XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa inza 0235 Ordun umeak, otzak ezin egonez balego bezala, alegiñ guziak egitten zittuan ichuaren zango tartean sartzeko, ala obeki berotzeko aitzekian.

2. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0190 Etxagilleak osa ditzake, gaurdañoan baño obeki, etxagintzarekiko eusko tankeraren zer nolak.

3. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0071 Ollorik iñun gutxitzen zanik etzuen iñork esaten; geitzen zanik ere ez; baiño orduantxe ere, geitu baiño gutxitu obeki egiten ziralako errezeloa... baiño...¡bai zera!...¿Errezelua?¡ka!... Auntza beti mendira; baiño ijitoak; eztu aldaparik igo nai.

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0117 Etxagilleak osa ditzake, gaurdañoan baño obeki, etxagintzarekiko eusko-tankeraren zer-nolak.

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0030 Obeki etorriko zitzayon beste Santu askori lez, luma artzaz Maria'ren izen eztitsua idazteko eratzea.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0119 Bigarren ataltzat, eresiaren bigarren ampacirc;paldia esan zigun, paperetik irakurriz:
¿Obeki nun Jesusen besoetan baino?
¿Nun, or bezain zoritsu, pakez eta alai?
Jeiki, jeiki ta ator pozik artegiraino,
Artzain-deyari gaur erantzun: Jauna, bai
.

7. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0009 Obeki esateko, ez guri, Yosuren biotz maitetsuari utzi zion.

8. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0017 Bigarren ikusbidea: 4garren zazpikoan, 2garren lerroan: Auspaz bizkayeraz; auspez gipuzkeraz, obeki auzpez.

9. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0024 Itzalean hobeki zaizte segur...... Bainan, zer arnoa! Ez duk, ez, holako Ahunchkiko urik.

10. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0442 Gogoan zuena ongi baina hobeki irakutsi ziotelarik, goiz batez, Pantzunak murritz murritza Mariluzi erran zion kondua berehala ordain ziezon.

11. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0001 Nik, ala nai nuke gisa guzietara jokatu, ori bai da gizon zintzoen bidea: gauzak diren bezela ikusi eta ezagutuez geroz, obeki bideak berexi.

12. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 Gero, ura ikasi eta erabili bertze guziak baño geiago eta obeki.

13. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 Euskara eusten laguntzeko, eskolak ongi, idaztiak obeki, irakurgaiak ederto.

14. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0529 Nahi-ta ez, orok ongi joan behar zuten beraz aurthen eta oro... ongi baino hobeki joan dire, arotik hasirik.

15. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0025 Bertzalde Aita Garicoitzec ez zakien Biarnesez mintzatzen, bainan horrec baino hobeki misionetaric urrun atchikitzen zuten bai Betharramen, bai Igonen zituen lan handiec.

16. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0025 Serora beltchec non nahi eman dute umiltasunaren, eztitasunaren, mortificazionearen etsenplua; nihorc ala Biarnoan, ala Escual-Herrian ez ditu aphezac eta misionestac hobeki lagundu Yaincoren obran, eta segurki, heyeri esker hainitz eta hainitz herritan hain laster yaincozco bidetarat ziren itzuli arimac, eta dute geroztic bide beretan iraun.

17. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0062 I. Heien oraino hobeki argitceco, eta egiazki phiztu cela eracusteco.

18. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0077 Bertzeric bailitake bada mundu hau, guziac eztitasunari hobeki jarraic baginite!.

19. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0088 Jesus'en ontasuna eta amodioa aree hobeki ezagutuko ditugu, nahi balin badugu kontu eman nola aphaldu den egin darozkigun emaitza horien gatik.

20. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0346 Eztu horrek erran nahi debozione hau orduan hasia dela, bainan ezta gutiago egia, Gregorio sainduak hogoi'ta hamar meza horietan zuen sinhestearen gatik ere, aree hobeki hedatu dela eskualde guzietan.

21. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0050 5. - Bertzeekin batean egin behar ez ditugunak ez dira agerian egitekoak, egiteko bereziak hobeki (...).

22. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0603 Eta, ez dugu beldurtzeko, erdara hura ez duela oraino hobeki haztakatuko, eta ez diozkala gehiagoko dituzken euskal-hitzak atheratuko Ikhus, don Julio URQUIJO-koaren 1907ko Hilabetekarian, 2garren eta 4garren atheraldiak.

23. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0206 Dakiguna ere da, barne gerla hori aphezen eta aberatsen edo, hobeki erraiteko (nahiz erdaraz), delako noble edo aristocrat-en kontra zela jokatu.

24. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0007 Zuketazko esanera baño aberatsagoa da alde askotan iketazkoa ta obeki ere dakite ta argatik alde batera erraxagoa litzeke askoz geiago biltzea, erakusle geiago arkittuko litzekelako.

25. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0008 Bijoa batez ere nere eskerr on orren berria ibilli naizen alderdi guzietako Apez jaun guzienganaño, iñorr berexi gabe; guziak nork nork baño obeki lagunduko ziran eta atsegin emango ziran ibili dira guzi-guziak-eta.

26. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 Begiak ernerik dagozila haurrak, geroago hobeki irakurtuz, izkiriatuz eta ikasiz euskara, frantsesarekin batean.

27. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0038 Erraiten dut behar bada medikuak baizik ez baitezake jakin; bainan ez iduk biharamuneraino, haurra hobeki litakelakuan, behar bada berantegi litake.

28. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Bederatziyak laister zirala asi zan antzeskizuna lendabizi antzesturik guziz egoki eta ederkiAitona ta Billoba Irudigilleak denak egon ziran zein baño zein obeki bakoitza bere irudiyan.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Langile elgarkuntza indartsu hori, eskual-maitatzaile benetako izaitez gainera, benetako giristino eta katoliko ere badela erran dugu, eta or du bertze meritu aundi bat, zeren katolikotasuna argi ta garbi agertzen duten langile elgarkuntzak, baitakigu, geienez, zeinen bizitza makal, argal eta aula eraman oi duten; bainan, pundu hau, ondoko irakurgaian obeki azaltzeko utziko dugu.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Bizkitartean, oroitu behar lukete atzotitz hura, ta erran : Espainia-aldeko eskualdunek, guk baino obeki dakite beren etcheko berri ; eztire aur, eztire ero eta giristino on dire; zerbeit arrazoin badukete Espainia-ko fachisten kontra odolaren ichurtzeragino ari izaiteko ; gagozin beraz ichillik ; errespeta dezagun artu duten asmo ta erabakia

31. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Narbartearrak ezin ta obeki arituz batez ere atziñkoa emengoei errax ekendu zieten.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Jai artako berri, nik baño obeki emango dute Baztan'go berri elzalek eta bakarrik aipatuko dut, emen, Iruña'n gertatu zena, Elizondotik itzuli ziranekin.

33. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Ardura ikhusi den gauza da uri anhitz eman duten neguetarik lekhora ogia chuhur heldu dela; hotz gehiagorekin eta heze gutiagorekin hobeki emaiten ohi baitu.

34. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Bada hauche ere halako lurren alde: lotzale direlakotz, hobeki baiterauzkate behin hartu dituzten ongailuak.

35. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Horra zertako, urite berez, lur hek hobeki emaiten duten ezen ez lur legartsuek.

36. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Bazuen zer jasan ene bihotzak, gero oraino hobeki ikhusi dudan bezala.

37. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Eta hurbiletik oraino hobeki.

38. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Arrazou du seigurki? hobeki maithaturik izanen da herrian, hola hobeki bere buria ezagut-eraziz.

39. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Nik ere dauhat, artho eta bertze, hazi gehienak hobeki doazila, berech eginik.

40. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Askoz-ek zoiñ du hobeki erabili? artzain makhila edo moursa berde luzia?.

41. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Batean hobeki dela, bestian gaizkiago dela, ez dakigu zer sinhets.

42. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Bortzak ezin hobeki ari izan dire, beren fleita ederrenean ziren; ez ginakike erraiten nola hoitarik bakhotchak egin zezaken egin duen baino joko hobei Mondragones da plekari bat harrigarrizkoa; ez diteke asma ere hoberik.

43. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Ginaukan zenatur zaharrek bederen begiak hobeki idekiko zituztela.

44. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00120 Herritar guziak ezin, ezin hobeki jarraiki ziren prediku eta katichimetarat, beren artean izatu ninduten zortzi egunetan.

45. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00100 Aldiz, amorekatik hobeki lephotik soka ezar lekigun katoliko orori, lege hortan ezaririk da, ezpalinbadiegu goure aiten errelijione zaharra Errepublika framazoutiarrak manhatzen deikun mouda berriala mouldatzen, Associations cultuelles direlako biltzarrenak herrikal ezariz, Elizaren hountarzunak oro, elizak, elizetako hatiak, aphezkuputegiak, aphezetchiak, seminarioak, kolejioak, diharutan edo lurretan edo etchetan hilek meza saritako eta elizentako egin ordeñiak, horik oro, arrount, 1906eko abentiaren IIenetik hasirik, gobernamentiak beretuko dutiala.

46. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0038 Bazijoan agure gizarajoa sarean sartuaz, eta erantzun zion alabari, ondo zerizkiola aren asmoari, beñepeiñ barkillogille baño obeki izango zala, baña bere baimena eman aurretik, gizon batekin ibenkidatu edo konsultatu bear zula.

47. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0014 26- Egin ere itz-egin
egiten du ederki...
amak bezin ongi...
aitak baño obeki...
.

48. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0018 41- Alakoren baten
amak semeari;
obeki esateko,
biotzak biotzari:
.

49. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0064 Betiko entzutea det lanaren bildur danak obeki egingo duela etxean gelditu.

50. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0186 Laureun eta larogeta amabostgarren urte ingurutan, Gelasio Aita Santuak berriztatua edo obeki esateko indarberritua izan zan.

51. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0053 Non nindagoke an baiño obeki?

52. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0408 Izketa ontan zer esan gogo duzun ulertzen ez ba'dut ere, azter bezate obeki obeek, ots, ni baiño adimentsugoek, bakoitzari eman diozun iakitearen ariora.

53. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0222 Onelaxe, alkar-leiak eta alkarrenganako errezeluak eraginda, bere interesak obeki zaituak egonen ziren bi gizonen ardurapean.

54. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Ba al dakizu, erantzun nion, zer egin gauza oietaz ta zer-danaren ta utsaren arteko baiño obeki non ezarri?.

55. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Bizi, ñabar, ximen ta izpildun agertuko digu: Parmenide'k, ordea, ikusi eziña obeki ikusteko begiak ertsi nai zitun.

56. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0044 Eta alkarrekin bizi bear izango dute, guzien artean ikasleen formazioa obeki eratzeko moduan.

57. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0167 Oraingo isuria zer dan badakigu: geyenok euskeraz baiño erderaz obeki dakigula.

58. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0167 Altube'k zionez' ortarako aditza izendu egin bear da, izen-itxura eman alegia; beraz jan-gela ez, baizik eta jate-gela edo obeki jate-egi = jategi: jan-etxe ez, baizik eta jatetxe; batu-(t)oki ez, baizik eta batze-oki = batzoki; edan-ontzi ez, baizik eta edate-ontzi = edatontzi.

59. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 41.- Tiberi Grak'ek erregetu nai izan zun ala, obeki esateko, errege izan zan zenbait illabetez.

60. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0178 Nere barruti hau hobeki mugatzeko, esan dezadan euskal hitz zaharrez edo hizkuntzan aspaldidanik sustraituez hari naizela.

61. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0021 Euskeraz obeki caedis eriotzaren baño.

62. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0027 Deus tibi favet = Jainkoak lagun zaitu; laguntzen zaitu, dizu baño berez obeki; Jainkoa lagun duzu.

63. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0019 Sinismenari eskerrak ordea, gaurtik zeruan aingeru bat zure alde erreguka dezula, ba-dakizu: ta siniste onek, zure atsekabe ori, nik nezaken baño obeki arinduko dizu.

64. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0063 Izialdura datxeko, hobeki mintzatzeko.

65. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0087 Gure txapelaundiek, beraz, hasteko, edo hasi aitzin hobeki, bigarren plan edo mailla hori dagoela senditu behar dute (edo ez senditzekotan, sinistu bederen).

66. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt olab 0508 Bai ba: Azkuek berak, maiz esan oi zuan: Nere iztegia nik neronek baino obeki ezágutzen du Aita Olabidek, askozaz obeki, zeatzago....

67. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0008 Batzuekin legun eta besteekin latz ari diran gizonak ez dira ari obeki.

68. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0042 Oiñarri krisis honetan, Maritain-ek kristau filosofian billatzen du ernegai edo legamia gizona eta filosofia bera indarberritzeko (S. Tomas-en eta Elizaren fedean, obeki esateko).

69. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0003 Ordainka Euskeldunen eta euskeraren jatorriaren ezagutzeak argitzen, edo, obeki, argituko ditu aspaldiko gizamota eta gizabide batzuenak.

70. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0005 Ainbeste goratzen nauen Euskaltzaindiari, nola obeki eskerrak eman?.

71. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0519 Azkue'ren iztegi osoa buruz, neronek baiñon obeki egilleak berak aitortu ziona.

72. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0302 AITA - Nago ez othe dudan, nik ere, hobeki eginen, ontasuna utzi-eta, karrika garbitzale sartzea!.

73. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0337 Eskuara, ene Amak haurrean erakutsi eskuara, ene mintzaira, zu zaitut beti hobeki eta osoki maitatu....

74. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Gure gogoak behar du izan munduaren izariko edo, hobeki, munduaren izaria baino doi bat haundiago, mundua bere osotasunean jasaiteko gisan, Jainkozko so batez, gizon eta gertakarien behatzeko, inguratzeko eta xuxen jujatzeko gisan.

75. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0316 Ez da ikasten ibili choria eta kantatzen badaki kantari eskolatu hoberenak baino hobeki.

76. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. lekuona 0313 Gorputza azkar eta bihuin, arima argi eta sano atchik ditzazke pilotariak, bertze nunbeitikako joko basa zonbeitetan baino hobeki.

77. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0338 Jaun merak, oixtian erran dautzie nik orai baino hobeki, hurbilago danik ikusia dielakotz eta bere gostuz jasana gerla tokietako bizitze ikaragarria, errana dautzie Chabagnok nolakoak eta nun izan ziren gure herritar hilen urrats eta obrak.

78. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0274 Etxeberri berak erran derauku aitzindari bat eta bakharra beharr duela euskarak, eta ainhitz izaitea baino hobeki lizatekela osoki bat ere ez izaitea.

79. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0064 - Manatzen zitzaion oro egiten zuen, egia erraiten zuen beti, soinekoak garbi atxikitzen zituen, irris-puddingak gozagaintxoak izan balira bezala jaten zituen, bere leitzioneak ezinago hobeki ikasten, eta adeitsu zen bere maneretan.

80. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0083 Ontsa baino hobeki egon zira meza-artean, eta nehork ez dakike zuk bezala bere burua atxikitzen edo gobernatzen.

81. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0101 - Behatu balauku hobeki!.

82. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0012 Hogoi'ta hamar urte horiek Jesus'en azken urteak preparatu dituzte: hor otoitzean, bere Aitarekin juntaturik, ukan baititu zerutikako argiak eta hobeki konprenitu bere Zeruko Aitak galdatzen ziona.

83. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0144 Segur niz holako zerbaiten gutizian zineztela, Esperantza dut gogoeta chume hauier esker, hobeki ikusiko duzuela nola behar duzuen ibili hemendik goiti, barna sartu bihotzean eta hedatu Ama Birjinaren debozionea.

84. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0022 Egun oroz ari da lanean eta bere indarren berritzen, nahiz eta azkartu eta azkar egon egimbideen hobeki bethetzeko.

85. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0123 Lurra sobera zathikatua den tokietan, hobeki izanen da lantua.

86. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Gehiago dena, Pariseko eta Bordaleko ikasleak, beren jauntto eta chapeldun aireekin, makil dantza eta mutchikoetan ez omen dira azken. Azkenik jakin dugu hiritar Eskualdun batzu eskuararen ikhasteari jokatzen hari direla... Ongi hiritarrak! Eskuaraz mintzatzeko ahalgez, arrotz mintzoari buruz hasiak baitira baserritarrak edo kampagnarrak, behar bada noizbait ahalgetuko dira berriz ere, bainan aldi huntan arrazoinekin, ikusiz berek baino hobeki eskuara dakitela hiritarrek! MICHEL

87. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Gobernu zonbaitek uste dute oro eskutan hartuz, nehor bere gain ez utziz, gauzak hobeki loazkela erresumetan, lantegietan bezala. Bainan kasu! Erresuma gizonaren onetan izan behar da, eta ez gizona erresumaren. Fededun guziek onhartzen dutena da, eta beren egin ahalak oro egin behar dituzte egia horren hedatzeko, izan diten katoliko edo bertze.

88. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Indochina berriz beretu nahi luke Frantziak. Trumanek ez du gaizki kausitzen, bainan halere hangoen libertatea hobeki segurtatuz orai artean baino. Hala-hala Angleterrak eta Chinak badukete beren hitza erraiteko. Funtsean, Trumanek ez du halere hitzeman Frantziaren laguntzea edo lauzkatzea. Beharbada zerbait eginen du, paradak emaitearekin.

89. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Oro orok baino hobeki egin nahi zituen. Hainbertzetaraino nun diosesako Aphezpikuak batere ez baitzuen gordetzen Theophane Venard baino lore ederragorrik etzuela diosesako baratze handi guzian. Eta halere ichtudiant gazteak bere chedea gordea zagokan bethi: etzion nihori eta nihori salatua indarrak urrun, han nunbeit, higatu nahi zituela jende-basen artean.

90. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Gizonaren makhur guzia da munduaren osoki nagusi ez izaitea: urari, suari, lurrari eta gauzen indar itsueri ez daki manatzen. Horien meneko da eta gerthatzen zako azpian lehertzea... Bainan, ororen segeretuen bilhatzen ari da, guziez jabetzeko eta hobeki baliatzeko.

91. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Ene arreba Jeaninnek (medikuak ez ditu ikusi nahi ere) erran daut jakintsunek hobeki eginen zutela nechkatoak nola beti gazte atchik pentsatu balute goizetako erreveillaren tirrinta okastagarria baino.

92. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Mundua hobeki loake, laborantza azkarragoa balitz eta laboraria girichtinoagoa.

93. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Bilkura hauek merechi lukete hobeki segituak izaitea.

94. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Egin dugu anhitz othoitz eta khantu, micro tresna hartan, Eyherabide jaun bikariak, denak akhulatzen baitzituen, ezin hobeki.

95. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Ez da dudarik ostalerek nahiko dituztela untsa baino hobeki moldatu, gerla denboran zerbeit ikusiak direnak!... geroaren gatik ere...

96. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Joko-berriaren sustatzailek ezin hobeki moldatu daukute egun hori eta jendeketa gaitza bildu da hiru partiden ikusteko.

97. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Hori da hori eder eletan baino hobeki obretan jende beardunari laguntza ekarri nahi duten guzientzat!

98. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Alta amor emaiten balute Amerikanoek, ez uste izan hobeki gintezkela!

99. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Orroit gira nola Uztaritzeko Biltzarrean, Labéguerie jaunak alimaleko lana hartu zuen 800 sinadura biltzeko, heien potretean hartzeko, horien denen prefetari igortzeko... Eta zer ondorio? Deubru pitsik ez!... Edo obeki, urte hartan kendu dute eskuara bakaloreatik.

100. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Horieri esker, Pariseko gobernua ere pixka bat mugituko ahal da hobeki laguntzeko eta errespetatzeko gure eskualdea.

101. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Ohidurak eta ixtorioko gertakariak hobeki miatuz, bi Nafarren arteko anaitasuna azkartuz joaiten ahal ditake.

102. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Iruñen eta Zaragozan edo Huescan zerbait biltzar haundi delarik, hunaraino heldu dira ehunka eta Nafarraren adixkideri esker hiriko edergailuak hobeki ezagutzen dituzte.

103. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Ederki errana da: ederki, hala hobeki.

104. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. argiñarena 00001 Auek geroa oraingo aldira ekartzen saiatzen dira, edo obeki, gaurko gizona bat-batean beste aldi orretara eramaten, tartea ondo landu gabe.

105. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0087 Biok elkar uztartuak obeki lioakez, nonbait.

106. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak x. kaltzakorta 0013 Bata: Hek ongi bizi? gu obeki.

107. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0007 - Bururik ez ta xapela nahi
- Bururik ez duenak zangoak behar
- Txapelik haundienak ez buru hutsik estaltzen
- Ikasiak balaki, frogatuak hobeki
- Balaka gazteak, baleza zaharrak
- Ikasi du zaharrak, erakutsi ta beharrak.

108. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0019 ROXALI - Zer Harritzen hu? Mutiko eder batek sendatuko daun hire bihotz-mina edozein medikuk baino hobeki...

109. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0014 JEAN-PIERRE - Maiz idatziko dizut... MARITXU - Idatzi ala tirrit berdin da...Gaixo Jean-Pierre! Gaixo ni! Zendako mila sorgin ez da lantegirik gure eskualde hauetan?Beharbada hobeki bilatuz... Bokale edo Tarnosen... Paue ere ez da hain urrun, azkenean...

110. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0125 ANTTON - Alta, zer? AMA - Alta uste diat, orain, hobeki eginen nuela ezkondu banintz... Ni baitan zen emaztea emeki-emeki hil diat, bakarrik ama izateko. Eta egun, denboraren buruan konprenitzen diat emazte bat ez dela bakarrik ama izateko sortua. (Boza arrunt aldatuz). Baina zergatik mintzatzen naiz gauza hauetaz hirekin?... Burua galtzen ari diat. Ama batek ez dik...

111. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0054 Halako batean arraultze (arraultza) bat atera du eta ahotik sartu eta zeratik... popatik atera hasi da. Orduan, Kalamax-ek... Tira, baina, hontaz aurrerakoa berak hobeki kontatuko digu.

112. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak osakidetzalegea 1983 0058 2. Hiri edo eskualde-mailako zerbitzuak hobeki eta modu eginkorragoz egiteratzeko komenigarri izan dedinean OSAKIDETZA-Euskal Osasun-Zerbitzuari izendatutako zerbitzu hoien eraentza Udalei utzi edo eskuratu ahal izango zaie.

113. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00119 Nondik sortu eta nori dagokion dirua hobeki ikusiko da.

114. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0110 Izan, guztiz tamalgarria da zenbait idazle eta aurkezle giputzen jokabidea: dela ezjakintasunaz, dela antibizkaitartasunaz, kontua berbera da, bizkaieraz osterantzeko euskalkietan baino hobeki adierazten diren kontzeptuak ez dituztela behin ere hemengo hitzez ematen, sinonimotarako ere bizkaierarik ez balego bezala.

115. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0006 Gai hauek bere bizitzako egoera bereziekin loturik badaude hobeki oraindik.

116. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0101 Honela, animaliek ez dute beren bizimodua aldatuko; eta gainera, hobeki behatu ahal izango ditugu.

117. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0006 Hozpelean hazten da hobeki, hezetasuna gehiago gordetzen bait da.

118. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0114 Lerroak egiteko, aldiz, lodia hobeki doa.

119. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0032 Mugimendu honek zera esan nahi du: Erregea Gazteluaren babesean sartzen dela hobeki defenda dadin.

120. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0361 Eta abar. Hau, berriro ere, euskal fonetikaren kontra idazkeran ez joateko (edo, hobeki esateko, AHALEAN BEDEREN kontra ez joateko).

121. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0361 Eta hobeki ulertzen bide da Leizarragaren esaera famatu hura: hi aiz Christ azentuduna balitz bezala (edo izan balitz bezala, bederen).

122. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0076 Beharbada, prozesu fonologiko horietako asko silabaren egituraren formalizazio zehatz batek hobeki azal litzake.

123. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0380 Suntsitua den euskalki bat denez, eta euskal multzoaren arauera oso desbideratua, erronkarieraren ikerketak balio eta interes zientifikoak ditu soilki; ezen, bere lekuguneaz batera berritzaile eta arkaikoa izanik, gainerako euskalkien alderdi bitxi batzu azal baititzake; aspaldiko euskal azentuaren arazoa ere hobeki paratuz agian, eta zubereraren arazo batzu argituz.

124. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0380 Antzinakoa eta orain dela gutxikoa kontrastatuz, baita euskalki desberdinetan dagoen orokorra ere, azentuaren mailako ortoepiaren arazoa hobeki argi daiteke.

125. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0061 Eta orain eskolan askoz hobeki dihoakiolako.

126. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0021 - Erromako Eliza Katolikoak baditu bere Doktoreak eta haiek erantzunen dizute nik baino hobeki.

127. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0030 - Guk biok baino hobeki ezagutzen dute beren eginbidea.

128. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0101 Harmaturiko giza destakamentu hura ikustean, dena lurrera bota zuten hobeki ihes egiteko; baina Pierre Pikardoa garaiz heldu zen haietarik bat gera arazteko.

129. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0013 Manuelak, inork baino hobeki ezagutzen zuenak, keinuak egin zizkion José Palaciosi lorontzia eraman zezaten goizeko akara zimelduekin.

130. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0013 Agindua Manuelaren borondatearen aurka bete zen, izan ere bere burua hobeki lagunduko zuela bakarrik uste baitzuen lantzari-pikete batekin baino.

131. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0021 Oraingo honetan are lasaiago joango da, enplegatu beharreko indarrak hobeki neurtuko ditu, dosifikazioa bere azken gradora eramango, besoak hilik, muturrean eskuak aireari forma ematen ariko balira bezala, edo eta melodia banal baten konpasean kulunkatzen.

132. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0124 Itsasoa bera baino hobeki ezagutzen zuela basoa konturatu nintzen.

133. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0012 Eta hantxe bertan, argiz jantzitako eliza hartan, han zegoen Iker bere seme zaharrena, Donostiako notari entzutetsua, hiri hartako diruaren gorabeherak inork baino hobeki ezagutzen zituena.

134. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0210 Alde batetik ala bestetik, ikasi dute elgarren hobeki ezagutzen eta estimatzen.

135. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0013 - Gorri txapeldun, hirea zegok goxoa, hire ondoan nagoelako esaten duk, jakina, jotzeko beldur ala?, ez ez zinez zioat, hobe zenuke ezer ez esatea, sinistuta egongo da gero, eta egunak pasatuko ditu lelo horrekin, noiz egin dizut horrelakorik esan?, nik esaten dizkizudanak ez dituzu ez gogoratzen baina besteen kontuez asperturik naukazu, lehengoan esaten nian ez hadi ezkon umorea galtzerik nahi ez baduk, honek ez dizu ulertzen ezta ulertuko ere burua gogortxo du-ta, garaian zaude hobeki pentsatzeko, ez nintzateke zurekin joango, zer uste duzu buru gogorra nahiago kaskarina baino, buru gogorra fidelago izaten da, oker zaude emakume, bibote hoiekin gainera ze nazka, ondo egingo lizukete bada kilikili, tori sagardoa, neuk egingo diat kilikili matrail hezurrean emaztekia bakean uzten ez baduk, (...).

136. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0177 Baina Mitsimaren formula magikoak baino ere hobeki, zeren liburu hau berari mintzo baitzitzaion; miragarriro, erdizka bakarrik konprenigarri, magia indar xit ederrez mintzo zitzaion Lindaz; han, katilua hutsik ohe alboan, zurrunka zetzan Lindaz mintzo zitzaion; Lindaz eta Popéz mintzo zitzaion, Lindaz eta Popéz.

137. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0457 Orain, izen hau Graxiusa edo Graxi Petiri'ren arrebatzakoak darama eta poetaren lehen amodioari Mayia edo Mayi Euskaraz, izen honen ahoskera hobeki aditzera emana legoke Maddia edo Maddi grafiaz, baiñan arrarua egiten zaigulako dd hori Mayi beti ykin irakurtzen ohituak baikaude eta askok asmatuko ez luketelako d bikoitza ongi irakurtzen, yrekin izkiriatzea erabaki dugu ezarri diogu, hezur-haragizkoa Mari Arrozpide baitzen.

138. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0259 Ez dakit ondo egin dudan, edo hobeki esateko, gaizki egin dudala uste dut.

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00695 Lan hau, noski, hobeki isladatuko da Odonen argitaragabeak plazaratuko direnean.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1975 0052 Ez dut hemen hitzez-hitz aipatuko Rudelek erran zuena, nik baino hobeki idazleak egiten bait digu bere elaberrian.

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0034 Ekaiaren oiñarri-oiñarrizko egitura hobeki ezagutzeko biderik egokienak ditugu, eta gai hoietaz jardun dutenen izenek osatzen dute gehienbat, zenbait urtetan, Nobel sariaren jabe egin direnen zerrenda.

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0046 Lege berri hori, ongi baino hobeki aplikarazi beharrez, Guizot-ek abiarazi zuen inkesta haundi bat, lehen mailako eskolaren berri osoki eta barnetik jakin beharrez bostehun bat inspektur bidali zituen herriz-herri.

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0002 Laborariak hobeki kondutan hartu ditu Mao-Tse-Tung batek, eta nekazaritza lehenik emendatzen du.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0040 Esan dezakegu, beraz, euskara tresna bat dugula, harma bat hobeki, beste zenbaitzu bezala.

145. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lf 0054 Bainan Etxahuni iduritzen zaio oraino hobeki atera ditakela.

146. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0043 Lapurtarrek eta obeki Zuberoatarrek (neronek nere belarrietan entzuna) H'ari ematen dioen soñuak ez du antzik ere Sajoniatarrek ematen dioen soñua: biziki leunagoa da eta suabeagoa.

147. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0045 Dudarik gabe eta behar bada hobeki gainera.

148. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0045 Eta hori, nahiz eta beharbada, alfabetatugabea beste baino euskaraz hobeki mintzatu.

149. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. mitxelena 0126 Baten ordez anitz badira, hainbat hobeki.

150. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0172 Zein da printzipiozko jarrera edo hobeki, joera horien aplikazioa bertso-eskolen fenomenoari buruz?.

151. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. de rijk 0100 Edozein euskalki barruan arautasuna edo sistimatasun osoa nabari zaio azentoerari, Jacobsen-ek, hain zuzen ere, inork baino hobeki dakienez.

152. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0015 Ia denon artean Salbatoreren pertsona hobeki ezagutzen, argitzen eta konprenitzen dugun.

153. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0057 Baita ere badirudi Mogelek egin ohi zituen eufonia direlako horiek gehienetan hobeki gordetzen direla Derioko kodizean.

154. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0428 indibaba (Beharbada indaba hobeki). iz. (bizk.) Baberruna.

155. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0049 Eman hauen esan-nahi zuzenaz jabetzeko eta gure egoera erlatiboa hobeki ezagutzeko beste liburugintzetako emanekin gonbaratuko ditugu.

156. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hu aurp 0073 Zer ote zen hobeki ikusteko, buruz beheiti etzan da edo bederen makurtu.

157. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0024 Sistima kritiku abstrakto guztiek baino hobeki eta konkretukiago erakus dizaguke kreaziozko literatura mugimenduak nondik nora sortzen ahal diren.

158. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0073 Estali behar den alderdia zabala denean (kortinak, errezelak, CEL margokiak, super-medium delakoaren laguntzarekin, merkatuko margokiek baino hobeki estaltzen du.

159. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0122 Ikasleetatik trebeenak idazten zituen eskuz, eta neure burua hobeki senditu nuen.

160. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 0049 Alemaniako gobernu absolutuei, eta berauen jarraitzaile ziren sazerdote, eskolamaisu, lurdun eta burokratei ere, sozialismo mota hau ezin hobeki baliatu zitzaien, mamutzat, burjeseria mehatxatzailearen kontra.

161. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 0052 Sistima horien asmatzaileak klase arteko kontrastasunaz ezin hobeki konturatzen dira, bai eta gizarte domeinatzailean bertan ari ziren elementu ezereztaileez ere.

162. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0044 Horra hor, hobeki azaltzeko, oreka beharrez elkar balantzatzen duten bi eragileak.

163. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0055 Mariri hiketaz egin behar horrek beste ezerk baino hobeki marraztuko luke bi mitologien elkarrezina, hurbilezina.

164. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0006 Betazal eta betileek babesten dituzte begiak, zeinak bestalde hobeki gordetzeko garezurrean hondoratuta aurkitzen bait dira.

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0256 Eta hantxe bertan, argiz jantzitako eliza hartan, han zegoen Iker bere seme zaharrena, Donostiako notari entzutetsua, hiri hartako diruaren gorabeherak inork baino hobeki ezagutzen zituena.

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0012 Nolanahi ere, adinetik aski aparte, taldeen arteko diferentzia, gustora zer egiten duten eta hobeki ikasten zerk laguntzen dien, hartan egoten da.

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0094 Inkontzientea hizkuntza delako dio Lacan-ek eta hain zuzen hizkuntza delako, hizketa hutsaren bidez senda dezake psikanalisiak: psikanalisiak hizkuntza izkutu horren sinbolismoa aurki-arazten digu hizketaren bidez; eta funtsean, bihotzaren ondoan, zer nahi genduen dakigularik, zer gendukeen hobeki, hizkuntza izkutuaren hitzak ulertu ditugularik, gure barne-ezin-egona kito da.

168. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0099 Oraindik ere hobeki: kolonizatuaren lepora aurtikiak diren ezagugarriok elkar ukatzen dute, baina honek ez dio salatzaileari enbarazo mendrenik ere egiten.

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0036 Zein izango duela hobeki uste duzu?.

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0045 Ez batez ere horiek gure biziarekin hobeki egokitzen direlako, baina geure eskuarrean ditugunak horietxek direlako: eta, besterik gabe, horregatixek direlako ezinbestezko oinarria.

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0127 Izadi-zientzietan eta oharketetan hobeki moldatzen gara; baina amarru-txartel txiki horien lerrokada prestatu beharko genuke, eta geure ikas-taldeetan elkarrekin bilatu, gero bat-bederak puntu horietako bat bilduz eta borobilduz.

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0076 Landarerik gehienak hobeki hazten dira, lurrak hezatasun aski, baina ez gehiegi, duenean.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0304 Ilunari lehentasuna emateak badu abantail bat: fedearen libertatea hobeki salbatzen dela.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0304 Fedearen meritua ere, libertatearen ondorioz, hobeki ikusten da.

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0135 Literatura landuaz ari bagara, ez da dudarik, gaur lehen baino hobeki ezagutzen ditugula Nafarroa garaiko euskalki itzaliak, gaur ere aldatu dugula Arabako literatura euskaraz geneukan ikuspegia: XVIII, XIX. mendeetako idazle arabarren berri bildu dugu alabainan.

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0135 Beste ohar bat oraino egin genezake gure idazle batzuei buruz, hala nola, J. I. Tellechea Idigoras, Patxi Altuna eta J. A. Lakarra-ren lanei esker askoz hobeki ezagutzen dugu gaur, duela zenbait urte baino Aita Manuel Larramendiren nortasuna, haren obra eta haren eragina: ikus, Larramendi Manuel (1690-1766), J. I. T. I. ren artikulua, bere erreferentzia guziekin, Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, Diccionario Enciclopédico Vasco, delakoan.

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. sastre 0090 Baita jendea mobilizatzea ere, lana hobeki egin dadin.

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. sastre 0102 Txernobil eta gero ez dago planteamendu berririk:" Energia nuklearrari buruzko ministraritza bat sortu berri da zentral nuklearren esplotazioa hobeki eta ardura gehiagoz eraman ahal izan dadin ".

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0051 Hemeretzigarreneko Donostiak eman zuen irudiak, ordea, hobeki iraun duela esan daiteke.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0139 Hori zen, esan beharko da hobeki.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0011 Agintzen zaiena ezin hobeki betetzen dakite.

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0077 Igerian ezin hobeki aritzen dira, buztana bultzatzeko elementu nagusitzat erabiliz.

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0191 EGAEFi buruz argitaratutako azken txostenean aipatzen diren elkarte-egitarauak hauek dira: Star (telekomunikazioen zerbitzu aurreratuak Elkartearen eskualde desfaboratuetara helerazteko), Valoren (tokiko energi ahalmenak hobeki ustiatzeko), Resider eta Renaval (siderurgiaren eta ontzigintzaren berregituraketek jotako lurraldeen ekonomi birmoldaketari laguntzeko), Stride eta Envireg (ikerketa eta garapen teknologikoko politika eta ingurugiroko politika koordinatzeko).

184. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1986 0038 - Gure barruan dagoen Espiritu Santuak onak izateko gogoa ematen digu, Jesus gero eta hobeki ezagutarazten digu eta Jainkoarekin Berari Aita deituz hitzeginarazten.

185. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa mde 0046 Bainan burua eraiki zuenean obeki so egiteko alaba besoetakoaren arpegi polittari, txunditu zen konturatzean Theresak begiak zabalik zituela eta begiratzen ziola, ixillik.

186. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0147 Nere Amak berak baño obeki Jainkoaren naia besteren batek egingo ba`lu, maiteago nuke.

187. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak etxabu 0306 Egin gabe izan ezkero merezi luke euskeratzea, bere azalpenak nik jasi ditudan baiño obeki edonork jaso sal izateko.

188. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm eskl iv 0032 Orrela, obeto gogortua gelditzen zan larrua eta zatoa obeki bukatua.

189. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak etxde 0023 Noiz jaso ote zuen etxekoen barkamena, edo hobeki mintzatuz, noiz atotsi ote zuten etxekoek?.

190. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0027 Obeki esateko, ez jakin... Nolako betaz aurkitzen diran.

191. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0097 Zekien ori, baiña, obeki landu ta ikasten saiatu zan; soro bat, izan ere, sasiz estal ez dedin, landu egin bear da.

192. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0054 Burnia, lantzeaz garbitzen da; euzkera, bearr dan bezela lantzen bada, ez bere gorputzean euki ditzaken orbanetaz garbiturik izan dezakegu bakarrik; orixe baño obeki, bere barnea dauzkan indarr eta almenak oparotsuki edatuko zaizkio, bere bizia sendotzeko ta, bide batez, gure Erri`aren gogo berezia eutsi, indartu ta zabaltzeko ere.

193. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl ii 0994 Ezin obeki izaten da, ezpaiñertzak zerbait xapaldu eta xedarratuta, kuxkuak zabaltxegotzea, erlandera kuxkuen antza geiagorako, eltxarrik uki gabe orratik.

194. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia j. errientsa 0354 Ontsa berotu-ta, hobeki lo eginen duzu bildu duzun lastoan.

195. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1971 0027 Ahalgea jauz-arazten dautazu, Jaun Printzea, baitakit, nik egiten dutan baino hobeki, eskuarara ditakela Biblea.

196. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1971 0027 Neronek ere beharba hobeki egin nezake, bortz urte baino geiago banitu hortarako.

197. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1971 0027 Ene burua hobeki kausitzen dut.

198. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa nor da hor? 0066 Aneia maitea, Zien letrak ainitz plazer egin zautak, jakiteaz oro ontsa zieztela, salbu holetan: Maria gaixoari bere azken mementoa jin zakok edo hobeki erraiteko Jainko onak bere ganat deitu dik, gutaik bakotxa gure turrean eginen gitin bezela.

199. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep gauaz bidean 0066 Zonbait hilabete hautan iduritzen zaut etxekoak hobeki maite dituztala. Ama bereziki.

200. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep gauaz bidean 0066 Harek ere biziki maite nuela erakusterat eman daut eta hobeki maitatzen nu.

201. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0129 Handik zonbait hilabeteren buruan, bezperen ondotik kukulauka hasi ginen eta mutiko bat, ongi baino hobeki gordetzea gatik, Serorategiko aterbe batean sartu zen, eta berehala lasterka handik atera zuriturik, erranez: - Orgen azpian, lurrean zabal zabala etzanik, Makila Motz hila ikusi dutala!.

202. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0029 Xuxen esplikatzeko ez nakike, bainan apez horrek hoin urus iduri du Jainkoarekin bizitzeaz, nun eni ere eman baitaut Jainkoaren hobeki ezagutzeko gutizia.

203. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0029 Eta bizkitartean, elgarrekin erabili ditugun solasetarik, ohartu naiz Ebanjelioa estimu handitan daukazula beti; eta naski iduritzen ere zaitzu Ebanjelioari hobeki jarraikitzen zirela, elizatik bazter egonez.

204. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. luberriaga 0198 Nere ondotik, nik egiten ahal nuken bainan hainitz hobeki mintzatuko dire hortaz aita Villasante eta Roger Idiart.

205. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0014 Zer daukan heien sinesteak gorderik altzoan, edo hobeki eta laburkiago, nolakoa den heien sinestea.

206. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0014 Makila eskuan, heien hatsa ene hats, nahi nuke iragan, hastetik orai artino, ene biziaren bidea, ikertuz zoko mokoak, jakiteko nihaurek hobeki eta aipatzeko bertzeri deplauki, zer dutan sinesten, zer den ene sinestea, deus makurturik edo xuxendurik gabe, hala-hala, garbi-garbia, tapalahara, den bezela.

207. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0289 Izeitea hobeki ikusi duke Adler Suisako gogolariak.

208. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak r. idiart 0111 Santa Cruz eta Matalaz bezalako apez baztertu eta gaizki ikusiak ere gogoan zauzkan, itzalak baino hobeki ikusten bait zituen haien bertuteak.

209. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.m. aranalde 0001 Bertsolariek dakite hori beste inork baino hobeki.

210. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Halaber, eta Legearen sorburu diren oinarrizko irizpideak hobeki egiteratzeko xedez, lehiaketa ofizialetan eskuhartu ohi ez dutenarren, hartu daitezen indartze, hazkuntza eta babes-neurrien baliatzaile eta lehenengo baliatzaile izan behar duten kirolzaleak bertan sartu eta bere buruak antolatu ditzateneko tajuzko bide egokikor izan ahal dezaten Kirol-Elkarte deritzenak geroan sortarazteko bideak egiten dira.

211. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Eta horretarakoxe, bai Euskal Herriko Herri-Arduralaritzen ihardunen arteko elkar-egokitasuna eta lankidetza hobeki zehazteko, bai kirolzaleek bertan bere ordezkotza izan dezateneko erakundeen bidez kirol-politika tajutzen eta aurrera eramaten eskuhartu dezaten sortarazten da, hain xuxen, Kirolaren Euskal Kontseilua, aholkuak eta argipideak emateko eta eztabaidaketarako eta jarraibide egiteko goreneko ihardutze-sail gisa.

212. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak lab 0001 Orixe'k ala aitortzen du Lizardi'ren azken olerkiak Yakintza aldizkarian idatzitako lanean garbi adierazten diguna, alegia Ondar-Gorri`ren erderapena Orixe'k antolatu ziola esanez; nere erdera jarri zuala berak baño obeki asmatu nualakoan.

213. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. amuriza 0001 Horretarako hilak hobeki daude, haiek ez baitute ohitu beharrik.

214. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0002 Saran gara, Lapurdiko itxura duen etxe hau Sara deitu baituzu Sarako oroitzapen goxoen gogoan hobeki atxikitzeko.

215. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0003 Baina hola gertatu da, Herri-Urrats sartzea gure kanpaina denboran eta hortaz baliatu ere gara, Herri-Urrats egunean berriz mintzatzeko hautetsi eta kulturatzale askorekin, hobeki sendi dezaten euskal kultura mugimenduak bere indarra behar duela erakutsi zerbaitetarat heltzekotan.

216. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0003 Eta hori garrantzia handiko gauza da suprefetak eta estadu-mailako kargudunek zernahi gauza ere hobeki kontutan hartzen baitute hautetsi andanatxo bat alde agertuz geroz.

217. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0003 Orain, badirudi urrats bat aurrera egiten ahal dugula, euskarazko irakaskuntza legeztatua izateko eta euskal kultura hobeki lagundua.

218. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0002 Era berean, lurralde horretako xehetasunak hobeki ezagutzeko beste espezialista batzuren, parte hartzea eskatu zuten.

219. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0002 Indusketa horien emaitzak (megalitoak Entzian eta tailer aztarnategi batzu Urbasan) argitaratu ziren herrialde bakoitzeko aldizkari berezietan (Estudios de Arqueologia Alavesa eta Trabajos de Arqueologia Navarra) Jose Migel de Barandiaran Arkeologia bekak bi taldeen ahaleginak bateratzeko aukera eskaini zuen, lurralde horretako xehetasunak hobeki ezagutzeko, beste espezialista batzuren parte hartzea eskatuz, aztarnategiak (lurpekoak eta bizilekuak) osotasunean ikertuz eta Prehistoria hurbileko denbora tarte zabal batean - Neolitikotik (Kristo aurreko 4000 urte lehenago) Aintzinatearen amaiera arteraino (Kristo ondoko IV. mendea) lurralde hark ezaguturiko baldintza eta baliabideen zernolakoa eta bilakaera aztertuz.

220. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Egia da Thatcher anderearen aburu eta asmoak direla pundu hortan arras bereziak, ahal bezain Europa guti nahi duela egin, zozial zeretan baterez hobeki erraiteko, eta Europaren gerizaz eta strategiko harat hunatetan bertzetarik berexten dela, bereziki Alamaniaren ganik.

221. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0001 Baina, euskal idazleen artean, nork jaso ditu hobeki euskal tipoen, konfliktoen, gaien, paisajeen literatur ereduak?.

222. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 0001 Bide ederra dabila itzul eta mitzul, zaldarestatu mandoa bezain erne, mendiaren apal guneak, ezin hobeki ezagunki.

223. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 - Baionako hamargarren Entretiens edo Solasketak ezin hobeki iragan dira.

224. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Hiru urteren buruan, gauzak ez hobeki joanez armada jazarri zaio eta etxea inguratu.

225. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Ikasi, edo hobeki erraiteko, beti ikasi behar, ez baigira sekulan aski konbertituak, aski girixtinotuak.

226. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Etzitaken hobeki eror... Galdegin zakotenean hea jin gogo zuenez berriz Miarritzerat, laster baietz erran zuela... Eta horra orai 6 urte gutartean dela.

227. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Orai urtea, Baionako jaun apezpikuak bere diosesako girixtinoen gogoeta eta indarrak bi xede bereziri buruz gidatzen zituen: alde batetik, parropietan eta ahal zen toki guzietan, kontseilu batzu munta ziten, laikoek beren apezekin batean hobeki parte har zezaten elizaren bizian eta karguan; bestetik, denek arta ukan zezaten, apez, fraide, serora eta misonest bokazionetaz.

228. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Berma zaitezte Kristoren hobeki ezagut eta maita-arazterat.

229. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Bestetik Mitterrand: hura hobeki utzi dutela orain arte iduri.

230. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Aste hontakoa, eguberriak hurbiltzerakoan, haurren jostagailuez zuen, bakoitzari hobeki sendi arazi beharrez zer ekartzen dion jostagailuak haurrari, baldin eta gai amodiozko eta gerleroetan ere.

231. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Noizean behin urrezko gakoak deitzen diren sari bereziak emaiten dira ostatu esagutu horietan ezin hobeki plantatuak diren koziner batzueri.

232. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. lezamiz 0001 Alabaina, esan gabe doa arrazoi metalinguistikoak hobeki ulertuko dituzula.

233. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. altuna 0001 Geien bat, gure eretxi apalean, laterriko agintariak itzalez baiña ezetariko alaitasunik gabe artuak diran bitartean, euzkotarron ordezkariak, gure agintariak geruago ta txairoago, adizkidetasun geiagoz ta maitekorrago artuak diralako, geruago ta obeki, zelan ezagutuaz doiazen gure gizonon almena ta Euzkadi'ren eskubideak.

234. 1969-1990 zuberera antzerkia casve ibañeta 0015 Bena gûk egia nahiz
librû zaharrak ikhertû,
Eskolan beno hobeki
ikhusi zer zen agitû.

235. 1969-1990 zuberera antzerkia casve ibañeta 0133 Erroldante, zûk deizkûtzû
gibelekuak bildûko,
Aitzineko gûdûkarien
hobeki segûrtatzeko.

236. 1969-1990 zuberera poesia jp-m eppherre 0725 Erran Maider, beha hadi ene erranari,
Peko eihera borta zerra ezan hobeki,
Hartz handi hura jiten bazain, Ehûsarre aldeti
Zepo on bat heda eta hatzaman ezan zankoti
.

237. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0011 Hobeki haiz?

238. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00023 Gea izugarriaren bihotza asko poztu zen eta isilean, ezkutuan, zelatan jarri zuen semea, Uranoren zain. Hortz zorrotzeko igitaia jarri zion eskuetan semeari eta ezin hobeki estali zuen amarrua.

239. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. epaltza 00022 - Ez dago gaizki, baina hobeki egonen ginateke nik dakidan beste toki batean. Gainera, ez dakit Mikeltxok zergatik lo egin behar duen Garazi eta biokin.

240. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00063 Erabaki dugu hobeki antolatu beharra daukagula. Nik, normalean, bete egiten ditut egindako itunak, baina orain jo eta pasa egiten ditut.

241. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0074 - Gauza bat egitekotan, gainera, bi lagunek hobeki egin dezakete bakarrak baino.

242. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0014 Berak askoz hobeki babestuko luke bere burua; han orain dela gutxi esan zidan esaldi zorrotzaz baliatu ahal izango litzateke: kontraesate izpiritua ez dela beti ausarkeria seinalea, baizik eta pentsamenduzko independentziarena!

243. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00551 8 Horiek guziak zuen baitan gero eta gehiago azkartzen baditutzue, lagungarri izanen ditutzue eta Jesu Kristo gure Jauna gero eta hobeki ezagutuko duzue.

244. 1991> euskara batua liturgia ibe 1995 0548 2 Nagusi sinestedunak dituztenek ez ditzatela gutxiets, fedean senide dituztela eta; aitzitik, hobeki zerbitza ditzatela, zerbitzu hori hartzen dutenak ere sinestedunak eta Jainkoak maitatuak baitira.

245. 1991> euskara batua poesia j.l. padron 00028 Ez da gurea
denboraren gogora lotzen gaituen erabakia,
inork baino obeki dakielako berak
zer komeni zaion ametsari.
Erloju gezurtia eta zeru aldakorra,
nahiz bata nahiz bestea,
ez dira guk sortuak.

246. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 00272 Prévanek ezin hobeki hauteman zuen; beraz bada traidore hark berehala aldatu zuen doinuz eta egonmoldez.

247. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 00272 Horra nire galdea, zuk hobeki eginen zenukeen?

248. 1991> euskara batua literatur prosa p. diez de ulzurrun 00055 Bi lanparak eta supazterreko zortzi kandelak pizturik neuzkan, argi horiekin hobeki aurkitu ahal banu bezala.

249. 1991> euskara batua literatur prosa k. cid 0176 - Ikusten duk?, hobeki hago esan zuen Frantziska osagileak arratsaldez ikumenaz aztertu zuenean.

250. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0183 Federikok esanen luken gisan: herri honen izpirituaren prostituzioa, deusek ez baitu hizkuntzaren prostituzioak baino hobeki erakusten.

251. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0267 Egunean baino egunean hobeki.

252. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. bolinaga 00081 Orain mintzatuko naiz hobeki ezagutzen dudan medioaz, Telebistaz. Oroipen berezia dut ADOS? izenburuko eztabaida programa bat, Maddalen Iriarte moderatzaile, ETB batean eman zutena duela hiru bat urte. Erditzeaz aritu ziren, galdetzen zen ea zer zen hobea, erditze naturala edo ospitalean laguntzarekin... gai horrek ia bi orduko eztabaidarako beta eman zuen. Ezein gizoni ez litzaioke behin ere bururatuko horrelako eztabaida bat eratzea. Gizon bat ez litzateke seguru aski konturatu ere egingo alargun gelditu den emakume batek senarra zenak zeukan tailer txikiaren ardura bere gain hartu eta horrela enpresa eta lanpostuak onik atera izanaz.

253. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 00022 Bigarrena: irakurgai hauen hasieratik azken orrialdea bitartean, kolpekada bat edo beste behin eta berriz errepikatu egiten dira. Beude horretantxe. Kanpai hotsak ere hobeki entzun ohi dira behin baino gehiagotan jotzen direnean.

254. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 00167 Lehenak, ezen, zehazten du zuzenki Petriren Gorputzaren esentzia, baina ez du existentziarik barne hartzen, Petri existitzen den ber baizik. Bigarrenak, aldiz, Pauloren Gorputzaren egoera azaltzen du Petriren izaera baino hobeki; eta, horrela, Pauloren Gorputzaren egoerak berdin irauten dueno, Pauloren Izpirituak, Petri existitzen ez bada ere, aitzinean hor balu bezala kontenplatuko du.

255. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00066 Mizoguchiren filmografian zehar ikuskizun mota desberdin ugari azaltzen dira, narrazioan ezin hobeki sartuz.

256. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 00156 - Egia da, nahiz eta oso ezperfektuki, nire soinaren sorreraz eta zerbait hobeki bere garapen eta iraupenaz ere aitiologikoki kontu eman dezakegula, zeina baita fisiologia: horrek gaia azaldu soilik azaltzen du, motiboek egintza nola azaltzen duten.

257. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak dblexik 1062 Dei zabal bat egin du Euskaltzaindiak, bertzeen iritziak lortu nahi baititu, gehiengoaren onespena aardietsi, duela hogeita bost urte euskara baturantz urratu zuen bidearen hobeki segitzeko.

258. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. urkiza 0045 Hala ere berak, hobeki aztertuz, beldurraren eraginez egin zituztela euren buruak errudun, atera zuen, eta bizpahiru soilik izango zirela benetan egozten zitzaien delituaren errudun.

259. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0062 Urrundu bai, osoki berexi ez: hirueko ezberdinaren neurtitz luzeak baditu hamalau silaba (bi neurtitz-erdiak berdin 7+7), bat gutiago bakarrik; hobeki, behin baino gehioagotan (IX, XI, XIV, XX, XXI, XXV) nahasi ditu, molde ezberdinetan, zortzi eta zazpiko neurtitzak, erran nahi baita Etxepareren hamabortzeko luzea erditik hautsi duela, oharturik errimaren beha bezala zagola hemiztikioa, eta ainitzetan bazirela han barneko errima edo asonanzak: molde iduriz erdi-bethegin hori, badiduri betheginerat ereman nahi izan duela.

260. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. gomez 0375 Testu honen edizioa paratzeaz gain, irazkina ere eransten dut, hala testuko puntu ilunak hobeki ulertarazteko nola kontu askotan hain bitxi gertatzen zaigun erronkarieraren ezagupenerako aurrerapausu txiki bat egin asmoz 2. Diodan, bidenabar, artikulu hau Erronkariko euskalkiaz dagoeneko abian dagoen lan handiago baten zati bat dela. Bertan E-ko testu guztien edizio kritikoa eta euskalki beronen gramatika burutu nahi ditut.

261. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ribera 0018 Napolin eta Madrilen aldi beretsuan egin den berriztapen-lan arretatsuari esker, bestalde, Riberaren sortzailetasuna hobeki zehaztu ahal izan da eta, ondorioz, artista honetaz dagoen irudia, zorionean, askoz ere aberatsago eta nabartuagoa da.

262. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arrieta 0021 Gure mendi gailurretan noiznahi gazte taldetxo bat ibilian ikusten ditugunean, bere bularren aire garbiz betetzeko, eguneroko presakako kale-mundutik ihes-egiteko, bazterren ederraz hobeki gozatzeko, era berean, molde berdinean, Ziortzako otoitz-mendi hortan gure gogo-bihotzak ere aurkituko dute bake, argi eta indar.

263. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0137 Oyes: podéis rondar con mucha frecuencia / Un centén rojo (dorado hobeki) dado por Oyes. / La señora tiene en el baúl saya amarilla.

264. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. olaetxea 0039 Burdin Aroa hobeki ezagutzen den Euskal Herriko Mediterraniar isurian A. LLanos-ek hiru aro ezberdindu ditu Brontze Erditik Erromatarrak iritsi arte doan denbora sailkatzeko.

265. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0191 Berau baino hobeki kontserbatua den hilgela bat ikus daiteke, HEra bidatua eta gres arrosazko lau harlauzak mugatzen dutena.

266. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0010 Nere ikerlanean ez dut astirik galduko horien jorratzen baina aitortu behar dut, gure gisakotasuna (orijinaltasuna) hobeki kokatzen, zehazten eta finkatzen, ustegabean lagundu nautela.

267. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0020 Bizitza Pilpirak bilduma garrantzitsua da eta, noski, horren hedapenaren bidez Iparraldeko poeta zintzo, kementsu eta indartsuaren ahotsaren hobeki ezagutzeko parada emaiten digu.

268. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: freud, sigmund: psikoanalisiaren aurkezpena, 7-18 0008 Freudek aitzitik, errotik erakusten digu ez dugula geure burua ezagutzen eta bide berriak urratzen dizkigu gure buruaren eta besteen ezagutzarako garen hori eta ez garen hori, geure buruaz ez dakigun hori, geure inkontzientea, kontzientetzat daukagun horretaz harantzagoko hori hobeki ezagutzeko.

269. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. aranalde 0013 Herri txiki bateko zein apaizek adieraz zitzakeen hobeki bere bihotzeko ilusio eta grina Xalbadorrek bertso horretan baino?

270. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. aranalde 0069 Barkamena eskatu eta hurrengo batean hobeki ariko direla hitzeman.

271. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.l. antsorena 0017 Galderak erantzuna xume eta erraza duela iruditu arren, hala nahita, konplikatzeko asmoa dugu, lan hau osatzen duten kontsideroak bat-banaka hobeki bereiztearren.

272. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0389 Baina, kontuok denak, inork baino hobeki Mikoneko Joanjoxek kontatuko dizkizu, amaren aldetik izeba propioa baitzuen Maria Silvana.

273. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0004 Estilo Liburu honen helbururik behinena, jakina, EGUNKARIA gero eta hobeki idatzirik egotea da.

274. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0105 Hobeki legikete obeditzeko artea lehenik irakats baliezaiete.

275. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0105 Historiak ospatu dituen errege handienak ez dira errege izateko heziak izan; ez da sekula zientzia horretaz hain guti jabetzen nola gertatzen baita sobera ikasi ondoan, eta hobeki ikasten da obedituz ikasiz baino.

276. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0168 Hiritarrak gogo onez ateratzen dira gudura, bihi batek ere ez du ihes egin gogo, beren eginbidea konplitzen dute, baina garaitzeko nahikeriarik eta grina bizirik gabe; hobeki dakite biziaren uzten, kentzen eta garaitzen baino.

277. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0168 Probidentziak ez ote daki haiek baino hobeki zer komeni zaien?

278. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0536 D) Beraz hiru eskola sareetan ber joera nabaritzen dugu: tokiko euskara mintzatutik, edo hobeki, normalizatutik abiatuz, Baturantz joaitea.

279. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kortazar 0007 Egia bada eginez ahal duzuna, eginbide beharrena dela, hurrengo orrialdeetan etorriko den azterketaren ondoren, pastorala hobeki ezagutuko dugulako ustea dut.

280. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia j.m. malharin 0822 Badakizu nornahik baino hobeki, suge zaharra, zure erregetasunaren marka, kasaila dela.

281. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0099 Bat haitz handi baten puntara zaiku igaiten;
bestea, luze-luzea lurrean etzaten.
Eta hau, han dago, hatsa doi-doi emanez,
ontsa baino hobeki hilarena eginez,
entzuna baita, ez daki nork noiz erranik,
hartzak ez omen duela egiten minik
hila uste duen jendeari.

282. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0099 Hartz hau hortarik ote da ari?
Eta futxo, hala iduri du!
Delarik alabainan hurbildu,
gizona geldi-geldia ikustearekin,
duda-mudarik gabe hila dela du egin.
Halarik ere, hobeki ikusi nahiz,
muturraz itzultzen du aldi bat, bi aldiz;
gero, haren sudurrari zimikoka,
gero, berriz aho-zilorat usnaka.

283. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa maiatz 1999 00039 Ikasteaz baino hobeki axolatua izaiten nintzen ni segurik heia erakustun alegera izango ote zenez, mintzatzeko aiseta?

284. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0069 Nola hobeki erran?

285. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0115 Doi batez ere zabaldu omen zituen kanpoko-leihoak, hobeki liburueri behatzeko.

286. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 00139 Eta horren egiteko, Jacques Maritain zenarenganik ikasi baikenuen behar zela Distinguer pour unir, hots, behar zirela gauzak bateratu aitzin, behin ongi bereizi iduritzen zait guhaurk kristau fedean iraun nahi dugunok eta gure ondokoei fedearen argi izpia helarazi nahi diegun herritarrok behar genukeela sustraietara itzuli eta gure sinesmenaren barne historiari hurbilagotik behatu; ez batere gaurkoari itzuri beharrez; gaurkoa eta biharkoa hobeki argitu nahiz baizik.

287. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.b. etxarren 00085 Lau ehun jende bildu ziren mahain inguruetara, ederki baino hobeki baitzuten bazkaldu, auriberriko musikari talde pollitak bota zituen bere doinu xarmegarienak.

288. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 00085 Maisterra alde batetik bertzera mugitzen da baño gauzak aunitz aldatu dira eta yendea hobeki bizi da.

289. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0026 Kongresuan aztertzekoa den materiala hobeki prestatzeko, lan talde bat osatu zen duela hilabete batzuk honako kide hauekin: Kepa Altonaga UEUko zuzendaria, Joxerra Aiartza Natur Zientzi Sailekoa, Pruden Gartzia, Mikel Aizpuru eta Iban Zaldua Historia Sailekoak eta Iñaki Marko Soziolinguistika Sailekoa.

290. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0035 Sinbologia honen hariari segiz, negu beltzaren izakera gizonari, arrari, hobeki datorkio; uda zurikoa berriz, emakumeari, emeari.

291. 1991> sailkatu gabeak egunkariak berron 0057 Eta, erantzunik gabe gelditu zan nere galdera; edo-ta, obeki, mingarri gertatu zan erantzunaren ixilla.

292. 1991> sailkatu gabeak egunkariak berron 0057 Itsasoz etorri ziñan
Kristo Lezo'koa
ur-bazterra zanean
ondartza apala
jende xeen areatza babesa.
Gaur, gizonok
itsasoa leortu dugu
lekua kentzeko
millaka duro batuk
an irabazteko
metro-kuadro bakoitzean.
Trabagarri zera Kristo biotz-ona
on-apalezko itsaso ixilla.
Bazter gabeko
maite-olatua, gu garbitzearren obeki
zaiñetako ateak idekirik
leertu ziñan ZU.
Atoz Jauna, berriz
ibil zaite ur-arrearen gaiñean.
Senda iguzu itsumena
anaiagan ezin zaitugu ikusi.
Pekatu-angarilletan
elbarri gaixook
jaso gaitzazu zorpeko azpitik.
Emaiguzu
zuloz urraturiko zure eskua
ta bedi zure zur-abea
salbatuko gaituan
txalupa laguntzaillea!

293. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Hobeki ezin erran...

294. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Horrela, zerbitzuen saila hedatu da baina hiri aberatsa izan bada garai batean, merkatari handiak baserritarrez baliatzeko ez baitziren lotsa, orain aldatu da musika: inguruko supermerkatu handiek uzten dizkioten purrusketarik bizi behar baitu edo iraun, hobeki errateko.

295. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Eskual Etxea hobeki ezagutzeko... (beretik)

296. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Gaitaren hobeki ezagutarazteko eta gehiago maitarazteko egina da preseski Gaita-Eguna, denbora berean gaiteroek berek ere elgar hobeki ezagut dezaten eta denen artean lokarri anaikor batzu emenda diten...

297. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Aroak batere laguntzen baldin badu jaz baino hobeki, apirilaren 25a gaitza izanen da, Nafarroaren Egunarekin.

298. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Liburu horrek izan nahi du lekukotasun bat, nun idazleak nahi baitu hobeki erakutsi euskaldun haur horiek jasan zutena.

299. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00002 Pundu pare bat aipatu behar da gune hortako arrenguren hobeki konprenitzeko.

300. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00004 Hots ezin hobeki iragan da urtea.

301. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00021 Sortzaileen esanetan jokoaren helburua Leitza, bere historia, kultura, izaera, euskara, bizimodua... hobeki ezagutzeko bide erraz, atsegin eta entretenigarria herritarrei eskaintzea da. Laster salgai izanen da Astiz eta Maimur liburudendatan.

302. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0008 Azkenean, Israel eta hunen auzoek elgar hobeki hartuko zutela.

303. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0008 Bestenaz ere orai hobeki jakinaren gainean duela urte bat edo hola nolako itsuskeria izigarriak izanak diren eskualde hortan...

304. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0002 - Hau ere Donibane Lohizunetik: azken bi urte horietan, herriaren gerizapean, akulatu zen hitzaldi-sail bat, Euskal-herria euskal-kultura eta euskal-jendea hobeki ezagutaraztea gatik, gai herrikoiak hartuz berez.

305. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0002 - Angelun, aste huntan guzian, sail berezi bat akulatzen da Cantau ikastegian, tabakoa zoin den kaltekorra hobeki konpreniaraztea gatik.

306. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0005 Bil Xokua, 1991ean bere lanen hobeki egiteko hartû dû etxe bat eta haren bidez egingei hanitx betetzen dûtû orai: mus txapelgoa, haurrentzat animazione eta beste...

307. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... guaixe! 1998 00016 Aurrerapenak direla eta, gero eta azkarrago eta hobeki burutzen dira lan hauek.

308. 1991> zuberera poesia casve bortûzale 0051 Egûnko paradaz baliatzen da.
- Kafe txorta bat hartûko dûzû.
- Ez, ez, eskerrik hanitx.
Elestan ari diren artean,
Ailandek hobeki ikusten dûtû barneko xokoak.
So bat berreiatzen dû orotarat.
Gibelean, atzea,
taulen gainean lastozko ohe bat, estalki zonbait.
Bere aitzinean, untziak oro,
ez hanitx, doi behar dena.

309. 1991> zuberera saiakera-liburuak d. landart 0109 HINKI HANKA olerki liburuaren ondoan uzten digu ere hitz laxoan edo prosan idatzi bat: Gauaren atzekaldean ezin hobeki itzulikatua, euskarak dauzkan aberastasun guztietaz baliatuz eta sendimendu adimendutsuak bere gogo argiaren zirritutik trebeki zabalduz.

309 emaitza

Datu-estatistikoak: