XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0046 Amak.- Gaiztakeri berorixe gura dozu, ba, zeuk txori gaxoekaz egin.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0021 Bederatzigarrena, besteren senarr naiz emazterik ez gura izatea.

3. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0047 - Iñoren emazterik ez gura izatia.

4. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0063 Mesede andi onen ordez, ¿zer emongo deutzut, Jauna? Baña ¿zer daukat nik emoteko, Zeure eskutik artu eztodanik? Orregaitiño be bakit gauza bat gura dozula beste gustien ganetik: eztaidala geyago pekaturik egiñ.

5. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0055 Jon'ak gertuta dauko bere soña. Apala da:
janzki-zorrua, zapi zurija txindijaz ta
aldatzak igon eta latsak arin jauzteko
makil gogorra. Igande-janzki apañaz dago,
goturira dua ta goturijan apaindo
jantzi biarr. Besterik mutillak eztarua,
beste gauza-biarrik eztau-ta. Ben-benetan;
bere goguak gura-daun dana ba'lerua
berakin basetxia ta basua yoyakez
.

6. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0055 Ua, ba, ua lasterr,
azkatasun ederra ludi-jaube eztok-eta.
Baña aldendu-aurreko onu batzuk entzuzak:
ire bijotz-bijotzan irarr-egijezala
nik gura bai-nayeukek, Anboto'ko atxetan
artzañak bere ixena irarrten dokan legez
.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0111 Aita-amak, ikusirik mutikoaren burubide sendoa itxasketarako, erabagi eben joan eiteala gura baeban, zegaitik zalako gizon ona ontzi atako agintaria.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0182 Nik ez dakit orain arte, guraso entzute andikoakandik, jauregi eder baten jaioa banaz be; baiña dana dala, orreek jatorriok, nire ustez, ez dabe ezer esan gura; gizabide ta egitasunak dira neurtu bear direanak, gizaseme ta gizalabetan.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0045 Onen lanak indargatu ta ezereztu gura badoguz, bidali dagiogun aurkaritzat gure Perico Viñas.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0045 Milla bat erreal ileko emonezkero, pozik a; batez be Tetek ori gura dabela baleki.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0245 Ordurik aurrera dirutxartelik eztabe gura izan botodun buru-saltzaileak; zidarra ta, zidarra ezpazan, diruetseko papera.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0295 Anton Imaz, biar goizean Bilbora yoan gura izango dok?.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0295 - Orretarakoxe gura naioan nik ire laguntasuna.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0025 Onetarako zabaldu eiguzuz Biotz andi gartsu orren ateak; bada ortxe bizi gura dogu ta eztogu beste maitetasunik gura.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0004 Alkar top-egin ebenian, Mister Kick'ek, bere eskumatik joyalako, ezeban utzi gura orma-aldia ta gelditu egin zan, bestiari begira-begira.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0023 Antza danez, ak andreak, zure aldez jaurrtiriko epaya okerrtzat arrturik, bakaldunagana jo dau barriro ta bakaldunak olako matrakalarik geyago ez entzuteko, zorijoneko burubegittallu ori zatittutia gura dau orain, bata ta bestia kittu geldittu zattezen.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0023 -¿Zer diñostazu? ¿Bakaldunak aginddu dauala nire burubegittalluba austeko? ¿Berberak ez-ete-eban, ba, neri oso-osorik bigurrtuteko epaya jaurrti? Nire lepotik barre egin gura zatoz, oyez.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0023 - Eneuke gura nik, ba, txarragorik etorri dakixun.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0117 - Jaungoikuak jabon eta eutsi zagixala, ene bakaldun altsu ori, eta Berari gura dakijola zure altasuna ta aginpidia egunetik egunera gettutia - esan eban Markolbe'k bakaldunagana eldueran.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0168 - Ba-yakusat; baña, zelan aurrkitzen ete-azan esan gura yuat: ezer nabaitzen duanentz.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0168 Eruan eben bakaldunak gura ixan eban lez, eta bakandereak, Bertoldin ikusi ebaneko, ba-diñotso: -¡Aemen gure aspaldiko Bertoldin jauna! ¿Zetan yiñarduguk, ene Bertoldin laztana? Gexorik ibilli azala entzun yuat.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0182 Ekixu, orratiño, bakandereak eta nik tamal andi-andija dogula zu galdu biarr ixatiaz; baña, alan be, eta zeure onari buruz, zeuk nai dozuna baño ez-togu gura: atsedenez eta pozik urte luzietan alazo zeu bixi ixatia.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0182 Jaungoikuari gura dakijola, ba, zuben bakalduntza au baketan eta zorijonez luzaruan irautia, arerijuen aurrka zuben besuai indarra ta adorea emonez eta maltzurrkeri ta saldukeri gustijetatik jaregiñez; eta emon dagixubezala, batta, bijori, zeuberi opa dakixubezan ondasun eta zorijontasun gustijak zeuben gurarijen neurrittan.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0058 Eriotzea aizkide lez arrtu al-izateko ¿zer egin bearr ete-da? Orretarako, eriotzeak nai ta ez kenduko dauskuzan gauzetatik, orain geure biotza azkatu bearr dogu; eriotz-aldian, gura-nai-gura ez, itxi bearrko doguzan gauza orreik, orain, geure aukeraz, itxiko ba'genduz, eri-otzeak gitxi ikaratuko ginddukez.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0129 Gogoratu daigun puzca baten, ta escatu, jaritzi gura dogun graziya.

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0184 Mariyac eruan eban bere zintzotasun ta leyaltasuna arec eta ez gura izateraño izan Jaungoicoaren Ama, Aingueruac esan eta azaldu ezpaleutza, izango zala Jaungoicoaren Ama bere garbitasun ta ezquintzariyaren calte baga; Mariyac zur ta lurtuten gaituz Calbariyoan; bada bere apaltasun ereguiyaz, bere maitetasun izate gañecoaz, bere Jaunaren asmu gurgarriyaganaco zintzotasunac urten eraguin eutzan garailari, munduco Salbaguilliaren Curutziaren oñian, batzandu ta estututen zala umantasun andiyaz bere Seme Jaungoicoaren eriyotza umil ta mintzuaz.

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0185 Gogartu daigun puzca baten, ta escatu jaritzi gura dogun graziya.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0034 Ta yanera eldu eztirean lagunena, euron berbea entzutea ta... eurok zer yan daben ta eurok diñoen berbeaz zer esan gura daben yakin barik be... txaloak yotea.

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0034 Baña bide okerretik gabiltz gu be, aurki, ordu onetan, gura eztogula bada bere.

30. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0199 (...) yai eder bat egitea gura izan dau erriko zelai nagusian, bertara erriko jente guztia batuta, gazteai an sardana-yantzea egiteko dei egiñagaz; Azaña udal-etxeko balkoitik eurai begira dagoala, Azañaren ondratzako euron sardana-yantzea izan zeitean.

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0044 Zeruco Jaun onegan euqui biar dozu icharopen andi bat, maitetuagaz bera gauza guztiyen ganetic, ta maitetu gura dozula, zeruco zorioneco guztiyac maite daben maitetasun guztiyaz, escatzen deutzazula emon daizula betico gloriya bere erruquitasun andiyagaitic, baliyetan zariela onetaraco Mariya Birgiña guztiz santiaren bitartecotasunaz, ta zeure santu artuen bitartecotasunaz.

32. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0106 Jayo zala beragandic, gueraturic Azuri Jaungoicozcoaren Ama duiñ au, dontzella, Semia jayo baño lenago, jayaqueran ta jayo ezquero, Jaungoicoaren escutic urten daben gauza guztien Erreguin ta aguintari, grazi ta irabaziyetan aingueru ta santu guztiyac baño betiago, ta bacarric Jaungoicoa baño guichiago, alanche Jaungoicoac goratu gura izan ebalaco.

33. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0106 Sinistu ta autortuten dot, Jaungoicuaren Semia guizon eguinic, Jesucristo gure Jauna derichona, dala Jaungoico ta Guizon eguizcoa, legue zarrian guri esquinirico Mesias eguizcoa, igarlac aurretiyaz icusiya ta mundura gure oneraco etorreric, ta Mariya Birgiña guztiz Santiagandic jayoric gure erozpenaraco, curutzeco eriyotzia igaro gura izan ta eguiz igaro ebana, nundic biziyac ta illac juzguetara etorrico dan munduaren azquenian, au da onai betico atseguiña ta deungai betico nequia emoteco.

34. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0134 Asquenez ipinita dago Escontzia, araguizco atseguin loyac quentzeco, euquiric guizonac bere emacumia, ta emacumiac bere guizona; ta au daguana leguez laquetuta guisonaren argaltasunari, ez dozube, gura izan biar atseguin utza escontza santuan, ez billatu bere atseguin au beretic campora, ez da bertan bere, sacramentu santu onen asquena galazoten dogula,(...).

35. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0117 - Zeuri apur baten aconpañatea gura nebalako.

36. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0192 -¿Osterabe?¿Gozua alda albistea? Zeugaz eskondu gura leukeala, orra, orixe.

37. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0192 -¿Noiz, nun da zelan esan deutsu? Dana jakiñ gura dot.

38. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0303 Gura dauanak, gura dauana.

39. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0353 Zure alaren indarrez gauza guztiak ezer-ezetik sortu dituzun Jaungoikoa: asieran gauza guztiak atondu zenduzanean, Zure antzera egindako gizonari, emakume-gorputzari giza-soiñetik asiera emotearren, utzi-ezindako emakumearen laguntza emon zeuntson, Zeuk batetik sortuak ezin banandu leitekezala irakatsirik: ezkontz-batasuna, Kristo'ren eta Eleizaren alkartasuna iruditzeraiño donetu zendun Jaungoikoa: Zeuk batu izan dautsozu emakumea gizonari, ta gizabatzetatik lenen au, ez jatorrizko obenaren zigorrez, ez euri-jasaz bere, ez ondatzeko onespenez ondu zendun Jaungoikoa: begiratu errukiz zure mirabe oni, ezkontz-artzean, ba, zure babespean jarri gura dau: maitasun eta otzantasun bustarri bekio: zintzo ta garbi ezkondu beite Kristo'ren gogoz, ta emazte deunen antzeko iraun begi: Errakel baizen maitegarri izan bekio bere senarrari, ta Errebeke baizen burutsu, ta Sare baizen urtetsu ta zintzo: gaiztoak ezpegi ezertxo bere beregandu onen egintzetatik.

40. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0041 Baña gure Jaunac ain bat eguin zan gugaz, cein da burua gorputzagaz, eta errazoe orre gaitic gura izan eban gure erruac bereac balira leguez deitu eta artuac izan leguiozan, eta alan pagauac bere izan cedizala, ez bacarric bere odolaz, espada bere desondra eta lotsariacaz.

41. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0041 Auxe izan zan ezanerazo gura izan euscuna Igarlearen bitartez, esan ebanean (Salm.43,16.: Tota die verecundia mea contra me est, et confusio faciei mece cooperuit me) esan gura dabena: Egun guztian dago lotsaria nire aurrean; eta neure arpeguico lotsariac nauca estalduric.

42. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0041 Guizonen batec gaiztaqueria lotsarizcoren bat eguiten dabenean, jazo oi da bere senide eta adisquideac ez ezagun eguitea, eta azturic ichitea, eta nor bait aurquituten bada ain adisquide cintzo edo gurazo antzecoa bere mecedez pausoren batzuc emon guraco dabezana, asten da beti gauza ori guztiz gaizqui eguiña dala esaten eta garrotauten, eta bere burua ataric gordetan eta garbituten.

43. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0073 Baña icusi ebanean Sacerdote nagusiac, bere asmu guztiac deseguiten jacazala, eta bere usteaz urteten ezebala, eta teztiguac bere condenetaco guei ez ocasiñoric emoten ez eutseela; gura eban berac Salbaguillea bere berbeetatic artu; eta orre gaitic egoan suturic eta bere barruac artu ezinic, icusiaz ce sendo eta oso ixillic irauten eban; eta onan bere barruco artegatasuna escutadu eziñic supitoan jagui zan ain mereci baga jarriric egoan jarlecutic, eta asserrez eta icioturic esan eutsan Salbaguilleari; ¿Celan zagoz ixillic?¿Cer gaitic berba eguiten ez dozu?¿Ce andiuste, estaldute edo erechi gura da ori?¿Celan zeure descarguan ezer emoten ez dozu?¿Cer gaitic berbaren bat zeure contra eguin direan salaquisun eta testigantzetara esaten ez dozu?.

44. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0097 Eta emendic jatorque negarrez urtutea eta amodioaren anditasunez erretea; emendic martirioac opa izatea eta gaitzaldietan poztutea, iraiñacaz atseguindatea, munduac gorrotu dabezan gauzacaz laztandutea, eta azquenez Cristo gure Jaunac gura edo maite izan dabena gura eta maite izatea.

45. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0201 Eta uste gueinque ori esan gura izan ebala San Mateoc, alaco arantzazco coroea imintea, eta guero an Soldaduac eguin eutseezan burlac contau ezquero, esan ebanean.

46. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0094 ¿Gura dozuz goitu sendotasunagaz, Jaungoicuaren serviciyuan batzuetan izan oi dituzun eragozpenac? Zuaz arin oraciñora: oraciñuan aurquitu cituzan Jesusec indarra eta sendotasuna: oraciñuan aurquituco dituzu zuc bere.

47. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0095 Ez gueiyago esquerbagatasunic, ene ama; nic gorroto deutset pecatu guztiyai, eta lenago gura dot milla bidar il, bein bacarric esquer-charrecua izan baño, nire salbaguiliac nigaitic igarotaco neque eta eriyotzara.

48. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0254 ¡Neure Jesus maitia! niganaco amodijuaren amodijos emon cenduban bicitzia curutze baten; bada neuc bere ill gura dot, zuganaco amodijuaren amodijos....

49. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0254 Ez dot besteric gura zure borondatia eguitia ezpada... ¿Cer gura dozu, Jauna, eguin daidan zugaitic? ¿Nai dozu aurquitu nadin larritasunez beteric? Bada ordu onian izan daitela, ta eguin bedi ceure borondatia... ¿Nai dozu nire bicitzia? Ceuria da, Jauna; ara emen esquintzen deutsut borondate osuagaz... Zure escuetan ichiten naz, Jauna, guztijau; zure escuetan ichiten dot neure arimia, neure gorputza, ta neure bicitzia....

50. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0005 Lanik geyenok barreeraigille, guztiok yolasti edo gogo-argitzalle, eta guzti guztiok atsegin-emolle zeuk aurkitutea gura dodala eztaukat neuk esan bearrik.

51. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0040 - Ba berak asarratu gura bayok be, eu ez aite asarratu.

52. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0040 Bi eztozak asarratuten, batak gura ezpayok.

53. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0040 - Baita lau bidar be, gura badok.

54. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0113 - Euskeraz berba egin gura badozu; emoyozu siquieran ori katuari.

55. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0113 ¡Aiko dakarren arkomentua! ¿Zek imiñi zaituz zeu gero orren...? Eztot esan gura... oba da bakea ta.

56. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0161 - ¡Tira, mutillak! Eztozue esan gura izan nondik sartu zarien ¿ezta?.

57. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0036 Euskaldun guztion anaitasuna zelanbait erakustearren, ezarri gura izan dot zure izen entzutetsua ene irakurgaitxu onen leku agirienean.

58. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0038 - Garun onekoa zara-ta, tira!, eskatu zeuk zer gura, otu dakizuna emoteko gertu naiagotzu-ta.

59. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0038 - Begiratu zenbat jaun eta andiki jagotazan inguruan, neure adi ta neuri omen egin gura.

60. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0109 Bertolda zure senarra zanari izan eutsan oneretxiagaitik, bere ondoan euki gura zaitue biok, eta zure semea bere jarraigoko andikienetarikoa egin gura dau.

61. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0109 Zer da esan gura deustazuna?.

62. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0164 Jaungoikoari gura dakiola, ba, zuen bakalduntza au baketan eta zorionez luzaroan irautea, arerioen aurka zuen besoai indarra ta adorea emonez eta maltzurkeri ta saldukeri guztietatik jaregiñez, eta emon dagizuezala, baita, biori, zeueri opa dakizuezan ondasun eta zoriontasun guztiak zeuen gurarien neurritan.

63. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0164 Bertoldin, andiki-buru egiñez, baebillen batera ta bestera bazterrak arritu gurarik, eta izan ziran an istak eta irristak eta jazokuna barregarririk asko; baiña idazten ekian iñor ez bait egoan an, ezin doguz guk emen atzaldu.

64. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0073 14. Orduan judaitarrak Santson lotu ta pilistindarrai emon gura izan eutsen.

65. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa euzko deya 1921 0092 Zure gogua estalkiz iraindu gura ixan dabenakattik eta zure irakaspenak aurrera eruateko ointxu sorrtu dan Alderdijagattik, arrendu dagigun urteurren onetan.

66. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0064 Emakumearen etxean egozan egun baten esan eutsan emakume alargunak gizonaren alabeari: - Entzun: esayon aitari beragaz ezkondu gurako neunkela; ori izatekotan goxetan esnea garbitzeko ta ardaoa edateko izango indukezan.

67. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Ta ¿zelan gura dozu ni papelez yantzita yoatea?.

68. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0013 E. Da esatia, edo eguitia, edo pensetia, edo gura izatia zerbait Jaungoicuaren leguiaren contra gauza astunian.

69. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0374 Egui onegaz sendotutric, ziñesten dogu uste betian, alan iracasten deuscuna, Jesucristoren iracaspena dala, eta, chartzat emoten dabena, Jaincozco iracaspen orren caltezcua dala; orregaitik, ba, betico galdu gura eztabenac eutsin biar deutso olan Aita Santubac iracasten dabenari eta jaurtin aguertuaz, bultzaguei bene-benetacuaz bildur banaz calte andijen bat etorrico ete jacon edo autor-entzuliari edo neure buruari edo lagun-urcuari; esateraco, autormena eguin biar baneu beste gaxo albocuac entzungo leustien aldijan eta eran, eta calteandija neure bizitzari edo izen onari ecarri leiquijon pecatu guztiz lotsagarrija aguertu biar baneusquijo erdi gorra dan autor-entzuliari (confesoriari): bardin conpesoriac ezin azcatu guiñaizala pecatu arixetic daquigunean eta beste aldi batsuetan.

70. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0375 Onegaz esan gura bada, dudan egonic eguin daben ala ez, eztala conpesau biar ziertutzat, ondo esanda dago.

71. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0390 Elizamaren seme alabac izatiac, barriz, esan gura dau guizaz-ganetico bizitza bardin bat daucagula guztijoc, au da, Jaungoicuaren ezcar, aizquidetasun eta maitetasuna; Jaunaren aragui ta odolaz alicatu ta janarituten dogula bardin gueure gogua edo arimia; mai baten jarten gariala Goico jaunari bardin auxe artuten; danoc ichauten dogula zeruco jaubetasunian gueuri jagocun satija; eta alcarri lagundu biar deutsagula, arerijuac be laguntasun onetan ichi baric; baña anayac lez alcar maitatutian, uste izan baric guztijoc malla bardiña euqui biar dogula uri-batzarrian, edo quendu eztogula gura izan biar malla onen bardiñeztasuna; uri-alcartasuna eztalaco arpegui ez antz-irudi baco gauza-pillo bat, batsuc buru eta beste batsuc begui, oin eta escu diran gorputz oso bat baño.

72. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0027 Entzun iraungiñak zelan azkesten (barkatzen) dauzan; gura danari zelan Donokija eskintzen dautson.

73. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0007 Amargarrena, bestien ondasunic ez gura izatea.

74. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0016 E. Cegaitic bere podere bacarragaz eguiten dabelaco gura daben guztia.

75. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0017 I. Cergaitic curutzean ill gura izan eban Cristoc?.

76. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0041 Gura neban eta eskatzen neutson Jainkoari, eguneko bat eroan egiela.

77. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0107 Ta areik, guztiz asarre, erdikoekandik askatu egin gura eben, alkar ilteko.

78. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0121 Alango zorionik eneiken gura, ez amestu bere.

79. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0031 Asperrtu gura-eben, zelan ezekijela.

80. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0033 Erraija ain bigunac daucasan Ama bategan bere Jaungoicosco Semiari aguinduten deutsan, eta Trinidade gustis Santiagandi escatu eta gura daben gustija jarichiten daben Ama bategan, ¿celan euquico ez dogu icharopen uste ciurbat?.

81. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak zam 0025 Ainbeste adiskiden artean, Bilbon daukot bat, adiskide on bat, neuk egiñiko libururik batxu bere berak erosi-ezarren, asko saldu dagidan gura leukena.

82. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0098 Zuk ez dakizu, urrean, politikeak zer esan gura daben.

83. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0098 - Zer esan gura daben baño zer esaten edo zer egiten dabenari begiratzea, izango dala onena, uste nik, utzik ez egiteko.

84. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0098 - Ba, politikeak esan gura dau.

85. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 Aurrerantsian, Jaungoikuak gura ba-dau, ixan leike noxian-beñ zelan-alango idazkunen batzuk euzkeraz edo errderaz idaztia, EUZKADI'n bertan argittaldu dedixan, bere arrteskarijak orretarako duñak dirala esten ba-dabez.

86. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 Nik asko-asko egin gura neukela Aberri laztanaren aldez eztaukat esan-biarrik; au dala-ta be, neure indarr apurrak ondo dezaudaz ta bai-dakit gauza andirik ezingo dodala egin.

87. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Eztakit neuria ala irarrki-ezarrlarijarena ete-dan erruba; baña danena-dala, okerr batzuk zuzendu gura dodaz.

88. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Irakurri, ba, beste onela: Ezta ottura euzkotarra; beraz euzko-otturak erakutsi gura diranian, ezta ottura ori antzokira eruan biarr.

89. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Esan gura dabenik iñor eztala ikusi ta gero, erantzunge ainbet euzkeltzale artian geratzia tamal yatelako belu baño ezpa'da be, erantzuna or da ba: Elu abixen laburr-laburra, naparr aldekua da, laster baten ikusiko dan lez.

90. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Euzkotarr euzkeltzaliak, euzkerea, zabaldu, euzkerea erazagutu gura dozube?.

91. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 ¿Zer gura dozu, andera on orrek? ittandu neutsan euzkera bigunan.

92. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkerea 1930 0408 -¿Zer egin? - bixi-bixi eginda darantzutso Paul Deunak- ¡I az kaikua Kepa! Euk gura ba'dok gura ba, txakurrak aurretik daruen erbija baxen azkarr dozak ereslari gusti orreik aretotik ataz, bakaulkijan jesarritta daguana aurrenengo dala.

93. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0518 ¡Olakorik! Galicia'n eguala Leire'ko gentza estija opa, ta orain geldi egon-barik ibilli ta ibilli gura....

94. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0128 Gure asmo, uste ta itxaropena orixe da: itxaropen au galduko ba`gendu, lanari jarraitzeko kemen eta adorea be galduko geunkez; baña uste ta itxaropen gozo oneik geure gogoa indarrtu ta biotza sendatzen dauskuez, eta orain arrte lez aurrerantzean be euskerea geure siñestearen lagun eta jagola izan dakigun, jai oneik Amaitu baño len, Uribarri`ko Ama samurraren eskuz, Jaungoikoari betiko eskiñi ta opaldu gura dautsogu.

95. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0292 Euskalerri guztia, Eibar izan ezik, abadien mendian dago, ta nik eztot iñon mendian egon gura.

96. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0292 Gure gañean eztago iñor, ez erregerik, ez Jaungoikorik... (Patxikok: Ondo giñake, astoen gañean iñor ezpalego!) geuk egin biar ditugu geure legiak, gura dogun modura (Moxolok: Neuk egiten badizkiat, laster urkatuko diat ire amona).

97. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0292 Zortzi orduko lana gura genduke; (Moxolok: Askotxo dek, baño, tira, nai duanak egin dezala) orain artean baño aloger obea biar dogu.

98. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 España'k eta Parantze'k alkarregaz euki dabez Egijunak eginda, bata bestiaren etekin edo producto'eri mugatik sarreran onenbesteko edo orrenbesteko ordain-biarra ipiñirik; tira, esan gura doguna da, sartu-ordain ori ixentauta euki dabela.

99. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Eta atzo Parantze'ren ordezkarijak jakin erazo dautso España'ko Gobernua'ri, alkarren arteko Egijuna gustijak, sal-eroste arazuetan, ausita gelditzen dirala, ta beraz, oindik aurrera, bakotxaren etekiñak bestiaren muga-barrura sartzeko eztaukela ordain ixentaukorik, kenduko yakela gura dan beste.

100. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Bein sartu danian eurek gura daben beste, jaso sartu-ordaiñak, eta itzi ez sartzen.

101. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Orretan, euzkeldun mendigoizaliak egin leikiena da, erdeldunari ezer esan gura ba'dautso erderaz esan dayola baña euzkeldunari itz egiten dautson gustijan euzkeraz egin dayola; naiz ta erdeldunak aurrian egon, Euzkeldunak euzkeldunari, beti euzkeraz, edonor aurrian egon-arren.

102. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 egin ei-dau berak ia ori zergaitik dan, eta erantzun ei-dautsoe, eztabezala gura ango ostatu-etxietan, guzurti batzuk diralako.

103. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Ondiño Kaiser orren gobernuak eztau erantzun; baña diñoenez, Laterri Batza'ko gobernuak ez ei-dau entzun gura aiko-maikorik ez, luzapiderik, argi ta garbi, bai edo ez, erantzun dagijola baño.

104. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Oi dana, arazuak ondo juan ba`lira, danak aizkide ta pozik; baña txarto duaz, oso txarto Turkijarentzat, eta danak asarre ta alkarri erruba ezarri gurarik. KIRIKIÑO.

105. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 EGUNEKUA Jabia nora, txakurra ara Atzo irakurri genduan izparringijetan, Madrid'eko izparringi ezauna dan El Imparcial jabez aldatu dala, esan gura dot, lengo jabiak erdija baño geyago saldu egin dautsoela beste batzui, eta beraz oneik, erosliok, dirala orain jabe.

106. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Artezkari berberorrek len idazteban Gobiernua arazo orretan zuzen eguala, ta gero, gabetik goixera, ugazabak, jabiak alan gura ebalako, ezetz esateban, ezeguala zuzen Gobiernua.

107. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Aurrera ba beti bide eder orretatik, bota gura ba'doguz lenbailen errin dagozan belarrimotzak.

108. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Egiz azkatasun-zaleak; esatez, ni azazalea ba naz, azea eztot iñorentzat gura, neuretzat baño.

109. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Emen inguruan atean-atean emaitza artu ezarren otoitz beti eingo eban txiroak oin etzan ezeren jabe, kalearen erdian etzan biar zan gau zorrotz axetsu artan, urtendako lekura atzera juan gura ezpa'eban.

110. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Deuna zan gastarotik, baña jakiñik Qui sanctus est sanctificetur aduc, oindiokarren geyo ixan bear ebala, gotzaña zala gerora urrutietan ziñopea gogor-gogorra igaro gura eban beste luditar asko donokia'n sartu daitezan.

111. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 ALOGER EDERRA Birminghan Ingelanda'ko Irakastetxe nagusijan, laterea edo latin irakasten daunak ointxe isten dautso bere lekuari, ta berau betetako deya egitea dabe, ia nok ixan gura daun ango latel-irakaslia.

112. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Jaungoikuak gurako al dau auzotegi onen onerako ez bertora sartzerik orrelako jente txarrik.

113. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 - Ei, ei, Kiri, zer da irriudi? - Orra ba, karikatura esan gura ixan yuat.

114. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Ori ikustean jaun orrek, on biarrez, esan omen zion beste bateri, zer gertatu zitzayon, gura bazuan etxera eraman eta jateko.

115. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Geroago, gure itxasgizon ta salerosleak, bazkunak indartu ta sendotu ebezela (Bilboko Konsulado Caracas'ko Bazkuna); ¿nok eztaki? Batu ziran arrantzalleak, lugiñak, langilleak; buru-soillaren makala ezagututa, utsune, zoritxar eta andega, bete, osatu ta seneratu gura izan daben guztiak batu dira.

116. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Garaya'n egun atan, lapurrak nai ixan ba'lebe, gura ebena ostu eikian biztanle gustijak txiki ta andi jauretxian ziran-eta.

117. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Gixonto orreik gura dabena eurak, egin nai dabe, bestiak barriz buru gauxa erail dabe, demokrazi ixenian ixilik ezpadagoz arri bategaz jo.

118. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Auteskundijetan ezkertarrak garaille urten dirala-ta ezta bere urduritasuna estaldu gura.

119. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Eskumatearen aurka gogor dago auteskirik eztabelako emon gura ixan Sanchez Guerra jaunak uste dau berak eztabela atzerarik egin biar, lengo bidetik jarraitu baño.

120. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Euzko errijak eztau iñoren buztarririk jako gura, naiko dalako bere ekiñen buru ta jaube ixateko.

121. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Igandeko gudaketan agertu genduban, oraindikarren badaguala geure artian indarrik naiko, aberrijaren ona gura ixateko ta bere aldez zintzo jokatuteko.

122. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Gurasuai jakin erazo gura dautsoegu, zuurtu daitezala maxubak zer irekasten dautsen semiai.

123. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Aberrijaren ona gura dogu.

124. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Osatu gura dabenak, lenen erija ezautu biar dau, gero ostera osatuteko gurarija euki.

125. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Gauza gusti oneik eta geyago be gaur bixitzarako jayo dan urte barri onek egin dagiguzala gura geunke: urte zarrak gaiztetsi ta oinperatu euskun Euzko-Araudija'ren berbizkudia be gura geunke, ba.

126. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Benetako uskurtzearen gurendea; Euzko-aldundijetako aldun ixunak uxatutia; Euzko-Langille gustijen batasuna ta gurendea; geure salokarijai bakarrik erosten ikastia; geure gauzai jaoken garrantzija emotia; geure etxietako nausi geu ixatia eta Euzkadi atzerritarren estuntzapetik urtenda ¡azke-azkerik ikustia! Urte barrijau igazi dauskun zarra baño euzkotarrontzat onuratsubagua ixatia gura geunke, ba: euzko-azijak lurreratuteko urte berezija ixatia; euzko-alorta onak eta ugarijak guganatuko dauskuzana.

127. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Barruko emonak gura doguz.

128. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Bakotxari belarrirasan gura dautsot: Ixan zaitez geruago ta obia.

129. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Aldi atan, Nabarra'ko bakaldun bidezkuak euren bakalaz jaubetu gurarik, Nabarra'z ziar sarrtu ziran; Iruña'ra eldu ta ertsatu.

130. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Gogorra ixan leban gudakea an; goteungiak gogorr-bai-gogorr jazarrkiten leutsan a boizkera gogorr a itxi-erazo gurarik.

131. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 2) Ondo etorrijak bediz geure erri onetara Catalunya eta Galiza'ko bidaldubak, geurekin anattasunez eta gogoz ospatu gura dabelako jai au, eta aberri bakotxaren eskubidiak eta azkatasuna lorrtuteko gurari berezijaz datoselako.

132. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Zure eskintzari ori alperrekoa izan eztaiten, ointxe, berealaxe bete gura dot.

133. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Baña olako zoruak gura geunkez.

134. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 ARITZABARRA norentzat xango dan jakin gura geunke.

135. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Nik beintzat, umetxuba nintzanetik asitta, Agate Deuna'ren aurreko egunan eta gaban beti entzun ixan dodan abesti au abestutiari eneukijo utzi gura:
Santa Ageda, Ageda,
bijarr da, Santa Ageda.

136. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Ondo jantzirik eguan señorito ari lepo-bete emon gura-ixan eutson eta benetan lotsatuta itxi eban.

137. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Euzkel-Idazti-Alde deritxon asmoa aurrera eroan gura dabenak, euzkeltzale ta aberrtzale geran gustion laguntza bearr dabe.

138. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 ¡Aberrija azkatu biarr ei-dabe! Burlez ete-dabiltz? Izkuntza-bako errija gura ete-dabe?¡Kontuxu! Erri askotatik arpide bat etxaku etorri.

139. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Arrosa jaten dogunok, tropiezuak gura, ba....

140. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Bardintze au, bata-bestiaganako mattetasunetik sorrtu biarr dana da, barriz, eta ez bardinttasun-zaliak eta abarr gura daben lez, gorroto-bidetik.

141. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Datorren urtera arte Jaungoikoak gura badau.

142. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Datorren aste arte Jaungoikoak gure badau.

143. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Guk, euzko-abertzaleok, gudarik ez geban gura izan, ez.

144. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Gura izan ez gebala be, baña, bakerik gura ez baben gudalburuak, gudea sortu euskuben, eta geure Aberria, geure uskurtzea, izkuntzea ta oitura bereziak aldeztuten imiñi.

145. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Ikaskixun sakon onen zegatyija jakin gura ba-dogu, errazto jadetsiko dogu, uste dot.

146. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Euzkerea gaurr egityen diraan edozein ele edo izkera beste zarra da, gustijak baño zarragua dana be ezpa-dogu gura iñon edo esan.

147. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Err. Natorr esatera erderiaz aditu nazela, da bakiak egin gura neukez bijoen arrtian, au da, errderiaz da zeugaz.

148. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Beti euren zeregiña izan da, euskelduna ta euskeria ondatutia ¿zelan gura dozu arek ontzat daukena, niretzat ona izatia?

149. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Zeure uste guztia edo gitxienes aurrerengoa esan leike dala ludiko ondasunak batutia ¿Eurek zeugandu gura al dozus gure alegiñas?

150. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Err. Estakit zerr gura dozun.

151. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Emon botikia, ta estot gura.

152. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Eroan zalda garbija, edari ta janari agunak ta... estot gura.

153. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 ¿Zagozan lez egotia esta ondo, baña zuk gura dozuna eginda enas obatuko.

154. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Esan gura dautsut onegaz errbesteko ardurak baño etxekoak direla aurrerago.

155. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Err. Errderia aiñ txarra al da?-Nik euzkera, errderias iribijau bakorik gura be estot.

156. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Zu be aren antzekoa zara ta esdozu gura euskera garrbirik, espabera errderias esaiñdua, ta zeure asmua doia ni illtyera.

157. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Ori esiñ leike geuk gura estogula.

158. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Eus. Es ba, orregaitik erdaldunen bildurr enas iños izan. Oraiñ neure seme errdaldunduok, errderiak lorrtu esin dabena, egin gura dozue.

159. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Nekatu zara bera ikasten, da bera erabilli gura dozu agoan jakityuntzat arrtu zaijezan.

160. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Orrelan gura dozu ni basterrian egotia.

161. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Errijetako ikastegijetan estozu gura, ni sartuterik: erriko batzarr ta elexako zeregiñetan be es iñundik al dozule.

162. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Eus. Gauza ona bai, baña es txarra, zuk gura dozun lez.

163. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Jaun orrek, albistari polit onen 3. garren geijan ipini zituan itz batzuk gaitik bates be, artu dot asmua zerbait emen jarteko, Geure izketiaren alde gura neuke ixan dein biertxu au.

164. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Geroago beratza bardindu gura dau baratzagaz:

165. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Eleizaldek beste gomute batzuen tartian dirautzo m-tik b-ra, Arrupek gura daben lez, itzak biurtuten diran esaupiderik estaukola, ta b-tik m-ra Arratijan bakarrik egin direla.

166. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 ¿Geure izkuntza gaxoak asko irebazi al dau ortik? Ezetz esango neuke... baña eztot jarraitu gura, gomuta ori azalduten.

167. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00131 Idaztiño onetako irakurrleak bay dakije, Batzoki itz gosoa entzun ordurako, beragaz ezan guradoguna, euzko-aberrtzaliak batzendiran toki dala.

168. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Laurleko osatuteko imiñi dabe ta kurupa lendik andi bazan orainguak eztauda egiteko arrizkuan imiñiko dau; eneuke gura eguan bere onduan une orretan.

169. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Ginbeleta, zura...
adizkide itxura!
ginbeletak agur min
zurari eragin;
biyok joan nai gura
zurgiñen kakura!
.

170. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. irazabal 00003 Aldra edo pillo onen asmua da Bizkaiko erri txikijetara, jaupak edo mezak abestuteko juatia, erriko jayetan; eta onetarako, jakin erazo gura dautse Bizkaiko txaunburu gustijeri, edonora juateko gertu dagozala onetarako, jana ta bultzija bakarrik ordaindu ezkero.

171. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Agur JAUNGOIKO-ZALEN artezkari agurgarrija: Izpartxo on bat emon biar deutsut, illoroko zeure ingitxo mamintsubaren egaltxo baten imini gura badozu be.

172. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 ¿Puskatxo orrekaz zer esan gura ete dau? Ez dakigu zer diñoan.

173. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Eta naigabe ta samin-aldietan, larrituta dagozala be, Jesusek Gethsemani-baratzan lez esaten bai dakie: ene Aita, al badaite kendu niri samintasun onek; baña ez nik gura dodan lez, zeuk baño.

174. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Gaiztokeri gorriaren errudun egiten zala, jainko-izunai opariak eskintzeko lotsatu ez-ta Jainko-Semiak egindako Ikurtonak (Sakramentuak) artzeko lotsa ba'zan; lotsagarria zala Egia ezagutu ta jarraitzeko kemenik ez izatia-ta, bat-batian, lotsia bota ta kistar egiteko asmoaz, esan eutson Sinpliziano'ri: -Tira, guazen Eleizara, Kistar egin gura dot eta.

175. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Egiak lotu egiten dau adimena, ta egiaren yabe dala uste dabenak ez dau naikoa berak egia eukitea; zabaldu egin gura izaten dau, bestiai be erakutsi gura izaten dautso, ta guzurraren illunpeak argitu gurarik ibilli oi da beti.

176. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Casti Connubii, idazki sakona urrutidatzez (telegrafoz) Erroma'n argitaldu zan egun atan bertan Ipar Amerika'n euki gura izan eben lez, Quadragesimo Anno idazkia be, egun atan bertan urrutidatzez bialdu dabe.

177. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Yabetsuna, bakotzak bere gauzeagaz berak gura dauana egiteko eskubidea da.

178. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Elexean gura dau ugazabak eta langilleak euren bazkun edo alkargoak egitea, eta alkargo oneik erlejiñoaren babezpean bizi daitezela, ez erlejiño barik.

179. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Arrasatetarrak aspaldi onetan eske daukaguz eta ez dogu geyago atzeratu gura euren gurari zuzenak betetia.

180. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Erakutsi Jesusen kurutzia eroan biar genduela zerura joan gura badogu.

181. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Gusti-gustiok etortea gura genduke, gustion laguntasuna biar dau ba euskeriak burua jasoteko, ta gustioi eskatzen dautzuegu zeuen eretxi ta asmo-gayak idatzita ekarri daizuezala batzarrak aztertu ta erabagi dagizan.

182. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Irarkolako obligaziñoen jabe diranak be orduantxe jaso leikie, gura badabe, emon eben dirua.

183. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 - Baña beste zortzi urte bizi gura ba'dozu, gaurgandik betiko itxi bearko dozu.

184. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Irurogeta amabi urtedun zan Zeberio'ko Julian'ek amar arroa eukazan kortako txarri edo urdea ilteko kortatik atera gura eban.

185. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Lau oñekoak, zerbait igarrita edo, ez eban urten gura, ta eldu eutsan belarritik.

186. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0014 Zugaz bizi nai dot, Jesus ona,
Zuk berotu daizun nire biotza
Illun nago beti Zugaz izan Ezik,
Ez dot gura beste maitetasunik
.

187. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0099 16. Ziltzaldian onua sarritan artu egizu; ziltzaldian dagoanarentzat etzaite izan latzegia, zeuk zeu poztutea gurako zeunken erara poztu baño.

188. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0181 28. Berariz goretsia edo maitatua izatea iñoz be ez egizu gura, ori antzekorik eztaukan Jaungoikoari bakarrik dagokio-ta.

189. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0181 29. Zugazko ardureaz iñor bere biotzean arazotuterik ez egizu gura-izan, eta zeu be norbaitegazko maitasunaz etzaite arazotu; baña bai zugan, bai gizon on guztietan Josu izan bedi.

190. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0181 31. Jaungoikoagana biotz bilosa ta garbia eroan bear dozu, atsedendu ta Jauna gozo-gozoa dala gozartu gura ba-dozu.

191. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0258 GURA LEIKEZANETAN ERAZ JARDUN ETA ITZ EGIN BEAR DALA.

192. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0258 6. Au edo a gura izatera gogo onak ala gaiztoak, ala zure eritxiak zaroazan zuzen ebaztea zailla da.

193. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0335 5. Zeurez adiskideakanako zaletasunetan iñogaz artu-emonik barik bizitea gura izateraño, ilda egon bear dozu.

194. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0412 13. Zer esan gura dabe onberatasun orren samurrak, eta dei orren laztanak?.

195. 1940-1968 bizkaiera poesia m. juaristi 0219 O ze politak diran
lore ta liliak,
gure zelaietatik
Zutzat ekarriak.
Alan be ederrago
arima garbiak.
Artu gurozuz, Ama,
Zeuretzat guriak?
.

196. 1940-1968 bizkaiera poesia alzola 0045 baleiteke
egunsentian ixartu neuban,
txoriaren
txorrotxio
zoliagaz
bat eginda
bere antzera kantetan ikasi-gure izatea
neu konturatu barik zer egiten dodan
.

197. 1940-1968 bizkaiera poesia alzola 0047 eta laiño zuriak
entzun,
eta
erantzun:
ez dau ona etorterik gure
.

198. 1940-1968 bizkaiera poesia alzola 0047 bere
jaioterri
naparroa
maitean
bizitzea
gure
dau
beti
.

199. 1940-1968 bizkaiera poesia alzola 0049 eta gero, denboraldi bat barru,
or-nozue barriro be
zeuokaz
jaungoikoak gure daben arte
.

200. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0105 Gertatzen yatanak inki-ankaz beteten daust arimea; urrea gura dot, eta urrez egiñikoak bildurra sartzen; saka dagist naiak au artzera, ta nire berezkoak izteko diraust.

201. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0109 Seguru bizi izatea gura ba'dozu, uste onik ez jarri arerioengan; adiskideengan bai, ostera, ta zer jazoko be, eurak ez galtzeko egizu al dozuna.

202. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0111 Ezbearren bat izan dabenai ondo datorkioe alegi au: aurrenik, izuak jota, igesbide bat gura dabe; gero, igesbide ori aurrean daukeenean, bertatik atzeratu naita dabilkiguz.

203. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0113 Alegiak darakuskuna: saporez, zori txarpean eta tirri-tarra ibillita be, gizaseme guztiak bizi gura.

204. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0039 Esayuek beste anaieri be etorteko, aititak mozoluaren ipuiña kontau gura yokela-ta.

205. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0018 Ikusi eban odeia artu eban irasi gura eban sendi-famili barriaren eredu ta elburutzat.

206. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0119 Bere agintzarik eder eta onurakorrenak gogoratu doguz: gaiztoki ta garbitoki-agintzak; Karmengo Amaren ANAIAK izen aintzagarria; Ordenako irabazien banaketa ta beste parkapen eta eskar batzuk; azkeneko atzal-buru onegaz amaitu gura dogu gai au.

207. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0253 5. Gure aiteri - egin gurarik - errukia, ez dau ez aiztu - bañola eurai - eskiñia.

208. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0419 16. Orduan, Tobit'ek jakiñ gura izan eban: - Zu zer famelixa eta jendetakua zeraz?.

209. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0419 19. - Etxe aundikua benetan Tobit'ek esan zetsan eta mezede ez asarratiakin neregaz, jakin gura izan doralako zure jatorrixa.

210. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0433 11. Ala, gura detsuet egi guztia argittu, ezertariko berbarik ezkutau gabe.

211. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0455 Fraille bixak juramentuz aindu zetsen, ez zala munduan gauzarik ukatuko zetsenik, gura ebenera eltzekotan.

212. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0461 Afari legia eiñda, lotarako gertau ziranian, emon zetsen gelan, Frailliok ikusi eben eurenan eta senar-emaztien gelan bittarte, ez zala oolekin eindako apartagarri argal bat baño; eta diabruak tentauta, jarri ziran, belarrixa zorrotz ool zaarron aurka, jakin gurarik zer moduko barriketia erabiltzen eben senar-emaztiak euren artian, beiñ ogeratzen ziranian.

213. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0461 Eta potolua, aiñ estuasun aundixan, argalagaz konfesau gurarik zan, pentsaurik Aragilliak, Jaungoikuan bildur gabe, odolostiak eiñgo zittuala bere gantzekin.

214. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0475 Eta Jaun arek bide-batez bere lagun eban Jauregixan, Zaldun apain bat, alde-on guztiak beregan zittuana; danak ondo gura zetsela eta ala be Dukiak, umetatik beragaz ebanez.

215. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0475 Eta aiñ jatorra ikusten ebala, sututzen jakon barrua, eta begixegaz eta arnasa luzeka, ari aitzen emon gurarik ibiltzen zan beregaittik erebixan sua.

216. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0475 Zaldunak, zuzentasuna baño ez ekixala, ezin eban aittu emakume aren esan-guria, ala be, aiñ zorua zanetik; eta aren aitzen emon gura guztiak ez eben beste ondorenik Zaldunori asarre jartzia baño.

217. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0489 Gorde gurarik, galdu zaittut, nere Maittia; zure zorion naixan batu detsut eriotzia!.

218. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0489 Neskamiak, ikusi ebanagaz izututa, laguntasun eske urten eban atera, eta Dukiak entzun ebanian diadar estua, kezkaz beteta, sartu zan gelara, eta ikusirik ango agiri errukarrixa, Zalduna jaso gura izan eban, ia bizixa gorde zeikion al zana eitteko; baña dana alperrik izan zan, bata-bestiagandik eskatu baño len arnasia amaittu jakon.

219. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0489 Eta jakin gurarik onek esan gura ebana, aindu zetsan an zan neskamiari esan zeixola asieratik azkenera, aittua eta ikusi eban guztia gela izugarri artan.

220. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0002 Geyagorik gura ba-dozu, bidalduko dautzudaz, idaztijetan eztagozanak, eta gitxi ezagunak diranak.

221. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0025 Neronek be, amaitzeko, laburrkiro erantzun gura dautsat.

222. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0025 Baña zeintzuk diran geyen, z' zaliak edo s' zaliak jakin gura ba-dozu, zeintzuk geyen erabilzen diran EUZKADI ala EUSKADI jakin gura ba-dozu, euzkeraz eta erderaz euzko-gayaz idazten daben izparringi guztijak irakurri egixuz eta berialaxe ikusiko dozu Z' zaliak auzija galtzen ezkarala ari.

223. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0025 Ludijan katolikuak eztiranak, katolikuak diranak baño askozaz geyago dagoz baña orrek eztau ezer esan gura gure Doibatza deunaren kaltez.

224. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0137 Auxe azaltzea gura neban oar onetan gauzak bere lekuan ipintearren, zuzenezko bidetik bakoitzari berea emonda.

225. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0050 Ni enaz arroputza, edo, beintzat, eneuke ixan gura; baña egizalia nazanezkero, nire idazkayari Zaitegi'k eta Ormatxea'k ezarri dautsaezan uarrak atsegin-ixan yatazala erakusteko enaz edozetarikoren bildurr.

226. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0050 Beraz, eztabaida au aurrera eruatekotan, egokijena au ixango zan: bakotxak zenbaki baten bere ustia argitaltzia, edo arrtezkarijak gura ba-dau, danak bata bestiaren ostian jarri ta azkentzeko Ormaetxea'k eta nik laburrpen bat egitia.

227. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Eta orregaitik be, Sabin'ek ezeutsazan iñori euzko ta Euzkadi itzak indarrez arrerazo, bai ta bakarrik aldeztu ta zabaldu, berez arrtu gura-ebenentzako.

228. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Beraz, zuk eta bestiak, eusko ta Euskadi itzak nasai erabilli daikezubez, baña nik jakin gura-neuke zuben ustez nundik nora datozan jakitia.

229. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 7'g.- Z ori politikaz sarrtu gura ixan dogula diñostazu.

230. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Nik, barriz, txarto, zatarto ta gauza itxusia deritzat orreri: batzuk, bestien lepotik bizi gura dabelako, biarrik egin barik, eta bestiak txiro-etxietan egon biar leukielako: gauza bat da goi-maitasunez ta anaitasunez txiruari laguntzia, ta beste bat alperkeria ta nasaikeria geitutia.

231. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Sei milla gizon areik eta Iparragirre entzutetsua gura neukez nik orain aurrian ikusi, zer esango leukien oraingo erdel-eresiak eta dantzak ikusirik.

232. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Ez, ba, burubaik larritu, zer jango, zer edango, ala zegaz jantziko ete-garan-esaten; oneik gustijoik, ba, atzerritarraik billetan bai'tabez eta gustijoyen biar zaraela bai'taki zuben Aiteak Matai legezko Goizparra VI 31 32 irakatsi euskunian, ez eban bere buruban Lautze ta Buda'ren antzeko irakasmenik; Josu-Kisto jaunak irakatsi gura lebana ardura larregikerija ez dala ona ixan zan.

233. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Gure Jaunak be berauxe irakatsi euskun... zuben arteko nagusi ixan gura dana, otsein ixango yatzube; eta zuben arteko aurrenik ixan gura dana, bai-dake jopuba Matai deunak legezko Goizp XX 26-27.

234. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Erriketa-gayaik erabilli ta bere aberrija goralduteko bidiaik gura ebazan nai onaik nai okerraik zirala.

235. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Edozein bedez, onez nai txarrez elburura jo gura ixatia ez da zuzen Bide oker eta gaiztuaik ezin gegikez edo legikeguz ontzat artu.

236. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Azken ona gura daunak bide zuzena autetsi ta bide zuzenez ibilli biar.

237. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0031 Orrelako ixan ledikera jo biarrik ez dogu, baña gura ezkero jo gegike.

238. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0013 6. Jainkozko agerpenagaz, Jainkoak bere burua ta gizonen gaizkakundearekiko bere betiko naimenaren erabagiak azaldu ta agiriko egitea gura izan dau, giza-adimenaren almenaz gaiñetiko Jainkoaren ondasunen barri emoteko. Batzar Doneak auxe darabagi: Jainkoa, gauza guztien asiera ta elburua, giza-adimenaren izatezko argiagaz ezagutu leiteke, ziurtasunez, irazakietan oinarria arturik; alan be, Aren agerpenari auxe egotzi bear yako.

239. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 Orduan Larrea'ko nagusi zan Aita Manuel'ek, anaidiaren asi-agiria idaztean, onela diño: Gaurtik emen daukagu Karmen'go Amaren Kofradia, bai guztientzakoa ta bai aren barruan dagon bertorakoa be, Etxano-Zornotza'n eta inguruan Andra Maria'ren omenez bizitza zintzoagoa egin gura daben guztientzat.

240. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0154 Jesus'ek gura ba'leu, jagiteko indar barik gudari danok antxe itxi ta iges egingo leuke.

241. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0217 Berak saldu daben Jesus'i zer etorriko ete jakon jakin gurarik, Abade Nagusiaren etxaldera doa....

242. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0216 - Joanarekin zaudenean, niri txarki iruditu ez zaidala esanen diozu. Baina bere tema gogor horretan irauten baldin badu, nire diruarekin konta ez dezala. Hala ere, nire ilobez ez naiz ahaztuko. Nire testamentuan diru-pila galanta utziko diet, baina sosik ez dute hartuko hogei urte bete ditzaten arte. Adio. Nigandik ezer gura baduzue, nire adiskide-koadrilarekin egonen naiz Arenalean. Agur!

243. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0013 Gaur bertan be, Danaotar'en artian igarketan ari azela, nik Keriseide neskatxaren ordez erosgarri asko jaso gura ixan ez-yuadazalako, ik esan dautsek, Apolon uztaijabiak mintea erakarri yautsekala.

244. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0013 Obe ba'litzok, orratiño, neuk, beintzet, ostera biurtu gura yuat, erriaren ondamendia baño iraupena gurago yuat-eta.

245. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0110 - Zure gurasoak itz egin gura ligukete, nunbait, zerbait jakingarria guri aditzera emateko.

246. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0266 Zurekiko emazte on bat izan gura dut eta gure aurrentzako egiazko ama.

247. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0020 Ionesko'k uste du berriz ere bultzada onuragarri bat eman beharrean gaudela teatroaren eboluzioari, eta lan hortan eskuartu nahi luke berak ere: (teatroaren billakaera horren) langille apalenen artean gura nuke nere burua ikusi.

248. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0125 Kantadu gura deuat
Amabi bertsotan
Zek bultzatu ninduan
Olango bidean
Aldapa latzagorik
Etxagok mendian
Mendi altuagorik
Etxagok munduan.

249. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0127 Esango deutsat, Danok dakigu
Sententzia bat emoten
Kontuak artun gura deutsudaz
Inpernuratu baño len
Zelan enozu ipiñi beste
Bide zelaiago baten
Nire arima legoke orain
Zure oñetan ondoen.

250. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0129 Eztot besterik gura
Tellatu bat baño
Eta onen barruan
Mai bat idazteko
Andra maitagarri bat
Niri laguntzeko
Beste gauza gustiak
Deabruentzako.

251. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ox 00001 Bakea gure dugu. OXOBI

252. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00003 Emon bai, baña artzerik ez dau gure.

253. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00003 A! eta itaun bat galdera bat: Ez al geinke ZERUKO ARGIA bat Orlando'n irakurri? Geuk be emengo gauzak jakitia, gura izaten dogu.

254. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 Au idazteak ez dau esan gura ni bere alde edo bere kontra nagoanik.

255. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 5.ampdeg; Esan gura dozu zeozer geyago 600.000 euskaldunai euren ZERUKO ARGIA ta HERRIA asterokoen bitartez, eta 23.000 euskal folklore taldeetako gazteei euren TXISTULARI ta DANTZARI aldizkarien bidez?

256. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 - Zeozer geyago esan gura dot aldizkari orreitako irakurleei, ta eunka millaka euskaldunai, España ta mundu zear zabalduta dagozanai.

257. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 Baña gaur egoki da barriztatea nik euskera bizi bat gura dodala ta ori lortuteko, eskoletan, batxilleratoan eta karreratan sartu bear da gure izkuntza, ofizialki.

258. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Ez dot esan gura euskera lorriña erabilli bear dogunik, baiña ulerterreza bai.

259. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Geure egin-bear guztietan euskerea erabilten ikasi bear dogu, bakoitzak al dogun neurrian, erderaz be badakigula erakutsi guraz lagun artean ibilli barik.

260. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Baña gizon ori aurkitu bear, ordu lauren baten bere eskua erretan itxi gurako daben gizon bat aurkitu bear.

261. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Baña, bai zera! oraintxe be ezkabiz pozik eta zelan edo alan aste barruko egunak urte guztietan illabete bakoitzeko egun bardiñetan jausi eragin gura dabez jakitunen batzuk.

262. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... sirimiri zornozano 1959 00001 Gura geunke gure ekintza onek euzkaldun guztiak batuteko balio daien, edozein dala bere pentzetako modua eta bizimodua, guztiona dalako gure aurretikoengaitik artu dogun aberastazun paregabea.

263. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Semea eleizara ez doala, alabea nabarmena dala, aita-amak ume geiagorik gura ez dituela, progresua dala ta ez dala, euskal familiak egunean baiño egunean indar gitxiago dauko.

264. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Danok gura dogu zorionekoak izan.

265. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Benetako euskaldunak izan gura badozue, egin alegiñak euskeraz irakurten eta laguneri irakurri eragiten.

266. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... benb 00001 Gura badozu artu egizko laguna, ez aukeratu, Mari, gabaz jatortzuna.

267. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Abade langilleak direala ta ez direala, zerbait entzun dot aspaldion. Jakin gura neuke nortzuk direan eta bearbada zeredozer jazo ete jaken.

268. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 Baiña oneek gauzok obeto jakin gura nituan; Irlandarren euren agotik ezagutu nai nebazan.

269. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 - Bai, asko gaiñera. Dirua zenbat gura gastetan dau urtean urtean, gure izkuntza zaarra zabaltzeko ta sendotuteko.

270. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Eta zelan gura dogu aberria gaizkatutia.

271. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0103 Nondik da nire emaztea? ESKU-MUT. - Emen, yaun zindo: zer gura dozu agaz?.

272. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0103 Baña orraitiño be eneuke yausi gura nire lengo amesetan: etxongo dot ba, nire aragi ta odola gora-bera.

273. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0103 SLY - Tira ba, ikusi gura dot dalako ori.

274. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0212 END. B. - Nor da olangorik gura leukena? Nire lengusu Westmoreland, ala?.

275. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0212 Arren, gizon bat bera be ez egik geigorik gura izan.

276. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0212 Ez, ene lengusu, benetan, ez egik gura izan gizonik bat be Ingelanda'koetatik; Yaungoikoaren bakea!.

277. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0212 Al danik eta itxarorik onenak dodazala-ta, olango omen andirik eneunke galdu gurako nik, nire ustez gizon bat geiagok omen-zati bat berak eroango leuskit-eta.

278. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0212 Ui! nik etxoat gura gizon bat be geiagorik!.

279. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0212 Olangorik bagarik aldarrikatu egik, Westmoreland, nire gudarostea zear, alde egin dagiala burruka onetarako biotzik eztauenak; egin eta emongo yakok bidari-agiria, eta biderako dirurik be bere ziskuratuko yakok: ez geunkek il gura gugaz batera ilteko bildur dan gizonegaz batera.

280. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 Ba-dakit onako onek ari zarraztada gogorra egingo dautsala; bai, ba-dakust bide bat, bera ondo erabiliazkero, zoriak besterik egin gura izan-arren, estukura onetatik ondo aterako nauena.

281. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 WOL. - Olangorik egiteko guraria, naiz itzak baño besterik eztodan bitartean, zuon gurari txarra esan gura dot, yakizue, yaun tartekozaleok, ukatuten azarri ta ukatu egin bear dautsuedala orrako ori.

282. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0124 Zek bultzau eban Kasi zurbila zinkidetzen; zek eragin eutsan Burta, Erromar yator, omen uts zanari, eta iskilodun ganetikoai, azkatasun ederraren txeragilla ai, Kapitoli odolez asetzeko, gizonik gizon baño ez izatea gura izateak baño?.

283. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0124 Eta orrako orixe izan da niri nire ontzidia orniduazo daustana be; eta bitsa dariola dago itsasoa ontzidi onen astunak asarraturik: eta onekin zigortu gura dot esker txarreko Erroma'k nire aita zindoari erakutsi izan dautsan eskerrik-eza.

284. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0124 Amen gure itunbena: gure egiune au idatziz imintea gura neunke nik, eta gure artean ikurrazturik gelditu dadila.

285. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0275 Baña, ai ene! sarritan nekez irabazitako gorapenen ondamendi ta oztopo dan txibizkeri mamuak bizia kendu gura dautso Marine'ri aizto azpikeritsuz.

286. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0275 Orretariko gatxa dauen alaba bat dau Kelon'ek, neskato egina, ezkontzeko be gei dana; Piloten deretxo neskato oni, eta gure ipuin au idatzi ebenak segurutzat dabe, beti Marine'kin egon gura izaten ebala: baña naiz neskato onek atz luze, bedar, eta esnea baxen zuriz seda-ariz irun; naiz, orratz sorrotzez surzapiai ertzak artu, ta zulatuago sendoago egin; nai, kitarraren otsera abestu, ta oraindik be alakatzeraño gautxoria ixilduazo; naiz, idazlan eder eta zintzorik askoz bere ugazabandera Dine'ri bere bendekotasuna iragarri; Piloten onek bere burua Marine oso-beteaz bardindu gura izan arren, orraitiño be olango leiarik izatea ta beleak bere egaki edo lumak Papo'ko usoarenak bestean zuritzat euki dagiezala gura izatea bat litzateke.

287. 1969-1990 bizkaiera bertsoak olerti 1980 0111 Bien artean sarri askotan
ikus eziñeko zera:
ona itxi nai ez ta txarra gura
emen gaur nire galdera
.

288. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0109 Poloniok esanera uts egin dauenean, zemaika ikusi gura dau.

289. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0087 Biurrikerien bat ere gogoratu nendunan nuenan anartean: Enri, Enritxo, eguzkiaren tukurik ez daukak, ezta? Zelorik esan gura daunat diñat....

290. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0037 Behin, neuk be laguntzea gura dot.

291. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0158 Sarri ikusi neban gabaz, oso berandu, oraindino etxera joan barik egozan emakume eskasen arte bila ta bila, aurkitu gura ebana euren artean topauko ete eban bildurragaz.

292. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura a. arruza 0018 Dublineko goi mailako abeltzain bat heldu zan Teddy O'Brien deritxona, Eileen ikusi eta katarro ahotsaz esan eban: - Zenbat gura dozue honengaitik?.

293. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura a. arruza 0023 Momentu batez begiratu eutsan Eileen-eri eta gero esan eban: - Zenbat gura dozue honegaitik?.

294. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura a. arruza 0025 Guztiak errespetatzen nabe eta gura dodanean paseatu daiket.

295. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura a. arruza 0025 Ni lodi eta koloretsu ikusteagaitik zu ez hasarretzea gure neuke.

296. 1969-1990 bizkaiera poesia aurraitz 0033 Neutarren artean
geure oillo-lurrean
izan gura dot, ba,
poz eta atsekabe,
goibel ta pozkida,
Urtzi'ren oldea
une guztietan
ustetsu eginda
.

297. 1969-1990 bizkaiera poesia l. arostegi 0085 Iñok onezkero musurik emon gura ez dautsenean,
edo, bakarrik diruagaitik emon gura dautsenean
eta euren edertasuna kendu
zuzena da txarra luzaro entzun be ez egiterik
androk aztuak izan arte
.

298. 1969-1990 bizkaiera poesia l. arostegi 0085 Zapo-lora espetxeratuak zaree zuok, basalora txikiak,
niretzat zuen abotsa ez da illuna
eta Jaungoikoa ez dago infernuagaz batera ugertuta.
Esaidazue, maiteok, egon daiteke Jaungoikoa infernuan?.
Zuek maldeziñoak bota arren, Ak zuen abots legorra gurin biurtzen dau
(poliziarentzat oindiño illuna izan arren)
Jaungoikoa zuen biotzeko atxillo egiten da, barre egin gura barre egin gura dautse epailleai,
barre egin gura dautso espetxeari,
Berak idatzi erazten daust kantu au
.

299. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0007 Gogoan irarri dot zure jasa
ta zutzaz idatzi gura dodana
zeuk soillik idatzi, irakur-lana
nik. Ontaz be ez nabil neronen kasa
.

300. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0030 185 Eurimako.- O aiton! Biur zeure etxera, ta iragarri eiezu zeure semeai gura dozuna, ezeren kalterik izan ez dagien aurrerantzean; baiña gauza oneitan zuk baiño naikoa obeto dakit nik iragarten.

301. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0067 Gura dozuezanak esan eta gero... aitzakiak.

302. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0148 Seme nagusia, zer izatea gurako zenduke? Maixu? Osagille? Artzain!?.

303. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0106 Ez ulertzeaz edo eta ulertu gura-ezaz, nik zer dakit?.

304. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0106 Urigueneko auzia zehatz-mehatz ulertu gura baleu, ausaz euskera ikasi eta herritarrei galdetu eikien, beti gure salatzaileen traduzianoari eta traizinoari jara egin barik.

305. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0003 Ardantegiko gizonari, urli aberatsaren morroia zala, esan eutsan, eta eukan ardaoa ez zala ainbestekoa, eta aldatzea gura ebala ugazabak.

306. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0057 - Aezkoa ibartarrak zerbait gura genduke ondo gobernatzeko.

307. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa alzola batalak 0014 Etxera idatzi eban, anai gazteenetarikoen batek beragana joatea gura baeban edo, eta bat ez eze iru joan ziran batera: Floren, Juan-Joxe eta Bikendi.

308. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0336 - Gure dozu yakin egikera orren izatezko zioa zein dan? yardetsi neutsan.

309. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0049 - Aizu, Mikel, len esan dautsudanez, egunen baten aberatsa izango naz, eta orduan Mendibe'ko basetxerik ederrena erosiko dautsut, zugandik urrun ez dot bizi gura-ta.

310. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0124 Edurne'k, baiña, ez eban olakorik entzun gura, jaiotetxea maite-maite ebalako, eta aita zala-ta, onen osasun-beerakadeak larritasun andia eragiten eutsan.

311. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0045 Baina sartaldeko lurraldeetan nekez lortu eitekezan ezkero, Huaning-eko magiztratuak 3 Shanxi lurraldeko barrutia gobernadorearen ederra egin gurarik, burrukarako dohai bikainetako kirkil bat emon eutsan oparitzat.

312. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0065 - Gura dozuena egingo neuke trabes, baietz neskatila horrexi barre eragin esan eutsen besteei.

313. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0065 Mutil gaztea zaldi aurrean ipini eta garrasika ekin eutsan:
- Hil gura dot! Hil gura dot!.

314. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0076 Nik jarraitu dagidan gura ba dozu, emoidazu zure urrezko koroea, emoidazu zure espatea ta zure erre-makilla urrezko ederra ta zuretzat uts-utsean nire abestirik gozo, kutun eta lilluragarrienak abestuko dodaz.

315. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0139 Ogeratu baño lenago, Idak leioko beiratatik begiratu gura izan eban, bere amamaren lora eder eta usaintsuak egozan lekura.

316. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0139 Aaa nire gelara loratxuak sartu gura balebe!, iñoan.

317. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0202 Nire arima osoaz bere alboan atseden apur bat izatea gura dot.

318. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak boletoñate 1976 0009 Egiliak, abadia bera, ez dittu idatzi honeik, dakarrein itxuriaz ontzat joten (ortografiagatik esan gura dau).

319. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak boletoñate 1976 0009 Gura edo gura ez, hau izango da geroko euskera idatzia edo literariua.

320. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak boletoñate 1976 0010 Eta entzun gura dabenak, entzun dagixela.

321. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1970 0094 Gure aitari entzun bear: Merkea dalako, gaur iñok etxon oillaskorik gura.

322. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak garitaonandia 0046 Ez dot siñistu gura!.

323. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak garitaonandia 0047 Ez dot gura niretzat iñor bizi daitenik.

324. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak garitaonandia 0047 Iñor ez dot maitatu gura ezta iñork ni maitatzerik be.

325. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak garitaonandia 0047 Eztakizue ondo norbere gogoz aukeratu dan bakartadearen gozoa; itxaron gura eztauan arimaren zoriona.

326. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak g. urrutia 0060 Jagiko dira jausi ziran itz asko
Gaur goitik diranak be-beyan degokez
Oitureak orrela gurako ba'leuke
Beragan dalako izkeraen lagi,
Autamena eta zuzentza-almena
(Horati'k Pisondarrai, V, 70).

327. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0048 Orduan esan nebanetik zerbait hemen barriz gogoratu gura dot.

328. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0194 Amaitzeko. Itzaldi edo Konferentzia batean idatzi nebana agertu gura dot orain.

329. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0186 Apurketa metrikoak. Apurketa semantikoak. Mirandek bere tentsioa ez bakarrik agertu, irakurlearengan ere sortu egin gura dau.

330. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0012 Egunero berba-egiten eban, Sevilla irratitik, Queipo de Llano gudalburu edo generalak eta auxe, guzur nazkagarri auxe, esan eban: Emakume eta umeak gura nai gura ez sartuazo elizetan eta euzkotarrak, eurak, emon dautse sua elizari.

331. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0013 Eta emen egin izan eben egiñen zantar eta zikiñaren errua geuri, euzkotarroi, ezarri gura izan euskuen eta guzur zantar eta iraingarriak zabaldu ebezan Salamanka-irratitik: Agirre'k guzurra diñola, eurak ez ebela erre Gernika, aleman-egontzirik ez atzerrikorik ez egoala España'n, Euskalerri'ak baekiala eurak ango lege-zarreri lotsea dautsena eta abar eta abar, Agirre gure lendakari zintzoa zana zantartzat etsi ebe....

332. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0014 Nok aurka-egin ez eben izan eta errez apurtu egikeen, gura izan ba'lebe, zubia, iru-lau lerkaiz, goregi ibilli-bearrik ez eben izan-eta; beetik geien be bosteun neurkiñera ibilli izan ziran, ba, ezeren bildur bagarik.

333. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0014 Bein Amerikar gizon bat eldu yatan, norbaitek bidalita, Gernika'ko lerkai-erasoaren barri jakin gura ebalata.

334. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0008 Beste ezer aitatu baiño len, beratzaz, Santa onetzaz jardun gurako geunke, edozein ertzetik begiratuta oso jakingarri yakulako.

335. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0008 Baiña ez egon zuek orren zain: momentu onetan ez dautsuego Jesus'en Teresa nor zan eta zer egin eban esango; ortarako, bada, santuen auzietan ardura dauan gure Eliz-Alkarteak ain arretaz gertautako liburuan batu dauan bibliografi bikotxa, Santa onen bizitza ta edestia, naikoa litzakez, bai orixe!, oneik itz laburpean egokitu nairik lebilken edonor kikildu ta lur-jorik izteko; emakume arrigarri onek, izan be, sartu gura genduken zeatz-eite ta bereizgarri guztietatik gaiñez dagiala dirudi.

336. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0008 Ez, guk ez doguz oraingoz geure begiak or jarri nai; beste au, oraintxe egin dogun au, aditzera emon gura dogu: Eleiz-edestian josita itxi dogun jazoera au,(...).

337. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0012 Teresa jakintsuaren otoitz mandatu lau ta goitarra datorkigu, ta guri ulertu eragin gura dausku Jainkoak barne-otoitza egiteko gogoz beteten dauan arimeari egiten dautson mesede ikaragarriak...; nire ustez gogozko otoia ezta ba besterik adiskide modu bat baiño, ta onetan sarri egon oi gara, bakarrik, maite gaitula dakigun Aregaz autuan ().

338. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0032 Egun batzu geroago, Olanda'ko gotzaiek bigarren eta irugarren itzak (puntuak), euren Elizaren onari begiratzeko asmotan, aintzat artu ebezan; ta Aita Santuagaz beragaz berba egin gura ebela, adiarazo eben.

339. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0032 Eta bai laikoek, bai abadeek ta bai gotzai ta kardenalek, ao batez, adiarazi eben, ez ebela gura Erromatik alde egitea, Erromagaz beti bat izatea ta beti batean bizitzea baino.

340. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0032 Alan bere Alfrink kardenalak Olanda'ra joan ta gotzaiekaz berba egin arte, berak ez eban ezer esaterik gura izan.

341. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0034 Eta gotzaiak erantzun dau, egia dala, berak be matxinadea gura ebala; baina ez matxinada materiala, espirituala ta animatarra baino.

342. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0034 6. Yugoslabia-k Batikanogaz artu-emonak atondu ta antolatu gura dauz.

343. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0057 Politikaren desengaiñu girotik urtenaz, Euskalerria bazterrik bazter arakatuz, Amuritzak lekuan lekuko prolematikan billatu gura leuke entzulearen eta bere gozamena, bertso landu eta ondo biribilduen bidez.

344. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0059 Izadian bizi dan eta bizitzen jarraitu gura dauan gizona.

345. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0059 Euskal Herri zahar eta gaztea, betirako hilezkortu gura leuken herri euskalduna: .

346. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0061 Baina hor dago untzea: zer lortu gura dan, bateko edo besteko moldea izango da egokiagoa.

347. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0061 Gizarte urbano eta aurreratuago baten (naiz eta bere sustraiak pentsabidea, irudi-mundua eta euskalduntasuna baserrian errotuak izan) bertsolaritzari aurrerapidea bilatu gura izan deutso, eta asmatu ere egin dauelakoan nago.

348. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0056 Baina benetan itaun bat egin gura dot dautsat neure buruari: egia ete da euskera gauza inportantetzat jotzen dogula danok Euskalerrian?.

349. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0034 Orixe da, ain zuzen be, Larramendi'k bere iztegiaz billatu ebana, orixe beste iztegi-zale askok euren idazti txalogarriakaz lortu gura ebena.

350. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0034 Muxika'tar Plazido'k be onetan lan ederra egin dau eta idazle asko eta asko dira, guztiak ez ba dira be, iturri onetara euren ezbaietan joten dabenak, naiz ta gero, lotsatuta lez, euren iturria zein izan dan esan gura ez.

351. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0053 Orrelan ezin geinkela jarraitu, gauza argia da; une bat etorriko da, eta ainbat lasterren etortea gura neuke, eta orduan berezko indar batek elertirako euskalki bakar bat aukeratzera bultzatuko gaitu; orrelan izan ezik, gure liburuak argitaratzen doguzenean, iru argitalpen egitera bearturik gagoz, eta orrelan ezelako elertirik ezin leike sortu; iru eratako ikastolak sortu bearko doguz eta orrelan ezelako eziketa-lanik ezin aurrera eroan izango dogu....

352. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0161 Kristoren, Andra Mariaren eta Santuen jaietan batez be, ez eban arpegirik ez biotzik illun, triste naiz larri ikusi gura.

353. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0165 (...) ni zerbitzari izan nakion!
Bizi bedi Bera eta bemost bizia!
Bera bedi errege ta ni Aren mendeko,
nik ez bait dot beste askatasunik gura!
.

354. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak pujana 0026 Orrek ez dau esan gura pekatuak be aitatu bear ez diranik.

355. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0024 Olantxerik gurako al dau, ba, gustioen Aita Goikuak.

356. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak angosto'ko ab 0022 Dana dala, gure Aran'eko arabitarren sarraldia baiño lenago kristauak zirala esan gura dau orrek.

357. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak t. elorrieta 0167 Auxegaitik gura izan dogu profeta orren izaera ta iragarpen arduratsuenak argi ta garbi esatea.

358. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0054 Idazkari Teknikoak Idazkari Orokor izan nahi eban, Idazkari Orokorrak Zuzendari Tekniko izan gura eban, Zuzendari Teknikoak Zuzendari Orokor izan gura eban eta Zuzendari Orokorrak, jakina, ez eban Anselmo izan gura Zuzendari Orokor izaten jarraitu baino.

359. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0140 Atea kas-kas jo, ta San Pedrok urten eustan, ia zer gura neban.

360. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak erkiag 0007 Botoidun eta ezpatadun epaileek egia osoa jakin gura.

361. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0061 Baiña berak gauzak legez baiño eztitu egin gura.

362. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0032 Batzuk ez eben auzi orretan sartu gura, kapitalisten arazoa zala esanik; London eta bereak, ostera, eskua sartzea nai eben, arin eta bete-betean burrukaturik.

363. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0028 Horretarako manuskrito autograforik gorde ete dan jakin gura izan dogu.

364. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0019 Jabe barri onek, ostera, bere eskubideak zorrotzegi zaindu gura-ta, eztabaidarik naikoa izan eban, eta azkenik, gogaituta, osorik, berak erosi eban lez, bere koñatu Rikardo Ustara'ri saldu eutson.

365. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0175 Gura zan bestean ezpazan be, naikoa beintzat zaindua izan zan Bilbo, lenengotan narru-gorri aurkitzen zalarik, ezeren laguntza bage.

366. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.a. pradera 0408 Gauza gehiago esan gura neukez, baina azkena emongo dautsat hitzalditxo honi barriro bere lehen berba egin dozuenoi eta etorri zarenoi eskerrak emonez.

367. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0083 K.- Bizkarrean urte mordoa dozuela, sari horrek ezer berezirik esan gura izan ete deutsue?.

368. 1969-1990 euskara batua antzerkia k. santisteban 0050 Emakumez jantzita hiritik eraman dezadanean, haren aurreko mehatxuak izanda, zeinekin izugarria agertzen baitzen, barregai izan dadin gura dut.

369. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0053 BERETERRETXE - Ez, Mari Beltxa, ni egiten ari naizena beste edonork berdin eginen bailuke. Ni zure aitaren zerbitzuan nago eta nire eginbeharrarekin bete besterik ez dut egiten... Baiña, nik ere beste galderatxo bat egin gura nizuke, Mari Beltxa. Mintzatu ahal zara zure gurasoekin gure...

370. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00085 Gu hirurok lagun handiak gara, eta beste lagun batzu egin gura dugu.

371. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. sarasola 0088 Beheranzko eraikuntzak pausoka edo zatika lortu gura du algoritmoa, problematik azpiproblema batzu atereaz.

372. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0170 Hemen, berriz, egin ditugun kaiolatxoak geure zootokirako direla adierazi gura dugu.

373. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0257 Estatuak sortu ahal izango du gura duen hainbat moneta-paper, baina moneta-paperak, aipatutako lege horren arabera beharrezko den urre-kantitatearen balioa bakarrik ordeztuko du.

374. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0015 Laburki esanda, arrakastarako metodologia da, azken batez, geuk gura dugun irakasleak lortu beharko lukeena.

375. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0123 Eratu gura dugun talde kopurua beste argazki behar da.

376. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0125 Itzulketa hitza jalkitzean, onbiderik edo okerbiderik berariz ez da aipatu gura.

377. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0235 Zera esan gura du Sartre`k: nik ez dut neure bururik ziurki ta osorik hautematen, beste Gizakieri buruz naizelakoan baizen.

378. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0071 - Karrera bukatuta atzerrira joan gura izan nuen hizkuntzak ikasteko, baina gurasoek ez zidaten utzi, arima gal nezakeelakoan atzerri lurretan eta nik ez nion gaizki iritzi.

379. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0237 Bastian taldera hurbildu, baina lehenago Haur Enperatrizaren kutuna bere alkondarapean gorde zuen, jende hura ezagutu gura bait zuen, bere burua ezagutzera eman eta nabarmendu gabe.

380. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0014 - Gura baduzu, ni baserriaz ardura ninteke zu itsasoan zauden bitartean - proposatu zion Aniak.

381. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0024 Ez badu gura, doala pikutara, oraintxe bertan egingo diagu gutuna izeba Damianari bidaltzeko, eta arratsalderako bahitura eskuetan edukiko diagu.

382. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0027 Denak bildu ondoren, bi artzain, igandetako soinekoak jantzirik, alpargata txuriak, mendimakila eder bana eskuetan, gatz zorrotxo polit bat ondo zaindurik (27) Zuberoeraz: lanturik. Hitz honek ordea, nahiz landurik, nahiz zaindurik esan gura du eta kasu hontan zail da jakiten zer aditzera eman gura duen. eta gerrikoari loturik, zatoa bizkarretik txintxilik... badoaz ardi sailaren aintzinean.

383. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0133 - Egikizun labur bat bete dezazun gura nuke eta amaitu bezain laster joan zaitezke Aberasturi-ra.

384. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0021 Kanpora, kanpora! Ez zen holakoxerik ezer gura Noe, doinutxo hain gizaixo eta hain berri haren bidez, lehenengo aldiz euripean entzuten zena, egiten ari zen animalien selekzioan.

385. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0049 - Nire ezkonlaguna izan nahi zenuke, Oilarra Periko? - Ez, nik nire seme jostunarentzat gura zintudan.

386. 1969-1990 euskara batua literatur prosa kotxe-lapurrak 0013 Ehun eta hirurogei ta bost mila (165.000) pezeta irabazi gura dituzte.

387. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0122 Emiliak, nonbait, erantzuten hasi gura eta Don Emilianok orduan, larderiatsu, belarriondoko ederra: - Isilik egoteko esan dinat txotxolori!!

388. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0082 Logroñoko suz piztu ziren, gura zutelako Zakurripurdin sort zedin Xaxi berriren bat heien aisitan jostatzeko, jostatzen haiek zekiten eran, hau da, eginkizunak banatu, berak onuragarriena aukeratu eta kuika bailitzan zuziak irazeki besteen errainuak argitzeko eta aurkitu zoriz bere gorputzak erretzeko, eta otoiztu zeruak estal dezan inorenganako ifernu madarikatuak.

389. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0259 - Joango naiz Xaxi, nere esanak aditu nahi ez ba'dituzu, baiñan azken erregu hau egin gura dizut aldendu baiño lehen.

390. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0436 Zorte on, Harrestein opatu diot kapitain sinpatikoari, neure artean; sinpatikoa, bai, zeren alemana izateak ez bait du derrigorrez nazia denik esan nahi: hura ere soldaduzka egitera bortxatua izaki, aizu, beste hainbat eta hainbat bezala..., zorte on; gure gaztelu-inguruko itsaspeak ikertzen jarraitu beharko duzu puska batean; kontuz ibili mina-barrutiekin, edo barrutiko minekin, gura dozun lez; amaituko da halako batean ditxosozko gerla hau ere, eta orduan denok joango gaituk nahi duan tokira sekulako juerga botatzera (nora diok, Harrestein?, Hanburgoko Sankt Paulis auzora?, ai ene, alproja, halako alproja hori...), agur, bur(u)kide.

391. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0209 - Aurrena, liburuan jartzen duena irakurri; gero, zuk gura baduzu, nerekin elkar zaitezke.

392. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0044 Edonola ere, zeure buruarentzat nahi zenuena, debekatu egiten zenion hari; zeuk aske behar zenuen, baina besteak zure harrapakinak prest egon behar zuen zure esanetara, zuk hartaz baliatu gura zenuenerako.

393. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0025 Laguntzaileak, hala ere, ez zuen taldeko inor ezagutu gura eta bera ezagutu zezaten, barriz, are gutxiago.

394. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0180 Hareazko erloju eder batek denborari bere sekretuak asmatu guran jarraitzen zuen, eta brontzezko zikoin, orein eta dragoiak izkina guztietatik adi-adi begira zeuden.

395. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0038 Ez ahalge zen edo lotsagabe baserritar batek erantzun omen zion: Bai, horixe gura dozue zuok, Bilbotarrok, guk baserritarrok euskera bakarrik ein daigula, beti leloak izan gaitezen, eta horrela zuok gu obeto manejau!.

396. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0216 Honek zera esan gura du, morfologikoki nonbait, ez ahal ez ezin aditzek ez dutela aditz nagusien jokabidea.

397. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0008 85. Latza, nor bere buruari oldartu beharra: zeure arimaren truke erosiko baituzu gura duzuna.

398. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0070 Oi, nere munduko gazteria eder hori! Salba hadi! Oi borondate onaren gizon emakume horiek! Salba zaitezte! Adiskide maiteok! Otoi, onar iezazkidazue nere eskari apal hauek: zuen aurrean, zabaltzen ari da etorkizun argitsu bat: amets egizue harekin, eta batera, gura ezazue bizi izatea! Honela, erakutsiko duzue, gizarte eder bat sortzeko trebeak zaretela.

399. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0070 Gura ezazue, ere, mundu honetako gaitzari buruz, amaigabeko gorroto edukitzea! Honela bai, biziera berrira jaio zaitezkete! Maite ezazue askatasuna, berak egiten bait du bizitze hilezkorra! Betxezkizue zuen zintzotasun eta haunditasunari: honela, munduko gatza izan zaitezkete! Elkar-maitasun garbi eta zintzoaren bidez, munduarentzako zoriona izan zaitezkete.

400. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0059 Honentzat agintea gizonak bere desirkundeak asetzeko agiten gura dituen nahimen egitateak eta hauetatik bakoitzak besteak menderatzeko sortzen den borrokan finkatzen da.

401. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0127 Greba denboran ezer ez produzitu gerentearen hitza eta zer ordainduko dizut? Langileek erantzun: Ez genuen, ez, ezer produzitu; izan ere erregimena itzulikatu gura genuen; ez dugu gutxi arriskatu horretan; geure bizitzak ere bai; hau ote dugu saria?.

402. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. gametxo 0146 Azal-urratze horren berri zertxobait esplikatuko al dizuet? Gura baduzue, gaurko tertulia filosofiko honetan ahalik eta puntu konkretu batzu uki ditzakegu.

403. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0123 Azkenik, ohart gaitezen -gi- errodun adizkiak erabiltzen dituzten euskaldunek, euskara batuzko formez baliatu gura dutenean, guzi hau gogoan izan behar dutela.

404. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0087 Lendik egozan emisoretatik aparte orain bi urte t`erdi amaika irrati zabaldu ziran eta orain denpora gitxi beste 19 frekuentzia geiago banatu dira, beraz emisora mordoa aukeratzeko, baña euskera utsezko irratiak entzun gura badoguz Arrate Irratia FM 87.7 eta Donostiako Euskadi Irratia dira era orretan aritzen diran bakarrak.

405. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0060 Noizik bein kexaz dabiltz ikasleak Deustu aldekoak diñot ikassaillean koxkak jarri nairik dabiltzanen aurka: ba-dira ikastaro bitartean, gazteak politika auzian naasi gurarik dabiltzanak, Ikastetxe oietara lenengoz doaztenai buru-garbiketa galantak egiñaz sarri: mingain txarrak orrela diote.

406. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0116 Prai Bartolo`k, naiz-ta oso-osoan ezin, erdel kutsua astindu gura zuen beregandik, itzk eta esaerak eta joskerak euskal arnasaz bizkorturik.

407. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0137 (Erri-Euskeraren aldeko lenen-ekintza au naitanaiezkoa dugu, Euskaldun guztiak, beren Euskera bazterturik ikustean, nazkatuta euskera ororen arerio biurtzea gura ez ba'dugu Oraintxe bertan jakin dut Tolosa'n nere Tolosa'n baserri bateko etxekojaunak bere semea, ikastolatik atera-ta Eskuela Nacionalera bidali duala, ez bait gendun ume mukizu orren izketarik entenditzen Ez zetorr en bampacirc; gañera guk euskeraz ez gihakigula esanaz.

408. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0153 Neka-gaitza bait zan, apurka apurka, joan-etorri guzti oien ondorena bere biotzak gura zuena eskuratzea izan oi zan.

409. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak euskerazaintza 1988 0025 Orregaitik ez zuten Gotzairik tartean gura.

410. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1980 0019 Enb.:
Dudarik bada nik gura neuke
ateratzea bertatik,
enaiz etorri ni bizitzeko
Ugazabaren lepotik;
kontzentzi bat det ta ez dit ixten
jaten besteren ogitik,
lana emaidazu, bizi nai det ta
nik neronen izerditik.

411. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Azken urteotan Zientzi mundu zabal guztiko ainbat erakundek zenbat gura omenaldi eskeiñi dautseez bere bizitza guztian egin dauan lanaren ezaugarri lez.

412. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Ez dakit nasketa ortatik atarako zaituena ni izango ete naz baia zuk esandakoari buruz zeozer argitu gura dot.

413. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak i. antiguedad 0001 Eta... ilunabarra eta egunsentia gauza bera ditueneko Txosnalandiatik enegarren ostera eginda eta bazterreko botila-zakila erdi hustuen hatsaz gizendutako aire arnasezina goxokiro dastatuta etxerako bidea hartu gurarik ez dakit norako bidea hartu nuen lehenengo izkinan azken EGIN besaperatuz.

414. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. jimenez 0001 Bestalde, izan da, bai, gaitzespen horri aurrea hartu gura eta zezenketa Euskal Herrian sortua dela esan duenik ere.

415. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. jimenez 0001 Zezenei buruz, zezenketa hutsei baino, aintzinatean hasita eta gaurdaino sortu den dokumentazio hustu gura izan du gizon adoretsu honek.

416. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. jimenez 0001 Bertan begiratu baino ez eta laster aurkituko dituzue gura dituzuenak.

417. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1975 0001 Eskutitzetan agertzen da garden-garden bakoitxaren izaerea, ezelako agertu-gura guzurrezko barik: Eskutitzak, noski, iruzur bageko idatziak izan.

418. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1975 0001 Eta aldakuntzea ez da etorri ezker-aldetik, De Gaulle`tarren osteak ekarri dau eta eskoi aldetik etorri da, orrelan ulertu gura ba`da.

419. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1975 0001 Gerorantza, bear ba`da, erdizaleen barruan aldakuntzea egin gura dabenak agertu leitekez.

420. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak azurm 0001 Izkuntza nagusi bat euki gurarik Yugoslaviak serbo-kroaziera autatú eban; baina, bide batez, izkuntza guztien beregaintasun edo soberania aitortzeñ ebalarik.

421. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 0001 Horretarako, egindako lana ikusiko da, eta barruan jarraitu gura dabenak, urte barruan 12 artikulu nahiz 3 entsaio edo urte biren buruan liburu bat idatzi behar izango dabe.

422. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. errotaetxe 0001 Gaur egun ere hori zegaitik egiten daben jakin gura izan genduan.

423. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak azurm 0001 Hauxe sinestarazo gura leuskigu behintzat liburu batek,(duda barik, azpitik Gobernuak berak lagundurik eta badaezpadan argitaratzaile izenbakoak baturik) egunotan argitaratuko eta eskoitiarrak Europan zabaltzen daben antologia batek.

424. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1970 0001 Eta ez deutsat inori errurik bota gura, hareri jazo jakonagaitik, ez.

425. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1970 0001 Nik gura neukena, beste gauza bat da, guri gertatzen jakuzan neke txikiakaitik ateratzen ditugun zaratak ez daiguzala atera batez bere gu estudianteon antzeko mutilen artean.

426. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.g. etxebarria 0001 Kontu azpi-lana, onda-lana egiten ari diran satorrei! Zuek, H hori dala ta, berotzen zareen bitartean, ba dagoz beste batzuek, H barik euskaldunok birrindu gura gaituenak.

427. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. kintana 0001 - Horrekin esan gura deutsut, aintzinako otsoengandik gure gaurko txakurrak etorri leitekezela.

428. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. arzelus 0001 Gaurtik aurrera ez dugu gogorkeriarik erabiliko errepikatu zuen Militarren Militarrak, eta, gure asmo honen froga bezala, hara gaurko desfilea! Desfile hontan herri osoak hartuko du parte: langileek, oposizioko politikariek, emakumeek, umeek, sindikatuek, alderdiek... Guztiak desfilatuko dira, bai eta oposizioan gure kontra urte luzetan burrukatu dutenak ere. Bakea nahi dut, bakea gura dugu!.

429. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arenaza 0001 Erritar lez maiteago ebazan erriaren alde geien emoten ebenak, zelako taldekoak ziran inoz itandu barik, geienean beti barria eder egin guran...

430. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Alan zein olan, bide batetik naiz bestetik, gizonaren barruan gizarte-ardurea sortu bear dogu, ekonomi-arazoa bideratu gura ba'dogu.

431. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. olazar 0001 Bera erbestera eroateko egazkiña gertu egoan Sondika'n, poliziak be prest egon daiten deika, baiña bere erantzuna sendoa: Aita Santuaren aginduz ez ba'da, ez dot urtengo, eta atera gura ba'nozue pistolakaz etorri bearko dozue.

432. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Ba dago beste jokabide bat, gaurkoz erritarrik geienak onartzen dabena eta gogorkeri-bidea barik politikearen bide zuzena ta sendoa artu gura dauana.

433. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Oneik alkar-izketearen bidez eta Erriaren bultzakada baketsuak lagun dirala, elburu bardiñera eldu gura dabe.

434. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. gallastegi 0001 Euskerea ezertarako ez dala uste daben euskaldunak asko dira ondiñokoan, batez bere Bizkaiko euskerea danetatik txarrena dala ta berau euskaldun sasijakitun askok baztertu egin gura dabe.

435. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0001 Ori ta be, len aitaturiko illeroko azal-aurreko mutiltxo orrek asko esan gura dausku.

436. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Egoera larri orren oiñarria zein dan jakin gura ba'dogu, ez da gauza gaitxa.

437. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Eta orixe bai dala ZER egiten dogunok gogoz artu gura geunken lana.

438. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Euskera errezean, gai irakurte-errezak eta egarria emoteko lakoak erabilli gura doguz.

439. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Erri-jakintzaren ardurarik ez daukenak arduratu gura doguz eta erri-kontzientzia motelduta daukenak, bildur-girorik ezarri barik, arduratu.

440. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Orretarako alkartu gura dogu, eta ondo alkartu be EUSKERAZALEAKaz, gaurko arazoak, ipuiñak, barri azalduak, aberri-arazoak, bertsolariak, baserritarrak, arrantzaleak, idazleak, gizandiak, liburuak agertu ta aztertu... Batez be erri zearen irakur-gurea sortu edo indartu.

441. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 71 urteko gizona, Franco'ren aldian eriotz epaia emondakoa, Donostia'n ETA'k errakuntzaz illa: bera barik beste bat il gura izan ei eben...

442. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Zer esan gura dozu Alfredo Kraus'eri buruz?

443. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Txo, nik politikeri iguingarririk ez dot gura aitatu.

444. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Aita Rahner agurgarria: Zoriontasuna ta zorion izatea gaiaz idatzi gura neutzun, orretaz berba egiteko bear ba'da ni norkirik egoki-ezena izan arren.

445. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Orain potolo zaparrote au ikastetxetik at dabil ta zoriontzaz eskutitz bat idazten diardu mundu guztiak gura izan, agurtu ta billatu ta zerbait adierazoten dauan berba orretzaz.

446. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Atsegin jat lagun-talde au zer esan gura leuken bururatu ta jakin barik berba egiten daualako.

447. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Erlijiñoren besoetara eldu naz jakiteko ori ez dala nik gura dodana.

448. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. etxeberri 0001 Idaztitxu onen bitartez zerbait esan gura neuke ARAN oneri buruz, bai leenagoko ta bai oraingo gorabarak gogoratuz, argituz, Konterriko enda onen zear.

449. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ud 1989 0001 San Pedrok Tabor mendian geratu gura izan eban: Jesusek, baña, ez eutson baieztu.

450. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ud 1989 0001 Xabierko San Frantziskok nai bizi-biziz gura izan eban Ebanjelioa Txinara eroatea.

451. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... amaiur 1986 0001 Naiz eta eztena erabili ez gura, eztena daukagu, baña Alderdiak erle langilleen antzera eztia egitera beartzen gaitu, eztenkadaka denpora galtzen ibili barik.

452. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. urizar 0001 - Ezin dautzut erosi, ume, gura dozun guztia - esan eutson amak.

453. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Orregaitik zortzigarren mailla amaitutzean, neska-mutillak beste erri batzuetara joan bear izaten dabe, ikasten jarrai gura badaue.

454. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Kalean gauzok imitatu gurarik ibilten dira, gero saltzeko.

455. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Urten ona eta ikusi egin gura dot.

456. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Udabarrian ostera ere, koloreak naastuz, bikoteak alkar topo egiten daue, eta gizakiek edo imitatu gura baileuez, dantza zoragarriak egiten dauez lurrez eta aidez.

457. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0002 Eta Iribarrek erantzun: Gizon on eta zintzoa izan gura dot; deportista ospetsu izatea baño gurago dot gizon on eta zintzoa izatea.

458. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa lore kontu 0116 -... zerekoa, ezta?
- Bai, ba; Berrittukoa izatez. Ezer gura...
-... eee, ez. Gorantziak emon egiozuz, (...).

459. 1991> bizkaiera ahozkoak orozkoko ipuin-esaundak 00107 - Arrastegin (ii) sesenetara juan gurosu ori sustuori pasetako edo... sesenetara?

460. 1991> bizkaiera ahozkoak orozkoko ipuin-esaundak 00107 -Bai, joan gurebosu estao problemarik.

461. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0123 Zer dalata yantzi gura nozue iñoren soñekoz?

462. 1991> bizkaiera bertsoak b. pujana 00157 Euskal Errian bai izan dira
seme jatorrak ugari,
au ziur jakin gura dabenak
begira istoriari.
Goratzarreak egiten dautsez
gure Euskal Erriari,
Euskal Erria aitatutean
entzuten da Zeanuri.

463. 1991> bizkaiera ikasliburuak bi ta bi/3 0035 Manuk liburu bat gura dau eta 2573 pta balio dau.

464. 1991> bizkaiera ikasliburuak bi ta bi/3 0085 Nire jostailuak ez dauka burpilik, ez dau balio bidaiak egiteko, baina beti eroaten nau neuk gura dodan lekura.

465. 1991> bizkaiera ikasliburuak hizkilimin/3 0020 -Luzaro bizi gura badozu, ardaua baino ur gehiago edan behar dozu.

466. 1991> bizkaiera ikasliburuak hizkilimin/3 0072 Gura izan ezkero zelo zati bategaz eutsi birea emoterakoan jausi ez daiten.

467. 1991> bizkaiera ikasliburuak txor-txor/5 0006 -Nik ama gura dot..., nik ama gura dot!

468. 1991> bizkaiera ikasliburuak txor-txor/5 0006 -Ez dot gura..., zu ez zara nire ama..., etorri daitela amatxo...!

469. 1991> bizkaiera ikasliburuak txor-txor/5 0070 Erru bakoak zirala jakin ebenean, Katamixer Nagusiak askatu egin ebezan, eta itaundu eutsen euren alde ogigaztaien aurka gudan egin gura eben ala ez.

470. 1991> bizkaiera ikasliburuak txor-txor/5 0009 Aho-hizkuntzari dagokion atalean hizkuntz funtzio desbardinak lantzen dira unitate bakoitzean, beti ere pertsonen arteko eguneroko alkarrizketetan oinarrituta dagozan esapideak batzen diralarik: iritzia eskatzea (Zer iruditzen jatzue...); iritzia emotea (Nik zure moduan...); gonbidapenak egitea (Gura dozue gugaz etorri...); nahia, desioa adieraztea, eskeintza egitea, informazioa eskatzea eta emotea, arretea erakartea, segurtasuna emotea, poza adieraztea, aholkua emotea, hasarrea adieraztea, mehatxuak egitea, etab.

471. 1991> bizkaiera ikasliburuak txor-txor/5 0126 JAIONE. Oporrak amamaren etxean igaro gura dodazan itaundu deuste.

472. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00021 Batzuetan, eta pixka bat sekretupean esaten deutsut, ez dodalako gura beste inork jakin daian, museora joan eta isilik geratzen naz, koadro baten aurrean, minutu luzeetan.

473. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00025 Badira lan hutsal eta sentsazionalistak, zehaztasun historiko itxurapean, Jesus hil ez zan gizon lez aurkeztu eta haren bizitzea beste lurralde batzuetan luzatzen dabenak, haren biztuerea ukatzea interesatzen jakelako, hilobitik ihes egin eta Sortaldean ezkutatu zala esaten dabenak. Eleberriak dira, horreetako batzuk balio literariodunak, baina Zesarri buruz jardun eta historikotzat emon gura dan eleberria ezin daiteke kokatu Amerikan datu barik.

474. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00041 Ez eban Jerusalemera joan gura, eta horrexegaitik izan eben euren leku sakratua, Betelen lehenengo, eta gero Garizin mendian eregitako santutegian. Ezinikusi handia eutsien Galileari.

475. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00079 Daumier. Barrabas gura dogu!. Bada ukatzen dauanik ere, baina kristau morala berezi egiten dauana Nazareteko Jesusengan berarengan aurkitzen da.

476. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00097 Modea. Gura doguna ala saldu gura deuskuena erosten dogu? Publizitate kanpaina erakargarriak liluratu egiten gaitue, gehiegi lotzen gaitue merkatuaz nagusitzen diran markekin.

477. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00033 Ba, kontatzen danez, ha Balzolako suge-deabrua bizirik itzi gura eban artzainari urregorria emon ei eutsan deabruak, guda oste baten urrunetik airean Balzolaraino ekarriz gainera, baina ondobeharrean artzainak beretzat gorde barik, Dimako S. Pedroko Gabon gaueko mezatarako emon ei eban ha urregorri guztia.

478. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00117 - Ez estutu! erantzun eutsan aitak, gure mutila bizkorra da eta ondo ezagutzen dauz basabideak, goizago edo beranduago joko dau etxea. Guk errosario errezatuko dogu eta Jaungoikoak gura dauana izan daitela!

479. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura g. amondarain 00019 - Bai, baina nik elizara joan aurretik ardiengana buelta bat egin gura neuke, -erantzun Unaik.

480. 1991> bizkaiera literatur prosa l. ayesta 00234 - Zer pasauko da, ba? Medikuak esan eustan, bearrik egin gura ez badot, jimnasia egiteko, ze gogortu bear dodala lodiaren lodiagaz.

481. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00021 Ordua jakin gura izan neban.

482. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00042 - Zer esan gura dok berba horregaz? -hasi eta batera kendu eustan berbea buruzuriak.

483. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00052 Hara han frogatzeko aukerea! Eta geroak ere baieztatuko eustan, jakina, gura baino sarriago gainera, egun zoro hareetan.

484. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00085 Eta guztiz ilun argitzea gura ez baneban, zeozer egin beharrean nengoan, eta lehenbailehen gainera.

485. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00118 Bizitzearen paradoxak! Nahita ere, egia esan, ezin genduan ezer egin haren alde, geure samea soka bategaz inguratuta ikusi gura ez bagenduan, jakina.

486. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00141 Odol larregi doa isurtzen gure lurraldeetan, gorrotoa zabalduegia dago, indarkeria da legea aspaldi, eta nik ez dot gura lege makur horren morroi izan.

487. 1991> bizkaiera literatur prosa zubk 0088 Orrelako zerbait ziurtatu gura da Austria'ko Watach'en aurkitu zan brontzean landutako irudi batetik.

488. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0159 Ortik datorkie besteen aurrean arimari dagokiozan gauzez itz egin gura buru gitxikoa eta askotan bape burubakoa, eta, iñoz, eurak ikasi baiño besteai irakatsi naiago dabela; eta besteetan eurak gura leukien besteko gogo berorik ikusten eztabenean, euren biotzetan txartxat joten dabez; eta ori iñoz berbaz bere agertuko dabe, orretan arako farisearraren antzekoak dirala, bere gauza onak gaitik Jainkoari eskerrak emoten eutsozan eta zergalaria ezereztzat eukanaren antzekoak (Lk 18,11-12).

489. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0082 Hango garretan zeu ikusi gura zindudan, kea lez urdina eta luzea, beti gorantzako bidea urratuz, beharbada, oraindik gehiago hazi guran.

490. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0108 Hare zurizko bigarren basamortuan zidarrezko laku sakon batek, bere ur geldizko azalaren ispiluan, zuriz jantzitako neska zaldunaren aurpegia erakutsi gura eban baina harek, bere aurpegiari be atzea emon guran, bere esku ilunakaz ispilua zulatuz, lakuaren hondoan ernetako landa berdeak hatzamar bitartean iragazten ebazan.

491. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0122 12. Ez deutsat oni geiago ekin gura; baiña ez neuke esan barik gelditu nai, Kristo bere adiskidetzat daukelakoen artean bere gitxi ezagutua dala ikusten dodalako.

492. 1991> bizkaiera literatur prosa aititeren mokoa 0017 Handik bi hilabetetara telefono dei bat izan neban, amarena, aititek ikusi gura ninduala esanaz.

493. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0143 Orain, ardau geiago gure bazan, ordaindu egin bear.

494. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0079 Gure baduzu, kontuokin akabetako, daragoiogun komertazinoko esakera batzuk kontaduko dizkizut.

495. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0125 Honango karobi frantzes bat ikusi gura baduzu, ez daukazu horraxe, Etzebarriko basora joatea baino edo Lemoan be hantxe daukazu kamino ertzean bista bistan.

496. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0168 Txerriak guztiak gosez hiltea gura duk ala?

497. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0315 - Ipuztarria bialdu ezak arrebarekin etxera eta hi hator gurekin, onezean gura ez baduk txarrezean!

498. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 00022 Beraz, bizkayereak be, gipuzkera anaya maitiaren etxian, aulki txikitxu bat gura leuke, alkarren arteko artu-emonetan etxekotasun geyago ixan dagiguntzat.

499. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00253 Okerrena da hari pendienteak iztea, zeintzuetatik lurpean zagozela be tiratzen dautsuen, ez osasuntsu biztu gura zaituelako, zure aukera ustez zoriontsuagoa perturbatzeko baino.

500. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00371 Astean pare bat orduko lagun giro atsegin bat bertso eskolaren helburu on bat izan daiteke, baina inork ez dau horregaz bakarrik konformatu gura izaten, jakinki behintzat, nahizta gero sarritan horretaraxe mugatu.

501. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0044 Aren utsunea ordezkatzeko gure artean egin genduzan auteskundetan Olazar dar Martin jauna aukeratu gendun lendakari, eta au, eleizako gauzetan lez euskerakoetan be zeatza izan gura dauana dan lez, lenengotik gertu zan araudiaren aginduetara makurtzera eta orra gaur zeregin ori bete naian gure aurrean.

502. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak l. uruburu 0200 Baina argitu gura neuke, halanda guztiz be, ez dogula hizkuntza arloko Curriculum osoa ikusiko, batetik ez leuskigulako astirik emongo, eta bestetik, azterketa sakonago bat eskatuko leukealako eginkizun horrek.

503. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0136 Hondakin batzuk Eleizan bertan gordeta egotea posiblea da, kapila baten dagoan Kristo Etzandakoagaz gertatzen dan legez eta 1762an saltzea gura izan zana.

504. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0136 Baina oraindik 1762an lehengo alboetako bat sakristian egoan eta pixkat lehenago 1725ean, San Agustingo komentuak, Durangon, lehengo erdi erretaula erosi gura izan eban, hori saldu zan edo ez ezin izan dogularik egiaztatu.

505. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak a. arejita 00006 Ekintza soilagoa izan dau, pertsonaiak lausoago zertzelatuko dira elaberrian baino; baina sortzaileek eragozpen handi barik sortuko bere mundu begitandu hori eta gura dauan mezua modu atsegin eta gozoan adierazoko dau.

506. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. ibarra 0122 Pertsona helduak kantatzen dau eta egiten dauz egin beharreko gauzak, umeak ikasi daian kasuan kasu gura dana.

507. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0004 Zure buruari kalte egin gura ba'dautsazu, gogora ekarri zu baiño aalmen edo diru geiago dabenak.

508. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0006 - Baiña leioa edegirik dago, Jaungoikoak gura dauanetan urteteko, ezta...?

509. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0106 Bestetik, gure izen ona, gure agiriko ta ixilleko bizitza babestuta ikusi gura genduke.

510. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0301 Jesusek gugaz egon gura eban munduaren azkenerarte.

511. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0301 Gugaz bat egiñik bizi gura dau Jesusek.

512. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. ibarmia 0067 Baita Jaungoikoak ez dauala geure zoriona besterik gura be.

513. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak aretxabaleta il 0005 Eztabaida hau teoria hutsean egin barik praktikaren eta esperimentazinoaren bidez egin eta eragin gura dugu.

514. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak aretxabaleta il 0005 Horri erantzun gura diogu lan honekin.

515. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak aretxabaleta il 0005 Oinarrizko erizpideak emun gura izan ditugu liburutxo honetan eta gerora erabilerak lagunduko digu berau osatzen.

516. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak aretxabaleta il 0007 Horretaz akordetako ordenadore parean lau erretratu ipintzearen parekoa izan gura luke Idazkera Liburutxo honek.

517. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak aretxabaleta il 0008 Horrek ez du esan gura estu-estu jokatuko dugunik.

518. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0154 Baina, ene Maitea, ez litzakit misio bat nahiko izango, ebanjelioa iragarri gurako neuke, aldi berean, munduko bost alderdietan, urrinen dagozan ugarteetaraino.

519. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0368 Gaur egun taldekidetasun hau behar-beharrezko da fedea zentzunez eta adorez bizi gura dauanentzat.

520. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00097 Bere poemak edo neurtitzak hala bataiatu zituen berak, herri poesigintzatik nahita bereizi gura ditu, eite ikasia, goi mailakoa emanez.

521. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0123 Baina maila orokorrean bezala gizarte eta instituzio mailan esan gura dugu, bestelako apalagoetan ere, akordioaren onurak markatzen dira, konflikturaren ondorio txarrak azpimarratuz.

522. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. gorrindo 00017 -Ilobatxo esan zidan amamak gauzetan sinistea inportantea da, baina hori bezain inportantea da sinistu gura izatea.

523. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. aldekoa 00019 Gura zuen bakarra porrot egitea zen -isilik geratu nintzen. Inpresionatzen nuela nabaritu nuen eta neure hitzalditxoa biribildu nuen-: Nik ere batzuetan pentsatzen dut porrota dela irtenbide bakarra.

524. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00117 Galderarik ez nuen egin noski, tiburoien jatena ez bainuen izan gura.

525. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0098 - Gura baduzu, gure istorioa kontatuko dizut.

526. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00147 Enfin: Inguruneak eskaintzen dizuna hartu ala, nor berarenari eutsiz, nor berak gura duenaren bila jarraitu?

527. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00012 Zuloraino hurbildu nintzen, begietara egin gura nion tu.

528. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00012 Erronka egin gura nion ilunpeetako sadikoari, eta haren bila makurtu behar nuenean, paretako zati oraindino gris baten, untzez edo azazkalagaz egina, izen bat irakurri nuen.

529. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00033 - Ez erantzun zenion lartxo azkar, etxetik pasa gura diat egoitzara joan baino lehen.

530. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00096 Malkarrean gora pentsatu zuen tiroketak egitera zetorrena bakarrik abiatuko zela, ez zuela astodunik gura izango aldamenean.

531. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00117 Dominikoek ez dute jesarri gura, ez daude ohituak, antza, inor parez pare mintza dakien.

532. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00117 Zutunik gura dute, eta ni menpeko.

533. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00138 - Ez, nongoa zen galdetu gura nizuen, Filipinetakoa zen...

534. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00138 Ez dute aditu gura.

535. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00138 Fraideak bizirik ote dauden jakin gura izango du.

536. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00138 Eta zuzendari jauna, mesedez, ez dut ez dominikorik ez jesuitarik ez ezertariko fraiderik gura inguruan ez gaur eta ez bihar!

537. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00180 - Polizia izango zuan eta adarra jo gura izango zian, jolastu, hire tenplea hausteko.

538. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00180 Hil nezala gura izango zian.

539. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00180 Ez nian atxilotua izan gura.

540. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00013 Bateko, nire buruari ukatu gura nion baina, behin eta berriro, atzera harrapatzen ninduen desira aitaezinarekin gatazka bizian.

541. 1991> euskara batua literatur prosa i. oñatibia 0051 - Dana-dala ez dakizu esan gura dauana.

542. 1991> euskara batua literatur prosa i. oñatibia 0051 - Bai orixe, Andereiño...! Orrek esan gura dau, berebillak ibilli gura ez dauala.

543. 1991> euskara batua literatur prosa i. irazabalbeitia 0105 Ez zuten beren lagunaren esperientzia bera pairatu gura.

544. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0009 - Zer gura dok nik egitea ba? - pattarrez bero erraiak, berbetan hasi da Onofre.

545. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0009 - Heure etxean egon gura joat, harik eta hemen enbarkazioren bat topatu eta Frantziara alde egin ahal izan arte.

546. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0009 - Eta zelan arraio gura dok hemen geratu, kaguen zotz, ezagutzen bahaute neu be eroango najuek txapelokerrek.

547. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0095 Onofrek sinestu egin gura du berak ere halaxe dena, artez eta zintzo jokatuz gero laguntza eskainiko liokeela kausari, orain aurrean mahaiburu egiten diharduen Anton edo Andoni horren begietan dizdira berri bat ikusten duelako (...).

548. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0119 Zelan ez dozuen Ameriketara joan gura, oi argonauta etoiok, neure kabuz joango naiz, bai, ene gihar sendoen indarrez.

549. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0167 Gerra amaitutzat eman gura ez duten guztiena.

550. 1991> euskara batua literatur prosa p. urkizu 0036 Zein krudelak zareten gizonak! Ase ez ditzakegun pasioez beteta izan gaitezen gura duzue; bihotz gabeak bagina bezala tratatzen gaituzue, eta bestalde, kexu zinatekete halaxekoak bagina; uste duzue hain luzaro atsekabez beteriko gure nahikundeak zuen bistaurrean biztu eginen direla.

551. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zuberogoitia 00074 Haien morala kolpatzea zen estrategiaren funtsa. Gainerakoan, Fidelen plana oso arriskutsua zen. Castrok hiru zutabe nagusi eratu gura zituen: bata, Cienfuegos buru zuela Pinar del Río inguruaz (Kuba mendebaldean) jabetzen saiatuko zena; bigarrena, Santiago (ekialdean) helburu izango zuena; eta hirugarrenaren xedea, azkenik, Las Villas ingurua (erdialdean) menpean hartzea izango zen, era horretan uhartea bitan zatituta utzi eta Sierra Maestrakoei arnasa apur bat hartzeko beta emanaz. Che izendatu zuen Fidelek hirugarren zutabe horren buru.

552. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zuberogoitia 00074 Ez zen batere eginkizun erraza Guevarak esku artean zeukana. Hasiera hasieratik izan zituen zailtasunak, jendea nekez apuntatu baitzitzaion boluntario modura; izan ere, guajiroek (baserritarrek) ez zuten lautadara jaitsi gura, arrotz zitzaien-eta paraje hura.

553. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: barbier, j.: piarres ii, ix-xl 00024 Esanak esan, eta liburuaren balio etnografikoa ukaezina baldin bada ere, ez gatoz bat Lafittekin euskal ohituren monografia soila dela esatean. Deskribapenok batzuetan luze eta zabalak badira ere, nobelak badu beste hari bat ere. Ez deritzogu gerraren kontaketa bidebatezko eta azalekoa denik. Ohituren lekukotasuna hor utzi gura badu ere kontaketa aski bizi eta atsegina idaztea lortu duela ezin uka.

554. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: barbier, j.: piarres ii, ix-xl 00031 Hikako formek ere elkarrizketei bizitasun eta naturaltasuna ematen diete. Piarresek hika egiten du bere lagunekin. Arruntena horixe da, jakina, garai hartako euskaldun gazteek beren artean hika egitea. Arrunta izanik, beraz, aipatzea bera ere soberan dagoela dirudi. Ez da, ordea, hori hemen aipatu gura genukeen erabilera, edonori bitxiago irudituko zaion beste bat baino. Begibistan gera dadin, aski da X. kapituluaren hasieran jarri dituen bi bertsolerroetatik bat hona ekartzea:

555. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lmuj 00054 Polbora-usaina itzela zen Easo Plazan; itsasotik eta Urumea ibaian zehar lehorrera sarturiko kresalak ez zuen lortzen erre-kerua itotzen; nik, nola ez, hiri-paisaian geologia gozoagoak atzeman gura nituzkeen jarrera animoko hobeak sortzeko, ze Donostiaren ohiko xarma, tamalez, hondamendizko apoteosi maskalera iraultzera zihoan.

556. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lmuj 00090 Frai Eustakioren betarteak, bere aldetik, norbaiterekin solasean dagoela ematen dik, ilunabarrean konpletak errezatzen zitueneko espresio gozoa baitik... -Frai Eustakio, non habil orain? Hemen tirokatuen artean ni neu bakarra nauk bizirik jarraitzen, eta ez nikek gura oraindik zuek zaudeten aldera joan.

557. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lmuj 00090 Giharrak astun dituk eta giltzadurak zurrunduta dauzkak, zentimetro bakoitza korritzea ikaragarri neketsu egiten zaiala; hik, ordea, ospa egin gura duk. Bularretik hurbil saihetsean duan balak min egiten dik, eta Senosiain soldadua bragetan pixa egin duala ohartzen baduk galdua haizake, izua hatzen eta betazalen dardarizoan ezezik ezpainen urduritasunean antzemanen baitik.

558. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.i. morales 00061 Beste bi gauza aipatu gura genituzke sarrera honetan.

559. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.i. morales 00077 Gaitasun soziokulturala esatean hauxe adierazi gura dugu: komunikazioaren testuinguru sozial eta kultural orokorraren barruan, hiztunari mezuak egokiro adierazteko modua ematen dioten ezagutzak, hizkuntzaren erabilera desberdinei lotutako faktore pragmatikoen arabera.

560. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 00061 Ez bakarrik ez du izan nahi, baizik ezin da izan historian interbenitzeko ekintza-teoria bat, debekatu egiten du interbenitu gura izatea.

561. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. sudupe 00020 Nahiz gogaiderik ez zuen nahigabetu gura, ez zuen gupidarik bere alderdiaren euskararekiko zabarkeriak gaitzesteko:

562. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arruti 00125 Nonahi eman gura zizkioten kondekorazioak eta ohorezko aipamen akademikoak.

563. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0797 Euskaltzaindiari eskari zehatz hau zuzendu gura nioke: Eska diezaiola Hezkuntza Sailari, Bizkaiera irakaskuntzan arautzeko, 25. urteurrena horretarako ere aukera paregabea da eta.

564. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0804 Gai bera garantzeari ekinez, pare bat hitz gehiago aipatu gura nituzke.

565. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0808 Eta proposamena publikoan aldarrikatzea erabaki dugu, ezen, gure eritzian, 300 hitz hauek eta gehiago, egunero telebista-irratietan erabiltzeaz gain, idazle nahiz testugileek inongo bereizkeriatan jausi barik, haietaz balia daitezen gura baitugu.

566. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: loramendi: olerkiak, 17-20 0019 Azterketa sakonik eta kritikarik egingo ez dugula aipatu badugu ere, ez genuke sarrera hau Loramendiren poemetako hizkuntzaren gainean gauza nabarmenenak aipatu barik (eta aipatu besterik ez) bukatu gura.

567. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: loramendi: olerkiak, 17-20 0019 Goian aipatutakoa aipaturik ez genuke, hala ere, hizkuntzari dagokionez poesiatik oro har prosa, eta espreski gurasoei idatzitako karta, bereizi gabe utzi gura.

568. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: loramendi: olerkiak, 17-20 0019 Azterketa sakonagotan sartu gabe, poesiatik liburu honetan jasotzen den gurasoei idatzitako eskutitzera dagoen jauzia aipatu gura genuke.

569. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: piarres ii, xi-xl 0037 Bere begiz egiaztatu gura duenak erka bitza Piarres I-en 68-69. orrialdeetan kontatzen dena eta bigarren honen akaberako bertsoak.

570. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: piarres ii, xi-xl 0037 Ikus, esaterako, bi lerro hauen eta testuaren arteko antzekotasuna 86 Testuok hobeto erkatu gura dituenak liburuko pasartearen ondoan, oharrean emanak ditu bertso horietako lehenengo hirurak ez beste guztiak:

571. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.i. morales 0083 Zer adierazi gura dugu APP esatean?

572. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.i. morales 0087 Hizkuntza ikasleek dakiten/egin dezaketen/egin gura dutenetik eta atazatik bertatik sortzen da.

573. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.i. basterretxea 0107 Ume prentsaren atal garrantzitsu bat oso dago ideologizatuta, esan gura baita ezen ume prentsaren titulu batzuk oso daudela konprometituta haurtzaroaren eta gaztaroaren heziketa ideologikoaz, batez ere aldaketa politikoek ekarri dituzten beharrizan soziologiko berrietara egokitu gura dituztelarik ume-gazteak.

574. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.i. basterretxea 0107 Informazio jeneralista honek albisteak hurbildu gura ditu ume-gazteen mundura.

575. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barreña 0081 Azpi-atal honetan, arakatu gura dugun fenomenoaren konplexutasuna ikusirik, datuen erakusketa beste era baten antolatuko dugu.

576. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barreña 0087 Esan gura duguna zera da: batzuk erabil ditzaten beste batzu lehenago erabili behar izan dituztela.

577. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barreña 0087 4. Halere, gramatika-ezaugarri edo sintaxi-arauren bat erabiltzen hasteak, ez du esan gura une horretatik aurrera ezaugarri hori beti eta zuzen erabiliko dutenik.

578. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1998 00003 Begira, kanpoko norbaitek nongoa zaren galdetzen badizu, bilbotarra esango duzu seguruenik, eta gehiago jakin gura izanez gero Begoñakoa, Txurdinagakoa, Santutxukoa, Boluetakoa, Otxarkoagakoa, Arabellakoa edo beste auzo batekoa esango duzu, zeurea.

579. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00050 Bizitutakoaren inguruan, txirrindulariek hirugarren munduko herri hauek irri-penen partaide izatearen islada izan nahi duela liburuak argitu zuten, pobrezia, bizi baldintza kaskarrak, haurren esplotazioa, emakumearen zapalkuntzarena.... Bide honetan, eta biak emakumezkoak diren moduan, kultura, herri eta erlijio bakoitzean tokian tokiko emakumearen egoera azaldu gura izan dutela erran zuten, emakume zapaldu izateak dakarren identifikazio konplizitatea islatuz.

580. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. sokarros 0017 Chiracek erran zuenez, igandean frantses herritarrei planteatuko zaien aukerako galdera hauxe da: hirugarren agintaldi sozialista ala benetako aldaketa nahi duzue?; nik badakit aldaketa gura dutela, proposatu diet, eta, herritarrek hala nahiz gero, neure gain hartuko dut horren gauzatzea.

581. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0002 Zer dela eta sartu zinen bertsolari? puntua jarrita, honela erantzun zuen: Egin gura nuelako hainbat bertso-afari
ona izan ezkero lortuz zenbait sari
zer nahi duzu egitea izanda hain nagi
.

582. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1997 0059 Liburu honegaz, nik arlo honetan egitea pentsatzen neban guztia amaitutzat emoten dot, horrek ez dau esan gura errima kontu hau hemen amaitzen danik, baina nik nire burua nahikotzat ikusten dot arlo honetan, arlo honetan nire lan definitiboa hau izango da, esan du.

583. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0005 Enpresa honen esku zineko explotazio guztia geldituko da, baina herritarrek zinea erabili gura izan ezkero lehentasuna izango dute.

584. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0007 Bestetik, gabonak nola ospatzen dituzuen ikusi gura nuen.

585. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0015 Ez da erraza zer ikasi gura den aukeratzea.

586. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0012 Orduan norberak bere burua amia izatetik libratzea gura bazuen, dorreraino joan behar izaten zuen takarraran, amia baino azkarrago heldu eta bere izena altuan esan.

587. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0012 Gatzagako Udalak zerbitzu zabala eskaintzea gura zuen eta alojamendu mota hau egoki ikusi zuen horretarako.

588. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arexolaleiba 0082 Edozela ere, EKB erreta ikusten dudala esan beharrik ez daukadan arren honez gero, bai esan gura dut sinistu egiten dudala sigla horien izenean lanean dihardutenengan, eta baita, orobat, beste muturrean orain artean, HPINren eta instituzioen izenean lanean ari direnengan ere.

589. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ela/stv 1992 0004 6.6.- Dena dela, badirudi egiazta daitekeela lan harremanetako marko propioa mugimendu abertzalearen helburu komuntzat hartzeak ez duela esan gura besterik gabe euskal sindikalismoak ematen dion lehen mailako garrantzi eta balioespena ematen zaionik helburu horri.

590. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1993 0011 Correos-ek ez du posta baserrietara eroaterik gura

591. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00005 Parte hartu gura daben herritarrek, batzorde guztietara joateko aukera izango dabe eta lehiatila bakarraren aldeko konpromezua berretsi dabe: udal erabakiekaz zerikusia dauken herritar guztiekaz jarrera zabala eukitea eta informazio egokia eta argia ematea.

592. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00006 Madalen egunaren ospakizunetan Mundakako kaitik urre gertatutako itsas istripuaren aurrean, Bermeoko Udalak eskerrik beroenak emon gura dautsoz, batez ere, Mundakako herriari eta bertan ziran bisitariei, eskeinitako laguntza eskuzabalagaitik. Baita ere Bermeoko herria, erakutsitako harretagaitik eta zelan ez, itsasontzian joiazan guztiak, tripulazio eta pasaiariak, izandako portaera bikainagaitik.

593. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00006 Berba honeekaz eskertu gura izan dauz udalbatzak gertaera tamalgarrian parte hartze zuzena izan dabezan guztiak.

594. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00008 Emakume ijitoek.- Bai, gauzak egiten jarraitu gura dogu, elkarte bat sortu daikegu bidaiaren ostean. Bidaiak gauzak aldatuko dauzalakoaren esperantza dogu.

595. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0002 Eta zer egitea gura da mankomunitate bidez?

596. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0002 Varona.- Baita gura dogu talde antimilitaristekaz kontaktuak euki dagiezela: Kakitzat, MOK, Nafarroako Intsumituak eta herrietako erakundeekaz.

597. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0002 Gauza bera gertatuko da kasu honetan; administrazio zibilak gura ez badau, ziur aski ez da inhabilitaziorik egingo.

598. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0007 EAJek jestio osoa Diputazioaren esku itxi gura badau ere, kritika zorrotzak entzun behar izan dauz hori dela eta.

599. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0008 Konpondu gura den bidea Bakiorako bide generaletik beheraino doazen kilometro t'erdiak dira.

600. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0008 Matxitxako inguruko kostaldeko lurrek arazo handia sortzen dabe euren gainean ezer eraiki gura denean.

601. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0011 An euren eskariak eta baita opariak eta otoitzak be jagokon santuari egiten eutsoezan: baltzarana baltzarana = ule baltzak daukazana. gura ebanak orrazi baltza izten eutson bitartean, ulegorria gura ebanak orrazi zuria.

602. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0012 Bera erakusteko, egun bat beren-beregi beren-beregi = bereziki / gurata; gura izanda. aukeratzen eben.

603. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... santa mariñe 1994 0007 Beste alkarte batzutan pasaten dana da etxe ta danaren jaube izatea gura izaten dabela eta...

604. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... santa mariñe 1994 0004 Don Diego Lopez de Haroren familiarteko honek Butroin egin gura izan aun beran etxea XIII. mende erdian edo.

605. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... santa mariñe 1994 0014 Nik ez dotset gehiaurik eskatzen, eurek gura deurena ekar deiela.

605 emaitza

Datu-estatistikoak: