PRAKA GORRIAK

224. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Mutillak, euren gorputzak arkondara baltzakaz ta praka gorriakaz estalduten ebezan.

225. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Gaur euskeraren bizia daukagun galtzori gorrian eukita ez al da ori gure izkuntzari irri ta iseka egitea?

226. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Gaur gure zelai ta baratzetan diran lora txuri, gorri orlegiak lez aberria jantzi ta bikaintzeko.

227. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Trapuzko gerriko luze, batzuk gorri edo urdiñak.

228. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eman 1967 00001 Naizta garai artan gudu gorria orruka ari Euzkadiko mugartean, Gernikan, astelen artan eta lipar batez beintzat, bakearen laztan beroa zan nagosi.

229. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 - Automobilik ez degu ordea, Xabier'en aitak bezelako automobil gorri aundia nai det nik!

230. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Baño zer espero dezake Eguberri jai oietan iñun seme-alabarik gabe bakartasun gorrienen bizi zaizun agureak, bere egunak atzerripean dijoazkiolarik?

231. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 Triste baita euskaldun agure zarrarentzat, Eguberri eta Gabon iritxi, eta bere erritik kanpora bere burua basamortu gorrienean bezela arkitzea.

232. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 Eta azkenik, bizitzaren malda gogorrean, atzerri gorriaren zaplaztako zitala...

233. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 SURR. - Oben gorri ori, zure geiagokeriak ostu eutsan negarrez dagon lurralde oni Buckingham zindoa, nire aitaxea; zu zeu eta, zure zerik onenakaz batera, kardinal guztiak, zure anaiak, etzinien aren buruko ule bat lain be.

234. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0020 PITUITARIA GORRIA: beheko aldea estaltzen dau eta odol-baso asko dagoalako da kolore gorrikoa eta hain zuzen horrexegatik emon ohi jako izen hori.

235. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0028 4.) Sariketarako argazkiak aukeratu ondoren, irakasleari AMAR KARTULINA ESKATUKO DIZKIOZUTE: BOST GORRIAK ETA BOST BERDEAK.

236. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0028 KARTULINA GORRIETAN, gizona bere ADIMENAREN laguntzaz, mundua eregiten agertzen duten BOST ARGAZKIAK itsatsiko dituzute.

237. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak marrazkioeo/1 0125 - Tximinia (2 zenbakia) obo gorriaz erantsiko duzu.

238. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0080 Pitxi Gorria.

239. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0049 Lurzoruak ez dauz haitzak estaltzen, gorri dagoz (haizkorriak).

240. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0006 Baserriko mutiko aurpegi gorri bat kaleko eskolara hasi zan.

241. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0087 Esango daunat diñat, uretan barik, eguzkiaren koloreetan murgildurik nengonan: suzko bola gorria diatanan zitzaidanan asieran, gero arrosa, gero beilegi, urdin, ubel....

242. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0123 XLV ARRATS GORRI....

243. 1969-1990 bizkaiera poesia l. arostegi 0085 Baiña nik atsegin jatan kantu bat dot gogoan
eta zuok androk baliteke ez aztu izatea:
Lili apurtu gaixoa, lora zimeldu gaixoa, diño nire kantuak.
Andra gaixook, larrosa espetxeratuak zaree zuok:
berba egikeran maldeziñoak botaten dozuez, eta botatean
Jaungoikoa ta infernua dagoz batera ugertuta abots gorri baten,
biotz uts txiki batetik autsa baizen gozo datorren abotsean.
Ez dago, olan dala, umerik biotz uts orretan?
.

244. 1969-1990 bizkaiera poesia karmel 1989 0102 Mari, esan... Zein ete zure izari,
Zure ben-benetako gogai ta ari?.
Batzuen ustez, urrez inguratuta
Agertzen omen ziñan andre nagusi;
Baitere iñoiz gona gorriz jantzita
Edo odeietan zear lau zaldizko
Zaldiburdi dotore eder batean,
Goietan gora gaupean estaltzeko
.

245. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0054 Piztiagakoen baimenez, jakiña, barriztau egin eben astategia gorostiz, larrosa gorriz eta lirioz.

246. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0017 Zerualde ilunean goizaldean argiune handia egoan, su-aldi gorria.

247. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0046 Sapaia oial gorrizkaz ornidua, ormak sartzera doan eguzki-kolorez, ta azpia larrosa margozko atxurdiñez edertua.

248. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0168 Idazkortz gorriari elduta, asi zan buruzagia eskabide-ingurratzeko itzai azpiko marra gorriak egiten: lenengo, neure izenari; gero, igarobidea emon yatan egunari (doixtarrak Beljika'n sartuta gero emona zan); eta azkenez, Ordezkariaren izenari.

249. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0129 Infernuetako epaileak aurpegi berdea, bizar gorria eta itxura higuingarria eukan.

250. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0202 Gelako atea idegi ebanean egur geigo sartzeko, edur-gizonkillaren bular eta burua gorri-gorriz margotu ziran.

251. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0058 Goiz artan, elurrez estalitako zabaldiari begira ta begira ari zala, gose gorriak eragindako erratoitzarrak, arrapagai bizi baten odol epela zurgatzea amets egiten zuan.

252. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0103 Iltzatuak bezela, Alu ta beste kumeek, zegozen tokian gelditu ziran, eta gero, Alaia'ren eriotz-zinkuriñek eraginda, izu gorriaren menpe txaraka lodian babesturik, zenbait ordu iraun zuten.

253. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1970 0095 OILLASKO OREZKATUA. Gantz gitxidun oillasko bat; 100 gr. gingil-ur (almendra) birrinduta; 100 gr. urolo (arroz) gatz apur bategaz egosita ta gero ura ondo kenduta; 50 gr. azibako maats gorri legorra (korinto) ur epeletan puztuta; zali txiki bat gozokin, gatza ta pipar autsa; atzamarkada bat saparran (azafrán); 20 gr. esnegurin ta iru zalikada gaimel.

254. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak garitaonandia 0046 Egon be iñor ete dago, nire agotik maite itzak urtetean gorri gorri iartzen danik?.

255. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. arregi 0009 Lotsaren lotsaz euskaldunok gorri gengozan, zer egin ez genkialarik.

256. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0049 Uzelayk pintura argiak erabiltzen ditu, luminoso esaten diran horretakoak, beste inork baino lehen, berde, urdin, bioleta, gorri eta orizkarak berezko argia sortuaz.

257. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0170 Eragin tragikoa dogu hau: aurreko ahapaldiko irudi kolorista (zuri, gorri) baltzitu egiten da, eta eragin tragiko hau bere arrazoia itauntzen dauen galdera erretorikoaren bidez agertzen da: .

258. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak t. elorrieta 0084 Gogorkeriko egiterik berak ez ebala nai, erantzun eutsen Jose Antoniok, eta arrezkero Abertzalien aurka asi ziran zabalkundea egiten, Erlejiñoa baiño euren Aberria naiago ebela, gorri ta komunistek zirala, ta beste olakoak esaten, eta gero Auteskundietan, Abertzaleai autarkia emotea pekatu zala esaten be bai.

259. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0140 Eta abadeak beste munduko bere ibilleraren barri guztiak emon ondoren, hasarre gorritan, jarraitu eban: - Berastegiarrok! gaiztoak zaree, eta Jainkoaren pasentzia agortu dozue.

260. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0055 Txomin abadea zan eta ba dakiz orrelako berbak eleiztarrekaz erabiltzen: Atoian legez eleizara... gure arrantzaleak gorrira baizen azkar eztira joaten txarteletara, eleizako ezkillatxoak dilin dilin luzarokoan ibiliarren.

261. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0015 GORRIXAK.- Antxoa azalera agertu barik, baiña igarteko eran, urak kolore gorri baltza agertzen dabenean, gorrixak dagozala esaten da, eta orrelakoak igarten dan inguruetan treiña zabaldu eta arrantzateari, GORRIXETAKO arrantza deitzen jako.

262. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0055 IPARRA, BALTZA, FINA NAI GORRIA, BETI IPARRA.

263. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0079 Jardun bitartean, neure eritxiaren arauz, bertso onak marka gorriaz eta ez ain onak baltzez bereizten nitun.

264. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0065 (Gaur egungo eta Belle époqueko estereotipoen sinbiosia: liga gorria, gerriko eztenduna eta abar; oso imintziozalea).

265. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0059 (Txuri-urdiñ, Athletic txuri ta gorria, Desde Santurtzi a Bilbao, Gure kuadrilan mozkorra franko eta abar).

266. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0274 GIZONA - Ez diot ezetz, baina ez hauetarikoak. Ikusten duzu hau zein polita dan? Gorri gorria, zure espain ederren antzekoa. Eta zu zeu zarelako, erregalu moduan eskaintzen dautzut.

267. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0102 JUAN ANDRES: Eta hori gari denborakua. Ez da asko hobea karobiko lana, gau eta egun karobi aurrean, su garretan, ke minetan, gorri gorri... Lan gogorregia da hori kare apurra hartzeko!

268. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00089 Oilarrak kukurruku bere orduan jo zuenean, jentilak, izara hartu ezinik bertan utzi eta, hasarre gorrian joan ziren.

269. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00323 13.- Zenbat dibujo desberdin egin daiteke 3 bola urdin, 2 hori eta 2 gorri erabiliz.

270. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00021 1. Izaki bizidunak orlegiz margotu eta bizigabeak gorriz.

271. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00014 Kurtsoa
Kamiseta
Galtzak
gorria
urdinak
horia
urdinak
urdina
zuriak
zuria
zuriak
.

272. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00025 Bi ezik denak zuriak badira, urdinak eta gorriak bi izango dira, edo hobeto esanda, bakoitzetik bana.

273. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00025 Eta arrazoi berarekin jokatuz, gorri eta urdinekin esango dugu, jantzi zuri bat, jantzi urdin bat eta gorri bat gelditzen direla.

274. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00025 Beste erantzun zailago bat izan daiteke: Bi jantzi ditut eta bietan ez dago zuririk ez gorririk (adibidez, bat horia eta bestea berdea).

275. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00025 Bi ez besteak, esate baterako, zero dira zuriak, zero urdinak eta zero gorriak.

276. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00153 Hau dela eta, gauzak koloratzeko gizonaren zaletasuna betidanik ezaguna dugu, eta edozein gauzatik koloregaiak ateratzeko: hezurrak erretzen, beltza lortzeko, eta produktu naturaletik koloragai gorriak, berdeak e. a.

277. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00153 Geroko garai batetan zenbait kolore gahiago erabil ohi zituzten, gorria esateko;

278. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00172 Gorria: Kobrea eta urrea

279. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0098 Eta txuri, gorri, kikiriki...... ipuin hau egia baledi.......

280. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0018 Arazo gorrienetakoa eskulana urritu egin duela asko; gizonaren ordez, makinak egiten bait du lana gero eta gehiago, nahiz eta honek beti izan beharko duen norbait aginduak emateko.

281. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0122 Hau da zalaparta! Hau da harriaren sarraskia! Burrunba izugarria dagie turmoiak bata bestearen ondoren eta alkarren atzetik jolaska dabiltz tximistazko suge gorriak.

282. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0015 Horrela lehen bi gurutzeetan eskuina hartuz gero gorria eta bizikleta dena aurkituko genuke.

283. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0015 edo lotura: zeren eta gorria ez dena urdina edo horia izango bait da.

284. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. zabaleta 0044 40. Saski batetan 129 arraultze daude eta txurien kopurua gorrien kopuruaren erdia da.

285. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. zabaleta 0044 Zenbat arraultze txuri eta gorri dago saskian?

286. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0014 B Karpeta A-1: Margotu gorriz borobilean dabiltzan haurrak eta berdez sokan dabiltzanak.

287. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0017 A Karpeta B-1: Urdinez, marra gorriaren barnea margotu.

288. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0017 B-4: Nahi duzun kolorez, marra gorrien barneak koloratu.

289. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0017 B-8: Gorriz, marra marroien barneak margotu.

290. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0017 B Karpeta B-1: Margotu urdinez marra gorriaren barnea.

291. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0017 B-1: Margotu gorriz marra beltzaren barnea.

292. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0017 B-3: Gorriz, marra urdinaren barnea margotu.

293. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0023 - Gorriz etxetik eskolara zabuluetatik igaroaz.

294. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0023 D-18: Margotu gorriz artzainak ardiengana joateko jarraiki behar duen bidea. Eta berdez zakurrak ardiengana joateko jarraiki behar duena.

295. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0023 D-21: Neska zuhaitz aurretik mutilarengana doa. Biak zuhaitz atzetik zakurrarengana, eta hirurak etxera. Margotu gorriz bidea.

296. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0023 D Karpeta D-13: Margotu urdinez mutikoak etxera joateko egin behar duen bidea. Gorriz amak umearengana joateko jarraitu behar duen bidea, eta berdez trenarena geltokira joateko.

297. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0023 D-18: Margotu gorriz artzainak ardiengana joateko jarraiki behar duen bidea, eta berdez zakurrak jarraitu behar duena.

298. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0029 F-14: Margotu berdez marroinez koloratuta dagoen ohol gainean daudenak eta gorriz, azpian daudenak.

299. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0029 F-22: Gorriz, etxe aurreko gurdia margotu. Eta gainontzekoa nahi duzun bezala.

300. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0029 B Karpeta F-1: Margotu urdinez bi zakurren arteko ontzia, eta gorriz ontzi barnean dauden hezurrak.

301. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0029 F-6: Bi jantzi gorrien tartekoak orlegiz margotu eta bi jantzi urdinen tartekoa gorriz.

302. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0029 F-9: Margotu gorriz aurreneko haurra. Urdinez azkenekoa. Tartean doazenetarik: motxila dutenak kolore batez eta motxilarik ez dutenak beste batez. Eta gainontzekoa nahi duzun kolorez.

303. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0029 F-11 Borobil gorriaren gainekoak berdez margotu eta gorriaren azpikoak urdinez.

304. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0029 F-12: Lauki gorri baten ondoan dagoena urdinez margotu, eta urdin baten ondoan dagoena gorriz.

305. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0034 G-11: Tankera berdineko marrazkia egin bestaldean, bainan koloreak aldatuz:
- Gorriak - orlegiz
- Orlegiak - gorriz.

306. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0005 Abakoa egiteko behar den materiala:
6 ziri
42 bola (7 gorri,7 urdin,7 zuri,7 beltz,7 berde,7 hori)
markoa egiteko lau egur-puska
goiko eta beheko bolak bereizteko beste egur puska bat.

307. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0049 Lehendabizi molda ditzagun BI aletako multzo gorriak (alegia, lehenengo mailako azpi-multzoak zenbapide honetan).

308. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0139 Eta eman dezagun 10 pundu gorri markatzen ditugula rekta-atal edo puska horretan.

309. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0062 Semaforo hark hiru zulo zeuzkan: berdea, gorria eta laranja kolorekoa.

310. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0062 - Zulo gorri horretan egingo dut habia - esan zuen.

311. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0042 Pertsonaiak bi taldetan banaturik ageri ohi dira: gorriak eta beltzak.

312. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0042 Gorriak Euskal Herriaren adierazpen dira, beltzak atzerritarrena.

313. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0187 Era berean kobrea bere kolore gorriaz eta bero eta elektrizitatearen eroale ona izateagatik ezagutzen da, beruna (Pb) biguna, pisu espezifiko handikoa (11,2 g / cm3) eta urtze-tenperatura baxukoa (327 ampdeg;C) izateagatik ezagutzen da, eta Merkurioa likido distiratsua eta pisu handikoa izateagatik (bere pisu espezifikoa 13,6 g / cm3-koa da).

314. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0012 - Ikasleak taldeka bildu berezitasun baten arabera: jertse gorridunak, betaurrekodunak, ile beltzadunak, e.a.

315. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0012 Nortzuk dute ile beltza? (nik dut, nik dut... guk dugu), nortzuk dute jertse gorria? (guk dugu) ba, zuek begiak itxi (jertse gorridunak ekintza bete); nortzuk dituzte begiak itxita? (guk ditugu) ba, ahoa ireki (ekintza bete); nortzuk dute ahoa irekita? (guk dugu), ba burua belaunetan ipini, e.a.

316. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0014 Parte hartzen ez dutenek apostuak egingo dituzte: baietz gorriak irabazi, ezetz gorriak eta baietz urdinak irabazi.

317. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0014 Bakoitzak bere ekipoa animatuko du, formula ezberdinak erabiliz: Aupa gorriak!, baietz gorriak irabazi, Gora urdinak,...

318. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0118 Batzuek esaten dute, ume edo mutiko gaizto aurpegia daukatela, eta gorriz jantzita daudela.

319. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0126 Orioko Kukuharri mendian bi lagun genbiltzela, ikusi genuen Izarraitz mendi gainean gauza gorri-gorri bat.

320. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0126 Bera izango duk! esanda, bagoaz bide luzean, Izarraitz mendiraino; eta, heltzean, zer uste duzu bilatu genuela? Hobekiago esanda, zer zela uste duzu Oriotik ikusi genuen gauza gorri hura?.

321. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0067 Arrainek ura hartuz arnasten dute: ura zakatzetara eramaten dute eta bertan odolak, hemoglobina izeneko pigmentu gorria dela medio, uretan disolbaturik dagoen oxigenoa hartzen du,COsub2-a uretan askatuz.

322. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0099 11. Arraina erostean, zergatik begiratzen da zakatzak ondo gorriak ote dituen?.

323. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0040 Iturri hark ez zuen ur gorririk eman aurrerantzean.

324. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0040 - Iturri horren azpian dagoen ur biltegira, inurri gorriak joaten dira mainatzera.

325. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0040 Horregatik, iturri horrek ematen duena ez da odola, inurriek gorrituriko ur gorria baizik.

326. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0005 Artista rupestre hauek, harrizko zizelaz, marrazkien ingurua egin eta barrukoa, margo naturalez betetzen zuten, kolore bezala, gorri, horia, beltza eta marroia erabiliz.

327. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0057 b) Argi gorriaren kasuan .

328. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0447 Plaza handi bat zeukan buztin gorriz inguratua eta bertan minarete kurioso batzuk ostruka-arrautza bitxiz apaindurik.

329. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0000 Kutxatila ireki eta fitxak estalkian ipini zenbaki gorriak goian dituztela.

330. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0000 Ondoko orrialdean 4 zenbaki gorria duen irudia aztertu behar duzu, eta hor barruan O letra dagoela ikusi.

331. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0000 10 zenbaki gorridun fitxari adibidez, a letra tokatzen zaio eta kutxatilako 1 zenbakia.

332. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0000 6 zenbaki gorridun fitxari s letra eta kutxatilako 12 zenbakia. Eta abar.

333. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. uriarte 0005 Margotu oktogonoak emaitzaren arabera: - Gorriz, emaitza 12 bada. - Berdez, emaitza 18 bada. - Urdinez, emaitza 25 bada.

334. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0052 - bi zuri - perretxikoak - bi gorri - piperrak - gorria / zuria.

335. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0022 Beti, beti, bere amonak egindako txano gorria eramaten zuenez, jende guztiak txanogorritxo deitzen zion.

336. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0040 - Ba niri gorriaren ondoan gehiago gustatzen zait gaineratu zuen Peiok.

337. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0040 - Neu naiz, zuhaitzeko bola gorria.

338. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0040 - Zuretzat ustegabe bat daukat esan zion, eta bola gorria poltzikotik atera zuen.

339. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0040 Eta bola gorriak bere lekutik Peiori irribarrea bota zion.

340. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0051 Kolorezta ezazu koadroaren LAURDENA GORRIZ, koadro osoaren HERENA URDINEZ eta pintatu gabe gelditu denaren BOSTENA HORIZ.

341. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0051 Kolorezta ezazu koadroaren HAMABIRENA GORRIZ, gelditzen den partearen BI BOSTENAK URDINEZ eta gelditzen den partearen BI HERENAK HORIZ.

342. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0051 Kolorezta ezazu koadroaren BI HEREN GORRIZ, gelditzen den partearen BOSTENA URDINEZ eta gelditzen den partearen BI LAURDENAK HORIZ.

343. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0001 2. Guk ez genion Igorri jertse gorririk ikusi.

344. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kalakari iv 0013 Irudiz adierazita bada, gorriz azpimarratu zuk idatzitakoa.

345. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0025 Pigmentu naturalok, uretan disolbatuta (oliotan noizean behin) kolore-sorta ugari xamarra eskaintzen zioten artistari: beltza, kedarrarekin edo pirolusitarekin (manganeso (IV) oxidoa) lortzen zen, gorria, burdin oxidoekin, horia burdin karbonatoarekin, etab.

346. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0025 Gorriak, otxarretik lortzen ziren jeneralean, nahiz eta batzutan animali jatorria izan.

347. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0085 Loreen kolorea / ez du / gorria / zuria / hori-laranja / larua / horia.

348. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0075 - Koroidea, gorria eta odol-basotan ugaria.

349. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0323 Bizkaitar langileek bizimodu gorria zeramaten: 11 orduz lanean egunero, soldata eskasak, batzuk meatoki inguruan eginiko borda pozoitsuetan, besteak langile auzoetan pilaturik, hilkortasun handiko giroan.

350. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0069 OHARPENAK: - Ura tindatzeko mikroskopian erabili ohi ditugunetako edozein koloratzailez balia gaitezke (metileno urdina, gorri neutroa, metileno laranja, etab...).

351. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0362 Eta azken eskabide bat: Sebero Altube-ren iritzia neure eginez, eta euskal azentuaren sena erabat galduta ikusita, azentu ortografikoaren behar] gorria azpimarratu nahi nuke gaur.

352. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0362 Baina behar gorria.

353. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0059 Basoa zeharkatzen ari zen lurrean zetari gorri, oso polit bat ikusi zuenean.

354. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0047 - Zer arraio da hori, Ebarixto? Odola? Benetako odol gorri-gorria?.

355. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0078 - Tipo zekena! Harrapatzen dudanean ikusiko ditu herren txoropito horrek nire arranapola gorri batek ikusterazten dituen izarrak - eta jertsearen mahuka erretiratu zuen, bere beso mardula erakutsiz, eta boxeoan bezalako finta azkar batzuk eginez.

356. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0142 - Ametsetako arranopola gorriak!.

357. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0033 Eta ura ere hotza zegoen eta ni bueltatu naiz autobusera baina mutilek esan dute neskak beldurtiak garela eta uretan geratu dira baina gero Felix sokorristak atera du ia itota zegoelako eta esan du bandera gorria zegoela eta ezin dela bainatu eta andereño Pilartxok errieta egin die mutil guztiei, denak direlako harroak eta txotxoloak.

358. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0009 - Suskevancalzarminaren bi albotara Ehiztari Gorriak eta Ehiztari Urdinak bizi dira.

359. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0015 Hantxe zegoen auto gorria, etxe aurrean, egunero aparkatu ohi zuen leku berean.

360. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura e. berazubi 0099 Goserik gabe, eta hura ez kezkatzearren, hara eta hona ibili zen denbora batez gorritik ubelera, horitik zurira, eta xurgatuko balu bezala egiten zuen.

361. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0080 Amorruz beteriko aurpegia anpolaia anpolaia gerezi mota baino gorriago dauka.

362. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0036 - Nola eramango dut gurditxo gorri horretan High Street guztian zehar? Txantxetan ari zara zu.

363. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0036 Te orduan, Arabel haurtzaindegitik etortzen zen eta bertan zer egin zuen kontatzen zion eta gurditxo gorrian eramaten zuen.

364. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0088 Arabeli Biltzarre Areto ikusgarri haien irudia etorri zitzaion burura, horma gorri haiek eta zintzilik zeuden mahats mordo urrekarak eta bertan, jende guztia dantzan ganorarik gabe bere jantzirik onenarekin.

365. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0139 Gurditxo gorrian, esne kartoi batzuk eta parafinaz aparte, karamelo pakete bat, bi txokolate tauleta, intxaur eta mahaspasa zorroak, zigarro batzuk, urdaiazpiko otarteko bat, lau katilu huts (bata txokolatearena, bestea esnearena, bestea kafearena eta bestea zoparena), sagar bat, udare bat, banana bat, poltsiko-liburu bat Heriotza desertuan izenburua zuena, Chrisek ilargiari buruz abestu eta berak grabaturiko disko bat, txintxorta bat, Mortimerren izena eta helburua grabaturik zituen nortasun agiri txapa bat.......

366. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0058 - Asko atsegin zait margoa; gero eta gorriago jartzen ari zait.

367. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0145 - Inolaz ere ez - esan zuen Erregina Gorriak erabakikor; beraz, Alicek laguntza onartu behar izan zuen gogo onez.

368. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0145 Une hartan barre erlats bat entzun zuen bere ondoan, eta bueltatu egin zen Erregina Gorriari zer gertatzen zitzaion ikusteko; baina, Erreginaren ordez, arkume hanka zegoen aulkian eserita.

369. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0096 Horrela egin zuten. Aiene batean Pinuerauzleak mendi guztiak gorri-gorri utzi zituen, gero Mendiberdintzaileak ipurdiarekin lurra zapaldu zuen, alde hura eskuaren ahurra *ahur: eskuaren barrengo aldea bezain laua utzirik, eta orduan Juanek zazpi arroatako borra altxatu zuen eta kolpe bakar batez lurrean putzu sakon bat ireki zuen.

370. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0023 Zeren eta goiz batetan, letra gorriz, atean Bentari eta katu, guztiok lapur! idatzi zutela topatu zuen.

371. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0045 Batetik, garbantzuak oraindik irakiten zeuzkan barruan eta kolore gorriekin ezin zituen begiak ireki ere.

372. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0136 - Horia bakarra, baina, gorrietakoak bost badizkiat eta urdinetatik lautxo....

373. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0081 - Eta behin gerla deklaratuta, zer postura hartu? Norekin joan behar nuen? Gorriekin ala zuriekin?.

374. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0081 - Zeren odolak gizonaren zainetan irakiten zuen egoera larri hartan oso zaila baitzen tartean gelditzen, hots, gorriak eta zuriak bidenabar arbuiatzen.

375. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0081 - Gorriek Eliza eta ordena desegingo zuten erabat.

376. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0081 - Eliza katolikuak ere argi eta garbi postura hau hartu zuen, hots, nazionalen edo Francotarren alde eta gorrien kontra.

377. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0095 Berriro ere bata gorria zuen neskatxa zen hizketan ari zena.

378. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx asth 0007 Emakume panpoxek beren soineko gorriak jazten zituzten, eta gizon serioak bizarra txukunduta ateratzen ziren plazara.

379. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0012 Biharamunean, deabrua, oso goiz joan zen berriro tailerrera eta galdetu zion jostunari: - Jostun, zer eman behar didazu?- Jostuna gau osoan lanean gelditu ere egin gabe aritu zen eta zetazko lazotxo gorri bat erakutsi zion, izartxoak bordaturik zeuzkana.

380. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0135 Mendian berde
zakuan beltza
sutan gorri.
Zer ote da hori?.

381. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0145 Gartzela oso estuan
marfilezko gudariek zaindua,
hor dago suge gorria
gezurraren ama deigarria
.

382. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0160 Zuri jaiotzerakoan
berde haurtzaroan
gorri gaztaroan
beltz hiltzerakoan
.

383. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0045 Apaizak, beste munduko bere ibilaldiaren berri eman eta haserre gorriz ekin zien eliztarrei: - Berastegiarrok! Gaiztoak zarete oso eta Jainkoaren pazientzia bukatu da.

384. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0006 - Hura izango da! esan zuen Belenek autobus gorri bat ikusi zuenean.

385. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0054 Ba, bere aldamenekoak begi gorridun mutikoaren berri eman zionean, segituan gogoratu zitzaion aspaldi hartan gertatutakoa eta Xiker ikustera joan zen: - Xiker! Ezagutzen al nauzu? Badakit asko zahartu naizela baina... ni naiz zure aitari ikatza erosten niona!- oihukatu zion Xikerri.

386. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0059 - Inori ez dizkiot ikusi begi gorriak.

387. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0059 - Gauza txuriak, berdeak,, denak gorri ikusten al dituzu?- jarraitu zuen Maialenek bere anaiaren begi gorriak ulertu ezinik.

388. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0058 Zer da beltza? Eta beti gorria? Edo urdina? Eta oria?.

389. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0032 Ua-ua-ua-ua-ua-ua-ua! Hasi zen garraxika gure Luma Gorri indioa, aizkora biziki astinduaz, Txorrozkileroak aizto zorrotzenak esku banatan, panpina prest gitarraz kolpatzeko amona zaharraren bizkar okerra.

390. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0032 - Kaixo, Kaspar! - Gabon, panpinatxo! - Auj, Luma Gorri! Agur zuri ere, Txorroskilero agur t`erdi denori, eta zuri ere bai, amona... gamelu sudurretaraino heldu da zure gaztaina erreen usain gozoa.

391. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0032 - Luma Gorrik berri ona entzun... Bakea gizonari.

392. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0032 Luma Gorrik bakea maite.

393. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0032 - Denontzat da Jainkoaren Berri Ona, gizon zurientzat, Baltasarren antzeko gizon beltzentzat, eta azala gorria duten gainerako guztientzat oinez dabiltzenentzat eta hegazkinaz airetan doanarentzat, xirularientzat eta gitarra-joleentzat.

394. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0032 - Zuk ere, txorrozkilero jator, ale batzuk nahi? Beroberoak daude... Eta zuk, Luma Gorri, gaztainak jateko gogorik bai? - Auj!.

395. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0068 Artean zituen diru kondarrez zorrak nolabait berdindu eta hara, ri-rrau batean, mixeriarik gorrienean gure merkataria.

396. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0030 Koral gorrizko aulki batean zegoen exerita, perlazko koroa bat zuen buruan eta Itsas izarrak ari ziren dantzan bere inguruan.

397. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0042 Kristaletatik zehar kanporatzen den argi gorriska nondik datorren ere ikusi du: egurrezko arabeskoak dituen lanpara batetatik, gainean zeta gorrizko oihal bat duela.

398. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0011 Bela Kabela herriko plazan zegoen batean: ai eguzki gorriki, zenbat izerdiki hiri kulpatiki!... ai eguzki gorri, zenbat izerdi hire kulpagatik esan beharrean, noski.

399. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0019 Denak pasatzen ziren zamarra gorrizko gizon haren eskutatik.

400. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0019 Noiz behinka zenbait gizon azaltzen zen, zamarra gorridunarekin hitzegitera.

401. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0149 Neguko gau gorritan, otsoak goitik behera janari bila datozenean, hura etortzen da guztien buru.

402. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0038 Patxik beste sesio bat hasteko tentazioa sentitu zuen, baina Arturito ikusteak txoriaren arazo gorria gogorarazi zion.

403. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0027 Aho hondo guzia ezpainez gain gorri koloreaz ipini eta zaka zaka harrapatzen dugun guztia barrura.

404. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0043 Gure komunetan saiatzeko, aber bilatzen dugun, behar gorrian dela eta.

405. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0046 - Eta pottoka gorridun arbola handian? - Zarata gehiegi! Ezta pentsatu ere!.

406. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0076 Altxa zuen fusila eta esaten die: - Burura apuntatu! Eta Laino Gorri Minnehahari: Ez dira guretarrak. Cheyenne tribukoak dira!.

407. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0094 Gozotegiko saltzailea gorri-gorri jarri zen... Haserre bizia zerion ile punttetatik.

408. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0112 Proba hori, semaforoa gorri jartzen zen une berean autoen aurretik pasatzea zela esan nion harroki.

409. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0028 - Ongi da - erantzun zuen Gorkanek pozaren pozez piperra baino gorriago -. Oso ongi. Ez zaitez kezkatu. Abia zintezke.

410. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0084 Halaxe zen, badakizue zeintzu ikusi zituen? Azelemea eta Katua, Karramarro Gorriaren ostatuan elkarrekin afaltzen egon ziren bere bi bidaia lagunak.

411. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0040 igandea pasatzen huen ostatu zokoetan gozo
guiness karioak irensten
aldamenean norbaiten behar gorria sumatzen
eguzkipean kuskandel
irlandako lore ubela eskuan.

412. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0044 iraultza gorria aipatzen genukeen kantinetan
ihardoki gogoa
alta igandez baionako kaiertzetik partitzean
espero genuen itzultzea
gauerdiko treinetan.

413. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0019 Urtetan marrarik
ezagutu ez duten galtzak
soka gorrizko gerriko merke batetik
zintzilik...
aspaldian ihartutako
larru lehorra estaliz...
goma lodizko neguko
oinetako zikinak...
izerdi ustelduaren
kiratsa aidean
igeriz...
lurreko aulkian
ikusi zaitut
eseririk,
Manuel Becerra metro ahoko
biztanle, poeta,
igarle eta bisitari...
Ya, Diario 16/ As, Dicen edo El País
zaharrak ipurdipean;
ez zaizu ajolik, zeu bait zara
zeure munduaren berri.

414. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0142 Tom Jones jockerean
zigarro kehea lausoa
Neon zirrinda kale bustian
gorri ta berde ta ori ta urdin hedatua
dorreko kanpaiak hamabi kolpe
portutik barku baten adarra
autobus baten abiada ohia

415. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0035 Punta zuriko diti gorriak
gogortu.

416. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0035 Diti gorriak
odola ixuririk.

417. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0039 O! lore gaixoak
elurtea itxaro ez
eta ernetzen zaretenok,
punta gorriko diti zuriak
elurtearen berri jakin eta
betiko idortuak geratu zaretenok.

418. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0039 Jakinik
elurraren hitza zein hotza den.
idortasunean
punta gorriko diti zuriak
berotasuna gordetzen duzute.

419. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0109 Sinetsi behar du mutila hona etorri izana, bere erregimendura, Zezen Gorriaren bila, miraria dela nolabait.

420. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0109 - Esaten dute agurearen begiak argitu egin ziren Kimen hitzak entzutean, agerian jarri dela orain nire horoskopoaren zentzua, eta hona etorri naizenez gero, nahiz eta zuk badakizun jakinminez etorri naizela, bai jende honengana eta bai beren Zezen Gorriarengana, madrissahera joan behar dudala eta sahib bihurtu.

421. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0263 Ikatz gorriaren argiak, eskuz esku joan ahala, begi estu, erdi itxiak argitzen zituen, matrailezur altuak, eta sorbalden inguruko artilezko tolesduretan desagertzen zen lepo sendoa.

422. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0327 Lorenaren etorkizuna bere esku gorrietan zegoela iruditzen zitzaigun.

423. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0215 Ate batetik gizon bat sartu zen, gizon puska galanta, kapela belarri baten gainera okertua eta soinean jantzi gorria zeukan rubia bati gerritik besoaz heltzen ziona.

424. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0012 Gaur, amestu ere ezin dut egin, laguna, dar-dar dut gorputza, ilun dago oro, egunargiaz gaua jabetu da, etsimenduan eroriko naiz, hala ere, badakit goiz-zirrinta argitsu gehiago etorriko dela, eta arrastiri oskarbiak, eta Artizarrek, Ostargi Gorriak eta Ilargiak laguntza emango didate, bestela galdurik nago, laguna, galdurik gartzela honetan....

425. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0014 Kennedy-tarren antzera, Ludwig Salvator-en familiatartekoak, patu gaiztoren batek bultzata, banan-banan ezbeharrik gorrienak zigortu zituen.

426. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0015 Ludwig Salvator-ek berarekin eraman zuen bizitza zehar oinaze honen gorria.

427. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0021 Odol sutsu hark, su hark bere gorrian, ez duke jadanik irtenbiderik.

428. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx bian 0107 Etsita herrira itzuli nintzen, eta bi neska ikusi nituen plazan, petrilean eserita eta guardasola gorri bakar baten pean bildurik.

429. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0073 Pinnokioren liburua irakurtzen du Perutxok, liburu gorria.

430. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0073 Pinnokioren liburu gorria lurrera joan da.

431. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0080 5) Eta zilarrezko zazpi ganderailuak ikusten ditut, argizarizko zazpi kandela berdeekin eta itxas haizeaz pirpiratzen diren zazpi sugar gorriekin.

432. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0132 Neskak iraz gorri begiratu zion: - Zu gorrotatzen zaitudan beste.

433. 1969-1990 euskara batua literatur prosa kotxe-lapurrak 0012 Haren kotxea gorria da.

434. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0054 Bidean behera, aldizka, gerizondoetan anpoloi gorriak ikusten ziren eta haurren bat adaska goiren batetara igona.

435. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0087 Auto gorritik jeistean, zigarro bat atera du boltsilotik, izeki eta kehea putz eginaz; saindu zeken batentzako intsentsua.

436. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0012 Chicle americano, esan ohi zuen Doña Klaudianeko gorriak tren parean.

437. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0043 Egun batez Afrika lur gorri hauek utzita berriz Herri mardula, bizi gozoa.

438. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0009 Boz mehez apezak salmoak kantatzen zituelarik, ezker aldean, koroa mugatzen zuen zur gorrizko zerrailuaren kontra finkatua, atorra zikin eta galtz morroskoekin, Indiano batek inarroska organo batetako biradera itzulikatzen zuen.

439. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0047 Gugandik hogeitamar urratsetan xutik egoten ziren gudari gorriek, boz karrankak eta lurrean jo eta jo ari ziren oin hutsak entzunarazten zizkiguten.

440. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0073 Aztal erdietaraino jausten zitzaion kotoin inprimatuzko gonan, liranjatan, hegal gorridun ara urdin batzu mokoka ari ziren.

441. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0078 Ordená ez zen kalean errespetatzen eta bandera gorridunek edonondik egiten omen zuten nahi zutena, hau da, beste askok nahi ez zutena.

442. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0116 Gorri gorria zen eta urrundik ikusiz gero berdetasun klar hartatik joatean marigorri distiratsu laster bat zirudien belar izpien artetik presaka abiatua.

443. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0073 Gauza bera besaulki gorri illun pare bat, sukaldeko tresna batzuk; eta hiru maindire eta burusi pare bat.

444. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0050 Sartu eta terziopelo gorri zaharrez jauntzitako saloi bat bazegoen.

445. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0014 Baldin eta barau gorrian kontatzen bazitzaizkion, besteren ametsen adierazle zorrotza zelako fama eta aipu ongi merezia zuen, hala ere ez zuen hauteman inolako augurio beltzik semearen amets bi horietan, ez hil aurreko goiz haietan, arbolak beti ametsetan, kontatu zizkion besteetan.

446. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0125 Muinoko etxeraino lagundu zien Lazaro Aponte koronelak, eta ondotik Dionisio Iguaran doktorea igo zen premia gorritarako mandagainean.

447. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0005 Baina gero haurrei txapel gorria jazten diete.

448. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0005 Soloa Txikik txapel gorria bota egiten du.

449. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0014 Lehena: Mahuka Gorri apatxeen buruzagiaren historian oinarriturik eraiki nahi nuke.

450. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0052 Kutxa irekiz gero, kristalezko hiru kaxato aurkituko dituzu: berdaila da bata, bestea gorria eta horia azkena bare bare esan zizkion guztiak Masu Jaunak.

451. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0010 Edurne maitearen masaila gorri eta handituak bere begi itxi liluratuez igurtzitzen ditu eta haren begi ureztatuak bere ezpain egartiez xurgatzen.

452. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0024 Jaizkibelgo arroka gorri harroen kontra asaldatzen eta oldartzen hasiak dira gero eta biziago.

453. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0079 Alizek ilegurizko jantzi gorria zeraman, bordatu zilarreztatuez edertua, eskote handikoa, nondik bularren hasiera ikusten bait zitzaion.

454. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0127 Nahiko mutil indartsua zen, altu baino gehiago bajua, soin onekoa, buru handi gorri-argia zenbait ile errubioekin, aurpegia eguzkiak beztua eta haizeak gorritua sudur-belarrietan batez ere, bekain hori hertsiak, begi urdin nekatuak baina sakonezko diztira batek piztuak, sudur luzea masail zabaletan, aho fin isila, kokotz tinko, lepo sendo, beso luze, zango arin.

455. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0009 Goian, hodeiak, zuri eta zuristak, gorri eta gorristak, hori eta horistak, kolore guztiak nahasten ziren ihauteri bizi batetan.

456. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0042 - Henry! - erantzun zion berak ere, eta irriparre bat, gorria hau ere, bidali zion, hortz hilara gorri bat erakusten zuela.

457. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0214 Hemen, urrezko bordatuak zituen alkondara gorriz, eta lepo aurrea eta esku muturreak ertz urreztatuez eginda zituen beroki harri bitxiz jositako hartaz jantzita, zegoen Sir Anthony Sherard, bere harmadura zilar-eta-beltz hura behekaldean pilatuta ageri zuela.

458. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0309 Gesalezko gandu heze bat zerion itsasoari; izarrak, banan-banan, zein bere leku izendatura igotzen ari; itsasontzia, haizeak zabunkatua, Mendebalderantz zihoan, non oraindik azken zerrenda gorri baten litsak ageri bait ziren; lorratz dirdaitsu bat luzatzen zen gure atzetik, laster asko, ordea, uhinen masa beltzek estaltzen zutena.

459. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0227 Buruko mina baretzen ari zitzaidala konturatu nintzen eta delako toki horren zenbakiaren inguruan marra gorria jarri nuen.

460. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0277 Noragiriren bat eskatuko balidate, ondoan edukiko nuen beti ikatz sokil bat; bere gainean idatzirik egongo zen bero zaitez Schnierrekin mundu guztiarentzat ezaguna zen; nik, beltzez zegoen Schnier hori klera gorriz azpilerrotuko nuen beharbada, eta aurrekaldean H bat pintatuko nion.

461. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0048 Jertse gorria.

462. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. antruejo 0027 Indiar haiek pairaturiko zorigaitzaz jabetzerakoan eta aurkitzen ginen miseria gorria ikusirik, dolore eta pena haundiz, ozenki negarrez hasi ziren, beren lantuak urrundik aditzeko moduan.

463. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. haranburu 0016 Argitasun gorri bornu bat erori zen espaloia eta kaleko harriztadura gainean, ingurukoak argituz.

464. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txiliku 0047 Kobaltozko erreguloa * meaki birfindua nitroaren urinetan disolbatuz kolore gorrikoa sortzen da.

465. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0025 Bertakoak, nahiz eta miseria gorrian bizi, eta momentu onenak edozein kasotan oso kaxkarrak izan, ez zuten bertatik joateko asmorik.

466. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0067 Gero lapitz gorriarekin arraia leun batzu egin ditu, sekula zarratzen ez diren kurba moduko batzu.

467. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0094 Indio bakoitzak harri gorrizko pipa bana eman zion opari, bake ezaugarri.

468. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0063 Musu eman zion, grina harrigarri antzeko batekin, eta mutikoak, laztan hura edota itxuraz bera aurkitzen zen putzuaren barreneko hitzak entzun balitu bezala, begi zuri eta gorri batzuk iriki, eta bere ezpain zartatuak mugituz, zera xuxurlatu zuen: - Aterako nauzu honetatik, ezta, Alba?.

469. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0037 Harri handiz eraikitako espigoian ibaia zaintzen zeudela iruditu zitzaizkidan kainaberak hizketan ari ziren, hitz-apal, hor aspaldidanik desagertuak diren izokiak ez izutzeko ahots-galga aproposa, eta neu ere zaratarik gabe eseri nintzen harri gainean; behin batean goardiazibilak ilunbe gorrian nindoala linternargi baten fokoak aurpegiratzerakoan bertan: , esan zidan inguru berean, hain xuxen.

470. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0037 Bazirudien argi honen zain zeudela bakoitzak bere txirrikaz amu gorria () jasotzeko; bitartean, ilunbe hotz eta hezean nabari genuen etorri berria zen kotxea zahartxoa zela, pistoien kolpe baldar eta desegokiak entzun baikenituen, eta itzaltzerakoan, berriz, zaratatsu eta dorpe, dardarti, ito zen.

471. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0093 Bidean goazela, ilbetea zeruan ezabatzen hasi dela konturatu gara; txoriak esnatzen, ekialdetik su gorri bat (...).

472. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0019 Bloka atera eta irakurri egin zion poliziak: - Stevens, 16 urte, gaztain koloreko ilea eta begiak, ez handia eta ez txikia, azkena ikusi zutenean jertse gorria eta bakero urdinak zeramatzan - burua altxatu eta galdetu zion Peteri: Ikusi al duzu?.

473. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0079 Auto-ilaran zeuden; semaforoa gorri zegoen eta, beraz, autoek itxaron egin behar.

474. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0023 Zertxobait atzerago mordoka jende zegoen, beltzak batzuk, gorriak besteak....

475. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0023 Bai, bai, sinesten ez baduzu ere badirudi gizon eta emakume beltzak eta gorriak daudela....

476. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0061 Oraingo honetan zaldunen parafernaliaz jantzita zegoen, beltza buru gaineko bisera, zuria alkondara estua, beltzak praka bonbatxoak eta gorriak alkondara gaineko jaka nahiz belaunetaraino iristen zitzaizkion larruzko botak.

477. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0028 Berriz ere txundituta utzi ninduen zera esan zuenean: - Ez, mila esker, nik ez dut zigarro gorririk erretzen - hau esanda tabako beltz kaxa bat atera zuen.

478. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0146 Ikurriña handi bat nagusi, eta tamaina bereko bandera gorri bat aurrez aurre.

479. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0125 Su gorri honen barruan hasi ginen artilea erosteko asmoz Burgosako bidaia prestatzen.

480. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0083 Behe aldean, mendebaldean, eguzkia sartzerakoan, une batez basamortu hura argituz marra gorri sutu bat uzten zuen, begi zimurtua bailitzen, gero eta beherago, beherago, beherago oraindik, gau beltzaren ilunpe itsuan sakon galdu arte.

481. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0077 Argi gorri-urdin keinukarien briztadapean begira-begira geratu nintzaion.

482. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0126 Eta labetxoetan ordenean lerroturiko marmita eder gorri guztiei harmoniaz kantatzen zutenak zerizkien kalitatezko lurrinek bihotza alaitu, sudur-mizpira biztu eta zigorturiko arimen kexkak desagerrerazten zituzten.

483. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0037 Emakumeak ia mastekatu gabe irentsi zituen piper gorriak.

484. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0037 Inular gorrien antzekoak ziren, ikusgarriak, lekutuak, baina pairatzen ziren bertan baleude bezala.

485. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0076 Poliki-poliki Otamuno inguruko zuhaitzak eta belazeak kolorez aldatzen hasi ziren: haseran gaztain ikara, gorri zurbila ondoren eta azkenean bermeiloia.

486. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0116 Kurtzetan ez da jende asko geratzen, zahar batzuez landa, baina han haizeak lehengo moduan jotzen du eta alde guztietatik eta Otamuno lehen bezain gorria agertzen da, ikusi nahi duenarentzat.

487. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0083 Basetxea bera handi-handia da eta adreilu gorriz eginda dago.

488. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0097 Galtza beltzak jantzi, alkandora zuria lotu eta txaleko gorria sartu nuen sorbaldetan behera, (...).

489. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0129 Aurpegian, ezpainak gorriz pintatuta zekartzan, bekainak beltzez eta begi inguruak urdinez.

490. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0061 Amaren galdera hura irri-mirriz egina zegoela iruditu zitzaion Gerryri, eta are gorriago jarri zitzaizkion masailak.

491. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0033 Laster gerra handi bat sortuko da gorrien eta juduen erasoen aurka, egiazko Europaren balioak gorde eta defendatzeko.

492. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0033 Ezkertiarren bandera gorri amorfo eta artifizial horren aurrean nazio bakoitzaren bandera sakratu eta historikoa altxatu behar zen apoteosis betean, gazteak eta herria sutsu, haien gerizpean Aberriaren alde hil arteraino burrukatu zitezen.

493. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0154 - Hori egina dago - esan zuen, botoi gorri bat zanpatuz.

494. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Iruinan, Otsailaren 1ean. San Fermin Gorri. Berri-emalea.

495. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0057 Sendagile onak gorria eta oso aditua izan behar du.

496. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0057 - Karitatezko laguntzak, premia gorri-gorritan daudenentzat izan behar du bakarrik.

497. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0004 c) Presio aortikoa, batez ere diartolikoa jeisten denean, nola gertatzen da hipotentsio arterial gorriko egoeretan, shock edo gastu kardiakoaren bapateko beherakadan batipat.

498. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0125 Beraz, hitz baten euskal definizioa prestatzean, tradizio gabezia gorri baten aurrean aurkitzen gara.

499. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. santamaria 0019 M.-k ateka gorri batean gaudela esaten digu, dialektika gabeko Historiorik ez baiditeke izan.

500. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. santamaria 0023 Antzinako gizarteetan, premia ta behar gorriak ageri ziran, eta hortik etortzen zan kontradizinoa ta ukazinoa.

501. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0011 Jende balios eta borondate bero ainitz bada hain segur Ipar Euskal Herrian; bainan indarra arrunt taldezkatua; da edo, nahi bada, bada baturiko organizazio baten behar gorria.

502. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0046 Hirietara baserrietarik jendea metaka heldu, eta zenbait hiritan, hala nola Lyonen, miseria gorrian ahal bezala bizi.

503. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0029 Nahiz zuri, nahiz gorri izan: diktadurarik ez.

504. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0008 Antzokian bertan ikus dezakegu banaera manikeista, gure kulturan erabat erroturik dagoen kolore-topikotasunak lagundurik: ate gorria (gaiztoena), ate zuria (zerutiar pertsonaiena), ate urdina (kristauena).

505. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0008 Mustran bertan, esaterako, gaiztoak (tûrkak) eta Khirixtiak (jabe gaitezen izen bereizketaz), bi giza lerrotan doaz, nahasi ezinik, ikurrin eta ikurrinlari gorri eta urdina (nork berea) buru daroatzatela; jokularien beraien koloreak ere jakina, gorri eta urdina dira.

506. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0009 Hortaz, ekintzaz gain ibilkera eta keinuetan ere ez zaizkigu gaizkileak eta ongileak inondik inora ere nahasiko, are nabarmenago: khirixtiek beti ate urdinean zehar eta tûrkek gorrian, sartu eta irtengo dute.

507. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lf 0054 Zorigaitzez, 1850-eko uda-egun batez, bi anaiek aharra gorria ukan zuten elgarren artean, eta bordariak poeta kanporat manatu.

508. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0045 Ezdabaidak ezdabaida baldin badira ere, denon indarrak, denon adiskidetasuna, denon izerdiak eta denon eginahalak beharko ditugu, euskarak, gaurko une larri honetan jasatzen duen bizi edo hil mailako burruka gorria irabazi dezan.

509. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1985 0484 Zientzia eta teknika hitzek ez baino, eguneroko hizkuntzan plazaratzen direnek dute erantzunaren behar gorria.

510. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lmuj 0919 Hor bertan ere maila irrazionala present dago, bainan noski, A eta B mailen arteko giltzadura fisikoa askozaz hurbilagoa eta onartuagoa da (tradizioaren poderioan) ile gorria eta urrearen hortz zuriak eta perlen artean...

511. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0041 Horiek horrela, beste bi linea datoz gibelean: kontradikzio ekonomikoaren ondorioz eta biolentziarik gabe iraultza itxaroten duten erreformistak, batetik, eta bestetik, harmada herritar-gorriak organizatzen ederki dakitenak.

512. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0002 Pinturak, adibidez, kolore zuri eta beltzezko, hori eta gorrizko izakiak nahasiz, ereduaren antzeko irudiak ateratzen ditu.

513. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. txurruka 0020 b.- Gehienak, indartsuki esklerifikaturik dauden tegumentuz osotutako oskol gorri edo marroiak dituzte.

514. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0054 - Umeei panpin marrazturik eman, eta holako aginteak erabili: gona, gorriz margotu... zapata beltzez margotu....

515. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0054 - Gorri eta urdin margoekin jolastu.

516. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0054 - Bloke logikoekin jolastu, eta kolorez bereizteko agindu: hartu gorriak, erakutsi....

517. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0054 - Agindu ezberdinak eman, taldeka, binaka eta banaka bete ditzaten: zuek, eseri mahai gainean, Miren, zapata handia hartu, zu, bota gorria jantzi, e.a.

518. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0082 - Kualitate bat edo bi bereiztuz, hiruki, lauki eta borobilak (handi / txiki, gorri / berde / hori,...) multzotan jarri.

519. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0082 Honela, kualitateak landuko dira: hiruki handia hartu, borobil gorria ekarri, e.a. geometriazko blokez eraikuntzak egin.

520. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0130 - Nolakoa da? - Txikia, bost urte ditu, gona gorri bat eta niki zuri-urdina - Ez, ez dut ikusi.

521. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0048 Mota asko landu dira (Salvia) kolore gorriko horma landare ezagunak barruan direlarik.

522. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0051 Hortensiaren kolorea tokiaren arabera aldatzen da, alkali duten lurretan arrosa koloreko edo gorri dira, kare hila dutenek bezala, baina urdina da lur turbotsuetan.

523. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0051 Basa egoeran sepaloak gorriak ditu eta ostoak purpura kolorekoak baina kolore guztietakoak ere lort daitezke, arrosa, gorria, eta purpura nahasturik ere.

524. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0034 Ondoren, 5.000 km inguruko lodiera duen gorri koloreko geruza bat dator; kromosfera da geruza honen deitura.

525. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hu aurp 0073 Ez zen gorriekilakoa; eta bizkitartean orok errespetatzen zuten eta ohoratzen.

526. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak izeta nigarrez 0097 Lehenbiziko harridura pasturik erraten du kolera gorrian: - Urde madarikatua! Hau Beltzarroren umea duk! -Eta atera da gelatik oihuka.

527. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0021 Galdekizun gorria benetan idazle bokazio duenarentzat hauxe.

528. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0049 Mozorro zurik txapel gorria eta alkondara eta fraka zuriak erabiltzen zituzten, gerrikoa ere gorria zutelarik.

529. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0049 Zinta gorriekiko izpartin zuriak zituzten oinetan.

530. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0049 Lepoan zapi gorria, gorbata erako korapiloarekin.

531. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0157 Nork bere gisara bilatzen dugu: Elisabethek hostoiska larrosa eta gorriak aurkitu ditu; Ingridek, bere aldetik, pozarren aurkitu ditu itzalgune batetan jazintu urdinak.

532. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0109 Bere minaren marru gorriak agerian jartzen ditu bere sentimendu guztietan; haren bertsoetan indarra, zorroztasuna, garraztasuna nabari dira.

533. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0136 Oinezko guztiei ez diezkie luzatzen eskuegitaraua eta larrosa gorria.

534. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0136 Guri eskuegitaraua luzatu digute, baina larrosa gorririk ez.

535. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0044 Honela, kolore urdina, marroia edo gorria, berdinak izango dira beti, guretzat eta edonorentzat, baina ez dira beti denentzat garbitasun, zikin edo gorrotoaren ezaugarri izango.

536. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0044 Eta horrela gizonaren bizian kotxea eguneroko ogia eta behar gorria bihurtu artean, ez dira garraiobide zahar atzeratuak arras bazterturik geldituko.

537. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0024 Batzu beltzean margotuak daude; bestetzu gorrian; beste batzu, azkenik (hatzaz seguraski), buztin bigunean eginak.

538. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0024 Bat okre gorriz pintatua izan zen.

539. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0024 Azken honek, gorrian ere ba ditu lerro batzu.

540. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0313 Zapurren atzetik zigantiak (erraldoiak) eta bi gorri nabaritzen dira.

541. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0086 Guk lerro gorri eta lodiz azpilerrotuko genuke iritzi hau: .

542. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0055 Lehen Gerra Mundiala amaitzen, talde biak kazak zeuzkaten, hala nola, Inglaterrako Royal Aircraft Factoryaren SE5, SOPWITH Camel (kameilua), FOKKER DVIIa eta (Manfred von Richthofen, Baroi Gorriak hegan egin zuen).

543. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0092 ARMIARMA GORRIA
Panonychus ulmi
Garrantzia: Frutarbolak erasotzen dituzten akaro-espezie guztietatik hau da arriskutsuena eta baita Gipuzkoan hedatuena ere.

544. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0092 Borroka: Neguan, egur gainean armiarma gorriaren errunaldia ikusten bada, tratamendua egin beharko da, oleofosforatu batekin, begiak handitzen hasten direnean, landare osoa eta bereziki adarren lotuneak ondo bustiz.

545. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0105 Phytoseiulus persimilis akaroa, bere ahaide hurbila den armiarma gorriaren harrapakaria.

546. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0108 - Argi-zuria hiru argi-fokuz (gorria, urdina eta berdea) birkonpondu.

547. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0108 Esate baterako, har dezagun argi gorrizko foku batek argiztatutako jertse urdin bat, argi berdezko foku batek argiztatutako objektu gorri bat, ...

548. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0047 Zein liburu?
Ekar liburu gorria
.

549. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0047 IRAKASLEA: Gorri.
1. IKASLEA: Ez,hori ez. Ekar liburu gorria.

550. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0047 Hona hemen beste gidahitz batzu:
idazluma / gorri / hemen
lapitz/ beltz / hor
alkondara / zuri / han
gona / gris / hemen
maleta / marroi / hor
gorbata / hori / han
boltsa / berde / hemen
brusa / zuri / hor
kapela / beltz / han
.

551. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0126 Alferrikako jardun asko aurreratuko litzateke edozein eztabaida hasi baino lehenago argi-eta-garbi hau aitortuko balitz: badago gabezia bat gaitza, badago miseria gorria, orokorra, etengabea, eskerga.

552. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0148 Harmada Gorrian inprobisazio teatro asko egiten zen (buruz ikasten aritu beharrik ez dago).

553. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0111 Irudi hauetatik batzuk, beltzez edo gorriz dibujatuak izan dira; beste batzuk, arkaitz gaiñetako bustiñean grabatuak.

554. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0111 Aurkitu diranak: arkaitz gaiñeko bustin azalean grabatutako bison bat; eta lur-gorriz egindako marrazki bat, bisonarena hau ere.

555. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0145 Gehienak oraino hain aurreiritziz beterik zeuden, non departamendu gorrietan beretan eman baitzuten nekazariek boza Bonaparteren alde.

556. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak marxismoa 0084 Nazional frente bateratuaren sabelean Harmada gorriaren eta Komunista Alderdiaren papera zuzendari izatea da.

557. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0015 Orduko euskaldun batetaz ari gara, 50-gn urteetako batetaz, eta hori ez da esanahirik gabeko zerbait, soil dato gorria.

558. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nz 0077 Buztin nabarra eta gorria dira ugarienak gure artean; konposatzaileetan duten burdinari zor diote kolore hori.

559. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0126 Trapu gorriarekin zezenak bezala erreazionatzen duela nazio arazoaren aurrean, segituan itsu-itsu atakatuaz.

560. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0019 NOR-NORI-NORK aditzak: hiru sintagmez osaturiko aditzak, egilea, pasiboa eta datiboa: atea ireki dizuegu, gure aitak amari gona gorria ekarri dio, postariak gutuna dakarki, itsasoaren korronteak baloia daramakigu....

561. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0008 Gobernamenduko mutil batek hori egitea, ezin onetsia zen ordu haietan, eskandalo gorria: 1905ean bozkatua izan zen eliza eta estadua berexten zituen legea, apez eta serora etxe, eliza eta denak bereizten zituela estaduak.

562. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0052 Gorriak gainera.

563. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0020 Honetan, Lope de Aguirregandik hurbil zegoen, berau, haserre gorritan jartzen baitzuen, sasiletradu batzuk izen-hutsekin beste gaberik Indiak gobernatzera zihoazkeela jakiteak.

564. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0018 Aizu, Joxan, non aurki dezakegu gauza gorri bat txiki-txikia dena, edo handia...?.

565. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0044 Gorria ere gustora erabiltzen dute, margoa berez iradokorra delako, eta ezta inola ere marrazki berezi batek margo hori behar duelako.

566. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0044 1 Beraz, hasiera batean, haurrak margo guztiak izango ditu aukeran: beltza, gorria, horia, urdina, berdea, marroia....

567. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0044 1 Errotulagailuekin ere berdin; baina komeni litzateke errotulagailu beltzak eta gorriak zabalera ezberdinetakoak izatea aukeran, grafiaketarako oso egokiak gertatzen dira eta.

568. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0044 3 Beltza, zuria, horia, gorria, urdina (tenperatan).

569. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0114 Ikusi dugu sagar elegante askok, Gorriak edoZuriak, besterik gabe deituak.

570. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ordenadorep 0002 Seinale kolorebakar konposatuak erabiltzen dituen monitore kolorebakar batentzat eta RGB (gorri, berde, urdin) kolore- eta intentsitate-bitak dituzten seinaleak erabiltzen dituen koloretako kanpo-monitore batentzako seinaleak ematen ditu bideo-irteera horrek.

571. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0136 Kozkortuko direnean, gorrien morroi eta jopu bilakatuko dira, hauentzat eginen dute lan, beltzen familiarentzat eginen zuten bezala.

572. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0136 Ba da ordea zinaurri gorririk joka molde diferenterik duenik: ez dute esploratzailerik, ez doaz bata bestearen kontra denak iladan....

573. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0269 Basoko lupuak nahiz txerrama gorriak gu jan gintzakeela esatea bezalaxe da, edo arkume buruzuri jaio izan bagina desiatzea bezala edo kaka-mokordo bat izan bagina bezala.

574. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0407 Gehienak beltzez eginak, batzuk gorriz eta beste batzuk gorri-beltzez.

575. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0205 Automobil haien aurretik bandera gorridun gizon bat joatea agintzen zuen legeak.

576. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. kortadi 0295 Bihotzaren zauriak, morearen erdian aurkitzen den gorriak irudikatuak, gizonen esperantza.

577. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. kortadi 0299 Barnea mila forma eta koloretan hausten da; berauek (urdin, berde, beltzak) beste batzuk (zuri, hori, gorriek) erasotu eta beretuak gertatzen dira.

578. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. kortadi 0299 Gorria, suaren eta odolaren kolorea, nagusia da eszena osoan.

579. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. kortadi 0301 Artista plastikoak, baratze eta loreez mintzo den poetaren testuan oin harturik, kolore berdeak, morez zipriztindurik, laranjak eta gorriak erabiltzen ditu berriro ere.

580. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. kortadi 0309 Begi batzu, aurpegi bat, obalo bat, zirkulu kiribilkatua, forma eta kolore gorri-moreek moldatua.

581. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0019 Deus ex machina bilakatzen da Mosku-tik datorren hari gorria.

582. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0178 Berrogei urte beltz oposizio gorria jasan eta odola dariola borrokan eutsi egin zuen hura.

583. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. gametxo 0146 Elkar dezagun adibide bakar bat: semaforo gorria arrisku-sinbolo gisa mundu zabalean onartu da, halaxe hartzea arrazoizkoa delako.

584. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. bujanda 0229 Gure ikasle-gaiak, gure ikasleak eta are gure irakasleak horren premia gorrian daude.

585. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0005 Langileetako batzu gaisotasunaren ondorioak nabaritzen hasi zirenean, medikuarengana hurbildu ziren eta honek esan zien... pixa gorria egiten zutela ardo gorri asko edaten zutelako.

586. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Baserritarren talde honetakoak bista erakartzen duten horietakoak dira, batzuk txapel gorriz jantzita, beste zenbaitek zuria darama.

587. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Haien artean, baita ere, aurpegi beltzaran eta xaloko mutikoak, gerrontze gorriz eta harizko fraka zuriak jantzita, oinetan abarkak daramatzatela.

588. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0027 Oraindik orain egindako berriztatzean, kanpoko zeta gorria azaleratu zen eta zura marmol berdea imitatuz zegoen pintaturik.

589. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0210 Eta gure arerio gaiztoenak ere badaki, gure arazo politiko guzien azpian, edo barru barruan, gu kulturalki egosi gaituen arazo gorri hau dagoela.

590. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0053 Kolorez gorriak dira, klorofila ere eduki arren.

591. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0077 Hirusta, Trifolium generoko espezie ezberdinak, landare belartsua da, urterokoa edo iraunkorra, hosto biribil xamarrekin, eta lore ugari, zuri, gorri edo horiduna, guztiak burutxotan elkartuak.

592. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0037 Belatz gorriak, uhazak, zuhaitz-belatzak, mirotzak eta beste zenbait hegazti harrapakarik osatzen dute harrapakarien armada handia eta denen gainetik super harrapakari bat, belatza.

593. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0072 Kolore gorriarekin aproba egiten bada ordea, argi ikusten da gris oso ilun, beltza edo beste kolore iluneko laukietara ere joaten direla.

594. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0072 Kolore gorria ez dute guk bezala ikusten beraz; erleek ez dute kolore gorririk somatzen.

595. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0072 Beraz, erleek gorria ikusi ez eta ultramorea ikusteko gai direnez, kolore horien konbinaziotik sor daitezkeen berrien berri jakitea ez da batere erraza izango, guk ez bait dugu ultramorea hautematen.

596. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0072 Beraz, erleen ikusmena eta gizakiarena ez dira oso desberdinak oinarrizko koloreei dagokienez, guk ikus dezakegun gorria haiek ez dute somatzen eta ikusten duten ultramorea guk ezin dugu hauteman, hori da alde bakarra.

597. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0159 3. Espezie bakoitzarentzat irudi edo zilueta bana asmatu, eta berdez pintatu espezie hori babestuta baldin badago, eta bestela, gorriz.

598. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0019 - Arrainak, freskoa denean, begiak distiratsuak ditu eta ez hondatuak, zakatzak gorriak eta haragia gogor eta lotina.

599. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0077 Plubiograma osatzeko kurba (gorri) bat gehituko diogu eta honek hilabete bakoitzeko tenperaturen eguneroko batezbestekoa adieraziko digu; horra termograma. Klimograma osaturik dago.

600. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0197 Mugak lapitz gorriz markatu.

601. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0029 Orain berriz, islada-marra gorriz margotua, eta ildo arinez eta zenbaitetan errepikatuz egina duen basa-zezenetik, Arenaza berbereko ardatz galeria ondoko saihets zokoko orein emeetara joanez, eta bien artean paralelismo bat badagoela onarturik, orein eme zerrendaren eta basa-zezenaren artean paralelismoa topa liteke.

602. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0033 Koloreen mundua oso desberdina da intsektuen artean, badaude kolorerik ikusten ez duten espezieak, eta beste batzuk, erleek bezala, gorria izan ezik kolore guztiak ikusten dutenak, ultrabioleta ere bai, eta argi polarizatua eta ez polarizatua ere bereizten dituzte (gizonak ezin du hau egin).

603. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0051 Lore gorriak ez dira asko agertzen gure landaretzan, kolore hori ez bait dute ikusten erleek, eta hauek dira intsektu polinizatzaile garrantzitsuena; tximeletek egiten dute hauen polinizazioa.

604. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0051 Ez da hau mitxoletakin gertatzen, bere petaloek kolore gorriak izan arren, gizonak ikusten ez dituen erradiazio gorri eta ultramoreak ematen dituztelako.

605. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0068 Aintzinatetik egin den koral gorriaren (Corallium rubrum) erabilera baztertu ezkero, bisuteriarako, apaingarri bezala edo ustez dituen ahalmen majikoak direla eta, gutxi dira gizonarentzat interesik duten espezieak, interes honetatik kanpo uzten baldin badugu, noski, naturan animali liluragarri eta askotan koloretsu hauek ikustatzeak eskaintzen duen atsegina.

606. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0025 Adibide gisa, hona hemen marea gorriak, muskuilu kontsumitzen eta lantzen dituztenen artean asaldapena sortarazi zuena.

607. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0037 Kolore gorria marra erradial finekin, lehenengo begi kolpean ikus ez daitezkeenak.

608. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0396 Mami fino eta biguna, hankarena zuntzezkoa, zuri kolorekoa eta haizeak eragina zertxobait gorri kolorekoa, usain goxo eta intxaur antzeko zapore atseginekoa.

609. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0408 Gorri-laranja edo laranja kolorekoa, hori kolore eta argiagoa ertzetarantz, zeintzuk eta, orriek eragina, tolestatu-ildaskatuak agertzen diren.

610. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0430 Deskribapena Esneki hau, latex gorri koloreko esneki jangarrien tipikoa daukagu, txapela neurri erdi edo handikoa da, 8-14 zm.zko diametroa lortuz, hasieran ganbil eta ertzak gogorki biribilkatuak, gero erditik zapaltzen dira, inbutu-forma hartuz, bere ertz biribilkatua luzaro mantenduz.

611. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0430 Mami lodi, trinko eta sendoa, bizkorrezko ebakidura, ebakitzean hori-laranja kolorekoa, bainan berehala, gorri-ardo, erremolatxa kolorekoa, jariotzen duen latexegaitik.

612. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0430 Ebakitzean eta orrietan batez ere, odol-gorri koloreko latex jariotzen da, haizeak eragina erremolatxa kolore hartzen duela.

613. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0442 Gorri bizi koloreko gibelen artean, hona ekartzen duguna, gure hostogalkorrezko oihanetan arruntena dugu.

614. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0442 Azala heze edo eguraldi hezetan zerbait liskatsua, gorri bizi kolore ederrekoa, eguraldi hezetan batez besteko irregularki kolorea galduz, guztiz erantsirik eta nekez aldengarririko kutikula duela.

615. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0448 Txapelaren azala leuna, berahala lehorra eta mamitik guztiz aldengarria, geriza gorri edo arrosagorri kolorekoa, erdia batez besteko kolore gabekoa, beste batzuetan, irudikoa bezala, hori edo hori-okre koloreak hartzen ditu, zuri-horixka koloretik eta arraultzaren hori kolorerantz aldatzen.

616. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0045 Orain dela bi urte alarma gorria piztu bazen, beherunzko joera iraunkortu egin da.

617. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0023 Lehenengo kurban utzi bidea, igotzen hasi baino lehen, eta jarraitu ezkerraldetik pinu baso bat zeharkatu eta haitzen aurrez aurre dagoen baserri batera eramaten duen gezi gorriz markatutako bide on batetik.

618. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak etxde 16 seme-2 0080 Hona euskara batuan: Bi urte pelegrin bezala ibili nauk Espainian, Hik dena ukatu ondoren, neure bizi beharrian; Orain natorkit laguntza-eske, miseri gorri-gorrian, Halere etxetik bota nauk tratatuz modu txarrian.

619. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0099 Ikasleak hitz-zerrenda hau idatzi du, argazkiak iradokita:
hatz
azal leun
bainu
azkazal gorriak
emakume
kate
urdail
ur
jolas
ile
zilbor
.

620. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0063 Ibilbide hau gune honetatik aurrera pintura gorri eta zuriaz dago markaturik.

621. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0063 Gorriek iraun egiten dute tartetxo batez desagertu aurretik.

622. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0149 Dakigunez, miseria gorrian bizi zen, gure lurraldean, garaiko proletalgoa.

623. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0018 Koloretako mapetan, meteorologi zerbitzuetako arauzko mapak kasu, fronte beroak lerro gorriz eta hotzak urdinez irudikatzen dira.

624. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0018 Mapetan orduan, batera marrazten dira, hortz zorrotzak eta sabeltxoak txandakatuz; edo, koloretan bada, lerroa morez (urdin eta gorriaren nahasteaz) pintatzen da.

625. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0065 Gauzak honela izanik, distantzia konkretu batetara hartzen dugun galaxia baten gorriranzko lerrakuntza handiagoa izango litzateke bigarren kasuan bere abiadura hala delako kontuan izan (6) adierazpena, H kasu horretan handiago delako.

626. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0065 Gorriranzko lerrakuntza distantziarekiko adierazten badugu grafiko batetan, dentsitatea oso txikia den kasurako, hau da, den kasurako, grafikoa ia-ia zuzen bat izango da.

627. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0112 Sekuentzia nagusitik kanpo beste bi alderdi ditugu: bata, digante eta superdigante gorrien sekuentzia, sekuentzia nagusiaren gainean; bestea, nano zurien sekuentzia, sekuentzia nagusiaren azpian.

628. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0145 Homogeneotasun horrek ez zuen, gainera, gorriranzko lerrakuntza kalkulatzen uzten distantzia ere kalkulatu ezin zelarik.

629. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0007 Kolonikuntza honen asieran, historian Erik Rauda (Erik Gorria) izenez ezagutzen den erbesteratu bat agertzen da.

630. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0007 Textu horietan azaltzen dira Erik Gorriaren Saga eta Groenlandiarren Liburua, Uharte Berdearen (Groenlandiaren) kolonizazioa eta Vinlanderako bidaiak kontatuz.

631. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0007 Northmen of Adventure liburuan Charles Marshall Smith historilariak idatzi duen bezala: Erik Gorria, Leif eta Thordvald Erikson ez ziren alferrik bizi.

632. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0009 Bere tximak, urtxintxaren ileak bezain gorriak, Erik Gorriaren goitizena eman zion.

633. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0021 Erik Gorria edonon dago, dena zaintzen du.

634. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0056 Bertako biztanleak aurkitu eta beraiekin trukeak egiten ditu: oihal gorrizko zapien truke, azerien, ugaberen eta petit-grisen larruak.

635. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0013 Bizkaian gorria ere egiten da.

636. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0264 Loreak korinboetan elkartuak, eta haien petaloak zuriak, inoiz arrosak, atzazaldunak; 15-30 estanbre, eta haien anterak, sarritan, gorriak; 2-5 karpelo, beren paretak fruituan kartilaginoso bihurtzen zaizkienak, bakoitza 2 obulukoa; 2-5 estilo aske.

637. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0421 Euskal Herriaren gaurregungo egoera gorria eta latza da benetan.

638. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0078 Enantema Zenbait eritasunetan (eskarlatinan adib.), bereziki aho eta faringeko mukosetan agertzen diren orban gorri gutxi-asko hedatsuak, larruazaleko exantemari dagozkionak.

639. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0221 Larruazalean erreakzio lokala agertzen da (kolore gorrikoa, erisipelaren antzekoa) eta urtikari erupzio orokorra, edema, giltzaduretako minak, sukarra, agujetak eta albuminuriarekin.

640. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0077 Gelditzen denak gorria du kolorea (23) Ilunabarreko Eguzkia egunsentikoa baino gorriagoa da, jeneralean egunaren bukaeran aireak hasieran baino hauts gehiago izaten duelako.

641. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0077 Burdinazko bolatxo bat berotzen badugu, une batetik aurrera kolore gorria hartzen du.

642. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0077 Tenperaturak gorantz egiten badu, gorria distiratsuago bilakatuko da, ondoren laranja eta azkenik zuri-urdinxka.

643. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0331 Zaragozan 1.841.ean ere korrida antolatu zuten urriaren 17an. Felipe Perez Laborda tuterarraren bi zezen (dibisa zuriz), Jose Murillo Ejeakoaren zezen bat (dibisa gorriz) eta Ejeako Ramon Lopezen beste bat (dibisa urdinez) toreatu zituen Francisco Montes-ek bere koadrilarekin.

644. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0020 Amaikaterdiak arte, bañua dala, gosaria dala, ezpañak piper gorriz ta begiak zikulu-saltsa beltzez pintatzia dala, arpegia autsez josi, gerria extutu, bere xanko politai tanbor makillak dirudite gero!, bere xanko politai begiratu, gonak pitin bat goraxeago jaso; ixpillu aurrean (Jesus, ixpillu aurrean... oiek komeriak!) onera begiratu, begiratu, au ikutu, ura ikutu... atzekoaldiak ematen dizkion lanak!... aunditxua iruditzen nunbait... ta igurtzi ta igurtzi, igurtzi ta igurtzi, limatu naian bezela... Linea ez galdu nai ba!.

645. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0069 Dakarkian aragi puskatxo gorri ori kendu zak igandik eta emen arkituko ditukanen antz gaixtoa artzak.

646. 1969-1990 gipuzkera bertsoak m.m. apalategi 0151 Zuri-gorri-orlegi
aren eder margoa.

647. 1969-1990 gipuzkera bertsoak a. mauro 0161 Ezker-eskuin aldetik,
ondo zapaldu-ta
gabiltz samindu-ta:
Zuen jokabidea
ez gaude aztu-ta
Gorri edo txuriak,
jantziz aldatu-ta
Berdintsu zeratela
esango nuke-ta:
zuen artean egiñ
ortaz txapelketa!.

648. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1985 0024 Beren asmoak bete ezin dituztelako, beiñere aaztuko ez zaien lotsa gorria izango dute.

649. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0130 Bein ori egin ondoren, gorrian dagon marra okerretik ebaki eta 4 irudian igartzen diran ebakiak egin (5 irudian ikusgarria aundiagotuta agertzen da).

650. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak j. dorronsoro 0033 3. Idoia`k bere lorategian 8 lore gorri ta 4 ori dauzka.

651. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak j. dorronsoro 0067 Agurne`k bere lorategian 5 kukupel gorri, 7 kukupel ori ta 6 dali-lore dauzka.

652. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura ikasteko 0058 Semaforoak iru argi dituzte: gorria, oria eta orlegia.

653. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura ikasteko 0060 Semaforoko argi gorriarekin geldi egoten naiz, Semaforo orlegiarekin kalea igarotzen dut.

654. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0082 Abakondo gozoa, maiean eskeintzen digutenean, etzaigu gogoratzen, ikurdi gorri ori, itxasoan jantzi urdin-nabar bat zala.

655. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0105 Asarre gorriarekin itzegin zigun gero: - kankallu utsak zerate. Kankalluak.

656. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0097 Iñoiz baiño politagoa iruditu omen zitzaion au gure adiskideari ezpain ezeak gorri, begiak urdin-orlegi, musua legun zuria... aingerua ematen omen zuan, neskatillak; infernu artan aingeru!.

657. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa mde 0046 Buruaz ezetz egin zuen Theresak eta, hark ere lotsarekin matrailak gorri izan arren, iruditu zitzaion aita besoetakoari ba zela halako irriño bat haren begietan.

658. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0043 Gogor eraso dio, baiñon eztu ezer iritxi: gaiñekoaren akulluak oso odoldu du; bein eta berriz, erruki izpi gabe, sartu dio akulluaren eztena bizkar zabal gizenean, eta odolez, odol bero-gorriz busti zaio soiñ-axal guzia.

659. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0043 Gizona zezenarekin dabil oraindik ere; eskuan ditu ezpata zorrotza ta kapote gorria.

660. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txankan 0035 Odol otzean bere anai bat iltzeko prest dagon bati, urte guziko irabaziak kendu ta sendi gixajo bat, iñorekin sartu gabe pake-pakean bizi zana, miseririk gorrienean utziagatik, Zer ajola bear ziok?.

661. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño zigor 0025 Bertakoak, gorriakin nastu ziralako, igesi egin ziteken.

662. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0029 Aldamenean, berriz, gurutze gorridun pazko-argia: Jesukisto il eta piztuaren oroipena.

663. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0045 Sartaldeko geltokian argi gorriak diz-dizka ari ziran.

664. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0075 Aserre gorrian bere onetik atera zan.

665. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0075 HEINI`ren arpegia sua bezin gorri zegon eta bere eskuei eragiñez zegon, baño bereala baretu zan.

666. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j.r. errauskin 0235 Orretarako, zortzi, amar edo geiago gazte elkartzen ziran, eta geienetan erriko kontzejutik ateratzen ziran; askotan, gañera, txuriz jantzita, gerriko eta lepoko gorriakin; eta danak errenkadan, aurretik atabal-danboliñak dituztela martxa politak joaz.

667. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j.r. errauskin 0235 Orduan aurreskua zana aterako zan aurrera, eta, bere txapela neskatxari emanaz askotan eskura edo bestela buruan jarriaz, asiko zan neskatxaren aurrean dantzan, dotore asko salto, ostiko eta bigunkeri ederrak ateriaz, neskatxa geldi-geldi eta tente asko mutillaren txapela, askotan gorria, eskuan edo buruan zuela zegoen bitartean, azkenean buruarekin agur polit bat egiñez bukatzeko.

668. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uxola 0012 Xoxoa ta birigarroa txor-txor azaltzen ziran bide baztarretako sasi artetik eta ego bizian igesiten zuten, geriz zugaztietara, gerezi gorri goiztarren bat arkituko ote zuten edo...

669. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0091 Ezpain potxolo gorrietan irriparrik goxoena zuala, emeki begira-begira gelditu zitzaion neska.

670. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0002 Zuri-gorri-berdez loratu artean ibil nai nuan goiz artan Moersko parkean.

671. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0002 Eta... Fagus Selbatikus arroaren magalean...
Neskatil ttipia.
Hippi zoragarria.
Luzez jantzia.
Gona gorria.
Ttipia.
Gorria.
Hippiz jantzia.
Zoragarria.
Euskal-Erria!!!
.

672. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0003 Neskatil, hippi gona gorriaren ipurt-aldeko beroarekiñ liraiñ eta emeki, sortu eta asitako gibel-urdiñak, sukaldean, gasaren su biziaz, sartaiñean, oliotan, erretzen ari nintzala, erradioai entzuteko gogoa etorri zitzaidan.

673. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0012 Goi-aldera, baso orlegiak eta errekak; erriaren inguruan lur gorriak eta piñudiak, baita makal edo txopo asko ere; Lizarra-ondoan gaudela dirudi.

674. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm eskl iv 0032 Ao gañean, zato-muturra izkutatzen, lepo-kilizta darama, eta beti gorria; (...).

675. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. bergaretxe 0079 Gizonezkoak oial beltzezko jantzia eraman oi dute, jaiki aundikoa; galtza motxak eta estu xamarrak, belaun gaiñean lotuak; ponduzko galtzerdi beltzak; oiñetan kolore berdiñeko zapata-azalak iru-ertzeko belarri txuri aundiakin; beso lasaidun eskapila edo kapota luzea bizkarretik beera, xingola gorriz ertzetan; gerriko more eta sorburutik zintzilik lepo-xerra lisatua tolesetan.

676. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. bergaretxe 0079 Ikazkiña onela jazten da: barneko motxaren gaiñetik elastiko urdin-illuna, apaindura gorriekin, iñoiz jabearen izena ere jartzen diote besomuturrean; prakak geienean tripazkoak, beltzak edo oliba-antzekoak, belaunetaraiño goratuak; zankoak berriz artillezko mantarraz bilduak eta oiñak oial berdiñezko pealez estaliak; abarka-lokarri berberekin lotzen dira, zankoak gora gurutzatuz belaun azpiraiño igotzen dutela; artillezko gerrikoa, urdiña geienean, eta kapusaia beroki bezela.

677. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0022 Alako batean, gure auzoko Dominika garraxika leiotik: - Etxekoandrea, gorrik datoztela...! Gorrik datoztela...!.

678. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0022 - Nungo gorrik? erantxun nion leiopetik.

679. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0013 Expediente bat! Liburu gorri, edo urdin, edo zuri bat egin bear zaio Euskaltzaindiari!.

680. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0221 Zaldunak, txapel zuriz edo gorriz, zinta koloreetakoz apaindurik, atorra ta galtzak zuriak, sedazko pañolua lepotik, eta kolorezko zinta dun abarketa txuriak oñetan.

681. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0044 Arkaitz gorri ta garbian amilka jeixten da, zillarrezko ura.

682. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0274 Ezta Cromwell`dar Oliber ere, Irlanda`ko Eliza apurtzeko Ugarte Orlegia odolez gorri biurtu zuanean.

683. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0256 Apaizgintzako gure lenengo urteak, oso urte gorriak izan ziran, euskera aldetik.

684. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0352 Kaiolok goizaldera eta arratsaldera ipiñi bear izaten dira, ginga beroko txolartetan, albaitanez, erabat ez kentzearekin beintzat, itzalean, eguzki gorritan burniariok erretzen iartzen bai dira eta erleei egalak xixkarratutzen zaizkie.

685. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0025 Dabid: (xutiturik hasarre gorrian, dio).

686. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0057 Gaetan - (Biziki fier). Errana nautzuen nik: Gorriak kontseiluan sartu orduko, istorio eta eskandala haundienak gertatuko zirela herri hontan!.

687. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia f. nesprias 0002 Guri dagokigun iduri multzoa
Bertzeri buruzko lan gorri alferra.

688. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia maiatz 1989 0066 gorr(i) udazkena,
ira larrena!.

689. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia x. soubelet 0049 Hosto gorrien firfir isilak iratzartzen nauenean,
Haiza itzalaren izortzaile bilakatzen denean,
Argiak jalgitzen dira, pago gorriak dirdiran dira.

690. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia x. soubelet 0049 Hosto gorriak jauzika ari dira, pozik irriz daudelako,
Odol gaistoaren hotzikaren daldarak joan zaizkielako,
Haurgi berria sortu da eta, kolorea piztu da eta...

691. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0290 Gerla-tresnak ixilduak balinbaziren ere, gerlaren ondorio hitsak hor ziren oraino: bazter guzietan, miseria gorria zuten familia ainitzek.

692. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1985 0025 Jesus atera zen kanporat elorri-korona buruan, kapa gorria soinean.

693. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1985 0026 Jesus atera zen kanporat,
elorri-korona buruan,
kapa gorria soinean.
Huna gizona!.

694. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa onaind 0099 Atzetik gorri dizditzen zuen eguzkia ausita geratzen zan nire itxura aurrean, neregan bait zuten oztopoa aren erraiñuak aurkitzen.

695. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0091 Sukaldean ama eta Elena, biak begitarteak hanturik eta begiak gorri, han ziren barneko lanetan ari.

696. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. mac orlan 0035 Taldearen erdian, arropa gorri handi baten hegiak marta xurizkoak zituen gizon eder bati ohartu zen.

697. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. mac orlan 0035 Ziburuko Akelarrean konsakratu haurretarik bat da, zion gizon arropa gorridunak.

698. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. mac orlan 0035 - Hurbilazue, hurbilago nitarik, zion oraino gizon arropa gorridunak.

699. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0129 Batek jalgi zaukun hura bezalako kolore gorriko hilik behin ere ez zuela ikusi.

700. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0435 Dubois kardinaleak galde egin zion iker eta sala zezan hiri nausiaren inguruetako miseria gorria, hango eliza eta apez eskasa, bainan ere han gaindi zerbait ongi egiterat ari zirenen merezimendua.

701. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0003 Oihal gorrizko estalki bat eman diote eta jandarmeriarat lagundu.

702. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. saragûeta 0028 Andreak paratzen zute buru gañean tella gorrie.

703. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1985 0023 Bazen bertze arrazoin bat ere... Errient zonbait hasi baitziren zinema egiten herrietan... behar zen heieri aintzindu; heiena zinema gorria baitzitaken, guria araiz zuria... eskola gorri ta xuria bezala...

704. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0018 Egoitza berriak bazter guzietan; zenbeit apal, bertzeak gorago, ainitz zeru alde eztaia eztaiaren gainean, Gipuzkoako harri xuri, beltz ala gorriz egiztatuak, iduri han jarriak direla sekulakotz.

705. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. arkotxa 0038 Emazte gazte bat, bere intimitatean, bere mutikoarekin, ganbararen aterbean, radioa ondoan duela, kleenex mokanesak gaueko mahainttoaren gainean, manta gorri batek dena berotzen duelarik (Andres eta Ni] 1987, oliozko margoa); eguneroko familiako eszenak, inportanteak direnak margolaria emaztea delarik... ere.

706. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak r. idiart 0110 Hain zuzen, jauntto zonbeitek ez zioten hori barkatzen: behi, beren artean bazkaltiar gertaturik, apez gorri horren jorratzen hasi ziren, baizik eta bere apez lana ez zuela ongi betetzen.

707. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak eskolarteko bertso viii 0048 Musu gorriko aurpegi hura
egin zitzaion zuritu;
lehenengo nintzen harritu
ta berehala oroitu;
bizitzak mugak baditu!
.

708. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak x. amuriza 0215 Finak eta politak
ai zer marrubiak
gorriak onak eta
hobeak rubiak.

709. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Gerratea asi ondoren, On J. M. Barandiaran Ipar Euzkadira joan bear gorrian aurkitu zan, Baionan, Biarritz`en eta Saran, urte bete, iru eta amairu egiñaz urrenez urren, Erresumen Bazkuneko Nazio arteko Arte eta Oituretako Batzordearen jakite-arazoetako arduraduna izanez.

710. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak i. azkune 0001 Concha y Sierra izenez korrituko diren zezenak, Miguel Báez Espuny Litrik Huelva-tik bidaliak dira; ilaje desberdinetakoak: kolore gorri, pinto eta beltzak dituzte, eta adarrez ondo osaturik daude.

711. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Bertako piper gorria eta berdeak desagertu dira.

712. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Barazkiak: azelga 25-50; atxikoria 60; baratxuria 25-30; babarrun zuria 300; babarrun gorria 400-490; urrak 300; aza 60-75; borraja 40-60; gaztaina 120-150; tipula 25-30; bruselako aza 100; azalorea 100; eskarola 400; espinaka 40; baba txiki 130-200; kiwia 120-135; letxuga 40-60; sagarra 100-150; misperoa 200; intxaurrak 350-400; patata 40-50; udarea 100-150; porrua 75-80; tomatea 200; baina 250; azenarioa 40-75.

713. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Kanpoko gaiak Aguakate, 380 baratxuria 15-20; kalabazina 240; tipula 50-70; azalorea 70-100; kiwia 40-60, letxuga 50-70; limoia 85; mandarina 70-100; sagarra 50-120; meloia 80-90; laranja 40-90; patata 32; udarea 75-100; banana 180-240; piper berdea 150-190; piper gorria pikokoa 90-120; piper gorria bola 80-100; banana 180-200; porrua 110-130; tomatea 100-125; mahats zuria 170-190; baina 170-200 zuria 80; alkatxofa 200-240; baratxuri freskoa 125; gaztaina 100-120; kardoa 175-250; bruselasko aza 120-150.

714. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 An ospakizun unkigarria; arantza artean Lorea kezka gorioan bizi baigera, ez degu etsi ordea.

715. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0001 Horregatik hurbildu nintzaion eta talde batekin bazegoen ere tartea egin zidan bere aldamenenan, bazterreko sofa gorrian.

716. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0001 Hantxe zegoen tabernako neskarik ederrena niri begira niretzat sareak zabaltzen, eta arrai gorri bat sentitu nintzen gandorra urre kolorekoa duten arrai exotiko horietakoa.

717. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. amuriza 0001 Semaforo Gorriak pozik jarriko lituzke hortzak beste norbaitek aurretik deskoipatzekotan.

718. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 HB indartzearen behar gorria aldarrikatu ondoren eta indartzea eta antolatzea beharrezkoak direla aitortu ondoren torturek, detentzioek, Autonomi Estatutoek, Langile Estatutoek eta hilketak ere ez gaituzte geldiaraziko.

719. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. amuriza 0001 semaforo gorria
Egunkariak ireki eta politikorik ezin bistatik kendu.

720. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. amuriza 0001 Semaforo gorriak hango semaforogusuengandik jakin duenez, Bartzelonako Rambletan hauteskundeak entzun eta galdetzen omen dizute: Nongo porruak dira horiek?.

721. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. amuriza 0001 Semaforo gorria
Cereceda deritzan general batek esan omen zuen: Gu ez goaz hemendik.

722. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Egia esan Zisjordanian eta Gazan, aspaldidanik, istilu gorriak dira israeldar soldadu eta ikasleen artean.

723. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak i. antiguedad 0001 Eta begira nengoela bapateko bertsoa bururatu zitzaidan aurreko egunetan zehar hartutako marfundiak ematen zidan muki-katea sudurtzuloetatik aldentzen saiatzen nintzen bitartean:
Udalbalkoian kolore asko
hauxe bai da umorea
bakar-bakarrik faltatzen zaigu
Vaticanoko morea
hantxe zintzilik gure ikurrina
ta besteon banderea
Caesar-ek lehendik esanda zeukan
hor bakoitxari berea
gorri ta gualda euskaldunontzat
sudurzapi dotorea
.
Prontxio.

724. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Itzaiak: Gorria, aurrean; Markiña-ko Leoia ta Idurre atzetik.

725. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Lau pertsonaiak, bat oinez (txori urdina) eta hiru zankoetan (mamua, txori gorria, eta zalduna bere zaldiarekin), umeei euskaraz jolastu erazten diete.

726. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak t. madinabeitia 0002 Erakusketara mugatuz, zer aurki dezake kaleko pertsona batek Kultur Etxean? Sartzerakoan, lehenengo, urdina eta gorria.

727. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak t. madinabeitia 0003 Eta gero, aipaturiko gorri eta urdin koloreen erabilpenak arbuioa edo erakarpen sentimenduak sortzen ditu.

728. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak t. madinabeitia 0003 Bai. Pegatina horiek, alde batetik, lehen aipaturiko gorri-urdin-aren erabilpenarekin datoz bat (egin genuen luntxarendako gonbidapenak eta erakusketaren berri zabaltzen zuten abioi sobreak ere hildo horretatik zihoazen).

729. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. sarasua 0001 Beharbada, orokorrean gure herrietan eta mundu libre zibilizatuan (pobreek eta gorriek zer egiten duten, auskalo) indartzen ari direlako ari dira indartzen Aretxabaletan ere, edo aldrebes igual.

730. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 4.- Guzti hau, esan dezagun, piloto gorria noiz piztuko eta programa hasteko pare bat minutu falta zirela.

731. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Eta momentu horretan, argi gorria noiz agertuko zain nengoela, orain dela zortzi-bederatzi urtetako burutazioak etorri zitzaizkidan gogotara eta harro asko pentsatu nuen ahaleginak merezi izan zuela orai dela zortzi urte nekez, pentsatu nezakeela, Arrasateko Udal Euskaltegiaren obrak miatzen ari nintzela, hainbat urte gutxi geroago Laino Guztien Azpitik... ikasle talde bat izango zenik.

732. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Baina igandeaz geroztik zirkuituetan Herriren aldeko benetako haizeak jotzen duela dirudi, eta Torrontegitarren etxeko txikitxoak ongi erakutsi du kontrako haizea edota Rabasa-ren bala gorriak ez direla nahiko bere abileziari aurre egiteko.

733. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iturbe 0002 Hemendik lau kotxe gorri ikusten ditut, bi txikiak, bat handia, eta bestea ez handia eta ez txikia; beste lau zuri, denak erdi mailakoak; bat beltza oso zikina, furgoneta bat eta moto Vespa bat.

734. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. gonzalez 0001 Gaur (atzoko egunaz) ikusi dugunez otso-ehizek ez dute ezertarako balio gorriak motoz joaten bait dira aurretik otsoa ikaratuz. Ez dute arazoa konpontzen.

735. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Valencian berriz, ejerzitoa alerta gorrian dago, eta zenbait herri desalojatu behar izan dituzte uholdeen arriskua ikusirik.

736. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Dantzatu direnean, arbaso zaharrak
Kanporat ilki dira, husturik sakelak;
Plazan arribatzean, bisaiak gorririk,
Mundu guzia zagon irriz zabaldurik.

737. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Mitterrand-ek erran zuen Chirac-i, telebistan, buruz buruka famatu hartan, ez zela gehiago kanporatzerik izanen ezinbeste gorrian.

738. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.j. arrizabalaga 0001 Portoko egaleta eldu eran, patroiek diñotse Erramon`i ta bapor aldrako lagunei: - Mutillak, ikustozue bandera trapu gorrixe... Eziñ ba urten... Alan ba, ordu batzuk beintzet oge ganien egoteko modue.

739. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Ederto garbitu dira egun oneitan! Olioa gora doiala, arrolioa goian geratu dala, zergaitik bidoi kadaka gure ura saldu ez? Or nunbait, urik barik, gizasemeak, abereak eta lurrak egarri gorrian ei-dagoz! Merke saldu ta ara gizarteari ta geuri laguntzen.

740. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. errotaetxe 0001 Musikalariak atzeko aldean jarrita, egon ezinezko txori batzuk bezala, ta ezker aldean, deabru gorri bat dingilizka.

741. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. errotaetxe 0001 Egia esan, Pastoral guztietan gauza bardintsuak agertzen dira beti: Txarrak-Onak (gorriak-urdinak), eta zenbatgura burruka.

742. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Munduko alderdirik geienetan premia gorrian aurkitzen diralarik zenbait tokitan eta zenbaitek ikaragarrizko diru ondatzeak egiten dituzte arrokeriz ta lasaikeriz.

743. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. larrañaga 0001 Bigarrengo Gerra Nagusia su gorrian zegoen une onetan.

744. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 (Muinak eta piper gorriak plater erdian).

745. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lantziri 0001 Zer dira karatoxak? Espaiñol hitzak maskatua erran nahi du, bainan ez dira maskatuak ibiltzen, baizik xuritan ederki apindurik eta bonet gorritan.

746. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1972 0001 Laster jabelduko zaizko, ea ez dituen gaulixtak saltzen bere lehengo lagun gorrien fagoretan.

747. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 0001 Bizkitartean larrua beltza bezain, gorriak dituzke gogoetak.

748. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 0001 Beltza, gorria.

749. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Mutiko bat paseatzen omen zen berrikitan Bidasoaz bertze aldean galtza-atorra xuritan, bonet gorri bat buruan, gerri ferde bat soinean.

750. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Gorriak gibeletik adierazi behar zuen, asmatzailearen ustetan, odolaren eskaintza.

751. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Alamanian aldiz laborariak aserre gorrian sartu dira, ez baititu fagoratzen Bruxelles-eko akordioak.

752. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. arzelus 0001 Langileen bandera gorriak airean nabarmentzen ziren.

753. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. ibargutxi 0001 Haietako bati bekokian ondo geratuko zela iruditu zitzaion eta, halaxe, Errezilgo saltzaileak buruaren atzekaldean lotu zion zinta gorria.

754. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 MUNDUAN ZER BERRI? Veneziako baietza, sexuaren inularra?, asfaltu gorria

755. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arenaza 0001 Abade lez, besoak zabal-zabal ebazala bardin besarkatzen ebazan goikoak eta bekoak, gorriak-eta zuriak.

756. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arenaza 0001 Gure aldizkariak txirotasun gorrienean, noiz ilgo dagozan bitartean... zelan lanak diruz ordaindu?

757. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. goikoetxea 0001 GUZURRA, buruarin, jantzi gorriakin, jolas-zale.

758. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. goikoetxea 0001 EGIA, ostera, narru-gorrian, biluzik, kalera urteteko lotsaz, or dabil danen ankapean, baztertuta, zapalduta, jabebako txakur ustelaren antzera zorriak janda, bere lotsa gorria ezin estaldurik, gosez ilteko bazter bat aurkitu eziñik.

759. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. kortadi 0001 COURREGES.- Ene ustez, koloreak alaitasuna eta bizia adierazten du, bizitzan bilaka ari garen guztia. Haur batek nahiago du, beti, zuriz jantzia dagoen pertsona. Lurrari indar egiten dion eguzkia ere koloretan da zabaltzen: zuria, urdin argia eta gorria... Horregatik, gizonak (ez gizona den bezalakoak baizik nik nahi nukeenak) beti kolorez jauntzi behar luke.

760. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 Beste eskuan zigarro gorri bat (Lucky, Light adibidez).

761. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0001 Burdinsarea topatu eta kendu zuen, eta baita argi gorri mehe batez argitutako zoko bat aurkitu ere.

762. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0002 EKAINA. 1- osteguna. 2- ostirala. 3- larunbata. 4 (gorria)....

763. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0002 Berriz ere eseri da eta lanpara gorria itzali.

764. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Goiko argazkia, 1929ko maiatzaren 1ean Plaza Gorrian tribuna ofiziala. Bujarin ezkerretik hasita lehenengoa da. Goian, Trotskiri buruz oraintsu egunkari sobietarretan argitaratu diren zenbait artikulu

765. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. bortayrou 0001 Eta elgarrekin mintzo omen ziren: Zer diuk Komunista baino gorriagoko bikario hori? Hazparne guzia errautsiko zaukuk! Funtsean, geroxago, arrunt kexatu omen ziren.

766. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. bortayrou 0001 Eta xingolak ez Bleu, Blanc, Rouge ez, ez! Hautatu zituen kolore bitxi batzu: gorria, xuria eta perdea! Guk ez ginuen konprenitu zendako hautatu zituen kolore bitxi horiek!

767. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... amaiur 1986 0001 Beren mixeria gorria da.

768. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 ¿Zelan ezagutu? Errez: askenengo ziñean ikusiko ule-orraztea, anketako atzaskalak be usokumia il daben abenduarren antzera gorri-gorri, soñekoak barrez, ¡zelako soñekoak!, batzuk gonan lekuan estufa-tuboen antzeko prakakin.

769. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. unzueta 0001 Eguzkia bera be atari gorritik sartzen hasia zan.

770. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. urizar 0001 Geroago beste neska bat bufanda gorriaz ikusi eban eta umeak beste bufanda gorri bat eskatu eutson amari.

771. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0001 - Non galdu duzue baloi gorria?

772. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0001 Bi dato, kolorezko fitxak, 32 etxe berde, 12 hotel gorri, karta joko bi (zortekoa eta auzakutxakoa), jabetza titulu agiriak eta MONOPOLIO BANKUko diru bileteak, balio askotakoak.

773. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0001 Eskerrak zumatzeta hartatik arrano beltza irten zela eta semaforo gorriaren abisu eman zizula.

774. 1969-1990 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak karmel 1975 0033 Izena gitxiena da. Ez asteroko eta ez aldizkarietan ez dakigu oraindik gorriak eta baltzak eta zuriak gogoz irakurriko daben bat egiten.

775. 1969-1990 zuberera antzerkia j-l. davant 0024 Belfasteko geto beltza sutan dago zuretzat,
Oihu gorriz agurtzen du zure azken urratsa.

776. 1969-1990 zuberera antzerkia j-l. davant 0024 Bobby Sands-en azken hatsa denen gatik emana
Karrikaren beltzean da lore gorriz ereina.

777. 1969-1990 zuberera antzerkia j-l. davant 0104 BIBA ERREPUBLIKA Airea: Ai Ai Ai mutilla / Chapela gorria

778. 1969-1990 zuberera antzerkia a. aguergaray 0009
Hori ezta estonagarri:
Errege bethi godûkan,
Gure legarrak handitzen,
Gu miseria gorrian!

779. 1969-1990 zuberera antzerkia a. aguergaray 0036 J. de CACHAU
Xûberuan aphal gira:
Bethi azkar protestantak,
Jentik miseria gorrin,
Aldiz goratzen legarrak (a).

780. 1969-1990 zuberera antzerkia casve petteb 0093 Ardu xuri ala gorri, biak hun ziztatzû eni;
Mûndû huntan bizi nizano, zaiñetan odol dûdano,
Nik ez diozût, ez erranen ardu hunari adio.

781. 1969-1990 zuberera antzerkia casve petteb 0117 Adarxkûan, besten onduan
txilintxaû bi sagar gorri;
Udazkenialat dirade
izanen amiragarri.

782. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0051 Fernando beste krima bat
Badûkek ene hiltzian
Bena phakatûren dûtûk
Denak ifernû gorrian.

783. 1969-1990 zuberera poesia j-l. davant 0158 Amets urdin-xuri-gorri
Hondatu zuen birauka,
Euskaldunak iratzarri
Dena sakre haizeen aurka.

784. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0143 II ERAL.- Yaun, munduagandik artu dodazan zartada ta ukabilkadak asarre gorria emon dauste-ta, emen nozu egin dagidanek ardurarik emoten ez daustan au, bein munduari berea ta erdiaak emonazkero.

785. 1991> bizkaiera bertsoak b. pujana 00077 Atzo bardiñak, gaur ez bardiñak,
bier barriro bardiñak,
andi ta txiki, txiro, aberats,
zuri, gorri ta urdiñak.
Kanpo santura bakarrik doaz
gizonaren gorputzkiñak,
galtzuak dira kanpo santuan
eiten diran alegiñak,
bakarrik dira baliosoak
munduan ondo egiñak.

786. 1991> bizkaiera ikasliburuak bi ta bi/3 0081 Marraztu hiru angelu, ipini izenak eta margotu gorriz aldeak eta urdinez erpina.

787. 1991> bizkaiera ikasliburuak bi ta bi/3 0083 Margotu gorriz angeluak:

788. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0067 Baina aurkezleak kartazal gorria zabaldu dauanean...

789. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0067 -Badakizue kartazal gorriak beste biak baino puntu gehiago daukazala.

790. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0136 Lotsaz gorrituago egin jatzu, suzko iretargi betea dozun aurpegi biribil gorri hori.

791. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00253 Semaforo Gorri baten bitartez danba, zurrumurru bihurrien bazka bihurtu barik?

792. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0020 Asarre gorrian, auxe itaundu eutsan:

793. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0197 Norberen barru zikina ezagutzen emoteak gizakia lotsaz mingostuten dau; une hori, une gorri egiten jako edozeineri.

794. 1991> euskara batua antzerkia e. genua 00216 MAIDER.- Egia! Botoi gorria zapaldu dut, eta zuk txirringola honi heldu. (Makina mugitzen hasten da.)

795. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0074 Eta orduan Pilori plazan eraikia izanen den oholtzan, alimaleko aramantza altxatuko dela iganen naiz, buruko xorrotx gorria erantsiko, eta buru has gillotina elktronikoaren telemanua eskutan harturik buru-kuiak pulunparaziko ditut Poissonerie karrikan beheiti portu zaharren kaietara han kargatzeko prest meta daitezen Nafarroako artile balotak bezala.

796. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0041 ANNE-SOPHIE: (Gerezia bezain gorri)

797. 1991> euskara batua bertsoak l. beloki 0042
Amodiotik amodiora
badager diferentzia
erromantiko kutsua egun
darabilgu ahantzia.
Baratz joriko klabelin gorri
neu naiz zure lurrontzia,
sustrai irmoen untzia
xarma nahiz elegantzia
gorputz osoan jantzia.
Arrenkura da malerus zeinu
maitemina irrintzia
amodioa adierazteak
badu bere garrantzia.

798. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00371 Hauetan hibridoa arrosa da eta puru edo garbiak gorriak edo zuriak. Kasu horretan karaktereak bitarteko fenotipoa duela esaten da eta batzuetan bitarteko herentziaz hitz egiten da.

799. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00097 Gertakari hauek guztiek, berauek argituko zituen eredu bat lantzera bideratu zuten Thomson 1898an. Eta honela, atomoak positiboki kargaturik dauden esferak direla suposatzen du, berauen barruan elektroiak daudelarik, sandia baten barrualde gorrian hazi beltzak dauden antzera banatuta.

800. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00127 Ekosistema batean espezie arrotz bat sartzeak, hau da, bertakoa ez den espezie bat sartzeak, desoreka larriak eragin litzake kasu batzuetan. Hori da, hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) ibaietan karramarro gorriarekin gertatu dena.

801. 1991> euskara batua ikasliburuak m.a. meabe 00012 JARDUERAK: Irakasleak kartulinazko zirkulu gorri bat eta kolore urdineko beste bat erakutsiko ditu.

802. 1991> euskara batua ikasliburuak m.a. meabe 00012 Kartulinazko zirkulu gorriak eta urdinak, bloke logikoak... esku artean erabili norberaren gustura.

803. 1991> euskara batua ikasliburuak m.a. meabe 00020 HELBURUAK: Kolore gorria eta kolore urdina ezagutu eta bereiztea.

804. 1991> euskara batua ikasliburuak m.a. meabe 00020 EDUKIAK : Kolore gorriaren eta kolore urdinaren ezagutza eta bereizketa.

805. 1991> euskara batua ikasliburuak m.a. meabe 00020 JARDUERAK: Irakasleak haur bakoitzari banatutako objektu gorriak eta urdinak behatu eta esku artean erabili libreki (jostailuak, lepokoak egiteko bolatxoak, bloke logikoetako piezak, eraikuntza-piezak...).

806. 1991> euskara batua ikasliburuak m.a. meabe 00020 Ondoren, irakasleak esandako esaldiak entzun: Bolatxo hau urdina da; Pieza hau gorria da....

807. 1991> euskara batua ikasliburuak m.a. meabe 00020 Ikasleek esku bat kolore gorriko pinturatan bustiko dute eta bestea kolore urdineko pinturatan.

808. 1991> euskara batua ikasliburuak m.a. meabe 00020 Behatu eta zein koloretakoa den esan: Gorria!... Urdina!... (lehendabizi kolore batekin egin, eta gero bestearekin).

809. 1991> euskara batua ikasliburuak m.a. meabe 00020 Urratutako txarol-paper zatiak itsatsi soinekoak betetzeko (gorriak eta urdinak, dagokien moduan).

810. 1991> euskara batua ikasliburuak m.a. meabe 00020 Esaldi zuzen bat osatuz, ingurunean edota ikasgelan ikusten diren elementu gorriak eta urdinak aipatu: Mikelen motxila urdina da?.

811. 1991> euskara batua ikasliburuak m.a. meabe 00020 Irakasleak erakusten dituen bi koloreen artean (gorria eta urdina), bat aukeratu.

812. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/1 0061 Esnea zuria da, zapatak horiak dira, arraina urdina da eta lapitzak gorriak dira.

813. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/1 0082 Amaiaren jertsea gorria da.

814. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/4 0074 Gorri baino gehiago.

815. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/2 0133 Margotu gorriz Anak bere etxetik ikastolara egin duen bidea eta baita zinetik liburudendara ere.

816. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0216 Udaltzainek adierazi dutenez, Tere Valiente izeneko andre bat esandako semaforo horren ondoan egoten omen da askotan, gorrian pasatzen diren auto guztien matrikulak hartzen.

817. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0216 Halako batean, semaforoa gorri jarri da.

818. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0216 Nik ez nuen semaforoa gorrian pasatu.

819. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0161 Seinaleak gida-taularekin loturik daude eta dena automatikoki dabil: makina berez da gelditzen eta ziztu zorrotza egin ohi du diskoa gorri dagoelarik; trena heltzean geltokiko argiak izeki ohi dira, edota txanketa edo hesia jaisten da trenbide gurutzean.

820. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0161 4. Teilatuak: egin bi laukizuzen kartulina gorriz, kortxoaren luzerakoak eta gutxi gorabehera beraren zabalera dutenak, eta tolestu erditik.

821. 1991> euskara batua ikasliburuak haurtxoa/1 0022 Gorria da, baina ez da gerezia;
gozoa da, baina ez da eztia;
lurrean bizi da, belar artean, zer da?

822. 1991> euskara batua ikasliburuak haurtxoa/1 0045 Paper horiak, gorriak eta laranjak moztu eta kolatuz, suaren kolage bat egingo dut.

823. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0018 Semaforo gorria: lauki honetan euskal ipuin bat kontatu beharko duzu, aurrera jarraitu aurretik.

824. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0011 Aurpegi luzea du eta bere sudurra gorria da.

825. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0029 - Nire marrubiak oso gorriak dira.

826. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0031 Guraso edo nagusi ardozaleekin etorriz gero, Oliteko eskualdeko ardoak dastatzeko gonbidapena luzatu, aukera anitz eta gozoak baitira: ardo beltz, gorri eta zuriak.

827. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0095 - Gerriko hori gorria da.

828. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0163 Arraza gorri frisoi eta arraza holandarrekoak dira garrantzitsuenak.

829. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0043 - Bertako Ihauteriak eta indaba gorriak fama handikoak dira.

830. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0151 Bezeroa: Beno, kanpoan, erakusleihoan, praka gorriak ikusi ditut eta gustatu zaizkit.

831. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0151 Kolore gorrikoak baino itsusiagoak dira, baina ondo dauzkat.

832. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0405 19.3.- Gizakietan ile beltza (O) ile gorriarekiko (r) gainartzailea da, begien kolore arrea (P) kolore urdinarekiko gainartzailea den bezala.

833. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0405 Begi arreak eta ile beltza dituen gizon bat, begi urdin eta ile beltza duen emakume batekin ezkondu da eta bi seme izan ditzute: batak ile gorria eta begi arreak ditu eta besteak ile beltza eta begi urdinak.

834. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0065 Garrantzitsuenak bakarrik aipatuko ditugu: babarrun gorriak, behi txuletak, mamia eta gazta.

835. 1991> euskara batua ikasliburuak m.e. ituarte 0082
Zodiako zeinua: Akuerio.
Gustuko kolorea: Gorria.
Arraza: Roseus-Spináculus.
Gorputzeko tenperatura: 25-28¡ C

836. 1991> euskara batua ikasliburuak m.e. ituarte 0082 Ayayay-ek buru eta gorputzenbor gorria eta berdea dituzte hurrenez hurren.

837. 1991> euskara batua ikasliburuak m.e. ituarte 0089 Hanka, hiru koloreko barra batek osatzen zuen: behealdea urdin anila zen, erdialdea urre kolorekoa eta goikoa gorri-gorria.

838. 1991> euskara batua ikasliburuak m.e. ituarte 0089 Beren zabaleraren arabera ordenatuta zeuden eta zabalena gorria zenez goialdean geratzen zen.

839. 1991> euskara batua ikasliburuak m.e. ituarte 0089 Onddo arrunt batekin egingo nukeen eran, behealdetik, gorri kolorea zeukan aldetik oratu nion eta atzamarrak margotu zizkidan.

840. 1991> euskara batua ikasliburuak irudi-hiztegia 0092 Barrutik gorria, mamitsua eta gozoa da eta hazi beltz asko ditu. (44. or.)

841. 1991> euskara batua ikasliburuak irudi-hiztegia 0132 Adibidez: plastilina gorria behar dut, tomatea egiteko. (23. or.)

842. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0052 Nekazariak, langileak eta hirietako jendea miseria gorrian bizi zen bitartean, erregeak eta bere gorteak sekulako festak eta jaiak antolatzen zituen, dirutza handiak gastatuz.

843. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0214 Gasen trukaketa odolaren bidez egiten da. Urdinez: karbono dioxidoz kargatutako odola; gorriz: oxigenoz aberatsagoa.

844. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00003 Marraztu bola gorri asko poltsa barruan.

845. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00003 Marraztu bola gorri gutxi poltsa barruan.

846. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00004 Margotu puxikak gorriz eta urdinez. Puxika gorriak urdinak baino gehiago dira.

847. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00005 Iduneko honek perla gorri gutxi ditu eta perla urdin asko. Margotu; Iduneko honek ez du perla gorririk. Denak urdinak dira.

848. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00006 Seinalatu gurutze baten bidez hanka gutxien dituzten animaliak; Margotu gorriz hanka gehien dituena.

849. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00008 Lotu puxikak binaka, bat gorria eta bat urdina. Zein koloretako puxikak dira gehiago? Marraztu gurutze berde bat puxika gorri bakoitzaren ondoan.

850. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00009 Zein trenek du bagoi gehiago, gorriak ala urdinak? Bagoi gorri guztiak ikatzez beterik daude.

851. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00009 Iduneko gorriak iduneko urdinak beste perla ditu.

852. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00010 Zer dago gehiago, hostoak ala hurrak? Marraztu bolatxo gorri bat hosto bakoitzaren ondoan.

853. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00010 Eraikin honetan adreilu gorri beste urdin dago. Margo itzazu.

854. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00014 Hiru kapela urdin eta bi eskularru gorri daude. Margo itzazu.

855. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00016 Zenbatgarren mailan daude Xabier eta Begoña? Xabier baino bi maila gorago baloi gorria dago. Marraztu.

856. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00032 Xabierrek hauxe uste du: botoi guztiak gorriak dira eta hiruna zulo dituzte. Ezabatu gaizki daudenak.

857. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00035 Puxika gorriek korda laburrak dituzte. Marraztu.

858. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00035 Margotu berdez biderik luzeena eta gorriz biderik laburrena.

859. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00037 Marraztu iduneko gorria urdina baino luzeagoa eta beste iduneko berde bat urdina besteko luzea.

860. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00037 Puxika gorriak korda luzeena du. Puxika urdinak korda laburrena du. Puxika berdeak puxika gorriak besteko korda luzea du.

861. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00038 Bastoi luzeena duenak kamiseta gorria darama. Bastoi laburrena urdina da.

862. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00038 Lanpara luzeena gorri da eta laburrena berdea. Margotu. Marraztu beste lanpara bat gorria besteko luzea dena.

863. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00039 Marraztu bide gorri laburra, txakurra etxera joateko.

864. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00039 Gomets gorriak erabiliz, egizu koilarea baino bide luzeagoa.

865. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00040 Gorbata luzeena gorria da. Sagu beltzak sagu zuriak baino buztan luzeagoa du.

866. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00040 Puxika berdeak puxika gorriak baino korda laburragoa du.

867. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00041 Zein kotxe dago kotxe gorritik urrunen?

868. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00046 Margotu gorriz Xabierren gorputzaren atala, behean eta atzean dagoena.

869. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00047 Lore gorria saguaren aurrean dago.

870. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00048 Behatu geziei eta margotu gorriz gorantz doazen puxikak.

871. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00037 Zenbait modelotan tentsioa neurtzeko konektore aktiboa (gorria), intentsitatea eta erresistentzia neurtzeko bornean ez da konektatzen, beste batean baizik. Oro har, neurtu nahi den magnitudea edo funtzioa aukeratzeko tekla ezberdinak daude . Bestalde, eskalaren maila aukeratzeko teklak daude (maila automatikoki aukeratzeko tekla barne).

872. 1991> euskara batua ikasliburuak l. anselmi 0078 D) Astelehegun gorrian

873. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. mendizabal 00001 Koloreak: urdina, gorria, horia, beltza, berdea

874. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. mendibil 00027 Goazen etxera aro gorriarekin erregai onena dela...

875. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez las heras 00056 Alaitz erdi-beldurturik eta oso urduri zegoen. Baina halako batean, Olatz izeneko neska batek, metxero gorri bat atera zuen poltsikotik. Alaitz orduan, negarrez hasi beharrean zegoen. Olatzek metxeroa piztu bitartean, Idoiak kaxa txiki bat atera zuen.

876. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. epaltza 00082 - Mari Gorrik hartu zinan. Amak, alegia. Honez gero ongi gordea egonen dun.

877. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00220 Orduantxe etorri zitzaizkion gogora kolore biziko buruko haiek, ile-mototsak, etxeko ehunezko mahuka nasaiak haina zuri-zuriak, gerruntze grisa, kolorezko zapia bularrean esekita, belaunetarainoko gona gorria, antzineko neskatilak bezala.

878. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00050 Denisek bil-bil egiten du Suzanneren bufanda gorria.

879. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00065 Suzanne Vietnamgo gerran hilko dute, eta Grégoirek beroki gorridun neska zelatatzera ekartzen nau egunero.

880. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkixo 00039 - Har ezazu gorri horietako bat. Baina itzuli bezain laster, dentistarenera, entzun duzu, Jim, laztana?

881. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkixo 00039 - Primeran zaintzen nauzu, Panpina -esan zuen Jimek, pilula gorria irentsi aurretik.

882. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura z. fernandez 00060 - Sagu gorriak, hontz berdeak, suge horiak eta sardinak! Esaidazue non dagoen kontseilari urdina!

883. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txulufrina eta arrosa 00047 Pertsonaia talde bakoitzak janzketa berezia du, kristauek (pertsonaia nagusia, laborariak, gudulariak, eliz-gizonak...) soineko urdinak janzten dituzte, turkuek (ingelesak, espainiarrak, fedegabeak...) gorriak eta aingeruek zuriak.

884. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. aranburu 00050 Etxeak ikusi, eta berehala bururatu zitzaidan harri gorri haiekin pixkanaka-pixkanaka eskailera bat egin nezakeela hodeiraino igotzeko.

885. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. aldekoa 00150 Hitzez hitz irakurri zuen nire obra, hiztegian zenbait berba aurkituz, astero ematen nizkion orrialdeetan ehundaka kolore gorriko ohar eginez, guztia perfektu geldituko zela kezkatuz eta idazten nuenarekin zintzo eta zuhurra izaten behartuz.

886. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00069 Txahal jaio berrien poztasuna. Udaberriko loreen uholde koloretsua. Ilunabarretako eguzki gorri lasaigarria. Eremu hark poztasun-uneak ere eskaintzen zituen.

887. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0002 Ernamuin hura hazi eta, laster, lore gorri-gorri bat bihurtu zen.

888. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. etxeberria 0096 Gizonak botoi gorri bat sakatu du eta ate orlegi malapartatu hura, berekasa hasi da irekitzen.

889. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. cillero 0014 Hau da, orain dela hogeita hamar minutura arte ibili da samoar erraldoiarekin, baina istilu gorriak izan dituzte mutilaren etxean aita zela kausa.

890. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0052 Nik ez zaitut sekula ahaztuko, naturak egin duen larrosarik ederrena bezala gogoratuko zaitut, arantzadun larrosa, kolore gorriko larrosa, nire bizitzako kuttuna.

891. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. peña 0068 (...) bere ile beltz leuna, bere azal iluna laztantzen zuen, eta irrifar eder bat ikusten nuen, ezpain gorri batzuen atzetik.

892. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. larrañaga 0090 Erdi-erdian, lurraren sakonetik irtenda bezala, adreilu eta zementuzko mamutzar gorri bat altxatzen zen, irmotasun berekoa, ehiartasun berekoa, zureak ziren kateak herrestatuz.

893. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0013 Bioi ere lanak ematen zizkigun tente egoteak, eta algara handiak egiten genituen elkarren aurrean, nik labana eskuan eta berak burduntzi gorria neure aurpegi aurrean inarrosten.

894. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0067
Xexen gorri-gorria
buztan beltzarekin
bizkar flakoa eta
adar zorrotzekin
dindilin dalan dolon
zintzarri batekin
jendeak tentatzen du
trapu gorriekin.

895. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0020 Aitzitik, ez dute Interlinguas Konexio Mentalik eta, beraz, zailtasun gorriak dituzte kode ezberdinen arteko komunikazioa lortzeko.

896. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0033 Idatziaren ondoan, esbastika gorri batek osatzen zuen mezua.

897. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0117 Noizbait gorri izandako krabelin sorta ximeldua zegoen azpiko husgune luze-estuan.

898. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0128 (...) landareen parera joan, eta arrosa zuriak eta gorriak ebaki zituen lore-sorta handitxoa egin arte.

899. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0036 Odola baino gorriago zeukan aurpegia.

900. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0074 Bekainak ikatz pusketa batekin margotu zituen, eta ezpainak eta azkazalak gorriz.

901. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0159 Eta hori esan zuenarekin batera ikusi ahal izan zuen betaurrekoak janzteko garaia iritsia zela benetan: aurpegi urrikalgarri batekin aurkitzen zen Txokoloski palankana gorriaren ondoan eseririk, Tobiren amak zapi busti batekin ilea marruskatzen zion bitartean.

902. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. jimenez 0033 Sosak dioenez, Juan Domingo Portuondo hogeita bost urteko gizon gaztea zen, orduantxe bizarra hazten hasia eta ile gorriduna.

903. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0098 - Idia ere bai! esan zuen, eta gero eseri egin zen zoru gorrian.

904. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0076 Gure izenaren inguruan biribil gorri bat egin zuten.

905. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. ugarteburu 0106 Den-denetan ageri zen Martaren aurpegian aztarna gorriren bat; batean ezpainak, bestean begiak edo sudurra, belarriak, eskuak...

906. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0036 Beragana hurbildu ginenean, begi txiki eta gorri batzuekin begiratu zigun.

907. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0029 Gidariak semaforoari begiratu zion: gorri zegoen.

908. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0025 Lo sakonak ez zion aldatu masailetako kolore gorria ezta ezpainetako irribarre bizia ere.

909. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. nuñez 0034 Kontzejuko atean zegoen gizonkoteak aurpegia gorri-gorri zuen hainbeste oihu eginda.

910. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0032 Bidea libre zegoenez, azkar aritu nintzen: hesitik bestaldera jauzi, belar gorrizko eremu txiki bat zeharkatu eta burdinbidearen (...)

911. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0066 Zeruan gorri koloreak nahastu egiten ziren: tonu batzu labeen argitasunak zeruan osaten zuen islada; beste batzu, atera nahian zebilen eguzkiaren lehen iragarpena.

912. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0035 Gorriak erakusten ari zitzaidan hagin kondotsari *kondots: haginaren behekaldeko pusketa, batez ere sustraia listaharia lotu, eta honen beste puntan ladrilo bat, sei zulodun horietakoa.

913. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0099 Bera lurrean egon arren, bere bixera txuri horiztatuan primeran irakur ohi zitekeen, kopeta gainean tente asko jarrita, Tatxain letra gorri higatuz.

914. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0012 Berehala, bere aurpegia gorri-gorri jarri zen lehendabizi eta ondoren zurbiltasunik zurbilenera aldatu.

915. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0030 Elkarrizketa honetan ari ziren bitartean ezin zitekeen Jupiterren altaltxorik ere begiztatu, baina orain, jaisten ari zen neurrian, kakalardoa hari muturrean agertu zen eta urre gorriz apaindutako globotxo baten antzera diz-diz egin zuen oraindik gu geunden muinoa argiztatzen zuten arrastiriko eguzkiaren azken izpi gorrien eraginez.

916. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0111 Indarrezko kupulak berriro kolore larrosa hartu zuen, ondoren gorria, eta azkenean bioletaraino bilakatu.

917. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0010 Behin batez zaldi zuriek tiratzen zuten gurdi gorri bat igaro zen Zugarramurditik.

918. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0010 Zaldi zuriak eta gurdi gorria ikustera bildutako herritar guztiak ahozabalik geratu ziren, A!", barrutik urrezko soinekoz jantzitako emakume eder distiranta jaisten ikustean, eta neskatxak are aho eta begi zabalduago, A! O!", haren ondoan inoiz inon miretsi den mutilik galai eta ederrena begietsi zutenean.

919. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0020 Baina ez pentsa benetan sudur txikia zutenik; aitzitik, piper morroa bezain handi eta gorri zuten batak zein besteak, eta hortik zetorkien txantxetako izena.

920. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0026 Liburuan aurrera egin ahala errezeta zailagoak ikasten zituen eta behin batez, liburukotearen barren aldean, honako hau deskubritu zuen: Sudur handi eta gorriak txiki-polit egiteko modua .

921. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0032 Istiluak bai, eta gorriak gainera, aberejabeekin izaten zituenak.

922. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0025 Benedikt jaunaren pendulu erlojua, sukaldeko gure gortina berdea, gure auzokoak gargarak egiteko erabiltzen zuen ur botila, Brenner anderearen tertziopelo gorrizko besaulki zatia.

923. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0066 Ziltzat puntu gorriz brodatutako puntutxo bat zeukan.

924. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0061 Begiak zuriak ziren, baina erdigunean beginini gorri distiratsu bat zuten.

925. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0061 Beginini gorriak Wonka jaunari tinko begiratzen ari zitzaizkion.

926. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0057 Hosto berde batean egonez gero, zuri jarri eta borobiltxo gorriak ateratzen zaizkio; horma zuri batean egokitzen bada, kolore guzti-guztiak hartu eta Gabonetako zuhaitzak bezain dizdiratsu bilakatzen da.

927. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0095 Hartz tenislariak orduak eta orduak ematen ditu Barraskilo badiako hondartza gorrian tenisean taldeka jokatuz (Lupusek 128 ale zenbatu zituen).

928. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0101 Uharteko talderik onenak hiru dira: Deabru Arrosak (koartza gorriak), Potitos Stars (zikoinak, umeentzako janariak egiten dituen lantegi ezagun batek babestuak), eta Bitxilandia Bluebells (lertxunak).

929. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0019 Sugar sugar=llama gorri-gorriak zituen begietan.

930. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0032 Irribarre egin zuenean, ezpain gorriak eta hortz zuri zorrotzak ikusi zizkion Minak.

931. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0055 Sugar gorri-gorria zuen begietan.

932. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0055 Odola zerion tantaka ezpain gorri eta hortz luze zurietatik.

933. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0050 - Ba Julietak ezpain gorri-gorriak dituela, belarritakoak jantzi dituela, kantari dabilela...

934. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0050 Saguei amorruz begiak gorri-gorri jarri zitzaizkien, Julietaren soineko eta ezpainen antzera.

935. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0050 Semaforo gorri txikiak ziruditen.

936. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. muguruza 0022 Mikel Lanpernaren familia bezala barre egitera joana zela, eta gainera bero izugarria sumatzen zuen masailetan, gorri-gorri zegoela adierazten zion berotasun madarikatu eta ezagun hura hain zuzen ere.

937. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0215 Ordurako ez zuen albo-bideetara aldatu nahi edo ustekabean seinale gorri edo berdeekin, tunelekin, edo ezker edo eskubirako errebueltekin aurkitu.

938. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0041 AMETSA
SAGAR gorri batean babes,
harrak trena du amets:
amets du harrak trena,
tunel batean lebilkeena.

939. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0085 NESKATXAREN baitan,
gerezia, amets gorri,
belarritako bi.

940. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0139 ARANTZAK elorrian,
arantzak joan-etorrian;
zazpi izar beltz amonak,
bere mantal gorrian.

941. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00150 28 Sinagogan denak haserre gorrian jarri ziren hori entzutearekin.

942. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00055 zuek sorturiko sugarretan
ene mihia goritu zen
sugar gorrietan
zuek eginiko eremuetan
ene tua da lehortu
hemen zuen eskuak harren sehaska
hemen zuen buruak hondakin
hemen zuen sabelak igitai
belar berdea ez da urdin
ez da itsasoa berritsu
oraindik
gizaki askoren arnasa
ez dut maite ez dut aski

943. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00068 orri bustiak lurrean
Valencian dudan izebaz mintzo dira
kolorerik gabe letra larriek ildo nekeek
Tibidaboa asmatu nahi dute
eta senideen masailak gorri sendo ikusi
papera lehortzen ari
paper zuria horiska bihurtzen
urdin guztia zulotik gainezka
zirriborroa izatera iritsi da
eta Tibidaboa Valencia esku alferra
kale bazterrean geratu
gerizpe ozen hartan
esnagai ta lotan

944. 1991> euskara batua poesia j. sarrionandia 0053
BESTE bi lagunengandik apur bat apartatu eta
bi aldeetara so egin ondoren
semaforo gorriarekin gurutzatu du
kalea.
Bat-batean auto aparkatu batzuren leihotik (paisanozko poliziak)
harmak atera dituzte eta, begiratu dien unean, tiroka hasi zaizkio.
Gerritik pistola atera eta kalean behera arineketan hasi da
gatilua sei zazpi aldiz sakatuz etxe ilada biek zeruari uzten dioten zatiruntz.
Jendea izuturik apartatzen da ateetan barrura, ez du ikusten lagunik,
eta irtenbiderik gabeko atarira sartu bildurrez segitu du nora ez dakiela.
Ezkerraldera zabaldu zaion kale hestua hartu eta korrika dator,
poliziak atzetik bait ditu, haien aginduak eta maradikazioak aditzen ditu.
Arnasestuka dator horma luzeko kalean behera, eta mina du saihespean,
bareak heldu dio, eta kalea izugarri luzea egiten zaio.
Tiro hotsak entzuten dira, baina geroago eta hurrinago,

945. 1991> euskara batua poesia j. sarrionandia 0081 Errauts gorri xehea

946. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0018 LAUGARREN ZALDIZKOA
infin che'l mar fu sovra noi richiuso DANTE
LAUGARREN zaldizkoa, hondartzaren erdian gelditu eta,
itsaso gorriari begira egon zen, luzaz. Irrikaitz bat
ezpainetan. Denetan hilotzak. Laugarren zaldunaren
zaldi berdastak burua apaldu zuen legarrean usteltzen
ari zen zakur baten hilikiaren usaintzeko.
Nehork etzituen entzun, nehor etzagon haiduru.
Mendien zerumuga gibeletik etorri ziren, nehork
ezagutzen etzituen misteriozko eremu haietatik.
Xaharrak orhoitu ziren orduan nola haien guraso eta
amatxiek kondatzen zieten, lehen, nehork etzakien noiz,
izigarrizko gauzak gertatu zirela han. Etzazuela ahantz,
zioten, etzazuela ahantz.
Bainan bizia zarion. Gauen gibeletik, beti
bazetozen egunak, iduzkia etzen beltzten eta bazakiten
Nurembergen 1503an erori zen odol erauntsia itsas belar
gorri ñimiño batzuengatik izan zela.
Egunak jin, egunak joan, nehork etzuen gehiago
argizagien mugimenduei kasurik ere egiten, nehork
etzuen gehiago iduzkiaren jalgitzea agurtzen eta ja nehor
etzen zuhaitzen hizkuntzaz kexu.
Hain ziren eternitateaz segur.

947. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0046 Ima, Mertxe, Asun, Ana. Maite nuen ahuntz esnearen
bila joaitea. Zuekin. Ilunabarreko bide gorristaren
bazterrak gure solasetaz betez. Esne lodia pitzarretik
hurrupatzean, lur horail hartan sortu belarren usain on
guzi haietaz ginen asetzen. Betetzen. Mozkortzen.
Ima, Mertxe, Asun, Ana. Karrika huts kiskailduak.
Arratsaldeko bi ordutan. Kortina berde beheitituak.
Ilunabar gorrietan, berriz elgarretaratzen ginen bide
errautsu gorrantzak ametsez apaintzeko.
Ima, Mertxe, Asun, Ana. Arto landa haren erdian
gordeak, gure lehen zigarreta elkarri pasatuz erre
ginuena. Orhoitzen zaizte ote? Bestetan behi gorrien
aintzinean egiten ginituen lasterrak, atzenduak? Zuetaz
argazki ttipi bat baizik etzaut gelditzen. Horitua.
Ima, Mertxe, Asun, Ana. Ibero haundia badoa
mantsoki. Uda hartan, zikoinek jauregi zahar utziaren
kaskoan, beti bezala, prestatua zaukaten beren ohantze
haundia. Haurrek, karrasika junparazi zituzten amu luze
batzu beren esku muturretan altxatuz. Uda guziz bezala.
Xori lerdenen hegada apainduak puskatu nahian. Guk
egiten ginuen bezala.
Ima, Mertxe, Asun, Ana. Ene hango azken udan, ikusi
nuen nola bota zuten plazako jauregi gorria.

948. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0049 MAGRITTEN ORHOIMENA
SEGITZEN du zuzen. Lehendabiziko gurutzeraino. Zain
gorri zabalen poltsua suma dezake gorputz ikaragarri
baten sabelean izan baledi bezala. Ibilbideetako farolek
eta autoen argiek izarren dirdira itzaltzen. Zerua eztakusa
ongi. Eta dena bapatean ilun baledi?
Marbre xurizko aurpegi ezti hura, begiak hetsiak,
barneko nirvanan galdua. Odola poltsuaren lekuan. Lau
erreka ñimiño matel xurian beheiti ixurtzen. Ondoan,
haizeak laster eramanen duen hostoa eta borobil xuria.
Erdian marra.
Karrika bakarretan, zikinuntzi berdilunak ateraiak.
Gatu baten miaua. Auto geldi hustuen lerrokada.
Parkearen bila dabila. Gauaz.
Ohartu gabe, ailegatzen da bilatzen zuen plaza ttipi
hartara. Plazaren erdiko lorategiñoa alegeratzen du
kristalezko xurxurak. Lehoin buru gastatutik ixurtzen
ura. Alki berdearen bizkar hotzaren kontra itzulirik
borobilkatu . . .
Eta lokartu iturri xaharraren gerizan...
Goizeko iduzki-sortze arrosindioaren dirdirak
idetzarri artio.

949. 1991> euskara batua literatur prosa d. martiartu 00093 Zerubide, halaber, Burdinezko Hiri Herdoilduaren mapan 1250-Hegoalde/670-Ekialde kuadrangelu periferikoari; eta hantxe ibili ohi zen Neskato Isila, noiz bazterrak miatzen, noiz laranja sare gorria makilari lotuta euliak eta liztorrak harrapatzen.

950. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00278 Eta, Donostiako bulebarrean barrena, XIX. mendearen hasieran bezalaxe uniformaturik, Wellington Dukearen tropa-andana ingeles batek nola desfilatu zuen, horretaz ere oroitzen naiz: begira, begira, ze politta, esango genuen seguru asko, edo mira, mira qué bonito, mejor dicho: uniforme gorri kapelu gandordunak, estandarte multikoloreak lau haizetara, eta jarraian, Highland-etako eskoziarrak, beren kilt dotoreekin, beren leopardo edo tigre larruekin, beren gaita puztuekin, ohooo.

951. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00372 Hil da, beharbada, Kurt Zurenski ere: Baroi Gorriaren ozartasun harroak ezin izan du eragotzi Kaiseren Armada zangarra garaitua izan dadin.

952. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00106 Paketea zinta gorri batek ixten zuen, begizta baten bidez.

953. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 00098 Giltzarrapo gorria!

954. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00033 -...Oihalarekin gona gorri-gorria josiko dut eta, hondakinekin, buruan jartzeko painolua ere egingo dut...

955. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00053 Txapel gorria buruan eta otarrea besoan hartuta.

956. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00053 Kontu-kontari, kapela gorria buruan eta otarrea eskuan, amonaren etxerantz abiatu zen Txanogorritxu.

957. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00053 Kapela gorriz jantzitako neskatxa bere begien aurrean noiz ikusiko zain.

958. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00062 Lurreko azuleiu gorriaren gainean, bere gorputz zuriak marrubia estaltzen duen nata zirudien.

959. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00121 Ile gorri eder hura goitik behera mara-mara nola erortzen zen ikusiz.

960. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00121 Aurreko aldea ukitzen zuen, atzeko aldera pasatzen zuen eskua, patilak listuaz bustitzen zituen, eta, fokoen azpian, ile gorriaren dirdiraz itsutzen zen.

961. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00013 - Gorriak, laranja, urdinak... Bizi-biziak!

962. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00169 Arrantzaleen semea nintzen, eta orain munduko bazterrak ezagutzen ditudala esan dezakedan arren, artean mundurik ikusi gabekoa nintzen, ume gorria kasik, eta gizalegeak agintzen omen dituen protokoloetan hezitu gabe nengoen.

963. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00169 Gaitz da azaltzen mapa harrigarri haren tankera; horman eskegia zen irudian zilipurdikari baten buruaren antzekoa ageri zen; zilipurdikariak halako kapelu bat zuen buruan, erdia horia eta bestea erdia gorria.

964. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00013 Eurengan antzeman nuen mudantza bakarra jantziena izan zen: feltrozko kapelak etxean utzi eta txapela gorria kaskoratu zuten gerra hasteaz batera; alkandora arreaz gehienak, urdinaz zenbait, larruzko bota beltz zein gerriko eta uhal distirantez denak, ibilera harroaz batetik bestera.

965. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00013 Hantxe iharduten zuten nire aurrean, frontetik zetozen albisteak astintzen, gorrien basakeriekin ernegatzen, haiek egiten ei zituzten sakrilejio eta bekatu beltzak errepikatzen, Europako demokraziak madarikatzen.

966. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00050 Gorri-gorri zegoen eta sekulako ahaleginak egiten ari zen hari muturrekorik ez jotzeko.

967. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00157 Gabrielek, argazkilari baten semeak, laboratorioko bonbila gorria ostu zion aitari.

968. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 00044 Gizonek eta emakumeek, asko behatu zidaten, eta gero ahapetik mintzo zitzaizkion elkarri; ongi nekusan nitaz mintzo zirela: ahalke gorritan jartzen ninduen horrek; ezin nuen erremediatu.

969. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 00044 Nahi bai nik, ohartu bainintzen bertze emakumeei behatzen zietenean, ez zirela ahalke gorritzen; edo agian aurpegian jarria duten gorri koloreak ez du uzten estuasunak sortzen dien gorritasun huraxe ikusten; zeren ez gorritzeak hagitz nekeza izan behar baitu gizon bat begiz begi so duzunean.

970. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00189 Bertoko biztanle asko miseria gorrian bizi dira eta ikuspegi praktikoa daukate bizitzari buruz.

971. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00250 Zapi gorria dute lepoan, zezen erraldoien modura mehatxu egiten digute.

972. 1991> euskara batua literatur prosa j. lartategi 00019 Mihia kanpoan du, mihi gorri-gorria.

973. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00018 Tabako-hauts zirimiri etengabe haiek ziratekeen haren apaiz-jantzi zaharrei itxura urdin histu hura ematen zietenak, zeren eta eroritako izpiak astintzeko erabiltzen zuen musuzapi gorria, aste beteko hauts-orbanez belztuta edukirik, beti edukitzen zuen bezala, alfer-alferrik izaten baitzuen.

974. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00076 It's a nice day, honey! Ama artilezko txaleko gorriak josten dabil.

975. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00100 Erdi itzaletan dugu logela, lanpara gorriaren argitan, eta izterretan irristatzen zaizkio izerdi tantak, zilarrezko inurriak legez.

976. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00100 Gela guztia gorriturik dago lanpararen argitan, eta argi gorriaren printzetan alboz begiratzen diot: horra hor ditiburuak, eskuz ferekatu berriak, tinko, gotor, biribil, ubelduta.

977. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00160 Ayakoren abisu larriaz oroitu nintzen, eta lasterka jaitsi nintzen Chinatownera, adreilu gorriko etxera.

978. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00220 Hantxe hil zuten, etxe gorri horretan, kale muturrera ematen duen horretan.

979. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00075 Gorririk bezala geratu nintzen Ritaren bat-bateko urruntzearekin, gorririk eta elbarri mundu guztiaren aurrean.

980. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00032 Tomatea baino gorriago jarri behar izan nuen; jiratu eta lasterka irten nintzen gela hartatik, sabelpea iziotuta.

981. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00069 Kubatar sinestezin bat egin zidan orduan: bere bi titiek ito nahirik bezala estutu zuten nire txilibitua, honek, tarteka, bere burutxo gorria erakusten zuelarik erretenean.

982. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00282 Handik saltzaile ibiltari bat igarotzen zen puxika gorriak, horiak eta arrosak atzetik hegan zekartzala, alderantzikatutako mahats-mordo bat bailitzan.

983. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00421 Orobat, Oxford tankerako zapata gorri ilunak ere bazituen; lokarriak aska ez zekizkion, korapilo bikoitzaz lotuta zeuden, kontu handiz.

984. 1991> euskara batua literatur prosa k. biguri 0007 berak burutapen hori izan zuen, behintzat: oharkabean, seinale bat bailitzan, ebaki luze bat egin zuen ezkerreko masailean, odola isurian ateratzen hasi zitzaion zauritik eta tantaka erortzen okotzetik behera, mantxa gorriak iltzatuz azpileko ur gardenean, berehala zabaltzen eta desagertzen zirenak urpeko hodei baten antzera.

985. 1991> euskara batua literatur prosa x. galarreta 0021 Gernika bonbardatu eta gero, komunikabideek zera aldarrikatu zuten: Gorriek eta separatistek bonbardatu dute Gernika.

986. 1991> euskara batua literatur prosa x. galarreta 0021 Muskizen eta Artxandan atentatuak egin eta gero, betikoek ere zera: Gorriek eta separatistek egin dituzte atentatu hauek.

987. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 0012 Gasteiz parean, errepidearen ertzean lerrokatzen diren farolen argitara gertatu da agerpena: txupa eta galtza beltzez jantzitako neska bat da, euritako gorri baten azpian auto-stopean ari dena.

988. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0051 Bost tantona gorri mukizapian.

989. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0012 Hiriak disko erraldoi eta irregular baten antza hartzen zuen; zorte apur batekin, hiri erdiko kartoi gogorreko zabalune gorrian, A aldean, diskoaren kanta inprobisatu ezberdinen izenburuak ere bereiziko zituen miopiarik ez zuenak.

990. 1991> euskara batua literatur prosa suetena belfasten 0071 Union Jack-aren koloreetakoa (gorri-zuri-urdina) dute gehienek, eta zuri-berdea besteek.

991. 1991> euskara batua literatur prosa a. linazisoro 0104 Gorririk geratu da.

992. 1991> euskara batua literatur prosa goenkale 0021 Artean oihaletako ume gorria, nik besoetan hartu orduko, esku txikiak mugitzen zituen airean eta ez zuen etsitzen, harik eta bere hatzak nire lepoko urrezko katean korapilatu arte.

993. 1991> euskara batua literatur prosa goenkale 0161 -Kontuz! Gorria!

994. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 0175 Galtzaile zein irabazleen seme, gure koadrilan bi koloretakorik zegoen hartara: gorri zein urdin, hala nola, bien nabardurak jasotzen dituen neurrian, bien morroi ere dena: arrea.

995. 1991> euskara batua literatur prosa batx zeru 0084 -Berdin da korbata gorriekin ibiltzen bazarete ere.

996. 1991> euskara batua literatur prosa batx zeru 0094 -Baina askatasun hori jarraitu zuen korbata gorridunak ahotsa xuxurla bihurtuz, direkzio batean bakarrik gauzatzen da, Irene.

997. 1991> euskara batua literatur prosa batx zeru 0104 Oso nagi eta desgogotuta sentitzen zen, korbata gorridunarekin izandako lehiaren nekea bapatean etorri izan balitzaio bezala, eta besoa luzatzea ere lan astuna iruditzen zitzaion.

998. 1991> euskara batua literatur prosa batx zeru 0114 Emakume haundia eskaileretan behera ezkutatu eta segituan ordaingune baten argi berde eta gorriak azaldu ziren errebuelta zabal baten bukaeran, eta autobusa frenatzen hasi zen.

999. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0224 Ai, krepezko paper berde, hori eta gorri haien tolestea eta zabaltzea!

1000. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0067 Johnek bere oinek zoru-ohol okertuen gainean egiten zuten kirrinkak adituz, aurrera egin zuen aldare-oihal gorrian zegoen urrezko gurutzeak sua bezala distiratzen zuen lekuraino, eta argi txiki bat piztu zuen.

1001. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0200 Haren aldamenean eta apur bat atzerago, astunki ibiliz zetorren bizargabeko gizon garai bat, bibote ileurdin lodikoa, forru gorriko beroki gris luzez eta mendel horiekiko galtza zabalez jantzia.

1002. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0200 Gero eta hurbilago zituen bandera gorria zeraman taldea eta soldadu grisezko katea trinkoa, argi eta garbi zekusan hauen aurpegia, kalea alderik alde hartua zuen zerrenda mehar hori eta zikin batean modu okaztagarrian zapaldurik.

1003. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0024 aski arratoi pozoi soberakinarentzat
aski hilabete urtearentzat
aski egun astearentzat
aski hiltzaile polizientzat
aski aizto eta zizpa hiltzaileentzat
eta aski hiltzaile suarentzat
suak zubiak eta geltokiak erreko dituela
eta trenbideak eskailera bihurtuko direla
patioetan gora igotzeko aski luze bai
vodka kaxa hutsen gainean hankapuntetan jarriz gero
gero maindireak erabiliko ditugu
praka zebra kolorekoak eta blues ganbarako
marilynen soineko gorri txirikordatuak
patioetan behera jaisteko aski luze bai
nahiz eta horditu ostean larrutan egiteko
normandiako hondartza dinamitatuetan etzan behar izan
luze lizun biluzik izararik gabe.

1004. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0045 Ume jostari sentitu zen kamioi gorri haien artean.

1005. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0072 Errege batek hiru alaba zituen:
jazten zituen gorriz,
jazten zituen horiz,
kontatzea nahi al duzu berriz?

1006. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0072 BI URTETAKO BORROKA GORRI ETA ETENGABEAN ETSAIAK ODOLUSTU ZITUZTEN ETA EGOERAREN JABE BIHURTU ZIREN...

1007. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0006 Ahoskaturiko zenbaki bakoitzeko, ezkerrean duen zurezko azpiletik ale gorri bat hartu eta eskuinekoan uzten du, ugaritasunaren asperrean zenbatzen duenaren gogaiduraz baina garrantzizko zerbait egiten ari denaren arretaz, utzi ere.

1008. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0006 Fruitu-aleak, ia hazi guztia biltzen duen estalki gorri mamitsu batez osatuak daude.

1009. 1991> euskara batua literatur prosa j. urteaga 0078 Nere aita eta bere lagun zalua orkidea gorriz erdi izkutaturik zegoen toki bateraino hurbildu ziren dantzatzeari utzi gabe; eta, besarkatuta, elkarri muxu ematen ari ziren.

1010. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0038 Izen ederragorik! Upelean pintura gorriarekin idatziko dugu, eta jendeak urrutitik datorrela ikustean esango du: Begira! Horra hor David Copperfield!.

1011. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0048 Eserleku batean utzia zuen picnic-erako poltsatxoa jaso, eta pozak abiatu zen autorantza, lainoak bustita zeuzkan ezpainak mihiaz igurtzi, eta haien gorri umela dastatu ondoren.

1012. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0204 Odol gorri beroa, kobazuloko hautsa eta hezetasuna bezain irristakor eta lirdinga.

1013. 1991> euskara batua literatur prosa l. anselmi 0055 Ezkutuan luzaro hagorandu zuen esaldi misteriotsu hau ume eldarniagarri eta apika hilzorikoak kemen eta seriotasun preternaturalez tupustean esateak geldiarazi zituen amaren otoitzak, ikara gorriaren antzeko dartada batek hormatzen zuelarik.

1014. 1991> euskara batua literatur prosa x. etxaniz 0060 Erregek bere zaldun-ezpata eta zaldi gorriak eskaini zizkien; eta horrela, gazte biak lirainki urrutiratu ziren.

1015. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0112 Gorrian lo egite honek baditu bere abantailak ni bezalako loti batentzat.

1016. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0064 Urruneko zeru irazekian, kolore gorri nabarrek aurpegi baten zantzua iradokitzen dute.

1017. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0187 Lan handietarako ingeniari txinarrak zeramatzaten, artisau bikainak zirenak zubiak egiten, ibaiak desbideratzen, edota, hiriak hertsidura gorrian zeuzkatela, uholdeak eragiten.

1018. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0043 Eguzkia arrama gorrietan geratu da bihurritua, eta ez da erortzen, zu bezala.

1019. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0077 Mercedes batek aurreratu zuen, eta bere atzetik joaten saiatu zen tarte luze batean, haren argi gorriak bizten zirenean bakarrik sakatuz galgari, haltz luze batzuen hostopean bolantearen dardarak makaltzera behartu zuen arte.

1020. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0077 Gorriagoak dirudite harkaitz gordinek aitzinean.

1021. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. sagastizabal 0049 Toaja gorri bizi-bizia.

1022. 1991> euskara batua literatur prosa m. garikano 0174 Bestea, noski, lotarako txano gorriko nire lagun harexena.

1023. 1991> euskara batua literatur prosa x. olarra 0275 Ireki eta plastikozko botilatxo bat aurkitu nuen, barruan kapsula gorriak zituena.

1024. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0108 Amaren antzekoa zen arren, lorategiko arrosa gorriek hortensia urdinek baino gehiago erakartzen zuten, oskorriak zeru urdin oskarbiak baino, eta jantzi ere halaxe jazten zen, ahal zuenean, soineko gorri batekin.

1025. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0108 - Hara, gure etxeko arrosa gorria...!

1026. 1991> euskara batua literatur prosa m. gonzalez 0008 Gerrian arrasto gorri bat nuen ordurako.

1027. 1991> euskara batua saiakera-liburuak athletic club 00191 Kirolari dagokionez 1966. urtea hasi zen mito baten agurrarekin: Guillermo Gorostiza hil zen. Beste bat, berriz, entrenatzaileen lekuan eseri zen: Piru Gainza. Belgradoko Izar Gorria taldeak Athleticak Europara begira zituen ilusio guztiak lur jota utzi zituen. Joaneko partiduan lortutako 5-0 emaitzak itzulekoan sailkapena lortzeko aukera guztiak kendu zizkien zuri-gorriei. Jugoslaviarrek behintzat loreak utzi zituzten Pichichiren irudiaren aurrean, gaur egun galdu bada ere San Mamesera lehenengo aldiz etortzen ziren taldeek zuten ohiturari jarraituz. Marcialen hiru golak eta Jugoslaviarrek sartutako bost golek zaletuen artean zurrumurru bat zabaldu zuten: Iribar lesionatuta jolasten ari ote zen? Bestela, nolaz sartzen zizkioten hainbeste gol?

1028. 1991> euskara batua saiakera-liburuak athletic club 00191 Fraga Palomares-eko bonben artean bainatzen zen bitartean Athleticean, sarrera txar batek laster itzaliko zuen izar berri bat piztu zen: Javier Clemente. Borsalinoz jantzita lehoiek Chicagon jokatu zuten loreak eskaini zituen Izar Gorria taldeari vendetta eskatzen. San Mamesen hamarkada honetako selekzioen arteko azken partidu internazionala jokatu zen Espainia eta Turkiaren artean. Kopan bakarrik lortu zen zerbait, Valencia taldearen aurka jokatutako partiduari esker eta Kordobako El Arcángel zelaiko gertakari negargarriak gertatu izanagatik ere (itzalaldi susmagarri bat izan zenean zuri-gorriek erasoak jasan zituzten).

1029. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1998 00207 Horregatik, Kode Penal berriak zigortzen du 18 urtetik beherako pertsona baten prostituzioa suspertu, lagundu edo bideak errazten dituena edo 18 urtetik gorako pertsona bat behartzen duena adibidez, haren behar gorria aprobetxatuz prostituzioan jardutera edo hartan irautera haren borondatearen kontra.

1030. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zuberogoitia 00097 1961eko urtarrilaren 3an estatubatuarrek (eta ondorioz euren aginduetara zeuden Latinoamerika osoko gobernu diktatorial edota sasi demokratiko guztiek ere bai) Kubarekin zeuzkaten harremanak bertan behera utzi zituzten. Urtarrilaren hirugarren astean, berriz, John F. Kennedyk Eisenhower ordezkatu zuen Etxe Zurian. Horrekin batera alerta gorria piztu zen Kuban, Pentagonoak bultzaturiko inbasio baten zurrumurruak geroz eta indartsuagoak baitziren.

1031. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ibilien dima 00015 Honela, ingurune mota honetan egoki bizi diren animalien artean horma-sugandila (Podarcis muralis) eta suge leunak (Coronella sp.) aipa daitezke narrastien artean; hegaztien artean, berriz, harkaitz-zozo gorria (Monticola saxatilis) harri-arteko intsektuak janez bizi den birigarroaren tamainako espezialista errupikola nabaria dugu, araldian behintzat izugarri erraz ezagun daitekeena arrak janzten duen lumaje gorri eta urdin deigarria dela eta.

1032. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ibilien dima 00077 Inunganetik Mañarirako ibarbidean teilatutxo gorri bat bereiziko dugu. Aitekurutzeko ermita dugu, lehen goratxoago zegoena, erdi Dimako lurretan eta erdi Mañarikoetan. Desagertu zen ermita honetako Santo Kristoa Obako ermitan dago egun. Ollomendin ezkerretarako aldaia hartuko dugu eta Olarreta mendilepora eramango gaitu.

1033. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00016 Elizako bide-erakusleek Plutarkoren ideiak berritu zituzten. Garizumako baraualdietan egokitzat jo zuten haiek arrain-jatea. Horrek, haien ustez, haragikeriari, grina gaiztoei, erotismoari galga jartzen zien, haragi gorri, koipetsu, beroa jatearen ondorioak horiek, botere eta indarraren sinbolo, finean. Arraina janari ona zen; haragia, txarra.

1034. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlijioak munduan 00042 Miseria gorrian jaiotzea ez da injustizia, aurreko bizitzako karma negatibo baten emaitza baizik. Beraz, posible da geroko bizitza batean zoritxarra gainditu ahal izatea.

1035. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00089 Iparraldeko euskaltasuna bainan baita ere frantsestasuna isladatu nahi genituen. Besterik ez. ETBko Baionako lantaldearen funtzioa ez baitzen xuri, gorri ta berdez Iparraldea koloreztatzea, baizik eta herri hau den bezala aurkeztea.

1036. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00121 Handik aurrera, komuneko ispilua kamera ezkutua bilakatu zen. Baita kotxeko erretrobisorea ere; semaforo gorrien aurrean geldirik, nire kotxearen aldamenean egokitzen ziren gidarien harridurarako.

1037. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hautaprobak 1994-96 00080 Azkenik, arro sedimentarioa ingurune kontinentalekoa izatera pasa zen (flubiala edo alubiala) 7 unitateko narrasti handien oinatzak dituzten harearri gorriak metatu zirelarik.

1038. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hautaprobak 1994-96 00097 3 unitatearen materialak energi baxuko ingurune kontinentalean metatu ziren (lutita gorriak), kostaldeko aintzira edo sakonera gutxiko ingurune itsastar mugatuetan eratu ziren igeltso eta beste zenbait ebaporiten tartekatuekin.

1039. 1991> euskara batua saiakera-liburuak industri ondarea 00103 Fatxadaren goiko aldeak zurezko bilbadura imitatzen du, gorriz pintatutako igeltsuzko banda lisoen bidez. Mehelin edo anta eskegiek definitzen dute fatxadaren zati bat, gorputz nabarmen bat sortuz Aurrealdean eta kaminero-etxe gehienek bezala, Diputazioaren armarria eta eraikuntzaren zenbakia ditu, kasu honetan 144 zenbakia.

1040. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00009 Manexen ondoan Elisabete dago. Honek gona eta brusa daramatza soinean. Gona beltza eta labur samarra du eta brusa grisa lore gorriekin. Zapata takoi txikidunak dauzka jantzita. Honi asko gustatzen zaio idaztea eta olerki politak egiten ditu.

1041. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00009 Goiurik, Olatzen aurrez aurre eserita dagoenak, nylonezko anorak urdin iluna darama aldean. prakak ere urdin ilunak dira, baina orban zuritxoekin. Normalean bota gorriak eramaten ditu eta horrela marraztu dut. Goiuri kantari ona da, oso ahots polita dauka eta neska jatorra da.

1042. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00147 Esaten dute, kontatu izan da, Maria Cristina erregina eta Asturiasko Printzesa Hernanin festa batean zeudelarik txapel gorri bat oparitu ziotela printzesa horri, eta esaten da, kontatzen digute, polito esaten omen zuela txapelaren izena, alegia, gauza zela hitz hori txukun ahoskatzeko (pronunciaba bastante claro).

1043. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gerra zibila 00046 Eta hala ere, herri guztietan ez zen berdin gertatzen. Larragan 40 lagun hil zituzten, baina Mendigorrian, aldameneko herri batean, ez zen exekuziorik gertatu. Erretoreak eta bertako eskuinak beste jarrera bat posible zela erakutsi zuten, bederen. 36ko uzta gorriaren hedadura eta bortizkeria are ulertezinagoak bihurtzen ditu horrek.

1044. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. murua 00115 1890etik aurreragoko datu fidagarririk ez dago, baina jakina da tuberkulosiak eta beste zenbait gaitzek gorriak pasarazi zizkietela.

1045. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. larrea 0017 Ekonomikoki biztanleriaren gehiengo handia (ez bakarrik maiak) miseria gorrian bizi da, hau da, jatekoa lortzeko ere arazoekin.

1046. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. eskibel 0290 Eta bideertzetako esprai gorri txuri hori magikook eta fogata arraztoek min ematen dute bihotzean.

1047. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 0931 Estalkiak arrasto gorri batzu ditu.

1048. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. arrue 0312 XV-XVII mendeetan zehar izandako oreka hautsi egiten da nolabait XVIII. mendean, zeinean porrot egin bait zuten ordurainoko mekanismoek, super-populazioa eta premia gorria ereinez.

1049. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0050 Andoainen familia asko pobrezian eta premia gorritan bizi zela ezagutarazten digu gutun horrek (muchedumbre de familias miserables), baita pertsona behartsuen kopurua gehiegizko eta harrigarria zela ere (excesivo y extraordinario número de indigentes).

1050. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. murua 0026 Ikusmen fina zutenek gorriz jantzitako deabru itxura zutela zioten.

1051. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. de miguel 0193 P. pyrotricha espezieak ere antz handia du, baina kolore biziago eta gorriagoa du txapel konikoagoa, hankak ez du ia zerrenda beltzik eta koniferoen artean ateratzen da, ez hostozabalen lekuetan.

1052. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0136 Edo, alderantziz, koloreak zorroztu eta banakatu egiten dira baldin balio aitzitikoak kontrajartzen badira, halaxe gertatzen delarik, adibidez, bai kontrargietan okreak berdeen aurka, grisak horien aurka, oposatuz, bai eguzki-isladetan ikus Caserío, 1972 edo arrastiri-ortzeetan zeintzutan berdeak gorriekin eta (...) urdinekin nahasten bait ditu.

1053. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0136 Gorriak eta horiak izango dira baldin argiztapena bortitza bada, udaldikoa (Sokamuturra en Fuenterrabía, 1956), baina berde eta urdinak baldin berori ahula bada, euskal landaherrian gertatzen den legez.

1054. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0051 Gailur gurutzatuak, sai arrea, saia, arrano beltza, belatz handia eta belatz gorria hazten diren tokiak dira.

1055. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0124 - Hiru jertse gorri erosi ditut

1056. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0124 - Hiru gorri erosi ditut

1057. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0095 Eguraldiarekin ere badu erlaziorik kolore gorriak.

1058. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0095 Kasu hauetan ere urritasunaren, minaren eta oinazearen kutsua adierazten du kolore gorriak.

1059. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0137 Zena zela, dudarik ez, euskarazko bosteko gorri deitze hori, urre koloreko txanpona izatetik sortua izanen zela.

1060. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0179 Aitak. - Gure aldetan gutiz gehienak gorriak dira.

1061. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0179 Gorria dagokate hobeentzat laneko.

1062. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0179 Gogoan hartzekoak direlakoan, neronek nabarmendu ditut, kolore gorriari suaren bitartez ematen zaion bizitasun sinbolo hori, eta baita idi zuria haragitako gizentzeko on izate, baina, laneko alfer izate hori ere.

1063. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0179 Esan nahi dut, azienda kolore gorrikoak bizienak eta langileenak, eta kolore zurikoak alferrenak eta motelenak bide zirela orohar euskal sinbologia zaharrean, eta beste herritako usantzan ere bai, segurunera.

1064. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. aulestia 0607 rose n. adj. gorri, ardogorriska.

1065. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0013 Gorriarekin jolasean

1066. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0013 Irudi gorri bat erakutsi eta esan: Irudi hau gorria da.

1067. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0013 Gero irakasleak irudi gehiago erakutsiko du; gorriak badira, umeek gorria esango dute, eta gorriak ez badira, isilik geratuko dira.

1068. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0013 - Txoko bakoitzean kutxa bat eta kolore desberdinetako fitxa batzu ipini eta umeek gorriak direnak kutxaren barruan ipiniko dituzte.

1069. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0013 - Kutxaren barruan gauza gorriak daude.

1070. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0013 Gorriaren eta urdinaren hormairudia

1071. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0013 Talde batek objektu urdinak bilatuko ditu gelan eta beste taldeak objektu gorriak.

1072. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0013 Irakasleak horman kartulina urdin bat eta gorri bat ipiniko ditu eta umeek, irakaslearen laguntzaz, marrazkiak dagokien lekuan itsatsiko dituzte.

1073. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0024 - Orriak, kartulina zuria, zelofan paper horia eta urdina, tenpera urdina, gorria eta horia, argizariak, punzoia.

1074. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0024 - Ikusmena: kolore gorria, horia, urdina eta berdea.

1075. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0046 Umeei, bat, bi edo hiru biribil kolore batez margotzeko aginduak eman (ezagutzen dituzten koloreak bakarrik erabili: gorria, urdina, horia eta berdea eta ezkerretik eskuinera egin).

1076. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0068 - Ikusmena: kolore gorria, urdina, horia, berdea, beltza, laranja eta marroia.

1077. 1991> euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0063 Irakasleari nire boligrafoa gorria da esatea ez da komunikatiboa zentzu horretan, baldin eta irakaslea boligrafoari begira badago.

1078. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: torrealdai, joan mari: xx. mendeko euskal liburuen katalogoa ii. 1993-1994, vii-viii 0007 Nola uler daiteke, bada, ikus-entzunezko mass-media indartzen eta hedatzen den aldian eta literatur tradizio errotuagoa duten hizkuntzetako liburugintzan argi gorriak pizten ari diren bitartean euskalduna bezain tradizio gutxiko liburugintzak hainbesteko oihartzuna lortzea?

1079. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.l. antsorena 0105 Sekundino erreketeekin boluntario joan zen eta azkenik Ebaristo, gazteena, gorrien brigada batean joan zen.

1080. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. urbeltz 0024 Aukera hau aurkitzen dugu dantzarien bi ilaretako bakoitza bereizten duten koloreetan: ...gorriak ezkerretan; urdiñak eskubitan.....

1081. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. urbeltz 0024 Ezkerretako kolore gorriak eta eskuineko kolore urdinak kideak dituzte herri-sinbologian, mairuak, kolore gorrikoak, eta kristauak, urdinekoak.

1082. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. urbeltz 0052 Lehendabiziko herrian bandera astinketa cachi izeneko eta gorriz eta berdez arlekineztatutako pertsonaiaren gorputz gainetik egiten da.

1083. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. urbeltz 0062 Koloredun alkandorek (zuriak, urdinak, gorriak, berdeak, etab.) eta lepoan lotutako zapi handiek, euskal kostako jaien egutegia betetzen duten estropada lehia handietatik urruti ez dagoen, jazkeren koloreei dagokienez noski, erromeri giroa sortzen dute.

1084. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. urbeltz 0062 Egia da hala ere txapel gorriak, galtza zuriek, eta ohiturazko espartinek, zuriak hauek ere eta lokarri beltzarekin, multzo osoa aski uniformatzen dutela.

1085. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. urbeltz 0062 Irungoan, eta bai eta Lapurdi eta Behenafarroako zenbait prozesiotan, kolore gorria, zuria eta beltzaren nahasketa gertatu dira infanteriaren jazkeran, hau, orokorrean, zenbait, uniforme napoleondarretan nagusi diren koloreei dagokie.

1086. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. urbeltz 0062 Oihal gorria XIX. mende hasierako foru milizietako kasaketan erabiltzen zutela dioten datuak badaude (María Amalia de Sajonia Probintziatik pasatzen zenerako Diputazioko komisionatuei emandako agindu bat dago kolore hori edo bere faltan beltza, erabiltzea gomendatuz).

1087. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0082 Eskualde pobreetara bidaltzen zen dirua, esaterako, ez zen inoiz behar zen lekura heltzen, bidean geratzen baitzen, batzuen poltsikoetan, eta horrela estatu batzuk, Brasilgo gehienak, ez ziren inoiz miseria gorritik aterako.

1088. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. sagastizabal 0057 kú-kú-txa. Sukurtsal batzuetan langileak ezkutatu eta bezeroari deika jarduten diote katxondeo gorrian.

1089. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0016 Armiarma gorria

1090. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0016 Akaro edo armiarma txiki hauek (0,25 mm) heldutasunean gorri-gorriak dira eta landarean zehar mantso mugitu ohi dira.

1091. 1991> euskara batua saiakera-liburuak perretxikuak 1995 0072 aldea txapelean dago, lehorra eta zuntzexkatsua izan arren, zuntzexka horiek ez dira gorriak, hori-laranjatuak baizik;

1092. 1991> euskara batua saiakera-liburuak perretxikuak 1995 0186 Dermocybe cinnabaria-k kolore gorrian du antza, baina handiagoa da, txapelaren eta orrien kolorea zinabrio-gorria du, eta ez odol-gorria, mamia laranja-gorrizta du, eta ez gorria, eta hostozabal-basoetan ateratzen da, batez ere pagadietan, eta ez koniferopean.

1093. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. lertxundi 0130 Hunkiturik, gelditzeko tokia seinalatu diet erleei hor, hor, hor!, eta ataritik gertu dagoen aberaska gorri batean pausatu da erle-saldoa, antzina Platonen eta Axularren ezpainetan pausatu ziren bezain astiro eta gozo.

1094. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0041 Jadanik Hazparneko auzapez, eta kantonamenduko Kontseilari nagusi bozketan aurkeztu baitzen, hona zer erraten zien bere herritarrei Broussain-ek: Nahiko duzie jakin menturaz zer nizan, xuri ala gorri.

1095. 1991> euskara batua saiakera-liburuak artistas 1995 0434 Modelatua zoragarria, formak luzangak eta gozoak, birtuosismo akabatu batekin erabilitako teknika ikusten zaio Mogrobejori, lau obra hauek egiten zituen bitartean jasan behar izan zituen sufrimentu gorriak gorabehera.

1096. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0183 Sexu bataren eta bestearen ikuspuntutik, brallakiak (giza espermak) uteroan odol gorri edo beroa gatzatu egiten du, eta era berean gatzagiak ardi-esnea gatzatzen du berotzen denean.

1097. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0183 Fisiologia tradizionaleko nozioei jarraituz, odol emankor bi daude: uteroko odol gorria (emakumeak egiten duen ekarpena) eta odol xuria (gizonak ezartzen duen esperma).

1098. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0183 Santa-Grazin behintzat, odol gorria kontzeptualki hilekoaren odola ez da eta fisikoki odol gorritik uteroan bereizi egiten da.

1099. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0183 Pertsona sexualki heldu arte, odola berotu egiten da eta berotasun horrek eragiten du gizonengan odol zuria eta emakumeengan odol gorria jariatzea, biak ere ernaltzeko beharrezkoak direlarik.

1100. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0204 Gizonen fisiologiari buruzko usadiozko ikusmoldeen arabera, gizonek ez dute hilekoaren odolik eta odol gorri emankorrik.

1101. 1991> euskara batua saiakera-liburuak atlantida 0178 Nola alde batera utzi egiptoar iturrien arabera kretarrek azal gorria izatea!

1102. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0405 Etorkizunean hain aurrera egin gabe, hiru hari desberdinez egindako ehun batekin konparatuz erakuts dezakegu orain arte pentsamenduak egindako ibilbidea: magiaren hari beltza, erlijioaren hari gorria eta zientziaren hari zuria (baldin eta zientziaren barruan egia sinple horiek, natura behatuz ateratakoak, sartzerik bageneuka, aro guztietako gizonek horietako asko izan baitituzte beti).

1103. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0405 Pentsamenduaren ehun hori hasieratik aztertzerik bageneuka, lehen unean laukitxo zuri-beltzak antzemango genituzke, ideia izun eta egiazkoen adabakiz osatuta, erlijioaren hari gorriaz doi tindatuta.

1104. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0405 Baina urrunago begiratuz ohartuko ginateke ezen, laukitxo zuri-beltzek bere horretan jarraitzen duten arren, ehunaren erdialdean, erlijioa ehunduran sakonen sartu den lekuan, gorri ilunezko ttitta bat dagoela, eta ezari-ezarian argituz doala, zenbat eta zientziaren hari zuria gehiago nahasi ehunean.

1105. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0405 Zuria ala gorria izango al da?

1106. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 00054 Eta horra non gure Iruriko herri gizonak jakitatearen behar gorria xutik ikusten duen bere Xiberu maitean hainbatek eta hainbatek gogoa hegaldatua dutelarik sobera aise Pariserat edo Bilborat edo Baionarat, berdin mikorik ere ezagutzen ez duten ipar eta hego ameriketarat... beren egiazko herriari eta herritarrei bizkarrez jarriak!

1107. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskal margolariak 0086 Aldamenean Sorgin Uriko Atabaljolea duela margotzen ohi zuen Losadak txistulari hau, oraingoan egiten duen bezala, gehienetan kalejiretako instrumentuak jotzen agertzen direla, janzkera ofizialarekin, galtza beltzak, txamarra gorria eta bi puntadun kapela beltza soinean.

1108. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskal margolariak 0086 Oleo honetan berriz aurkitzen dugu margolariak ohizkoa duen inpresio abetunatua, txistularien txamarren gorri koloreak eta bertan agertzen diren pertsonaien jantzi eta aterkienak eta zeru urdinak dirdai egiten dutelarik guztiaren gainetik.

1109. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/7 0029 Hala ere, gizonari nekez erasotzen dio eta normalean animalia handiak ditu harrapakin, hala nola elur-oreina, orein gorria eta baita altzea ere; aldizka haratustela ere jan ohi du.

1110. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/7 0081 Urte horietan bere arteak malenkoniaren bidea hartu zuen: irudiak gorri bero dirdiratsuz jantziak daude eta argiluna nagusi da.

1111. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. aizpurua 0194 Han gizakiek eguzki gorri erraldoiaren beroa kiskali gabe jaso dezakete.

1112. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. aizpurua 0194 Plutondik, eguzki Erraldoi gorriak gaur egun Lurretik baino askoz handiagoa ez du emango.

1113. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ovniak 0045 Eguzkia erraldoi gorri bihurtu eta erakarrita irentsi baino lehen Lurraren bizialdia guztira 12.000 milioi urtekoa dela kontsideratuz, Lurra planetan bezala bizia sortzeko probabilitatea oso handia da.

1114. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ovniak 0074 ERRALDOI GORRI. Izar bat hiltzear dagoenean ia hidrogeno guztia helio bihurtu du.

1115. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ovniak 0074 Horrelako egoerara heldu den izarra erraldoi gorri bihurtu dela esango dugu..

1116. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0334 2. Konoaren berezko itzala eta horizontalera jaurtitako itzala gorriz.

1117. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0334 3. Tetraedroaren berezko itzala eta horizontalera jaurtitzen duena, eta konoak tetraedrora jaurtitzen duena gorri eta urdinez marraturik ere bai.

1118. 1991> gipuzkera antzerkia a. albisu 0143 Orregatik dira gorriak nere loreak.

1119. 1991> gipuzkera liturgia b. latiegi 0378 Istillu gorriak izan zituan bitartean Donebixente'k.

1120. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño sask 0015 Dena bizarra; eta, kutxarea sartzerakoan, sasiz inguratutako ar zulo gorri bat bezela azaltzen zitzaion aoa.

1121. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño sask 0067 Ttonttor gorri ori nik moztuko dit.

1122. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño sask 0119 Edozein aldetakoak arrapatzen baniñuten, ixtillu gorriak erakutsiko zizkidaten, berekin gudara eraman arte.

1123. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 00070 Josefa Etxeberria 82 urteko debarrak (1972) esan zigun bere anai Gregorio'k San Roke'ren ezpatadantzan parte artu zuela, fotografi bat erakutsi ere bai, eta onela jazten zirela: alkondara zuriak manga zabalekin, praka eta zapatilla zuriak eta kapitanaren zintak gorriz eta larrosez.

1124. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 00070 Beste dantzariek, alde batekoak gorriz eta bestekoak urdiñez.

1125. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 00070 Besoetan galartsu gorriak eta urdiñak.

1126. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0213 Bertso auetan, mutil batek bere familiaren naigabeak kontatzen dizkigu: iru anai izan, irurak soldaduskara joan eta zer ixtillu gorriak ikusten dituzten; danak gaizki eta bigarren anaia il.

1127. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. lasarte 0037 Zenbat famili ote daude naigabeturik, bururik jaso eziñez mixeri gorrian? Da, ortik aparte, zer ondamen izan diran nork jakin lezake'? Iñork antzik eman ez, seguru asko.

1128. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0020 Eurdin banabarrak edo patatak piper gorri pixka batekin; oiekin ui kozkor bana, ta gero txerrikia edo arraultzen bat.

1129. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0020 Banabarrak eta urdaia yanta bereala, batere garbittu gabe, botzen zun esnia, ta gañez ibiltzen zen urdaian uriña ta patatan piper gorria.

1130. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia j.m. malharin 0822 Adiskide deitzen ditugu, baina herra gorria barnean!

1131. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa j. ahamendaburu 0017 Harri baten gainean jarririk, zeru sapaia begiz miatzen du ugatzaren ikusteko desira gorria lagun.

1132. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 00066 Zaldiak alartzeko karrikan tunp-tunp bi ostiko eman zituen, ahokoa ahoan tilintinkatuz eta mihi gorri bat jaten balu bezela hortz horibeltz luzeen artean erakutsiz.

1133. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00082 Nehork hunki gabe jendarmek hesol gorriz inguratua. Inkesta hasia zen.

1134. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0011 Makila Gorritik Nahigaberat eskolak egin ditu.

1135. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 00078 Nor da, ordea, une gorrietan Jaunari benetan Jauna, indar ezaidazu sinismena deadarkatzen duena?

1136. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. barandiaran 00026 Ondoren bi lagun mendi-hamaka gorria egokitu eta prestatu ziren egonaldi luzearei eusteko.

1137. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0057 Liburuaren osotasun kristau, negarti, ezkorra alde batera utzirik ere, jalki zituen Bitorianok pinporta gorri batzuk, nere idurituan euskal izate soilaren metafora unibertsal izanen direnak:

1138. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0003 Miseria gorrian bizitakoei.

1139. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0003 Nazio Batuen Erakundeak (NBE) Pobrezia Desagerrarazteko Nazioarteko Urtea izendatu duen 1996. urte honetan, J. Wresinskik irmo adierazten zuena ekarri nahi dut gogora: Gizon-emakumeak miseria gorrian bizitzera behartuak dauden edonon urratzen dira giza eskubideak.

1140. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0050 Fregoli antzerki taldearen Pepinu berde, tomate gorri eta txokolate zopa batengatik lanarekin berrekinen da Iruñeko Udalak antolatu haurrentzako antzerki programazioa.

1141. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0013 Irudiez, giroaz, usainaz, euskara enigmatikoaz (posguerra gorrian geunden baina nire belarri birginalean gaur baino burrunba handiagoa zuen euskarak, tori paradoxa) eginda zegoen haize anonimo eta halere nabarmenak buruaren barruan zirauen.

1142. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0013 Azkenengo caucusean irtengo diren FBIkoek beti aginduko dutela jakinez gainera, nahitaez Estatuek erabiltzen dituzten foralek, guardias de la porrek, beltzek, gorriek, berdeek, technikolorezkoek burdina ordez supersaunak dibisarik baliotsuena hemendik aurrera bihurtu dela, eta horrexegatik bere esistentzia soberan dagoela munduko esklabu merkatuan, katxiporraz langileria zurituko lukete.

1143. 1991> sailkatu gabeak egunkariak b. latiegi 0030 Langilleen alde zer egin duen jakiteko, galde egiezute, beti abereak bezala askatasunik gabe, beti era makurrean eta azkenean gose gorrian bizi izan diren langilleei; langilleak ain zuzen jeiki bait dira amorrurik aundienaz mamu aren aurka.

1144. 1991> sailkatu gabeak egunkariak b. latiegi 0030 Orri erantzuteko, Errepublika Sozialista Sobietarren Alkarteko gudarozte edo ejertzitu gorriak zer egingo duen jakin bearko genuke.

1145. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1992 0030 Estaduak ontan nekez lagundu lezaiekete, aurrerakontu-defizit gorri dela-ta.

1146. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0035 Horrez gainera, Martxoko oilar gorriak, gizontasunaren, artasunaren eta indar izpiritual gotorraren sinboloa hartzen du gure herri sinestean, lami eta sorgin emeen erasotik edo tentalditik herria bebesten duena.

1147. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0016 Noizbait urrez eta zillarrez gaiñezka ibilli ziran nazioak, gaur mixeri gorrian bizi dirala badakigu.

1148. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0050 Aurka daudenen eskabideetako bat, Oroiz'ko zingirak izan bear luken gorakoa, 20 metro bera uztea da, artara, bestela ur-azpian geldituko liraken Orbaiz, Itoiz, Artozki ta Gorriz kanpoan gelditzeko.

1149. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Guk axala dugu bakarrik ikusi: gazteak eta adinekoak xuriz bezti, gerriko gorriekin, Baionara abian!

1150. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. larre 00001 Gizonak, eta berdin emazteak, alda daitezke gobernu eta kargu guzietan, Jaurlaritzan etorriko dira Lehendakari berriak, bai-eta sailburuak nekazaritza, industria, kultura edo kanpoko zeretan... alderdiak ere bai beren eskuin ezker edo bien artekoekin, hauen hautuak ez dira beti zureak edo nereak izanen, irakurle adiskidea, baina hori dugu gizonen arteko hautsi-mautsien irriskua eta hola da bakarrik izanen gobernu hori ororen gobernua, xuriena eta beltxena edo gorriena berdin, agian denen onetan.

1151. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0013
Pin pin zerra pin
korta-korta zela min
behin joan nintzen basora
harrapau nauen erbi bat
jo nauen ezkerreko begi gorri-gorrixen
atzera begira dauenantzako
ezta izango ezta izango
sekorro!

1152. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iturbe 0036 Eguzkia hartzeko astirik gabe zebilenez, kolorete pixka bat eman zuen masailetan, rimela, kolore tanta bat betazaletan eta ezpainak marrubia baino gorriago.

1153. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0002 Zaldizkoak, zapurrak, ziganteak, basa andere, bolantak, gorri, nexkatxak, hartza eta bertze pertsonaia batzuk alaituko dituzte zenbait orenez herriko auzo guziak.

1154. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0012 Daniel Adrianen zuzendaritzapean 14 obratako egitaraua eskainiko du Lasarteko abesbatza honek: Of love, Odi et Amo, Rosmarín, Von Alten Liebesliedern, Waldesnacht, Deep River, Libera Me, Ave Maria , Txoriñua nurat hua, Jeiki jeiki, Lili Polit bat, No llores Ne, El eco de una Habanera, Soule, Melodi Gorria eta Pagotako Auzoan.

1155. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bachoc 00001 Hain segur hizkuntz politikaren behar gorria agertuko da, bai lurralde bakoitzean, bai eta ere Estatu osoan.

1156. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00022 Baina udazkena zen, eta fakultateko leihotik begiratzean, beheko eserleku gorrian eserita ikusi zintudan.

1157. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0003 Uri honetan kanpainak izan dauen arretagatik eskertzen jake herritarrei eta, bereziki, Cáritas, Gurutz Gorria, Herri Babesa eta eskola eta ikastetxei.

1158. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0049 Gorri gorria izanen delarik hasiko gara.

1159. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0025 Baina... Hamar bat minutuz, betaurreko ezberdin ugari pasatzen da Elixaren sudur gainetik: berdeak, urdinak, gorriak, horiak, dirdiratsuak...

1160. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0026 Koloreak bero-beroak ziren hala nola laranja, gorria eta horia...

1161. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0029 Aurreratu ahala, koloreak agertzen zitzaizkien: gorria, horia, urdina, berdea, ubela, laranja... kolore guziak goza zitzaketen.

1162. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996