XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0011 Gure obenen zorrak ordaindu ta betiko eriotzatik gu ateratearren, nai izan eban Jesukristok Nekaldia igaro ta gurutzean il.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0017 Agurr Maria, graziaz betea, Jauna da zugaz, bedeinkatua zara zu andra guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua. Jesus. Santa Maria, Jaungoikoaren Ama, erregutu egizu gu pekatarioen alde, orain eta geure eriotzako orduan. Amen.

3. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0094 Atsegin-atsekabe onekaitik eskatzen deutzugu, poztu deizula gure biotza oiñ bizitza on baten pozagaz; eta gure azkenengo atsekabietan, zuriaren antzeko eriotziagaz Jesus eta Maria lagun doguzala.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0190 Au da beti itxastarraren bizi izatea: noizbait etxean, ekatx, lauso, ontzi ta itxasertzetako atxen bildur baga, ardura barik lo egiten, ta gero itxasketan, txitean-pitean arriskupean, eriotzea begien aurrean dabela.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0029 Zorijontsua izango zara, kristiñaua, eriotz-aldijan Andra Marijaren zaindasuneko kate gozuakaz loturik bazagoz; betiko gaizkapena ziurrtuko dautzue estuntza maitagarrijok, ta betiko bake zorijonaren egun sentia izango jatsu aonelan zeure eriotzia; eta Marijaren otseiñ askok esan dabena autorrtuko dozu orrduan: Ikusi ezpaneu, eneban ziñestuko ain gozua zala iltea, Oe ondora etorriko jatsu Karmengo Ama Erregiña bere eskapularijua soñian badozu, eta bijotzez badirautzozu: Ene Ama gozo-gozua, lagun zakidaz orrdu onetan, zeuria naz, zeugaz ilgo naz.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0025 Ortxe dakuskuz eguno illundu bako argitasuna ta beit izegiriko sua, gautu ezindako eguna ta eriotza bako bizia.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0025 Zeure berba zoli entzungarriakaz eldu beitez gureak; eta Zeure bitartez Jesusegandik iaditxi daigula geurez lortu ezin doguna; au da, Beragaz atsakabe-artean emen da Beragaz zorion-artean gero, eriotza on baten bidez, bizi izatea. Amen.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0131 Naiezak baiño be zauzkada geiago eragiten deusku eriotzeak, berau dalako naiezik naiezena.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0131 Liburu santuetan iaiotzako eguna baiño obea dala eriotzakoa irakurri-arren Vos homini illi per quem Filius hominis tradetur Mat XXVI 24 iaiotzako egunari begia argi egiten iako kristiñauen euren etxeetan be, eriotzakoari barriz arpegi illuna, goibela, sotilla, mukerra ta negartsua.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0131 Ezin etxekotu da gure artean eriotzea.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0131 ¿Zer da edo nor da eriotzea?.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0131 Mundutarren begiakaz begiratu-ezkero, eriotzea arerio andi bat da, beste guztiak baiño esku azurtsuetan indar geiago ta biotzean amurru geiago daukazana.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0131 Zerutarren begiakaz begiratu-ezkero ostera, eriotzea Jaungoikoaren eskudun edo ministro bat da; betiraupeneko, beste munduko atezaiña.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0058 Ondo il nai dauna, bizitzan eriotzarako gertu bedi.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0058 Eriotz onak betikotasun zoriontsua bere ondoren dakarr eta zeruko atea edegiten dauskun giltza dirudi: augaitik, bizitz zuzen eta errugabea egin daben asko ta asko, eriotzea urr ikusi arren, beste enparauak lez ez dira illundu ta larritu, alaitu ta poztu baño, ta gizaseme geyenentzat ikarakorr eta bilddurrgarri dan eriotz baltz ori, aizkiderik onena lez, abegi ta txerarik ederrenagaz arrtu dabe.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0058 Eriotzea aizkide lez arrtu al-izateko ¿zer egin bearr ete-da? Orretarako, eriotzeak nai ta ez kenduko dauskuzan gauzetatik, orain geure biotza azkatu bearr dogu; eriotz-aldian, gura-nai-gura ez, itxi bearrko doguzan gauza orreik, orain, geure aukeraz, itxiko ba'genduz, eri-otzeak gitxi ikaratuko ginddukez.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0059 ¿Eriotz zoriontsua euki nai zeunke? - Egin dozuzan gaiztakeriakin zeure gogoari ezarri dautsazuzan orrbanak garbittu egizuz: lenen egin bearr dozun lana, orixe da.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0059 Alde batetik, zeure ogen eta dongakeri orrein samalda izugarria ta euren gaiztakeri ta ezaintasuna, bestetik lasterrtxe letorrkizun eriotz, epainkunde ta barrendiko sua: batetik, Jaun onak egin dautzuzan erruki ta mesede andiak, bestetik zeuk berari egin dautsazuzan laido ta irañak: batetik Jaunaren zugazko ontasun eta maitasuna, bestetik zure beraganako dollorrkeri ta eskarr gaiztoa gomutau ta auznarrtu egizuz: zeure dongakeri izugarriakin lotsaturik, Jaunaren aurrean auzpaztu zaite ta biotz-biotzez esan egiozu: ¡Erruki zakidaz, ene Jaun ori, nitzaz obendi eskarr gaiztoko aonegaz erruki!(Luc. XVIII, 13).

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0184 Mariyac eruan eban bere zintzotasun ta leyaltasuna arec eta ez gura izateraño izan Jaungoicoaren Ama, Aingueruac esan eta azaldu ezpaleutza, izango zala Jaungoicoaren Ama bere garbitasun ta ezquintzariyaren calte baga; Mariyac zur ta lurtuten gaituz Calbariyoan; bada bere apaltasun ereguiyaz, bere maitetasun izate gañecoaz, bere Jaunaren asmu gurgarriyaganaco zintzotasunac urten eraguin eutzan garailari, munduco Salbaguilliaren Curutziaren oñian, batzandu ta estututen zala umantasun andiyaz bere Seme Jaungoicoaren eriyotza umil ta mintzuaz.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0184 Mariyac jarraipide edo onpide orretan iracazten deuzcu izan zala zintzoa ta leyala eriyotzararte.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0185 3. Jaungoiko bat eta iru notin dirala, Jaungoikoa guretariko bakoitzaz arduratzen dala, guztiok Aita Goikoa'ren seme gareala ta anai legez alkar maite bearr dogula, Jaungoikoa'ren naya bete bear dogula, eriotz ostean guztiok epaituko gaituala ta bakoitzari irabazi dogun sari edo zigorra emongo dauskula... egi guztiok Jesukristok irakatsiak dira.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0044 Comuniñoco Sacramentu guztiz santuan artu dozun esquero Jesucristo gure Jaunaren gorputz eguizcua, emon biar deutzazuz esquer andiyac Jaungoicuari, berotzen dozula zeure deboziñua pensamentu santuacaz, ta batez bere Jesucristo gure Jaunaren pasiño ta eriyotza santua gogoratuaz, berac Sacramentu santu au jarri ebanian, aguindu eban leguez.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0106 Sinistu ta autortuten dot, Jaungoicuaren Semia guizon eguinic, Jesucristo gure Jauna derichona, dala Jaungoico ta Guizon eguizcoa, legue zarrian guri esquinirico Mesias eguizcoa, igarlac aurretiyaz icusiya ta mundura gure oneraco etorreric, ta Mariya Birgiña guztiz Santiagandic jayoric gure erozpenaraco, curutzeco eriyotzia igaro gura izan ta eguiz igaro ebana, nundic biziyac ta illac juzguetara etorrico dan munduaren azquenian, au da onai betico atseguiña ta deungai betico nequia emoteco.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0177 Jaungoiko-Semea'ren gizakundea ta eriotza barriztau oi dabe yaupaldian.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0304 Gexoari eleizakoak adionez arrtu-azo, ta eriotz onerako gerrtatzen dabenak, erruki-egintzarik txalogarriena ta Jaungoikoa'gazko irabazkorrena egin daroye.

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0145 Izan leiteque onelan, pentsamentu orreec gaitic Pilatosec gogoa artu ebala castiguetaco aren errua, eta aguinduteco guero soldaduai erreiñoaren irudiacaz burla eguinda, osatu eioezan bere pentsamentu zoroac, eta bide batez eriotzaric aguindu baga, itzali judeguac eutsen gorrotoa eta baquetu batera bere burua eriotza orre gaitic, areec emoten eutseezan arduretatic; cer gaitic uste eban azote eta burla areen ondoren ezzala Jauna egongo erreguetaraco, ezta orren asmuric artuteco bere.

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0305 ¿Ceinbat errazoe andiagoaz aguertuco ez eban bere damuari eta ezauguera Jauna curutzean egoanean? Icara eguin eban lurrac eta arriac bringau cirean eta ezagutu bear gure oinpeco criatura onec bere Eguillearen escu eta indarra ainbat gloriaz garailari pecatu, inpernu eta eriotzatic urteten ebanean; eta diabruaren catigariotic ascaturic ta irabaciric bere erria erruquitasun eta aleguin indartsu bat eguinda, eroian curutzeco bide bacar eta solletic ceruetaco bicilecu zorionecoetara, beti an biciteco ascatasun oso eta arrizcu bacoan.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0305 Baita icara eguin eban lurrac, aitu guiñeian bere barruan eucazan inpernu eta eriotza, noren erraztuac berac gorderic ebazan icaratu cireala.

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0305 Eriotzac icara eguin eban bicitziaren ain ur icusi zanean, eta asartu bazan bere Jaunari esexten; bere ondoan icusi zanean coldarturic eta arrituric guelditu zan, eta gogoa beeban bere beste guizonac leguez iruntsi eta deseguiteco, contrara jazo jacan eta bicitzaren ur corrontetan iruntsia eta itoa aurquitu zan Apostoloac esan eban au: Absorta est mors in victoria au da; iruntsia eta banatua gueratu zan eriotza garaitza ain miragarrian.

30. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0305 Onelaco burla modua eguin eutsan Jaunac eriotzari, bada uste ebanean Jaunari bere atsamarrac ezartea, berari Jaunac bere escu altsua sendo ezarri eutsan, eta ichi eban aurrerantzean iñori calteric ez eguiteco egoaroan; cer gaitic curutzean guztiz gora jaso eban ezquero bere indarrez, bota eban andic eta ezarri eban lurrez contrara guztia zatitutera guiño; alanche esan eban aurreztic Isaías Igarleac.

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0095 Ez gueiyago esquerbagatasunic, ene ama; nic gorroto deutset pecatu guztiyai, eta lenago gura dot milla bidar il, bein bacarric esquer-charrecua izan baño, nire salbaguiliac nigaitic igarotaco neque eta eriyotzara.

32. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0254 Eldu da, Jauna; nire eriotzaco ordua.

33. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0255 ¡Oh eriotzia! erdu, ta eracutsi eguidazu neure Jesus maitegarrijaren arpegui ederra....

34. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0134 4. ¡Zeñen laburr, zeñen izun, zeñen okerr ta zantarr diran atseginkeri oro! Ayek, baña, ordi ta itxu dirala-ta, ez dute oarrtzen; aitzitik ere, sengabeko abereak bezelaxe, bizitza ustelgarriaren atsegin urriagatik, gogoaren eriotzara yotzen dute.

35. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa euzko deya 1921 0091 Zeure erijotz garratzaz irasi zeban gudaltza aberrkoya zatittu edo bananduta; Zeuk erijotzaz lorrtu zeban gurenda ixugarrija Jel-izparringiz lañoztu; Zeure euzkel-irakaskintzeak ezetsitta, ta zeure irakaspenak aberrijatzaz, euzkereatzaz ta aberrija gaizkatzeko arazo gustijetzaz jarraitzen dogunok, ezetsi ta jazarrkatuta, zeure jarraitzalle deitzen diran orrekatik.

36. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 Arren bada, krristau maitea, zerua odei beltzez eta lurra jira-biraka aizeak dekarren orrbel-orriz estalirik dakuskitzunean, Azaro ill onetan batez ere, zere eriotzaz oroitu zaite, eta Purrgatorio'ko anima gaixoen alde Jaun errukitsuari otoitz egiozu.

37. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0016 E. Artuleique, lenengo Jaungoicuari laguntasuna escatuta, eta guero bere ontasunian edo Jesucristoren eriotzan pensauta.

38. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0006 Neu lako eskarr-gaiztoagatik, kateyak, aztinddubak eta ukabilkoak arrtu dozuz, ta bai-be lotsazko erijotza izukorraren epaya!.

39. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0050 (...); opa deutzudaz, Jauna, neure bicitza, eguite ta neque gustiac neure pecatuen orderaco, ta icharoten dot ceure ontasun ta erruqui amaibagian, parcatuco deustazuzala ceure Odol precioso, pasiño ta eriotzagaitic, ta emongo deustazula gracia bicitza obetuteco, ta Zeu serbietan irauteco neure eriotzaco orduraño. Amen.

40. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0068 ¡O Birgiña María, Jaungoicoaren Ama maitia eta pecatari triste guztiyen misericordiyazco Ama! lagundu eguidazu gau onetan, gorde naguizu; desamparadu baga neure eriotzaco orduan.

41. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0018 Erregiña chit bedeincatia eta Jaungoicuaren Ama, zure coroe altzuaren amaicagarren excelencija da, zure seme guztiz onac, curutzeco eriotziaren bitartes Aita beticua gana juateran icentadu cinduzala Adanen seme alaba gustien Ama maitetsu eta consolagarritzat.

42. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0019 Erreguiña gustis altzua eta Jaungoicuaren Ama, zure coroe chit glorijosuaren amabigarren eta asquenengo excelencija da, eriotza absequintsu eta zoragarri baten bitartes eruana izan ciñiala cerura gorputz eta arima, contadu ecin leizan beste Aingueruen Coroen artian Trinidade chit Santuaren jarlecu edo tronuaren ondora, eguiten eta coronatzen cinduzala Trinidade Santiac berac izatia artu daben gauza gustien Erreguiña.

43. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0026 Aingueruen Andra eta Erreguiña, arsain arduratsua legues, bici cinian artian zure Seme Jaungoicoscuac bere erijotsaco orduan zure ardurara ichi eutsun artaldia, sucendu senduana zure iracatsi santu eta osasuntsuacas; eta orain Eleissa guerra gudari esquer onecuac, lurrian emoten deutsusan esquer samurrac artuten dosusala, gauza gustijen Erreguiñatsat ceruan esaguten zaituesana; ain lecu goijan, Andria, zu ipini ta icustiagas, postuten nas; eta ain Andra maite eta samurra gure sucentsallia isatian daucagun sori onagaiti, Aingeru nausijen taldias batu eta euracas batera esquerric beeratuenac emoten deutsudas.

44. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0043 Erijotzearen gomutea.

45. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Pastorella arijagaz maittasun ipuñak jossi edo planch baten malkoetan ugesaba andriaren erijotza gomutetan eben.

46. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0195 ¿Eta batzuen eta bestien erijotzia zelacua da? Icusi dabenari itandu.

47. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0229 ¡Oh, Jaungoicua!. Zure Seme Bacarrac bere bizitza, erijotza ta biztueriagaz betico Salbaziñua ecarri euscun.

48. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0517 Atzera Leire'ra etorri zan, lekaipuru-egiñenak zintzoro betatu ebazan, deunen erijotzaz il-arrteño.

49. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0165 Onela egin zuan gure Jaunak oben edo pekatu orrdezko ordaintza: gure utsegiñak osatu, gure zorrak ordaindu ta gure okerrak zuzentzearren ezin esan alako neke ta samintasunak eraman eta azkenik eriotz lotsagarri batekiñ ill.

50. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0022 ¡Oh Jesus erruquitsu, Jaungoico biziaren seme pecatarien ordez il ziñana! eta nolaco eriotza!... gurutze batean, eta bi lapurren erdian.

51. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0294 Gure Jainco eta erruquizco Aita: aldare ontan goratzen ditugun santuen bitartez, biotzez escatzen dizugu, zu goratzera etorri gueranoi eman zaizquiguzula anima ta gorputzeraco bear ditugun ontarte ta laguntzac; eta batez ere, ez dizaguzula ucatu gure griña gaiztoac ezi, ta birtutean aurreratzeco laguntza, eriotzaco garaya baño len pecatuen zorra ordaindu dezagun; zure gogo santua eguiteco poz eta indarra ta gure eguinquizun guziac betetzeco osasuna ta paquea.

52. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0020 Eta jauskañi? Jauskañi edo sakrifizioa au da: Jainkoak daukan gauza guztien eta gure bizi ta eriotzaren jauntasuna aitortzeko, eskeintzen dana gauza aldatuaz, aitortzeko egiten dan gauza nabari edo oarkorraren eskeintza, legez jarria eta Jainkoari egiña.

53. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0046 Meza nagusietan apaizak laguntzaleari (diakonoari) pakea ematen dio PAX TECUM esanaz: gero bigarren otoitza: Aitaren gogoz, Espiritu santuak lagunduaz zure eriotzaren bidez mundua biztu zenduan Jesukristo Jauna, Jainko biziaren Semea: zure gorputz done eta odol oneganik nere gaiztakeri ta gaitz guztietatik gorde nazazu, egizu ni beti zure aginduai lotzea eta zuregandik ez iñoiz alde egitea: Gizaldi ta gizaldietan Aita Jainko bera ta Espiritu Santuarekin bizi ta errege egiten dezun Jainkoa.

54. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0256 Ez gueyago pecaturic, nere Jesus, ez gueyago pecaturic; maite zaitut biyotz guziz eta zure Pasiyo ta eriyotzaren izenean diyot berriz ere pecaturic ez gueyago; eta escatzen dizut lagundu nazazula zure laguntzarequin, zaindu nere etsai guziyengandic, eta emen zorigaizto ta asmo galgarriyetan eutsi zadazula zure escuz, beñere pecaturic eguin ez dezadan.

55. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0339 ¡Anai maite! (edo arreba, aizpa maite,) Jaungoiko guziz Altsuagana bidaltzen zaitut, eta egin zindubanaren eskutan jartzen; Adanen ondorengo bezela ordaindu bear dezun zorra eriyotzaren bidez kitotu-ta lurraz egin zinduban Jaunagana berriz biyurtu zaitean.

56. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0094 Agonian daudenai ongi iltzen lagunzerakoan esaten diran otoitz, ta erreguak gau artan il bear bazenduke bezelako arreta eta berotasunarekin irakurri, eta irakurtzen dezuna, buru, ta biotzean erabiltzea, orduan egiten diozun zere animaren eskeintza edo rekomendazio arek eriotzako ordurako balio izan daizula Jaunari erregutuaz.

57. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0094 Erretiroko egun santuan aitatu ditugun gauza guztiak ezin badituzu, beretatik aldituzunak egin itzatzu, eta Jaunaren laguntza, ta bendizio ugariak zurekin izango dituzu, eta azkenian eriotza on baten bitartez zeru ederrean sartuko zera.

58. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0436 Zeure esan egite guztiak zuzentzeko egin bear dezuna da, bereala ekin ogeita amaika egunetako gogarte edo meditazioren bati; au da, esaterako eriotza, juizioa infernu edo betikotasunari, eta zeure biotza geien piztuko dizun, zintzoago iratzarri ta bildur geiago sartuko dizun gogartea aukeratu eta artu zazu.

59. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0666 Eta, bere moja lagunak esaten digutenez iru asmo aiek ederki bete zituan, alik eta 1911ko, Martxoaren 29an, santa baten eriotzaz il zan artean.

60. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0666 Bere komentuko moja, ta berari eriotza ona egiten laguntzen zeuden Aita bi, Prantzisko Doatsuaren semeak, onen eriotza ta juizioaz guztiz arriturik gelditu ziran.

61. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0438 bada zerbait otsa
lenaz iruditu zait
eta biyotz poza
¡a! trukatu liteke
¡arantza zorrotza!
Jesús! au gertatzera
¡zer pena!, ¡zer lotsa!
munduko esamesak,
gaitz gille bakoitza...
baldiñ gertatutzera
emen eriyotza
.

62. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0114 -- Gizon ospatuen eriotza, elizgizonak, erriaren edo gobernuaren langilleak, ildakoaren bizi-berri laburrak.

63. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0127 Jaungoikuaren aginte aundiz, eta bere borondatia osaturik, eriyotz beltzat eramanak dira andria, zapelaitzak chitua eraman oi duben bezela.

64. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0020 ¡Il guziak eriotza zorr! Beste batean oso asarre zegoan gure Antton.

65. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0143 Bekatariren baten biurtzeak, bizitz onera deitu oi digu; bat batetako eriotzak, konpesatzeko, deadar egiten digu; zure barrungo kezkak, oitura gaizto ura uzteko, esaten dizute; eta iñoiz birtutearen gozotasunik ezagutu badezu, agian esango zenduan ixillik:¡O zer alai ta atsegingarriak diran, Jainkoa maitatuaz igarotzen diran egunak!.

66. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0093 Maiz icusi dedan gauza da, San Inazioren ura azquenengo gassotasunean edaten dutenac, Fede ta debozioz Sacramentuac artuta, eriotz pozcarria eguiten dutela.

67. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0093 11. Asco persona San Inacioren ura edan ezquero, il ziran coleraz edo beste eritasunen batequin; il ziran ordea eriotz, on santu ta zorionecoaz, Sacramentuac artu ta sosegu ta paque gozoan: eta cristauaren azquen ona bat edo batec gauza guchitzat baldin baleuca, gogoratu bear du San Pedro Claver-en esaquera oroigarria.

68. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0025 Arri ta belarri egiñik negon! ¿Nola? I niregatik maitemindurik? Jaungoikoarren, Mari, ez niri bizia kendu, oraiñ arteo zori on izan diñat eta; ez niri, siñestarazi eriotza lekarkidaken gauzik; ez, arren, niri istarik egin, Mari!- Ez dezadala zerurik gezurra ba diot, esan zuen neskak: siñista ezak.

69. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0055 Mirei! musu bat, eta gero eriotza... Bakarrik geuden ta... Neska zurbil zegoan; mutilla zoraturik, begira zegokion.

70. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0085 Torru-txoria adaxkan bezala daukak ori; atzematea uke atsegiñik aundiena, ta ereganatzen egiñalak egiñen dituk talo gozoaren bidez, eta zinkurin egiñen duk eriotzeraño; torru-txoria ez duk ordea ire eskuetarako, beartsua aizelako.

71. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0145 Itzuli iozute begi-argia, Santak, beti itzala ta itzala, eriotza baiño okerrago da ta.

72. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0044 Gizonen artean dauden min, neke, oñaze, ustelkeri guziak, eriotza bera ere, oben onetatik sorrtu dira.

73. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0044 Oben bategatik ainbeste ustelkeri ta eriotz etorri da; ta neri, Yaunak, ainbeste ta ainbeste oben eginda, ez dit ezer ere egin.

74. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0080 (...), gizonak osasun ona dutelako, zarrak oraindik bizi litezkelako, gaxoak beayek baño gaizkiago zeudenak sendatu diralako; guziak eriotza urrutiratzeko aitzakiren bat bai dute.

75. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0080 Eriotza beti zure ondoren dabil, zuk ustegabe, zuri gogoa lapurrtzekotan; ta orregatik goizean esnatzean, ez dakizu, arratsalde aretan eguzkia yoan baño lenago zu ere lurretik yoango ote zeran; eta gabean oeratzerakoan ez dakizu, urrengo goizean eguzkia ikusiko ote dezun.

76. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0014 Sacramentuac utziaz zuazen bezela, dijoaz gueitnaz utseguiteac, guelditzen zeralaco bizitzaco ogui gabe, izanic au Antioquiaco San Ignazioc esqueintzen ziena lenengo eundi edo sigloco cristauai, pecatuaren contraco erremediotzat eta eriotzatic libratzeco prenda bezela.

77. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0187 (...) eta eriotza urreratzen datorrkidala ezagutzen dedalako, goi-gauzetara oso emana eta nere pekatuetzaz negar egiñaz, bakar-bakarrik egon nai nuke; augatik anai Leonek ondo dirizkionean ogi pixka bat eta ura ekarriko dizkit bai, eta iñori nigana ezergatik ere urreratzen ez diozute utzi bearr, nerekikoa nere orrdez zeok egingo dezute.

78. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0054 4- Eriotz ona iristeko otoitzak egin.

79. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0351 Ainbeste neke, oñaze, eta atsekabe ondoren iru ordu gurutzean egin-ta eriotz-gogorra eramanaz salbatu gaituzun Jesus ona!.

80. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0247 ¡Ai Jauna, ze eriotzea! Iñauldurizka ebillen lurrean abade eske, baiña danak soinei gora egiten eutsen; eta arerioa ganean etorkuna legez, bidean itxi bear izan zan, non ill zan arik lasterrena.

81. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0210 Au ezta esatea, indarca, borchaz eta estutuaz ateraeraci bear dala negarra, eta mingarri eta penagarri izan bear balitzaye becela damua, heriotza edo munduco beste ez-bearrac dirala bide guertatzen dan becela; ceren orañ diogun damua, borondatearen eguite edo lana dan, eta dago, ez beguíac negar asco issurtzean, ezpada biotzác becatuen gorrotoa artzean, gauza ciertoa bada ere, iñoiz ugari ematen dituela biotzac negar oríec.

82. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0433 Beguira bere escu guciracoaren señale ceñ seguru eta aguiria ematen digun, heriotza eta bere etsai guciac azpiratuaz, eta bere hitzac uts-eman eciñ lezaqueala, bitori añ garai eta arguitsuaz argui eta garbi aguertuaz, bada Bere gorputz sagraduaz hitzeguiñaz juduai esanic: Deseguizute templo au, eta iru egunean ostera bera eguiteratuco naiz;.

83. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0250 Meza ematen duan apaizak eta entzuten dutenak, jartzen badute bere begien aurrean Pasio ta eriotza samiñ au, beren erreguak nai-ta nai-ez entzungo dira.

84. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0490 Bere eskuen artian Jaungoikoaren Semea berriro gizon egiten da, jaiotzen da, ta eskeintzen dizka bere Pasio samiñ eta eriotzaren merituak, Jaungoikoaren santutasun eta mundu errudunaren artean pakeak egiteko, Juez justu ta pekatari gaixoaren Bitarteko bezela.

85. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0570 5ampdeg;. Nere Jaungoiko Salbatzallearen besoetan eta biotzean eriotza santu bat eskatzeko.

86. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0570 1.ampdeg; Nere Jesus, zure biotz atsekabetuaren estutasun eta oñazeakgatik, eriotzara arte triste zaudena, indazu arrisku guzietan anparatu ta pekatu larriko tentazioetatik aldenduko nauan, Jaungoikoaren beldur osasungarri bat.

87. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0129 Erriak orain esaten eztuenik bakar bat: zu maitatzeak lekarken eriotza I. 72-9.

88. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0301 Uste gabeko eriotz zital batek gure artetik eraman zigun, gizarajoa, senideak ta adiskideak negarrez utzirik.

89. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0065 Eta Aitak itxura ontan ikusirik etzuan bere Semetako ezagutu nai izan; eta nola eriotza baita pekatu edo gaizkiaren sari edo salaria, arrgatik bearr izan zan Jesus'ek ere eriotza eramatea.

90. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0065 Bere gogoz pekatarien itxura ta guzion erantzuntzale edo kittotzale egin zan ezkero, eriotzarekin pekatuak merezi zittuan mingarri guziak Jesus'en gain erori ziran.

91. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0065 Jesus'ek bere gain artu nai zittuan min oiek eta eriotza gertu edo prestatu ta eman zizkioten Judas Bialdu edo Apostolu zikoitzak eta Juduen Buruak, Eskribak, Fariseoak eta Apaizak.

92. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0186 Bazter guziyak illum ikusten zituan Jesusek, bere mingañ ondocho legortua nekez ibilliyaz, begui lausotuak goruntz jasorik, alako bakardadian zergatik lagatzen duan Zeruko Aitari galdetzen dionian, eriotzaraño laguntzen diyon Amak bere biotzian artu zuan estenkada, nik adierazteko baño zorrotzagua da.

93. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0222 ¿Ez dakizute zuen eriotza ezdala izango samiña ta atsekabea ezpada?.

94. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0222 ¡O ichutasuna! esaten du jaunak beste toki baten: igarotzen dezute egunak, urteak ta bizitza guzia atsegiñ, egokitasun ta ondasunez beterik, eta ezdezute pensatzen laister bizitzatik eriotzaren besoetan eroriko zeratela, ogetik obira, maitik ta atsegiñ artetik infernuaren leiza zulora: Et in puncto ad infernum descendunt Job c 21 v 13.

95. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0222 ¡Oh aizken izugarria! ¡oh eriotza negargarria!.

96. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0222 Zer da eriotza? Guziak erantzuten dute bizitzaren arribizia bezela dala.

97. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0222 Arribiziak ezdu beste gauzarik egiten, esaniko gauzak berriro erantzutea baño: alan bada gure bizitza izan bada Jaungoikoagandik aldendutakoa, eriotza ere Jaungoikoandik aldendutakoa, izango da.

98. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0222 San Pablo apostoluak esaten du gizonak eriotzan, bizitzako demboran eraiñ duana, batzen duala: alan bada bizitza igaro badu pekatuan sarturik, eta griña charrez beterik, eriotzan euren frutu samiña batu biarko du.

99. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0017 4. Izanen naiz hekien ihes leku segura, hekien bizian eta bereziki heriotzean.

100. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0023 (...), Salbatzale bat sorthuco cela haren arrazatic, debrua garhaituco zuena, eta gizona libratuco bekhatutic eta heriotcetic.

101. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0162 Ezari zien ere haren buriaren alde gaiñian haren heriotziaren sujeta izkiribaturik zoiñ beitzen: Hau da Jesus, judioen erregia.

102. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0089 Jesus Jaunak bere humiliazione eta heriotzen bidez merezitzen zarozkigun, gure bekhatuen barkhamenduarekin batean, salbatzeko behar ginituen grazia guziak.

103. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Arrigarria. Bizi diralarik etzaigu gogoratzen gure gzon ospetzuak goratzea. Eriotz zitalak arnasa ebaki dienez gero, ordea, ordun bai, gorosarre oro, gutxitxo iduri.

104. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Ordutik ona, baña, or ibilli dira, batak au esan, bestiak ori erantzun, eztabaida gazbakuan, eta bitartian ¡amaika erijotza bidebako egin dabe doixtarrok itxasoetan! euron itxaspekoetaz ta euron miñakaz.

105. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Erromarren buztarri gogorra austeko asmuz asaldatu ta jagi ziran persitarrak; baña izkillu-indarrez zapaldu onetan bere jainko-aizunak lagun izan yakozala uste eban Deki'k, eta menpeko kistarr guztiei siñestea ukatuazo edo ezpabe eriotzea arrazoteko asmuta erabagia artzen dauz.

106. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Lasterr ixan zan Eneko gexo ta...arrez; eta kistarr on eta zintzua, ikurrtonak arrtu eta erijotzerako gertu zan.

107. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Gabon gabaz Meza emoten egoala, igarri eban, Jaunagana biurtu zanetik beti gogoan erabillan eriotzea, ba-eterkiola.

108. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Izpirik be etzan larritu; bestera ezteguetara bai lioan, ardura zoliz gertu zan Ander eriotzara 1373`garren urteko urtarrilla`ren 6`an il zan, betiko bizitzarako ate ta bide yakan eriotzea, aizkide auzo, arrpegi alaiz artzen ebala.

109. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Eriotz-ostean be alatz asko egin ebazan eta VIII Urban Doipuruak ipiñi eban deunen zerrendan Korsini`tarr Ander`en izena.

110. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Liburu barri bakoitzak izkuntzaren eriotza piska bat aldendutzen dau.

111. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Negarr-intziri tta ittuntasun areik, aurreko egunian arrantzuban ebiltzala San Francisco de Asís arrantzu-ontzijan erijotzea idoro eben zoritxarreko arraintzale gaxuak sorrturikuak ixan ziran.

112. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Bi gorputz jausi dira; bat betiko ill: bestea... eriotzakin naigabe larri artean guda astun gogorrean dabil.

113. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 ERIOTZAK.

114. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Orregaitik Deun edo Santuak ain itsatsi eta ezarrita zeukaten euren biotzetan eriotzaren oroimen osasungarria.

115. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Egia da gure egunetan batez ere, ikaragarrizko alegiñak egiten dirala eriotzaren gomutarik ere gelditu ez dedin gizartean, baño dan dana alperrik, bada au aurrera eta aurrera dijoa jaramonik ere egin gabe gizonen iritzi eta esanai....

116. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 ERIOTZA.

117. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Pio Amaikagarrena, Austria'ko burua zan Dollfussen eriotzak asko naigabetu du.

118. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 IGANDEKOA.-USTE GABEKO ERIOTZA.-BESTE BERRI BATZUEK.

119. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Hoik guziok hola direlarik, gerlaren astean, Pradera, Donostia-n zen; gorriak, militarrek egin eriotze ta tzarkeri aunitz sufrituta gero, nagusitu zirenean, asi ziren, berak ere, militar eta aien lagunei, eriotze ta kalte aundiak egiten.

120. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Bernoville jaunak, gauza jakingarri aunitz ezarten ditu irakurgai hartan, eta urrengo hau ere bai: Bilbao-n, Urtarrilaren (Ilbeltzaren) leen egunetan, gorri (eta gorri etziren) gizon tzar batzuek egin eriotz izigarriez, Eskual-gobernamenduak etzuela obenik; batez ere Agirre ta Monzon, gobernu artako agintariek (biak eskual-maitatzaile) egin zituztela egin-aal guziak eriotz aien ebitatzeko, bi gizon hoiek baitzuten zaintze-lan orren ardura.

121. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Bainan bertze egun batez ikusi genuenez, Queipo de Llano muskar aundiak, Bilbao-ko eriotze izigarri aien obena, Eskual-gobernamenduari berari ezarri zion; eta gezur iguingarri hau, Frantzia-ko kazeta batzuk ere batu dute Queipo-ren ezpanetatik.

122. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Leen erran dugun bezela, Franco-tarren fusil-balak ere, Basondo-koak dire : eriotze izigarri ta lotsagarriak egiten dituzte, bainan benedikatuak baitire, eztute egiten obenik, aien tiratzaileek.

123. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Euzkadi'tikan etorri dira
lagun askotxo onera
eriotzari iges egiñez
estalpe bat bilatzera.
Negargarria bada guretzat
euskaldunen ibillera
andik irten da eskale antzo
erri batetik bestera
ibilli bear atzerrietan
ezin joanik etxera.

124. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Bazter guzietan eriotza zabaltzen dute, Jinkoan izena beti aboan darabilkiten etsai anker oiek, ta gero, euren izparringietan diote, eurak, maitasun aundienakin jasotzen dituztela gurasorik gabe gelditutako umeak.

125. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Orrela gelditu dira ainbeste ta ainbeste aur gurasorik gabe eta ainbeste guraso aurrik gabe; guziak, batere errurik etzutenak ta euren etxeetan lasai bizi zirala, eriotza arkitu dutenak, oraindañoko beste iñongo gudan gertatu ez dan bezela.

126. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Orrela jardun dira egun batzuetan eriotza zabaltzen, egunez eta gabez, eten gabe. Iñork ez daki zenbat illak ian diran egun abetan Bikai'ko bide bazterretan, bakar bakarrik, gure Jinkoak jakingo du, España'ko gudalburu (General) batzuek, Doiztar ta Italiarrak lagun dituztela, gure Aberrian egin dituzten emakume ta aurren erailketak (asesinatoak) zenbaterañokoak izan diran ta Ludi (mundu) ontako gizonak eta erriak, oiek epaitzeko indarrik edo gogorik ezpadute ere.

127. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Iñoiz eriotz lotzagarri ta itxura gabekorik egin bada iru apaiz jaun errigabe oiek il araztea izan da.

128. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Bainan fachistak, nagusitu ziren tokietan asi ziren, leenik mila aldiz errana zuten bezala, eskual-maitatzaileen kontra eriotze, ohointze ta beste kalte guzien egiten.

129. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Eta barkhamenduskatzen naizelarik ene bekhatuez, gomendatzen naiz Ama-Birjinari: Agur, Maria.... Othoitz egizu gu bekhatoreentzat, orai eta gure heriotzeko orenean.

130. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Geixotasunak, artekoen eriotzak, ondasunak galtzea, arerioakandiko kalteak, naiezak, obenerako jauspideak...

131. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00008 Erijotzea deritxon agura anker orrek gure bazkidien ganera bere koraña zorrotza ezarri dau, ta aldi laburrian, Jorralla'tik ona, gure bost lagun maite-maitiak eratzi ditu: Urrezti ta Ugarteburu'tar Nazari azkenengo, Dagonillaren 22'gn.

132. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00007 parantze gudarijak (onak baña) zupiñen durundijen billdur ez izan, kementsu, adoretsu erijotzearen esku azurrtzubetara, juaten ikusi ezkero, ez deritxazu ingelandarrok ez ebela gogoratuko ta esan euren barruetan ¡zelan da au, onek lunak (leoyak) lez erijotzara duaz?

133. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00007 Europa 'ko baster guztietan eriotza, triskantza, ta negarra zabaltzen dauzan guda baltz, onetan, gustia ezta baltza, Kistar biotza poztuteko gauza pozkarriak be ba-dira; ta onetariko bat ementxe ipinten dogun jazokun eder-ederrau da.

134. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00006 Kristo'ren ziñestasuna ez ukatziarren egundoko min eta oñaze izugarriak jasanik (supridurik) eriotzara eroyena.

135. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00006 Gaurrkoz, ama askok Sinporiano dontsuba eguan egokeran semia ikusi ezkero ?ez ete leuskioe tamalez edo lastimaz esango: semia, ez, arren, eriotzara juan; ez aolako buru biderik; bizitzian lora-loran etzaitez il, gero be zerua an dago?

136. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Ainbeste ta ainbeste siñiste bage eriotzaren kerizpean bizi diran lurralde zabaletara begiratu-ta, gu onen argi ederretan, Jaungoikoaren argi arrigarrian; in admirabile lumen Dei (1) erakutsi bikañez eta Sakramentuz ederto ornidurik bizi gareala ikustean, arrizkoak izan bear dogu, guk esker onez beterik arako San Paulo'ren itz arek beti espanetatik darioguzala bizi ez bagara: Bedeinkatua Jaungoikoa Jesukristo gure Jaunaren Aita... bere nai on uts-utsez, bere graziaren aintzarako, Jesukristoren bitartez bere seme egin gaitualako. (2)

137. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00110 Bertzea gazteago zen, adinik hoberenean, bainan ez du, hura ere heriotzeak ustegabeka beretu.

138. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Ankoni Deuna'k eriotz ostian egin ebazan alatz edo mirari ugariakgaitik IX'n Gergori'k deuntzat iragarri eban.

139. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 ? Eriotza bera ere obe noski, ikusten dauna ikusteko !

140. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0051 Argi? Laiño? Zuk dozuz eskuan, alare,
Bizia ta eriotz. Onetsia zaite!..
Ta, zerbait arindua, maite illaren antza
Ikusia edo dau izarrez goirantza.

141. 1940-1968 bizkaiera poesia olerti 1968 0069 Danok dakigu zer dan mundua
oñaze ta atsegiña,
billosik jayo, billosik bizi
ta eriotza bardiña,
lanaren trukez geure ogia
irabazten alegiña,
alegin ortan sarri askotan
alkar ikusi eziña
.

142. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0238 Orduan, athera sakeletik pixtola eta ixil-erazle bat eta Poirot'ek: Horra heriotza egiteko erabili zuan pixtolea erran zuan.

143. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0117 25. Nik, barriz, eriotzarako gairik ez dautsat ezer be idoro.

144. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0234 Beingo baten zabaldu zan uri osoan bere eriotzaren barria.

145. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0136 Igarri eban gizonak, lapur axe izan zala eriotza ziur batetik salbau ebana, eta izparringian iragarki auxe yarri: Lengo egunean egazkin-zelaian karteria ostu zeustan yaun ori, etorri zadi nere etxera, neure eskerra azaldu ta eskupeko on bat emon dagitsudan.

146. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0138 Eriotza bere jabe egiten da gizon guztien jabe egingo dan lez; bere gorpua illobian jarri eben; illobi ura baiña zabaldu zan; aintzak alde guztietatik inguratu eban betiko gaztetasunez jantzirik.

147. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0399 Gizonentzat be ez da biderik eriotz-ondoren; edo betiko zoriona zeruan edo betiko zoritxarra inpernuan.

148. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0405 Au zan, eriotza baten kerizian aldian, askokin pekatu gorrotuzkuagua zalako orduan, senarra bizirik eban emakumiagaz tratua izatia.

149. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0405 Eta Joeb'ek, ez bildur gabe, jakin eraiñ zetsan Dabid'eri, mandatari baten bittartez, Bethsabe'n Senarran eriotzia.

150. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0433 9. Limosniak eriotzatik aldentzen gaittualako; eta ondo-eiñ auxe gure orbanak garbitzen dittuana eta, parkamena, bitartez, betiko bizitzara aintzen gaittuana.

151. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0489 Gorde gurarik, galdu zaittut, nere Maittia; zure zorion naixan batu detsut eriotzia!.

152. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0489 Maittia! nere itxuango pauso itxuak ez beste kulparik arintzen, eta eiñ genduan tratua austiagaz ekarri detsut eriotza tristia!.

153. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0046 Eta sugea basamortuan Moises'ek gora jarri ebanez, Gizasemea be gora jaso bearra da Gurutzeko eriotza jasango dauala adirazten dau, guztiak salbatu daitezan, sinistedun gizaki guztiak Aren bitartez betiko bizitza lortu dagien, iñor bere galtzeke.

154. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0014 1. Eriotzako bidea, barriz, auxe da: Lenengo ta bein, bide txarra ta biraoz beterikoa da: eriotzak, ezkon-naasteak, zalekeriak, aragikeriak, lapurretak, sasijaungoiko-gurtzak, sorginkeriak, aztikeriak, indarrezko ostuteak, guzurrezko autorrak, azaluskeriak, biotz bikoitza, iruzur, arrokeri, dongakeri, arropuzkeri, diru-gosea, berba gordiñak, ikusi-eziñak, ausarkeria, aundikeri ta ustekeria.

155. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0014 ERIOTZAKO BIDEARI JARRAITZEN DAUTSOENAK.

156. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0089 Naizta aukerarik larrienean gure buruak orain aurkitu, larrialdi au igaroko danaren itxaropena dogu; edota, txarrenean bere, eriotzaz amaituko da, edo ezaguera ta sena galduaz, edo beste zelanbait gure atsekabe-aldia amaitu ta arnasa izango dogu.

157. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0031 Jadutarren batzarrak eriotzarako epaia emon eta erbestetarren auzitegira eroan zinduzan, ene Jesus laztana: Jerusalen'go kalietan zeure arerioakandik artu zenduzan irain, lotsari ta ibillera neketsuen irabaziak zerurako eginbearretan neuretzat indar-emolle izan bediz.

158. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0125 Nekaldiko oñaizeak, gurutzeko eriotzea ta abar alperriko egikizunak jakozala ta ekin eutson barriro deabruak esanaz: Gizonaren eskar txarra jakiñik bere alde gurutzean iltea alperriko zorakeria dala ez ete-dakizu ba?.

159. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0154 Bere burua eriotzarako opalduten dau, arerioen eskuetara Bere gogoz doa; baña Bere ikasleai kalterik ez egiteko agintzen dautse.

160. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0248 Eriotzarako errudun egin leikenik ez dot nik beregan idoro: zigorkatuko dot, ba, ta azke bialduko dot...

161. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0279 JAUNGOIKO-SEMEA ERIOTZARA.

162. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0388 6.- Judutarrak jaurti, Barraba baño kaltegarriago etsi ta erru barik gurutzeko eriotzara bialdu zinduezan, ene Jesus on....

163. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0388 7.- Gurutza astuna leporatu ta bildots otzana eriotzara lez, urkamendira eroan zinduezan, ene Jesus on gozo....

164. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0323 Eriotzaren al-izatea austuta, jaio ta nekatua izan, eta il egin zan aragi atantxe ber-biztu zan irugarren egunean.

165. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0499 Ez dautzuet Kepa'k eta Paul'ek legez agindu egiten: areik Apostolu ziran, ni eriotzaz zigortu bat; areik jarei, ni jopu norbaiten menpeko ziran antxiñako morroiak; baiña martiri izatera eltzen ba'naz, Jesukristo'ren jarei izango naz ta Beragaz berbiztuko naz egizko jareitasunaz.

166. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0063 Edo siñismena ukatu edo eriotza aukeratzeko zorian ipiñi izan dituen kistarrak milloika dira.

167. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0063 Neke, oñaze ta eriotz gogorretik igesi ta ondasun ugariak eskuratzeko itz bat, kiñu bat naikoa eben.

168. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0197 Onein antzekoa izan da, ainbeste kistarr, siñistea dala'ta, erail dituenen eriotza.

169. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0197 Ba-dira oraintsu asmautako eutanasia (eriotz ona) aldezten daben osalari batzuk.

170. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0197 Leun-leun, norberak igarri-bage ill, edo obeto esateko, erailteari deritxoe osalari orrek eriotz ona.

171. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0150 Horregatik minzacen ninzen neure inportancia guztiarekin epec urrikariaren herioceaz.

172. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0124 ZALDUNA - Lurrikarak dirala, automobilletan gerta oi diran ezbearrak, abioietan iltzen dan jendea, oraingo min-bizi, eritasun, eriotz ta atomiko bomba...

173. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0193 Kati - Bideak, larrak artuak dauzkagu; maitasuna, zauriz urratua; loreak, arantzez itoak; eztaiak, eriotz larriz minduak.

174. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0256 Ene! ondikotz! Auts al ba'nindeza eriotzak, nere bizi bear gorrotagarri au bertan bera utzita!

175. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0342 ANGELICUS - Horregatik jaio zen Birjina bekatuaren itzalik ere gabe. Horregatik bidali zituen aingeruak lurrera, zerura jaso zezaten, etzedin gure Bitarteko zerutarra heriotzeko trantze torpetik igaran.

176. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0026 (Urdaspal: esna-berri. Kantari. Bere, Aibar jauregiaganako leyaltasuna kantatzen du. Nagusi zanak agindu zion bezela, berak zaituko du, eriotzeraño, Gartzea'ren seme Santxol, eta Aibar'ko Etxea).

177. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0017 MEZA erdirako: Meza berritzean, Elizak gogoratzen digu Jesukristok eriotzeraño egin zula bere Aitaren naia.

178. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0017 Eskatu laguntza, gugan Jainkoak ditun asmoak argi ezagutuz, naiz eta eriotzeraño eraman asmo oiek, kemen osoaz betetzeko.

179. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0355 Ez naute bildurtzen urak,
Ez urak, ez ekaitzak.
Zerura-naiez dagona
Ez du izu eriotzak.
Uretan nai ba-du,
Antxen il nadin;
Zeru miñez danari
Dana zaio berdin.

180. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0273 Otoitza laga ezkero, animari ito bearra, pekatu aztuna, eriotza etortzen zaio.

181. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0095 Ikus erantzuna: Kristoren apaiz naizanez, pozik jasango ditut milla eriotza Elizaren alde.

182. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1124 Biak berela eriotzera galdu zituten Nikomedia'n.

183. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1332 Gure pekatuek merezi zuten betiko oiñazea sendatzeko, Zuk artu dituzu ainbesteko nekeak eta eriotza.

184. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1332 Eriotzera galdu zaitute, Jesus, auzigairik arkitu gabe.

185. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1332 Eriotzera galduek berekin eraman oi zuten oiñazetako Gurutzea.

186. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1333 Ez gaitzala eroririk atzeman eriotzako orduak.

187. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0709 Maiond. Ixuri ezazu, Jauna, gure animetan Zure grazia; Aingeruak iragarririk Zure Seme gizon egiñaren berri izan baitugu, Beraren Pasio ta eriotzagatik, zeru ederrean pizturik sar gaitezela.

188. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0917 Ixil. Zure Eukaristi onek, Jauna, emaigula Zure pasio eriotzenganako sugarra.

189. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0002 Begiratu-utsez gozoro iltzen
nauzuten, begi ederrok:
begira-ezik, bizi gozoa
kentzen dezuten izarrok:
Zuen gozoak edo ukoak
berdin iltzen dit biotza.
Ukatuz, miñez; ta begiratuz,
maitez dator eriotza.
Nolanai iltzen nazun ezkero,
naiz gogorrez, naiz legunez:
begira, Jesus, atertu gabe:
ta il nadilla maitasunez!

190. 1940-1968 gipuzkera poesia lasa 0003 Gabaren erdian entzungo duzu bere abotsa
ezin-egonik, larritasun bizitan
ixiltasuneruntz bultzaka garbitu-beharrak,
oiñazean, eriotzean eta tristura betean
desesperantza gaiñezka
utsunera erori-zorian
maite gaituan begiaren
babesaren beharrean
engainamenduaren festa-buru gauean
algararen txorabioan.

191. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0038 Erramon beti izan zan elizkoia ta sinismen bizikoa; eta eriotza begiz-begi gudako su-lerroetan ikusi-ezkeroztik, areago.

192. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0024 Erri oso-osoa ilda geratu ba'litz bezela zegoan; erailtzera zamakiten gizonaren eriotzaurrea ixilpean gorde nai ba'lu bezela.

193. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0033 102- eriotz ondoren
egiz berpizteko,
berpiztuta gero
zerura igotzeko...
.

194. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0136 Yesu esetsi, aren eriotza ta berpizkundeari buruz siñesgogor izan, Beraren ikasleak yazartzen zitun gizon onek siñetsiko otezun, Gurutz-iltzatuaren al andi bage?

195. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0260 Naigabe ta durdu oyen azkena eriotza izango ote danik eztazagu.

196. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0260 Orainarte, Erroma'ko agintarien itzalak amaika bidar eriotzetik atera du; ayen gogo zuzen, beso sendo ta sen ona ezagunak zitun.

197. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0204 Josepe bizitzaren eta heriotzaren gainean agintzera ohiturik dago:
- Andreak honelakoak dira, diotsa Hernandori, Tereza eskaileretatik gora desagertu denean, Kasorik ez zaio egin behar, bestela galdurik gaude gizonak.

198. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0166 Goxo-goxo ta maiteki, auxe esaten zion gutxi-gora-bera nere osabari; ba-zekiela alegia berarekin zorretan zegoela; Jaungoikoaren izenean Pagodi'rena ixillik eukitzeko; eriotz aren berri iñori ezer ez esateko...

199. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0116 Eriotzako orduan ez dezute izango damurik.

200. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0099 Baña Kardonak buruakin ezezkoa emanaz, saminki izketan asi zan, bere baitarako geiago, Yangorentzat baño: - Ezer ez degu egin eriotz orrekin!

201. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0178 (33) Arek, ordea, Jauna, esan zun: gertu nago zurekin giltzapera ta eriotzara ere joateko.

202. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0076 Sutsua'k samurki berriz ere dio:
- Eriotzari aurre-eman bear dion gudariak nai duena egin dezake.

203. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0157 Bere eriotzaz eztizut auxe besterik esango: besteen antzekoa ta zoritxarrekoa izan zala, eta asieran bere burua kementsu agertu bazuan ere, eta danon aurrean ¡Egin bedi Jaunaren borondatea! jaulki bazuan ere, guziok txunditurik lagatzen giñuela, laister aztu zitzaion bere kementasunari eutsitzea.

204. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0085 Xabierrek etzuen iñundik ere pentsatu bere eriotza ain urbil zanik.

205. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0175 54. Abereetan
sarrerazi du
eriotza,
bai eta aien
artaldeetan
tximist gaitza.

206. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0075 Alabañan, hementxe bertan diñostat, Heriotze ta Abe beltza nihunek dakarkikeadala; ta neure astakillo azpian meneratuta, eni gorabidea, Aide, zaldi ospetsuari, ostera, atsa emanen digukala.

207. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0075 Alabañan, eriotza itzuri aal izan zion Tzeu'k.

208. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0370 Bi azpiltxoak Jupiter'ek berak dauzka orratz bat berean, bi burrukalarien adu bixikoak aietan ipiñirik, nekeak nor dun kaltekor eta eriotza zein pixutan makurtuz doan ikusteko.

209. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0370 Enea berriz, iñork zirkiñik baldin ba'dagi ete-eteko eriotzaz keiñatu beste aldetik eta, uria zeatz soilduko diotelako zemaiz, izukoi daudenai latzikara biotzeratuz, naiz-ta zauritua gaiñera doakio ari.

210. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0094 Emaztearen eriotzak Enrike jaunari ekarri zion okerrik aundiena, ordea, alarguntasuneko bakardadea izan zan.

211. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0055 - Zin egin nuen ene odolekoen illobi aintzinean jarraitu zuen Presebal`ek berriro berotuta, beren eriotzak mendekatzea Ganboarren eta Abendañotarren odolez.

212. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0021 57- ez du eriotzarik
iñoiz ikusiko;
neonek gordeko det
bizirik betiko...:

213. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Berri lazgarri ori yakin-orduko, ezin zenbatu ala yudu, zurdatzez yantzi ta buru gañean errautsa, eriosuar bildu ziran: erriko nagusi, gizon, emakume ta aurren tirlu izugarri bat atsekabez illun, eriotzarako gerturik zeuden, yauretxea narriotzen utzi baño len.

214. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Bazuten, gaiñera, beste bide bat berroroitzapen ori nolarebait adierazteko: gogoaren ezilkortasuna, alegia: beingoan, egonalditxo bat egiten du, eten bait-litzan, orixe duzu eriotza; eriotza ostean biriaiotzen da, aurrerantzean iñoiz ere austua ez izateko.

215. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Estebe'ren eriotzak etzun berdindu Saul'en gorroto-gosea.

216. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0010 Baña au gogoan artu Arantzazu errebixta iñoizko denboran erriari bizkar emanda, erriarengandik aldenduta, goimallako jakintsu bakarren barruti biurtuko balitz, eriotza eluke urruti izango.

217. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0011 Pentsatzen ondo jarri ezkero
oiek eriotz tristeak,
Nolatan eztu penik emango
bizia ola uzteak.
Oso sarritan ditu okerrak
batak ezpada besteak,
Arrantzalien txanpon bakarrak
eztira gutxi kosteak.

218. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0022 1) Ungarian gertatuari buruz: Sortaldeko Europan, eta batez ere txit maite degun Ungari errian ikusten ditugun gertakisun negargarriak bene-benetan nere biotza ukitzen dute; gero Gotzai, Apaiz, Eleiztar bakoitz eta gustieri, pake eske Jaunari otoitz egiteko eskatu ondoren esaten du: ... guztiok jakin bear dute ergigikiro, errietako iskanbillak, eriotza berakin duten iskilluz edo erritarrak beartuaz zuzentzerik ez dagola....

219. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0026 ERIOTZA GUZTIAREN AZKENA?

220. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0026 Eriotza, gizaki-izatearen amaia ta auts biurtzea dalakoan ermo dago.

221. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0026 Beste aldetik, berriz, kasko-zorroan du oroimenak lantoki aukeratua; gero eriotzean, buru-barruan zebillen motorra, bizidun orren ezer izatea dator.

222. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0027 Auek eriotzarekin izkutatzen diranez, ondorio bearrekoz, buruko motorraren bizia, azken agurrakin, uts biurtzera, deseindutzera dijuakigu.

223. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0011 Eriotzaren atzaparretako ondakiña iruditu zitzaion Jon Ebanjeliari mundu au, Adan'en pekatu ondoren.

224. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0011 Jesus, berriz, edo Jesusen siñistea, eriotzaren atzaparretan bertan, bizitza ez-ilkorra ernearazten duen zerutar intza ta pekatuaren esi illuna jo ta birrintzen duan argi dizdira.

225. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0011 Nere itzaren aditzaille danak betiko bizia du, ta eriotzatik bizitzara aldatzen da (Jon V,24).

226. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0011 Eriotzaren mirabetza zapuztuaz bizitza betearen jaurerrian sartzeko, nai ta nai ez siñismen lokarria estutu bearrean gaude, Jesus-Jainkoari uste itxaropentsuakin begiratuaz.

227. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Erroma'ko erriak, iñoiz entzun ala ikusia ote zun orrelakorik? Tiberi Grak'en eriotz ostean ere, aren adiskide ta aldekoek yarraitu zioten.

228. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Ta ez dut axol gutxiago nire eriotz osteko aberriaren egoeraz, gaur egunekoaz baiño.

229. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Ez dut, ordea, sendabide bearrik; nigan dut sendagarria ta, batez ere, gogoratze ontan: Gizon geienak beren adiskideen eriotzean larritzen ditun oker artatik lekura nago: ez dut uste Kato'ri gaitzik gertatu zionik: bat edo bat agitu ezkero, neroni agitu zait.

230. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Eriotza, berriz, ez zun nabaritu; ain lasterra izan zan.

231. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Eriotza onen yatorriaz mintzatzea gaitz da; ba-dakizute sumatzen dana.

232. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 13.- Ez naiz gogoa gorputzarekin batera il eta eriotzaz guzia ezereztutzen dala oraintsu esaten asi diranetakoa.

233. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 14.- Izan ere, susmo bat izan bai`lun, bere eriotzaren egun gutxi lenago, Pil, Manili ta beste batzuren aurrean, zu ere, Eskebola, nirekin etorria ziñala, Erri-gaiez mintzatu zan iru egunez; eta bere itzaldi orren amaieran, gogoaren betikotasunaz ari izan zan; lotan zegola, ametsetan Apikarra'ri entzun-gauzak azalduz, esaten zunez.

234. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Ori orrela, ba'da, eriotz orduan zintzoenen gogoek errazenik egaz ba'dagite billurtuta dauden espetxetik, nori izan zaio errazago yainkoetaratzea, gure ustez, Eskipi'ri baiño? Orregatik, ba, aren eriotzagatik naigabe artzea adiskidetasuna baiño bekaizkeria ote dan bildur naiz.

235. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Egiagoa baldin ba'da, ordea, gogoa gorputzarekin batean il eta zentzumenik tink gelditzen ez dala, ez dago onik eriotzean, gaitzik, ordea, ere ez, noski.

236. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Erio da eriotza nortua, eta Erio'k arimak gorputzetatik bakantzen ditu.

237. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Emendik sortzen da aipu-naia, onengatik eriotzera oldartu baitziran Alkeste gaisoa ta Akileu ta Kodro.

238. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0297 Idatzi bai ta itzegin ez, ori da eriotzako bidean sartzea.

239. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0297 Eztezagun aaztu izkuntzen eriotza, beti betiko eriotza izan oi dala.

240. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0005 Edo il-zorian itzik egiteko gauza eztanari laguntzea izango da, belarrira urreratuta auxe esanez: esan nerekin batera: Jesus, Maria ta Jose, lagundu idazue eriotzako une ontan.

241. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0005 Eta bat-batean, ofizinan edo errisarrerako zuaitzpean edo eriotzako orduan, betiko gero orri arpegia eman bear zaion une ikaragarri ortan, Jaungoikoa aragi egiñik gizon biurtu da eta gure tartean bizi izan da berriro.

242. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0012 Argentinan eriotza arkitu zuan 1934'ko Loraillaren 5'an.

243. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0021 De caede reus = Eriotzaz ogendun.

244. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0021 Euskeraz obeki caedis eriotzaren baño.

245. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0044 Bizi geran bitartean ez dago eriotzarik.

246. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0044 Eta eriotza ba-danean, gu ez gera izan.

247. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0030 Bekatariaren eriotzaz, eta onek orduan izango zuan larritasun ta desesperazioaz itz egitean, esanaz, ordu ura etorri ezkero, etzegoala geiago betarik Jainkoagana biurtzeko; adieraztean, zein zorrotz eta zuzena izango dan Jainko Juezaren aurrean bakoitzak eman bearko duan kontu zearoa; ta zein ikaragarria izango dan pekatariaren egoera, amatu ta serbitu bearrean, ainbeste aldiz, eta ainbeste eskergabekeriz ofenditu ta despreziatu zuan bere Egillearen aurrean, aizken epai betiraundikoa aditu ta kunplitzeko; aditzea berari batez ere ain argiro ta biotz irazequiaz itz egiten, sekulan akabatuko ez diran millaka ta millaka eternidadeko urte aiezaz, arriturik, bildurturik ta ikaraturik guztiak penitentzia egitera mugitzen ziran.

248. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0364 Ta bertan, gure bilbotar sakerrak, eriotzazko gogarketa ain gogoko zaion gure pentsalari gizajoak, betiko bakartean bere baitaratuz, kolkoari itauntzen dio: Europeiarra al naiz? modernua al naiz?.

249. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0364 Don Kijote, Velázquez, Gurutzeko Jondone, Estella edo Lizartza-ko Diego, Jesusen Teresa deuna, Loyolatar Eneko ta beste olatsuko eriotzarekiko pentsalariak eman ditun eta oraindio geiago eman dezazken Españiarixe opaltzen gorazarreak; eta Euskalerriari?, illobiaren ertze-ertzetik Miserereka dagon erkideen arraza ilzori oni?, beste ezertxotan pentsa ezin dun eriopeko Jaioterriari?, ezta murtik ere...

250. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0221 Elkar-izketa onen zaina eta muina gogoaren ezilkortasuna eta emengo bizitzaz aruzkaldeko bizitza dira, ain zuzen, eriotzeari darraikion andiko aldeko betiko bizitza, alegia.

251. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0020 23-garren Yon'en eriotzagatik izan ziran mundu zabaleko ikara ta negarrak zerbait iraungi ziranean, guztien begietara galdera auxe agertu zan aidearen erdian: Eta Elizaren Batzarraz zer?.

252. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0063 Hori dala-ta, hunela zion Jeans izarlariak, bizi guziaz ortzeko leku zabal illunetara begiratu ondoren: Zertara biltzen da bizia? Neholaz ere ez dagokion Kosmo batera ia ustekabez erori; heriotzaren hotzak utzarazi artean, ondar-ale zatiño ziztrin bati bortizki heldu: teatro txiki batean oso ordu laburretan harropuztu... Halere badakigu, egia esateko, gure nahikunde eta desira guziak azkenean hutserako dirala; eta guk egindako guzia gure arrazarekin batera hilko dala, Kosmoa bizkitartean gu guziok sekulan izan ere ez bagiña bezelaxe geldituz ....

253. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0063 Zergatik? Gu guztiz ohartu ez arren, Heriotza Oso horren zantzua belarriratzen digulako, nik uste.

254. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0032 Ez galerazi Gogo Deunaren lana: alkar zaite Kristo'rekin, zure anima garbitu dedin, eta jasan, Berarekin batera, irain, txistu ta ukabilkak... eta arantzak, eta Gurutzearen astuntasuna... eta zure aragia pitzatzen duten burniak, eta eriotz garratz baten gogo irrikiak....

255. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak gh 1954 0095 Orra mai-buru epaileen erabakia:
Itz-lauz gaia: Arana Goiri'gandik Azkue'ren eriotzarañoko euskal-elertiaren edestia.

256. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak gh 1954 0096 Egi orren erlantzera, Euzko-Gogoak bere bigarren sariketa antolatzen du aurten, urrengo azalkizunen ariora:
A.- GAIA (Bakarra); Arana Goiri' gandik Azkue iaunaren eriotzarañoko euskal-elertiaren edestia.

257. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0036 Izan zituan beste kargu ta erri aundigoetara aldatzeko egokiera onak, baña aintzakotzat ere etzituan egundaño artu, eta antxen, larogei ta lau urte zituala milla ta zortzireun da ogei ta laugarren urtean, berak ainbeste maite zuan Mutiloa'ko Elizaren babesean eriotzaren azken loak artu zuan.

258. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0094 Eriotz ondoren zertxo bait bata bestearen kontra ezta baidan ditugu kritikoak Baroja'ren gai oni buruz.

259. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0097 Pio Baroja'ren eriotzak kezka asko sortu ditu kristau biotzetan.

260. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0053 Leen kristauentzat, meza bakoitza, Pazko ospatze bat izaten zan; eriotzetik bizitzaratutako Kristo ua, beren elizkizunen biotza zan; Kristo piztua da kristautasunaren biotza.

261. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0070 Elizanburu ta Etxeberri Bidaso'z andik, Otaegi ta Arzak oraintsu Gipuzkoa'n ta Arrese Otxandio'n, negar itxaso utzi dute Aitor'en izkera; ta are samiñago dugu ezten onen mingotsa, eusko endaren zorigaiztoz eriotzak egiten dun uts-unea beteko dunik ez dugula izango jakiteak.

262. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0175 Ojala ikusi banu - onen eriyua,
alkarri eskatzeko - barkaziyua,
animak irabazi - dezan premiyua,
eindako gaitz guztiyen - erremediyua,
utzi jeniyua
ta inkurriyua,
gure salbaziyua
da oraziyua,
erreza dezayogun - errosayua,
au da katolikuen - relijiyua
. (1) Itzaldi ontan sartuak dauden bertsoak magnetofonoz eman ziran. Nere eskerrak artarako bear zan lana bere bizkar artu zuteneri: Manuel Ugarte, José María Tomé ta José Antonio Iturrioz. Geroztik entzun dedanez, dudan jarria nago ez ote zuen bertso au Pello Errotak botako. Xenpelarren eriotzakoan.

263. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Erode Andia'ren eriotzean urratutako batasuna berrizteko, yaurerri berriari Yudai itsastea aski zan.

264. 1940-1968 lapurtera-nafarrera bertsoak xa 0012 Orok hiltzen segurra dugu behin sortzeaz geroztik;
Nehor ez da baztertzen ahal heriotzeko ordretik.

265. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0023 Maria Saindua, Jainkoaren Ama, Egizu otoitz gu bekatorosentzat, Orai eta gure heriotzeko orenean.

266. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0078 Maria saindua, Jainkoaren Ama, Egizu othoitz gu bekatorosentzat Orai eta gure heriotzeko orenean Amen!.

267. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Azkenean Jainkoak ondar kolpea emanen du: Esiptoko etche bakotchetan heriotzeak primu guziak eremanen ditu.

268. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Etzen bizkitartean finkatu, Bildotsaren odolak zitielakotz etsaietarik berechi, ta berechiz heriotzetik salbatu.

269. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0027 c) heriotze gaichto baten menturan jartzen gira (XV);

270. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0059 Ahaideen egitateak bihoztarra bezala heldu zitzaizkon, eta ikusi dugu nola Jean de Witt'en heriotzeak sumindu zuen.

271. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0008 Maria Saindua, Jainkoaren Ama, egizu othoitz gu bekatorosentzat, orai eta gure heriotzeko orenean.

272. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0114 Gizonaren egitetik gelditzea, heriotzea.

273. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0067 Zoin dire gizonaren lau azken finak? Hek dire: heriotzea, jujamendua, zerua eta ifernua.

274. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0067 Zer da heriotzea? Heriotzea da arima gorputzetik berechtea.

275. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0067 Zer eginen da gure arima heriotzearen ondotik? Jainkoaren aintzinean agertuko da egin duen ongiaz edo gaizkiaz jujatua izaiteko.

276. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0216 IV. ERIOTZEA TA EZKILAK

277. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0051 Garmendia
Egiya esan, ni gaur nago
osasun onenean,
bañan eriotza'r' etortzen da
usterik gutxienean;
zerraldo batzuk egiten, lagun,
jarduten zera lanean,
oietako bat erosi nai det
edukiz aldamenean.

278. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Bi heriotze gerlan. - Soldadoen berriak chuhur ditugu. Bizkitartean zonbeiten berriak Afrika-tik jin zaizkigu. Bertze batzuenak hitsago Frantzia-ko gudu tokietarik.

279. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Pierre Larrue Elizabidekoaren suhia, mediku gisa Frantzia barneko armadan sarturik heriotzea atzeman du Riberac hiriko inguruan. Alemanak frantses jauntzian bide gainean kausitu: tiroz sabelean kolpaturik hil da ospitalean. Haren koinata, Pierre Larrue Elizabidekoaren semea ere kolpatu zuten, bainan hunen berriak hobeak dira. Sendatzeko bidean dago. Galtze handia, holako bi gizon ezin baliosagoak eta maitatuak.

280. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 HERIOTZE.- Laraunbatean ereman dugu azken egoitzarat Andrein gure jaun auzapezaren ama. 79 urthe; aitzineko egunetan, Bernard Etchart, Makolatelko nagusia, 72 urthe; Baptiste Partarrieu, Morrochkoteikoa, 72 urthe eta Marie Astabie Elichabeherekoa, 70 urthe.

281. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 HERIOTZE

282. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Badira heriotze batzu, biziki min egiten baitute, ez bakharrik familian bainan herri guziari eta hotarik ginuen herriko azkena, Salbatore ilhuntzean.

283. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Heriotze horrek harriturik ezarri ditu herritar guziak.

284. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Marie Louise Berhabe, eritasun labur baten ondotik itzali da Baionan. Pena handia familia batean amaren galtzea. Gure doluminik bizienak heriotze horrek ezinago penaturik dauzkaner.

285. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 HERIOTZE

286. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Heriotze

287. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Gure dolumin bizienak heriotze horrek joiten dituen guzier.

288. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. ayerdi 00001 Gure errietan eskil-otsa genduen berezi, norbaiten eriotza, su eta ujoldeen kixkal ta irentzi bearra iragartzeko.

289. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Eta orregatik ospatzen dugu ABERRI-EGUNA ere Pazko Igandez, Kristok Eriotza garaitu zuelako gizadia askatzeko, eta Euzkadik ere, gure Aberria betiko itzalpean ondatu nai duen eriotza lotsagarria garaituta, Pizkunde zoriontsu baten Aberri askatuen mailara iritxi nai duelako.

290. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Aberri-Eguna! Pizkunde Eguna! Ez dugu eriotzarik nai.

291. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Eriotza garaitu nai dugu Euzkadiren osasunerako.

292. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Bere eriotzaren amargarren urtebetetzea dala-ta, aren IPUIN guztiak Jesus'en Biotzaren Deya aldizkari onetan argitaratzea erabagi dogu, aren idazlan txalogarria Bizkai-erriari jakiñerazoteko asmoz.

293. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Urrean eukan eriotzea; orraitio, bide txarrez egiñiko ondasunik ezeban biurtu nai.

294. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... irrintzizorn 1961 00001 Errubakoak ez eukan zer ikusirik eriotzeagaz; alguztiduna zalako, askatu zeikean aren atzartetik.

295. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Berrogetamar bidar esan deutsat egunero Ama Birgiñeari: Erregutu eizu gu pekatarion alde orain eta gure eriotzako orduan. Zelan itxiko nau ba bertanbera Ama maite orrek une onetan?

296. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 Eta onen eriotz ostean marmar pozgarri bat entzun da: Bernardo Law Montgomery katoliko egingo dalakoa.

297. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. argiñarena 00001 Larrimiña, gizona, bakardadea, Jainkoa, itxaropena, erlijioa, eriotza askatasuna; gai auek guziak erabilli dituzte beren literaturaren ( nobela bereziki ) zear.

298. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. argiñarena 00001 Gizonaren prolemagure eriotzaren bestaldean nere, zure, bestearen ta guztion konzientzia nola arkituko dan jakitea da . Ona Unamuno'ren muña.

299. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... altuna 00001 Zure ta gure gerokoa... eriotza besterik ez?

300. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... altuna 00001 Ez al duzu ikusten zu barik umezurtz gerala, eta geuk ere, soillik, eriotza baño beste gerokorik ez dugula?

301. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0257 Batzuk diñoenez, orrako ori arrika ilgo ei dabe: baña, nire ustez, olango eriotzea bigunegi da arentzako.

302. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0257 Izan be, gure errege-aulkia artegira eroatea! olangorik!... eriotza guztiak gitxiegi dira; gordinena, bigun-arinegi.

303. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0212 Ez, ene lengusu lerden: eriotzarako atza ezarriak ba'gara, gure aberriaren galtzerako asko gozak gu geu be; eta bizirik geldituteko atza ba'yoagu, gizon gitxiago garean eta omen geiago bakotxarentzat.

304. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0275 Emen dator bera, berak maite eban emakume bakarraren eriotzeagaitik negarrez.

305. 1969-1990 bizkaiera bertsoak olerti 1980 0113 Ori esanda pentsatzen dabe
dirala txit gizonago,
baña guzurra, eriotzean
ikusten da garbiago
.

306. 1969-1990 bizkaiera bertsoak olerti 1980 0113 Zeren bildurra? Eriotzena?
Eriotzena zergaitik?
Muga baltz ori pasa ta gero
ezpadau ezer atzetik?
Baña bildurra, bildur aundia
.

307. 1969-1990 bizkaiera bertsoak olerti 1980 0113 Bildur eriotzagaitik?
Eriotz baltzak eztau bildurtzen,
bildur Jaungoikoagaitik
.

308. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0031 Gorputzari dagokionez: lanaren neke, oinaze eta heriotzatik gordeko ebezan beste dohai batzuk emon eutsezan.

309. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0050 Gosea, egarria, nekeak, minak eta heriotzea jasan behar izan ebazan.

310. 1969-1990 bizkaiera poesia j.a. goiria 0061 Kupitu arren euzko semea, kupitu nitaz,
beira nire min zorrotza;
kupitu nitaz bestela laster dator nire gain
bat-batean eriotza
.

311. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0109 Oi, ze atsegin, ze poza,
eskuak, oñak igitzea
lur-jota zegon gorputza
odol beroz, berpiztuta
bizi-gogoz ikustea
urrundurik eriotza!
.

312. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0066 Eriotzaz amaitzen dira bizitza biak lur onetan.

313. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0171 290. Esteban'ek judarrai profeten eta Jesus'en eriotzaren errudun dirala dirautselako, judar erlejiño-agintariak ari eriotza emoten dautsoe.

314. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0030 Aundia da oneik zemaika daukien aldi ertuna, Odis ez da ba beretarrengandik urrun luzaro egongo, bear bada ostera ur dago ta eriotza ta alanbearra gertatzen dautse guztiai; eta okerra etorriko yake ausaz urrundik ikusten dan Itaka'n bizi diran askori be.

315. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0075 Hain da bihotzgabea zeruen haserrealdia, hain hauskorra gizakien existentzia! 1457-ko urte dohakabe honen bigarren hilabetean gengozan Heriotza gure ziutateko portuan barneratu jakunean.

316. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0161 Bai, eriotza nai izateraiñoko oiñazeak.

317. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0076 Itz bakoitza Eriotzarengandik baieztatua izanik bere etsipena aunditu, gehiagoturik.

318. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0076 Gaixoagana, enperadoreagana, Eriotzea geroago ta geiago makurturik, bere begi-zulo utsakaz adi-adi begiratuz.

319. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0076 Abestuten ziardun bitartean, enperadorearen ogea inguratzen eben arpegi guztiak, geldiro-geldiro aienatu arte zurbildu ta ezereztuten ziran, eta Eriotzea berbera be, bere abesti eresitzuak lilluratuta, gaixoagandik bere arreta baztertu eban.

320. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0076 Eriotzeak txoritxuen txio-txio bakoitzagaitik, espatea, koroe ta errege-makilla emon eutsazan.

321. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0076 Eta Eriotzeari be, abesti bigun eta kutun orreik entzutean, barantz-miña sorturik eta enperadoreaz aiztuta, leiotik urten laiño zuri ta ots baten izpia bezela.

322. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0076 Nire laterritik nik erbesteratu zindudazan, eta zuk ostera, Eriotzearen iratxo ikaragarria ta bere ondoriok nigandik aldenduz ordaintzen daustazu!.

323. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0171 1772 Aita Meagher donostiarraren eriotza.

324. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0068 Orrela etxeko norbaiten eriotza, gaixotasuna, lanik eza, bizibideko burukomin edo aldakuntzak, txarkerien bat, kutunen baten ezetza, ikastaroetako ulert-ezin eta etsipenak, bakartadearen sor-erazle lez ezagutzen dira.

325. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0172 3. ahapaldian soluzio dramatikoa: lagunaren heriotza; lagunen banaketa baten heriotzagaitik.

326. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0174 Bere maitea lapurtu deutsan heriotzagaitik andere gaztea gaztelu hotzean negarrez, bakarrik, baltzez jantzita.

327. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0174 Gaia barriro maitetasun heriotz borroka dogu.

328. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0186 Maitetasuna - heriotza
Mutila - Neskatxa
Ortzi - Yahve
Ni - Euskaldun zintzoak
Otsoa - Gizona
.

329. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0186 Miranderen ideologia hainbeste nazkatu eta sufritu egiten eutson euskaldun zintzoa ren ideologia osoaren aurka joatea da (antiideologiaren ideologia): Bere bizitzan daukazan eredu guztiei barre egin, protestazko irrintzia (heriotzak berak ere errespetorik merezi ez deutsolarik; bere aurka lagunarena danean, bere alde etsaiarena danean, bere ukazioa bizitzaren ukazioaz batera Nil igitur mors...en) eta puritanismoaren kontra sexoa eta borroka kolore guztiekaz.

330. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0014 Guda anker atan ibilli izan giñanok, ba-dakigu zelango bildur-ikarea ezarten daben egazkiñak norbere ganean osteraka ta urrumaka lerkai-urtika diarduenean eta esan bearrik ez dago Gernika'n zelango esturea, ixuikerea, urduritasuna, larritasuna ta egon-eziña ibilli izan zan egontziak joan-etorrian guztia apurtzen, guztia erretan eta al ebezan guztiak ilten ekin eutsenean: Angoa arrapaladea ta ezkutaubearra, eriotzearen sorbatz zorrotzari igesi-guraz.

331. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0165 Eriotza opa dau ortarako, ain maite dauan Jainkoaz batzeko.

332. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0165 Gorde egiten jakon sarri zauritu ondoren, eriotzak aiña illa itxirik: naiz eta odolik ez ixuri, barru samin-jario eukan, ezin bestean.

333. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0335 Zoriontasun egarri eta bilaketa hori kristau argitasunez argitu behar da, Jaungoiko Aitak gu zoriontsu izatea nahi dauanaren baieztapenaz; Jainko Aitak zoriona agintzen deusku; Jainko Aitak, egunen batean, atsekabea, sufrimentua, arazoak, heriotzea... amaituko dirala iragarten deusku.

334. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0335 - Zer jazoten da heriotzearen ondoren?.

335. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0053 Bere eriotzea 1967'ko ekainillaren 27'an izan zan, 47 urtekoa zala eta, antza dagoenez, edanda egoan une baten pozoia artuta, bere burua il eban.

336. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0055 Ospea: Idazle au bere eriotzea izan eta gero biurtu jaku ospetsu eta gaur aztertzailleak diñoenez XX gizaldiko eleberririk onenetarikoa da Sumendipean.

337. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0022 Hobi horreetan bizkaitarrek heriotzosteko bizitzan beharren izango diran gauzak itxi daroez, baina metal tresnarik bakan baino ez da aurkitzen, eta metal langintzan ardurarik izan ez ebela ziurta leiteke.

338. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0011 (...) heriotzaren osteko betikotasuna itxasoaren uhin eta erritmoetan ezarri eban Grezia eta Erromako pentsakera klasikoak ere.

339. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0015 Sigi-saga honetan, urak bizitzea eta heriotzea deskribatzen ditue, mogikortasun hutsa eta bere potxingotzea, gozotasuna eta gaztasuna, goia eta behea, baietza eta ezetza.

340. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0279 AMALAU ERIOTZENA.

341. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0023 - Ezkontza pobrerik ez da, heriotza aberatsik ere ez
- Ezkondu aintzin, aldapa guziak zelai
- Orai gazteenek ere asko dakite
- Gure mutikoa axola gutikoa
- Nexkatorik onena etxeko andrea
.

342. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0077 PEDRO.- Heriotzea zerbait positibo eta kolektibo bezala... Baina hil artean, barea baino zapalduagoak bizi zarete....

343. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0019 PANTALON - Ez dakit zer esan! Hitzeko gizona dirudizu, baina baditut esku artean froga ziurrak eta zehatzak Federiko jaunaren heriotzaz; beraz... kontrakorik erakusten ez badidazu...

344. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0157 Haitxandiren heriotza (kantua).

345. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0157 Emaztearengana, haurrengana
itzultzen zait hemen gogoa:
Ene heriotzak (horien) bihotzean
hausturarik sor ez dezan.

346. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0013 BERTRAND - Ulertzen dizut... Baiña, ene aitak eta nik ez dizugu sekula kalterik egin. Ez ditugu zure barrutiak ankaperatu eta sakaildu, ez dugu zure eremuetan burdiñazko heriotzarik egin...

347. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0063 BERTRAND - Heriotza horretan ez dut parterik. Errugabe naiz. Utz nazazu, beraz, zaldunkiro zure teillapetik irtetzen.

348. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0082 PETIRI - Ez naiz zure geziaren beldur, Bereterretxe kapitana, Musde Arnauton'en justiziaren beldur baizik. Hura bizirik gelditzea ene heriotza litzateke, eta zakurrek heriotza gozoagoa izan ohi dute Musde Arnauton'i traizio egiten dionak baiño. (Ateratzera dijoazen unean, Grazian Gramont, Mari Beltxa eta Gartxot Bustanobi irten bitez agutzera).

349. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0103 GRAZIAN - Ez duk horretarako betarik izanen, zakur horrek. Oraintxe bertan ordainduko baituk Otsoa'ren eta Antso Arhantzeta'ren heriotza.

350. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0103 MUSDE - (Heriotza uste baiño hurbillago ikusirik, izutua eta hizketa doiñu apalean). Jauna, erruki zakizkit; gogoan izan apeza naizena.

351. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0213 NTXUTXUMA - Hemen geratzen baldin bazara, zure bizitza eztiozu eskeinduko, zure heriotza baizik.

352. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0017 - Santa Maria, Jaungoikoaren Ama: erregutu ezazu, gu pekatarion alde orain eta gure heriotzako orduan Amen.

353. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0079 Otoitza: Jesus Jauna, Zure heriotzaren bidez bizia eman zenion Zuk munduari.

354. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0103 - Heriotza itsasoan hondoratze baten ondorioz gertatuko balitz, heriotza hondoratze horri buruzko lehenengo diligentzia judizialak gertatzen diren tokiari dagokion erregistro zibilean inskribatuko da.

355. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0535 Lehen idaztiek eta idaztien aurretikako aztarnek dioskutenez, gizonak hasiera-hasieratik gogoematen dio bere existentziaren zentzuari; batez ere, heriotzetik harantzako ikuspegitik begiraturik.

356. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0276 Bihoztun eta ausartak ziren; ez zioten beldurrik heriotzari eta etsaiek gurutziltzatzen zituztenean, askatasunaren aldeko abestiak kantatuz hiltzen ziren.

357. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0290 Parrokietan, liburu bereizietan idazten ziren zurien edo kasten jaiotza, ezkontza eta heriotzak.

358. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0105 Beraz, ogi honetatik jaten eta kaliza honetatik edaten duzuen bakoitzean, Jaunaren heriotzea iragartzen duzue, bera etorri arte.

359. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0128 Bere bizitza fedez egindako ibilaldia izan zen; ezagutu zituen beharra, oinazea, ihesa, atzerria eta heriotza.

360. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0078 Txillardegiren bigarren nobelako Peru Leartzako (1959) pertsonaiarekin batera, zorionaz, heriotzaz, Jainko prolemaz, oinazeaz, bakardadeaz kezkatua agertzen da.

361. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0199 Balentin Berrio-Otxoaren bizitza eta heriotzea bertsolarien artean usu erabilitako gaia izan da; Xenpelarrek, adibidez.

362. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0013 - Heriotza - injustiziaren irudia.

363. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0285 Adib.: Etengabeko heriotzean bizi naiz, hil nahian ezin naizelako bizi.

364. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0088 - Zergatik da hori? Jaiotza gehiago izan direlako? Heriotza gutxiago izan direlako? Nahiz eta heriotza gehiago izan, hazkundea handiagoa izan al da?.

365. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0088 Zenbat eta handiagoa izan herri edo hiri bat, orduan eta berezko hazkunde handiagoa izango du, normalean behintzat, baina behin baino gehiagotan guk jakin nahiko duguna herri horrek duen hazteko joera izango da, eta hori jakiteko jaiotza, heriotza eta berezko hazkunde tasak ezagutu behar, hau da, 1000 biztanletik zenbat jaio, hil edo hazten diren.

366. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0107 Heriotz mehatxaturik nagoela esaten dute....

367. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0107 Nor ez dago heriotz mehatxaturik?.

368. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0107 Heriotz mehatxaturik.

369. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0107 Heriotz mehatxaturik nagoela....

370. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0107 Ez ni, ez inor ez gaude heriotz mehatxaturik.

371. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0107 Kristauok ez gaude heriotz mehatxaturik.

372. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0023 Garai hartan Bordeleko Parlamentuan buru izango zen Gourgues jaunak adierazten zuen, nola izan zen bera desordre haien testigu eta lekuko, eta ikusiz, nola gertakizunak oro ezjakinaren eta superstizioaren ondorio gaitzak ziren, pentsatu zuen egokiena izango zela hainbat gorroto, ezinikusi, basakeria eta heriotze buka eta itzal zitezen herria irakaspidean ezartzea, ordre erlijios jakintsu eta langile bat basati ezjakin haien irakasletzat ipintzea, (...).

373. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0179 Bestea heriotz aurretik gauzakitzat emateko eta erabiltzeko zorian, eta uneoro holako tentaldiaren gaitzurrez ari gintzen arren, heriotz ostean maitasunak gure elkarrekilako bihurtzen du.

374. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0153 Jones andreak Heriotza Desertuan izenburua zuen poltsiko-liburuari begiratu bat eman zion.

375. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0170 Proxpero oraindik bizi da, baina luzaroan ezin izango du bizi, larogeitik aurrera abiatua da eta biziak heriotza zor du.

376. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0145 Bi zulo ditu
bizi emaileak,
ixten baditu
heriotza du gertu.
Zer dira?
.

377. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0058 Denbora joan eta denbora etorri, azkenean, Patxiri ere heriotzako ordua iritsi omen zitzaion.

378. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0043 Heriotzak hartu zuen besotan umea, eta gero umearen aitari esan zion familia mantentzeko langintza on bat eman behar ziola: MEDIKU.

379. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0043 Gaixoa bisitatzen zuenean, heriotza burukoan topatzen bazuen, elizakoak agintzeko; eta bera hankatan topatzen bazuen, gaixoari zer nahi jan-edan agintzeko.

380. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0043 Gero, beste medikuek ez omen zuten ikusten heriotza non zegoen, eta ez zioten igartzen, eta asko elizakorik egin gabe hiltzen zen.

381. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0043 Gero, denbora pasata, topatu zuen bidean berriro ere Heriotza, eta honek nola zebilen galdetu zion.

382. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0043 Heriotzak esan zion orduan berak ere hil egin behar zuela.

383. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0043 Gero aldegin zion Heriotzari, eta aurrera joan zen.

384. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0058 - Sugeari bizia eman diot eta berak heriotza itzultzen dit.

385. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0127 - Kosta inguruan azterketarik egin ahal bada egingo dugula ziur egon; baina lurbarneratzeak heriotza ekarriko digu.

386. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0253 Eztarrian zeukan zauri ikaragarri batek ematen zuen heriotzaren berri.

387. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0078 - Ez. Nik ez dut nahi zure heriotzerik. Hans-ek lagun zaitzala. Utz nazazue bakarrik.

388. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0033 - Jainkoaren Hitza, hasieran guztia egin zuena, eta azken-egunetan gure izaera hartu zenuena: Zatoz, eta atera gaitzazu heriotzatik.

389. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0010 Gizon-emakumeok biziarekin eta heriotzearekin ari gara jokatzen.

390. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0057 Kristo-ren Pazku-misterioaren oroipideak, heriotzari ihes-egin eta bizitzara igaro geralakoa gogarazten digu.

391. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0061 Zure Semearekin eriotzean bat-egiñik bizi izan dana, Piztueran ere Berarekin bat-egiñik izan dedilla, illak lurretik piztu, eta gure gorputz ezerezak bere Gorputz argitsuaren antzeko egingo dituanean.

392. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0094 Orregatik, Jauna, guk ere orain,
gure Erospenaren oroigarria egiñaz,
Kristo`ren Eriotza ta inpernuetara jeistea
gogoratzen ditugu; eta Aren Piztea,
ta zeruetara, Zure eskui-aldera igotzea aitortzen;
eta, Bera, aintza aunditan noiz-etorriko gaudela,
Beraren Gorputz-Odolak eskeintzen dizkitzugu,
Zuretzat Opari atsegingarri, mundu guztiarentzat salbagarri.

393. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0093 Etengabeko sortzea denboraren baitan.
Drama ttiki bat
bapatean desegiten dena
heriotzaren mirarian ezkutatuz.

394. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0048 Egiazkoa bere bizitza, egiazkoa bere heriotza
jadanik idatzitako liburuan jarri ezina
oin desitxuratua jadanik egindako botan bezala
.

395. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0162 lan hitzak
indar hitzak
gudu hitzak
eriotz hitzak
bizitz hitzak
Hirri hitzak
da
poesia

396. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0161 Egun askoren heriotza darama begizulotan gizonak
begiak hilduratzen.

397. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0227 Goiz hartan Dayoubek Heriotza ikusi baitzuen azokan.

398. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0227 Eta heriotzak keinu bat egin baitzion morroiari.

399. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0227 Azokan Heriotza ikusi dudalako, eta amenazuzko keinu bat egin didalako orduan.

400. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0227 Heriotzagandik ihes nabil, esaten zien atea zabaltzen ziotenei - eta ostatu eskatzen dizuet.

401. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0017 Errealitatean, heriotza baino gehiago, bizi-eraldakuntza bat jazotzen zen, Indalezioren eritziz, neguak itotako arnasa hurrengo udaberriaren hauspoek berrituko bait zuten.

402. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0013 Ta zer egin zuen Artxidukeak Mallorca-n? Zergatik maitatzen dute oraindik? Haren heriotzaren 54 urte ondotik, zer dela-ta aitatzen du herriak Ludwig Salvator? Ondorengo ale batean agertuko dizuet.

403. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0039 Bizitza bezela heriotza ere bakardadean jasan behar: 1915-eko urriak 12. Joseba INTXAUSTI.

404. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. pelaez 0070 - Amona, kalea pasatzen lagundu zuena eta beretaz hogei urte luze ondoren bakarrik gogoratu zena, loteria -horrenbeste miloilekin zer egingo du ba atso gaixoak! - Bere heriotzean diru guztiarekin gelditzeko bakarrik da, eta Mallorca`ko etxe ederrarekin.

405. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0010 Eskutitza heldu bazaio ere, zer dakit nik nola dagoen idatzirik? Ba litekek Manuk berak heriotzako larrian arazoa haundiegi egin izatea.

406. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0031 Manu Zatak heriotz beltzaren erraietatik eguzkira bizturiko arima zirudien.

407. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0087 - Baina, zergatik hil behar zuen? Zuri errua botatzeagatik soilik? Hori horrela gertatu izan balitz, mendeku pertsonal baten aurrean gintezke, eta zuk esan beharko nork gorrotatzen zaituen horrenbeste, edo nor irten litekeen irabazle zure espetxeratze eta, agian, heriotze batez.

408. 1969-1990 euskara batua literatur prosa lasa 0035 Bestalde zen ordea benetako galdera; halere lasai nengoen: gau guzia genduen heriotza ulertzeko.

409. 1969-1990 euskara batua literatur prosa lasa 0051 : (...) bere figuran heriotza bera zeraman.

410. 1969-1990 euskara batua literatur prosa lasa 0051 Anai bixkiren antza genduen, heriotza berdinara alkarrekin ginjoaztelako.

411. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0075 Baina ez legoke hain garbi personaiaren etsipena, heriotzaren zihurtasunak baino, elementoen insistentzia ehoskorrak motibatzen zuenik, historiaren amaiera nolabait ere harrigarria den manera batetan prezipitatu ez balitz.

412. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0061 Azkenean, sei Mura berexi zituen, Manoloren ustez, menturara... Lau zelatarik zainduko zuten etxola baten itzalpera joan ziren, eguerditan heriotzearen haiduru egoteko.

413. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0041 Gertakari bakoitzak, heriotzak berak borratuko ez dituen benturek, liburu bat dute.

414. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0041 Heriotz kutsatu batek erredimitu zituenak maite nituen batez ere.

415. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0020 Horregatik, alde aurrez bere hil eguna, guti gora behera, seinalatu zaion bati, herio ala heriotza arteko aukera guztia alferrekoa duk.

416. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0130 Hori uka ezina da, lagunok; eta gizonek berek ere ulertu beharko gintuzkete horrela; burua eta argimena dutela ez diote bada? ... Bai, berek heriotza deitzen duten horri bultzatu nahi ukan naraukote goizeon ere.

417. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0047 JAKOBEN HERIOTZA EGIPTO-N Hamabost urte ziren Patriarka zaharra Egipto-ra etorria zela.

418. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0080 38 / OSTIRALE SANTUA Honela gertatu zen Jesusen heriotzea.

419. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0094 Gudarako puztuta dugu bularra Airatanian jaiotako guztiok, jakin baitakigu Atan Erregek gidaturiko ejerzitok ez dezakeela gudarik gal, hobe bailitzateke borrokako aizkorakadak edo geziak emandako heriotzea, hildako ohore eta anaiengatik negarretan lotsaren lotsaz hiltzea baino.

420. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0010 Eta esperientzia honek begiratu nauela engainuan erortzetik pentsatu dut; erakutsi bait dit erakutsi, agureak aurpegian agertzen zuen irribarrea hotz ankerrak izoztekotan daudenei protestagabeko heriotzaren truke, iruzurrez, eman ohi dien irribarrea zela.

421. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0010 Merezi zuen heriotzea izan du, hori bai! Noski.

422. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0111 Haren heriotzak batez ere heiagora nigargarriak jaulkierazten zizkion.

423. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0028 Erregeren heriotza, salmenta izugarri hori, gerraren posibilitatea eta horren ondorio bezala aberasteko daukan aukera...

424. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0045 Haren aurpegiaren larrumintzan pubertaroko lehen ileak agertzen zitzaizkion, baina begietan ez zuen erakusten adin horretako gazteari tokatzen zitzaion begirada ameslari itxaropentsua, eta kantatzerakoan esan zuenean, aurpegia gogortu egin zitzaion, abesten zuena kanta baten ahapaldi soila izango ez balitz bezala; esaten zuena bere barrenetik irtetzen zen zerbait baizik, berak sortua, berak erabakia, bere bihotzean sentitua, bizi emate hori, heriotzaren eskaintza hori, promesa bat, zin bat balitz bezala.

425. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0099 Hala ere lekuz aldatu aurretik asturuak erakutsi nahi izan zion Joakin anaiaren patu gaitza, nola zoritxarrak abriguka iharrautsi zuen heriotzera arte, usinean beharrean ari zela galdara batek eztanda eginez txikitu zuen arte gizarajoa; gertaera honek bortizki hebaindu zuen gizon gaztea lehenagotik bizipenak hutsal samarrak bailiren edo...

426. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0150 (20) Hori da ene igurikimen bizia eta ene esperantza: ez naiz batere ahalgetuko, bainan ausartziarekin daukat orai beti bezala, handietsia izanen dela Kristo ene gorputzean Gorputzean. Juduentzat gorputza, maiz gizon guzia da. Girixtinoa, bataioaz Kristoren menbro denaz geroz (1Kor615;1017;1227;Ga320;Ef530) haren bizia eta heriotzea Kristoren bizi eta heriotze bilakatzen dira, ala ene biziaz, ala ene heriotzeaz.

427. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0313 Ekaitz bakoitzaren ondoren honelako barealdiak etortzekotan, ari bitez puzka haizeok heriotza iratzar arteino .

428. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0159 Zuk ordea, tragedia jakobeoren bateko puska beldurgarri eta estrainoa balitz bezalaxe, Webster-en eszena liluragarri bat bezala, edo Dord-ena, edo Cyril Tourneur-ena, pentsatu behar zenuke jazteko gela barregarri hartan gertatutako heriotz bakarti hartaz.

429. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0214 Berarentzat, gizona zen, miriada bat bizitza desberdin, eta beste miriada bat sentsazio ezberdin zituen gauza, bere barrenean pasioaren eta pentsamenduaren ondore estrainoak jasaten zituen izaki multiforme eta konplexua, eta zeinen haragia, heriotzaren gaitz nazkanteak usteltzen baitzuen.

430. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0012 Barkatu egin beharko, horraatik, neure zerbitzari leial honi, heriotzaren aurpegia neure begien bistatik ezkutarazteko egiten diharduen ahalegina.

431. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0074 Bizitzaz mozkorturiko izaki batek ez du heriotzarik aurrikusten; are gehiago, ez dago heriotzarik harentzat; bere keinu bakoitzarekin ukatu egiten du.

432. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0074 Ustekabean gainera baldin badatorkio, seguru aski ohartu ere ez bide da egiten; heriotza ez dateke halakoarentzat iharrosaldi edo espasmo-une bat besterik.

433. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0251 Hermogenesen bidez, kanpotiko durundi guztien berri leialki eman ohi bait zidan beronek, enperatrizaren zenbait mezu ere iritsi ziren niregana; aski urguria zen haren mintzaira, kinka hartarako nahiko egokia; ia beti horrelakoxea erabiltzen dugu denok ere heriotzaren aurrean.

434. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0370 Honatx 1934eko erredakziotik dirauen esaldi bakarra: Neure heriotzaren soslaiari antzematen hasia natzaio.

435. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0170 Espiritu Santuak adierazi zion ez zuela heriotzerik ikusiko, Jaunaren Mesias ikusi arte.

436. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0485 Izan ere, salbatzen direnentzat eta galtzen direnentzat, gu Kristok Jainkoari eskaintzen dion usai gozoa gara: galtzen direnentzat, heriotzea bakarrik ematen duen heriotze-usaia; salbatzen direnentzat, berriz, bizia bakarrik ematen duen bizi-usaia.

437. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0596 Apur batez aingeruak baino beheragotua izan den Jesus, orain aintzaz eta ederrez koroatua ikusten dugu, jasan zuen heriotzeagatik; Jaungoikoaren onginahiz, guztien onerako hartu zuen heriotzea.

438. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0596 Familia berekoek odol eta haragi bat-bera dute; eta Jesusek ere gure odola eta haragia hartu zituen, bere heriotzeaz heriotzearen nagusiaren deabrua ezerezteko, eta heriotze-beldurrez bizitza guztian morroi zeudenak askatzeko.

439. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0596 Eta heriotzearen aurrean beldurtu egin zen.

440. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0389 Ez bedi inor harro gizakiez, dena zuena da eta: Paulo, Apolo, Pedro, mundua, bizitzea, heriotzea, oraingoa eta gerokoa, dena zuena da.

441. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0502 Ni neu, odola isurtzeko zorian nago; gainean daukat abiatzeko ordua Txatal honetan, hurbil duen bere heriotzea adierazteko bi irudi darabiltza Paulok, Filipoarrei gutunean erabiliak biak: lehenengoak (odola isuri) oparietan hilgaien gainera isuri ohi ziren ardo, ur edo olioa (...) dakartza gogora; honela, opari-zentzua ematen dio Paulok bere heriotzeari (...); bigarrena abiatzearen irudia da; untziak portutik abiatzea adierazteko hitza zen; ikus.

442. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0316 Neu naiz zure heriotzaren kontzientzia, zu nire heriotzaren arrazoia zaren bezala.

443. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0316 Heriotzaz inguraturik gaude.

444. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0316 Heriotzaren golkoan gaude.

445. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0316 Heriotzaren lagunak gara.

446. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0316 - Heriotzaren argitasuna.

447. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. antruejo 0017 Orain arte Iainkoa eta biok horren jakinaren gainean geunden, baiña Herioa gertu dagoen honetan, konfesatzeko beharra sentitu dut, eta geure Iainkoak heriotzeko orduan bere eskumara eramango nauela dakidan arren, lurrean ere neure hoben eta arrazadurak garbitu nahi nituzke.

448. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. antruejo 0027 Alabaiña, irtenbiderik ez, eta beste edozein bidetik, ostera, heriotza seguruago eta gertuago genuenez, lagunaren gomendioa ez nuen haintzakotzat hartu eta indiar haiei beren etxeetara faborez eramateko erregutu nien.

449. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. ugarte 0038 Ez, ezin nuen heriotzean pentsatu, horrek zeharo esperantza galdurik nengoela adierazten bait zuen eta hura zen hain zuzen batzuek dioten bezala galtzen den azkenengo gauza.

450. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0017 Gaizkile asko kondenatu zuen heriotzera.

451. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0081 Benetan tristea izan zen Wrighten heriotza.

452. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0043 - Eriotzaren beldur bazara, zaude seguru etorriko zaizula.

453. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0095 Baina, hala ere, sentitu egin zuen miss Rosaren heriotzaren berri hura.

454. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0075 Erromatarren denbora haietatik hona, josta-leku bat besterik ez zen izan zirkoa nahiz ta batek baino gehiagok bere bizia han galdu izan, baina Mattinek esaten zuena: dena zirkoa bait da, heriotza ere zirkoko jostaketa bat besterik ba ote da ba...?.

455. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0013 Heriotza ez da hain gauza larria.

456. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0058 Naturak behin eta berriz gogorazten die mexikarrei bizitzatik heriotzara dagoen tartea oso laburra dela eta garrantzitsuena, beraz, bizitzan zoriontsua izatea dela.

457. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0058 Horrexegatik egiten diote barre mexikarrek heriotzari, nik uste.

458. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0105 Horregatik agure Bomokok eta agure Lunbak, txakur baten sakrifizioa zela eta hasitako herri beltzaren ilunaldia, beste baten sakrifizioarekin buka litekeelakoan, neure heriotza eskatu eta eskaintzen didate, biak batera; haiek ere beren bizitzekin aurretiaz egin zuten era berean.

459. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0025 Haiek entzutean, beldurraren beldurrez zurbil gelditu zen, Deabrua bere tentazioekin hasiko ote zen beldurra bait zuen edo ta Heriotza ikutu daiteken itxuraz bereganatuko ote zitzaion.

460. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0010 - Eta ama? - Amaren heriotza urte bete lehenago gertatu zen auto istripu baten ondorioz.

461. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0036 Heriotza hori senditu egin omen zuen Gipuzkoako gobernariak.

462. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0111 - Hiri honetan baldin bada gizon honen heriotzak gupida duenik esan zuen Scroogek hil zorian balego bezala erakuts iezadazu, Izpiritua, arren.

463. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0025 Eta hark esan zion: Ixildu egiten naiz, heriotzak beldurra ematen didalako.

464. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0070 Printzeak entzun zuenean, bere heriotzaren hurbiltasunaz ezin izan zuen dudarik egin, eta haragiek dar dar egin zioten bidera itzuli zeneino.

465. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0109 Eta gaur ere heriotz horretaz kexati gara.

466. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0109 Hau dela eta, konjuratzen zaitut, o Fededunen Emir hori, zure arbasoen oroitzapen sakaratuaren izenean, nire oinazea azkartzera eta nire pertsonarengan heriotz hura mendekatzera.

467. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0109 Gero, Giafarrarenganantz bihurtuz, esan zion: Ekarzu nire aurrera heriotz honen zioa izan den beltz zital hori! Eta hura aurkitu ezin baduzu, haren lekuan galduko zara.

468. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0109 Pegar bat erortzean puska ez dadin harrigarria bada, heriotz honetaz ihes egitea ez da gutxiago izango.

469. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0103 Bere otoitzetan Jainkoari semearen heriotza mendekatu ahal izateko indarra eskatzen dio.

470. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0055 (...), Paulinok azken asaltoa bota zuela uste zuen, baina heriotzaren aurresalara ailegatzea besterik ez zuen egin, azken asaltoek beti heriotzaren kuadrilateroan jotzen bait dute amaierako kanpanilla.

471. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0108 Arrokaren gainean utziko zuten, bere heriotza surtan erretzea edo torturaz hiltzea baino ikaragarriagoa izan zedin, izan ere hauen leinuko liburuek diotenez, uretan zehar ez omen dago paradisurako biderik.

472. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0027 egonzale alperren edo quietisten uste okerrak; Jainkoa otoitzean gertatzea" eta gertaraztea, eta Eliasen Horeb mendiko hasiberri sasoia; arimaren gainezkaldi, hegaldi, harrialdi, zentzu-adimenen korde-galtze eta itzalialdien gainbegiratu eta azterketa; Eliasen Karmel mendiko argialdia edo Jainkoa begiz bezala ikustea, eta pozaldi honi darraizkion bihotz-eragin, malko, kometen eta izar iheskorren antzerako zirrara, eta heriotza bera desiratzerainoko ito-nahi goxoak, bere denbora kontu jakina eta guzti; Eliasek ikusi zuen Tabor mendiko gaineneko lerroa, azkenik: gorputza ilaun bezala eginik Jainkoarekin elkartzea eta Hitzaren ukitu leunaren atseginezko gaindidura eta beteginzarrea.

473. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00695 Horra gure nahia: Apraizen heriotzaren urtemugan eskura izatea.

474. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00197 Bi eratara egin diteke; une batetan, urtero edo hiru hilabetetik behin adibidez, edo ta eten gabe, jaiotzak eta heriotzak erregistratzen diren bezala.

475. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0210 Heriotzara kondenaturik: .

476. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0210 Gauero, hots berdina: , esaldi maltzurra entzuteko beldurrez, gezurrezko dei horren ondorena bai zen heriotza.

477. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0257 Espiritua izan zan gizon bildurti aiei erri-agintariei erantzuteko kemena eman ziena; Espirituari esker, Esteban eta Tarso-ko Paulo arrixku guziak, eriotza bera ere, jasateko gertu ikusten ditugu, Kristo aitortzearren.

478. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0057 Bizimodu mailarik altuena duen eta medikuntza zientifikoa aurreratuena duen USAn, akats hauek aurkitzen ditugu: a) Gaisotasunaren eta heriotzaren aurrean, ezberdintasun haundiak daude.

479. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0004 Horrela enbor koronarioetako lesioak, abar txikienetakoak baino grabeagoak izanen dira, eta edozein kasutan iskemiak bihotzaren kondukzio sistema hel baleza, lesioak beti grabeak eta askotan heriotza lekarketenak izango lirateke.

480. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0004 Eskastasun koronarioa da gaur egungo heriotzen kausa nagusienetakoa.

481. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0004 Orohar, esan dezakegu heriotza guztien arteko herena eritasun koronarioak direla medio gertatzen direla eta adineko ia pertsona orotan hatzeman daitezkela zirkulazio koronarioaren hein handi edo txikiagoko murrizpenak.

482. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0004 Ikusia dago, bapatean gertatzen diren heriotzen artean %90-k kausa hau dutela eta estatistikak hiri dexentetan, erretzaileen artean eta 40-60 urteen artean daudenen artean eginen bagenitu, xifrak nabarmenki handituko lirateke.

483. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0007 Oinaze zapalkorra, oso larria, heriotz hurbil baten zentzazioarekin batera etortzen da.

484. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. santamaria 0021 Behar hauek ez bazaizkio asebetetzen, heriotzaren antzeko egoera batean erortzen da gizona.

485. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0039 Adierazgarriak dira, bestalde sasoin hortan emaiten diren bi gertakari hauek: lehenengoa Oskorri kantari taldearen heriotza da eta bigarrena X. Kintana, iritzi-ezberdintasuna dela eta, LUR taldetik ateratzea.

486. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0013 Guztiau poemetan somatzen da, baita ekintzetan ere: bada gauza, izugarri boteretsua den sendiaren aurka jeikitzeko, eta izukaitz, heriotza eragiteko.

487. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lf 0055 Bertzeak bertze:
- 1848-an Hegilus senhar-emazten heriotzeaz;
- 1849-an Chaho deputatu-gaiaren alde;
- 1850-ean Renaud deputatuaren ohoretan;
- 1852-an, naski, Idarroki olha, artzain batzuer eskerren emaiteko; Leille, ixtorio arrunxkoa
.

488. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0443 Horregatik, legezko zitzaion Euskaltzaindiari bere heriotzaren mendeurrenez omenalditxo hau eskaintzea.

489. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0447 Euskara, gure herriaren arima iduritzen zitzaion Manterolari: Hizkuntzaren heriotza eta Euskal Herriarena batean ikusten zuen.

490. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0447 Bere heriotza uste gabekoa izan zen eta laster zabaldu zen berri beltza Euskal Herriaren zazpi alderdietara.

491. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0033 Euskaltzaindiak Aita Donostiari zor dion omenaldia ospatzera goaz euskaltzain urgazle honen jaiotzako mendeurrenean eta heriotzatik hogeitamar urte betetzen direnean.

492. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0016 Garaiko errealitatea ukatzen zuen ezkero, trufa ta parreaz kanpo ihesbide nagusia da, heroen desegitea, beren buruak hiltzen dituztelarik batean, oztopo diren jendeak hilaz bestean, askotan ere eriotzari buruzko meditaketean bakea arkituz.

493. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0016 Bi ihesbide horiek ez dira soilki fikziozkoak izan Miranderengan, baina bereak zituen depresio beheralditan loa galdurik, lo sendagailuetatik alkoolerako joanetorriak egiten baitzituen, baita bere giza-nagusietan kondatzen zigun, bere buruaz beste egitea, bere buruan obratu baitu, asmakizuna errealitate bihurtuz bere Eriotzaren, ordua, aukeratuz.

494. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1983 0198 Beroak sorterazitako heriotzaren kausak, zeintzu ote diren zalantzazkoa da, eta animalia guztietan ez dira berdinak izaten kausa hauek (KONEMANN ampamp; PRECHT, 1979 b).

495. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak etxde 0362 HANKA EBATEA ETA HERIOTZEA

496. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0161 Euskararekiko hartzen den jarrerarik etsaiena, berorren suntsipena eta heriotza abokatzen dutenena da.

497. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0161 Euskarak onartu egin behar du bere buruaren heriotza.

498. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0110 Momentu honetan, larri baino larriago gabiltzala (euskararen heriotza posibilitate ondo erreala da), joera desberdinak elkarren lehian dabiltzalako, programa harrigarri hori gomendatzen zaio Gobernuari: ez alderdi hartu, egon neutral sintesia egin dadin arte.

499. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0048 Irailaren 12an ezagutu zen Euskal Herrian Odón Apraiz y Buesa ANVko militante historiko eta kultur gizon ezagunaren heriotza.

500. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0437 Sineste horri esker ditu Sokrate-k bake gozo eta ezti batean iragan bere heriotzerako azken orduak.

501. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0006 Gelditzen bada, heriotza hurbil da.

502. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0002 Izarlarientzat, aztientzat, bakotiarrentzat, menadeentzat, misterioetan argituentzat Heriotz-ondokoez egiten die zemai eta mehatxu, batzuei; sua iragartzen die bestetzuei.

503. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0005 48. Bíos, bizitza: hala du uztaiak izena (biós); heriotza, ordea, haren lana.

504. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0008 76. Lurraren heriotzetik bizi da sua,
suaren heriotzetik bizi da aidea,
aidearen heriotzetik bizi da ura,
urarenetik lurra.

505. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0008 Suaren heriotza jaiotza zaio aideari,
eta aidearen heriotza jaiotza udari
Lurraren heriotza ura dela,
eta uraren heriotza aide dela eta aidearena sua,
eta alderantziz.

506. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0008 77. Hortik, bada, Heraklitok esan: - urezko bilakatzea atsegin edo heriotze dela arimentzat; izatera iristea zaiela haiei atsegin.

507. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0008 Beste nonbait ere ba dio, haien heriotza bizi dugula guk, eta, alderantziz, gure heriotza bizi, haiek.

508. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. bizkarra 0014 Gutxira, gutxira bizitzak heriotzari bidea uzten dio eta apenas konturatzen gara bata non hasi eta bestea non amaitzen den; hainbat pertsona bizitzan hilik dago, ez da bizi, existitu egiten da.

509. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. duoandikoetxea 0001 Orain, haren heriotzetik berrehun urte betetzean, egin zuen lana gogoratuko dugu, eta bide batez, XVIII. mendeko Matematikaren egoera ikusteko aukera izango dugu.

510. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0049 Bizi-bilakabide hau, noraino hel liteke? Inork ere ez daki! Gizakiaren gogo eta adimenaren ahalmena, nork neur litzake? Horrengatik, gizakiok, heriotzea atzerarazi dezakegula, ikasi behar dugu.

511. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak herriaren lekuko 0149 Harretarako Togliatti-k heriotza aurretik egin zuen idatzia irakurri besterik ez dadukagu.

512. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0128 Zer adierazi nahi ote du idazleak, etxeko guztien errespetoa irabazi duen tigretzar honen bitartez: heriotza ote? Gizonaren ezina eta ahulezia? Ez dio axolarik.

513. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0021 Euskaldun poeta, beste iñor ez bezala, da gizon bat besteen heriotzak suizidatuko lukeana.

514. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0041 Eta zer esan nezake haratuztetik (carnestolendas), imintzio edo komeria gutxiasko barregarriago aukera bikaina eskaintzen duen horretatik, benetako eta ezin eragotzizkoa den heriotzaren gertaerara igaroz gero?.

515. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0172 Alencon-go dukearen heriotzaz gero, 1584ean gertatu zen, katoliko eta protestanteen arteko borroka gaiztotu egin zen, erregeak ez bait zuen Nafarroako Enrike hori baino ahaide hurbilagorik; oroit dezagun errege hau kalbinisten alderdiko buruzagi zela.

516. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0080 Fundatzailea, Jesukristo, xumetasuna, apaltasuna, pobrezia eta urkoarekiko maitasunean oinarritzen den Erresuma bat aldarrikatu zuelako, eta ez garaipena, menderakuntza, ahalmen eta ospea helburu duen Erresuma bat, heriotzara galdua izan zen.

517. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0127 Gizonak ez du arima bakarrik eder, bere gorputz tankera bera ere eder da; ez du itxaron behar heriotz ondoko gozamen betiraunekoa Paradisuan, baizik eta mundua bera ere atseden tokitzat hartu behar du; zer dela eta bizitz ilun bat eman behar dugu gure bizikera latzaren saria beste munduan hartzekotan, ospea mundu hontan ere iritx dezakegularik?.

518. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0120 Haren heriotza gertatuz gero, etsipenak menderatu zuen Marx.

519. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0120 Emaztea eta alabaren heriotza bere akabua izan zen.

520. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 0058 Marxen heriotzaz gero, beronen lanak argitara eman zituen.

521. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0051 Beste gizabanako batek (aitak edo anaiak, eskuharki) amaren aditasuna eta presentzia eskatuz berarekin konkurritu dezakeela ikusteak, lehiakidearen heriotza eta suntsidura nahi izatera eramaten dio.

522. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0105 Kapituloko 23-k batzarrera aurkezten zuten: Eukaristiak, Kristoren Heriotza eta Piztuera Oroitzapenak, Pazko ekintzara garamatzi, Espiritu Santuaren ekinera zabaltzen gaitu, pekatuaren indarpetik askatzen eta Berpiztuaren ahalmenean biziarazten.

523. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0105 Heriotzaren bitartez, Kristok, anaienganako maitasuna erakutsi digu, eta gizon osoaren balorea agertu.

524. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0091 1868. urtetik ia heriotzeraino bere izena maiztto agertuko da Donostiako egunkarietan.

525. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0071 Eguneroko errealitatean ba dakigu, eta segurantzaz esan dezakegu, kasu, animalia bat ba den ala ez; baina, gauzá are ardura handiagoaz arakaturik, batzuetan problema hau izugarriki nahaspilatzen dela konturatzen gara, eta berau oso ederki dakite juristek, zeinek amaren sabelean dagoen haur baten hiltzea zein muga edo neurri arrazonatutatik aurrera asesinatu bat bezala kontsideratu behar den topatu nahirik hainbat pentsu eta gogoeta alferrik erabili baitute; eta ez da, halaber, bat ere erraza heriotzearen mementoa zein den zehazki determinatzea, fisiologiák heriotzea ez dela une bateko fenomeno bat, prozeso luze bat baizik, mostratu duenez gero.

526. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0010 Gizonekin batera igarotzen dira eta haien aztarnetatik bizitza zaharren eta heriotza isilen urrats misteriotsuek oihu egiten dute.

527. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0044 Erretiroa hartzea, haren ondorioz datorren asperkeria, ezkonlagunaren heriotzean somatzen den bakardadea, halabaita lagunarte edo sendikorik ez edukitzea esperientzia are larriago bilakatzen dira adin horretan berezko diren gorputzeko akats fisikoekin.

528. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0256 Haren hankaje eder eta ibilera bizkorra! Aspertzeke, heriotzako ordurarte lanean ari izandako emakumea zen hura!.

529. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0256 Heriotza belun-ezbehartsua gertatu zitzaion Errosariori ordea.

530. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0134 Alde batetik, beraz, munduko buru-hausteen sistema dago, soluzio eta sasi-soluzioak barne (mundua nola sortu zen, gizona nola agertu den munduan, heriotzaren ondoan zer dagoen, eta abar); eta bestetik, hizkuntza moduko sinboloak, itxurazko pasadizutan haragiturik (lurraren azpitik bi herensuge atera ziren, elefante batek haur bakarra jan zuen, ugaldeen ondoren izadia eta gizadia adiskidetu egingo dira, eta abar).

531. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0062 Bere izpiritua ez da hilezkorra, gorputzaren mekanismuaren ezjakintasunak eta abstrazioaren indarraren hazitzeak kontzientzia personifikatu, eta heriotz-ondoren bizituko dela sinistarazi badiote ere (60) ENGELS, Ludovico Feuerbach..., ikus SR, 175 or..

532. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0158 Heriotza, hortakoz, esperantza bat da.

533. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0158 Haur besoetakoa-n, gizonaren eta Theresaren heriotza ritual sakratu baten antzera jazoko da: .

534. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0015 Hogeitabi urtetan, krisi esistentzial batean murgilduta eta heriotzaren irudia ezin aldendurik, Hego Ameriketara bidaia bat egiten du interesgarria izango delakoan.

535. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0067 Zahartzaroan bere heriotzak zentzu bat izan zedin, agintarien eskultura baten gainera botako du bere burua.

536. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0067 Honek herriaren berpizte bat dakar, Pelloren heriotzaz geroztik herria lur jota gelditzen bait da.

537. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0104 Irakurlego bat duela badaki, Txominen heriotzeko hitzak erabiltzen ditu irakurlea Azpileko kondairaren giroan murgilaraztearren (26. orr.).

538. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0076 Jainkozko jatorriko sustantzia izpirituala dela dio arima kristau erligioak, gorputzagandik bereiz eta heriotzearen gainetik bizitzeko gai.

539. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0139 Zapaltzaileak besteen heriotza behar du iraun ahal izateko, landareek ere beste izaki bizi batzuen heriotza eta ustelketa behar duten bezala.

540. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0140 Euskaltzaleok, euskararen heriotza ikusten dugu aurrez-aurre, honek larritzen gaitu eta honegatik zutitzen gara bere alde, hitzekin baino gehiago egintzekin.

541. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak rikardo arregi 0047 Horregatik sortzen da horrenbeste ixtilu pentsaera baten hiltzerakoan, Jainkoa den ideia edo teoriaren heriotza sumatzen denean.

542. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak rikardo arregi 0136 Batetik, kapitalismoak bere heriotza uxatzeko bere baitan kontrajoerak sortuko zituela.

543. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0109 Elkarren leian ari ziren bi igarilari trebeak; galtzen bazuen ba zekien Sinuk heriotza zuela gainean.

544. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0556 VII. Bizitzaren misterioa heriotzearen ondoren Testu zaharra, 396 paragrafoa: Berbiztuko dira izenekoa.

545. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0556 Heriotze ondoko bizitza nolakoa izanen den planteatzean, Biblian hauxe nabari dugu: Liburu Sainduak hildako gizaki osoaren, gorputz-arimen biztueraz mintzo direla.

546. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0556 Horrez gero, non da guk maite genuen hildakoa heriotze ondoan bertan? Galde honi Bibliak ez dio erantzun zehatzik ematen, han-hemenka barreiatuak dauden argibide batzu baizik.

547. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0049 Ohizko istripua fetuaren HERIOTZA da, umetoki barnean (34. eta 37. asteen artean gertatzen da batez ere).

548. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. saizar 0127 - Lehen aipaturiko hondamendia eta eragozpenak gutxi bailiran, 1713an Utrech-ko ituna sinatuz amaitu zen Espainiako errege Carlos II. aren ondokorik gabeko heriotza zela eta, sortu zen gerratea, Espainia eta Frantzia alde batetik eta Ingalaterra, Portugal, Holanda eta Alemania bestetik.

549. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1988 0435 Oiartzungo Udalak Manuel Lekuona euskaltzain ohiari omenaldia eskainiko dio uztailaren 29tik abuztuaren lehenera bitartean, haren heriotzearen I. urtemugakari.

550. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. beltran 0424 Ez dut esaten sekula ez dela erabili abisuak pasatzeko, zenbait ezkila joera bezala (sua, heriotza...) esaten dudana da: Ez dela hori dakiguna.

551. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0037 Etengabeko hedapen ekonomikoa mantentzeko politika salatzen zuen, politika honek, naturari erasoz, giza harreman zapaltzaileak sortzen dituelako; espeziearen heriotza luzaroko ekarriz, autoritarismoa eta boterea mantentzen ditu orain.

552. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0003 Eta bigarrenez, gai hau, berez, oso garrantzitsua dela uste dugulako, jende askori ukitzen diolako eta, baita ere, gaisotasunak eta heriotzak piloka ematen direlako lantokietan.

553. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0007 Istripuak eta, berauen artean, lantokietan gertatutakoak lehendabizi eta motorrezko ibilgailuekikoak bigarren, izan ziren Estatu Espainolean 70-80 hamarkadan gertatutako heriotzen zergatirik garrantzitsuenak.

554. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0007 Eboluzioari begiratuz gero berriz, argi dago behintzat gauza bat: lanpostuak murriztuz doazela, eta halaz eta guztiz ere istripu grabeak eta heriotzak gehiagotzen ari direla.

555. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ubillos, juan antonio: christau doctriñ berri-ecarlea, v-xxiv 0005 Aurtengo Maiatzean Juan Antonio Ubillosen heriotzaren bigarren mendeurrena zela eta, haren jaioterri Amasa-Billabonako udalak haren Kristau_Doctrina berriz argitaratzeko asmoa zuela jakitean, erregu txiki bat egiten ausartu ginen: ager zedila, bai, antzineko testua zen-zenean eta hitzik ez letrarik aldatu gabe, baina aldi berean sarrera gisako solasez jantzia, han idazlearen berri irakurleari emanez eta liburua behar zuen oharrez eta argitasunez aberastuz ikerlariaren eta irakurle soilaren faboretan.

556. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0011 SARRERA Liburu honen helburu nagusia, erreferentziako denboraldian gertatutako jaiotza, ezkontza eta heriotzei buruzko taula estatistikoen kopuru minimo bat eskaintzea da, gai hauek aztertu ahal izateko.

557. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0012 HERIOTZEN ESTATISTIKA Heriotzen estatistikak, beren egoitza Euskadiko K. A.an zuten pertsonen heriotzak jasotzen ditu.

558. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0013 HILDA JAIOA Hilda jaiotzat ulertzen dugu, amaren gorputzetik osotoro iraitzi edo atera aurretik heriotza etorri zaion sorkuntz produktu oro.

559. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0014 HERIOTZA Bizirik jaio baten jaiotza-ondoko edozein unetan bizi-zeinu oro behin-betiko desagertzea da.

560. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0014 Bertan barnehartzen dira beraz bizirik jaio eta 24 ordu baino lehen hilak izaki abortu bezala eta ez heriotzak bezala inskribatuak azaltzen direnak.

561. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0014 Ondorio estatistikoetarako, pertsona horiek, bizirik jaiotakotzat ematen dira lehenengo, eta heriotazk bezala gero.

562. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: azkune mendia, iñaki: zezenak euskal herrian, v-xii 0008 Jendoste baten bistan eta atsegin haundiz, bizi-boterearen irudirik nobleena, dotoreena, maltratatu, umilatu, burlatu, porrokatu egiten da, musika eta sarraskizko alaitasun-uju eta odol-isurketazko, zaleek artea eta liturgia eta kritikoek basapiztikeria izugarria kontsideratu ohi duten bizitzaren eta heriotzaren drama ikaragarrizko batean.

563. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: azkune mendia, iñaki: zezenak euskal herrian, v-xii 0008 Jaiotza eta heriotza ez direla, esanahi dut, familian eta txikitatik egiten ditugun bizitzako esperientzia oinarrizkoak, bizipen inmediatoak, ez gizonaren jaiotza-heriotzak eta ez animalienak, jeneralean behintzat gure etxeetan animaliarik ere jaiotzen ez delako eta hil gutxiago.

564. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0031 Bizitza eta heriotza agertu zaizkigunez gero, txit jakingarri da Orixek, euskararen lurreko egoera urrikalgarriaren salbabide bezala, hizkuntzaren hil-ondoko bizitzan aurkitu nahi zuen esperantza edo kontsolamendua.

565. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0012 Aipatu iturrietako lehenak, jaiotzak, ezkontzak eta heriotzak bezalako gertakari demografikoak kontabilizatzen ditu, urte jakin batean.

566. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0012 Estudio honen izaerak, berez, emakume-belaunaldien historia demografikoari buruzko informazioak biltzera garamatza; horrela, adibidez, seme-alaban jaiotza, ezkontza, senarraren heriotza, etab.

567. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0038 Heriotzak Tradizionalki erabili izan den heriotza kontzeptu estatistikoak 24 ordu baino gehiagorekin hildako guztiak hartzen ditu 1975etik aurrera hedatu egin zen bizirik jaio eta bizitzako lehen egunean hiltzen direnak ere sartuz.

568. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0038 Berezko hazkundea Bizirik jaiotakoen eta heriotzen arteko kenduraren ondorio hutsez gertatzen den biztanleriaren hazkundea edo murriztapena adierazten du.

569. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0038 Tasak Edozein motatako gertakarien kopuruak (jaiotzak, heriotzak, ezkontzak) gertatzen diren biztanleriarekiko suposatzen duen proportzioa adierazten du tasa batek.

570. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0081 Osasun-gastuak mugarik gabe ordaintzen ditu eta heriotza edo helbarritasun kasuetan 100.000tik 200.000 pezetatara ordaintzen ditu.

571. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0104 Heriotza zatikatua izanda.

572. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0170 Heriotz-ondoko bizitzaren ideian itsututa bizi zen ikasle bati hau galdetu zion Maisuak: Zer dela-ta alferrik galtzen duzu zure bizitzako une bat bera ere, geroko bizitzan pentsatzen?.

573. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 Handikiei dagokienez: Tomas Zumalakarregiren jaiotza Ormaiztegin (1788)- Karlos III.aren, Euskal Herriaren Adiskideen Elkartearen Estatutuak onetsi zituen beraren, heriotza (1788)- Euskal idazle eta poeta debar Tene Mujikaren jaiotza (1888)- Euskal idazle Nikolas Ormaetxea Orixeren jaiotza Orexan (1888)- Bi artista mundialen jaiotzak: Margarita Xirgu katalanarena (1888) eta Charles Chaplin Charlot ingelesarena (1888)- Danborradaren autore Raimundo Sarriegiren heriotza (1913).

574. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0028 Orduan Marín Ramos-ek azkenekotako buhameak bere kartoiak galtzarbean zituela, eta bere 1948ko heriotza arte, kafetegiz kafetegi korritzen zuen Donostia harenak.

575. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 - Lehenengo heriotza Berlingo Murruan AEDko vopoen eskuetan (Abuztuan).

576. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 - Juan XXIII.aren heriotza eta Paulo VI. Aitasantu berria (Ekainean).

577. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 - Robert Schumann frantsesaren, hau da, gerraosteko Europaren (CECA eta CED) aita izan zenaren eta bere izena zeraman Plana bururatu zuenaren heriotza (Irailean).

578. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 1964 Pandit Nehru-ren heriotza, Indian (Maiatzean).

579. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 - Togliati, Italiako alderdi komunistako idazkari orokorraren heriotza (Abuztuan).

580. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 1965 Winston Churchill-en heriotza (Urtarrilean).

581. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 - Le Corbusier, arkitektura garaikideko figura kapitala izan zenaren heriotza (Abuztuan).

582. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 1967 Oppenheimer fisikari iparramerikar eta bonba atomikoaren sortzailearen heriotza (Otsailean).

583. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 - Konrad Adenauer-en heriotza (Apirilean).

584. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 1969 Eisenhower-en heriotza (Martxoan).

585. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak h. knô*rr 0016 Zamakolaren heriotzarekin eta Godoyren erorketarekin (portu berria Godoyk bataiatu bait zuen), egitasmoa eta hasitako lanak bertan behera gelditu ziren betiko.

586. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0376 Larba hauek organo bitalak aukeratzen dituztenean ostalariari eritasuna edo heriotza ekar diezaiokete.

587. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0095 Landarearen heriotza bait dakar giza erramileteak eta aldiz lorearen ernalketa erlearen bisitak.

588. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0043 Bertan, familian gertatzen diren jaiotzak, heriotzak, ezkontzak, bereizteak, eta abar apuntatu behar dira.

589. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0107 Hau intentsua baldin bada, erredura larriak, eta baita heriotza ere, eragin diezaguke.

590. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0015 Gauzak horrela, izan zen, gertakari honekin, pinturaren heriotzean sinestu zuenik ere.

591. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0465 Luzara, Euskal Herrian bizitzea hautatu duten euskaldunen lana, ez dea, herri huntako ekonomiaren giderren hartzera jinen diren, edo gure herriaren heriotzea eguzkitan igurikatuko dutenen soropiletaz orduratzea izanen?.

592. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0054 Errege honen heriotzeak Frantziaren iparraldetik datozen dinastia ezberdinen sarrerari ematen dio pasabidea.

593. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0037 Esango dugu, talde honen barruan, ezagutzen diren knidario pozointsuenak daudela heriotz ugari eragin dituztenak lurralde Indopazifikoan.

594. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0037 Zenbait lurraldetan, kubomedusek eragindako heriotzak marrazoek eragindakoak baino gehiago dira.

595. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0068 Efektu hauek markatuagoak dira espezie tropikaletan, eta hauen artean Chironex fleckeri medusa aipatu behar dugu, benetan pozointsua delako, heriotza eragin dezakeelarik minutu gutxitan.

596. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0068 Noizean behin, pertsona batek, erreakzio anafilaktikoak deiturikoak izan ditzake, hau da, gorputzean sentiberatasun berezia sortzen da ehunak pozoina ukitzean, eta ondoren, pertsonaren heriotza gerta daiteke, denbora jakin baten barruan antzeko animali bat ukitu ezkero.

597. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0025 Organismo hauek bere baitan daukaten toxina, animalia filtratzailengan pilatzen da, eta geroago ematen den irensketak, goragalea, paralisisa eta baita heriotzea ere probokatzen du.

598. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. uraga 0019 Hamaseigarrenean aidanez-en historian, esaterako, senarraren heriotza emakume bakarti batek jasan behar duen beste zorigaitz bat baino ez litzateke; baina senarraren heriotzaren deskribapena atzeratu egiten zaigu analepsia, jakin mina sortzen da gure baitan eta bortxazko heriotza nobelaren gune bihurtzen da; nobelan azaltzen diren gainerako heriotzek, gainera, honi bidea zabaltzeko funtzioa dute orain, amaren eta haurraren heriotza, hil nahi duen gizon baten heriotzerako prozesuaren argigarriak direlarik.

599. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0078 Nortasunaren heriotza da.

600. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. zunzunegi 0027 Samuel Becketek ere, Godoten zain izeneko antzerkian beste hau adierazten du: Heriotza erabateko bukaera bezala ikusten dugunontzat, pentsatzea da okerrena, horretaz konturatzea .

601. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0148 Jesus Haurraren Santa Teresari, bere heriotz ohean, honako burutapenak zetozkion: Heriotzak emango dizu, ez zuk itxaroten duzuna, gau sakonagoa baizik, ezerezaren gaua.

602. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0222 Bataioa eta askatasuna Horrela, bada, bataiatzen den kristauak aldez aurretik onartzen du Kristorena bezalako heriotza.

603. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0222 Gure heriotza sakramentala ez da benetakoaren ezberdina, baina benetakoan bakarrik burutzen da.

604. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0222 Heriotza beldurrez bizitza guztian morroi dagoen (Heb 2, 15) jende gehienaren ez bezalako arrazakoak ziren.

605. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0296 Batzuk bereziki fantastikoak ziren, San Joan Ebanjelariaren izenean ipini zen hau bezala, egiaz V. mendearen bukaerakoa bada ere: Aingeru bat agertzen zaio Mariari, palma bat ekartzen dio eta heriotza iragartzen.

606. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0221 Sufrimendu fetala Fetuaren egoera, anoxiarekin lotua normalean, heriotzara eboluzionatu dezakeena.

607. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0055 Galdera gogor egin dezagun: norbaitek Jainkorik ez dela sinestaraziko balie, dolumin luzea eta penagarria gertatuko al litzaieke delako Jainko horren heriotzagatik?.

608. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0311 Bere ahalmenaren erdian, gaurko gizona sustraizko ezinean aurkitzen da, bizitzan dituen erruaren, sufrimenaren eta heriotzarena bezalako arazo nagusiak erabakitzeko.

609. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0017 1543.ean bere heriotzaren egunean argitaratutako liburu batean Unibertsoaren zentrua Lurra ez eta Eguzkia zela proposatu zuen.

610. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0331 Eta 1.841. urteko berriak ematen ari garenez, ezin dugu Jose Bentura Laka itziartarraren heriotzaren albistea alde batera utzi.

611. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0111 Eriotza al da?.

612. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0155 Gaurtik, Ama, zuretzat nere bizitza, zuretzat nere biotza ta eriotza (Mai gaiñeko sorta artuaz).

613. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0103 - Ituna da erri baten eriotza!.

614. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0103 - Zure eriotzarik ez du oraindik Goiko-Jauna-k nai,,!.

615. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0103 - Nere eriotza naiko luteke aiek, eta nere alabak ditut aiek ere?.

616. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0199 - Ez det Eneko'ren eriotzarik ikusi nai....

617. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1985 0011 Atsekabea, oiñazea, zuzengabekeria, gaixotasuna... eriotza... egunero bizi ditugun gauzak dira.

618. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1985 0011 Baina pekatua eta eriotza menperatuko dituan Salbatzaille bat agintzen du Jainkoak.

619. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/3 0036 - Jesus illik!; nolakoa izan zan bere eriotza?.

620. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0072 Jesukristo`ren Eriotza ta Piztuera degu gure Pazkoa, gure askatasuna.

621. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0072 Kristauok, bataioa artzean, Jesukristo`ren eriotz-piztueran parte artzen degu, Jaungoikoaren bizira piztutzen gera.

622. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0107 Jaungoiko Guzialdunak gau on bat eta eriotz on bat digula. AMEN.

623. 1969-1990 gipuzkera liturgia bihotz batez 0025 Berak, zure naia betetzeko, eta Zuretzat erri santu bat irabazteko, Gurutzean besoak zabaldu zituan, eta eriotza ezereztuaz, nagusi agertu Piztuera.

624. 1969-1990 gipuzkera liturgia agustindarren liturgia 0048 Izan ere, Jesukristorekin bat izateari esker, Espirituaren lege bizi-emailleak askatu nau, pekatuaren eta eriotzaren legetik.

625. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0013 Gaiñera, otoitz au egitean, Kristok eriotza garaitu duelako fedea aitortzen dugu, eta gu ere garaipen ortan partedun izango geralako uste-osoa agertzen.

626. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0013 Orregatik, Jesukristoren pazko-garaipena fedez ospatzean itxaro duguna otoitz-gaia den ezkero, guk nai eta itxaroten duguna eskatzen dugu illaren alde: pekatuak barka dezaizkiola Jaunak, betiko eriotzatik atera dezala, guztiz garbiturik betiko zorionaren jabe egin dezala eta azken egunean aintzaz jantzirik berpiztu.

627. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0074 Emaiozu, beraz, zure serbitzari eta gure senide I...ri Kristo berpiztuak bezela garaitu dezala eriotza eta parte izan Arekin egiazko bizitza berrian, gizaldi eta gizaldi guztietan.

628. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0074 Baiñan, sinisten dugu, baita ere, Zu gurekin zaudela: gurekin eriotzaren aurka, gurekin biziaren alde.

629. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0074 Sinisten dugu, zure Itzak bakarrik garai dezakela eriotza, eta Zuk, Biziadun orrek bakarrik eman dezakezula Bizia.

630. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0074 Eriotzak gauzen egia agertzen digunean, zure Itzak bakarrik argi dezake gure gaua, zure Itzak bakarrik indar dezake gure auleria; Zuk bakarrik aska ditzakezu gure gorputz ilkorretan betiko Biziaren indarrak.

631. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0074 Ez du eriotzak ezeztatuko Zuk itzemana; ez du eriotzak desegingo Zuk egiña, ezta suntsituko ere Zuk gugan zure Espirituaren bitartez asi duzuna.

632. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0074 Ez digu eriotzak gaur guri dei egiten, guztien egille den zure Itzak baizik.

633. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0121 Eriotzak eta aren lekuak ere bai, beren barruan zeuzkatenak; eta bakoitza bere egintzen arabera epaitua izan zen.

634. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0121 Orduan, eriotza eta aren lekua suzko leizera amildu zituzten suzko leizea, bigarren eriotza da, eta biziaren liburuan idatzirik arkitu ez ziren guztiak, suzko leizera amilduak izan ziren.

635. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0102 (...) esan zien ikasleeri, Jerusalen-a zijoatzela: Begira, Jerusalen-a goaz, eta gizonaren Semea apaizburuen eta ikaslarien mende jarri, eta eriotzera galduko dute, eta jentilleri emango diete, astindu eta gurutzatu dezaten.

636. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0102 Beraz, Idazteunak aurretik esanda zeuzkaten Kristo-ren eriotza eta Beraren eriotz aurreko nekaldia; baita ere esan zuten gero zer gerta bear zitzaion Aren ildako gorputzari.

637. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0102 Bi gauza auek, zuzen aditzeko, Jainkoaren illezkortasuna eta eriotza alegia, Jainkoaren gizakundeari ondo begiratu bear zaio.

638. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0102 Aintza deitzen du gurutzeko eriotza.

639. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0133 Fedeak misterioa uki-gabe uzten du, bainan ala ta guztiz argi pittin bat egiten digu, aur baten eriotzaren aurrean kristau-jarrera jator bat izan dezagun naikoa dana.

640. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0133 Ori izango da guretzat biotz-gozagarririk bikaiñena, maite genduen N-ren eriotza onartzea zail egiten zaigunontzat, biotz-gozagarririk bikaiñena.

641. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0133 Aurtxo baten eriotzak ekarri dion atsekabe ta min garratza jasaiten ari da familia bat.

642. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0149 Kristoren eskeintze orretan, gure bizia eta eriotzea, biak gelditzen dira argiturik.

643. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0149 Ori siñistu eta jakiñik, eriotzeak ez gaitu bildurtu bear.

644. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0149 Siñiste-gabekoak esan beza, antziñako pentsalari jentilarena: Bildurgarrietan bildurgarriena da eriotzea.

645. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0149 Kristoren eriotzean bat egiñik bizi izan geranok, gorputz eta anima pizturik, Aren piztuerarekin bat egiñik bizi bear degu betiko.

646. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0149 Orra zergatik kristau bakoitzaren illetetan Kristoren Pazkoa ospatzen degun: Kristoren eriotzea, piztuera eta Aitaganatzea.

647. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0163 @- Emen bildu geran guztion alde, Eukaristiaren bidez, erosi gaituan Kristoren eriotz-misterioan eskuar dezagun; fedez eta maitasunez Kristogan bizi ondoren, Aren Eriotz-Piztueraren salbamen-ondorioak gure eriotzean eskura ditzagun, ESKA....

648. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0163 Jaungoiko ta gure Aita: Jesukristoren bidez gure bizia ta eriotza Zuk erosi dituzu; zure Erreinura igaro dan seme (alaba) oni emaiozu zure betiko Bizitzaren eta Maitasun arrigarriaren betea.

649. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0292 Orregatik gure Jaunak gizonaren Seme deitzen du bere burua, gizonetan aundiena, beragan berritua izan dalako gizadia: gizon garaituaren bidez jetxi zan gure gizadia eriotzeraño, gizon garaillearen bidez igo gaitezen bizitzara.

650. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0112 Orregaitik agian esan zion goibel Semka`k: - Aolku bat emango nizuke nik zuri, nere inozo maitea: len-bait-lengo eriotza, eskatzeko zure Jainkoari.

651. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0112 Mary`ren eriotza zala-ta, nigana joko zenuela banekien ziurki.

652. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño eltz 0072 Onekin baditu iru eriotz sei urte auetan.

653. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0088 Ez orixe! Esate baterako: zuk oso maite zenduan baten eriotza buruan darabilkizu.

654. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0064 Ala`re, Sherlock Holmes`en ekintzak jakitearen zale ba`zera, ez zaitez larritu, nik azalduko bait dizut punttuz-punttu, Zakary Thonthon bankalari aberatsaren eriotzaz gero gertatutako guztia.

655. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0083 Ain zuzen, Lotus eta onen gurasoen eriotzen berri Luisiana Laterriko Jaurlaritzak jakin zualako.

656. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i.m. atxukarro 0015 Geroak erakutsi zizkigun, azitzen giñoazen bezela, erri, etxe ta sendi askotan gertatu ziran eriotz negargarri, une garratz aien ondorioak.

657. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txankan 0242 Beste batzuak burua jasotzeko, amaika eriotz umil izan dituk Euskalerrian; gure sukaldeetan amaika negar ixil ere bai. Oiek ez dizkik iñork aintzakotz artzen; oien izenik ez dik iñork paperetan jarri; oien guraso, umezurtz edo alarguneiri iñork etziek egunerokorik eskeñi; unibersidadean ikasteko, iñoren laguntzarik ez ditek izan.

658. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txori 0058 Ura ere, seme maitea, aitak illa izango zala-ta, aitari erantsi nai ez ioken, bada, aren eriotza ere, bein betiko bukatu zedin begitan eukan gizon ori?.

659. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño zigor 0127 Ondo ateratzen bazitzaien, berriz, eriotzen batzuk egingo zituztela eta egundoko odol ixurtzea ekarriko zutela espetxera.

660. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0190 Garaipen betea Andre Mariren Zerura Jasotea! Gure izaera argalak, pekatuagandik eta eriotzagandik lortutako garaipen bete-betea, eta geroko betiraunde-bizitzaren oaria!.

661. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa berron kijote 0405 (...) une artantxe sortua izan zan Ezkontza, Jainkoagandiko Sakramentua, ta eriotzak bakarrik askatu lezazken lokerak dituana.

662. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0097 Eriotza urbil zuala oarturik, tiroketako egun artan, uriko pakea lortzearren, Nagusia nor zan esan nai omen zion Miss Bonny Von Moltke'ri.

663. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0074 Ta ikasle zanean ere, opor-egunez, al zuan guztietan iges-egiten bait zuan bere aitaren ontziren batera, arras oiturik zegoan ontzi aietako gizonezkoen arteko borroketara, maiz aski borrokalarietako baten eriotzaz amaitzen ziran borroka anker aietara.

664. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0080 Ez ezazu aztu Idazti Doneek diotena: Obea eriotza bizitza garratza baiño.

665. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0092 - Adiskide aundia nuan Philip Osborne zaldundiko kapitana, eta nik ordaindueraziko diet aren eriotza, maltzulkeriz erail duten bi deabru zikin oiei bizia tiroka kenduz.

666. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0081 Ertzaindian, begirune aundiz, Españi'ko ertzaintzaren buruzagi nagusi berak artu zituan: - Errez eta azkar argitu aal izan dugun auzia izan da, Jaunak, eriotz onen auzia.

667. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0058 Etzaiteztela joan, otoi, norbaitzuen eriotza nai duten gidari-buruzagien atzetik.

668. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0010 Gabonetan eta urte-berrietan gerta oi dira eriotza auetan geienak.

669. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0084 Adiskideak: Gaur, Larrea`ko lurralde donestu edo bedeinkatu ontan, Arana eta Goiri`tar Sabin`en omenez, edo obeto esanik, gure IRAKASLE AUNDIA izanikoaren oroitzapenez gogotsu ta atsegiñez ospatzen degun OLERTI-EGUN garrantzitsu ontan, Kirikiño zanak Sabin`en eriotzari orain 75 urte, IBAIZABAL aldizkarian Bizkaieraz idatzirik argitara eman zuan idazkaia datorkit burura, itzez-itz nik gipuzkeraraturik, onela diona: Astasken goizaldean, 1903`gko. Azilla`ren (Azaroa`ren) 22`an il zan, Sukarrieta`n, ARANA ETA GOIRI`TAR SABIN, Bizkai`ko seme zintzo au.

670. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0084 Il zan goizaldean, igarririk bere eriotza laister zetorrela, berriro elizakoak artu zituan, eta bere emazteari agur egiñik, Jaun Goikoa`ren eskuetan utzi zuan bere gogo edo anima.

671. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0085 Sabin zintzoa, lanbide ontan asi zan garaian, laisterka edo korrika zijoan, Euskalerria, eriotzara.

672. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0068 Jainkoaren heriotzaren teolojia.

673. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0071 Siñismena ez diteke eriotz on bat billatzea, bizikera zuzen eta eraginkor batean murgiltzea baño.

674. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0071 Bere eriotzak ez gaitu kezkatu; bere protestak.

675. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0071 Eriotza, siñismenaren sinboloa diteke; bizia.

676. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0182 Eta naiz oraingo naiz geroko euskerari begiratuaz... barne-bizikerak darion izkera euskerazkoa bearko luke; ez erderatik artua; gai ontan... zabarkeria litzake eta euskerari dagokionez, eriotza lekarkioke ezarian, ezarian.

677. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak umandi 0799 Erderaren eragipena beti izan da ta beti ere izango da berdin; orrengatik gure Erria erderaz eriotzera doala ateman bearr da; ta aitzitik, euzkeraz bizira oldartuko zaigu; ezinbesteko ondorioetaz.

678. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: pastor izuela (1780-1837). ezkioko ta segurako itxuak 0021 Ta aurrena Pastor Izuelaren eriotza.

679. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0232 Kristo gurutzeko heriotzeraino esaneko egin zan bezalaxe, gu ere bere maitasun gozoak erakusten digun argiari esaneko gatzaiola.

680. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0232 Bai; sakramendu bakoitza bere heriotzaren eta piztueraren oroigarri eta berrigarri dira, eta gure piztueraren ezaugarri.

681. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: errikotxia, itxaspe eta beste zenbait bertsolari 0021 Eriotza onela gertatu zitzaion: Etxean sagardo egitera zijoazen.

682. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak etxde 0023 Beraz, Etxahunia`ko nagusiak, apika eskeiñi etziotelako eta apika lur gogorrarekin anaituago zegoelako ohe biguiñarekin baiño, etzuen norbere etxean ohiaren goxorik eta berorik ezagutu, heriotzeko ordua heldu zitzaionean ere.

683. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0030 Mezaren asieran esan dugunez, Jesusen azken Afaria berrituz sartu gera Pazko-Irurrenean; iru egun auetan Kristoren eriotz-piztuerak ospatuko ditugu, egun bakoitzean misterio bakarraren alderdi berezi bati garrantzia emanez.

684. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0030 Ospa ditzagun bada Jesus Jaunaren eriotza eta piztuera Elizak nai duen eran.

685. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0041 Irudiz eta keiñuz aberats dugu gau onetako elizkizuna: illunpea, argia, sua, argizariak, pazko-zuzia, elizbira, pazko-deia, irakurgaiak... dena onetarako: Jesukristok eriotzaren bizkar lortu duen garaipena ospatzen laguntzeko.

686. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0070 Onen bitartez jaiotzen dira
argiaren seme-alabak betiko bizirako,
eta zabaltzen zaizkie fededunei
zeruko erreinuko ateak;
gure eriotza Aren eriotzaz izan da salbatua,
eta Aren piztueran denon bizia piztua.

687. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0315 Nik, On Karlos, Jainko graziz, Gaztelako, Leongo, Siziliatako, Naparroako Erregeak... aditzera damaizuet: Kaleetan barrena zezenak soka-muturretik korrika ibiltzean egunez naiz gabez zenbat ondoren txar berekin dakarren ikusirik... ainbat eriotz, miñartze ta bestelako kalte, gure mendekoen arrixkuaz oarturik, nere kontseillariei eska nien bear ziren erabakiak ar zitzatela orrenbeste ezbear atzeratzeko.

688. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0236 Ori txarra ba da, txarragoa oraindik naparrak bi zatitan puxkatuak ibiltzea eriotzara iritxi arte.

689. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0256 1855-4-15`an, 81 urteko zala, Donosti`n bertan eriotzak itzali zion bizia.

690. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0159 Ez dut eriotzari buruzko filosofia bat egin nai izan, ez bait dut artarako ez gogo, ez aal.

691. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0009 Alakoxe albisteak zabaltzen dituzte egunero irratiek eta ikustirratiek: eriotzak, ilketak, indarkeriak, gudaketak, gosea, ez-bearrak, oiñazea....

692. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0009 - Azaldu maillaz-mailla erorketaren alderdiak: agindu bat, giza-aukeramena, zirikaldia, erorketa... azkenean eriotza....

693. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0066 Gaixotasunak sortu, eriotza erakarri, uztak madarikatu, ekaitzak sortu eta abar.

694. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0028 Larramendiri irakurtzean, gaiñetik eta axalez, amarrenak direla ta gogoratu dira eriotzak berarekin dakarzkin elizkizunak:

695. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0036 Bere liburu berri-emantzale aberats ontan, eriotzaren inguruko oituratzaz luzaro mintzatzen da, Larramendi.

696. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0036 Eriotza eta amaitzea egoki uztartzen bai dira.

697. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0036 Eriotza, eta emen batez ere urixkako eriotzaz oroitzen naiz, erri maillan benetan sentitua izan da.

698. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0057 Apeza - Gaizo Laurendi! Zer heriotzeak hatzeman duen! Gaizoa!.

699. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0085 Pertsu hauk bururatzean,
azken finez orroitzean,
emanen naiz otoitzean:
Etxea, noizbait utziko zaitut
aunitz pena bihotzean;
Jaunak, zure babesean,
nola bainintzan sortzean,
naukala heriotzean.

700. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia m. courougnon 0007 Hala ere
Madrileko
Paiasoaren
heriotzaren
berriaren
entzutea
uste izan dudala
oroit naiz.

701. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia a. nesprias 0044 Harea hain laster erortzen da batzutan nun, eguntto batez, heriotzaren atarrian aurkitzen baitzare konturatu gabe.

702. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia a. nesprias 0044 Eta lasterka hurbiltzen zitzaion heriotza senditzen hasia zen.

703. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1985 0026 Euskal-Herriarentzat bizi izan naiz; Euskal-Herriarentzat hiltzen naiz eta heriotzeko ikaretan salmo-pleinuz sartzen.

704. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa nor da hor? 0027 Erran ditake denek gogo onez ikusi dutela heriotzea hurbiltzen.

705. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. arkotxa 0018 T-rentzat Magritte-n lehio harek Proust-entzat Delft-eko Vermeer-en pareta puska ttipi horiak duen funtzioa betetzen du: edertasunari, ametsari bidea zabaldu, heriotzaren karkaila urrun arazi... Plastrezko emazte aurpegi ezti hura; begiak hetsiak, barneko nirvana batean galdua eta... poltsuaren tokian, odola. Elurra zikindurik.

706. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak ardoy gog 0039 Bainan ikusiko dugu egiazko hautetsi(1) prédestiné baten heriotzerat preparatua duela Jainkoak beste egitate batzuez, ez direnak gutiago kontsolagarri.

707. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak larz 0075 Emazte gaixo horren heriotzeari pentsatuz, ez nauke orroitu gabe, gure emakume euskaldunek, zer saila harrigarria deramakaten gure askatasun gudukan.

708. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1982 0087 58 Mendizabal.
Beraz lagun hau biziko zaigu
barruko oroimenean
naiz ta bihotza sarri aurkitu
penezko sentipenean
hemen denontzat bai dator txanda
heriotza degunean
gerta liteke gau beltzez eta
gerta laike egunean
bere ondoan sar gaitzatela
hori etortzen denean.

709. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0013 b) Ezkontide, seme-alaba, ezkontide baten nahiz bestearen aita edo ama, iloba, ezkontide baten nahiz bestearen aiton-amona eta anai-arreben heriotzagatik: hiru egun natural, eta beste bi egun natural langileak bere ohizko bizilekutik 100 km. baino urrutirago joan behar badu, eta egun natural bat gehiago joan-etorri hori 300 km.takoa baino luzeagoa balitz.

710. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0015 36. Artikulua - Heriotzagatiko, Ezgaitasun Iraunkor Absolutuagatiko eta Ezgaitasun Iraunkor Erabatekoagatiko Indemnizazioak

711. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0015 1989 Urtea: a) 112.350 pta. heriotza naturalagatik edo lanekoa ez den istripuzkoagatik.

712. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0015 b) 2.247.000 pta. organismo eskudunak onartutako lan istripuz sortutako heriotzagatik.

713. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0006 c) Iloba, aiton-amona, anaia edo anaia politikoen heriotza-rengatik; ezkontide, ezkontideetako edozeinen guraso, seme-alaba, iloba, aiton-amona, anaia edo anaia politikoen gaisotasun larrigatik bi egun natural.

714. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0008 30. Artikulua: ENPRESA HONETAKO LAN-ISTRIPUAN GERTATURIKO HERIOTZA.

715. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak zubk 0001 Ziurretik euskal antzerkitik ugarien idatzitako Pier Larzabal`en eriotza.

716. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak zubk 0001 Gerratean, Alemanak baituta euki ebenean, bizi-jokorako eskola euki eban, an, eriotzarako zelaietan, menperatuen naigabetan bizi ardura eta adorea suspertzen eta biziari itxaropena eta tartea billatzen.

717. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Aldi berean, ekitaldi hau Lekuona zaharraren omenezko bilera ere bilakatu zen, oraintsu betetzen bait da, hain zuzen ere, On Manuelen heriotzaren lehen urtemuga.

718. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Estatu españolaren Konstituzionean isladatzen dira euskeraren heriotzarako bideak: españolaren elebakartasuna española Estatuaren hizkuntza ofizialtzat hartzen da.

719. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Azkenaldi honetan euskararen aldeko mogimenduak (ikastolak, AEK, UEU, ARGIA...) jasaten duen ofentsiba erdalzale eta españolista hortik dator: PSOE, PNV, UPN partiduek eta bere sateliteak diren EE, EA-k sortu duten egoera juridiko-politikoak euskararen heriotza dakar, alderdi horren kolaborazionismoarekin, agerikoa ala ezkuturik.

720. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 ETBko ikerlari eta heriotzekin nazka nazka eginik ez bazaudete, asteazkeneko filmean asetu arte izango dituzue, Agatha Christiren Hamar beltxo nobelaren moldaketa ikusi ahal izango bait dugu.

721. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak p. aristi 0001 Maitasunera eta askatasunera joan ordez heriotzera eta reformatoriora zuzendu du bere burua.

722. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak lab 0001 LIZARDI'tar Xabier'en omenez aren eriotzaren 50 garren urte muga dalata-egin diran ospakizunak amaituxeak ditugu.

723. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak lab 0001 Ene iritzian Lizardi'ren eriotzaren 50 garren urte muga ontan entzun eta ikasi dugun lanik baliotsu, sakon eta berriena Karlos Otegi zarauztarrak Tolosa'n irakurritakoa izan da.

724. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Jose Antonio Vivó Undabarrena diputaduaren heriotza ere aipatu zen, berau otsailaren 6an atentatuan hila bere herrian.

725. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Gorporazioak, haren heriotzaren dolumina agertu ondoren, Gipuzkoako Urrezko Domina berari ematea erabaki zuen.

726. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Aurten Heriotza gaitzat hartuko dutelarik.

727. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Domingo deitu apostulari baten bizitza eta batipat heriotza kontatzen du eta bere adiskidea den Korneliorena, paraleloan eta kontraste modura lehenaren emaztea den Martzelinaren izakera erakutsiz.

728. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Jesus Guridi Gasteizko Musika Eskolan, Maurice Ravel Euskadiko musikalariaren heriotzaren 50. urtemugan egindako ekintzetan parte hartzeko asmoz, hitzaldi-kontzertua burutuko dute bihar.

729. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Jesus Guridi Gasteizko Musika Eskolakoek, garrantzi haundia ematen diote bihar, arratsaldeko zortzietan burutuko duten ekintza honi, zeren eta aditzera eman dutenez, Eskola honek ezin zuen Maurice Ravelen heriotzaren 50. urtemugan egiten ari denaren kanpo izan, eta horrexegatik, hitzaldi-kontzertua burutzeari ekin diogu, hain garrantzi haundia duen musikalari honek merezi duen bezala.

730. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Aren eriotzak etzuen utsune makala utzi Artetxe-ren biotzean.

731. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1981 0001 Kultura kontuan gauz pranko gertatu dira gure inguruan ixillik egon geran bitartean, eta oietako bat, bestez beste, On Pio Baroja'ren eco eriotzaren ogeitabosgarren urtea.

732. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Gero ta aulago, gero ta urreago eriotzetik.

733. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. murua 0001 Antxina erlijio horiek gizakiarentzako ulergaitzak ziren fenomeno naturaletan oinarritzen ziren (eguna-gaua, uda-negua, ereinketa-bilketa, bizitza-heriotza, eta abar).

734. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. letona 0001 Aurreko urteetan ere ahalegin handiak egin zituzten berau aurrera ateratzeko, baina garai haietako gertakizun politikoek lehendabizi 75eko afusilamenduak eta On Luis Iñarra Arrasateko parrokuaren heriotzak gero 76an porrotera bidali zituzten ahalegin horiek.

735. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Leku horien heriotzaren kontra ez nuela deus egiten ahal, jestu bat baizik, ene ahalen ez deusa erakusten ziatan jestu mugatu bat....

736. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 BATEO TA ERIOTZAK

737. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. altuna 0001 Baiña, ezbear zital baten bitartez adizkide on ori eriyotzan txarrantxilloak, sigak eroaten dabenean, orduan bai izaten dala atsekabea, tamala, ta ori da lerro oneik idatziten doguzanean jazoten yakuna galdakaotar kiroldarroi.

738. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. altuna 0001 Iñork ez daki, ta ez dau jakingo be, zelan izan zan mendigoizale euskaltzale onen eriyotza, ala laprast eginda jausi zan, ala zorabioren bat izanaz ezagutza galdu ta jausiaz, otzak gogortu ete-eban, bertan egiten eban otza ikeragarria izan zan eta, lenago esan dogunez, artu ebazan zauriak ez ziran erailteko aiñakoak.

739. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.l. lizundia 0001 Orain 40 urte, 246 bizilagun zituan; eta gaur heriotzarako abiada hartu dau.

740. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l.m. bandres 0001 Piaget 1921. urtean Geneveko J.J. Rousseau deitutako Institutura heldu zen eta harrez gero, bere heriotza arte, bertan jarraitu zuen.

741. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. gaztañaga 0002 Lagun urkoa maite duana, eriotzatik bizira aldatu da, dio Jainkoaren Itzak.

742. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. gaztañaga 0002 Emen bizi zalarik ere, beraz, bizierara aldatua, eriotzaren atakaz aruntzako bizitzan zoriontsu izan dadilla betikoz.

743. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. gaztañaga 0002 Eta ain maite zuan Euskalerria, emen bertatik bertara naasketan zurrunbillotua ikusten zuanak eta alaxe ikusten dugu, noski nolakoa ikuste ote du eriotzaz bestaldeko ertzetik? Emen saiatu zanak, lagun dezaigula oparoago bestaldetik.

744. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1984 0001 Heriotze eta bizitzaren arteko muga lausotzen ari da medikuntzako aurrerapenekin.

745. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1984 0001 Mediku batzu heriotzearen kontrako borrokan ohitzen dira eta horixe dute helburu bakarra.

746. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1984 0001 Baina medikuek betebehar bikoitza dute: batetik, heriotzearen kontra borrokatu eta, bestetik, hilzorian dagoen gaisoari ondo hiltzen lagundu.

747. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1984 0001 Mediku batzu heriotzearen kontra borrokatzen ohitzen dira eta horixe dute helburu bakarra.

748. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1984 0001 Medikuek heriotzaren kontra borrokatzeaz gainera, hil zorian dagoen gaisoari ondo hiltzen lagundu behar diote.

749. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1984 0002 Ezin zaie esan aukera hauetako bat hartzeko: bi hilabetez tutuz beteta bizi ala heriotzea.

750. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1984 0002 Medikuntzako aurrerapenekin, heriotze eta bizitzaren arteko muga lausotzen ari da.

751. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1986 0001 Hain larria da Etiopiako gartzelen egoera, zenbait presoen heriotza gertatu zela iazkoan, torturatuek mediku asistentzi eza jasaten dutelarik, gainera.

752. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1986 0001 1985ean Burnika Faso-ko gobernuari ustezko torturen ondorioz hildako soldadu-ohi baten heriotza argitu zezan eskatu zitzaion: agintariek zirrosiaren ondorioz hil zela argitu zuten.

753. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Merezi du sinismenak, heriotza bizitza berri baten hasiera bihurtzen dualako; ta elkartasun, batasun bidera behin-betiko dei bero egiten digulako, giza-bizitzaren aurka, sinismendun danak inoiz ere jokatu ezin lezakelako.

754. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. irigoien 0001 Haren heriotzeak eta liburuak goitik behera ukiturik utzi naute, profeta baten mintzoa bezala sartu baitzait ene gogo bihotzetan eta uste dut beste horrenbeste gertatuko zaiela irakurtzen dutenei eskuratzeko modua egiten zaienean.

755. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. irigoien 0002 Badirudi haren bertso sakonen ondoan azken bertsorik nagusiena bere Isiltasunean heriotzea bera zela izatekoa, egunen batean espero zuen eta dugun heriotzea, eta hain zuzen ere, atzo gertatu zitzaion liburuaren azken firma bezala utzirik, ez baitzuen gure artean bertso bat bakarra bera ere egun osoan bere ahoz kantatu.

756. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak satr 0001 Nungo sorginak zipriztindu zuen, bestela, odolaren gorriduraz? Nundik zetorkion hain susmo zehatza? Heriotzak baieztu du euskal literaturan aipatuko den Xalbadorren omenaldiko liburua, bihotzaren joku txarra delata egilearen odolez azpimarkatua.

757. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak satr 0001 Heriotzak ez baino, hilarrira bultzatu zuen haize harrabots haundikoak sortzen zuen mitogintzan, gizonen idurimena hufatuko zuen hari muturra.

758. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1976 0001 Naparroako euskeraren heriotze geuk ikusiko dugu.

759. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1982 0001 Minbiziak ez zion utzi Ingrid Bergman-i hirurogeita zazpigarren urtetik aurrera bizirik pasatzen, urteok bete eta urrengo egunean eraman baitzuen heriotzaren mugan barna, abuztuaren hogeita zortzian.

760. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1982 0001 Bagaude iadanik heriotzaren lagunen klubbeldurgarrian! Altxa txanpaina kopak Monkloa-n eta Ajuria Enea-n, hemendik aurrera barneko etsaiak ongi lotuak, lotuagoak izango baitira!

761. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. portugal 0001 Heriotza batek beste zenbait darama berarekin.

762. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arostegi 0001 Ez dugu ziurtasunik gure bizitzako gora-beeretan: gaur osasuna, biar eriotza; gaur poza, biar atsekabea.

763. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Jaiotzatik eriotza arte oso bertan eta bizirik zegoen guretzat Jainkoa.

764. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak z. andonegi 0001 ERIOTZAK

765. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Heriotza honek are larri handiagoa sortu zuan ikastola eremuan lanean ari ziranen artean.

766. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1989 0001 Erriko antzerkilariak, guztira 10 neska-mutil, Kontseziño besperan, Azpeitin AMALAU ERIOTZEN antzerkia egingo dabe. Eta erritarrentzat Gabon besperan Kontseju barrian egingo dabe.

767. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1990 0001 JESUKRISTO ILTEA, LEGEZKOA Aurten be Garizuman gora ta bera ibilliko dana, Jesusen eriotzea izango da.

768. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1990 0001 Eta Garizumea, eriotza ori ospatuaz amaituko da.

769. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1990 0001 Baña Jesusen eriotza legezkoa izan zan.

770. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1990 0001 Beraz, legezkoa izan zan bere eriotza.

771. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Hegoaldekoen desagerketa berriz Francoren heriotzarekin etorriko da.

772. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Francoren heriotzarekin, eta ondotik hegoaldeko euskaldunei eman izan zaien destino eskualdetiarrarekin ez dira karkulatu bezala jokabideak baretu.

773. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Gizarte bakoitzak nolako gizarte egitura eta nolako botere sistema zuen, bazuen idazketa sistemarik ala ez zuen, nolako erlijioa zen bertan gehiengoarena testu errebelaturik bazuen ala ez, Jaungoiko transzendenterik zuen ala ez, nolako jarrera izan duen denboraren eta heriotzaren aurrean, era bateko edo besteko estatutua eman izan diote oroimenaren jokuari.

774. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Sinbolismoaren amets eta fantasiazko munduak, Art Nouveau-ren bidetik jo zuen hainbat korronteetako bat, Egyptoko muraletako pinturaren kutsua dauka zenbait ikuspegitan - heriotza eta bizitzaren ondorengo gaietan eta emakumearen figuraz daukan interesean.

775. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0001 Tere Irastorza gabeziara hurbildu da bere poesigintzan, heriotza bera gabezia horren azken muga delarik.

776. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... onaind 0001 Ibilte latz dozu bizia, kurubilka eriotzara garoazana.

777. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... onaind 0001 Rilke`ren aburuz, bear-izan orrek norbaiten biotzean sustraiak bota ba`ditu, idazle bat daukagu or, eta doakabe litzateke idaztea iñok galazoko ba`leuskio: eriotzarako bidean legoke.

778. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 Eriotza da eriotza
dauana izoztuten
izadiaren biotza
minduraz ondatuten.

779. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aburu 1982 0001 Ikus zer bertsu lerroak atera dituen bere adixkiden herioatzearen karietarat: Errexil bertsulari zenaren ehorzketaren ondotik berak erran zautan: Zenbat atseginekin ariko nintzan bertsutan Errexilen gorputza lur-peratu eta, hunen hil-harriaren gainean!

780. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0002 Ez dago ondo kristauren bat bat-batera ilten danean, ezelako miñ barik il dalako, esatea: ¡Ze eriotza ederra izan daben! ¿Zergaitik?

781. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0002 Gau-belan gizonezko batzuk gelditu ziran ta ziarduen euren artean: ¡Ze eriotza ederra izan daben: ezelako miñ ta estutasun barik!

782. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0002 Bertan egoan ildakuaz Deban ibilli zan laguna ta ori entzun ebanean, esan eban: Neuretzako ez neuke nai olako eriotzarik.

783. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... x. kintana 0002 Baina haren heriotzaz geroko katholikos berria, ordea, aurrerazale eta nitxieri katzi buru argikoa zen.

784. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. urrutia 0001 Gero bai, zeure ezpaiñ moretuetan eriotzaren ferekak igarri nebazanean, zeure biotzaren traizioa somatu neban.

785. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0001 Gero, behin ondo irakurgaia mamituz atera itzazu zeure kontuak: gure historiaren haurtzaroa, gaztaroa, zahartzaroa, heriotzea ala zer arraio bizi dugun konturatu arte.

786. 1969-1990 zuberera antzerkia m. heguiaphal 0054 A, Gollo, Gollo, Ar'eta pakaturen duk.
Herriotze latzgari hoi hik egin balinbaduk.

787. 1969-1990 zuberera antzerkia m. heguiaphal 0054 Ordian guk klarki ezagutu Jenebieba etzela ogendant,
eta ezkunila behar herriotze hori kuntzenitzian.

788. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0122 MACB.- Geldi or, zerak erdizka esaten dozuezanok, geiagorik esan niri; Sinel'en eriotzea dala-ta, ba-dakit Glamis'ko Thane nazana, baña zelan Cawdor'ko?

789. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0133 Ba-daragoio ak; idigi dira ateak, eta otsein mozkorrak irri dagioe euren eginbearrari; zitala edena sartu dautsat nik euren edabeari, ta bizia ta eriotzea or dabiltz alkarri ekiten bietatik zeñek irabaziko.

790. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0172 Biar, eta biar eta biar or dator oinkadatxoka ta erdi-tatarrez, egunik-egun, itzaren atzeneko txataltxoa be esateko bagarik esana izan arte; eta gure atzo guztiak zoroai argi egin dautse eriotza austsurako bidean.

791. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0173 MACD.- Gure adar guztiak itz-begie; eginalean putz egiezue odol eta eriotzearen geznari zaratatsuoi.

792. 1991> bizkaiera ikasliburuak etno-test 0003 Eta Mitxelenaren heriotzaren ondoren Alfontso Irigoienek.

793. 1991> bizkaiera ikasliburuak txor-txor/5 0006 Heriotzea ezagutzen ez eban lurraldea

794. 1991> bizkaiera ikasliburuak txor-txor/5 0006 Bazan behin lurralde bat heriotzea ezagutzen ez ebana.

795. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0010 Nik zu ikusi ezin ba zaitut ez dakit bizi izaten, heriotza datorkidan bitartean denporaren ihesa nabaritzen baiño.

796. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0122 Eta, halako batean, armairuko arasa ha goiko ertzeraino bete zanean,-berbiztu egiten ez zalako ez ekian Maitanek berak zenbat heriotza lehenago lez jaso zan- nekatu egin zan erugea bere erditze lanean.

797. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0122 Or ikusten ditugu Jainkoagan euren gozotasun eta pozaldiak billatzen, euren buruak txit maite dabezala, baiña ez Kristoren mingotzaldi eta eriotzarik, Kristo maiteago izanik.

798. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak in: oi, hondarrezko emakaitz! garraitzetako itsas urak aitorturiko poemak, 3-5 00004 Denbora horretan zehar bere buruaren azalpena dagi zenbait ikuspegitatik: maitasunaren gozotasuna, maitasunaren mingostasuna, idaztearen poza eta nekea, nitasun zalantzatia, denboraren joana eta nahas-maseko inpresioak (etsipenari eta heriotzari buruzkoak, gehienbat).

799. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0146 1760.etik 1860.era bitartean dagozan ehun urteak hazkunde motelagaitik bereizten dira, %31ko hazkundeagaz, jaiotza gorakada txikiagaz, baina holan lortzen dan birsortzea heriotzak kentzen daualarik.

800. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0001 1972: Mañari'n, Kirikiño'ren emaztea izan zan Basilia Bustintza'ren eriotza.

801. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0015 1076: Peñalen'go Santxo'aren eriotza.

802. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0021 1539: Mungia'ko Matxin'en eriotza.

803. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0023 Santuak: Jon Bateatzallearen eriotzea, Bibiñe, Kandide, Paul

804. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0025 1919: Bitoriano Iraola ipuinlariaren eriotza Donosti'n.

805. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0301 Ogi onetatik jaten eta kaliz onetatik edaten dozuen bakotxean, Jaunaren eriotzea iragarten dozue.

806. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0111 Bahituak eta torturatuak izan gara, baten baino gehiagotan misioko arduradunak, inoz heriotzaz zemaituak ere bai.

807. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0111 borreru batzuen kasketaldien pentsura, babes gabe, lege gabe, eskubiderik gabe herri osoa; askotan erbiak lez arrapatuak, heriotza edo bizia halako anker-basati baten eskuetan giltzatuta.

808. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0111 Bide horretatik jarraitzekotan, laster eukala heriotza gaizkin horreen eskuetan.

809. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0282 Eta, jakina, fedearen heriotza honek baltzez jantzita itziko leuke euskal lurra.

810. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0455 Jesusek heriotza azpiratu dau.

811. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0212 2. Heriotzagatiko oinordetzagatik, eskubidedunentzat izango dira bazkide izan eta horrela eskatzen badute.

812. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0212 Bazkide izateko onarpena heriotza gertatu ondoko hiru hilabeteko epean eskatu beharko da.

813. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/4 00096 Tomas edo Tomasa, 46 urtekoa, bat-batean hil da eta heriotzaren arrazoiak ez daude oso garbi. Pertsonaia guztiak Tanatorioko egongelan elkartuko dira.

814. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/4 00096 (Ea noiz hasten den). Denak heriotzaren arrazoia jakin nahian daude, eta beren iritzia azaltzen dute.

815. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00081 Etxegile batek etxe bat eraiki ondoren, lana ongi bukatu gabe utzi eta, horren ondorioz, etxea erori eta jabearen heriotza eragingo balu, etxegileak heriotz zigorra jasoko du Hammurabiren Kodea. Mesopotamia, K.a. XVIII. m.

816. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00027 - Garbikuntza. Urez egiten zen, batez ere pertsona baten jaiotza edota heriotzaren ostean.

817. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00057 Bigarren lana. Lerna eskualdea Hidra izugarriaren beldurrez bizi izan zen luzaroan. Hidra suge antzeko munstro basatia zen, eta moztu arren, berriro ugaltzen zitzaion buru-pila zeukan. Hidrak edozein hilkor dohakabe hil zezakeen bere hats kirastuna jariatzearekin soilik. Herkulesek, ordea, asmatu zuen nola garaitu: suzko geziak jaurtiki zizkion eta, arnasari eutsiz, piztiaren buru nagusia moztea lortu zuen; horrek heriotza ekarri zion piztiari.

818. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00037 Irudia gizatiarrago bihurtzen da, errealista izan nahi gabe. Jesus heriotzaren gainean garaile nabarmentzen da.

819. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00065 Obedientzia: Obedientzia-botoa bizitzea, Jainkoaren nahia une guztietan betetzea da, Jesusek Jainkoari heriotzarainoko esanekotasuna erakutsi zion bezala.

820. 1991> euskara batua ikasliburuak erlijio katolikoa 2 00122 Bizitza berrian ezbeharrak eta zailtasunak aurkituko ditugu: sufrimendua, gaixotasuna eta heriotzaren hurbiltasuna, tentaldiak eta bekatua.

821. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00178 * 2 egun semea edo alaba jaiotzeagatik, senitarteko baten gaixotasun larriagatik edo heriotzagatik. Beste norabait joan behar badu, 4 egun.

822. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00270 -Erregulazio-espedientea.
-Kaleratze kolektiboa.
-Enpresarioaren heriotza, erretiroa edo ezintasuna.
-Diziplina-arrazoiengatik kaleratzea.
-Aldi baterako kontratua iraungitzea.
-Lekualdatzeagatik edo lan-baldintzak aldatzeagatik langileak borondatez kontratua deuseztatzea.
-Lanaldia 1/3 baino gutxiagora murriztea.
-Lan egiten zuten herrialdean langabezia kobratzeko eskubiderik gabe, Espainiara itzultzen diren emigratzaileak.

823. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00280 HERIOTZA ETA BIZIRAUPENA

824. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00280 A) Heriotzagatiko kalte-ordaina.

825. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00280 Heriotza lan-istripuaren edo gaixotasun profesionalaren ondorioa izatea.

826. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00280 B) Heriotzagatiko diru-laguntza

827. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00280 Heriotza gaixotasun arruntak eragin badu, 500 egun hil aurreko 5 urteetan.

828. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0189 Heriotzarekiko garaipenak, ordea, biztanle horien akats genetikoa ugal dadin ekarriko du.

829. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/dbho 00081 Animismoaren sustraiak basati primitiboaren filosofiagintzan ikusten ditu: kultur maila apal batean aurkitzen ziren gizaki haiek ametsek, irudipenek, ondoezaldiek, gaixotasunek eta heriotzak erakartzen zituzten.

830. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/dbho 00081 Fenomeno horiek adierazteko ondorio honetara iritsi ziren: gizabanako bakoitzaren baitan espektro bat dago; hau da, denbora labur batean (ametsa, gaixotasuna) edo behin-betiko (heriotza) gorputza lagatzen duen arima badagoela.

831. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0079 Aste Santuan kristauek Jesusen bizitzako azken egunak gogoratzen dituzte: haren heriotza eta berpizkundea.

832. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. gomez 00140 Patuak hala nahi izan zuelako, heriotzaren besoetatik askatzea lortu nuen, eta orain arteko bizitza hemen eman izan dut, bakardadean murgildurik, zorigabeko auzo honetako arriskuei egunero aurre eginik. Beti bakarrik...

833. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. anzizar 00056 Oraindik ere gazte hil behar zuela zioen eta ez ziola inori pertsona maitatu baten heriotza inposatu nahi.

834. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura batx 00057 Heriotzaren eta bizitzaren arteko zubian bizi ziren. Amundsen bera Hego Polora iritsi eta handik urte batzuetara hil zen, desagertu egin zen galdutako beste espedizio bat erreskatatzera abiatuta.

835. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura pocahontas 0036 Minutu batzuk geroago, Pohatanen gudariek John Smith atxilotu eta Kocumen heriotza leporatu zioten.

836. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0052 Baina gure bihotzak oraindik ez dira banandu, gu bion arteko maitasunaren garra ez du heriotzak itzaltzea lortu.

837. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. peña 0067 Nire anpuluak ibai bat sortu zuen eta ibai hori heriotzaren itsasoan, itsasoratu zen.

838. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. peña 0067 Heriotzazko itsaso horrek kandela guztiak itzali zituen eta amaren oroitzapen guziak, gelako leihotik atera zituen.

839. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0065 Asteetan eta asteetan luzatu zitzaion nahigabea, jan eta lo ozta eginez, alferrikako gogoetetan murgildua, alegia eta alferrikakoa zela patuaren eta heriotzaren kontra saiatzea.

840. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. olarra 0058 Gogoeta hauetan sartua nengoen, bizitza eta heriotza elkarrengandik hain urruti eta era berean hain hurbil nola dauden pentsatzen, haize bolada fresko batek apur bat esnarazi ninduenean.

841. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. jimenez 0033 Ondoren, Almansa haren heriotza kontatu digu bere kronikan.

842. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. jimenez 0051 Fraileen gogoan Migel Servet nafarraren heriotza geratu zen, mamu ikaragarriaren moduan dantzan.

843. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0062 Eta, batez ere, bidali ezineko kirats nazkagarri bat zerion guztiari: heriotzaren kiratsa.

844. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0076 Heriotzatik libratu ginen.

845. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. ugarteburu 0128 Etxean likidoa erabili nuenean heriotzako ordua iritsi zitzaidala pentsatu nuen.

846. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mujika 0054 Handik urte pare batera Berritsuren kume batek eman zidan haren heriotzaren berri.

847. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0027 Sekretupean bizitza; heriotzea ere sekretupean.

848. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0053 (...), heriotzea baino okerrago -atera zitzaion, min sakon batek moztutako hitzetan.

849. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0009 Negu hotza,
geldirik bihotza;
soineko zuriz du elurrak
jantzi heriotza.

850. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00132 Heriotza bezain indartsua da maitasuna 8, 6-7

851. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00132 Irar nazazu silu antzera zure bihotzean,
silu antzera zure beso gainean.
Heriotza bezain indartsua baita maitasuna;
hilen egonlekua bezain gogorra maitemina.
Su-txinparta da,
jainkozko su-garra.

852. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00152 Gainera, gizonen zigorretatik oraingoz ihes egingo banu ere, Ahalguztidunaren eskuetatik ez nuke ihes egingo, ez bizitzan, ez heriotzan.

853. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00158 Gora Zu, ene Jainko eta Salbatzaile;
eskerrak Zuri, nire aitaren Jainko horri.
Emango dut zure berri, babes baitzaitut,
heriotzatik salbatu bainauzu,
eta nire oinak gorde baitituzu:
leize zuloaren atzaparretatik,
mihi gaiztoen zigorretik;
eta salatzaileen aurrean
nire alde jarri zara.

854. 1991> euskara batua liturgia garizumaldia 00070 Batez ere, Ostiral Santuko Jesusen gurutzeko heriotzaren oroimenean.

855. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00061 Jainko Jauna,
zure Semeak bere hitzez argitu zituen eta bere heriotzaz indartu
Manuel eta haren lagun martiri dohatsuak, bere testigu izateko;
egizu. Kristoren heriotza opari honetan ospatzen dugunok
geure bizitzan ere erakuts dezagula.
Jesu Kristo.

856. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00090 Poloniara itzuli eta sufrimendu gogorrak eraman ondoren, herrien gudate zakarrenean, 1941eko abuztuaren 14ean, ez-ezagun bat heriotzatik askatu nahiz eta elkar maitasunaren opari bezala, bere bizia eman zuen Oswiecim-go atxilotuen biltokian.

857. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00140 Goratua zaitez, ene Jauna, gorputzeko gure arreba heriotzagatik. Zorionekoak zure nahi txit santuan aurki ditzanak, ez baitie gaitzik egingo heriotza bigarrenak.

858. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00140 Adamengan guztiek heriotza duten bezala, Kristorengan bizia izango dute guztiek.

859. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00241 Gogoan izan, Jauna, (gaur) mundu honetatik Zuregana eraman duzun I. zure zerbitzaria. Heriotzan zure Semearekin bat egin den hau, piztueran ere Berarekin bat izan dadila, hilak lurretik piztu, eta gure gorputz ezerezok bere gorputz aintzatsuaren antzeko egingo dituenean.

860. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00322 Ogi-ardo hauek hartzean,
zure heriotza dugu aitortzen,
Zu, Jauna, etorri artean.

861. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00322 Horregatik, Aita guztiz santu,
zure Seme Jesukristo gure Salbatzailearen
oroigarria ospatzen dugu;
nekaldiaren eta gurutzeko heriotzaren bidez
bizi berrira pizturik
zeure eskuin aldean jarri duzula gogoratzen dugu
eta hori zure maitasunaren egintza dela aitortzen,
Bera etorri arte;
eta biziaren ogia eta esker onezko kaliza
eskaintzen dizkizugu.

862. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00250 32 Hola beteko zen Jesusek errana, zoin heriotzez hilen zen adiarazi zuenean.

863. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00352 Jainkoak mundua berekin baketu du. Zer gertatuko da, orduan, berriz onartuak izanen direlarik? Heriotzetik bizirat etortzea!

864. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00650 Jesusen orena Aitarenganat itzultzeko orena da (13, 1), pasionea, heriotzea, piztea eta zerurat altxatzea batean hartzen dituena.

865. 1991> euskara batua liturgia ibe 1995 0141 55 Apaizburuak eta Biltzarre Nagusi osoa Jesusen kontrako lekukotasun bila zebiltzan, heriotzara kondenatzeko, baina ezin zuten aurkitu; 56 askok haren kontra gezurrezko testigantzak egiten bazituzten ere, haien lekukotasunak ez zetozen bat.

866. 1991> euskara batua liturgia ibe 1995 0141 Eriotza merezi zuela erabaki zuten denek.

867. 1991> euskara batua liturgia ibe 1995 0277 51 Bene-benetan diotsuet: Nire mezua onartzen duenak ez du inoiz heriotzarik ikusiko.

868. 1991> euskara batua liturgia ibe 1995 0277 Abrahan hil egin zen eta profetak ere bai; eta zuk diozu: Nire hitza onartzen duenak ez du inoiz heriotzarik jasango.

869. 1991> euskara batua poesia t. irastortza 0032 INTIMITATEAREN azken muturrean,
aharrausi errea geratzen da
bakarrik:
hezur-muin, haragiz gabetuaren aurrean
beldur estrinagabekoentzat.
Zurrunbilo asezinak behartzen du
arima
egunez-egun
zola-gabeko infernuetara,
gure mintza unibertsoaren zainetan
kristaltzera,
hauskortasuna ezdeusaren isipiluan
apurtzera.
Zurrunbiloaren zarata ez entzutearren
ari gara geure gisara
dena heriotza baino ez bailitzan,
azkenetan.
Intimitatearen hondarretan
desagertzen da nitasuna
eta aharrausia azaltzen
branka gabe
EDO
Brankarik onenarekin ere
intimitatearen hondarretan
aharrausia bakarrik
denaz desjabetu aurreko instantean.

870. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0074 ITSASKI I
HAURRAK dio xoriak eztirela sekulan hiltzen, eztituela
sekulan ikusi zerutik erortzen.
Itsashegian datza antxeta ñabarra. Haurrak dakusa
eta hartzen eta berotzen du besoen artean. Bainan
xoriaren lepoa gibelera erori dilindan, dilin dan, di lin
dan.
Haurrak xoriaren xango palmatu hotxa haztatzen du
polliki, polliki.
Orain, xoriaren gorputza legarrean pausatzen ari da,
kasu eginez, haizeak mugiarazten dituen luma ñabarrak
ahal bezein ongi apainduz. Bainan ezin du. Haizea.
Haurra ixilik dago, pentsaketa. Iduri betidanik eta
sekulakotz.
Nik horrelaxe ikusi nuen, belauniko. Belauniko,
otoitzean ari balitz bezala, antxetaren gorputz gaixoa
gerizatu nahi izan balu bezala heriotzatik at.
Haizea freskatzen hasten, Jaizkibeleko bizkar luzea
lano ilun batzuek ari dute estaltzen. Haurrak eztu nahi,
ez, xoria itsashegian utzi. Eta ikusi gero, bihar, etzi,
ekaitzak ekarri plastikozko botoila eta abar xehatuen
artean usteldua, jana, joana.

871. 1991> euskara batua literatur prosa d. martiartu 00093 Herioren garaia baino, garai baten heriotza iragarri zuen luma zorrotzenak hiriko aldizkari irakurrienean, eta gaineko argazkian, Chaibi Ahmed islamiar gudari gaztearen hilotzak zipristindu egiten zuen ia-ia idazkia, sei balazulotan behera zerion odol isuriaz.

872. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00372 O, euskaldun-jatortasun klerikal horrek, ustezko otzantasun folkloriko baten azpian, krudelkeriarik zantarrenak zuribidetzeko kapaz den horrek, airetuntxikitun-airetunlaire doinuaz eta xahatoaren jariopean, heriotzaren inguruan bromak eginez ere idazteko kapaz denak:

873. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00049 Heriotza ankerrez hildako Daphnisengatik egiten zuten negar ninfek (zuek, hurritz eta ibaiak, ninfen lekuko zarete), amak, bere semearen gorpu errukarria besarkatuta, jainkoei eta izar ankerrei hots egiten dien bitartean.

874. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00016 Heriotzarekin gutxi bailuen, dinbi-danba, kolpe bakoitzaz zigor berria erantsi nahi dio errudunari: Mina berriz masailean.

875. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00012 Baina bat ezagutu nuen zure antza hartuko zuena, bizian baino areago heriotzan.

876. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00138 Fraideen bisita errepikatuek zuzendariaren berba jateak eta orain gizajoak hartu duen durduzamenduak baieztatu egin didate anarkista baten heriotza ekintza bidezko propagandaren luzagarri dela.

877. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00264 Aspirina batek osatzen didan burukomina eramanezina iruditzen zaidanean, heriotzari ihes egin alde, bizitza pixka bat luzatu alde, hark egindako ahaleginaren izugarriaz jabetzen naiz, bere agoniaren latzaz.

878. 1991> euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 00364 Gogora ezazu heriotza ez dela deus guretzat; on eta kalte guziak sentiberatasunari dagozkiolako eta heriotza sentiberatasunaren ezabatzea delako...

879. 1991> euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 00364 Orduan, kalterik izugarriena, heriotza, ez da deusere guretzat, ezen eta bizirik gauden artean heriotzarik ez da, eta heriotzeko orduan gu bizi ez garelako...

880. 1991> euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 00364 Beraz, heriotzarekiko bildurrez dagoena ergela da, heriotzak ez bait dio agitutakoan min emanen, alferrikakoa da heriotza igurikatzearen mina.

881. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00054 Ahots ikaragarri batek euren patua xuxurlatu eta heriotzaren osteko infernuetan nozituko dituzten oinaze izugarrien berri ematen die.

882. 1991> euskara batua literatur prosa p. diez de ulzurrun 00060 Etxea heriotzazko su handi bat besterik ez zen orain, su ikaragarri bat inguruko lurralde guztia argitzen zuena, hainbat kristau erretzen ari ziren eta Hura ere irazekitzen ari zen su handia.

883. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00018 Bitxia iruditu zitzaidan nola ez nik ez eguraldiak ez genuen dolu-aldarterik, eta gogaitu ere egin nintzen halako askatasun bat sentitzen nuela konturatzean, apaiz zaharraren heriotzak zerbaitetatik askatu banindu bezala.

884. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00022 Zeren eta nire amaren heriotza haren nahia izan bada, gorroto dut eta betierean madarikatuko dut.

885. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00032 Panpinen eta aingeruen fantasia horrek guztiak ez du asetzen, ez kontsolatzen; aingeru bati edo Jainkoari errua botata ere, ezin dio aurkitu amaren heriotzari inolako zentzurik, ezin du asmatu non egon daitekeen hura une honetan.

886. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00075 Lagun zaharrak ei ziren gehienak, eta oharkabean, Hansen heriotzearen tristurari, iragandako gazte denboren mina gehitu zioten dei haiek Ritaren baitari.

887. 1991> euskara batua literatur prosa a. garikano 00177 Ez zuen izututa bezala jokatu Freddieren heriotzaren berri izatean, baina hori bat zetorren Freddieren oso lagun mina ez izatearekin.

888. 1991> euskara batua literatur prosa m. garmendia 0034 Eguna argitzean gutxitu egiten zitzaidan beldurra, ez zuen hain izugarria ematen heriotzak.

889. 1991> euskara batua literatur prosa m. garmendia 0102 Esan zuen: Zer gauza ikaragarria heriotza hau, izugarria, gure senide gaztea, gure Paulo txikia.

890. 1991> euskara batua literatur prosa m. garmendia 0103 Abantaila aterea zion heriotzak haren historiaren amaierari.

891. 1991> euskara batua literatur prosa m. garmendia 0134 Berdin gertatuko baitzitzaion geroago neba gaztearekin, haren heriotzaren bitartez ohartu baitzen haren betierekotasunaz.

892. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0030 Irrikitan zegoen aitaren heriotzaren eguna iristeko berak, Johnek, aita herio-ohean zegoela madarikatzeko.

893. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0034 Gotzainak esan zuen:
Mutilak itzultzen direnean jada
ez dira lehengo haiek berak izanen.
Zio justu baten alde borroka egin dutelako,
Antikristoaren aurkako azken borrokan.
Beren kideen odolak arraza ohoregarri bat
ernaltzeko eskubidea erosi die.
Heriotza desafiatu dute. Aurre egin diote.
Gutako inor ez da lehengoa
erantzun zuten haiek,
Georgek hankak galdu baititu: Bill itsututa dago;
Jim gajoak, birikak txikituta dauzka, eta hil nahi du
eta Bertek sifilisa harrapatu zuen. Berorrek ez luke batere aldaketarik jasan ez duenik aurkituko
Gotzainak esan zuen:
Atzemanezinak dira Jaunaren bideak

894. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0026 GUZIEKIKO ELKARTASUNEAN, IZAKI GUZTIOK DUGU GURE LEKUA, ANTZEKO OSAKETA, ETA JAIOTZA, ERNALKUNTZA ETA HERIOTZAREN LEGEEKIKO LOTURA BERA.

895. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0064 AHAL ZITUZTEN GIZON GUZTIAK HILTZEN ZITUZTEN; GERO INDIAR NAGUSITZAT JOTZEN ZITUZTENAK, EMAKUMEAK, HAURRAK ETA ZAHARRAK BAHITU EGITEN ZITUZTEN ETA BIZIRIK ZIRAUTENEI ZUTEN URRE GUZTIA EMATEKO AGINTZEN ZIETEN, BAITA GELAK URREZ BETETZEKO ERE BAHITUTAKOEN HERIOTZA GALERAZI NAHI BAZUTEN.

896. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0068 JAUNTXO KETXUEN ETA CURACA AIMAREN ARTEKO ETSAIGO ETA NORGEHIAGOKAZ TREBEKI BALIATU ZIREN ZURIAK, BATA BESTEAREN AURKA JARRIZ, INDAR INDIARRAK INDAR INDIARREZ EZEZTATZEKO ANAIARTEKO BORROKA ETA HERIOTZA ERAGINEZ.

897. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0070 INKAK BERE GELA URREZ ETA BESTE BIAK ZILARREZ BETE ZITUENEAN, EZ ZUTEN ASKATU, GARROTEAN URKATU BAINO, HERIOTZERAKO TRESNERIA ESPAINIAR BATEAN.

898. 1991> euskara batua literatur prosa txiliku 0096 - Zure eskakizun eta erreguak alferrikakoak dira, zure heriotza nahi dut, moztutako buru batek nola hitzegiten duen ikusteko atseginagatik beste ezergatik izango ez balitz ere.

899. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0035 Bertan bi gorpu ikusten ahal ziren, baina arretaz begiratuz gero, biak arnasketa geldoan kulunkatzen zirela ohar zitekeen, heriotza delizios hura dastatu eta gero.

900. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0107 Huts egin ote dut? Karitatea heriotzaren serora izango ote zait?

901. 1991> euskara batua literatur prosa x. etxaniz 0060 Heriotzaren bila etorri al zarete? - eta mintzo zen bitartean begiak handitu egin zitzaizkion bi katilu bezala, ahoa ireki eta txua bota zuen: gazteak irentsi nahi zituela zirudien.

902. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0071 John Ingelesaren aipuak txapelokerraren heriotza ekarri dio zagan burura.

903. 1991> euskara batua literatur prosa i. ugarteburu 0203 Mozkortutako gidariek sortutako auto istripuak dira gazteen artean heriotza arrazoirik arruntena, eta bidean akabatzen diren hiru gidarietatik batek legeak zehazten duen mugatik gorako alkohol kantitatea du odoletan.

904. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0008 Hasi, heriotzarekin hasten da eta harekin bukatu ere, eta badakigu jakin, beste ezerk baino gutxiago, heriotzaren mamiz eratutako hitzek beldurtzen dutela hura.

905. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0025 Heriotza. Dolumina.

906. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0110 Mututasuna, isiltasuna, atzera itzuli ezina, heriotzari dagozkion ezaugarriak hirurak, zerizkien haren begi zabaldu, letxera-mintz finez estaliei.

907. 1991> euskara batua literatur prosa garm 0009 Juan Garmendia Larrañagak bildutakoei begiratu bat eman eta Calmetek aipatuen parean jartzen baditugu, antzekotasunak nabariak dira: hildakoen agerpenak, zigorrez usteltzen ez zena, bizirik agertu diren fantasmak, hots edo soinu berezien entzupenak, hozka egiten duten sorginak, heriotza eta kalteen eragileak eta abar euskal berriemaileengandik jasotako istorioetan ugari daude.

908. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0068 Hiriarteko telefonozko komunikazioak, hasieran baimenduak, debekatu egin zituzten hainbat egun pasa ondoren, halakoa izan bait zen izan ere kabina publikoetan eta lineatan sortutako nahaspila, eta zorrozki mugatuak ondoren larrialdietarako, hots, heriotz, jaiotz eta ezkontzetarako.

909. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0120 Baina beti heltzen da historian ordu bat, bi gehi bi berdin lau esatera ausartzen denari heriotzera zigortzen dutena.

910. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0120 Arazo guztia ahalik eta gizon gehinak heriotzetik eta betirako bereiztetik aldentzea zen.

911. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0223 Itxaropen guztiz ilun eta guztiz zaharrarentzat baino lekurik ez zegoen denen bihotzetan, gizonak heriotzera joaten utzi ez eta bizitzeko tema hutsa besterik ez den itxaropen hori bera.

912. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0202 Oroitu zuen bere iragana, Novalisen hitz eta idazkien haritik heriotza edertzen zuenean, edota Heinrich von Ofterdingenen antzera lore urdinaren bila abiatu zenean, baita aurkitu ere... baina lore hura ez zen, ez, berak orduan uste bezala betiko, hantxe baitzegoen orain bere begien aurrean zimeltzen eta zimeltzen, ahitzen, arnasa gero eta larriagotzen... eta emaztea ostu nahi zion zaldi zuriari amorruz begira, ez zegoela zaldi beltz beltzagorik zaldi zuri hura baino erabaki zuen, eta koadrotik desagertarazi behar zuela, sinboloa ezabatuz ezaba baitzitekeen, ausaz, haren eragina.

913. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0144 Harrokeria izan liteke nire aldetik, baina poza sentitu eta barrena lasaitu zitzaidan gero, lehen momentuko harridura gainditu bezain sarri: ustekabeko aurkikuntza baten imintzio baldar hura (ez Aba Yakuek ez inork sinets zezakeen nik irents nezakeenik ikur-elearen bigarren zatiarena) nire armarritzat hartzea erabaki nuen instant hartan bertan, abisu ezin egokiagoa baitzen, izurri zein etsai, nire erabakien oztopo ororentzat: egizue ihes kontrarioek, elkarrenganatzea heriotza gerta ez dakizuen.

914. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0210 - Premua jaio bezperetan, mamiñun Agatharen heriotzaren berria zabaldu zen Erret-hirian.

915. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0274 - Tira, tira, Errondal: hire buruari arreta gehiegi eskaintzen dioan bakoitzean, bere gorpua nola lurperatzen duten ikusi nahi duenarena oroitarazten didak, bere heriotzaren berri zabalduta etxe aurrean nor etorriko dagoenarena bainoago -Ni neure baitara bildua ikusirik, hizketagaia mudatu zuen:-Baina, utikan!

916. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orientalismoak 00012 Mendebal kulturak budismoa eta meditazioa, hippie mugimenduak markatutako janzteko modua, medikuntza alternatiboak etab. bere egin zituen, kontrakultura esango zitzaion mugimenduaren esparruan. Euforia, bizitasun eta aldaketako etapa hura zapuztu egin zuten gertakari politiko oso erabakigarriek, hala nola Salvador Allenderen heriotza 1973an.

917. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.a. elkoroberezibar 00025 Azken hau gaixotasun sendaezin batek jo zuen eta inolako lanetarako gauza ez zela utzi; anai Andres de San Antoniok, bestalde, heriotza aurkitu zuen. Anai Pedro Bautistak gertatutakoaren berri anai Juan de Garrovillas probintzialari eman zionean, honek anai Martin eta anai Francisco Blanco euren ordez joan zitezen agindu zuen.

918. 1991> euskara batua saiakera-liburuak palt 00023 Joan zen abenduaren 20an, Jose Inazio Aranaren heriotzaren lehen mendeurrena zela-eta, bere Azkoitiko herriak Euskaltzaindiarekin batera omenaldi bat eskaini nahi izan zion herriko Udaletxean. Jose Antonio Arana Martija eta biok izan ginen hizlari. Hark bibliografoa izan zen aldetik aztertu zuen; nik haren bizitzari eman nahi izan nion gainbegiratu bat, jakinik euskal letren munduan gutxi direla, baldin inor bada, joan zen mendean hainbeste lan egin eta hain gutxi ezagutzen diren euskalariak. Hitzaldi horiek EUSKERA aldizkarian aurkituko ditu haien gogo duen irakurleak.

919. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. arozena 00100 Idazleak bere gaztaroko zenbait pasarte adierazten ditu Antxietak gaztetan heriotza aurrez aurre ikusi zuenean, poema bat Ama Mariari eskeini zion, De Beata Birgine izenekoa. Antxietak Ama Maria munduko miseria sufritzen zutenen bisitaria zela zioen eta horrela bere azkeneko urtean gorputzeko miseriek astintzen zutenez, Ama Mariaren bisitaren esperantza ez zuen inoiz galdu.

920. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlijioak munduan 00068 Heriotza osagai hauen desintegrazioa da. Osagai hauek ez dira giza gorputzetik desagertzen, baizik eta beste forma batzuen baitan jarraitzen dute. Bere modura baina, budismoak onarturik du berraragiztatzearen ideia hinduista.

921. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00180 1936ko urtarrilaren 19an, Donostiako Victoria Eugenia antzokian, txapelketa irabazi zuen bere garaiko bertsolaririk handienen kontra (Dargaiz, Txapel, Uztapide, Zepai, etab.en kontra). Handik lau hilabetera, Goizuetako festatan bertsotan ari zela, atake bat izan zuen eta hark ekarri zion heriotza 1936ko ekainaren 3an. Hainbat plaza eta kale dira gure probintzian haren izena daramatenak.

922. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 00046 Bizitza eta heriotza

923. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00086 Hala erabaki zen, bada, Jesusi gurutzeko heriotzaren pena ematea, bere izen ona betiko gal zezan. Eta han zeuden apaiz, saduzeo, fariseo eta abarrek hala egin zuten.

924. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00086 Pilatori ez zitzaion gustatu, eta bere desadostasuna nolabait erakusteko, azpil bat eta ura ekarrarazi eta jende guztiaren aurrean eskuak garbitu, eta esan zuen: Nik ez dut zerikusirik gizon honen heriotzean. Baina ez zioten jaramonik egin.

925. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00037 Edozein modutara ere, hori salbuespena da; Espainian Gauzei buruzko zuzenbidearen printzipiorik nagusiena ondasunen jabetza pribatua da. Jabetza hori ez du titularraren heriotzak azkentzen, beraz, ez da herri jabariko bihurtzen. Horixe da EKren 33.1. artikulura bildutako manuaren esanahia.

926. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 00008 Bigarren mailako aldeak baztertuz gero, bi euskalki ditu gaur egun euskarak: Iparraldekoa bat, frantsesaren eragina nabari duena; bestea, Hegoaldeko euskalkia, errotik espainolaren mende dagoena, eta askoren aho-lumetan beste ezer baino gehiago chicano moduko * Chicano-a ingelesa ongi menderatu gabe ulertzen ez den espainol mota da, Estatu Batuetan erabiltzen dena, tinajera muerta vacuando carpeta edo te llamo atrás bezalako esaldiak dituena. Horrela besterentzen den hizkuntzaren hurrengo urratsa heriotza izaten da. Mestizaia delakoa beste gauza bat da eta maila eta egoera bertsuan dauden bi hizkuntza edo kulturaren artean soilik gerta daiteke. Bestalde, bada La cultura vasca izeneko libelo bat hala esaten dio egileak, interesgarria eta osasungarria oso, besteak beste espainolarekiko morrontasun hori, eta beherago aipatzen dudan naturaltasun falta, salatzen dituena. Interneten eskura daiteke bat dirudiena.

927. 1991> euskara batua saiakera-liburuak heriotza 00015 A) Heriotzak historiarik ba al du?

928. 1991> euskara batua saiakera-liburuak heriotza 00015 Gizakien Historian heriotza aldaezina izan da, baina gezurra badirudi ere, etengabeko eboluzioa izan du. Heriotza, izan ere, iruzur egiterik ez dagoen eta misterioz inguraturik dagoen unea da. Denboran zehar beste mundura heltzeko ate gisa hartu izan da eta Paleolitoaz gero gizakien adimenean zirrara eta kezka handiak sortarazi ditu.

929. 1991> euskara batua saiakera-liburuak heriotza 00015 Horien ondorio dira hildakoa beste mundura errazago hel dadin, hildakoaren loturak aska daitezen edo bizirik dirautenek hildakoekiko beldurra baretzeko heriotzaren inguruan burutzen diren laguntza-ekintzak. Garaiaren eta lurraldearen arabera errito horiek desberdinak izan badira ere, heriotzari buruz egin beharreko edozein gogoetaren oinarrizko corpusa dira.

930. 1991> euskara batua saiakera-liburuak heriotza 00129 G) HERIOTZA NEGOZIO GISA

931. 1991> euskara batua saiakera-liburuak heriotza 00129 Mozkinetan eta errentagarritasunean oinarritutako kontsumo-gizartean, heriotza ere negoziotarako gaia da. Heriotzaren inguruko merkataritza Estatu Batuetan sortu eta mendebaldera hedatu da. Hilobia lurzoru-espekulazioaren eraginpean dago. Gorpua prestatzeko eta hiletak egiteko gero eta zerbitzu zein produktu sofistikatuagoak daude. Giza gorputza, hil ondoren ere merkantzia bihurtu da.

932. 1991> euskara batua saiakera-liburuak heriotza 00237 E) HERIOTZA PSIKOLOGIAREN IKUSPEGITIK

933. 1991> euskara batua saiakera-liburuak heriotza 00275 Era berean, zaila da heriotza-unea zein den erabakitzea. Azken urteotan aldaketa handiak izan dira heriotza iragartzen zuten bihotzaren eta arnasketaren iragarleak alde batera utzi direlako eta nerbio-sistema zentralaren iharduera oinarritzat hartzen delako. Aldaketa horiek direla eta, eztabaidan ideia filosofikoak sartzen dira eta horien barnean ideia erlijiosoak ere bai.

934. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 00104 Behar hauek ez bazaizkio asebetetzen, heriotzaren antzeko egoera batean erortzen da gizona.

935. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 00131 Dagoenekoz pozik onartzen dut Jainkoak gertatua didan heriotza, oso-soan bere gurariaren peko jartzen naizelarik.

936. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 00131 Jainkoari erregu egiten diot har ditzala nire bizia eta nire heriotza beraren ohore eta aintzarako; Jesus eta Mariaren Bihotz txit Santuen eta Eleiza Santuaren nahiera guztietarako; batez ere gure ordena santuaren iraute, santutze eta bikaintzerako, eta bereziki Kolonia eta Echteko Karmelen alde;

937. 1991> euskara batua saiakera-liburuak genetika eta osasuna 00006 Adibide gisa, Estatu espainolean minbiziak urtero 82.000 heriotza sorrarazten dituela eta 2000. urtean mundu-mailan 8 milioi heriotza sorraraziko dituela aurreikusten da.

938. 1991> euskara batua saiakera-liburuak genetika eta osasuna 00126 gaitz neurologiko degeneratibo horrek heriotza eragiten du haurtzaroan.

939. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00014 Agirreren heriotzak urrundu egin zuen Monzon alderdiaren ofizialtasunetik.

940. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00010 Toki guztietan laudatu zuten zendu zenean, komunikabide guztiek aipatu zuten bere heriotza, askok analisi sakonak argitaratu zituzten, baina telebistak ez ziren bere lanari buruzko ziklo bat eskaintzeko gauza izan, eta zinemazaleei, kasu gehienetan bezala, aterabide bakarra geratu zitzaien beren protestak azaltzeko: egunkarietako zuzendariei eskutitzak idatzi.

941. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j/j. aizpurua 00146 Heriotza

942. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00196 Heriotzak eta usteltzeak pertsona gehienak beldurtu egiten dituzte eta tabu zorrotzenetakoak dituzte inguruan.

943. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00196 Sexuaren eta heriotzaren arteko lotura kutsu erotikoz betetako ikonografian ikusten da.

944. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00121 Ugaltzeko duen gaitasunagatik ere, funtsezko misterioa den heriotza eta hil ondorengo bizitzarekin, hildakoen mundua eta hildakoen ahalmenarekin erlazionatu dute emakumea.

945. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elexp delitu 00045 Ohitura hau honetan oinarritua dago: zenbait gizonek heriotzari baino beldur handiagoa diote besteen oniritzia galtzeari, ohoreko gizonak bere burua izaki guztiz bakartua bihurtzeko arriskuan ikusten duelako, egoera jasanezina gizon lagunartezale batentzat; edota, bestela, irainen eta ospe txarraren jomuga izango litzatekeelako, zigorra baino txarragoa dena bere izaera iraunkorragatik.

946. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elexp delitu 00125 Heriotza beldurgarri bihurtzeko giza adimenak asmatu dituen oinaze finek gehiago dirudite tiraniaren obra, justiziarena baino.

947. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elexp delitu 00125 Antzezpena izugarria da, baina heriotza gozoa, heriotza gozorik bada.

948. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitale psikiatrikoa 00027 Egoera hau larriagotu egin zen Espainiako Kongregazioko azken Generalaren, Aita José Bueno Villagrán heriotzarekin 1850eko martxoan.

949. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00049 Ez dituzte gure itxaropenak, baina ezta gure beldurrak ere; gu bezala, heriotzaren zordun dira, baina ez dute ezagutzen; gehienak gu baino hobeto kontserbatzen dira, eta ez dituzte beren grinak hain oker erabiltzen.

950. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 00337 horregatik, baldin eta gizaki batek heriotzari beldurra badio bere suntsierari bezala, hori zera pentsatzea besterik ez da, eguzkia arratsean honela kexa litekeela: Ai ene! gau betikoan galtzera noa.

951. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 00337 horrelakoak ez du espero izan behar heriotzatik askapenik eta ezin du bere burua suizidioaren bitartez salbatu; itxura faltsuz bakarrik dei egiten dio Orko ilun hotzak atseden-portu gisa.

952. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 00337 Gizakiak bakarrik darama bere baitan kontzeptu abstraktutan bere heriotzaren ziurtasuna: horrek aldiune partikular batzuetan, nahiz eta arraroa izan, gertaeraren batek fantasian presente egiten dionean bakarrik ikaratzen du.

953. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 00337 Beragan ere, pentsatzen ez duen animaliarengan bezala, egoera iraunkor gisa nagusitzen da bera natura, mundua bera dela, kontzientzia barnekoenetik sortzen den segurtasuna, zeinaren indarrez heriotza ziur eta ez urrunaren pentsamenduak ez baitu kezkarazten, baizik bakoitzak bizitzen jarraitzen du, beti bizi behar balu bezala; eta hain urrun iristen da hori, non esan baitaiteke inork ez daukala heriotzaren ziurtasunaren konbikzio propioki bizirik

954. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iriarte 00350 Ez da harritzekoa, bada, German Rodriguezen heriotzak giroa pipertzea.

955. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. iñarra 0214 Obra honetan azaltzen den errealitate arerioak gizarteak eta pertsonaiak eginikoa bakardadea, gaixotasuna desamorioa, heriotza, suizidioa, erahilketa sortzen ditu errealitate hori eldarniagarri bihurtuz.

956. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. iñarra 0214 Bakardade suntsitzaile honek bakardadea ondokoen heriotzarengatik, afektuen hausturarengatik, besteengandik ezberdin izateagatik, herria hustutzeagatik zabaldu, eta kutsatu egiten du dena; pertsonaiak eta herriko bizitza.

957. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. iñarra 0214 Giroa bezain urkatzailea ama dugu, krudela, semealabak biktima bilakatzen saiatzen dena, bere seme Erromando heriotzaraino eraman arte.

958. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. iñarra 0214 Arazo larri edo egoera latzaren aurrean, berari indarkeria erabiltzea edo jasatea erahilketa, heriotza, suizidioa besterik ez zaio geratuko.

959. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. etxeberria 0085 Errealitateak, ordea, bere neurria ezartzen du beti eta hemen ere ezarri du berea: Iantzi eta Kalparsororen heriotzak zirela eta, bat egin nahi izan zuen Anje Duhaldek samin hartan, kantaldi bateko bi abesti opatuz.

960. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. gil bera 0132 Endakatzearen heriotza aztiatu zigun; eta endakatze horren markak aski ageriak zitzaizkion: Alde batetik politikarien legalismuak, bestetik euskaltzaleen folklorismuak, euskaltasun berri bat sortu digute azkenengo mende-erdi hontan (...) Nork ez dakus, nork ez du somatzen hori gure endaren iñakin edo karikatura bat baizik ez dela, eta eredutzat aurkezten diguten euskaldun gorputz sendo ta bihotz eztia gure beherapenaren igali ustela dela?

961. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. urkiza 0033 Oraingo kulturguneak, ideologiaz gehiegi kutsatua denez gero, lan serio eta historikoki zorrotzak direnen premia handia du; gertakari nabarmen edo eta oinaze eta heriotzeak bezalako portaera gaiztoen gainetik, ikuspegi sozio-politiko, sozio-erlijioso-historiko osoa agertuko duten lanen premia nabari da.

962. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. urkiza 0003 I. Jakintsu baten heriotzea

963. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. urkiza 0003 1991.eko irailaren 17an, astearte goizean, Aita Linoren heriotzearen berriak goibel jarri gintuen; jakintsu baten heriotzea zen, oso gutxi gelditzen diren horietariko batena...

964. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. cillero 0017 Rusty James hasieran parte hartzaile da, denetarik egin behar du anaiaren itzalari eusteko, baina azkenean ikusle bilakatzen da, ohartuta ezin dela anaia bezala izan, ez dutela elkarren antzik ere, eta ezin du ezer egin anaia heriotzatik begiratzeko.

965. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. cillero 0023 Izan ere, The Outsiders elaberrian egileak zenbait gauzaren alde egiten zuen apostu, nolabait itxaropentsu jokatzen bait zuen: Jonnyren heriotza gorabehera, bestelako etorkizuna izango zuen Ponyboy Curtisek nobela amaitutakoan.

966. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0029 Hala 1001 gau-etako narrazio nagusian, Shahryar erregearen eta Shahrazad dontzeilaren istorioa kontatzen zaigu: heriotzari ekiditearren Shahrazadek istorioak kontatzen dizkio Shahryar erregeari.

967. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0040 Hasiera batean, Albino Maria eta muskerrarena, istorio ezagunak, eta ez horren ezagunak, kontatu eta birkontatzeko egokiera baizik ez zena, lagunaren galbidea ekarri du: aitzakia zena mami bilakatu zaigu... Alegia idazle modernoarentzat idatziaren helburua baino areago, idazketaren abentura bera garrantzitsuagoa da. Proust-en antzera azken hitza, edo obra, burutzeko luzamendutan dabil, premiazkoagoa baita bilaketa bera. Bilatzea bera helburu bilakatu da Azken hitzik ez dago, obraren beraren ingurua gordetzen duen heriotzaren pareko isiltasuna izan ezik. (Op. cit. 17)

968. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0040 Zenbait euskal literaturgilek hain maite dituzten literatur gogoeta horietako bat eginez zera gehituko nuke, literatura ez dela beti isiltasunaren eta eromenaren heriotzara eraman duen makina errituala.

969. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0040 Alegia, 1001 gauak edo eta Decamerona idatzi ziren garaietan literatura heriotzari ekiditeko errituala zen.

970. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0040 1001 gauak-en, erregeak gauero dontzeila bat hiltzeari ekiten dioenean bere emazte zenaren fidelgabetasunak bultzata, Shahrazad literaturaz baliatzen da heriotza hau mila eta bat gauez atzeratu eta, azkenean, literaturaren poderio hutsez, maitasun bihurtzeko.

971. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0044 Heriotzari buruzko pentsamolde eta jokaerak dira gizarte hau ezagutzeko proposatzen dugun bidea.

972. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0046 Historiaren ikuspuntutik heriotza aztertuko badugu, honako galdera honi erantzun beharko zaio: zenbatzu hil ziren Andoainen aukeratutako epealdian?

973. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0046 Azken datu horiek ere kontutan hartuko ditugu, heriotza eta hilkortasuna hobeto ulertzen lagun diezaguketen heinean.

974. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0048 Urteroko defuntuen kopurua ezagutzeko, 1822tik hasita, urte bakoitzean izan ziren heriotzen batuketa egin genuen.

975. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0479 Bi garbitoki bezala bereizten ditu: lehenengoa berak hezur-haragitan bizi izandakoa da, erbesteratuz gero Frantzian eta Ipar Euskal Herrian bizi izandako egoera psikologiko berezia; bigarrena gogoeta teologikoan sartzen dena da, heriotzaz geroko bizitzan arimek duten egoera berezia.

976. 1991> euskara batua saiakera-liburuak islam-a 0029 ALI ETA HUSSEIN BERE SEMEAREN HERIOTZA.

977. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arrieta 0077 (...) ezin gintezke ahazkorrarena egin (hila hilobira eta bizia bizi-ogira), ezin gintezke heriotza umeen antzera begiratu.

978. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arrieta 0077 Baina edonola-ere, hauxe bai esan nahi nuke: ez egidazu heriotzaren harago edo geroago zer dagoen galdetu, izan liteke zure galdera Jesukristori buruz.

979. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arrieta 0077 Eta hor ikusten dut erantzuna, bere bizitzan, heriotzan eta berpiztueran.

980. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arrieta 0077 Zer gertatzen da guzti honetaz, heriotza datorrenean?

981. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0065 Badago bada, non irakurri euskara jator eta aberatsez, Santa Cruz apaizaren bizia eta heriotzaz, itxaropen eta oinazez, nahi eta ezinez.

982. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0136 (...) heriotzaren ideiari lotuta ageri bait zaizkigu (La escala, Pilar Altamira).

983. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ehbertsol 0058 Lehen kurak egin zizkioten eta egunkariek ez zuten bere heriotzera arte gehiago aipatu.

984. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ehbertsol 0058 Ondoren Bilintxen heriotzari buruzko berria zetorren:

985. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0040 Heriotza luzatzen bazen teila bat kentzen zuten zenbait herritan, horrela heriotza laburtuko zelakoan.

986. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0044 Lurra eta gizakumea ziren orduko erdigune, zerua eta infernua geroko bizileku, eta sortzetik heriotzara arteko egintza guztiak gardenak ziren euren elkarreragin kausalean.

987. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.k. igerabide 0107 Hizkuntza ikasterakoan, garunaren ezkerraldea indartzen ari gara, adierazpide hotz, heriotzezkoa lantzen.

988. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0079 Erakuskarien aurreneko multzoa espreski osasunarena da, eta bertan biltzen dira heriotzaren, gaisotasunaren eta arrisku bideen faktoreak.

989. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0058 (...), non ere Mikel Duvert-ek dioen bezala heriotzaren eremua, eremu egituratu eta hierarkizatua baita, hilerrien eremu banaketaren aldetik bezainbat beraien kanpoko itxuraren aldetik.

990. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0058 Jean Guiart-en *Les hommes et la mort, rituels funéraires a travers le monde. Revue du Musée de l'Homme, 1979 iritzia ere bada: Hiltokiek, beren osotasunean, ez dute heriotzaren eta geroko bizitzaren ideia bat agertzen bakarrik, baita ere bizidunen gizartearen irudi leial bat, non bakoitza bere estatusaren arabera ari baita hilari buruz, hala nola bertan dauden beste guztiei buruz.

991. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: loramendi: olerkiak, 17-20 0019 Bat-bateko heriotzeak eraginda, bestalde, beste hiru poema bukatu barik utzi zituen Aitormendiko jaia (bere lagun Tomas Elduaieni eskainia), Txinparta eresia eta Aizeaz yardunki.

992. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: barthes, roland: idazkuntzaren zero gradua; testuaren atsegina, 7-22 0011 Hitz poetikoa orain isiltasunean ezkutatzen da eta literaturaren heriotza kantatzea besterik ezin du egin.

993. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: freud, sigmund: psikoanalisiaren aurkezpena, 7-18 0008 Aski bedi esatea urtean-urtean iragartzen dela horren heriotza eta hala ere osasun bikaina duela.

994. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 0032 Franco diktadorearen heriotze ostean (1975) ordura arteko hizkuntza politika zertxobait gozatzeari ekin zitzaion Estatu espainiarrean.

995. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0039 Ehiztari zaharrak heriotzarantz zihoala eta bidean bere gorpua aurkituko nuela esan zidan (...)

996. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0031 Arrunta zen buru-ehiza, haien ustez, garezurraren barruan gordetzen zen gizakiaren nortasunak bertan zirauelako, heriotzaren ondoren.

997. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0148 Herri bakoitzak bere kosmogonia du bizitzaren eta heriotzaren misterioari erantzuna emateko eta bakoitzak bere totemak eta tabuak ditu.

998. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0013 Halako aitaren nekaldi eta heriotzari esker izango zen apaiz Joseph Cardinj beljikarra eta halako aitaren espirituak eraginda sortuko zuen Kristau Gaztedi Langilearen Mugimentua (J.O.C.).

999. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hiesa 1995 0009 Sexualitateaz, diskriminazioaz, beldurraz eta heriotzaz galderak eginarazi dizkigu.

1000. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hiesa 1995 0009 Sexualitatearekin, drogekin eta heriotzarekin duen harremanagatik, gizakiaren sakoneko beldur eta inhibizioak azaleratu ditu eta, neurri batean, Hiesarekin zerikusia izateak tabuaren esparruan sartzea esan nahi du.

1001. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hiesa 1995 0086 Hiesak, minbiziak bezala, egoera terminaleko gaixoen eta heriotzaren aurrean jartzen gaitu.

1002. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hiesa 1995 0086 Heriotzaren prozesua berez konplexua bada, Hiesa duten gaixoen egoera terminalak arazo zehatzak ditu:

1003. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hiesa 1995 0142 Alderantziz, droga, infekzioa, delinkuentzia, gartzelan pilatzea, pozoiketak, heriotza, gartzela, poliziak, prozesuak, laguntza- eta errehabilitazio-zentruak kostu izugarriarekin hedatu eta aurreratzea lortu dute.

1004. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: lardizabal, francisco ignacio: testamentu zarreko kondaira i 0016 hitzaurrea irakurriaz, Lardizabalekin gramatika-ontze prozesuan izan zituen harreman estuak gardenki ageri dira 34 Iztuetarekiko harremanak ere aipatu beharrekoak dira. Garmendia 1968, 139-140n hi gutun ageri dira, bata 1826-XII-10 eta bestea 1826-XII-21ekoa. Hainbat gauza interesgarri atera daitezke beraietarik: Iztuetari zion estimu handia, bere euskal gaiezko jakinduria hil baino lehenago besteen mesedetan idatzi zezala eskatzerainokoa; mi ciega afición a estas cosas, bere hitzetan; eta, azkenik baina ez garrantzi gutxiagokorik, bera izan zela Iztueta Plautoren Poenulo-ren auzian sartu zuena (ik. J.A. Lakarra eta B. Urgell, Plauto Bascongado-ren eztabaida: testu-bilduma ASJU XXII-2 (1988), 479-539) eta, beraz, auziari berari Euskal Herrian sarbidea eman ziona. Garmendiak (aip. lib, 139, 1. oh.) gogoratzen digunez, berak bere eskuz ezarri zion Iztuetaren Gipuzkoako Kondaira-ren eskuizkribuari Iztuetaren heriotza eta honen ingurukoezko oharra..

1005. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0270 Kode Zibilak bere 85. artikuluan xedatzen du: Ezkontza desegiten da, zein ere den bere modua eta ospatu izandako denbora, ezkontideetakoren baten heriotzagatik edo heriotza-deklarazioagatik eta dibortzioagatik.

1006. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0389 Honatx heriotzako oroigarriaren kopia.

1007. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0023 horiek baitira heriotzaren beldur metafisiko gorenaren aurrean bizitzaren sentimendu tragiko deitutako deserosotasun existentziala osatzen dutenak.

1008. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0098 Oteizaren alderdi honetan oinarrizkoa den gai bat ere, artearen heriotza aipatu beharra dago.

1009. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0007 adia. iz. (*1745, 1761; cf. adiagile). Gip. Auhena edo deitorea, berezk. norbaiten heriotzak eragina.

1010. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0460 Kausatzailearen heriotzak oinordetza irekitzea dakarren bezala, erregimenaren iraungipenak ere bide ematen du, ezkontide bakoitzak parte hartzeko eskubide aktual bat eskuratu dezan;

1011. 1991> euskara batua saiakera-liburuak artistas 1995 0292 1937. Martxoaren zazpian jakin zuen bere maisu eta lagun izandako Diaz Olanoren heriotzaren berri.

1012. 1991> euskara batua saiakera-liburuak artistas 1995 0446 1909. Urtarril-otsailetan, Heriotzaren gaia lantzen du, hamabi figurekin, Bizkaiko Kaperako erdiko arkurako.

1013. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0013 26. Pertsona baten heriotzaren zergatia kontu handiz tratatzeko datua da.

1014. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0013 Suizidio kasuak dira heriotza guztien artean kontu handiena eskatzen dutenak.

1015. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0013 27. Intimitatearen eta heriotzaren zergatiaren inguruko albisteetan erabateko zuhurtzia behar da, batez ere, Euskal Herrian bizi diren pertsonen kasuan.

1016. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00322 Eta hori da Orotariko euskal hiztegia, zeinen lehen liburukia ezin izan zuen Mitxelena jaunak inprimaturik ikusi, heriotzak tupustean eraman baitzuen gure artetik, 1987ko urriaren 11an.

1017. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0165 Tartean, 1815ean, emaztearen heriotza gertatu zen.

1018. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. aizpurua 0194 Eguzkiaren heriotza etorriko denean, seguraski gizakumearentzat kanpoko espazioko hiri artifizialek sekreturik ez dute izango.

1019. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. kalzada 0135 Beste hari, edan zuen pozoinak sabela garbitu dio, erremedio bihurtuz baina ez heriotzerako, joko honetan lana eta diruak galdu dituen emaztea pozegi geratu ez delarik.

1020. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. aristi 0027 Perturren bigarren heriotza

1021. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. aristi 0027 Joan den astean irakurri dut Irungo epaitegian Perturren heriotza behingoz deklaratzeko tramiteetan dabiltzala, hamasei urte badirelako desagertu (arazi?) zenetik.

1022. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0013 Tabakismoa da gaur egun heriotza goiztiarren faktoreetan prebeni daitekeen garrantzitsuena, mendebaldeko herrietan.

1023. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. alonso 0104 Herriarteko Torneoaren hilabete eder horiek Enrique Abrilen heriotzearen ondorengo tristurak lausotu zituen.

1024. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. san martin 0019 Zehazkiago esanda, bere jaiotza l909an izan zela erabat garbi dagoela kontutan izanik, eztabaida beste muturrean sortzen da, futurismoaren heriotzaren dataren inguruan, italiar eta nazioarteko kulturan bere izaera berritzailea edo bere eraginkortasuna zein unetan galdu zen aurkitzeko orduan.

1025. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. san martin 0019 1916az geroztik heriotz goiztiar honetan ez da sekulan falta izan ikuspegi historiko eta ideologiko ezberdinetatik abiatuz lanean diharduten lurremale edo ehorzleen bisitarik.

1026. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 0031 Zuzenean herri bat likidatu nahi izatetik, soil bizitzen uztera, heriotzaren mugan, badago aldea, moduan batipat.

1027. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0017 Arau hauek (diktadurako sistema juridikoaren benetako bizkarrezurra zirenak) indarrean egon ziren Franco Generalaren heriotzako ordurarte.

1028. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oñati 0118 Zumalakarregiren heriotzatik (1835), Bergarako besarkadara arte (1839).

1029. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0101 Izadiaren heriotza deskribatzen du lehen irudiak, udazkenekoa.

1030. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. otaegi 0101 Iluntasunaz adierazten du heriotzarako bidea:

1031. 1991> gipuzkera liturgia b. latiegi 0378 Baiña izan zuan, aurretik, gaurko Granada'ren alboan zegoan Iliberris edo Elbira'ko kontziliora joateko adiontasuna, eta, baita, Anet'en Donebixente'ren omenez, aren eriotz miresgarriaren berri jakin zuan bezain laister, eliz bat eraikitzeko betarik naiko.

1032. 1991> gipuzkera literatur prosa a. zavala 00251 Au zan aberatsa eta euskaldun maitea: bizitu zan artea korresponditzen jakindu zuen aren konpañian, eriyotzan benda illunak begiyak estali artean

1033. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0037 UNAMUNO ETA EUSKERAREN ERIOTZA

1034. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. kortajarena 0018 Errenderi aldera zijoan bi-zatik osatzen zuten tranbia, Kaskarre inguruan dagon tuneletik irteterakoan, malda bera asi zanean, trabak ezin eutsi ziola konturaturik gidaria, eta naiz eta bere aldetik aalegiñak egin, tranbia gero ta abiada aundiago artzen zijoala konturaturik, barruan zijoazten batzuk, larriturik, lurrera jauzi zituzten euren buruak, eta azkenik, Herrera'ko eliza inguruko biurgunera iritxi zanean, tranbia bere bidetik atera eta bide zabala zearkaturik eta beste aldeko tranbe-bidea ere pasa ondoren, bidearen alboko pareta jota, tranbe zati bat bestearen gaiñean geratu zan, iru eriotz egiñez.

1035. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. ugarte 0023 ERIOTZ(A.

1036. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. ugarte 0023 Erabilkera: eriotzea (eriotzera), eriotzeko, eriotzetik, eriotzeaiño,(eriotzeraiño), eriotza etorri, eriotzak eraman, eriotza eman, eriotz-ziorrra (zigorra), il, iltze, eriotzurrena

1037. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0005 Usmatzen al duzu nolakoa izango zan, iru mendeko txarkerien ondorean, euskaldun aien gorrotoa, txarkeri, zikinkeri ta ondamen eta ainbeste odolkeri ta eriotzen errudun zan gudaroztea, milla bider madarikatu zuten gudaroztea, txunditurik lur-jota ikusi zuten unean?

1038. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0115 Beldurrak jauzarazi zazkon begiak, asmatuz izidura gehiena egiten zakon heriotzeari...

1039. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00017 Jiang Zemin Txinako lehendakariak bere aldetik, 30 urtetan ikusi ez den bezalako uholde hauei aurre egin behar zaiela adierazi zuen; hala behar bada heriotzararte borrokatuz.

1040. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00017 Horrekin, ibaiko ura norabidez aldatu, eta milaka pertsonen heriotza ekar lezakeen hondamen bat saihestu nahi da.

1041. 1991> sailkatu gabeak egunkariak b. latiegi 00040 Dalton'en Jaurlaritzan Justizi-Ministro izen zen, eta naiz bera Erregea iltzearen aurka jeiki, bere kargu aren eragiñez, berak eman bear izen zion XVI Luis'eri, eriotzara galtzen zuen sententziaren berri.

1042. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 00024 Garibay kronistaren heriotzaren laugarren mendearen ospakizunen barruan kokatu behar da argitalpena, bestalde.

1043. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00005 Lerrook idazten ari naizela, ezin ahantz dezaket gaur, 1999ko martxoak 3, prentsan argitaratutako albisteetan hurrenez hurren 64, 38 eta 27 urte zituzten hiru emakumeren heriotzak aipatu direla.

1044. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00005 Hala ere, albiste horien ondoan, ezer ez da esan gizarteak larritasun handiko gertaera hauengatik duen kezka agerian uzteko, herri honetan urtean zehar heriotza gehien eragiten duen delinkuentzia mota izan arren.

1045. 1991> sailkatu gabeak egunkariak x. mendiguren e. 00002 Igarle-jende hori zenbaterainoko iruzurgilea den frogatua ikus dezakegu pasadizo horretan; sinesmen handia duen batek, berriz, esan lezake Maritxuk antzeman ziola gaitzari, baina heriotzaren hurbila sumatuta ez ziola atsekaberik eman nahi izan Ixiar gaixoari.

1046. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0003 Ebaluaketa: ikasleak zein irakasleak salatuak, jipoituak eta heriotzarekin mehatxatuak.

1047. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0026 Hiri setiatua Internet-en sartu da, heriotza informazioaren autobideetara iritsi da, baina inor ez da ohartuko.

1048. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0002 Gandhiren heriotza

1049. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2432 Amaren heriotza gertatuz gero, lizentzia hartzeko eskubide hau aitari zabalduko zaio, seme-alabaz arduratu ahal izan dadin.

1050. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2433 d) Ezkontidearen heriotza eta hilobiratzea dela eta: 5 egun natural.

1051. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2433 Eta seme-alaben, gurasoen, anai-arreben, biloben eta aiton-amonen heriotza eta hilobiratzea dela eta: 3 egun natural.

1052. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2435 a) Heriotz naturalagatik: 468.353 pezeta.

1053. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2435 b) Lan istripuak edo lanekoa ez den istripuak eraginiko heriotzagatik: 1.248.942 pezeta.

1054. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2435 Indemnizazio horietarako eskubidea izateko 1997ko uztailaren 1etik aurrera, nola heriotza hala baliaezintasuna inplikatuko duen istripua, adierazitako dataren ondoren gertatuak izan beharko dute.

1055. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0042 Lehendakariaren heriotzaren ondotik, Europako demokrazien ezaxola guztizkoarekin zeharo etsia harturik, eta Israel bezalako herrien etsenpluaz mira eginik; nazio eraikuntza euskararen gainean finkatu beharra aitortzeaz batean, damurik, honen askapena erdiesteko armen erabilpena noraezeko datekeela aitortzen die Andima eta beste adiskide batzuri.

1056. 1991> sailkatu gabeak egunkariak b. latiegi 0030 Ukrani, Errusi eta Bielorrusi'ko Errepubliken lendakariek, aren eriotza munduari azaldu besterik ez dute egin.

1057. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j. añaga 0030 Zertarako, gosea ta eriotza ugaritzeko ez ba'dira?

1058. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0035 Nere iduria da, denboraren euskal neurkera zahar honetan, apirila dela neguazken eta udalehen bitartean gelditzen zen hila, eta horregatik, usarioz izan duen sinbologia sagratua, heriotzaren eta bizitzaren arteko muga, erdi hilik lozorroan pasatako negu beltzetik udako bizipoz berrirako zubia.

1059. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0035 Ez ote da poema hau, egilea bera heriotzaren eta bizitzaren arteko kinka larrian zebilela egina?

1060. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0035 Gauzak horrela, eta euskal sinismen zaharraren ariora, apirila da urtearen zilborestea, bizitzaren zubi ezkutua, heriotza bizi berriaren ongarri bihurtzen denekoa, urte guzian metatutako gorotz pilak, edo hobeki esan, heriotz pilak, bizitzara bihurtzen direneko garaia.

1061. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0035 Heriotzaren sabel beltzetik bizitzaren kimu zuriak sortzen direneko miraia.

1062. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0035 Heriotza bera bizi berriaren ongarri gozo deneko garaia.

1063. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0057 Baina guda egiten duenak bakea ere egin dezake, eta Aita Santuak uste-osoa badu gizonaren baitan: on dela, mendekuari eta inbiriari nagusi arazteko maitasuna, heriotzari bizia, gudari bakea, irainari barkamena, gezurrari egia, etsipenari itxaropena, goibeltasunari poztasuna.

1064. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0007 Miguel Roca Cabanellas apezpikuak azpimarratu zuen bizia eta heriotzaren gaineko boterea Jainkoarengan datzala bakarrik.

1065. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0008 Lehenengo hitzaldian hilarri eta heriotzari lotutako erritoen berrogeitazazpi kidek parte hartuko dute.

1066. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0004 Santamariaren aurkako diligentziak, berriz, bertan behera utzi ditu bere heriotza dela eta.

1067. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0007 Izan ere, jotake hark ez baitzuen ezta Frankoren heriotzarik ere aurreratu.

1068. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 0041 Jesus-en Jainkoak, gure Jainkoak, alegia, ez zuen eriotza egin, bizitza baizik.

1069. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0024 Bigarren zatian Neska gaztea eta Heriotza, Schuberten musika gai baten inguruan osatua da.

1070. 1991> sailkatu gabeak egunkariak b. del teso 0024 Peter Jacksonek badaki heriotza eta odolarekin jolas perilosoetan ibiltzen.

1071. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00004 Heriotze

1072. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00004 Bi heriotze ukan ditugu gure herrian, aste honetan:

1073. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak galtzaundi 1995 0010 Poemario honetan, maitasunezko olerkiak bildu ditu gehienbat, baina heriotzaren kontzientzia batetik idatziak.

1074. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. aihartza 0004 Halaz ere, ikusiko dugun bezala, zenbaitetan lan txiki hori oso nekeza izan daiteke, eta batzuetan animaliaren heriotza ere ekar dezake.

1075. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 Heriotze

1076. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0006 Heriotze

1077. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1993 0023 Edo asfixiatuta hiltzen dena, nola jakin? normalean gibelean ez da likidorik edukitzen eta barrua sikua izaten da, baina pertsona hori itota edo asfixiaz asesinatuta hil bada, likidoa geratzen da, bitsa moduan gibelean, eta hori da sintoma bat, ez dela heriotza naturala izan.

1078. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. mendoza 00016 Heriotzak ere ez nau hala harrapatuko.

1079. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0036 Baina ez dute nire heriotza lortu, nahiz batzuk nire gorputza lurperatu eta ahantzi nahi izan.

1080. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0036 Ene aurrean, soilik heriotza...

1081. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.l. zurutuza 0004 Lurrean zuloak egiten zituzten bitartean, bere sinpletasun maitagarri harekin hitz egin zien danai japonieraz: Ez bildurrik izan, eutsi azkenera arte, goazen heriotzara apaltasunean Jesusi jarraituz....

1082. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... vill 0005 Erantzun hau biraotzat hartu eta hori esan zuelako, heriotzako kastigua eman behar zitzaiola erabaki zuten.

1083. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... vill 0005 Esan zuenagatik, bada, heriotzara kondenatua izan zen Jesus, eta ondoren Pilato erromatar gobernariarengana eraman zuten Jesus, hark gurutzeko heriotza eman ziezaion.

1084. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0011 Aurrerapenek puskatu egin zuten aldi baterako oreka hori: osasuna hobetzearekin heriotzak gutxitzen hasi ziren, jaiotzen zenbatekoak bere hartan jarraitzen zuen bitartean.

1085. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0011 Gero populazioak integratu egingo du heriotzen gutxitzea eta jaiotzak murriztu egingo dira, gauzak berriro orekatu arte (heriotza eta jaiotza maila apalak).

1086. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0011 Esan daiteke heriotzak gehitzeak jaiotzak ugarituarazi egiten dituela, baina berandu antzean.

1087. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0011 Gizartea, ordea jarria zegoen ume askoren heriotzera ordainetan ernalketak ugarituz.

1088. 1991> sailkatu gabeak poesia i. baztarrika 0019 3.5.- Eramanpena eta pakea.
Seme, Jainkoaren bideari benetan heldu nahi badiozu,
gertu egon datorrena datorrela, dena egoki eramateko.
Eseri zaitez eramanpen haundiz bere ate aurrean, isiltasunean, bakarrik,
luzaroan zain egotera behartzen zaituenean, zuk dena pakean onartuz,
urrea ere su-katiluan garbitzen bait da.
Jesus Jauna, mundu honetatik igarotzean
eramanpena jantzi berezi bezala erabili zenuenez gero, bera dugu indar
on guztien erregina eta zure koroiaren harri-pitxirik ederrena.
Emaidazu Jaungoikoak bere izatez eman nahi didan guztia onartzeko grazia,
Graziaren bide harrigarriak eta aurrez ezin ikusi diren izaeraren uneak.
Pakean onartzen ditut bizitzaren bide gurutzeak,
eta nire senideen ulertu ezinak, gaisotasunak eta heriotza bera,
eta giza ezereztasunaren legea, hau da, nire heriotzaren ondoren
ezer gertatu ez balitz bezala, denak berdin jarraituko duela.
Pakean onartzen dut inguratzen
eta mugatzen nauen gizonaren ezina.
Pakean onartzen dut, aldi eta une bakoitzaren legea,
beti erdizka huts ematearen legea, bakardadearen eta heriotzaren legea.
Nik zure eskuetan uzten dudan guzti honen ordain,
emaidazu pakea, Jauna.

1088 emaitza

Datu-estatistikoak: