XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Oñatetik asita egin zayo 9.3000 m. dittuan bide zabal eder bat, geyena arkaitz gogorrean ebakia.

2. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Mendi tontor oietan altxatu zizkioten bere Jaungoiko gezurrezkoeri arpilarrak eta eleizak, iduriz lur ori dana beretuko zutela, landatzen balinbazuten gure arkaitz artetan bere Enperadoren bandera.

3. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Mai ark dakar latiñ itzez nola, mendiz-mendi zebillela, gudu aurrendari orrek altare bat eskeñi zion lepo artan zegoen edo arkaitz aietan zebillen basajainkoari.

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0259 Izarraizko arkaitz abek izango dira gure muga gaizkailleak.

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0259 - Ez Urrunda, ez; inkisiziyuaren atzaparrak, arkaitz abek baño gogorragoak dira, ta ez daukat aldentzea beste gaizkapiderik.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Pozik eraman zuan, bada, Zerura, bere bizitza guztian arkaitz eta arantzartean eta larrartean ibillitako ardi gaixo ura.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0119 Tamala da, damugarria da, Aita Batizek arkaitz-gaineko txoritoki artan, oso-osorik, lan eder au ez idatsi izatea.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0187 Andik egun batzuetara San Prantzisko, mendiaren izakera ta ango arrkaitzen zirrikituak gela-atetik gogarrtzen egonda gero, otoitzean asi zan, eta Jaungoikoak zirrikitu aiek Kristoren Nekaldi-eriotzean eginak zirala iragarri nai izan zuan, Jesukristo gure Jaunaren Nekaldia, San Prantziskoren biotzean maitasunez, eta bere gorrputzean zaurien ezarrtzez an berriztu bearr zuan-da.

9. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Uin, izkora, izpera, arrai, ondartz, arkaitz, ugarte, ekaitz, baretasun, bai elkarren antzik gabeak.

10. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Gaztedi lur aldeko griña gaiztoaren sasi eta arantzak, ez jakiñaren arkaitz gogorrak leguntzen eta garaitzen ederki erakuste dute.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Itxas ertzeko lapak esugutuko dituzu nozki: arraldeko arkaitzetan itsasita bizi diranak.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Iraupen-senaren (instinto de conservación) eskumakilla artzen du, baño eztaki non ezarri; eskuiñ aldean jartzen asirik lokatz higuin lodi-lodia arkitzen du; ezkerrera begiratu ta lezea dauka; atze aldera bira eman ta amildegia agiri da; ta ¡gauza arrigarria! eztu ikusten begi aurrean goiko eguzkiak ikuturik, dizdizka dagoen arkaitz sendo gogorra, au da, Elizaren erakutsiak.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Baña bertan izan ezta be, gure aberrian ba-dira, or-emenka, aren irudi ta arkaitz antzak.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Zotzetan ugari zan lekura eltzeko, Masabiel'go arkatxetik ur egoan errotara ura eroyan nasia ibilli bearra zan.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 So dagi aldamenetara, ta arkatxak erdi alderantza eukan berezko zuloan gauza arrigarria dakus: Andra Miren giza-soñez.

16. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0063 Zure morroi au areik arduraz gordeten
zain-zain dagoanarren,
nok ezagutzen dauz norberaren utsak?
Garbitu nagizu ezkutuan gelditzen yatanetik,
arrokeritik gorde egizu zure morroi au,
menperatu ez nagian:
pekatu aunditik
askatuta eta errubage geldituko naz.
Izan dakizuzala atsegingarri nire agoko berbak,
eta eldu daitela zure aurrera nire biotzeko ausnartzea,
Jauna, nire arkaitz, nire erosle!.

17. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0143 (...) Ez al diozute itxura txarrik ematen? Txabolatik bereala mendi-bizkar mearra dator. Bi eskuakin arkaitzari elduaz bakarrik garaitu ditekena.

18. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0149 IRU IKASLEAK - (Bere artean) Entzun al duzute?. Maisuak esan duanez mutikoak mendi gora igotzen nekea besterik ez dizu. Ez al diozute itxura txarrik arkitzen? Txabola ondoren mendi-bizkar meharra asten da. Bi eskuekin arkaitzai elduaz, bakarrik garaitu ditekena. Ezin eraman izango dugu arrastaka. Oitura zarrai jarraiturik menditik bera amildu ote dezakegu?

19. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0075 Berak sortu zinduan Atsegin-Baratzan, eta lau ibaietan lur osoaren ezagarri ipiñi. Berak, basamortuan, zure gazitasuna gozaturik, biurtu zinduan edangarri; eta Berak erri egarrituarentzat arkaitzetikan sortu.

20. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0292 Ps Maite zaitut, Jauna, nere arkaitz, gaztelu, igesleku, salbatzaille.

21. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0208 15. Dioten Jauna
zein dan zuzen,
nere arkaitza
ez mugitzen.

22. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Aren egoitza aipatuenak urrengoak dira: Azalegiko-leizea (Ahuski-Mendin), San Mikel Aralarko arzuloa, Baltzolakoa (Dima), Orduñako arkaitza eta Kristoren-zelaixa (Montekristo) Arrasaten (27) idaztia... orrialdean.

23. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Aralar-en Mikel Doneak il omen zun, Kristoren zelaixan Arrasateko norbaitek, eta Orduñako Arkaitzean aingeru batek.

24. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0072 Bañan gure lur eta arkaitzetan errotu gabe daudenak ez dezakete euren abotsa barruti malkar batez kanpora ez eda ta ez zabal.

25. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0018 Eskatu zion ere Massabielle'ko arkaitzetan Bera goratu zezatela ta Lourdes otoitzaren ikastoki egin: Zoaz apaizengana ta esan emen elizatxo bat jasotzeko.

26. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0063 Emen zeruko Erregiñak bere oñakin ikutu zun arriari muñ ematen zaio eta eliztar zintzoak bertan erositako oroigarriekin arkaitz ura ikutzen dute.

27. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0074 Eliza txikia zala, edo ostatuak gutxitxo zirala, edo galtzara zabaldu bear zala, edo komentuari puska bat eta bestea erantsi bear zitzaiola, edo suak dana erre ta txigortu zuala... Arantzazuko elizagintzak ez du izan atsedenik, ez lanik gabeko tarterik, udaberriko osto-loraketa miragarria an etengabekoa ezagutu izan dute gizaldi guziak, ezagutu eta aurrera eraman, aurrera alegin guzian nekerik barkatu gabe, beti geiagora, arkaitzak autsi-bearraren bildurragatik edo amildegiaren arriskuagatik beñere kukildu-gabe, bi besoak ditun fedearentzat ezinezkorik ez ba'litza legez, Birjiñaren ermitatxo bat eidazu ua ta urrengo nerea izango zera zu ua gure aurreko bakoitzari esana ba'litza legez, etxegite bati bukaera eman orduko beste eginkizunari asiera emanaz.

28. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0060 Ona emen bada, egitekoa, gaurko egunetako Euskalerri'an batez ere, Euskal-Erri'aren nortasuna eusteko, eta orrelaz egiten baldin ba dugu, euri-tantoa arkaitz gogorrenetan sartzen dan bezelaxe euskal-kultura ere tinko-tinko sartuko da, ta Euskal-Erri'aren nortasuna gotor bizi-izango da orduantxe.

29. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0132 Izan ere, betiko lagun zaharrarekin alkartu eta harkaitzetako zulo batetan habia antzekoa antolatu ei dabe eta mozolo emeak jarritako arraultze zurietatik kume hozkil eta goseti bi jaio ei jakez.

30. 1969-1990 bizkaiera poesia j.a. goiria 0061 Gau t'egun dakart aspaldi ontan biotz-barnean
kezka latzezko ekaitza;
biotz gaxo au arrak jota lez zatituta dot
itxasoak lez arkaitza
.

31. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0165 Izkilluak eskuraturik, arkaitz ondoan iraungo ba'zendu, bildur naz, bigarrenez zure aurka amildu ta bere buruakaz gizaseme zangarrak indarrez kenduko ete dautzuzan.

32. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0232 209 Bide malkartsua egin ondoren, uritik ur samar aurkiturik, maitagarri aratzen iturrira eldu ziranean, Itako, Nerito ta Poliktor'ek egiña zan berau; ingurumari eukan ezotasunetik janaritzen diran eltxun sail aundia; goitik jausten zan ura, ozkirri-ozkirria, arkaitz baten gaiñetik; goiko aldean, antxiña baten, ondi bat jaso eben maitagarrien omenez, eta bidazti guztiak antxe eskiñi oi ebezan euren oparigaiak, eta emendixek artu oi eben uritarrak bear eben ura, eurokin aurkitu zan bidean Melanti, Doli'ren semea, bere saldoko auntzik ederrenak, artzaiñak jarraitsoela, senargeien aparitarako eroiazana.

33. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0161 Ederrez apain-apain eukazan bazterretatik ibilli zan: Gredos eta Gaudarrama'ko mendi-kate arkaitzez josiak, Andaluzia'ko zeru garbi urdiña, Gaztela'ko zabaldi azkenbageak....

34. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0055 Baga indartsuak arkaitz gogorrekaz burruka bizian....

35. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0189 Orduan Txeng-Txuk lanean jarraitu eban, eta egitekoak egin ebazan, baina dana amaituta egurketea bizkar gainera altxatu ebalarik, guztiz harrituta geratu zan: bere aurrean, harkaitz baten gainean jarririk, neska batek irribarre egiten eutsan, eta haren begiek izarra irudien.

36. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0147 Irigarai.
Bitartean, gudurako
trebetuak dirateke
oihanetan eta harkaitzetan
gure gizon gazteak.

37. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0157 Gudari haundia zinen
Zure bizitzan, Haitxandi,
Mendi, harkaitz, nabatan
Gudari haundia zinen.

38. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0015 Gertakizun eta aldaketa horiei fenomeno deitzen zaie, euria egin, harkaitza jausi, e.a. adibidez.

39. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0271 - Mendi, meazulo, harrobi, itsasoko harkaitzetara ibilaldi bat egin eta harri desberdinak bildu.

40. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0016 HAIZEA DABIL MENDIAK ORRAZTEN / HARKAITZEN ERTZAK TXISTUKA UKITZEN / LOREEN HAUTSAK BEREGANATZEN / MARGO BERRIAK SOR DAITEZEN DAITEZEN / HAIZE ORRATZAK HARRO HARRO / ATZETIK DIO EZ IPINI ZENTRAL NUKLEARIK EGINGO GAITU / KIRIRIKOKO BOM BOM BOM BOM.

41. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0210 Harkaitzek ez zuen inoiz ikusi horrelakorik, eta pena handia eman zion labainaz hildako txerriak.

42. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0083 Baso horren erdialdean harkaitz beltz bat zegoen, huntzez huntza: hormetan erantsita igotzen den landare ostotsua estalia.

43. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0083 Harkaitzean zulo bat zegoen.

44. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. navarro 0027 Urak harkaitzak jotzen ditu, eta txoke horren ondorioz, biribildu egiten dira pixkanaka-pixkanaka, mendiak.

45. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. berriotxoa 0003 Itsasoaren kontrako borroka gogorrean ordu asko igaro ondoren, gure itsasontziak harkaitz batzuen kontra jo zuen.

46. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0041 Eta hantxe, harkaitz baten babesean eta lizar arbola baten ondoan etxola bat egitea pentsatu zuen Kittanok.

47. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0066 Kanpoan zegoela, harkaitz urdin eta zuhaitz lehorrez betetako desertu zabal bero hura zeharkatzeari ekin zion.

48. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0071 Denak hil zituen, harkaitz baten atzean izkutatu ziren hiru izan ezik.

49. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0014 Harkaitzetara bidean, sasi batzuren artean ondo ezkutaturik, hantxe zuen Lontxo Lakak bere ezkutuko lorategia.

50. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0140 George-k berehala egin zuen hori eta harkaitzen atzean egokitu eta lagunari esan zion: - Jim, ni agertzen den lehenengoaz arduratuko naiz, zu bigarrenaz eta horrela.

51. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0058 Txundituta, harkaitz batean jezarri zen, zer egin ezean.

52. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0060 Gauez
hilargia ateratzen denean
itsasoa zilarreztatzean
han
harkaitz hartan
Anbotoko Damia agertzen da.

53. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0060 Goizaldean
autobusean
itsas aldeko leihoetan
eseritzen zarenean
poema hau jasoko duzu
zuretzat
harkaitz hartan.

54. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0141 ikusmira soinua
bodetan
arkaitzetan hedatua
amodioa
akordeoi
akordetan

55. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0155 Ta atea
ta lehioa
ta harkaitzak
ta amildegia
ta
ta
ta

56. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0160 Harria esan nahi badu
harrizkoa izan nahi dut
harri utsezkoa,
bizirik gabea
gure mendietako harkaitzetakoa,
edo harrika botatzen den harri koskorra,
edo soroan traba dena.

57. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0063 Itsasoko harkaitzak.
Batzu handiak, batzu txikiak;
dagoeneko ilunpean edozein puntotan
itsasoari erantsiak.

58. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0063 Itsasoko harkaitzak,
amets hegalarien harrizko lekuko entzule.
Zuen artetik, goseti,
olatuen mugimenduaren balanzeoa
niregana dator aintxitxika,
harean markaturiko pauso geldietaz
arinago jabetuko delakoan.

59. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0017 Egun batean, udarako arratsalde batean, Izadur, askotan
bezala, harkaitzak osatzen zuten xoko gozo hartara joan
zen; bertan etzan eta egun eta betirako itsasoari so geratu zen.
Bere buruaz beste egin zuen, udarako arratsalde batean
eguzkia itsasoan sartzen zen mementuan.

60. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0038 Harkaitz sendo bat naiz
deskansurik gabeko lanarekin
emakume bihurtzen ari dena.

61. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0038 Itsas ertzeko harkaitz sendoa
emakume bihurtzen diharduena
heldutasunaren
sendotasuna izango ote?

62. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0051 HARGINAK erdibitu dio harkaitzari
euriak eta eguzkiak eta hotzak
kolperik gabe eman
zioten forma.

63. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0051 Harkaitzen okabiletan
mailukadaz
minik gabeko kolpe lehorrok
sortaraziz, hargina.

64. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0017 Azaroaren bostean udaren hasiera alde haietan, eguraldia oso lainotsua zelarik, harkaitz bat begiztatu zuten marinelek, untzitik kable erdiko tartera; baina haizea hain indartsua zenez, zuzen-zuzenean bertara eraman gintuen, eta berehalaxe zartatu untzia.

65. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0017 Marineletako seik, neu izanik haietako bat, txalupa bota uretara eta untzitik eta harkaitzetik urruntzea lortu genuen.

66. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0017 Zer gertatu zitzaien txalupako beste lagunei edo harkaitz gainean edo untzian bertan geratu zirenei, ezin dut esan; baina galdutzat jotzen ditut guztiak.

67. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0377 Annam mendietako lurra urria zen bere emaitzetan, eta iduri zuen bakarrik baso itxia edo arkaitza zekiela ematen; ez baitzuen han lore edo fruiturik ikusi ahal.

68. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0193 Artzainak salto egin zuen harkaitzetik.

69. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0193 - Eta harkaitz gainean nengoenean ez al nauzu ba ikusi?.

70. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0015 MIRAMAR eta NA FORADA harkaitza itsas-barne.

71. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0124 Harkaitzezko mendixka bat zen basoa bukaarazten zuena eta begi aurrean genduena.

72. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0124 Joxek berari jarraitzeko esan zidan keinu batez, eta harkaitzera igotzen hasi zen.

73. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0124 Harkaitzean zer zegoen ikusgarria galdetu nionean, berari jarraitzeko eta ikusiko nuela erantzun zidan.

74. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0087 Esna mendeetako zuen lo zorrotik eta ailtxa zaitezte! Zoazte Larrun mendiko malda usaintsuetatik behera! Zoazte bai harkaitz artetik abiada zaluan! Eragiezue hegalei eta zoazte errekasto gainetik, egoitza oihan itsu horretan duten andere ederrei men egitera!

75. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0150 Erratz hedatu beharko baita, ugaritu, Batzarretara lehen sorginak banaka heinean ordugero binaka eta hirunaka ekarriz, garraio bizkorrago batez, zu edonora eramanen era berean, aurkeztu ere bertako Lezera, Zakurripurdikora, oinez ahal zenezakeenagatik sarrera ospetsuago baten premian edo denen zirrara eragitearen guratan, oro bilduak zitezkeen bestez agertzea bait zitzaizun gogozago: Leze osoa iragan aurrena, harkaitzak agurtu, zizpuruak eta hatsak ferekatu, hango buruak xistuz desorraztu zorian, bihotza aztoratzerainoko hotsez eta irrintzi beldurgarri luze baten ondorengo (mendeko ere) isildasuna nagusiki gozatuz jarriko zinela Aker honen orduko bi adarren aldamenean, bi bait zituen beronek sasoi hartan, bi ziren lez Akerripurdi lezeko habearen hankak ere, bi eskuratuen onginahiak, bizitan Onbeltz eta Onotso izanez begizkotuak zuketz, bi ordurako harrizko oldarrak eta bi, halaber, Igandero haragitzea tokatzen zitzaizkizunak, zuzpertzea, zuk adina zure inguruko Xaxi orok gozatu gurazko, beharrezko eta izandako ifernu giltzan jabeak.

76. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0085 Olatuek harkaitzetan berebiziko indarrez jotzen zuten, eta aparra, elur isurkia líquido bezala, maluta zuritan isurtzean, arropa blai eginda jartzen zigun.

77. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0085 Zelaieta brankan jarri zen kako-makilarekin Aztamako (=bichero), eta Errekalde ta biok, batzutan arraunean eta bestetan harkaitzen kontra bultzaka, astiro aurreratzen ginen.

78. 1969-1990 euskara batua literatur prosa n. urbizu 0051 Puntu txikiz zipristindutako tapiz berdea gerturatzen zihoan, orain, mendi, zuhaitz, etxe, harkaitz... eta bestelakoak ikus zitezkeelarik eta azkenean... nire anaitxoarekin egiten zuten topo eta mila pusketatan zatitzen zen....

79. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0059 Burua altxatuta zeukan harkaitz baten kontra.

80. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0048 Orduan, arkaitzetako Suge Boa bikoloreak zegoen tokitik azkar jeitsiz, bere buztan biguin eta ezkatatsuarekin jipoi eder bat eman zion Elefantearen Semeari.

81. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0048 Agurtu zen bada, kortesiaz arkaitzetako Suge Boa bikolorearengandik eta arkaitzean biribiltzen lagundu zion, ondoren bere bideari jarraitzeko, nolabaiteko berotasuna sentituz, baina inolako harridurarik gabe.

82. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0058 Elefanteak oso gogor tiratzen du, eta berdintsu ari da Krokodiloa, baina Boa Suge bikolore eta arkaitzetakoa azkar eta agudo doa Elefantearen Semeari laguntzera.

83. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0058 Lehoi bi, bi ostruka, bi dromedari, pare bat ardi, eta arratoiak diruditen, baina seguraski arkaitzetako untxiak izango diren beste aberetzar bi.

84. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sarriegi 0080 Gaurko Euskal Herria osatzen duten harkaitzek itsasoan izan zuten beren antzinako jatorria; sedimentazio-prozesu geldian zehar materialak metatzen joan eta une jakin batetan azaleraturik eta indar tektonikoen eraginez tolestaturik, gaurregungo bere geografia osatzen duten mendi eta haranen erliebeari sorrera eman zion itsaso mesozoiko edo zenozoikoan hain zuzen.

85. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0014 Oroitzen naiz behin, teologi ikasle ginela, Arantzazutik aurrez aurre dagoen harkaitz hartara joan ginela.

86. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0033 Suzko trinkoen artean (harkaitz magmatiko urtua eta gero hoztua) Ahaggar, Darfur eta Tibesti ditugu, Kamerungo iparraldean daudenak, Afrikako ertalde-mendebaldean.

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0190 - Arkaitz, mendi, kosta, aizpe... eta abarren erosioaren eraginaz sortutako forma eta egiturak aztertu eta gonbaratu: labak, erosio eolikoa, uraren erosioa, tenperatura, erakuntza kapritxosoak, glaziareak, estalaktitak (3).

88. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0016 Beste untziak, arkaitzak eta hondarribiak alderazteko, beste bi tresna elektriko erabil ditzakete itsasuntziek: SONAR eta RADARa.

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0070 Oinandi zaharra ere saiatu zen errepidea egiten baina indar gutxi zuen eta ozta-ozta altxatzen zituen harriak edo harkaitzak, eta porlana nahasten.

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 0021 Gaurregun ezagutzen dugun bezala, oro har, Legazpiko lurraren estrukturan hiru une nagusi berezi daitezke:
- Mendi zahar eta malkartsuen unea Haitzkorri mesozoiko haroko kararrizko harkaitzez osatua, dena itsaso zenean.

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 0180 Ondoko datu hau eztabaidaezina da: gu baino lehenagoko gizonak naturatik guk baino askoz gertuago somatu du bere burua; iturri, zuhaitz, harkaitz, urtesasoinetatik gertu.

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0089 Garai honen ezaugarrik nagusiena bezala, arte erabilkorra eta arkaitzetan egindako arte-lanak ar dezazkegu.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0111 Iazimendu bat eta arkaitzetan egindako marrazki batzuk eskeiñi ditu leize-zulo honek.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0111 Irudi hauetatik batzuk, beltzez edo gorriz dibujatuak izan dira; beste batzuk, arkaitz gaiñetako bustiñean grabatuak.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0111 Aurkitu diranak: arkaitz gaiñeko bustin azalean grabatutako bison bat; eta lur-gorriz egindako marrazki bat, bisonarena hau ere.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0055 Beotibar-ko kantuan, adibidez, zelaien kontraposizioa () eta arkaitzen presentzia: .

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0148 Kosta harkaitzetan ere, madreporak desarroilatzen diren tokietan, alegia, Koral Hesi Handian, adibidez, egundoko koloretako arrai piloa bizi da, aho ttikiko, eta harkaitzetako animaliatxo edo koraletan horzkatuz elikatzen direnak.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0158 Harkaitzetako aldaketa seinaleak ikusirik, zientzilariek ezkutatu nahiz gaurregun bizi diren animalia askoen kondaira osatu ahal izan dute.

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0015 Granitoaren hutsarteetan ernetzen eta zabaltzen da, lamina gisa; harkaitz gogorren azpian gordetzen.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0072 Mugikortasun erlatibozko taldetan ibiltzen dira eta trebetasun berezi bat daukate suharria, kuartzita edo beste harkaitz gogorrak landuz tresnak egiteko.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0019 Meatokietan ireki diren tunel eta igarobideak zulatzerakoan egindako oharpenengatik tenperatura 1ampdeg; C gradu igotzen dela 33m. sakonera goazen neurrian; 3 kmtrotara ura irekiten jartzen da eta 50etara harkaitzak urtu egin ohi dira.

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0019 Lur gaineko harkaitzena baino masa askoz trinkoagoa da inondik ere, zeren, bestela, Lurrak ez luke 5 979 triloi tonelada metriko pisatuko.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0199 Itxasu-ko artzai batek orrazea arrapatu eta iesi joan zen laixterka batean; Basandere atzetik; baiño ia eldu zionean, eguzkiaren lehenengo izpiak irixten ziran une berean, ikutu zuen artzaiak arkaitz bat.

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0333 Harri bedeinkatuak. Asko dira sagaratutzat jotzen diran harkaitz edo harriak, eta horretxegatik ondatu eta lekuz aldatu ez leizken harriak.

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0015 Andromeda errege baten neska ezin ederragoa zen eta patuak eragindako gertaera desberdinen ondorioz kostaldeko harkaitz arriskutsu baten ondoan lotua izan zen, Leviathan-ek har eta irents zezan.

106. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0041 Barrena. Zuloak egiteko erreminta, altzairuzkoa, barra luze modukoa eta mutur bat daukana ebakitzeko prestatua, mekanikoki eragiten dena eta harkaitzak zulatzeko, eta lurzoruak sondeatzeko, etab.etarako balio duena.

107. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0041 Barreno-zuloa. Obra-fabrika eta harkaitzetan, batez ere harrobi eta meatzetan egindako zuloa, gero polborarekin edo beste lehergairen batekin bete eta harria lehertzeko edo zulatzeko balio duena.

108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0125 Animalia honen itxura xehetasun guztiekin jakitera heldu gara, harkaitz bituminosoetan banakoak osotasun ederrean aurkituak izan bait dira.

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0159 Ur gaineratze honen gertakaririk garrantzitsuena Aiako Harkaitzetan gertatzen da, magma granitiko baten intrusioaren ondorioa delarik.

110. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0193 Alvarez-tarrek buztinaren iridio kantitatea neurtu zuten eta harriduraz konturatu ziren aurreko eta geroko harkaitzetan zegoen iridio-edukina askoz txikiagoa zela.

111. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0059 Espezie batzu erdi lurperaturik egoten dira hondar edo lokatzezko zoruetan, Corymorpha, Cerianthus edo Edwardsia, edo harkaitzetako arteka edo arrakala artean bizitzeko egokiturik daude, hauetan gordetzen direlarik estimulatuak izaten direnean.

112. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0092 135 - Arkaitzetako zulo edo arrakalatan egoten den anemona, ez substratu bigunetan.

113. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0077 Gau batez eguratsean su-argi bat azaldu zen, Zelharburu-ko arkaitzetaruntz zijoan izar baten antzera, eta gero hango leize batera sartu zen.

114. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0023 Belako Harkaitzak eta Maldabeko Sakana Alkizako bidetik.

115. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0023 Belako Harkaitzak (Tolosa, Gipuzkoa) Ernio Mendiaren iparreko isurialdeak Oriako Haranaren gainera proiektatzen ditu bere karaitzezko kontrahormak, etenduraz betetako pareta osatuz, eta Alkizako inguruari nolabaiteko giro menditarra eraginez.

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0023 Belako Arkaitzak dira, herriaren HMan, gure arretarik handiena erakarriko dutenak, erreka karaitzezko pareta eder batzuek menderatutako sakan malkartsuaren sakonera urjauzi moduan salto egitera behartuz.

117. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0023 Etxearen atzetik, eskubiko bideak haizpitartearen goiko partera eta haitzen gaikaldera iragateko aukera emango digu; aldiz, ezkerrekoak, sakanaren hondora eramango gaitu, gure aurrean, basoan, somatuko dugun uren beragertokien eta urarleku batzuen mailara eramanez. 340 metrotako alturan iristen da sakanera, justu harkaitz handiez osatutako kaos baten azpikaldera, akuedukto zahar baten hasieran.

118. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0023 Berriro atzera jo beharko dugu inguruaren exploraketarekin jarraitzeko eta basotik gora, harkaitzezko kaosa zeharkatuz, goiko bidera itzultzeko.

119. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0023 Bidez kanpo bukatzen da igoaldia eskubiko talwegetik, harkaitzez eta landaretzaz eragotzia, igoaz (hobe da sasoialdiaren hasieran joatea), Zopiteko lepora, 590 metrotako alturan, (...).

120. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0077 Dena den, interesgarriagoa da oraindik uharretik jarraitzea harkaitzen azpikaldetik igarotzeko eta harkaitz azpiko babesleku eder bat bilatu, extraplomo itzel baten azpian eraikia, eta inguruko bordak baino zaharragoa dirudiena.

121. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0247 Bost kilometrotan zehar arroil basati batean zehar doa, harkaitzez harkaitz jauzi eginez, eta arboleztatutako arro eder batean baretuz, berriro ere Saseta herriaren ingurura arte beren estutasuna zabalduko ez duten bi hegal malkartsuen artetik bideratu arte.

122. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0300 Harkaitzetik igoaz, segurtasun osoz igo ahal izango gara, zailtasunak II goi mailatik pasatzen ez direla, biragune sistema erraz batera iritsi arte.

123. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0063 Bide zidor aldapatsuan gaindi igongo gara pago eta haritzez osaturiko basoxka bat zeharkatuz, harkaitzetara heltzerakoan arteak agertuko direlarik.

124. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0014 Gunnbiorn harkaitzetik harutzago, Beroki Urdinaren glaziararen hurbilera heldu zen.

125. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0117 Izan ere, superstiziozko praktikak sinodo horietako disposizioetan edo Dumio-ko San Martin-en (907) edo Arles-eko Caesareus-en (908) izkribuetako pasarte seinalatu batzuetan salatzen diren bezalako tankerak hartzen dituenean, berebat VI. mendean fanu zaharretara joan ohi direnei aipamen garbiak eginez, dei egiten zaie baso eta uretako numenei, aditzera ematen dutelarik, bestalde, santutegi eta aldare zaharrak badirautela oraindik, eta arbola eta arkaitz sakratuak beneragai direla, batek badu eskubiderik de terminis eztabaidak alde batera utzi eta gutxienez ere bere buruari galdetzeko ea noraino iristen den kristau-fedearen aitormena praktika horiekin batera erabiltzen dutenen baitan eraginik uste den metanoia (909).

126. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0167 - Danbada batzuk egiteko, dana prest zeukanean, ardagai-ariari su ematekoan, pospolo burua, alakoa, garrauts-saskira erori zitzaion... ta Joxe gaixoa arkaitz artean, ikatza baño beltzago, zearo kizkalduta arkitu zuten bere lagunak...

127. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak marrazkioeo/2 0132 Burdinarizko ardatza edo arkaitza.

128. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1986 0003 Amildegien inguruan, pasatzekoan edo arkaitz batetik bestera saltatzekoan, kontuz ibiltzeko, zion.

129. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1986 0003 Arkaitzak izugarriak ziran eta ondo begiratu behar zan pausoa nun eman.

130. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak aita'ren etxera 0007 Esango diot Jaungoikoari:
ez nazazu aztu,
ene Arkaitz.

131. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0046 Joan ta joan, ibilli ta ibilli, gizon indartsu bat aurkitu zuan, arkaitz aundi bati eusten.

132. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0046 - Erriaren gaiñera erori ez dadin, arkaitz oni eusten nago emen.

133. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0012 Santa Kruzen mutillak non ziran? Egun artan bertan, Arantzazuko arkaitzetan, artzai batek eman zien apaizaren berri: iges egin zuala orain ere.

134. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0042 Arkaitz Oriak iragan eta gero laiñoa sartu du eguerdi aldera eta ez du irurak arte altxako.

135. 1969-1990 gipuzkera liturgia salmoak 0086 Zatozte, kanta / Jainkoari,/ osasun dugun / arkaitzari.

136. 1969-1990 gipuzkera poesia a. sorrondegi 0166 Donostiako itxas ondotik
Aloñako arkaitzetan
Guztiok degu Amarentzako
Maitasun bat biotzetan.

137. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0108 Arkaitz baten babesean ezkuta ziren, andik zeatzago ikusteko asmoz.

138. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa mde 0090 Ala ametsaren iratzartzalle den Iparralderantz ziran ote joango, beren urratsak oian sakonetan barrura ezkutatzera, edo-ta, itsas-nesken dantza-leku izandako arkaitzetan exerita, ugiñen eta beren biotzen musika uzuari entzutera?.

139. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0110 Gurutze au dago Gipuzkoako lekurik zoragarrienean, emendik ekusten dira san dituan probinziaz gañera, arkaitz, mendi baso eta oyanak, agiri dira zelay-soro, ibar eta sagasti mardulak, agiri dira Uri, Erri eta borda uso churiak diruditenak arbol tartean, agiri dira burni bide, Irun eta Endayaco Estazioak, agiri dira Burdeosko munu, Bayonako barra, Biarritz-ko erri, Sokoa-ko gaztelu, Ondarrabi eta Endayko portu eta Mr. Abadiren jauregi galanta, ` agiri dira ichaso zabal, Bidaso-ibai eta errecacho garbiak, agiri da Justiz aomen aundikoa, lotsatua bezela chara-tartean, agiri da Guadalupeko Elizachoa bere dorre alayarekin, agiri da gure uri noble, leyal errutsu eta beti piela bere murru auratuakin, agiri da... baña bukatu dezadan zer agui dan, Aita Aranak gurutze onen peañan escrita zegoala kompondu zituan bi itz neurtu ooekin.

140. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. alkain 0052 Bi putre oietako bat bere arkaitz gañetik altxa eta egan astea nai dik, gero bera aren bizkar gañean jarri eta paseatzeko eta jostatzeko.

141. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. alkain 0052 Orrela ari gerala, altxa da putre bat salto eginda arkaitz gañetik.

142. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. alkain 0052 Amorrazten dionean, laister ostera putrea len zegoan arkaitz gañera jetxiko dek, eta orduan beste putrea ere altxa araziko dik.

143. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0028 Arkaitzean indarraz puskatzen ziran olatuak.

144. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño odol 0157 - Bota arkaitzak beera, saiak irentsi dezaten.

145. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa salmutegia 0155 Basamortuan arkaitza zulatuz, edan-ura eman zien olatuz.

146. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa salmutegia 0155 Arkaitzetik atera zituen errekak, ibaika joanerazi urak.

147. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. oñatibia 0030 Bat-batean, arkaitzetan, bere burua uretara jaurti zuan.

148. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0071 Aietxek barrakoiak! Arkaitz bat zan oso luzea, eun metro igual; ta saliente izugarria zuan.

149. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0071 Ogei bat metrora, iturri bikaiña, pul-pul-pul -, arkaitzetik ateratzen zan.

150. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: errikotxia, itxaspe eta beste zenbait bertsolari 0111 Orio`ko baserri au, itxas-ertzeko arkaitzen gañean dago, kukuarri mendiaren ipar-aldeko egalean, izugarrizko bakardadean.

151. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0135 Oietako arri aundi bat Aizkorri`tik Donostia`ra bota nai omen zuan Sanson`ek aballa aundi baten bitartez; baña, zimaurretan txirrits-egiñ, ta bide-erdian gelditu zitzaion arkaitza....

152. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0044 Arkaitz batera igo ta bidexiorra uraren ondotik dijoakigu.

153. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0044 Arkaitz gorri ta garbian amilka jeixten da, zillarrezko ura.

154. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0044 Arkaitz tartean putzuak.

155. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0293 Arkaitzaren pitzatu sakon batez baliaturik, bere bi alboetara bi orma sendo egin eta bere goialdean kañoi sapaiez elkarturik, dana oso ondo egiña; eta gaiñean, inguruko artzai-eraiketetan ikusi oi ez dan etxagintza bat, atea ere oso aundia: bera ikusita, artzaien bizilekua izateko aundiegia iruditzen zaiguna, baiña, ez dugu jakin zertarako erabili zuten.

156. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0031 Atzean, bizkar konkor bat bezala arkaitz galanta, illearen modura piñu batzuk dituela.

157. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0079 Baiñan, bi arkaitzen artean Pasai'ko sarrera extu medarra gaur bezain arriskutsua bait zan orduan ere, Txingudi'tik egiten zan Oiartzun'go meakien itxasoraketa.

158. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa onaind 0099 Atarik atara mendiaren oiñera eldu giñan; arkaitz zut malkartsuak idoro genitun bertan, eta eurok igotzeko gutxi lirakean bernarik azkarrenak ere.

159. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa onaind 0100 Jende-talde ura, guk milla bat oinkada emanda ere, abailari on batek bere eskuaz iritxiko lukean eulmenera zegoelarik, mendi-egala estaltzen zuten arkaitzetara guztiak egiñik, lotu ta potix egin zuten, elkar estu-azorik, duda-mudan doana ara-ona begira gelditu oi danez.

160. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa onaind 0100 Nire itzala nigandik arkaitzera bait zijoan, buru egiten zutenak argia nire eskui-aldeko lurrean ebakia ikusi zutenean, gelditu ta zerbait atzerantza egin zuten, eta berekin zatozten beste guztiak ere, zergatik jakin ez arren, beste ainbeste egin zuten.

161. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1988 0001 Maitasunak, eta maitasunak bakarrik eman lezaioke giza bizitzari arkaitz zimentu iraunkorra.

162. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Arkaitza bezin sendo Artetxe bere sinismenean.

163. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Euskalerrian euskal-aldizkarien mundu txiki ortan gertatzen da: arkaitzean landare berriak sortarazi nai, eta lur gizenean sortuak, ur-iturriak itxita, legorrak jota daudela.

164. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Udaran luma ñabartuaz bere soiña arkaitz eta oroldi legorren antzeko egiten dau, eta neguan famili bizitza itziaz, bakartade zurian, zuriz janzten da edurraren modara.

165. 1969-1990 zuberera poesia j-l. davant 0120 Orain askatasuna omen da Espainan,
Baina eskerrak nori, harzkume berriak?
Euskadi beti morroi baitago Espainan,
Berriz sortzen zaizkigu Herrian gudariak,
Askatasun beraren aldeko Intxortan,
Hedoietan zutunik, arkaitzen hortzetan,
Abarkak sakondurik, tximixtak eskutan!

166. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0106 Eta ustekabe haundia izan zan, ohituraren desmitifikazinoa ere ez zan txikiagoa izan, kentzeko lan erreza zirudiana lan gogorra bihurtu zalako, harkaitza agertzerakoan eta gogorra gainera ia ia lurraren parean estanda egitea beharrezkoa izan zen.

167. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0126 - Harkaitzen ondoan.

168. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0067
zatitu
arrotz
harkaitz
arren
haran
bailara
apurtu
atzerritar
haitz
mesedez
puskatu
faborez
ibar
arroka
kanpotar

169. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0137 Bere egituran, jatorrizko harkaitzen izaeraz gain, hainbat faktorek eragiten du, hala nola klimak, erliebeak eta beren baitan garatzen den jarduera biologikoak.

170. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00055 Zimenduak ez dira, normalean, oso sakon jartzen, zeren harkaitzik berehala aurkitzen ez den lekuan, lurra gehienetan buztin trinko (...)

171. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura portuko bakardadea 0061 Portuaren amaierara hurbilduz nindoan heinean itsasoaren zakartasuna nabariagoa zen, olatuak arkaitzetan apurtzen.

172. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0033 Baina baserriaren atzealdera heltzean, bertan harkaitz ikaragarria zegoela ikusi nuen, gainean geneukan ekaitz-zeru haren kontra islatuta, irudi beldurgarria egiten zuena.

173. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. cillero 0084 Izenak adierazten duenez, bi harkaitz biki dira, 300na metro inguru dutenak, eta hortik San Francisco osoa begiztatzen da lanbrorik ez dagoenean.

174. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0072 - Han goiko harkaitz handi hura baino beherago dago, eta hilobia sakanean egongo da nonbait.

175. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. ormazabal 0012 - Kaioak itsasoan bizitzen dira, harkaitzetan, portu eta itsasuntzietatik hurbil.

176. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00119 Nola santutegiko argimutilean pizturiko kriseilua,
hala gorputz lirainean aurpegi dotorea;
urrezko zutabeak zilarrezko oin gainean,
belaun ederrak oin sendoen gainean;
Harkaitz tinkoan ezarritako oinarriak,
Jainkoaren aginduak emazte santuaren bihotzean.

177. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00119 R/. Izan zakizkit harkaitz, Jauna, ni gordetzeko.

178. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00119 Zu baitzaitut harkaitz eta gaztelu,
zeure izenagatik eraman nazazu, eta gidatu.
Ezkutuan jarri didaten saretik atera nazazu,
Zu baitzaitut gordeleku. R/.

179. 1991> euskara batua liturgia garizumaldia 00042 Egun beltzean bere etxolan bainau gordeko,
bere txabolaren gordeenean ezkutatuko,
harkaitzera nau jasoko.

180. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00177 Gehi itzazu hainbeste hiri aparta eta hainbeste lanen nekea, hainbeste herri harkaitz latzetan eskuz eraikita eta antzinako hormen behealdetik irristatzen diren ibaiak.

181. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00239 Gero, kemena berbilduta eta indarrak berrituta, gudaldira abiatzen da eta, buruz aurrera, ahaztuta dagoen etsaiarengana doa, olatuak, itsasoaren erdian zuritzen hasten denean, magala zabalean eta sakonetik harrotzen duen bezala, lurretara harkaitzen artean iraulita soinu handi bat egiten duen bezala eta, mendi bat baino ez txikiagoa, etzan egiten den bezala; eta azpiko urak zurrunbilotan irakiten du eta hondar beltza gorantz botatzen du.

182. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00239 Eta ja ez dituzte gelditzen ez gizonek ipinitako ahokoek ez zigor ankerrek, ez haitzek eta harkaitz hutsek, (...)

183. 1991> euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0022 Harkaitzaren ondoan zegoen, eserita.

184. 1991> euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0022 Hirurak elkarrekin abiatu ginen gure harkaitzaren ondora.

185. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0145 Gero eta azkarrago ibiltzeari ekin zion, eta azkenean lasterka hasi zen bidean gora, aldika harkaitzetatik zehar laburtuz.

186. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0096 Harkaitzen azpia, alegia.

187. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0077 Gorriagoak dirudite harkaitz gordinek aitzinean.

188. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ibilien dima 00015 Harkaitzetan bizitzeko moldatutako hegaztien artean, buztangorri iluna (Phoenicurus ochrurus) eta buztangorri argia (Phoenicurus phoenicurus) ere aipatu behar dira; hauek ere intsektujaleak dira, eta harri-zulo eta zartadetan egiten dute habia, baina euren jokabide lotsabakoa dela eta, pixkanaka herri eta baserrietan ere egokitzen jakin dute, bertako horma eta harresietako zulo eta zartadak okupatuz.

189. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ibilien dima 00015 Honela, harrapari askok aukeratzen dituzte harkaitz-labarretako apal eta arpeak habia egiteko: belatz handia (Falco peregrinus) baso gain eta landazabaletan dabiltzan uso, birigarro eta txori txikiak ehizatuz bizi den harrapari espezialista eta hegalari bikaina da, baina harkaitz eta amildegiak aukeratzen ditu txito berriak munduratzeko.

190. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00158 Denok gaituk harkaitzeko deposito. Batzuk harkaitzeko ur-jauzi eta bestetzuk depositoko ur-geldo direla iradokitzen dutenek grazia egiten zidatek. Jatorrismoa indartzen ari duk azken aldian. Berezkoa, baserritarra eta freskoa bezalako hitzek funtzionatu egiten ditek oraindik.

191. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00070 Estrofaz-estrofako azterketa sakonegia delakoan, ezaugarri aipagarrienak adierazi besterik ez dugu egingo: orainaldian emana zaigu istorioa, kontatu egiten zaigu, oso da narratiboa, dramatikoa esango genuke (antzezteko aproposa). Aipatzekoa da lan honek naturarekin gordetzen duen lotura: mendi, harkaitz, gerizpe, txori, ur, eguzki, belartxua,... hitzak darabiltza Iraolak.

192. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. olaetxea 00029 Hipotesi honen lagungarri dira materialen kokapena eta berauen tipologia: material zeramikoa harresiaren inguruan agertzen da beti, harkaitzik gabeko esparruetan, eta harresitik 4 bat m-raino.

193. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. olaetxea 00029 Intxurreko bertako harkaitza, berriz, limolita zen, nahiko biguna eta puskatzen erraza, eta honek harkaitz zulatuaz etxeak egitea ahalbidetu zuen.

194. 1991> euskara batua saiakera-liburuak landaturismo 1999 00030 Mahastia eta olibondoak, kanaberak eta txoriak, soia horiko alorrak, abelbideak eta harkaitzak ugari dira.

195. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00040 Leku jakinetan dauden alubioiez osatutako lurzoruen gainean hedatzen da Erdialdeko Europako lurzoru nabarra eta erdialdeko eta hegoaldeko mendi garaien ezaugarri nagusia, berriz, rendsina hezea da, lurzoru eskeletikoak eta gris-horiskak edo harkaitz biluziak ez daudenean behintzat.

196. 1991> euskara batua saiakera-liburuak karne ampamp; klorofila 0009 Baina gaztelaniazko grotesco-ren etimologia, barregarri zentzuan, italianozko grottesco-ren grotto-ri atxiki beharko litzaioke, lehendabiziko erromantikoen irudimen pseudo-basatian hainbestetan ageri diren fantasiazko leizeetan harkaitzaren laztasuna irudikatzen duten arkitekturazko apaingarriak hain zuzen.

197. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0118 Arrigorriagako errepidean dagoen Uren Kontsorziotik abiatuz igoko gara Pagasarrira, ondoren balkoi moduko zeharbide batetik joango gara, Zolloko lakuaren gaikaldetik, xenda zoragarri eta oso errodagarri batetik (harkaitzetan dauden zenbait pasagune kenduta).

198. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0010 Gehien agertzen den harkaitza kreta dugu, foraminiferoen maskorrek osatua nagusiki.

199. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0040 Litologiaren ikuspegitik neurri ezberdineko legar-metaketa bezala defini daitezke (ur-harriak, hartxintxarrak, hareak, limoak eta buztinak) harkaitzezko oinarria estaliz.

200. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. aulestia 0607 rock n haitz, haitzeta, harri, harkaitz. Pile of rocks. Harrimeta. Harripilo.

201. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/7 0055 Euskal mitologian zenbait kondairak esaten du jentilek harkaitzak menditik mendira jaurtiz ibiltzen zirela pilotan.

202. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak bbarand 00018 Errekatik zazpi bat metro altxatuta, azpiko arkaitzetatik artu zituzten zimelduak.

203. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0057 Elorria arkaitzean lur minez dago, lur zabal gizenari ihes eginik arkaitza aukeratu eban, eta sustraiak ez dautse parkatzen, zarpil, biurri, gure bizitza iduri, betiko samin zaarrean, bakar eta lakar, baina maitagarri.

204. 1991> sailkatu gabeak egunkariak berron 0057 - Olako gauzatxoak atsegin zaizkizula ba dakit, eta gertaera ttiki bat aipatu nai dizut, ara: mendian gora, goi-gaiñean nenbillen, eta arkaitz burkail batean gurutze ttiki bat antxe; benetako maitasunez jarria zegola antz ematen zitzaion: aintxe unkigarria irudi ttikia.

205. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0017 Atoe-ontzi ugari aritu ziren atzo lanean, asteburuan Ingalaterrako ipar ekialdean harkaitzak jo dituen Freja Svea petroliontzia bertatik ateratzeko.

205 emaitza

Datu-estatistikoak: