XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0119 Ama: Iñesatxuk ontxe be azur da guzti yan dau kerixia.

2. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0232 Jesus nere maitea, gurutzean zintzilic oñaze gogorraquin ainbeste eraman zenduena, zure ezur guziac an conta zitezqueala: eguizu nere gorputz eta animaren indar eta bertute guziac zure goratze ta alabantzaraco izan ditezela; eta, iltze gogorrez nere amorez josiya izan ziñanezqueroz, josi nazazu zure laguntza santuan, guero zurequin zeruan izateco. Amen.

3. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Munduak galdu du erromatar zarren oroitzapena; lurrak jan edo erre ditu oien ezurrak, ta ainbeste gizon aundien azken obiaren gaiñean, oteak ta iratzeak zabaltzen dituzte bere lore, osto ta buruxkak.

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0165 Ikusi gure Jesus ona larru gorrian, odolez eta zauriz beterik, ikusi bere sorbalda larrutuak; ia ia ezurrak ere agiri dira.

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0048 Ona emen nere ezurren ezur eta nere aragiaren aragia.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0100 - Ezurrik ez, baizik gezur konpontzen.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0074 27 Zuen zori txarra, idazlari ta parisaitarr azalutsok! azaletik ederr gizonei ageri ta barnetik illen ezurrez ta edolako satsez beterik dauden illobi zurituen antzekoak zerate-ta.

8. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0409 Bihotzeko amodio eta min handi batekin zitut othoizten, zure bortz zauriak nere baitan ikusten ditutalarik eta gogoan erabiltzen, begien aitzinean atchikiz David profetak zure ahoan, o Jesus ona, ezartzen zituen hitz hok: Zilatu dituzte nere eskuak eta nere oinak, kondatu nere hezur guziak.

9. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0066 252. - Mihiak ez du hezurrik hausten, bainan bai hautsarazten [C], (Zer ondorio, zembat gerlate, ez dire sugearen (debruaren) eta ama Ebaren arteko mintza alditik ethorri?. (...) Geroztik ere, zembat eskatima, kalte eta sarraski ez darrazkiote hitzaldi sobraniozkoeri?, - (Le silence est d'or la parole d'argent, dio frantses zuhur hitzak), [BNC].

10. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Ez da hechurrezko edo ivoirezko errotaren itchura dutenetarik hartu behar, ez baititazke errechki hazi gaichtoetarik garbi eta bertzalde ez baita holakoen beharrik batere.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Ia mutiltxuak kuntzurrak bigundu, azurrak leundu ta lañuetaroñoko jaulkiz ta artazi bikañez ta artezitsuz zuen ixen ederra goretsi.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Ori irain andia zala-ta, siñeskeak asarrez irakiten asten dira ta autorrle biei berunbildun txikotez gorputzak ebagi ta birrintzen dautsez, azurrak agiriarra itxi arrte.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Krakez ahutara bat bolbora ezartzen diot ene harmari, eta gero, hala hala gainetik, burrarik batere gabe, ahoan nauzkan gerezien hechurrak.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Ezurr gogorra aben arrtean dago.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00002 !Etzauz; irakurrle ona, ziñesbagatasunak gixonen biotzan ezarrten daben gogorrkeri ta ustelkeriak; arima azurrera artian bildurrtzen?

16. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00936 Ogetoamarrean Luis donearen ezur bedeinkagarriak Jesuiten elizatik Vatikanoko elizara bizkarrean eraman.

17. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00936 Oget amaikan Aita Santuan meza ezur oien altarean, Jauna guri eman, guri bakarrik; gero Aita Santuen itzaldi bat guretzat eta guk izena ezarrita daramazkigun paperak eskutan artu, Luistar guziak bedeinkatu.

18. 1940-1968 bizkaiera haur-/gazte-literatura aranzazu 1965 0375 Baiña orretarako esan eutsen ekarteko berari an inguruan egozan okaanak, keixak, eta azurre euken frute guztiyek.

19. 1940-1968 bizkaiera haur-/gazte-literatura aranzazu 1965 0375 Eta durangarrok asi zienien mordo andiye, erdiyek inguru edo gitxi gorabera, asi zan Euliski bere agotik, berak barruen eukezan azurrek ametralladorak balire baiño be indar andiyagoaz eta zorrotzago botaten.

20. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0489 Ene Jesus maitea! Esku ta oin gurutzean josten zaitue, zanak urratu ta azurrak askaturik! Au zure zaurtako odoljarioa! Ta ori, Zeu gizadiaren Erosle zareala!.

21. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa alzola 0065 An aurkitu ebazan iru lapurren azurrak eta urregorrizko diru-zorroa inguruan.

22. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk amont 0129 Hezurrak khendu eta alboetara bota, ta kareorrea eta pillo handi batean harri pikatuak agertu ziran.

23. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk amont 0129 Minutu batzuetan iraun zuan zarateak gelditu gabe, eta artean ni, lasai lasai eta pozaren pozaz entzuten ahal izateko, nere lana utzi eta hezurren gainean exeri nintzan.

24. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0056 Arrautzia deitzen detsen bat juan zan bein Perikoitxua esaten zetsen (zeutsen) zur, belarri ta iztarriko espezialistarengana, ta esaten detsa: - Emen natok Perikoitxua, belarri batetik gortuta nabik eta.

25. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0461 Eta txarrena zan, iges eitteko, senar-emaztien gelatik igaro biar ebela, zer leiotik ainduko balitzaz, seguru zan beia jota azurrak apurtzia.

26. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0114 Kasilda - Bai bai, aditzen dizut. Gauza da, zerbait egin bearko degula, bestela aulkeriaz berriz ere ezurrak ausiko zaizkio.

27. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Petri[killo] - Begira Puljentzi, leen ere esan izan dizut ni ez nazula partero, emagin edo sabela ustu arazten duten oietakoa. Ori zuretzako. Nik beste gaitz geienak sendatzen ditut, eta batik bat ezurrak konpontzen ditut, ezur zarrak noski. Baiñan ezur berriekin ez det sartu nai. Arazo ori ez da beti salda garbia izaten, beraz ¡or konpon! ta zoaz emendik...

28. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 D. Gabino - (Iskanbilla sortzera dijoala ikusirik, paketsu) Ea, Ea! Osasuna ta pakearengatik, D. Justo, eskatzen dizut ez dezazula auzi ori aurrera eraman. Zuk ez uste arren, Petrikillo sendalaria kuranderoa ta ni medikua ongi antolatzen gaituzu. Ez al gabiltza biok gaxoak senda naiean? Eri diranetatik eta ezln konta añakoak dituzute nork ez du senda nai?... (isilunea). D. Justo, zure alaba ere, txonkatillako ezurra nik gaizki jarri niolako edo Petrikillo'rengana etorria da sendatzera. (Aitorkizun orrek zarztada aundia sortzen du).

29. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0026 URDASPAL:
Zer zan ori? ametsa al-zan?
buruko ille danak zutik ditut...
Zer zan, baña?
Ezurretara izua, ikara, sartu didan ori, zer ote-zan?
Gure Erri maitearen kalteren bat?...
...Il zitzaigun Gartzea;
ta aren seme Santxol oraindik ume da;
aren inguruan, berriz, Erio dabil,
beletzar antzera,
sarraski-billa...

30. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0022 Ama bat eman idaken, argi-uts.
Ni samintzeko, erio-mende,
biurtu uan ezur eta auts.
Zertarako niñukan erri baten seme?
Onen ederrez txora-ondoren,
eten nendin zori-gabe?

31. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0016 Errenteri-ko Papelera-n egiten zuan lana, eta egun batez andamiotik bera erori zan, eta bean tabloi bat zegoan eztenga aundi ba muturrez gora zuala, eta uraxen sartu zuan iztarretik ezurra jotzeraño.

32. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0157 (...), eta asteazkenetan, berriz, eztakit nor il-zualako, gizajoak astearen erdia deusere jan gabe bere borondatez igarotzen zuan; au dala-ta, laister zearo argaldu zan, ezur utsetan gelditzeraño; nere ustez, etzuan urkatzalleak lanik asko egin bear izan, bi tornilluak zintzurraren erdian arkitu zitezen.

33. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0048 Lurrean zetzala makiña bat mugida egin zitun - noski bere ezur minberak gozatu-erazteko.

34. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0343 8. Ezurrak neri
leoiak antzo
Zuk txeatu,
eguna joan da,
gaua eldu.

35. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0075 Jauzi azkarrez, barrendu zitzayon ziia, ezurra urratzeraño.

36. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0215 Au esanaz, bota zun lepotik izur biko txamarra ta bere gorputz lerdena erakutsi zun, ezur gordin, beso giar; gizaki tantai ura zutik; jarri zan ondartzaren erdian.

37. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0292 Asarreak era ontan sutazten du Errutuldarra ere, uriko ormak eta guda mutillen etzauntzak ikusiz; miñak irakin dirakio ezur latzetan, eta bere buruari galdetzen dio nolako kako-makoz sarrerara joko dun, zer bide artuko dun teukrotarrak gorde-lekuetatik aizatu ta lau agirira eramateko.

38. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0292 Jema zer esanik ez dago, gu bezela, ezur eta aragikoa zan.

39. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0096 Lau urtera, Napoles'ko uri aundian jesulagunak daukagun etxe ta elizan Gesu Nuovo'n bere bizi guzirako gelditu zan; eta ilda gero ere an daude bere auts-ezurrak.

40. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0236 Ara: itxu bat, arakiña izandakoa, izenez Sebero, ua ere antxe zan; eta siñismenez, norbaitek laguntzen ziola nunbait, martirien ezurrak zeramazkiten kutxara urreratu zan, eta aiek estaltzen zitun zapiaz bere begiak ikutu zitun... berbertan ikusten zula arkitu zan.

41. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0236 Garbi-garbi azaltzen zan, ezur aiek martiri aundienak ziranez, Jainkoak aintzakotzat idukitzea nai zula.

42. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0106 Ikatz gorituak gorputz-zati bigunenetan erabilli zizkioten mingaña eta aoa surtako ikatzak aoan sartuta erre zizkioten; ezten gorituaz gorputz osoan dana zulatu; buruko larrua bizi-bizirik kendu, oñak moztu eta ankak, ezurrak ikusteraño larrutu... aragi zati puzkak nun-nai ebaki, erre eta jan zizkioten...

43. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0154 Ezurrak zurezkoak ditut, ez ezurrezkoak.

44. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0155 Neguan ganbaran uzten naute, ezur-utsik, xaguak lagun.

45. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0155 Ezurrak usteltzen asiak ditut, eta orrek bukaeraren asiera dela esan nai du.

46. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0012 Euskalerrira, idatzi zun, ezurrak uztera etorri nai zuala, baño etzegon ori bere esku.

47. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0029 Ezurrak gaizki zeudela-ta, berriz askatu bear zirala-ta, azkenekoetan egon zan.

48. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0032 Eta Xenpelar'ek berriz:
Ziri bat sartu dit neri
orain bestea berari:
abillidade gutxi dedala
ez esan iñori:
azala daukak ik lori
mamirik ez duk ageri,
ezur igarrak austen zailla duk,
ba-zekiat ori.

49. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0032 Ik nun daukazkik kemenak
menderatzeko gaillenak?
Ezur igarrak autsitzen dizkik
indarra duenak .

50. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0028 Huna, o Jesus ona eta guziz eztia, non belhauniko erortzen naizen zure aintzinean; eta arimako khar handienarekin othoitzen zaitut eta errekeritzen, sar ditzatzun barna ene bihotzean fedezko, esperantzazko eta karitatezko sendimendurik bizienak, bai eta ene bekatuen egiazko urrikia eta gehiago bekaturik ez egiteko chede azkarrena: bihotzeko amodio eta min handi batekin zure bortz zauriak ene baitan ikusten ditudalarik eta gogoan erabiltzen, begien aintzinean ukanez David profetak zutaz zure ahoan ezartzen zituen hitz hauk, o Jesus ona: Zilhatu dituzte ene eskuak eta ene oinak, kondatu ene hezur guziak.

51. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0059 Hoik oro gertatu dire bete dadin Liburu Sainduak DIONA: Hezurrik ez diote HAUTSIKO.

52. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0056 Huna, o Jesus ona eta guziz eztia, non naizen zure aintzinean belhauniko emana; eta arimako khar handienarekin othoizten zaitut eta errekeritzen, barna sar ditzatzun ene bihotzean fedezko, esperantzazko eta karitatezko sentimendurik bizienak, ene bekatuen egiazko urrikia, eta gehiago ez egiteko chederik azkarrena; nik, bihotzeko amodio eta min handi batekin, zure bortz zauriak ene baitan ikusten ditudalarik eta gogoan erabiltzen, begien aintzinean atchikiz zutaz Dabid profetak zure ahoan ezartzen zituen hitz hauk, o Jesus ona: Zilatu dituzte ene eskuak eta ene oinak; kondatu ene hezur guziak .

53. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0030 Yoare aundi batean erinotz bedeinkatua, argizari bedeinkatua eta ur bedeinkatutan bustiriko eiza-egazti baten ezurra sartzen dituzte.

54. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0095 Alde aundiak daude, mutillak,
emen atzotikan gaurrampacirc;,
gaur gizon eginda ba gaude're
lengo batampecirc;n giñan aurra;
maita dezagun gure tankera,
zuzendu gure ezurra,
kontzientziak au agintzen du
eta baztertu gezurra.

55. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Eskual-jendea, ichil eta ilhun menditik jausten haiz eta hil-herrietan hago... hire hezurreri so... nigarka...

56. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bai, ichur nigarrak, nigar othoiztuak, nigar amestuak eta hire gazten harroka zintzurrez igorrak oihu hau, herio-burrunber hirrika: Sinesten dut, orai denek utzia, jana, zapatua naizelakotz, sinhesten piztuko naizela. Sinhesten dut, hezurrak oro egun batez lurpetik chutiturik, iganen garela Jainko baitan den bethiereko Eskual-Herrirat. Sinhesten dut... eskualdun gaztek bihotz zabalak baitituzte, sinhestez betheko diren, bihotz hain zabalak!

57. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... mde 00001 Muin baino ezur geiago estaltzen duela De Gaulle'n kepisak zoritxarrez konturatu aal izan gera Frantzitarrak edo Frantzian bizi geranak, haren itzaldi ozen, uts, parregarriek salatzen duten bezela 1940-garren urtetik hona itz-egiteaz edo idazteaz besterik ez baitu egin.

58. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 Baino illobia utsik dago edo ez dago an benepein Elkano'ren ezurrik.

59. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa a ey iii 0060 436 Eman txakurrari ezurrak eta emazteari gezurrak Dad al perro huesos y a la mujer mentiras G Var de Elissanburu Emok horari hezurra, emazteari gezurra Da al perro hueso a la mujer mentira.

60. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0121 Eta azurrak? Zetarako bear ditue lorak? Ariñago austuteko?.

61. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0014 Hazur tenporalean dago kokaturik, HAZURREZKO LABERINTOA, bere zulogunean dagoalarik =mLn=TZEZKO LABERINTOA.

62. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0014 Hazurrezko eta mintzezko laberintoen tartean, PERILINFA izeneko likidoa dago eta mintzezko laberintoa ENDOLINFA izeneko likidoak bainatzen dau.

63. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0014 Hazurrezko laberintoak zm. bat inguruko barrunbea dauka, eta ATARIA deitzen jako.

64. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0014 Hazurrezko laberintoari guztiz ondo egokiturik dagozan mintzekaz osoturik dago mintzezko laberintoa.

65. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0014 Helixa / Belarri-hegala / Kanpoko entzupidea / Gingila / Hazur tenporala / Hodi erdizirkularra / Sakulua / Nerbioa / Barraskiloa / Eustakio-ren tronpa.

66. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0202 Baña jazoki au izan zan, ostikada bateaz jaten nengoan azurra kentzen ausartu zalako.

67. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0202 Azurra azurragaitik!.

68. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0019 Arritutako azur batzutan egindako ikasteak ditue bitarteko.

69. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0019 Euren ustez azur oriek Ramapithecus izenez ezagutzen zan gizon galdu batenak ziran.

70. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0020 Simons eta Pilbeam jakintsuak, 1920 eta 1930 urteen asieretan India'n lurpetik ataratako azurrekin lan egin eben.

71. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0020 Yale'ko jakintsuak konturatu al izan dira, aztertu dituen azurrak, ez daukezala tximiñoen bereziko diran letagiñik.

72. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0065 Epe onek geiago ta gitxiago iraun oi dau, bai illabetean eta bai urte betean; eta ezaugarri oneik agertzen dira: buruko ta oiñetako miña, zauriak agoan, ulea jausi, azalean girgilla ta erregosiak, azurretan eta giar loturetan miña.

73. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0065 Osatzeko alegiñik egin ezpada, beste edozein gaiso lez, beste gorputz-atal baten egin leike bere agerpena: garuntegian, bizkar-azurrean, biotzean naiz odol-ontzietan, azurretan naiz narruan.

74. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0059 BRUTO - Agur zuri, eta zuri, eta zuri, Volumnio. Estraton, lotan egon zara denbora guzti honetan: agur zuri ere, Estraton: aberkideok, nire bihotza pozik dago neure bizitza osoan inor aurkitu ez dudalako leiala izan ez zaidanik. Derrota egun honengatik, Oktaviok eta Marko Antoniok garaiti ziztrin honengatik eskuratuko duten baino aintza handiagoa izango dut. Beraz, agur denoi batera, izan ere Brutoren mihiak ia bukatua bait du bere bizitzaren istorioa. Gaua nire begien gainean eralgita dago, nire hezurrek atsedena nahi dute, baina ordu hau iristeko bakarrik lan egin dute. (Armatarako deia. Oihuak barruan: Ihes, ihes, ihes!).

75. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00034 Handik egun batzutara hezurra usteldu zen eta barruko hazia ernetzen hasi zen.

76. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00153 Hau dela eta, gauzak koloratzeko gizonaren zaletasuna betidanik ezaguna dugu, eta edozein gauzatik koloregaiak ateratzeko: hezurrak erretzen, beltza lortzeko, eta produktu naturaletik koloragai gorriak, berdeak e. a.

77. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00153 Aipaturiko beltz hori animalien hezurrak errez lortzen zuten.

78. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0020 Baleagandik gauza asko ateratzen zen: haragia, gantzak olioa egiteko, hezurrak....

79. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0029 B Karpeta F-1: Margotu urdinez bi zakurren arteko ontzia, eta gorriz ontzi barnean dauden hezurrak.

80. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0103 Horretaz konturatzeko, inteligentea izan behar zuen; eta modu honetaz, adibidez, harriz, hezurrez, edo zuhaitzen makilez, ehizan harrapatzen zituen animaliak errazago hiltzen zituela aurkitu zuen.

81. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0103 Poliki-poliki, harria, hezurrak eta zura lantzen ikasi zuen animaliak hiltzeko, gero eta forma egokiagoa emanez (haizkora, lantza, mailua, eta abar).

82. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0247 Zuhaitz zulo eta etxe zaharretan bizi da Eguzkia sartu orduko hasten da ehizean: saguak, txoritxoak, tximeletak... oso osorik irensten ditu; eta gero, lixiripena egin ondoren, haien hezurrak, lumak edo eta ileak kanpora botatzen ditu ok eginez.

83. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0036 Hezurrezko nahiz harrizko tintil zulatuak ugari; kutunak, noski.

84. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0038 Euskal Herrian, Lapurdiko HARISTOI-ko koban aurkituriko hartza baten hezur luzeek baieztatzen digute teoria hau: animalia eskaintzak egiten zituztela, halegia.

85. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0023 Fosforoa ere beharrezkoa zaigu, hezurrak eta haginak zertzeko.

86. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0038 - Kaltzioa: %99 hezurretan eta haginetan gordeta agertzen zaigu.

87. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0038 Posporoaren misioak hauk dira: - posporoak kaltzioarekin hezurretan parte hartzen du.

88. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0132 15. eskeman izen gabe agertzen diren hezurrei izena eman.

89. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0132 korakoidea / larakoa / falangeak / karpo-hezurrak / falangeak / bizkar-orno elkarrerantsiak / eskapula / pelbia / isats-ornoak / tartso-hezurrak / metatarso-hezurra / 15. eskema: Usoraren eskeletua.

90. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0127 Aitak botatzen zituen hezurrak biltzen zituen saskira eta ez zuen txikienik ere galtzen.

91. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0127 Teilatuan zabaldu zituen denak, eta egunero joaten zen anaiaren hezurrekin egotera.

92. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0127 Anaiaren hezurrak mamitzen ikusi zituen noizbait eta poztu egin zen.

93. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0005 Harrapatzaile edo hondatzaile ekonomi hau, ehizean oinarritzen zen osoki, gizon hoien janaririk garrantsitsuena izatez aparte ehizaren bitartez zituzten, beren eguneroko bizimodurako materialak: hezurrak (tresnak egiteko), zainak, larruak (jantziak egiteko).

94. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0025 Azala kendu eta beha ezazue: - Nola lotzen diren giharreak hezurrekin zaintxurietatik.

95. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0011 Uki itzazu zeure aurpegiko hezurrak eta bila itzazu non dituzun lehen aipatutakoak: Sudur-hezurrak, masailalbo-hezurrak eta goiko eta beheko masailezurrak.

96. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0011 Behatu non lotzen zaion hezur hau garezurrari.

97. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0011 Ikusi duzunez, buruko hezurren arteko lotura tinkoa da, baraila kenduz gero behintzat.

98. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0011 - Haur jaio berrietan ere buruko hezurrak tinko loturik ote daude?.

99. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0011 Haurrak buruko hezurrak elkarren artean tinko itsatsi gabe jaiotzen dira eta urte betean pixkana-pixkana ixten joaten zaizkie buruhezurren arteko zirrikuak.

100. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0086 Hezurrak tomatearekin, non sartu nintzen! Nola jaitsi behar nuen garaiera haietatik?.

101. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0046 Eramateko asmotan heldu zion eta hezur guztiek krask egin zioten.

102. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura gabai/8 0037 - Txatarrako markesaren etxean ez du inork hezurrik marraskatzen! Zu bezalako txapelduna, atzo sota oligarkaren euskalerriakoak lotsagarri utzi zituena!.

103. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0124 - Ai ene hezur gaixoak, ene hezur gaixoak!- purrust egin zuen Agureak Alice hurbiltzean.

104. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0048 Gauean, suaren ondoan, mutilak atzemandako konejuaren hezurrak ongi txurrupatu eta gero biak etzanda zeudela, Lurrek pilatuta zeuzkan galdera guztiak arrapaladan egin zizkion.

105. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0145 Bigarren egunean ezin bazitzaion siesta goxoa burutik kendu, hirugarrengoan kendu ezin zitzaiona, hezurretako min eta oinaze izugarria zen.

106. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0145 Burua du
begia du
gorputza du
baina ez dauka haragirik
ez eta hezurrik.

107. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura otsoa eta azeria 0016 - Aizu, gizon, zer da okerragoa, hezurrak puskatuta edukitzea ala muinak burutik kanpora irtenda edukitzea?.

108. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 - Zer? Jainkoaren haragia esaten duzu? Ba, gehienez ere niri suertatu zaidan puska gogor hau Jainkoaren hezurren bat izango da.

109. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0025 Balearen koipea atera, haragia gatzatu, eta baleen hezurrez arpoi berriak egiten zituzten, hurrengo urtean beste bale batzuk harrapatzeko.

110. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0083 Orduan denok eramandako gauzak atera genituen: Alzestek behin bere gurasoekin oso ondo bazkaldu zuen jatetxe batetako erreziboa eraman zuen; Eudesek Itsasertz Urdineko postal bat; Agnanek bere gurasoek Normandian erosi zioten geografiako liburu bat; Clotaire ezer gabe etorri zen, etxean ez omen zuela ezer aurkitu esanez, baina hori berak hezurrak ekarri behar zirela ulertu zuelako; eta Maixent eta Rufus kaiku ergel horiek bakoitzak txirla bana eraman zuten.

111. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 Usainka eta harnaska hasi zen Aju-aju astoa, hezurraren aztarnak argitu nahirik edo... eta nahigabean, ustekabean, nola esango nuke?.

112. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 Baina hezurrarekin benetan saiatu arren ez zuen musikak sortzeko kemenik izan.

113. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0120 (...), Jaungoiko bat bezalaxe azalduko zen, haundia, goraipatua, azal beltz beltzarekin, itsaso guztiak pasata gero, tertziopelozko galtza ilunekin, lumaz josita, ikurrin bat eskuan, eta ikurrinean buruhezur bat bi hezur gurutzatuak zituela.

114. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0082 - Hezurrekin ez duk hain azkarra esan zuen Gorkak -.

115. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0082 Hezurrari begira hasi zen, baina mutilek ez zioten utzi.

116. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0142 Ilaia * ilaia ile multzoa (pelaje) laztu eta begirada gaiztoa bota zion tartean zegoen hezurrari.

117. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0134 Granito eta lur xehez osatua zen hura, eta bat batean, ordeka zabal bat agertu zitzaigun begi aurrean: hezurrez betetako hilerri handi bat.

118. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0085 Achab-ek bere hezurrezko hanka jaso zuen esanaz: - Hori duk, adiskide! Elkarri eman diezaizkiogun hezurrak.

119. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0106 Ta kamioi berderen bolketeak
pilaka eskaini dizkiote
su sakratuari
hildakoen hezurrak, ikatz eginak,
urtemuga bakoitzean
bota dezaten brindisa
bizirik dirautenek.

120. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0082 Zoritxar bat bakarra izan nuen, alegia, untziko arratoiek ardi bat eraman zidatela; hezurrak aurkitu nituen zulo batean, garbi-garbi, haragi-izpirik gabe.

121. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 0037 Apezik ez da,
ez hilerririk
Baratzetan eta
itxuzurazpitan
ehortziak izan dira
hezur eta haragi
txirtxilatuak.

122. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0026 Beste guztiak galdezka eta haurra nola sendatu beharko zuketen ari zirela, amona leize barrura sartu zen eta, luzaro gabe, eskuetan larru zati bat, hezurrezko jostarratza eta zaldi-ilez eginiko haria zekartzala agertu zen; lepotik zintzilik, sendaketak egin ahal izateko kuttunak zituen.

123. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0126 Hezur bat, - esan zuen beste batek.

124. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0012 Chicle americano. Mutuaren bizikletaren barra hezurreraino sartzen zitzaidan ipurdian.

125. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0077 Hezurrak bertan laga nahi al dituzue?

126. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0024 Azala eta hezurra bakarrik dauka.

127. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0118 Jarrera komodo bat bilatzen saiatu nintzen baina lauegia zen zoroa, edo koska gehiegi nere hezurrek, ez goraka eta ez beheraka.

128. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0312 Gure hilak lurrean sartu ondoan, guk ere senditzen dugu, hezurretan barna, neguaren farrasta samina: zer hutsa etxean, zer hutsa bihotzean!

129. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0177 Mitsima zaharraren hitz magikoak bezala bere lumei buruz, bere makila landuei eta bere hezur eta harri zatiei buruz: .

130. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0313 Argitasun ohigabe hau aurreko mende guztietako gizaki guztien hezurren zuritasuna dela uste dut.

131. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0313 Nola baina zutik hezur hutsak?

132. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0313 Bai tristea izan behar duela hezur hutsez piztea!

133. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0313 Hezur kontzientzidunak gara!

134. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0316 - Ez al dituzu hezur guzti hauek inguruan ikusten?

135. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0316 Hezurren zuritasuna da.

136. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txiliku 0029 - Buru hezurra diozu? Oso ongi! Nola dago itsatsita adarrari? Zerk lotzen du?.

137. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0034 Turkoak salto egin zuen eserlekutik, eta jipoitu zuen pikaroa, aurreko egunean bestearekin egin zuen bezala, baina sendoago, hezurrak hautsi arte.

138. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0180 g. Ganbelu baten hezur bat eclipta prastata landarearen uretan sartzen da, gero erre, eta hortik ateratzen den margogaia ganbelu hezurrez egindako kutxa batean gordetzen da.

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0275 Zuloaren azalean burdina zati bat eta hezur batzuk aurkitu genituen, eta S. C. N. Aranzadi Elkargora bidaliak dira.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0011 Horregatik hizkuntzaren hezurrekin ez gertatzeko Mirandek euskara mintzatuarekin urruntasuna hartzen du; behin gure larunbateko idaz-biltzarretan, Ibiñagabeitiari ta biei esan zigun: .

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. urbieta 0141 KLASKAFONOAK
Intxaur azalak MUSIKA BERDEA deritzan Fonogriña arloan sartzen dira.
Belarrak eta muxilken hezurrak bezalaxe.
Berdin artoen enborraz eginiko turutak.

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Txistu egiteko, albertxigoen hezurrak erabilten ziren.

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb leg 0053 Ihizi horien hezur eta aldi beroko gizakien lanabes, ertilan, kutun eta marraztura asko ditugu Euskal Herrian agertuak, batez ere Bolinkoban, Santimamiñen, Atxetan, Lumentxan, Abittagan, Ermittian, Urtiagan, Ekainen, Altxerrin, Aizpitarten, Torren, Alkerdin, Berroberrian, Isturitzen, Etxeberriko karbian, Sasixiloagan, e.a.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb leg 0053 Suharrizkoekin dabiltza hezurrezko langaiak ere: eztenkidekoak, asko beren oina, alde batetik nahiz bietatik, mihiztoduna dutenak;(...).

145. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb leg 0079 Hezurrezkoak ziren ezten asko eta jostorratzak.

146. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte eek i 0051 Hark nahi izanez gero, erraz aterako ziola hezurra printsesari.

147. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte eek i 0051 Erregeren alabari, Resurrekzioni (izen sinbolikoa), ondoko gelatik Don Patxekoren garraixiak entzun eta midiku entzutetsuarenak zirela jakinda, barreak eman zion eta hara non laxatu zaion eztarriko hezurra.

148. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0006 HEZURDURA SISTEMA, hezur eta kurruskaz osatua, GIHARRE SISTEMAren bitartez lortzen da gorputzaren milioika zelulak elikatzea.

149. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0044 Zauriek denbora gehiago behar izaten dute orbaintzeko eta hezurrak errazago hausten dira.

150. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0044 Zirkulapen neketsua
Giharreen lasaketa
Giltzaduren gogortasuna
Azalaren laztasuna eta alferrikaltzea
Hezurrak gero eta hauskorragoak
.

151. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0256 9. EMAIOK ZAKURRARI HEZURRA, ETA EMAZTEARI GEZURRA * GARATE, G., Esku leuna Donostia A.K.P. 1978,11-12 orr..

152. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0046 Beraz, lehenengo eta behin, behar den apailua eta horren nolakoak zehaztu behar dira (antzezko hezur bat izan dedinean, adibidez, pisua, luzea, jasamen-neurria, lehenerakortasuna etabar).

153. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0046 Gaurregun, haltzairuzko, titaniozko, kobaltozko eta vanadiozko antzezko hezurrak daude.

154. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0022 Horrela aitortzen du materiaren eta izanaren (el ser) berdintasuna azaltzen duen poesi-giroko pasarte batean: Guk ez ditugu harriak eta zura bakarrik senditzen, haragia eta hezurrak soil-soilik, sendimenduak somatzeko ahala ere ba dugu, persona maiteen eskuak edo ezpainak hestutzen ditugunean; ez dugu geure belarriaz uraren isuritzea edo zuhaitz-orrien murmura bakarrik entzuten, baizik eta amodioaren eta jakinduriaren abotsa ere bai; ez dugu ispiluaren eta kolorezko irudien azala bakarrik ikusten, personen begirada ulertzeko gauza ere ba gara.

155. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0053 Banago, ondo bai ondo-ondotxo ulertuko dituela Miranderen sakeok, frantzes gobernu guziz demokrataren begiruneak eta errespetuak bere hezurretan ezagutu dituen ETA-ko esilatu batek baino gehiagok....

156. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nz 0185 Euskal Herrian, Arrasateko Lezetxiki izeneko haitzuloan aurkitu zen hezur bat arraza horretakoa.

157. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak beasain 0159 Ehiza, ezinbesteko iharduna zen gizakiarentzat, izan ere, elikagaiez gainera, larruz hornitzen bait zuen jazteko eta hezurrez tresnak egiteko.

158. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0160 Arauá-nera inguratu direnean bere lagunetariko batek saiek haragia jana dieten hezur batzu erakutsi dizkio.

159. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0028 Hemen koka daitezke gaur egun ordeztezinak diren lan hauek: I. Barandiaranen (1967) Paleolito eta Mesolito garaiko hezurrezko tresneriari buruzkoa; C. Chauchat-ek (1968) Baiona inguruko aztarnategiei buruz eginikoa; J. M. Mertnoren (1968) suharrizko teknologia eta tipologiari dagokiona; J. Altunak (1972) faunaz eta honek aztarnategiak aztertzerakoan (klima, elikadura...) duen adierazgarritasunaz eskainia; G. Marsan-ek Mendebaleko Pirinioetako Neolitoaz; J.M.a Apellániz (1973,74,75) zeramikadun garaietako haitzuloetako biztanleen kulturez eginikoa....

160. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0072 Giza talde haien ekintza propioak tresneri apropos bat eskatzen zuen behar ezberdinekin betetzeko: ehizaturiko animaliak despiezatu edo zatitu, larruak edo egurrak ebaki, hezurrak arrakalatu edo pitzatu, zoluan zuloak edo supazterrak induztu zauritu, zulatu.......

161. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0015 Zentzu zabalagoan, partikula txikiak pilatzea oinarri natural edo artifizial baten gainean (kaltzioa adibidez hezurrean).

162. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxaide 0431 Tartsianoa 1. (Iz.) Sin.: Hezur tartsianoa; Tartso-hezurra.

163. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxaide 0431 Tartsoa eratzen duten hezurretako bakoitza.

164. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxaide 0431 Tartsoa (Ornd.) Tibiaren eta metatartsianoen arteko hanka-zatia edo atal honetan aurkitzen diren hezurren multzoa.

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxaide 0431 Tartso-hezurra. Ik. Tartsianoa. Tartsometatartsoa (Hegt.) Hankako hezur labur eta zuzena, hezur metatartsiano fusionatuak tartsianoen lerro distalarekin bat egiten direnean eratzen dena. e / f / i Tartso(koa) Ik. Tartsianoa.

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0015 Perseok hildako balearen hezurrak zirela esaten zuten herritarrek.

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0051 kopeta hezurra / sinu frontala / eskuineko sudur-hobia / ahosabai-errezela / goiko masailezurra / mihia / hortzak / baraila / hezur hioidea / laringea / trakea / esfenoide hezurra / Eustakioren tronpa-zuloa / mihi-V / atlasa / amigdala / faringea / epiglotisa / glotisa / esofagoa / Ird. Giza ahoa eta inguruak.

168. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0181 hezur okzipitala / loki-hezurra / bomerra / esfenoidea / ahosabai-hezurra / etmoidea / goiko masailezurra.

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0205 21. Erleak noiztik gure artean Azken mende honetan egin diren ikerketei esker, gauza asko ezagutzen dugu gure aurreko arbaso ehiztariei buruz, animalia ehizatuen hezurrak aurki bait daizteke haitzuloetan.

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0015 - Buruko hezurrak Buruko hezurrak burezurrekoak eta aurpegikoak dira.

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0015 - Gorputzenborreko hezurrak Ornoak deitzen diren hezur motzak ditugu bizkarrean, eta hauek bizkarrezurra eratzen dute.

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0015 Labana itxurako hezur laua da esternoia.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0015 -Gorputzadarretako hezurrak Besoan, humeroa deituriko hezur bat dago, eta besaurrean beste bi: ukondo-hezur edo kubitua eta erradioa.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0015 ARIKETAK 4. Neurtu erregelaz zeure besoko, besaurreko, izterreko eta zangoko hezurrak.

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0015 Zein duzu gorputzeko hezurrik luzeena?.

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0015 6. Zer gertatuko litzaiguke bizkarrezurra hezur bakar batek osatuko balu?.

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0015 Badakizu... gure gorputzean berrehun hezur baino gehiago daudela poliki-poliki haziz eta gogortuz doazenak?.

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0015 Ordurako guztiz gogortuta egoten dira hezurrak eta ez gara gehiago hazten.

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0015 Bere garaiko antzeko animaliekin alderatu zuen eta ondorio garrantzitsu batera heldu: hezur hura narraztiaren baraila zen.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0125 Bularrazpiko hegatsetan oraindik jatorri narraztiarraren hatzaparren hezurrak antzeman daitezke, hatzapar horiek orain hegatsen funtzioa betetzen badute ere.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0299 Badira, giza-beso iartuak edo Mairu-ren besoko ezur batek aalmen misteriotsuak dituela esaten duten ipuiak.

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0299 Bere izena Mairu-beso da edo, zeatzago esanda, bataiorik gabe, kristau ez izanik, hildako haurraren ezurra.

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0299 Gai hau aipatzen duten historioen arabera, norbaitek gauez argi egiteko lastargi bezela erabiltzen du ezur hori, eta batzuetan, nunbait lapurreta bat egin nahi duenean, etxe artakoak lokarrazteko.

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0104 MATERIALAK Apaingailuak: Hezurrezko diskoformako kundertxo 1 (galdua).

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0007 Brattahlid, Heriulfnes, Gardar, Sandnes-eko hilerriek jakintsuen jakinminari eskeintzen dizkiote, ez bakarrik aintzineko viking hauen hezurrak, baizik eta xumeak baina hunkigarriak diren bizitzaren azalpenak lur izoztuan gordeta: ezpatak, aizkoren burdinak, tresnak, soinpekoak, kapak, oinetakoak, eta baita gotzain baten makulua eta gudari baten kaskoa ere.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0421 Ez dut gehiegikeriarik esatea nahi ez da nire asmoa herriaren hezurretan beldurra sartzea.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0149 Bere kanpoko herenean fibro-kartilaginosoa da eta hezurrezkoa, ordea, barneko bi herenetan.

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0173 Zangoaren beheko muturrean dauden hezurrezko irtenuneetako bakoitza, kanpokoa eta barnekoa.

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0197 Hezur baten osifikazioa hasten deneko puntu edo zentrua.

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0197 Hezur bakoitzarentzat konstanteak dira, bai kokalekuz eta baita kopuruz ere.

191. 1969-1990 gipuzkera bertsoak a. zavala 0216 San Antonio egunian
bei koskor bateri
arrituta begira
egondu naiz ni;
egun onak joan zaizka
miserabliari,
ezur tartetik ez du
larrurik ageri;
tripatikan eri,
burua erori,
gaizki dago ori;
bost kilo aragi
ez dituala apostu
nai duenari.

192. 1969-1990 gipuzkera bertsoak a. zavala 0216 Joan Jose omen degu
bei orren jabia,
errukirik ez duen
ajolgabia;
etzaio akordatu
jaten ematia,
naikua egiten du
zutik egotia;
ezurra sobria,
mamiya gordia,
bizitza pobria,
joan zaio kordia...
ez naikua jan balu
arto alia.

193. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0040 EZURRAK

194. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0040 Giza-soiñaren atal gogorrak, ezurrak dira.

195. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0040 Ezurrai esker, gure gorputza gora begira zutik dago.

196. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0040 Gure ezurrak asko dira: aundiak batzuk, txikiak besteak, zabalak batzuk, luzeak besteak.

197. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0040 Ezur geienak soin-atalen izenak artu dituzte: buru-ezurra, masail-ezurra, beso-ezurra, istar-ezurra, belaun-ezurra, berna-ezurra eta abar.

198. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0040 Esku eta oiñetako ezurrak txikiak baiñan asko dira.

199. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0040 Besoko ezurren artean: besondo-ezurra bakarra da, baiñan besagain-ezurrak bi dira.

200. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0040 Ezur luze batzuen barnean un`a edo muin`a dago.

201. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0040 Ezur batzuk (burukoak esaterako) alkarren artean josita bezela dagoz, baiña beste batzuk alkarrekin txunkuen bidez giltz-egiten dute.

202. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0040 Ezur bat ausi ezkero, sendagilleak igeltzoaz konponduko dizu.

203. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0099 Soinki auetatik odol-garbitzailleak zeintzuk dira? Urdailla, ezurrak, biriak, izerdia, giltzurrinak, giarrak, esteak.

204. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0061 Ezur oiek, alkar joaz, zarata berezi bat ateratzen dute.

205. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0163 Arren! poza ta atsegiña neri entzunerazi; xeatu dituzun ezurrok egin bezate jauzi.

206. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0112 Ezurrak bai gogor... eta okelak bigun....

207. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0112 An izango nauzue zuen eztaietan eta bai zuen leenengo ezur berrien bataioan ere.

208. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0014 Begi aurrean baldiñ ba nauka, sua dariote aren begi biak, itz zikiña aren mingaiñak: gorputzak, arpegiak, ezurrak ixeka ta burla neretzako.

209. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txankan 0035 Gaur oraindik billatuko nizkikek bere ezurrak.

210. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0060 - Etzazu egin ori, HEINI! Or beraño salto egiten ba`dezu, etzaizu ezur osorik geldituko. HEINI parrez zegon.

211. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0044 Gai oneri buruz ona zer esaten digun Barandiaran`ek: Triku-arrietan armak eta lanabesak sukarrizkoak (aizkora, azkon-mutur, aistoak) edo metalezkoak (azkon-mutur, zulakaitz, eskumuturreko eta belarritako brontzezkoak) daude, bai eta kutun, txintxilikario, gatzarri, zingiñarri, ikatzarri, alabastro, jadeita, basurde eta artzen ortz, ezurrezko eta arbelezko txintxilikario, ezur eta adarrezko erastun, arrai-ezurrak ere....

212. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0027 Bozkario pitz eman bizi,
zuk kraskarazi hezurrek duten egin jauzi.

213. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia j. pochelu 0190 MARGITA - Zintzurreradino, hexurreradino.

214. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1971 0013 Napaleko hezurrak pizterainoko kantu errepikak bazirela Aramaion!.

215. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lantziri 0153 Arrainen hezurrak, hezurgabeen kuskuak, zaldilarrudunen hezurdi kisuzkoak, belakien ezpikulak, zulottikidunen eta radiolarioen maskorrak, guziak biziki meharrak eta guti haziak dira.

216. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lantziri 0153 Hezurren eta maskorren pisua haundia izanez, ur trankil horietan neka lezakete arrainen mugimendua.

217. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1980 0022 Iri.:
Onek ez du autsiko
lanian ezurrik.

218. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0001 Geldi gaudenean ere hezurrak giharrak eta organoak mugitu egiten dira eta osteopatak mugimendu horiek ezagutzen ditu eta, horiei jarraituz gaitz-giltza deitzen dutenera heltzen da hau da gaitzaren jatorrira Sorrera, sorburua edo mina ematen duenera.

219. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Jainkozaletasuna zagon beti iraultzalen mamia (edo hexurra!).

220. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. etxebarria 0001 Adibidez, hor dugu strontium delakoa, calcium elementuaren antzekoa izanik, hezurretara doana.

221. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 0001 Batez ere, zakurrari azurrak eta andreari gezurrak, heredutzat harturik ibiltzen diren ehizarien artean.

222. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 D bitamina laguntzen du eta iguzki eskasak hezurren ahulegia dakarke.

223. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. azkune 0002 Duboisek hezur haiek zituen izakiari Pithecnthropus erectus (tximino-gizaki zuta) izena ipini zion eta bere xehetasun guztiak 1894. urtean argitaratu zituen.

224. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 Idazkari ori azurtza utsa da eta jakitunak bere gurarien erara erabilten dau test egiteko eta azurren naiz giarren eragiñak egoera ezbardiñetan aztertzeko.

225. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. unzueta 0001 Arratsalde beheran zeruertzaz batera makaldu egiten zan honen pausu eta gogo arina; bizitzaren nora ezean bidenabar etozanak; zaldia galapan, hauts artean, lantza eskuan etorren metalezko zalduna, bide osoa egun berean egiteko asmoaz, baina burdinoriaren itsu-mutsuan bideko edertasunak ikusi ezin eikezana; ordurarteko bizimoduari lepoa emon eta beste non-edo-non bizi-itxaropenen bat aurkitzen joiazanak; nekearen nekez, paradisutik urten barriak, narraz eta tarraz ebilzanak, eta halan da guztiz be euren astirotasunean aurrera; bidean gelditutako beste batzuen hazur eta gorpuen lorratzek asmatu azoten eusten hainbat jazoera.

226. 1969-1990 zuberera antzerkia casve sgrazi 0122 Khakuetako botxia parerik gabia
Ohart hadi zer krimo gûtzaz egin dian,
Gure odoletarik thonatû hizala,
Baita ere ezûrrak hautsiak deizkûiala!

227. 1969-1990 zuberera antzerkia casve sgrazi 0122 Khakuetako Herrekan phausatziareki
Haien ezûrrak ziren oro arrabaski,
Baita ere buria khorphitzetik jaûzi.
Jesûs ez kitzatzûla hola hilerazi!

228. 1991> bizkaiera bertsoak b. pujana 00057 Parabola lez artuta bere
bat jo egin lei bildurrak,
gure inguru dagozalako
saltzailleak ta lapurrak.
Gure erriak bai artu dituz
makurkeri ta zigorrak,
Euskal Erriko bildots oneri
urrupa dautsez azurrak,
amurrutuak ete dira ba
gure auzoko txakurrak?

229. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0177 Eta batzuetan maitasun sugar ori geituaren geituz, barruko Jainko miñaren andiz, egarri orretan azurrak igartu egiten jakozala iruditzen jako, bere izate guztia zimeldu, bere beroa ta indarra galdu egiten dituala maitasun egarri orren indarrez.

230. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0009 Hazur hutsik eta ozpinik ez.

231. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00054 Txakurraren hezurrak desertuan ustelduko dira, zoritxarrez. Tuj! Tuj! Tuj!

232. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0078 (Noizean behin hezurren bat bota.)

233. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00009 Osatu kontzeptuen mapa beheko hitz hauekin: Ehunak; Organoak; Aparatuak; Liseriketa aparatua; Urdaila; Muskulu ehuna; Muskulu sistema; Hezurrak; Iraizketa aparatua; Hezur sistema; Muskuluak; Zirkulazio aparatua; Sistemak

234. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00043 Kaltzio fosfatoa, Caampsub3;(POampsub4;)sub2, gure hezurretako osagai nagusia da.

235. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/5 0057 Gure gorputzeko hezur eta muskuluak ezagutzen hasiko gara lehenengo.

236. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/5 0057 - Buru, bularralde, beso, hanka, oin eta abarreko hezurrak behatu.

237. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/5 0057 - Mugimendu desberdinak eginez, hezur eta muskuluen kokapena behatu.

238. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/5 0057 Ibil-aparatuan barrena bidaia egitea zailago egingo zaigu, hor ez baitugu inolako ibilbiderik, hezurrak eta giharrak baizik.

239. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/5 0057 Hor goian muskuluak zer diren aztertzen ibili zaren bezala, oraingo ariketarekin hezurrak nolakoak diren aztertuko duzu.

240. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/5 0057 - Labanaz hezurrei haragi gehiena kentzen saia zaitezte.

241. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0067 - Hitz batzuen hasieran: hitz, hasi, harri, hezur...

242. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0097 Orno: bizkarrezurra osatzen duten hezur labur bakoitza.

243. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0164 Maitanek hezurra eman dio txakurrari.

244. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0164 Hezurra eta txakurrari hitzak perpausaren esanahia zehazten dute.

245. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0019 Burezur eta aurpegiko hezurrak.

246. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0019 Aurpegiko hezurrik garrantzitsuenak goiko masail-hezurra eta beheko masail-hezurra dira.

247. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0019 Burezurrean, kopetako hezurra, parietala, tenporala, okzipitala eta esfenoide hezurra ditugu.

248. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0019 Kopetako hezurra/Parietala/Esfenoide hezurra/Okzipitala/Tenporala/Goiko masail-hezurra/Beheko masail-hezurra/Esternoia/Saihetsak/Bizkarrezurra

249. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0019 Enborreko hezurrak.

250. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0019 Hezurrik garrantzitsuenak honako hauek dira: bizkarrezurra, saihetsak -arku forma dute hauek- eta esternoia.

251. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0019 Idatzi hezurren izenak.

252. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0042 1 Zaindu hezurrak eta giharreak

253. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0042 Ongi egoteko zure giharreak eta hezurrak egoera onean izan behar dituzu.

254. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0042 Era askotako jakiak jan, giharreak eta hezurrak behar bezala gara daitezen.

255. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0042 1. Argazkiko jakiak ikusi ondoren, giharreak eta hezurrak indartzeko jaki hauekin egun baterako dieta egin.

256. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0042 Hezurrek kaltzioa behar dute garapen eta mantenurako.

257. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0031 Distentsioa: Hezur baten haustura.

258. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7 0119 Hezurretan geratu eta haragirik gabe somatzen hindudan.

259. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0146 Horretarako estudiatu behar izan dira arroketan grabatutako oin-markak, hortz-arrastoak zenbait objektutan, hezur artean geratutako ehun-hondarrak, gorotz harri bihurtuak (koprolitoak) eta beste.

260. 1991> euskara batua ikasliburuak irudi-hiztegia 0102 Barrutik mami argi eta gozoa dauka eta erdian hezur bat. (44. or.)

261. 1991> euskara batua ikasliburuak irudi-hiztegia 0122 kubitua: hezur hau ukondotik eskumuturreraino doa.

262. 1991> euskara batua ikasliburuak irudi-hiztegia 0122 Kubituaren ondoan erradio izeneko hezurra dugu. (7. or.)

263. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00166 - Era konbinatuan funtzio eskeletikoa duten gatz hauspeatuak daude, adibidez, maskorren eta hezurren kaltzio karbonatoa (=cAc=03) edo hezurren kaltzio fosfatoa (Ca3(P04)2).

264. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura z. fernandez 00060 Sorgina zaharra eta jakintsua zen, ez zegoen inor bera baino jakintsuagorik eta piska bat pentsatu ondoren mapa bat atera, pote batetatik hauts urdina atera eta bere poltsatxo sekretutik hezur batzuk hartu zituen.

265. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura z. fernandez 00060 Mapa mahaian jarri ondoren hezurrak kokatu zituen erreinuko leku nagusietan; hautsa hezurren gainetik hitz magikoak esaten zituen bitartean sakabanatzen zuelarik.

266. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura z. fernandez 00060 - Hori esan bezain laster hezurrak disdiratzen hasi ziren alde batetik bestera mugituz, Gaulist izeneko tokian gelditu arte.

267. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura z. fernandez 00060 - Jaun agurgarria, hezurrek diote zure kontseilari hori Gaulist izeneko haran galduan dagoela, Lurrazpiko Munduaren alboan hain zuzen ere.

268. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura z. fernandez 00060 - Ongi dago, espero dut zure hobebeharrerako hori egia izatea, bestela zure hezurrak usteltzen diren arte ziega batean atxiloturik egongo zara.

269. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00113 Eta nik hain estu hartu diot, ezen hezurrei grakada bat eragin diedan.

270. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0016 Hezurrak luzatzen ari ziren eta haragia eta giharreak ere parez pare zihoazen, gomazko uhalak bezala hedatuz...

271. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0084 Mutiko gizarajoak azkeneko gereziak hezur eta guzti irentsi zituela ez dago esan beharrik ere.

272. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0114 - Irinezkoak dituk nire hezurrak -esan zuen Fernandok.

273. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0142 Lurraren alabak ziren, hezurrak bezala.

274. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0024 Bihar eskuak indarge izango ditu, eta hezur guztiak dardar batean.

275. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. muguruza 0046 Orduan Ttipik, Mikel horrela ikusita, altxor hartako hezur eder eta goxo bat eskaini zion kontsolatzeko asmoz, baina honek detailea eskertu beharrean, hezurra hartu eta bota egin zuen, ahal izan zuen urrutiena.

276. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. muguruza 0046 Segundo bat ere pasatzen utzi gabe, bi txakurrek hezurrak banan-banan bildu eta berriz ere zuloan gordetzeari ekin zioten.

277. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. muguruza 0052 Hezurrak zeuden lautadatxoan barna abiatu zirenean ordea, inork ez zuen txakurren pulamentu faltari buruz dudarik egiten.

278. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. muguruza 0052 Hala ere, aurrera jarraitu zuten, hezurren ezkutalekua eta desilusioa atzean utzirik.

279. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. muguruza 0058 Ttipi eta Txikiren bihotza aipatzen zuten batzuek, egunero hezur bila eta mendira eramaten aritzeak exigitzen zuen lanerako prestutasuna eta kemena goratu besteek.

280. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0049 Beste begi horrentzat
harri hori, hezur:
gezurra du egia,
egia du gezur.

281. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00090 ohean
zure ahoko ateak
haize mehe batez eta
abarrotsik gabe poliki
zabaltzen direnean
kalean
egunen sabela
burdinezko zangoetan eta
hezurrezko kaiola argalez
arakatzen dugunean
gauetan
ilargiaren malkoak
babes arrosa urratuz eta
lili baltzetan malkoz malko
banatzen ditugunean
besteengan
arnets-kumea
ninien erditzeaz eta
hegirik gabe apalki
atzematen dugunean
gorputzean
barne errekak
bakardade hits batez eta
kanpairik gabe banaka
ezagutzen direnean
maitasuna ez da lakio bat

282. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00215 biztanlerik ez bada nire egoitzetan
zein kaletara
zein aberritan eraman hezurrak
zorion zahagi zuriak hortik zehar hustuz
larrutuz jainkorik aingeru-ezpata sutuekin
bekatu sailean
zeinetan bilduko nituzkeen
jibaro kaskezur harroak
semaforo itsasoaz maiteminduak
kafesne katilu pozoiz beteekin

283. 1991> euskara batua poesia j. sarrionandia 0110
tresnak (hezur, egur, harri, burdinak) tresneziaz
erabiltzen,
dugun bizitza bakarra derrigorrezkoak diren
gauzetarako eskainiz,
semealabak egiteko semealabak eginez,
eta gero zer.

284. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00054 Hazurretan gora datorren zera bat...

285. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00210 Hezur hauskorrak mailadien kontra xehe-xehe eginda uzteko arriskuarekin, almuedanoak ziztu bizian jaisten du espiral estua, eta behera iristen delarik zorabioak jota erortzen da, berriz lurpean sartu nahi duela dirudien agure gaixoa baizik ez da, hau lehenagoko adibideen arabera jaio zaigun ilusioa da, orain ikus daiteke bere ahalegin guztia ez dela azpiratzeko, altxatzeko baizik, eta bitartean inguruko iluntasunari galdetzen dio, Zer gertatu da, esaidazue zer gertatu den.

286. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 0009 Gorpuaren ahoa, oker-oker egina, zabalik edukiko zuten, aukeran hezurrezko matxardek eutsita imintzio ikaragarria eraginez, eta handik jalkiko zen soinua.

287. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0104 -Ekarri manta bueltan, bestela txikituko dizkizut eta hezurrak!

288. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0319 Galdetu eta barnean dena, gihar eta hezur, atezuan zurrun gelditu zitzaion.

289. 1991> euskara batua literatur prosa j. urteaga 0051 Gauzak diren bezala ikustea bere eskuak zirkulu bat egiten du, hodeiak eta kometak eta belarra eta Queenie hezurraren gainera lurra botatzen biltzen dituena, beti ikusi izan dituen bezala ikustea, Bera ikustea zela.

290. 1991> euskara batua literatur prosa i. irazabalbeitia 0063 Koltxoi biguneko ohean lo egiten ohiturik zegoen eta lurzorua gogorregia gertatu zitzaien bere hezurrei.

291. 1991> euskara batua literatur prosa i. irazabalbeitia 0063 Eguna argitzean jaiki egin zen, bere hezurrek ezin bait zuten lurzorua denbora luzeagoz pairatu.

292. 1991> euskara batua literatur prosa i. irazabalbeitia 0091 Mahaia jaso ondoren, dutxa lasaigarri bat hartu zuen eta atseginez ohe bigun batean pausatu zituen aurreko bi gauetan lurzoru gogorrak minberatutako hezurrak.

293. 1991> euskara batua literatur prosa x. etxaniz 0060 Erregek urtero milaka soldadu bidaltzen ditu eta nik arnasa hartzearekin bakarrik larrutu eta zerura botatzen ditut beren hezurrak.

294. 1991> euskara batua literatur prosa x. etxaniz 0060 Zapaltzen ari zareten mendikote hau beren hezurrez osaturik dago.

295. 1991> euskara batua literatur prosa txelis uhaldean 0033 haren bizkarrean zehar behera egin nahi zuela hezurraren hondoraino

296. 1991> euskara batua literatur prosa m. gonzalez 0060 Eta gero esplikatu zidan nola haurra joaten den uretan osatuz, lehen-lehenik bihotza, gero apurka-apurka nerbioak, ondoren zainak eta gero hezurrak.

297. 1991> euskara batua literatur prosa m. gonzalez 0060 Eta bizkarrezurra daukagula taxutua hezurra eta kurruxka, hezur bat beste kurruxka bat, horrela, bestela ez ginateke sabelaren barruan sartuko, kiribil bat egina egon ahal izateko.

298. 1991> euskara batua literatur prosa m. gonzalez 0060 Sabela luzeagoa izatekotan zutik kabituko ginatekeela, eta bizkarrezurraren hezurra erratz baten kirtenaren modukoa edukiko genukeela.

299. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 00217 1950. urtetik aurrera, hala ere, eta fisika eta fisikokimika sailetan egindako ikerketek lortutako garapenaren ondorioz, datu zehatzak lortzeko modua ematen duten hainbat metodo jarri dira martxan. Metodo horiek material desberdinei aplikatzen zaizkie, bai zuzenean objektuen gainean (hezur, hortz, ikatz, maskor, etab.en gainean), edota baita formazio geologikoen gainean ere (basalto isuriak, zoru estalagmitikoa, etab.).

300. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00071 Eguneroko eginbeharra egiterakoan oso garrantzizkoa da jarrera egokia izatea. Ordu askoz zutik edo eserita egotea, jarrera berean, nekagarria izan daiteke eta oso kaltegarria hezur, gihar eta juntadurentzat.

301. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arregi 00131 Horren ordez gehiago arduratuko naiz nire adimenean (nire naturari buruz gogoetatzen hasten naizenean), bat-batean eta berez sortzen zaizkidan pentsamenduez. Hasteko bururatzen zait aurpegia dudala, eskuak, besoak...; eta hezurrez eta haragiz (gorpu batean aurkitzen diren moduan) osatutako makina honi gorputza deritzot.

302. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lmuj 00090 Arestian, osaba Anizeto sarjentoa, amona Bonifazia eta -lehen gerrate karlistan borrokan ibiliriko birraitona Artemioren hezurrak mintzatu zaizkidak...

303. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lmuj 00200 Hik ospa egin nahi huke, baina ez dakik zer egin, ze beste aldekoek ongi bizi direla esaten ditek... Bai, baina ez ote dituk ahots bitxi horiek guztiak hire irudipen hutsak? Badakik badirela hil ondoren ahaidei laguntza eske azaldu ohi diren arima erratuak, baina hauek ez ditek, antza, ez dolurik, ez malurarik, ez oinazerik, euren hezurrak irribarrez bezala daudelako Frai Eustakioren betartearen antzera.

304. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lmuj 00200 Entzuna huen txikitan Ataungo Andralizetakoek harremanak zituztela lurpeko lezeetan bizi zirenekin, eta gauetan Izuargi eta Gerixeti azaldu ohi zirela mundu honetakoei. Haiek ipuin hutsak zirelakoan hengoan, baina hemengo murmurio hauek ez dituk gezurrezkoak, entzungarri zaizkik, hezurretan itzurtzen den arima gisako isurkia zeukatek, eta bertakoen sentimenduak ezagunak zaizkik, nolabait.

305. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lmuj 00200 Edurne Saratxo eta hire osaba Anizeto Mendia adiskide egin direnetik behin bateko liberalen izpiritu aurrerakoia eta karlisten foruzaletasuna hire abertzaletasunean loturik sentitu dituk, eta horrek berealdiko bozkarioa sortu dik hilobietako hezurretan. Tradizioa eta aurrerakoitasuna, euskal aberria eta solidaritza soziala gudu hau egin dugunengan elkartzea gauza handia izan duk.

306. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lmuj 00200 Sugandila bat higitzen sentitu duk, segidan, belaunetan, hanka-aztaletan, orpoetan. Aitona Jenarok sugandilak albiste onen iragarle direla esan ohi zian. Zergatik dabilkik xomorroa gora eta behera? Ausaz, Saratxo eta mendiatarren hezurrekin biltzeko zalantzarik ez ukaiteko adierazi nahi dik...

307. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lmuj 00215 Gibelean hezurren dardarizo urduria entzun duk... Noren dardarizoa ? On Segundoren hezurren ondoan Inguma eta Gaueko susmatu bide dituk hegaka (Gaua gauekoentzat, eta eguna egunekoentzat, Ingumes erromes/ ez niok hire beldurrez).

308. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lmuj 00215 Zurrumurruka dabiltzenen hezurrak fosforoa bailuten arimaren begiekin irribarrez eta argitan susmatu bide dituk. Frai Eustakioren esnezko arima, berriz, aingeruekin hegaka zebilek. Lehen Dororoteo, Timoteo eta Jerbasio Saratxoren sabelean asunak hazten zituan, orain, aldiz, mendiatarron arrosa-usain bera hedatzen ditek euren hezurrek, eta gustora hago.

309. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garuna 00049 Hauei esker jakin dezakegu animalia txiki eta aktiboak izan zirela, odol berokoak, seguruenez ilez hornituak eta umeak beren barnean erne edo sortzen zituztenak. Oso begi txikiak zituzten, beren mutur luzeak oso usaimen garatuaren seinale ziren. Beren burezurretako hezurren bidez, beren arbaso terapsidoek baino hobeto entzuten zutela ondoriozta dezakegu.

310. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. mangado 00015 Santu bat haragiz eta hezurrez eginiko gizaki bat dugu, ukitzeko modukoa eta hurbila.

311. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elexp delitu 00105 ikuskizun gozatsua eta harmonia atsegina jendetza itsuarentzat, ke beltzaren ertzetatik irteten ziren intziri sorgor eta larriak entzutea, giza atalen kea, eta erretzen dauden hezurren krakada, artean pilpiraka ari diren erraiak frijitzen ari diren bitartean.

312. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. txakartegi 0260 Hezurretako X izpiekin hezur-erasana ikusten da kasuen % 50etan.

313. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. txakartegi 0260 Hezurreko mina denean, sukar erreumatiko eta artritis erreumatikotik.

314. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 0098 Gizonaren jatorria argitzen dizkiguten aztarrenak, hezur zaharrak, horixe dira: gizonaren borroken eta hilketen aztarrenak dira, hein berean.

315. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. olaetxea 0052 Trikuharrietan ere azaltzen dira zenbait kasuetan sute, errauts eta hezur erreen aztarnak.

316. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. olaetxea 0052 Hauetariko lehenengoak zeramika ezberdinez gain, ikatz ugari eta hezur erreak gordetzen zituen.

317. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. olaetxea 0052 Azkenik, Peña Rasgadako haitzuloan, eta bere maila batean lur beltza, ikatza, giza-hortzak eta hezur erreen aztarnak azaltzen dira, zeramikekin batera.

318. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0078 Albarikoke hezur bat hartu eta honen ertza harri baten kontra igurtziz higatzen genuen, hezurra zulatu arte.

319. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0103 Okela ederra du baina baita beste mentaja bat ere: ia ez dauka hezurrik.

320. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0086 Gorpuak lurperatu egiten dira, lehen hildakoen hezurrak kendu eta horien lekuan berriarenak jarriz, buruak Ekialdean eta oinak Mendebaldean dituztela.

321. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gizakia 0010 Garezur, hezur, hortz eta abarren zati txikietatik abiatuz, paleoantropologiak orain dela urte gutxirarte gizakiak batere ezagutzen ez zuen mundua aurkitu du.

322. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gizakia 0038 Hirurogeita hamargarreneko hamarkadaren hasieran gorputzez hain handia ez zen eta garunez handiagoa zen hominido baten garezur eta garezur atzeko hezur batzuk topatu zirenean, Louis Leakey eta beste ikerlari batzuek tresna haien egilea izaki hura zela proposatu zuten.

323. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gizakia 0038 Pelbis eta femurraren anatomiak hori adierazten zuen, baina eskuko hezurrek giza ezaugarri moderno asko bazituzten ere, apur bat kurbaturik zeuden barnerantz.

324. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gizakia 0038 Homo habilisek heltzeko esku indartsua zeukala iradokitzen dute hezurrek; txinpantze edo gorila emearen antzekoa.

325. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gizakia 0045 Atzeko hezur parietala edo ikusmen-estimuluak gainerako estimuluekin lotzeko area zabaltzen hasi zen, ondorioz gizarte-portaeran garapen handia izan zutelarik.

326. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidaiazient 0018 Hala ere, epe luzera kaltegarriagoak ziren lurpean lan eginda sortzen ziren gaitzak: asma, paralisia, ikterizia edo minoria, guruinen inflamazioa, azaleko eta hezurretako gaixotasunak, etab.

327. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0231 esternoi Bular erdian, saihetsak elkartzen diren tokian dagoen hezur lau eta luzea.

328. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zoologia 0447 Mokoaren goi-baraila, premaxilarrez, maxilarrez, eta nasalez osotua, dortsalki lotzen zaio kranio-kapsulari, horrela, nolabaiteko mugikortasuna mantendurik: hegaztiak mokoa zabaltzean, karratuaren behe-muturra aurrerantz biratuz maxilarraren atze-behe angeluarekiko mugitzen da, honetarako, arku zigomatikoak eta aho-sabaiko hezurrek (pterigoideoak, palatinoak), biela gisa funtzionatuz.

329. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zoologia 0447 Hegaztietako kranio-hezur guztiak, ohi ez den bezala, meheak dira; horrez gainera, hezurrok barrunbe pneumatikoak dituzte, kranioa arinago bihurtuz.

330. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zoologia 0447 Hala eta guztiz ere, ba dute behar besteko erresistentzia, zeren, oso fase goiztiarrean hezurrak fusionatu egiten bait dira josturarik gabe.

331. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oñati 0100 Ondorioz hezurrak hauskorrak ziren.

332. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0619 kalkaneo. iz. (Anat.) Orpoko hezurra, tartsoaren osaketan parte hartzen duena.

333. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0914 2. Karpoko lehen lerroko hirugarren hezurra.

334. 1991> gipuzkera bertsoak amabbiz 00171 Bere bi oiñak artu zituen
kate onekin lotuta,
bata bestean gaiñean zala
oso gogor tiratuta.
Biak batean josi zizkien
iltze aundi bat artuta,
bere ezurrak agertu ziran
zeuzken lekuak lertuta.

335. 1991> gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0160 Baña gero gabean,
etxerako bidean,
etzuan tratu gozorik;
buruan etzioten, ez, utzi
ezur bat ere osorik.

336. 1991> gipuzkera literatur prosa a. zavala 00059 Aldarean, arrizko kutxa edo illobi bat, barruan Santa Kasildaren ezurrak dituala, eta gaiñean beraren irudia. Otoitz-leku egokiak dira au bezelako tokiak.

337. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0025 Urte artan bertan Gasteiz-ko udal-batzarraren erabakiz aren ezurak jaioterrira ekartzen dituzte eta kale baten izena ematen zaio.

338. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. lasarte 0057 Zorionez, bein ere etzuen ezurrik autsi.

339. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00061 BEIN 70 bat urteetara iritxi ezkero, juntura eta ezurretako gaitzak ez dira gugandik urruti izaten.

340. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak salav 00071 Meriendatzen sobratu zan aragia ere artu genduan paperean bilduta poltxikoan, urrengo egunean gosaltzen jango genduala, eta txakurrarentzat ezurrak ere bai. Baiña danak an galdu genituan.

341. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa l. etxezaharreta 0032 Mazaja batzu balire bezala, hezurren plegadura guzietan artzen eta zer indarrean ikusi ditiat.

342. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa j. ahamendaburu 0017 Bakarrik hezur hautsi metaxka bat.

343. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa j. ahamendaburu 0017 Hezur hautsiak?

344. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa j. ahamendaburu 0017 Eta bai, bixtan da, lur harritsua jotzean mila pusketan hautsi diren hezurrak daitezke.

345. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. elorza 0003 Mendi politari ere ekarri ahal diozu zerbait, filmeetan ikusitako gomazko hezur horietako bat.

346. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0023 Bestalde, De Freitasek bi aste egon beharko du jokatu gabe ezker eskuko hatzeko hezur bat hautsi duelako.

347. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8678 Debekatutako materialeek, zerrenda ez-exhaustiboan, ondorengoak barne hartzen dituzte: koipeak, animali tripaki edo ehunak, simaurra, hezurrak, ileak, larruak edo larrupea, erraiak, odola, lumak, errautsak, zepak, hareak, kare gastatua, harri edo marmol zatiak, metal zatiak, beira, lastoa, txirbilak, zopizar ebakinak, trapuak, garauak, lupulua, paper zaharrak, egurrak, plastikoa, mundruna, hondakin asfaltikoak, erregai edo olioak prozesatzearen hondakinak, lubrifikatzaileak eta antzekoak, eta, oro har, edozein dimentsiotan 1,5 cm.ko tamaina baino handiagoa duten solidoak.

348. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0012 Pelota bat eta sei tortolis (ardien atzeko hankako belauneko hezurra) behar ziren tortoliska jolasteko.

349. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. aihartza 0005 Adar hauek hezurrezkoak izaten dira, mutur askoz hornituak, eta euren tamainak eta mutur-kopuruak animaliaren sasoia erakusten du eta ez adina, askok horrela uste badu ere.

350. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. loidi 0018 Eguzkitara hezurrak epeltzera bezain gustora atera dira gure orrialdeetara.

351. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1993 0023 - Nitxoak hustutzean, jendeak eroan egiten ditu hezurrak?

351 emaitza

Datu-estatistikoak: