XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0142 Urkiola'tik urrin eztagozan Bizkai'ko errialde batzuetan ekandua dago, senar-emaztiak euren umiak Padua'ko Deun Andoni'gana eruateko txiki-txikiyak diranian, eta Urkiolako elexan Yaunartu, meza entzun, edo beste egipen on bat beteagaz batera, umiai bedeinkaziñuak artu-erazo.

2. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0037 (...); lenengo errialde ura Txinatar Arresiaren iparraldean dago, eta Sanxelipu-tik oso urrun beraz; eta Yegnanfu are urrunago bearbada.

3. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0001 Traba andiena, nik uste, euskaldunek ez daukatela biotz barnean ernaturik egi auxe: Euskalerria, oituriak, lurrak eta izkuntzak berexten dutela bertze errialdenganik, eta euskaldunak odolez, oiturez eta izkuntzez ez direla bertze errialdekoekin berdin.

4. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 Errialde guztietan bere duten izkuntza galtzer zutelarik eta piztu baldin badute, leenik izandu da letradunek euskaldundu direlakotz.

5. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0054 Bai, gu ere orduantche orhoitu ginen Eskual-Herriaz, eta gogorat ethorri zitzaizkun pertsulari famatu baten kantuak:
Herrialde guzietan toki onak badira,
Bainan bihotzak dio; zoaz Eskual-Herrira
.

6. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 Zeren Euzkadi ta beste errialdeak diferent baitira.

7. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Militar-fachista hoiek egiazko Gurutzedunak balire, beren egiteko nagusienetako bat auche lukete: Espainia-ko Laterri (Etat) osoan, giristinoeri ta giristinotasunari lagun egin; Laterri hortan diren Erri-alde giristinoenak, tchalokatu ta loriatu, eta eman eredutzat (imitagarritzat) bertzeeri, giristinotasunean atzeracheago ta epelcheago diren Erri-aldeeri.

8. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Bada, Espainia-ko militar fachistek, horiche, ber-horiche egin dute, bainan iruntzitara, binperretara, atzekoz-aitzinera. Espainia-ko laterrian den Erri-alderik giristinoena ta birtutetsuena (Eskual-herria), horiche atakatu dute herrarik eta gorrotorik aundienez.

9. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Espainia-ko Laterrian, >Eri-alderik giristinoena, baketzuena, Langileena, birtutetsuena, Eskual-herria zutela diogu: hori Espainiar eta Espainiar eztiren orok aitortu dute ta aitortzen dute.

10. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Itxorrkuna erazua ixanda bere errderaz itz idiak ezpa-dauko itxorrkuna, Euzkerearena da bera; geyago be, bai-daukola errderaz, ta ez, nasaya beintzat, Euzkeraz, baña, gauza ikurrija geure erri- jaldekua dala, beste ixenik ezpa-daukogu, itxa Euzkerearena da; errderatikua, barriz, Euzkeraz beste itxa ba-da. (Ikusi EUZKADI, ser. 2, n. 1, p. 15-16.)

11. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Gizonak nai duan bezala oldoztu edo pensatu ta bere gogorapenak bururatzen dion guzia naiz itzez naiz eskutitzez agertu ta aldeztu edo ontzat erakutsi ditzakela erakusten dan bitartean, Europa'ko errialdeak kolokan ta mugikor egongo dira.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Guziak pakean bizi bear dutela diote, ta denak nor bere enderrian, errialdean guda-tresnak ugaritzen, geiagotzen ari dira.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00125 Herrialde bakhotchak badu bere haroztegia, badu ere bere harotza. Harozgoak ez du nihor hambatik aberasten. Hemen, Afrika barneko harotzaz dut aiphu.

14. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0076 Irakasleak nai dabe errialde bakoitzaren edesti ta geografia, edesti ta geografi nagusi edo generalean ezartzea, erriko kulturaren gaikiak (abesti, esakun, t. a.) programa ofizialetako gaien artean sartzea, ta batez be errietako izkuntzari bideak zabaltzea.

15. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0044 Gaur, barriz, zurrumurru aundiak dabiltz errialde batzuetan.

16. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 ZALDUNA -Zibilizazioa beti aurrera doala esan diteke. Beti aurrera errialde guzien laguntzari eskerrak.

17. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0143 Liburu au Godoy'ek diruz ordainduta idatzi zizun, errialde aietako Lege Zahar eta Oitura Laudagarriak deusezteari ekiteko, begitan artuta baitzitun Cobernuak Frantzia'ko Erkalarekin izan zun gudate galgarria ezkeroz.

18. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0072 Bañan, zera gertatzen da, ideolojiaren egaletan aienatzen dirala berak bizi diran errialdetatik.

19. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0103 Laboratorioak eta maisuak dirupilla izugarriak kostatzen dira, Ta errialde txiro edo txikiek orrelakorik pentsa ere egiteko, naitaez beste erriekin batartu bearra daukate.

20. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0032 1950'garren urtean munduko errialde atzeratuak deituen artean munduko jendetzari buruz euneko 65'50 egiten zuten.

21. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0032 Atzeratua dauden errialdeen istillua ez dago biztanle geiegiz beterik daudelako, ezjakin asko daudelako baiño, lan nola egin ez dakitelako baizik.

22. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0032 Jaiotz-neurketa bat arako naiz onako garaian, arako naiz onako errialdetan izan diteke bearrezkoa.

23. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0070 Orain, berriz, artu-eman estuak dira gizonen artean, eta errialde guztiak alako batasun batera daudela abiatuak esan genezake.

24. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0071 Eliza zaku aundi bat da, eta bertan aise ta eroso kabitzen dira errialde guztiak, beren ondasun eta doai bereziekin.

25. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0170 Olentzaro ez da toki askotan aipatzen dan itza; baiñan berari ezarririk dabiltzan sinismen eta oiturak ba-dire nun-nai, naiz Euskalerrian eta naiz erbestean, batikbait indoeuropatarren errialdeetan.

26. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0052 Egilleak berak, ludian zear ikusi ditun errialdetaz ere itzegiten digu, ango goraberak argitaratuz.

27. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Gure errialdeetako giro elizkoitik ez ain elizkoietara aldatzen diraneko, euskaldunek ez dut esango beren sinismen utsala zearo galtzen dutenik, bai, ordea, erabat otzitzen dirala.

28. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Urrengo atalean Eliza Yerusalemdik alde nola zabaltzen dan erakusten digu Samari, Lida, Yope ta beste errialde batzuetan.

29. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0124 Lenengo arloan bi edo iru lan irakurri ziran asiera-asieran mallarik goienekoak, zenbait erri-aldetako euskera berezieri buruz.

30. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0124 Poliki-poliki batasunera goazelarik ere, gutako batzuren batzuek erri-aldeetako euskerak nolakoak izan diran aztertzen jardutea, ez da kaltegarri batasunerako.

31. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0183 Bertzelako agiri zaizku ikhusgune hortarik gainerateko Sarthade-tar herrialde guztiak: hoiek, nazione bihurtu diren egunetik, Latina hartu edo, zehazkiago erran, begiratu dute gizalantzaren kontzeptu gorenen expressatzekotz, herriko hizkuntza, jakintsuek eta eskoladunek gutietsirik, jende arrunten usantzarako zegoelarik soilki, berari ere hizkuntza arrunta edo populu-hizkuntza arbuiozko deithura zatxikola.

32. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0183 Bai eta, aski paradoxalki, Irlandarrei zor zaie Latinaren irautea Europan: Gallia, Italia, Hispania, Britannia, hots, Europarren sarthalde gustia Germanen memperat erorten zelarik eta enthelegu-bizi oro dembora batentzat itzaltzen zelarik herrialde hoietarik, Irlanda, bere egonguneari esker, bazter zegoan Basatien invasioneetarik eta haren elizagizon eta bertze letradunek aitzina joan ahal izan ziran Kikeroren hizkuntza atxikiz, Cú Chulainn-enarekin batera....

33. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Bakotchak gure herriko colia ukan dugu eta eskermila gutaz oraitu diren-entzat. Orai uste dugu, fitesko gure herri alderat itzultzia; ez baita goizegi izanen, emen denak eneatuak baigira. Zuen berriz laster ikusteko esperantzan, emengo eskualdunen partez gorantzi.

34. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Hainbertze hiri miresgarri dauzkan herrialdeak behar luzke trumilka kanpotiarrak, touriste direlakoak bere altzerat lerrarazi, papoan brodatuak dituen edergailu eta orhoitzapen paregaberi so eta eta beha.

35. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0083 Nola erri-alde aietako asko oiñ-utsik ibilli oi diran, lan-saio batean, botella-ausi ta zikinkeriak kendu egin dituzte.

36. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura a. arruza 0011 - Esan deuste esan eban herrialderen baten behiak ez dituela inork molestatzen. Egia izango ete da?.

37. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0040 Beste aldetik Bizkai errialdeko agintariak be esaten ekien geldi egoteko, ez zirikatzeko, nai ta portuen batera joaten igarri ezkero, al ziran neurririk mesedegarrienak artu.

38. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0087 Ori ta guzti ere, errialde guztietan aitor oi duguna, auxe da: poetak, ots poetak dirala nun-naiko erria zuzpertu ta bizkor-azi dutenak.

39. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0053 Fonema bakotxagaz edo fonema banaketagaz zerikusirik ez deukien alofonoak batu, erri alde ezbardinetakoak edo sozial klase ezbardinetakoak izan arren.

40. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0264 Entzun erantzun eustan. Lur guztian bizi diran amabi leiñu oneik amabi errialde dira.

41. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0264 Beraz, ikusi dozuzan mendiak ezbardiñak diranez, errialde onein pentzakera ta eritzikera be ezbardiñak dira.

42. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0264 Oraintxe erakutsiko dautsut errialde oneitariko bakoitzaren jokabidea.

43. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0264 4. Onexegaitik erantzun eustan: zerupean bizi diran errialde guztiak, entzun eta sinistu ondoren, Jaungoikoaren Semearen izenean izan ziralako deituak.

44. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0024 Inguruaren lepotik aberastuten diran epelaldeko errialdeei gogor-egiten eutsen itzaldien jarduera moralizante oneik neke emoten eutson erri askori.

45. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak 1987ko laburbilduma 0005 Argitalpen honen helburua Euskadiko Komunitate Autonomoari buruzko gai desberdinen zerrenda zabal bat azaltzea da, munduko herrialde desberdinekin konparatuz, horrela, ikuspegi orokor batekin, gure errealitate demografiko, ekonomiko eta soziala hobeto ezagutzen lagun dezan.

46. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak 1987ko laburbilduma 0005 LABURBILDUMAren bigarren edizio honetan aurkezten diren gaien kopuru zabalak eta beren tratamenduaren laburrak, gai bakoitzetik hautetsitako datu gutxi batzuk, herrialde desberdinen adierazleak eta beren eboluzioa grafiko eta argazkiekin eskaintzeko bidea eman dute.

47. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak 1987ko laburbilduma 0005 E.E.E.ko Estatu kideei buruzko datuak EUROSTATen argitalpenetatik datoz, hirugarren herrialdeei buruzkoak, berriz, jeneralean, Nazio Batuen Estatistika-Bulegotik.

48. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kontuekon 1983 0013 Kontabilitate Nazionalaren helburua litzateke, kontu-multzo xehetu eta koherente baten bidez, herrialde bateko iharduera ekonomikoaren ikuspegi sistematizatua eta ahalik eta osotuena eskaintzea.

49. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kontuekon 1983 0013 Konparagarriak egiteko asmoak, bestalde, halako marko metodologiko komun batzuk eman ditu ondorio bezala herrialde guztietarako.

50. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kontuekon 1983 0013 Abiapuntua, kontutan hartzen den herrialdeko unitate egoiliarraren definizioa da.

51. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kontuekon 1983 0013 Eta halakotzat ulertzen da, bere geografi eremuan interes-zentru bat duen hura, hau da, herrialde horretan urte bat baino gehiagoko denboraldian eragiketa ekonomikoak egiten dituena.

52. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0054 Ia ezinezkoa da ziklo bakoitzaren edo iharduera bakoitzaren aipamen zehatza egitea; hala ere, argigarri izan bide daiteke horietako batzu aipatzea, hala nola: Euskomusika, gaurko musika eta bertsolaritza zabaltzeko pentsatua; Gitarraren Nazioarteko Astea, herrialde desberdinetatik etorritako partaide gazte baina kontsagratuk emana; Psikologiako Ihardunaldiak, gizartearen gaurko arazoak aztertzeko egina; Beste medikuntzak zikloa, horietan garrantzitsuenak direnen deskribaketari eta azterketari buruzkoa; Emakumea, gizartea eta kultura zikloa,(...).

53. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0158 ATARIKOA Gipuzkoako Herrialde Historikoko Zergekiko 1/1985 (Er. 10) Foru Arau Orokorrean, urtarrilaren 31koan, 13.1 artikuluak baimendutakoaren arabera, premialdiaren arrazoiz 53/ 1989 (71) Foru Dekretua eman da, urriaren 17ko, Gipuzkoako Herrialde Historikoko Zerga Arautegia uztailaren 25eko 19/1989 Legera, Sozietateen alorreko Legeria Eraberritzekora, egokitzeko.

54. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0158 Artikulu Bakarra Urriaren 17ko 53/1989 (71) Foru Dekretua Gipuzkoako Herrialde Historikoko Zerga Arautegia Sozietateen alorreko Legeria Eraberritzeko uztailaren 25eko 19/1989 Legera egokitzeko, berrestu egiten da.

55. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00084 - Nolakoak ote dira herrialde horietako haurrak? -esan zuen behin Doltzak.

56. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0011 Gauza jakina da gazta mota famatu hau, herrialde guztietan aipatua, Euskal Herriko ardi esnearekin egiten da batipat.

57. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0033 Ia XX. mendea iristean, herrialdetako talde berriak sortzen hasiko dira, Madrid, Barcelona, Valencia eta Bilbo beraien zentru direlarik.

58. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0091 XVII. mendeko ekonomik politikari merkantilismo deritza, beste herrialdeetako merkatuetan ahal bait gehien saltzen saiatzen baitziren eta kanpotiko produktoak ahal bait gutien eros zitezen.

59. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0091 Esportapenak erraztu eta inportapenak eragozte arren, errege hauek ahaleginak egin ohi zituzten beren herrialdeetako produktoak atzerrikoak baino merkeago zitezen.

60. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0187 Hiri handian hartzen dira herrialde osoarekin zerikusirik duten erabakiak.

61. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0187 Monumentu horiek herrialde osoaren ondare direnean, har al dezake Udaletxeak honelako erabakirik?

62. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0196 Finantzaketa: arazo inportante bat gertatzen zen hau, zeren eta herrialde batzuk ikerketa-marko handiak nahi zituzten bitartean, bestek proiektu konkretuak bakarrik apoiatzeaz hitz egiten bait zuten.

63. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geografia/oho 0080 Bizkaikoa ez bezalakoa da Gipuzkoako egoera: Euskal Herriko herrialderik txikiena da lurrez, eta industriak eraikitzeko hestuasunik larrienez betea.

64. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. mendiguren b. 0101 Presidenteak eta haren ministrariek eraturiko Gobernua, legeak beterazteaz eta beste herrialdeekiko harremanez arduratzen da.

65. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. mendiguren b. 0101 Hauetariko bakoitza herrialde historiko bat administratzeaz arduratzen da: Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia.

66. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. mendiguren b. 0101 Diputazioen zereginak zergak biltzea eta herrialde mailako zerbitzuak eragitea dira, hala nola, errepideak egitea, osasun-zerbitzuak, nekazaritza, kultura, eta abar.

67. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0023 Gure itsas bazterrak 192 km. ditu, 108 Bizkaiko herrialdeari dagozkionak, eta gainerakoak Gipuzkoari.

68. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0059 Nazio bakoitzaren barruan ere, badira oso industrializaturik dauden eskualde edo herrialdeak, eta badira horrenbesteraino ez daudenak ere.

69. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0131 Probintzia
Probintzia
Probintzia
Probintzia
Probintzia
Probintzia

AUTONOMIKOA ELKARTEA Historian lehenaldi bera izan duten probintzia edo herrialde mugakide batzuk osatua. Probintzia bakarreko Elkarteak ere egoten dira.

70. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0044 Izan ere irendu egiten zituzten herrialde honetan (Lucenako juduak), eta merkatari judutarrek izaten ziren operazio hori egiten zutenak... (IBN HAWQAL, XI. mend.).

71. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0108 ETXEAK ETA KLIMA Herrialde batzutan, euri asko egiten du. Etxeak harrizkoak dira. Teilatuen hegalak handiak izaten dira.

72. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0108 Beste herrialde batzutan, elur asko egiten du. Teilatuak zorrotzak dira. Honela, elurrak laban egiten du.

73. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0108 Herrialde hotzetan, etxeetan leiho gutti egoten da. Ormak lodiak izaten dira.

74. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0005 Askotan, horietan bilduriko datuak ezin zaizkie aplikatu alboko herrialdeei, zeren kontutan hartu behar dira bertako mikroklimak.

75. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0129 Horrelatsu zen beste herrialdeetan ere: gaur egungo aldizkari eta egunerokoen ordez, Berri Paperak direla bide, jakiten ziren munduan gertatuak.

76. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0051 Saia saitez herrialde guztietako izenak aukeratzen.

77. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0067 Zergatik? Lehenik, behar da barbaro deitu herrialdeen pentsamoldea ikusi.

78. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0067 Hara, konkista eskubidea esaten dena berekin zekarten germaniar herrialdeok eta baina bakezko harremanak eta bizimodu eroso bat lortzea proposatu bait zuten beti ere erromatarrek.

79. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0131 Horregatik, herrialde bakoitza ezberdina da Industriaren Iraultza egiten.

80. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0131 Baina itxurazko gelditasun honekin kontrastean beste herrialdeak industriatzen ere asko arduratu zen Frantzia.

81. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0007 Halabaina, beste herrialde batzutako datuekin loturik, Pireneotan bizi zen gizona nolako zen eta honen bizimoldeak zeintzuk ziren sumatzea uzten digute.

82. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0080 Brontzegintza berehala hasi zen merkatal bide inguruetako europar herrialdetan loratzen, besteak kalkolitos kulturan murgildurik, lozorroan bezala zeuden bitartean.

83. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0090 Aldi hau ere hirutan banatzen da, zeinetarik azkenekoa erromatarrek mendebaleko probintzien konkistarekin batera gertatzen da, eta hauen limes delako lerroaren goitiko eskainabiar edo europar erdiko herrialdeetan, berriz, kristautasunarekin batera.

84. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0101 Erroma, etruskoen eta grekoen aurkako burrukak bitarteko, eta italiar penintsula menperatu ondoan, Meditarraneoko herrialdeak konkistatzera abiatu zen baina kartagoarrekin topo egin zuen, eta jakina, hauek izaki Mediterraneo mendebaldearen jabe.

85. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0031 Bestenaz, herrialdeon jokabidea da lekuko, zeren batzutan Nafarroarat iraultzen bait ziren eta Gaztelari atxikitzen zitzaizkion beste batzutan.

86. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0068 Zer gertatuko ote zen beste herrialdetan?.

87. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0051 Baldintza geografiko hauei lotuta, bi herrialde nagusi aipatu behar ditugu hemen: Egypto Beherea eta Egypto Garaia.

88. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0051 Bigarren herrialdea, Egypto Garaia alderantziz, afrikarragoa zen bere baldintzetan.

89. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0051 Eta bi herrialde horien bateratzearekin munduko lehenengo Inperio ezaguna sortu zen.

90. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0043 Herrialde bakoitzeko dantzarik berezienak ikusi ditugu.

91. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0036 Honez gain herrialde batzutako gizonak hanketako behatzez ere baliatzen ziren.

92. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0263 Baina, zergatik gertatzen da horrela? Benetan onuragarri gertatzen al da kanpo-merkataritza? Eta, zein da onura horren iturria? Herrialde batek ez al luke abantaila handiagorik lortuko behar dituen kontsumogai guztiak berak produzituko balitu?.

93. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0263 Herrialde batean gertatzen den gizabanakoen arteko elkartrukea espezializazioan oinarritzen da.

94. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0263 Herrialde guztiek eskuhartzen dute, modu batera edo bestera, elkartruke horretan.

95. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0350 Baina mende honen hasieran, herrialde kapitalista aurreratuetan kapitala gehiegi heldu zen (Leninen esakuntza erabiltzeko), eta ez zuen irabazpidezko inbertsioetarako aukera handirik kausitzen.

96. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0350 Herrialde atzeratuetan, berriz, kapital gutxi, lurraren prezioa apala, lehengaiak merkeak eta alokairuak arras baxuak zirenez gero, batezbesteko irabazi-tasa garaiagoa zen eta kapitala, hori ikusiz, herrialde atzeratu hauetara jotzen hasi zen.

97. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0373 Herrialde sozialisten artean Txinak bakarrik igaro du hainbat krisi politiko.

98. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0521 Mendebaldeko zibilizazioaren ezaugarri bat, Hirugarren Munduko herrialdeetara eraman duena, hirigintz fenomenoa izan da.

99. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0521 Herrialde desgaratuetako hiriak aipatu ditugunez, esan beharra dago, hiri ezberdinak direla zeharo, Europak dituenekin konparatuz gero.

100. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0045 Frantziaren mendean agoniko herrialde batzuetan, Italian adibidez, feudal eskubideak deuseztuak ziren eta Napoleonen Arautegia onartua zuten.

101. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0063 Turismoaren garrantzia Balearetan markatuko da, baina Herrialde honetan ere ba du garrantzi haundia.

102. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0063 Horretaz ikus Herrialde honi dagokion Iberdueroko plangintza:
Lemoiz, Deba, Ea, Garoña, Tutera, Sastago, Escatron, L`Ametlla, Chalamera, Ascó, Vandellòs.
Zentrale nuklearra projektuan
Zentrale nuklearra eraikitzen
Zentrale nuklearra funtzionatzen.

103. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0240 Beraz, biok bateraki azter ditzakegu; eraso eta konkistatzen zituzten herrietan sartzen ziren arabiarren kopurua zein zen, zenbat herrialde konkistatu zituzten eta beren artean zein giza-erakera zuten jakitera joko du ikerketak.

104. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0019 Elkarte Autonomoa. Espainiako Estatua eratzen duten herrialde edo Nazionalitate bakoitza.

105. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0124 Espainiak kontinente guztietako herrialdeekin harreman politiko eta merkatalak mantentzen ditu.

106. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0124 Europako herrialderik zabalenak hauek dira: SESB, Frantzia eta Espainia.

107. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0021 Madril, Euskadi eta Bartzelonarako emigrazioak berebiziko eragina izan du herrialde honetan.

108. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0109 Hain zuzen horren bitartez jakin genezake nola aldatzen den herrialde bateko biztanleria eta are gehiago, aldaketa horiek ekar ditzaketen ondorioak aurreikus genitzake eta prebisioak egin.

109. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0051 Ez da zaila langileen joera hau azaltzea, euskal kulturarenganako inolako harremanik, ez jatorrizkorik, ez zirrarazkorik gabe, munduko langileen arteko elkartasuna aintzakotzat hartzen zuten, arraza, herrialde edo pertsonen arteko beste edozein sailkapen moeta eragiten zuen guztiari ihes eginik.

110. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0515 Orduan Al-Andalus barruko independentzi nahiak argi eta garbi azaldu ziren, eta herrialde askotako buruzagiek erregetzat hartu zituzten beren buruak.

111. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0011 Orain dela oso urte gutxi arte (Deustuko Unibertsitatea 1983-an hasi baita ikerketa fonetiko-akustikoak egiten), geure herrialdean Laborategirik izan ez dugulako.

112. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. ruiz de aostri 0027 Honek 2. atalean aitortzen eta garantizatzen du... estatua osatzen duten nazionalitate eta herrialdeek autonomia izateko duten eskubidea eta guztien arteko elkarlaguntza.

113. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.a. unanua 0003 Orain dela urte asko, eguzkiak gogor jotzen zuen ekialdeko herrialde batean, kaniketan zebiltzan ume batzu goizean goizetik....

114. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0013 Baina, abisua eman zieten, muga parte hori oso zainduta zegoela, eta orduan osabak itzuli handi bat eginez Limós eta Alet-etik pasatzea pentsatu zuen, hortik Capeir herrialde basatira iristeko.

115. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0013 Herrialde hau Frantzia aldekoa da, baina jendeak katalaneraz hitzegiten du.

116. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. lizarralde 0020 Herrialde hartara iritsi nintzenean, ezjakin hutsa nintzen hartz kontuan.

117. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0016 - Gerlapean aurkitzen diren herrialdeentzat: Bihotzak argitzen eta suspertzen dituen Jainkoak pakerako bidetik eraman ditzan.

118. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0082 Blefuscuko Enperadoreak emandako urrea ere erakutsi nion, baita Maiestatearen gorputz osoko irudia ere, eta herrialde hartako beste bitxikeriaren batzuk.

119. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0147 Herrialde hartatik nola irteten den kontatzen du zehatz-mehatz.

120. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0147 Ordurako bi urte neramatzan herrialde hartan; eta hirugarrenaren hasiera aldera, Glumdalclitch eta biok Errege-Erreginarekin batera joan ginen bidaia ofizialean erresumaren hegoaldeko itsasertzera.

121. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0212 Irlara eraman ninduten bi zaldunak beren arazo pribatuengatik beharturik zeuden hiru egunen buruan itzultzera, berrikiago hildakoren batzuk ikusten eman nituenak, geure herrialdean eta Europako beste batzuetan azken berrehun edo hirurehun urteetako pertsonalitaterik handienak izandakoak, alegia; eta antzinako familia ospetsuen miresle handia izanik beti, dozena bat edo bi errege zortzi edo bederatzi belaunaldiz izandako arbasoekin deitzeko erregutu nion Gobernariari.

122. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0261 Jorge Eduardo Ritter, Panamáren enbaxadari Kolombian eta gero bere herrialdeko kantzilerrak, zenbait hegaldi presazko egin zituen bere liburu aurkiezinetariko batzuk ekartzeko soilik.

123. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0014 Herrialde xarmanta huraxe! Izena hainbat izan ba du.

124. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0038 3) Eta bere amak, vasco española (Bidasoaz honunzko agintariek diotenez), bere herrialdeko mintzaira estatala erakutsi zion ere bai.

125. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0063 Herria eta auzuneko soroak zaingopean zituen terraza hartara abiatzean, markesak etengabe eskeini ohi zion kidetasuna nola interpretatu eta herrialdeko lasaitasun kutsua bere jeneralaren kezketan nolatan txertatu behar ote zuen itauna sortzen zitzaion bere baitan.

126. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0309 Diotimok badu literatur jakintza bikain askoa, gorputzeko dohaiez hornituak diren jopu gazteei, oraindik beren balioa areagotzeko, sarritan eman ohi zaiena; ilunabarrean, txopan etzanda, purpurazko txosna txiki baten azpian, gustora egoten nintzaion adi bere herrialdeko poetak irakurtzen zizkidan bitartean, harik-eta gauak, bai giza bizitzaren zalantzatasun tragikoa deskribatzen duten lerroak, baita usoez, arrosazko koroez eta musukaturiko ahoez mintzo direnak ere, denak berdin-berdin ezabatzen zituen arte.

127. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0024 Trenak, Bush herrialdean zehar ginderamatzan.

128. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0007 Behin baten zurrumurru beldurgarri bat zabaldu zen herrialdean eta jendeak hala esaten zuen beldurrak aidean, zazpi urtetako aldia zazpi bider igaro ondoren, Hiriburuko herensugea bere leizetik irten zela eta bidean harrapatzen zuen guztia suntsitzen ari zela, berdin etxeak eta soroak, nola animaliak hala gizakiak.

129. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0013 Zure gorputza herrialde bakoitza non kokatu ez nekien mapa bat zen.

130. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0077 Goitik beheraino aztertu zuten onttoa; Herrialde hartan ez zen ezagutzen hain ontto sendo eta handirik; zuztarritik ateratzen saiatu ziren eta laster esku hartean geratu zitzaien, sustrairik ez bait zeukan.

131. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0272 Dolmenaren eta artzain txabolen bitartetik pasatzen da Oñatitik Arabako San Millan herrialdera doan bide zaharra, Gaillaur-gañatik igarotzen dena.

132. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0055 II.- Osasunaren antolakuntza zenbait herrialdetan

133. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0043 Honelako lanik ez dut uste egin ote denik munduko beste herrialdetan.

134. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0028 Herritar populuaren baitarik at, eta bere gain dagoen Estatuko aparatoa sortzen denean, iraultza ezaguturik duten zenbait herrialdetan bezala, bertako alderdi politiko haundienak horren aurka deusik egin gabe, lehengo harreman mota zapaltzaileak berloratzen dira berriro ere.

135. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0103 Hauxe aurkituko da, esate baterako, etorkinen artean berriz ere beren herrietara itzultzeko asmo sendoa duten herrialdeetan.

136. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak satr 0103 Txostenak Larraungo Lekunberrin Euskaltzaindiak egindako eskariari erantzunez, Andoni Sagarnak txosten bat ekarri du, lexiko-berrikuntzaren antolamendua zenbait herrialdetan nola egin den aditzera emanez.

137. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0112 Gero, familia ez da nehoiz berduraturik egoten, hortik sortzen bait dira auzotegi, herri eta herrialde.

138. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0112 Herrialde horiek, elkarturik edo bakarka, beren baitarik edo bestek beharturik, erresuma izeneko batasunak eratzen dituzte; baina ohar gaitezen, batasun hauek antolamendu edo konbeniozkoak direla eta ez sagaratuak askok dioen bezala; horra zergatik erresumaren gidari den gobernuak behar duen herria zerbitzatu eta gerizatu;.

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. sarasola 0066 Horregatik, berezkoa bezala dute antiinperialismoa gure herrialde esplotatu hauek.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. sarasola 0072 Zein den, beraz, gure korapiloa: klaseen arteko borroka nazionala, herrialde proletario batek egiten duen borroka?.

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0140 Ez da aldizkarian zehazten; dena dela, herrialde bakoitzari bere nortasuna aitortzen dio Jakin-ek: explizitoki Ipar Euskal Herriari dagokionez, eta inplizitoki beste herrialdeei dagokienez, bakoitzari zenbaki berezi bana eskaintzen dienez.

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0140 Hor printzipiozko baieztapen bezala ematen dena, Nafarroari buruzko zenbakiko editorialean konkretuago erabiltzen da, herrialde horren historia eta oraingo egoera interpretatzean: hau da, : biak batean hartuz interpretatzen da Nafarroaren egoera.

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0108 Gipuzkoaren barruan hiru herrialde daude indar handiko: Deba Garaia, Goierri eta batez ere Urola / Kostaldea.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0059 Txekoslobakia-k, beraz, gaur bi parte ditu: Bohemia-Morabia bata (txekotar herrialdea); eta Eslobakia bestea (eslobakiarra).

145. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. de rijk 0100 neri darit neri zerida
berari dario berari zerion
guri darigu guri zerigun
zuri darizu zuri zerizun

eta abar. Horrelaxe, herrialde batzuek lehenengo aukera eta besteak bigarrena eginaz, sortu bide zen gaurko nahasketa.

146. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 1980 0053 Mundutar merkatuaren esplotazioaren bitartez, burjeseriak herrialde guztietako produkzio eta kontsumoari izaera kosmopolita bat ematen die.

147. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0002 Herrialde honekin eta Mexikokin batera osatzen dute, hiruren artean, iparamerikar subkontinentea.

148. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0004 Gaur, orduan bezalaxe, bere bost mila kilometro karratuak salbuespen bat dira herrialde handi honen banaketa administratiboan.

149. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0004 Eta bi lurralde hauen artean: Ifarmendebaldekoa, zeina murrizketa latzak jasan arren Espainia bezalako sei aldiz handiago bait da, eta Yukon Lurraldea, herrialde hori bezain zabala dena.

150. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 87-88 0074 Martxoak 30etik eta Apirilak 11ra bitartean, Nikaragua eta beste Hegoameriketako herrialde batzuei buruzko argazki, mural, kartel, testu, artelan, liburu e.a.en erakusketa.

151. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0070 Pastoralak, herri batek orai batzutan herrialdeka ere muntatzen dira antolatzen zituen eta jokalariak tokiko jendeetan, gazterian bereziki, aurkitzen ziren.

152. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0037 Zenbat kondagarri pardelak pisatzean, postatzean, Eguberriko arbola edergailuz betetzean: txapelak, mozorroak, herrialdeko gozokiak, Iparreko gaufreak, bretoin crampecirc;pe delakoak, Provenza-ko belarritxoak, eta abar, bidaltzerakoan...

153. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0097 Herrialde guztiarekin zer ikusirik duen arazo inportanteak gobernu zentral batek ditu erabakitzen Bernatik.

154. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0127 BIDE BERRIAK Estilo artistiko bereziek ezarritako muga banatzaile bat, teoria mailan esan nahi dugu, egon arren, ezin dugu besterik gabe onartu; orobat, ezin ditugu herrialde guztietako mugimendu intelektualak, ideolojikoak eta politikoak aldi beretan ezarri.

155. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0127 Geroago, toki jakin batetan jaio den teknika berria, herrialde batetik beste batera iragan ohi da bere pentsakera eta sentikeraren arabera.

156. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0127 Esan dugun hau frogatu nahi balitz, aski genuke esatea, alegia, Europan Erdi Haroak XV. mendean sartu arte badirau (zenbait tokitan XVI.aren hasi arte), Italian XV. mende hontan bertan mugimendu berritzaile bat sortzen da, mendebaldeko eta Europa Zentraleko herrialdeetan alaikiro jarraitua izango dena.

157. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0161 Honek digu adierazten gian, Barroko mugimenduak harrera handia izatea herrialde katolikoetan eta, aldiz, herrialde protestanteetan zapuztua izatea.

158. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0076 Komunistek, zergatik osotzen duten herrialde guztietako talderik erabakitzaileena?.

159. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0120 Highgateko kanposantuan, 1956an eraikitako marmolezko panteoian, Manifestuko esaldi sonatu hura aurkitzen da idatzita: Herrialde guztietako proletariok, elkar zaitezte!.

160. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0007 Ekonomia Petrolioa da hegomendebal Asiako ekonomian nagusi, nahiz eta zenbait herrialdek pittin bat ere ez izan.

161. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0007 OPEP Petrolioa Esportatzen duten Herrialdeen erakundea da, eta bertako partaide dira hegomendebal Asiako herri ekoizle asko.

162. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0007 Eskualde honetan ekoizten da munduko produkzioaren 30-34%, SESBek eta USAk beste 35%, eta beste portzentaia munduko beste herrialde batzuek ekoizten dutelarik.

163. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0007 Iparramerikarrak bere produkzio osoa kontsumitu eta asko inportatu beharrean aurkitzen dira; SESBkoek beren produkzioaren 75% kontsumitu eta 25% herrialde sozialistei esportatzen diete.

164. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0007 Horrela bada, Japonia eta Mendebaleko botereak hestuki erlazionaturik daude Iran eta beste herrialde arabearren produkzioarekin beren ekonomiari eusteko.

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0007 Shah-k petrolioa herrialdea mendebaldatzeko nahi zuen.

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0033 Banaketak eta lehiakidetasunak hedatu dira zenbait herrialdetan, arrazoin etnikoak, erligiosoak edo hizkuntzarenak direla medio; eta faktore hauek ondorioz kolpe militarrak eta gobernamendu autokratikoak erakarri dituzte.

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0033 Arinki hazi da hezkuntza, komunikabide eta industrial zentru bezala, herrialde guztiko jende kualifikatua erakarriz.

168. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0033 1980ean hiriburua Dodoman birkokatu zuten, herrialdeko zentru geografikotik gertuago bait dago.

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0046 1952an LIBIA kontinente osoko bostgarren herrialde independientea bihurtu zen, eta Gamal Abdel Nasser koronela (1918-70) Egiptoren jabe egin zen, herrialde hau kolonialismoaren aurkako zentro bilakatuz.

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0046 1936ean hiru herrialde afrikarrek independentzia lortu zuten: SUDAN, MAROKKO eta TUNEZek, eta 1937an GHANAK, kolorezko lehen herrialde independientea bihurtuz.

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0046 1957tik 1978ko epean Afrikako herrialde gehienek lortua zuten berjabetza.

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 0056 Hitz batean, herrialde guztietan, komunistek dagoen ordena sozial eta politikoaren kontra ari den mugimendu iraultzaile orori ematen diote beren laguntza.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 0056 Azkenik, komunistek herrialde guztietako alderdi demokratiko guztien batasun eta elkartasunaren alde dihardute.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 0056 HERRIALDE GUZTIETAKO PROLETARIOK, ELKAR ZAITEZTE!.

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0105 7. Erromaren aginte hutsuneak
a) Mediterraneoko herrialde guztien arteko merkatua desegin zuen.

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0105 b) Mediterraneo hurbileko herrialdeen arteko merkatua apurtu egin zuen hasieratik.

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0105 c) ez zuen kolpetik desegin Mediterraneoko zenbait herrialderen arteko merkatua.

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0105 d) ezberdintasun nabariak sortu zituen Mediterraneo hurbileko herrialdeen arteko merkatuan.

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0024 9. Altxerri (Aia-n, Gipuzkoan)
Gipuzkoa eta Lapurdi ziren, zazpi herrialdeetan, hormetako artedun aztarnategirik ez zuten bakarrak.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0038 Bakoitzak barne sentipenak agintzen zion eran pintatzen zuen, elkar ezagutu eta haintzakotzat hartzen; irizpide bat mugatzen zuten alderdiek eta teknika berdinek, horretarako asmorik ez bazegoen ere, osatzen zuten herrialde bateko eskola.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0184 Europako hirietan badabila eta baita Espaiñiako herrialdeetan ere; Salamancan luzaroan egon ondoren, Córdoba eta Sevillara jotzen du eta azken honetan jartzen du bere estudioa.

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0222 Hemen bertako artea sortu zutenek badute meriturik: alde batetik tradiziorik eta joerarik ez zegoen herrialde batean sortu zirelako eta artistik hondarretan artistik lorategia egin zutelako.

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0004 Gaoian: Oraindik orain ere, zenbait herrialdetan gurpil trinkoak erabiltzen dira. Vietnamiar gurdi honen gurpilak era berdintsuan egin dira milaka urtez.

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0044 Herrialde behedesarroilatuetan, batazbesteko adina askoz baxuagoa da eta gehienetan, 40 urteak betez geroz, gizakia zahartzaroan sartzen da.

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0185 Herrialde, herriska, eta hauzoetan, Estaduak (Ribot-ek idarokita) eliz-ondasunak imitoriatu egin nahi ditu.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0179 Lehenik, kontsumitzailearen heziketa oso herrialde partaide gutxitan da derrigorrezkoa.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0153 Kolonizatua ezeztatuz gero, beraz, beste edozein herrialderen kidea bihurtuko litzateke kolonia, jakina.

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0063 Norbait haien gainean eseriz gero, herrialde zoragarrietara eramaten zutela, alfonbra bakoitzak toki desberdinera.

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0070 Eta Erretxin? Ba zera, bere errepidea egin eta handik gutxira, ogro ikaragarri batek menpean hartu zuen herrialdea, ikusi zituen bi gaztelu zoragarriak eta bere armadarekin Erretxinenari erasotzea erabaki zuen.

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0020 Ekonomia-lehiaketaren eta lanbideak sortaraztearen aldetatik, sormenez nagusi izan eta ekoizpide-erapidetza eta, beraz, ekonomia eta gizartearen aldetikako giroa herrotik inarrostea lortu dezatenek etekin haundiagoa aterako dute, herrialde aintzindarietatikako teknikabide berriak eta agian salgaiak, apailuak edo zerbitzuak jasan edo ekarri behar ditzatenen aldean.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0020 Lan-tokiak herrialde bakoitzean gehituko edo gutxituko direnaren azkeneko kontu-garbiketa, politika-indarren benetako gogoaren, eta herritarrek, eta batez ere enpresariek eta sindikaritza-elkarteek teknikabideen bilakakuntzari eta horren gizartearekiko eraginari erantzuten izan dezagun jarraimenaren eta sormenaren menpe dago.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0123 Metalariek eta lehengaietan aituek industria-ekoizketaren ezein alorretan ihardun dezakete; gaurko nazioarteko lehiak, haundiaren haundiz, aurreratutako herrialdetako industriei bere ekoizkiak berritu beharra dakarkie eta, horri, lehengaiak ere etengabe berritu beharra dario.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0136 Merkatalgoak merkatu berriak bilatzera bultza erazten ditu, itsas ertzetik beste herrialdeetara abiatzen dira, Flandes, Inglaterra, t.a.

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0162 Hallstatt aldian feudal mandatari eta printzeak dira errialde bakoitzeko buru.

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0108 Zenbait herrialdek aurrea hartu zieten beste laterrieri salgai batzuk egiten eta horien trukez beste nazioetako gauzak erosten zituzten.

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak marxismoa 0047 Ez dezagun ahantz, beraz, separatzeko eskubidea kolonizatuetako herrialdeei bakarrik eskeintzen zaiela; ez bakarrik eskeintzen, baita hartzen behartzen ere iraultzaren izenean.

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak marxismoa 0084 Kolonialismaren menpeko Herrialde den Txina-n Komunista Alderdiak ba du biderik gudu kolonialean japondarren inperialismaren kontra garaile irtetzeko.

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak marxismoa 0121 Halabainan, Euskal-Herriak Espaniako eta Frantziako kolonialisten aurka burruka egiten badu ere, aitzitik, eta hau oso goitik esan behar da, ez da ari herrialde hautan tirania eta esplotatzea sufritzen duten indar demokratiko eta aurrelarien aurka.

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0007 2.- Iruineako herrialdea, Semeno Enekoitz-en menpean.

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0065 Kanguruen, ardien eta behien herrialdean bizi zen arren, ozta-ozta ikusi zituen animalia hauetariko batzu.

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0082 Eraso bolkanikoak edonoiz izaten dira Andeetan, eta zenbait herrialdetan (Txile, Peru) nazio guztiaren ezbehartzat jasaten dira trajedia nazional gertatzen dira.

202. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0126 Lehen gerrate mundialan parte hartu zuten herrialdeekiko.

203. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0012 Velasko Ibarra presidentea, kontserbadore bera, bereziki aipagarri da: bost agintaritza alditan (hamabost urte inguru denetara) gobernatu zuen herrialdea.

204. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0012 Eskualde epel-beroen lekuturik, Guayakilekin batera herrialdeko populazio guztiaren erdia biltzen du.

205. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0012 Herrialdeko administralgoa eta kultur bizitza bertan bildurik daude.

206. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0116 Zeintzu diren organo hauek eta ze ahalmena duen herrialde bakoitzeko Kostituzioak erabakitzen du; nazio bakoitzean oinarrizko legeak dira eta beste guztiak haiei egokitu behar zaizkie.

207. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0117 Zenbait herrialdetan bada Garantia Kostituzionalen Tribunal bat, zeinek erabakitzen du Parlamentuan onartutako lege bat Kostituzioarekin bat dagoen erabakitzen duena.

208. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0023 1861 eta 1920 bitartean hogei miloi italiarrek emigratu behar izan zuten, beren herrialdean ez bait zuten lanik eta bizibiderik topatzen.

209. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0165 Zenbait herrialdetan ez da ematen behar hainbat, eta gosetearen menazua gainean beti.

210. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0151 Baiñan emen agertzen zaigu egitako arazoa naiz eta gisa ortako delikuentzia ugariena izan, legelariak errialde geienetan ez du aurre-ikusi, tratamentuari dagokionez, adiñekoen gazteen mailla, naiz eta aurrez ikusia egon adingabekoeri dagokiena ". AGUSTIN FERNANDEZ ALBOR.

211. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0151 Berrogei errialdetik lau`k (Costa Rica, Grezia, La Guayana eta baita España ere) ezergatik ere ez dela adingabeko bat ez epai-aurreko baituran, ez giltzapean sartu bear erantzun dute.

212. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0186 - Errialde bakoitzak, bere giza-kulturaren inguru-giroakin egokien datozten erak ikasi eta artu bear ditu.

213. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0076 Landare horiek, beraz, ihartu egingo dira; eta honengatixek bizi dira landare horiek herrialde heze-hezeetan eta ez bestean.

214. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0056 Autonomi Elkarteko hiru herrialdeetan zehar herri eta auzuneetan kartelada izugarri bati ekin ziolarik.

215. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0160 Merkatari karabana batean sartu zen maltzurkeriz ondoren, bere herrialdera itzuli nahi zuen egiptoar esklabu gaztetzat hartua zelarik.

216. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0160 Sinistu zioten, haatik, bere herrialdean, eta Geografiako Frantses Elkarteak bere lehen sari handia eskaintzen dio.

217. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0545 Etniaren ikuspegitik behatuta, eta alderdi honi lotu nahi litzaioke batipat lan hau, ez luke inongo zentzurik izanen katalan arazoa espainiar Estatuko lau probintzia ezagunen herrialde geografikora murriztuko bagenu, eta are guttiago ofizialki onhartua izan zaion 1833ko probintzi eraketaren araura hartuko bagenu.

218. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0545 Jakina denez, badago Ipar Katalunia bat frantziar Estatu barruan: Rosello izenez ezaguna, nahiz eta deitura hori herrialdeko alderdi bati besterik ez dagokion.

219. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0395 Horretara, espainiera Euskal Herriko eta Hego Amerikako herrialde askotako superestratua da, euskara eta amerindiar hizkuntzak bertako substratua direlarik.

220. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. abrisketa 0064 Ondorioz, mundu genetikoko herrialde desberdinen (kromosomen) ikuspegi orokorra daukagu eta udalerrietako (genetako) anitz identifikatu ditugu, beroriek sorterazten dituzten ezaugarri bereziei esker.

221. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. abrisketa 0064 Hala ere ordea, ilunpetan gabiltza udalerri gehienen aurkikuntzari dagokionean eta hainbeste ibili ere, zein herrialdetakoak diren ere ez jakiteraino (Mc Kusick, 1971).

222. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. abrisketa 0075 (...), Estatu Batuenetik bereziki, 1988an Human Genome Organization (HUGO) sortu zen eta bere eginkizuna, herrialde desberdinetako ikerkuntzak gizakiaren geneak sekuentziatu eta maparatzeko bideratzea da, horretarako nazio desberdinen ekarpen ekonomikoak bere alde dituela.

223. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0007 Argi dago beraz, bi herrialde horietan behintzat, gudan baino biktima gehiago eman zirela lan-istripuz II. Mundu-gerlaren garaian.

224. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0007 Beste nolabait esateko: urte horretan langileek jasandako istripuek Estatu Batuetako ekonomiari egin zioten galera, herrialde horretako industria guztia astebete osoz geldi egon balitz adinakoxea izan zen.

225. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0007 Gaurregun, zenbait herrialdetan (Estatu Batuetan eta Japonian) urteko 2 milioi lan-istripu gertatzen dira, eta beste zenbait estatutan (Alemania, Frantzia eta Italia), milioi bat baino gehiago.

226. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0007 Kontutan hartu behar da, gainera, herrialde askotan ez direla zifrak argitara ematen eta nolanahi ere nahiko okerrak izaten direla argitara ematen direnean; halaz eta guztiz ere, esan genezake 15 milioi bat lan-istripu gertatzen direla urtero munduan zehar.

227. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0007 1980an egindako inkesta baten bitartez jakin ahal izan zen herrialde industrializatuetan, batezbeste, Nazio-Produktu Gordina delakoaren ehuneko 4era igotzen zela lan-istripuen kostua, garai batean baino gehiago, dudarik gabe.

228. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0135 Gaur egun, herrialde industrializatuetan, edoskitze-mota bat edo beste erabili arren (ama-esnea edo esne artifiziala, alegia) hilkortasun-tasak antzekoak dira.

229. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0135 Hori dela eta, edoskitze naturalera ari da bueltatzen gizarte eta herrialde guztietan.

230. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.k. garmendia 0128 Hau da beraz, labur-zurrean esanik, zoazten herrialdetara zoaztelarik euskaldunon berri jakin nahi luketenei azaltzeko ematen dizuegun mezu apal bezain bihozkorra.

231. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskadi jaietan/90 0063 Andosilla, Biana, Fitero, Kaskante, Peralta, Uxue, Zangotza, ALTSASUA dira garrantzitsuenetarikoak irailean herrialde honetan.

232. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0487 2. Lurraren, zeruaren edo lurralde edo herrialde baten hegoaldeko eskualdea. (Abs.) 3. HEGOALDEKO izlag.

233. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0053 - Hiru hilabete arterainoko egonaldietan ez duzu baimenik beharrik E.E.E.ko herrialdeetan.

234. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0053 ZENBAIT GOMENDIO Zenbait herrialdetan batez ere europarretan, N.A.N.arekin sartzea zilegi bada ere beti pasaportea eramatea gomendatzen da, zenbait ustegabe sor daitekeelako.

235. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0053 -TXERTOAK: Bidaian abiatu baino lehen, bai Espainako Estatuan, bai herrialde urrutienetan ere behar-beharrezkoa da geure osasunari arreta berezia eskaintzea.

236. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0053 Geureaz beste herrialderen batera joan aurretik hango osasun-egoera nolakoa den eta txertoren bat beharrezkoa den jakin behar dugu.

237. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0053 Zenbait herrialdek beren lurraldetara sartzeko, nazioarteko txertoaren ziurtagiria, eskatu ohi dute.

238. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0055 Honela, herrialde! honetan osasun zerbitzuak edukitzeko eskubidea ematen digularik, epea hilebeteko da baina hiru hilabetetara luza daiteke.

239. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0065 Zein herrialdetara zuzenduak daudenaren arabera, zorro txikien pixua kilo bat edo bitara iritxi daiteke, posta zorroena aldiz, 10 edo 20 kilotaraino.

240. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0071 Urrutiko herrialden mapak aurkitzeko (Afrika eta Asiakoak bereziki) herrialde horien metropoli izandakoen kartografietara jotzea komeni da.

241. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0071 Herrialdeetako maparik inon aurkitzen ez baduzu (batzutan ez dira salgai egoten, kartografia militarra izateagatik), Nazioarteko Instituto Geografikoan eska dezakezu.

242. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0071 Hau, ia herrialde guztietan aurki dezakezu.

243. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0071 Hirugarren Munduko herrialdeetan, hotelik garrantzitsuenetan bakarrik aurki ditzakezu batzutan.

244. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0081 - Auto-stopeko Karneta Autostoperako karneta 33 herrialdetan onartua dago.

245. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 - Zazpi Eguneko Gerra Israelen eta herrialde arabiarren artean (Ekainean).

246. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0249 Egunkari ugalpen honen ardatz antolatzailea gauzaketa hauetatik gehintsuak eratu, sortu eta mantentzen dituen gizarte klasea besterik ez da: donostiar burgeseria komertziala (zenbaitetan, bultzakada gobernuaren aldetik etorri eta erabateko eginkizuna hiriburuaz kanpotik etorritako kazetariek betetzen badute ere) horretxek pixkanaka liberal progresista gisa gorpuzten ari den ideologia politikoa bait darama eta Herrialdearen barne-administraritzari dagokionean 1841era arte foruen kontrakoa argi eta garbi.

247. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0099 Hemen gertatzen dena da, mugaz honuzko lau herrialdeek ez dutela horien artean inolako loturarik, lotura ofizialik.

248. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0099 Badituzte, noski, hartuemanak maila batzuetan, Merkataritzako Kamara mailan eta abar, baina ez da ofizialki, ez eta Unibersitate edo Justizia mailan lau herrialde euskaldunak lotzen dituen erakunderik.

249. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0075 Secam: Frantzian, herrialde frankofono gehienetan eta Rusian erabili ohi den transmisio seinalearen araua SECAM bideo grabadorez, grabatutako zinta bat badago PAL sisteman ematerik, baina zuribeltzean.

250. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0183 Baina udazkenean, zuhaitzen hostoak jausi egiten dira eta hegazti batzuk herrialde beroagoetara joaten dira.

251. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0069 Zenbait herrialde pobretan oraindik ere erabiltzen dira praktika ezgizatiar hauek.

252. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0194 2. Gonbara ezazu Erromatar Inperioko mapa gaur egungo batekin eta aipatu erromatarrak heldu zireneko herrialderen batzuk.

253. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0137 Gaur egun sarea hobetzeko eta europar herrialde garatuenekin parekatzeko proiektu asko ari dira gauzatzen.

254. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0054 Ondoko herrialdean, estilo gotikoa, jada erabat inposaturik aurkitzen zen estiloa zen.

255. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0245 Horrela pentsatzen eta egiten zuten oraindik asko ez dela Gipuzkoako Goierrin, Zuberoan eta beste herri alde batzuetan.

256. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0085 Forudun herrialdeko erakundeen arau erregulatzaileen indar eta aplikagarritasunaren azterketak ez du, ez Bizkaian ez eta Araban, arazo funtsezkorik planteatzen, berauetan beren zuzenbide pribatua herriaren barnemuin ekonomiko, familiar eta sozialean ondo errotuta bait dago.

257. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0091 Taula hori ikustean, eta egun haietako garraioen ahula kontutan hartuz, herrialdeen artean lehen ekoizpeneko gaien arteko elkartruke handirik egongo ez zela suposa daiteke.

258. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0110 Bizkaia eta Gipuzkoako kasuan dauden belardi eta larreen azalerak, ezin du herrialde hauetan dagoen haragia eta esne-ekoizlea den azienda guztia elikatu.

259. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0011 Gure herrialdeko oihan-aberastasuna, zerrategiak eta papergintza hornitzera zuzenduta dago.

260. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0027 Eskala txikiko mapek (erresuma historiko, herrialde eta abarren errepresentazioak) modu bikainean isladatzen dute Europako kartografiaren sorrera eta edizioaren eboluzioa XVI. mendetik aurrera.

261. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0030 Agirien eskalak, orain bezala, asko aldatzen dira errepresentatutako espazioaren neurriaren arauera: 1:500.000ko balorea izan dezakete herrialde piriniotar espazio batentzat, 1:10000 edo 20000raino udal espazioetan, DE FER-ek Pasaia, Hondarrabia eta Donostiari buruz burutzen dituen errepresentazioekin gertatzen den bezala (...).

262. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0042 d) Datu politikoak: Kartografiaturiko espazioen banaketa merindade edo herrialdeetan, hiri herri garrantzitsu, erret bideen seinaleztapena eta oso gutxi gehiago.

263. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bitez 0028 Herrialdearen literatur kezka Jeune Belgique aldizkariaren bitartez agertzen da, joera parnasiarra zuten Verhaeren, Gilkin, Echoud eta Rodembach bezalako poeta gazteen mugimendu elkartzailearen zutoina 1881ean.

264. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bitez 0028 Orduko koadroak leial zaizkio Haes-engandik ikasitako estetikari naturaleango pintura, urarekiko zaletasuna, argiaren egoerak eta herrialde lau haien ingurunea hartzen dute, ubide eta itsasalde ebakiekin, belauntzi eta portuekin.

265. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bitez 0028 Herrialdearen kultur giroak bere interesa piztu behar izan zuen eta batez ere kezkatu.

266. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0017 Betidanik eta herrialde guztietan izan dira gizaki batzu, jakite ezkutu baten jabe zirela-edo, izadi arauetatik kanpoko gertariak ekar omen zitzaketenak.

267. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0019 Bi ondorio hauen artean zein indartsuago izan, bada holakoa izango da aduana-batasunaren azken ondorio garbia (4)Hau honela, inori honako galdera hauxe burura lekioke herrialde bat aduana-batasunera sartu beharrean, zergatik ez jaitsi bere aldetik, aldebakarki, bere arantzelak? Merkataritzaren sorrera orduan ere gertatuko litzateke, eta ez luke, ostera, merkataritzaren desbiderapenik sorteraziko. Bai, hori egia da, baina kasu horretan herrialde horrek ez lituzke erdietsiko aduana-batasunean sartzetik eratortzen diren beste abantaila batzuk, hala nola, aduana-batasuneko herrialdeetara arantzelik gabe esportatu ahal izatea, edo ondoren (ik. 2.2 apartatua) aipatuko ditugun ondorio dinamikoak. Hemen, berriz ere, teoriak zera erakusten digu: aldez aurretik ezin ziurta daitekeela batak besteak baino abantaila handiago dakarrenik (hots, herrialde batek aldebakarki eta inongo diskriminaziorik egin gabe bere arantzelak jaistea hobe dela aduana-batasunean sartzea baino).Teoriak egin dezakeen gauza bakarra hauxe da: zerk jokatzen duen aukera bataren eta bestearen alde aztertu eta argitzea (ikus honetaz Dornbusch).

268. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0342 Mediterraneoko arroa inguratzen duten herrialdeetan eta Asiako hego-mendebaldean aurkitzen da zabalki banatuta, kostalde atlantikoraino iritsiz.

269. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0342 Mediterraneoaren arroko erdiz mendebaldeko herrialdeetan aurkitzen da 2 subespezietan dibertsifikaturik.

270. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0151 Urte hauetan zehar, ohizkoa baino garapen haundiagoa ikusi dugu industrialdeetan, eta gero eta haundiagoa izan da herrialde honetako produktibitatea.

271. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0151 Errepideen eta autoestraten saredura dela bide, kanpoko herriekin hobeto komunikaturiko herrialde bat sortzen ari zaigu hemen.

272. 1969-1990 gipuzkera bertsoak a. mauro 0162 Erri-alde begira
- nor lego artantxe
bizi naiz oraintxe:.

273. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/3 0036 - Zein bere errialdea?.

274. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/3 0036 - Nungo errialdetan eta zein erritan baitu zuten Jesus ta eriotzbideratu? (72 eta 73 orrialdeak ikusi).

275. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/3 0036 - Billatu, irakaslearen bidez, munduan, gaur, Jesus`en jarraitzalle diran errialdeen mapa bat, eta, orain, Aren Jaiotza eratzen dutenena.

276. 1969-1990 gipuzkera liturgia eguberri-aldia 1982 0034 Kristorengan dagoen gure salbamenaren misterioa gaur agertu duzu, errialde guztiei argi egiteko; zure Semea gure izate ilkorrean agerturik, berriztatu egin gaituzu Aren jainko-argi illezkorraz.

277. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0081 - Bereak ditu Inglanderri`ko eta beste errialde askotako zubi berririk geienak.

278. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak benito s. 0286 Europako nazio eta Errialde geienak Beneditarrei eskerrak kristautuak izan ziren Erdi Aroan, ez bakarrik Inglaterra, Frantzia, Alemania, Holanda eta Eskandinabia, baita ere Eslabu Erriak.

279. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak benito s. 0287 Egun seiñalegarri ortako itzaldian zion gaur gizonak geroz eta geiago batasunaren billa dabiltzela; eta Europa aldeko Errialdeak ere batasun aundiago baten billa.

280. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0138 Gero, bere errialdera itzuli zenean, kalvinista egin zen.

281. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.l. zurutuza 0043 Eta jakin bear da: bi gauza auek moteltzen dituzte, moteldu, aurrerabiderako egin-aalak, eta larriagotzen dituzte toki eta errialdeetako burrukak.

282. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak etxabu 0305 Errialde bakoitzeko izkerak geienetan ba du bere kutsu berezia eta askotan erri bakoitzekoak ere bai.

283. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0028 Eta au da okerbidezko gizartea: errialde txikiak zapaltzea, langiledia zapaldu eta nola-nai erabiltzea, nekazarien zapalketa, saldukeria, aurrerabidea eragozten duan guda-ixkilluak ugaritzeko leia, irugarren mundu-alderdia zupatzea, erriz aldatuak batzuen gogora bultzatzea, naziokeria, arrazakeria, eta abar.

284. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0077 Araba`ko errialdeak Arriaga`ko alkartean biltzen zirala amalaugarren gizaldia arte erabaki nagusiak artzeko, Amabirjiñaren irudi au eramaten zuten.

285. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0052 b) Urrutietatik indarrean sartu ziran errialdeak, bai Iparreko barbaro edo ziralakoak eta bai Egoaldeko moroak edo mahomatarrak.

286. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0062 Goizeko amarretan zutitu zituzten gurutzeak eta 24 martiriak abesten asi ziran: Errialde guztiak, goretsi ezazute Jauna.

287. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0462 Beste errialde askotan ere, Euskalerri'ko auzi ta problematikaren antz-irudikoak ikusten bai dira.

288. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0342 Agian auek dituzute bere mintzaldi eta idaztirik garaienak: - 1942: Fatima'n Andra Mari agertu zanaren 25'garren urtebetetzean, munduko errialde guztiek beren burua Mari'ren Biotzari eskeintzeko eskari-egiñaz, irrat'itzaldia.

289. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak f. krutwig 0013 Bakhea ta ordina harzara ethor litezenean ere herrialde osoan sabotatuko dute ta albaratuko, eta noiz ere beren iaubetza Txinan berriro ekharten saiatuko dirade.

290. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak f. krutwig 0033 Huntaz gainera menturakeria berrietan sartu nahi badezate gure mugakide herrialdeetan oldarkatzeko truppak bidaliko ditute, hau ere Impossible ezpaita.

291. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Honako Foru Agindu honetako oinarriak betetzen dituzten Bizkaiko Herrialde Historikoko Dantza Taldeek bakarrik partehartu ahal izango dute.

292. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Bizkaiko Herrialde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 1987/3. Foru Araueko 27,2,6a. artikuluan xedatutakoa betetzeko, hauxe XEDATU DUT: Hirigintza eta Ingurugiro Saileko Foru Diputatua den Juan Llorens Riberaygua jauna kanpoan dagoen bitartean, azaroaren 9tik 15era eta 21etik 26ra bitartean, denak barne, Martín Martínez Muñoz jauna, Garraio Saileko Foru Diputatua dena, haren idazguaz ardura dadila.

293. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 TIVEren eskaintzen helburua, ekonomia baliabiderik ez duten gazteei bidaiak egiteko aukera ematea da; horrekin batera komunitate nahiz herrialde desberdinetako gazteekin harremanak sortu eta estutzeko aukera ematen duen bidaiatzeko modua bultzatzen da.

294. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Garraioak egitaraua inolako aurrerasmorik gabe baina horrez gainera garraio desberdinetako herrialde bakoitzean dauden prezio murrizketak probetxatuz bidaiatu nahi dutenentzat pentsaturik dago.

295. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Bidaiak eta Ostatuak izeneko egitarauek bitan banaturik daude: ibilbide desberdinak Estatuan barrena batetik, eta Europa zein Ipar Ameriketako herrialde desberdinetan barrena bestetik.

296. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak zubk 0001 Nai eta ordurako gure errialde au erdibituta egon eta Mutriku beste aldean gertatu, laster jakin eben angoak idatziaren barri, eta gerra amaitu baiño len eldu zan idazlearen belarrietara zelako erantzuna emoteko ustea euken, lenengo aukeran, bere erritar areik.

297. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak p. agirrebaltzategi 0001 Horregatik ikastolen aldeko dirua ez da biltzen hori nolabait finkatuta dagoen herrialdetarako; Nafarroarako eta Iparralderako da diru-bilketa, horietan ikastolak bete beharra daukalako, oraindik urte luzetan, Euskal Eskola Nazionalaren bidea ebakitzen bere aitzindaritza eta eragipena.

298. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Onartu zuen mendebaldeko herrialde industrializatuetan ez dagoela prentsa ofizialik, baina gaineratu zuen herri honek jasaten duen egoera berdinean ez dagoela beste herririk, eta egotekotan ere, ez du horrek hizkuntza politika bideratzeko herri honek omen duen adina indar politikorik.

299. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 AFParen ezagutza ofiziala, aktibista preso guztien askatasuna, Moskuko Kongresurako diputatu berrien hautapena, Karabaj herrialdearen subiranotasuna eta Baku hiriburuan toque de queda indarrik gabe uztea eskatzen zen ultimatumean.

300. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Nagorno-Karabaj herrialdeetan bizi direnetatik %87 zazpi armeniarrak dira eta Azerbaiyan errepublikatik aparte geratzea nahi dute.

301. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Arkadi Volski, herrialde hau administratzen duen batzordeko lehendakariak adierazi duenez, AFPk neurri hori hartzen badu, dagoeneko gerra zibilaren itxura hartzen ari den zera guzti honi su eta txingar berriak erantsiko zaizkio.

302. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Adibidez Katalunian bertan nabariak dira une honetan bertan dauden desorekak Barcelona eta beste herrialdeen artean.

303. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1990 0001 DV Gaztea- Gustatuko al litzaizuke atzerrian dantza ikastea? Zein herrialdetan? Atzerrira joateko asmoak ditut eta uste dut dantzari guztiek egin beharreko gauza dela.

304. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1990 0001 Eta herrialdea, Suizara joango nintzateke; Maurice Bejart-ekin.

305. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Berek ezetz, gutxienez herrialde bakoitzeko bat, zazpi beraz (ala sei?).

306. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundeak, AEK-k ohar batez iragarri duenez, erakunde honetako bost herrialdeetako ehun eta berrogeita hamar AEK-ko zentro eta eskualde ordezkari elkartu ziren joan zen igandez Altsasun Batzorde Nazionala osatuz.

307. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Horregatik, hain zuzen, feminismoa sortu zen moral protestantea nagusi zen herrialdeetan.

308. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Jorratuko den gaia, berriz, Koordinakundearen alternatiba berezia, bertara herrialde bakoitzeko eskualdeetako arduradunak deituak direlarik.

309. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Ongi zegoela, zioen, herrialde defizitunei, desoreka horik zuzentzeko eskatzea.

310. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Hala ere, bere iritziz, herri guzietako ekonomiek dituzte elkarrekiko loturak, eta ergelkeria bat litzateke, industria ugari duten herrialdeek, gutiago dutenei beren laguntza ukatzea, pagu balantza mailako gehiegizko diferentziak guzien kaltetarako baitira azkenik.

311. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Bukatzeko naziokidetasunaren izenean, herrialde aberatsei dei bat egin zien, hartu duten bideak zer ondorio lekazkeen behin eta berriro kontsidera dezaten.

312. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Horretaz baliatuz Katar, Kuwait, Oman, Libia eta Abu Dhabi herrialde arabeek, ehuneko bost edo hamar igo dute petrolioaren balioa.

313. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. kalzada 0001 Euskal Herria osoki hartzen du AEK-k, Euskal Herri batua hitzez, baina banatua egitez aldarrikatu dutenei kasurik egin gabe, bere helburua Euskal Herria alfabetatzea eta euskalduntzea delako eta eradundea zazpi herrialdeetan finkatzeko bideak urratu eta zabaldu ditu.

314. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak s. lasa 0001 Eskerronik gabeko herrialdean, Lanciegokoak jo eta ke
Errioxa aldea ez da batere herrialde emankorra herri kirolari dagokionez (beste euskal arloetan ere ez den bezalaxe).

315. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak s. lasa 0001 Era horretara, 300 edo 400 bat pertsona bildu ziren pilotaleku horretan eta erdia ere betetzen bazuten nahiko esperantza emateko modukoa da herrialde horretan horrelako jende multzoa biltzea batez ere ia denak 25 urtetik beheragokoak zirela.

316. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak s. lasa 0001 Ea noiz daukagun herrialde horretan herri kirola sustraitua ikusteko ahalmena!.

317. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak s. lasa 0001 Euskal Herriko Sokatira Txapelketa prestatzen honez gero
Oraingoz Araban besterik antolatzen hasia ez den Sokatira Txapelketa honetan, badirudi Gipuzkoa eta Bizkaiko Federazioetan ere antolatzen hasiak direla beren herrialdeetakoak, eta baita hiruron artean ere Euskal Herrikoa noizko inguru izan zitekeen ere.

318. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Herrialde horretako Inter Nationes erakundeak gonbidaturik joan da Latinamerikaz eraturiko ekitaldi batzuetara eta han betiko leloa aipatu du, bera demokraziaren alde paratu dela eta ezkerreko nahiz eskubiko errejimen oro gaitzetsi behar dela.

319. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Mario Vargasek herrialde horretan politika mailako atxikimenduez gainera badu interes berezirik, irakurle andana ikusgarriak baititu.

320. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Dominikar Errepublikako bi buruzagi komunistek gezurtatukoaren arabera, ez dira ematen herrialde horretan, gerrila armatuarentzat baldintzarik, eta are gutxiago, Libiaren babesa ekonomikoaz gerrilariak entrenatzen direnik.

321. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Estatuko Departamenduak plazaratutako txosten batetan, hogeita hamabi herrialdeen izenak agertzen dira.

322. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Iparramerikarren esanetan herrialde hauetan Libiak talde gerrilariak prestatu eta armatu omen ditu.

323. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Besteak beste honako herrialde hauek aipatzen dira txosten horretan, alegia, Dominikar Errepublika, El Salvador, Honduras eta Guatemala.

324. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Politikari ezkertiarrak sei milioi t'erdi biztanle dituen Karibeko herrialde honen egoera politiko eta soziala aztertuz, badagoela nolabaiteko oreka instituzionala esan du, honen eraginez, herrialdean talde gerrilariak antolatu edota borroka armatuari ekiteko baldintzarik ematen ez dela, behin eta berriro errepikatu nahi izan duelarik.

325. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Isa Condek bestalde zera eman du aditzera, alegia, herrialde horretako indar politiko guztiak, ezkertiarrak nahiz eskuindarrak, iraultzaileak zein atzerakoiak egungo egoerak bultzaturiko baldintzetan dihardutela, hau da, bitarteko politiko legalak erabiliaz.

326. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Buruzagi komunista biek azaldu dutenez, Libia eta Estatu Batuen arteko gatazka erabiltzen dute mendebaldeko herrialdeek, egun Latinamerikan ematen den egoera, gerrilaren eraginari leporatzeko, horrela egia izkutuan gordetzen delarik, hau da, egungo gatazka larria egoera politiko eta sozialaren eraginez ematen dela.

327. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Larehun mila ibilgailuen ibilera pairatzeaz gain, Santiagon biltzen da herrialde osoko lantegi eta industri kopururik handiena.

328. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Herrialdeko erdialdeko bailara batetan kokaturik, eta Andes mendikateen gailur nagusietaz inguraturik egoteaz gain, Txileko hiriburuak badu beste eragozpen naturala, hots, hegomendebalde eta hegoekialdetik datozkion haize boladak, fenomeno hau negu partean areagotzen delarik.

329. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Hegoamerikako herrialde horretako adituek, gutxienez hamahiru hondamen ekologiko aurkitu dituzte Txileko lurraldeetan, hala nola, ur, atmosfera, eta elikagaien kutsadura, basalore eta animalien hondamena eta meatzaritzaren eragina inguru giroan.

330. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak t. erkizia 0001 Hasteko Hegoaldeko lau herrialdeetara zabaldu eta urrengo fasian, Iparraldea ere barne duen eskola.

331. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1989 0001 Italiatik dator notizia. 15 herrialde italiarretatik jasotako 50 esne-txantiloi aztertzearen ondorioz bildu diren emaitzak kezkagarriak ezezik alarmagarriak direla esan liteke.

332. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1989 0001 Zer dute klorurato zorioneko hauek? Pesticide Action Network (PAN) delakoak dozena zikinean sartuak dauzka eta 40 bat herrialdetan kontrolatzen eta erasotzen ditu.

333. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1989 0001 Jadanik 1980 urtean FAOk esana zeukan nahiz eta DDT mugaturik egon herrialde askotan, giza esnetan agertzen ziren beronen hondakin-kopuruak askotan ugariagoak zirela OMSek 1969an eguneroko dosirako onargarritzat zituenak baino.

334. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1989 0002 Baina zenbaiten ustez Europan piskanaka indartzen eta sendotzen ari den nekazaritza biologiko honek ez du eragin handiegirik izango praktikan, baldin eta aldi berean Hirugarren Munduko Herrialdeetara pestizidak bidaltzen jarraitzen badu.

335. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 Haur izatearen arriskua EUROPAKO herrialde gehienetan bezala, gurean ere agertu dira eguneroko prentsan Hirugarren Munduko haur babesgabeentzako aita-amabitxitza (parrainage) eskatzen duten iragarkiak.

336. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 Afrikako herrialderik gehienetan eta Latinamerikako gune zabaletan batez-besteko errenta %10etik %25era jaitsi da joan den hamarkadan.

337. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 Haurren pisu/adin proportzioa beheraka doa Munduko 37 herrialde pobreenetan osasungintzarako dirua %50 jaitsi da eta %25 hezkuntzarakoa.

338. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 50 herrialde baino gehiagotan 6-11 urte bitarteko haurren eskolaratzea urrituz doa.

339. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 Izan ere, herrialde pobreen zorrak mila milioi dolar baino gehiagokoa denak irensten baitu esportazio dirusarbideen laurdena.

340. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 Munduko Herrialde aberatsena den USAn bertan 3 milioi haur dabiltza kaleetan zehar gurasorik eta babesik gabe eta Brasil bezelako herrialde batean 17 milioitaraino iristen dira.

341. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 Munduko haurraren ustiapena Esan beharrik ez dago aurreko zifrak osatzen dituzten herrialdeetan haurren arazorik larriena bizirik irautea izaten dela eta horretarako lanik gogorrenak eta jarduerarik degradagarrienak burutu behar izaten dituztela dozenerdi bat urtetatik gorako neska-mutikoek.

342. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 Bestalde ez da ahaztu behar, herrialde askotan, nahiz eta botoa emateko eskubiderik ez izan, armak hartzera eta gerra eta gerrila gogorretan parte hartzera behartzen direla haurrak.

343. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0002 Munduko 37 herrialde pobreenetan osasungintzarako presupostuak ez doaz goraka.

344. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0002 Baina herrialde aurreratutzat jotzen ditugunetan ere, haurraren ahuleziaz eta babesgabeaz baliaturik burutzen diren tratu txar bortxakeria eta sexu-larregikerien kopurua gero eta nabarmenagoa bihurtzen ari da.

345. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0002 1946ko abenduan sortu zen gerrateak sakailaturiko herrialdeetako haurrei laguntza emateko.

346. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0002 1950az geroztik haurren ongizaterako egitarau orokorretara zuzendu zituen bere ahaleginak, batez ere herrialde behartsuenetan zeuden arazoak kontutan harturik.

347. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Horrez gainera talde irabazleak Europako zenbait herrialdetatik zehar bidaia egiteko aukera izango du abuztuan.

348. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0002 Indusketa horien emaitzak (megalitoak Entzian eta tailer aztarnategi batzu Urbasan) argitaratu ziren herrialde bakoitzeko aldizkari berezietan (Estudios de Arqueologia Alavesa eta Trabajos de Arqueologia Navarra) Jose Migel de Barandiaran Arkeologia bekak bi taldeen ahaleginak bateratzeko aukera eskaini zuen, lurralde horretako xehetasunak hobeki ezagutzeko, beste espezialista batzuren parte hartzea eskatuz, aztarnategiak (lurpekoak eta bizilekuak) osotasunean ikertuz eta Prehistoria hurbileko denbora tarte zabal batean - Neolitikotik (Kristo aurreko 4000 urte lehenago) Aintzinatearen amaiera arteraino (Kristo ondoko IV. mendea) lurralde hark ezaguturiko baldintza eta baliabideen zernolakoa eta bilakaera aztertuz.

349. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0003 Herrialde honek 163 urte ditu independentzia lortu zuenetik eta 190 presidente izan ditu.

350. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Bestalde, nekazaritzan izan diren sarraskiak ikusi ondoren, Valenciako Gobernuak bere herrialdeko hainbat zonaldeei gune katastrofiko ezaugarria eman diezaioten eskatuko du.

351. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Chaban-Delmas-ek gonbitatuak zituen auzoko herrialdeak (Okzitania, Poitou Charentes, Pays de Loire...).

352. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gmant 0001 Bere erri aldera biurtu zanean, amalau urtean bere osaba gotzain zar baten ordelari izan zan, eta il zanean bere ondorengo.

353. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Argi ta garbi ogeita bi sailletan banatuak baillaraz-baillara, errialdez-errialde Naparroa guztikoak kokatzen ditu.

354. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0001 Lehenengo zatiari dagokionez: Lehenengo puntua honela hasten da: Azkeneko hogei urte honetan, argitzapenean eta eraikuntzan saiatzen diren herri-taldeak sortu direla gure herrialdeetan.

355. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. ibabe 0001 Ordutik ona 19 errialde ikustatu ditu.

356. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. agirretxe 0001 2. Nekazari-errietan baserriko etxekoandreak, errialdeko goraberak zuzendu-bear ontan, sartuago ta eskubidetsuago ikusi bear genituzke.

357. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Erdimailako Irakaskuntza eta Hezkuntza Profesionaleko ikastetxe guztiek, publiko zein pribatuek, ordezkari bi hautatu zituzten herrialdeko koordinakundea osatzeko asmoz.

358. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Geroxeago herrialdeko koordinakunde bakoitzak lau ordezkari hautatu behar zituen Hego Euskadiko ikasleen koordinakundea egiteko.

359. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1986 0001 Terrorismoaren aurkako politika efikazago baten koordinaketa izan zen gai nagusia Europako Elkarte Ekonomikoaren (EEE) hamabi herrialdeetako barne ministrariek atzo Londresen ospatutako bileran.

360. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1986 0001 Hurd ministroak, asteazken gauez bere kide alemaniarrarekin, Friedich Zimmerman, iritziak elkar trukatzeko Bonnera egindako bidai tximista baten ondoren, deklaratu zuen Europako herrialdeek beren mugak estuki zaindu behar dituztela terrorismoa atzera egin nahi badute.

361. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1986 0001 Mugen kontrol handiagoa, eta bereziki herrialde ez komunitarioen biztanleei bisatu eskatzearen asmoa da Margaret Thatcheren gobernu atzerakoiak proposatzen dituen neurritako bat.

362. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1986 0001 Hartu daitezkeen beste neurriak polizien eta Europako zerbitzu sekretuen informazioaren elkar truke hobetze eta gehitzea izan daitezke, eta baita herrialde bakoitzaren kanpo arazoetarako eta barne ministroen koordinaketa handiagoa.

363. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1986 0001 Beste aldetik, Efek dioenez, Erresuma Batuak nahi du Elkartearen herrialdeek birsina dezaten luza gabe Europako Kontseiluak onarturiko terrorismo ekintzetan inplikatutako pertsona susmagarriak estraditatzeko erabakia.

364. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Drogak 500.000 milioi dolar mugitzen du Latinamerikan. Herrialdeek dituzten zorrak baino 100.000 milioi dolar gehiago

365. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 CICADeko lehen elkartze honek herrialde hauetako drogaren produkzio eta trafikoaren aurkako neurriak Washington-en zehaztu nahi ditu, Rio de Janeiroko konferentzia eta OEAko asanbladako plangintzen barnean.

366. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Venezuelako ordezkariak argi utzi zuen herrialde guztietako batasun estratejikoa beharrezkoa dela drogaren aurkako neurriak hartzeko momentuan.

367. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Nazioarte mailan, kontsumitzaile eta hornitzaileen arteko diferentzia kontutan izan behar dela esan zuen Ramirezek, narkotrafikoak ematen duen dirua beti herrialde aurreratuetan gelditzen dela azpimarratuz.

368. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Bestalde, Lucio Galarza, Peruko ordezkariak ere beharrezkotzat jo zuen herrialde guztien batasuna, drogak gizartearen etorkizuna arriskutan jartzen duenez, holokausto nuklear baten antzekoa izan daitekeela azpimarratuz.

369. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Aipatu lamaren birrenkarnazioaren bila zebiltzen munduan zehar eta peskiza askoren buruan bostpasei haur eraman zituzten beren herrialdera aproba batzuk egin asmoz.

370. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Guztiarekin ere, egingo asmo dira herrialde guztietako hiriburuetan gaurko deiturik zeuden manifestaldiak.

371. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Zeina mundu zabaleko 50 herrialdek sinatuta egonik, dagoeneko 20ek besterik ez baitute aipatu komenioa berronetsi.

372. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Nazio Batuen eskutik sortua eta dagoeneko 50 herrialdek sinatua gaur indartuko da Torturaren Aurkako Hitzarmena, tortura ez ezik tratu txarrak kartzela zigor zital eta gizabide ezko zein tratu gutxiesleen aurkako hitzarmena honakoa.

373. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Bihar indartuko den komenioaren azken berroneslea Dinamarka izan delarik, oraino herrialde sinatzailetarik hogeik besterik ez dute Txoten Nagusia berronetsi.

374. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Komenioa berronetsi duten herrialdeak dira: Afganistan, Argentina, Bélice, Bielorrusia, Bulgaria, Kamerun, Egipto, Filipinas, Frantzia, Hungria, Mexiko, Noruega, Senegal, Suedia, Helvetia, Ukrania, Uganda, SESB eta Uruguay.

375. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Herrialde sinatzaileen hiritarrek eskubide osoak izango dituzte torturen salaketak gauzatzeko, izan ere, hamar ikerlari horiez osaturiko komitera kasuak bidaliz.

376. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak manex goinetxeren euskarazko lehen histori liburua 0001 Lapurdi, Manex Goinetxeren euskarazko lehen histori liburua. Herrialde horren historia eta zertzeladak berrehun orrialdetan

377. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak manex goinetxeren euskarazko lehen histori liburua 0001 Manex Goienetxeren lehen euskarazko liburuak berriki ikusi du argia, Iparraldeko herrialdeei eskaini sail batetan.

378. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak manex goinetxeren euskarazko lehen histori liburua 0001 Frantsesez, ordea, guztiak eta orain Lapurdiri buruzkoa euskaraz egin du, herrialde horretako errealitatearen alderdi desberdinak aztertuz.

379. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak manex goinetxeren euskarazko lehen histori liburua 0001 Euskarazko lehen liburua Lapurdi, 1.987.an, herrialde honen historia euskaldun batek ikusirik eta euskaraz lehen aldikoz.

380. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Hau dela eta, munduko flota kontuan edukirik, 150 miloi tonelada pisu ezertarako gabe daudela, esaten da eta azken urte hauetan beste herrialde lehakide batzuk sortu direla, batipat Korea Hegoaldean.

381. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Seigarrena herri-alde hortan egiten dena...

382. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1971 0001 Egia-erran, balukete herri-alde gaixo hek armak baino beharragorik.

383. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Ameriketako Guatemala herri-aldean, hogoita-hamar bat lagun hil dira arrainki andeatua janik.

384. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Bangladesh herri-aldean aldiz, eurite bat izigarria eta urek hartu dituzte alimaleko eremuak! Ehun bat jende ito dira, edo berdin gehiago.

385. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1985 0001 Bertsolari hauek beren semifinalak jokatuko dituzte, herrialde bakoitzeko txanda banan: otsailak 2an Gasteizen, 9an Saran, 16ean Bergaran, eta 23an Durangon.

386. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zulaika 0001 Herrialde totalitarioetako disidentziaren metafora, Time aldizkarian publikatua.

387. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1986 0001 Jose Antonio Arana Martija musikologo gernikarrak 1937tik 1939ra bitartean Europa eta Ameriketako zenbait herrialdetara hemengo kulturaren berri eraman zuen Eresoinka izeneko ekintzan buruz liburu mardul bat prestatu du.

388. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Bere ardurak politikan: Auzoan, errian, errialdean, laterrian... sartuazoz.

389. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Eta orrelan, bere seme zarrena zan Gartzia'ri oraingo Euskalerria osotzen daben zazpi errialdeak eta Euskalerri zan Errioxa emon eutsazan.

390. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0001 BESTE ERRIALDEETARA

391. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0001 Bigarren idaz-lanak diñoanez, Euskal-elkarte batzuk edo beste erkietara doaz edo euren Elkargo-zabalpenak kanporatuz, errialde orretaruntz luzatu daroez.

392. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. etxeberri 0001 Konterri au Gipuzkoako Errialdean dago Bere mugarriak oneik dira: Sortaldetik Oñate, Sartaldetik Aramaio, Iparraldetik Udalaitz eta Elorrio, azkenez Egoaldetik Kurutzebarri eta Arlaban mendiak.

393. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. etxeberri 0001 LENIZ konterri au ez da izan beti Gipuzkoako Errialdekoa.

394. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. etxeberri 0001 Aldietan egon zan Arabagaz batuta, 180 urteetan; baita Bizkaieraz be eta askenez, Enrike laugarrenak,1497'an, ipiñi eban Gipuzkoako Errialdeaz batuta.

395. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Europako amabi errialdeetako erlijio irakaskintzaren arduradunak bildu dira lehengo illean.

396. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. aulestia 0001 Honela, deszentralizazio prozesu batek herrialde bakoitzak unidade ekonomiko berezi batzu osatzera behartzen ditu.

397. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. aulestia 0001 Ekonomiko mailan hona hemen zein kontradizio sortzen den: Estatu zentrala indartsuagoa bihurtzen da, lana eta funtzioen sakabanatzeak ekonomia kapitalista errazionalagotzen du; bainan honek, bere barnean, oker bat dakar Estatu zentralarentzat: herrialde bakoitza unidade ekonomiko bat bihurtzen den neurrian, Estatu zentral horrekin hausteko kondizio objetiboak sortzen ditu.

398. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 1987.ean frekuentzia banatu ziren Baskongadetako Komunitate Autonomoan, eta bi emisora hauek izan ziren zoriontsuenetako batzu, herrialde bakoitzean emisora bat lortu bait dute.

399. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0002 Adibidez, orain Zaragozara joango gara konpetizio batetara eta han ikusiko dugu zelan gabiltzan beste herrialdeetako traineruekin borrokatzean; ba, Zaragozara, kanpig dendetan joango gara.

400. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... elhuyar 1990 0002 Zoritxarrez, itsasgizon honi buruzko informazio gutxi daukagu: ez da bere historia medikoa ezagutzen eta ezta 1959, urtea baino lehen bisitatu zituen herrialdeak zeintzuk izan ziren ere.

401. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.r. aizpurua 0001 Lehenik, zenbait herrialdeetan pertsonako urtean zenbat kilo zabor produzitzen den azalduko da.

402. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.r. aizpurua 0002 Bi irtenbide hauek portzentaia desberdinetan aplikatzen dituzte herrialde desberdinek.

403. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Independentzia lortu zuten herrialdeetako arnasa da hori, eta oraindik lortzeko ekinean ari direnen mezua.

404. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1989 0002 Beraz, konstituzio proiektuaren erredakzioa prestatzen zuen taldearen erdi-erdian zegoen, ahalmen gutxi bazuen ere, prozesu horretarako herrialde desberdinetako konstituzioak konparatzen bait ziren, Edouard-Julien Laterríeres jurista frantsesaren liburua (Europa eta Ameriketako Konstituzioak) japoniarrera itzuli ahala.

405. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0002 Herrialdearen ekialdeko muturra bisitatu eta ikusi nuen nola ez zuten han ulertzen Moskun edo Leningradon gertatzen dena.

406. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0002 Baina herrialde honekin eta bere kulturarekin lortutako lotura zorionezko hori, eteteko zorian egon zen 1956ean.

407. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Hemeretzigarren mendean, aldaketa politiko, ekonomiko eta teknologiko azkarrek fotografia, eta telegrafoaren erabileraren gorakadak, eta komunikazio eta garraioen beste zenbait hobekuntzek bizkortu egin zuten ideien, formen eta aurkikundeen herrialdez herrialdeko zabalkundea.

408. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Herrialdea modernizatzeko eragingarri gisa, Mohammed Ali (1769-1849) agintari eta bisionario egypziarrak bekak sortu eta jakintsu, pentsalari eta ikerlariak animatu zituen Frantziara ikastera joateko.

409. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 GAUR egun hemeretzi herrialde ari dira lankidetzan Art Nouveau-ko eta Jugendstil-eko duela gutxi izandako espezialisten bilera batetan irribarrearen arkitekturatzat jo zen horretako arkitektura ondarea aztertu eta babestea xedetzat duen Unescoren proiektu batetan.

410. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Izaera oso-osoan hungariarra dutenarren, eragin eta hartueman ugariren ondorioa dira aldi berean obra horiek, eta hedatu Europako herrialdeetan barrena ez ezik beste kontinenteetan barrena ere hedatu zen mugimendu indartsu horren lekuko.

411. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Ez da harritzekoa, beraz, Unescoren proiektuak dokumentazio fotografikoa biltzeari aparteko garrantzia ematen badio eta berori kontserbatzeaz arduratzen bada Aleman Errepublika Demokratikoko Unescorako Batzorde Nazionalak egina du dagoeneko erakusketa bat, herrialde horretan ez ezik Finlandia eta Aleman Errepublika Federalean ere aurkeztu dena proiektuan parte hartzen duten gainerako herrialdeek ere antzeko erakusketak gauzatzeko asmoa dute.

412. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Esperientzia eta ezagutza meta handia dugu dagoeneko, zenbait herrialdetan ikerlanak egun zein egoeratan dauden isladatzen duten bibliografietatik hasi eta monumentu, aditu, enpresa eta materialen zerrendetara iritsi arte.

413. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Mundu garbia sortu behar da bakoitzaren herrialdean eta kanpoan ere.

414. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... amaiur 1986 0001 Erri-alde oietako biztanletza osoaren %ko 30'tik 60'rañokoa indioak osatzen dizute eta Mexikon %ko 12'koa.

415. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... amaiur 1986 0001 Osotasun osoan eta bereziki zenbait erri-alde kontuan arturik, esan leike Afrikakoa beste iñungo ez bezelakoa dela.

416. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... txill 0001 Fraintziak Aljeriatik aldegitean (kolonialdian ukatuak izan diren herrialde guztietatik aldegitean bezalaxe), erresuma bat sortu da, estatu bat, hau bai; baina naziorik ez da sortu.

417. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0001 - Erresuma aurreratuenek, petrolioaren garestitzeak ekarri duen zama, besteen gainera jaurti ahal izan dute, hots, hirugarren mundura eta herrialde sozialistetara; haatik, politika hau boomerang bihur daiteke mendebalarentzat.

418. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0002 Lau eskualdetan partitu ohi da gaurregun mundua: 1) OCDE-ko erresumak; 2) OPEP, petrolioa duten herrialdeak; 3) Petroliorik ez duten herrialde industriatu gabeak; 4) Erresuma sozialistak.

419. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0001 Peninsula guztiko herrialde gehienetan bezala, gure Euskal Probintzietan ere 1977. urtea da baserri sindikalgintzaren piztuera.

420. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0001 Hona hemen konfederakuntza bat, hiru herrialdeek sorturiko E.H.N.E.-U.G.A.U. (Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna) izenarekin 1981.go Maiatzaren 29-an legalizatua.

421. 1991> euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0017 Azken buruan, herrialde zibilizatu batean gaude!

422. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0008 era horretan, Gipuzkoako herrialde historikoko udalen ekonomi eta finantza-errealitatearen azterketa egiterakoan eskuartean lan doi eta egokiagoa izango dugu.

423. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0016 Emaitza horiek bereziki dira erabilgarriak udal ezberdinetako kontzeptuak herrialdeko guztizkoarekin, bere taldeko guztizkoarekin eta beste udal batzuekin erkatzeko.

424. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0018 4.1 apartatuak Gipuzkoako udalek onartutako eta, halaber, herrialdeko Aldizkarian argitaratutako Udalen aurrekontuak, kapituluka zehaztuak, ematen ditu.

425. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0003 1. Herrialde Historikoko Aurrekontu Orokor finkatuak 266.644.021.359 pezetara iristen dira 1995eko ekitaldirako, horri dagozkion gastuetan nola sarreretan, I Eranskin gisa bateratzen den laburpenaren arabera.

426. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0005 1. 1995eko ekitaldi ekonomikoan, Gipuzkoako Foru Aldundiak abalak eman ahal izango ditu Herrialdeko Aurrekontuaren (Aurrekontu Orokorra ken Estatuarentzako Kupoa eta Euskal Autonomi Elkartearentzako Ekarpena) %10eko mugara bitarte, 17/1990 Foru Arauak xedatutakoaren arabera.

427. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0040 3. Aurrekontu-plantilako plazei atxiki gabeko iraupen jakineko lan kontratazioak, helburu horrekin Herrialde Historikoko Aurrekontu Orokorretan izendatutako kopuru indibidualizatuek mugatuko dituzte.

428. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00025 Eta, jakina denez, prozesuak oraindik ere zabalik dirau etorkizunean sar daitezkeen herrialdeentzako: Europako ekialdeko herrialdeak (batez ere Hungaria, Txekiako eta Eslovakiako errepublikak, Polonia eta Estonia) eta Mediterraneokoak (Zipre eta Malta). Sarrera berriekin, kideen kopurua hogeita hamarrera hurbilduko da.

429. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00100 Baldin eta, salbuespeneko egoeretan, kapitalen mugimenduek, bai beste herrialde batzuetara doazenak izan, zein herrialde horietatik datozenak izan, ekonomia eta diru batasunaren jarduerarako zailtasun larriak sortzen badituzte, edo sortzeko mehatxua agertzen badute, Kontseiluak, gehiengo kualifikatuz, Batzordeak proposatuta eta EBZri aholkua eskatu ondoren, sei hilabete baino luzeago joko ez duen eperako, behar-beharrezko diren babes-neurriak har ditzake beste herrialde batzuekiko.

430. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00100 1.- Baldin eta, 301. artikuluan jasotako kasuetan, Erkidegoaren ekintza beharrezkotzat jotzen bada, Kontseiluak, 301. artikuluan aurreikusitako prozeduraren arabera, kapitalen mugimenduei eta ordainketei buruz beharrezko diren presazko neurriak har ditzake direnak direlako beste herrialdeei dagokienez.

431. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00100 2.- Itun honetako 297. artikuluan xedatutakoaren kontra jarri gabe, eta harik eta Kontseiluak 1. idatz-zatiaren araberako neurriak hartu arte, Erkidegoko estatu batek, arrazoi politiko larriengatik eta presazko arrazoiak medio, beste herrialde baten aurkako neurriak har ditzake bere aldetik, kapitalen mugimenduei eta ordainketei dagokienez. Batzordeari eta Erkidegoko gainerako estatuei, beranduenez, esandako neurriok indarrean jartzen diren egunean eman beharko zaie neurrion berri.

432. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00203 3.- Itsasoz haraindiko herrialdeak eta lurraldeak itun honetako II. eranskinean dator horien zerrenda, itun honetako laugarren zatian elkarterako zehaztutako araubide bereziaren menpe egongo dira.

433. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00203 Itun hau ez zaie aplikatuko lehen esandako zerrendan aipatu ez diren, eta Britainia Handiko eta Ipar Irlandako Erresuma Batuarekin harreman bereziak dauzkaten itsasoz haraindiko herrialde eta lurraldeei.

434. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00139 Ideologia progresista iraultzailea zuen erbesteratutako intelektualez osatutako talde batek, gehienak alemaniarrak, Erbesteratuen Liga (1834) sortu zuen Parisen. Frantziako eta Belgikako antzeko beste elkarte batzuekin harremanetan jarri ziren eta guztiak elkartu eta Komunisten Liga sortu zuten; bertan ondorengoak nabarmendu ziren: Karl Marx eta Friedrich Engels. Ligak Alderdi Komunistaren Manifestua idazteko agindu zien bi hauei 1848ko iraultzaren hasieran. Manifestuaren azkeneko esaldia (Herrialde guztietako langileak, elkar zaitezte!) Ligaren eta langileen borrokaren nazioarteko izpirituaren lelo bihurtu zen.

435. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00139 LNE herrialde desberdinetako sindikatuen oinarria izan zen: eduki sozialista sakona eman zien, euren borroka bultzatu zuen eta klase-kontzientzia piztu zuen hauengan. Gobernuek gogor jazarri zituzten internazionalak; izen hori eman zitzaien LNEren zati ziren langileen sindikatuetako eskualde edo herrietako federazioetako afiliatuei. Beranduago sozialista edo komunista deitu zitzaien.

436. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00139 Britainia Handiko trade unions delakoak izan ziren LNE utzi zuten lehenak eta beste herrialde batzuetako federazioek ere euren kabuz jokatu zuten. Hagan egin zen V. Kongresuan (1872) gehiengoa osatzen zuten marxistek anarkistak LNEtik bota zituzten. LNEko Kontseilu Orokorra, jada ahulduta zegoena, New Yorkera joan zen eta kongresu bat egin zen Filadelfian (1876); bertan Lehen Internazionala deuseztatzea erabaki zuten.

437. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00196 - Inportatutako autoak zergatik dira garestiagoak hemen egin diren herrialdean baino?

438. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00196 Industri iraultzak gizarte-harremanak sakon-sakonetik aldatzeaz gain, Estatuen arteko harremanak ere aldarazi zituen hein batean. Garatutako herrialdeen industria nazionalek produkzio-maila altuak lortu zituzten eta askotan merkatuetan erosteko gaitasunaren gainetik zeudela esan daiteke. Arazoa ez zen, beraz, produzitzea, produzitzen zuten hura saltzea baizik.

439. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00196 Herrialdeen begirunean oinarritzen zen doktrina liberalaren aurrean, momentu honetan eragin-eremuetan agresibitate inperialista nagusitu zen, hau da, inperioen mende zeuden herrialdeetan inperialismoa nagusitu zen; mendeko herrialde hauek bezero gisa nahiz elikagai lehengaien hornitzaile gisa erabiltzen zituzten. Ekonomiaren arloan askatasun osoa utzi ordez, kapitalistek beraiek gobernuak politika protekzionistak garatzera behartu zituzten maiz, bide horretatik, beren nazioetako produktuak atzerriko produktuetatik babesteko.

440. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00196 Dena den, egoera hori ez zen potentzien interes ekonomikoen ondorio soila. Nazioaren ohorea eta nazioarteko prestigioa bilatu nahian, herrialde askok politika kolonialak garatu zituzten, nahiz eta, ikuspuntu ekonomikotik, nahiko kaltegarriak izan. Horregatik, potentzia askoren artean gerra lehertzeko zorian izan ziren. Hala, Frantzia eta Britainia Handiaren artean gerra hasi zen ia, bai eta Italia eta Alemaniaren artean ere.

441. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00196 Espainia muturreko egoeretara iritsi zen bere inperio kolonialeko azken lurrei eutsi nahian, koloniarik gabeko herrialde batek ez baitzuen lekurik potentzia handi haien artean. Gainera, muga-arazoek edota potentzien arteko eremu eztabaidagarriek ere gatazka eta tentsio-une asko sortarazi zuten.

442. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00233 Italian ere somatu ziren 1929ko krisiaren ondorioak. Estatu faxistak mugak itxiz erantzun zuen, hau da, autarkia ekonomikoa ezarri zuen. Autarkiaren bidez ekonomia modu absolutuan kontrolatu zezaketen eta, halaber, industria garatzeko erakunde estatalak osatu ziren. Baina industrializatutako herrialdeetan sistema autarkikoa bideratzea ezinezkoa zen, Italiak atzerrian saldu eta lehengaiak lortu behar baitzituen. Horregatik, Espainiako Gerra Zibilean honen aldeko agertu zen, eta kolonizatu gabeko zenbait lurralde hartu zuen, besteak beste, Etiopia 1936an.

443. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00233 Matteotti hil zutenean, egunkari bateko editorialean hala agertu zen: Delitu komunetan erruztatua izan den Lehen Ministroa dugu. Ez da munduan horrelako egoera baten aurrean burua makurtuko lukeen beste herrialderik izango. Mussolinik prentsa-askatasuna kendu zuen.

444. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00034 Ilunbetako herrialdean jenderik gehiena gauez ateratzen zen etxetik eta egunez lo egoten ziren.

445. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00034 Gau osoan gordetzen zuten txori kantaria eta era guztietako galderak egiten zizkioten zeren, nor birigarroa baino egokiagoa munduan gertatzen zen guztia jakiteko? Ez baitzen hura alferrik ibiltzen kultura ugaritako herrialde askoren gainetik hegaka.

446. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00034 Eta, badakizue zer gertatu zen? Bada, ilunbetako herrialdean, pixkanaka-pixkanaka sareak kenduz joan zirela, birigarroak berak gelditzen zirelako herrian beren urteroko bidaian, biztanleekin gaua pasatzeko.

447. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00120 Hegoaldeko herrialde batean bazen haran bat urre kolorekoa. Horrelakoa zen lurraren gainean harea besterik ez baitzen ikusten.

448. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00120 Urruneko herrialde batetik zetozten arren, haietako batzuek, zaharrenek, haraneko hizkuntza ezagutzen zuten, euren arbasoak han bizi izan baitziren bolada luze batez. Horri esker, urari buruzko eztabaidetan parte hartu ahal izan zuten.

449. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00208 Dadaismoa aldi berean hiri desberdinetan jaio zen: New Yorken, Parisen, Berlinen eta Zurichen. Azken hau izan zen denen artean gune garrantzitsuena, herrialde neutralean zegoenez, artista anitz bertan babestu zirelako.

450. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00038 Jadanik hainbat aldiz aipatu dugunez, gizakiarentzat baliabide iturri oparoa dira ibaiak eta beraz, aintzinatik ustiatu izan dira. Zenbait herrialdek ura eskuragarri izateko sistema sofistikatuak garatu zituzten.

451. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00090 Zer moduz zuen bidaia? Gu ere ibili gara munduan zehar eta herrialde, arraza eta kultura desberdinetako lagunak egin ditugu. Beraiekin solasean aritu gara eta lagun hauetako askok arazo komuna zutela jakin dugu. Irakur ezazue esan zigutena:

452. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00046 Espainian, Frantzian eta munduko beste herrialde batzuetan, batik bat, Amerikako kontinentean, euskaldun asko bizi dira.

453. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00046 Normalean, atzerriko herrialdeetan bizi diren euskaldunak Euskal Etxeetan biltzen dira.

454. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00046 - Bilatu hurrengo informazioa: Espainiako zein eskualde edo hiritan eta munduko zein herrialdetan dauden Euskal Etxeak. Ondoren, bilatu mapan.

455. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00156 Batasuneko hiritar orok, bere Estatu kideak ordezkaritzarik ez duen hirugarren herrialdean, edozein Estatu kideren ordezkari diplomatiko eta kontsularren babesa jaso ahal izango du, Estatu horietako nazionalitatea dutenen baldintza berberetan.

456. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00270 -Erregulazio-espedientea.
-Kaleratze kolektiboa.
-Enpresarioaren heriotza, erretiroa edo ezintasuna.
-Diziplina-arrazoiengatik kaleratzea.
-Aldi baterako kontratua iraungitzea.
-Lekualdatzeagatik edo lan-baldintzak aldatzeagatik langileak borondatez kontratua deuseztatzea.
-Lanaldia 1/3 baino gutxiagora murriztea.
-Lan egiten zuten herrialdean langabezia kobratzeko eskubiderik gabe, Espainiara itzultzen diren emigratzaileak.

457. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00063 Ikasturte honetan behin eta berriz azaltzen ari den bezala, ezin da, hala nahita ere, herrialde edo estatu bat isolaturik bizi gaur egun, munduko punta batekoak besteko egoera ekonomikoan pentsa ezinezko eragina duen momentuan.

458. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00063 Egoera orokor honek zer ondorio dakartzan herrialde garatu eta azpigaratuetan ere ikusiko dugu, azken hauen egoeraren kausa nagusienak hemen baitaude, hirugarren helburuan ikus dezakegunez.

459. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00063 Hirugarren helburuan garapen bidean dauden herrialdeetan oinarrituko gara, kontzeptu beraren esanahia argitu ondoren, azpigarapenaren kausak zein diren azaldu eta honi buruz dauden hainbat aurreiritzi oker zuzentzeko asmotan.

460. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00063 Herrialde garatuen eta garapen bidean daudenen arteko desberdintasunak ikusiko ditugu: zein diren, nola sortu diren, noren intereserako... globalizazioa noren alde edo aurka joan den nabarmena baita.

461. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00101 Hirugarrenean egitura ekonomiko horrek herrialde azpigaratuetan dituen ondorioak aztertuko ditugu.

462. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00101 Laugarrenean, berriz, baztertze eta pobretze prozesu horien ondorioak ikusiko dira, bai gure artean, bai beste herrialdeetan.

463. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0043 Horrela, harrigarria bada ere, 25.000 bat bizilagun besterik ez zituen herrialdea bilakatu zen literatura klasikoaren sehaska.

464. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0142 Greziako herrialde batean jaio zen, duela bi mila eta seirehun urte gutxi gorabehera.

465. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0064 Oinarrian berdintsuak ziren arren, herrialde bakoitzaren foruek bere aldakiak dituzte.

466. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0189 Baina aipatu gordailuarekin emaitza onak lortuko badira, emaileen kopuruak oso zabala behar luke izan: milioi batekoa gutxienez, ehun milioiko biztanlegoa duen herrialde batean, kasu.

467. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/2 0171 Kanpoko herrialdeetatik ibiltzean, guztiok ikasi ditugu kale-merkatari horiek, turistak erakartzen saiatzen direnak.

468. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0031 Teobaldo erregeen garaietan, hau da, Erdi Aroan, Frantziako Champagne herrialdetik ekarritako mahatsondoak sartu zituzten eta 300 urtetan mantendu ziren.

469. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0141 Euskal Autonomi Elkarteko pertsona asko ere, Espainiako gainontzeko lurraldeetan bezala, beste toki batzuetara migratu dute, baita beste herrialdeetara ere.

470. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0084 Herrialde industrialetako gobernuak familia ugarientzat laguntzak ematen hasi dira, zenbait desorekaren beldurrez: zahar jubilatu asko eta langile gutxi.

471. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0084 Herrialde populatua

472. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0084 Populazio gutxiko herrialdea

473. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0084 Batez ere klima arrazoiengatik, munduko hainbat herrialdetan oso jende gutxi bizi da:

474. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0084 - Herrialde hotzetan (Siberia, Kanadako iparraldea...);

475. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0084 - Herrialde agorretan (Sahara, Sahel, estepak...).

476. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0084 Munduko hamar herrialderik populatuenak

477. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0084 Arlo honetan eragin handia dute klima eta herrialde bakoitzeko aberastasun naturalak, baina baita herrialde aberatsengandik har dezaketen laguntza teknologikoak ere.

478. 1991> euskara batua ikasliburuak lur eta ingurugiro 00200 Hona hemen aipagarrienak; Barbadun, Butron, Oka (Urdaibai) eta Lea ibaien estuarioak Bizkaian eta Deba, Urola, Oria eta Bidasoa (Txingudi) ibaien estuarioak Gipuzkoan. Ipar Euskal Herriko herrialdeetan aipagarria da Urdazuri ibaiaren bokalea Donibane Lohizune eta Zokoa aldean.

479. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00298 Interpretazio desberdinak egin ziren Legearen inguruan, batzuek herrialdeetako instituzioak sendotu behar zirela defendatzen zuten artean, besteek Jaurlaritzaren erakundeak indartu behar zirela zioten.

480. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00014 Herrialde gehienetan ezaugarri topografiko guztien neurketa zehatzak burutu dira; horretarako, tresneria oso zehatza erabiliz, puntu desberdinen altuera xehetasun handiz adierazten duten sare geodesikoak ezarri dira.

481. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0214 Musika arloan, aldaketa garaiak izan ziren orduko haiek, Euskal Herrian ezezik baita Estatu Espainol eta Frantsesean eta are Mendebaldeko herrialdeetan ere.

482. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0214 Bigarren Mundu-Gerraren ondoren herrialde kapitalista aurreratuenek izan zuten hedapen ekonomikoak (...)

483. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00004 Pinudi artean kokatuta dagoen herriska pobrea da, egun batean hiri bihurtzean amets egin zuen arren, baserri izatean geratua. Herrialde behartsu baten barruan herri lasaia eta pobrea, baina ederra.

484. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00007 Alde egindako guztien kartak heltzen ziren herrira, hori bai, hilabete batzuren atzerapenaz, zeren txikia eta bakartia izan arren, herrialde guztiek zuten posta zerbitzua baitzeukan.

485. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00107 - Oraintxe konturatu naiz ahaztu egin zaidala esatea aipatzen dudan herrialdean haur deitzen zaiela nagusiei! -ez didatela bizitzen uzten.

486. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0017 Herrialde guztietan zehar milaka mutikoren atzetik ibili, eta milaka horien artetik Sergio izatea aukeratua!

487. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0006 Eta nazioarteko gaizkile-taldeak hainbat herrialdetako lapur-taldeak sortzen dira, antzinateko horiek lapurtu nahirik.

488. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0171 Gaur egun herrialde osoan hain ospetsu diren Ringarydeko neska-mutikoen aztarna, zera gertatu da azkenean....

489. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. jimenez 0051 Egia da, hala eta guztiz ere, Miguel Servet hori Gaztelako Koroaren mendeko edozein herrialdetan ere erre egingo zukeela Inkisizioak, Trinitatearen misterioaren aurkako dotrina idatzi eta zabaldu baitzuen Servetek.

490. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0102 - Tipoa fuerte jarri eta berriro eskatu ditu bere paperak, bakarrik nahi duelako hanka egin, bidaia ordaindu egin baitu, eta aukeratu duen herrialdera iritsitakoan zer egingo duen besteei ez dielako axola.

491. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0034 Gaixotasuna eta maite zuen herrialdeaganako etsipena gehiegi izan ziren harentzat.

492. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura amerikaren aurkikuntza 0004 Ume bat baino ez zela, Kristobal Kolon'ek oihaldegitik ihes egitea izango zuen gogoko, zalantzarik ez, itsas portura abiatzeko; eta merkantziaz betetako untziak herrialde urrun bezain exotikoetatik heltzen zirenean kaietako jende zeregintsuari begira emango zuen denbora.

493. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura gurutzadetara 0005 Inglaterrako errege bezala gogoratua izan arren Rikardok oso denbora gutxi eman zuen herrialde honetan.

494. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0013 Bai herrialde ederra Trantsilvania!

495. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00150 Sidoneko herrialdean. 27 Eta lepradun ainitz bazen Israelen Eliseo profetaren denboran; halere, ez zuen heietarik nehor garbitu. Naaman siriarra baizik.

496. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00150 37 Haren omena herrialde hartako bazter guzietarat zabaldu zen.

497. 1991> euskara batua liturgia ibe 1995 0004 12 Gero, Herodesengana ez itzultzeko oharra ametsetan harturik, beste bide batetik itzuli ziren beren herrialdera.

498. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00080 Sekula garbitua izan ez zen koltxoieko mantxa bakoitzak zuen bere esanahia eta istorioa: mundumapa batean marraztutako herrialde bakoitzaren izenak eta koloreak bertan agintzen duen diktadoreari buruzko datuak ematen dizkiguten bezalatsu.

499. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00189 Konponbidea ez da erraza, areago Nepalen moduko herrialde txiro baten.

500. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00189 Horregatik, ezin dituzte ulertu gobernuak, munduko beste herrialde aurreratuago batzuek bultzatuta, buruan sartu nahi dizkien irizpide ekologikoak.

501. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00250 Hain dira indartsuak, sasoitsuak, kementsuak, dotoreak...; emakume tibetarrei so, ohartu gara herrialde garatuetako sexuen arteko alde fisiologiko zenbaitek, oinarri faltsua duela.

502. 1991> euskara batua literatur prosa a. ibartzabal 0139 Zuzenean ezagutu zituen beste herrialdeetako jendearen ohiturak; eta, aldi berean, beste ordezkariei bere herrikoen dantza, musika, folklorearen eta ohituren berri eman zien.

503. 1991> euskara batua literatur prosa a. ibartzabal 0139 Programaren barruan, Neori talde txiki batean lan egitea egokitu zitzaion, beste herrialdeetako bi ordezkarirekin batera.

504. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0014 Kapitaina! zeruharriek, urjauziaren indar irekiek mehatxatzen gaituzte, sugeen korapiloak, kateen zigor-hedeak, sumindura betienekoaz kutsaturiko herrialdeetan garaile hedatzen dira;

505. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0064 ALDIZKAKO TALDEAK OSATZEN ZITUZTEN ETA BIDEAN HERRIALDE INDIARRAK ERASOTUZ HORNITZEN ZIREN.

506. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0076 URTE GUTXIREN BURUAN MEHATZ INGURUETAKO HERRIALDE INDIARRAK SUNTSITU EGIN ZITUZTEN.

507. 1991> euskara batua literatur prosa x. olarra 0099 Epaiketak herrialde guztitik kazetari ospetsuak erakarriko zituen.

508. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: adimenaren sorrera haurrarengan, 7-25 00008 Liburu hauek jendearen oniritzia jaso zuten, ustekabeko oniritzia, autoreak bere Autobiografian (Piaget, 1952) aitortzen duenez. Arrakastaren ondorioetako bat izan zen munduko herrialde askotatik gonbidatu zutela bere ideiak aurkeztu eta eztabaidatzera. Horien artean, honako hauek aipatzen ditu Piagetek berak: Frantzia, Belgika, Herbehereak, Ingalaterra, Eskozia, Ameriketako Estatu Batuak, Espainia, Polonia, etab. Mila bederatziehun eta hogeita zortzian, adibidez, hitzaldi bat eman zuen Frantziako Filosofi Elkartearen egoitzan. Les trois systèmes de la pensée de l'enfant (Haurraren pentsamoldearen hiru sistemak) izan zen hitzaldiaren izenburua.

509. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orientalismoak 00012 1975ean, Allan Wattsi galdetu ziotenean ea zer motibu zeuzkan budismoaz interesatzeko, erantzuten zuen berarentzat senaren bulkadetatik askatzeko eta orainera erabat zabaltzeko metodo bat zela; eta iragarpen bat bota zuen, zeina parte batean bederen egiaztatu egin duten geroztik pasatako hogeitik gora urteek: 2000 urte inguruan, Estatu Batuak herrialde nolabait budista izatera irits liteke. Japonia, Txina eta India, aldiz, amerikanizatuta egongo dira (...) Ekialdeko morroiak negoziogizonez jantziko dira, saltxitxak jango dituzte eta autopistetan zehar ibiliko dira. Garai hori iristen denerako, Amerika asetuta egongo da eta ilusioak galdutako zenbait lama Tibetetik etorriko dira budismoa Chicagoko Unibertsitatean ikastera.

510. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zuberogoitia 00030 Antofagastan jada, bertako meategietako beharginek zelako egoera txarrean lan egiten zuten ikusteak itzelean hunkitu zituen. Handik oraindik iparrerago egin zuten, Iquique-ra. Hau izan zen Txilen zapaldu zuten azken hiria. Martxoaren 23an herrialde luzanga hori agurtu zuten, 3.500 kilometroko ibilbide puska atzean utzita.

511. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. bilbao 00030 XVII. 1. Badirudi Afrikako ingurunea hitz gutxitan azaltzea eta gurekin gerra zein adiskidetasun hitzarmena izan zuten herrialdeak aipatzea eskatzen duela gaiaren hariak.

512. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00088 Horrekin, garai hartan kontserba eskaintza berri honek ia mundu osoko produkzioa monopolizatu zuen. Frantzia da aurrena, beraz, eta ondoren datoz Estatu Batuak bezalako herrialdeak eta jada aipatu mendearen larogeiko hamarkadan, Portugal, Espainia eta Noruega agertu ziren.

513. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00088 Alabaina, XIX. mendearen azken laurdenekoaren hasieran, frantsesen esku zegoen oraindik arrain kontserbaren nagusitasuna. XX. mendearen hasieran, ordea, Estatu Batuak agertu ziren jaun eta jabe eta, Europan, Portugal eta Espainia Frantziaren esportazio neurrietara iristen dira larri-larri, eta aipatu mende horretako lehenengo hamarkadan jada argi eta garbi aurrea hartu zioten aitzindari izan zen herrialde horri.

514. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00009 Gogo eta desira berri hauek herrialde garatuetan garapen bideko herrialdeetan baino ugariago eta desberdinagoak dira eta poliki-poliki benetako premia bihurtzen dira. Horretan bi fenomenok izan dute eragina.

515. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00075 Merkatu batek produktu jakin baten herrialde jakin bateko eskaintzaren eta eskariaren egoera ongi adieraz dezake. Automobilaren merkatuaz edo telekomunikazioen merkatuaz hitz egin daiteke eta hori merkatuari buruzko ikuspegi zabala da. Sektore jakin bateko kontsumitzaileen eskariaren eta enpresen eskaintzaren egoeraz egindako argazkiaren modukoa da.

516. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlijioak munduan 00153 Hala bada, Latinoamerikan edo Afrikan ugari dira, baina baita Estatu Batuetan ere, herrialde komunista ohietan edota Mendebaldeko Europan. Sektak, erlijioak bezalaxe, maitasuna eta idealismoa eskaintzera datoz.

517. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 00104 Europa guztian bezala, Alemanian ere eragin handia izan zuten Ilustrazioaren ideiek. XVII. mende bukaeraz geroztik, joera arrazionalista indartsua sortu zen herrialde hartan, guztien buru Kant izan zelarik.

518. 1991> euskara batua saiakera-liburuak o. ibarra 00114 Hiztunen jarrera hizkuntzarekiko ere ez da berdina, batzuek beren hizkuntzan komunikatzeko bide bat besterik ez dutelako ikusten; gainerakoentzat, ordea, hizkuntza eskualde edo herrialde batekin identifikatzeko modua da. Hauez gain, beren hizkera mespresatzen duten batzuek ere badaude; beste batzuentzat, ordea, hau nortasun linguistikoaren indartzaile bihurtzen da.

519. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 00021 Bestaldeko aipamen batzuk ere ordukoak dira. Adibidez Errusiarena (1971.02) eta Albaniarena (1974.09), orduan komunismo gogorraren menpe zeuden herrialdeena. Edota Mobuturen urteetan Zaire txit abaildua eta gaur berriro Kongoko Errepublika den nazioaren aipamena (1974.12).

520. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matematika 1998 00176 Bada ipuin bat ate miresgarri bati buruz eta herrialde batzuetan aldaki desberdinak dituena. Delako atea arrunt normala den paisaia batean dago belardi, mendixka eta zuhaitzen artean. Baina atea absurdua da; ez du inorako biderik eskaintzen: beronen inguruan ibil daiteke. Bat-batean atea irekitzen da, eta hortik zehar paisaia eguzkitsua (lore arrotzak, urrezko mendiak eta diamantezko ibaiak) dituena ikusten da.

521. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00023 Hala ere, aipatu idazleen arabera, euren irudiko arrotzak ziren dantzak, kanpotik heldutakoak, euskal gizarteko zenbait jendek dantzatu egiten zituen. Europako beste herrialde batzuetan egiten ziren dantzen irakaskuntza aspaldikoa zen gure artean, giza maila jakin batekoen artean, jakina, eta horiek ere, seguruenik, eragina izango zuten hemengo dantzen artean, Aita Larramendik jolas dantza deitu zituen eta herrietako jai guztietan dantzatzen ziren haietan batez ere.

522. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00223 Azken hiru hamarkada hauetan herrialde honetako errepertorio koreografiko tradizionala areagotu egin da norbanakoek, folklore elkarteek edota herritarrek egindako berreskuratze eta berregite lanari esker. Garai batez gogo biziz ibili ondoren eta zenbait arrazoi direla eta, besteak beste, inmigrazioa, ohiturak gordetzen dituzten familiak edo erakundeak desagertu izana edota biztanle gutxiko herriak izatea, zenbait herritan behera egin du jarduera horrek.

523. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sm 00062 Euskal Herriko Autonomia Estatutoa 1979ko abenduan onartu zen, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia osatzen duten herrialdeetarako, gaztelera eta euskara, bi hizkuntzak ofizialki jarriz. Eta Legebiltzarrak onartu zuen azaroaren 24ko 10/1982 Legea, euskararen erabileraren arauen oinarrizkoa dena.

524. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sm 00062 Aldiz, Nafarroak ez zuen hartu bide bera. Han egin denari bidegabekeria deritzot, herrialdeak zatitu ziren hizkuntzen arabera, kasta desberdinekoak balira bezala apartheid lotsagarrien erara jokatuz: a) euskalduna, b) elebiduna, d) gazteleraduna.

525. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00078 1. Askok diote, alafede, arrazatik datorrela. Zatiketa artifizialek feudalismotik datozenak, printzeen arteko ezkontzetan eta biltzar diplomatikoetan oinarritzen direnak indarra galdu dute; germaniar herrialdeetako arrazak, ostera, egonkor eta tinko dirau.

526. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. etxaniz 00260 Azken honetan, esate baterako, Gelsominoren tenore-ahots berezia dugu elementu fantastikotzat hasiera batean, eta gero gezurtien herrialdea bera.

527. 1991> euskara batua saiakera-liburuak heriotza 00161 Gizakiek oso aspaldi ikasi zuten beren burua defendatzen eta, zibilizazio modernoetan behintzat, babesturik daude. Beren bizitzako programa gehienetan ondare genetikoak ematen dizkien aukerak garatuz igarotzen da. Gainera laster lortuko da herrialde garatuetako biztanle gehienak ehun urtetik gora beteta zahardadez hiltzea.

528. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00028 Printzipio orokor honek garrantzi berezia bereganatzen du plan orokor honetan, zerbitzu publikoek oro har eta Haurren Babesak, bereziki, herrialde garatuetan dituzten kezka eta helburuei dagokienean batik bat. Eta erabateko kalitaterako sistemetan jasotzen diren estrategiei darien oinarrizko planteamendu bat ere bada.

529. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00031 Nazio Batuen Biltzar Nagusiak, 1989ko azaroaren 20an egin zuen bileran, Haurraren Eskubideen Konbentzioa onartu zuen, eta gure herrialdean 1991ko urtarrilaren 5ean sartu zen indarrean (1990/12/31ko B.O.E.).

530. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00011 Baliokideak aurkitzeko zailtasunak izan dira sail batzuetan, kontabilitatean eta banku-sisteman batez ere, herrialde bakoitzak bere funtzionamendua duelako.

531. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. busturia 00234 Beraz, dirua lanaren bidez erraz ekoiztu ezin delako ezaugarriak, prima facie, berezko interes-tasak jaisteko nahikoa zailtasuna izango duelako ikuspuntua ez dagoela zuzen suposarazten digu; aitzitik, dirua uzta bailitzan erein ahal izango balitz, edota automobilaren motorearen erara ekoiztu ahal izango balitz, beheraldiak saihestu edo apaldu egin ahal izango lirateke, zeren eta beste ondasunen prezioak, dirutan neurtuta, jaisteko joera hartuko balu, dirua ekoiztera lan gehiago bideratu ahal izango bailitzateke; -ikusten dugunez, hauxe da urre-meagintza duten herrialdeetan gertatzen dena, ildo honetan, munduarentzat, oro har, gehienezko desbiderazioa ia hutsaren hurrengoa izan arren.

532. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00527 Udal-hauteskundeetan, estatu espainolean bizi diren atzerritarrak ere sartzen dira hautesle-erroldan, baldin eta hiritar horiek boto emate arloan elkarrekikotasun-akordioa duten herrialdeetakoak badira.

533. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kintana 00013 Hasieran jende gutxik heltzen dio aukera honi, ez baitute argi ikusten beren eskualdearen garapena posible denik. Baina apurka-apurka gero eta gehiago dira beren herrialdean geratu nahi eta horretarako behar den eskualde-garapena lortzeko presio egingo dutenak.

534. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak erantzukizun zibila 00029 Helburu nagusia kaltetua indemnizatzea denez, bigarren maila batean uzten da erantzulea zehatzea. Autore famatu batek dioen bezala normalean kalte-ordainaren diru-kopuruak zigorra ezartzeak baino hobeto asetzen du (kaltetua); berau kasuaren berezitasunen arabera ezarri daiteke eta gainera irainorde formal bat izatera mugatu daiteke herrialde anglosajoietan gertatzen denaren antzera non penike bateko kalte-ordainak ere ezartzen baitira, eta batez ere, arazoa orden penalera pasatzeak ekartzen dituen ondorio larriak ekiditen ditu.

535. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 00218 Elebidun herrialdean hara zer gertatu zen Nafarroako Epaitegi Gorenak Barañaingo Udalaren kontra jarri zuen auziaz.

536. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. muxika 00040 Azterketa lan honen helburua, gaztelaniaz idatzitako prentsak Hego Euskal Herrian eta herrialde bakoitzean duen zabalkundearen xehetasunak ezagutzea da.

537. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. muxika 00040 3. Azterketako eremu bezala hartu ditugun lau herrialdeetako batean 4.000 aletik gora edo lauren artean 10.000 aletik gora banatzen direnak ere kontuan hartu ditugu.

538. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. muxika 00040 Lehen partean, lau herrialdeetan zabaltzen direla identifikatu ditugun argitalpenak bateratu egin ditugu, HEHko zabalkundea lortuz.

539. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. muxika 00065 Egunkarien eusteko joera hau konpentsatua dago herrialdeen artean. Baina aldeak azaltzen dira beraien artean. Egunkarien zabalkundea gorantz doa Araban eta Bizkaian eta beherantz Gipuzkoan eta Nafarroan. Hala eta guztiz ere, azken hauetan proportzionalki zabalkundea handiagoa da beste bietan baino.

540. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. muxika 00065 Herrialde bakoitzak bertan argitaratutako bere egunkari liderra du, Araban izan ezik, hemen Bizkaiko berbera baita liderra.

541. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. muxika 00065 Baina ez bakarrik egunkariekin, aldizkariekin ere agertzen da bi herrialde hauetako irakurzaletasunaren gailentze hau.

542. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. diez 00040 Iparraldeko garapen ekonomikoa, garatzeko bidean dauden herrialdeetan gu bezainbat baliabide natural kontsumitzen ez dituztelako eta gutxiago kutsatzen dutelako batik bat lortu dela, denon jakinean dago.

543. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 00037 Suedia eta Errusia dira herrialde horiek.

544. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 00057 Finlandiako mugen barnean hitz egiten diren suomieraren dialekto guztietako erakusgarriak daude bertan, eta baita suomiera egiten den beste herrialde batzuetakoak ere, hala nola Suedia, Norvegia eta Errusiakoak.

545. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.j. deogracias 00117 Cesareoren musika gaztelaniaz hitz egiten den Ameriketako herrialdeetan ere saltzen zen.

546. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arruti 00024 Lehen Mundu Gerra hasi aurretik berrogeita hamabost herrialde zeuden britainiarren esku.

547. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arruti 00056 Hiru ziren gerra aurreko testuinguruan europar herrialdeen arteko harremanak larritzen zituzten gertakizunak.

548. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arruti 00064 Herrialde hau inperio zentralen aliatu gisa zegoen gerran.

549. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arruti 00085 matxinatuek Errepublikaren aurka ziharduten eta azken honek laguntza eskatu zien Europa osoko herrialde askori.

550. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arruti 00114 Stalinek eta berak adostutako eragin-eremuen arabera, Erresuma Batuari zegokion herrialde helenikoaren aferez arduratzea.

551. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00009 Hirurogeiko hamarkadan hasi zen emakumezkoen historia historiaren atal berezi moduan aztertzen eta orduantxe hasi zen europar herrialdeetan aitorpen akademikoa izaten.

552. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00091 gerla odoltsu hura bukatu behar zutela eta bakea egin, elkar hartzerik gabe gerla luzatzen ari zela eta herrialde osoa alferrik galtzen.

553. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00106 Euskal Herrian arrasteak izandako hazkunde motela azaltzeko arrazoiak bat baino gehiago izan daitezke, izan ere beste herrialde edota Espainiako bertako beste inguru batzuetan oso bestela gertatu zen.

554. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00151 Baina, nahiz eta herrialde bakoitzak eduki ohi dituen estatistikak, hauek ez daude beti tokiz toki bereiziak.

555. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00113 Subiranotasun ideiarekin estuki erlazionatuak dauden beste ideia batzuk, eta pentsamendu politikorako hau bezain esentzialak direnak, botere eta gobernu, inperio eta herrialde, errege eta Estatu hitzek azaltzen dituztenak dira; baina hauek ez dira subiranotasun ideia bezain zehatzak eta espezifikoak, ez eta hain tekniko eta konplexuak ere.

556. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00109 Bertako ohitura batek ondasun propioak ezarri dituen herrialdeetan, Bodinok dio, oso ondo, irabazpidezko ondasunak baino ez liratekeela konfiskatu behar.

557. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00289 Gisa horretako usadioa, nagusiaren eta esklaboen artean, arrazoizkoa litzateke nagusiek bizitza- eta heriotza-eskubidea dituzten herrialdeetan.

558. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. larrea 0017 Askotan, Guatemalaren garapen eza indioei leporatzen zaie, nahiz eta hauek historian zehar eskulan merke iturri agorkaitza izan, eta beste herrialde elebakar asko egon egoera berean.

559. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. larrea 0017 Larogeigarren hamarkadan herri mugimenduen gorakada zela eta, izugarria izan zen errepresioa, ejertzitoak hilketa handiak egin zituelarik estatu osoan eta batez ere herrialde maietan.

560. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. amonarriz 0081 - Herrialde guztietan euskararen kaleko erabilpena minoritarioa da.

561. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. amonarriz 0081 - Gipuzkoan ezik beste herrialde guztietan (Bizkaian egoera hobexeagoa izan arren) presentziaz baino gehiago latentziaz hitzegin beharko genuke, izan ere kalean euskara entzuteko dauden aukerak oso txikiak baitira erabilpen-proportzioak horren txikiak izanik.

562. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. amonarriz 0081 Abiapuntu baxuko beste herrialdeen joera errepikatzen da.

563. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. amonarriz 0081 Bi neurketak Donapaleun, Maulen eta Atharratzen egin zirenez ordea, herrialde horietako errealitateari buruzko ohar batzuk egin daitezke:

564. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. amonarriz 0084 Herrialdea

565. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0064 Alfabetatze Kanpainetan eta Alfabetatze Batzordearen historian zehar Bizkaia eta Gipuzkoako herrialdeek protagonismorik handiena izan zutela esan behar da.

566. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0064 Herrialde biak eskualdeka banaturik zeuden, eskualde bakoitzean arduradun bat zegoelarik.

567. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. ansola 0108 Ezta ere, orobat, beste sektore askotan berriki industrialduak ziren herrialdeen aurrean.

568. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0042 Berdintasun ereduaren helburua herrialdeen arteko desorekak txikitzea zen, bitarteko gutxien zeukaten herrialdeak eta eskualdeak lana burutzeko beharrezko ziren minimoez hornituak izan zitezen.

569. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0042 Arlo hauei dagokienean Euskal Herri osoan minimo eta maximo batzuen barruan jokatu behar zuten herrialde guztiek.

570. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kazetjardun 1991 0055 Katalunia, kazetaritza-historia oso luzea duen herrialdea da, nahiz eta, egiaz, katalanez egindako kazetaritzaren historia gazteleraz egindako kazetaritzarena baino laburragoa izan.

571. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kazetjardun 1991 0057 Hau erabat katalanez egindako lehen irratetxea izan zen, oso estaldura txikikoa eta lau herrialdeetara ere zabaltzen ez zena.

572. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 1115 Ez dirudi han ere herrialde ezberdinetako euskaldunek elkarlanean anaikiro jardun dutenik.

573. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1993 0017 Herrialdeko biztanle guztien eta haren zatiketa politiko-administratibo guztien inguruko datuak biltzean, laburtzean, baloratzean, aztertzean eta argitaratzean datza Biztanle-Zentsua egitea, datu horiek momentu edo denboraldi jakin bati dagozkionak eta demografikoak, kulturalak, ekonomikoak nahiz sozialak direla.

574. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bapatean/93 0015 Herrialdeak: (eskualde gisako lur eremuak)

575. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. camino 0019 Caro Barojaren ustez, nafartar izatearen kontzientziaz gain, aro modernoan bada nola edo halako batasun sena Hegoaldeko beste hiru herrialdeekiko:

576. 1991> euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0161 Azken finean, Israel Ekialde Hurbileko herrialdea da, beraz, zergatik ez Ekialde Hurbilekoek bezala hitzegin?

577. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0124 HB: Mahai Nazionala osatzen duten 25 kidetatik 5 dira emakumezkoak, eta Herrialdeetako partaidetza berriz Gipuzkoako % 18tik Arabako % 25era bitartean dabil.

578. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0124 Herrialdeetako exekutibetan, 1986ko datuetan oinarrituz, 4 emakume daude Araban, % 21, 3 Bizkaian, % 16, eta 5 Gipuzkoan, % 23.

579. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r.m. pagola 0019 Gure inguruetako herrialde denek edo gehientsuek lehen atlas orokorra aspalditxo egina dutelarik, bigarrena ere osatzen ari dira, eta aipaturiko atlas orokorrean jaso zuten esperientziaz baliatuz, erizpide hertsiagoz ari dira jokatzen.

580. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1995 0018 Herrialde batzuetatik besteetara asko aldatzen bada ere, bertsolaritza gehien errotua dagoen Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako zenbait eskualdetan indar handiz irautea belaunaldi honi zor zaio.

581. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. urbeltz 0062 Festa hauen folkloreratzeak ez ditu eduki gure herrialdean Europako iparrean nabarmentzen diren konnotazioak.

582. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gipuzkoako flora 0007 Hasiera batetan, herrialde hau piriniar eta atlantiko-europar eskualdeetan kokatu behar da, eragin europar eta iberiarrak dituen eskualde konplexu batetan egon arren, ezaugarri europarreko osagai faunistiko eta floristikoak gailentzen direlarik.

583. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gipuzkoako flora 0007 Zazpi herrialdek osatzen dute Euskal Herria.

584. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gipuzkoako flora 0007 Gipuzkoak, Euskal Herriak penintsulan dituen lau herrialdeetan txikienak 1.977'8 kmampsup2;ekin fauna aniztasun handia izan zezakeen arren, errealitatean ez du hainbesterainokoa zenbait arrazoi direla medio, hala nola, giza-populazioaren dentsitate ikaragarria, ehizaren presioa, hezeguneen lehorketa, hirigintza eta baso-politika, habitaten eraldaketa, nekazaritza-abelazkuntzaren betiko ihardueren atzerakada, e.a,...

585. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gipuzkoako flora 0072
- gure herrialdeko ibaien egoera kaotikoa, kutsadura fisiko-kimiko eta organikoari dagokionez;
- habitaten eta ibarren suntsipena eta substratu morfologikoen aniztasunaren desagerpena, oztopo fisikoen eta presen eraikuntzaz gain, espezie horien migrazio eta elikadura-mugimenduetan eragin negatiboa dutelarik;
- urte askotan zehar egon den espezie horien gehiegizko arrantza;
- ibaiak espezie klonatuekin birpopulatzea, eta seguraski kasu askotan birpopulatuarekin batere erlaziorik ez duten beste arroetako aleekin.
Honek eragin handia izaten ari da espezieen garbitasun genetikoan eta aniztasun biologikoan orokorrean ere.

586. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 0014 Arana-Goirik bere Lecciones de Ortografía del euskera bizkaino (1896) liburuan aldarrikatutako herrialde bakoitzak bere literatura euskalkia printzipioari men eginez, hirugarrenik, haren jarraitzaile sutsuetako zenbaitek (Arriandiagak, besteak beste) eginahalak egin zituen erizpide horren egokitasuna eta zuzentasuna frogatu eta sendotzearren.

587. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 0032 Euskaraz den bezainbatean eta 1992 bitarteko epean, Euskal Autonomia Elkartea osatu zuten hiru herrialdeetan eman dira, inon ematekotan, urratsik bizkorren eta esanguratsuenak eta askozaz ere abiadura motelagoz ibili da Nafarroa Garaian.

588. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0155 Gaztelaniadunak, hiri lotegitan bilduta, ghettotan bizi ziren bezala, katalandunak ere bere baitan itxitako ghetto handi bat besterik ez zen herrialde batean sartuta bizi ziren.

589. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0104 Gizon serioa zen eta bestelako ardurak zeuzkan buruan, batez ere bere herrialdearen egoerari zegozkionak.

590. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0103 Eztabaidagai da beti zerria: herrialde askotan erlijioz debekatutakoa da, beste batzutan zikintzat eta kutsakortzat daukate hirugarren batzuk asko estimatzen dituzten bitartean.

591. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0158 Mundu guztiko herrialde gehienetan Euskal Herriko monjaren bat biziko zen.

592. 1991> euskara batua saiakera-liburuak 15 gertaera 0019 Erromatarrek gure herrialdea kontrolatu nahi zuten; Euskal Herria Hispania eta Galia arteko derrigorrezko pasabidea baitzen.

593. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0195 Suedian eta Europako beste herrialde aurreratu batzuetan, mutikoak eta neskatoak eskolan bananduta hezitzeko saioak berreskuratu egin behar direlakoan daude pedagogo edo hezitzaile batzuk.

594. 1991> euskara batua saiakera-liburuak barojatarrak 0058 Gertakari hori berretsita, ezagutza esperimentalaren zehaztasuna iristen da; kontuan hartu behar da, bestalde, giza jarrerak, munduak eskaintzan dizkion materialen artean hautaketa egiteaz gainera mapa batean herrialde jakin bat begiesten dugunean bezala, bizitako mundua egituratzen eta desegituratzen duela aldaerak aldaera, modu batera edo bestera, eta gainera, errealitatearen ondoz ondoko geruzatan sartzen dela, sakonago edo azalago (Rothacker, 1957, 151. or.).

595. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0016 Espainiako Estatuan eta Euskal Herrian gero eta nabarmenagoak dira gutxiengo etnikoekiko arrazakeria eta xenofobia; aitzitik, oso urriak dira, gure inguruko herrialdeekin alderatuz gero, horretarako erabiltzen diren baliabideak.

596. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0143 Kolonia-garaian lotura historikoa izandako herrialdeetako biztanleek araubide bereziak izan dituzte, baina gaur egun eskubide horiek murriztu egin dira eta, ondorioz, lehentasunezko tratamendua baino ez da.

597. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0143 Delitugile bihurtzen ditu, ez egiten dutenagatik, herrialde honetan irauteko lege-egoeragatik baizik.

598. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0159 Osterantzean, dagokion herrialdeko ordezkari diplomatikoari edo kontsulari jakinaraziko zaio, behar dituen ondorioetarako.

599. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0159 Bestela, bere herrialdeko kontsularen bitartez aurkez dezake errekurtsoa.

600. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0181 errefuxiatu politikoak babesteko sistema ahultzen ari da, etorkin ekonomikoen eskaerak hainbeste dira, ezen eskaera pilo horrek zaildu eta oztopatu egiten baitu etorkin politikoen eskaerak bideratzea; gainera, hori izan da etorkin ekonomikoek gehienbat erabili duten bidea gure herrialdean ez-legezko moduan sartzeko.

601. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0181 ebazpen horren arabera oso egokia izango litzateke, errefuxiatuaren estatutua zehazteko, nazio bakoitzaren prozedurak xedapen bereziak izatea, inolako funtsik ez duten eskaerak berehala bideratzeko, aztertze sakona ez baitute merezi eta jasotzen dituzten herrialdeentzat, izapidetze-karga izateaz gain, errefuxiatutzat jotzeko benetako arrazoiak dituztenei kalte egiten diete.

602. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0181 Genevako Konbentzioaren alderdiek onartu zuten hatsapenaren arabera, babes-eskaera izapidetzeko onartzen ez bada edo ezetza emanez gero, eskatzaileak Espainiatik kanpora joan behar du, Espainian sartzeko edo egoteko baldintzak betetzen ez baditu behintzat, atzerritarrentzako sistema orokorra kontuan hartuz, edo, salbuespen gisa, gizalegezko edo herri-onurako arrazoiengatik herrialdean geratzeko baimena ematen ez bazaio.

603. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0199
a) Jaiotzerakoan, aita edo ama espainiarra dutenak.
b) Espainian jaiotakoak, baldin eta, gurasoak atzerritarrak izan arren, haietako bat gutxienez Espainian jaiotakoa bada.
Espainian dauden enbaxada edo kontsuletxeetako funtzionarioen seme-alabak salbuetsita daude.
c) Atzerritar gurasoengandik Espainian jaiotakoak, baldin eta haietako inork ez badu herritartasunik edo haietako inoren herrialdeko legeek ez badiote aitortzen jaioberriari gurasoen herritartasuna.
d) Espainian jaiotakoak, baldin eta guraso edo famili jatorri ezagunik ez badute.
Ondorio horietarako, lehenengo bizileku Espainia izan duten adingabeak Espainian jaiotakotzat hartuko dira.

604. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tutankamon-en hilobia 0124 Horrela bada, hilaren 29an estreinatu genuen ofizialki hilobia, Lady Allenby Lord Allenbyk, zoritxarrez, ezin izan zuen Alkairo utzi Abd el Aziz Bey Yehia, herrialdeko gobernadorea, barrutiko mamour zen Mohamed Bey Fahmy eta zenbait agintari eta funtzionario egiptoar aurrean zirela;

605. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. apalategi 0036 Europako herrialde askotan eta Frantzian bertan ere oraindik arrunta den bere adieran harturik, alegia gizarte bizitzari buruzko eta horretaz gizonek mantendu izan dituzten eta mantentzen dituzten ideiei buruzko gogoeta gisa harturik, soziologia filosofia sozialera biltzen da eta gure estudioari arrotz suertatzen zaio;

606. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. apalategi 0036 eta hartan ikusten bada, herrialde anglo-saxoietan gertatzen den bezala, molderik konplexuenetako gizarteen organizazio eta funtzionamendua jasotzeko ikerkuntza positiboen bilduma gisakoa, orduan soziologia etnografien espezialitate bat bilakatzen da,

607. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. apalategi 0036 Definizio hauei jarraiki, etnografiak zentzu bera hartzen du herrialde guztietan; eta etnologia, herrialde anglo-saxoietan (haietan etnologia terminoa bazterturik geratzen ari baita) antropologia sozialaz eta kulturalaz ulertzen denari dagokio gutxi gora-behera (antropologia soziala batik bat instituzioak ordezkapen-sistema gisa kontsideraturik).

608. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0099 Programa bat egiten duenarentzat, batzuetan beharrezkoa izaten da programa hori bere herrialdeko eta bere adineko subjektuengan detektatutako ezaugarri guztien sintesia azaltzen duen subjektu generiko baten erreferentzia erabiliz egitea.

609. 1991> euskara batua saiakera-liburuak artistas 1995 0024 Esteban Casado-k 1876ko dokumentu garrantzitsu bat ezagutarazi zuen, zeinak begiztatzen baitu Italiako gobernuak eta Espainiako Koroak elkarren artean egindako tratatu bat, posible egiten zuena oin berriko eraikin bat Akademiarentzat jasotzea, gure herrialdeak elizaren eta tempiettoren gain egikaritutako patronatoa aitortu ondoren.

610. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0047 Ziurta daiteke hau ahaleginduko dela naturako misteriorik sakonenetan sartzen, edozelakoa izanik ere bere herrialdeko eta garaiko izpiritua.

611. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0147 Herrialde demokratikoetan, gizon bat, oso aberatsa dela uste izan arren, ia sekula ez da pozik egoten bere aberastasunaz, bere aita bezain aberats ez dela iruditzen baitzaio eta beldur da semeak bera baino gutxiago izango ote diren.

612. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00323 Gainera, batzuetan arrazoi sakonak zituen. Adibidez, 1973an Antonio Tovarrek proposatu zionean Gaztelaniaren Erret Akademian sartzea ezetz erantzun zion: Katalunia herrialde okupatua izan bitartean hura ezin zitekeen Espainiako erakunde bateko kide bihur.

613. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 00053 Zenbat aldiz ez deraut salatu zenbat min zuen bere Xiberuko herrialdeari begirada bat emaitean, eta denbora berean, zer itxaropenak hazten zituen halere lur eta jendalde horrek eman ziezagukeen bat-bateko emaitzekin!

614. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 00054 Eta zer ikusten du Jean Louis Etchecopar jaunak? Jendeak oro, holakoak eta halakoak direla, aberats edo pobreak, gaiztoak edo onak, buru bero edo tontoak, beldurti edo harro, denetarik nahastekatuz berdin, baina oroz gainetik geroz eta gehiago beren etxeko, auzoko, herriko edo herrialdeko erroetarik mozten ari, basa jakintza baten dirdira arin bat baizik ez dutela berdin berekin biltzar tokietan lehen aulkiak harturik ere.

615. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. azkorbebeitia 00053 Honela, eta guri interesatzen zaigun atalera etorriz, irakurleari zerbait geratuko bazaio gogoan iltzaturik, zaldien herrialdearen eta gizakionaren artean dagoen aldea da.

616. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/7 0003 Herrialde honetako tronurako dudamudazko eskubide batzuez baliatuz, 1066an armada txiki batez eraso eta menderatu egin zuen Harold Hastings-eko batailan.

617. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/7 0003 Denbora gutxian, estrategikoki kokatutako zurezko gotorlekuz bete zuten herrialdea eta horietatik kontrolatzen zuten Gilermoren menpekoek populazio anglosaxoniarra.

618. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/7 0055 XVII. mendean Frantzian pilota beherantz joan zen arren, Europako herrialde batzuetan zabaldu egin zen, hala nola Suitzan, Suedian, Alemanian, Austrian, Erresuma Batuan, etab.

619. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0165 Hemen ere gaztelua ume pobreen institutu bihurtu zen eta bertara Europako herrialde guztietatik etorri ziren diszipuluak.

620. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirreazkuenaga 0065 Begi-bistakoa zen Ingalaterra eta Europako iparraldeko herrialdetan baserria erdia laborantzan eta erdia abelazkuntzan ari zela, produktibitate guztiz ona lortzen zutelarik.

621. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jugoslavia 0036 Herrialdeko burokrazia bakoitza, herritarren laguntza bereganatzen saiatu zen, arrenkura ekonomikoei kutsu nazionalista emanez.

622. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i.v. de sarasti 0018 Nekazaritzak herrialdean behar adina elikagai ematen ez zituenez, itsasotik ekartzeko askatasunez baliatzen zen Gipuzkoa behar zituen janariak eskuratzeko, ez baitzuen arielik ordaindu behar.

623. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. aizpurua 0016 Ez herrialde txiroetan bakarrik; baita aberatsetan ere.

624. 1991> euskara batua saiakera-liburuak rol sexualak 0086 XX. mendearen hastapenetan aberatsen eta behartsuen arteko berdintasunak, eta herrialde aberatsen eta herrialde pobreen arteko diferentziak, hirutatik batekoak, edo, bostetatik batekoak izan ziren.

625. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. san martin 0015 Gero berriz, estrategia marinettiarra bere baitara bilduko da, futurismoa sendotzeko, antolatzeko, futurismoa herrialde bakar batean egiteko.

626. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. san martin 0015 Sobiet Batasunarekiko paralelotasunarekin jarraituz, Iraultza iraunkorraren teoriari, hau da, iraultza itsaspenaren bitartez zabaltzearen utopiari, beste ideia bat kontrajarri zitzaion, Sozialismoa herrialde bakar batean defendatzen zuena alegia.

627. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. san martin 0015 Bai, futurismoa herrialde bakar batean eraikitzearen ideiarantz bideratzen ditu bere pausoak ikuspegi estalinistatik, hau da, egintza konkretuek beste herrietako giro abangoardistetan eragin zezaketen bultzada eta ereduaren ikuspegia bereganatuz.

628. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lure/3 0011 Bi lurralde bereizten dira Cadizko herrialdean: ipar-mendebal laua, Guadalquivir ibaiaren arroan, eta hego-ekialde menditsua (Pinar mendia, 1.654 m).

629. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0019 Herrialde batzuetan, Finlandia eta Argentinan, adibidez, Munduaren egoera best seller bilakatu da; Finlandian bakarrik kokatzen den arren fikziozko ez direnen best seller zerrendaren lehen buruan.

630. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0019 Gainera, hizkuntza batzuetan zenbait argitaraldi daude: gaztelerazko aldaera, adibidez, Bartzelona, Mexiko Hiria eta Buenos Airesen argitaratua da, ingelesezko hiru edizio ezberdin, Estatu Batuak eta Canadarako, Indiarako eta Erresuma Batua, nahiz, Commonwealth-eko beste herrialdeentzako kaleratzen direlarik.

631. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0040 (...) eta garapen bidean dauden herrialdeetako diru sarrera laburreko etxe asko, inolako zerbitzurik gabe daude.

632. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0040 Bai herrialde industrializatuetan bai Hirugarren Mundukoetan ere, bizileku asko kontagailuz hornitu gabe daude, horrek ezinezko egiten duelarik jendeari beraien ur-erabileragatik egoki ordainaraztea.

633. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0079 Prozesu hori bizkortu egin zen, gainera, herrialde afrikarren independentzia, eta, beste zenbait eraginen ondorioz.

634. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0119 Sortzen den hutsunea estaltzeko, elektrizitate eskaintzen duten zerbitzu publikoak indar instalakuntzak ari dira eraikitzen ahalik eta azkarren, garapen bidean dauden herrialdeetan.

635. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0119 Mundu Bankuko ekonomilari zaharrena den John Besant-Jonesek zapuzketa ekonomiko masiboa aurreikusten du garapen bidean dauden herrialdeetan 90ko hamarkadan zehar energia sektorearen krisia ez bada gainditzen.

636. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0119 Herrialde gehienek urte batean zerbitzu horren beharra duten familien % 2-3ra bakarrik zabaltzen dute sare elektrikoa eta erritmo hori populazioaren hazkundearen azpitik dago askotan.

637. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0157 Hori garrantzitsua da bereziki, balio handiko oinarrizko Industria sustatzen saiatzen diren herrialde azpigaratuentzat.

638. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0157 Eta, autoa jende gutxiren eskueran dagoen herrialdetan, tren bagoien produkzioak etxeko auto industria ezartzen saiatzean baino arrisku ekonomiko gutxiago eskaini ditzake.

639. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0157 Ekialde Europako zorretan murgildurik dauden kapital gutxiko herrialdeek, eta Sobiet Batasun ohiak, trenen ekipamendua hornitzeko ahalmen handia dute.

640. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0157 Herrialde industrializatuek ere, tren bagoi manufakturaz balia daitezke.

641. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0160 6. Ekonomi hazkundea baldintzatzen duten faktoreak azaltzea eta ekonomi hazkundearen arazoak eta garapenarekiko desberdintasunak baloratzea, herrialde garatuen eta azpigaratuen arteko desberdintasunak aztertuz.

642. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0160 Era berean, garabideko herrialdeek Mendebaldeko herrialdeen garapen eredua jarraitzeko dituzten arazoak aztertzean, herrialde garatuekin dituzten elkartrukaketa-harremanetan arreta berezia jarri beharra dago.

643. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0239 Hezkuntzaren egokitasuna, herrialde baten tradizio historiko, kultural eta erlijiosoak identifikatu eta mantentzea eta bilakatzen ari den estatu moderno gisa dituen beharrak asetzea helburu izateari dagokio.

644. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0239 Hezkuntzak gizarteratze-prozesuan (hau da, gizabanakoak gizarte-taldeen arauak eta iharduerak ikasten ditueneko kultura transmititzeko prozesuan) betetzen duen zeregin garrantzitsua ikusita, nazio independente gazteek eta garapen bidean dauden herrialdeek, oso ongi ezagutzen dituzte atzerriko hezkuntza-sistemak itsu-itsuan onartzeak dakartzan arazoak.

645. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0239 Garapen bidean dauden herrialdeek gizarte industrial moderno bilakatzea dute helburu amankomun, baina beren kultura tradizionalen elementu preziatuenak mantenduz.

646. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0239 Herrialde bakoitza bere beharretara moldatuta dauden teknikez hornitu beharko da, beren giza eta ekonomi baliabideak kontuan izanik.

647. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0293 Azkenik, Asiako hegoaldean lehen mailako irakaskuntzari eta 6-11 urte-bitarteko multzoari dagozkien eskolatze-tasen arteko diferentzia, neurri handi batean, 5 urtekin Bangladesh, India eta Pakistanen eskolaratutako haur-kopuru itzelaren eta bestalde oso populaturik dauden herrialdeotan lehen mailako irakaskuntzak 5 urte baino ez irautearen ondorio da.

648. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0293 Azkeneko bi hamarkadetan garapen bideko herrialde gehientsuenek, beren garapen nazionalaren betekizun nagusitzat jo dute lehen mailako irakaskuntza orokortzea.

649. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0293 Honela, 1960an Karatxi-n egin zen konferentzian 1980. urtea mugatzat hartu zen Asiako ia herrialde gehienetan lehen mailako irakaskuntza orokortzeko.

650. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0293 Santiagoko konferentzian berriz, (1962an) Latinoamerika eta Karibeko herrialdeei helburu hau gehienez ere 1970erako betetzeko proposamena luzatu zitzaien.

651. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0293 Kopuru global hauek, noski, eskualde bakoitzeko herrialde populatuenen ikasle-kopuruaren garrantziaren araberakoak dira.

652. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0293 4. taula ikusirik, 1980. urtean lehen mailako irakaskuntza orokortuta izateko helburua hainbat lurraldek lortua ez zutela egia bada ere, helburuok garapen bideko herrialdeetan hezkuntzarako baliabideak suspertzen lagundu zutela esan behar da.

653. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0293 1 Koantitatiboki, herrialde batek lehen mailako irakaskuntza orokortua duela, tarte honetako eskolaratze-tasa gordina %100era iristen denean esaten da, hots, lehen mailako irakaskuntzako ikasle-kopurua lehen mailako irakaskuntza egiteko adinean dagoen haur-kopuruaren berdina denean. Alabaina, ikasturte-errepikatzeak eta berandu eskolaratzeak biltzeagatik eskolaratze-tasa puztuta dagoela eta bestetik, eskola-uzteak direla medio jaitsiarazita dagoela kontuan izanik, ez da neurketak egiteko tresnarik zehatzena. Gerta daiteke adibidez, ikasturte-errepikatzeen tasa altuek eskolaratze-tasa %100 gainditzea eragitea, haur guztiak eskolaratuta ez dauden kasuetan ere. Alderantziz, galera-tasa altuek eskolaratze-tasak %100etik behera jaitsiaraz dezakete nahiz eta haur guztiak hasieratik eskolaratuak izan. Eskualdeei dagokienez, lehen mailako irakaskuntza orokortzeko helburua %100eko eskolatze-tasa gordina lortzea dela definitu da. Eskualde-mailan erabiltzen den definizio honek, beste zehaztasun falta bat du eskualde gehienetan lehen mailako ikasketek duten iraupen ezberdinagatik.

654. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0180 Estaturik gabeko herrialdeen kasuan, hainbat toponimo hizkuntza gutxituetan nola diren ere azaltzen dugu, izen hauen erabileraren gaineko gomendioekin.

655. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0305 Majlis. Iraneko eta beste herrialde musulman batzuetako parlamentua.

656. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0013 Kontabilitate Nazionalaren helburua litzateke, kontu-multzo xehetu eta koherente baten bidez, herrialde bateko iharduera ekonomikoaren ikuspegi sistematizatua eta ahalik eta osotuena eskaintzea.

657. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0013 Konparagarriak egiteko asmoak, bestalde, halako marko metodologiko komun batzuk eman ditu ondorio bezala herrialde guztietarako.

658. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0013 Abiapuntua, kontutan hartzen den herrialdeko unitate egoiliarraren definizioa da.

659. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0013 Eta halakotzat ulertzen da, bere geografi eremuan interes-zentru bat duen hura, hau da, herrialde horretan urte bat baino gehiagoko denboraldian eragiketa ekonomikoak egiten dituena.

660. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ele 1995 0066 Ahoskera ikasteko MacEnglish izeneko ikaste-programa eta atzerriko herrialde batean moldatzeko Learn to Speak programa aipatutako autore-paketeen bidez sortutako aplikazioak ditugu.

661. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. lartategi 0054 Nik ere, herrialde bakoitzak (EEBBek eta Euskal Herriak, kasu honetan) bizi dituen baldintza berezien eraginez, itzulpen deskriptiboa egin izan dut hitz zenbaitekin.

662. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. basurko 0073 Bigarren mailako hezkuntzan zientziak, matematikak eta hizkuntzak ikasle gutxik ikasten zituztela behatu zen, eta horretan ikusi zen beste herrialdeen aldean Ingalaterrak zeukan garapen ekonomiko urriaren kausa.

663. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. basurko 0076 Irakasgai bakoitzak, neurketak eta zeharkako gai bakoitzak bere karpeta propioa du, eta bertan xehetasun ugari jasotzen da, oso ugari beste herrialdeetan gertatzen denaren aldean.

664. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. unsain 0050 Horretarako beharrezkoa gertatzen da pilotaren osasuna ziurtatuko duen ingurua planifikatzea eta, horrenbestez, hasierako diagnosian jarraitu beharreko helburuak hasiera-hasieratik zehaztea, federazio-estamentu eremu desberdinen (Eusko Jaurlaritza-Kultura Saila, Euskadiko Pilota Federazioak, Herrialde desberdinetako Federazioak, Euskal Kirol Institutua, Pilota Klubak, Ikaspilota, etab.en) estrategia bateratua abiapuntutzat hartuta.

665. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arrieta 0086 Israel ez arabearra, ez musulmana eta petroliorik apenas ez duen herrialdea, ia hegomendebaldeko estatutik nabarmenena da.

666. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arrieta 0086 Ordutik honantz lau gerra izan ditu inguruetako herrialdeekin (1948, 1956, 1967 eta 1973), bitarteko uneak ere ez gerra ez bake izan direlarik.

667. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arrieta 0086 Kristo aurretikako V. mendez geroztik Palestina izenez ezagutzen den Jesusen herrialdea, 250 bat kilometrotako luzera duen lauki bat da.

668. 1991> gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0042 ONU. Errialde, aberri ta gizonen eskubideen zaitzalle izateko sortutako eralguntza arrigarria.

669. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0028 Portugal asi da menpe zeuzkan errialdeetako, fruitua jasotzen.

670. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18512 Tarifa hori da, hain zuzen, aldaketa honen bidez etorri den berrikuntzarik garrantzitsuenetakoa, bere tarteek eta tasa marjinalek gehiengo eta gutxiengoek izango duten murrizketa mamitsuak gure inguru hurbileko herrialdeetan indarrean dauden sistemetara hurbiltzen baikaituzte.

671. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00050 Turkia, Kurdistan, Iran, Belutxistan, Pakistan, Hunza, Batistan Punjab, India, Nepal, Tibet, Txina eta Myanmar. Hamairu herrialde hauek txirrindulaz urratu izanaren arrazoiak Amaiak agertu zituen liburuaren aurkezpenean. Bere irudikotz bizikletak herrialde bat ezagutzeko erritmo egokiena eskaintzen du, isila izanik, kutsatu gabe, ia arrastorik utzi gabe. Herritarrekin harreman zuzena izateko parada eskaintzen du eta edonora eraman gaitzake.

672. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00050 Bizikletak herrialde bat ezagutzeko erritmo egokia eskeintzen du, isila delako, kutsatzen ez duelako, herritarrekin harreman zuzena izateko parada eskaintzen duelako

673. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00050 Pasatu ditugun herrialdeetako pertsonek irakatsi diguten adina zuei irakastea da gure helburua

674. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11700 Horrekin batera, kirolarientzako osasun-txartela eratzeko aukera jaso da, beste herrialde batzuetan egiten den modura.

675. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00017 Bigarren Mundu Gerra garaian, judu askok Suitzako bankuetan ezarri zuten beren dirua naziengandik ihesi, Suitza herrialde neutrala baitzen.

676. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05602 - Informazioko gizarteak, aldaketa teknologikoek ekarri dituzten beharrizan berriek eta tokian tokiko eta herrialdeko merkatuen ohitura berriek sortu dituzten enpresen aukerez baliatzea.

677. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05603 - Eskaera aurkezten duten egunean Bizkaiko Herrialde Historikoan erroldatuta egotea.

678. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 00086 Jainkoaren erreinua ezagutzen ez zuten errialdeetara joatea aintziñako oitura da.

679. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 00086 Kanpoko errialdeetan misiolari izateko, ordea, emen izan bear da.

680. 1991> sailkatu gabeak egunkariak x. erbiti 00086 Ze Berri aldizkari onek, utsune bat betetzera dator errialde auen biztanleei berriek emateko.

681. 1991> sailkatu gabeak egunkariak x. erbiti 00086 Aldizkari azken alean, bonapartek 1863 egin zuen mapan ikusten den bezala, euskaldunak ziren errialde auek, bainan desagertzen joan da euskara inguruetatik, ondoko aranetatik, eta gehiaho oraindik Iruñeko iritik.

682. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bereziartua 00085 Beraz arrainen lehortze natural on bat lortu ahal izateko, arrainak ahalik eta freskoena izan behar du eta klima egoki bat behar da; hau dela eta kontsebaketa mota hau batez ere iparraldeko herrialdeetara mugatzen da.

683. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. asurmendi 00024 Batez ere, herrialde bakoitzean grabatzeko sistema bat erabiltzen delako, eta horiek guztiak hemen egokitu behar izan ditut.

684. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. asurmendi 00024 -Diskoa hainbat herrialdetan, hainbat lagun artean, eta musikari ezberdinekin grabatu izanak berezitasun puntu bat eman dio. Nazioartekotasunaren zigilua darama nolabait. Internazionalismoaren bidea da zurea. Zergatik?

685. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00023 Nik ez nuen ez Berlingo Harresia ez Gerra Hotza asmatu. Nazioarteak onartzen zuen herrialde baten legea bete besterik ez nuen egin, argudiatu du Krenzek.

686. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 18426 Euskadiko Lurralde Antolaketa Batzordeko Gipuzkoako Hirigintza Planeamenduko Sekzioak, otsailaren 13an izandako 1/1995 batzarraldian, espedienteari inolako eragozpenik ez jartzea erabaki zuen, martxoaren 5eko 44/1985 Dekretuak, Autonomi Elkarte osorako erakundeetatik Gipuzkoako Herrialde Historikora hirigintzako zerbitzuak eskualdatzekoak, eranskinean aipaturikoaren arabera betebeharrekoak diren alderdietatik begiratuta.

687. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0040 Euskal Herriko eta herrialdeetako federazioek antolatuta, taldeen arteko ETB-DV txapelketa jokatuko da orain dela bi urte bezala.

688. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0040 Horregatik, herrialde ezberdinetako kirolariak agertzen dira taldeetan.

689. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0026 Antolatzaileek herrialde guztietako 150 pertsona biltzea espero dute.

690. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0009 Egungo gobernuen arteko estradizio itunak delitu ekintza larrietarako direla zioen, eta delitua bi herrialdeetan egindakoa behar duela izan estradizioa justifikatzeko.

691. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0009 Gainera, herrialde bakoitza burujabe dela bere erabakia har-tzeko zioen Le Soir-en komentarioak.

692. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0009 Bi herrialdeen artean estradizio itun bat badago, pentsatzekoa da estradizioa onartzera doan herrialdeak bere erabakia justifikatuko duela, nazioartean agerian uzten ari delako bere erantzukizuna eta sinesgarritasuna.

693. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0009 Hori dela eta, gerta daiteke errefuxiatua Espainiara estraditatzea edo Mexikotik kanporatu arren Espainia ez den beste herrialde batera bidaltzea.

694. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0024 BALITEKE herrialde horretako Gobernuak eta gerrillak laster hastea berriz etenda dagoen bake prozesua, NBEk elkarrizketatzeko baldintzak badirela adierazi ondoren.

695. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0024 YEMEN eta Eritreako Atzerri ministroak egunotan bilduko dira bi herrialdeok Itsaso Gorrian dagoen irla baten subiranotasuna lortzeko duten lehiari irtenbide bat bilatzeko.

696. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0024 Frantziak egindako proposamenari jarraituz bilduko dira bost herrialdeotako ministroak, Gran Hanish irlaren auziari buruz negoziatzeko.

697. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0024 Gainera, Atlantara joango diren ordezkariek jasango dituzten tentazioez ohartarazi zuen: Presioa izango dute, gure herrialdea kosta ahala kosta ito nahi duen munstro inperialistaren lurraldean direlako.

698. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0024 Ondorioz, Kubako federazioek kirolariak esportatu dituzte beste herrialdeetara.

699. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0024 Kubatar entrenatzaileak daude hogeita hamalau herrialdetan.

700. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0020 Horretarako, Bonn ohartu da ez dela nahikoa 1999an euren dirua euro bihurtuko duten herrialdeak zuhurtasun handiz aukeratzea, baizik eta gainera beharrezkoa dela aurrerantzean herrialde horiei aurrekontuetan diziplina gogorra exijitzea.

701. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0020 Frantzia, EBko herrialde gehienak bezala, Waigelek Egonkortasunerako Hitzarmenean proposatutako neurri gogorren aurka azaldu da.

702. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0020 Besteak beste, Alemaniak proposatu du Europako Banku Zentralak gogor zigortzea Moneta Batasunaren hirugarren fasean sartu diren herrialdeak beren defizita % 3tik gora badute.

703. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0020 Instituzioen erreformari dagokionez, EBn herrialde gehiago sar daitezen moldatu beharra ikusten dute, kide gehiagorekin oraindik gehiago burokratizatu beharrean malguago eta herritarrengandik gertuago egon daitezen.

704. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1997 0007 Urtean zehar gure zeregin nagusia herrialde honetako hainbat puntutan garapen prozesuak bultzatzea izaten da, euskal herritarrok gure udalen bidez lankidetzara bideratzen dugun laguntza kudeatuz.

705. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0054 Euskal Herriko herrialde desberdinek hartzen dituzte txandaka meza horiek antolatzeko ardura, eta urtarrileko hilabete honetan hiru meza eskainiko dira Nafarroatik, hirurak Iruñako Asisko San Frantzisko parrokiatik.

706. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0050 Kontzertu hau Getxon eman ondotik, beste hainbat tokitan eskaintzen ari dira, Nafarroan Atarrabian izan zen azkenekoa, eta hurrengo hilabeteetan beste hainbat hiri eta herrialdeetan emanen dute, hala nola, Madril, Bartzelona, Sevilla, Zaragoza, Valladolid... eta Holandan eta Argentinan ere.

707. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0028 Batzuk herrialdeko iparralde, ipar mendebaldean, eta besteak, Iruñerrian; industria garatuta dagoen inguruetan batez ere.

708. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0001 Uztailaren 23ko 4.583/1992 FORU AGINDUA, Bizkaiko Herrialde Historikoko ehizarako aldi baliogarriak eta 1992/1993.eko ehizaldirako ezarri edo luzatzen diren geben bereziak finkatzen dituena.

709. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0001 Horrenbestez, 1992.eko ekainaren 18an horretarako bildu zen Ehizarako Lurralde Kontseiluari entzun ondoren, eta Autonomi Elkartearen Baterako Erakundeen eta haren Lurralde Historikoetako Foru Organoen arteko Harremanei buruzko Legeko 7.b)3. artikuluan ezarritakoari doakiola, Bizkaiko Herrialde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko Foru Araueko 39 eta 64. artikuluetan gai honi buruz iratxikitako funtzioak direla bide, hauxe XEDATU DUT:

710. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0001 1.1. Bizkaiko Herrialde Historikoan ehizean egiteko egun baliogarriak, orohar, aldi baliogarriaren barruko ostegun, larunbat, igande eta jaiegunetara mugatuko dira.

711. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0007 Herrialde historikoen arteko mugan zehar jarraitzen da, era berean bide publikoarena dena, basoko 68. mugarriraino, bertan Arabako muga bukatzen delarik.

712. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0008 Bizkaiko Herrialde Historiko osoko nahiz eskualde bateko ehiza aberastasunari, klima edo biologiazko inguruabarrek edo espezieen artapenerako guztiz desegokiak izan daitezkeen bestelakoek sor lekizkioketen kalteei aurre egin nahian, Sail honek, Ehizarako Lurralde Kontseiluari behin entzun eta gero, berea egiten du espezie guzti hauetarik bakan batzuren edo guztien ehizarako aldi baliogarriak aldatzeko ahalmena, babesteko neurri hauek aprobetxamendu komuneko ehiza lurreei zein ehiza erregimen bereziaren menpekoei aplikatu ahal izango zaizkielarik.

713. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0011 Aurreko eginbidearen aurka, Zerga-bilketa Zerbitzuburu jn.ari erreklamazioa jarri ahal izango zaio, hamabost eguneko epearen barruan (iragarki hau argitaratu eta biharamunetik zenbatu behar izanik), beren idazkiari bidezko agiri-froga erantsiaz, Bizkaiko Herrialde Historikoko Zerga-bilketari buruzko Araudiko 186. artikuluan xedatutakoaren arabera, erreklamazioa jartze hutsak prozedura etenen ez duela, aipatu legezko testuko 189. artikuluan ezarriak diren edukin eta baldintzetan salbu.

714. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0039 Europako zenbait herrialderekin elkarturik, Euskadin ez da sagardo asko egiten, 7.000.000 litro inguru, beharbada, kontu garbirik jakiterik ez dagoenez.

715. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0022 Kongresu honek hiru atal nagusi izango ditu: Estatutuak, zeren lotura bat behar dugu geure artean eta orain bilatzen saiatuko gara; estrategia sindikala, linea sindikala definitzea edo orain duguna erreafirmatzea, eta hortarako dena irikia dugu, aportazio guztiak hortan edukiko ditugu; eta herrialde baikotzak egingo duela azterkerta, zen harreman duen Diputazioarekin, Udaletxeekin, Kamarekin, Kooperatibekin...

716. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0018 Proba nagusi honetako antolatzaileen nahia gure herrialdean zehar ahalik eta toki gehinetan bertso saio bat eskeintzea zen eta era honetan kanporaketak Antzuolan, Deban, Usurbilen, Aretxabaletan eta Hondarribian izango dira, final laurdenak Beasain, Azkoitia, Oiartzun eta Eibarren, final erdiak Tolosan eta Oñatin eta abenduak 22ko finala Donostian.

717. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0048 Horrela ezagutu ditut, oso azaletik bada ere, Europako herrialderik gehienak.

718. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0013 Nafarroan, Iparraldean nagoenean Akitania osoa barne, baita Errioxa barne ere, badakit euskalerrian diraudala; oso herrialde berezitan (gipuzkoarrak munduaren zila izaten ohiturik omen dagoz), baina barnean dauzkan ezberdintasunek Euskadi osatzen dute: bitarteko, ustezko arbitrio arbitrarioak zeharkatzen ditudanez gero, beti aldakorrak diren azentuek, doinuek (itsasokoa, mendikoa, artzainena, kalekoa, iragarkiena) ohiturek, izenek, lexikoek Euskadiz kanpo ez naizela jeitsi konfirmatzen didate.

719. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j. añaga 0030 Sendagaien aurrerapenak zertarako, errialde beartsuetako errukarriei ez laguntzekotan, gure arteko zaar eta gaixo senda-eziñak orduz-leen iltzekotan?

720. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1324 Foru Agindu honen aurka, administrazio bideari amaiera eman ez bait dio, Foru Aldundi Txit Gorenari, jakinerazpen honetatik zenbatu beharreko 15 eguneko epearen barruan, gorabidezko errekurtsoa jarri ahal izango zaio, Bizkaiko Herrialde Historikoko Foru Erakundeen hautapen, antolaketa, erregimen eta funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Araueko 69.2. artikuluan ezartzen denaren arabera.

721. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6050 Obrak burutzeko beharrezkoak diren udal eta herrialde mailako baimen, lizentzia eta haizugoen kaltetan gabe eta horiekiko atxekimendurik gabe ematen da baimen hau; eskegileak derrigorrez izan beharko dituela baimen horiek.

722. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0007 Ekitaldian EEk Euskal Autonomi Elkarteko hiru herrialdetako diputatu nagusirako eta nafar gobernurako hautagaiak aurkeztu zituen.

723. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0007 Horrez gain, Arabako Diputaziorako zerrendaburu den Victor Martinezek esan zuenez, zerbitzuak sortu behar dira herrialde guztian, jendeak Gasteizera emigratu ez dezan.

724. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0007 Bizkaiko hautagaia, Jose Luis Lizundia, bere alderdia Bizkaiko Diputazioko gobernuan egongo dela ziurtzat jo zuen ere, herrialde honek pairatzen duen industri eta ekonomi gainbeheradaren aurka borrokatzeko.

725. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0007 Askapenaren ustez herrialde hauek gerran izan duten partehartzeak hirugarren munduko herrialde deritzonetan ondorioak izan ditzake.

726. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0007 Herri kurduarengan berriz, humanitarismo faltsua erakusten ari direla orain mendebaldeko herrialdeek salatu zuen Askapenak, eta independentziarako duen eskubidea ukatzen zaiola.

727. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0003 El Salvador bezalako herrialde batean, desmilitarizatzea, eta bide horretan Indar Armatuak depuratzea, eta bi armadak botere zibilaren menpeko polizi-indar bakar batean bateratzea, bete betean iraultzailea da.

728. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0010 Bizkaiak, berriz, ez du baimenik eman San Migel feriko ganadua herrialdea hartan sartzeko.

729. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 Guztira, herrialde desberdinetako hamabi haur saritu zituzten, komunitatearen edo ingurugiroaren alde egindako lan baliotsuagatik, edo egoera berezietan izandako jarrera eta ausardia pertsonalagatik.

730. 1991> sailkatu gabeak egunkariak k. san julian 0003 Baina, beti dago bainaren bat, Estatuko instituzioen jitea ikusiz, eta gizartea osatzen duten pertsona normalen abegikortasuna kontutan edukiz, gutxitu fisikoek erabat ezberdina den herrialde, hiri, unibertso bat osatu dugu, beste bizitza bat agian?

731. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4772 PROBIDENTZIA: Gipuzkoako Herrialde Historikoko Zergabilketari buruzko Erregelamenduak 136. artikuluan (apirilaren 9ko 27/1991 Foru Dekretua dela medio onartua) emandako eskumenaren arabera, 1993ko maiatzaren 4ean Ogasuneko zuzendari nagusiak erabaki zuen behean azalduko den enbargatutako ondasun higiezina enkante irekiaren bidez inorenganatzea.

732. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4772 Beraz, egin bedi aipatu enkantea, Gipuzkoako Herrialde Historikoko Zergabilketari buruzko Erregelamenduak 137, 138 eta 139. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

733. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4772 Lehen lizitazioa iraganda, ondasun higiezina esleitu gabe gelditzen bada, zuzenean esleitu ahal izango da enkantea lehen lizitazioan egin eta hilabeteko epean, Gipuzkoako Herrialde Historikoko Zergabilketari buruzko Erregelamenduak 140. artikuluan xedatutakoa aplikatuz, esleipenaren gutxieneko salneurria lehen lizitaziorako aipatu oinarria izanik.

734. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4775 PROBIDENTZIA: Gipuzkoako Foru Diputazioko Ogasun eta Finantza Departamentuko Aholkularitza Juridikoak Erregelamendu Hipotekarioko 26. artikuluari buruzko txostena egin ondoren, bidezkoa da esleitutako higiezinen salmenta eskriturak ematea, Gipuzkoako herrialde historikoko Zergabilketaren Erregelamenduak 141. artikuluan xedatutakoaren arabera.

735. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4775 Probidentzia hori zordunari eta, hala dagokionean, bere ezkontideari jakinarazi ezin izan zaionez, Gipuzkoako herrialde historikoko Zergabilketaren Erregelamenduak 92-6 artikuluan xedatutakoa betez, ediktu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara eman eta Lezoko Udaleko iragarki taulan jendaurrean jarriko da, berak jakin dezan, eta interesatuari errekerimendua egiten zaio prozedurara ager dadin bera edo ordezkari bat bidaliz, espreski ohartaraziz zortzi eguneko epean, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen denetik zenbatuta hala egiten ez badu jakinarazitzat joko dela prozedura burutu arteko hurrengo iharduketetan, agertzeko duen eskubidearen kalterik gabe.

736. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4776 PROBIDENTZIA: Gipuzkoako Herrialde Historikoko Zergabilketari buruzko Erregelamenduak 136. artikuluan (apirilaren 9ko 27/1991 Foru Dekretua dela medio onartua) emandako eskumenaren arabera, 1993ko maiatzaren 12an Ogasuneko zuzendari nagusiak erabaki zuen behean azalduko diren enbargatutako ibilgailuak enkante irekiaren bidez inorenganatzea.

737. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4776 Beraz, egin bedi aipatu enkantea, Gipuzkoako Herrialde Historikoko Zergabilketari buruzko Erregelamenduak 137, 138 eta 139. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

738. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4776 Lehen lizitazioa iraganda, sorta hori esleitu gabe gelditzen bada, zuzenean esleitu ahal izango da enkantea lehen lizitazioan egin eta hilabeteko epean, Gipuzkoako Herrialde Historikoko Zergabilketari buruzko Erregelamenduak 140. artikuluan xedatutakoa aplikatuz, esleipenaren gutxieneko salneurria lehen lizitaziorako aipatu oinarria izanik.

739. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4782 Gipuzkoako herrialde historikoko ikastetxeentzako kirol materialaren hornidura esleitzeko lehiaketa.

740. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4782 Diputatuen Kontseiluak 1993ko maiatzaren 11n hartutako Erabakiak dioena betez lehiaketa irekirako deia egiten da Gipuzkoako herrialde historikoko ikastetxeentzako kirol materialaren hornidura esleitzeko.

741. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4782 Kontratuaren xedea da 1992-1993 ikasturteko Eskolako Kirol Programaren barruko ekintzetako edozeinetan parte hartu zuten Gipuzkoako herrialde historikoko ikastetxeentzako kirol materialaren hornidura esleitzea.

742. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4785 Arrasatetik Arabara Aramaiotik barrena doan errepidea, Garagartza auzategitik Gipuzkoako herrialdeko mugaraino, zabaldu eta hobetzeko (Gakoa: I-EM-I 10/90) Proiektuaren Hartu Aurreko Aktak egiteko deialdia.

743. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4785 Diputatuen Kontseiluak 1992ko irailaren 22an hartutako Erabakiaren bidez Arrasatetik Arabara Aramaiotik barrena doan errepidea, Garagartza auzategitik Gipuzkoako herrialdeko mugaraino, zabaldu eta hobetzeko (Gakoa: I-EM-I 10/90) Proiektua behin-betiko onartu zen.

744. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4785 Arrasatetik Arabara Aramaiotik barrena doan errepidea, Garagartza auzategitik Gipuzkoako herrialdeko mugaraino, zabaldu eta hobetzeko (Gakoa: I-EM-I 10/90) Proiektuak erasandako ondasunak eta eskubideak.

745. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0001 Bizkaiko Herrialde Historikoko Zerga-bilketari buruzko Araudiko 118.3. artikuluan xedatutakoa betetzeko, zordunari haren berri emateko ahaleginak egin ziren, ezer lortu gabe, ordea.

746. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0001 Aurreko diligentziaren aurka, Zerga-biltzailetza Zerbitzuei, honako hau Bizkaiko Egunkari Ofizialean argitaratu eta hamabost egunetako epearen barruan, erreklamazioa jarri ahal izango zaie (Bizkaiko Herrialde Historikoko Zerga-bilketari buruzko Araudiko 186. art.).

747. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0002 Probidentzia.- Bizkaiko Herrialde Historikoko Zerga-bilketari buruzko Araudiko 94 eta 99. artikuluek ematen didaten ahalmena erabiliz, zorraren zenbatekoari ehuneko hogeiko (% 20) errekargua dagokiola adierazi eta zordunaren ondarearen aurka betearazpidez jotzea xedatzen dut, araudi horretako manuen arabera.

748. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0002 Bizkaiko Herrialde Historikoko Zerga-bilketari buruzko Araudiko 100. artikuluan xedatutakoa betetzeko, aipatuko diren zordunei aurreko probidentzia jakinarazten zaie, ediktu hau Bizkaiko Egunkari Ofizialean sartu eta hurrengo hogeita lau orduetako epemugaren barruan, printzipal, errekargu eta arauzko kostuen ziozko zordunketak ordain ditzaten agindeia egiten zaielarik, bestela, besterik gabe, haien ondasunak bahitzeari ekingo zaiola ohartaraziz.

749. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0002 Eta bertan dauden helbideetan zordunak non dauden jakiten ez delako, ediktu hau Bizkaiko Egunkari Ofizialean argitaratzen denetik zenbatu beharreko hamabost egunetako epemugaren barruan, haiek beraiek edo ordezkari baten bitartez bakoitzari irekitako espedientera ager daitezen agindeia egiten zaie, egun horiek agertu gabe igarota, ihesle direla adieraziko dela ohartaraziz eta espedienteen izapidetzari eman beharreko jarraipena eta jakinarazpenak Bizkaiko Herrialde Historikoko Zerga-bilketari buruzko Araudiko 99. artikuluan aurrikusitakoaren arabera eginez.

750. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0002 Aurreko probidentziaren aurka, hamabost eguneko epearen barruan, Ogasuneko Diruzaintzari birjarpenezko errekurtsoa, edo Ogasun eta Finantza Saileko Bizkaiko Foru Auzitegiari ekonomia-administraziozko erreklamazioa, jarri ahal izango zaie, epe biok iragarki hau Bizkaiko Egunkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik zenbatu behar direlarik; nolanahi ere, errekurtsorik jartzeak ez du premiamenduzko prozedura etenen, Bizkaiko Herrialde Historikoko Zerga-bilketari buruzko Araudiko 189. artikuluan aurrikusitakoaren arabera eta haren baldintzetan salbu.

751. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0003 Urtarrilaren 28ko 249/93 FORU AGINDUA, Bizkaiko Herrialde Historikoan 1993.eko denboraldian barne uretan arrantzan egin ahal izateko epealdiei eta gebenei buruzkoa.

752. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0003 Ibai Arrantzari buruzko 1942.eko otsailaren 20ko Legean, eta berau betearazteko onetsi zen 1943.eko apirilaren 6ko Araudian eta xedapen gehigarrietan ezarritakoarekin bat etorriz, beharrezkotzat jotzen da 1993.eko denboraldirako arrain aprobetxamenduko motak arrantzatzeko epealdi baliogarriak araupetzea, haien biztanleriak babestu eta hobetzeko eta Bizkaiko Herrialdean nahikoa babesik edo nahikoa kiderik ez duten bestelakoen arrantza gebentzeko.

753. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0003 Jarraian zerrendatuko diren motak 1993.eko honako arrantza denboraldi honetan zehar Bizkaiko Herrialde Historikoko barne uretan arrantzan harrapatu ahal izango dira:

754. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0004 I. ERASKINean azalduko da zehatzago Herrialde Historikoan dauden barrupe ezberdinetan, arrantzan egin ahal izateko epealdi baliogarrian zehar, zeintzuk egunetan egin ahal izango den arrantzan, baita ere arrantzan egin daitekeen egun bakoitzeko baimen kopurua.

755. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0005 7.1. Karramarroa arrantzatzeko debekapenak indarrean dirau herrialde osoan, aphanomices astaci onddoak sortutako aphanomicosis gaisotasuna gainditu ez bait da.

756. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0006 - Herrerías ibaia: Herrialdeko mugatik Kadaguan isuri arteraino.

757. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0006 Debekatuta dago izokinaren arrantza Bizkaiko Herrialde Historikoko ibai guztietan.

758. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0006 Debekatuta dago Herrialde honetako uretan egindako harrapaketatik datozen amuarrain arrunten merkatalpena.

759. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0007 Bizkaiko Herrialde Historikoko barrupeetan arrantzan egiteko baimenaz behin baliatuz gero, ondoren beharrezkoa izango da harrapatutako kopuruei buruzko hurrenez-hurreneko gaztiguak egin eta Nekazaritza Sailera igortzea.

760. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7756 Herrialdea

761. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7757 Herrialdea

762. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0017 Iasser Arafatek Liga Arabiarrari, Herrialde ez Lerrokatuen mugimenduari eta Afrikar Batasunerako Erakundeari (OUA) ere deitu zien.

763. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. egaña 0003 Gure hizkuntzaz baliatu dira beti ere alde batetik Nafarroaren izenean eta gure herrialdearen interesen izenean mintzo direnak, euren jarreraren gibelean euskalduntasunaren kontrako gorrotoa zeriela, Madrilekiko mendetasuna izanki.

764. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. egaña 0003 Eta gure herrialdeko gestiogintza euren eskuetan izan duten eta duten alderdi horiek erasoka ibili badira ere, badabiltza ere, Nafarroako gizartearen gehiengoak bertzelako jarrera erakutsi du behin eta berriro.

765. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0001 Hala, foru arauak Gipuzkoako herrialde historikoan dauden mendien zuzenbide arauak, plangintza eta erabilera nahiz ustiaketa zehazten ditu.

766. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0001 Azaroaren 25eko 27/83 Legeak, Autonomi Elkarte Osorako Erakundeen eta bertako Herrialde Historikoetako Foru Erakundeen arteko Harremanei buruzkoak, 7a)7 eta 7a)9 artikuluetan emandako eskumenaren indarrez, Gipuzkoako herrialde historikoak eskumen osoa du honako gai hauetan: mendien artapen, defentsa eta babesean; berbasotzeetan; baso ustiaketa eta zerbitzuetan; larre, abelbide eta basobideetan; basozaintzaren erregulazio eta kudeaketan; nekazal eta baso lurren artapen eta hobekuntzan; eta auzoz ustiatzen diren mendiei eta probintziaren nahiz udalen jabariko nahiz ondareko gainerako mendiei buruzko araugintzan.

767. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0007 Gipuzkoako Baso Administrazioari dagokio herrialde historiko honetan dauden mendietan foru arau honek ezarritako guztia behar bezala betetzen den zaintzea eta kontrolatzea.

768. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1994 0040 Araban, beste herrialdeetan bezalaxe, normalkuntza bertoko egoera sozial eta historikoari lotu behar zaio.

769. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1994 0040 Garai hartan Araba herrialde euskalduna zen.

770. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1994 0040 XVIII eta XIX. mendeetan atzerakada izugarri bizkortu zen, eta galerak ia herrialde osora zabaldu ziren.

771. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1994 0040 Baliteke, herrialde osoari buruz ari garelarik, indartze, berreskuratze edo normaltze gisako hitzak baikorregiak izatea.

772. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1994 0040 Honek, dudarik ez herrialde osoan du eragina.

773. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0008 Espainiako Konstituzioan inoiz ez bezala aipatzen dira herrialde eta nazionalitate desberdinak.

774. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0010 Euskal Herria ez da guk uste bezain herri gertatu, uste baino herrialdeetan banatuagoa eta probintzikeriaz ahulduagoa baizik.

775. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 2210 Herrialde Historikoak bereganatuak dituen eskumenak erabiliz Gipuzkoako Foru Aldundiak zenbait zerbitzu ematen ditu eta zenbait lan egiten ditu errepideen kudeaketarekin eta kontrolarekin zerikusia dutenak.

776. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 2211 Foru Arauaren xedea da Gipuzkoako Foru Aldundiak errepide arloan zerbitzuak emateagatik eta lanak egiteagatik Gipuzkoako Herrialde Historikoan ezarri behar dituen tasen antolaketa, kudeaketa eta likidazioa arautzea.

777. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0004 Datorren hilaren 15ean Irunen eta Hondarribian zabaldu ondoren, Ertzaintzaren hedapena osaturik egongo da Gipuzkoari dagokionez, herrialde honetan guztira 13 komisaldegi eta 2.000 agente inguru izango dituelarik.

778. 1991> sailkatu gabeak egunkariak b. del teso 0024 Herrialde makina bat korritu izan dute aurten Veneziako lehoiek, hiri Serenissimaren garaikur guztiek.

779. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0010 Espainiako Estatua da Europako Batasunean 1.000 pertsonako preso gehien daukan herrialdea, eta horietatik % 70ek berriz jotzen dute delitura kartzelatik atera ondoren.

780. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0010 Salhaketak bost galdera zuzenduko dizkie Euskal Autonomi Elkarteko alderdiei, beren jarrera ezagutzeko asmoarekin: transferentzien bidez espetxeak, presoak eta beren eskubideak zainduko diren; ea orain arte bezala erregimen itxiko kartzelek jarraituko duten edo beste bide alternatibo batzuk hartuko diren; kartzelako zigorrarekin soilik jarraituko den edo beste herrialde garatu batzuetan egin den bezala zigor alternatiboak bilatuko diren; ea bergizarteratzearen gaia politikoki erabiltzen jarraituko den; eta azkenik, kartzeletan HIESAk jota dauden presoen eta hiltzear dauden eta hiltzen diren presoen aurrean begiak hersten jarraituko den.

781. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0012 Hori dela bide, Ogasun eta Finantzen foru diputatuak proposatu, herrialde historikoko legeria erregimen amankomunekoari egokitzeko Foru Aldundiari foru dekretu arauemaileak epaizteko ahalmena ematen dion urriaren 9ko 6/1991 Oinarriei buruzko Foru Arauak emandako eskuespena erabiliz, eta Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak, 1992.eko uztailaren 28ko bileran, eztabaidatu eta onetsi ondoren, hauxe XEDATU DUT:

782. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Prefetaren hiltzeak herrialde menperatuen auzia pizten du auzi hori alha den eremuetan baina onerako ala txarrerako den ezin erran.

783. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Euskaldun bat ukaiten ahalko zen Bordelen Herrialdeko Ganbara kudeatzailean.

784. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Hauteskunde autonomikoak datoz eta hiru Herrialdeen Erkidegoan abertzaleek airez aire erdietsi behar lukete gehiengoa; jadanik %65 eskuetan zituzten (Ezker Batuarekin) eta ez da beraz zorakeria asmatzea batasun giro berri honek marka guziak hautsarazten ahal liezkeela.

785. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 00008 Ainitz herrialdetan, jendetzea hein bat emendatu da eta beti emendatuz doa.

786. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 00008 India izanen da herrialde guzien artean jendetsuena, keinka hartan aintzinduko baitzaio Xinari, biek ere miliar bat eta erdiren ozka gainditurik...

787. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 00008 Izen hau ere gogoan atxiki behar hemendik goiti Ehud Barak da Israel herrialdeko gobernuburu berria.

788. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00002 Euskal-Herriko portu gehienetarik bainan ere Frantzia behere hortarik, Espainiatik, Alemaniatik eta beste herrialde zenbaitetarik.

789. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00008 15 urteren ondotik ehiztariak ohartzen hasiak dira hondamendi honetaz, baina Frantzia hegomendebaldeko ehiztariek (udazkenero 1.000.000 txori hiltzen dituztenak) ez dute euren jarrera aldatu nahi, bertze herrialdetan mugarik jartzen ez den bitartean.

790. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00028 23 urte ditu eta 16 zituenean Nafarroako txapeldun izan zen lehen aldiz. 1994an eta 1995ean ezik, urtero izan da herrialdeko txapeldun.

791. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00028 Euskal Herriko herrialde arteko txapelketan ere garaile izan da azken bi urteotan.

792. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00028 Getxon jokatutako Euskal Herriko herrialde arteko txapelketan lasto altxatzen azkarrena izan zen Eduardo Eugi igantziarra.

793. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00028 Gibelean utzi zituen Bizkaia, Gipuzkoa eta bertze herrialdetako ordezkariak eta horretaz gain, 2l altxaldirekin errekorra hobetu zuen.

794. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00028 Udako erakustaldiak eginez eta Euskal Herriko herrialde arteko txapelketa prestatzen egindako lana eta lortutako gorputzaldia aprobetxatu nahi du orain Eugik, azaroaren 28an eginen den errekorren jaialdian marka berri bat eskuratzeko.

795. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00021 Borondateak pilatu eta batzeko sortu da eta herrialde guztietako udalerrien arteko harremanak eraikitzen laguntzea du beste helburutariko bat.

796. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0008 Ulster herrialdean protestantek ospatzen zuten Boyneko Guillaume Orangeko printzearen garaikundea (edo gudugaltzea katolikoek diotenez).

797. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 0008 Lasterka, jauzika, igerika eta zernahi jokotan artzekoak dira 197 herrialdetako hamar bat mila kirolari !

798. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1213 Orain hurrena agertutako datuen arabera, esan daiteke Espainiako Armadak, gutxi gorabehera, 600.000 alez osaturiko mina-stocka daukala. Kontuan hartzen baldin badugu zenbait herrialdek stockak suntsitzen aurretik egindakoa (Estatu Batuek, esate batera, 1,1 milioi mina suntsitu zituzten urtebete baino gutxiagoan eta Hego Afrikak, arratsalde bakarrean, 350.000 mina deuseztatu zituen), Izquierda Unida/Ezker Batua/Berdeak Taldeak uste du urtebeteko epea zentzuzko denbora dela Estatuko Gobernuak dauzkan mina guztien suntsiketa aurrera eraman eta buka dezan.

799. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1213 Horregatik guztiagatik, Eusko Legebiltzarrak bere babesa eman beharra dauka negozio anker honi gogor egitea helburu duten ekimen guztiei, bada gure herria ez dago izukeriatik aparte, izan ere Legebiltzar honetatik oso urruti ez dauden inguru batzuetatik heriozko tresnatzar horiek bidaltzen baitira gerrate lotsagarri eta amaigabeetan dauden herrialdeetara.

800. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. gerrikagoitia 0003 Mila lakuen herrialdea dela eta oihan handiena, batez ere urkidi eta izaidiak lurra apainduraz estaltzen dutela.

801. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0001 Nik amesten dudan Europa, berriz, herri askeen Europa litzateke, langilegoak sortutako Europa, herrialdeen arteko ezberdintasun sozio-ekonomikoei aurre egiteko asmo sendoa erakutsiko lukeen Europa, eta ez naiz ifarraldeko nazio garatuek, Alemania buru dutela, hegoaldekoei gogo txarrez eskeinitako ampquot;kohesio fondoampquot; ziztrin horri buruz ari.

802. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... vill 0005 Zoazte eta egin ikasleak herrialde guztietatik; bataia itzazue Aitaren, eta Semearen, eta Espiritu Santuaren izenean, eta erakutsi haiei, Nik agindu dizuedan guztia betetzen.

803. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastola 1992 0016 Bi urteko atzerapena daramat baina dena ezin da egin, klase asko galtzen bait dira bidaiengatik, Holanda, Australia, Zelanda Berria, Kuba, Frantzia... herrialde asko ezagutzeko aukera izan dute hockeyari esker, hori eta beste jokalariekin dituzten harreman onak aipatzen dute alderdi onari buruz galdetzean.

804. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0006 Baserri-munduan prentsa idatzia garatzeko benetako ahalmenari buruz Afrikako 11 herrialdetan egindako inkesta bat aurrerakin izan da kontinente horretan hainbat egunkari kaleratzeko.

805. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0011 Higiene eta medikuntzak egin zituen aurrerakada miresgarriak baino lehen, gaur egun industrialduak diren herrialdeetako gizarteek jaiotza eta heriotz indize jasoak zituzten, eta ondorioz hazkunde demografiko txikia.

806. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0011 Transizio demografikoaren eredua gaur garatuak diren herrialdeek historian zehar jasandako aldaketen behaketan oinarritua dago; herrialde horietan, izan ere, jaiotzak hilkortasuna jeitsi arau eta instrukzioa aurreratu eta hiritartasun eta industrializazioarekin batera etorri baitzen...

807. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0014 Horri loturik, Baker ikerlari kanadiarrak, egitarau elebidunen arduraduna zela (Canadian Education Association, 1991), Kanadako administrazioaren emaitzak jaso, eta herrialde hartako zenbait egitarau elebidunen kalitate-erakuskariak edo abantailak aipatu zituen, bere Foundations of Bilingual Education and Bilingualism izeneko azterlanean.

807 emaitza

Datu-estatistikoak: