XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0111 Zortzi illebete arrantzuan igaro ebazanean, agertu jakan Josetxori eretia joateko Bilbon egoan ontzi batera, agintariaren ogipeko.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0190 Lau illebete nai ebazan igaro etxean aldi onetan, gero luzarorako alde egingo eban ustean, baiña ikusirik ontzi ta ontziburu oberik etzala agertuko, artu eban joateko burubidea.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0043 Illebete igaro-orduko, egin ebazan jausialako eurijak; esan leikian zeruko erreka askoren-atiak zabaldu zirala lurrera urak Jausteko: ixugarrija zan Ibaigarden'en urak eroyan abijadia; arri guztijak-be, uste ixan zan eruango ebazala ur-juanen inddarrak.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0068 (...) bederatzi illa betean euqui ebazan Mariya izan zan, guztiyac baño leenago, ontzi autu ta Jaungoicuaren gogocua.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0092 Azkenerako, sena ta konorta galdu jakuzan, taket batzuk giñan atzekoa ta ni, zoraturik gengozan, zer egiten genduan ezgenkiala eutsiten geuntzan txalopeari, lapeak atxari baño gogorrago, atzamarretatik odola eriogula... Gaixorik egon nintzan gero ia illabetean, da sendatu nintzanerako... itxasora barriro.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0131 Baña illebete barru, ikusikozu ta, aita deituko deutsat.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0083 Andoni'ren attea, noxian-bein, illabetian birrittan beñik-bein, bere semetxuba ikusten igoten zan, eta ondo, alai ta sendotxu ikusijaz, bera be alattuten zan.

8. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0043 Ez dakit noz, ez zelan, ¿Baña noz ixango ete da? ¿ogei ala berrogei urte igazitta? ¿urte onetantxe? ¿illabete onetantxe? ¿gau onetantxe? Ez dakit....

9. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0006 bost illabeteko olaxko guri-guria tontorka bat letxuz ornitua; xaltxa goxo-goxotan eperrak; postriak ere guziak neronek egiñak: baratzako marrubi gorri-mardulak eta krema... sei arraultzakin egiña! ta Mendaro'ko bizkotxoz inguratua Tomax-i krema gustatzen zayonarekin a zer platerka jango duen!

10. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0134 (Goizeko zortzirak dira, udazkeneko egun batean; lenengo bi atalak baiño sei bat illabete geroago).

11. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0017 Ni an egon naizen sei illabetietan, ez degu ezer ere egin; eta asperrtua etorri naiz nere etxera.

12. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0051 PATXI: Bai andrea; sei illabetean.

13. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0035 ¿Ez da egiya? Illabete ontan amar libra irabazi ditut.

14. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0015 Zuri ordaindu bear dizuguna
bere egunean ordaintzeko
gaizki ibilli bear genuke.
Orra zergatik iru illabeteko
luzapena eskatzen dizugun...
.

15. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0140 Egun guchiyan egin zan, bere ontasunezko umilltasunakiñ, echekoandriakika borondatiaren jabe, non, andik illabete batzuetara, biyotzak bidiak idiki, eta maitasunera sarturik, ezkontzeratu zan echeko galayarekiñ, bizitzeko zoriontasun aundi pakesko eder gozuan.

16. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0024 Bai Loyolako bere señidiak, bai Azpeitiko bertako Jaun askok San Inaziyori egin zizkaten egiñalak egin beren etxietara ekartzeko, ta San Inaziyo iru illabete oso ayetan Magdalenako gaisotegitik bizitzera inora ere ez ateratzia, onetxek uste det nik beste ezerk baño geyago, azpeitiarren biyotzak San Inaziyori irabazi zizkala.

17. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0249 Bi illabete ere ez da izango Martin eta Mirele Elizondo-n ezkondu (...).

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0120 - Eta ala; etzan izan aien berririk ondorengo sei illabetian.

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0011 Maria iru illabete bezelatsu egon zan arekin ta gero bere etxera itzuli zan.

20. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0021 Nik irriparre batez erantzun nien; baiña ura irriparre gogoangarria! Andik bi illabetera arte ez nituen berriz ikusiko nexka gaixo aiek; eta bi illabete aietan, gizonik azkar eta sendoena ere onda dezaketen neke gaitzak eraman bear nituen.

21. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0037 Illabete bat aurretik ibilli nintzan bazter aietan, eta banekien ongi zenbateko bidea dagoen araiño.

22. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0134 Eta gero arrpegiz-arrpegi begiratzeko jaiki zanean, Kristok bere esku dontsuak muñ-egiteko luzatu zizkion, eta anai Joan eskuai muñ-eginda gero Jesusen bularr-ondora orobat egiteko urreratu zan, eta onetan Jesusek laztantzea merezi izan zuan: eta laztantze ta muñ-emate anetan alako goi-atsonak (1) usai-gozodunak nabaitu zituan, munduko usairik gozoenak ustel-usaia emango zuten aien ondoan: eta anai Joan etzan poztua ta goi-argitua bakarrik geratu, usai gozo arek aboan illabete osoetan iraun zion; eta orrdutik biotzak aldatu, eta entzuten ziotenen animetan onura aundiak egiten zituzten itzak ateratzen ziran bere aotik, Kristoren Biotzetik eta Jaungoikoaren jakintzatik arrtuak bai-zituan.

23. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0658 8.ª Bulda auben gallaldiyak, barreatzen diranetik, urte oso ta illabeteko eskubidea ematen dute.

24. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0312 Segiska izan zeiteztela Bergarako Seminarioko Zuzenlariak, bisirik, tokatzen zitzayoten illebetetan Bergarako Eskola echeau.

25. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0020 Bi illabete igaro zituzten jesuita biek Erroma'tik Azpeitia'rañoko bidean.

26. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0253 GWALARN (Ipar-Sarkaldea) zeritzan ta iru-illabetez bein agertzeko asmoz zetorren.

27. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0253 Arrezkero GWALARNek iru-ilebetez beingo emanaldiaz gañera, amaika lan bretoieraz argitarazi ditu: erti-liburu, ikaskintza idazti, beste edozein motako elerti-lanak dirala.

28. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 Asieran iru ilabetez bein argitaratzen zana orain illerokoa egin zaigu.

29. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0007 Ta bost illabetean aiek egin zuten emen aipatutako lan bear bezelakoa, len guardak eta mikeleteak beren gain artu ta ain zintzo jokatu zutena.

30. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0292 Zazpi ilabetetan zuken.

31. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0441 Ez da beraz harritzeko, artho buruak urthe onetan bihi duen bezenbat sehi behar bazuen urthe batez, Mariluzek! Ilabetetik... Zer, ilabetetik? Zortzitik bat.

32. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0441 Ez, egundaino etzen sehi bat zortzi egun baino gehiago egoten ahal izan ifernu hortan! Nola zagon bada hirur ilabete hetan Pantzuna Begi? Ori, Jainkoaren mirakuilu batez bezala....

33. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0246 BERRIKITAN, Gure-Herria'k ilabete oroz haurreri demaioten sailan, irakurtu dukezue galde hau: Zer da?: Lau andere, jaun bat erdian, bethi elgarren ondotik lasterka eta elgar behin ere ez hatzemaiten.

34. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0016 Maita zazu Kontsekrazionezko Akta hunen noiztenka erreberritzea, eta bereziki ilhabetearen lehen ortziraletan, komunione sainduaren edo izpiritualaren ondotik.

35. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0024 7. Behin astean edo ilhabetean, (Erreparazioneko komunione saindua deitzen dena eginez).

36. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0024 1ampdeg; Ehun egunen indulientzia edo zein othoitz edo obra onari eratchikia eskaintzen direlarik ilhabete hartan markatua den chedera; 2ampdeg; Ehun egunena, Jesusen Bihotz Sakratuaren imaya, oyal batean pintatua edo brodatua, bere bulharren gainean garraiatzen delarik, ezpainez edo bederen bihotzez debotki erranez, imaya harren gainean ezarria den othoitztto hau: Adveniat regnum tuum! Etor bedi zure erresuma!.

37. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0038 Irriz ihardetsi zautan: Zaude, adichkidea: ikusiko dugu eia sei ilhabeteren buruan horren aise eginen duzun oraino jauzi zuk ere!.

38. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0068 265.- Zingili baba, bethor ilharra, surthengoz joan da maiatza, [BNam], (Bertze orduz, hanitz errepikatuzko zen solasa. Zingili [BN], zingo Lcote frontiere, zango bakharrezko urhats urria, baba gutituz dohala dioena. Bethorkigula hartarik lekhora, etxil'ar, il'arbiribil, magitxil'ar baliosa; halarikan ere, auhendatu gabe ezin ikusiz itzaltzen, loril, hostaro, eder eta maitagarri den hilabete paregabekoa).

39. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0004 JAUNAK: Sei illabete joan dira, gaurr nere gain arrtzera noan eskeñi zitzaidan ezkeroz; ta ala ere nere gorrputzetik oraindik ez da atera, berri onekin nere biotzean sartu zan bildurra.

40. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0005 Gure izkuntza zeñen ederra, aberatsa ta maitagarria dan ez dakien asko, arritzen ziran lengo sei illabetetan ainbeste jira-bira euskeragatik egitten ni ikusi-ta.

41. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0190 EUSKEREA, - Hiru ilabethetarik agertzen daukute Eskualzainek bederatzi urthe hautan.

42. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0192 Eskual-Osagarriaz ederki ari izan da astetik astera zonbait ilabetez.

43. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0192 Pariseko haurrideak dira lehenik atzarri eta atzarriak daude berri hoberenak ilhabethean behinka igorriz.

44. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Beraz de Lancre bakarrik gelditu zen, esku osoak berekin zituela, hiru ilabetentzat, Lapurtar guzien gainean.

45. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0100 Bainan uda aldean, orietara ere urteoro, bi ilabetez edo, joaten zan.

46. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 Hiru hilabetheren ephea badu ere erreklamazionearen egiteko.

47. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 Egon da, soldado aintzindari hori, ilhabete bat pasaturik, aztaparretako minak kotsaturik.

48. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 Nola galdegin minichtroer sokhorria, kabalak hiltzen dituztenian marechalaren ordez- Laborariek kabalak hiltzen dituztenian marechalaren edo beterineran manuz, kabalek eztula dutelakotz edo tuberculose, beharko dute hiru hilabeteren barnean, galdegin minichtroari gobernamenduak emaiten duen sokhorria edo indamnitatea.

49. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Katalanak ona etorri ziran aldijan, orain lau illabete.

50. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Agintza oien bidez ziran orain bi illabete inguru Euzkadi'ko Bazkun-Euzkeltzale guziak; baita Gobernu'ra jun eta euzkotarrentzat ongarri zan uskeri bat eskatu ere.

51. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Gaur, bi illabeteko mutualdi ondoren, itzegitea debekatu zigun erabakia beste agindu berri batek autsi ta atzera zuenganontz gatozkizuten pozak zoratu bearrean giñalarik, negarbide berri bat iriki digu gure berpizte-egunak.

52. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 ¡Bi ilabete!.

53. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Gaur bi illabete ¡ta lau egun!, arratsaldeko bosteterdiak seiak aldera gure idazkolara eldu, ta gobernadorearen aginduz etxea siluz itxi bear zigutela esan zidaten ezkero, amaika aldiz entzuna naiz: ¡Asteartean irrtengo emen da berriro!.

54. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Azkenik, atzokoa ben-benetan zala, ta bi illabete oetan beste ainbat aldiz bezela, zirriborro batzuek egiten aritua nazute.

55. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Bi illabetean amaikatxo oldoztu erazi didan orria nere au.

56. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Iru edo lau illabete igaro diran oetan Albiztur'en uste gabeko gertakariak izan ditugu.

57. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Tamalgarria da gaur dagon bezela talde au ez osatzia orain lau illabete.

58. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Oraingo urtea edo adi-atala amaika illabetekoa da: jun dan urteko Epaillaren lenengotik, urte ontako Ilbentzan azkeneraño.

59. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Amaika illabete auetan 1.400 ingurun arpegiak ikusi ditugu, eta 520 arazo inguru rurenduak izan dira itzez eta itunez.

60. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Lanera.- Orain ilabeteko lotsagarrikeri aundi aiengatik Zalajera'tik jaurti zituzten eun-da-irurogeo langille aietayo berrogei atzera artu ditue lanera.

61. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Arira ba!! Agirian dago Madrid, Barzelona, Balenzia, Bilbao, Santander eta gaur, orain zortzi illabete bañoz askoz obekigo daudela : munizioakin.
Gudari bikañakin eta batez ere diziplina aundiarekin ; beraz orduan, orain zortzi illabete artu ezin bazuten, orain ezin izango dutela iñolaz, iñolaz ; eta italianoakin gutxiago.

62. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 Amazazpi illabete ontan gertatu diranak ez dute gure aurkalarien gogo ta asmorik aldatu.

63. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Orai ilabete edo duela. Queipo, Sevilla-ko Radio -esplikatzaileak, au erraiten zaukun :

64. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Urtero bezala aurten ere illabete onen 10'garrenean Zigako errik egin ditu jai eder ederrak bere zaindari Done Lorentzoren omenez.

65. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Geroztik; egunkarilariak beste lanpide bati lotu bearko dira; nork daki zenbat illabete bearko duten lege ori zuritzeko! Bizkitartean eman doiztela estatutoaren alde; baldin, orren alde egiten dena, zuzen guztien alde egiten da.

66. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Aurrez, iru bat illabete aurretik, gabero gabero igurtzi egoki rom deritzaion edariaz.

67. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Laister, illabete bi edo iru barru Gil Robles'ek Euskadi'ri zerbait eman nai dion ala ez jakingo degu.

68. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Horra mehatchua; eta beldur izaiteko da, helduden ilhabethearen hastetsutik, mehatchuaren arabera gertha dadien.

69. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Duela zonbait egun, hameka urtheko nekattoño bat, adichkide batzuen etchean jarri da, suari hurbil, ezantza untzi bat esku batean, eta bestean aldiz bere anaia ttipia, zortzi hilabetheko muttiko bat zaukala.

70. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Nahi zuketen bururatu Errepublikaren besta eguneko, gero berehala joaiteko beren eskualdeetarat, Pariseko bero izigarrietarik urrun, hiruzpalau ilabetherentzat.

71. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Bertzenaz, utzi beharko dute lana ilabethearen ondarreraino.

72. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Ongi-etorri ederra egin gogo diote gure Errepublikako jaun Presidentari, harat heldu beharra baitutte; ilabethe hunen hogoian, heldu den astelehenean.

73. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Potoka bat galdu da, hiru hilabetekoa, Muga-ko lepotik ateratzen dena.

74. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Hatzemana litakeenak baluke hilabethe batetarik bi urthetaradinako presundea, eta amanda aldiz ehun liberetarik bost mila liberetaradino.

75. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Foch-i zer dioen; eta hunek: Nivelle aitzina juaiterat utzi balute gerla hamasei hilabethe lehenago irabazia ukhanen ginuela.

76. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Baginakien Rhuretik zer jalitzen ginuen, aurthengo lehen lau ilabethetan miliard bat berrehun miliun; chahubideak kenduz miliard bat oso osoa.

77. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Duela bizpahiru ilabethe deputatuen gambaran Ybarnegaray gure jaun deputatu lerden eta bipilak ziona: Caillaux orduan edo hobendun zen edo garbi.

78. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0001 Bulda berriaren eskubideak balio digute Bulda elizan agertzen dan aurreko egunetik asi ta agertu zaneko urtea bete ta illabete geroraño.

79. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0001 Onela urte bakoitzeko Buldak urte batez, illabete ta egun bat geiagoz balio du.

80. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00936 Oraindio garaia badago illabete onen ogeira arte... Berotu batak bestea...

81. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0039 Nabegadua isan san
Bederatzi illabetian
Mundu onetako
Itxasuaren gañian,
Maria, Yose etab.

82. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0284 Ondo pentsatu ezkero, aztuna da izan be illabete, bi edo irutako ikasketak illuntze bateko jai bakar baten ondoren amaitzeko egitea.

83. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0197 Ume edo aurra, sorrtzen danetik bizi da, ta beste edozeñek legez biziteko eskubidea dauka: zaspi illabete gitxienez bearr ditu arrgitaratu ta bizi al izateko.

84. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0278 ANDRE KATTALIN - Diruak ate guziak zabaltzen ditu, Kontxesi. Juxto karterua erosi egin dugu. Illabete ontan Agata'k eztu Joxe Migel'en eskutitzik jaso eta eztu geiago jasoko.... Luzaro gabe ordea, bat artuko du, Joxe Migel bezero dagon etxekoena, mutillaren ilberria emanaz.

85. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0708 Ain zuzen, zure aide Elisabet ere, zartzaroan aurdun gertatua, eta agor omen zana, sei illabeteko dago; eziñik ez baita Jainkoarentzat.

86. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Zortzi illabete baziran Gartxot bakarrik bizi zala.

87. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0032 Mutikotxoak sei bat illabete izango zituan, ta begiak ontzeko urreak ba'lira bezela zabal, danei irriparrez geratu zan.

88. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0033 Illabete etzan Gazteizen alkarrengandik aldendu zirala ta aurteetan etzutela alkar ikusi ziruditen!

89. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0100 Illabete barru, Joxe, serra ta etxejabe egin zan.

90. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0140 Sei illabetean sei probintzi oso-osoak kristau egin ziran.

91. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0048 Bereala joan zan illabetea ta Ameriketan udazken aize epelak bultzatzen zituala, atera ziran Montebideo'ko kaitik itxas zabalera.

92. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1495 12. Zazpi illabete emango ditu ayen eorzketan, Ixrael'en etxeak lurra garbitzeko.

93. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0009 Beraz, nik oraingoz, egingo dedana au da: urteak amabi illabete dituala jakinki eta YAKIN urtean iru bider beterik ateratzen ez dala, urtea irutan jarri det.

94. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0009 Lau illabete sartuko dira beraz, bakoitzean.

95. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 41.- Tiberi Grak'ek erregetu nai izan zun ala, obeki esateko, errege izan zan zenbait illabetez.

96. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0003 Orra, Isabel zure lengusiñak, zartzaroan seme bat biztu du; eta antzu omen zana, seigarren illabetean dago.

97. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0003 Illabete batzuk lenago, Gabriel goiaingeru berri-emalle berak gaztigatu zion Zakarias-i: onen emazte Isabel-ek, ordurako urtetsua zan, aur bat egingo ziola.

98. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0052 Azken-Untzio santua eman zitzaion, Aita nagusiak indulgentzia aplikatu zion, eta comunidade guztia, animaren gomendazioa errezatzera, etorri zan, eta pake osoan, noiz azkenenko asnasea ematen zuan iñork igarri gabe, Kreatzallearen eskuetan bere anima entregatu zuan 67 urte, bi illabete gutxiago zituanean, 1770-garren urteko Urri-illaren 18-an San Lukas Ebanjeliaren egunean.

99. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0007 Ona emen: Aitortza-Sakramentuan beren biotzak ondo garbitu, Jaunartu ta 1958'ko otsaillaren 22'an asita, Andra Mari Jaungoikoaren Ama lenengoz agertu zaneko eguna, 1959`ko illabete ta egun bera illundu arte - Lourdes'ko Massabielle-Artzuloa maitasunez bisitatu ta Gure asmotarako otoitz egingo duten guztiei, gizonezko edo emakumezko, Gure Apostoluengandiko Aginbidez, Jubileoko barkamen osoa irabazteko bidea egiten diegu, bein bakarrik ordea, nai dan egunean.

100. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0028 Itziar gogoratua: Nere arrebarekin zuenean aste bi igaro nituala, sei illabete dira.

101. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0079 Saltzalleak ziri ederra sartu zion; argal-xamarra izan arren, bei gaztea zala oraindik eta bost illabete ernari zeramazkiela, ta jaten ematen bazion gizendu ta egingo zion txal edo txokorrakin irabazi ederraren jabe egingo zala, ta engañatu zuan Permin gizajoa.

102. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0122 Bear dan bezela esnea arakatu edo analizatzeko, 1) laboratorio berexi bat eta dakien jendea bear da; 2) esne-saltzalle danak, osasun-agiria bear dute; 3) agiri au ez dutenak, esne saltzerik ez dute izango eta agiri ori, bei ukullu, esne-ontzi eta abar garbi erabiltzen dituztenai bakarrik emango zaie; 4) agiri edo patente onek indarrik izango badu, sei illabetetik beiñ, ukullu eta gañerakoak ikusi bear lirake.

103. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0170 Alegia, nere ustez bearrezkoena dan eta illabete batzutan egin ditekean lanari eutsi.

104. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0041 Bi illabete buruan, 4.000 ale salduak.

105. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0043 MAIDER.- Nik enea hilabethetik churitzen dut.

106. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0303 NOTARIOA - Sei hilabete; bozkak sei hilabeteren burian dira.

107. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0112 Josepe Amorenak emana 1923 an Alemanian ikasia zuen, presonier baten ganik, 1870-eko gerla ondoan, Alemanian 9 ilabethe et'erdiz, presonier egon zelarik

108. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0026 Andik iru ilebetera erregeren andreak gabeko amaiketan alabatxo bat egin zuen.

109. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0036 Iru galderak egin ta ilabete bat eman zion erantzuteko, itz auek gaineratuz: - Igarten ezpaduzu, lepoa moztuko dizut, neronek moztu ere; ta zure lagun guziak komentua utzi bearko dute.

110. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0072 Hilabethe bat? Berdin.

111. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0211 Bi illabethe lehenago, Uztailaren 16-ean Hendayan beharrak ziren jai edo phesta batzuez, Adema kalonje zaharrak (Zaldubi olerkaria), eta Martin Guilbeau Donibaneko mirikuak, hemengoen izenean, Arturo Campion Nafartarrak eta Sabin Arana Goiri Bizkaitarrak, mendiz bertzaldekoentzat, biltzerat deithu zituzten ordu hetan Eskuarari gehienik begia atchikitzen ziotenak;(...).

112. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0215 Arbelbidek, aldiz, zion Eskualdunen alkhartasuna, bertze bizpahiruek nahi zuten Eskualzaleen-Biltzarra: hoitarik bat, nik uste, Zalduby bera zitaken, bi ilabethe lehenago agertu mintzaldi batean izen hori bera jadaniko erabilia baitzuen.

113. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0010 Saran zitazkela indarrenetan eskuararen erro eta adarrik garbienak, baditake uste ukan zuen Schuchardt aleman jakintsuak, bere herria utzi zuelarik Lapurdi choko hartako mintzaiaren zonbait ilabethez ikastera jiteko.

114. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0051 Hilabethe bat osoa badabila su-tokietan harat-hunat-ka.

115. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0093 Hilabethe bat du gerla egiazki hasia dela.

116. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Amerikanoen jeneral nausiaren arabera, hiru ilhabeteren buruan; Anglesen jeneral nausiaren arabera, heldu den urthearen hastapenean; De Gaullen arabera, heldu den udahastean. Geroak erranen!

117. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1944 00001 Vera-Cruz. - Metsikoko portu handi bat da Vera Cruz, handiena naski. Harasko da, bainan hemen egun aiphatu behar da halere. Eskualdun zenbeit baititake han bizi denik. Eta zertako aipha? Han, uholde lotsagarriak ukhan dituztelakotz ilhabete huntan. Hirian eta inguruetan badire bortz ehun itho. Berrehun milek ez dute gehiago atherberik. Gaicho hiria!

118. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Hazila edo hilen ilabethea, orai agertzen dute Hamabi liberetan salgei da, librairie Le Livre, 9, rue Thiers, Baionan. Pierre Lafitte jaun aphezak egina da hilen alderako debozionea argitu eta sustatu nahiz.

119. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Mgr Théas, Montaubon-ekoak hiru ilabethe eman ditu presondegian, letra bat ederra bainan eder bezain idorra aleman aintzindari bati igorririk, heien salbakerien kontra. Alemanak joan direlarik, Frantzian utzi behartu zaiote bertze sei ehun presonerekin. De Gaulle jeneralak aireko bat eman dio etcherat itzultzeko. Ezin ditake erran zer ongi ethorria egin dioten fededunek eta fedegabek ere!

120. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etcheb 00001 Duela zonbait ilabethe, aficha herratsu batzu gure eskola girichtinoen kontra emanak, gauaz, ilhun beltzean, plazako argi guziak hil-eta. Zer kuraia!!!

121. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Rusia, Angleterra, Amerika eta Frantzia, zonbait ilabethez hi bahiz, ni banuk hari izan dira, handi-handia, nehork ez nahiz amor eman.

122. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 ZAMARIAK, 6-7 ourthetako propriak, 90.000; 4 ourthetakoak, 45-50.000; 6 hilabetetakoak, 20-24.000; Podrak, 25-28.000.

123. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 GALDU.- Behi ernari aitzinatia, Marka Aros Mauléon adarrean. Aberia ihkousi die Gothagne Menditan gaindi igaran ilabethin. Izkiria: Arozanborda, Mauleon.

124. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Angeluko serora urddinak eskola hortan sei edo zazpi ilabetentzat sartuk etcheko lanak eta beren herria abandonatuz, bainan neguko eta primaderako zazpi edo zortzi ilabetetan, iraganen dute astelehenetik larunbat arte, aste oso bat ilabete bakhotchean, ondoko astean beren etchetan segitzen dituztela hor hasi lan frango.

125. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Hilen ilhabetea...

126. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Hilen ilhabethea...

127. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Demborari so ari zen, sasouaren arabera: idorte luze bat lehenik ountsa gozatzen; gero, negiari buruz edo dembora tcharra sendi zianian, hasten zen erraiten ebia zouela, bi hilabeten burukoz berautena...

128. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Juanden astean, Haiphong jazartzeko ponduan, soldado frantses andana bat, Lang-son-eko hiri-ari hurbil, duela 18 ilabethe hilak diren sodadoen lurretik atheratzen ari ziren (460 baziren zilho berean, Japonesek botatuak) mehechi duten bezalako hil-hobian eremaiteko. Betbetan tiroka hasten zaizkote Anamitak harroka batzuen gibeletik.

129. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Abisu.- Jaun auzaphezaz jakinarazten du Cartes d'alimentation direlakoen berritzea eginen dela, herriko etchean, ilabete hunen 16-etik eta 22-a artean.

130. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Zakurren deklaratzeaz.- Zakur guziak deklaratuak izan beharko dire, herriko etchean, segetarioaren bulegoan, ilabete hunen 20-a barne.

131. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Orai duela ilabethe, Londres-eko komunetan, erran nahi baita deputatuteian, Mac du fagorez laborantzako minichtroari, debeka dezan merkatuetan, cherrien markatzea, beharriak sakituz eta hozkatuz.

132. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Duela lau ilabete partitu gira Eskual herritik, aski pena baiginuen etchekoen uztia. Algerian barna ibilirik, orai gaudé Marokan, etchalde haundi baten zain. Leku calmian gira, bainan iguzkia dugu partidarik handiena eta chahakoa usten zauku frango usu. Fordin André, Uhart-tarrak, arduna du eskietan eta tinka aldi unak emaiten dazko.

133. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Hots lanieros daukate soldadogoaren ttipitzea, egungo eguneko arma berezien ezagutzeko, ez baitira aski zonbait ilabethe soil! Eta Alemanek ez badute begiratzen muga, bertze zonbaiten gain eroriko baita eginbide hori!

134. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Debré jaunak bere gain hartu du gibelatu zorren ordaintzea, eta bertzalde hiru ilabetheren abantzua ere emaiten diote eskola libroeri ala nola bertzeri, orai artinoko kondizione ber-beretan.

135. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Duela zonbait ilabethe Espainiak visa deitu baimenari uko egin du, harat zoatzinen onetan.

136. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Ohateko Luis Ameriketarik jin-eta, zonbait ilabetheren buruan, mugaz haindirat jo du han kausitzeko frantses nechka bat bere laguntzat, bertze hemengoek español nechkak kausitzen dituztelarik han.

137. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Agian zazpi hilabethe horiek fite pasatuko zazko.

138. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 - Gure edozoin etxalde edo lantegitan bezanbat. Hilabeteko 80 mila liberako hori. Eta bertzalde, gibelerat jin ondoan, hunkituko dute han pasatu hilabete bezenbat 30.000 liberako: heldu baita, bi urteren buruan, 700 mila liberaz goiti.

139. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Egun hautan jinak ditugu zonbait hilabeterentzat hiru gazte: Jean Jauréguy, Martin šuburu eta Robert Izoco.

140. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Urustasun hortan pasatu nintuen zenbait ilabete, ez zitzaitan iduri bazela munduan bertze bat ni bezain ongi zenik, ez erreginik ez printzesarik, segur ez bainintzen hetaz jelos.

141. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Ezkontza egunean belo xuria ekarri baitzuen, zer erranen zuten emazteki kalakariek, ikastearekin haurra ukan zuela ezkondu-eta sei ilabethe gabe?

142. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Ilabete unen 18-an omen da Marka famatu hura ere, erran nahi baita gizonen besta buru haundiena.

143. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Azken hilabete huntan, bi jente xahar galdû dûtûgû gure herrian, lauetan hogei eta hamarna urthe beren etxetan igaranik.

144. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 - Begira, Mitxel; norbaitek ordaindu gabe iru illabete igarotzen edo pasatzen ba ditu, gizon zintzoa ez dala uste izaten det.

145. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Apirila hilabethearen hamabian, mila bederatzi ehun eta hiruetan hogoi eta batgarren urtean.

146. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 44 ilabethez sei ehun langilek Seine ibaiaren gainetik eraiki daute diringazko zubi bat gaitza: buru batetik bertzera, 608 metra, dena bat, azpitik harroin bakar bat gabe, untziak pasa ahal diten urean deus trabarik gabe.

147. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Antxiñatik, ezagun izan ziran erri azkotan illabeteak be, eta illargiaren gora-berakaz zenbatu oi ebezan illabete oneik.

148. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Antxiñako Erromatarren urtea amar illabetekoa zan eta 304 egunekoa urtetan eban.

149. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Denporeagaz illabete bi orreik be geitu jakozan urteari baña alan da guzti be 355 eguneraño baño etzan eltzen: eta au zala ta, urteak joan urteak etorri, urte bakoitzean amar egun atzerago, negua udan eta udea neguan jausiko ziran.

150. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Ibilli ta ibilli, ara zer jaso zan Julio Cesar agintariaren egunetan: ordurako, neguko illeak udazkeneruntz etozan, urtea bear baño iru illabete atzerago ebillalako.

151. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Baña, bai zera! oraintxe be ezkabiz pozik eta zelan edo alan aste barruko egunak urte guztietan illabete bakoitzeko egun bardiñetan jausi eragin gura dabez jakitunen batzuk.

152. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Zortzi illabete 30 egun dunak izango dira eta lau 31 egun dunak. Ara zelan:

153. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0034 Andik sei edo zazpi illebetera, deixek, arriue, ezkontzie....

154. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0112 - Laister, gaiñera, orain zortzi illabete elkarrekin asi genduan zer-gertaera bidea bukatuko da.

155. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0052 Han joian gure andrea, hilabete bitan ikusi barik eukan senarraren bila; pozaren-poz joan ere.

156. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0080 Morroia.- Sei hilabete daroadaz hemen.

157. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0078 Emen igaro bear ditugu neguko iru illabeteak?.

158. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0148 Abadeak diño, iru illebete barru gertauko nazala, bateoa artzeko.

159. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0027 Hilabete ta erdi igaro dira Mariñok ospitaletik urten ebanetik eta gaur joango da atzera eskaiolea kentzen.

160. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0075 Hain da bihotzgabea zeruen haserrealdia, hain hauskorra gizakien existentzia! 1457-ko urte dohakabe honen bigarren hilabetean gengozan Heriotza gure ziutateko portuan barneratu jakunean.

161. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0124 Egunen urrats geldi-eziñak aurrera joiazan, eta uda aretan, oikoa zan lez Andoni etxera biurtu zan illabete bat oporretan emoteko, Saturraran'go abadegaitegira joan baiño len.

162. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0113 Bederatzi hilabetegarrenean erdi bi egin zan alabea.

163. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0056 Esate baterako Real zaleak 363 miloi emongo dabez bederatzi ilabetetan barriro Liga irabazi dagian.

164. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0065 Epe onek geiago ta gitxiago iraun oi dau, bai illabetean eta bai urte betean; eta ezaugarri oneik agertzen dira: buruko ta oiñetako miña, zauriak agoan, ulea jausi, azalean girgilla ta erregosiak, azurretan eta giar loturetan miña.

165. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0065 Edozein da, naiko denpora bederatzi illabete emon ezkero, sabel-aldia igarteko lain.

166. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0065 Euren ustez, menpeko batzuk legezko Jaurlaritzaren aurka jagi dira: oraingo makaltasuna azkenengo illabeteko axola-gabekeria baiño kaltegarriago izango dala; matxinadak errotik atara bear dirala.

167. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0030 Alan be, sei illabete etzitun egin Ikastetxean.

168. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0030 Len-ikusian olan begitandu arren, baiña illabete areik etziran, ez, alperrekoak izan, oso probetxugarriak baiño.

169. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0032 Bere alderdiaren magalean eztabaidatu zan illabete batzuk zirala Europa legortua izten eban izkillu-burruka, Ludiko I Gudu izango zana.

170. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0053 Eta Suediako errege batena ere aipatzekoa da: Errusiako Pedro Handiak gerrea irabazi ostean, Karlos II.a errege suediarra (1697-1718) ohean sartu zan eta hantxe, urten barik, hamazazpi hilabete pasatu ebazan.

171. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0140 Itsasoan haize bat badabil eta mendian beste bat, orduan hartu behar dozu zeuk hurrengo haizeak nondik jo behar dauan, Hiru-lau haize mota ibiltzen dira bueltaka kuarta denborak dagozan inguruan eta hori begiratuta ikusten dot nik denborea zelan datorren hurrengo 3 hilabeteetan.

172. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0140 G.- Orduan zuk 3 hilabetetako epez esaten dozu zer denbora egingo dauan ala egun batetik besterako igarkizuna botatzen dozu?.

173. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0140 E.- Egun batetik besterakoa ere botatzen dot baina 3 hilabetetakoa ia errezago da antza emoten egun batetik besterakoa baino.

174. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0064 1841 g. urtarrilaren 5ean harek eginiko aginduak foru-ibilagiria baztertu eban, baina haren ezpata nekagatxa ez zan hor lotu: bederatzi hilabete geroago, beste zarrastada bategaz 1841 g. urriaren 29-ko dekretuak Batzar Nagusiak eta Aldundiak kendu ebazan.

175. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0176 1936/7 gerra denporan, bertokoak Markiña'ko Illoro-Beitia baserrira aldatu ziran, eta an bizi iru illabetetan.

176. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0176 Gudariak ospitaltzako erabili eben baserri au zazpi illabetetan.

177. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0213 NTXUTXUMA - Hori ere konpondua dut. Orain hiru hilabete soldado bat sartu zen gure artean, nire konpainian. Bada ezpadan, zure fotografia bat lortu nuen. Lehen esan dudan soldadoa, eztu inoiz inork ikusi. Ofizialki misio berezietan ibili da beti. Sarjentuaren gradoa du, eta nire lehengusua dela esaten da haren paperetan, Nkulanguek Bakale. Soldado hori zu zara. Haren uniformea automobilean dago. Joan zaitezi.

178. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0017 ANTONIO - Ba zera... lagun batekin nengoen... Fiatez hizketan. Atzo beste lau langileri igorri zizkieten langabetze-gutunak... absentismoarengatik. Gero jakin da hilabete bazeramatela hilik!

179. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0165 SERAPHICUS - Jesukristok esan zuen: Inor ezta bere sorterrian profeta (apostolu). Jesukristok esan zuen: Nire berri ona eraman munduko herri-arte guztietara. Horregatik, bihar, zu Japonera eta ni Colombiara joanen gara. Orain hemen gaude, gure sorterrian, baina hilabete baten buruan, estranjeriarik hurrutienetan egonen gara biak. Eta hori Maisuaren hitza betetzearren.

180. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0012 Informazioaren bilketa-lana, I.N.E.k Estatu osorako aurrikusita zeukan iharduketa-planaren arabera egin zen, 1981eko Martxo, Apiril eta Maiatzeko hilabeteetan zehar, autoerroldako metodoaren bidez, hots, euskal udalerri batzuetan izan ezik, zentsu-agenteek ez zituen beraiek betetzen galdeketa-orriak, hauek etxez etxe banatzera eta jasotzera eta gero berrikustera bakarrik mugatzen ziren, betetzen zituztenak indibiduoak berak izaten zirelarik.

181. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0012 Eginkizun honek, berez konplexua eta delikatua izaki, hilabete askotako eginahala suposatu du eta giza eta ekonomi baliabide ugariak galdatu.

182. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0031 12. Herri honetara heldu zeneko urtea eta hilabetea

183. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0015 Mostra hau aldizka-aldizka banatzen da hiruhileko batean zehar, hilabete eta hamabostaldietako azpilaginak ere errepresentatiboak izateko moduan (beti ere errore handiagoekin, noski).

184. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0015 Hiruhileroko ustiapenak, erreferentziako denboraldiko hiruhilekoari dagozkion bata bestearen segidako hiru hilabeteen mostran oinarrituz egiten dira.

185. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak osakidetzalegea 1983 0034 Hiru hilabetez behin bilduko da, gutxienez, eta bere Lehendakariak dei egin diezaionean edo bertako kideen herenak eskatu diezaion guztitan.

186. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak etxegintzaoztopoak 1984 0038 c) Araupide hau indarrean jar dadineko egunean ontzat emandako edo gainbegiratutako egitasmoentzako edo indarrean jar dadinetik hasi eta hiru hilabeteko epearen barruan Lanbide-Elkarteak edo Euskal Herriko Autonomia-Elkartearen diruegitamuen pentzutango lanak direnean gainbegiratu ditzan aurkeztutakoentzako, lanetarako baimena egun horretatik hasi eta sei hilabeteko epearen barruan eska dezatenaren baldintzapean.

187. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gak txostena 1986 0046 Inoren baliabideak orotara hartuta, horien batezbesteko mugaeguna 4 hilabete ingurukoa da.

188. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gak txostena 1986 0046 Lagapen hori, gehienbat, 6 hilabete edo gehiagoko eta urtebete baino gutxiagoko epean inskribatzen da.

189. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gak txostena 1986 0046 Zenbatekoa
% Egiturazkoa
Agerikoa
6 hilabetekoa
6 hilabetekoa
1 urtekoa
1 urtekoa
2 urtekoa
2 urtekoa
GUZTIRA
(Zenbatekoak milioi pezetatan)

190. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0525 Xedapen Iragankorra. Foru Agindu honetako 3. artikuluan ikusitako jakinerazpen eredua aurkezteko epea baino lehen Uztailaren 14eko 6/1988ko Foru Arauko 4. artikuluan ezarritakoaren arabera hobaria duten ekintza eta kontratuak direla eta Ondare Transmisio eta Ekintza Juridiko Dokumentatuei buruzko Zergagatiko autolikidazioak aurkeztu dituzten Pertsona edo Entitateek, soberakinez sartutako kuoten itzulketa eskatuko dute, aipatutako jakinerazpena aurkezten den datatik kontaturiko gehienezko hilabeteko epean.

191. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0084 Seigarrena Biltzarreko Konstituzio Batzordera estatutu proiektu ezberdin batzu igortzerakoan, sarrera ordenan erabakiko dira, eta 151. artikuluan dioen bi hilabetetako epea kondatuko da, Batzordeak proiektu estudioa edo elkarren segidan ezagututako proiektuak bukatzetik.

192. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0594 Antolamendu erabaki konkretuan subjektu pasibo gisa agertu eta horren berri jaso izan duen pertsonak, harako erabaki eta sortzapenaren sorreraren artean aurkitzen den epealdian, ezarpenaren zio ematen duten ondasun eta ustiapenei buruzko eskubideak izapidatzen dituenean, eginiko eskualdaketaren berri, egin ondoko hilabeteko epearen barruan Administrazioari ematera behartuta aurkitzen da eta, egingo ez balu, harako Administrazioak kobrantzarako egintza espediente hartan subjektu pasibo gisa agertuko litzatekeenaren aurka zuzendu ahal izango luke.

193. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0011 Ardi esnea ere egun oro igortzen dute gaztategira neguko hilabeteetan, eta bereziki Roquefort deitu gazta motak egiteko erabiltzen da.

194. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0062 Horretaz gainera kontutan eduki behar dugu arratoi batek bi hilabeterekin kumeak egin ahal dituela eta bakoitzean zortzi-hogei arratoikume eduki ahal dituela.

195. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0090 Gainontzeko akatsei buruz, etxe-erosleak saltzailearengana jo dezake kode zibilaren 1484 artikuluan eta hurrengoetan arautzen den ezkutuko akatsen kontzeptua erabiliz, etxea eskuratzen denetik 6 hilabetera agortzen dena.

196. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0006 Beraz, urte osorako zortzi gai dauzkazu, gai bakoitza gutxi gorabehera hilabete osoz lantzeko.

197. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0006 Hilabete hauek oso flexibleak izango dira, hau da, gai batean 24 egun arituko zara behar bada eta beste batean 38 egun.

198. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. zabaleta 0032 43. Hiru lankidek 6 hilabetetan egindako irabazia banatzen dute: lehenengoak 2/7 hartzen ditu: bigarrenak, 3/5 eta hirugarrenak gainontzekoa.

199. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. zabaleta 0068 45. 10.800.000 pezetakin 500 gizon elika ditzakegu 6 hilabetez, bakoitzari eguneko 220 pezeta emanez.

200. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. zabaleta 0068 Zenbat gutxitu beharko zaio bakoitzari eguneko ordainketa, diru berdinarekin 2 hilabete gehiagoz irautea nahi bada?.

201. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0109 17.2.- Eman dezagun orain, egutegitik hartua, hilabete hau: APIRILA.

202. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0109 Urteak beti HAMABI hilabete ditu:
URTARRILA
OTSAILA
MARTXOA
APIRILA
MAIATZA
EKAINA
UZTAILA
ABUZTUA
IRAILA
URRIA
HAZAROA
ABENDUA
.

203. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. sarasola 0033 4.7. Enpresa batetan ondoko erara egiten da oporraldi ordainduaren kalkulua: Pertsona batek urte bat bete ez badu enpresan lan egiten, berak lan egindako hilebeteko bi egunerako eskubidea du, bestela 28 egun gutxienez.

204. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0024 Irudi honetan ikusten denez, hilabeterik euritsuenak Azaroa eta Abendua dira (18O mm-tik gora), eta lehorrena Uztaila (45 mm-tik behera).

205. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0040 Beste alde batetik, eskualde honetan udako lehorte nabarmena dago zeren eta hilabeterik euritsuenaren prezipitazioaren balorea (Azaroa = 181,5 mm), lehorrenaren prezipitazioaren balorearen hirukoitzetik gora baitago.

206. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0040 Bestetik, hilabeterik beroena (Abuztua = 17,03ampdeg;C).

207. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0040 lndize hau ondoko formularen bidez lortzen da: non: Q - urteko lehortasun-indizea (Emberger-en ustez), F = urteko batezbesteko prezipitazioa (mm.), M = hilabeterik beroenaren maximoen batezbestekoa (ampdeg;C), m = hilabeterik hotzenaren minimoen batezbestekoa (ampdeg;C) , Hortik egin da Penintsulako lehortasun-mapa (Galvez Cañero, A.; Porras Martin, J.; Llorente Herrero, L. 1.967), berton aztertu dugun eskualdea maila heze eta oso hezean aurkitzen delarik.

208. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0051 Enpresariek zenbait aste edo hilabete barru kloro-eskaria handiagoa izango dela uste baldin badute, gatz-eskaria handiagoa izango da.

209. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0101 Sei hilabetez Erronkariko haranetan egoten dira, baina beste sei hilabeteak Nafarroako Erriberan eta Aragoiko lurretan iragaten dituzte.

210. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0103 Itsas-portutik hurbil egiten den arrantzari baxurakoa deitzen zaio: antxoa udaberrian, atuna udaran, eta urteko azken eta hasierako hilabeteetan, berriz, itsasaldeko atuna, txitxarroa, sardina eta beste arrainak harrapatzen dira.

211. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0103 Alturako Arrantza itsas zabalean egiten da eta arrantzaleek hilabete batzuk iragan dezakete lurra ikusi gabe.

212. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0138 1875-76. urteko neguan egin zuen denborale txarrak untziak hiru hilabetez portutik atera ezinik utzi zituen.

213. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0007 Bi hilabete geroago edo eta Bost urte pasa ziren elkar ikusi gabe eta hurrena elkar ikusi zutenean....

214. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0078 Hango jakintza beste herri bitartekari batzuk medio munduan zehar zabaldu zen: Astronomia (urtearen hamabi hilabetetako zatiketa handik jasoa da; ilargialdien azterketa, etab.), Medikuntza (anatomiaren lehenengo jakintzak), Matematikak (zenbakikuntza hamartarra, zero zenbakia).

215. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0167 Interes-kalkulaketa eta kontuen likidazioa ixte-egunean, oso lan neketsu eta astuna da, elkarte bankarioetan kontu asko dagoelako eta sei hilabete horietan eragiketa asko egin direlako.

216. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0057 Hauexek dira bere ezaugarri nagusiak: Negu aldian tenperatura oso hotzak; hilabete gehientsuenetan elur-prezipitazioak; baso ugariak eta neguko hilabeteetan iharduera ekonomiko eza.

217. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0097 2.- 800.000 pezetako kamioi bat erosten dugu; erdia eskura ordaintzen dugu eta beste erdia 6 hilabetetan ordainduko dugu.

218. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0116 Urteak hamabi hilabete ditu.

219. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0116 Hilabete bakoitzari letra bat izendatuko diogu.

220. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0116 Baina ba dakizu urtearen hilabeteak zenbaki erromatarrez ere adierazten direla.

221. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0116 Orduan, zenbaki erromatar bakoitzari urtearen hilabete bat dagokio, eta hilabete bakoitzari letra bat.

222. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0251 Hilabete hauetan, nazio alemanaren bozeramailegia gertatu zen Luter, haren beharren eta desiren abogaduegia bihurtu zen alegia, erbestera beste gabe bidali ahal izateko.

223. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0016 Denbora osasuntsua, bizidun denbora, urteko hamabi hilabeteak denboratuko zituena lehenen hilabeteko hamabi egunetan gertatutakoarekin.

224. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0072 Egunero bi orduz piztuta egoten bada, zenbat kaloria emango ditu hilabetean?.

225. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 Sarritan nahiko argi egoten da noiz aplikatzen den Administrazio-Zuzenbidea: adibidez, ertzainak * isun edo multa bat jartzen digunean; edo etxe bat eraikitzeko baimena eskatu beharra daukagunean, nahiz eta lurra gurea izan; edota hilabete batzutarako soldadutzara joan beharra daukagunean, etab.

226. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0154 Geroago izendapen formala, oinarrizko * ordenamendu juridikoa menestea eta, izendapenaren jakinerazpenetik hilabeteko epean, postuaz jabetzea galdatzen da.

227. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0045 Ariketak 1. Bete itzazu haur txertakuntzen egutegia: hiru hilabete bost hilabete zazpi hilabete hamabost hilabete hemezortzi hilabete sei urte hamaika urte hamalau urte.

228. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0009 Hauen egoera urteko hilabete askotan eskale bihurtzea izaten zen.

229. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0810 Guzti honek 1.492ko martxoaren 31ko dekretua prestatu zuen, eta lau hilabeteren buruan juduek konbertitu ala Espainatik alde egin behar zuten.

230. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0023 Hau, euskal etorkizkoa izan arren, bere aitona Bertrand de Rostégui Jutsuekoa zenez gero (2) 710 or., zoramen berezi batez horniturik zegoen eta bere iritziz ia hiritar gehienak sorginkeriaz kutsatuta zeuden, eta horrela bost hilabetetan zazpirehun baino gehiago errearazi zituen, su eta gar garbitzaile haietarik apaizak ere libratu ez zirelarik, eta Azkaine, Arkibel, Ziburu eta Donibane Lohizuneko herriak gertatuz pairatzaile.

231. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0015 Horrela iragan ziren asteak eta hilabeteak.

232. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0019 Joan zen neguan hemen egon zen pare bat hilabetez, bere gurasoek bidaia ugari izan zituztelako.

233. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura gabai/8 0057 - Zu entzuteko antsiaz urte bihurtu zaizkit hilabeteak... eta baita jotaeme tematu ere egin zaidalako kaukasotarren garezurraren anatomiari buruzko beste master bat burutu nezan.

234. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0029 - Hilabeteko paga - gehitu zuen Paolok.

235. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0012 1/2/3/4/5 hilabete Ardiak ume bat erditzeko bost hilabete behar ditu.

236. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0013 Arkumeak bost hilabete dituelarik BILDOTS egiten da.

237. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0017 Beste batzuk berriz, azkarrago gizentzearren, txabolan utziko ditu bi-hiru hilabete egin arte amaren esnea edanez: amaren esnea baita janaririk egokiena.

238. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx asth 0027 - Ba orain... hilabete bat pasako duk gaztigu ikuilutan!.

239. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura non daude pandak? 0015 Han behean, banbu artean ezkutaturik, pandek hiru hilabetez lotan iraungo dute.

240. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. lizarralde 0094 Aurreko hiru hilabeteetan, Mary Thomas untzia Japoniako kostaldean eta Bering-eko itsasoaren iparraldean ibilia zen ehizean, fokak harrapatzen.

241. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0060 Baina hilabetea pasa zen eta erregearen semea ez zen agertu.

242. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0046 Hilabete batetako egarriak kendu zituzten batzuren batzuk arratsalde hartan.

243. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0109 Honek, hilabete barru Uli ondo egongo zela esan zien.

244. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0017 Hemezortzi hilabete zituen eta batzuetan, arrastaka zebilen dordoka bat zirudien; besteetan, berriz, zutik jarri eta ahaleginak egiten zituen pauso batzu emateko.

245. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0045 Sei hilabetez jateko adina haragi zezinatu eta gaileta bazen han.

246. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0151 Halaere, handik sei hilabetera aurkitu nuen argibidea.

247. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0111 Hilabete geroago, filibustariak, Morgan, Ventimigliako andereñoa, Carmaux eta Wan Stillerrekin Apoharmatuetan desuntziratu ziren, Mexiko itsas golkoko espainiar eskoadren aldetik inolako kalterik jasan gabe, eta handik zortzi egunetara ospatu ziren Korsari beltzaren alabaren eta filibustari ausart eta zoritsuaren arteko ezkoneztiak.

248. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0126 - Ederki dago, txo - esan dio -; zurekin Tour de France sei hilabetetakoa izango litzateke.

249. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0082 Bi hilabete bakarrik eman nituen emazte eta etxekoekin, atzerriak ikusteko irrika asegaitzak ez bait zidan uzten luzaroago geratzen.

250. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0127 Duela hilabete edo, artean bere izenak zerbait esaten zion.

251. 1969-1990 euskara batua literatur prosa vill 0041 ILLABETEEN IZENAK Aspaldidanik egiña zegoen eskea Euskaltzaindiari.

252. 1969-1990 euskara batua literatur prosa vill 0041 Illabeteen izenak finkatzeko eskea, alegia, gaur kontu ontan dagoen anarkia garaitzeko.

253. 1969-1990 euskara batua literatur prosa vill 0041 Izan ere, gure egutegi aldizkari ta abarri begiratu bat eman ezkero, zer ikusten dugu? Bospasei izen erabiltzen direla batzuetan illabete bera izendatzeko.

254. 1969-1990 euskara batua literatur prosa vill 0041 Bi illabete auetako bakoitzak ba ditu iru euskal izen gutxienez, edaduraz ta abar berdin xamarrak direnak.

255. 1969-1990 euskara batua literatur prosa lasa 0015 Hona hemen joan den hilabetean esaten zuena: .

256. 1969-1990 euskara batua literatur prosa lasa 0059 Concha-k nigar egingo du nere hilketaren berri jakiterakoan; hilabete batzutan ez du bizitzeko gustorik izango.

257. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0032 Buru gogor batzuek ere, hura medio, hilabete gehiago mendi infernu hortan egon dituk.

258. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0009 Miranha indiana baten alaba zela banekien, eta guztiz, Sao Joampacirc;o do Principe-raino Misioneari segituko zitzaiola eta hilabete luze batzutan elgarrekin biziko ginela.

259. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0041 Bizi zenean lortu ez zuena bereganatu zuen anaiak hilabete haietan: orduak ematen nituen harekin bizitako momentu zoriontsuak gogoratzen, txukuntzen, eraberritzen, klasifikatzen.

260. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0063 (,,), hilabete berberara ailegatu izanak kidetasun aparteko bat emango balio bezala.

261. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0063 Hainbeste hilabete zai. Zeren, tristezian itotako ahots batez esan zidanez, azkeneko gabonak pasaez gero Corok ez baitzuen haurtxoa imaginatzerik izan, baratzeko loretan etengabe bilatu bazuen ere.

262. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0006 Bederatzi ilabetetan egon zen Pedro eta Paulo izeneko espetxean, han ere idazten jarraitu zuelarik.

263. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0020 Hillabete haietantsu, hain zuzen, Toyota markaren ordezkaritza Luc'ek hartzean, are beranduago etxeratzen hasi zan hau.

264. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0020 Toyota'rena erabaki aurretik, hillabete batzuk pasatzen uzteko eskatu zion Luc'ek, ia arazo berria zertaratzen zan; eta huntan gelditu ziran: 1960-eko Urteberrian egoera berriz aztertuko zuten, eta deliberoak hartuko.

265. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0076 - Honez gero ahantzirik al duzue, jaunok ozenki G...t...r...jeneralak hilabetearen buruan bostehun frantses familiarengan dolua nagusi izango dena eta gu Españan gaudena?

266. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0056 Garai hartako nobiazgo luze eta begiratuak ez bezala, horiena lau hilabetetakoa izan zen Bayardo San Román-ek halakoxe presa zuen eta.

267. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0028 Ordea hiru hilabete dira haren aurpegia ikusi ez dudala.

268. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0068 Lau hilabete ziren elkar ezagutzen genuela eta oraindik ez genion elkarri musu apur bat ere eman.

269. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0038 Preso handien banda eta koadrilen berri gutxi daki; hilabete gutxiko lapurtxo eta kontrabandistez ez da ohartzen ere eta beti frontoian ari diren politikoei ere, partidu bereziren batean edo ez bada behintzat, ez die begiratzen.

270. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0038 Mikel ere iheskor ibiltzen zen, bere aldetik beti, gartzelako lehen hilabeteetan barruko kezka erretzailea gertutik zaintzen: gaisotasun guztien sendagarri den denborak ez ziezaiola bihotza baretu, grina sutsuenak ere itzaltzen dituen orduen isuri etengabeak ez zezala bere gorrotoaren sua iraungi.

271. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0066 Lau hilabete dira, emakumea, berehala pasako dira, lau, ulertzen?, besterik ez.

272. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0006 Eta azken hilabeteetan behin eta berriro erabilitako ideia bururatzen zitzaiolarik begia ez zitzaion xehetasun nimiñoetan galtzen, eta denbora dena etorkizun iruditzen zitzaion, eta mundua leku bat zelaia...

273. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0035 SOAK entrepresak leporatutako arazoak garbitzeko, hiruzpalau hilabete eman beharko nituen hiri hartan.

274. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0149 Ni Iruñeara neskame etorri eta hilabete batzuren buruan alargun aberats okitua zen etxeko nagusiarekin ezkondu nintzen.

275. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0122 Azken bi hilabeteotan gure sendiko batekin joaten zen dentistarengana.

276. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0053 Haxeroa kanta eta txantxa jarraitzen zen, esaten ziolarik Zangarini: - Hamasei amorante sei hilabetetan! Zer ez ote nuke emanen beste hainbeste ukaiteko!

277. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0087 Hura ez zen normala garai haietan, etxean geratzen ez zena Ameriketara joan ohi zen, baina aita ez zen Euskal Herria aisa uzten dutenetarikoa, eta Nafarroako adiskide saldo hura muga lanetan aritzen zenez, mugaratu zen bera ere, eta Beran hasi zen bizitzen, ospe handiko kontrabandista baten etxean mutil; haseran, besteen behean, noski, gainerakoek bide laster guztiak ezagutzen zituztelako, bera berria izaki; baina, aski temosoa baitzen, zenbait hilabeteren barnean ez zen Bidasoaldean bera bezalako muga lapurrik, (...).

278. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0182 Sei hilabete iraganak Txominek bere bisita egin zuenetik.

279. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0128 Afrikan urtebete inguru daramala kontutan harturik ez zaizkio luze igaro azken bi hilabete hauek, Permisu honen esperantzan babestu haizelako esaten dio orain bere buruari.

280. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0012 Hizketaldi soil eguraldia eta gorputzeko ajeak zituzten bizpahiru agure mahai batera eserita eta azken hilabeteetan lanik gabe geratu izanaz beti kexu zen Hilario gaztea mostradoretik gertu, tragaperras baten hotsetara makur.

281. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0246 Geroztik hogei eta bi urte, zortzi hilabete eta lau egunera, Alfa-Gutiago gazte eta Muanza-Muanzako administrari etorkizuntsu bat tripanosomiasiz hilen zen.

282. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0106 Bere ama! Mutikoak, isiltasunezko hilabete askotan barrena, bere baitan hausnartzen eta mamitzen ibili zuen bere buruan, bere amari galdetzeko zuen zeredozer.

283. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0133 Neure agintealdiko lehenengo hilabetean, Senatuak, nik aldez aurretik ezer ez nekiela, zenbait enperadoreren lepo inguruan, txal farfailtsu bat bailitzan, esegi ohi den ohorezko aipamenen zerrenda luze horietako batekin apaindua ninduen.

284. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0120 Izan ere, trenik etzen garai haietan Lehenengo trenbidea, Manchester'etik Liverpool'erakoa alegia, 1832'gn. urtean inaguratu zen, eta gertakari hau, arestian esan bezala, 1806'gn. urtetsukoa da berdintsu zen Bordele, Paris edo Arras, zeren gudaritzak iraun bitartean ez baitzitekeen hamabostaldiko edo hillabeteko baimenarekin etxeratu.

285. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0284 Sei hilabete baneramatzan gaztelu komentu honetako harresien barruan, eta aitortu behar dizut, irakurle pazientziatsu horri, otsail aldean hona etorri berritan bezain noragabeturik nengoela.

286. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0126 Bere pentsamenduak urrun ziren, hori duela hilabete batzu hasi zen gertatzen, Bonnera joateari uko egin nionean, nahiz eta bost egun osotan errepresentapenik izan ez.

287. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0131 Bederatzigarren hilabetea konplitu zenean hain zuen Benitak handitua sabela non gerritik beherako aldea umontzi huts bilakatu zela esan bait zitekeen.

288. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. ugarte 0034 Non nengoen? Zer ari nintzen han? Zer ordu zen, are gehiago, zein egun, zein hilabete? zer gertatu zen? Galderaz josi nuen neure burua erabat aztoratu arte.

289. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0024 Azken hilabeteotan, eskualdeko bi tribuak gerlatan higatzen ziren, eta leihotik ikusten genituen arboletan, dilindan, gizagaizo urkatuen ugaritasunetik beretik, susma genezakeen borrokak aski gogorrak zirela.

290. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0019 Baserriz baserri zebilen saltzailea zen Ledyard hori eta bi hilabetean behin agertzen zen, herriko dendetan aurkitu ezin ziren gauzak saltzera.

291. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0043 Bi hilabete joanak ziren.

292. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0139 Zortzigarren egunean bakoitza bere lekura joan zen eta Estepako Lehoia hiru hilabetez bere andregaiarekin etxolan egon zen (...).

293. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0050 - Baneramatzan hiru hilabete luze enziklopedia poetiko bakar bat saldu gabe eta zure semearekin tratua borobiltzea lortu dudanean, zer egin behar nuela iruditzen zaizu, Madame?.

294. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0028 - Lau hilabetez Londresen egon nahi baldin badut, hobe burutik argi ibiltzea: holakorik gertatuko litzaidakeen lehendabiziko aldia izango balitz ere.

295. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0028 - Zerbitzari indiarrak zazpi hitz baino gehiago ez dizkit zuzendu bi hilabetetan: sekulan ezagutu dudan neskarik xarmangarriena zara! Nirekin ezkontzerik nahi?.

296. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0050 Gera ninteke? Gotzonen abisatu gabe enean agertu zeneko arratsalde hartako galdera harrigarri eta desiratua, zeren eta azken hilabeteotan haren zai bizi nintzen. Eta nik zatoz.

297. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0161 Denbora neurgarri bihurtu zitzaidan, bere egun, aste eta hilabeteekin.

298. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0083 Pepe Catalánekin batera lan egiten bizpahiru hilabete neramatzalarik, Rovira jaunak bere bulegora deitu ninduen.

299. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0121 Luzea izango zenez hilabete batzuk beraien ustetan, sagar zimurrez betetako bi otartxo, urdaiazpiko bat, egoera onean ziruditen kontserba lataz betetako kaxa bat, zakutxo bat arroz, beste bat babarrunez betea eta gazta borobil bat, ia Benauratik ihes egiteko erabili zituzten gurdien gurpilak bezain lodia eta oso gogorra, sartu zituzten itsasontzian.

300. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0077 Ingelesek ez zioten Jokini ondoko hilabete haietan espioitza lan handirik eskatu.

301. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0149 Hasiera, Jokin Arakama-k presondegitik ihes egin eta hilabete batzu geroago.

302. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0102 - Guretako erdia zegok hemen batere paperik gabe! Nik neuk ere, bi hilabetetarako récépissé alu bat besterik etzeukeat....

303. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0153 Ia bi hilabete eman genuen hegoan gatza Madeiratik Sebiliara eramaten.

304. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0089 Horrekin batera lan baldintzak zeuden ondotxo zehaztuta: kinzena, hiru mila durotakoa; apopilajea nagusien kontura; hilabete batetako oporrak; ospitalea, gaisotuz gero; eta ekonomatoa.

305. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0041 Egia esan, Belandian ohitu ere egin ginen bere xelebrekerietara, baina mozkorra pasatu gabe bota zuen hilabete oso baten ondoren ausartu nintzen apaizkideei gutun hura idaztera.

306. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0133 Eta bazekien horrek zerikusi handia zuela Cliverekin... Cliverekin eta uztailean, hilabete barru hain zuzen, hamazazpi urte (adin majikoa!) bete behar izatearekin.

307. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00197 Bi eratara egin diteke; une batetan, urtero edo hiru hilabetetik behin adibidez, edo ta eten gabe, jaiotzak eta heriotzak erregistratzen diren bezala.

308. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 Duela bizpahiru hilabete, Anai-Artea deitu batasunak ipar aldeko egunkarietan argitaratu zituen zifreen arabera, eta berri emaileak zioen oraindik presoner ainitzen izenak ezin bildu ahal izan zituztela, beraz zifre haien arabera, den tenorean 130 bat herritar badugu gutienik Francoren presondegietan, euskal politika, kultura eta langileriaren gatik ainitz urterentzat preso altxatuak izan direnak.

309. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Esan bezala, hilabete guzian, langileek beren grina, kezka eta prolemak oro plazaratu dizkigute, hortaratzen zituzten arrazoinak zelakoak ziren adieraziz.

310. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. setien 0125 Agian Rahner gogoratu eta berari egiten zaion omenaldi honen arrazoiak ematen hastea ez litzateke beharrezkoa, bera hil eta bi hilabetera.

311. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. navarro 0075 Hiru hilabetez behin agertzen da, eta lau zatitan banatu ohi da: APETI informa, Congresos - efemérides, Colaboraciones, Directorio - Guía.

312. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1987 0003 Eskuetan duzun zenbaki hau bikoitza da, bigarren aldiko 42/43 zk. eta 1987ko lehen sei hilabeteetako emaitza ale bakarrean biltzen duena.

313. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0011 48 ordu pasaturik, konplikaziorik egon ez bada, gaixoaren bizitza normalizatzeko bideetan abiatu behar da: hirugarren egunetik aurrera, eseri, 10.ean piska bat ibili, 3 hilabetetan bizimolde erdi normal batetaraino iritsiz.

314. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0130 Lana sei hilabeteko hamar epetan zatitu dugu.

315. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0046 Urtean hiru hilabetez ibiltzen ziren, bana beste, orduko haurrak eskolan.

316. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0046 Eta anitzentzat, beren eskola guztia, dotzena bat hilabeterena zen!.

317. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lf 0054 Bi ilabeteak finkatuak dira abendoaren 20-ean.

318. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0160 Eta egunean hiru ordu euskara ikasten zortzi hilabetean jardun ondoren ikasle saiatu bati irten zitzaion hasperena datorkit gogora: Ai, ikasten aritu nintzen hura deklinabidea zela hasieratik jakin izan banu!.

319. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0243 Arantzazuko bilera baino hilabete batzu lehenago zenbait euskal idazle Ermuan biltzen direnean literatur hizkuntzaren batasuna aztertu nahian, han egongo da Jakin-en zuzendaria ere.

320. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0030 Gabriel Aresti hil ondoko lehenengo batzarrea zen orduko hura, eta Aresti zenaren eskariari erantzun egin zion Villasantek, hil-berriak proposatu bait zuen hilabete batzuk lehenago, Emakumearen nazioarteko urtea zenez gero, Euskaltzaindiak emakumearen ohoretan zerbait egin zezala.

321. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0613 Duela zenbait hilabete aditzera eman zidan Egillor jaunak Goitiak bi anaia zirela eta paper guziak bildurik zeuzkala eta nahi nuenean joateko bertara.

322. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0617 1785.eko Maiatzaren 8an berriz ere eri aurkitu zen, sei hilabetez.

323. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0393 Duela hilabete Hondarribiko Kaputxinoetatik Aita Zubeldiak telefonoz deitu ninduen, ahal nuenean hara joan nendin Biblioteka atontzean aurkitu zuen eskuizkribu bat ikus nezan: 1820. urtean euskarara itzulitako Konstituzioa.

324. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0394 1812ko lehen hilabeteetan Cádiz nabari zen baikortasunez hiri hertsi hura idekiz, kanpokaldera handitzeko, ensanche zeritzan asmoak agertu ez ezik proiektatu eta hasi ere egin zuen hango Bellas Artes Eskolan Arkitektura irakasle zen Pedro Albizuren proposamenez, Torregorda eta Santi Petri bitarteko auzo berrian, Eli-Erri izenez baliatuz (5) .

325. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0115 Bazirudien adiskide berriak bil zitezkeela; hilabete batzuetan ez dago apenas aldizkariaren orrialdeetatik dei larririk zabaldu beharrik.

326. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0098 Hiru hilabetez behin proba bat egiten dugu grabaketaren bidez.

327. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak etxde 0347 Ezkondu, 1915-eko Jorrail / Apirilaren 29-an ezkondu baitziren eta hiru hilabete bakarrik egin zuten nobiotzan.

328. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. laspiur 0123 Vallejo jaunak ziria sartu zien itxura zenez, edo-ta horrek omen zedukan erosle hark atzera jo zuela-ta, pistolagintza serietan antolatua izan ondoren, hilabete guttitan porrot egin-zorian abandonaturik gelditu ziren errebolber gordailu mardula bete beterik zutela.

329. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0069 Sei hilabetera hil zen oinaze asko eraman ondoren, euskaldunoi foruak kendu zizkiguten egun berean, 1876-7-22an.

330. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0023 Ordu gutxitatik zenbait hilabeterainokoa izan daiteke.

331. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 87-88 0074 87a hilabetez -hilabete Orokorrak IKASTOLAK 20 URTE tituloarekin, Hotsek bere 40. alea argitara atera zuen.

332. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0050 Iraupena 9 hilabetetatik 18 hilabetetara izango da.

333. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0234 Hilabete luzez borroka, gosea, hotza eta etsipena jasan ondoren 1943.go urtarrilaren 30ean ejerzito alemandarrak, hirurehun mila gizonek baino gehiagok osatua zenak, porrot egin zuen eta Von Paulus gudalburu nagusia atzipetua izan zen.

334. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0120 Beraren alaba Jenny bixikako kantzerrez hil zen 1883ko urtarrilaren 11ean, 5 haur utziz lau hilabetekoa bat.

335. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0057 Zortzi hilabete duen haurra ama berrizaleek gurpil-gurdiska arin baten gainean jartzen dutelarik, horrelaxe jokatzen dute.

336. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0057 Horra hor ttentte, bere buruz dabilen 14 hilabetetako haurtxo baten gisa!.

337. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0081 Orain geure izkribu-sortako azkeneko paperak aztertzen baditugu (bost izkribu luzeago; eta 1937-I-10-tik V-10-ra arte idatziak; alegia, Balik 7 urte 4 hilabetetarik, 7 urte 9 hilabete zituen arte), hau ohartuko dugu: (...).

338. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0100 Hilabete horretan argitaratu zenez, termoazidofiloen taldeko Sulfolobus solfataricus deritzon arkeobakterioaren Serinari eta Leuzinari dagozkien tRNA-ek intronak omen dauzkate (3. Irudia) eta, halaber, 3' muturreko CCA hirukote aminoazido-hartzailea ez da kodeturik agertzen.

339. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0142 Lau bost ilabetez haurdun gertatua dela zioten mihi gaiztoek; lehenago ezkondu beharra, gehienen eritzian.

340. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0038 Mexicon jaio zen 1827 urtean, eta hilabete batzu barru Bilbaora ekarri zuten.

341. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0068 Ilabete honetan bertan, Gabrielek eta Melik bigarren alaba izaten dute: Guria, irailaren 19ean jaio zena.

342. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0092 Han hilabete batean jaten aritu ondoren egoera heldura iristen dira eta uda-arrautzak erruten hasten dira.

343. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0183 Pertsona ezagunak, giro atsegina
Orain bost hilabete Bizkaiko Aurrezki-Kutxak inkesta egin zuen erosleen artean.

344. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0185 Zoritxarrez, hilabeteok ez dute zerua ozkarbituko.

345. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0012 Zortzi hilabete barru, ikasleen errendimendu intelektualean benetako aldaketa gertatu zela ikusi ahal izan zuten.

346. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0088 Bitartean, hilabeteak aurrera joan ziren eta ustegabean hartutako Europa burua altxatzen eta bere defentsa antolatzen aritu zen.

347. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0015 Injenieritza ikasketak amaituta Bilbora doa Medizina ikasteko asmotan, baina lau hilabete barru utzi egingo du.

348. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0085 Txominek etxetik aldegiten du eta hurrengo kapituloa hasten denean sei hilabete pasa dira.

349. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0135 8.1.1. 8. hilabeteko haurraren (haur anorexikoaren) arrotzarekiko familiaritateaz, diogun, bigarren semestreko anorexiak hain zuzen ere bigarren semestrean agertzen direla, haurrarengan antolamendu mental berri bat agertzen denean, ama beste pertsonaietatik garbiki bereiztea permititzen diona.

350. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0008 Liburuetara ekarria, eta bi hilabetez prestatu zuen etsamina bat, airez aire pasatu, eta Urruñara izendatu zuten Receveur des Douanes.

351. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0008 1909an, Urtarril-otsailetan galdu zituen bata bestearen ondotik, aita eta ama, hilabete bat barne.

352. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0022 Hiru hilabetez ari izan zen Saint Pierrek eman metodoarekin.

353. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0070 (...): hiru hilabetetarik sar araztera saiatu zen.

354. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0070 Telesforo de Monzon eta Manu de la Sotak bedera 20 libera emaiten zioten hilabete guziez: euskaraz zenaz gain, nahi zuena idatzirik ere berdin zitzaien.

355. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0047 Epai-aginteak erabakitako eragozteak, 17.312 iru illabeterañokoak izan dira; 3.308 irutik sei illabeterañokoak; 505 sei illabetetik urtebeterañokoak; 1.426 baimena urte batetik iru urteraño eragotzita gelditu ziran; iru urte baño geiagorako 87; bein-betirako kenduak 25.

356. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0047 Aldi berean gobernu-aginteak gidatzekoi 4.121 baimen kendu zituan, eta auetatik 2.860 amabost egunerako; 10 amaseitik ogeitamar egunerako; 1.175 illabetetik iru illabeteraño; eta 76 ezeztatuak.

357. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. urkola 0121 Illabete gutxiren aldearekin Australian, Olandan eta Ipar-Ameriketan egin ere esperientzi batzuk egin dira.

358. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0105 Urtean sei hilabetez lurra ur azpian egon ez balitz ere, Amazonia-ko isuraldean atsekabea izango zitzakean halere nekazaritzaz arduratzea, Txingurri-eli gaitzak etortzen dira, lur-langintzarik ederrenak hondatuz: babarrun, lusagar, eta azukre-kanabera.

359. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0119 Urteko beste hilabeteetan lurralde zabal agor agertzen dira larrezabalak.

360. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0080 Sarrienik abustutik azarora bitartean ikusten dira urtarriletik apirilera artean baino gehiago eta hilabete hauetan zaletasun gutienik duenak ere ikus dezake puntu argizu deritzana: gau jakin batetan obserbatzen diren izar erratiak ateratzen diren zoko edo zona alegia; beste hitzetan esateko, espazioan meteoroek deskribatzen duten zirkulu handienaren arkuak bat datozen puntua.

361. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0080 Horren korronte trinkoa eratzen dute Lurrak bi hilabete jartzen bait ditu zeharkatzen.

362. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1989 0003 Postari eskasak, zentsoreak. Azkenengo honek hiru hilabeteko atzerapena ekarri dik gainera; hobe duk horrela ordea, beren gazteleraz hastea baino.

363. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. arrigain 0041 Osasunari dagokiolarik, bizitzaren azken hilabeteak gogaikarrienak gertatzen dira.

364. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. saizar 0127 Gogorra eta neketsua, apirilean itsasoratu eta bi hilabeteko bidaia egin ondoren, ekainetik urrirarte gure arrantzaleak pairatzen zutena.

365. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. saizar 0130 Orain bi hilabete euskaldunek eta galegoek Arbac izeneko talde berria sortu dute: hemen biltzen dira enpresa gehienak, sektorearen %95 suposatzen bait dute.

366. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0272 Elkarte honetako Hizkuntza-Saillean astero-astero eta zortzi hilabetetan zehar bilduko dira J. M. Bilbao, J-L. Davant, R. Idiart, E. Irigarai, T. Monzón, J. Solaun eta Txillardegi.

367. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0272 Berton Baionako erabakiak berronestearekin batera, batasuna azkartzeaz eta sendotzeaz ere mintzatuko da eta helburu hauek aurrera eraman asmoz sortuko da, sortu ere, Idazleen Alkartea berau izango delarik ondorengo hilabeteetan, batasunaren zuzia bere gain hartuko duena.

368. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0127 Zenbait hilabetez greban ihardun eta gero, lanera itzulita, langileek, aurrena, hilabete horietako soldatak jaso nahi dituzte.

369. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0049 Gizona, jaio eta lehenengo zortzi hilabetetan, Nia, Bestearengandik bereizi beharrean aurkitzen den bezela, baita ere berean, taldean bizi denez gero, Gu ta Besteak bereizi beharrean aurkitzen da.

370. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garzia 0015 Eta orduan, hiru hilabete aurrean, eta nik ezin nuela hura bukatu.

371. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garzia 0015 Eta argitaratzeko orduan ni sartu nintzen Barcelonako hotel batean, hantxe egon nintzen bi hilabete atera gabe....

372. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0218 Amak kurioski zaintzen zituen bere ardurapean zeuden zerbitzariak, beraiekin birpasatzen zuen kristau dotrina, arretaz zaintzen zuen hilabetean behin aitor zitezen txandaka bidaltzen zituelarik inguruko elizetara, beti gaixoen zaintzetarako kalterik gabe.

373. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0135 JARRAIPENEKO ESNEA, behin 2-3. hilabetetik aurrera umeari emateko egokia (amak behar adina bularrik ez duelako, edo bularrik eman nahi ez diolako). Esne hauek 2 zenbakia daramate.

374. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0140 VI. UMEAREN GARAPEN PSIKO-MOTOREA. VI. 1. BRUNET-LEZINE-ren testa Hilabete

375. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0140 2 hilabete - Burua zutik (tente) eusten du, denbora laburrean, eserita dagoela.

376. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0140 3 hilabete - Eserita dagoela burua zuzen mantentzen du.

377. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. gaminde 0078 (hori etor liteke edozein egunetan) (ez dut ikusi zortzi hilabetean).

378. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. gaminde 0078 (makiña bat urtean joan naiz) (sei hilabetean lotu zen).

379. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskadi jaietan/90 0047 Hilabete honetan Bizkaian dauden ospakizun amaigabeen artean, Bilboko ezkerraldeko PORTUGALETEN burutzen den SAN ROQUE JAITSIERA azpimarratuko dugu.

380. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0031 Eta hori, azken hilabeteetako une batzuetan, bere bihotzari buruz kezkati hitzegin zuelarik.

381. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0021 2. Nikolas (edo Mikolas, euskaldunago Nikola) Ormaetxea Pellejero, bada, Juan Bautista eta Mañaziren semea, Orexan (Orixen) sortzen da, 1888ko abenduan, Martin eta Denuxi sabel-etsaien (3) dio Nikolaren haurgai-denborako oroitzapenak, liburu honetako I atalean ondoren zegokion hirugarren txandan; berehala ordea, handik hilabete batzuetara, hurrengo urteko martxoan, Uitzira eramaten dute haztera, hango Errekalde baserriko Arroxa Aristimuño inudearenera, (...).

382. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ospitalez 1987 0011 OSPITALEZ KANPOKO OSASUN-ETXE PUBLIKOAK 87-XII-31n funtzionamenduan zeuden zentru guztiak barne-hartu dira, eta baita urtean zehar desagertu izan diren baina gutxienez sei hilabete irekita iraun duten zentruak ere.

383. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0053 - Hiru hilabete arterainoko egonaldietan ez duzu baimenik beharrik E.E.E.ko herrialdeetan.

384. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0055 Honela, herrialde! honetan osasun zerbitzuak edukitzeko eskubidea ematen digularik, epea hilebeteko da baina hiru hilabetetara luza daiteke.

385. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0093 Gutxienez 7 egun eta gehienez 3 hilabetekoa.

386. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0116 @- Egonaldi laburretarako batez ere, (sei hilabete baino gutxiago) beharrezko gertatzen da hizkuntzaren oinarrizko ezagumena, sendiarekin harremanak eduki ahal izateko.

387. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0098 Hona hemen baldintzak: - Gehienez hilabeteko egonaldia.

388. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0015 Ia hilabete pasa da geroztik eta guri ez zaigu transferentziarik iritsi.

389. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0134 Batasun-aldi honek hiruren bat hilabete dirau bakarrik.

390. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0030 Hamarkada horretan (hiriak bi pisuko trolebusak inauguratzen zituen 1961eko lehen hilabeteetan), honako inaugurazio hauek eman ziren.

391. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0235 Bergarako E. Mintegiko irakasleek hilabetero argitara ematen den eta izaera zientifiko duen egunkaria babesten dute, horren aldeko interesa, besteak beste, Peñaflorida, Samaniego eta Prestamerok azalduz.

392. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0089 Katxalote emeek duten ernaldia 14-16 hilabetekoa da, eta edoskialdia, berriz, urtebetekoa.

393. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0089 Edoskitze aldia bukatzen denean, umeek oraindik 8-12 hilabete amaren ondoan iraungo dute.

394. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0255 Kumea jaio ondoren eta hilabete batetan zehar, guztiz loturik dago amarekin.

395. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0255 Lehenengo hilabetean umea zeharo loturik agertzen da amarekiko.

396. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0376 Behin-betiko ostalariak bitarteko ostalari bat jaten duenean larbak heldu eta arnas aparatura iristen dira eta hilabete batzuk pasa ondoren arrautzak ipintzen hasten dira.

397. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0077 KLIMOGRAMA BAT EGITEN IKASIKO DUT Plubiograma urteko hilabete bakoitzean eguneroko eurien Batezbestekoa irudikatzeko era grafiko bat da.

398. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0077 - Zeharretarako lerroa 12 zati berdinetan banatuko dugu (12 hilabeteei dagozkienak).

399. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0077 - Barren altuerak (urdinez) hilabete bakoitzeko eurien eguneroko batezbestekoa adieraziko digu.

400. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0077 Plubiograma osatzeko kurba (gorri) bat gehituko diogu eta honek hilabete bakoitzeko tenperaturen eguneroko batezbestekoa adieraziko digu; horra termograma. Klimograma osaturik dago.

401. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0465 Kostaldean, arras neke da egoitza baten aurkitzea prezio on batean, eta gehiago dena jabe andana batek udako 2 edo 3 ilabetez kario aloikatzea nahiago dute urte guzian egitea baino.

402. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0056 Barnekoa den ernalketa gertatu eta gero, arraultzek lau hilabetetan zehar amaren barnean bilakatzen dira eta orduan, bilakatuak eta bizitza bentonikorako egokituak dauden 30-400 kume erditu ohi ditu amak.

403. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0024 Azkenekotz, frantses troparen egoera ezin kaskarragoaren aintzinean eta blokeaturik lau hilabete eman ondoren, kapitulatzera behartuak egonen dira, egoera, hirian, etsipengarri bihurtu bait da.

404. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0024 Hirurteko konstituzionale garaian zehar (1820-1823), errealistek, sei hilabete iraunen zuen ingurapen luze batez blokeatuko dute hiriburua, eta 1823.eko irailak 17an kapitulatuko dute.

405. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0018 Hego haizea Uda garaiko hilabeteak freskatzen dizkiguten ipar haizeak hain ezagunak baldin baditugu ere, ez da gutxiagorako hego haizea, gure ipar mazelan tipikoa den bere goritze, lehortze eta udazkeneko eta, batez ere, neguko atmosferaren gardentasun areagotze efektuarekin.

406. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0051 Mitxoletak bezalako lore hori ederrak, gure atentzioa deitu dezakete udako lehen hilabeteetan Kantauri eta Pirinio inguruetako giro fresko eta ozpeletatik ibiltzen bagara, baso misto, amilburu, amildegi eta abarretan.

407. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0068 Gizonarentzat interes komertziala duten arrain guztien bizitza planktonean hasten da, eta bertan bizi dira zenbait hilabete arraultzatik irten ondoren.

408. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0020 Doktoredutza bukatu eta ustekabean hona deitu ninduten 4 hilabeteren burura eta orduz geroz, 85eko Uztailaz geroztik hemen nago, Idazkaritzan.

409. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0093 Horrela jarraitzeko aukeran dauden saioak moztu egiten dira uda heltzean, eta bi hilabete ondoren baztertuak ala aldatuak izan behar zirenak bere baitan jarraitzen dute bederatzi hilabetez.

410. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0029 Garbituriko lurraldeetan, eskuz edo zur-zati batekin lagunduz eginiko zuloetan, hazia botatzen zen eta hurrengo hilabeteetan, uztaren bila joango ziren.

411. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0070 Aduanen istiluengatik, Hiriko eta Probintziako erakundeen arteko lege eta dialektikazko borrokak hilabetetan iraun zuen.

412. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0089 Gerratearen lehen hilabeteetan bolondresek osaturiko batailoi hark Gipuzkoa, Bizkaia, Nafarroa eta Arabako toki desberdinetan borrokatu zuen.

413. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0111 Haserako epea hiru hilabetekoa zen, geroago sei hilabetekoa eta, XVII. mendearen bukaeran, urtebetekoa.

414. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0101 Fetua Sorkuntzaren produktua, hirugarren hilabetetik aurrera (horrela deritzo, konbentzioz, giza espeziean), erditzea bitartean umetokiaren barruan garatuz doana.

415. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0064 RANIMIRO - Eta noiz idatzia dago eskutitza ori?
AMAIA - Orain bi illabete!.

416. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0064 RANIMIRO - Aspalditxo! Bi illabetetik-onuntz zerbait egingo zuten gure gudariak!.

417. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0167 PAULA - Sendatuko da, ordea...? INIXIO MARI - Ezin, ba, nik esan... Ala ere okerrago zan orain illabete batzuk.

418. 1969-1990 gipuzkera bertsoak a. zavala 0032 Iru urte ta lau illabete
pasiak gerr'ori asirik,
makiñatxo bat ill da gaur egon
biar zutenak bizirik;
santa sekulan ezta izandu
onlako odol-isurtzerik,
penaren penan indarrarekiñ
biyotza erdibiturik,
pakian billa guazen guziyak
gerra alde bat utzirik.

419. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0096 Gero, orain sei edo zazpi illabete, bereiztu giñan eta gerozko ar-emanik ez dugu.

420. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa a. albisu 0022 Eta onela galdetu zion lege-gizon onek, Pernando`ri: - Zuk, ordu batzuetarako, egun batzuetara, aste batzuetarako edo illabete batzuetarako artuko zenduan barruti ori, noski...?.

421. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0112 Badira bost illabete Zuzendari Nagusia tiroz illa aurkitu zutela ijitoek basa-bide batean.

422. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0076 Aspalditik ezagutzen nuan bera, Zakary`ren etxean ikusita, ta ez dizuet ukatuko orain lau-bost illabete ezkero, Zakary`k jakin gabe, ogekide maiz izan dedala, eta bere maitalea geiago izan naizela Zakary`rena baiño.

423. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño zigor 0165 Egunak, asteak, illabeteak baziaziken; baña gu betiko lekuan, alerta el uno alerta el dos, arratsero lelo bera entzuten.

424. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0080 Iru illabete leenago, Jorrailleko gau batean izan zan elkarrizketa ura.

425. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0091 - Au dana, noiz gertatua da? Noiz arrapatu zuan Carabaca'k nere aita? - Dirala lau illabete.

426. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0097 Biak osatuko dira baiña iru illabete bearko dituzte ortarako.

427. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0158 Gauza auek esaten ari naiz, erri ontan bederatzi illabete egin baigenituan, da zer kontatua badet angoa.

428. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0042 Illabete barru artu zuen andregaiaren eskutitza.

429. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0032 Lau illabete ondoren, ego-aize epelarekin, gurutzea erabat bukatua ta bedeinkatua gelditu zan.

430. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. arana 0077 Geienetan apostua baño illabetez lenago erabakitzen dira azioak, ta illabete ortan guzian, palankariak oitzen ibiltzen dira, apustu egunean beren gorputzak bear bezela egon ditezen.

431. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0084 Azken ordu arte bere ezaguera osoan egonik; eta kristau on bat beti izan danez, gaur illabete ta erdi inguru jakin zuanean nolako gaitza zeukan, berialaxe ikurtondeun edo elizakoak artu zituan, eta bere azken-nai edo testamentua egin zuan.

432. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. goikoetxea 0041 Jaunaren doaiak otoitzez eta penitentziz zaitzen zirala irakurrita, zilizio zorrotza erantsi zion bere narru-azal samurrari, ta sei illabetez erabili, arreba konturatuta orduan ixil-bearrez utzirik.

433. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: pastor izuela (1780-1837). ezkioko ta segurako itxuak 0019 Jose Frantzisko au 1836/VIII/3an ezkondu zan, Agustin Arruti il baño amaika illabetez aurretik.

434. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: errikotxia, itxaspe eta beste zenbait bertsolari 0010 Zortzi senide izan ziran: Maria Bautista, Inazio Maria, zortzi egunekin illa; Jose Maria; Jose Agustin, gure bertsolaria alegia; Jose Domingo; Maria Josefa, iru illebeterekin illa; Franziska Paula, bost urterekin illa; ta Maria Franziska, lau urterekin illa.

435. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: errikotxia, itxaspe eta beste zenbait bertsolari 0012 Bederatzi seme-alaba izan zituzten: Maria Josefa, 82 urterekin liburu au egiteko argibiderik geien eman diguna; Josefa Inazia; Prantxisku Mari, Muniota-zar`en bizi dana, ta bertsolaria bera ere; Jose Mari, 18 illabete zituala garrotilluarekin illa; Maria, Ameriketara joana ta an illa, bi alaba utzita, Agustina, Marzelina, Manuel ta Antonia.

436. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: franzisko iturzaeta bertsolaria 0010 Sei illabete, egin zituan emen, indultoa etorri zan arte.

437. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0117 Aldatu, azia erein eta andik illabete terdira, egiten da.

438. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm eskl iv 0094 Ondarrabi-ko kale Nagusian jarri zan bizitzen bere emaztearekin, eta emen egiten zuan lana bederatzi illabetez; eta beste iru illabeteetan Donostia-ko Sarriegi Enparantza-n, Kojueneko etxean.

439. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0126 Naparroako gudari-osteak Lazkau aldera datoz; baiña illebete gutxi dira oraindik oste oiek Larreara zijoazela.

440. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak bu errenteria 0253 Bulda bat eman zuen Aita Sainduak 1556-ean, agintzen zuela, Baionako Obispoak eta Aux-eko Artxapezpikuak sei illebete barru Auzitegi bat, Bikario jeneral batekin Errenterian ezarri zezatela; edo-ta bestela, hiria Iruñeko Obispaduari, eta beraz, Zaragozako Metropolitanoari erantsita geldituko zela, Frantzian ustekizun okerrak iraun bitartean.

441. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0350 Ondoren, Lekarotz, Sangotza ta Altzazu`n bizi izan zan; azken illabeteetan, berriz, Iruña`n; eta antxe, Errotazar komentuan, uritik at daukaten San Antonio etxean, il zan santu-santuki, 1966-7-13`an.

442. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0350 Il zan baiño bost bat illabete aurretik dei egin zidan neri.

443. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0188 Amalau urte zituan Artur`ek ezkondu zanean, eta andik illabete batzuetara il zan, sekulan bere emaztetxo Kataliñ ukitu gabe.

444. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak euskerazaintza 1988 0023 Baiña, Fueroak dionez Malato Arbolaraiño duban eta soldatarik gabe... andik aurrera, berriz, bi illebeteko soldata eman bearko zaio gudari bakoitzari Ateetaik onuntz (aquende los Puertos).

445. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak euskerazaintza 1988 0023 Ateetatik aruntz balitz, iru illebeteko soldata....

446. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0043 Laurendi - Herenegun? Apeza - Ez eta ere... Bi hilabete bederen ba du ikustekoa dudala....

447. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0043 Laurendi - Beraz, bi hilabete erran duzu....

448. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0043 Apeza - Bi hilabete, gutienez....

449. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1971 0027 Badu ilabete bat barnea nahasia dutala.

450. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1971 0028 Bai, bainan Testamendu Berri guzia itzultzekoa du oraino; eta ez zaizko hameka ilabete baizik gelditzen, eman hitza atxikitzeko.

451. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa nor da hor? 0066 Orai bazterrak eder dire aski, bainan, hemendik ilabete baten edo bien buruko, histuko dire eta gero uda guzia hola egonen.

452. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ostolaiz 0019 Komunioa egin aurretik, bi illabete inguruan, ikasketa batzuk egiten genituen eleizako sakristian.

453. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0074 Biarritzeko Hudal kasinoa soilik bizi da, Bilbotik dathortzen jokolariei esker urthe osoan, eta udan bi hilabethetan Bellevue Casinoa irekitzen dugu Madriletik dathorren bezerogoarentzat.

454. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa j. casenave 0133 Koines, zer emanen nuke zenbat hilabete zaharrago izateko: negu ustel hau pasaturik.

455. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep gauaz bidean 0066 Zonbait hilabete hautan iduritzen zaut etxekoak hobeki maite dituztala. Ama bereziki.

456. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep gauaz bidean 0067 Hirian honbeste ilabethe hetsirik egon ondoan, poxi bat harritua nintzan.

457. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0129 Handik zonbait hilabeteren buruan, bezperen ondotik kukulauka hasi ginen eta mutiko bat, ongi baino hobeki gordetzea gatik, Serorategiko aterbe batean sartu zen, eta berehala lasterka handik atera zuriturik, erranez: - Orgen azpian, lurrean zabal zabala etzanik, Makila Motz hila ikusi dutala!.

458. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0192 Erran behar dut ez ninduela batere ttipiak bezainbat inarrosi: ez ginuena hilabeteko lehen ortziraile guziez jada komuniatzen?.

459. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1979 0007 Aboztuaren 2-an lau Ukraindar gazte heldu zaizkigu Erromatik, gurekin ilabete baten pasatzerat.

460. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0005 Sei ilabete bazen gurekin zagola; gogoetak eginik, lehen urratsa egitea erabaki du.

461. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0005 Arrats oroz bezala, fraide guziak bildurik, ongi etorria egin dio aita Abadeak eta zenbeit kontseilu eman: Aspaldiko denbora garratzetan, ba omen ziren bi gazte, fraiden artean, zenbeit ilabetez bizi ondoan, mundurat eta hirirat itzuli zirenak.

462. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1986 0003 Orduan Beloke-tik eskuratu eskutitza hitzeraino atxiki izan du: Hartuko zitugu lehenik bi ilabeterentzat, entsegu gisa.

463. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1986 0005 Otsailaren hogoi-ta batetik apirilaren laueraino, aita Abadea Afrikako fraideen artean egon zaiku: bortz egun Koubri-n (Burkina-Faso-n) eta ilabete bat et-erdi Zananado-n (Benin-en).

464. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0003 Martxoaren 26-an itzuli zaiku aita Abadea Afrikatik hiru ilabete Zañanado-ko anaien artean egonik.

465. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0003 Horra han egon naizen hiru ilabetetako gertakari itsusiena eta, Jainkoak gaizkitik ongi handiago ateratzen ohi baitu, bihotz-altxagarriena.

466. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0116 Duela zenbait ilabete Literatur honen lehen Tomoa agertu zen; huntan Erdi-Aroko kobla zaharrak sartzen dira, eta XVI-XVII-XVIII garren mendetako autoreak.

467. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1985 0021 Diela hiru ilabete, Radio Irulegi-k galdaturik, ikerketa labur bat egin behar izan behartu zait eta erran Garazi-aldeko entzuleri...

468. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1985 0023 J.A.C. eko biltzarrak, Garazi-Herrietako ordezkarienak ere han, astelehenetan... Ilabetean behin... Zonbat Fete de la terre, Coupe de la joie eta holakoren orroitzapenak ez ditugu, orduko gazteekin!.

469. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lf 0006 Hamahiru ilabetez ez adituarena egin zuen, ustez-eta denborarekin bazterrak jabalduko zirela.

470. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lf 0009 Hanbatenaz nun koblariak ilabete beraren azken egunetan Larrañeko artzaineri kantu bat kuriosa eman baitiote: kantu hortan hain xuxen bi lerro hauk adi ditazke Hegiapali buruz:

471. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lf 0011 Sei ilabete iraun zuen beila horrek, 1832-ko apirilaren 26-ean Etxahun Ziberon baitzen, itzulia.

472. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak ardoy gog 0039 Haren ondar eritasuna hasi zen bi ilabete hil aintzin hartu zuen desgutu bitxi batekin...

473. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0001 Hitzarmen honen iraupena hogeitalau hilabetetakoa izango da, 1989ko Urtarrilaren 1etik aurrera zenbatuak, 1990eko Abenduaren 31n amaituko delarik, beraz.

474. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0001 Bere hasierako mugaegunaren edo bere luzamenduetariko baten datarekiko gutxienezko bi hilabeteko aurrerapenarekin alderdietariko batek salatzen ez badu, hitzarmena elkarren segidako urtebeteko aldietan luzatua geldituko da.

475. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0003 Probaldia, zein beti idatziz itunduko bait da balioa izan dezan, honako hau izango da: a) Teknikoak: bost hilabete.

476. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0003 b) Enplegatuak: bi hilabete.

477. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0012 Enpresaren zerbitzura dagoen pertsonalak lana utzi nahi izanez gero enpresari jakinerazi beharko dio ondorengo aurrerapenarekin, lan uztea eskatzen duen momentutik hau gertatzen den eguneraino lan egiteko obligazioa daukalarik, gainera: - Tekniko titulatuek, hiru hilabete.

478. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0012 - Enplegatuek, hilabete bat.

479. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0013 Enpresaren zerbitzura jarraian gutxienez urtebete daraman plantilako pertsonal finkoak sei hilabete baina epe luzeagoz eta bost urte baino laburragoz borondatezko eszedentzia egoera onar dakion eskubidea izango du.

480. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0015 Beste probintzia batera lekuz aldatzen dituzten plantilako langile finkoek, betiere lekualdatze horrek bizileku aldaketa eta lantokitik 50 kilometro baino distantzia handiagoa suposatzen badu, eta aipatu lekualdaketa familiako arrazoiengatik, osasun arrazoiengatik, etab., interesatzen ez bazaie, beren lan kontratua urratzeko eskubidea izango dute, urteko zerbitzu bakoitzeko Hilabeteko Alokairu Errealeko indemnizazio bat jasoz, hemezortzi hileko soldatako gehienezko tope batekin.

481. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0005 OPORRETAKO EGUTEGIA. Enpresak Enpresa-Batzordearekin urteko hilabete ezberdinetan bere oporrak gozatu dezaketen langileen kopurua negoziatu ondoren, egutegia, Enpresa-Batzorde eta pertsonalaren artean antolatuko da.

482. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0005 Karneta kentze ondorengo 31. egunetik aurrera eta zigor horren iraunaldi osorako, Enpresak langile hori kategoria handiago edo txikiagoko beste lanpostu batetara bidal dezake, sententzi tinkoaren aurreko hilabeteari zegokion alokairuarekin, beti ere ordainketa hori 8 orduko lanegun edo 40ko asteari dagokiolarik, berme honetatik kanpo geratzen direlarik aparteko ordu bezala ordaindutakoa, bidaia-dietak eta Gidari-Hartzailearen bestelako kontzeptu bereziak.

483. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0006 Moneta kalte-ordain kontzeptuarengatik, Hitzarmen honetako lehen urtean, 29.199,00 pezeta ordainduko dira, hamabi hilabetekotan, 2.429,00 pezetatakoa bakoitza.

484. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0007 Konzeptu honengatik, Hitzarmen honetako lehen urtean 64.508,00 pezeta ordainduko dira, hamabi hilabetekotan, 5.376,00 pezetatakoa bakoitza.

485. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0008 KATEGORIA / EGUNEKO / HILABETEKO / URTEKO / ADMINISTRAZIOKO PERTSONALA /.

486. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 - Lurzoruaren Legearen 178 artikuluak eta Ordenantza hauen 9 artikuluak aurrikusitako lizentzia oro deklarazio espresuaren beharrik gabe iraungiko da, betiere lizentzia ematen denetik sei hilabeteen barruan, edo bera ematen duen erabakiak espresuki zehazten duen epean, ez badira obrak exekutatu proiektu osoaren aurrekontuaren %15a gainditzen ez duen balioan.

487. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Luzamendu bakoitza ezingo da sei hilabetetatik gorakoa izan.

488. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Exekuzio epea 1.- Epea laburtuz egin daitezkeen proposamen alternatiboen kaltetan izan gabe, eta aurrikusi diren urtekoekin bat etorriz, obren exekuziorako gehienezko epea hogeitamar (30) hilabetetakoa izango da.

489. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Diagrama eta grafikoek aukera eman beharko dute espazio eta denborari dagokienean eraikuntz prozesuaren antolamendu eta koordinazioa nabarmenerazteko eta horren arabera inbertsio metatuak eta hilabeterokoak deduzitzeko.

490. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 2.- Kasu orotan, lizitatzaileentzat derrigorrezkoa izango da Oinarrizko Proposamena formulatzea, behin-betikoz onetsitako Proiektuari (1988ko Uztaileko data duen Proiektua) esklusiboki eta hitzez hitz egokitua eta 30 hilabetetako exekuzio epearekin.

491. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0003 BEDERATZIGARRENA. - Baldin lanak hasi ez edo 1989ko abenduaren bata baino lehen kontratuak emango ez balira edo lanak hilabete baino gehiago geldirik egongo balira, izendatutako kopuruen itzulera egingo da, indar handiagoko arrazoia edo onuradunari leporatu ezin leioken arrazoia salbu.

492. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 8.1. Foru Aldundiko Kultura Sailak, izenak emateko epea amaitu eta gero, Eskualdeko Fasea zeintzu udalerritan garatuko den, baita ere hura egiteko datarik egokienak, hauek maiatza eta ekainaren arteko hilabeteen barruan.

493. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 3. Emateko epea: Hilabetekoa(1).

494. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Ikastetxeetako ikaslegoaren datuak konputatzeko, hauteskunde ihardupidea ikasturtearen lehenengo hiru hilabeteetan eginez gero, aurreko ikasturtea hartuko da kontutan eta gainerako kasuetan ikasturte bera.

495. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Madrilen ere hilabete t`erdi iraun zuten.

496. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0002 Hilabete bat hurbil Afrikan naizela, behar diot ba azkenean Herria-ri hitz bat igorri.

497. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Kurtso barruan eta iru ilabeterik iru ilabetera, Karmeldar Ikastetxeko neska mutilek, urteera kulturalak betetzen dabez.

498. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Woody Allen, Getxoko zineklubean Betaurrekoen atzean gordetzen den Brooklyngo judutar kakanarroaren zine zikloa apailatu du Getxoko zine-klubak hilabetean zehar.

499. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Norbaitek udaldiko geldialdi honen arrazoiak argitu beharko lituzke, inork ez bait du sinetsiko ETBko langileek hiru hilabeteko oporrak dituztenik.

500. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Erantzungailu automatikoak ETBn morroitasuna gutxituz baino gehiago, areagotuz doa, ardura Gobernuko prentsa bulegoarena izango balitz bezala eta ez kazetariena; Orain dela pare bat hilabete Hari berdea izeneko zerbitzuaren estreinaldiaren berri eman ziguten.

501. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Orduan ETB izan zen albisteari neurri gabeko tartea eskeini zion bakarra, eta orain, bi hilabete beranduago, ETBrengana jo dute bere lanaren berri emateko.

502. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Albisteak, bi hilabetetan larehun dei jaso dituztela zioen.

503. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Alde batetik, EHEren mozioari baietza emanez, euskara hutsez funtzionatzen ahalegintzeko konpromezua hartu zuen Udalak duela zenbait hilabete, beste alderdiak ere bat zetozelarik.

504. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Osakidetzak abuztuaren 29an Zumaiako udalari bidalitako gutun batetan herriko ur sare munizipalak ez zuela edateko kalitaterik adierazten zuen, azken bi hilabeteetako ur analisien ondorioz, batzuetan kloro eskasiagatik eta beste batzutan bakterioen kutsadura.

505. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. auzmendi 0001 Bost hilabete pasa dira jadanik eta Asanblada egiteko eguna gainean dugu.

506. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Bigarren paragrafoan azken hilabeteotan UPV/EHUren aurka eratutako konfrontua, azalpen deshumanizatu batekin edo estalitako azalpen ezkutu eta mozorrotuekin bakarrik uler daitekeela diozu, Emilio.

507. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Gezurti halakoa! Ez al zaizu aurpegia gorritzen hori diozunean, dakizularik aldez aurreko erreklamazioak zeuri aurkeztu genizkizula eta hilabetean ez zenuela erantzunik eman, eta horren ostean hasi behar izan genuela epailearen aurreko ekintza, zeure isiltasun administratiboa jasan eta gero?.

508. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bbarand 0001 Guk illaren azkenean Aurrezki Kutxara buelta bat eginda, illabeterako ondo.

509. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1990 0001 Duela hilabete batzu Suizan egon zen mundu mailako txapelketa batean eta semifinalean geratu zen 15.a geldituz.

510. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Aurreko idazatietan esandakoak ondoren esaten den modura egiaztatu beharko dira: 1 puntukoa: 1.- Baimen-Jabe agiria edo azken ordain-agiria aurkeztuz eta 2.- eta 3.- puntuetakoak, dirua bankuan sartu edo, hala balegokio, ordaintze-epea luzatu izana egiazta ditzaten aitorpen-idazkiak eta agiripaperak aurkeztuz, beti ere horiek arauz aurkezteko epea eskea egin eta jarraiango 12 hilabeteetan bukatu izanaren baldintzapean.

511. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Beraz, aurreko pasarteak aipatzen dituen lanek hasi beharko dute hiru hilabeteko epearen barruan, erabaki hau jakinerazi eta biharamunetik aurrera zenbatuak.

512. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Titulareek lanen hasiera jakinerazi beharko diote Nekazaritza eta Arrantzu Sailari, esandako hiru hilabeteko epearen barruan lanak birplantea daitezen, operazio honen akta jasotzen eta espedienteari atxekitzen zaiolarik.

513. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Erabaki honen aurka birjarpen-helegitea sar daiteke Hezkuntzaren Egitasmogintza eta Administraziorako Sailburuorde Jn.T. Argiaren aurrean, E.H.A.O.-ean argitaratutako egunetik kontatzen hasi eta hilabeteko epearen barruan.

514. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 3.- Erabaki honen aurka administrazioarekiko liskarrauzi-bidezkoaren aurretiko birjarpen helegitea sar dezakete hori doakienek, Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean argitaratutako biharamunean kontatzen hasi eta hilabeteko epearen barruan.

515. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Azken kasu honetan, bi eratako asignatura-mota bakarrik hartuko dira kontutan: kurtso osorakoak eta lau hilabeterakoak.

516. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Lau hilabeterako asignaturei aplikatuko zaien tasaren zenbatekoa, Dekretu honetako eraskinaren lehenengo tarifan urte osorako asignaturei ezartzen zaien tarifaren erdia izango da.

517. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Luzeenik ere honako hauek izango dira: - 7 urtetarako maileguak: 24 hilabete / - 6 urtetarako maileguak: 18 hilabete / - 5 urtetarako maileguak: 18 hilabete.

518. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Gabealdi ez da inola ere 12 hilabete baino txikiagoa izango.

519. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0008 18. atala.- Hartzaileak Erabakian eta gainontzeko arau erabilgarrietan jasotako baldintzetatik edozein betetzeri uko egingo balio, emandako diru-laguntzak dagozkion Erakundeko Diruzaintza Orokorrari igorri beharra ezartzen da, epea gehienez bi hilabetekoa izango delarik eta aurrera eraman daitezen beste ekintza batzuren kaltetan gabe.

520. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Bigarrena.- Agindu honen aurka, berraztertze errekurtsoa sar dezakete hori doakienek, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburu Jn. T. Gorenaren aurrean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratutako egunaren biharamunetik kontatzen hasi eta hilabeteko epearen barruan.

521. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Bosgarrena.- Lekualdaketa-Lehiaketa honetan parte hartu eta aurkezpenaren gai izan diren merezimenduak demostratzeko agiriak aurkeztu dituzten irakasleek, berez edo behar bezalako baimena duen pertsona baten bidez berenganatu ahal izango dituzte agiri horiek haren bidez lehiaketan parte hartu duteneko Lurralde Ordezkaritzatik eta, hori, Agindu honen aurka berraztertze-errekurtsoa sartzeko ematen den hilabeteko epea igaro ondoren, egingo da.

522. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Seigarrena.- Agindu honen aurka, interesdunek, berraztertze errekurtsoa sartu ahal izango dute Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburu Jn. T. Gorenaren aurrean eta Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadin egunaren biharamunetik hasi eta hilabeteko epearen barruan.

523. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Administrazio bidea amaitzen duen Erabaki horren aurka, hori doakienek, Administrazioarekiko Liskarrauzi-bidezkoaren aurretiko berraztertze errekurtsoa sar dezakete Eusko Jaurlaritzako Barne Saileko Administrazio eta Plangintzarako Sailburuorde Jn.T. Argiaren aurrean, horren berri emandako egunetik kontatzen hasi eta hilabeteko epearen barruan.

524. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Administrazio bidean behin-betikoa da akordio hau eta, horren aurka, Administrazioarekiko Liskarrauzietara jo aurretik sartu behar den berraztertze errekurtsoa sartu ahal izango da Foru Aldundi T. G. honetako Ahaldun-Kontseiluaren aurrean eta iragarpen hau argitara dadin egunetik hasi eta hilabeteko gehienezko epearen barruan, egokitzat jotako beste legebide batzuk erabil daitezenaren kaltetan gabe.

525. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Akordio hau behin-betirakoa da administrazio bidean eta, horren aurka, Administrazioarekiko Liskarrauzi-bidezkoaren aurretikoa den berraztertze errekurtsoa sar daiteke, Foru Aldundiko Ahaldun Kontseiluaren aurrean, iragarpen hau argitaratutako egunetik hasi eta hilabeteko epearen barruan, bidezko deritzon besterik erabiltzearen kaltetan gabe. Epe horrek dirauen bitartean, GHI-216/88-PO5-A espedientea agerian egongo da, nornahik azter dezan, Aldundi honetako Hirigintza, Arkitektura eta Ingurune Zuzendaritza Nagusiko bulegoetan.

526. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Errekurtso horretan, administrazio bidea agortuz, erabaki espresua ematen bada, bere aurka, administraziozko errekurtso kontentziosoa sartu ahal izango da 2 hilabeteko epe baten barruan.

527. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Erabaki ebazle espresurik ematen ez bada, gorajotze errekurtsoa ukatutzat ulertu beharko da 3 hilabete igaro ondoren eta, urtebeteko epe baten barruan, administraziozko errekurtso kontentziosoaren posibilitaterik egongo da, geroztik erabaki espresurik egoten bada salbu eta, kasu horretan, epea, aipatutako bi hilabeteko hori izango da.

528. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Dena dela ere, eman zuen organuaren aurreko kontentziosoaren aurretikoa bezala, gorajotze errekurtsoaren ebazpen ekintzaren aurka berraztertze errekurtsoa sartzea, borondatezkoa izango da hilabeteko epean.

529. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Kasu horretan, administraziozko errekurtso kontentziosoa tartejartzeko epeak, hauek izango dira: bi hilabete berraztertze errekurtsoaren erabaki ebazlea espresu baldin bada eta urtebete, horrela ez bada.

530. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Administrazio bidea agortzen duen erabaki honen aurka, hori doakienek eta bidezko jotzen badute, Kontentzioso Administraziora jo aurretiko birrazterpen errekurtsoa tartejarri ahal izango dute erabakia eman zuen organuaren aurrean, iragarpen hau publikatua izan dadineko egunaren biharamonetik hasi eta hilabeteko epe baten barruan.

531. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Birraztertze errekurtsoan ebazpen espresoa eman eta ezezkoa baledi, Kontentzioso Administraziozko errekurtsoa egin ahal izango litzateke, birraztertze errekurtsoaren jakinerazpen egunetik kontatzen hasi eta bi hilabeteko epearen barruan.

532. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Burutzeko Epea: 6 hilabete.

533. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Dokumentazio berregina, behin aipatutako hutsunean jasoz, Foru Diputazio Txit Argi honen aurrean aurkeztu beharko da, erabaki hau argitaratzen denetik kontatutako bi hilabeteko epearen ondoren, behar bezala egiaztatua izan dadin.

534. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Erabaki hau behin betikoa da bide Administratiboari dagokionez eta horren aurka errekurtso Kontentzioso-Administratiboaren aurretiko Birjarpen Errekurtsoa jar daiteke, Foru Diputazio Txit Argi honetako Diputatuen Kontseiluaren aurrean, iragarki hau argitaratu eta hilabeteko gehienezko epearen barruan, egokitzat jotzen den beste edozein erabiltzearen kalterik gabe.

535. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Seigarrena.- Erabaki honen aurka, interesdunek, berraztertze errekurtsoa sartu ahal izango dute Hezkuntza-Administraziorako Sailburuorde Jn. T. Argiaren aurrean eta Erabaki hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadin egunaren biharamunetik hasi eta hilabeteko epearen barruan.

536. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Hirugarrena.- Interesatuek erabaki honen aurka berraztertze errekurtsoa tartejarri ahal izango dute Lehendakaritza, Zuzentza eta Autonomi Garapenerako Sailburuaren aurrean, Euskal Herriko Agintzaritzaren Aldizkarian erabaki hau argitaratzen den biharamonetik kontetan hasi eta hilabeteko epe barruan.

537. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Erabaki honen aurka berraztertze errekurtsoa tartejarri ahal izango da hilabeteko epearen barruan, administrazio bidea agortuz, Administrazioarekiko Liskarrauzien jurisdikziora jo aurretik.

538. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 a) Hilabete bakoitzeko 1etik 15erarte jasotako jakinarazpenei dagokienez, jakinarazpen-egunetik hurrengo hilabeteko 5erarte, edo hurrengo lehen astegunerarte.

539. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 b) Hilabete bakoitzeko 16tik azken egunerarte jasotako jakinarazpenei dagokienez, hurrengo hilabeteko 20rarte, edo hurrengo lehenengo astegunerarte.

540. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Administrazio bidea amaitzen duen erabaki honen aurka, legez doakienek, egokitzat jotzen baldin badute, Administrazioarekiko Liskarrauzietara jo aurretik sartu behar den berraztertze errekurtsoa tartejarri ahal izango da, eman zuen organuaren aurrean eta iragarpen hau argitara zen egunaren biharamunetik hasi eta hilabeteko epearen barruan.

541. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Berraztertze errekurtsoak ebazpen adierazia jasoko balu eta hau ezezkoa izan, Administrazioarekiko Liskarrauzi mailako errekurtsoa sartu ahal izango da, berraztertze errekurtsoa argitara dadin egunaren biharamunetik hasi eta bi hilebeteko epearen barruan.

542. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Administrazio bidea agortzen duen erabaki horren aurka, legez doakienek, bidezkotzat jotzen badute, Administrazioarekiko Liskarrauzi errekurtsoaren aurretiko berraztertze errekurtsoa tartejarri ahal izango dute erabaki hori eman duen organuaren aurrean, iragarpen honen argitaratze egunaren biharamunetik kontatu beharreko hilabeteko epearen barruan.

543. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Berraztertze errekurtsoari erabaki adierazirik ematen bazaio eta hori ukapenezkoa bada, Administrazioarekiko liskarrauzi errekurtsoa tartejarri ahal izango da berraztertze errekurtsoa jakineraz dadineko egunaren biharamunetik kontatzen hasi eta bi hilabeteko epean.

544. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Hamazortzi (18) hilabeteko gehienezko epea obra burutzeko.

545. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Administrazio bidea agortzen duen erabaki horren aurka, legez hori doakienek, egokitzat jotzen baldin badute, Administrazioarekiko Liskarrauzi errekurtsoaren aurretiko berraztertze errekurtsoa tartejarri ahal izango dute erabakia eman zuen organuaren aurrean, iragarpen hau argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera, hilabeteko epearen barruan.

546. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Berraztertze errekurtsoak erabaki adierazia jasotzen badu eta hori ezezkoa bada, Administrazioarekiko Liskarrauzi errekurtsoa berraztertze errekurtsoaren berri jasotzen den egunaren biharamunetik aurrera tartejarri ahal izango da, bi hilabeteko epearen barruan.

547. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 Aurreko akordioa behin betirakoa da bide administratiboan eta berorren kontra birjapen errekurtsoa tarteka daiteke, Kontentzioso-Administratiboaren aldez aurretik, Foru Aldundi Txit Garai honetako Diputatu Kontseiluaren aurrean hilabeteko epean, iragarki hau argitaratuz geroztik zenbatuta, egoki eritzitako beste bat erabiltzearen kaltetan gabe.

548. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Erabaki hau behin betikoa da bide administratiboari dagokionez eta horren aurka Errekurtso Kontentzioso-Administratiboaren aurretiko Birjarpen Errekurtsoa jar daiteke, Foru Diputazio Txit Argi honetako Hirigintza, Arkitektura eta Ingurune Departamentuaren aurrean, iragarki hau argitaratu eta hilebeteko gehienezko epearen barruan, egokitzat jotzen den beste edozein erabiltzearen kalterik gabe.

549. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Administrazio bidea agortzen duen erabaki horren aurka, legez hori doakienek, egokitzat jotzen baldin badute, Administrazioarekiko Liskarrauzi-bidezko errekurtsoaren aurretiko berraztertze errekurtsoa tartejarri ahal izango dute erabakia eman zuen organuaren aurrean, iragarpen hau argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera, hilabeteko epearen barruan.

550. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Berraztertze errekurtsoak erabaki adierazia jasotzen badu eta hori ezezkoa bada, Administrazioarekiko Liskarrauzi errekurtsoa, berraztertze errekurtsoaren berri jasotzen den egunaren biharamunetik aurrera sartu ahal izango da, bi hilabeteko epearen barruan.

551. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Burutzeko epea, 18 hilabetekoa izango da.

552. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Erabaki hau behin betikoa da bide administratiboari dagokionez eta horren aurka errekurtso kontentzioso-Administratiboaren aurretiko Birjarpen Errekurtsoa jar daiteke, Foru Diputazio Txit Argi honetako Diputatuen Kontseiluaren aurrean, iragarki hau argitaratu eta hilabeteko gehienezko epearen barruan, egokitzat jotzen den beste edozein erabiltzearen kalterik gabe.

553. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Erabaki hau behin betikoa da bide administratiboari dagokionez eta horren aurka errekurtso Kontentzioso-Administratiboaren aurretiko Birjarpen Errekurtsoa jar daiteke, Foru Diputazio Txit Garai honetako Hirigintza, Arkitektura eta Ingurune Departamentuaren aurrean, iragarki hau argitaratu eta hilabeteko gehienezko epearen barruan, egikitzat jotzen den beste edozein erabiltzearen kalterik gabe.

554. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Ebazpen hau behin betikoa da bide administratiboari dagokionez eta horren aurka errekurtso Kontentzioso-Administratiboaren aurretiko Birjarpen Errekurtsoa jar daiteke, Foru Diputazio Txit Argi honetako Hirigintza, Arkitektura eta Ingurune Departamentuaren aurrean, iragarki hau argitaratu eta hilabeteko gehienezko epearen barruan, egikitzat jotzen den beste edozein erabiltzearen kalterik gabe.

555. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Baina mutilak, ez al dakizue Katalunian ez dagoela oraindik hirugarren katerik eta, behar bada, ez dutela gainera, sekula santa laugarrenik lortuko ere? Zer ez ote genukeen entzungo zenbait ahoberoren esanetan baldin gu, katalanak bezalaxe arrankatu ezinik bageunde, eta berek, ordea, orain dela hamar hilabeteko telebista batez martxan.

556. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak lab 0001 Itzaldi, berriketa, antzerki-jai musikaldi bat kaleko jaiak, urrenez-urren ea illabete osoan ikusi ta entzuteko era izan dugu.

557. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Negoziaketok orain arte lau hilabetetan luzatu dira.

558. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ugalde 0001 Erantzun politikoa hontan dago: Lehenengo Aberri Eguna ospatu baino hilabete aurretik eskuindarrek Bilboko Euskalduna frontoian mitin handi bat antolatu zuten; Eusko Alderdi Jeltzaleak pentsatu zuen honi erantzun nabarmen bat eman behar zitzaiola.

559. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.m. aranalde 0001 Orain dela hilabete batzu nik idatzi nuen bi esaldi bait banarekin eginak elkarren segiran baldin bazeuden eta bigarrena bertsoaren azkena baldin bazen, bertso hori ez zegoela ongi bukatua.

560. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Sariduna agertzeko epea hilabetekoa izango da.

561. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak txill 0001 Eta hilabete batzutan, eta arrazoin berberengatik, bi aldiz irakurria dut ene kontra.

562. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Bi hilabete oso petroliorik saldu gabe egon ondotik, atzo zuen lehenbizikoz saldu Iranek.

563. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Herri guztietan, eta Gipuzkoan eta Bizkaian hilabete honetan bertan, Udalek euskararen alde hartu behar lituzketen erabaki batzu proposatzen dira: Errotulazioaz, euskal batzorde berezi baten beharraz, eta abar.

564. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Venezuelako legearen arabera, sei hilabetetik hiru urte arteko presondegia egotzi dakioke senarrari.

565. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Ekonomiaren ezaugarriek diotenez, autoen industriako outputa sektore hau garrantzienetakoa delarik azken bi hilabetetako, 7,2 milioi auto urte izan da, urte honen hasierakoa 9,5 milioi auto urte izan zelarik.

566. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak elexp 0001 EMKren Zer Egin kazetak, hilabetekari gisan iraun zuen, 198leko azken hilabeteak salbu, denboraldi horretan hamabostekari bihurtu baitzen.

567. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Dena dela, azkeneko hilabete hauetan, atraku krimen ugari izan bide da Txinan.

568. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Bi hilabete, eta listo
- Zenbat ikasle duzu orain bereon?
- Lau dira ikasleak.

569. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Hiruren bat hilabetetan ongi hornituta ateratzen da ikaslea; ikasi ditu ikasi beharrekoak, praktikatu ere bai, eta esperientzia eta konfidantza hartu ditu.

570. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Duela hilabete batzu argitaratu genuen EGINen Quebec-eko egoera politikoari buruzko artikulu bat.

571. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Iragan ikasturtearen lehenengo hiru hilabetetan planifikazioa eta azpiegituraren sormenari dedikatuak izan ziren, gainontzekotan legezko eginkizunak betetzen ahalegindu zelarik.

572. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Azken egunetako euriek, gisa guziz, eragin handiegirik ez omen dute izango belardietan, udako hiru hilabeteetako euri eskasiak gehiegi lehortu bait ditu hazi eta lurrak.

573. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 - Ah, bai? Eta zer dago Senegalen?
- 10 hilabetetan zehar lehortea, eguzki ugari, ta ni bezalako larru beltzdunak zenbat gura.

574. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Eta horrela eman dugu hilabetea.

575. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Egia esan, datorren hilabeteko hogeigarren egunerarte egongo da irekirik hala ere, eta oraindik badago nahiko astirik ikustea hainbeste merezi duen erakusketa honetara hurbiltzeko.

576. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Dena den Bustinduik ez du prebisio haundirik egin nahi, ezin baita ziurtatu zer gertatuko den falta diren hilabetetan.

577. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Zenbait eskualde jendez hustu egin beharko da, ondoko zortzi hilabeteotan janari berririk eskuratzeko ahalik ez baitute izango nekazari behartsuok, esan du gotzaiak.

578. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Hiru seme-alaba dituzte, eta orain dela bi hilabete hautsi egin zuten.

579. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozesp 1971 0001 Bizi bizi igaro dira azkeneko illabete ontan ganadu periak.

580. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Kontratazioa sei hilabeterako izango da.

581. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Erromantzeak izena daraman lan hau IZ diska etxeak argitaratu zuen duela hilabete batzu.

582. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 81-7-30-eko Jaurlaritzaren Legeko 40garren Atalak dioenaz baliatuz, Sail honetako Lanbide-Sailburuorde Jaun T. Argiari, lege horren 26.1 Atalaren indarrez Lan-Sailburuak legez eskuratutako agintepideen iharduna ematen zaio hamabi hilabetetarako, agintepideok legezko nortasundunekin eta herri-legepeko erakundeekingo laguntza eta lankidetzarekiko hitzarmenei buruzkoak izan eta Uztailaren 6ko 85/1981 Dekretoz onartutako Eusko Jaurlaritzaren Lan-Sailaren Ihardutze-Araudiko I Idazpuru, 2garren Atalburu, 3garren Sail eta a) zatiarekin zerikusia dutelarik.

583. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Erabaki hori, arduralaritza-auzipideetan, behin-betikoa da eta, horren aurka, arduralaritza-auzipideetara jo aurretik egin beharreko den arazoa lehengoratzeko eskea egin daiteke; eske hori Sail honen aurrean egin beharko da iragarpen hau argitaratu eta hilabeteko epearen barruan.

584. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Erabaki hori, arduralaritza-bidean, behin-betikoa da eta horren aurka, arduralaritza-auzipideetara jo aurretik egin beharreko den arazoa lehengoratzeko eskea egin daiteke; eske hori Sail honen aurrean egin beharko da iragarpen hau argitaratu eta hilabeteko epearen barruan.

585. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 AKURAPEN IRAUPENA.- Hori egiteratzeko gehienezko epea, Arduralaritzak lanoi ekiteko baimena eman dezanetik hasita, hiru hilabetekoa izango da.

586. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Erabaki honen aurka, Arduralaritzabide-Legearen 126garren Atalaren lehenengo lerroaldiak dionez, arduralaritza-auzipideetara jo aurretik egin beharrezko den arazoa lehengoratzeko eskea egin daiteke Hezkuntza-Sailaren aurrean, hilabeteko epearen barruan, Arduralaritzabide-Legearen 52.2garren Atalak agintzen duenaren arauera.

587. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 1. Arduratze-Batzordea bere Lehendakariak dei eginda edo Batzordekideen herenak eskatuta bilduko da Baltzuaren ihardunerako komenigarri izan dedin guztietan, eta hiru hilabetez behin gutxienez.

588. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Erabaki hori arduralaritza-bidean behin-betikoa da eta, horren aurka, arduralaritza-auzipideetara jo aurretik egin beharrezko den arazoa lehengorakako eskea egin daiteke; eske hori, Sail honen aurrean egin beharko da, iragarpen hau argitara dadin egunaren biharamonetik hasi eta hilabeteko epearen barruan.

589. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Erabaki hori arduralaritza-bidean behin-betikoa da eta, horren aurka, arduralaritza-auzipideetara jo aurretik egin beharrezko den arazoa lehengoratzeko eskea egin daiteke; eske hori, Sail honen aurrean egin beharko da, iragarpen hau argitara dadin egunaren biharamonetik hasi eta hilabeteko epearen barruan.

590. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 5. Erabaki honen aurka, doakienek dagokion birrabiatze-eskea egin ahal izango dute, erabakia argitaratu eta hilabete epearen barruan.

591. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Erabaki hori, arduralaritza-bidean, behin-betikoa da eta, horren aurka, arduralaritza-auzipideetara jo aurretik egin beharreko den birrabiatze-eskea egin daiteke, Sail honen aurrean, iragarpen hau argitaratu dadin egunaren biharamonetik hasi eta hilabeteko epearen barruan.

592. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 4. Erabaki honen aurka, doakienek dagokion birrabiatze-eskea sartu ahal izango dute, erabaki hau argitara dadinetik hasi eta hilabeteko epearen barruan.

593. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 4. Erabaki honen aurka, doakienek birrabiatze-eskea egin ahal izango dute, erabakia argitaratu eta hilabeteko epearen barruan.

594. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Erabaki hori arduralaritza-bidean behin-betikoa da, eta horren aurka, arduralaritza-auzipideetara jo aurretik egin beharrezkoa den birrabiatze-eskea egin daiteke; eske hori Sail honen aurrean egin beharko da, iragarpen hau argitara dadineko egunaren biharamonetik hasi eta hilabeteko epearen barruan.

595. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Erabaki hori arduralaritza-bidean behin betikoa da, eta horren aurka, arduralaritza-auzipideetara joan aurretik egin beharrezkoa den birrabiatze-eskea egin daiteke; eske hori Sail honen aurrean egin beharko da, iragarpen hau argitara dadineko egunaren biharamonetik hasi eta hilabeteko epearen barruan.

596. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Erabaki horrek arduralaritza-bidea akitu egiten du eta horren aurka arduralaritza-auzipideetikako goradeia egin daiteke; goradei hori arduralaritza-auzipideetako Bizkaiko Sailan egin beharko da, iragarpen hau argitara dadineko egunaren biharamonetik hasi eta hilabeteko epearen barruan.

597. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Euskal Herrian ihardun eta baimenik ez duten abere-gune, zaldiketa egiteko tegi eta laguntzarako abereen suztapen eta zaingorako tegiek, hiru hilabeteko epearen barruan, dagokion Erroldeko Arduradunari bertan sartzeko beharrezko agiri-paperak aurkeztuko dizkiote.

598. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Erabaki hori arduralaritza-bidean behin-betikoa da eta, horren aurka, arduralaritza-auzipideetatik jo aurretik egin beharrezko den birrabiatze-eskea egin daiteke; eske hori Sail honen aurrean egin behar izango da, iragarpen hau argitara dadineko egunaren biharamonetik hasi eta hilabeteko epearen barruan.

599. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Erabaki hori arduralaritza-bidean behin-betikoa da eta, horren aurka, arduralaritza-auzipideetatik jo aurretik egin beharrezko den birrabiatze-eskea egin daiteke; eske hori Sail honen aurrean egin behar izango da, iragarpen hau argitara dadineko egunaren biharamonetik hasi eta hilabeteko epearen barruan.

600. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Akordio horren aurka, interesatuek, kontentzioso administratibora jo aurretik, birjarpen errekurtsoa jarri ahalko dute Osakidetzaren Administrazio Kontseiluaren aurrean, akordioa Euskal Herriko Boletin Ofizialean argitara dadin egunaren biharamonetik hasi eta hilabeteko epearen barruan.

601. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 - Honako kasu hauetan hartuko du ordezkotza:
a) Gaisotasunen bat dela eta, baimenez edo permisoz, sei hilabetez edo denbora gutxiagoz, bertan egon ez dadinean.

602. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 e) Gaisotasunen bat dela eta, baimenez edo permisoz, sei hilabete baino gehiago bertan ez egotea.

603. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 e) Lurralde-Antolaketa eta Garraio-Sailaren diru-ekarketa, gehienez % 15koraino egin ahal izango da, Udal guztientzat erizpide berberei jarraituz, itunea izenpetu dadinetik eta hilabete batetik gora gabeko epearen barruan, eta gainontzekoa, Artezkariek izenpetuta, egindako lanen egiaztapen-agiriak jaso ondoren.

604. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Hasierako izaeraz onesten duen akordioaren ondorioz sortzen den lizentzi emate etenaren aurka, artejarri daiteke Birjartze Errekurtsoa Udalbatza Plenoaren aurrean, hilabeteko epean, iragarki hau dagokion Aldizkari Ofizialean azken aldiz argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita.

605. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Ikusirik gazteleraz argitaratutako Literatur liburuentzako laguntzak araupetzen dituen 1987ko Irailaren 30eko Agindua;
1987ko urriaren 5ean Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian aipatu Agindua argitaratu zenez;
Aipatutako Agindu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratutako egunaren biharamunetik hasi eta hilabeteko epean aurkeztu ziren laguntza-eskabideak aztertuak izan direnez;
Kontutan izanik Irailaren 30eko Aginduaren 7. artikuluko lehenengo idazatalak dioenaren arabera, espreski eratutako Batzorde baten aholkuak jaso ondoren Historia-Arte Ondarearen Zuzendaritzak gauzatutako txostena aztertu ondoren, Kultura eta Turismo Sailburuari dagokiola eskatutako dirulaguntzak luzatu edo ukatuko diren ebaztea;
Kontutan izanik aipatu Aginduaren 7. artikuluko bigarren idazatalak dioenaren arabera hartutako erabakia argitaratu egin beharra dagoela (...).

606. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 1. Herri-Administraritzan egindako zerbitzuengatik 0'1 puntu hilabeteko, gehienez,1'5 puntu lor daitezkeelarik.

607. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ene bada! 1990 0001 Handik hilabetera, orain dugun lokal hau eman ziguten, Urtatzako 19ekoak, hain zuzen ere.

608. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 Hilero 10-12 mila peseta inguru ematen dira (hilean bi pertsonak jatetxean bazkaltzen edo afaltzen gastatzen dutena) eta bi hilabetez behin babespean hartu duten neskato edo mutikoaren osasun-egoeraren eskola-emaitzen eta denbora emateko erabiltzen dituen moduen berri jakinerazten zaizkie aita-amabitxiei.

609. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zumalabe 0001 Azterketa orok erakusten duen bezala ARGIA dela ezagunena den aldizkaria, irakurle kopururik haundiena duena eta bere irakurlegoa espektrorik zabalenaren islada dela gauza bera al diote guztiok ordaindu eta zortzi hilabetez gorderik dauzkazuen CIESen datuek?.

610. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0001 Dena dela, ordutik hona zenbait hilabete igaro da, eta gasaren banaketaz arduratzen den enpresaren eta gasa kontratatu nahi duten arrasatear batzuren artean arazoak nagusitu dira, gasaren tarifak direla eta.

611. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0001 Hala ere, hilabete batzuk geroago, eskaintza hau legez kanpokoa dela eta D3 tarifa aplikatzerik ez dagoela azaldu zuen Naturgasek.

612. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0002 Duela hilabete bat, Arrasaten gasaren kontsumatzaileen elkartea eratu zen, Uribe auzoa eta Arrasate dorreko biztanleen iniziatibaz.

613. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0002 Elkarteko ordezkaritza batek hilabete honen 10ean Naturgas enpresaren gerentearekin bilera burutu zuen, baina jaso zuen erantzunarekin ez dago inola ere ados.

614. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Argitalpenak Museoaren komunikazio zerbitzuaz ari bagara Zugazak museoaren argitalpen zerbitzuak deskribatzen dizkigu: Ezkurdi udal aretoetan, Bertso Papera eta Arte Kronika plazaratzen da hilabetean behin.

615. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Bi hilabete barru, asanblada berri batean, Federazioko zuzendaritza batzordea hautatuko da.

616. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 - E.: Nola izan da horien erantzuna? - J.H.: Udal-batzarrak ez dira noiznahi biltzen, batzuk hilabetero, beste asko bakanago.

617. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 - E.: Hilabete bat osoa edo kasik, kanpaina bat zabaldu da iparralde guztian.

618. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0002 Datozen hilabeteotan, enpresa interesatuek euren proposamenak aurkeztu beharko dituzte, gero Diputazioak onets ditzan, eta horrela, iragarpenak betetzen badira, lau hilabete barru makinak lanean hasteko moduan izango dira.

619. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1988 0002 Arlo guztien nahasketa ikusten da izarretan hilabete honetarako.

620. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 EGUBERRITAN hasi eta lau hilabetetan zehar euria egiten du Manuel Egiguren bizi den lurraldean.

621. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Lautada azkengabe horietan ura egiten da lau hilabetez jaun eta jabe.

622. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0002 Bizi dugun bakardea hiltzeko irakurri egiten dut asko eta euskaraz ere argitaratzen den gauza asko iristen zait, nahiz eta lau hilabetetako atzerapenarekin.

623. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. arzelus 0001 Hungarian, Israelen, Grezian, Mexikon, Italian eta beste hainbat lekutan egon da Sagrario, ondo aprobetxatu bait ditu urtero hilabete t`erdiz hartzen dituen oporrak.

624. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. arzelus 0001 Oporrak hartzeko hilabete onena iraila iruditzen zait, ez bait ditut jende multzoak maite, baina askotan Uztailean eta abuztuan hartu behar izaten ditut, esan digu telefonoz Bidarrainen ikastaro bat egiten aurkitu dugun Sagrariok.

625. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Lana Bada, oporrak pasatu zaizkit azkar eta orain hilabetearen zehar mantenu ariketak izaten ziren lan gordina eta hutsa bihurtu dira iratzargailuaren deiadar zorigaiztoa entzun eta gero.

626. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Euskal preso politikoen kolektiboak bi hilabetez borrokari ekin dionean eta geratzen dena, nola esan daiteke presoak gertatzen denaz jabetzen ez diren mozolo talde bat dela?.

627. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0002 Juan zaiku Hiru hilabete gure artean iraganik, berriz Xinorat buruz airatu zauku Jan Batit Mendivil Lukugaraiko semea.

628. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0004 Biltzarre PG-CATM gerlari ohien batasunak eginen du hilabete hunen 15 eta 16 etan urteko biltzar handia Uztaritze hirian; igande eguerdiko bazkarian parte hartu nahi duenak eman izena lehen bai lehen: Tél. 59 29 65 27.

629. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Orai gure bidetan udatiarrak ikusten ditugun bezala, lehen Jakobetarrak ziren tropaka ibilki: bakar batzu zaldiz edo karrosetan, bainan gehienak oinez, ez baitziren lotsa zonbait hilabetez kurritzeko, edozoin aro motarekin.

630. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 ERTZAINAK AIHERRAN Primaderako bestak hilabete bat et`erdi barne baldin baditugu, herriko bestak ere karraskan hurbiltzen ari zauzkigu Uztailaren 2, 3, 4 eta 5ean iraganen baitira aurten, Hazparnekoen ondotik.

631. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Madariaga Parisera eraman dute 3 ilabete lehenago erakutsia zioten faktura baten gatik.

632. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Lenbizi esango dizut, F. OZKIN adiskidea, illabete batzuk ba-dirala, ez zaitudala ikusi, ta ametsetako irudimenen bat izan bear duala, zuk esanai ortan nigatik diozuna.

633. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. idirin 0001 Hilabete bat bakarrik ematen zioten La Clemence de Titus konposatzeko.

634. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. zabala 0001 Hala eta guztiz ere arrazoi batzuengatik España Peregrinaren oihartzunak gutxi iraundu zuen bederatzi hilabetetan kaleratu bait zuten.

635. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0001 Goiz, 8,30etan, bi hilabete aurretik pagatu behar zen Land Rover-ezko bisitatxoaz baliatu ginen ondorengo txirrinduazkoa zertxobait ezagutzeko.

636. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1984 0002 Ezin zaie esan aukera hauetako bat hartzeko: bi hilabetez tutuz beteta bizi ala heriotzea.

637. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Jose Maria Maravall, Hezkuntza ministraria, eta ikasleen organizazio biren arteko akordioaren sinadurarekin lasaitasun erlatibo bat itzuli da Erdi Mailako irakaskuntzara, hiru hilabetetako mobilizazioen ondoren.

638. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Gainera, 20 urterekin idatzi zuen obra hau berreskuratu zuenean, Rafael ez omen zen irakurtzera ausartu handik eta bi hilabete pasa ziren arte.

639. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 HIRU hilabetetako mobilizazio gogor batzuen ondoren, 1985eko hasieran, itxi zen Euskalduna, Bilboko untzigintzako fabrika.

640. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Azken datoen arabera, beste 18 hilabete luzatuko zaiote FPEetan, martxoko Dekreto-legea erabiliz.

641. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Erabaki hau hartzen badu gobernuak, langileak galtzen aterako dira, zeren lehenengo trimestrean 70eko soldata jasoko baitute eta 60a bigarrenean eta 50 gelditzen dena ondorengo hilabetetan.

642. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 - Sinesten duzu ortziraleak ilabeteko hamahiruran erortzearekin zorigaitz ekartzen duela?

643. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lantziri 0001 Urepelen nola pasatzen dituzte ba, gaztek beren igande aratsaldeak? Joan diren bizpahiru ilaite huntan, gazteak biltzen dira koloniako edo eskolako barne batean.

644. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1971 0001 Azken epea hurbildua da, ilabete hunen 22-an denaz geroz.

645. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 0001 Bi ilabete gabe polizak hatxemaiten du New-Yorkeko kafiran.

646. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Duda zenbait ilabete sartu da Prantziako Karmel batean, han otoitz-bizi bat eremaiteko bere serora lagunekin.

647. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Iraila: iratzeen ila edo ilabetea? Ba, bainan oroz gainetik, haur eta gazte ainitzentzat, eskolan hasteko ilabetea.

648. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Eta bi mila delegatu igorri dituzte Reno hirirat elgar aditzeko, Biltzar harrigarri hori atxiki dute joan den ilabeteko erditsutan.

649. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 - RUGBY: Ilabete hunen lehen igandean gure jokolariak arizan dire Garlin Biarnes herrian.

650. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Bi haur hil dira eritasun hori bildurik, battok lau ilabete bertzeak urte bat eta erdi.

651. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 - Joan den ilabetean, bihotz-ordaintzeko operazione bat egina zuten Parisen bihotzaren hartzalea, 13 urteko nexka bat, ttipitik eria.

652. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1984 0001 Biak ETA-koak omen, polizak dionaz... Segidan kondenatuak izan dira, harmatuak zirela, batek ukan du lau hilabeteren presondegia, besteak hilabete batena.

653. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Zonbait ilabetez eta berdin zonbait urtez, arizana zen preparatzen, azken apailuak egiten zituela Garizuma denboran.

654. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Duela zenbait hilabete frantses gobernuak haizatu zituen Frantzian bizi ziren ruso diplomatzale eta enpleatu batzu.

655. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Egia erran, hilabete bat lehenago, Miarritzen egina ginakon merexi zuen omenaldia.

656. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Legea pasatua da: zazpi ilabeteren buruan hartarik ari beharko da: ezkontzako partzuergoan badira Frantzian aldakuntza batzu, handik aintzina.

657. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Hilabete guziz kaputxinen komentutik ateratzen baitzen lehenik: Heren-ordenakoen aldizkaria eta gero Zeruko Argia, berriketari aipatua, aita Intza izan zen horko idazle jarraikiena eta ugariena.

658. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Hor dituzten apezen ilabeteko irabaziak garbian ezarri, denetako berak.

659. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Apezpiku batek 82 600 pezeta irabaziko ditu (heldu baita 4 130 libera frantses dirutan) ilabetean.

660. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Nahiz bihiak eta oliokiak zituzten hor laborariek beren gataskabideak (eta ez esne ta haragikiak, euskaldunak gehiago interesatzen dituztenak) halere laborentza guzia da oraino maingu gelditzen: prezioak ezin finkatuak geldituko dira alabaina urteko lehen ilabete horietan.

661. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Kondu atxiki dute segurki, zenbait urte barne ikasi baitute beren bildotxen bizpahiru ilabete ateratzen: horrek ekarri du familientzat Eguberriz ere bildoskia jatea, lehen Bazkoz zelarik bakarrik ohidura hori.

662. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1977 0001 Hiru ilabetez Israel aldean ibilia dugu azken udan Berriatua jauna.

663. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1977 0001 1975an, 24.500 besterik ez; eta ihazko bederatzi lehenbiziko ilabeteetan 14.500.

664. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. garmendia 0001 Orain dela hilabete batzuk, Administrazioren bulego batetan aldi baterako kontratatu gisa sartzeko, osasun proben artean bat emakumezkoei bakarrik egin zieten: pixarena hain zuzen ere.

665. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Urtero herriko jaiak etorri baino hilabete lehenagotik lantegira deitzen bai nion, Z. Argiarako anuntzioak lor zitzan.

666. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Badira bi ilabete Zinkueneako bidea gero eta okerrago jartzen ari dela.

667. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Orain dela illabete egin behar nuena zen.

668. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. etxeberria 0001 Mendebaleko Europa guztia petrolio gordinaren garestitzeak gorniturik utzi duen aldi berean; EXXOM (lehenago ESSO zeritzana) petroliosaltzaileak, urte honen lehen hilabetetan lehengo irabaziak ehuneko berrogeitan gehitu du.

669. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 - Datorren irailetik ekainaren arteko bederatzi hilabeteren buruan ikastaro berezi bat eratzeko da Oiñatin, Boise (USA) Unibertsitatearen ardura eta zuzendaritzapean.

670. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Honako hau, duela zenbait hilabete multikopiaz atera zenaren kopia dugu, harako hura bizpahiru hilabetetan berehalaxe ahitu bait zen.

671. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 - Ia bi hilabete dira Euskaltzaindiak bere bilera gogoangarria Kukullako Donemiliagan ospatu zuela eta, oraindik ez bide da haren oihartzunik amaitu.

672. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. iparragirre 0001 Siriak, bere aldetik, duela hilabete bat Alemanian lortu zituen 111 milioi.

673. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 Hilabete honetan bukatuko da kanpaina hau, eta irrikitan gaude datorren hilabetean Iparraldeko eta Nafarroako ikastolentzat 200 milioi bildu dela esan ahal izateko eta noski, 600.000 mila sinadura 11 bildu dela Euskararen alde.

674. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 Aurreko hilean HABE aldizkariarekin zer gertatzen ote zen galdetzen genuen, hiru hilabetetan ez zela ateratzen eta.

675. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 Indarberrituta datorrela ematen du gainera, hiru hilabetez indarrak biltzen egon ondoren.

676. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 Apirilean Bilbaoko Onda Vasca eta Donostiako Radio Miramar-en, aurkezpena izan zen, eta hilabete honetan Gasteizko Miramar Irratia hasiko da martxan.

677. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... elhuyar 1990 0002 NASAko funtzionariek orain dela hilabete inguru adierazi zutenez, Columbia eta Atlantis jaurtigailuetako depositoetan aurkitutako erregai-ihesak jatorri desberdinekoak izanik konpontzea erraza izan daiteke eta denbora gutxi barru berriro hegan egiteko prest egon daitezke.

678. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.r. aizpurua 0004 Bi hilabete igarotakoan mahastizantzan eta labore-hazkuntzan erabil daiteke eta sei hilabete barru baratzantzan.

679. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1989 0001 Begikoa osatzen Bartzelonan illebete eginda, etorri da Aretxillondo`ko Jabier.

680. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1989 0001 Baskaran`go Margarita illabeterako Mallorka`ra joanda dago.

681. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 HERRIA 2000 ELIZAk ere bere azterketatxoa egin du data horri buruz, ezin ukatzekoa baita zerbait esatea, gehienek ezintasunaren eredutzat daukatenean hilabete hura.

682. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ihintza 1990 0002 Txartel hau Gimileoko mendigoizale batek bilduta bidali zigun Zumarragara hilabete geroago.

683. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... r. idiart 0001 Donapaleon, ilabete guziz, Euskaldun apez abertzale multxo bat biltzen gira, gogoeta zonbeiten egiteko.

684. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1987 0001 Prozesua hasten den egunetik Korrikara beharbada 4 hilabete pasatu dira, eta 4 hilabete eta gero, dena 12 egunetan bukatzen da.

685. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... garaia 1977 0001 Epaimahaiaren erabakia esagutuz, hile beteko epea dute hau egiteko.

686. 1969-1990 zuberera antzerkia casve petteb 0136 Hilabete batez ûdan
biziko da agorrilan?
Urthe arrastarentako
izanen da ûlhûnpian.

687. 1969-1990 zuberera poesia jp-m eppherre 0725 Kunplitû dienian hilabetiak,
Lau bost sei zazpi zortzi bederatziak
Sendotûren ziriozû primari doloria
Eta gero kantatûren Hartzaren kantoria.

688. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0036 da nabo apur be pe bai, da a be in biar, forratu in biar, patatie erein, forratu, gero betatu, guk oin estu betatuten se len e, agrikulturetik botateustien ille gustixetan librutxu bet, periodiku moduen, da se ona san! oin ya bein jubilaskero ya estotzu botaten a librue, ba librutxuen esateuen, ifinteuen, patatie estala forratu biar baten baño, baten forratu te arrotu te betatu, betatu, bigarrenes basoas betatuten, da ori egixe da, bigarrenes basoas betatuten, ak sustertxuk bota ditusela, batetik bestetik, ba atxurregas aik sustertxuek ebei iten direla, apurtu, aik susterrak, da gero patatiek betatu arren lurre bota arren berari, ak patatiek illebete barru ugerra koxu, da siketu iten da patatie, da ori egixe da

689. 1991> bizkaiera literatur prosa l. ayesta 00053 Oneik kanbietan dira urteagarrenean, eta ganaduak tasetan dira iru ilabetetik iru ilabetera.

690. 1991> bizkaiera literatur prosa u. elorriaga 00015 Ezkondu eta hilabetera, zazpi egunetan zortzi gizon pasatu ziren Anaren gelatik.

691. 1991> bizkaiera literatur prosa u. elorriaga 00016 Hilabete bi emon genduzan ezkonduta, harik eta zapatu iluntze bat ganera jausi jakun arte, udean.

692. 1991> bizkaiera literatur prosa u. elorriaga 00016 Sentimendu handirik be ez neban hartu, egia esan; Total hilabete bi baino ez.

693. 1991> bizkaiera literatur prosa aititeren mokoa 0017 Handik bi hilabetetara telefono dei bat izan neban, amarena, aititek ikusi gura ninduala esanaz.

694. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0041 Aume batzuk egin arte, bi ilebete egin nebazan.

695. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0177 Ilebete inguru egin eskola orreitan, eta gero bagoietan sartu eta Mirandara, Azucarera fabrika batera.

696. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j.m. iraolagoitia 00104 - Arrate Irratia 1978an hasi zan martxan barriro, oraingoan irratsaio guztiak euskeraz emonaz. Hasi eta 4 hilabetera zarratu egin eben barriro. 1982an ekin eutsan ostera ere, orain ere euskera hutsean. (Bernardo Ibarra)

697. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00148 Aek, e, amabost egunian eo illebetian, illebetia be igual-igual segitzeko moduan. Baiña bestia es, bestia ba, lau bat egun eo pasautakuan ba, erretakuan ba, geo itxain in biaakon egun batzuk, gero etaatzeko ba, bere tenplera etorri ero.

698. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0146 1831garren urteko jaiotza kopuru txikia nabarmena da, baina Sortzez Garbiaren Eleizan zazpi lehen hilabeteen datu ezagaitik izan daiteke; nabarmenagoa da gainera, aurreko urtea ikasitako denporaldi guztiaren jaiotza zenbakietan bigarrena dala ikusi eta gero.

699. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. ibarra 0122 Ume txikien jokoak izenaren azpian, hilabete batzuk eta hiru-lau urte bitartera dauken umeak edo umeei egiten jakezan jokoak edo errezitaduak sartu doguz.

700. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0006 Andra bat osagaitegira (parmatzira) joan zan bere seme biakin, illabete batekoa zana aztatzeko.

701. 1991> euskara batua antzerkia i.e. odriozola 0048 Gehienak bapo beterik dira azken hilabete hauetan.

702. 1991> euskara batua antzerkia l. haranburu a. 0089 Bostehun baino gehiago hilak izan dira hilabete guttietan.

703. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00242 B.- Jaurlaritzak, arduralaritzazko akurapenak egiteko erak birrantolatzeko eman zaizkion eta Erresumaren Akurapen-Legearen Bigarren Erabaki Gehigarrian abenduaren 20ko 30/1983 Legez egindako aldaketaren arauera, eta Euskadiko Autonomia Elkarteen mila bederatzirehun eta larogeita laugarrenerako Guztizko Diruegitamuen Legearen indarraldia mila bederatzirehun eta larogeita bosgarrenerako luzatzeari datxezkon gai batzuk araupetzeko abenduaren 28ko 5/1984 Legearen Bigarren Erabaki Gehigarrian ohartemandako baimenaz, Lege hau indarrean jarri dedinetik hasi eta 8 hilabeteko epearen barruan baliatu beharko du.

704. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00242 Jaurlaritzak, hiru hilabetez behin, 5 miloe pesetatik gorako lan, zerbitzu eta zuzkiketa-ituneen zerrenda zehatza bidaliko dio Eusko Legebiltzarreko Ekonomia, Herriogasun eta Diruegitamu-Batzordeari.

705. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00355 Aldi berean esandako esku-emate horretzaz baliatzeko aldia zehazten da, indarrean jarri eta sei hilabetekoa alegia.

706. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00381 a) Euskal Estatistika-Egitamuaren Egitasmoa. Horretarako, Euskal Estatistika-Erakundea/Instituto Vasco de Estadística-k bidali diezaionetik hasi eta bi hilabetetik gorakoa gabeko epearen barruan horri buruzko arauzko erizpena emango du.

707. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00068 a) Hauspen arinak, hauspena egin zen egunetik hasi eta 6 hilabete igarotzetik aurrera geratuko dira indargabetuta.

708. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00068 3- Indargabetze-aldia epailaritza nahiz arduralaritza-zigorpideei ekin dakienean eten egingo da, eta ordurarteko aldia baliagabetu, bide hoiek epailaritza edo arduralaritza-zigorrik gabe burutu edo zigorpideak sei hilabetik gora geldi egonez gero berriz kontatzen hasteko.

709. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00200 ñ) hiru hilabeteko epe-barruan, zuritu gabe lanera joan gabeko hirugarren hutsegitea, aurreko biak hutsegite arinagatik zigortu direnean,

710. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0212 1. Bizien arteko egintzen bidez, bazkideen artean eta hiru hilabeteko epean bazkide egiteko hitza eman dutenen artean, estatutuetan erabakitako moduan.

711. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0212 Bazkide izateko onarpena heriotza gertatu ondoko hiru hilabeteko epean eskatu beharko da.

712. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0276 2. Deseginaz geroztik bi hilabete iragan badira izendapena eta ondorengo onarpena gertatu gabe, kudeatzaileek kitatzaileak izendatzeko eskatu beharko diote lehen auzialdiko epailariari, eta horrek koperatibaren bazkide ez direnak izenda ditzake.

713. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0133 2. Aurreko 1. txatalean jarritakoari heldu nahi diotenek, Foru Dekretu hau indarrean sartu eta 3 hilabeteko epearen barruan, horniketak l990.eko abenduaren 31 baino lehen Borondatezko Gizarte-Aurrezaintzarako Erakunde batean sartzera behartu beharko dute bere burua Ogasun eta Finantzen Sailaren aurrean.

714. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0171 2. Aurreko atalean ohartarazten dena ez da erabilgarri izango jasotako kopuruak, bi hilabetetik gora gabeko epean, oso-osorik Borondatezko Gizarte Aurrezaintzazko beste Erakunde batean sartzen badira.

715. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0014 h) Foru Aldundiko pertsonalari ordainsarien aurrerakinak emateko erabilitako kredituak, itzulketa aldia 18 hilabetekoa edo laburragoa denean.

716. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00018 b) Europako Batasuneko lehendakaritza aldi bakoitzaren egitaraua. Lehendakaritza aldi hori sei hilabetekoa da.

717. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lanharreman 1998 00036 5garren Atalean agindutakoaren kaltetan gabe, langileen enpresako ordezkaritza-sailetarako hauteskunde berriak izatea gertatuz gero, hurrengo bi hilabeteren barruan Kontseilua hauteskunde hoietan atera dedin heinekoen arauera birrantolatuko da.

718. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00058 e) Estatutu araubidearen inguruko alorrei eragiten dien lege aurregitasmo eta xedapen orokorren egitasmoei buruzko txostenak egitea hilabeteko epean.

719. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00160 2. Behin-behineko geldialdiko denbora ezingo da sei hilabetekoa baino luzeagoa izan, ondoko kasuotan ezik: diziplinazko espedienteak doakionari egotz dakiokeen etenaldia izan badu edo, espedientea amaitzeko, egintza berengatik marrukeriazko lege-haustea dela eta izapidatzen den zigor-legezko prozeduraren azken ebazpena bakarrik falta bada, diziplinazko espedientea bukatu arte luza daitekeelarik, azken kasu honetan, geldialdiko denbora.

720. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00100 Baldin eta, salbuespeneko egoeretan, kapitalen mugimenduek, bai beste herrialde batzuetara doazenak izan, zein herrialde horietatik datozenak izan, ekonomia eta diru batasunaren jarduerarako zailtasun larriak sortzen badituzte, edo sortzeko mehatxua agertzen badute, Kontseiluak, gehiengo kualifikatuz, Batzordeak proposatuta eta EBZri aholkua eskatu ondoren, sei hilabete baino luzeago joko ez duen eperako, behar-beharrezko diren babes-neurriak har ditzake beste herrialde batzuekiko.

721. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00175 Irizpena eskatzen denetik hiru hilabeteko epean Batzordeak irizpenik ematen ez badu, irizpenik eza ez da eragozpen izango Justizia Auzitegira jotzeko.

722. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/4 00091 - Dokumenturen bat galdu edo hondatuz gero, gehienez ere hilabeteko epean erosi beharko da.

723. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00004 Bere kalkulurako jarraitzen den metodoa honakoa da: lehenik, jendeak dirua zertan gastatzen duen aztertzen da. Familia arrunt batek dituen gastuak eta pertsona arrunt batek dituenak aztertzen dira,... eta honi Erosketetako Saskia deritzo. Behin Saski hau zein den erabaki ezkero, erraza da Saskiak hilabete honetan balio duena eta aurrekoan balio zuenaren arteko diferentzia lortzea.

724. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00018 - Beno, ikusten duzu, ezta? Ez gara batere gaizki ibili aurten oporretan ... Beltzaran-beltzaran gatoz eta hilabete osoan ez gara geratu. Primeran egon gara hemen.

725. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00057 Baina Herkules, hilabete gutxiko umea izan arren, oso indartsua zen, eta berehala sugeak gainetik kendu eta eskuen indarrez ito zituen. Herkules heroia maisu ugariz inguraturik eta jainko eta jainkosa gehientsuenen laguntzarekin hazi zen.

726. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00057 Laugarren lana. Hamabi hilabetez, Zerina eskualde guztian zehar jarraitu izan zion Herkulesek orein bizkor bezain bitxiari: urrezko adarrak eta brontzezko apatxak zituen. Azkenean, gure heroiak oreinaren akidura aprobetxatuz, harrapatu eta bizirik eraman zuen Mizenasa, Euristeo zain zeukan lekura, alegia.

727. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00012 denboraren dimentsioa: ordua, egunak, hilabeteak...

728. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00178 - Oporraldia enpresariaren eta langilearen artean erabakiko da, eta azken honek oporren data hauek hasi baino gutxienez bi hilabete lehenago jakin beharko du.

729. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00178 * Ordu-erdia egunero. 9 hilabatetik beherako haurra edoskitzeko (aitak edo amak).

730. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00206 -Gutxienez: 6 hilabete.

731. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00206 -Gutxienez 6 hilabeteko eta gehienez 30 hilabeteko luzapena, kontratuak eta luzapenak 3 urte gainditu gabe.

732. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00266 * 12 hilabete, beste 6 gehiago izan daitezkeela, tarte horretan medikuntza-alta lor daitekeela uste denean.

733. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00266 * 180 eguneko gabezialdia azken 5 urteetan, gaixotasun arruntaren edo lanaz kanpoko istripuaren kasuan.
* Erditu baino 9 hilabete lehenago altan egotea, azken 5 urteetan 180 eguneko kotizazio-aldia izanik.
* Ez da kotizazio-aldirik behar lan-istripuaren edo gaixotasun profesionalaren kasuan.

734. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00266 * Haurra 9 hilabetetik beherakoa bada, 16 aste.
* 5 urtetik beherakoa eta 9 hilabetetik gorakoa bada, 6 aste. -Amatasunagatiko prestazioa:
* Kobratzeko, altan egon behar da erditu baino 9 hilabete lehenago gutxienez, eta aurreko urtean gutxienez 180 egun kotizatu.

735. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00266 * Ezarritako 24 hilabeteko kalte-ordaina.

736. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00270 * Gutxienez 12 hilabetez kotizatu izana, langabezia-egoeraren aurreko 6 urteetan.

737. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00270 24 edo 30 hilabete (45 urtetik gorakoak).

738. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00270 18 edo 24 hilabete (45 urtetik beherakoak).

739. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00270 * Gutxienez 360 eguneko langabezia-prestazioa agortu bada, 45 urtetik gorakoa bada eta familia-ardurarik ez badago: 6 hilabete.

740. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00270 * Espetxean gutxienez 6 hilabete egon bada, eta prestazioaren eskubiderik gabe: 18 hilabete.

741. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00270 * Prestaziorako eskubiderik ez duten emigratzaileak, atzerrian gutxienez 6 hilabete lan egin badute: 18 hilabete.

742. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00270 * Baliaezintasun iraunkorraren egoeraren ondoren lanerako gai deklaratu dena: 18 hilabete.

743. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00270 * Prestaziorako eskubiderik gabeko langabetuak, gutxienez 3 hilabete kotizatu badute eta familia-ardurak badituzte:

744. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00270 3 hilabete kotizatuta 3 hilabete
4 hilabete kotizatuta 4 hilabete
5 hilabete kotizatuta 5 hilabete
6 hilabete edo gehiago kotizatuta 21 hilabete

745. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00270 Prestaziorako eskubiderik gabeko langabetuak, gutxienez 6 hilabete kotizatu badute eta familia-ardurarik gabe: 6 hilabete.

746. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00280 1) Oinarri erregulatzailearen 6 hilabeteko kalte-ordaina oroharreko prezioan.
2) 12 hilabeteko kalte-ordaina.
3) Bakoitzak hilabete.

747. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00280 Alargunik ez izatekotan, seme-alaben artean banatuko dira 6 hilabetekoak.

748. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00282 Gutxienez 12 hilabete kotizatuta izatea.

749. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00282 Oro har, oinarri erregulatzailearen %70 lehenengo 6 hilabeteetan; gainerakoetan %60.

750. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00282 Etetearen kausa: 12 hilabete edo iraupen txikiagoko lan bat egitea.

751. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00282 3 hilabete

752. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00282 18 hilabetera luza daitezkeenak.

753. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00282 G) Epaiaz geroztik 3 hilabete igarotzea.

754. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00332 Hamar saltzaile espezializatuk osatutako taldearen arduraduna nintzen, eta 8 hilabetetan bezero-kartera %20 igotzea lortu nuen; ondoko zeregin hauek nituen:

755. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/4 0001 askaria / goiza / eguerdia / arratsaldea / gaua / hilabeteen izenak / asteko egunak / urtebetetzea / hostoa / eguberria / alaia / zaratatsua / praktikoa / idatzirik / bukatu / garbitu

756. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0118 Hilabete batzuk geroago berriro ikusi zuen Pablok agurea, beste auzo batean.

757. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0067 Handi, hanka, hurbil, hilabete, herri, harrituta, ihes, mahai, mahats, nahi, leiho, lehen.

758. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0074 Jaio aurretik amaren sabelean bederatzi hilabete ematen dute garatzen.

759. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0023 1. Denbora-unitateak: mendea, urtea, hilabetea, astea, eguna, ordua, minutua eta segundua.

760. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0023 Denbora-unitateak (segundua, mendea, urtea, hilabetea...) agertzen diren ariketak ebatzi, eguneroko bizimoduan maizen agertzen diren denbora-unitateak erabili, bi epealdiren artean iragandako denbora zenbatetsi eta zenbatespen horiek zehaztasunez egiaztatzea.

761. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0036 Zenbait hilabeteren buruan itzuli egin zen eta kalte-ordaina *kalte-ordaina: konpensazioa hiriari dirutan ordaintzeko eskaintza egin zion, bere bizi guztian dohainik lan eginez eta bere asmakuntza guztien patentea hutsaren truke hiriarentzat lagaz.

762. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0024 Hilabete honetako albisterik garrantzitsuenak jasoko ditugu.

763. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0024 Hilabete osoan, egunero, taldeka hiruzpalau egunkari ekarriko dituzue eta albisterik garrantzitsuena aukeratuko duzue.

764. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0131 f Hilabeteei buruzko deskribapenak idatziz eman.

765. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0131 - Gidari jarraiki haiek aukeratutako hilabete bati / batzuei buruzko deskribapena/k egin dezatela / ditzatela (txapelketa moduan plantea daiteke argibide bakoitzak bere puntuazioa izango duelarik).

766. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0151 Baina ziur datorren hilabetera arte ez dela ezer helduko.

767. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0101 Hilabete horietan, eta gehien bat asteburuetan, beteta egoten dira sagardotegi guztiak.

768. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0124 Bi edo hiru hilabetez uzten zen han, ontziak egiten hasi baino lehen.

769. 1991> euskara batua ikasliburuak sexuinfo ii 0023 Emakumeak bi obulutegi dituenez, umetokiaren alde banatan, hilabete batean gerta liteke bi obulu sortzea, eta obulu hauetako bakoitza espermatozoide banarekin elkartzen bada, bi ernalketa horietatik bikiak jaioko dira.

770. 1991> euskara batua ikasliburuak sexuinfo ii 0038 Batzuetan, haurrak 9 hilabete bete baino lehen atera nahi izaten du.

771. 1991> euskara batua ikasliburuak sexuinfo ii 0038 Galdetu gurasoei ea zu jaio eta aurreneko hilabeteetan negar asko egiten al zenuen.

772. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0171 Sei hilabete bizitzeko

773. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0171 Medikuak gure gizonari dinotso, sei hilabete bizitzeko aukera soila duela, eta orduan:

774. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0171 - Baina zure bizitzako sei hilabeterik luzeenak izango dituzu.

775. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0077 Elena biologoa da eta duela gutxi Arizonatik etorria: sei hilabetez egon da han bertako fauna estudiatzen.

776. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00042 Maiatza da salmenta gehien izaten den hilabetea, baina aurtengoa urteetan izan den txarrena da. Ekainak ere bide berbera jarraitu du.

777. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00052 Nola ohartu zen gizaki hura, Eguzkia eta Ilargiaz gain, ortzeko argizko bost puntu distiratsu haiek, gainontzekoen arteko finkotasuna apurtu eta hilabetetan zehar beren kasa bezala higitzen zirela gaueko zeruan?

778. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00127 Kasurik gehienetan lehen hilabeteetan galtzen dituzte, amarenak baitira. Denbora-tarte bat igaro ondoren antigorputzek odolean irauten badut,. amak, antigorputzez gain, seme edo alabari birusa ere eman dion begiratu behar da.

779. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00049 Pila horiei esker, erlojuak ilunpean ere funtzionatu ahal izango du, gutxienez bi hilabetetan.

780. 1991> euskara batua ikasliburuak l. anselmi 0128 988.-Zenbat hilabete eman dituzu lanean?

781. 1991> euskara batua ikasliburuak l. anselmi 0128 A) Bederatzi hilabetez egon naiz lanean.

782. 1991> euskara batua ikasliburuak l. anselmi 0128 B) Bederatzi hilabete egon naiz lanean.

783. 1991> euskara batua ikasliburuak l. anselmi 0128 C) Bederatzi hilabeteak egon naiz lanean.

784. 1991> euskara batua ikasliburuak l. anselmi 0128 D) Bederatzi hilabeteak egin dut lanean.

785. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0022 - Urtea, hilabetea eta astea denbora unitateak dira eta eguna baino handiagoak.

786. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0027 Urteak; Hilabeteak; Egunak

787. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00239 Gaur egun, hilean igande batean, aurreko hilean edo hilabeteetan jaiotako haur guztiak batera bataiatzen dituzte elizan.

788. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00399 Herriko gazte-talde bat kontratatu ohi zuten, baserrietan soberan zegoen eskulana, eta hauek sei hilabete igarotzen zituzten mendian hango lanak egiten; herrira, igandetan bakarrik jaisten ziren erlijioaren agindua betetzera.

789. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00086 Antza denez, Kr-ren gehigarriaren irensketaren ondoren Kr giharrean harrapatuta geratuko litzateke, eta gihar-eduki areagotuak hilabete inguruko iraupena izango luke gehigarriaren irensketa berririk gabe (Febbraio eta lank. 1995; Hultman eta lank. 1996).

790. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. fontetxa 00021 3 hilabete pasatu ziren eta Donostiako tren geltokia eginda zegoen eta zoriontsu bizi izan ziren.

791. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. aranbarri 00040 - Nire aita itsasontzi txiki bateko kapitaina da, eta bere irteerak hilabetekoak izaten dira gutxi-gora-behera, Azores edo Kanarietako itsasoetara.

792. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00220 Hilabete luzeetako gogoeten helburua betea zuen, tristura gailendu zitzaion, txistua ezpain artera altxatu eta Inguruko abestiaren nota alegerak hedatu zituen, danborraren kolpe pausatuak, ondoko espaloi desertuan prozesio-pausoak ematen zituen bitartean.

793. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00007 Ia bi hilabetean albisterik bidali ez zion nebaren izena idatzita ikusteak zama astuna kendu zion gainetik.

794. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00007 Alde egindako guztien kartak heltzen ziren herrira, hori bai, hilabete batzuren atzerapenaz, zeren txikia eta bakartia izan arren, herrialde guztiek zuten posta zerbitzua baitzeukan.

795. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. gorrindo 00045 Duela hilabete batetik hona, txakurtxo bat daukagu etxean.

796. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. aldekoa 00019 - Kurt Cobainek bere burua hil zuen orain dela lau hilabete jarraitu nuen.

797. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00113 - Aita tematu egin da fortuna probatu behar duela aipatu nizuen negozio harekin eta atzerrira doa hilabete batzuetarako, baina pentsatu du ongi funtzionatzea ez dela segurua, eta oraingoz hobe izango dela ni hemen gelditzea eta ikasketak eta gauza horiek ez galtzeko.

798. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00113 Dirudienez, Gillenek konbentzitu egin zuen. Esan zion bazuela nahikoa leku niretzat, nirekin bizi zitekeela hilabete batzuetan eta gero ikusiko dugu zer gertatzen den.

799. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00020 Hilabete eta erdiren ostean zoru sendoa ukitzeak eta aire freskoa arnasteak pozez bete zuen.

800. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. gesalaga 0015 Ni orain dela sei hilabete hasi nintzen dordoka eskatzen.

801. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. cillero 0034 Dealerra izan nahi duzu sei hilabetetan?

802. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. cillero 0054 Azkenean, hiru hilabeteko galerak izan ondoren, kasinoko managerrak kanpoan ipini zuen neska.

803. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. cillero 0075 Poor Baby jazz tankerako musika taldearen burua zenuten, eta hilabetea egina zuen San Franciscon grabaketa estudioan.

804. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0066 Handik hilabetera azaldu zen Elvis, beste saio haietako batera.

805. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0015 (...) aste edo hilabeteak geroago...

806. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. bengoetxea 0043 Ideia hartara jartzeko hilabeteak izan banitu ere, ez dut uste nire urduritasuna aregotzea besterik lortuko nuenik.

807. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. bengoetxea 0142 (...) ateratzen hasi nintzenean hartu zuen nahigabea, gero utzi genuenean hartu zuen poza, buruan zer nuen igerri nahi zuten begi haiek, nire berriketa entzuten eman dituen orduak, Londres-en egon zen zortzi hilabeteetan bidaltzen zizkidan eskutitzetan ageri ziren zeharkako aipamenak, Prat-eko aireportura iritsi zenean eman zidan besarkada...

808. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. galparsoro 0013 Berez ez zuen zaila izan behar, bederatzi hilabete aurretik bide berbera egina bait zuen nahiz aurkako norantzan izan.

809. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura amerikaren aurkikuntza 0014 Hilabete luzeak itxaron ondoren, Kolon'ek lortu zuen Isabel eta Fernandok bere proiektua aurkezteko audientzia bat eman ziezaioten.

810. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0005 Normalean bera joaten da hara oporrak pasatzera; baina aurten aurten: este año Greziara doa, eta bi hilabetez, uztailean eta abuztuan, ni egongo naiz haren etxean.

811. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0042 Eztarrian minbizia zuen batek bere katua lepo ondoan eduki, beste sendagairik gabe, eta hilabete baterako, katua seko, eztarria ustelduta.

812. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0084 Gezurra ematen badu ere, bi hilabete ez ziren pasako, eta berriz ere elkarrekin topo egin genuen.

813. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0059 Eraikuntzak lautada txiki kiskaldu baten erdian zeuden, eta itxura guztien arabera luzarotxo zeraman abandonaturik: leiho hautsiak, hilabeteetako hautsa, eta, batez ere, aktibitaterik eza.

814. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0107 Handik hilabetera ez da jadanik ospetsua, baina auzoek, erredaktoreak agindu bezala, ez dute ahazten.

815. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0056 Lau bat hilabete egon behar izan zuen A... andreak ospitalean.

816. 1991> euskara batua liturgia f. olariaga 0079 63garrena. Maria Elisabetekin hiru hilabete inguru egon zen eta gero bere etxera itzuli zen.

817. 1991> euskara batua literatur prosa t. irastortza 00186 Gogoan zauzkat ikusi zintudan egunetik hilabete?

818. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00080 Auzo txiro batean bizi ziren auzo txiro baten azken muturrean, hobe esan, eta zuhaitz bati lotuta zuten, duela sei hilabete, karabana.

819. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00050 Handik denborara, beno, hiru bat hilabetera edo...

820. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00067 Eta horrexegatik alde egin behar izan zuen bertatik, ostera ere, hiruzpalau hilabetera.

821. 1991> euskara batua literatur prosa elexp krabelina 00074 - Ez dakit. Oraingoz hiru hilabeterako, eta gero ikusi egin behar.

822. 1991> euskara batua literatur prosa elexp krabelina 00074 Laino baten gainean bizi nintzen azken hilabeteetan eta, lainoa ezabaturik, lurraren kontra mazpildu nintzen.

823. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00180 Aldatua zegoen, sei urte lehenago Burgosko kartzelan hilabetez ezagutu nuen hartatik oso aldatua iruditu zitzaidan.

824. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00090 16 hilabete egin berri ditu hemen, Megidoko espetxean, joan den hilean, uztailean, askatu duten arte.

825. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00156 Intifada hasi baino lehenago bi aldiz atxilotu ninduten israeldarrek: bi hilabete egin nituen preso 1985ean, 16 urterekin, eta hilabete hurrengo urtean.

826. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00156 Bost hilabete egin nituen espetxean.

827. 1991> euskara batua literatur prosa i. garbizu 00095 Jipoitu egin zuten, agintariei desakatua egitearen salaketapean hilabetetan eduki zuten giltzapean, baina ezin izan zuten haren borondatea hautsi.

828. 1991> euskara batua literatur prosa i. garbizu 00147 Guk txatarratzat erosi genuen eta pare bat hilabete geroago airean geneukan berriro.

829. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 00044 Gizon hori izanen da agian esposatuko nauena; baina orduan ez da lau hilabete barru arte izanen!

830. 1991> euskara batua literatur prosa r. ilintxeta 00051 Handik gutxira amaginarrebaren galdeketak hasi ziren: ea zer moduz moldatzen zen janaria prestatzean, ea etxea txukun ote zeukan, ea zenbat gastatzen zuen hilabetean...

831. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 00051 Azalpenik errazena da lehendabiziko hilabeteetan (salbuespenak salbuespen) ama dela umearekin ordu gehien egiten dituena, eta aitak, berriz, bere betiko eginkizunekin jarraitzen duela.

832. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00052 Zenbait hilabetez ezin izan zuen mutila burutik kendu, baina gero pixkanaka ezabatzen joan zitzaion haren irudia.

833. 1991> euskara batua literatur prosa l. oñederra 00086 Zer duzun jakin nahi duzu. Zer gertatzen zaizun. Zergatik ez duzun hilabeteetan hilekorik izan. Zergatik zauden beti horren nekatuta.

834. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00044 Eta kontua da, Kepak patio ttiki bat zeharkatu behar izan zuela goiz hartan, medikuaren kontsultara joateko... eta zeru zati bat ikusteko aukera izan zuela bertikalean gorantz begiratuta... eta idatzi zuela Hilabete da ez naizela patiora irten.

835. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00090 Raimundo Silvak paperak kontsultatzen ditu, buruz jarraitzen dio ibilbideari, zeharka so egiten dio zakurrari, eta orduan gogoratzen du historialariak nola deskribatzen duen bi hilabetetan goseak zer nolako kalteak eragin zituen setiatuetan, orik edo katurik ez zen bizirik atera, azkenean baita arratoiak ere jan zituzten, baina orduan,

836. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00282 Ezagutu zintudanetik ero antzean ibili naiz, eta harrezkero sei hilabete luze igaro dira.

837. 1991> euskara batua literatur prosa n. beristain 0043 Hilabete batzu beranduago gogoratuko zuten Lifen filosofietako bat, zera zen: Nire lema da: azkar bizi, gazte hil, eta zure hilotzak itxura ona izan dezala.

838. 1991> euskara batua literatur prosa n. beristain 0043 Lifen iritsiera eta hilabete gutxi batzu beranduxeago, taberna zuen lehenengo hotela ireki zuten.

839. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0017 ...orduak gora orduak behera, hilabeteak bilakatzen diren asteak multiplikatuz eta urte amaiezin egingo diren hilabeteak zenbatuz zakilari emana bizi den batek?

840. 1991> euskara batua literatur prosa a. ibartzabal 0077 - Etxe honetan nago orduan familia erakutsi zuen eskuaz, zuek gutxienez bi hilabetez etxea zaintzen geratzeko eskatu zenidatelako.

841. 1991> euskara batua literatur prosa a. ibartzabal 0108 Ordurako Lefak zortzi urte zituen, Mphok sei eta Lerato txikiak hemezortzi hilabete.

842. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 0125 HANDIK HILABETE T'ERDIRA edo, Veronica eta Maurizio sesioan aurkitzen ditugu, beste askotan bezalaxe, noizbehinka komunean eta kantinako beste zoko-mokoetan agertzen diren zizareak direla eta ez direla.

843. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0038 Hiru hilabete egin nituen kasualitatea noiz nireganatuko zain.

844. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0065 Karlosi begira, bi hilabete barru ezkontzekotan zen neska gazteaz oroitu zen Pilar.

845. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0121 Lan batek ez dio inoiz sei hilabete baino gehiago iraun.

846. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0014 Alemaniaren gaineko garaipenaren ondoren armadatik etorri berria ez balitz, sei hilabeteko zigorra izango zuen.

847. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0014 Horrela bada, hilabete eman zuen Dannyk Montereyko kartzelako kamainan.

848. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0044 Hori uste zuen Rudolfo Kellingek, eta zeu ere joan zinen duela hilabete haren hiletara.

849. 1991> euskara batua literatur prosa goli 0049 Badira pare bat hilabete edonon egonda ere ipurzuloa igurtzeko gurari ezin eutsiz habilela, hain baita handia aipatu partean sentitzen duan hazkurea, eta puntu horretara helduta ez dakik zein den jada arazo larriena: hazkurea bera ala ipurdiaren eskakizunari amore emateko gogoa eta premia itzela, zeren aldioro harrapatzen haute sekulan ere desiratuko ez hukeen egoera ezinegokian, esku bat aurrean eta bestea atzean, nolabait esatearren.

850. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0024 aski arratoi pozoi soberakinarentzat
aski hilabete urtearentzat
aski egun astearentzat
aski hiltzaile polizientzat
aski aizto eta zizpa hiltzaileentzat
eta aski hiltzaile suarentzat
suak zubiak eta geltokiak erreko dituela
eta trenbideak eskailera bihurtuko direla
patioetan gora igotzeko aski luze bai
vodka kaxa hutsen gainean hankapuntetan jarriz gero
gero maindireak erabiliko ditugu
praka zebra kolorekoak eta blues ganbarako
marilynen soineko gorri txirikordatuak
patioetan behera jaisteko aski luze bai
nahiz eta horditu ostean larrutan egiteko
normandiako hondartza dinamitatuetan etzan behar izan
luze lizun biluzik izararik gabe.

851. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0072 HERNANDOK BEDERATZI HILABETEREN BURUAN IHES EGIN ZUEN.

852. 1991> euskara batua literatur prosa i. unzurrunzaga 0052 Zin-zinez mintzatzen nintzen; baina, zalantzarik gabe, nahiko ahul aurkitzen nintzen, ez baitnuen Marcelineren desirarik sentitu handik hilabetera arte.

853. 1991> euskara batua literatur prosa x. etxaniz 0076 Choeik, bitartean, hilabeteak eman zituen bere gustoko hautagairik aurkitu gabe.

854. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0094 Hilabete batzuk nahikoa rara omen zeramatzan guk dakigunez, paranoia edo horrelako zerbaitek jota.

855. 1991> euskara batua literatur prosa m. lopez 0073 - Hilabeteko zein egun da gaur? esan zuen Alicerenganantz jiratuz; hark erlojua poltsikotik aterea zuen, eta honi begira zegoen, kezkati, behin eta berriz astinduz eta belarrira eramanez.

856. 1991> euskara batua literatur prosa txelis uhaldean 0049 Hilabete oso batez ministeritzara egunoro joango zela deliberatua zuen ate handiaren aitzinean itxarongo zuela funtzionariak atera zitezen eta ikus zezaten

857. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0111 Azken hilabeetan egon garen hurbilen geundela pentsatu nuen.

858. 1991> euskara batua literatur prosa m. garikano 0021 Izan ere egun batez, aparte hartuta, hilabete bakoitzaren lehen egunean lau peniketako zilarrezko txanpon bat emango zidala agindu zidan, baldin eta egoten banintzen talaian mariñel hankamotz bat noiz ikusiko, eta azaltzen zenarekin batera jakitera ematekotan.

859. 1991> euskara batua literatur prosa m. garikano 0021 Maiz, hilabetearen lehen eguna iritsi, eta nire ordaina eskatzen nionean, sudurretik arnasa bota, eta niri begira begira geratzea besterik ez zuen egiten, harik eta nik begiak jaitsi arte; baina astebete baino lehen, hobeto pentsatu eta nire lau peniketako txanpona ematen zidan, berriro ere erne egoteko aginduz mariñel hankamotza azaltzen bazen ere.

860. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0170 Hala, hilabeteak joan hilabeteak etorri, gure udal antzokia dardarrean jartzen zen Orfeoren aiene melodiotsuekin eta Eurideceren dei ahalgabeekin.

861. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0216 Duela sei hilabete etorri zen hona bere ustezko senargaia zen abokatu alkoholiko batekin.

862. 1991> euskara batua literatur prosa m. gonzalez 0210 Eta igande hartatik hiru hilabetera, goiz batean, goizean goiz, Antonirekin ezkondu nintzen eta harez gero Antoni-aita izan zen, eta nire semea Antoni-semea, harik eta Toni bakarrik deitzen hasi ginen arte.

863. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: piarres larzabalen idazlanak vii: oroitzapenak, 5-8 00006 Zokoako eliza, berak garbian ezarria zuen 1979ko irailean, erretor kargua uztean. Bertze guziak aldiz, aski nahasiak aurkitzen dira, eta neroni jakinarazi zaitalarik, 1982ko urriaren 1ean erabakia zuela nire gain uztea oroitzapen horien ordenatzeko, osatzeko eta argitaratzeko lana, ondoko bi hilabeteetan igorri zizkidan, Hazparneko oroitzapenei eratxikitzeko, kasik egunero, orrialde bakarreko edo berdin 15 orrialdeko eskutitzak.

864. 1991> euskara batua saiakera-liburuak athletic club 00031 Makina bat euri egin zuen egun haietan!... Munduan lurrikararik ikusgarrienarekin ikaratzen ziren bitartean (San Frantzisko-koa) eta Napoles hiria Vesubio sumendi beldurgarriaren oinetan izutzen zen bi tartean. Bilbon itomena zen nagusi abuztu hartan... 148 zentimetro kubiko euri egin zuen eta zirimiriak berak ere izan zuen Athletic taldearengan eraginik, Lamiakoko zelaia hondatuz. Athletic taldeak oraindik berdeak zeuden Lamiakoko zelaietan Barcelona talde oilartua golez josi eta lau hilabetera gertatu ziren uholdeak.

865. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. mungia 00031 2. Bestalde, arituaren poderioz ikasten dela, eta, horregatik, ez dagoela konparatzerik hasieran langile horiek zituzten arazoak eta zalantzak azkeneko hilabetean lortua zuten gaitasunarekin.

866. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1998 00207 Kode Penalak zigortzen du ezkontidearekin edo bizikidetasun harreman antzeko batez loturiko pertsonarekin bortizkeria fisikoa erabiltzen ohi duena, eta orobat, haren edo ezkontide nahiz bizilagunaren seme-alabekin, gurasoekin edo ezinduekin. Zigorra 6 hilabetetik hiru urtera artekoa izango da, egindako kaltearengatik legokiokeen zigorra kontatu gabe. Halaber, zigortzen da hiru hilabete segido edo sei txandakatuta, edozein prestazio ekonomiko, ezkontidearen edo seme-alaben alde hitzarmen nahiz ebazpen judizial bidez ezarritakoa, ez ordaintzeagatik. Horrelakoetan 6 hilabetetik 22ra arteko isuna jarriko zaio.

867. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. lizarralde 00032 Duela berrogei urte ere, umea jaio eta hilabetera eleizara joaten zen ama sartueria edo entractica egitera, eta arkupeetan belauniko jartzen zen haurra eta kandelarekin, apaizak otoitzak esan, eta minutu batean post partum bedeinkapena edo eleizan sartu ahal izateko baimena izaten zuen.

868. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. lizarralde 00046 Ezkontzean uzten zen Los Luisesetakoa izaten. Elkarte honek parrokian bertan zegoen liburutegia zuen. Hilabetean behin elkartu eta eukaristia egiten zuten parrokian bertan.

869. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.a. elkoroberezibar 00025 1596ko ekainean bere nagusiek Japoniara bidali zuten untzi portugaldar batetan. Hilabete gutxi batzu lehenago, anai Pedro Bautista Japoniako komisari eta enbaxodorearen eskariz, Filipinetako ministro probintzialak lau fraile frantzizkotar bidali zituen Japoniara: anai Jeronimo de Jesus, anai Andres de San Antonio, anai Marcelo de Ribadeneira, anai Martin oso gertutik ezagutu zuena, eta bidean komisari lanak egin zituen anai Agustin Rodriguez.

870. 1991> euskara batua saiakera-liburuak palt 00023 Loiolan utzi genuen Jose Inazio, hilabete batzuk lehenago izan zuen buruko odol-kolpe bigarrenetik sendatzeko ahaleginak egiten. Apaiztu gabe dago oraindik, Teologiako lehen ikasturtea Leonen egiten ari zela gertatu baitzitzaion ezbehar hori eta sendabide bila etorri baitzen Loiolara. Hemen ez du eginbehar jakinik; curat valetudinem omen da bere egiteko bakarra, dio Probintziko Katalogoak, osasuna zaindu.

871. 1991> euskara batua saiakera-liburuak palt 00039 Urriaren lean Oinatiko Unibertsitatearen irekiera eta, uda eta oporrak igaro baitira, berriz ere gerra-hotsa bazterretan: revuelta y fuego en Barcelona; estado de sitio por toda España; partidas revolucionarias en Cataluña, Aragón, Valencia, horrores de Vals, Barcelona Valencia, Zaragoza; sucesos horribles del bombardeo y toma de Valencia. Hori guzia hilabete baten barruan.

872. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. arozena 00027 Gatazka horiei amaiera emateko, M. Nobregak, J. Antxietak eta Antonio Luisek tamoioekin pakea sinatu zuten. Iperui lurraldea (gaur egun Ubatuba bezala ezagutzen dena) bost hilabetez tamoioen tribuak bahitua, Antxieta egon zen bake ituna sinatu zen arteraino. Tamoioekin izan zituen pasadizuak De Beato Virgine Dei Matre Maria deituriko poeman azaldu zituen Jose Antxietak. Poema hori latinez idatzi zuten.

873. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. arozena 00147 1563ko apirilaren 19an San Vicente kapitainiatik M. Nóbrega eta J. Anchieta jesuitak eta Antonio Luis portugesa abiatu ziren indiarren eta portugesen arteko pakearen bila. Iperui bailaran tamoioen Herri Batzarreko buruzagiarekin maiatzaren 5ean topatu ziren. Indiar jentilekin hilabeteko harremana izan ondoren, M. Nóbrega S. Vicentera itzuli zen, Mendi de Saari pakearen baldintzak azaltzera. Indiarrek gibel beldur ziren, Nóbrega ez zela itzuliko uste baitzuten, horrela Anchieta eta Antonio Luis beraiekin gelditzera behartu zituzten, Anchietak berauen hizkuntza eta ohiturak ezagutzen zituelakoz.

874. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00124 Urte honetan, gobernatzen hilabete batzuk eman ondoren, Eusko Alkartasunak Eusko Jaurlaritza utzi zuen eta bere lekuan PSE-PSOE sartu zen. Lehendakaria aldaketa hau bere militanteei azaltzen saiatu zen: Aurtengo Alderdi-Egun hau, adiskideok, aldaketa momentu batean etorri zaigu. Azken egun hauetan, Gobernualdi bati amaiera eman eta beste gobernualdi berri bat hasi behar izan dugu, eta giro politiko nahasi honek gure artean izan diren gertakizunak aipatzera behartzen nau.

875. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00069 01.27 ETAk Aljeriatik Estatuko gobernuarekin negoziatzeko HB bitartekari izatea onartu zuen eta bi hilabeteko su-etena egingo zuela iragarri zuen. Zenbait hilabete geroago negoziazioak bertan behera geratu ziren.

876. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00180 1936ko urtarrilaren 19an, Donostiako Victoria Eugenia antzokian, txapelketa irabazi zuen bere garaiko bertsolaririk handienen kontra (Dargaiz, Txapel, Uztapide, Zepai, etab.en kontra). Handik lau hilabetera, Goizuetako festatan bertsotan ari zela, atake bat izan zuen eta hark ekarri zion heriotza 1936ko ekainaren 3an. Hainbat plaza eta kale dira gure probintzian haren izena daramatenak.

877. 1991> euskara batua saiakera-liburuak industri ondarea 00040 1864an, barruti horretan minerala ateratzeko ardura zuten meatzariak hauek ziren: Joan Jose Aranguren kontramaisua, Inazio Maria Elorza, Lorenzo Gerra, Jose Maria Goya, Agustin Legorburu, Joan Migel Gaztañaga eta Frantzisko Inazio Iñurritegi. Kalamina eta galena ateratzeko lana urtean sei hilabetez luzatzen zen eta gero aipatutako konpainiari saltzen zitzaion.

878. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00086 Hamabost egun edo hilabete igaro genuen duda-muda horretan eta geuk antzeman genion gero, baietz, baginela besteak adina edozertan, eta gehiago zertan ginen azaltzen hasi behar genuela erabaki. Gehiago berriz, greba egunetan aurrena iritsi eta atean jartzen, eta, grebarik ez zenean, piper egiten ginen gehiago.

879. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00095 Basauriko bigarren erakusketa folklorikoa aurkeztu baino zortzi hilabete lehenago hasi ziren prestaketa lanak.

880. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00005 Egun on eta ongi etorri guztioi, Euskararen Unibertsoa egitasmo honetan hamabost hilabetez lanean ari izan garenon guztion izenean. Hasteko esango dizuet 400 inguruk eman dugula izena gaur eta bihar egingo ditugun jardun hauetarako, eta agian guztiek oraindik iristerik izan ez badute ere, egunean zehar eta bihar gehientsuenak hemen izatea espero dugula.

881. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 00006 Maria Cardeña hartu zuen emazte, baina bigarren alabaz erditzean hil zen hau. Lankide zuen Matilde Calderon-engana jo zuen laguntza eske, eta Cardeñarekin izaniko Maria Luisa eta, Margarita alabak umezurtz-etxean utzi ondoren, beronekin ezkonduko da hiru hilabeteren buruan.

882. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00018 Neonatologia. Jaioberrien ardurak sartzen dira hor eta jaioberri gisa hartzen dira hilabete baino gutxiago duten haurrak. Inkubagailu finkoak bakarrik zenbatu dira, eta ez dira barnehartu jaioberri normalek erabiltzeko diren sehaskak.

883. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00245 Gero, haurtzarorako zerbitzu berezitu egokiaren talde teknikoak kasua baloratu eta, beharrezkotzat joz gero, harrera zentroan behaketa aldia aginduko du, gehienetan bi hilabetetik hirura irauten duena. Bi urrats horietatik ateratako emaitzen arabera, egokien deritzen neurria hartuko dute.

884. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gerra zibila 00013 Lizartzak harro kontatu zituen bere lanak liburu batean, Memorias de la Conspiración 1931-1936. Gerra hasi baino lehenagoko hilabeteetan izandako kontrabandoko arma bidalketak, militar eta politikoekin egindako bilerak eta krimen politikoren bat ere gogoratzen du Lizartzak memorietan. Leitzan ere gogoratzen dute Antonio Lizartza.

885. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gerra zibila 00079 Urrian, autonomia eskaini zuen Madrilgo Gobernu Errepublikarrak eta berehala antolatu ziren Euskadi autonomoa eta Eusko Jaurlaritza, Jose Antonio Agirreren lehendakaritzapean. Gerra izan zen Jaurlaritzaren lehentasun dudagabea eta hilabete eskasean antolatua zegoen Euskal Armada: 30.000 laguneko indarra. Azaroaren erdialdean Bilboko kaleetan desfilatu zuten batailoiek, musika banda eta guzti.

886. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. etxaniz 00016 Gizakiaren aldekoa, gizaki asmatzaile eta hezituaren aldeko liburua dela esan dugu, baina ideia horrek bezainbeste garrantzia du erlijioak. Robinson Crusoe liburuak izugarrizko arrakasta izan zuen eta Daniel Defoe berak, lau hilabete beranduago, bigarren zatia atera zuen The Futher Adventuref of Robinson Crusoe izenez. Ez zen hau izan aurreko nobelan oinarritutako idazlan bakarra, robinsonadak izenez ezagunak diren ehundaka lan argitaratu dira harrez gero.

887. 1991> euskara batua saiakera-liburuak musikaste 00119 Edozein MUSIKASTE amaitu ondoren hurrengoaren bozeto osoa egiten da, eta horrela automatikoki ideia orokor bat sortzen da, zenbait arrazoi direla medio, hurrengo hilabeteetan behin baino gehiagotan hankaz gora erortzen dena. Jakina, oinarrizko eskemari tinko eusten zaio lehen unetik, baina arazoa beti zenbait xehetasunetan sortzen da, maiatza iritsi arte gehien sufriarazten digutenak.

888. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00153 1997ko lehen seihilabetekoan zehar, epeak laburragoak dira: kasuen %87a Epaileak lehen jakinarazpena eman duen hilabete berean betetzen da, eta %96a bi hilabete igaro baino lehen.

889. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00153 - Barrualdi neurriak Epaitegiaren lehen jakinarazpenetik, edo, hala behar izanez gero, aurreko neurria amaitzen denetik, gehienez hilabete batera hasten dira betearazten.

890. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00262 - Erabiltzaileek banako planetan urrats-kontratu delakoen bidez hartzen dute parte. Nerabeen hezkuntza-prozesua urratsen sistema progresiboan ezarritako hezkuntza-kontratuen bidez bilakatzen da. Kontratu horietan lortu beharreko helburuak, horiek lortzeko erabil daitezkeen bideak eta epeak jasotzen dira (normalean bi hilabeteko iraupena dute).

891. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. busturia 00168 Urte batzuetarako inbertsioaren epe luzeko errendimendu probablea ez eta balorazio konbentzionalaren oinarriak hilabete batzuk lehenago aurreikusteko zein baino zein azkarragoa izateko gatazka honetan, otso profesionalen gosea asetzeko ez dago jende artean arkumeak eduki beharrik: otso profesionalek elkarrekin jolas egin dezakete.

892. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00109 Kontzeptu honetan sartzen dira, bulegoetako erregistroetan honako kausa hauetakoren batengandik deuseztatutako eskariak: lanpostu-emate izendatuak, bulegoak bidalitako eskatzaileentzako lanpostu-emate generikoak, lanpostu-ematearen ondoren aurkeztutako eskaintza izendatuak, enplegu-eskaintzarik gabeko kontratu-aurkezpena, eskaria aurrikusitako hiru hilabetetako epean ez berritzea eta bestelako kausengatikoak, hala nola, langileak lanpostu-emateari justifikaziorik gabe uko egitea, bizitza aktiboan baja egitea, etab.

893. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00527 Hauteskunde bakoitzerako, deialdia egin zen egunaren aurreko hilabeteko lehen egunean itxitakoa izango da hautesle-errolda.

894. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00138 Ez erresidentziarik, venezuelar nintzen, hiru hilabeteko permisoak berritzerik bai..., eta, oharra: argazkian mugitzen banintzen, kanpora.

895. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00198 Ni 1973ko urrian bota ninduten, Jose Mari Lasarte 1974an hil zela dio, hilabete batzuk gero.

896. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00510 Neurri horiek 81. artikuluan jasotzen dira: a) Kapitala urritu eta bazkideei euren ekarpenak itzultzen zaizkien kasurako, estatutuetan ezar daiteke nahitaezkoa dela hiru hilabete gutxienez igarotzea, urripen erabakia betearazi ahal izateko.

897. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00510 c) Deusezak dira hiru hilabeteko epe hori igaro aurretik egindako kapital itzulketak, nahiz eta edozein hartzekodunek horren aurka jo, garaiz eta behar bezala.

898. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pilota 00311 Aipatu aldizkarian, Billabonako Roman Beloqui pilotariak hilabetean hogeita hamabi partidu! jokatzera iritsi zela aipatzen da.

899. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00126 Bertan zegoen herritarren batek txartelak egiaztatu eta txanbil edo txapelean sartzen ziren, nahasi eta haurren batek txartel bat ateratzen zuen: hura izango zen alkate hurrengo hamabi hilabeteetan.

900. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00216 Gurrutxaga jaunaren erantzuna ezezkoa izan bazen ere, hilabete batzuk beranduago Udala berriro saiatu zen eraikina aurrez proposatutako zenbatekoaren truke eta baldintza berberetan erosten.

901. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 00259 San Ignaziori idatzi zizkion eskutitzetako ia denak Trentotik izkiriatuak dira (eskura ditugunen artean, noski), eta zazpi bederen, 1551koak. Kontzilioaren azken hilabeteetan, San Ignaziorekiko harremanak bizkortu egin zituen Lukuk; esan bezala, Trenton josulagunei eman nahi zien laguntza eskainiz, Euskal Herrirako Lagundiko indar euskaldunak biltzeko asmoz, eta batez ere vascongados hitzez izendatzen zituen euskaldunen mesedetan

902. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. chueca 00043 Arras esanguratsua dugu 1977ko ekainaren 15eko hauteskundeetarako hilabete bat baino tarte zelarik maiatzaren 8tik aurrera burutu zen Amnistiaren aldeko asteko bilakaera.

903. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. chueca 00045 PSOE bere aldetik, hilabete berean, Euskadi mailan, lau lurraldeetako partaideak zein egiturak bere baitan elkartuz, Euskadiko Alderdi PSE bezala eratu zen.

904. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. agirre 00081 Ahal delarik, bi urtetan ikasleak jarraituko lukeen ikas-prozesu kontrolatu batekin, ulermen-maila oneko eta komunikazio-ekintza arrunt batean erraz mugitzeko moduko emaitza lortzeko zerbitzua eskaini beharko genuke urria-ekaina 300 orduko ikastaro bana, udako hilabete bat errekuperazio-errepasoko eta barnetegiarekin biribildutako zazpiehun orduko prozesu baten buruan.

905. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. murua 00069 Nik francotarrekin hilabete baino ez nuen egin

906. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. murua 00075 1937an. Zortzi bat hilabete egin nituen Belgikako Nobiziatuan: azarotik uztailera.

907. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. murua 00075 Venezuelara uztailean joan eta, hango Nobiziatuan, urtebete eta lau hilabete egingo nituen, Nobiziatuko bi urteak bete arte alegia.

908. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 00023 4.6. Handiak dira baliatzen ditugun testuetan gertatzen diren lokalizazio arazoak. Esaterako: Bonapartek 1869. urteko lehen hilabeteetan Oltza herriko hizkuntza datuak bildu zituen Donibane-Lohizunen Juan Martin Ugartek emanik; datu zehatzak dira hauek.

909. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00009 Noizbait, hamaika hilabeteren ondoren, Mexiko jo ahal izan zuten.

910. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. txakartegi 00050 Ume normal batek egunean 2 ordu batezbeste betetzen ditu negarrez 2 aste dituenean, 3 ordu 6rekin eta ordu bat 3 hilabeterekin.

911. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. txakartegi 00050 Adibidea: hilabeteko ume batek janari ugari hartzen du eta beteta eta nekatuta dago.

912. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusbiziber 1999 00083 Erakunde edo organo horrek hilabete izango du geratzen den kargualdirako beste bokal bat proposatzeko edo aukeratzeko.

913. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00033 Zortzi hilabete eta hiru gose greba egin zituen Baiona, Tarbes, Paube eta Marseillako espetxeetan barrena zerabiltelarik, konfinatuak hartzen halako tradizioa duen Yeu izeneko uhartera eraman zuten arte, ordurako bertan zeuden beste zenbait konfinaturekin bat eginik.

914. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00033 Hilabete t'erdi eman zuten uhartean, beste gose greba baten ondorioz Périgueux herrira eraman zituzten arte, Dordoinako departamendura.

915. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00033 Lau hilabeteren buruan konfinaturiko guztiek alde egin zuten handik. Iparraldean atxilotu zuten berriro Migel Anjel Aldana 1985ean, alabarekin zihoan batean.

916. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00033 Hiru hilabeteko zigorra ezarri zion Frantziako Gobernuak, baina kartzelaldia betetakoan hegazkin batera eraman eta Ekuadorren utzi zuten, bertako Poliziaren esku, Alfontso Etxegarairen lagun.

917. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00090 John Bushnell bi hilabete lehenago iritsia zen Panamara, eta ongi egokitzen ari zen, lanerako gogo handia zekarren.

918. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elosegi 00045 Sei eta huts galdu genuen partidua, taldea leloturik ibili zen lehen zati osoan zehar, utileroa eskaileretan lokartu zen, atsedenean izerditan hasi ziren arte astun sentitu zirela esaten zuten jokalariek, eta Etcheverry lesionatu egin zen eta hilabete batzuk igaro arte ez zuen lehengo mailan aritzea lortu.

919. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j/j. aizpurua 00038 Udako lau hilabeteak oso-osorik.

920. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arruti 00035 Gehienetan hilabeteak edo urteak pasatzen ziren diputatu berri batek estreinakoz berba egin aurretik eta, beraz, hain azkar aritu izanak harrituta utzi zituen bere kide guztiak.

921. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arruti 00056 Hilabete haietan ez zen giro Europako potentzien artean.

922. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arruti 00064 Hasieran arrakasta batzuk erdietsi zituzten arren, zenbait hilabete iraun zuen ofentsiba ustelaren ondoren, abenduan euren indarrak berriro ontziratu eta bertan behera laga behar izan zuten Turkia, ezerezean utzita berau errendiarazteko asmoa.

923. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. urzelai 00102 Gaur sei hilabete bete dira ETAren su-etena indarrean jarri zenetik.

924. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00079 Lehen hilabeteetan, gatazka lehertu ondoren, langabezia nabarmendu zen.

925. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iriarte 00204 Donibaneko jendarmerian esan digute non konfinatuko gaituzten: Departement du Nord, Belgikako mugan, eta bi hilabeteko epea eman digute gure aferak konpontzeko.

926. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00120 Zergadunak eskubidea du, zor ez diren sarreren itzulketa eta Administrazioaren ariozko itzulketak eskuratzeko, legeak ezarritako epeetan (edo, gehienez, sei hilabetetan);

927. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00209 Edozein kasutan, hurrengo baldintzok betetzen direnean, jakinarazpen akastuna eragingarria da: egin den unetik sei hilabete igarotzea, subjektuak akatson zuzenketarik eskatu gabe; jakinarazpena pertsonala izatea; eta, azkenik, jakinarazpen horrek egintzaren testu osoa jasotzea.

928. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00267 Horren aurka errekurtsoak jar daitezke, baita ustezko ezezkoaren aurka ere, eskabidetik hiru hilabetera oraindik berariazko ebazpenik eman ez bada.

929. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. gil bera 0132 Euskal Herrian egon zen azkeneko aldiz, hil baino hilabete bat lehenago, Mirandek aurkitu zuen Sohutako eliza gose greban zeuden kristaumarxistez betea, eta pentsatu bide zuen beretako hemen, gaurgero ere, ez zegoela bizitzerik:

930. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak palt 1217 Joan diren azken hilabeteetan agertu behar izan diet berriro Beraskoitzeko idazlea ikasleei eta lehen ez bezala begitan jo nauten puntu batzuk azalduko ditut hemen.

931. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. letona 0008 Hilabete pasa genuen han, ikasiaz bat zoragarri pasatuz.

932. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. letona 0008 Handik atera ginenean kaleratzea pentsatuta geneukan diskoa atzeratu egin genuen hilabete batzuk, euskara hobeto menderatu arte.

933. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. letona 0008 Txakur txikirik ez genuenez ikastaroa utzi eta jotzen ihardun genuen, baina handik denbora batera jaialdi guztiak utzi eta lau hilabete hartu genituen euskararekin jarraitzeko, 87ko azkenak eta 88ko lehenak.

934. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barreña 0517 Eta holakoa hitzaren erabilera zalantzagarria izan badaiteke ere, lexiko-arloko ikaspentzat jo baitezakegu, hurrengo hilabetean NONGO zein NONGOA kasu-markak darabiltzala ikus dezakegu:

935. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0050 Herriko sendagilea, Jose Antonio de Zabala, hiru hilabetetan aritu zen (...).

936. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arruti 0082 Ezkondu eta lehen hiru hilabetetan emazteak kontrakotasunen bat azalduz gero, gizonak hau bere familiara bidaltzeko eskubidea zuen.

937. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1993 0051 1991n, euskal industriak izan duen jokamoldeak, urtearen lehen hilabeteetako egoera adierazle guztien karietara aurreikuspenak egiaztatzen ditu.

938. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arrieta 0021 Gaisotzen bazara edo istripu zerbait gertatzen bazaizu, egoten zara edo behar zara geldi-geldi ospitalean, ez egun bat, baizik aste bat edo hilabete bat.

939. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arrieta 0077 Hona azaroko hilabete honetan dakardan pentsakizuna.

940. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arrieta 0077 Hotzaren eta ilunaren hilabetea ote da guretzat?

941. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. de miguel 0053 Pinadietan ateratzen da urte guzian zehar, hilabete hotzetan ezik.

942. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0020 Euria, urtean, 700-900 l/m2 artekoa da, modu erregularrean banaturik, nahiz eta euri gehien jasotzen duten hilabeteak negukoak izan eta euri gutxien jasotzen dutenak, berriz, udakoak.

943. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. lasa 0077 Hala, berreuskalduntzearen teoria hau aurrera eraman ahal izateko, zenbait xehetasun froga aurkezten ditu ikerleak: Loiolako liburu zaharretako batean, 1734. urteko barne egunkarian, irakur daitekenez, jesuiten etxe honetan 10 hilabete zeramatzala Hoy ha predicado el P. Larramendi en bascuence el primer sermón de su vida.

944. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ehbertsol 0058 Gertaera haren ostean, Bilintxen bizitzak sei hilabetez iraun zuen bakarrik.

945. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ehbertsol 0058 Olerkari donostiarrak hil arte kalbario latz eta mingarria jasan zuen; izan ere, sei hilabetez egon behar izan zuen ohean, zangoak etsaiaren granada zela eta guztiz deusezturik eta hain luzea zen agoniaren sentikizun tristeak berarekin zituela.

946. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. gabilondo 0062 Eta denei ahantzi zaie gerra bat orain hilabete gutxi izan zela (segur naiz irakiarrei ez zaiela ahantzi, ez ahantziko ere, erruinak eta 100.000 hildakok utzitako hutsunea begibistan dituzten artean).

947. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. gabilondo 0086 Kuriosoena zera da, San Diegon lehenengo hiru hilabeteetan surfari batzuen etxean bizi izan nintzela.

948. 1991> euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0063 Bert-ek unibertsitatean urte betez eman zuen txinerazko ikastaroak, zalantzarik gabe, ikastaro honetako lehen hilabeteetan esaldi asko itzultzeko erraztasuna eman zion.

949. 1991> euskara batua saiakera-liburuak osasunihard 1995 0122 Ospitalean berton eta berarekin elkar lanean aritutako endokrinologi kontsulta hierarkizatuetako erizain hezitzaileak arduratu egin ziren gaixoei hiru hilabetetan zehar oinen azterketa zehatza burutzen.

950. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. sagastizabal 0025 - Handik hilabetera, hegazkin-taldea azaldu zen Pepitaren herrira, eta Pepita bera, lehen hegazkinaren atzeko jarlekuan.

951. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. sagastizabal 0038 flakojono. Ez da normala, hogeita bost kilo hilabetean... oso kezkatuta nago.

952. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0066 Lekeition, 1573. urtean bederatzi hilabeteko izurria jasan zuten eta txistulari bat kontratatu bere musikarekin herriaren mina, goibeltasuna eta kezka xamurtzeko.

953. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0092 Berez sagardoak ez dauka misterio handirik: sagarra jo, tolarean estutu eta zukuari upeletan irakiten utzi neguko hilabeteetan.

954. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. oihartzabal 0162 Tratamendu analitikoak, ordea, hilabeteak eta urteak ere eskatzen ditu; bere harrigarritasuna galduko luke holako aztikeria luze batek.

955. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. oihartzabal 0197 Ezin irudika dezaket eta nola jokatuko nukeen, eta ulertu ere ez dut ulertzen horrelatsuko lan batek zergatik eskatzen duen eguneroko ordu bat hainbeste hilabetetan zehar.

956. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0009 iii) Kontuak enpresaren Batzarre Orokorraren aurrean aurkeztu behar dira onar ditzaten eta ekitaldi sozial bakoitzaren lehenbiziko 6 hilabeteetan, aurkeztu ere.

957. 1991> euskara batua saiakera-liburuak 15 gertaera 0063 Ia hilabete lehenago gauza bera gertatu zitzaion Durangori.

958. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0103 28. Luis Haranburu Altunak zuzentzen duen Kriseiluk azken hilabeteetan argitaratutako lau lan aurkeztu zituen: Pako Aristiren Euskaldunen aberia, Luis Mari Mujikaren Asteroko gurpilean, Aitor Aranaren Ipuin lizunak eta Luis Haranburu Altunaren Lancre.

959. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kirolentrenamendua 0148 Dena dela, txapelketa faseak hiru hilabete baino gehiago irauten duenean (adibidez, talde kiroletan), tartean prestakuntza espezifikoko eta bolumen handiko zati bereziak (adb., mesozikloa) bereiztu beharko ditugu.

960. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0046 Leitzako artzaiak berriz: Azarotik asita bost illabetian, geroztik emen gaude beti elurpian.

961. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tutankamon-en hilobia 0250 Aurpegi zurbileko mutiko hura, North Devon-go bere lehengusu-tropelarekin batera, ehizan eta eguratseko beste ihardueretan pare bat hilabete eman ondoren, kirolzale sendo bilakatua zen.

962. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0075 Ogia, haragia eta sukrea kartan ziren: bakotxak honenbeste bazuen hilabetean eta ez gehiago.

963. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0416 Hiru hilabetez karlistek Bilbo estu inguratu zuten.

964. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0416 Bi hilabete igaro zituen inguru haietan.

965. 1991> euskara batua saiakera-liburuak artistas 1995 0148 Armarri hori Etxenagusiak egin omen zuen Erroman urte hartako lehenengo hilabeteetan.

966. 1991> euskara batua saiakera-liburuak artistas 1995 0292 Hurrengo hilabetean Artista Arabarren Pintura-Erakusketa egin zen Gasteizko Arte eta Ofizioetako Eskolan.

967. 1991> euskara batua saiakera-liburuak artistas 1995 0292 Ez zen pintzela hartzeko indarrarekin sentitzen eta joan-etorrian ibili zen Pontevedra, Santiago de Konpostela eta A Coruñara, eta handik hilabete batzuetara berriro Gasteizera itzuli zen.

968. 1991> euskara batua saiakera-liburuak artistas 1995 0434 1909. Bartzelonan egin zituen sei hilabeteak lan batean igaro zituen; batek esango zuen, ahaztuta zeukala bere gaitza.

969. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0120 Artzainak ardiak estaltzeko inolako kontrolik egiten ez badu ere, bere trebetasuna ardiek hilabete horretan munduratzen dituzten arkumeen kopuruaren arabera juzgatuko dute.

970. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0140 Etxeko gaztak gutxienez bi hilabete behar ditu ontzen eta mendikoak bost.

971. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0162 Hortik lehen galdera ondorioztatzen da: jaio berriak ere gutxi erabili eta gela berean eduki behar al dira lehen hiru hilabeteetan?

972. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0105 Nire aburuz orain gero eta gehiago klubean dira euskaldunak, musean ari dira eta hilabetean behin egiten dugu klubeko bazkaria.

973. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak orereta 1997 00042 Lan dinamika horretan sartzerik izango bagenu, konbentzituta nago kontzertu egitarau erakargarriak presta litezkeela, hilean behin edo hilabete eta erdian behin eskaini ahal izango liratekeenak, eta hona iritsirik, gehiago edo gutxiago baina nahikoa finkatuta legokeen Orkestra bati buruz mintzatzen has gintezke.

974. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. azurmendi 00060 Herrerara iritsi eta laster ikusi genuen zer izango genuen hurrengo hilabeteetan.

975. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. azurmendi 00060 Hilabete batzuetan El País bera erostea debekatuta izan genuen, Herrerako torturei buruz artikulu bat kaleratu zuelako.

976. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. azurmendi 00062 Huescan (hara suertatu zitzaidan niri) lehendabiziko zortzi hilabeteetan ez genuen arazorik izan, ez ziguten interbentzioa ezarri eta egun batetik bestera jasotzen genituen karta guztiak. Zuzendariz aldatu zutenean ordea, egoera zeharo aldatu zen.

977. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. azurmendi 00062 Bere gain hartu kartak irakurtzeko ardura eta berehalaxe hasi zitzaigun txantaia egiten. Egia esan, gogoak halaxe ematen zionean entregatzen zizkigun kartak, bi hilabete nola zortzi hilabeteko atzerapenez.

978. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. azurmendi 00062 Guardia zibilen autobusean igotzeko zain geundela etorri eta hilabeteetan erretenitu zizkigun karta guztiak entregatu zizkigun. Azkeneko segundurarte ez zizkigun eman hainbestetan erreklamatu genituen kartak.

979. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. azurmendi 00062 Itzuli beharra zegoela eta, euskarazko kartak Madrila igortzen zituzten eta guri entregatzeko 15 eguneko epea bazuten ere, 2 hilabeteko atzerapenaz ematen zizkiguten oro har. Etxekoek eta lagunek ere atzerapen berberaz jasotzen zituzten.

980. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. azurmendi 00062 Ia 18 urtez komunikazioak interbenituta eduki ondoren (Huescako lehendabiziko 8 hilabeteetan salbu), berriro euskalerriratu, Martutenera ekarri nindutenean ahaztu nituen interbentzio kontuak.

981. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. azurmendi 00064 Urteetan debekuak eta arazo franko izan badituzte ere, gaur egun euskarazko gutunak 20 egun edo hilabeteko epean jasotzen omen dituzte. Bisitetan oztoporik gabe egin dezakete euskaraz.

982. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. azurmendi 00064 Grandignango espetxean liburuak eta prentsa itzultzera bidali eta handik hilabete t'erdira ematen dizkiete.

983. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gomenerab 0005 Kontuan izanik Euskaltzaindiak azken hilabete hauetan euskara idatziari buruzko zenbait gomendio egin dituela, Euskararako Errektoreordetzak bidezko ikusi du gomendio hauen berri euskaraz irakasten dutenei ematea, batek baino gehiagok halako eskaerak egin dituelako, kontuan harturik, gainera, Euskaltzaindiak berak atera dituen liburuxkak agortuak daudela.

984. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/7 0029 Ernaldu eta, bi hilabete geroago, emeak lauzpabost ume egingo ditu, aurrez gurasoek egokitutako gordelekuan.

985. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/7 0029 Hiru hilabetera, umeek jadanik entzun eta ikusi behar bezala egiten dutelarik, talde-bizitzarako zailduko dituzten jokoetan trebatzen hasten dira, bakoitzak bere tokia zein den ikasiko du, ehizatzen eta halaber, espeziearen ezaugarriak diren jokamolde sozialak bereganatzen.

986. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0009 Hiri honetara heldu eta hilabete gutxitara hil egiten da, 1753ko urtarrilean.

987. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. erriondo 0094 Aurreneko hiru hilabetetan hizkuntza bakar bat, murgiltze ereduaren hezkuntz-hizkuntza esaterako, eta ondorengo hilabetetan haren erabilera leuntzeari, iharduera trinkoa esango genioke.

988. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. barrena 0111 Aire filtroak hilabetean behin aldatu behar dira.

989. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. aizpurua 0077 Indemnizazioak 5.500 milioi pezetakoak izan ziren guztira eta 92ko abenduan ordaindu ziren azkenak (istripua gertatu eta 16 urte geroago); Aegean Sea petroliuntziarena gertatu baino hilabete lehenago.

990. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. aizpurua 0117 Hilabete batzuk geroago, 1985eko maiatzean, Nature izeneko ikerketa-aldizkarian British Antarctic Survey erakundeko Joseph Farman, Brian Gardiner eta Joseph Shanklin ikerlariek argitaratutako artikuluan Antarktikan gertatzen ari zen ozono-galeraren berri eman zuten.

991. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0277 Hildakoaren etxenkuak adineko pertsonak baziren, lehen auzoek hileta ondorengo asteetan (edo hilabeteetan) laguntzen diete.

992. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0277 Dena den, duela gutxiko kasu batean, adineko senar-emazteei seme ezkongaia (zeukaten bakarra) hil zitzaien eta laguntza ez zuten lehen auzoengandik jaso; senideengandik baizik (sei hilabetez jaso ere).

993. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1993 0045 Hauxe izan da hain zuzen, 1993ko lehen lau hilabeteetako lana: corpusa hautatu, irakurri eta hustuketa-lanak egitea.

994. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidaiazient 0110 Hilabetez Humboldt eta bere lankideak mendietan harat-honat ibili ziren meategiak eta mineral-hobi guztiz aberatsak aztertzen.

995. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. alonso 0104 Herriarteko Torneoaren hilabete eder horiek Enrique Abrilen heriotzearen ondorengo tristurak lausotu zituen.

996. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. san martin 0035 Manifestu futuristek, baita luzeak edo edukin teorikozkoak eta ez zuzenean propagandistikoak ere, idatzi den hiriaren izena, eguna, hilabetea eta urtea adierazita daramate, honela pentsamenduaren abiadura, trebetasun kontzeptuala eta interbentzioaren larritasunaren metafora eginez.

997. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila barnet 1993 0023 Ikastetxeetara igortzen dira informazioa eta eskabide-orriak, interesatuz gero bete eta hilabete-hilabete t'erdiko epean Hezkuntza Ordezkaritzetan entrega ditzaten.

998. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. gil bera 0294 Laugarreneko sukarra izan nuen lauzpabost hilabetez; gogoa, beti ere, ez bakarrik lasai baina are atseginez bazebilen.

999. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. aldoy 0172 Ondorengo hilabete guztietan, nire ordezkatua alferrik saiatu zen bere emaztea ezkontegoitzara itzul zedin, bere onuran baino gehiago umeenean pentsatuz, baina hala ere, emazteak karta-sail bat bidali zion edukin faltsu eta iraingarrizkoekin, berriro ez zela ezkontegoitzara itzuliko esanez.

1000. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. aldoy 0220 Ezen ...(e)ko datan, ebazpen bat eman zela hilean ... pezetako kopuruan finkatuz senarrak matrimonioaren kargetarako ekarpen gisa hilabete aurreratutan eta hil bakoitzeko lehen bost egunen barnean ordaindu beharrekoa.

1001. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0034 Epe laburrerako tituluen errubrikak (F.40), beren mugaeguna hurbil, normalean 12 hilabete eta gehienez 2 urtera, duten zirkulatzera destinatutako tituluz ordezkatutako finantz aktiboak jasotzen ditu.

1002. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0538 Beste bi herenak Baturantz doatzi, nafarro-lapurterari erantsiz aditza eta erakusle batuak, hilabeteen izenak eta hitz berri batzuk, hala nola talde, elkarte, irrati, antzerki, antzoki, elaberri, opor, egunero, ulertu, erantzun, eta abar...

1003. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barreña 0071 Kontutan izanik batzuetan hilabete berean haur baten transkribaketa bat baino gehiago izan dezakegula, adibideak ematean haurraren adin osoa adieraziko dugu: urteak, hileak, egunak.

1004. 1991> gipuzkera ahozkoak oiartzungo hizkera 0158 Lotua trenian e lotuta jon giñan gu, biñaka ola lotuak, o sea ta tokatzen tzigun Cordoba, ta antxe eondu giñan, nik amairu illabete pasa nittun, ta neekin jon tzinak ba zian bi urte pasa tziuztenak.

1005. 1991> gipuzkera antzerkia a. albisu 0145 Emengo kontu auek asi zirala bada illabete.

1006. 1991> gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0050 Sarreran pozik giñan
arto-tarterako,
izenpetu ziteken
illabeterako.

1007. 1991> gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0193 Iñigorentzat zer buru-auste,
noiz irtengo zan jakiñ ez!
Bi illabete an ibili zan
bertan eskean egiñez,
Jerusalena noizbait eldu zan
sinismenak eragiñez.

1008. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño nora 0059 Illebete gaiztoak datozkit atzetik.

1009. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño nora 0059 Ondoen dijoala ere, sei illebeteko gutxieneko.

1010. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0057 Andik bi illabetera joan omen zan berriz.

1011. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak bbarand 00053 Deitu nion albaiteroari illabetea pasatu zanean.

1012. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak y. lekuona 0014 Eudi gutxi egiten du, baiña ez ango lurren legortasunak adierazi nai luken aiñean; illabetetan eudi tantarik egin gabe egon ondoren, eudi-jasa arrigarriak baztar guztiak aurrean eraman bear ditu; udara oso beroa eta negua otza.

1013. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak s. kalonje 00265 Erakutsi izan du makiña bat truku,
ta mendekuarekin portatzen da trapu.
Asko engaiñatuaz kantatzen du ku-ku,
iru illabetean au du bizi-leku.

1014. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa j. ahamendaburu 0017 Eta hilabetetik hilabetera, bortu gaina behatzen du.

1015. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0042 Beñat Haran hori Buenos Airesetan ibilia zen, larrukin eta Euskal Herrira itzuli eta sei hilabeteren buruan, Amerikanoak etxe bat erosia zuen Baionan, Bourgneuf karrikan, 15.000 liberetan (urhe eta zilar, dio kontratuak) (ADPA III E 4538).

1016. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0072 Inkanta eremanen duenak, hiru hilabetetarik eman beharko du urte sariaren laurdena auzapezari edo honen axuantari.

1017. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00155 Zuk dadukazun animoakin
mundu honetan akabo;
gaur zoritxarrez bizi gerade
ezintasunan esklabo.
Hilabeteko kontratuakin
neu ere kezkatan nago;
nik ahal dudana eskeintzen dizut
ezin dezaket gehiago.

1018. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00155 Era horretan ez zaite mintza
ene gaztea mesedez;
gu ez gabiltza nere kasuan
tranpa zikin hoiek gordez.
Baina denbora jarri nahi nuke
nik epaile edo juez;
hilabetean proba behar det
balio dezun edo ez.

1019. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1994 0036 Gurasoek baldintza bat jarri dizute: urdarako hiru hilabeteetan lana egin behar duzula.

1020. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 15571 Burutzeko epea: 3 hilabete

1021. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18576 Aurkabideak. - Ebazpen honen aurka Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jarri ahal izango da Euskal Herriko Auzitegi Nagusian, dagokion Sailaren aurrean, bi hilabeteko epean, A.A.L. Legearen 58. atalarekin bat etorriz.

1022. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18577 Aurkabideak. - Ebazpen honen aurka Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jarri ahal izango da Euskal Herriko Auzitegi Nagusian, dagokion Sailaren aurrean, bi hilabeteko epean, A.A.L. Legearen 58. atalarekin bat etorriz.

1023. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00050 Txalaparta argitaletxeko harpidedun batek luzatu omen zuen proposamena. Nonbait jakin zuen eta bi emakume euskaldunek Asian zehar egindako bidaiaren ingurukoa, eta hemendik liburu aski polita sor zitekeelako iritzia zuen zinez. Argitaletxeko arduradun Pernando Barrenak antzeko hitzetan gogoratu zituen orain karrikaratu duten idazkiaren aitzin zirrikadak, izan ere, bizikletaren gurpilaren arrastoak orain idatzizko hitz bihurtu baitituzte. Zentzu honetan, izkribuaren bereizitasunak lau zutabetan xutu zituen Barrenak: txirringaz egindako bidai baten liburu kronika da, hamabi hilabetetakoa, lurralde franko ezberdinetan jarduna eta bi emakume bere protagonista direla, eta honenbertzez, haien ikuspegi bereziaz.

1024. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00007 Hilabete honen 25ean, Bizkaiko Asanbladak jardunaldi bat antolatu du ekologistekin batera beste mugimenduekin eta pertsonekin harremanak sendotzeko.

1025. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00003 Aurten gertatutakoari helduz, epaileek une hau aukeratu izanaren zergatia aztertu nahi nuke: afera aspaldi hasi omen zen eta honen atzetik zebiltzan, Tour-ean txirrindularitza munduko talde nagusienak daude (ikerketapean zeuden taldeak barne), taldeek tresneria guztia gainean daramate eta Frantziako lurraldean hilabetez egonen dira.

1026. 1991> sailkatu gabeak egunkariak h. etxeberria 00003 Orain dela hilabete, esate baterako, hay amores que matan esateko gogo bortitza sartu zitzaidan eta ez zidaten balio izan garbitzen duten amodioak ere badira bezalako itzulpen urjentziazkoak.

1027. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00013 Hilabete batetik bestera, egunduko aldea dago baxurako arrantzaleen diru sarreretan, eta horrezaz gainera, hiru hilabetez itsasora atera gabe egon ohi dira arrantzaleak. Hori guztia kontuan hartu behar da hilean Gizarte Segurantzari ordaindu beharko dioten diru kopurua finkatzeko.

1028. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00017 HILABETE luzeetan aritu dira negoziatzen EEBBetako juduen elkarteak (instituzio eta politikari ugariren laguntza izan dute) eta Suitzako bi banku nagusiak, UBS eta Credit Suisse; azkenean, lortu dute akordioa.

1029. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Erabaki hau behin betikoa da eta administrazio bidea amaitzen du. Nahi izanez gero, Administrazioarekiko Auzi Errekurtsoa aurkez dezake interesatuak Euskadiko Justiziako Auzitegi Nagusiak Bilbon duen Administrazioarekiko Auzietako Salan, erabaki hau argitaratu edo, kasua bada, jakinarazi eta bi hilabeteko epean.

1030. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01547 b) Burutzeko epea: 6 hilabete.

1031. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03771 Horrez gain, interesatuari jakinarazten zaio, legeak horretarako eskubidea ematen diola uste badu, probidentzia horren aurka errekurtsoa aurkeztu diezaiokeela Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiko zuzendari probintzialari ediktu hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik hasita Hilabeteko epean.

1032. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03832 Bederatzigarrena: Geroago gertatutako interes publikoko baldintzek hala justifikatzen badute, emakida, bere iraungipen-epea baino lehen eraginik gabe utzi ahal izango du Udalak, kalte-ordainerako eskubiderik gabe, beti ere, sei hilabeteko lehentasunez jakinarazten bada.

1033. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05604 4. Behin enpresa sortzeko proiektuak garatutakoan, enpresa berria 12 hilabeteko epean eratu eta martxan jarri beharko da, delako enpresak nortasun juridikodun Sozietatearen era juridikoa izanik, hurrengo beharkizunok bete beharko dituelarik:

1034. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 00086 Maiatzako hilabetea joan zaiku bere kukuaren kantarekin.

1035. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 00086 Maiatzako hilabete honek denetaik izan du, eurie auserki eta ortako dine eguraldi onak ere.

1036. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 00085 Azaroko hilabetean eta ekaitza datorrenean, mendietan elurra ikusirik erraten ohi da: Goiz negu bi negu bi negu eta bai egia ere erranairuak erakusten duena, zeren Azaroaren erditsuan neguan sartze bagara nahiz eta gero atseden hartu gero Martxoan berdin ikusten ahal dugu elurra, neguaren azken ostiko hoiek ezpaitira arras goxoak.

1037. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 00040 Gero 1936-ean Urtarrileko hilabetean bazen bertze Txapelketa bat eta Basarri ez zen sartu Txapelketa hortan.

1038. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 00085 Abenduan ere sartzen gara eta badira erranairuak hilabete huni ezarriak:

1039. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bereziartua 00085 Lehorketarako beharrezko denbora klimaren araueran egongo da, bainan normalki bizpahiru ilabetetakoa izaten da.

1040. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. iturrioz 00022 Artzai eskolan 6 hilabetez egon ziren.

1041. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1999 00018 Atzo Donostiako udaletxean egindako aurkezpenean esan zutenez, badira lau hilabete zenbait emakume taldetako ordezkariak biltzen hasi zirela, Lizarra-Garazi foroko kide den Egizan taldeak deituta.

1042. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. asurmendi 00022 Kittofek jokalariok ekarri ditik emeki-emeki antzerki hizkuntza ohartzeari zenbait hilabetetako lanean; ez baita gutti.

1043. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00003 Duela urtebete eta hiru hilabete, diseinu berri bat egin eta gero, Bulego Teknikoan eta Ikerketa Sailean planaren inplementazioarekin hasi ginen.

1044. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00007 Lehenengo hirurak Getxon atxilotu zituzten eta laugarrena Leioan. Eneko Ojenbarrena duela lau urte ere atxilotu zuen Ertzaintzak, eta bi hilabete egin zituen Basauriko espetxean.

1045. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00023 Greba bertan behera geratu da, hiru hilabetez lanik egin gabe egon ondoren

1046. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00023 Langile berriak kontratatzean, berriz, zortzi hilabeteko proba epea izango da.

1047. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00023 Hiru hilabeteko greban langileek erakutsitako jarrerarekin ere pozik azaldu zen: Langileek tinko iraun dute, eta horren ondorioz akordiora heldu gara

1048. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00023 Soldata igoera nahiko pobrea da, hiru hilabeteko greba egin ondoren, adierazi zuten ELAko ordezkariek.

1049. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00023 Sinatze ekitaldiaren ondoren, Daewooren Giza Baliabideetako Gasteizko zuzendari Eduardo Sanchezek hiru hilabeteko grebaldian izandako ondorioak nabarmendu zituen, eta galdutako ekoizpena eta bezeroak berreskuratu beharra azpimarratu zuen.

1050. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00023 Ekoizpena galdu dugu hiru hilabetetan, eta genituen planak berraztertu beharko ditugu. Orain hasiko gara galeren kalkuluak egiten, ohartarazi zuen Sanchezek.

1051. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00023 Gasteizko Daewooko 160 beharginek etengabeko protestaldiak egin dituzte grebak iraun duen hiru hilabeteetan.

1052. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. barandiaran 00026 Sei hilabeteko kanpaina

1053. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. barandiaran 00026 Taldearen asmoa da sei hilabetetan zehar Itoizko arazoa agertu jendaurrean, urtegiaren egoera juridikoa salatu eta dagoeneko 14 urte luze daraman borrokarekiko nazioarteko atxikimenduak eskuratu.

1054. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. barandiaran 00026 Gogoratuko denez, urtegiko hormara porlana garraiatzen zuten kableak mozteagatik lau urte eta hilabeteko kartzela zigorra ezarri zien irailean epaile batek talde honetako zortzi partaideri.

1055. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00005 Bi hilabeteko epea du Euskalerria Irratiaren auzia aztertu eta erantzukizunak zehazteko

1056. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00005 Nafar Gobernuaren erabakia zela eta euskara hutsez emititzen duen Iruñeko Euskalerria Irratiak ez zuen lizentziarik lortu, nahiz eta aurkeztu zirenen artean proiekturik sendoena izan. Ikerketa bi hilabetez luzatu daiteke.

1057. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00005 Nafarroako Legebiltzarrean osatuko den ikerketa-batzordeak bi hilabete eskas izango du irrati lizentzien inguruko afera argitzen saiatzeko.

1058. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00010 Hala ere, euskal gizarteak azken hilabeteotan gauzatu dituen elkarlanerako abiapuntuak baikortasuna ekarri dute.

1059. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00010 Bortairuk eremu horretan kokatu zituen Parisko Gobernuak azken hilabeteotan hartutako erabakiak.

1060. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00031 Spanffordek azaldu duenez, mezuak daraman zama suntsigarria izan liteke, eta ordu edo hilabete gutxi igaro baino lehen hedatzeko sistema bera erabiltzen duen beste zerbait okerragoa, ikus dezakegu.

1061. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 16477 d) Egiteko epea: Lau (4) hilabete.

1062. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 16477 d) Lehiatzailea bere eskaintza mantentzera behartuta dagoen epea: 3 hilabete.

1063. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 16479 Probidentzia horren aurka errekurtsoa aurkez dezake interesatuak, Gizarte Segurantzaren Sistemako Baliabideen Bilketa Erregelamendu Orokorrak (urriaren 6ko 1.637/1995 Errege Dekretuaz onartua eta hilaren 24ko Estatuko Aldizkari Ofizialan argitaratua) 183.artikuluan xedatzen duenaren arabera, jakinarazpen egunetik hasita hilabeteko epean.

1064. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 17552 a) Hilabete bakoitzeko 1etik 15era bitartean notifikatutako likidazioek hurrengo hilabeteko 10a arte edo hurrengo lehen laneguna arte izango dute epea.

1065. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 17552 b) Hilabete bakoitzeko 16tik hilabete amaiera bitartean notifikatutako likidazioek hurrengo hilabeteko 25a arte edo hurrengo lehen laneguna arte izango dute epea.

1066. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 18426 Erabaki honetan adierazitakoaren arabera zuzendutako dokumentazioa hilabeteko epean Gipuzkoako Foru Aldundira bidaliko da dagozkion eginbideak egiteko.

1067. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 18426 Nahi izanez gero, Administrazioarekiko Auzi Errekurtsoa aurkez dezake interesatuak Euskadiko Justiziako Auzitegi Nagusiak Bilbon duen Administrazioarekiko Auzietako Salan, erabaki hau argitaratu edo, kasu bada, jakinarazi eta biharamunetik bi hilabeteko epean.

1068. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 18426 Hala ere, partikularrek aukera dute horren aurretik Berraztertzeko Hautazko Errekurtsoa aurkezteko Diputatuen Kontseiluari, argitaratu edo, kasua bada, jakinarazi eta biharamunetik hasita hilabeteko epean.

1069. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0003 Erabaki honen aurka, haren jakinarazpenetik zenbatu beharreko hilabete biko epearen barruan, administraziozko liskarrauzi-errekurtsoa jarri ahal izango da, Euskal Herriko Justizia Auzitegi Nagusiko Administraziozko Liskarrauzietarako Salan, komeniesten diren beste defentsabideak erabil daitezkeelako kalterik gabe.

1070. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0003 2a. Sopelako udalak hilabeteko epearen barruan agiri berreginaren hiru ale bidaliko dizkio Foru Sail honi kautotua izan dadin.

1071. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0004 2a. Lekeitioko udalak, agiria hilabeteko epearen barruan zuzendu ondoren, Plan Bereziaren hiru ale bidaliko dizkio Foru Sail honi kautotua izan dadin.

1072. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0005 Administrazio-bidea agortzen duen aipatu Foru Aginduaren aurka, jakinerazpen hau egiten den egunaren hurrengotik zenbatutako bi hilabetetako epean administrazio-auzibidezko gorajotzea tartekatu ahal izango da Euskal Herriko Epailaritza Gorenaren Administrazio-Auzibidezko Aretoaren aurrean, egokitzat erizten diren beste bitarteko batzuen erabileraren kaltetan gabe.

1073. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0005 4. Gaitasundun teknikariak Plentzia-Mungia Eskualdeko Hiri Antolaketazko Plan Orokorrak eskatzen dituen baldintzak betetzen dituen sinatutako proiektuaren bidez, baimen honetako titularrak Udalaren aurrean udal-baimena eska dezan sei hilabetetako epea ezartzea, honetara ez izatearen kasuan, baimenaren iraungipen-prozedimenduari hasiera emanaz.

1074. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0006 Administrazio-bidea agortzen duen aipatu Foru Agindu honen aurka, jakinerazpen honetako hurrengo egunetik zenbatutako bi hilabetetako epearen barruan administrazio-auzibidezko gorajotzea tartekatu ahal izango da Euskal Herriko Zuzenbidezko Epailaritza Gorenaren Administrazio-Auzibidezko Aretoaren aurrean, egokitzat erizten diren aldezpeneko beste bitarteko batzuen erabileraren kaltetan gabe.

1075. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0007 4. Gaitasundun teknikariak Ordezko Arauek eskatzen dituzten baldintzak betetzen dituzten sinatutako proiektuaren bidez, baimen honetako titularrak Udalaren aurrean udal-baimena eska dezan sei hilabetetako epea ezartzea, honetara ez izatearen kasuan, baimenaren iraungipen-prozedimenduari hasiera emanaz.

1076. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0007 4. Gaitasundun teknikariak Plentzia-Mungia Eskualdearen Antolaketazko Plan Orokorrak eskatzen dituen baldintzak betetzen dituen sinatutako proiektuaren bidez, baimen honetako titularrak Udalaren aurrean udal-baimena eska dezan sei hilabetetako epea ezartzea, honetara ez izatearen kasuan, baimenaren iraungipen-prozedimenduari hasiera emanaz.

1077. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0008 4. Gaitasundun teknikariak Plentzia-Mungia Eskualdeko Hiri Antolaketazko Plan Orokorrak eskatzen dituen baldintzak betetzen dituen sinatutako proiektuaren bidez, baimen honetako titularrak Udalaren aurrean udal-baimena eska dezan sei hilabetetako epea ezartzea, honetara ez izatearen kasuan, baimenaren iraungipen-prozedimenduari hasiera emanaz.

1078. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0008 4. Gaitasundun teknikariak Ordezko Arauek eskatzen dituzten baldintzak betetzen dituzten sinatutako proiektuaren bidez, baimen honetako titularrak Udalaren aurrean udal-baimena eska dezan sei hilabetetako epea ezartzea, honetara ez izatearen kasuan, baimenaren iraungipen-prozedimenduari hasiera emanaz.

1079. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0009 4. Gaitasundun teknikariak Ordezko Arauek eskatzen dituzten baldintzak betetzen dituzten sinatutako proiektuaren bidez, baimen honetako titularrak Udalaren aurrean udal-baimena eska dezan sei hilabetetako epea ezartzea, honetara ez izatearen kasuan, baimenaren iraungipen-prozedimenduari hasiera emanaz.

1080. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0009 Gaitasundun teknikariak Ordezko Arauek eskatzen dituzten baldintzak betetzen dituzten sinatutako proiektuaren bidez, baimen honetako titularrak Udalaren aurrean udal-baimena eska dezan sei hilabetetako epea ezartzea, honetara ez izatearen kasuan, baimenaren iraungipen-prozedimenduari hasiera emanaz.

1081. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0010 Administrazio-bidea agortzen duen aipatu Foru Aginduaren aurka, jakinerazpen hau egiten den egunaren hurrengotik zenbatutako bi hilabetetako epean, Euskal Herriko Zuzenbidezko Epailaritza Gorenaren Administrazio-Auzibidezko Aretoaren aurrean administrazio-auzibidezko gorajotzea tartekatu ahal izango da, egokitzat erizten diren aldezpeneko beste bitarteko batzuen erabileraren kaltetan gabe.

1082. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0010 4. Gaitasundun teknikariak Ordezko Arauek eskatzen dituzten baldintzak betetzen dituzten sinatutako proiektuaren bidez, baimen honetako titularrak Udalaren aurrean udal-baimena eska dezan sei hilabetetako epea ezartzea, honetara ez izatearen kasuan, baimenaren iraungipen-prozedimenduari hasiera emanaz.

1083. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0010 Administrazio-bidea agortzen duen aipatu Foru Aginduaren aurka, jakinerazpen hau egiten den egunaren hurrengotik zenbatutako bi hilabetetako epean, Euskal Herriko Zuzenbidezko Epailaritza Gorenaren Administrazio-Auzibidezko Aretoaren aurrean administrazio-auzibidezko gorajotzea tartekatu ahal izango da, egokitzat erizten diren aldezpeneko beste bitarteko batzuen erabileraren kaltetan gabe.

1084. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0011 4. Gaitasundun teknikariak Ordezko Arauek eskatzen dituzten baldintzak betetzen dituzten sinatutako proiektuaren bidez, baimen honetako titularrak Udalaren aurrean udal-baimena eska dezan sei hilabetetako epea ezartzea, honetara ez izatearen kasuan, baimenaren iraungipen-prozedimenduari hasiera emanaz.

1085. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0011 Administrazio-bidea agortzen duen aipatu Foru Aginduaren aurka, jakinerazpen hau egiten den egunaren hurrengotik zenbatutako bi hilabetetako epean, Euskal Herriko Zuzenbidezko Epailaritza Gorenaren Administrazio-Auzibidezko Aretoaren aurrean administrazio-auzibidezko gorajotzea tartekatu ahal izango da, egokitzat erizten diren aldezpeneko beste bitarteko batzuen erabileraren kaltetan gabe.

1086. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0012 Administrazio-bidea agortzen duen aipatu Foru Aginduaren aurka, jakinerazpen hau egiten den egunaren hurrengotik zenbatutako bi hilabeteko epean administrazio-auzibidezko helegitea tartekatu ahal izango da Euskal Herriko Zuzenbidezko Epailaritza Gorenaren Administrazio-Auzibidezko Aretoaren aurrean, egokitzat erizten diren aldezpeneko beste bitarteko batzuen erabileraren kaltetan gabe.

1087. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1995 0002 Azken hilabeteotan hainbat mediok eginbehar horretarako PSOEko balore berriak aurkezteko aukera aipatuz aritu badira ere, Gonzalezen kandidatura onartu da azkenik.

1088. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0001 Epe hori 3 hilabetekoa izango da, Lege hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen denetik hasita, eta epe horretan aukerarik adierazten ez duten ikastolek baterabiltzea ez egiteko aukera egiten dutela ulertuko da.

1089. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0005 Eskabide-orriak aurkezteko epea bukatu eta gehienez hilabeteko epean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara emando da, Langilegoaren Kudeaketako zuzendariaren Erabakia, lehiatzaile onartu eta bazter utzitakoen behin-behineko zerrendari hasierako onespena aitortzen dioena.

1090. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0006 Erabaki horren aurka interesdunek errekurtso arrunta jarri ahal izango dute, Hezkuntza Administraziorako sailburuaren aurrean, erabakia argitaratzen den egunaren biharamunetik hasi eta hilabeteko epean.

1091. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0010 Bazter uztea erabakitzen duen Langilegoaren Kudeaketako zuzendariaren erabakiarean aurka, lehiatzaileak hilabeteko epean errekurtso arrunta jarri ahal izango du Hezkuntza Administraziorako sailburuordearen aurrean.

1092. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1995 0015 Bigarrena.- 1.1. eta 1.2. atalei dagokienean, ikasturte osotzat ulertuko da ikasturte batean jarraian irakaskuntzan lanean aritzea edo, halakorik ezean, lanaldi horren zatiak ikasturte beraren barruan batzeak bederatzi hilabete edo gehiago ematen dituenean.

1093. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0015 Beka jasoko duenaren izena, dokumentazioa aurkezteko epea bukatu eta hiru hilabeteren barruan jakitera emanen da.

1094. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0026 Kongresuan aztertzekoa den materiala hobeki prestatzeko, lan talde bat osatu zen duela hilabete batzuk honako kide hauekin: Kepa Altonaga UEUko zuzendaria, Joxerra Aiartza Natur Zientzi Sailekoa, Pruden Gartzia, Mikel Aizpuru eta Iban Zaldua Historia Sailekoak eta Iñaki Marko Soziolinguistika Sailekoa.

1095. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0038 3 hilabete edo 13 hilabetetik hasi eta 3 urterainoko iruindar haurrei zuzenduriko espazio errekurtsonk dira.

1096. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Izan ere, hemezortzi hilabetetarako konpromezua hartu baitzuen karguak normalean hiru urterako hautatzen dira, eta aro hori amaitu ondoren berriro hauteskundeak deitu eginen dira.

1097. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0033 Goizetan grabaketa lanetan jardun dute hilabetean zehar.

1098. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0020 Baina azken hilabeteetan euroaren etorkizuna ziurtatzeko bultzatu nahi izan den egonkortasun hitzarmenak gai politikoak bigarren mailan utzi ditu.

1099. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2750 Hiru (3) hilabete.

1100. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2787 - Elektrizitate-instalazioak egiteko gehienez ere 12 hilabete izango dira, erabaki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik hasita.

1101. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2787 Horretarako, hilabeteko epea izango da jakinarazpen hau jasotzen denetik.

1102. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2788
- Elektrizitate-instalazioak egiteko gehienez ere 12 hilabete izango dira, erabaki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik hasita.
- Aurkeztutako proiektuaren araberakoak izango dira instalazioak.
- Obrak amaitzen direnean, instalazioen jabeak horren berri emango dio Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Lurralde Ordezkaritza honi, behin-betiko azterketa egin eta martxan jartzeko akta emateko.

1103. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2788 Horretarako, hilabeteko epea izango da jakinarazpen hau jasotzen denetik.

1104. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2789
- Elektrizitate-instalazioak egiteko gehienez ere 12 hilabete izango dira, erabaki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik hasita.
- Aurkeztutako proiektuaren araberakoak izango dira instalazioak.
- Obrak amaitzen direnean, instalazioen jabeak horren berri emango dio Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Lurralde Ordezkaritza honi, behin-betiko azterketa egin eta martxan jartzeko akta emateko.

1105. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2789 Horretarako, hilabeteko epea izango da jakinarazpen hau jasotzen denetik.

1106. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2791
- Elektrizitate-instalazioak egiteko gehienez ere 12 hilabete izango dira, erabaki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik hasita.
- Aurkeztutako proiektuaren araberakoak izango dira instalazioak.
- Obrak amaitzen direnean, instalazioen jabeak horren berri emango dio Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Lurralde Ordezkaritza honi, behin-betiko azterketa egin eta martxan jartzeko akta emateko.

1107. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2791 Horretarako, hilabeteko epea izango da jakinarazpen hau jasotzen denetik.

1108. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2792
- Elektrizitate-instalazioak egiteko gehienez ere 12 hilabete izango dira, erabaki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik hasita.
- Aurkeztutako proiektuaren araberakoak izango dira instalazioak.
- Obrak amaitzen direnean, instalazioen jabeak horren berri emango dio Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Lurralde Ordezkaritza honi, behin-betiko azterketa egin eta martxan jartzeko akta emateko.

1109. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2792 Horretarako, hilabeteko epea izango da jakinarazpen hau jasotzen denetik.

1110. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2794
- Elektrizitate-instalazioak egiteko gehienez ere 12 hilabete izango dira, erabaki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik hasita.
- Aurkeztutako proiektuaren araberakoak izango dira instalazioak.
- Obrak amaitzen direnean, instalazioen jabeak horren berri emango dio Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Lurralde Ordezkaritza honi, behin-betiko azterketa egin eta martxan jartzeko akta emateko.

1111. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2794 Horretarako, hilabeteko epea izango da jakinarazpen hau jasotzen denetik.

1112. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2795
- Elektrizitate-instalazioak egiteko gehienez ere 12 hilabete izango dira, erabaki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik hasita.